Isahluko 101

Ngeke ngibe nozwelo kunoma ngubani ophazamisa ukuphatha Kwami noma ofuna ukona izinhlelo Zami. Wonke umuntu kufanele aqonde lokho engikuqondile ngamazwi engiwashoyo futhi kufanele acacelwe yilokhu engikhuluma ngakho. Ngokubuka isimo samanje, wonke umuntu kufanele azihlole: Udlala yiphi indima? Ngabe uphila ngenxa Yami, noma usebenzela uSathane? Ngabe izenzo zakho ngazinye zisuka Kimi, noma zisuka kuSathane? Ngabe isenzo ngasinye sakho sisuka Kimi noma zivela kudeveli? Konke lokhu kufanle kucace ukuze kugwenywe ukudelela izinqumo Zami zokuphatha bese ngalokho kuvuka ulaka Lwami oluhangulayo. Lapho kubhekwa emuva, abantu bahlala bengathembekile futhi bengaziphathi njengabantwana Kimi, bebengahloniphi, futhi ngaphezu kwalokho, bangikhaphelile. Ngenxa yalezi zizathu laba bantu babhekene nokwahlulela Kwami namuhla. Nakuba ngibonakala njengomuntu nje, bonke labo engingabavumi (Kufanele uqonde umqondo Wami ngalokhu: Akuyi ngokuthi ubukeka umuhle kanjani noma ukhanga kangakanani, kodwa kuya ngokuthi ngikunqumele ngaphambili futhi ngakukhetha,) bayoba yizinto engiyozisusa. Lokhu kuyiqiniso elingephikwe. Ngoba ngingabonakala ngiwumuntu, kodwa udinga ukubona wedlule ebuntwini Bami ukuze ubone ubunkulunkulu Bami. Ngithe kaningi, “Ubuntu obejwayelekile nobunkulunkulu obuphelele yizingxenye ezimbili ezingahlukaniseki zikaNkulunkulu ophelele uqobo Lwakhe.” Noma kunjalo, anikangiqondi, futhi nibeka ukubaluleka kulowo Nkulunkulu wenu ongacacile. Ningabantu abangaziqondi izindaba zokomoya. Nokho abantu abanjalo basafuna ukuba ngamadodana Ami angamazibulo. Abanamahloni! Ababoni ukuthi isikhundla sabo ngempela siyini! Abanayo ngisho imfaneleko yokuba ngabantu Bami, bangaba kanjani ngamadodana Ami angamazibulo angaba amakhosi kanye Nami? Abantu abanjalo abazazi, bawuhlobo lukaSathane; abafanele ukuba yinsika emzini Wami, futhi abafanele ngokwengeziwe ukusebenza phambi Kwami. Ngakho-ke ngizobasusa ngamunye, futhi ngamunye ngiyokwambula ubuso babo bangempela.

Umsebenzi Wami uqhubeka isinyathelo ngesinyathelo ungavinjwa nangaphandle kokuthiywa nhlobo ngoba ngizuze ukunqoba nangenxa yokuthi ngibuse njengeNkosi kulo lonke izulu nomhlaba. (Engibhekise kukho ukuthi emva kokunqoba uSathane ongudeveli ngibuyise amandla Ami kabusha.) Lapho ngizuza wonke amadodana angamazibulo, ibhanela lokunqoba khona-ke liyophakama eNtabeni iSiyoni. Lokho kusho ukuthi, amadodana Ami angamazibulo ayibhanela Lami lokunqoba, inkazimulo Yami, ukuqhosha Kwami; awuphawu lokuthi ngimdumazile uSathane futhi ayindlela engisebenza ngayo. (Ngeqembu labantu abakhohlakaliswe uSathane emva kokuba ngibanqumele ngaphambili, kodwa ababuyela Ngakimi kabusha, ngehlisa udrako omkhulu obomvu isithunzi futhi ngibhekana nawo wonke amadodana okuhlubuka.) Amadodana Ami angamazibulo ayilapho kuhleli khona ukuba Kwami namandla onke, ayimpumelelo Yami enkulu, engaguquleki futhi engaphikiseki. Ngamadodana Ami angamazibulo engiyophetha ngawo uhlelo Lwami lokuphatha, yilokhu engangikuqondile esikhathini esedlule lapho ngithi: “Yinina engiyokwenza ngabo izizwe zonke nabantu bonke babuyele phambi kwesihlalo Sami sobukhosi.” Ngaphezu kwalokho, yilokho engangikuqondile “ngomthwalo osindayo emahlombe enu.” Kuyacaca lokho? Niyaqonda? Amadodana Ami angamazibulo awukucaciswa kwalo lonke uhlelo Lwami lokuphatha. Ngakho-ke, angikaze ngixegise kuleli qembu futhi ngihlala ngiliqondisa ngesihluku. (Izinsizi ezehlayo emhlabeni, amashwa emindeni, ukulahlwa ngabazali, abayeni, amakhosikazi, nezingane. Ngamafuphi, ukulahlwa ngumhlaba nokushiywa yinkathi.) Ngakho-ke, ninenhlanhla yokuza phambi Kwami namuhla. Lokhu kuyimpendulo yombuzo enihlala nicabanga ngawo “Kungani abanye abantu bengalamukelanga leli gama, kodwa Mina ngalamukela?” Manje seniyazi!

Namuhla akukho okufana nokwesikhathi esedlule. Uhlelo Lwami lokuphatha luthathe izindlela ezintsha, umsebenzi Wami wehluke nangokwengeziwe kulokho owawuyikho futhi amazwi Ami manje awafani nosekuke kwenzeka. Ngakho-ke, ngigcizelele kaningi ukuthi kufanele ningenzele umsebenzi ngokufanele (lokhu kushiwo kubenzi bomsebenzi). Ningaziphathi ngokuphambene, kodwa qhubekani nokufuna ngokuzimisela. Ngabe akuthokozisi ukuzuza umusa othile? Kungono kakhulu kunokuhlupheka emhlabeni. Ngiyakutshela! Uma ungangenzeli umsebenzi ngenhliziyo yonke, kodwa kunalokho ukhononde ngokuthi bengingalungile, khona-ke kusasa uyokwehlela eHayidesi nasesihogweni. Akekho ofuna ukusheshe afe, akunjalo? Ngisho noma kuwusuku olulodwa kuphela ngaphezulu, wusuku olubalulekile, ngakho uyozinikela ngokuphelele ohlelweni Lwami lokuphatha futhi emva kwalokho ulindele ukusola Kwami okunokulunga ukuba kukwehlele. Ungacabangi ukuthi engikushoyo kungumbhedo; ngikhuluma ngokusuka ekulungeni Kwami nasesimweni Sami, futhi ngaphezu kwalokho ngenza ngobukhosi nangokulunga Kwami. Abantu bathi angilungile. Lokhu kungenxa yokuthi abangazi. Kuwukuvezwa okucacile kwesimo sabo sokuhlubuka. Kimi akukho mzwelo, kunalokho kukhona kuphela ukulunga, ubukhosi, ukwahlulela nolaka. Lapho kuhamba isikhathi ngokwengeziwe niyosibona ngokwengeziwe isimo Sami. Isigaba samanje ngesokuguquka, futhi nikwazi ukubona ingxenye yalokhu encanyana kuphela, nibona okunye kwezinto zangaphandle. Lapho amadodana Ami angamazibulo ebonakala, khona-ke ngiyonenza nibone konke futhi niqonde konke. Bonke bayokholwa ezinhliziyweni zabo nasemazwini abo. Ngiyonikhulumisa ukuze ningifakazele, ningidumise phakade, futhi ningiphakamise phakade. Lokhu akugwemeki futhi akunakuguqulwa ngumuntu. Abantu abakwazi ukukucabanga, ingasaphathwa eyokukukholwa.

Labo abangamadodana Ami angamazibulo baya ngokuya becacelwa ngemibono, uthando lwabo Kimi luba lukhulu ngokwenziwe. (Lolu akulona uthando lokuqomana, oluyisilingo sikaSathane Kimi, into okufanele ibonakale ngale kwayo. Ngakho-ke, esikhathini esedlule ngishilo ukuthi kukhona abantu ababukisa ngokukhanga kwabo phambi Kwami. Abantu abanjalo bayizinceku zikaSathane, abakholwa ukuthi ngiyodonswa ukubukeka kwabo. Abanamahloni! Izonakali eziphansi kakhulu!) Nokho, ngala mazwi Ami kulesi sikhathi, abantu kwabona abangewona amadodana angamazibulo baya ngokuya bengacacelwa ngemibono, futhi sebelahlekelwe ukukholwa kumuntu engiwuye. Emva kwalokho baya ngokuya benganaki kuze ekugcineni kufike lapho bewa khona. Laba bantu abanakho abangakwenza. Lokho kuyinjongo yalokho engikushoyo kulesi sikhathi, wonke umuntu kufanele akubone lokhu (kukhulunywa namadodana angamazibulo), futhi ngamazwi nezenzo Zami, babone ukumangalisa Kwami. Kungani kuthiwa ngiyiNkosana Yokuthula, uBaba Waphakade, ukuthi ngingoMangalisayo, ukuthi nginguMeluleki? Ngabe kukha phezulu ngokwedlulele ukuba kungakwazi ukuchaza lokhu ngokomfanekiso Wami, amazwi Ami, noma ngalokho engikwenzayo: akufanele ngisho ukushiwo. Isizathu sokungibiza ngeNkosana Yokuthula ngamandla Ami okuphelelisa amadodana Ami angamazibulo, ukwahlulela Kwami uSathane, nezibusiso ezingenamkhawulo engizibeke phezu kwamadodana angamazibulo. Lokho kusho ukuthi, ngamadodana angamazibulo kuphela afanele ukungibiza ngeNkosana Yokuthula, ngoba ngithanda amadodana Ami angamazibulo, futhi igama elithi “iNkosana Yokuthula” kufanele liphume emilonyeni yawo. Kuwona, ngiyiNkosana Yokuthula. Emadodaneni Ami nakubantu Bami ngibizwa ngoBaba Ophakade. Ngenxa yokuba khona kwamadodana Ami angamazibulo, ngenxa yokuthi amadodana Ami angamazibulo angaphatha amandla obukhosi kanye Nami futhi abuse zonke izizwe nabo bonke abantu (amadodana nabantu), ngakho-ke amadodana nabantu kufanele bangibize ngoBaba Ophakade, okusho uNkulunkulu uqobo Lwakhe, ongaphezu kwamadodana angamazibulo. ngingoMangalisayo kulabo abangewona amadodana, abantu, namadodana angamazibulo. Ngenxa yokumangalisa komsebenzi Wami, abangakholwa abakwazi nhlobo ukungibona (ngoba ngemboze amehlo abo), futhi abakwazi nhlobo ukubona umsebenzi Wami ngokucacile, ngakho kubo ngingoMangalisayo. Kubo bonke odeveli nakuSathane nginguMeluleki ngoba konke engikwenzayo ngikwenzela ukubahlaza, futhi konke engikwenzayo ngikwenzela amadodana Ami angamazibulo. Isinyathelo Sami ngasinye sihamba kahle futhi ngizuza ukunqoba ngesinyathelo ngasinye. Ngaphezu kwalokho, ngikwazi ukubona ngale kwamacebo kaSathane futhi ngisebenzisa amacebo akhe ukuze angisebenzele, ngimenza into yokufeza izinhloso Zami ngasohlangothini oluphambene. Yilokhu okushiwo ngokuba Kwami nguMeluleki, okungekho muntu ongakuguqula futhi akukho muntu ongakuqonda ngokuphelele. Kodwa ngokwesiqu Sami, ngiyiNkosana Yokuthula, noBaba Ophakade, kanye noMeluleki noMangalisayo. Akukho kulokhu okungelona iqiniso. Kuyiqiniso elingaphikiseki futhi elingaguquki!

Nginokuningi kakhulu engifuna ukukusho, akuqhathaniseki neze. Ngakho-ke, ngidinga ukuba nibe nesineke futhi nilinde. Noma yini eniyenzayo, ningenzi ngesifiso esithile sokushiya. Ngoba enakuqonda esikhathini esedlule kuphelelwe yisikhathi namuhla, akusasebenzi, futhi inamuhla liwumzuzu wokuguquka—njengokuguquka phakathi kwezinhlanga zobukhosi, ngakho-ke ngidinga ukuba niguqule ukucabanga kwenu nemiqondo yenu emidala. Lokhu kuwumqondo wangempela wamazwi athi “ukugqoka ingubo engcwele yokulunga.” Yimi kuphela engingachaza amazwi Ami, futhi Yimi kuphela engazi lokho enginquma ukukwenza. Ngakho-ke, ngamazwi Ami kuphela angenakungcola, ayilokho engikuhlosile ngokuphelele, ngakho-ke futhi kungukugqoka ingubo engcwele yokulunga. Ukuqonda komqondo womuntu kungukucabanga kuphela; ukuqonda kwabo akumsulwa futhi akukwazi ukufeza izinhloso Zami. Ngakho-ke Mina uqobo Lwami ngiyakhuluma, futhi Mina uqobo Lwami ngiyachaza, futhi lokhu kungumqondo ohlosiwe ngemuva kokuthi “Ngenza umsebenzi Ngokwami.” Kuyingxenye engelahlwe yohlelo Lwami lokuphatha, futhi bonke abantu kufanele bangikhazimulise futhi bangidumise. Mayelana nokuqonda amazwi Ami, angikaze nginike abantu lawo mandla futhi abanawo amandla alokho neze. Lokhu kungenye yezindlela Zami zokwehlisa udeveli. (Ukuba abantu bayawaqonda amazwi Ami futhi bayakwazi ukuhlola izinhloso Zami kuso sonke isinyathelo, khona-ke uSathane ubengaphatha abantu noma nini, futhi ngenxa yalokho bebengangiphendukela bese kungenzeki ukufeza inhloso Yami yokukhetha amadodana Ami angamazibulo. Ukube bengazi zonke izimfihlakalo, futhi umuntu engiwuye ubengakhuluma amazwi angeke aqondwe muntu, Nami-ke, futhi, bengingaphathwa nguSathane. Lokhu kuyisizathu sokuthi kungani lapho ngisenyameni ngingabi nhlobo ngaphezu kwemvelo.) Kudingekile ukuba wonke umuntu aqonde ngokucacile ukubaluleka kwala mazwi futhi enze izinto ngokulandela ukuhola Kwami. Ningazizameli ukuqonda amazwi nezimfundiso ezijulile.

Okwedlule: Isahluko 100

Okulandelayo: Isahluko 102

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Indlela … (2)

Mhlawumbe abafowethu nodadewethu banolwazi oluthile ngokulandelana, izigaba, kanye nezindlela zomsebenzi kaNkulunkulu ezweni laseChina,...

Elakamuva

Nakuba lawa mazwi kungewona wonke kaNkulunkulu, anele kubantu ukuzuza izinjongo zokwazi uNkulunkulu kanye noguquko esimilweni. Mhlawumbe...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp