Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe

Kubaluleke Kakhulu Ukuqonda Isimo SikaNkulunkulu

Ziningi kakhulu izinto enginethemba lokuthi nizozizuza. Noma kunjalo, izenzo zenu kanye nezimpilo zenu akuhlangabezani ngokuphelele nezidingo Zami, ngakho-ke kufanele ngikhulume ngingagwegwesi nginichazele inhliziyo Yami kanye nengqondo Yami. Ngenxa yokuthi amakhono enu okuqonda nokwazisa aphansi kakhulu, nangenxa yokuthi cishe anisazi isimo Sami kanye nesiqu Sami, kuyinto ebaluleke kakhulu ukuthi nginazise ngalokhu. Kungakhathaliseki ukuthi nina benikuqonda kangakanani lokhu ngaphambilini noma ukuthi nizimisele ukuqonda lezi zinto, kusamele nginichazele kabanzi. Le ndaba akusiyona into eningayazi, kepha nibukeka ningakuqondi noma ningakwejwayele lokho ekuqukethe. Abaningi lapha kunina bakuqonda kancane okushiwoyo kanti abaningi benu banolwazi olukha phezulu ngale ndaba. Ukunisiza ukuze nikwazi ukwenza iqiniso, ngamanye amazwi, ukuze ngenze ukuthi amazwi Ami abonakale ngezenzo, ngicabanga ukuthi yilolu daba okufanele ukuthi niqale nilwazi. Kungenjalo, ukholo lwenu luyohlala lumfiliba, lunokuzenzisa, futhi egcwele ezenkolo ngokwedlulele. Uma ningasiqondi kahle isimo sikaNkulunkulu, lapho-ke angeke neze nakwazi ukwenza umsebenzi Wakhe ngendlela efanele. Uma ningabazi ubuqotho bukaNkulunkulu, nalapho-ke futhi angeke kuze kwenzeke ukuthi nimhloniphe futhi nimesabe Yena, kunalokho niyoba ngabazenzisayo nabanokukhohlisa okungenangqondo, futhi ngaphezu kwalokho nibe nokuhlambalaza nokujivaza uNkulunkulu okungenakulungiseka. Ukuqonda isimo sikaNkulunkulu kubaluleke kakhulu, kanti ulwazi lokuqonda ubuqotho bukaNkulunkulu angeke kwabukelwa phansi, noma kunjalo, akukho ngisho noyedwa oke wakuxilonga lokhu futhi wahlala kabanzi kulolu daba. Kucace bha ukuthi nonke niyishaye indiva imiyalo yokuziphatha enganinika yona. Uma ungasiqondi isimo sikaNkulunkulu, kulula ukuthi usone kalula nje isimo Sakhe. Ukona okufuze lokhu kufana ncamashí nokucasula uNkulunkulu uqobo Lwakhe, kanti lokho kuyaye kuphenduke isinengiso esilwa nemiyalo yokuziphatha. Ngakho-ke kumele niqonde ukuthi niyokwazi ukuqonda isimo sikaNkulunkulu uma senibazi ubuqotho Bakhe, kanti-ke futhi ukuqonda isimo sikaNkulunkulu kuyalingana nokuqonda imiyalo yokuziphatha. Ngokuqinisekile, imiyalo eminingi yokuziphatha ifaka phakathi isimo sikaNkulunkulu, kodwa ukupheleliswa komyalo Wakhe akufakiwe emiyalweni yokuziphatha. Lokhu kudinga ukuthi wena usejwayele isimo sikaNkulunkulu.

Namhlanje ngikhuluma nani inkulumo engajwayelekile, nengicela ukuthi kumele amazwi Ami niwathathe ngobuqotho, futhi ngaphezu kwalokho, nizindle ngawo. Engiqonde ukukusho ngalokhu ukuthi nina nibe nokuzinikela okungenele neze emazwini engiwakhulume kini. Uma kuziwa esimweni sikaNkulunkulu nina anizimisele ngisho nanokuzindla ngaso, futhi bambalwa kakhulu abazinikela ngokuphelele ekuzindleni ngesimo sikaNkulunkulu. Ngalokhu ngiqonde ukuthi ukholo lwenu lungamagama ayize leze. Ngisho namanje, akukho ngisho noyedwa lapha phakathi kwenu ozinikele ngomzamo ophelele wokubhekana nobuthaka benu obukhulu kangaka. Nina ningenzele phansi Mina naphezu kokuba nginithwalele ubuhlungu obunzima kangaka. Akungimangazi neze ukuthi nidelela uNkulunkulu ngale ndlela enenza ngayo futhi niphila izimpilo eziphambene nokulunga neqiniso. Kungenzeka kanjani-ke ukuthi abantu abanje babizwe ngokuthi bangamakholwa? Izulu angeke lize liyibekezelele into efana nale! Ngenxa yokuthi nina anizwa kusho ukuthi kuzofanele ukuthi ngisebenzise umoya wokuphila omningi.

Isimo sikaNkulunkulu yindaba eyinkimbinkimbi kakhulu, futhi engamukeleki kalula, ngoba isimo sikaNkulunkulu asifani nobuntu bomuntu. UNkulunkulu naye unemizwa efana nenjabulo, ukucasuka, usizi kanye nentokozo, kodwa kuye leyo mizwa isebenza ngendlela ehlukile kweyabantu. UNkulunkulu unoqobo Lwakhe kanye nezinto Zakhe. Konke uNkulunkulu akuvezayo kumelela izinto anazo kanye noqobo Lwakhe. Akekho noyedwa umuntu ongathatha isikhala soqobo Lwakhe kanye nezinto Zakhe. Isimo sikaNkulunkulu sihlanganisa uthando Lwakhe ngesintu, induduzo ngesintu, inzondo abantu abanayo, ngisho nokusiqonda kakhulu isintu. Nokho isimo somuntu singase sinikeze ithemba, sijabulise, noma sibe nonya. Isimo sikaNkulunkulu singesoMbusi wezinto eziphilayo eziphakathi kwazo zonke izinto, eseNkosi yayo yonke indalo. Isimo Sakhe simelela udumo, amandla, ukuphakama, ubukhulu, kanti okubaluleke nakakhulu amandla Akhe amakhulu. Isimo Sakhe siwuphawu lwegunya nolwakho konke okulungile nokuhle. Ngaphezu kwalokho, siwuphawu lokuthi uNkulunkulu ngeke [a] acindezelwe noma ahlaselwe ubumnyama kanye nanoma imaphi Amandla ezitha, futhi siwuphawu lwendlela uNkulunkulu angasoze (futhi empeleni akunakwenzeka) [b] acasulwe yinoma yini edaliwe. Isimo Sakhe siwuphawu lwegunya eliphakeme kakhulu. Akukho muntu noma abantu abangaphazamisa umsebenzi kaNkulunkulu noma isimo Sakhe. Kodwa esomuntu isimo sigcina ngokumane sibe uphawu lokuhlakanipha kancane komuntu okungaphezu kokwesilwane. Umuntu ngokwakhe akanalo igunya, akakwazi ukuzilawula futhi akanalo ikhono lokweqa imingcele yakhe, umane unokuthile okumenza abe nobugwala aluthwe yinoma imuphi omunye umuntu, isehlakalo noma into. Injabulo kaNkulunkulu ibangelwa ukulunga nokukhanya okukhona nokusazoba khona; ngenxa yokuqothulwa kobumnyama nobubi. Okumjabulisayo ukuthi uye walethela abantu ukukhanya nokuphila okumnandi; injabulo Yakhe ilungile, iwuphawu lokuba khona kwazo zonke izinto ezinhle, okubaluleke nakakhulu, iwuphawu lwempumelelo. Intukuthelo kaNkulunkulu ibangelwa ukungabi bikho kobulungiswa nomonakalo odalwa yikho ohlukumeza abantu Bakhe; ngenxa yokuba khona kobubi nobumnyama, ukuba khona kwezinto ezihlanekezela iqiniso, ngisho nokuba khona kwezinto ezimelana nezinto ezilungile nezinhle. Intukuthelo Yakhe iwuphawu lokuthi azisekho izinto ezimbi, futhi iwuphawu lobungcwele Bakhe. Ukudabuka Kwakhe kubangelwa isintu, ubenethemba ngaso kodwa sawela ebumnyameni, ngoba umsebenzi awenzele sona awukufezi nokuyilokho akulindele kuso, nangenxa yokuthi isintu asithandayo asikwazi sonke ukuphila ekukhanyeni. Uyadabuka ngesintu esingenacala nesithembekile, hhayi umuntu omshaya indiva, nolungile kodwa omngabazayo. Ukudabuka Kwakhe kuwuphawu lokulunga nokuba nomusa Kwakhe, kuwuphawu lobuhle nobumnene. Yiqiniso, injabulo Yakhe ibangelwa ukuthi anqobe izitha Zakhe, nokuthi abantu babe nokholo Kuye. Ngaphezu kwalokho, ibangelwa ukuqothulwa nokubhujiswa kwazo zonke izitha Zakhe bese isintu siphile ukuphila okumnandi nokunokuthula. Injabulo kaNkulunkulu ayifani neyomuntu; kunalokho iwumuzwa wokwamukela izithelo ezijabulisayo, okuwumuzwa ongaphezu kwenjabulo. Injabulo Yakhe iwuphawu lokukhululwa kwesintu ekuhluphekeni nokungena ezweni lokukhanya. Ngakolunye uhlangothi, imizwa yesintu yonke ikhona ngenxa yezinjongo zikaNkulunkulu, hhayi ngenxa yokulunga, ukukhanya, noma ngenxa yokuhle, noma bonke ubuhle beZulu. Imizwa yesintu inobugovu futhi eyasezweni lobumnyama. Ayiyifezi intando kaNkulunkulu, ingasaphathwa eyecebo lakhe, ngakho umuntu noNkulunkulu akunakwenzeka bakhulume ngendlela efanayo. UNkulunkulu uyoba namandla amakhulu kanye nodumo kuze kube phakade, kuyilapho umuntu eyohlale ephansi. Lokhu kungenxa yokuthi uNkulunkulu uhlale enza imihlatshelo ezinikela esintwini; nokho umuntu uhlale efuna ukuzizuzisa yena. UNkulunkulu uhlale elwela isintu, kodwa abantu abakwenzeli lutho ukukhanya noma ukulunga. Ngisho noma umuntu esebenza okwesikhathi esithile, akwenzayo kubuthaka futhi akanakumelana ngisho namagalelo angatheni, ngoba umsebenzi womuntu uhlale uzuzisa yena hhayi abanye. Umuntu uhlale enobugovu, kuyilapho uNkulunkulu ehlale ezidela. UNkulunkulu ungumthombo wakho konke okulungile nokuhle, kuyilapho umuntu engumthombo wabo bonke ububi nokukhohlakala. UNkulunkulu akasoze ashintsha ukulunga nobuhle Bakhe, kodwa umuntu lokho angakwenza noma nini, amelane nokulunga futhi aphambukele kude noNkulunkulu.

Umusho ngamunye engiwukhulumile umumethe isimo sikaNkulunkulu. Niyobe nenza kahle uma ningake nicabange nijule ngamazwi Ami, kanti ngokwenza njalo, kukhona eniyokuzuza ngalokho. Uqobo lukaNkulunkulu kunzima kakhulu ukuluqonda, kodwa ngiyethemba ukuthi okungenani nonke ninalo ulwazana maqondana nesimo sikaNkulunkulu. Ngethemba ukuthi-ke, nizokwazi ukungibonisa Mina futhi nenze okuningi okuyobe kubonisa ukungaphambani nesimo sikaNkulunkulu. Lapho-ke ngiyoba nokwethemba. Isibonelo nje, gcinani uNkulunkulu esezinhliziyweni zenu ngazo zonke izikhathi. Uma kukhona okwenzayo, yenza okuhambisana nezwi Lakhe. Funani imicabango kaNkulunkulu kuzona zonke izinto, futhi ningakwenzi lokho okubonisa ukungamhloniphi nokumedelela uNkulunkulu. Kanti okunye futhi ningambeki uNkulunkulu eceleni njengongabalulekile ukuze nimsebenzise mhla kuba khona izikhala eniba nazo ezinhliziyweni zenu. Uma nenza njalo, lapho-ke niyobe senimonile uNkulunkulu. Uma nina ningalokothi nikhulume ngokuhlambalaza uNkulunkulu noma nikhalaze Ngaye bese futhi nikwenza kahle konke lokho Yena anithume ukuba nikwenze ukuphila kwenu konke, futhi nizithoba phambi kwamazwi Akhe, lapho-ke niyobe nikugweme ngempumelelo ukuphambana nemiyalelo yokuphatha. Ngokwesibonelo, uma usuwake wathi “Kungani mina ngingacabangi ukuthi Yena unguNkulunkulu?” “Mina ngicabanga ukuthi la mazwi awulutho nje ngaphandle kokuthi awukukhanyisa kukaMoya Ongcwele,” “Mina angicabangi ukuthi yonke into uNkulunkulu ayenzayo yinhle,” “Uqobo lukaNkulunkulu abukho ngaphezu kobami,” “Kalula nje, izwi likaNkulunkulu alikholakali,” noma mhlawumbe uma wena uba nokunye ukukhuluma okuwukwahlulela, ngiyakunxusa ukuthi uphenduke uvume izono zakho. Kungenjalo, awusoze waba nethuba lokuthola intethelelo, ngoba awonanga umuntu, kodwa wone uNkulunkulu uqobo Lwakhe. Wena ungacabanga ukuthi mhlawumbe wahlulela umuntu nje, kodwa uMoya kaNkulunkulu wona awuboni ngaleyo ndlela. Ukungayihloniphi kwenu inyama Yakhe kulingana nokungamhloniphi Yena uqobo. Uma-ke kunjalo, ingabe aniwephulanga yini umyalo kaNkulunkulu na? Kufanele nikhumbule ukuthi konke okwenziwa wuMoya kaNkulunkulu wukweseka umsebenzi Wakhe enyameni kanye nokuwenza kahle lowo msebenzi. Uma nina nikushaya indiva lokhu, lapho-ke ngithi kini anisoze nanini naphumelela ekukholweni wuNkulunkulu. Ngokuba nina nilusukelile ulaka lukaNkulunkulu, ngakho-ke kufanele Naye asebenzise isijeziso esinifanele ukunifundisa isifundo.

Ukwejwayela ubuqotho bukaNkulunkulu akusiyona indaba encane. Kufanele nakanjani uqonde isimo Sakhe. Ngale ndlela-ke, uyoqala ujwayelane nobumqoka bukaNkulunkulu bese kuthi ngesikhathi esifanayo ukwazi ukuqhubekela phambili uye uyofinyelela esimweni esikhulu nesihle kakhulu. Ekugcineni kwakho konke, uyoqala uzisole ube namahloni ngomoya wakho omubi, ngendlela yokuthi uyoze ube namahloni okuveza ubuso bakho. Ngaleso sikhathi, uyoqala kancane kancane uyeke ukona isimo sikaNkulunkulu; inhliziyo yakho iyoya ngokuya isondelane nekaNkulunkulu, bese kuqala kwanda uthando Lwakhe kuwena ngaphakathi enhliziyweni yakho. Kanti lokhu kuwuphawu lokungena komuntu esimweni sobuhle. Kodwa okwamanje nina anikafiki kulesi simo. Niyazikhathaza nehla nenyuka nifuna lapho niya khona, ngakho-ke ubani lapha kini ongacabanga ngokuzama ukuthola ukuzejwayeza nobumqoka bukaNkulunkulu? Uma lokhu kwenza kwenu kuqhubeka, niyobe senenza, ngokungazi, okuphambene nesimo sikaNkulunkulu ngoba kuncane enikwaziyo ngesimo sikaNkulunkulu. Ngakho-ke, ingabe lokhu enikwenzayo njengamanje akusikhona yini ukubeka isisekelo sokona kwenu nokuphambana nesimo sikaNkulunkulu? Lokhu ngikubuzela ukuthi nikwazi ukuqonda ukuthi isimo sikaNkulunkulu asiphambene nomsebenzi Wami. Ngoba uma nivame ukona niphambuka emithethweni yokuziphatha, ubani phakathi kwenu oyophunyuka ekujezisweni na? Ingabe lokho ngeke kusho yini ukuthi umsebenzi Wami ubuyize leze? Ngakho-ke, namanje ngisaninxusa ukuthi njengalokhu nizobe nibheka ukwenza kwenu, nisize niqaphele izinyathelo enizithathayo. Lesi yisicelo esikhulu kakhulu engisidinga kini, futhi ngethemba ukuthi nonke nizosibheka ngokucophelela futhi nisithathe ngokubaluleka. Uma kwenzeka kufika usuku lapho khona ukwenza kwenu kuba yisinengiso Kimi, kufika lapho sengikhathala khona, lapho-ke kuyodingeka ukuthi umuntu nomuntu abhekane nemiphumela yalokho kwenza kwakhe, futhi akukho namunye oyothwala isono somunye umuntu.

Izincazelo:

a. Umbhalo wokuqala walapha ufundeka ngokuthi “ukungakwazi ukuba.”

b. Umbhalo wokuqala walapha ufundeka ngokuthi “ukungakwazi ukuba (yebo nakanjani, ukungavunyelwa ukuba ube wenze njalo).”