Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe

INkathi YoMbuso YiNkathi YeZwi

ENkathini yoMbuso, uNkulunkulu usebenzisa izwi ukungenisa isikhathi esisha, ukushintsha izindlela zomsebenzi Wakhe, nokwenza umsebenzi waso sonke isikhathi. Lo umgomo uNkulunkulu asebenza ngawo eNkathini yeZwi. Uthathe umzimba womuntu ukuze akhulume ngezindlela ezahlukene, ehlomisa umuntu ukuthi abone uNkulunkulu ngeqiniso, oyiZwi elivela ngenyama, nangobuhlakani nezimangaliso Zakhe. Umsebenzi onjalo wenzelwe ukufinyelela ngcono imigomo yokunqoba umuntu, yokumphelelisa, neyokumsusa. Lokhu kuyincazelo yeqiniso yokusebenzisa izwi ukuthi lisebenze ngeNkathi yeZwi. Ngezwi, umuntu ukhona ukwazi umsebenzi kaNkulunkulu, isimo siNkulunkulu, uqobo lomuntu nalokho umuntu afanele ukungena kukhona. Ngezwi, yonke imisebenzi uNkulunkulu afisa ukuyenza ngeNkathi yeZwi iyafezeka. Ngezwi, umuntu uyembulwa, uyasuswa abuye alingwe. Umuntu ulibonile izwi, walizwa, waqaphela nokuba khona kwezwi. Ngenxa yalokho, umuntu uyakholwa kubukhona bukaNkulunkulu; umuntu ukholwa ukuba uMninimandla onke nobuhlakani bukaNkulunkulu, kanye nasenhliziyweni yothando lukaNkulunkulu kumuntu nesifiso Sakhe sokumsindisa. Yize igama elithi “izwi” lisobala futhi livamile, izwi elivela emlonyeni kaNkulunkulu liba yinyama linyakazisa amazulu nomhlaba; izwi Lakhe liguqula inhliziyo yomuntu, imicabango yomuntu nesimo sakhe esidala nokubukeka kwakudala komhlaba wonke. Kuyo yonke iminyaka, nguNkulunkulu wanamuhla kuphela osebenza ngale ndlela, futhi Yena ngokukhuluma nje kuphela usindisa umuntu. Emva kwalokho, umuntu uhlala ngaphansi kokuholwa izwi, eluswa futhi ehlinzekwa yizwi; bahlala emhlabeni wezwi, baphila phakathi kweziqalekiso nezibusiso zezwi likaNkulunkulu, ngaphezu kwalokho babuye bahlala phansi kokwahlulelwa nokujeziswa yizwi. Lawa mazwi nalo msebenzi kwenzelwe nje insindiso yomuntu, ukuzuza intando kaNkulunkulu, nokuguqula isimo semvelo somhlaba wendalo endala. UNkulunkulu wadala umhlaba ngezwi, uhola abantu emhlabeni wonke ngalo izwi, uyanqoba abuye abasindise ngezwi. Ekugcineni, uzosebenzisa izwi ukushabalalisa wonke umhlaba omdala. Kungaleso sikhathi-ke lapho icebo lokuphatha lizophelela khona. Kuyo yonke INkathi yoMbuso, uNkulunkulu usebenzisa izwi ukwenza umsebenzi Wakhe nokuthola imiphumela yomsebenzi Wakhe; akenzi imimangaliso noma enze imilingo, wenza nje umsebenzi Wakhe ngezwi. Ngenxa yezwi, umuntu wondlekile wahlinzekwa; ngenxa yezwi umuntu uzuza ulwazi. Umuntu eNkathini yeZwi uthole izibusiso ezikhethekile. Umuntu akezwa buhlungu enyameni kanti ujabulela ukuhlinzekwa okwanele ngezwi likaNkulunkulu; akufanele bafune noma bahambe baye phambili, bese uma sebezothile babone isimo sikaNkulunkulu, bamuzwe ekhuluma ngoKwakhe; bathole umhlinzeko Wakhe, bambone siqu Sakhe enza umsebenzi Wakhe. Umuntu enkathini edlule ubengakwazi ukujabulela izinto ezifana nalezo nokuthi lezi izibusiso abebengeke bazithole.

UNkulunkulu uzimisele ukubona umuntu ephelelisiwe. Noma ngabe iyiphi indlela akhulumela kuyo, kungenxa yokuthi ufuna ukuphelelisa laba bantu. Amazwi akhulunywa ngendlela uMoya obona ngayo anzima ukuba umuntu awaqonde, kanti umuntu akakwazi ukuthola indlela yokwenza, ngoba umuntu unekhono elilinganisiwe lokuthola. Umsebenzi kaNkulunkulu uzuza imiphumela ehlukene, kanti isinyathelo ngasinye somsebenzi unenhloso ngawo. Ngaphezu kwalokho, kufanele akhulume ngokubona izinto ngokwehluka ukuphelelisa umuntu. Uma ekhuluma ngezwi Lakhe ngendlela kaMoya kuphela, lesi sigaba somsebenzi kaNkulunkulu singeqedwe. Esimweni Sakhe sephimbo, uyabona ukuthi uzimisele ukuphelelisa leli qembu labantu. Njengalowo ofisayo ukupheleliswa nguNkulunkulu, yisiphi isinyathelo sokuqala okufanele usithathe? Kufanele uqale ngokwazi umsebenzi kaNkulunkulu. Njengoba izindlela ezintsha zisetshenziswa neminyaka ishintshile ukusuka komunye ukuya komunye, indlela leyo uNkulunkulu asebenza ngayo nayo ishintshile, njengoba kushintshe nendlela akhuluma ngayo. Manje, akushintshanga indlela yomsebenzi Wakhe kuphela, kanjalo neminyaka. Kwaqala kuyiNkathi yoMbuso, isigaba somsebenzi lapho ufanele ukuthanda khona uNkulunkulu. Manje, iNkathi yoMbuso—iNkathi yeZwi—okusho ukuthi, isikhathi lapho uNkulunkulu esebenzisa izindlela eziningi zokukhuluma ukuphelelisa umuntu aphinde akhulume ngokubona izinto ngokwehluka ukuze ahlinzeke umuntu. Masinya nje uma isikhathi sesidlulele eNkathini yoMbuso, uNkulunkulu waqala ukusebenzisa izwi ukuphelelisa umuntu, enikeza umuntu ikhono lokungena kokukhona ngempela kwempilo eholela umuntu endleleni elungile. Umuntu ubone izinyathelo eziningi zomsebenzi Wakhe futhi ubonile ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu awuhlali ungaguquki. Kunalokho, uhlala ngokuguquka ulokhu udepha. Ngemva kwesikhathi eside sokwazi, umsebenzi ujikile washintsha futhi, kodwa noma ngabe yiziphi izinguquko, azigudluki kokuphokophelwe uNkulunkulu kokusebenza umuntu. Noma kungaba ngezinguquko eziyizinkulungwane eziyishumi, injongo yakhona ayiguquki, futhi ayiqheli eqinisweni noma empilweni. Izinguquko kule ndlela umsebenzi owenziwa ngayo yizinguquko nje esimweni somsebenzi nendlela okubonwa ngayo ukukhuluma, hhayi inguquko kokuphokophelwe umongo womsebenzi Wakhe. Izinguquko ephimbweni lezwi nendlela yomsebenzi zenzelwe ukuzuza umphumela. Inguquko ephimbweni lezwi akusho inguquko enhlosweni noma emgomweni womsebenzi. Umongo wokuthi umuntu athembele kuNkulunkulu ukufuna ukuphila. Uma ngabe uyakholelwa kuNkulunkulu kodwa awukufuni ukuphila noma iqiniso noma ulwazi lukaNkulunkulu, akukho ke ukukholwa kuNkulunkulu! Ngabe kuyikho na ukuthi usafuna ukungena embusweni ube yinkosi? Ukuzuza kuphela uthando lukaNkulunkulu lweqiniso ngokufuna ukuphila kwempela; ukulandela nokwenza iqiniso yikhona okwempela. Thola amazwi kaNkulunkulu ngenkathi usafunda izwi Lakhe; ngale ndlela, uzothola ukwazi uNkulunkulu ngolwazi loqobo. Lokhu kuwukulandelela kweqiniso.

ENkathini yoMbuso, ukuthi ungenile na kule minyaka emisha kuzonqunywa ukuthi ungenile na eqinisweni lezwi likaNkulunkulu nokuthi ngabe amazwi Akhe asebenza njengeqiniso empilweni yakho na. Izwi likaNkulunkulu laziswe wonke umuntu ukuze, ekugcineni, bonke abantu baphile emhlabeni wezwi nezwi likaNkulunkulu lizokhanyisa likhanyisele wonke umuntu ngaphakathi. Uma ngabe ngalesi sikhathi, uyaxhamazela futhi awukhathali ngokufunda izwi likaNkulunkulu, futhi awunamdlandla ezwini Lakhe, kubonakala sengathi kukhona okungalungile ngesimo sakho. Uma ngabe awukwazi ukungena eNkathini yeZwi, uMoya Oyingcwele ke awusebenzi kuwe; uma ngabe ungenile kule minyaka, uzokwenza umsebenzi Wakhe. Ungenzani okwamanje, ekuqaleni kwale Nkathi yeZwi, ukuzuza imisebenzi yoMoya Oyingcwele? Kule minyaka, uNkulunkulu uzokwenza kube yiqiniso kinina ukuthi wonke umuntu aphile izwi likaNkulunkulu, akwazi ukusebenzisa iqiniso, athande uNkulunkulu ngobuqotho; ukuthi bonke abantu basebenzise izwi likaNkulunkulu njengesisekelo neqiniso labo babe nezinhliziyo ezihlonipha uNkulunkulu; nokuthi, ngokwenza izwi likaNkulunkulu, umuntu ke angabusa kanye noNkulunkulu. Yilo msebenzi uNkulunkulu azowuzuza. Ungaphila ngaphandle kokufunda izwi likaNkulunkulu? Baningi manje abazizwa sengathi angeke bakwazi ukuhlala ngisho usuku olulodwa nje noma ezimbili ngaphandle kokufunda izwi likaNkulunkulu? Kufanele bafunde izwi Lakhe nsuku zonke, kanti uma isikhathi singavumi, ukulalela nje izwi Lakhe kwanele. Lo umuzwa umuntu awunikezwa uMoya Oyingcwele nendlela oqala ngayo ukunyakazisa umuntu. Kusho ukuthi, ubusa umuntu ngamazwi ukuze umuntu angene eqinisweni lezwi likaNkulunkulu. Uma uzwa ubumnyama nokoma ngemva nje kosuku olulodwa ungadlile ungaphuzile izwi likaNkulunkulu, ukuthole kungemukelekile, lokhu kukhombisa ukuthi uthintiwe uMoya Oyingcwele, kanti futhi akakufulathelanga. Ungulowo okulo mfudlana. Nokho, uma ungenakho ukuqonda noma ungezwa koma ngemva kosuku noma ezimbili ngaphandle kokuphuza izwi likaNkulunkulu, futhi awuzizwa uthinteka, lokhu kukhombisa ukuthi uMoya Oyingcwele usukile kuwena. Lokhu kusho, ke, ukuthi isimo ngaphakathi kwakho asilungile; awukangeni eNkathini yeZwi, futhi nguwena osalele emuva. UNkulunkulu usebenzisa izwi ukubusa umuntu; uzizwa kamnandi uma udla futhi uphuza izwi likaNkulunkulu, kodwa uma ungakwenzi lokho, angeke ube nayo indlela yokulandela. Izwi likaNkulunkulu liba ukudla komuntu namandla amqhubayo. IBhayibheli lithi “Akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu.” Lo umsebenzi uNkulunkulu azowufeza namuhla. Uzokwazisa leli qiniso kuwe. Bekwenzeka kanjani ukuthi mandulo abantu bahlale izinsuku eziningi ngaphandle kokufunda izwi likaNkulunkulu kodwa baqhubeke badle futhi basebenze? Kungani kunganjalo manje? Kulesi sikhathi, uNkulunkulu usebenzisa kakhulu izwi ukubusa bonke. Ngezwi likaNkulunkulu, umuntu uyahlulelwa futhi apheleliswe, ekugcineni athathwe ayiswe embusweni. Izwi likaNkulunkulu kuphela elinganikeza umuntu ukuphila, futhi izwi likaNkulunkulu kuphela elinganikeza umuntu ukukhanya nendlela yokulenza, ikakhulu eNkathini yoMbuso. Uma nje uselokhu udla uphuza izwi Lakhe nsuku zonke ungaphumi eqinisweni lezwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu uzokuphelelisa.

Umuntu angejahe ukuthola impumelelo uma efuna ukuphila; ukukhula empilweni akwenzeki ngosuku noma ezimbili. Umsebenzi kaNkulunkulu uvamile futhi uyenzeka, futhi kufanele udlule phansi kwenqubo efanele. Kuthathe uJesu iminyaka engama-33 nesigamu ukuba senyameni ukuqedela umsebenzi Wakhe wokubethelwa, ngingasakhulumi-ke ngempilo yomuntu! Futhi akuwona umsebenzi olula ukwenza umuntu ojwayelekile obonakalisa uNkulunkulu. Lokhu kuqondene nabantu besizwe sikadrago omkhulu obomvu. Bawuhlobo olumpofu futhi badinga isikhathi eside sezwi nomsebenzi kaNkulunkulu. Ngakho ungajahi ukubona imiphumela. Kufanele uhambele phambili ekudleni nasekuphuzeni izwi likaNkulunkulu, usebenze ngamandla emazwini kaNkulunkulu. Ngemva kokufunda amazwi Akhe, uzofanela ukwazi ukuwenza empilweni yangempela, futhi emazwini kaNkulunkulu, ube usuthola ulwazi, umbono, ukuqonda, nokuhlakanipha. Ngalokhu, uzoguquka ngaphandle kokuqaphela. Uma ungazibeke umgomo wokudla nokuphuza izwi likaNkulunkulu, ukufunda izwi Lakhe, ukulazi, ukuthola kabanzi ngalo, ukulenza uzobona ukhula unganakile. Abanye bathi abakwazi ukwenza izwi likaNkulunkulu ngisho nangemuva kokulifunda! Ujaheleni? Uma ufika esimweni esithize, uzokwazi ukwenza izwi Lakhe. Ngabe ingane eneminyaka emine noma emihlanu ingasho ukuthi ayikwazi ukweseka noma ukuhlonipha abazali bayo? Kumele wazi manje ukuthi isimo sakho sithi, yenza lokhu okwaziyo ukukwenza, ungabi yilowo ophazamisa ukuphatha kukaNkulunkulu. Yidla nje uphuze amazwi kaNkulunkulu uqhubekele phambili, uthathe lokhu njengomgomo wakho. Ungakhathazeki ngokuthi ngabe uNkulunkulu angakuphelelisa na. Ungacubunguli lokho okwamanje. Idla nje uphuze ezwini likaNkulunkulu uma ulokhu uhlangabezana nalo, kuqinisekisiwe ukuthi uNkulunkulu uzokuphelelisa. Kodwa-ke kukhona umgomo okumele uwulandele udle uphuze ngawo izwi Lakhe. Ungenzi kanjalo ngokunganaki. Kodwa, funa amazwi ozowafunda, okusho ukuthi, lawo ahlobene nombono. Enye into okufanele uyifune yilena yokwenza ngokoqobo, okusho ukuthi, leyo emayelana nokuthi kufanele ungene kukho. Enye into imayelana nolwazi, kanti enye imayelana nokungena. Uma usuzithole zombili, okusho ukuthi, uma ubamba lokhu okufanele ukwazi nokufanele ukwenze, uzokwazi ukuthi kudliwa futhi kuphuzwa kanjani ezwini likaNkulunkulu.

Ukuqhubekela phambili, ukukhuluma ngezwi likaNkulunkulu umgomo okhuluma ngawo. Uma niba ndawonye nikhombisa ukuhlanganyela ngezwi likaNkulunkulu nisebenzise lokho njengesihloko senu; khulumani ngalokho enikwaziyo ngezwi likaNkulunkulu, nokuthi nilisebenzisa kanjani izwi Lakhe, nokuthi uMoya Oyingcwele usebenza kanjani. Uma nihlanganyela ngezwi likaNkulunkulu, uMoya Oyingcwele uzonikhanyisa. Abantu nabo kufanele babambisane uma ngabe lo kuzoba umhlaba wezwi likaNkulunkulu. Uma ningangeni kulokhu, uNkulunkulu angekwazi ukwenza umsebenzi Wakhe. Uma ningakhulumi ngezwi Lakhe, angeke akwazi ukunikhanyisa. Uma nje unesikhathi, khuluma ngezwi likaNkulunkulu. Ungaliphathi ngeze! Ukuphila kwakho makugcwaliswe yizwi likaNkulunkulu; njalo uzoba yikholwa elizinikele. Noma ngabe ukuhlanganyela kwenu kugcizelela lokhu okubonakala ngaphandle kulungile. Ngaphandle kwalokho angeke nijule. Kunenqubo okufanele yenziwe. Ngokwenza kwenu nithola ulwazi ekukhanyeni koMoya Oyingcwele phezu kwenu nokuthi ningalidla niphuze kanjani izwi likaNkulunkulu ngempumelelo. Ngemva kwesikhathi sokuhlola okunjalo, nizongena eqinisweni lezwi likaNkulunkulu. Uma kuphela wenze isinqumo sokusebenzisana uzothola umsebenzi kaMoya Oyingcwele.

Kunezinto ezimbili emgomweni wokudla nokuphuza izwi likaNkulunkulu: Omuye uhambelana nolwazi omunye ukungena. Imaphi amazwi okufanele uwazi? Ufanele ukwazi amazwi ahambelana nombono (okusho ukuthi, iyiphi iminyaka uNkulukulu asengene kuyo manje, ufisa ukuzuza ini manje uNkulunkulu, yini ukuthatha umzimba womuntu, nokunye. Zonke lezi zinto zihambelana nombono). Iyiphi indlela umuntu okufanele angene kuyo? Lokhu kukhuluma ngamazwi kaNkulunkulu lawo umuntu okufanele awenze angene kuwona. Lezo izinto ezimbili zokudla nokuphuza izwi likaNkulunkulu. Ukusuka manje, idla uphuze izwi likaNkulunkulu ngale ndlela. Uma uqonda kahle amazwi amayelana nombono, asikho-ke isidingo sokuqhubeka nokufunda. Okubaluleke kakhulu ukudla nokuphuza kakhulu amazwi okungena, njengokuthi uyibhekisa kanjani inhliziyo yakho kuNkulunkulu, uyithulisa kanjani inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu, nokuthi uyishiya kanjani inyama. Lokhu yilokhu okufanele ukwenze. Ngaphandle kokwazi ukuthi udla uphuze kanjani izwi likaNkulunkulu, ukuhlanganyela kweqiniso angeke kube khona. Uma usuwazi ukuthi udla uphuze kanjani izwi Lakhe, usukubambile lokhu okusemqoka, ukuhlanganyela kuzokhululeka. Noma ngabe iziphi izindaba eziphakanyiswayo, uyakwazi ukuhlanganyela ngazo ubambe okuyiqiniso. Ukuhlanganyela ngezwi likaNkulunkulu ngaphandle kweqiniso kusho ukuthi awukwazi ukuthola lokho okusemqoka, futhi kukhombisa ukuthi awukwazi ukudla nokuphuza ezwini Lakhe. Abanye bafikelwa ukukhathala uma befunda izwi likaNkulunkulu. Isimo esinjalo asivamile. Ngempela, okuvamile ukuthi ungalinge ukhathale ukufunda izwi likaNkulunkulu, hlala ulinxanele, futhi uhlale ucabanga ukuthi izwi likaNkulunkulu lihle. Le yindlela leyo ongene ngempela adla aphuze ngayo izwi likaNkulunkulu. Uma uzwa sengathi izwi likaNkulunkulu liyenzeka ngeqiniso nokuthi yilo lelo umuntu afanele ukungena kulo; uma uzwa ukuthi izwi Lakhe lisiza kakhulu futhi linosizo kumuntu, nokuthi linika umuntu ukuphila, lo muzwa uwunikezwe nguMoya Oyingcwele, ngokuthintwa uMoya Oyingcwele. Lokhu kukhombisa ukuthi uMoya Oyingcwele uyasebenza kuwe nokuthi uNkulunkulu akakufulathele. Ukubona ukuthi uNkulunkulu uhlale ekhuluma, abanye bavele bakhathale yizwi Lakhe bacabange ukuthi alinamiphumela noma ngabe bayalifunda noma abalifundi. Lokho akusona isimo esijwayelekile. Izinhliziyo zabo azomelanga ukungena eqinisweni, abantu abanjalo abomi noma babone ukubaluleka kokupheleliswa. Uma sewuzizwa ungasomeli izwi likaNkulunkulu, kukhombisa ukuthi isimo sakho asivamile. Kudala, ukuthi uNkulunkulu ukufulathele noma cha bekunqunywa ukuthi unalo yini uxolo ngaphakathi nokuthi uzwa unakho na ukujabula. Manje okusemqoka wukuthi ngabe uyalomela na izwi likaNkulunkulu, ukuthi ngabe izwi Lakhe liyiqiniso kuwe, noma ngabe uthembekile, nokuthi ngabe uyakwazi ukwenza lokho ongakwenzela uNkulunkulu. Ngamanye amazwi, umuntu wahlulelwa ngeqiniso lezwi likaNkulunkulu. UNkulunkulu uthumela izwi Lakhe kubantu bonke. Uma uzimisele ukulifunda, uzokukhanyisela kodwa uma ungafuni, angeke Naye akukhanyisele. UNkulunkulu ukhanyisela labo abalambele nabanxanele ukulunga Kwakhe, nalabo abamfunayo. Abanye bathi uNkulunkulu azange abakhanyisela nangemuva kokufunda izwi Lakhe. Afundwe kanjani amazwi? Uma ngabe ukhe phezulu nje masinya wangaboni kubaluleka kwempilo uqobo, angakukhanyisela kanjani uNkulunkulu? Kungenzeka kanjani ukuthi lowo ongalenzi igugu izwi likaNkulunkulu apheleliswe Nguye? Uma ungalenzi igugu izwi likaNkulunkulu, awusoze waba neqiniso noma iqiniso. Uma ulenza igugu izwi Lakhe, uzokwazi ukwenza okuyiqiniso; kulapho ke ozoba khona neqiniso. Manje ufanele ukudla ubuye uphuze izwi likaNkulunkulu noma ngabe kukusiphi isimo, noma ngabe umatasa noma cha, noma ngabe izimo ziphikisana nawe noma cha, noma ngabe uyalingwa noma cha. Lilonke, izwi likaNkulunkulu liyisisekelo sokuba khona komuntu. Akekho ongafulathela izwi Lakhe futhi kumele adle ezwini Lakhe kube sengathi izidlo ezintathu zosuku. Kungabe yindaba elula kanjalo ukupheleliswa, uzuzwe uNkulunkulu? Noma ngabe uyaqonda noma awuqondi manje, noma unombono emsebenzini kaNkulunkulu, kumele udle uphuze kakhulu ezwini likaNkulunkulu. Lokhu ukuhambela phambili ukungena. Uma usulifundile izwi likaNkulunkulu, shesha ukusebenzisa lokho ongangena kukho, ubekele eceleni okwesikhashana lokho ongekwazi. Kungaba kuningi ongakuqondi ngezwi likaNkulunkulu ekuqaleni, kodwa ngemva kwezinyanga ezimbili noma ezintathu, noma mhlawumbe unyaka uzoliqonda. Kungani kunjalo? Lokhu kwenziwa ukuthi uNkulunkulu akakwazi ukuphelelisa umuntu ngosuku noma ngezimbili. Isikhathi esiningi, uma ufunda izwi Lakhe, ungeqonde ngaleso sikhathi. Ngaleso sikhathi, kungabukeka sengathi umbhalo nje kuphela; ngeminyaka yolwazi ungaba nakho ukuqonda. UNkulunkulu ukhulume okuningi, ngakho ufanele ukwenza okusemandleni akho ukudla nokuphuza izwi Lakhe. Ngaphandle kokuqaphela, uzoqonda, bese uMoya Oyingcwele uzokukhanyisela. Uma uMoya Oyingcwele ukhanyisela umuntu, usuke umuntu engaqapheli. Uyakukhanyisela akuhole uma womile, ufuna. Umgomo lowo uMoya Oyingcwele osebenza ngawo usenkabeni yezwi likaNkulunkulu lelo olidlayo noliphuzayo. Bonke labo abangakhombisi ukubaluleka ezwini likaNkulunkulu abahlala bakhombise enye indlela yokuziphatha ezwini Lakhe, indlela yokunganaki nokukholelwa ukuthi alenzi mehluko noma ngabe bayalifunda izwi Lakhe, yilabo abangenalo iqiniso. Abakwazi ukubona noma ngabe umsebenzi kaMoya Oyingcwele noma ukukhanwa okulethwa Nguye. Abantu abanjalo bayahamba nje, abazenzisi abangenaziqu, njengoMnu. Nanguo womzekeliso. [a]

Ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu njengeqiniso lakho, awunasimilo soqobo. Uma izikhathi zokulingwa zifika, uzowa ngempela, bese isimilo sakho seqiniso siyavezwa. Kodwa ngaleso sikhathi, labo abavame ukufuna ukungena eqinisweni bazoqonda inhloso yomsebenzi kaNkulunkulu. Lowo ononembeza owomele uNkulunkulu kufanele enze kubonakale ukubuyisela kuNkulunkulu ngothando Lwakhe. Labo abangenalo iqiniso abangeke bakwazi ukuma baqine ngisho phambi kwezinto ezincane. Kukhona umehluko phakathi kwalabo abanesimo sempela nalabo abangenaso. Kungani bonke bedla bephuza ezwini likaNkulunkulu, kodwa abanye bayakwazi ukuma baqine ezilingweni uma abanye bezibalekela? Umehluko osobala ukuthi abanaso isimo soqobo; abanalo nezwi likaNkulunkulu njengeqiniso labo, kanti futhi nezwi Lakhe alitholanga ukuzinza kubona. Uma nje belingwa akube kusaba khona indlela kubo. Kungani-ke, abanye bakwazi ukuma baqine kulesi simo? Kungenxa yokuthi banombono omkhulu, noma izwi likaNkulunkulu selibe ukwazi kwabo ngaphakathi nalokho abakubone empilweni yeqiniso kube isisekelo sokuba khona kwabo. Manje bayakwazi ukuma baqine ezilingweni. Lokhu yisimo sempela, kanti futhi wukuphila. Abanye bangalifunda izwi likaNkulunkulu kodwa bengalenzi noma abanabo ubuqotho ngalo. Laba abangenabo ubuqotho abakuboni kubalulekile ukulenza. Labo abangenalo izwi likaNkulunkulu njengeqiniso labo yilabo abangenaso isimo soqobo. Abantu abanjalo abakwazi ukuma baqine ezilingweni.

Uma uNkulunkulu ekhuluma, ufanele ukuthola ngaleso sikhathi amazwi Akhe ukuba udle kuwo. Noma ngabe uqonda kangakanani, bambelela emcabangweni wokuthi ubheke nje ukudla, ukwazi nokwenza izwi Lakhe. Lokhu yilokhu okufanele ukwenze. Unganaki ukuthi singaba sikhulu kangakanani isimo sakho; bheka nje ekudleni izwi Lakhe. Lokhu yindlela abantu okufanele basebenzisane ngayo. Ukuphila kwakho kukamoya ukuthi ungene nje eqinisweni lapho udla uphuze khona amazwi kaNkulunkulu bese uyawenza. Ufanele ungabheki kokunye futhi. Abaholi bamabandla kufanele bakwazi ukuholela wonke amadodana nodade ekwazini ukuthi kudliwa kuphuzwe kanjani emazwini kaNkulunkulu. Lokhu yisibophezelo sabo bonke abaholi bebandla. Noma ngabe basha noma badala, bonke kufanele bathathe ukudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu njengokubalulekile futhi bawagcine amazwi Akhe ezinhliziyweni zabo. Uma ungena kuleli qiniso, uzobe usungene eNkathini yoMbuso. Kulezi zinsuku, abaningi bazizwa sengathi bangekwazi ukuphila ngaphandle kokudla nokuphuza izwi likaNkulunkulu, kanti ngaso sonke isikhathi bezwa sengathi izwi Lakhe liyamangalisa. Bese umuntu uyaqala ukuba sendleleni efanele. UNkulunkulu usebenzisa izwi ukusebenza nokuhlinzeka umuntu. Uma bonke belangazelela banxanele izwi likaNkulunkulu, bazongena emhlabeni wezwi Lakhe.

UNkulunkulu ukhulume kakhulu. Kungakanani okwaziyo? Kungakanani ongene kukho? Uma ngabe umholi webandla akaholelanga amadodana nodade eqinisweni lezwi likaNkulunkulu, bazobe balahliwe emsebenzini wabo behluleka ukufeza izibophezelo zabo! Noma kukangakanani ukudla nokuphuza kwakho, noma kukangakanani ukuthola kwakho, ufanele ukwazi ukuthi kudliwa kuphuzwe kanjani ezwini Lakhe; ufanele ukuthatha izwi Lakhe njengelibalulekile uqonde ukubaluleka nokudingeka kwalokho kudla nokuphuza. UNkulunkulu ukhulume okuningi. Uma ngabe awudli futhi awuphuzi ezwini Lakhe, noma awufuni futhi awusebenzisi izwi Lakhe, awufanele ukubizwa njengomuntu okholelwa kuNkulunkulu. Njengoba ukholelwa kuNkulunkulu, ufanele ukudla uphuze ezwini Lakhe, uphile ngaphakathi kwalo, ubuye uliphile. Yilokhu okungukukholelwa kuNkulunkulu! Uma uthi uyakholwa kuNkulunkulu kodwa ungakwazi ukukhuluma noma yimaphi amazwi Akhe noma uwenze, awuthathwa njengomuntu okholwa kuNkulunkulu. Lokhu ukufuna “isinkwa sokuqeda indlala.” Ukusho ubufakazi obuncane, izinto ezingenamsebenzi, nezinto zangaphandle, ezingena ngisho nokuncane kweqiniso akwenzi ukholelwe kuNkulunkulu. Kanjalo,[b] awukayibambi indlela efanele yokukholwa kuNkulunkulu. Kungani ufanele ukudla nokuphuza kakhudlwana emazwini kaNkulunkulu? Ngabe kuthathwa njengokholo uma ungadli ungaphuzi emazwini Akhe ufune nje ukuya ezulwini? Yisiphi isinyathelo sokuqala salowo okholelwa kuNkulunkulu? UNkulunkulu umphelelisa ngayiphi indlela umuntu? Ungapheleliswa ngaphandle kokudla nokuphuza izwi likaNkulunkulu? Ungathathwa njengomuntu wombuso ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu njengeqiniso lakho? Yini ngempela ukukholwa kuNkulunkulu? Abakholwa kuNkulunkulu kufanele babe nokuziphatha kahle ngaphandle, okungenani, kanti okubaluleke kakhulu ukuba nezwi likaNkulunkulu. Noma ngabe kunjani, awungeke ukwazi ukufulathela izwi Lakhe. Ukwazi kwakho uNkulunkulu nokufezekisa intando Yakhe konke kufezeka ngezwi Lakhe. Zonke izizwe, amahlelo, izinkolo ezehlukene, nezindawo eziklanyiwe konke kuzonqotshwa ngezwi esikhathini esizayo. UNkulunkulu uzokhuluma ngqo, kanti bonke abantu bazobamba izwi likaNkulunkulu ezandleni zabo; abantu bazopheleliswa ngalokhu. Izwi likaNkulunkulu lisabalale yonke indawo: Abantu bakhuluma ngezwi likaNkulunkulu benze ngokwezwi likaNkulunkulu, nalokho abakugcine kubona kulokhu kuyizwi likaNkulunkulu. Ngaphakathi nangaphandle, bacwiliswe ezwini likaNkulunkulu, ngakho baphelelisiwe. Labo abagcina intando kaNkulunkulu bakwazi nokufakaza Ngaye yilabo abanezwi likaNkulunkulu njengeqiniso.

Uma ungena eNkathini yeZwi, uzoba seNkathini yoMbuso. Lo umsebenzi osuzuziwe manje. Ukusuka manje, qala ukuhlanganyela ngezwi likaNkulunkulu. Ngokudla nangokuphuza ezwini Lakhe, nangokuthola ulwazi ngalo ungalibonisa izwi likaNkulunkulu. Kungamazwi akho kuphela olwazi onalo angenza abanye bakukholwe. Uma ungenalo izwi likaNkulunkulu, akekho umuntu ongakukholwa! Bonke labo abasetshenziswa nguNkulunkulu bayakwazi ukukhuluma ngezwi likaNkulunkulu. Uma ungakwazi, lokhu kukhombisa ukuthi uMoya Oyingcwele awukasebenzi kuwe futhi awukapheleliswa. Lokhu ukubaluleka kwezwi likaNkulunkulu. Unayo inhliziyo enxanele izwi likaNkulunkulu? Labo abanxanele izwi likaNkulunkulu banxanele iqiniso, kanti yilabo bantu abanjalo ababusiswa nguNkulunkulu. Esikhathini esizayo, maningi amazwi azowasho uNkulunkulu kuwo wonke amabandla nakuwo wonke amahlelo. Uqala ngokukhuluma asho ngeZwi Lakhe kini aniphelelise ngaphambi kokuqhubeka ngokukhuluma asho izwi Lakhe kwabezizwe abanqobe. Ngezwi, bonke bazokwaneliseka ngeqiniso. Ngezwi likaNkulunkulu nezambulo Zakhe, isimo esikhohlakele somuntu sishabalele. Bonke banesimo somuntu, kanti isimo somuntu sokuhlubuka sehlile kakhulu. Izwi lisebenza kumuntu ngegunya limnqobe ekukhanyeni kukaNkulunkulu. Umsebenzi lowo uNkulunkulu azowenza kule minyaka yamanje kanye nokuguquka komsebenzi Wakhe, konke kungatholakala ezwini Lakhe. Uma ungafundi izwi Lakhe, angeke uqonde lutho. Ngokudla nangokuphuza ezwini Lakhe, ngokuhlanganyela namadodana nodade nolwazi lwakho, ulwazi lwakho lwezwi likaNkulunkulu luzophelela. Yilapho ungakwazi ukuliphila empilweni yangempela.

Imibhalo yaphansi:

a. Umbhalo wokuqala awuyifaki “imizekeliso.”

b. Umbhalo wokuqala awukufaki ukuthi “Kanjalo.”