Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 42

Yeka ukuthi zinkulu kangakani izenzo zikaNkulunkulu uSomandla! Zibabazeka kakhulu! Ziyamangalisa! Amacilongo ayisikhombisa ayakhala, imidumo eyisikhombisa iyathunyelwa, izitsha eziyisikhombisa ziyathululwa—lokhu kuyovezwa obala ngokushesha futhi akunakuba nokungabaza. Uthando lukaNkulunkulu lufika kithi nsuku zonke futhi nguNkulunkulu uSomandla kuphela ongasisindisa; ukuthi sihlangana neshwa noma samukela isibusiso konke kukuyena, futhi thina bantu asinandlela yokunquma lokho. Labo abazinikela ngayo yonke inhliziyo kuNkulunkulu nakanjani bazonikwa isibusiso esikhulu, kuthi labo abafuna ukugcina izimpilo zabo bazolahlekelwa yizimpilo zabo; zonke izinto nazo zonke izindaba zisezandleni zikaNkulunkulu uSomandla. Ungabe usazimisa izinyathelo zakho. Kuza uguquko olukhulu ezulwini nasemhlabeni; umuntu akanandlela yokucasha futhi kunokubangalasa okumunyu kuphela, akukho okunye okungakhethwa. Landela umsebenzi wamanje woMoya oNgcwele, lowo nalowo muntu kufanele acacelwe ngaphakathi kuye ngesinyathelo umsebenzi Wakhe osuqhubekele kuso, angabe esadinga ukukhunjuzwa ngabanye. Manje woza phambi kukaNkulunkulu uSomandla njalo, futhi umcele konke. Nakanjani uzokukhanyisela ngaphakathi futhi ngezikhathi ezibucayi uzokuvikela. Ungesabi! Usevele uphethe bonke ubuwena futhi ngokuvikela Kwakhe nokunakekela Kwakhe, yini ongayesaba? Namuhla ukufezwa kwentando kaNkulunkulu kuseduze, lowo owesabayo uzolahlekelwa. Angikutsheli umbhedo. Vula amehlo akho okomoya. Futhi izulu lizoguquka ngokuphazima kweso. Yini engesatshwa? Ngokunyakaza okuthambile kwesandla Sakhe, izulu nomhlaba kubhujiswa ngokuphazima kweso. Kumsiza ngani umuntu ukukhathazeka? Ngabe izinto zonke azikho esandleni sikaNkulunkulu? Uma ethi izulu nomhlaba akuguquke, kuzoguquka. Uma ethi sizopheleliswa, khona-ke sizopheleliswa. Akukho sidingo sokuthi umuntu akhathazeke, kufanele aqhubekele phambili ngesizotha. Nokho, kufanele anake futhi abhekisise. Izulu lingaguquka ngokuphazima kweso! Amehlo omuntu enyama angavulwa kakhulu kodwa angakwazi kubona lutho. Qaphelani ngokushesha, intando kaNkulunkulu ifeziwe, umsebenzi Wakhe uphethiwe, uhlelo Lwakhe luphumelele, amadodana Akhe onke afikile esihlalweni Sakhe sobukhosi, futhi ahlulela zonke izizwe nabo bonke abantu ekanye noNkulunkulu uSomandla. Labo akade beshushisa ibandla, futhi belimaza amadodana kaNkulunkulu ngonya, bayojeziswa kanzima, lokho akungatshazwa! Labo abazinikela kuNkulunkulu ngempela, futhi babambe konke, uNkulunkulu nakanjani uzobathanda kuze kube phakade, ngaphandle kokuguquka!

Okwedlule:Isahluko 41

Okulandelayo:Isahluko 43

Okuqukethwe Okuhlobene