Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Umsebenzi Nokungena (6)

Umsebenzi nokungena kuyizinto ezizuzwa ngokoqobo futhi eziqondiswe emsebenzini kaNkulunkulu nasekungeneni komuntu. Umuntu akabuqondisisi ubuso bukaNkulunkulu bangempela nomsebenzi kaNkulunkulu olethe ubunzima obukhulu ekungeneni kwakhe. Kuze kube namuhla, abantu abaningi abakawuboni umsebenzi uNkulunkulu awufeza ngezinsuku zokugcina noma ukuthi kungani uNkulunkulu ebekezelela ukuhlazeka okungaka bokuza enyameni abhekane nosizi lomuntu. Umuntu akazi lutho ngenhloso yomsebenzi kaNkulunkulu, nangenhloso yecebo likaNkulunkulu ngezinsuku zokugcina. Ngenxa yezizathu eziningi, abantu njalo basivivi futhi abanakho ukuqonda[1] ekungeneni okufunwa uNkulunkulu, okuyinto elethe ubunzima obukhulu emsebenzini kaNkulunkulu enyameni. Abantu kubonakala sebezinqobe zonke izingqinamba, kodwa kuze kube manje abanakho okuqonda okucacile. Ngakho ngizokhuluma ngomsebenzi uNkulunkulu awenza kumuntu, nenhloso ephuthumayo kaNkulunkulu, ukuze nonke nibe yizinceku eziqotho kuNkulunkulu, njengoJobe, wancamela ukufa kunokuphika uNkulunkulu, futhi wabekezelela konke ukuhlazeka, futhi njengoPetru, uyonikela ngesiqu sakho kuNkulunkulu ube nobungani noNkulunkulu obuzuzwe ngezinsuku zokugcina. Kwangathi bonke abafowethu nodadewethu bangenza konke okusemandleni abo ukuze banikele ngakho konke abanakho entandweni kaNkulunkulu osezulwini, babe izinceku ezingcwele endlini kaNkulunkulu, bajabulele izibusiso zaphakade ezibekwe uNkulunkulu, ukuze inhliziyo kaBaba uNkulunkulu ibe nokuthula. “Ukufeza intando kaNkulunkulu uBaba” kufanele kube into ephambili kubo bonke abathanda uNkulunkulu. La mazwi kufanele abe isiqondiso sokungena komuntu futhi alawule izenzo zakhe. Lesi isinqumo umuntu okufanele asenze. Ukuwuqeda wonke umsebenzi kaNkulunkulu emhlabeni nokubambisana nomsebenzi kaNkulunkulu enyameni—lona umsebenzi womuntu. Ngelinye ilanga, lapho umsebenzi kaNkulunkulu usuphelile, umuntu uyosheshe amvalelise lapho esebuyela kuYise ezulwini. Ingabe lesi akusona isibopho umuntu okufanele asifeze?

Ngesikhathi, eNkathini Yomusa, uNkulunkulu ebuyela ezulwini lesithathu, umsebenzi kaNkulunkulu wokuhlenga sonke isintu empeleni wawusuqhubekele esinyathelweni sokugcina. Okuwukuphela okwakusele emhlabeni kwakuyisiphambano leso uJesu ayesithwele, ilineni elicolekile uJesu ayesongwe ngalo, kanye nomqhele wameva nengubo ebomvu klebhu uJesu ayeyigqokile (lezi yizinto amaJuda azisebenzisela ukuhlekisa Ngaye). Okungukuthi, umsebenzi wokubethelwa kukaJesu wawuvuse uthuthuva isikhathi esithile futhi lwase lwehlile. Kusukela ngaleso sikhathi kuye phambili, abafundi bakaJesu baqala ukuqhubekisela phambili umsebenzi Wakhe, belusa futhi benisela emabandleni yonke indawo. Okuqukethwe umsebenzi wabo kwakuyilokhu: ukwenza bonke abantu baphenduke, bavume izono zabo, futhi babhapathizwe; abaphostoli bonke basakaza indaba yangaphakathi yokubethelwa kukaJesu kanye nalokho okwakwenzeke ngempela, bonke abantu abakwazanga ukuzibamba kodwa baziphonsa phambi kukaJesu ukuze bavume izono zabo, futhi ngaphezu kwalokho, abaphostoli basakaza yonke indawo amazwi uJesu awakhuluma kanye nemithetho nemiyalo ayenza. Kusukela lapho kwaqala ukwakhiwa kwamabandla eNkathini Yomusa. Lokho uJesu akhuluma ngakho kuleyo nkathi kwaphinde kwagxila ekuphileni komuntu nasentandweni kaBaba osezulwini. Kungenxa yokuthi izinkathi zahlukene kuphela okwenza ukuthi lokho okwakushiwo nokwakwenziwa kwehluke kakhulu kulokho kwanamuhla. Kodwa ingqikithi yakho kokubili iyafana. Akukho okungaphezulu noma okungaphansi komsebenzi woMoya kaNkulunkulu enyameni. Lolo hlobo lomsebenzi kanye nalawo mazwi kuqhubeke kwaze kwaba namuhla, futhi yingakho lokho okusabelanwa emabandleni enkolo namuhla kuwulolo hlobo lwento futhi akuguqukile nhlobo. Ngesikhathi umsebenzi kaJesu uphethwa, indlela efanele kaJesu Kristu yayisimama emhlabeni, kodwa uNkulunkulu waqala izinhlelo zesinye isigaba somsebenzi Wakhe, indaba yokuba sesimweni somuntu ezinsukwini zokugcina. Kumuntu, ukubulawa kukaJesu esiphambanweni kwasonga umsebenzi wokuba sesimweni somuntu kukaNkulunkulu, kwahlenga sonke isintu, futhi kwamkhulula ukuba athathe izihluthulelo zeHayidesi. Wonke umuntu ucabanga ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu usufezwe ngokugcwele. Eqinisweni, kuNkulunkulu, kufezwe ingxenye encane yalo msebenzi. Usasihlengile kuphela isintu; akakasinqobi, uma wakhipha ububi bukaSathane kumuntu. Yingakho uNkulunkulu ethi, “Nakuba ukuba kwaba umuntu kwangizwisa ubuhlungu ngaze ngafa, lokho kwakungeyona yonke inhloso yokuba Kwami umuntu. UJesu iNdodana Yami engiyithandayo futhi waphanyekwa esiphambanweni ngenxa Yami, kodwa akawuqedanga wonke umsebenzi Wami. Wenza ingxenye yawo.” Ngakho uNkulunkulu waqala isiwombe sesibili secebo lokuqhubeka nomsebenzi wakhe enyameni. Ekugcineni, uNkulunkulu ufuna ukuphelelisa nokuzuza wonke umuntu amsindise ezandleni zikaSathane, yingakho uNkulunkulu ezimisele ukuphinde azifake engozini yokungena enyameni. Lokho okubizwa ngokuthi “ukuba sesimweni somuntu kukaNkulunkulu” kubonisa ukungabi nankazimulo (ukungabi nankazimulo ngoba umsebenzi kaNkulunkulu awukapheli), kodwa evela enokubonakala kweNdodana ethandekayo, futhi enguKristu, uNkulunkulu ajabulayo ngaye. Yingakho lokhu kuthiwa kuwukuzifaka engozini. Inyama incane ngamandla futhi kufanele iqaphelisise,[2] okuhluke kakhulu egunyeni likaBaba osezulwini, futhi Yena ugcwalisa kuphela inkonzo yenyama, ufeza umsebenzi kaBaba uNkulunkulu kanye nokuthunywa ngaphandle kokubandakanyeka komunye umsebenzi. Ufeza kuphela ingxenye eyodwa yomsebenzi. Yingakho uNkulunkulu ebizwa ngokuthi “uKristu” lapho efika emhlabeni. Lena incazelo ejulile. Isizathu esenza kuthiwe ukuza kuhambisana nezilingo yingoba isakhiwo somsebenzi owodwa kuphela esifezwayo. Ngaphezu kwalokho, isizathu esenza uNkulunkulu uBaba amane ambize ngokuthi “uKristu” nangokuthi “iNdodana ethandekayo” futhi engamnikezi yonke inkazimulo kungenxa yakho kanye ukuthi inyama esimweni izele ukuzokwenza umsebenzi owodwa, hhayi ukuzomela uBaba osezulwini, kodwa kunalokho ukuzofeza inkonzo yeNdodana ethandekayo. Lapho iNdodana ethandekayo iqedela konke ukuthunywa eyakwamukela emahlombe Ayo, uBaba uzoyinika inkazimulo egcwele kanye nokubonakala kukaBaba. Umuntu angathi lokhu ukubusa kwasezulwini. Ngenxa yokuthi Lowo obe yinyama kanye noBaba osezulwini basezimweni ezimbili ezahlukene, laba bobabili babhekana kuphela ngoMoya, uBaba ubheka iNdodana ethandekayo kodwa iNdodana ayikwazi ukubona uBaba ekude. Kungenxa yokuthi ukusebenza kwenyama kuncane kakhulu futhi kungenzeka abulawe noma nini, ukuthi ukubonakala lokhu kuza kwakhe kuthiwa kuhambisana nengozi enkulu. Lokhu kuyafana nokuthi uNkulunkulu wake wadela iNdodana Yakhe ethandekayo futhi wayinikela emlonyeni wehlosi. Kuyingozi empilweni ukuthi uNkulunkulu anikele Ngayo endaweni lapho uSathane egxile kakhulu khona. Ngisho noma esesimweni esibucayi, uNkulunkulu wanikela iNdodana Yakhe ethandekayo kubantu basendaweni engcolile, abaziphethe kabi ukuba “bayikhulise.” Lokhu kwakungenxa yokuthi iyona kuphela indlela yokuba umsebenzi kaNkulunkulu wenze umqondo ophelele futhi iyona kuphela indlela yokugcwalisa zonke izifiso zikaNkulunkulu uBaba kanye nokufeza ingxenye yokugcina yomsebenzi Wakhe phakathi kwesintu. UJesu wafeza kuphela isigaba esisodwa somsebenzi kaNkulunkulu uBaba. Ngenxa yomgoqo wenyama esesimweni somuntu kanye nomehluko emsebenzini ofeziwe, uJesu uqobo akazange azi ukuthi kuyoba khona ukubuya kwesibili enyameni. Ngakho akekho noyedwa oke wafunda umlando Wakhe oke wathola ukuthi uJesu waphrofetha ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuba Ngokwakhe abe sesimweni somuntu okwesibili ukuze aqede wonke umsebenzi Wakhe esenyameni. Ngenxa yokuthi uJesu akazange ngisho naye azi ngale ndaba, abaphrofethi abakhulu kanye nabachazi bemibhalo nabo abazi ukuthi uNkulunkulu ufuna ukubuyela enyameni, okusho ukubuyela enyameni futhi ukuze enze ingxenye yesibili yomsebenzi Wakhe esenyameni. Ngakho-ke, akekho obonayo ukuthi uNkulunkulu wazifihla enyameni kusukela kudala. Lokhu kuyaqondakala ngoba kwaba ngemva kokuvuswa kukaJesu nokwenyukela kwakhe ezulwini kuphela lapho amukela khona lokhu kuthunywa, ngakho ukuba sesimweni somuntu kwesibili kukaNkulunkulu akunampande futhi akunasisekelo futhi, njengamanzi angajulile, kunzima ukukuqonda. Ngaphezu kwalokho, kunzima ukuthola okukukhombayo ngisho naseBhayibhelini elidume kakhulu.[3] Kuwo wonke amavesi nezahluko eziningi zeBhayibheli, akukho nomusho owodwa noma igama elikhuluma ngale ndaba. Kodwa ukuza kukaJesu ezweni kwaprofethwa ngakho kudala futhi ngaphezu kwalokho kwakungokwakheka ngoMoya oNgcwele. Nakuba kunjalo, uNkulunkulu uthi kwakuyingozi empilweni. Khona-ke kusho okuthini lokho namuhla? Akumangalisi ukuthi uNkulunkulu uthi ukuba sesimweni somuntu kukaNkulunkulu kulesi sikhathi kuwukuzibeka engozini izikhathi eziyizinkulungwane ukwedlula lezo ezazikhona ngeNkathi Yomusa. Ezindaweni eziningi, uNkulunkulu waprofetha ngokuzuza iqembu labanqobi ezweni laseSinimi. Abanqobi bazuzwa eMpumalanga yezwe, ngakho ukuba sesimweni somuntu kwesibili kukaNkulunkulu akungatshazwa ukuthi kusezweni laseSinimi, lapho udrago omkhulu abomvu azithukuse khona. UNkulunkulu uyozuza inzalo kadrako omkhulu obomvu ukuze linqotshwe lonke futhi lihlaziswe. UNkulunkulu ufuna ukuvusa lesi sizwe esihlupheka kakhulu, asivuse unomphela, siphume emfologweni, simenqabe ngokugcwele udrako omkhulu obomvu. UNkulunkulu ufuna ukusisangulukisa emaphusheni aso, abembulele isiqu sikadrako omkhulu obomvu, banikele ngazo zonke izinhliziyo zabo kuNkulunkulu, bakhululeke ekucindezelweni amandla obumnyama, bame eMpumalanga yezwe, babe ubufakazi bokunqoba kukaNkulunkulu. UNkulunkulu uyoyithola ngaleso sikhathi inkazimulo. Ngenxa yalesi sizathu, uNkulunkulu ulethe umsebenzi ozoqeda ngo-Israyeli ezweni lapho udrako omkhulu obomvu azithukuse khona, cishe emva kokuhamba iminyaka eyizinkulungwane ezimbili, uphinde waba senyameni ukuze aqhubeke nomsebenzi weNkathi Yomusa. Ngokweso lomuntu, uNkulunkulu uqala umsebenzi omusha enyameni. Kodwa kuNkulunkulu, uqhubeka nomsebenzi weNkathi Yomusa, bahlukaniswa izinkulungwane ezimbalwa kuphela zeminyaka, nendawo abasebenza kuyo kanye nomsebenzi abawenzayo. Nakuba isithombe senyama sikaNkulunkulu sesingenisile emsebenzini namuhla siwumuntu ohlukile kuJesu, banesiqu nempande efanayo, futhi bavela endaweni efanayo. Mhlawumbe ngaphandle bahluke ngezindlela eziningi, kodwa ingaphakathi lomsebenzi Wabo lihlukile. Izinkathi, azifani njengobusuku nemini. Kungenzeka kanjani ukuthi ungashintshi umsebenzi kaNkulunkulu? Noma kungenzeka kanjani ukuthi umsebenzi ungaphazamisi omunye?

UJesu waba umJuda, wabukeka njengomJuda, futhi wakhula edla ukudla kwamaJuda. Lena indlela ajwayeleke ngayo. Kodwa inyama Yakhe njengomuntu namuhla ifana neyabantu base-Asia abakhuliswa ukudla kwesizwe sikadrako omkhulu obomvu. Lokhu akushayisani nomgomo kaNkulunkulu osesimweni somuntu. Kunalokho, kuyaphelelisana, kukuphelelisa kakhulu ukubaluleka kukaNkulunkulu osesimweni somuntu. Ngenxa yokuthi isimo somuntu kubhekiselwa kuso “njengeNdodana yomuntu” noma “uKristu,” ingaphandle likaKristu wanamuhla alihlangene noJesu Kristu. Ngemva kwakho konke, inyama ibizwa ngokuthi “iNdodana yomuntu” futhi isesithombeni senyama. Zonke izigaba zomsebenzi kaNkulunkulu zinencazelo ejule kakhulu. Into eyenza uJesu wakhuleliswa uMoya oNgcwele ukuthi wayezohlenga izoni. Kwakufanele angabi nasono. Kodwa kusekugcineni kuphela lapho aphoqwa khona ukuba abe enyama enesono wathatha izono zezoni wazisindisa esiphambanweni sesiqalekiso uNkulunkulu ayesisebenzisela ukusola abantu. (Isiphambano ithuluzi likaNkulunkulu lokuqalekisa nokula abantu; uma kukhulunywa ngokuqalekisa nokusola kusuke kukhulunywa ngokuqalekisa nokusola izoni.) Umgomo wawungukwenza zonke izoni ziphenduke, ukubulawa esiphambanweni zikusebenzisele ukuvuma izono zazo. Lokho kusho ukuthi, ukuze ahlenge sonke isintu, uNkulunkulu waba sesimweni somuntu Ngokwakhe enyameni eyakhuleliswa uMoya oNgcwele futhi wathatha izono zaso sonke isintu. Indlela ejwayelekile yokuchaza lokhu ukunikela ngenyama engcwele ngenxa yazo zonke izoni, ukuba kukaJesu umnikelo wesono kubekwe phambi kukaSathane ukuze “kunxuswe” uSathane abuyele kuNkulunkulu naso sonke isintu asithuthumelisile. Ngakho ukufeza lesi sigaba somsebenzi wokuhlenga kudinga uMoya oNgcwele. Lesi simo sasidingeka, “isivumelwano” empini eyayiphakathi kukaNkulunkulu uBaba noSathane. Yingakho uJesu anikelwa kuSathane, futhi saphela lapho lesi sigaba somsebenzi. Nokho, umsebenzi kaNkulunkulu wokuhlenga kakade ubaluleke kakhulu, uSathane akanasizathu sokufuna izinto ezithile, ngakho ukuba sesimweni somuntu kukaNkulunkulu akuwudingi umbono woMoya oNgcwele, ngoba uNkulunkulu ungcwele futhi umsulwa. Ngakho uNkulunkulu osesimweni somuntu kulokho akuseyena uJesu wangeNkathi Yomusa. Kodwa usalethwe intando kaNkulunkulu uBaba nangenhloso yokufeza izifiso zikaNkulunkulu uBaba. Kungashiwo kanjani ukuthi lokhu akunamqondo? Ingabe uNkulunkulu osesimweni somuntu kumele alandele imithetho?

Abantu abaningi bafuna ubufakazi eBhayibhelini, bafuna isiprofetho esimayelana noNkulunkulu osesimweni somuntu. Umuntu angazi kanjani ukuthi uNkulunkulu manje usenza umsebenzi ayevele ewuhlelile ongekho eBhayibhelini, osekuyisikhathi eside ewuhlela kodwa akamtshelanga umuntu? Kuningi abantu abangakwazi. Ngemva kokunambitha isimo sikaNkulunkulu, bavame ukuphakama bahlale ezindaweni eziphezulu bahlole umsebenzi kaNkulunkulu, bafundise abantu izinto ezinkulu, izinto ezingasasebenzi. Kaningi “ixhegu,” lifaka izibuko lishefe nentshebe, livule “iBhayibheli lalo elidala” elilifunde ukuphila kwalo konke. Likhulume amazwi adonsa indlebe, bese livula iNcwadi yesAmbulo lilandele ngeNcwadi kaDaniyeli, bese manje lifunda iNcwadi eyaziwa kakhulu ka-Isaya. Wonke amazwi liwafundela ngaphakathi, nengqondo ibe izula. Kungazelelwe libe selizama ukuphulula le ntshebe eliyishefile. Libe selizwa ukuthi ayisekho. Lokho kulenze lihluthuke. “Kungani lisebenzisa amandla amangaka? Yini le elenza liphambane?” Ixhegu selibuyise izihlonze. Emashiyeni alo kunokusazimpaphe okubili osekuphume uphondo, njengokungathi linjalo isidalo, kodwa umuntu omdala uyaqhubeka ethe njo kulawo makhasi. Ulokhu ephindaphinda izenzo ezilandelanayo zezinkathi, bese eshiya aqale ukukhuluma-okuncane[4] nothile, nakuba amehlo akhe engakasuki kule nto ayifundayo. Kungazelelwe uyalivala lelo khasi, adlulele “komunye umhlaba.” Unyakaza ngokuxhamazela[5] futhi ngokwethuka, cishe uyabamangaza abantu. Njengamanje, igundane eliphume emgodini walo seliqala “ukungalawuleki” njengoba ethule, kodwa lapho enyakaza laphindela ngokushesha liqonde emgodini walo, kwangabonakala nomkhondo walo. Manje le ndoda engasanyakazi iyaqhubeka kodwa isilevu silokhu siya phansi naphezulu. Iyasukuma esihlalweni, ishiye incwadi etafuleni. Ivule kancane umnyango kanye newindi kungene umoya, bese ilokhu iyivula iyivala incwadi. Kunento engachazeki kulesi simo, ngaphandle kwamakhasi encwadi apheshulwa umoya, konke sekusecwaka. Ibe isizinwaya ngemuva ngesandla, iyeke izulazule endlini, inikine ikhanda bese ilokhu ithi “Kodwa Nkulunkulu! Ungakwenza ngampela lokho?” Ilokhu inqekuzisa ikhanda isikhathi eside ithi, “Hhawu kodwa Nkulunkulu” ubani ongaqonda umsebenzi Wakho? Akukho nzima yini ukufunda imikhondo Yakho? Ngikholelwa ukuthi awuzenzi izinto ezingenangqondo.” Ngaleso sikhathi umuntu omdala usabuyise izihlonze, ucimezile, ubonakala edumazekile, futhi ezwa ubuhlungu, njengokungathi ufuna ukuzindla. Lokho kuyibekela inselelo enkulu “indoda esegugile.” Kulesi sigaba sokugcina ekuphileni kwayo, “ngeshwa” isibhekene nale ngwadla. Yini engenziwa ngayo? Ngisalahlekile futhi anginamandla okwenza utho. Ubani owenza intshebe yayo yaba “mhloshana”? Ubani owenza intshebe namashiya ayo abamhlophe njengeqhwa ezindaweni ezehlukene zobuso bayo? Kunjengokungathi intshebe yayo imelela ikamuva layo. Kodwa ubani owayazi ukuthi umuntu angaba yisiwula ngale ndlela, afune ukuba khona kukaNkulunkulu kokuphelelwe isikhathi? Mangaki amakhasi umqulu omdala onawo? Ingabe ungaziloba zonke izenzo zikaNkulunkulu? Ubani ongalokotha aqinisekise lokho? Empeleni umuntu ufuna ukubonakala kukaNkulunkulu futhi uzama ukufeza intando kaNkulunkulu ngalawo mazwi ahlaziya ngokweqile. Ingabe kul[6] ula ngaleyo ndlela ukungena ekuphileni ngaleyo ndlela? Ingabe akubona yini ubuphukuphuku, nakucabanga okuyiphutha? Akuhlekisi yini?

Imibhalo yaphansi:

1. “Abanakho ukuqonda” kubonisa ukuthi abantu abaqondi ngokucacile umsebenzi kaNkulunkulu.

2. “Inyama incane ngamandla futhi kufanele iqaphelisise” kubonisa ukuthi ubunzima benyama buningi kakhulu, futhi umsebenzi owenziwe ulinganiselwe kakhulu.

3. “Elidume kakhulu” kushiwo ngokuhlekisa. Kubhekise ekutheni baningi kangakanani ochwepheshe bamaphutha enkolweni yokukhulekela “ikhalenda elidala” eliphuphile njengoNkulunkulu.

4. “Ukukhuluma-okuncane” umfanekiso wobuso obubi babantu lapho becwaninga umsebenzi kaNkulunkulu.

5. “ukuxhamazela” kubhekise ekunyakazeni okunokulangazela, okuphuthumayo “kwekhehla” lapho libheka eBhayibhelini.

6. “Amazwi ahlaziya ngokweqile” kusetshenziselwa ukuhlekisa ngezazi zezinkolelo-ze, ezahlukanisa izinwele emazwini kodwa zingafuni iqiniso noma ukwazi umsebenzi kaMoya oNgcwele.

Okwedlule:Umsebenzi Nokungena (5)

Okulandelayo:Umsebenzi Nokungena (7)

Okuqukethwe Okuhlobene