Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe

Izwi Leshumi

Ngaphezu kwakho konke, iNkathi yoMbuso, ihlukile kweyezikhathi ezedlule. Ayithinti lutho olwenziwa ngabantu. Kunalokho, mina ngenza umsebenzi Wami engawuzela emhlabeni - umsebenzi okungekho muntu ongawucabanga noma awufeze. Kusukela ekudalweni komhlaba kuze kube manje, kuyo yonke le minyaka bekulokhu kuyiminyaka yokwakha ibandla, kodwa akuzwakali lutho ngokwakhiwa kombuso. Nakuba ngikhuluma ngalokhu ngomlomo Wami, ingabe ukhona owazi ukubaluleka kwako? Ngike ngehlela emhlabeni wabantu ngahlola futhi ngabona ukuhlupheka kwabo, kodwa ngaphandle kokugcwalisa inhloso yokuba semzimbeni womuntu Kwami. Lapho ukwakhiwa kombuso kuqalwa, umzimba Wami wobuntu uqala ukwenza inkonzo ngokusemthethweni; okusho ukuthi, iNkosi yombuso iqala ukuthatha amandla ayo okubusa ngokusemthethweni. Kulokhu kusobala ukuthi ukwehlela kombuso emhlabeni wabantu, okungasho amazwi nokubukeka nje kuphela, kuyinto eyiqiniso; lesi ngesinye sezibonakalo zencazelo yamazwi athi “iqiniso lokusebenza.” Umuntu akakaze abone nesisodwa isenzo ezenzweni Zami, akakaze ezwe nelilodwa izwi emazwini Ami. Ngisho noma kuthiwa kukhona ake wakubona, yini abeyoyithola? Ukuba wake wangizwa ngikhuluma, yini abeyoyiqonda? Emhlabeni wonke, abantu bangaphansi kothando Lwami, uzwelo Lwami, ngakho bonke abantu bangaphansi kokwahlulela Kwami, nokuvivinywa Yimi ngokufanayo. Bengilokhu nginomusa nothando kubantu, ngisho nalapho wonke umuntu eye wonakala ngezinga elithile; ngiye ngasikhiphela ebantwini isijeziso, ngisho noma abantu beye bazithoba ngaphansi kwesihlalo Sami sobukhosi. Kodwa ingabe ukhona umuntu ongahaqiwe ukuhlupheka nokucwengisiswa engiye ngakuthumela? Bangaki abantu abadukuza ebumnyameni befuna ukukhanya, bangaki abathwele kanzima ngenxa yokuvivinywa kwabo? UJobe wayenokholo, noma kunjalo, kukho konke lokho, ingabe wayengazifuneli indlela yokuphuma? Njengabantu Bami, nakuba ningase nikwazi ukuma niqine ekulingweni, ingabe ukhona, ngaphandle kokuphimisela, okukholelwayo lokho enhliziyweni yakhe? Ingabe akukhona ukuthi ukhuluma ngezinkolelo zakhe kodwa enokungabaza enhliziyweni yakhe? Akekho umuntu oke wema waqina lapho ebhekene nokuvivinywa, obonisa ukulalela kweqiniso ngaphansi kokuvivinywa. Ingabe angibufihlanga yini ubuso Bami ukuze ngigweme ukubheka leli lizwe, bonke abantu bebezoyendayenda ngenxa yokuvutha kwendlela engibabheka ngayo, ngoba ayikho into engiyicela kubantu.

Lapho ukufika kombuso kuzwakala kakhuluokubuye kusho isikhathi lapho kuqala ukukhala kwamacilongo ayisikhombisa ngokulandelana kwawolo msindo uzamazamisa izulu nomhlaba, unyakazise izindawo zaphezulu futhi uthuthumelise bonke abantu. Iculo lombuso liyakhuphuka esizweni sikadrako omkhulu obomvu, okufakazela ukuthi ngiye ngabhubhisa isizwe sikadrako omkhulu obomvu ngabe sengimisa umbuso Wami. Okubaluleke nakakhulu, umbuso Wami umiswa emhlabeni. Ngalo mzuzu, ngiqala ukuthumela izingelosi Zami kuzo zonke izizwe zomhlaba ukuze zeluse amadodana Ami, abantu Bami; lokhu kubuye kusho ukuhlangabezana nezidingo zesinyathelo esilandelayo somsebenzi Wami. Kodwa ngiziyela mathupha endaweni lapho udrako omkhulu obomvu ezisonge khona, ukuze ngilwe naye. Futhi lapho bonke abantu sebengazi enyameni, futhi sebekwazi ukubona imisebenzi Yami enyameni, kuyobe sekuthi indawo yokuhlala kadrako omkhulu obomvu iphenduke umlotha futhi ishabalale kungabikho umuntu oyaziyo. Njengabantu bombuso Wami, njengoba nimenyanya ngaphakathi udrako omkhulu obomvu, kumelwe nijabulise inhliziyo Yami ngezenzo zenu, ngaleyo ndlela nimthele ngehlazo udrako. Ingabe ngempela unomuzwa wokuthi udrako omkhulu obomvu unenzondo? Ingabe ngempela unomuzwa wokuthi uyisitha seNkosi yombuso? Ingabe ngempela unalo ukholo lokuthi ungakwazi ukunikeza ubufakazi obuhle kakhulu Kimina? Ingabe ngempela unalo ukholo lokunqoba udrako? Yilokhu engikucela kuwe. Engikudinga kuwe nje ukuba uhambe uze ufike kuleli zinga; ungakwazi ukukwenza lokhu? Ingabe unalo ukholo lokuthi ungakufinyelela lokhu? Yini umuntu akwaziyo ukuyenza? Akukhona yini ukuthi kwenziwa Yimina ngoKwami? Kungani ngithi ngehlela endaweni lapho kutholene phezulu impi? Engikufunayo ukholo lwakho, hhayi izenzo zakho. Abantu abakwazi ukwamukela amazwi Ami ngendlela eqondile, kodwa babheka ukusuka ohlangothini. Ingabe uwufinyelele umgomo ngale ndlela? Ukwazile ukungazi ngale ndlela? Uma ngikhuluma iqiniso, kubantu abaphila emhlabeni, akekho noyedwa okwaziyo ukungibuka ngqo emehlweni, akekho noyedwa okwaziyo ukuthola umqondo ohlanzekile nongonakalisiwe wamazwi Ami. Ngakho ngiye ngamisa phezu komhlaba ubunjiniyela obungakaze bubonwe ngaphambili, ukuze ngifinyelele umgomo Wami futhi ngakhe isithombe Sami seqiniso ezinhliziyweni zabantu, futhi ngale ndlela ngiqede inkathi lapho imicabango inamandla kunabantu.

Namuhla, angehleli nje kuphela esizweni sikadrako omkhulu obomvu, ngiphinde ngiphendulele ubuso Bami embulungeni yonke, ukuze izulu nomhlaba kuthuthumele. Ingabe ikhona indawo engakutholi ukwahlulela Kwami? Ingabe ikhona indawo engenazo izishayo engizehlisele phansi? Yonke indawo engiya kuyo ngiye ngasakaza “izimbewu zenhlekelele” zalo lonke uhlobo. Lena ngenye yezindlela engisebenza ngazo, futhi ngokungangabazeki iyisenzo sokusindiswa kwabantu, futhi engibanikeza kona kusawuhlobo oluthile lothando. Ngifisa ukwenza abantu abaningi kakhulu ukuba bangazi, bakwazi ukungibona, futhi ngaleyo ndlela bakwazi ukuhlonipha uNkulunkulu abangakaze bambone iminyaka eminingi, kodwa ongokoqobo namuhla. Kungani ngadalaumhlaba? Kungani, lapho abantu bonakala, ngingazange ngibaqothule ngokuphelele? Kungani isintu sonke siphila ngaphansi kwezishayo? Kungani Mina ngokwami ngiye ngaletha izishayo enyameni? Lapho ngenza umsebenzi Wami, abantu bonke bayakwazi ukunambitha okubabayo nokumnandi. Ubani kubantu emhlabeni ongaphili ngomusa Wami? Ingabe abantu angibanikezanga izibusiso ezibonakalayo ukuze bajabule ngokwanele emhlabeni? Ngokuqinisekile, ukukuvumela ukuba uthole indawo phakathi kwabantu Bami akusona kuphela isibusiso ositholile, akunjalo? Ake sithi beningebona abantu Bami kodwa ningabasebenzi, beningeke niphile ngesibusiso Sami? Akekho noyedwa kini okwaziyo ukuqonda indawo lapho amazwi Ami aqhamuka khona. Isintu - asinawo amandla okwazisa amagama engininikeze wona, iningi lenu, egameni lokuthi “abasebenzi,” lifukamela inzondo enhliziyweni, futhi iningi, egameni lokuthi “abantu Bami,” linothando enhliziyweni. Ungazami ukungenza isiphukuphuku – amehlo Ami abona konke! Ubani phakathi kwenu owamukela ngothando, ubani phakathi kwenu olalela ngokuphelele? Uma ukufika kombuso bekungabanga nomsindo omkhulu, ingabe ngempela beniyokwazi ukulalela kuze kube sekupheleni? Lokho umuntu angase akwenze, akucabange, ukuthi uzohamba kangakanani  konke lokhu ngiye ngakusho kusukela kudala.

Abantu abaningi kakhulu bamukela ukuvutha komlilo Wami ngokukhanya kobuso Bami. Abantu abaningi kakhulu, bagqugquzelwa isikhuthazo Sami, baqhubekela phambili. Lapho amabutho kaSathane ehlasela abantu Bami, ngikhona ukuze ngibasindise; lapho amaqhinga kaSathane ehlukumeza izimpilo zabantu Bami, ngiyowaxosha angaphinde abuye. Emhlabeni, lonke uhlobo lomoya omubi luyazulazula lufuna indawo yokuhlala, luhamba luthungatha izidumbu zabantu oluzozidla. Bantu Bami! Kufanele nihlale ngaphansi kokunakekela nokuvikela Kwami. Ningazihlukanisi! Ningabi budedengu! Kunalokho, yibani qotho endlini Yami, futhi ngubuqotho kuphela obunganisiza nikwazi ukumelana nobuqili bukasathane. Ningalinge nenze ngendlela ebenenza ngayo ngaphambili, nenze lokhu phambi Kwami nokunye ngemva Kwamiuma nenza kanjalo ngeke nisakwazi ukuhlengwa. Ngokuqinisekile sengiwasho kaningi amazwi afana nalawa, akunjalo? Isizathu esenza nginikhumbuze ngokuphindaphindiwe ukuthi izindlela zomuntu zakudala aziguquki. Kungakucasuli lokho! Konke engikushoyo kungenxa yokuthi ngifuna ukuqinisekisa ikusasa lakho! Okudingwa uSathane indawo engcolile nenukayo; uma ungenalo ithemba lokulungiseka, futhi unokuphila okungcolile, ukwenqaba ukuqondiswa, yilapho imimoya engcolile izozitholela khona ithuba lokungena kuwe. Lapho usudlule kulokhu, ubuqotho bakho buyoba yinkulumo engasho lutho, engenalo iqiniso, futhi imimoya emibi izozidla ziphele izifiso zakho, ziguquke zibe ukungalaleli noma amaqhinga kaSathane, futhi zisetshenziselwe ukuphazamisa umsebenzi Wami. Ngaleso sikhathi ngizokushaya uze ufe, noma nini nangendlela engithanda ngayo. Akekho noyedwa obaziyo ubukhulu balesi simo; bonke bamukela lokho abakuzwayo njengokungasho lutho futhi abazinaki izinto ezincane. Angikukhumbuli okwenzekile esikhathini esidlule. Ingabe usalindele ukuba ngizwelane nawe ngokuthi uphinde wakhohlwa? Nakuba abantu beye bamelana Nami, ngeke ngibasole ngalokho, ngoba umuntu akanalo idumela elihle, ngakho angilindele okuningi kuye. Engikudingayo nje ukuba angazishabalalisi, futhi athobele umthetho. Ngokuqinisekile akukho yini emandleni akho ukuhlangabezana nalesi silayezelo? Iningi labantu lilindele ukuba ngilembulele izimfihlakalo ezengeziwe ukuze licebise amehlo. Nokho, uma ningaziqonda zonke izimfihlakalo zezulu, yini eningayenza ngalolo lwazi? Ingabe lungakhulisa uthando lwenu Ngami? Ingabe lungalujulisa uthando lwenu Kimi? Akukhona ukuthi ngidelela abantu, futhi akukhona ukuthi sengibahlulele. Ngaphandle kwamaqiniso, ngeke ngimane ngilebule umuntu ukuthi unjani. Cabanga ngesikhathi esedlule: Sikhona yini isikhathi lapho nganinyundela khona? Sikhona isikhathi lapho nganeya khona? Sikhona isikhathi lapho ngingazange ngibe nandaba nezimo zenu? Sikhona isikhathi lapho engakusho kwahluleka ukwenza izinhliziyo nemilomo yenu iqiniseke? Sikhona isikhathi lapho ngakhuluma khona ngokungabi nandaba nani? Ubani phakathi kwenu oye wafunda amazwi Ami ngaphandle kokwesaba nokuthuthumela, esaba ngokujulile ukuthi ngizomphonsela phansi emgodini ongenamkhawulo? Ubani ongabekezeleli ukuvivinywa emazwini Ami? Emazwini Ami kukhona igunya, kodwa akulona elokwahlulela umuntu ngokunganaki; kunalokho, ngiyazazi izimo zangempela zomuntu, ngaso sonke isikhathi abantu ngibabonisa okushiwo amazwi Ami. Eqinisweni, ingabe ukhona okwaziyo ukubona amandla Ami amakhulu asemazwini Ami? Ingabe ukhona ongamukela igolide elicolekile amazwi Ami enziwe ngalo? Angakanani amazwi esengiwakhulumile, kodwa ukhona yini oke wawazisa?

uNdasa 3, 1992