Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

`

Isenzo (3)

Kumele nikwazi ukuphila ngokuzimela, nikwazi ukudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu ngokwenu, ukubona amazwi kaNkulunkulu ngokwenu, nokuphila impilo evamile engokomoya ngaphandle kokuholwa abanye; kumele nikwazi ukuthembela emazwini anamuhla kaNkulunkulu ukuze niphile, ningene ekwazini okuyiqiniso, nokubona ngeqiniso. Kulapho kuphela nizokwazi ukuma niqine. Namuhla, abantu abaningi abakuqondi ngokuphelele izilingo nokuhlushwa kwesikhathi esizayo. Esikhathini esizayo, abanye abantu bazobhekana nezilingo, kanti abanye bazobhekana nokujeziswa. Lokhu kujeziswa kuzoba inqala impela; kuyobe kuvela amaqiniso. Namuhla, konke okubonayo, okwenzayo, nokwenzekayo kwakha isisekelo sokulingwa kwakho kwesikhathi esizayo, kukho konke, kumele ukwazi ukuphila ngokuzimela. Namuhla, isimo sabaningi ebandleni simi ngale ndlela elandelayo: Uma kukhona izisebenzi ezenza umsebenzi webandla[a], bayathokoza, kanti uma zingekho, abathokozi; futhi abawunaki umsebenzi webandla, abanaki ngisho ukudla nokuphuza kwabo, futhi abanawo nomncane umthwalo - bafana nezingwejeje ezikhala ngaphandle emakhazeni.[b] Eqinisweni, kubantu abaningi umsebenzi engiwenzile umsebenzi nje wokunqoba, ngoba abaningi abakulungele nhlobo ukupheleliswa. Yidlanzana nje labantu abangapheleliswa. Uma, usuwezwile lawa mazwi, ukholwa ukuthi umsebenzi owenziwe uNkulunkulu owokunqoba abantu kuphela, ngakho-ke ulandela nje ngoba usujwayele, ingemukelwa kanjani indlela enjalo yokubuka izinto? Uma ngempela unonembeza, kusho ukuthi kumele ube nomthwalo, ukwazi ukuthatha lowo mthwalo. Kumele uthi: Anginandaba noma ngizonqotshwa noma ngizopheleliswa, kodwa kumele ngibekezelele lesi sigaba sobufakazi ngendlela efanele. Njengesidalwa sikaNkulunkulu, umuntu anganqotshwa ngokuphelele nguNkulunkulu, ekugcineni, akwazi ukwanelisa uNkulunkulu, ukubuyisela uthando lukaNkulunkulu ngothando ezinhliziyweni yakhe nangokuzinikela kuNkulunkulu ngokuphelele. Lona umthwalo womuntu, ngumsebenzi okumele wenziwe umuntu, kuyijoka okumele lithwalwe umuntu, futhi ngumuntu okumele awufeze lo msebenzi. Kulapho kuphela lapho ekholwa ngempela kuNkulunkulu. Namuhla, ingabe lokhu okwenzayo ebandleni kufezekisa lowo mthwalo? Lokhu kuncike ekutheni ukhathazekile yini, futhi kuncike olwazini onalo wena ngokwakho. Ekuboneni lo msebenzi, uma umuntu esenqotshiwe futhi enolwazi lweqiniso, uzokwazi ukulalela naphezu kwethemba noma ikusasa lakho. Ngale ndlela, umsebenzi omkhulu kaNkulunkulu uzobonakala ngokuphelele, ngoba laba bantu akukho okunye abakwaziyo ngaphezu kwalokhu, futhi abakwazi ukufezekisa izidingo eziphezulu. Yize kunjalo esikhathini esizayo, abanye abantu bazopheleliswa. Uhlobo abayilo luzoba ngcono, emoyeni wabo bazoba nolwazi olunzulu, izimpilo zabo zizokhula... Kodwa abanye ngeke nhlobo bafinyelele kulokhu, ngakho-ke ngeke basindiswe. Kunesizathu esenza ngithi ngeke basindiswe. Esikhathini esizayo, abanye bazonqontshwa, abanye bazosuswa, abanye bazopheleliswa, kanti abanye bazosetshenziswa—ngakho abanye bazobhekana nezilingo, abanye bazojeziswa (kuzoba izinhlekelele zendalo namashwa nje enziwe ngabantu), abanye bazosuswa, kanti abanye bazosinda. Kulokhu, ngabanye bazohlukaniswa ngokohlobo lwabo, iqembu ngalinye lizobe limele uhlobo oluthile lomuntu. Akubona bonke abantu abazosuswa, noma abazopheleliswa. Lokhu kungenxa yokuthi uhlobo lwabantu baseShayina luntula kakhulu, kanti idlanzana nje phakathi kwabo abanakuzazi uPawula ayenakho. Kulaba bantu, bambalwa abalwela ukuthanda uNkulunkulu njengoPetru, noma abanokholo olufana nolukaJobe. Ababaningi kubo abamhlonipha ngendlela efanayo uJehova, noma abasezingeni elifanayo lokwethembeka ekukhonzeni uJehova njengoDavide. Niyihlazo!

Namuhla, ukukhuluma ngokupheleliswa kuyinto eyodwa. Noma ngabe kwenzekani, kumele nibe naso lesi sinyathelo sobufakazi ngendlela efanele. Uma wawuceliwe ukuba usebenzele uNkulunkulu ethempelini, ungakwenza kanjani? Uma ungeyena umpristi, futhi kungekona ukuthi unokuma okufanayo nokwezindlalifa noma amadodana kaNkulunkulu, ungakwazi ukwethembeka? Ungakwazi yini ukwenza konke okusemandleni akho ukusabalalisa umbuso kaNkulunkulu? Ungakwazi yini ukwenza umsebenzi owuthunywe uNkulunkulu ngendlela efanele? Noma ngabe usukhule kangakanani, umsebenzi wanamuhla uzokwenza ukholiseke ngaphakathi, ubekele eceleni yonke imibono yakho. Ukuthi unakho noma cha okudingekayo ukuze uphishekele ukuphila, ekugcineni, umsebenzi kaNkulunkulu uzokwenza ukholiseke ngokuphelele. Abanye abantu bathi: Ngiyakholelwa kuNkulunkulu, kodwa abazi ukuthi kusho ukuthini ukuphishekela ukuphila. Kanti abanye bathi: Ukukholelwa kwami kuNkulunkulu kuyinxubevange nje. Ngiyazi ukuthi angeke ngipheleliswe, ngakho-ke ngikulungele ukulungiswa. Ngisho nabantu abafana nalaba, abakulungele ukujeziswa noma ukushatshalaliswa, kumele bavume ukuthi ngisho nomsebenzi wanamuhla wenziwa nguNkulunkulu. Abanye abantu babuye bathi: Angifuni ukupheleliswa, kodwa, namuhla, ngiyafisa ukwamukela konke ukuqeqeshwa nguNkulunkulu, futhi ngiyafisa ukuphila ubuntu obujwayelekile, ngithuthukise ubumina, ngihloniphe zonke izinhlelo zikaNkulunkulu... Kulokhu, sebenqotshiwe futhi banobufakazi, okufakazeka kona ukuthi lukhona ulwazana kulabo bantu. Lesi sigaba somsebenzi senziwe ngokukhulu ukushesha, futhi esikhathini esizayo, uzokwenziwa ngokushesha emazweni aphesheya. Namuhla, abantu abasemazweni aphesheya abakwazi nokulinda, bonke bajahe ukuya eShayina—ngakho-ke uma ningapheleliswanga, nizobe nibambezela abantu basenazweni aphesheya. Ngaleso sikhathi, akukhathaleki ukuthi ninjani, uma isikhathi sifika umsebenzi waMi uzofezwa futhi upheleliswe! Anginandaba nokuthi ningene kahle kanjani noma ninjani; wonke umsebenzi waMi ngeke ubanjezelwe yini. Ngenza umsebenzi wabantu bonke, futhi asikho isidingo sokuthi ngichithe esinye isikhathi ngani! Anigqugquzelekile, anazi lutho nhlobo! Anikufanele ukupheleliswa—ayikho nencane inhlasi yethemba! Esikhathini esizayo, ngisho noma abantu bangaqhubeka bezidonsa, bengazilungisi izimo zabo, lokhu ngeke kuwuphazamise umsebenzi womhlaba wonke. Uma sifika isikhathi sokuthi umsebenzi kaNkulunkulu uphele, uzophela, futhi uma sifika isikhathi sokuthi abantu basuswe, bazosuswa. Yebo, labo okumele bapheleliswe, futhi abakufanelekele ukupheleliswa, bazopheleliswa—kodwa uma ningenalo ithemba, hhayi umsebenzi kaNkulunkulu ngeke ulinde wena! Ekugcineni, uma unqontshiwe, nakho lokhu kungathathwa ngengobufakazi; akunamkhawulo wokuthi yini uNkulunkulu angayifuna kuwe. Noma ngabe isiqu somuntu sikwazi ukufika ezingeni elikhulu kangakanani, lokho kumele kube ubukhulu bobufakazi babo. Akunjengoba abantu becabanga ukuthi ubufakazi obunjalo bungafika emikhawulweni ephezulu kakhulu nokuthi buzoba bukhulu—angeke kwenzeke lokhu kunina bantu baseShayina. Ngixoxisane nani sonke lesi sikhathi, kanti nani nizibonele lokhu. Nginitshelile ukuthi ningaphikisi, ningahlubuki, ningenzi izinto ezimbi lapho ngifulathele. Ngiwasho nginibhekile lawa mazwi izikhathi eziningi, kodwa nalokho akwenele—uma nje ngiphenduka niyashintsha, abanye bangiphikise ngasese, ngaphandle kokuba namahloni. Nicabanga ukuthi angikwazi lokhu? Nicabanga ukuthi ningangidalela izinkinga bese kungenzeki lutho? Nicabanga ukuthi angazi uma nifuna ukudicilela phansi umsebenzi waMi uma ngingabhekile? Nicabanga ukuthi amasu enu angathi shu anganimela ubunjalo benu? Njalo nibukeka sengathi niyahlonipha kodwa ekusithekeni anithembekile, nifihla imicabango emibi ezinhliziyweni zenu, ngisho ukufa akusona isijeziso esinifanele. Nicabanga ukuthi umsebenzi omncane kaMoya Ongcwele kinina ungathatha indawo yokungihlonipha? Nicabanga ukuthi senizuze ukukhanyiselwa ngokubiza iZulu? Anilazi ihlazo! Anizinto zalutho! Nicabanga ukuthi “izenzo ezinhle” zithinte iZulu, okunivumele nathola izipho zendalo ezinenze nanolimi olushelelayo, olunenza nidukise abanye, nikhohlise naMi? Uyazi anicabangi! Niyazi ukuthi ukukhanyiseleka kwenu kuvela kuphi? Niyazi ukuthi okukabani lokhu kudla ebenikudla nisakhula? Niyamangaza yazi! Abanye benu abakashintshi ngisho nangemva kokukhuluma nani iminyaka emine noma emihlanu; nicaciselekile ngalezi zindaba, kumele nicacelwe yindalo yenu—ngakho-ke ningaphiki, uma ngelinye ilanga, nilahlwa. Abanye, abakhohlisa labo abangaphezulu nabangaphansi kwabo emsebenzini wabo, babhekane nezinto eziningi; abanye, ngenxa yokuthi banomhobholo wemali, babhekane nezinto eziningi; abanye, ngenxa yokuthi ababeki mingcele ecacile phakathi kwabesilisa nabesifazane, babhekane nezinto eziningi; abanye, ngenxa yokuthi bayavilapha, banake inyama kuphela, abakwenzi ukulunga uma beza ebandleni, babhekane nezinto eziningi; abanye, ngenxa yokuthi bayahluleka ukuba ngofakazi lapho behamba khona, benza isono futhi bangaziphathi kahle ngamabomu, bakhunjuziwe izikhathi eziningi; abanye bakhuluma ngamazwi nezimfundiso uma beza enkonzweni, baziphakamise kunabanye, bengenalo nelincane iqiniso, ngenkathi abazalwane besongelana, bencintisana nabanye—bavezwe obala ngenxa yalokhu. Ngiwakhulumile kini lawa mazwi izikhathi eziningi, namuhla, angeke ngisakhuluma ngalokhu—yenzani lokhu enikufunayo! Zithatheleni nina izinqumo! Abaningi ababhekananga nalokhu unyaka owodwa noma emibili kuphela, abanye kube iminyaka emithathu noma emine, kanti abanye bakubonile lokhu eminyakeni eyishumi, bebhekane nakho ngenkathi bephenduka beba ngamakholwa, kodwa kuze kube manje luseluncane ushintsho kubo. Nithini, anifani nezingulube? Ingabe angikhulumi kahle kini? Ungacabangi ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu angeke uphele uma ungakwazi ukufinyelela ezingeni elithile. Ingabe uNkulunkulu angakulinda uma ungakwazi ukufezekisa izidingo zaKhe? Ngizonitshela nginganifihleli—akunjalo! Ningabi nethemba elinjalo ngezinto! Umsebenzi wanamuhla unesikhathi osibekelwe, uNkulunkulu akanikhohlisi! Phambilini, uma kuza izikhonzi zilingwa, abantu babecabanga ukuthi uma bengama baqine ebufakazini babo kuNkulunkulu, kuzomele banqontshwe ngezinga elithile—bekufanele babe izikhonzi ngokuzikhethela nangokuthandela, babonge uNkulunkulu nsuku zonke, bangazidonsi nakancane noma babe izinokwe. Babecabanga ukuthi kungaleso sikhathi lapho bezoba yizikhonzi zeqiniso, kodwa ingabe kunjalo ngempela? Ngaleso sikhathi, kuningi okwakwenzeka kubantu. Abanye babaleka, abanye baphikisa uNkulunkulu, abanye bakhwabanisa imali yebandla, abazalwane basongelana, baqalekisana babukelana phansi. Kwakuyinkululeko enkulu kakhulu, kodwa khona okukodwa okwakukuhle ngakho: Akekho owabuyela emuva. Iyona nto enhle engashiwo ngakho. Baba nobufakazi phambi kukaSathane ngenxa yalokhu, futhi ngemva kwesikhathi bazuza ukuba ngabantu bakaNkulunkulu babambelela kwaze kwaba namuhla. Umsebenzi kaNkulunkulu awenziwa ngale ndlela enicabanga ngayo. Uma isikhathi sesiphelile, umsebenzi uzophela, kungakhathaleki ukuthi unjani wena. Abanye abantu bangase bathi: Ngokwenza kanje awubasindisi abantu, noma awubathandi—awuyena uNkulunkulu olungile. Nginitshela ngokucacile: Umongo womsebenzi waMi namuhla ukunqoba nina nokunenza nibe nobufakazi. Ukunisindisa kungumxhantela; ukuthi nizosindiswa noma cha kukulokhu okufunwa yini, akuhlangene naMi. Yebo kumele ngininqobe; ungalokhu uzama ukuhola phambi kwaMi ngekhala—namuhla ngisebenza wena, hhayi okunye!

Namuhla, lokhu esenikuqonda kungaphezulu kwawo wonke umuntu emlandweni ongazange apheleliswe. Kungaba ulwazi lwakho lokulingwa noma lokukholelwa kuNkulunkulu, kokubili kungaphezu kwanoma ngubani okholelwa kuNkulunkulu. Izinto eniziqondayo yizinto enizazi ngaphambi kokulingwa, kodwa ubuqu benu bungeqhathaniswe neze nazo. Lokhu enikwaziyo kungaphezu kwalokhu enikwenzayo. Yize nithi abantu abakholelwa kuNkulunkulu kumele bathande uNkulunkulu, futhi akumele balwele izibusiso kuphela kodwa ukukholisa intando kaNkulunkulu, okwenzekayo ezimpilweni zenu kuqhelelene nalokhu, kanti futhi kungcolisekile kakhulu. Abantu abaningi bakholelwa kuNkulunkulu ukuze babe nokuthula nezinye izinzuzo. Uma kungeke kukusize, awukholelwa kuNkulunkulu, kanti uma ungawutholi umusa kaNkulunkulu, uyadangala. Lokhu kungaba kanjani yisona simo senu seqiniso? Uma kuziwa ezigamekweni zomndeni ongasoze wazigwema (ukugula kwezingane, ukulaliswa komyeni esibhedlela, isivuno esingesihle, ukushushiswa kwamalungu omndeni, nokunye), anikwazi ukumelana nalezi zinto ezivame ukwenzeka ekuphileni.Uma kwenzeka izinto ezinjengalezi, niyathuka, anazi ukuthi nenzeni—futhi isikhathi esiningi, nisola noNkulunkulu. Nisola ngokuthi amazwi kaNkulunkulu anikhohlisile, ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu wenze impilo yakho yabheka phezulu. Ingabe ninayo imicabango enjalo? Ingabe nicabanga ukuthi lezi zinto ziyenzeka kini kodwa azivamile? Zonke izinsuku niphila ngaphansi kwezehlo ezinje. Anicabangi nakancane ngempumelelo yokholo lwenu kuNkulunkulu, nokuthi ningayifeza kanjani intando kaNkulunkulu. Isimo sakho sincane kakhulu, sincane ngisho kunesechwane lenkukhu. Uma ibhizinisi lomyeni wakho lilahlekelwa imali ukhalaza ngoNkulunkulu, uma uzithola usendaweni lapho ungavikelwe nguNkulunkulu nalapho ukhalaza ngoNkulunkulu, ukhalaza ngisho noma kufa elilodwa emachwaneni akho ezinkukhu noma kugula inkomo endala esibayeni, ukhalaza noma sekuyisikhathi sokuthi indodana yakho iqale umndeni kodwa umndeni wakho awunayo imali eyenele, nalapho izikhonzi zebandla zidla izidlo ezimbalwa ekhaya lakho bese ibandla lingakubuyiseli imali noma kungekho okuthumelela noma imifino le, nalapho uyakhalaza. Isisu sakho siqumbelene sigcwele izikhalazo, ngesinye isikhathi awuyi emihlanganweni noma udle uphuze amazwi kaNkulunkulu ngenxa yalokhu, uvamise ukucabanga kabi isikhathi eside. Ayikho into eyenzeka kuwe namuhla ehlangene nokungase kwenzeke noma nekusasa lakho; lezi zinto bezizokwenzeka noma ungakholelwa kuNkulunkulu, kodwa namuhla nizenza umthwalo kaNkulunkulu, nilokhu nithi uNkulunkulu unilahlile. Kuthiwani ngokholo lwakho kuNkulunkulu, ingabe ngempela uyinikelile impilo yakho? Uma uye wabhekana nezilingo ezifana nezikaJobe, akekho phakathi kwenu olandela uNkulunkulu namuhla ongama aqine, beningawa nonke. Futhi nje, kunomehluko omkhulu phakathi kwenu noPetru. Namuhla, uma kungadliwa ingxenye nje yengcebo yenu niyokuphika ukuba khona kukaNkulunkulu; uma ungaphucwa indodana noma indodakazi yakho, ungagijima yonke indawo udinda isililo; uma impilo yakho ifika kwangqingetshe, uzozama ukukhuluma “noNkulunkulu,” ubuza ukuthi kungani ngisho amazwi amaningi kangaka ekuqaleni ngikuthusa. Ayikho into ongeke wayenza ngezikhathi ezinjalo. Lokhu kusho ukuthi awukasiboni, futhi awunaso isimo seqiniso. Ngaleyo ndlela, izilingo ezikuwe zinkulu kakhulu, ngoba kuningi okuqondayo, kodwa okwaziyo ngempela akuyona ngisho inkulungwane yalokhu okwaziyo.

Imibhalo yaphansi:

a. Umbhalo wokuqala awukhulumi ngokuthi “okwebandla.”

b. “ingwejeje ekhala phandle emakhazeni” ibhekisele eenganekwaneni yaseShayina lapho ingwejeje ikhetha ukulala esikhundleni sokwakha isidleke ngenkathi isimo sezulu sisafudumele—naphezu kwezexwayiso eziningi ezivela kwenye inyoni engumakhelwane. Uma ubusika bufika, ingwejeje igodolela ukufa.

Okwedlule:Ingabe UZiqu Zintathu Into Ekhona?

Okulandelayo:Isenzo (4)

Ungase Uthande Nalezi