Umsebenzi Nokungena (6)

Umsebenzi nokungena kuyizinto ezizuzwa ngokoqobo futhi eziqondiswe emsebenzini kaNkulunkulu nasekungeneni komuntu. Umuntu akabuqondisisi ubuso bukaNkulunkulu bangempela nomsebenzi kaNkulunkulu olethe ubunzima obukhulu ekungeneni kwakhe. Kuze kube namuhla, abantu abaningi abakawuboni umsebenzi uNkulunkulu awufeza ngezinsuku zokugcina noma ukuthi kungani uNkulunkulu ebekezelela ukuhlazeka okungaka bokuza enyameni abhekane nosizi lomuntu. Umuntu akazi lutho ngenhloso yomsebenzi kaNkulunkulu, nangenhloso yecebo likaNkulunkulu ngezinsuku zokugcina. Ngenxa yezizathu eziningi, abantu njalo basivivi futhi abanakho ukuqonda[1] ekungeneni okufunwa uNkulunkulu, okuyinto elethe ubunzima obukhulu emsebenzini kaNkulunkulu enyameni. Abantu kubonakala sebezinqobe zonke izingqinamba, kodwa kuze kube manje abanakho okuqonda okucacile. Ngakho ngizokhuluma ngomsebenzi uNkulunkulu awenza kumuntu, nenhloso ephuthumayo kaNkulunkulu, ukuze nonke nibe yizinceku eziqotho kuNkulunkulu, njengoJobe, wancamela ukufa kunokuphika uNkulunkulu, futhi wabekezelela konke ukuhlazeka, futhi njengoPetru, uyonikela ngesiqu sakho kuNkulunkulu ube nobungani noNkulunkulu obuzuzwe ngezinsuku zokugcina. Kwangathi bonke abafowethu nodadewethu bangenza konke okusemandleni abo ukuze banikele ngakho konke abanakho entandweni kaNkulunkulu osezulwini, babe izinceku ezingcwele endlini kaNkulunkulu, futhi bajabulele isethembiso sokuphila okuphakade esinikwe nguNkulunkulu, ukuze inhliziyo kaBaba uNkulunkulu ibe nokuthula. “Ukufeza intando kaNkulunkulu uBaba” kufanele kube into ephambili kubo bonke abathanda uNkulunkulu. La mazwi kufanele abe isiqondiso sokungena komuntu futhi alawule izenzo zakhe. Lesi isinqumo umuntu okufanele asenze. Ukuwuqeda wonke umsebenzi kaNkulunkulu emhlabeni nokubambisana nomsebenzi kaNkulunkulu enyameni—lona umsebenzi womuntu. Ngelinye ilanga, lapho umsebenzi kaNkulunkulu usuphelile, umuntu uyosheshe amvalelise lapho esebuyela kuYise ezulwini. Ingabe lesi akusona isibopho umuntu okufanele asifeze?

Ngesikhathi, eNkathini Yomusa, uNkulunkulu ebuyela ezulwini lesithathu, umsebenzi kaNkulunkulu wokuhlenga sonke isintu empeleni wawusuqhubekele esinyathelweni sokugcina. Okuwukuphela okwakusele emhlabeni kwakuyisiphambano leso uJesu ayesithwele, ilineni elicolekile uJesu ayesongwe ngalo, kanye nomqhele wameva nengubo ebomvu klebhu uJesu ayeyigqokile (lezi yizinto amaJuda azisebenzisela ukuhlekisa Ngaye). Okungukuthi, emva kokuba umsebenzi wokubethelwa kukaJesu wawudale isasasa, izinto zabuye zathula. Kusukela ngaleso sikhathi kuye phambili, abafundi bakaJesu baqala ukuqhubekisela phambili umsebenzi Wakhe, belusa futhi benisela emabandleni yonke indawo. Okuqukethwe umsebenzi wabo kwakuyilokhu: ukwenza bonke abantu baphenduke, bavume izono zabo, futhi babhapathizwe; abaphostoli bonke basakaza indaba yangaphakathi yokubethelwa kukaJesu kanye nalokho okwakwenzeke ngempela, bonke abantu abakwazanga ukuzibamba kodwa baziphonsa phambi kukaJesu ukuze bavume izono zabo, futhi ngaphezu kwalokho, abaphostoli basakaza yonke indawo amazwi uJesu awakhuluma kanye nemithetho nemiyalo ayenza. Kusukela lapho kwaqala ukwakhiwa kwamabandla eNkathini Yomusa. Lokho uJesu akhuluma ngakho kuleyo nkathi kwaphinde kwagxila ekuphileni komuntu nasentandweni kaBaba osezulwini. Kungenxa yokuthi izinkathi zahlukene kuphela okwenza ukuthi lokho okwakushiwo nokwakwenziwa kwehluke kakhulu kulokho kwanamuhla. Kodwa ingqikithi yakho kokubili iyafana. Akukho okungaphezulu noma okungaphansi komsebenzi woMoya kaNkulunkulu enyameni. Lolo hlobo lomsebenzi kanye nalawo mazwi kuqhubeke kwaze kwaba namuhla, ngakho futhi kusabelwana ngalolu hlobo lwento ezakhiweni zenkolo zanamuhla, futhi akuguqukile nhlobo. Ngesikhathi umsebenzi kaJesu uphethwa futhi amabandla esengene endleleni efanele kaJesu Kristu, uNkulunkulu waqala izinhlelo zesinye isigaba somsebenzi Wakhe, indaba yokuba sesimweni somuntu ezinsukwini zokugcina. Kumuntu, ukubulawa kukaJesu esiphambanweni kwasonga umsebenzi wokuba sesimweni somuntu kukaNkulunkulu, kwahlenga sonke isintu, futhi kwamkhulula ukuba athathe izihluthulelo zeHayidesi. Wonke umuntu ucabanga ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu usufezwe ngokugcwele. Eqinisweni, kuNkulunkulu, kufezwe ingxenye encane yalo msebenzi. Usasihlengile kuphela isintu; akakasinqobi, uma wakhipha ububi bukaSathane kumuntu. Yingakho uNkulunkulu ethi, “Nakuba ukuba kwaba umuntu kwangizwisa ubuhlungu ngaze ngafa, lokho kwakungeyona yonke inhloso yokuba Kwami umuntu. UJesu iNdodana Yami engiyithandayo futhi waphanyekwa esiphambanweni ngenxa Yami, kodwa akawuqedanga wonke umsebenzi Wami. Wenza ingxenye yawo.” Ngakho uNkulunkulu waqala isiwombe sesibili secebo lokuqhubeka nomsebenzi wakhe enyameni. Ekugcineni, uNkulunkulu ufuna ukuphelelisa nokuzuza wonke umuntu amsindise ezandleni zikaSathane, yingakho uNkulunkulu ezimisele ukuphinde azifake engozini yokungena enyameni. Lokho okuqondwe “ngokuba sesimweni somuntu” kubhekise kuLowo ongalethi inkazimulo (ngoba umsebenzi kaNkulunkulu awukapheli), kodwa obonakala esiqwini seNdodana ethandekayo, futhi enguKristu, uNkulunkulu ajabulayo Ngaye. Yingakho lokhu kuthiwa “wukubhekana nengozi.” Inyama inamandla amancane futhi kufanele iqaphelisise,[2] futhi amandla Ayo aqhele kakhulu egunyeni likaBaba osezulwini; futhi Yena ugcwalisa kuphela inkonzo yenyama, ufeza umsebenzi kaBaba uNkulunkulu kanye nokuthunywa ngaphandle kokubandakanyeka komunye umsebenzi. Ufeza kuphela ingxenye eyodwa yomsebenzi. Yingakho uNkulunkulu ebizwa ngokuthi “uKristu” lapho efika emhlabeni. Lena incazelo ejulile. Isizathu esenza kuthiwe ukuza kuhambisana nezilingo yingoba isakhiwo somsebenzi owodwa kuphela esifezwayo. Ngaphezu kwalokho, isizathu esenza uNkulunkulu uBaba amane ambize ngokuthi “uKristu” nangokuthi “iNdodana ethandekayo” futhi engamnikezi yonke inkazimulo kungenxa yakho kanye ukuthi inyama esimweni izele ukuzokwenza umsebenzi owodwa, hhayi ukuzomela uBaba osezulwini, kodwa kunalokho ukuzofeza inkonzo yeNdodana ethandekayo. Lapho iNdodana ethandekayo iqedela konke ukuthunywa eyakwamukela emahlombe Ayo, uBaba uzoyinika inkazimulo egcwele kanye nokubonakala kukaBaba. Umuntu angathi lokhu ukubusa kwasezulwini. Ngenxa yokuthi Lowo obe yinyama kanye noBaba osezulwini basezimweni ezimbili ezahlukene, laba bobabili babhekana kuphela ngoMoya, uBaba ubheka iNdodana ethandekayo kodwa iNdodana ayikwazi ukubona uBaba ekude. Kungenxa yokuthi ukusebenza kwenyama kuncane kakhulu futhi kungenzeka abulawe noma nini, ukuthi ukubonakala lokhu kuza kwakhe kuthiwa kuhambisana nengozi enkulu. Lokhu kuyafana nokuthi uNkulunkulu wake wadela iNdodana Yakhe ethandekayo futhi wayinikela emlonyeni wehlosi. Kuyingozi empilweni ukuthi uNkulunkulu anikele Ngayo endaweni lapho uSathane egxile kakhulu khona. Ngisho noma esesimweni esibucayi, uNkulunkulu wanikela iNdodana Yakhe ethandekayo kubantu basendaweni engcolile, abaziphethe kabi ukuba “bayikhulise.” Lokhu kwakungenxa yokuthi iyona kuphela indlela yokuba umsebenzi kaNkulunkulu wenze umqondo ophelele futhi iyona kuphela indlela yokugcwalisa zonke izifiso zikaNkulunkulu uBaba kanye nokufeza ingxenye yokugcina yomsebenzi Wakhe phakathi kwesintu. UJesu wafeza kuphela isigaba esisodwa somsebenzi kaNkulunkulu uBaba. Ngenxa yomgoqo wenyama esesimweni somuntu kanye nomehluko emsebenzini ofeziwe, uJesu uqobo akazange azi ukuthi kuyoba khona ukubuya kwesibili enyameni. Ngakho akekho noyedwa umhlaziyi weBhayibheli noma umphrofethi oke waphrofetha ukuthi uNkulunkulu uyophinde abe senyameni ezinsukwini zokugcina, okungukuthi, uyobuyela enyameni ukuze enze ingxenye yesibili yomsebenzi Wakhe esenyameni. Ngakho-ke, akekho owabona ukuthi uNkulunkulu wayezifihle enyameni kusukela kudala. Akumangazi, ngoba kwaba ngemva kokuvuswa kukaJesu nokwenyukela kwakhe ezulwini kuphela lapho amukela khona lokhu kuthunywa, ngakho akukho siphrofetho esicacile ngokuba sesimweni somuntu kwesibili kukaNkulunkulu, futhi akucabangeki engqondweni yomuntu. Kuzo zonke izincwadi eziningi zeziphrofetho eBhayibhelini, akukho mazwi asho lokhu ngokucacile. Kodwa lapho uJesu efika ezosebenza, sase sibe khona isiphrofetho esicacile esasithi intombi iyokhulelwa, izale indodana, okwakusho ukuthi wakhulelwa ngoMoya oNgcwele. Nakuba kunjalo, uNkulunkulu uthi kwakuyingozi empilweni. Khona-ke kusho okuthini lokho namuhla? Akumangalisi ukuthi uNkulunkulu uthi ukuba sesimweni somuntu kukaNkulunkulu kulesi sikhathi kuwukuzibeka engozini izikhathi eziyizinkulungwane ukwedlula lezo ezazikhona ngeNkathi Yomusa. Ezindaweni eziningi, uNkulunkulu waprofetha ngokuzuza iqembu labanqobi ezweni laseSinimi. Abanqobi bazuzwa eMpumalanga yezwe, ngakho indawo lapho uNkulunkulu ebeka khona unyawo Lwakhe ekubeni kwakhe sesimweni somuntu okwesibili akungatshazwa ukuthi kusezweni laseSinimi, indawo kanye lapho udrako omkhulu abomvu azithukuse khona. UNkulunkulu uyozuza inzalo kadrako omkhulu obomvu ukuze linqotshwe lonke futhi lihlaziswe. UNkulunkulu ufuna ukuvusa lesi sizwe esihlupheka kakhulu, asivuse unomphela, siphume emfologweni, simenqabe ngokugcwele udrako omkhulu obomvu. UNkulunkulu ufuna ukusisangulukisa emaphusheni aso, abembulele isiqu sikadrako omkhulu obomvu, banikele ngazo zonke izinhliziyo zabo kuNkulunkulu, bakhululeke ekucindezelweni amandla obumnyama, bame eMpumalanga yezwe, babe ubufakazi bokunqoba kukaNkulunkulu. UNkulunkulu uyoyithola ngaleso sikhathi inkazimulo. Ngenxa yalesi sizathu, uNkulunkulu ulethe umsebenzi ozoqeda ngo-Israyeli ezweni lapho udrako omkhulu obomvu azithukuse khona, cishe emva kokuhamba iminyaka eyizinkulungwane ezimbili, uphinde waba senyameni ukuze aqhubeke nomsebenzi weNkathi Yomusa. Ngokweso lomuntu, uNkulunkulu uqala umsebenzi omusha enyameni. Kodwa kuNkulunkulu, uqhubeka nomsebenzi weNkathi Yomusa, bahlukaniswa izinkulungwane ezimbalwa kuphela zeminyaka, nendawo abasebenza kuyo kanye nomsebenzi abawenzayo. Nakuba isithombe senyama sikaNkulunkulu sesingenisile emsebenzini namuhla siwumuntu ohlukile kuJesu, banesiqu nempande efanayo, futhi bavela endaweni efanayo. Mhlawumbe ngaphandle bahluke ngezindlela eziningi, kodwa ingaphakathi lomsebenzi Wabo lihlukile. Izinkathi, azifani njengobusuku nemini. Kungenzeka kanjani ukuthi ungashintshi umsebenzi kaNkulunkulu? Noma kungenzeka kanjani ukuthi umsebenzi ungaphazamisi omunye?

UJesu waba umJuda, wabukeka njengomJuda, futhi wakhula edla ukudla kwamaJuda. Lena indlela ajwayeleke ngayo. Kodwa inyama Yakhe njengomuntu namuhla ifana neyabantu base-Asia abakhuliswa ukudla kwesizwe sikadrako omkhulu obomvu. Lokhu akushayisani nomgomo kaNkulunkulu osesimweni somuntu. Kunalokho, kuyaphelelisana, kukuphelelisa kakhulu ukubaluleka kukaNkulunkulu osesimweni somuntu. Ngenxa yokuthi isimo somuntu kubhekiselwa kuso “njengeNdodana yomuntu” noma “uKristu,” ingaphandle likaKristu wanamuhla alinakulinganiswa noJesu Kristu. Kakade, inyama ibizwa ngokuthi “iNdodana yomuntu” futhi isesithombeni senyama. Zonke izigaba zomsebenzi kaNkulunkulu zinencazelo ejule kakhulu. Into eyenza uJesu wakhuleliswa uMoya oNgcwele ukuthi wayezohlenga izoni. Kwakufanele angabi nasono. Kodwa kusekugcineni kuphela lapho aphoqwa khona ukuba abe enyama enesono wathatha izono zezoni wazisindisa esiphambanweni sesiqalekiso uNkulunkulu ayesisebenzisela ukusola abantu. (Isiphambano ithuluzi likaNkulunkulu lokuqalekisa nokula abantu; uma kukhulunywa ngokuqalekisa nokusola kusuke kukhulunywa ngokuqalekisa nokusola izoni.) Umgomo wawungukwenza zonke izoni ziphenduke, ukubulawa esiphambanweni zikusebenzisele ukuvuma izono zazo. Lokho kusho ukuthi, ukuze ahlenge sonke isintu, uNkulunkulu waba sesimweni somuntu Ngokwakhe enyameni eyakhuleliswa uMoya oNgcwele futhi wathatha izono zaso sonke isintu. Indlela ejwayelekile yokuchaza lokhu ukunikela ngenyama engcwele ngenxa yazo zonke izoni, ukuba kukaJesu umnikelo wesono kubekwe phambi kukaSathane ukuze “kunxuswe” uSathane abuyele kuNkulunkulu naso sonke isintu asithuthumelisile. Ngakho ukufeza lesi sigaba somsebenzi wokuhlenga kudinga uMoya oNgcwele. Lesi simo sasidingeka, “isivumelwano” empini eyayiphakathi kukaNkulunkulu uBaba noSathane. Yingakho uJesu anikelwa kuSathane, futhi saphela lapho lesi sigaba somsebenzi. Nokho, umsebenzi kaNkulunkulu wokuhlenga kakade ubaluleke kakhulu, uSathane akanasizathu sokufuna izinto ezithile, ngakho ukuba sesimweni somuntu kukaNkulunkulu akuwudingi umbono woMoya oNgcwele, ngoba uNkulunkulu ungcwele futhi umsulwa. Ngakho uNkulunkulu osesimweni somuntu kulokho akuseyena uJesu wangeNkathi Yomusa. Kodwa usalethwe intando kaNkulunkulu uBaba nangenhloso yokufeza izifiso zikaNkulunkulu uBaba. Kungashiwo kanjani ukuthi lokhu akunamqondo? Ingabe uNkulunkulu osesimweni somuntu kumele alandele imithetho?

Abantu abaningi bafuna ubufakazi eBhayibhelini, bafuna isiprofetho esimayelana noNkulunkulu osesimweni somuntu. Umuntu angazi kanjani ukuthi uNkulunkulu manje usenza umsebenzi ayevele ewuhlelile ongekho eBhayibhelini, osekuyisikhathi eside ewuhlela kodwa akamtshelanga umuntu? Kuningi abantu abangakwazi. Ngemva kokunambitha isimo sikaNkulunkulu, bavame ukuphakama bahlale ezindaweni eziphezulu bahlole umsebenzi kaNkulunkulu, bafundise abantu izinto ezinkulu, izinto ezingasasebenzi. Kaningi “ixhegu,” lifaka izibuko liphulula intshebe, livule “iBhayibheli lalo elidala” elilifunde ukuphila kwalo konke. Likhulume amazwi adonsa indlebe, bese livula iNcwadi yesAmbulo lilandele ngeNcwadi kaDaniyeli, bese manje lifunda iNcwadi eyaziwa kakhulu ka-Isaya. Ligqolozela ikhasi ngekhasi eligcwele amagama amancanyana, lifunda buthule, nengqondo ibe izula. Kungazelelwe libe selizama ukuphulula le ntshebe eliyishefile. Libe selizwa ukuthi ayisekho. Lokho kulenze lihluthuke. “Kungani lisebenzisa amandla amangaka? Yini le elenza liphambane?” Ixhegu selibuyise izihlonze. Emashiyeni alo kunokusazimpaphe okubili osekuphume uphondo, njengokungathi linjalo isidalo, njengoba ikhehla linamathelise amehlo emakhasini abonakala esekhuntile. Emva kokuphindaphinda la makhasi kaningi, lizibona seligxuma likhuluma sengathi likhuluma okungatheni[3] nomuntu othile, nakuba amehlo akhe engakasuki kule nto ayifundayo. Kungazelelwe liyalivala lelo khasi, liphendukele “komunye umhlaba.” Linyakaza ngokuxhamazela[4] nangokwethuka, licishe limangaza abantu. Njengamanje, igundane ebeliphume emgodini walo ngesikhathi ethule, bese liqale ukukhululeka laze lazulazula ngokukhululeka, lethuka kabi ngenxa yalokhu kunyakaza obekungalindelekile bese liphindela ngokushesha emgodini walo, linyamalale njengokuphefuka kwentuthu, lingaphindi livele futhi. Manje isandla sobunxele sekhehla sesiqhubeka nalokho ebesikwenza, kungakamiswa okwesikhashana, kokuphulula intshebe yalo, silokhu siya phansi naphezulu, phansi naphezulu. Liyasukuma esihlalweni, lishiye incwadi etafuleni. Livule kancane umnyango kanye newindi kungene umoya, bese lilokhu liyivula liyivala incwadi. Kunento engachazeki kulesi simo, ngaphandle kwamakhasi encwadi apheshulwa umoya, konke sekusecwaka. Insizwa endala ibe isizinwaya ngemuva ngesandla, iyeke izulazule endlini, inikine ikhanda bese ilokhu ithi “Kodwa Nkulunkulu! Ungakwenza ngampela lokho?” Ilokhu inqekuzisa ikhanda isikhathi eside ithi, “Hhawu kodwa Nkulunkulu ubani ongaqonda umsebenzi Wakho? Akukho nzima yini ukufunda imikhondo Yakho? Ngikholelwa ukuthi awuzenzi izinto ezingenangqondo.” Ngaleso sikhathi umuntu omdala usabuyise izihlonze, ucimezile, ubonakala edumazekile, futhi ezwa ubuhlungu, njengokungathi ufuna ukuzindla. Lokho kuyibekela inselelo enkulu “indoda esegugile.” Kulesi sigaba sokugcina ekuphileni kwayo, “ngeshwa” isibhekene nale ngwadla. Yini engenziwa ngayo? Ngisalahlekile futhi anginamandla okwenza utho. Ubani owenza intshebe yayo yaba “mhloshana”? Ubani owenza intshebe namashiya ayo abamhlophe njengeqhwa ezindaweni ezehlukene zobuso bayo? Kunjengokungathi intshebe yayo imelela ikamuva layo. Kodwa ubani owayazi ukuthi umuntu angaba yisiwula ngale ndlela, afune ukuba khona kukaNkulunkulu kokuphelelwe isikhathi? Mangaki amakhasi umqulu omdala onawo? Ingabe ungaziloba zonke izenzo zikaNkulunkulu? Ubani ongalokotha aqinisekise lokho? Nokho umuntu empeleni ucabanga ukufuna ukubonakala kukaNkulunkulu nokwenza intando kaNkulunkulu ngokunconzulula amazwi nokuzikhathaza ngokungenasidingo,[5] ethemba ukuthi ngalokho uzongena ekuphileni. Ngabe kulula ngaleyo ndlela ukungena ekuphileni kanjalo? Ingabe akubona yini ubuphukuphuku, nakucabanga okuyiphutha? Akuhlekisi yini?

Imibhalo yaphansi:

1. “Abanakho ukuqonda” kubonisa ukuthi abantu abaqondi ngokucacile umsebenzi kaNkulunkulu.

2. “Inyama inamandla amancane futhi kufanele iqaphelisise” kubonisa ukuthi ubunzima benyama buningi kakhulu, futhi umsebenzi owenziwe ulinganiselwe kakhulu.

3. “Ukukhuluma okungatheni” umfanekiso wobuso obubi babantu lapho becwaninga umsebenzi kaNkulunkulu.

4. “ukuxhamazela” kubhekise ekunyakazeni okunokulangazela, okuphuthumayo “kwekhehla” lapho libheka eBhayibhelini.

5. “Ukunconzulula amazwi nokuzikhathaza ngokungenasidingo” kusetshenziselwa ukuhlekisa ngezazi zezinkolelo-ze, ezahlukanisa izinwele emazwini kodwa zingafuni iqiniso noma ukwazi umsebenzi kaMoya oNgcwele.

Okwedlule: Umsebenzi Nokungena (5)

Okulandelayo: Umsebenzi Nokungena (7)

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Umsebenzi Nokungena (2)

Umsebenzi kanye nokungena kwenu akukuhle neze; umuntu akagxili kakhulu endleleni yokusebenza futhi unokungacopheleli nakakhulu mayelana...

Ababi Nakanjani Bayojeziswa

Ukuhlola ukuthi konke okwenzayo kulungile yini, nokuthi uNkulunkulu uyazibona yini zonke izenzo zakho, kuyimiyalo yokuziphatha yalabo...

Izehlakalo

Kuzo zonke izehlakalo zikaPetru, wabekezelela amakhulu ezivivinyo. Nakuba abantu namuhla beliqonda igama elithi ‘uvivinyo,’ abayiqondi...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp