Uma Usuqonda Iqiniso, Kufanele Ulenze

Umsebenzi nezwi likaNkulunkulu kunenhloso yokuletha ushintsho esimweni senu; inhloso Yakhe ayikhona nje ukunenza niwuqonde noma niwubone umsebenzi Wakhe bese lokho kuba yisiphelo salo. Lokho akwenele. Ningabantu abakwaziyo ukuqonda, ngakho akufanele kube nzima kini ukuqonda izwi likaNkulunkulu, ngoba ingxenye eningi yezwi likaNkulunkulu ilotshwe ngolimi lwabantu, futhi ukhuluma ngokusobala kakhulu. Ngokwesibonelo, nikwazi ngokuphelele ukufunda ukuthi yini uNkulunkulu afuna niyiqonde futhi niyenze; lena yinto umuntu ovamile okwazi ukuqonda okufanele akwazi ukuyenza. Ikakhulu, amazwi ashiwo uNkulunkulu esigabeni samanje acace kakhulu futhi ayakhanya, futhi uNkulunkulu uphinde aveze izinto eziningi abantu abangakaze bazicabange, kanye nezimo ezihlukahlukene zomuntu. Amazwi Akhe afaka konke, futhi akhanya njengonyezi ogcwele. Ngakho-ke manje, abantu sebeqonda izinto eziningi, kodwa kusasele okuthile—ukwenza izwi Lakhe. Abantu kumele bazi yonke imininingwane yezingxenye zeqiniso, balihlole futhi balifune ngowemininingwane yalo, bangamane nje balinde ukuthatha lokho abanikwa khona; kungenjalo baphenduka okungaphezudlwana kokhamisa ngithele. Bayalazi izwi likaNkulunkulu, kodwa abalenzi. Uhlobo olunjena lomuntu alulithandi iqiniso, futhi ekugcineni luyobhujiswa. Ukuphila njengoPetru wo-1990 kusho ukuthi umuntu ngamunye kini kufanele enze izwi likaNkulunkulu, abe nokungena kwangempela ezintweni enibhekana nazo futhi azuze ukukhanyiselwa okukhulu ekubambisaneni kwenu noNkulunkulu, okuyohlala kuwusizo ekuphileni kwenu. Uma nilifunde kakhulu izwi likaNkulunkulu kodwa niqonda kuphela okubhalwe kulo, ningenalo ulwazi ngezwi likaNkulunkulu ekuphileni kwenu okungokoqobo, ngeke nilazi izwi likaNkulunkulu. Ngokwenu, izwi likaNkulunkulu alikhona ukuphila, kodwa liyimibhalo efile. Futhi uma ugcina ngokubambelela emibhalweni efile, ngeke uyiqonde ingqikithi yezwi likaNkulunkulu, futhi ngeke uyiqonde intando Yakhe. Incazelo kamoya yezwi likaNkulunkulu kuwe iyocaca kuphela lapho uqaphela izwi Lakhe ezintweni odlula kuzo, futhi incazelo yokomoya ngamaqiniso amaningi ungayibamba kulezo zinto kuphela odlula kuzo, futhi yizinto odlule kuzo ezingakukhanyisela izimfihlakalo zezwi likaNkulunkulu. Uma ungalenzi, akunandaba ukuthi izwi Lakhe licace kangakanani, okuwukuphela kwento oyibambile nje amagama nezimfundiso eziyize, eseziphenduke imithetho yenkolo kuwe. Akuyona yini lena into eyenziwa abaFarisi? Uma nilenza futhi nilizwa izwi likaNkulunkulu, liba yinto engeyoqobo kini; uma ningafuni ukulenza, kusho ukuthi izwi likaNkulunkulu kini lithi alifane nenganekwane yezulu lesithathu. Eqinisweni, inqubo yokukholwa kuNkulunkulu iyinqubo yokubona izwi Lakhe kanye nokuzuzwa Nguye, noma uma sikucacisa, ukukholwa kuNkulunkulu kusho ukulazi nokuliqonda izwi Lakhe, nokulizwa futhi uphile ngezwi Lakhe; sinjalo isimo esingokoqobo sokukholwa kwenu kuNkulunkulu. Uma nikholwa kuNkulunkulu futhi ninethemba lokuphila phakade ngaphandle kokufuna ukwenza izwi likaNkulunkulu njengento okufanele nibe nayo ngaphakathi, kusho ukuthi niyiziwula. Kufana nokuya la kudliwa khona uyobuka ukudla nje nokubeka engqondweni izinto ezimnandi ebezidliwa, kodwa unganambithi lutho kukho. Umuntu onjalo akasona yini isiwula?

Iqiniso umuntu okufanele abe nalo litholakala ezwini likaNkulunkulu, futhi yiqiniso elizuzisayo futhi eliwusizo olukhulu esintwini. Liwumuthi nokudla okudingwa imizimba yenu, into esiza umuntu ukuba abuyise ubuntu bakhe obujwayelekile. Yiqiniso okufanele nihlome ngalo. Uma nenza izwi likaNkulunkulu ngokwengeziwe, ukuphila kwenu kuzoqhakaza nakakhulu, futhi iqiniso lizocaca nakakhulu. Njengoba isimo senu sikhula, izinto zasezweni likamoya nizozibona ngokucace ngokwengeziwe, futhi nizoba namandla engeziwe okunqoba uSathane. Amaqiniso amaningi eningawaqondi ayocaciswa lapho nenza izwi likaNkulunkulu. Abantu abaningi baneliswa nje ukumane baqonde umbhalo wezwi likaNkulunkulu bese begxila ekuzihlomiseni ngezimfundiso kunokujulisa abakuzwayo ekwenzeni, kodwa akuyona yini leyo indlela yabaFarisi? Ngakho inkulumo ethi “Izwi likaNkulunkulu liwukuphila” ingaba kanjani yiqiniso kubo? Ukuphila komuntu kungeqhakaze kuphela lapho umuntu efunda izwi likaNkulunkulu, kodwa uma enza likaNkulunkulu. Uma nikholelwa ekuthini ukuqonda izwi likaNkulunkulu kwanele ukuze umuntu abe nokuphila nesiqu, kusho ukuthi ukuqonda kwenu kuphambene. Ukuliqonda ngempela izwi likaNkulunkulu kwenzeka lapho wenza iqiniso, futhi kumele uqonde ukuthi “iqiniso ungaliqonda kuphela ngokuthi ulenze.” Namuhla, ngemva kokufunda izwi likaNkulunkulu, ungase nje uthi uyalazi izwi likaNkulunkulu, kodwa angeke uthi uyaliqonda. Abanye bathi okuwukuphela kwendlela yokwenza iqiniso, ukuliqonda kuqala, kodwa lokhu kuyingxenye nje yeqiniso akunembi neze ngokuphelele. Ngaphambi kokuba wazi iqiniso, usuke ungakaze uhlangane nalelo qiniso. Ukuzwa sengathi uyakuqonda okuzwayo entshumayelweni akufani nokuqonda ngempela—lokhu kuwukuthatha amazwi asobala eqiniso, futhi akufani nokuqonda incazelo yangempela ekulona. Ukuthi unolwazi olungajulile ngeqiniso akusho ukuthi uyaliqonda noma uyalazi; incazelo yangempela ngeqiniso ivela ngemva kokulibona. Ngakho iqiniso ungaliqonda kuphela ngemva kokudlula kulo, futhi kulapho kuphela ongaqonda khona izingxenye zalo ezifihlekile. Ukuqonda iqiniso ngokujulile kuwukuphela kwendlela ongazi ngayo imiqondo, nongaqonda ngayo ingqikithi yeqiniso. Ngakho, ungaya nomaphi ngeqiniso, kodwa uma ungenalo iqiniso, ungalokothi uzame ukuqinisekisa ngisho amalunga omndeni wakho, ingasaphathwa eyabantu abakholwayo. Ngaphandle kweqiniso ufana nezinhlayiya zeqhwa ezindizayo, kodwa ngeqiniso ungajabula futhi ukhululeke, futhi akekho ongakuhlasela. Akunandaba ukuthi imfundiso inamandla kangakanani, ngeke ilehlule iqiniso. Ngeqiniso, kunganyakaziswa umhlaba uqobo futhi kugudluzwe izintaba nolwandle, kanti ukungabi neqiniso kuholela ekudliweni izibungu; leli iqiniso elisobala.

Esigabeni samanje, kubalulekile ukuthi nazi iqiniso kuqala, bese nilenza, nizihlomise ngencazelo yangempela yeqiniso. Kufanele ufune ukuthola lokhu. Esikhundleni sokufuna ukuthi abanye balandele amazwi akho kufanele ubenze balandele ukwenza kwakho. Ungayithola ngale Ndlela kuphela into ebalulekile. Ngisho ngabe wehlelwa yini, Noma uzithela phezu komuntu onjani, uma nje uneqiniso, uyakwazi ukuma uqine. Izwi likaNkulunkulu yileli eliletha ukuphila kumuntu, hhayi ukufa. Uma ungaphili ngemva kokufunda izwi likaNkulunkulu, kodwa ube ulokhu ufile , kusho ukuthi kukhona okungahambi kahle kuwe. Uma ngemva kwesikhathi usulifunde kakhulu izwi likaNkulunkulu wezwa izintshumayelo eziningi ezingokoqobo, kodwa usesesimweni somuntu ofile, lokho-ke kuwubufakazi bokuthi awulazisi iqiniso, futhi awulifuni iqiniso. Uma nifuna ngempela ukuzuza uNkulunkulu, beningeke nigxile ekuhlomeni ngezimfundiso nokusebenzisa izimfundiso ezinkulu ukufundisa abanye, kodwa, kunalokho, benizogxila ekuboneni izwi likaNkulunkulu nasekwenzeni iqiniso. Akukhona lokho okufanele ukuba nifuna ukungena kukho manje?

Asisiningi isikhathi uNkulunkulu azokwenza umsebenzi Wakhe ngaso kumuntu, ngakho ungaba yini umphumela uma ningabambisani Naye? Kungani uNkulunkulu ehlale efuna nenze izwi Lakhe uma seniliqonda? Kungoba uNkulunkulu unembulele amazwi Akhe, futhi isinyathelo senu esilandelayo empeleni ukuwenza. Ngenkathi wenza la mazwi, uNkulunkulu uyokwenza umsebenzi wokukhanyisela nokuqondisa. Iyona Ndlela okufanele kwenziwe ngayo leyo. Izwi likaNkulunkulu lenza umuntu aqhakaze ekuphileni futhi angabi nezici ezingenza umuntu aphambuke noma ahlale angenzi lutho. Nithi senilifundile izwi likaNkulunkulu nalenza, kodwa awukho umsebenzi kaMoya oNgcwele eniwemukele. Amazi enuangakhohlisa ingane kuphela. Abanye abantu bangase bangazi ukuthi izinhloso zenu zifanele yini, kodwa nicabanga ukuthi uNkulunkulu kungenzeka angazi? Kwenzeka kanjani ukuthi abanye benze izwi likaNkulunkulu futhi bamukele ukukhanyiselwa uMoya oNgcwele kodwa nina nenza izwi Lakhe kodwa anikutholi ukukhanyiselwa uMoya oNgcwele? Ingabe uNkulunkulu uthatha ngomuzwa? Uma izinhloso zenu zizinhle ngempela futhi nibambisana, khona-ke uMoya kaNkulunkulu uzoba nani. Abanye abantu behlale befuna ukuba phambili, kodwa kungani uNkulunkulu engabavumeli baphakame bahole ibandla? Abanye abantu bafeza umsebenzi wabo nje, futhi benze imisebenzi yabo, kodwa bengazelele, bazuze ukwamukelwa uNkulunkulu. Kungenzeka kanjani lokho? UNkulunkulu uhlola ekujuleni kwenhliziyo, futhi abantu abafuna iqiniso kumele benze kanjalo ngezinhloso ezinhle. Abantu abangenazo izinhloso ezinhle ngeke bakwazi ukuma baqine. Eqinisweni, umgomo wenu ukuvumela izwi likaNkulunkulu lisebenze kini. Ngamanye amazwi, kuwukuliqonda ngempela izwi likaNkulunkulu lapho ulenza. Mhlawumbe ikhono lakho lokwamukela izwi likaNkulunkulu lintekenteke, kodwa uma wenza izwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu angabelapha lobu buthakathaka, ngakho akumele nje wazi amaqiniso amaningi kuphela, kodwa kumele futhi uwenze. Lena indaba enkulu engenakushalazelwa. UJesu wahlupheka kakhulu eminyakeni yakhe engamashumi amathathu nantathu nesigamu. Wahlupheka kakhulu kangaka ngoba wayenza iqiniso nje kuphela, enza intando kaNkulunkulu kuzo zonke izinto, futhi enakekela intando kaNkulunkulu kuphela. Wayengeke ahlupheke kanjalo ukube wayelazi iqiniso kodwa engalenzi. Ukube uJesu walandela ayekufundiswa amaJuda, walandela abaFarisi, wayengeke ahlupheke. Ungafunda ezintweni ezenziwa uJesu ukuthi ukuphumelela komsebenzi kaNkulunkulu kumuntu kungenxa yokubambisana kwakhe Naye, futhi lena yinto okumele niyazi. Ingabe uJesu wayezohlupheka ngendlela ahlupheka ngayo esiphambanweni ukube akalenzanga iqiniso? Ingabe wayezowuthandaza umthandazo onomunyu kanjalo ukube akenzanga ngokuvumelana nentando kaNkulunkulu? Ngakho-ke kufanele uhlupheke ngenxa yokwenza iqiniso; lolu uhlobo lokuhlupheka umuntu okufanele adlule kulo.

Okwedlule: Mayelana nokusebenzisa kukaNkulunkulu umuntu

Okulandelayo: Umuntu Othola Insindiso Yilowo Ozimisele Ukwenza Ngokweqiniso

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp