Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 113

Sonke isinyathelo engisithathayo siqukethe ukuhlakanipha kusona, kodwa umuntu akakwazi nhlobo ukukuqonda lokhu; umuntu ukwazi kuphela ukubona izenzo Zami namazwi Ami, kodwa akakwazi ukubona inkazimulo Yami, noma ukubonakala kwesiqu Sami, ngoba umuntu empeleni akanalo nje leli khono. Ngakho, ngaphansi kwezimo zokungamguquli umuntu, amadodana Ami angamazibulo kanye Nami siyobuyela eSiyoni bese siguqula isimo, ukuze umuntu abone ukuhlakanipha Kwami nokuba Kwami namandla onke. Ukuhlakanipha Kwami nokuba Kwami namandla onke umuntu akubona manje kuyingxenye nje encane yenkazimulo Yami, futhi akufanele ngisho ukukhulunywa ngakho nhlobo. Kukhonjiswa kulokho, ukuhlakanipha Kwami nenkazimulo Yami akupheli futhi kujule ngokungalinganiseki, futhi umqondo womuntu awunayo nhlobo indlela yokukucabanga nokukuqonda. Ukwakha umbuso akufani nokwakha ibandla; ngoba amadodana Ami angamazibulo ayisiqu nombuso Wami, khona-ke lapho amadodana Ami angamazibulo Nami singena eNtabeni iSiyoni, ukwakhiwa kombuso kuyofezwa. Uma kubekwa ngenye indlela, ukwakhiwa kombuso kuyisinyathelo somsebenzi: isinyathelo sokungena endaweni yokomoya. (Nokho, konke engikwenzile kusukela ngidala umhlaba kwenziwe ngenxa yalesi sinyathelo. Nakuba ngithi kuyisinyathelo, empeleni akuyiso nhlobo.) Ngalokhu ngisebenzisa bonke abenzi bomsebenzi ukwenza lesi sinyathelo, futhi emva kwalokho ngezinsuku zokugcina inqwaba yabantu iyohlehla; bonke benzela amadodana angamazibulo umsebenzi. Noma ngubani owenzela laba benzi bomsebenzi umusa uyobulawa yiziqalekiso Zami. (Abenzi bomsebenzi bonke bamele amacebo kadrako omkhulu obomvu, futhi bonke bayizinceku zikaSathane, ngakho labo abenze umusa kulaba bantu bayizinceku zikadrako omkhulu obomvu futhi ngabakaSathane.) Ngibathanda bonke engibathandayo, futhi ngenyanya bonke abaqondwe yiziqalekiso nokushiswa Yimi. Ingabe nani niyakwazi ukwenza lokhu? Noma ngubani omelana Nami, ngeke ngimxolele neze, futhi ngeke ngimyeke! Lapho ngenza isenzo ngasinye, ngilungiselela izibalo ezinkulu zabenzi bomsebenzi ukuba bangisebenzele. Ngalokhu kuyabonakala ukuthi kuwo wonke umlando, bekungenxa yalesi sinyathelo ukuthi onke abaphrofethi nabaphostoli benze umsebenzi, futhi abalandeli inhliziyo Yami, abaveli Kimi. (Nakuba iningi labo lethembekile Kimi, akekho oNgowami. Ngalokho, ukuyaluza kwabo ngokokungakhela isisekelo salesi sinyathelo, kodwa konke lokhu kuwumzamo ongenamsebenzi kubo.) Ngakho-ke, ngezinsuku zokugcina kuyoba khona izibalo ezinkulu nakakhulu zabantu okufanele bahlehle. (Isizathu sokuthi ngithi izibalo eziningi ukuthi uhlelo Lwami lokuphatha lufike ekugcineni kwalo, ukwakhiwa kombuso Wami kuphumelele, futhi amadodana angamazibulo ahleli esihlalweni sobukhosi.) Konke kungenxa yokubonakala kwamadodana angamazibulo. Ngenxa yokubonakala kwamadodana angamazibulo, udrako omkhulu obomvu uzama ngayo yonke indlela engenzeka futhi usebenzisa wonke amathuba ukwenza umonakalo: uthumela zonke izinhlobo zomoya ababi abeza bazongenzela umsebenzi, abakhombise ubunjalo babo bangempela esikhathini samanje, futhi abaphazamise ukuphatha Kwami. Lokhu akubonakali ngeso lenyama, futhi konke kuyizinto zendawo yokomoya. Ngalokhu abantu kabakholwa ukuthi kuyoba khona izibalo ezinkulu kangaka zabantu abazohlehla, kodwa izenzo Zami ngiyazazi, ukuphatha Kwami ngiyakuqonda, futhi lokhu kuyisizathu sokwenza abantu bangagxambukeli. (Kuyofika usuku lapho yonke inhlobo yomoya omubi uyokwambula ubunjalo bawo bangempela, futhi bonke abantu bayokholwa ngokuzimisela.)

Ngiyawathanda amadodana Ami angamazibulo, kodwa leyo nzalo kadrako omkhulu obomvu engithandayo ngobuqotho obukhulu, angiyithandi nhlobo; empeleni ngiyizonda nangokwengeziwe. (Laba bantu akubona Abami, futhi nakuba bekhombisa izinhloso ezinhle, futhi besho amazwi amnandi, lokho kuyicebo likadrako omkhulu obomvu, ngakho ngiyabazonda kuze kufike emnkantsheni wamathambo Ami.) Lesi yisimo Sami, futhi lokhu kungukuphelela kokulunga Kwami. Umuntu akakwazi nhlobo ukukuqonda. Kungani konke ukulunga Kwami kwambulwa lapha? Kulokhu umuntu angabona isimo Sami esingcwele futhi esingacasuleki. Ngingawathanda amadodana Ami angamazibulo futhi ngenyanye bonke labo abangewona amadodana Ami angamazibulo (ngisho noma bengabantu abethembekile). Lokhu kuyisimo Sami. Aniboni? Emiqondweni yabantu, ngihlala ngiwuNkulunkulu onesihe, futhi ngithanda konke okungithandayo; ngabe lokhu akukhona ukungihlambalaza? Ngingathanda izinkabi namahhashi? Ngingathatha uSathane njengendodana eyizibulo bese ngimthokozela? Umbhedo! Umsebenzi Wami usemadodaneni Ami angamazibulo, futhi ngaphandle kwamadodana Ami angamazibulo, akukho okunye ongikuthandayo. (Amadodana nabantu bangokunezelwe, kodwa ababalulekile neze.) Abantu bathi ngaphambilini, ngenza umsebenzi omningi ongenamsebenzi, kodwa ngokubona Kwami lokhu empeleni kubaluleke kakhulu, kunomqondo kakhulu. (Lokhu yikho konke okwenziwa ngazo zombili izikhathi zokuba sesimweni somuntu; ngoba ngifuna ukwambula amandla Ami, kufanele ngibe yinyama ukuze ngiphethe umsebenzi.) Isizathu sokuba kungani ngithi uMoya wami uzosebenza mathupha, yingoba umsebenzi Wami uphethwa enyameni, okusho ukuthi, amadodana Ami angamazibulo Nami siqala ukungena ekuphumuleni. Impi noSathane enyameni inzima ngokwengeziwe kunempi noSathane endaweni yokomoya, futhi ibonwa yiwo wonke umuntu, ngakho ngisho inzalo kaSathane ingangifakazela, futhi ayizimisele ukuhamba; lokhu kungumqondo ngokwakho kokusebenza Kwami enyameni. Ikakhulu kungenxa yokwenza inzalo kadeveli iphike udeveli oqobo lwakhe; lokhu kuyihlazo elinamandla kakhulu elilethwa kuSathane ongudeveli, kumenze azizwe ehlazeke ngendlela yokuthi angatholi ndawo yokuzifihla, bese ecela isihe ephindelela phambi Kwami. Nginqobile, nginqobile phezu kwakho konke, sengidlule ezulwini lesithathu ukuze ngifike eNtabeni iSiyoni, ukuze ngithokozele injabulo yomndeni kanye namadodana Ami angamazibulo, ukuze ngingene edilini elikhulu lombuso wezulu kuze kube phakade!

Emadodaneni angamazibulo, ngikhokhe zonke izindleko futhi ngakhipha onke amandla. (Umuntu akazi nhlobo ukuthi konke engikwenzile, konke engikushilo, ukuthi ngibona phakathi kulo lonke uhlobo lomoya omubi, nokuthi ngilahle lonke uhlobo lomenzi womsebenzi, bekungenxa yamadodana angamazibulo.) Kodwa phakathi komsebenzi omningi, ilungiselelo Lami lihlelekile; akwenziwa nhlobo ngobumpumputhe. Ezwini Lami losuku ngalunye, kufanele nikwazi ukubona izindlela nezinyathelo zomsebenzi Wami; ezenzweni Zami zosuku ngalunye kufanele nibone ukuhlakanipha Kwami nezimiso Zami ekubhekaneni nezindaba. Njengoba ngishilo, uSathane uthumele labo abangenzela umsebenzi ukuze baphazamise ukuphatha Kwami; laba benzi bomsebenzi bawukhula, nokho ukolo awubhekisile emadodaneni angamazibulo, kodwa kunalokho kuwo wonke amadodana nabantu abangewona amadodana angamazibulo. Ukolo uyohlala ungukolo, ukhula luyohlala luwukhula; lokhu kusho ukuthi imvelo yalabo abangabakaSathane ayikwazi neze ukuguquka. Ngakho, ngamafuphi, bahlala benguSathane. Ukolo usho amadodana nabantu, ngoba ngaphambi kokudalwa komhlaba ngenezela kulaba bantu imfaneleko Yami. Ngoba ngishilo ngaphambili imvelo yomuntu ayiguquki, ukolo uyohlala ungukolo. Ngakho ayini-ke amadodana angamazibulo? Amadodana angamazibulo avela Kimi, awadaliwe Yimi, ngakho awakwazi ukubizwa ngokolo (ngoba lapho nje umuntu ekhuluma ngokolo, kuhlobene namagama “ukutshala”, futhi “ukutshala” kusho “ukudala”; lonke ukhula lutshalwa ngokuyimfihlo nguSathane, ukuba lusebenze njengabenzi bomsebenzi). Umuntu angasho nje athi amadodana angamazibulo angukubonakaliswa okuphelele futhi okucebile kwesiqu sami, kufanele amelwe yigolide nesiliva namatshe ayigugu; lokhu kuthinta iqiniso lokuthi ukufika Kwami kufana nokwesela, futhi ngize ukuzontshontsha igolide nesiliva namatshe ayigugu (ngoba leli golide nesiliva namatshe ayigugu kwasekuqaleni kuNgokwami, futhi ngifuna ukukubuyisela endlini Yami). Lapho amadodana angamazibulo kanye Nami sibuyela ndawonye eSiyoni, leli golide, isiliva namatshe ayigugu kuyontshontshwa Yimi; kulesi sikhathi, kuyoba khona izithiyo neziphazamiso zikaSathane, ngakho-ke ngiyothatha, igolide, isiliva namatshe ayigugu bese ngiqala impi yokunquma noSathane. (Lokhu nakanjani akuyona inganekwane, kodwa wudaba olwenzeka endaweni yokomoya, ngakho mayelana nalokhu abantu kabacacelwe ngokuphelele, futhi bakuzwa kuphela njengendaba nje. Kodwa kufanele nibone kulokhu engikushoyo ukuthi uhlelo Lwami lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha luyini, futhi akufanele nhlobo nikuzwe njengehlaya, kungenjalo uMoya Wami uyosuka kuwo wonke umuntu.) namuhla, le mpi iphelile ngokuphelele, futhi ngizobuyisela amadodana Ami angamazibulo (ngiletha igolide, isiliva, namatshe ayigugu okungokwami) emuva eNtabeni iSiyoni. Ngenxa yokuntuleka kwegolide, isiliva namatshe ayigugu, nangenxa yokuthi kuyigugu, uSathane uzama zonke izindlela zokukuthatha, kodwa ngisho kaninginingi ukuthi lokhu okuvela Kimi kufanele kubuyele Kimi, umqondo wakho okhulunywe ngenhla. Amazwi Ami athi amadodana Ami angamazibulo avela Kimi futhi Ngawami ayisimemezelo kuSathane, akekho oqonda lokhu, futhi konke kuwudaba olwenzeka endaweni yokomoya. Ngalokhu umuntu akaqondi ukuthi kungani ngiphindaphinda ngigcizelela ukuthi amadodana angamazibulo Ngawami; namuhla kufanele niqonde! Ngithe amazwi Ami anenhloso nokuhlakanipha, kodwa niqonda lokhu ngengaphandle kuphela , futhi akukho noyedwa umuntu obona lokho ngokucacile emoyeni.

Ngikhuluma okuningi ngokwengeziwe, futhi lapho ngikhuluma ngokwengeziwe amazwi Ami aqina ngokwengeziwe. Lapho kufika ezingeni elithile, ngiyosebenzisa amazwi Ami ukusebenza kubantu kufike ezingeni elithile, ukwenza abantu bangakholwa kuphela enhliziyweni nangezwi, kodwa nokungaphezulu ukubenza bantante phakathi kokuphila nokufa; lokhu kuyindlela Yami yokusebenza, lokhu kuyisinyathelo somsebenzi Wami; kufanele kube nje, kulapho kuphela kungahlazwa uSathane futhi kupheleliswe amadodana angamazibulo (kusetshenziswa amazwi Ami ukuze ekugcineni kupheleliswe amadodana angamazibulo, ukuze avunyelwe ukuba aphunyuke enyameni bese engena endaweni yokomoya). Umuntu akayiqondi indlela yamazwi Ami, iphimbo lamazwi Ami. Encazelweni Yami kufanele nonke nibe nolwazi oluthile, futhi kufanele nonke nilandele amazwi Ami ukuqeda umsebenzi okufanele niwenze. Lokhu yilokho engikubeke kini. Kufanele nibe nokubona lokhu, hhayi kuphela ngokomhlaba ongaphandle, kodwa ngokubaluleke ngokwengeziwe ngokwendawo yokomoya.

Okwedlule:Isahluko 112

Okulandelayo:Isahluko 114

Okuqukethwe Okuhlobene