Isahluko 4

Ukuvimba ukuthi abantu baphendulwe amakhanda bathatheke ngemuva kokuphenduka besuka kokubi beya kokuhle, esahlukweni sokugcina sezwi likaNkulunkulu, emva kokuthi uNkulunkulu esekhulume ngezinto eziphezulu kakhulu azifuna kubantu Bakhe—lapho uNkulunkulu esebatshelile abantu ngentando Yakhe kulesi sigaba sohlelo Lwakhe lokuphatha—uNkulunkulu ubanikeza ithuba lokucabanga ngamazwi Akhe, ukubasiza ukuthi banqume ukwanelisa intando Yakhe ekugcineni. Lapho izimo zabantu zizinhle, uNkulunkulu uyaphuthuma ababuze imibuzo ngale ngxenye enye yodaba. Ubuza uchungechunge lwemibuzo okulukhuni ukuthi abantu bayiqonde: “Ingabe uthando lwenu Ngami lwalungcolisiwe? Ingabe ukwethembeka kwenu Kimi kwakumsulwa futhi nithembeke ngenhliziyo yonke? Ingabe ulwazi lwenu Ngami lwaluyiqiniso? Ezinhliziyweni yenu benginendawo engakanani?” Njalo njalo. Engxenyeni yokuqala yalesi sigaba, ngaphandle kwamazwi amabili okusola, konke okusele kuyimibuzo. Ikakhulu, “Ingabe amazwi Ami anishaye lapho nibuthaka khona?” ngumbuzo ofanele impela, futhi onemba ezintweni eziyimfihlo kakhulu ekujuleni kwezinhliziyo zabantu, ubenza bazibuze bengaqondile: Ngethembeke ngokweqiniso othandweni lwami kuNkulunkulu? Ezinhliziyweni zabo abantu bayakukhumbula abedlule kukho ekusebenzeni: Babegcwele ukuzithethelela, ukuzithwala, ukuzibona bebalulekile, ukuzidla, ukungabi nandaba, nokuziqhenya. Babenjengezinhlanzi ezinkulu ezibambeke enethini—emva kokuphonseka kula manethi, kwakungelula ukuzikhulula kuwo. Ngakho-ke babevame ukuba umhlambi kazalusile, behlala bekhohlisa isintu sikaNkulunkulu esijwayelekile, bezibeka phambili kukho konke ababekwenza. Ngaphambi kokubizwa “abenzi bomsebenzi” babenjengewundlu lengwe elizelwe, begcwele umdlandla. Noma ngandlela thize babenake impilo, ngezinye izikhathi babenza lokho okwakwenzeka nje; njengesigqila, babezihudula nje uma kuya kuNkulunkulu. Ngesikhathi sokuvezwa obala njengabenzi bomsebenzi babedonsela emuva, besalela emsebenzini, babegcwele usizi, bekhononda ngoNkulunkulu, begebisa amakhanda ngokudumala, njalo njalo. Leso naleso sinyathelo ezimpilweni zabo ezimangalisayo ezithinta umoya sasihleli emiqondweni yabo. Kuze kube lukhuni ngisho nokulala, badonse usuku lonke bendikindiki nje. Babonakala sengathi balahlwe okwesibili nguNkulunkulu, baphonseke eHayidesi, futhi abanawo amandla okuphuma. Nakuba uNkulunkulu engenzanga okutheni ngaphandle kokubuza imibuzo embalwa enzima esigabeni sokuqala, uma uyifundisisa, ikhombisa ukuthi inhloso kaNkulunkulu ingaphezulu kokubuza imibuzo ngenxa yokuthi iyimibuzo nje; kuyona kukhona umqondo ojulile, okufanele uchazwe kabanzi ngokuthe xaxa.

Yini eyenza ukuthi uNkulunkulu ngelinye ilanga athi namuhla, kunamuhla, futhi njengoba izolo seledlule, akukho sidingo sokukhumbula emuva, nokho futhi emshweni wokuqala lapha, ubuza abantu imibuzo, abenze bacabange ngenkathi eseyedlule? Cabanga: Yini eyenza ukuthi uNkulunkulu atshele abantu ukuthi bangayikhumbuli inkathi edlule, kodwa futhi abacabange ngayo? Ngabe kunephutha emagameni kaNkulunkulu? Ngabe umthombo wala mazwi awushayi khona? Ngokujwayelekile, labo abangenandaba namazwi kaNkulunkulu ngeke babuze imibuzo ejule kangaka. Kodwa okwamanje akukho sidingo sokukhuluma ngalokhu. Okokuqala, ake ngichaze u “Yini” ongenhla. Eqinisweni, wonke umuntu uyazi ukuthi uNkulunkulu uthe akawakhulumi amazwi angasho lutho. Uma amazwi ephuma emlonyeni kaNkulunkulu, kusho ukuthi kunenhloso nokubaluleka kuwona—lokhu kuthinta umongo wodaba. Ukwehluleka komuntu kusekungakwazini kwakhe ukuguqula izindlela zakhe zobubi nokuba nenkani kwemvelo yakhe endala. Ukuvumela bonke abantu ukuba bazazi ngokugcwele nangokwempela, uNkulunkulu uqale abaholele ekucabangeni ngesikhathi esedlule ukuze bazibuke ngokujulile, bese bazi ukuthi alikho nelilodwa izwi likaNkulunkulu elingasho lutho, nokuthi onke amazwi kaNkulunkulu agcwaliseka kubantu abehlukene ngamazinga ehlukene. Esikhathini esadlula, indlela uNkulunkulu ayesingethe ngayo yayibanika ulwazi oluncane abantu ngoNkulunkulu wenza ukuthi ukwethembeka kwabo kuNkulunkulu kuzwakale kakhudlwana enhliziyweni. Igama elithi : “Nkulunkulu” lihleli engxenyaneni eyi-0.1 phesenti kubantu nezinhliziyo zabo. Ukufinyelela kulesi sibalo kusho ukuthi uNkulunkulu usenze umsebenzi wensindiso omningi. Kulungile ukuthi ukuphumelela kukaNkulunkulu ukwenza okungaka kuleli qembu labantu—iqembu elisetshenziswa ngudrako omkhulu obomvu futhi eliphethwe nguSathane—kusekuthini ngeke benze njengokuthanda kwabo. Lokho kungenxa yokuthi akunakwenzeka ukuthi uNkulunkulu ahlale agcwale (100%) ezinhliziyweni zalabo abebephethwe nguSathane. Ukwandisa ulwazi lwabantu ngoNkulunkulu esinyathelweni esilandelayo, uNkulunkulu uqhathanisa izimo zabenzi bomsebenzi bakudala nezabantu bakaNkulunkulu banamuhla, ngale ndlela wenza umehluko osobala owandisa umuzwa wehlazo kubantu. Njengoba uNkulunkulu asho, “akukho lapho nizofihla khona ihlazo lenu.”

Manje, yini eyenze ukuba ngithi uNkulunkulu akabuzi imibuzo ngoba nakhu kuyimibuzo nje? Ukufundisisa kusuka ekuqaleni kuya ekugcineni kukhombisa ukuthi, noma imibuzo ephonswa uNkulunkulu ingachaziwe ngokugcwele, yonke ikhomba ezingeni lokwethembeka kwabantu kuNkulunkulu nokumazi kwabo uNkulunkulu; ikhomba, ngamanye amazwi, izimo zangempela zabantu, ezidabukisayo okulukhuni kubo ukuvuleleka ngazo. Kulokhu kuyabonakala ukuthi izinga labantu liphansi kakhulu, kodwa ulwazi lwabo ngoNkulunkulu lulula kakhulu, nokwethembeka kwabo Kuye konakele kwangcola. Njengoba uNkulunkulu asho, cishe bonke abantu badoba emanzini adungekile futhi balapho ukuzokwandisa izibalo nje. Lapho uNkulunkulu ethi “Niyakholwa ngempela ukuthi anifanele ukuba ngabantu Bami?” umqondo oyiqiniso wala mazwi uthi kubo bonke abantu, abekho abafanele ukuba abakaNkulunkulu. Kodwa ukuze athole umphumela othe xaxa, uNkulunkulu usebenzisa indlela yokubuza imibuzo. Le ndlela inemba kangcono kakhulu kunamazwi akudala, ayehlasela ngesihluku, agence, abulale abantu aze ayogwaza nezinhliziyo zabo. Ake ucabange ukuba uNkulunkulu wayesho ngqo into engahlakaniphile futhi engacacile enjengokuthi “Anethembekile Kimi, futhi ukwethembeka kwenu kungcolisekile, anginandawo Yami ngedwa ezinhliziyweni zenu…. ngeke nginishiyele indawo yokuzicashela, ngoba abekho kinina abafanele ukuba ngaBami.” Ungaqhathanisa lokhu kokubili: ingqikithi yakho iyafana, kodwa iphimbo alifani. Ukusebenzisa imibuzo kunemba kangcono. Ngale ndlela uNkulunkulu ohlakaniphile usebenzisa iphimbo lokuqala, elikhombisa ubuciko akhuluma ngabo. Lokhu ngeke kwenziwe ngumuntu, ngakho-ke akumangazi ukuthi uNkulunkulu wathi, “Abantu bayizitsha ezisetshenziswa Yimi, umehluko owodwa nje phakathi kwazo ukuthi ezinye zisezingeni eliphansi, ezinye ziyigugu.”

Qhubeka ufunde. Amazwi kaNkulunkulu eza elakanyana, engabanikezi nathuba lokuphefumula abantu, ngoba uNkulunkulu akamenzeli umuntu ukuthi izinto zibe lula. Lapho abantu sebezizwa bezisola kakhulu, uNkulunkulu uphinde abexwayise: “Uma ningazazi izimpendulo zale mibuzo engenhla, lokhu kukhombisa ukuthi nidoba emanzini adungekile, kusho ukuthi nilapho nje ukwengeza isibalo, kanti ngesikhathi esabekwa Yimi ngaphambilini, nizosuswa niphonswe emgodini ongenamkhawulo okwesibili. Lawa ngamazwi Ami esixwayiso, futhi noma ngubani owathatha kancane uzoshaywa ukwahlulela Kwami, futhi, ngesikhathi esibekiwe, nizohlaselwa yinhlekelele.” Lapho befunda la mazwi, abantu abakwazi ukuba bangasicabangi isikhathi lapho babephonswe khona emgodini ongenamkhawulo: Bethuswa ngenhlekelele, bebuswa ngemithetho kaNkulunkulu yokuphatha, belindwe yisiphetho sabo, bezizwa isikhathi eside becindezelekile, bekhathazekile, bengakhululekile, bengakwazi ukukhuluma kubantu ngosizi olusezinhliziyweni zabo—kuqhathaniswa nalokhu, babengcono inyama yabo ihlanjululwa…. Becabanga ngalokhu, akukho abangakwenza ngaphandle kokuzizwa benosizi. Becabanga ngababeyikho kudala, ukuthi banjani manje, nokuthi bayoba njani kusasa, usizi olusezinhliziyweni zabo luyakhula, baqala ukuqhaqhazela bengezwa, ngale ndlela bazesabe kakhulu izinqumo zikaNkulunkulu zokuphatha. Lapho kubakhanyela ukuthi igama elithi: “Abantu bakaNkulunkulu” lingase libe yindlela yokukhuluma, injabulo ezinhliziyweni zabo iguquka ngokushesha ibe wukukhathazeka. UNkulunkulu usebenzisa ubuthakathaka babo obubulalayo ukubashaya, futhi ngalesi sikhathi uqala isigaba esilandelayo somsebenzi Wakhe, enza imizwa yabantu ilokhu inyakaziseka, futhi ekhulisa umuzwa kubo wokuthi izenzo zikaNkulunkulu azazeki, ukuthi akufikeki kuNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu ungcwele futhi uhlanzekile, nokuthi abafanele ukuba ngabantu bakaNkulunkulu. Umphumela walokhu ukuthi abantu bayayandisa imizamo yabo yokuzenza ngcono, bangavumi ukusala emuva.

Okulandelayo, ukuze afundise abantu isifundo, abenze ukuthi bazazi, bahloniphe uNkulunkulu, besabe uNkulunkulu, uNkulunkulu uqala uhlelo Lwakhe olusha: “Kusukela ngesikhathi sokudala kuze kube manje, abantu abaningi abawalalelanga amazwi Ami ngalokho balahlwa ngaphandle basuswa ekugobhozeni kokubuyisela Kwami; ngalokho, imizimba yabo yabhubha nemiphefumulo yabo yaphonswa eHayidesi, kuze kube namuhla basabhekene nokwahlulelwa okubi. Abantu abaningi balandele amazwi Ami, kodwa baphambana nokukhanyisa nokukhanya Kwami … abanye….” Lezi yizibonelo zangempela. Kula mazwi, uNkulunkulu akagcini ngokunikeza abantu bakaNkulunkulu isexwayiso ukubenza bazazi izenzo zikaNkulunkulu eminyakeni edlule kodwa ubuye akhombise isithombe esitshekile sokwenzeka emhlabeni wemimoya. Lokhu kuvumela abantu ukuthi bazi ukuthi akukho okuhle okungavela ekungahloniphini kwabo uNkulunkulu. Bayokuba wuphawu oluphakade lwehlazo, futhi bayokuba wuphawu lukaSathane, bayofana noSathane. Enhliziyweni kaNkulunkulu le ngxenye yencazelo ayisabalulekile kangako ngoba la mazwi asevele eshiye abantu beqhaqhazela, bedidekile. Okuhle ngalokhu ukuthi njengoba abantu beqhaqhazeliswa wuvalo, bathola imininingwane ethile ngomhlaba wemimoya—kodwa embalwa kuphela, ngakho kufanele nginikeze incazelo encane. Uma ubuka usesangweni lomhlaba wemimoya kuyabonakala ukuthi kunezinhlobo eziningi zemimoya. Eminye, nokho, iseHayidesi, eminye isesihogweni, eminye isechibini lomlilo, eminye isemgodini ongenamkhawulo. Kukhona engifuna ukukwengeza lapha. Ukukha phezulu nje, le mimoya ingehlukaniswa ngezindawo; ukukhuluma ngqo, nokho, eminye ibhekene nokulungiswa nguNkulunkulu, eminye iboshwe nguSathane, okusetshenziswa nguNkulunkulu. Ukuqonda ngqo, ukulungiswa kwabo kwehlukana ngezinga lobunzima bezimo zabo. Kuleli phuzu, ake ngichaze kakhudlwana. Labo abalungiswa ngqo yisandla sikaNkulunkulu abanamoya emhlabeni, okusho ukuthi abanathuba lokuthi bangazalwa kabusha. Imimoya engaphansi kombuso kaSathane—izitha uNkulunkulu akhuluma ngazo uma ethi “baba yizitha Zami”—ixhumene nezindaba zasemhlabeni. Yonke imimoya emibi emhlabeni iyizitha zikaNkulunkulu, iyizisebenzi zikaSathane, nesizathu sobukhona bayo ukwenza umsebenzi, ukwenza umsebenzi ukuze ibe yiziqhathaniso zezenzo zikaNkulunkulu. Ngale ndlela, uNkulunkulu uthi, “Laba bantu abathunjiwe uSathane nje kuphela, kodwa sebephenduke izoni zengunaphakade futhi sebephenduke izitha Zami, futhi baphikisana Nami ngqo.” Okulandelayo, uNkulunkulu utshela abantu ngokuphela kwalolu hlobo lomoya: “Abantu abafana nalaba yibo engibahlulela ngolaka Lwami olukhulu,” UNkulunkulu ubuye azicacise izimo zabo zamanje: “nanamuhla baseyizimpumputhe, basesemiphandwini eminyama.”

Ukukhombisa abantu ubuqiniso bamazwi kaNkulunkulu, uNkulunkulu usebenzisa isibonelo sangempela ukwenza ubufakazi (indaba kaPawulu akhuluma ngayo) ukuze isexwayiso Sakhe sibe nesisindo esijulile kubantu. Ukuyekisa abantu ukuthi lokhu okushiwo ngoPawulu bakuthathe njengendaba nje, nokuvimba ukuthi bazithathe njengezibukeli nje—nokuthi abayekise ukuthi bahambe beqhosha ngezinto ezenzeka eminyakeni eyizinkulungwane eyadlula abazifunda kuNkulunkulu, uNkulunkulu akagxili ezigamekweni zayo yonke impilo kaPawulu. Esikhundleni salokho uNkulunkulu ugxila emiphumeleni nasesiphethweni sikaPawulu, esizathwini esenza uPawulu aphikise uNkulunkulu, nokuthi kwenzeka kanjani ukuthi uPawulu agcine ngendlela agcina ngayo. Agxila kukho uNkulunkulu ukugcizelela ukuvimba Kwakhe amathemba amakhulu kaPawulu ekugcineni, nokubeka obala isimo sakhe emhlabeni wemimoya. “UPawulu ulungiswa ngqo nguNkulunkulu.” Ngoba abantu abanamizwa futhi abanawo amandla okuqonda nokukodwa emazwini kaNkulunkulu, uNkulunkulu wengeza incazelo (ingxenye elandelayo yezwi), bese eqala ekhuluma ngalolu daba lwenye indawo: “noma ubani ophikisana Nami (ngokungaphikisi kuphela ubuqu Bami obuyinyama kodwa okubaluleke kakhulu, amazwi Ami kanye noMoya Wami, okusho ukuthi, ubunkulunkulu Bami), bathola ukwahlulelwa Yimi besenyameni yabo.” Noma, ukukha phezulu nje, la mazwi ebonakala engahlobene nalawa angenhla, futhi kungabonakali budlelwano phakathi kwawo, ungethuki: uNkulunkulu unezinhloso Zakhe; amagama alula athi “isibonelo esingenhla sifakaza ukuthi” ahlanganisa ngokwemvelo izindaba ezimbili ezibonakala zingahlobene—okungukuhlakanipha okukhulu kwamazwi kaNkulunkulu. Kanjena-ke, abantu bayakhanyiseleka ngenxa yendaba kaPawulu, bese, ngenxa yokuxhumana kombhalo ongenhla nongezansi, kukhula ukulangazelela ukwazi uNkulunkulu ngenxa yesifundo sikaPawulu, okuyiwona mphumela uNkulunkulu abefisa ukuwuthola ngokukhuluma la mazwi. Okulandelayo, uNkulunkulu ukhuluma amazwi athile anikeza usizo nokukhanyiseleka ekungeneni kwabantu ekuphileni. Akukho sidingo sokuthi ngingene kulokho. Nizozwa ukuthi kulula ukuwaqonda. Okufanele ngikuchaze, nokho, yilapho uNkulunkulu ethi khona, “ngenkathi ngisebenza ebuntwini obujwayelekile, abantu abaningi base bezilinganisele ngokwabo ngolaka Lwami nobukhulu Bami, futhi bazi okuncane ngobuhlakani Bami kanye nesimo Sami. Namuhla, ngikhuluma futhi ngenza ngobuNkulunkulu ngokuqondile, kodwa basekhona abantu abazobona ulaka nokwahlulela Kwami ngamehlo abo enyama; ngaphezu kwalokho, umsebenzi omkhulu wengxenye yesibili enkathini yokwahlulela ukwenza bonke abantu Bami bazi ngokuqondile izenzo Zami enyameni, nokwenza ukuthi nonke nibone isimo Sami ngqo.” La mazwi ambalwa aphetha umsebenzi kaNkulunkulu esintwini esejwayelekile bese eqala ngokusemthethweni ingxenye yesibili yomsebenzi kaNkulunkulu enkathini yokwahlulela, okwenziwa ebunkulunkulwini, ubikezela ngesiphetho sengxenye yabantu. Kulesi sigaba kubalulekile ukuchaza ukuthi uNkulunkulu akazange abatshele abantu ukuthi lokhu kwakuyingxenye yesibili yenkathi yokwahlulela ngenkathi beba ngabantu bakaNkulunkulu. Esikhundleni salokho uze akuchaze emva kokubatshela ngentando Yakhe nezinhloso uNkulunkulu afisa ukuzifeza ngale nkathi nangesinyathelo Sakhe sokugcina somsebenzi Wakhe wasemhlabeni ukuthi lena yingxenye yesibili yenkathi yokwahlulela. Akudinge nakushiwo, ukuthi kukhona futhi ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kulokhu. Lapho abantu besanda kusukuma nje emibhedeni yabo yokugula kwabo, into abazikhathaza ngayo kuphela ukuthi bazokufa na noma ukuthi isifo sabo sizosuswa kubona na. Abanandaba nokuthi bazokhuluphala noma bazogqoka izingubo ezifanele. Ngakho-ke kulapho bantu sebekholwa ngokugcwele ukuthi bangabakaNkulunkulu lapho uNkulunkulu esekhuluma ngakufunayo, kancane kancane, aphinde abatshele ukuthi namuhla yinkathini. Lokhu kungoba abantu banomdlandla wokugxila kuphela ezinyathelweni zokuphatha kukaNkulunkulu emva kwezinsuku ezimbalwa besindile, ngakho-ke lesi yisona sikhathi esifanele kakhulu sokubatshela. Kusemuva kokuqonda kuphela lapho abantu beqala khona ukucubungula: Ngenxa yokuthi le yingxenye yesibili yenkathi yokwahlulela, okufunwa nguNkulunkulu sekuthe ukuqina, nami sengibe ngomunye wabantu bakaNkulunkulu. Kulungile ukuhlaziya ngale ndlela, umuntu uyakwazi ukukwenza, ngakho uNkulunkulu usebenzisa le ndlela yokukhuluma.

Uma abantu sebeqonda kancane, uNkulunkulu uphinde angene emkhakheni womoya ukuze akhulume, bese bephinda sebengena onyendleni. Ngesikhathi salolu chungechunge lwemibuzo, wonke umuntu uzenwaya ikhanda, edidekile, engayazi ukuthi ikuphi intando kaNkulunkulu, engazi ukuthi aphendule muphi umbuzo kaNkulunkulu, engalwazi ulimi okufanele alusebenzise ekuphenduleni imibuzo kaNkulunkulu. Umuntu akazi ukuthi ahleke noma akhale. Kubantu la mazwi abonakala sengathi kungase kube aphethe izimfihlakalo ezijulile—kodwa amaqiniso asho okuphikisana ngqo nalokho. Kungakuhle ngikwengezele incazelo encane lapha. Izonikeza ingqondo yakho ukuphumula, futhi uzozwa ukuthi lokhu kuyinto elula nje futhi akukho sidingo sokuyicabanga. Empeleni, noma kunamagama amaningi, aphethe kuphela inhloso eyodwa kaNkulunkulu: ukuzuza ukwethembeka kwabantu ngale mibuzo. Kodwa akusizi ukukusho ngqo lokhu, ngakho uNkulunkulu uyaphinda usebenzisa imibuzo. Iphimbo, nokho, selithambe kakhulu manje, lehluke kakhulu kwelasekuqaleni. Nakuba bebuzwa nguNkulunkulu, lo mehluko uthi ukubakhulula abantu. Ungayifunda ngamunye ngamunye le mibuzo; akukhulunywanga kaningi ngalezi zinto esikhathini esedlule? Kule mibuzo embalwa elula, kukhona inqgikithi enothile. Eminye ichaza isimo somqondo wabantu “Niyathanda ukuphila impilo emhlabeni efana nephilwa ezulwini?” Eminye “iyizifungo zamabutho” zabantu phambi kukaNkulunkulu. “Ingabe uyakwazi ukuzivumela ukuba nibulawe Yimi, niholwe Yimi, njengezimvu?” Eminye yayo iyilokho okufunwa nguNkulunkulu kumuntu: “Uma bengingakhulumanga ngqo, benizokwazi ukushiya konke okunizungezile nivumele ukusetshenziswa Yimi? Ingabe lokhu akulona iqiniso engilidingayo? …” Noma amazwi okukhuthaza nokuqinisa idolo kumuntu: “Kodwa ngicela ukuba ningabe nisasindwa ukungabaza, ukuba nisebenze ekungeneni kwenu futhi nibambe isiqu samazwi Ami. Lokhu kuzovimbela ukuba ungenzi iphutha ekuqondeni amazwi Ami, nokungacaciseleki ngencazelo Yami, bese niphula izinqumo Zami zokuphatha” Ekugcineni, uNkulunkulu ukhuluma ngamathemba Akhe ngomuntu: “Ngifisa ukuba nibambe izinhloso Zami ngani emazwini Ami. Ningazicabangeli ngenizokuthola, nenze njengoba ninqumile phambi Kwami ukuthobela izinhlelo zikaNkulunkulu kuzo zonke izinto.” Umbuzo wokugcina unomqondo ojulile. Unyakazisa umqondo, unamathela ezinhliziyweni zabantu bese kuba lukhuni ukuwukhohlwa, ulokhu uncencetha ungayeki njengensimbi elenga ezindlebeni zabo …

Lokhu okungenhla amagama ambalwa encazelo ongawasebenzisa njengereferensi.

Okwedlule: Isahluko 3

Okulandelayo: Isahluko 5

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Elakamuva

Nakuba lawa mazwi kungewona wonke kaNkulunkulu, anele kubantu ukuzuza izinjongo zokwazi uNkulunkulu kanye noguquko esimilweni. Mhlawumbe...

Umsebenzi Nokungena (4)

Uma umuntu engakwazi ngempela ukungena ngokuvumelana nomsebenzi kaMoya oNgcwele, ukuphila kwakhe kuyohluma ngokushesha njengamagatsha oqalo...

Indlela … (2)

Mhlawumbe abafowethu nodadewethu banolwazi oluthile ngokulandelana, izigaba, kanye nezindlela zomsebenzi kaNkulunkulu ezweni laseChina,...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp