Indlela Imiphumela Yesinyathelo Sesibili Somsebenzi Wokunqoba Etholakala Ngayo

Umsebenzi wabenzi-bomsebenzi waba isinyathelo sokuqala emsebenzini wokunqoba. Namuhla yisinyathelo sesibili emsebenzini wokunqoba. Kungani futhi kukhulunywa ngokwenziwa uphelele emsebenzini wokunqoba? Ukuba kwakhiwe isisekelo sekusasa. Namuhla yisinyathelo sokugcina somsebenzi wokunqoba; isikhathi sokubona usizi olukhulu, oluyophawula ukuqala ngokusemthethweni kokwenza isintu siphelele, sizolandela. Into ebalulekile manje ukunqoba, kodwa manje futhi yisikhathi sesinyathelo sokuqala enqubeni yokuphelelisa. Okuqukethwe yilesi sinyathelo ukuphelelisa ulwazi nokulalela kwabantu, okuyinto, emane yakhe isisekelo somsebenzi wokunqoba. Uma uzokwenziwa uphelele, khona-ke kufanele ukwazi ukuma uqine phakathi nosizi oluzayo futhi wenze konke okusemandleni ukuba usabalalise isinyathelo esilandelayo somsebenzi; yilokhu okushiwo ukwenziwa uphelele, futhi leso sikhathi silapho abantu bezuzwa khona ngokuphelele uNkulunkulu. Namuhla sikhuluma ngokunqotshwa, okuyinto efana nokukhuluma ngokwenziwa uphelele. Kodwa umsebenzi owenziwa namuhla uyisisekelo sokwenziwa uphelele esikhathini esizayo; ukuze benziwe baphelele, abantu kufanele bahlangabezane nokuhlupheka, futhi lokhu kuhlupheka kufanele kube yisisekelo sokunqotshwa. Uma abantu bengenaso isisekelo namuhla—uma benganqotshwa ngokuphelele—khona-ke kuyoba nzima kubo ukuma baqine ngesikhathi sesinyathelo esilandelayo somsebenzi. Ukumane unqotshwe akuyona inhloso yokugcina. Kodwa kungesinye isinyathelo sobufakazi bukaNkulunkulu phambi kukaSathane. Ukwenziwa uphelele kuyinhloso yokugcina, kanti uma ungenziwa uphelele, khona-ke ungase ulahlwe futhi. Yilapho kuphela ubhekene nokuhlupheka esikhathini esizayo lapho isiqu sakho sangempela siyobonakala khona; okuwukuthi, yingaleso sikhathi lapho liyobonakala khona izinga lobumsulwa bothando lwakho ngoNkulunkulu. Lokho abantu abakushoyo namuhla yilokhu: “Kufanele silalele uNkulunkulu kungakhathaleki ukuthi yini ayenzayo. Ngakho siyavuma ukuba yisiqhathaniso esingabonisa amandla amakhulu kaNkulunkulu kanye nesimo sikaNkulunkulu. Ukuthi uNkulunkulu unomusa kithi noma uyasiqalekisa, noma uyasahlulela, sisalokhu simbonga uNkulunkulu.” Iqiniso lokuthi usho lokhu libonisa ukuthi unolwazi oluncane kuphela, kodwa ukuthi ulwazi olunjalo lungasetshenziswa kuncike eqinisweni lokuthi lolu lwazi olwangempela yini noma cha. Ukuthi abantu banokuqonda okunjalo kanye nolwazi namuhla kungumphumela womsebenzi wokunqoba. Ukuthi ungenziwa yini uphelele noma cha kungabonakala kuphela uma ubhekene nokuhlupheka, futhi ngaleso sikhathi kuzobonakala ukuthi ingabe umthanda ngokusuka enhliziyweni yakho ngempela yini uNkulunkulu. Uma uthando lwakho lumsulwa ngempela, khona-ke uzothi: “Siyiziqhathaniso, siyizidalwa ezisezandleni zikaNkulunkulu.” Ngesikhathi usabalalisa ivangeli kubantu beZizwe, uzothi, “Ngimane ngenza umsebenzi. Esebenzisa izimo ezonakele ezingaphakathi kwethu, uNkulunkulu usho zonke lezi zinto ukuze asibonise isimo Sakhe sokulunga; ukuba akazisho lezi zinto, besingeke sikwazi ukubona uNkulunkulu, nokuba siqonde ukuhlakanipha Kwakhe, bese sithola insindiso enkulu kangaka kanye nezibusiso ezinkulu kangaka.” Uma unalo ngempela lolu lwazi lokuhlangenwe nakho, khona-ke lokho kwanele. Nokho, okuningi kwalokho okushoyo namuhla akuluqukethe ulwazi, futhi konke kumane kuyiziqubulo eziningi ezingasho lutho: “Siyiziqhathaniso kanye nabenzi-bomsebenzi; sifisa ukuba abanqobi, futhi sinike uNkulunkulu ubufakazi obuqanda ikhanda….” Ukumane umemeze akusho ukuthi unokungokoqobo, futhi akafakazeli ukuthi unaso isiqu; kufanele ube nolwazi lwangempela, futhi ulwazi lwakho kufanele luvivinywe.

Kufanele ufunde okwengeziwe kwala mazwi akhulunywe uNkulunkulu phakathi nalesi sikhathi, futhi ubheke izenzo zakho ngokuziqhathanisa: Kuyiqiniso ngempela ukuthi uyiso ngempela isiqhathaniso! Lungakanani ulwazi lwakho namuhla? Imibono yakho, imicabango yakho, ukuziphatha kwakho, amazwi kanye nezenzo zakho—ingabe zonke lezi zinkulumo azifani yini nesiqhathaniso ekulungeni nasebungcweleni bukaNkulunkulu? Ingabe izinkulumo zenu azibonisi yini isimo esonakele esembulwe amazwi kaNkulunkulu? Imicabango kanye nemibono yakho, izisusa zakho nokonakala okwambulwe kuwe kubonisa isimo sokulunga sikaNkulunkulu, kanye nobungcwele Bakhe. UNkulunkulu, naye, wazalwa ezweni elingcolile, kodwa wahlala engangcolisiwe ukungcola. Uphila ezweni elifanayo lokungcola njengawe, kodwa unokucabanga kanye nombono, futhi uyakwenyanya ukungcola. Kungenzeka ungakwazi ngisho nokubona into engcolile emazwini nasezenzweni zakho, kodwa Yena uyakubona, futhi uyakutshela ngakho. Lezo zinto zakho ezindala—ukuntula isikhuthazo, ukuqonda, ingqondo, kanye nezindlela zakho ezisilele zokuphila—manje zibekwe obala yizambulo zanamuhla; ukuza emhlabeni kukaNkulunkulu ezosebenza kuphela okwenze abantu babona ubungcwele kanye nesimo sokulunga Kwakhe. Uyakwahlulela futhi akucwenge, akwenze ube nokuqonda; ngezinye izikhathi, kubonakala imvelo yakho yobudimoni, futhi akwazise ngayo. Wazi ingqikithi yomuntu njengentende yesandla Sakhe. Uphila phakathi kwenu, udla ukudla okufana nokwakho, futhi uphila endaweni efanayo—kodwa noma kunjalo, wazi okwengeziwe; angakudalula futhi abone ingqikithi eyonakele yesintu. Ayikho into ayenyanya ukwedlula amafilosofi okuphila nokonakala kanye nokukhohlisa komuntu. Uzonda kakhulu ukusebenzelana okungokwenyama kwabantu. Kungenzeka ukuthi akajwayelene namafilosofi omuntu okuphila, kodwa angazibona futhi azidalule ngokucacile izimo ezonakele ezembulwa abantu. Usebenza ukukhuluma nokufundisa umuntu ngalezi zinto, usebenzisa lezi zinto ukwahlulela abantu, kanye nokubonisa isimo Sakhe sokulunga nobungcwele. Ngakho abantu baba yiziqhathaniso zomsebenzi Wakhe. UNkulunkulu kuphela osenyameni ongabeka obala izimo zokonakala komuntu kanye nazo zonke izici ezimbi zikaSathane. Nakuba engakujezisi, futhi emane esebenzisa wena njengesiqhathaniso sokulunga kanye nobungcwele Bakhe, uzizwa unamahloni futhi ungatholi ndawo yokuzifihla, ngoba ungcole kakhulu. Ukhuluma esebenzisa lezo zinto ezidalulwe kumuntu futhi kuba kuphela lapho lezi zinto zibekwa obala lapho abantu beqaphela khona ukuthi ungcwele kangakanani uNkulunkulu. Akashalazeleli ngisho nokuncane ukungcola kubantu, hhayi ngisho nemicabango engcolile ezinhliziyweni zabo; uma amazwi nezenzo zabantu ziphambana nentando Yakhe, khona-ke akazivuni. Emazwini Akhe, ayikho indawo yokungcola kwabantu noma yanoma yini enye—konke kufanele kubekwe obala. Kungaleso sikhathi kuphela lapho ubona khona ukuthi akafani ngempela nomuntu. Uma kukhona ukungcola okuncane kubantu, khona-ke ubenyanya ngokuphelele. Kukhona ngisho nezikhathi lapho abantu bengakwazi ukuqonda, bese bethi, “Nkulunkulu, kungani uthukuthela kangaka? Kungani unganakisisi ubuthakathaka bomuntu? Kungani ungabathetheleli kancane abantu? Kungani ungamcabangeli kangaka umuntu? Ngokusobala, uyazi ukuthi bonakaliswe ngezinga elingakanani abantu, ngakho kungani usabaphatha kanje?” Uyasenyanya isono, uyanengwa yiso, futhi unengeka kakhulu uma kukhona noma yiliphi umnonjana wokungalaleli kuwe. Lapho uveza isimo sokuhlubuka, uyasibona futhi unengwa ngokujulile—unengwa ngokungaphezu kokuvamile. Kungalezi zinto lapho isimo Sakhe nalokho uNkulunkulu ayikho kubonakaliswa khona. Lapho uziqhathanisa, uyabona ukuthi nakuba edla ukudla okufanayo nabantu, egqoka izingubo ezifanayo, ejabulela izinto ezifanayo abazijabulelayo, kanti uphila futhi uhlala kanye nabo, kodwa akafani nomuntu. Ingabe lokhu akukhona ukubaluleka kwesiqhathaniso? Kungalezi zinto zobuntu lapho kubonakaliswa khona amandla kaNkulunkulu; ubumnyama obubangela ubukhona obuyigugu bokukhanya.

Yiqiniso, uNkulunkulu akanenzi isiqhathaniso ukuze nje nibe yiso. Kunalokho, kungesikhathi kuphela lapho lo msebenzi uveza izithelo khona lapho kuba sobala ukuhlubuka komuntu lapho eba isiqhathaniso esimweni sokulunga sikaNkulunkulu, futhi ukuba yiziqhathaniso kwenu okunenza nibe nethuba lokwazi ukubonakalisa isimo esingokwemvelo sokulunga kukaNkulunkulu. Niyahlulelwa futhi nicwengwe ngenxa yokuhlubuka kwenu, kodwa ukuhlubuka kwenu futhi okunenza isiqhathaniso, futhi ukuhlubuka kwenu okwenza nithole umusa omkhulu lowo uNkulunkulu aninika wona. Ukuhlubuka kwenu kuyisiqhathaniso samandla onke kanye nokuhlakanipha kukaNkulunkulu, futhi kuphinde kube ukuhlubuka kwenu okwenza ukuthi nithole insindiso nezibusiso ezinkulu kangaka. Nakuba nginahlulele ngokuphindaphindiwe, nithole insindiso enkulu kakhulu engazange itholwe muntu ngaphambili. Lo msebenzi unokubaluleka okukhulu kini. Ukuba “isiqhathaniso” kuphinde kubaluleke kakhulu kini: Niyasindiswa futhi senithole umusa wensindiso ngenxa yokuthi niyisiqhathaniso, ngakho ingabe ukuba yisiqhathaniso akusikho okwenani elikhulu? Ingabe akubalulekile kakhulu? Ukuphila endaweni efanayo, umhlaba ofanayo ongcolile, njengoNkulunkulu, okwenza nibe isiqhathaniso bese nithola insindiso enkulu kakhulu. Ukuba uNkulunkulu akazange abe yinyama, ubani obengaba nomusa kini, futhi ubani obenganinakekela, nina bantu abaphansi? Ubani obengaba nendaba nani? Ukuba uNkulunkulu akazange abe yinyama ukuze asebenze phakathi kwenu, ngabe niyithole nini le nsindiso, leyo abangaphambi kwenu abangazange bayithole? Ukuba angizange ngibe yinyama ukuze ngininakekele, ngahlulele izono zenu, ngabe akukade yini nangena eHayidesi? Ukuba angizange ngibe yinyama futhi ngizithobe phakathi kwenu, beningafaneleka kanjani ukuba isiqhathaniso sesimo sokulunga sikaNkulunkulu? Anisiso yini isiqhathaniso ngenxa yokuthi ngibe nesimo somuntu ngase ngiza phakathi kwenu ukuze nginenze nithole insindiso enkulu kakhulu? Ingabe anitholi le nsindiso ngenxa yokuthi ngibe yinyama? Ukuba uNkulunkulu akazange abe yinyama ukuze aphile nani, ngabe senitholile yini ukuthi nisaphila impilo ephansi kuneyezinja nezingulube esihogweni sabantu? Anikacwengwa yini futhi nahlulelwa ngenxa yokuba kwenu yisiqhathaniso emsebenzini Wami enyameni? Awukho umsebenzi onifanela kahle kunomsebenzi wokuba yisiqhathaniso, ngoba ukuba yiziqhathaniso okwenze ukuthi nisindiswe phakathi nokwahlulela. Anikuzwa yini ukuthi ukufaneleka kwenu ukuba yisiqhathaniso kuyisibusiso empilweni yenu? Nimane nenza umsebenzi wokuba isiqhathaniso, kodwa nithola insindiso eningazange niyithole noma nicabange ngayo ngaphambili. Namuhla, umsebenzi wenu ukuba yisiqhathaniso, futhi umphumela onifanele ukujabulela izibusiso zaphakade esikhathini esizayo. Insindiso eniyitholayo ayisikho ukuqonda kwesikhashana noma ulwazi olwedlulayo lwesikhathi sanamuhla, kepha isibusiso esikhulu: ukuphila okuqhubeka phakade. Nakuba ngisebenzise “isiqhathaniso” ukuninqoba, kufanele nazi ukuthi le nsindiso kanye nesibusiso kunikezwe nina ukuze nginizuze; kungenxa yokunqoba, kodwa kuphinde futhi kube ngenxa yokuthi nginisindise kangcono. “Isiqhathaniso” siyiqiniso, kodwa isizathu sokuba nibe yiziqhathaniso kungenxa yokuhlubuka kwenu, futhi ngenxa yalokhu nithole izibusiso okungekho muntu oke wazithola. Namuhla nenziwa nibone futhi nizwe; kusasa nizothola, futhi, ngaphezu kwalokho, nizobusiswa kakhulu. Ngakho, iziqhathaniso azibalulekile yini kakhulu? Imiphumela yomsebenzi wanamuhla wokunqoba iyatholakala ngezimo zenu zokuhlubuka zisebenza njengeziqhathaniso. Okuwukuthi, uvuthondaba lwesimo sesibili sokucwengwa nokwahlulela ukusebenzisa ukuhlubuka nokungcola kwenu njengesiqhathaniso, okunivumela ukuba nibone isimo sokulunga kukaNkulunkulu. Uma niphinda nilalela phakathi nesimo sesibili sokwahlulela nokucwengwa, khona-ke isimo sokulunga okuphelele kukaNkulunkulu siyobonakaliswa ngokucacile kini. Lokhu kusho ukuthi lapho ukwamukela kwenu umsebenzi wokunqoba kufika ekugcineni, lokhu futhi kuba yilapho niqeda khona ukwenza umsebenzi wokuba isiqhathaniso. Akusiyo inhloso Yami ukunehlukamisa ngokwezinhlobo. Kunalokho, ngisebenzisa iqhaza enilibambe njengabenzi-bomsebenzi ukuthi ngenze isimo sokuqala somsebenzi wokunqoba, ukubonisa ukulunga kanye nesimo esingenakucasulwa sikaNkulunkulu. Ngokuphambana kwenu, ngokuhlubuka kwenu nenza njengesiqhathaniso, imiphumela yesimo sesibili somsebenzi wokunqoba iyatholakala, yembula ngokugcwele kini isimo sokulunga sikaNkulunkulu, esingazange sambulwe ngokugcwele yisimo sokuqala, futhi inibonisa isimo sokulunga sikaNkulunkulu ngokuphelele, konke ayikho, okuhlanganisa ukuhlakanipha, ukumangalisa, kanye nobungcwele obuphelele bomsebenzi Wakhe. Umphumela walo msebenzi utholakala ngokunqoba okwenzeka ngezinkathi ezahlukene, nangamazinga ahlukene okwahlulela. Ngesikhathi ukwahlulela kusondela kuvuthondaba lwakho, kwambula ngokwengeziwe izimo zokuhlubuka kwabantu, bese kwenza ukunqoba kube impumelelo ngokwengeziwe. Isimo sokulunga esiphelele sikaNkulunkulu senziwa sicace phakathi nalo msebenzi wokunqoba. Umsebenzi wokunqoba wehlukaniswe waba yizinyathelo ezimbili, futhi unezigaba namazinga ehlukene, imiphumela etholwayo nayo yahlukene. Lokhu kusho ukuthi izinga lokuzithoba kwabantu liya ngokujula ngokwengeziwe. Kungemva kwalokhu kuphela lapho abantu bengalethwa khona ngokugcwele emgudwini ofanele wokupheleliswa; kuphela ngemva kokuba sewuphothulwe wonke umsebenzi wokunqoba (lapho isimo sesibili sokwahlulela sesithole umphumela waso wokugcina) abantu abasahlulelwa kodwa bavunyelwa ukuba bangene emgudwini ofanele wokuzwa ukuphila. Ngokuba ukwahlulela ukubonakaliswa kokunqoba, futhi ukunqoba kuthatha isimo sokwahlulela nokucwengwa.

UNkulunkulu waba inyama endaweni esilele emuva nengcole kunazo zonke, futhi yile ndlela kuphela uNkulunkulu akwazi ngayo ukubonisa ngokucacile isimo Sakhe sokulunga kanye nobungcwele Bakhe obuphelele. Futhi sibonakaliswa ngani isimo Sakhe sokulunga? Sibonakaliswa lapho ehlulela izono zomuntu, lapho ehlulela uSathane, lapho ezonda isono, nalapho enyanya izitha ezimelene Naye nezimhlubukayo. Amazwi engiwakhuluma namuhla awokwahlulela izono zomuntu, ukwahlulela ukungalungi komuntu, ukuqalekisa ukungalaleli komuntu. Ukugwegwa kanye nokukhohlisa komuntu, amazwi nezenzo zomuntu zokukhohlisa—konke okuphambene nentando kaNkulunkulu kufanele ukwahlulelwa, nokungalaleli komuntu kusolwe njengesono. Amazwi Akhe agxila ezimisweni zokwahlulela; usebenzisa ukwahlulela ukungalungi komuntu, isiqalekiso sokuhlubuka komuntu, kanye nokudalula izici ezimbi zomuntu ukuze abonakalise isimo Sakhe sokulunga. Ubungcwele buwukuvezwa kwesimo sokulunga Kwakhe, futhi eqinisweni ubungcwele bukaNkulunkulu buyisimo sangempela sokulunga Kwakhe. Izimo zenu ezonakele ziwumongo wamazwi anamuhla—ngizisebenzisa ukuze ngikhulume futhi ngahlulele, nokuthi ngenze umsebenzi wokunqoba. Lokhu kukodwa kungumsebenzi ongokoqobo, futhi lokhu kukodwa kwenza ubungcwele bukaNkulunkulu bukhazimule ngokugcwele. Uma kungekho umnonjana wesimo sokonakala kuwe, khona-ke uNkulunkulu ngeke akwahlulele, futhi ngeke akubonise isimo Sakhe sokulunga. Ngenxa yokuthi unesimo sokonakala, uNkulunkulu ngeke akuyeke, futhi kungenxa yalokhu kubonakaliswa ubungcwele Bakhe. Uma uNkulunkulu ubengabona ukungcola nokuhlubuka komuntu ukuthi kukhulu kakhulu kodwa angakhulumi noma akwahlulele, noma akucwenge ngenxa yokungalungi kwakho, khona-ke lokhu bekungabonisa ukuthi akayena uNkulunkulu, ngoba ubengabe akasizondi isono; ubengabe ungcolile njengomuntu. Namuhla, ukungcola kwakho okwenza ukuthi ngikwahlulele, futhi ukonakala nokuhlubuka kwakho okwenza ukuthi ngikucwenge. Angibukisi ngamandla Ami kini noma nginicindezele ngamabomu; ngenza lezi zinto ngoba nina, enizalwe kulelizwe lokungcola, nonakaliswe kakhulu ukungcola. Nina nimane nalahla ubuqotho nobuntu benu futhi nifana nezingulube ezizalelwe emagumbini omhlaba angcole kakhulu, futhi yilokhu okwenza ukuthi nahlulelwe nokuthi ngithululele phezu kwenu intukuthelo Yami. Yikho kanye lokhu kwahlulela okwenze ukuthi nikwazi ukubona ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu olungile, nokuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu ongcwele; Yibo kanye ubungcwele Bakhe nokulunga Kwakhe okwenza ukuthi anahlulele futhi athululele ulaka Lwakhe phezu kwenu. Ngenxa yokuthi angembula isimo Sakhe sokulunga lapho ebona ukuhlubuka komuntu, nangenxa yokuthi angembula ubungcwele Bakhe lapho ebona ukungcola komuntu, lokhu kwanele ukukhombisa ukuthi unguNkulunkulu uqobo Lwakhe, ongcwele futhi ophelele, nokho uhlala ezweni elingcolile. Uma umuntu engene shi odakeni kanye nabanye, futhi kungekho lutho olungcwele ngaye, futhi engenaso isimo sokulunga, khona-ke akafaneleki ukwahlulela ububi bomuntu, futhi akafaneleki ukwahlulela umuntu. Uma umuntu ubezokwahlulela omunye, bekungeke yini kube sengathi uzishaya ngempama ebusweni? Kungenzeka kanjani ukuthi abantu abangcole ngokulinganayo bafaneleke ukwahlulela labo abafana nabo? UNkulunkulu ongcwele uqobo Lwakhe kuphela ongakwazi ukwahlulela konke ukungcola kwesintu. Umuntu angazehlulela kanjani izono zomuntu? Kungenzeka kanjani ukuthi umuntu abone izono zomuntu, futhi kungenzeka kanjani ukuthi umuntu afaneleke ukulahla lezi zono? Uma uNkulunkulu wayengafaneleki ukwahlulela izono zomuntu, khona-ke kungenzeka kanjani ukuthi abe uNkulunkulu olungile uqobo Lwakhe? Lapho izimo zokonakala zabantu zembulwa, uNkulunkulu uyakhuluma ukuze ahlulele abantu, futhi kungaleso sikhathi kuphela lapho abantu bebona khona ukuthi ungcwele. Njengoba ahlulela futhi ecwenga umuntu ezonweni zakhe, ngaso sonke isikhathi udalula izono zomuntu, akekho umuntu noma into engabalekela lokhu kwahlulela; konke okungcolile kwahlulelwa Nguye, futhi kungalokho kuphela isimo Sakhe kuthiwa silungile. Uma bekungenjalo, bekungashiwo kanjani ukuthi niyiziqhathaniso ngegama nangeqiniso kokubili?

Kunomehluko omkhulu phakathi komsebenzi owenziwa kwa-Israyeli nomsebenzi wanamuhla. UJehova waqondisa izimpilo zama-Israyeli, futhi akuzange kube khona ukucwengwa nokwahlulelwa okukhulu kakhulu, ngoba ngaleso sikhathi, abantu babeqonda kancane kakhulu ngezwe futhi benezimo zokonakala ezimbalwa. Ngaleso sikhathi, ama-Israyeli ayelalela uJehova ngokuphelele. Lapho ewatshela ukuba akhe ama-althare, akha masinyane ama-althare; lapho ewatshela ukuba agqoke izingubo zabaphristi, alalela. Kulezo zinsuku, uJehova wayefana nomelusi oweluse umhlambi wezimvu, onezimvu ezilandela isiqondiso sikamelusi futhi zidla utshani edlelweni; uJehova wayeqondisa izimpilo zawo, ewahola endleleni okufanele adle, agqoke, ahlale, futhi ahambe ngayo. Leso kwakungesona isikhathi sokucacisa isimo siNkulunkulu, ngoba isintu ngaleso sikhathi sasisanda kuzalwa; babembalwa abahlubukayo nabaphikisayo, kwakungekho ukungcola okukhulu phakathi kwesintu, futhi ngenxa yalokho abantu babengeke babe yiziqhathaniso esimweni sikaNkulunkulu. Ubungcwele bukaNkulunkulu buboniswa ngabantu abavela ezweni elingcolile ; namuhla, usebenzisa ukungcola okubonakala kulaba bantu bezwe elingcolile, bese ehlulela, futhi ngenxa yalokho embulwe phakathi nokwahlulela. Kungani ahlulela? Uyakwazi ukukhuluma amazwi okwahlulela ngoba uyasizonda isono; wayengathukuthela kanjani kangaka uma engakuzondi ukuhlubuka kwesintu? Uma kungekho ukwenyanya Kuye, kungekho ukuzonda, uma engakushayi mkhuba ukuhlubuka kwabantu, khona-ke lokho kungabonisa ukuthi Naye ungcolile njengomuntu. Ukuthi angahlulela futhi acwenge umuntu kungenxa yokuthi uyakuzonda ukungcola, futhi lokho akuzondayo kuyinto engekho Kuye. Uma futhi bekukhona ukuphikisa noma ukuhlubuka Kuye, ubengeke abazonde labo abaphikisayo nabahlubukayo. Uma umsebenzi wezinsuku zokugcina bewenziwa kwa-Israyeli, bewungeke ube namsebenzi. Kungani umsebenzi wezinsuku zokugcina wenziwa eShayina, izwe elimnyama kakhulu nelisemuva kakhulu kunawo onke? Ukwenza ukuze abonise ubungcwele nokulunga Kwakhe. Ngamafuphi, ukuba mnyama kwendawo, kwenza ubungcwele bukaNkulunkulu bubonakale ngokucace ngokwengeziwe. Eqinisweni, konke lokhu kungenxa yomsebenzi kaNkulunkulu. Kunamuhla kuphela lapho nibona khona ukuthi uNkulunkulu wehlile ezulwini ukuze ame phakathi kwenu, okubonakaliswe ukungcola nokuhlubuka kwenu, futhi kumanje kuphela lapho senimazi khona uNkulunkulu. Ngabe lokhu akukhona yini ukuphakanyiswa okukhulu kakhulu? Eqinisweni, niyiqembu labantu baseShayina abakhethiwe. Futhi ngenxa yokuthi nikhethiwe futhi najabulela umusa kaNkulunkulu, nangenxa yokuthi beningafanele ukuthola umusa omkhulu kangaka, lokhu kubonisa ukuthi konke lokhu ukuphakanyiswa okukhulu kwenu. UNkulunkulu ubonakele kini, futhi wanibonisa isimo Sakhe sobungcwele obuphelele, futhi uninike konke lokhu, futhi wanenza najabulela zonke izibusiso eningazijabulela. Akukhona kuphela ukuthi nizwe isimo sokulunga sikaNkulunkulu, kodwa, ngaphezu kwalokho, nizwe insindiso kaNkulunkulu, ukuhlengwa uNkulunkulu nothando lukaNkulunkulu olungenamkhawulo. Nina, eningcole kunabo bonke, nijabulele umusa omkhulu kangaka—ingabe anibusisiwe? Akukhona yini ukuthi uNkulunkulu uyaniphakamisa? Nina bantu enineziqu eziphansi kunabo bonke; ngokwemvelo awufanele ukujabulela isibusiso esikhulu kangaka, kodwa uNkulunkulu wenze okwehlukile kunokuvamile ngokuthi akuphakamise. Awuzizwa yini unamahloni? Uma ungakwazi ukwenza umsebenzi wakho, khona-ke uzoba namahloni ekugcineni, futhi uyozijezisa wena. Namuhla, awuyalwa, futhi awujeziswa; inyama yakho iphephile futhi iphilile—kodwa ekugcineni, la mazwi azokwenza ube namahloni. Kuze kube manje, akukho noma ubani engimcwenga obala; amazwi Ami kungenzeka ukuthi anzima, kodwa ngibaphatha kanjani abantu? Ngiyabaduduza, futhi ngiyabanxusa, bese ngibakhumbuza. Ngenza lokhu ukuze nginisindise. Ingabe aniyiqondi ngempela intando Yami? Kufanele niqonde lokho engikushoyo, futhi kunikhuthaze. Kumanje kuphela lapho sekunabantu abaningi abanokuqonda. Ingabe lokhu akusona isibusiso sokuba yisiqhathaniso? Ingabe ukuba yisiqhathaniso akuyona yini into ebusiseke kakhulu? Ekugcineni, lapho niyosabalisa ivangeli, nizosho lokhu: “Siyiziqhathaniso ezivamile.” Bazonibuza, “Kusho ukuthini ukuthi niyiziqhathaniso ezivamile?” Futhi uzothi: “Siyiziqhathaniso zomsebenzi kaNkulunkulu, kanye namandla Akhe amakhulu. Isimo sokulunga kukaNkulunkulu okuphelele silethwa ekukhanyeni ukuhlubuka kwethu; siyizinto zokusebenza umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina, siyizinto zokwenezela, kanye namathuluzi omsebenzi Wakhe.” Lapho bezwa lokho, bayohlabeka umxhwele. Ngokulandelayo, uzothi: “Siyizifanekiso kanye nezibonelo zokuqedela kukaNkulunkulu umsebenzi womhlaba wonke, nowokunqoba Kwakhe sonke isintu. Noma ngabe singcwele noma singcolile, uma sekukonke, sisalokhu sibusiseke kakhulu kunani, ngokuba sibone uNkulunkulu, futhi ngenxa yethuba lokusinqoba Kwakhe, kubonakaliswa amandla kaNkulunkulu amakhulu; ukuthi singcolile futhi sonakele okwenze ukuthi isimo sokulunga Kwakhe sibonakaliswe. Ingabe ningakwazi ukufakazela lo msebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina? Anifaneleki! Lokhu kuwukuphakanyiswa kwethu uNkulunkulu kuphela. Nakuba singeke sizithwale, singamdumisa ngokuziqhenya uNkulunkulu, ngokuba akukho muntu ongathola ifa eliyisethembiso esikhulu kangaka, futhi akukho muntu ongajabulela isibusiso esikhulu kangaka. Sizizwa sinokubonga kakhulu ngokuthi thina, abangcole kakhulu, singasebenza njengeziqhathaniso ekuphatheni kukaNkulunkulu.” Futhi lapho bebuza, “Ziyini izifanekiso nezibonelo?” uthi, “Siyisintu esihlubukayo nesingcole kakhulu; sonakaliswe kakhulu uSathane, kanti sisemuva futhi siyinyama ephansi kakhulu. Siyizibonelo ezivamile zalabo abasetshenziswe uSathane. Namuhla, sikhethwe uNkulunkulu njengabokuqala phakathi kwesintu esinqotshiwe, futhi sibone isimo sokulunga sikaNkulunkulu futhi sazuza isethembiso Sakhe; siyasetshenziswa ekunqobeni abantu abengeziwe, ngalokho siyizifanekiso kanye nezibonelo zalabo abanqotshiwe phakathi kwesintu.” Abukho ubufakazi obungcono kunala mazwi, futhi lokhu ohlangabezane nakho okungcono kakhulu.

Okwedlule: Kungani Ungazimisele Ukuba Yisiqhathaniso?

Okulandelayo: Iqiniso Langaphakathi Lomsebenzi Wokunqoba (2)

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp