Isahluko 12

Lapho bonke abantu belalela, lapho zonke izinto ziba zintsha futhi zivuselelwa, lapho bonke abantu bezinikela kuNkulunkulu ngaphandle kokungabaza, futhi bezimisele ukuthwala umthwalo wemfanelo onzima womthwalo kaNkulunkulu—lokhu kuyisikhathi lapho umbani wasempumalanga uphazima, ukhanyisa konke kusuka eMpumalanga kuya eNtshonalanga, kwethuke wonke umhlaba ngokufika kwalokhu kukhanya; bese ngalo mzuzu, uNkulunkulu aphinde futhi aqale impilo Yakhe entsha. Okusho ukuthi, kulo mzuzu uNkulunkulu uqala umsebenzi umusha emhlabeni, ememezela kubantu bomhlaba wonke ukuthi “Uma unyazi luqhamuka eMpumalanga—futhi okuyisona kanye isikhathi engiqala ngaso ukukhuluma amazwi Ami—lapho unyazi luqhamuka, kukhanya izulu nomhlaba, bese kuqala izinguquko kuzo zonke izinkanyezi.” Ngakho, sinini isikhathi lapho lowo mbani uphazima khona usuka eMpumalanga? Lapho amazulu eba mnyama nomhlaba uhwaqabala yilapho futhi uNkulunkulu efihla khona ubuso bakhe emhlabeni, futhi yilowo mzuzu kanye lapho konke okungaphansi kwamazulu sekuseduze ukuthi kwehlelwe yisiphepho esinamandla. Ngalesi sikhathi, bonke abantu bashaywa yingebhe, besaba izulu, besaba ukugqama kombani, futhi besaba kakhulu ukuhlasela kukazamcolo, kangangoba iningi labo livala amehlo lilindele ukuthi uNkulunkulu adedele ulaka Lwakhe abathele phansi. Futhi njengoba imibuso eyehlukene yedlula, umbani wasempumalanga uphazime ngokushesha. Okusho ukuthi, eMpumalanga yomhlaba, kusuka lapho kuqala khona ubufakazi bukaNkulunkulu uqobo lwakhe, kuya lapho eqala khona ukusebenza, kuya lapho ubunkulunkulu buqala khona ukusebenzisa amandla okubusa emhlabeni wonke—lokhu kuwumsebe ovuthayo wombani wasempumalanga, olokhu ukhanye njalo kuwo wonke umhlaba. Lapho amazwe emhlabeni eba ngumbuso kaKristu yisikhathi wonke umhlaba ukhanyiswa. Manje yisikhathi lapho umbani uphazima khona: uNkulunkulu osesimweni somuntu uqala ukusebenza, bese, futhi, ekhuluma ngokuqondile ebunkulunkulwini. Kungashiwo ukuthi lapho uNkulunkulu eqala ukukhuluma emhlabeni yingenkathi umbani wasempumalanga ukhanya khona. Ngokuqonde kakhudlwana, lapho amanzi okuphila egobhoza esuka esihlalweni sobukhosi—lapho amazwi asuka esihlalweni sobukhosi eqala—yisikhathi esinembile sokuqala kwamazwi oMoya abayisikhombisa. Ngalesi sikhathi, umbani wasempumalanga uyakhanya, kuthi ngenxa yobude besikhathi, izinga lokukhanya nalo liyehlukana, futhi kukhona, umnqamulo ebangeni lokugqama. Kodwa ngokuhamba komsebenzi kaNkulunkulu, njengoba uhlelo lwakhe luguquka—njengoba umsebenzi emadodaneni nakubantu bakaNkulunkulu wehlukahlukana—umbani wenyusa ukwenza umsebenzi wemvelo yawo, ngendlela yokuthi konke okusemhlabeni wonke kuyakhanya, futhi akusali zinsalela namfucuza. Lokhu kungukucaciswa kohlelo lukaNkulunkulu lokuphatha lweminyaka engama-6000, nazo impela izithelo ezithokozelwa nguNkulunkulu. “Izinkanyezi” azisho izinkanyezi ezisesibhakabhakeni, kodwa yiwo wonke amadodana kanye nabantu bakaNkulunkulu abasebenzela uNkulunkulu. Ngoba bethula ubufakazi bukaNkulunkulu embusweni kaNkulunkulu, bese bemela uNkulunkulu embusweni kaNkulunkulu, futhi ngoba bayizidalwa, babizwa ngokuthi “yizinkanyezi”. Ukuguquka kubhekise ezinguqukweni zobunjalo nesikhundla: Baguquka ekubeni ngabantu basemhlabeni babe ngabantu bombuso, futhi, ngaphezu kwalokho, uNkulunkulu unabo, nenkazimulo kaNkulunkulu ikubona. Ngenxa yalokho, baphethe amandla okubusa esikhundleni skaNkulunkulu, nobuthi nokungcola okukubo kuyagezwa ngenxa yomsebenzi kaNkulunkulu, ekugcineni kubenze bakufanele ukusetshenziswa nguNkulunkulu nokuba ngabenhliziyo kaNkulunkulu—okungenye ingxenye yomqondo wala mazwi. Lapho umsebe wokukhanya ovela kuNkulunkulu ukhanyisa lonke izwe, zonke izinto ezulwini nasemhlabeni ziyoguquka ngamazinga ehlukene, nezinkanyezi esibhakabhakeni nazo ziyoguquka, ilanga nenyanga kuyokwenziwa kube kusha, nabantu emhlabeni bayolandela benziwe basha—okuyiwo wonke umsebenzi owenziwe nguNkulunkulu phakathi kwezulu nomhlaba, futhi okungamangalisi.

Uma uNkulunkulu esindisa abantu—ngokwemvelo, okungabafaki labo abangabakhethiwe—yingaleso sikhathi lapho uNkulunkulu ehlanza futhi ahlulela abantu, futhi bonke abantu bakhala kabuhlungu, noma bawele emibhedeni yabo begula, noma bawe baphonseke esihogweni sokufa ngenxa yamazwi kaNkulunkulu. Kungenxa yamazwi kaNkulunkulu ukuba bayaqala ukuzazi. Uma kungenjalo, amehlo abo abeyofana nawexoxo–bebuka phezulu, engekho okholwayo, engekho ozaziyo, bengazi ukuthi banesisindo esingakanani. Abantu bonakaliswe nguSathane ngempela ngezinga eliphakeme. Kungenxa yamandla amakhulu kaNkulunkulu ukuthi ubuso obubi bomuntu buvezwe ngokucace kangaka, okwenza ukuthi umuntu, emva kobubufunda, abuqhathanise nobakhe bangempela. Abantu bonke bayazi ukuthi isibalo samangqamuzana obuchopho sibonakala sisobala kuNkulunkulu, kungasakhulunywa ngobuso babo obubi noma imicabango yabo esekujuleni. Kula mazwi “Sonke isintu kuba sengathi sesihlungiwe. Ngaphansi kokukhanya komsebe wokukhanya okuqhamuka eMpumalanga, bonke abantu bavela esimweni sabo sokuqala sokudalwa, amehlo emangele, bedidekile” kuyabonakala ukuthi ngelinye ilanga, lapho kuphela umsebenzi kaNkulunkulu, sonke isintu siyobe sesahlulelwe nguNkulunkulu. Akekho oyokwazi ukuphunyuka, uNkulunkulu uyobaphatha abantu baso sonke isintu ngamunye, angeqi ngisho oyedwa kubo, kuyoba lapha kuphela lapho inhliziyo kaNkulunkulu iyokwaneliswa khona. Ngakho, uNkulunkulu uthi, “Futhi, baphinde bafane nezilwane zibalekela ukukhanya Kwami ziyocasha emigedeni yezintaba; kodwa akekho namunye phakathi kwabo ongeke angabonakali ekukhanyeni Kwami.” Abantu bayizilwane eziphansi futhi ezincinyane. Njengoba bephila ezandleni zikaSathane, kusengathi sebecashe emahlathini asendulo phakathi ekujuleni kwezintaba-kodwa ngenxa yokuthi zonke lezi zinto ngeke ziphunyuke ekushisweni amalangabi kaNkulunkulu, ngisho bengaphansi “kokuvikelwa” yimpi kaSathane, bangalitshalwa kanjani nguNkulunkulu? Uma bamukela ukufika kwamazwi kaNkulunkulu, izinhlobonhlobo zezimo eziyinqaba nezimo ezimangalisayo zabo bonke abantu zidwetshwa ngosiba lukaNkulunkulu; uNkulunkulu ukhuluma ngokulungele izidingo nesimo somqondo somuntu. Ngale ndlela, kubantu, uNkulunkulu ubonakala enolwazi olukhulu ngokusebenza komqondo. Kuba sengathi uNkulunkulu ungungoti kwezokusebenza komqondo, kodwa futhi sengathi uNkulunkulu ungungoti wezokwelapha ingaphakathi lomuntu—akumangazi ukuthi unokumqonda okungaka umuntu, “oyinkimbinkimbi.” Lapho abantu becabanga ngokwengeziwe ngalokhu, kuyakhula ukuzwa ukubaluleka kobugugu bukaNkulunkulu, kuba kukhulu nokuzwa ukuthi unkulunkulu ujulile futhi akazeki. Kube sengathi, phakathi kukaNkulunkulu nomuntu, kukhona umngcele wasezulwini ongaweleki, kodwa futhi laba bobabili sengathi babukana besogwini ngalunye loMfula i-Chu,[a] engekho okwazi ukwenza okungaphezu kokuthi abuke omunye. Okusho ukuthi, abantu emhlabeni babuka uNkulunkulu ngamehlo abo kuphela, abakaze babe nalo ithuba lokumcubungulela eduze, nokuthi konke abanakho umuzwa wokuxhumana naye. Ezinhliziyweni zabo, bahlala benomqondo wokuthi uNkulunkulu muhle, kodwa ngenxa yokuthi uNkulunkulu “akananhliziyo futhi akanamizwa,” abakaze babe nethuba lokukhuluma ngobuhlungu obusezinhliziyweni zabo phambi Kwakhe. Banjengomakoti omncane omuhle phambi komyeni wakhe—othi, ngenxa yobuqotho bomyeni wakhe, ubengakaze alithole ithuba lokuveza imizwa yakhe yangempela. Abantu bayizihlupheki ezizibukela phansi, ngakho, ngenxa yobuthaka babo, ngenxa yokweswela ukuzihlonipha, ukuzonda Kwami umuntu kuyanda ngingaqondile ngandlela thize, nolaka olusenhliziyweni Yami luphuphume. Emqondweni wami, kusengathi ngiphethwe ingcindezi. Kade ngalahla ithemba ngomuntu, kodwa ngoba “Futhi usuku lwami luyasondela kubantu, futhi luvusa abantu, lunika isintu iqophelo abangaqala kulo kabusha,” ngiyaphinda futhi ngibuyisa umdlandla wokunqoba sonke isintu, ukubamba nokunqoba udrako omkhulu obomvu. Inhloso yokuqala kaNkulunkulu yayinje: ukungenzi lutho ngaphandle kokunqoba inzalo kadrako omkhulu obomvu eChina; yilokhu kuphela okwakungabonakala kuwukunqotshwa kukadrako omkhulu obomvu, futhi lokhu kwakuyokwanela ukukhombisa ukuthi uNkulunkulu uyabusa njengeNkosi kuwo wonke umhlaba, kukhombisa ukupheleliswa komsebenzi omkhulu kaNkulunkulu, nokuthi uNkulunkulu unesiqalo esisha emhlabeni, futhi uyakhazimuliswa emhlabeni. Ngenxa yesigcawu sokugcina esihle, uNkulunkulu akanakho okunye angakwenza ngaphandle kokuveza uthando olukhulu olusenhliziyweni yakhe: “Inhliziyo Yami iyashaya, ngokulandela ukushaya kwenhliziyo Yami, izintaba zigxuma ngentokozo, imifula iyasina ngenjabulo, namagagasi, egcina isikhathi, ashaya emadwaleni. Kunzima ukuchaza okusenhliziyweni Yami.” Kulokhu kuyabonakala ukuthi lokho okwakuhlelwe nguNkulunkulu yilokhu uNkulunkulu asekufezile, ukuthi kwakuhlelelwe lesi siphetho nguNkulunkulu, futhi yikho kanye uNkulunkulu enza ukuthi abantu kubavelele futhi bakubone. Ikusasa lombuso lihle, iNkosi yombuso ingumnqobi, kusuka ekhanda kuya ozwaneni akukho manembe enyama negazi, bonke ubuyena bungcwele. Umzimba Wakhe wonke ukhazimula ngenkazimulo engcwele, ongathunaziwe nakancane yimiqondo yesintu, umzimba wakhe wonke, kusuka phezulu kuya phansi, uchichima ukulunga nokukhanya kwezulu, futhi uthaphuka amakha ahehayo. Njengothandiweyo esiHlabelelweni seziHlabelelo, muhle kunabo bonke abangcwele, uphakeme kunabangcwele basendulo, ungumfuziselo phakathi kwabo bonke abantu, futhi akaqhathaniseki nomuntu; abantu abafanele ukumbuka ngqo. Akekho ongazuza ubuso bukaNkulunkulu obukhazimulayo, ukubukeka kukaNkulunkulu, noma umfanekiso kaNkulunkulu, akekho ongancintisana nakho, futhi akekho ongakuncoma kalula ngomlomo wakhe.

Amazwi kaNkulunkulu awanasiphetho, njengamanzi ephophoza ephuma emthonjeni angasoze ashe, ngale ndlela akekho ongazi izimfihlakalo zokuphatha kukaNkulunkulu—kodwa kuNkulunkulu, lezi zimfihlakalo azinasiphetho. Esebenzisa izindlela nolimi olungafani, uNkulunkulu usekhulume kaningi ngokwakha kabusha nokuguqula Kwakhe umhlaba wonke ngokuphelele, kuleso naleso sikhathi kujulile kunokwandulelayo: “Ngifuna ukuthi zonke izinto ezingcolile zishe zibe umlotha ekuzibhekeni kwami, ngifuna ukuthi wonke amadodana okungalaleli anyamalale phambi kwamehlo Ami, angabe esaba khona.” Kungani uNkulunkulu ephindaphinda esho izinto ezinje? Akesabi ukuthi abantu bazokhathala yizo? Abantu bayaphuthaza nje phakathi kwamazwi kaNkulunkulu, befisa ukwazi uNkulunkulu ngale ndlela, kodwa bengakhumbuli ukuzihlola bona. Kanjalo, uNkulunkulu usebenzisa le ndlela ukubakhumbuza, ukubenza bazazi, ukuze kubona bafinyelele ekwazini ukungalaleli komuntu, bese bekwazi ukuqeda ukungalaleli kwabo phambi kukaNkulunkulu. Lapho befunda ukuthi uNkulunkulu ufisa “ukuhlanza nokuhlunga” umoya wabo ukhathazeka ngokuphazima kweso, nemisipha yabo, nayo, ibonakala isiyekile ukunyakaza. Babuyela ngokushesha phambi kukaNkulunkulu beyozigxeka, kanjalo-ke bese beyamazi uNkulunkulu. Emva kwalokhu—emva kokunquma—uNkulunkulu usebenzisa leli thuba ukubakhombisa ubunjalo bukadrako omkhulu obomvu; ngakho, abantu babhekana endaweni yomoya ngokuqondile, kuthi ngenxa yengxenye ebanjwa wukunquma kwabo, imiqondo yabo iqale ukubamba iqhaza, okukhulisa ukuzwana phakathi komuntu noNkulunkulu—okuyinzuzo ethe xaxa emsebenzini kaNkulunkulu osesimweni somuntu. Ngale ndlela, abantu ngokuzenzakalelayo, bafisa ukubuka emuva ezikhathini esezadlula: Kudala, iminyaka eminingi abantu babekholelwa kuNkulunkulu ongaqondakali, iminyaka eminingi abantu babengakhululiwe ezinhliziyweni zabo, babengakwazi ukuthokoza okukhulu, nokuthi noma babekholwa kuNkulunkulu, kwakungenakuhleleka ezimpilweni zabo. Kwakusengathi kwakungekho mehluko nesikhathi bengakabi amakholwa, izimpilo zabo zazizwakala zingenalutho zingenathemba, kwakusengathi inkolo yabo ngaleso sikhathi yayisenohlobo lwezihibe, kusengathi babeyoba ngcono bengakholwa. Selokhu babona uNkulunkulu wanamuhla uqobo lwakhe, sengathi izulu nomhlaba sekwenziwe kwaba kusha; izimpilo zabo seziyakhanya, abaseyibo abangenathemba, futhi ngenxa yokufika kukaNkulunkulu ongokoqobo, bazizwa beqinile ezinhliziyweni zabo futhi banokuthula emoyeni wabo. Abasalandelani nomoya nokubamba izithunzi kukho konke abakwenzayo, akusekho ukuba ukushikashikeka kwabo kungabi nanhloso, futhi abasantanti nje. Impilo yanamuhla isiyinhle ngokuthe xaxa, abantu sebengene bengalindele embusweni baba ngabanye babantu bakaNkulunkulu, kwathi kamuva…. Ezinhliziyweni zabo, lapho becabanga ngokwengeziwe, buba bukhulu ubumnandi, lapho becabanga ngokwengeziwe, bajabula ngokuthe xaxa, futhi bashukumiseleka ekubeni bamthande ngokwengeziwe uNkulunkulu. Ngale ndlela, ngaphandle kokukubona, ubungani phakathi kukaNkulunkulu nomuntu buyaqina. Abantu bathanda uNkulunkulu ngokwengeziwe, bazi uNkulunkulu ngokwengeziwe, nomsebenzi kaNkulunkulu kumuntu uya ngokuya uba lula, ungabe usaphoqa noma ucindezele abantu, kodwa ulandele ukuhamba kwemvelo, bese umuntu enza umsebenzi oqondene naye yedwa-kungaleso sikhathi kanye lapho beyoya ngokuya bekwazi ukwazi uNkulunkulu. Yilokhu kuphela ukuhlakanipha kukaNkulunkulu—akudinge msebenzi, futhi kwenzeka njengoba kufanele imvelo yomuntu. Kanjalo, kulo mzuzu uNkulunkulu uthi. “Ngesikhathi Sami sokuba sesimweni somuntu emhlabeni wabantu, abantu bafika bengazi ngalolu suku beholwa yisandla Sami, beza bengazi bezongazi. Kodwa ukuthi bazoyihamba kanjani indlela engaphambili, akekho owaziyo, akekho obonayo, kanjalo futhi akekho owaziyo ukuthi leyo ndlela izomholela kuphi. Umuntu uzoyihamba aze ayiqede indlela ngenxa yokuthi uSomandla umbhekile; ukuholwa unyazi olungaseMpumalanga kuphela okungenza umuntu eqe umngcele oholela embusweni Wami.” Ngabe lokhu akusona isifingqo salokhu esengikuchaze enhliziyweni yomuntu ngenhla? Ilapha-ke imfihlo yamazwi kaNkulunkulu. Lokho okucatshangwa umuntu enhliziyweni yakhe, yilokho kanye uNkulunkulu akukhuluma ngomlomo Wakhe futhi okufiswa ngumuntu impela. Yilapho uNkulunkulu anekhono kakhulu khona lokuveza obala inhliziyo yomuntu; uma kungenjalo, bangakholwa kanjani ngokweqiniso bonke? Akuwona yini lona umphumela uNkulunkulu afisa ukuwuthola ekunqobeni udrako omkhulu obomvu?

Empeleni, njengoba kwakuyinhloso yasekuqaleni kaNkulunkulu, umqondo wamazwi amaningi Akhe awukho encazelweni ekha phezulu. Emazwini Akhe amaningi, uNkulunkulu akwenzayo nje ukuguqula ngamabomu imicabango yabantu nokuphambukisa ukunaka kwabo. UNkulunkulu akabeki kubaluleka kula mazwi, ngalokho-ke amazwi amaningi awadingi kuchazwa. Uma ukunqotshwa komuntu ngamazwi kaNkulunkulu sekufike eqophelweni osekukulo namuhla, amandla abantu asefike eqophelweni elithile, ngakho uNkulunkulu ube esekhuluma amanye amazwi okuxwayisa—umthethosisekelo awukhiphela abantu bakaNkulunkulu: “Yize abantu abasemhlabeni bebaningi njengezinkanyezi, ngibazi kahle bonke njengokungathi ngibona intende yesandla Sami. Futhi, yize abantu ‘abangithandayo’ nabo bebaningi njengezihlabathi zolwandle, bambalwa abakhethwe Yimi: yilabo kuphela abalandela ukukhanya okugqamile, abangekho kulabo ‘abangithandayo.’” Impela, baningi abathi bathanda uNkulunkulu, kodwa bambalwa abamthanda ezinhliziyweni zabo—okubonakala sengathi, kungaziwa kalula nje noma umuntu evale amehlo. Lesi yisimo sangempela kuwo wonke umhlaba walabo abakholwa kuNkulunkulu. Kulokhu, siyabona ukuthi manje uNkulunkulu usephendukele emsebenzini “wokuhlunga abantu,” okukhombisa ukuthi okufunwa uNkulunkulu, nalokho okwanelisa uNkulunkulu, akulona ibandla lanamuhla, kodwa umbuso emva kokuhlunga. Kulo mzuzu, ubuye anike isexwayiso kuzo zonke “izimpahla eziyingozi”: Ngaphandle kokuthi uNkulunkulu engeke enze lutho, lapho uNkulunkulu eqala nje ukuthatha izinyathelo, laba bantu bayoshabalala embusweni. UNkulunkulu akazenzi neze izinto ngokushampuza, uhlale enza ngokuhambisana nesimiso esithi “okukodwa kukodwa, okubili kubili,” uma kukhona angafuni kubabona, wenza konke okungenzeka ukubasusa ukuze abayekise ukudala inkinga esikhathini esizayo. Lokhu kubizwa ngokuthi “ukukhipha izibi nokuhlanzisisa.” Lapho uNkulunkulu ememezela izinqumo zokuphatha kumuntu kunguloyo mzuzu kanye lapho ethula ngawo izenzo zakhe zezimangaliso nakho konke okungaphakathi Kwakhe, futhi yikho esethi: “Ziningi izilwane zasendle ezintabeni, kodwa zonke zithambe njengemvu phambi Kwami; izimfihlakalo ezingaqondakali zilele ngaphansi kolwandle, kodwa ziziveza Kimi njengazo zonke izinto eziphezu kobuso bomhlaba; ezulwini phezulu kunezindawo umuntu angeke afinyelele kuzo, kodwa ngihamba ngikhululeke kulezo zindawo okungangenwa kuzo.” Umqondo kaNkulunkulu yilo: Nakuba inhliziyo yomuntu inenkohliso ngaphezu kwakho konke, futhi ibonakala inemfihlakalo engenamkhawulo njengesihogo semicabango yabantu, uNkulunkulu wazi izimo zangempela zomuntu njengengemuva lesandla Sakhe. Phakathi kwakho konke, umuntu uyisilwane esesabeka futhi esinesihluku njengesilwane sasendle, nokho uNkulunkulu usemnqobe umuntu kwaze kwafika ezingeni lokuthi akekho ongalinga asukume azabalaze. Empeleni, njengoba unjalo umqondo kaNkulunkulu, okucatshangwa ngabantu ezinhliziyweni zabo kuphithene kunazo zonke izinto eziphakathi kwazo zonke izinto, akuqondakali, kodwa uNkulunkulu akanandaba nenhliziyo yomuntu, uyithatha njengesibungu esincanyana phambi kwamehlo Akhe; ngezwi eliphuma emlonyeni Wakhe, uyasinqoba, noma nini njengokufisa Kwakhe, uyasishaya asiwise, ngokunyakaza okuncanyana kwesandla Sakhe, uyasisola, asilahle ngokuthanda Kwakhe.

Namuhla, bonke abantu baphila phakathi kobumnyama, kodwa ngenxa yokufika kukaNkulunkulu, abantu bathola ukwazi ngobunjalo bokukhanya ngenxa yokuthi sebebone uNkulunkulu. Emhlabeni wonke kuba sengathi imbiza enkulu emnyama ibhekiswe phezulu phezu komhlaba; akekho okwazi ukuphefumula, bonke bafuna ukusiphendukezela isimo, kodwa akekho oseke wayiphakamisa imbiza emnyama. Kungenxa yokuba sesimweni somuntu kukaNkulunkulu osekwenze amehlo abantu avuleke ngokushesha, base bembona uNkulunkulu ongokoqobo, ngalokho-ke uNkulunkulu ubabuza ngephimbo eliphenyayo: “Umuntu akaze angazi ekukhanyeni, kodwa ungibone kuphela emhlabeni wobumnyama. Anikho esimweni esifana ncamashi nalesi namuhla? Kwakusemvuthwandabeni wokuhlasela kukadrako omkhulu obomvu lapho ngembatha khona inyama ukuze ngenze umsebenzi Wami.” uNkulunkulu akakufihli okwenzeka endaweni yomoya, futhi akakufihli okwenzeka enhliziyweni yomuntu, yikho ephindaphinda ekhumbuza abantu: “angenzi lokhu ngoba ngifuna ukwenza abantu Bami bazi uNkulunkulu osenyameni kuphela, kodwa futhi ngikwenza ukuze ngibahlanze. Ngenxa yobunzulu bezinqumo Zami zokuphatha, abantu abaningi basasengozini yokuthi ngibasuse. Ngaphandle uma uzama ngakho konke ukuzilungisa, unqobe umzimba wakho—ngaphandle kokwenza lokhu, uzoba ngokunye kwengikuzondayo nengikulahlayo, engizokulahlela esihogweni, ngendlela uPawulu athola ukujeziswa yizandla Zami, lapho okwakungekho ukuphunyuka.” Lapho uNkulunkulu esho lezi zinto ngokwengeziwe, abantu bacophelela ngokwengeziwe izinyathelo zabo, futhi bazesaba ngokwengeziwe izinqumo zokuphatha zikaNkulunkulu, ngemva kwalokhu igunya likaNkulunkulu lingasebenza nobukhosi bakhe benziwe bucace. Lapha, uPawulu ubuye athintwe ukuze kwenziwe abantu ukuba baqonde intando kaNkulunkulu: Akufanele babe yilabo abasolwa nguNkulunkulu, kodwa kufanele babe yilabo abangayikhumbulayo intando kaNkulunkulu. Yilokhu kuphela okungenza abantu, phakathi kokwesaba kwabo, babheke emuva ekwehlulekeni kwezinqumo zabo phambi kukaNkulunkulu ukuze banelise uNkulunkulu ngokuphelele, okubalethela ukudabuka okukhulu futhi, bese kubanikeza olunye ulwazi ngoNkulunkulu ongokoqobo, ngakho kungemuva kwalokhu lapho bangeke basaba nakho ukungabaza ngamazwi kaNkulunkulu.

“Akukhona ukuthi umuntu akangazi ngisenyameni Yami; okubi nakakhulu, wehlulekile ukuziqonda yena uqobo ehlala emzimbeni wenyama. Sekuyiminyaka eminingi abantu bengikhohlisa, bengiphathisa okwesihambi sangaphandle. Sebengivalele kaningi …” Ukuthi “kaningi” kuveza iqiniso lokuphikisa komuntu uNkulunkulu, kubonisa abantu izibonelo zangempela zokusolwa; lokhu kuyisiqinisekiso sesono, akekho ongaphinde akuphike lokhu. Bonke abantu basebenzisa uNkulunkulu njengento nje yansuku zonke, kube sengathi uyithuluzi lasekhaya abangalisebenzisa njengoba befisa. Akukho muntu othanda uNkulunkulu, akekho oseke wazama ukwazi ubuhle bukaNkulunkulu, nobuso bukaNkulunkulu obukhazimulayo, ayikhulunywa-ke eyokuba nenhloso yokuthobela uNkulunkulu. Akekho noseke wabuka uNkulunkulu njengento ethandekayo enhliziyweni yakhe; bayamdonsa uma bemdinga, bamphonse eceleni bangamnaki uma bengasamdingi. Kusengathi, kumuntu, uNkulunkulu ungunodoli abantu abangamenzisa abakuthandayo, futhi enze noma yini abayifuayo noma abayifisayo. Kodwa uNkulunkulu uthi: “Uma, ngesikhathi ngisenyameni, ngingabuzwelanga ubuthakathaka bomuntu, ngabe sonke isintu, ngokuba Kwami semzimbeni wenyama, besiyokwethuka bese siwela eHayidesi,” okusho ukuthi kubaluleke kakhulu kangakanani ukuba sesimweni somuntu kukaNkulunkulu: Enyameni, uzele ukuzonqoba isintu, esikhundleni sokubulala sonke isintu endaweni yomoya. Ngakho, ngenkathi uLizwi eba yinyama, akwazanga muntu. Uma uNkulunkulu wayengenandaba nobuthakathaka bomuntu, uma izulu nomhlaba kwaphendulwa kwabhekiswa phansi lapho eba yinyama, bonke abantu babeyoshabalaliswa. Ngoba kusemvelweni yabantu ukuthanda okusha nokuzonda okudala, futhi bavame ukukhohlwa yizikhathi ezimbi lapho izinto zihamba kahle, futhi akukho owaziyo ukuthi babusiseke kangakanani, yingakho uNkulunkulu elokhu ebakhumbuza ukuba bakwazise ukuthi usuku lwanamuhla lulwelwe kanzima kangakanani; ngenxa yekusasa, kufanele balazise kakhudlwana inamuhla, bangathi, njengezilwane, bakhuphukele phezulu kakhulu bangamboni umnikazi wabo, bangakhohlwa yizibusiso abahleli phakathi kwazo. Ngale ndlela baziphatha kahle, abasaqhoshi noma babe nokuzidla, futhi bafunda ukwazi ukuthi akusilo iqiniso ukuthi imvelo yomuntu yinhle, kodwa ukuthi umusa nothando lukaNkulunkulu kwehlele phezu komuntu; besaba ukusolwa, ngakho abalingi benze lutho olunye.

Imibhalo yaphansi:

a. NgesiShayina, “uMfula iChu” yigama elisuka esigamekweni somlando esisetshenziselwa ukusho imingcele yezwe noma izinhla zempi.

Okwedlule: Isenezelo: Isahluko 2

Okulandelayo: Isahluko 13

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp