Ihubo lombuso

Bantu bayangihalalisela, abantu bayangidumisa; yonke imilomo ibiza igama likaNkulunkulu oyedwa weqiniso, bonke abantu baphakamisa amehlo ukubuka izenzo zaMi. Umbuso wehlela emhlabeni, ubuntu Bami bucebile bunenala. Ngubani ongekuthokozele lokhu? Ngubani ongesine ngentokozo ngalokhu? O, Siyoni! Phakamisa ifulegi lakho lokunqoba ungidumise! Huba ingoma yakho yokunqoba usabalalise igama laMi elingcwele. Nonke zinto ezisemhlabeni! Manje zingcweliseleni Mina ngemihlatshelo! Zinkanyezi esibhakabhakeni! Manje phindelani ezindaweni zenu nikhombise ubukhulu baMi esibhakabhakeni. Ngilalela amazwi abantu emhlabeni, bethulula uthando olungenamkhawulo nokungihlonipha ngomculo! Kulolu suku, njengoba zonke izinto zivuseleleka, ngiyeza ukuzonyathela emhlabeni. Kulo mzuzu, izimbali ziyaqhakaza, izinyoni ziyacula, zonke izinto zigcwele injabulo! Phakathi kwenhlokomo yokukhuleka embusweni, umbuso kaSathane uyabhidlika, udilizwa yingoma ezamazamisayo yehubo elikhulu lombuso. Ngeke uphinde uvuke futhi!

Ngubani ngempela emhlabeni ongasukuma azabalaze? Njengoba ngehlela emhlabeni ngiletha umlilo, ngiletha ulaka, ngiletha izinhlekelele. Imibuso yomhlaba manje isiwumbuso waMi! Phezulu esibhakabhakeni, amafu ayagomonqeka akhukhumale; ngaphansi kwesibhakabhaka, amachibi nemifula kuyaqubuka kuphehle imvunge enyakazisayo. Izilwane ebeziphumule ziyaphuma emigodini yazo, bonke abalalayo bayavuswa yiMi. Usuku bonke abantu ababekade belulindele seluze lwafika! Bangihubela amaculo amnandi ngokwedlulele!

Kulo mzuzu omuhle, kulesi sikhathi esimnandi,

amazulu phezulu nakho konke okungaphansi kwezulu manje kuyadumisa. Ngubani ongejatshuliswe yilokhu?

Ngubani ongethokoze ngalokhu? Ngubani ongekhale ngalesi senzakalo?

Isibhakabhaka asisenjengakuqala, manje sekuyisibhakabhaka sombuso.

Umhlaba akusewona umhlaba owawuyiwo, manje sekuwumhlaba ongcwele.

Lapho sekwedlule uzamcolo, umhlaba omdala ongcolile usuguqulwe ngokuphelele.

Izintaba ziguquka … amanzi eguquka….

Abantu nabo beguquka … zonke izinto ziguquka …

Zintaba ezithule! Ngisineleni!

Manzi amileyo! Gobhozani!

Madoda aleleyo! Sukumani kwenikulangazelelayo!

Sengifikile… Futhi ngiyabusa …

Bonke bayobubona ngamehlo abo ubuso baMi, bonke bayolizwa ngezindlebe zabo izwi laMi,

Bazizwele bona impilo yasembusweni …

Imnandi kangaka … inhle kangaka …

Ayikhohlakali … ayikhohlakali …

Ekuvutheni kolaka lwaMi, udrako omkhulu obomvu uthwala kanzima;

Ekwahluleleni kwami kobukhosi, odeveli bakhombisa ubunjalo babo bangempela;

Emagameni ami aqinile, bonke bashaywa ngamahloni, Bengalingi nokuveza ubuso babo.

Bekhumbula isikhathi esedlule, ukuthi babengibhuqa kanjani,

Belokhu bebukisa, behlala bengedelela.

Namuhla, ngubani ongeke akhale? Ngubani ongezwa ukuzisola?

Umhlaba wonke ugcwele izinyembezi …

Ugcwele imisindo yenjabulo … ugcwele uhleko …

Intokozo engenakuqhathaniswa … intokozo engenakuqhathaniswa …

Imvula elula ikhwifiza…iqhwa eliningi liphephezelela phansi …

Abantu bexuba usizi nentokozo … abanye behleka …

Abanye bechiphiza … abanye bememeza ngenjabulo …

Kusengathi abantu sebekhohliwe … ukuthi yintwasahlobo ehlomile nenemvula,

Ihlobo lezimbali eziqhakazile, ikwindla yesivuno esiyinala,

Ubusika obuqanda njengeqhwa nesithwathwa, akekho owaziyo …

Esibhakabhakeni amafu ayantanta, emhlabeni izilwandle ziyagubha.

Amadodana aphakamisa izingalo zawo … abantu banyakazisa izinyawo zabo besina …

Izingelosi zisemsebenzini … izingelosi ziyelusa …

Abantu bomhlaba bayaphithizela, zonke izinto emhlabeni ziyanda.

Okwedlule: Isahluko 10

Okulandelayo: Isahluko 11

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Indlela … (2)

Mhlawumbe abafowethu nodadewethu banolwazi oluthile ngokulandelana, izigaba, kanye nezindlela zomsebenzi kaNkulunkulu ezweni laseChina,...

Indlela UPetru Amazi Ngayo UJesu

Esikhathini uPetru asichitha enoJesu, wabona izinto eziningi ezenza uJesu athandeke, izinto okufanele zilingiswe, futhi eziningi zaboniswa...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp