Isahluko 39

Masedlulele ngale kwamazwi kaNkulunkulu sikhulume kancane ngezindaba ezimayelana nezimpilo zethu ukuze izimpilo zethu ziqhakaze, siphile ngokwethemba uNkulunkulu analo ngathi. Ikakhulu, ngokufika kwenamuhla—isikhathi sokuthi ngakunye kuhlelwe ngohlobo nangokusola—kunesidingo esikhulu sokugxila kokubalulekile nokugxila “kokuthandwa yiningi.” Lokhu kuyintando kaNkulunkulu, futhi yilokho okufanele kuzuzwe ngabantu bonke. Kungani singekwazi ukuzinikela ngenxa yentando kaNkulunkulu ezulwini na? UNkulunkulu “unikeza izinombolo zazo zonke izinhlobo zabantu futhi ubeka izimpawu ezahlukene ohlotsheni ngalunye lwabantu, ukuze okhokho babo babaholele emuva emindenini yabo” okukhombisa ukuthi abantu bahlelwe ngokwezinhlobo zabo, futhi ngalokho, zonke izinhlobo zabantu ziveza isimo sazo sangempela. Kulokhu, kulungile ukuthi abantu bathembeke kokhokho babo, hhayi kuNkulunkulu. Noma kunjalo, bonke abantu bayamsebenzela noNkulunkulu ngokuqondiswa okhokho babo, okuyisimangaliso somsebenzi kaNkulunkulu. Zonke izinto zisebenzela uNkulunkulu, noma ngabe uSathane uthikameza abantu, uNkulunkulu usebenzisa leli thuba ukwenza “izinsiza zendawo” zimsebenzele. Abantu, nokho, abakwazi ukukuhlukanisa lokhu. Njengoba uNkulunkulu ethi “kanjalo, ngiphinde ngehlukanise umsebenzi, futhi ngisabalalise imizamo. Lokhu yingxenye yohlelo Lwami, futhi angeke luphazanyiswe muntu.” Abantu abakuboni konke lokhu okufunwa nguNkulunkulu, nakho konke lokho uNkulunkulu afuna ukukufeza, ngaphambi kokuba akwenze. Babona kuphela uma umsebenzi kaNkulunkulu usuqediwe; uma kungenjalo, bayizimpumputhe, futhi ababoni lutho.

Namuhla, uNkulunkulu unomsebenzi omusha emabandleni. Wenza ukuthi konke kulandele indlela yemvelo, ngempela egqugquzela umsebenzi wabantu. Njengoba uNkulunkulu ethi, “Ngibusa konke phakathi kwazo zonke izinto, ngiyalela konke kuzo zonke izinto, ngenze ukuthi konke okukhona kuthobele indlela yemvelo nokuthobela umyalelo wemvelo.” Angazi ukuthi kuqonda kuni okuhlakaniphile eninakho “ngokulandela indlela yemvelo,” ngakho ake sikhulume ngalokhu. Lena yindlela engibona ngayo: Ngoba baholelwa ekhaya okhokho babo, zonke izinhlobo zabantu kufanele zize “zizosebenza.” Futhi ngenxa yokuthi balandela indlela yemvelo, lokho okuyimvelo yabo kusetshenziselwa ukufeza umsebenzi ngqangi wabo, okubenza balandele isiqondiso sikaMoya oNgcwele ngokwalo mthetho. Umsebenzi kaMoya oNgcwele wenziwe ngokwesimo esithile kumuntu ngamunye; ngokukhuluma ngokunembayo, lokhu kubizwa ngokuthi “uNkulunkulu unyakazisa zonke izinto ukuba zimsebenzele,” lokhu-ke kuxhunywe ekulandeleni indlela yemvelo. Nakuba umuntu enomsuka kadeveli ngaphakathi kuye, uNkulunkulu uzokusebenzisa lokhu, engeze umsebenzi kaMoya oNgcwele esisekelweni salokho okukhona kuye, emenza abe ngowenele ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Yilokhu kuphela engikushoyo “ngokulandela indlela yemvelo”—mhlawumbe nineziphakamiso eziphezulu. Ngiyethemba ningafaka okuthize okubalulekile, kunganjani lokho? Ingabe nizimisele ukusebenzisana nabanye ekulandeleni indlela yemvelo? Nizimisele ukuhlukaniselana umsebenzi noNkulunkulu? Nike nacabanga ngokuthi ningakuzuza kanjani lokhu? Ngethemba ukuthi abantu bayakwazi ukuqonda intando kaNkulunkulu, ukuthi bangaba nokuvumelana ekweneliseni uNkulunkulu ngenxa yezimiso ezikhona, nokuthi bangaqhubeka ndawonye endleleni eya embusweni. Yisiphi isidingo esikhona ukuveza imiqondo engadingeki? Ubukhona bukabani kuze kube namuhla obungenzekanga ngenxa kaNkulunkulu? Njengoba kunjalo, kunasidingo sini sosizi, umunyu nokububula? Lokhu akuhlomulisi muntu. Izimpilo zabantu zisezandleni zikaNkulunkulu, uma bekungengenxa yesinqumo sabo phambi kukaNkulunkulu, ubani obengafisa ukuphilela ize kulo mhlaba wabantu ongenalutho? Kungani nizihlupha? Bengena bephuma emhlabeni, uma bengamenzeli lutho uNkulunkulu, ingabe izimpilo zabo zizobe zingachithwanga na? Noma ngabe uNkulunkulu akazibuki izenzo zenu njengento edinga ukushiwo, ingabe ngeke yini nikhombise ukumamatheka ngentokozo ngomzuzu wokufa kwenu? Kufanele nilandele inqubekela—phambili elungile, hhayi ukuhlehla okuphambene—ingabe lokhu akukhona ukwenza okungcono? Uma izenzo zakho zingokwenelisa uNkulunkulu kuphela, angeke ube nombono ophambene noma uhlehlele emuva. Ngenxa yokuthi kuhlala kunezinto ezingaqondakali ezinhliziyweni zabantu, benganakile nje ubuso babo bumbozwa amafu amnyama, okuholela “emiseleni” eminingi evela ebusweni babo bengazi, okubonakala kwenziwa ukuthi umhlaba usalokhu uvuleke njalo. Kusengathi umhlaba uyaqhubeka uyahamba, wenza ukuba “amagqunyana” noma “izigodi” ezisemhlabeni kusuke abantu bengazelele. Kulokhu, angihlekisi ngabantu, kodwa ngikhuluma “ngokwazi ezezwe.”

Noma uNkulunkulu eholele abantu ekusoleni, akasho lutho ngalokhu. Kunalokho, uyasigwema ngabomu lesi sihloko bese eqala esisha, okuwukuthi ngakolunye uhlangothi kungenxa yomsebenzi kaNkulunkulu, futhi kolunye, usendleleni efanele yokuqeda masinyane lesi sinyathelo somsebenzi. Ngenxa yokuthi izinhloso zikaNkulunkulu ekufezeni lesi nyathelo somsebenzi kudala sazuzwa, akusadingeki ukusho lutho. Namuhla, angazi ukuthi nizibone kangakanani izindlela zomsebenzi kaNkulunkulu; ekuqapheleni Kwami, ngihlala ngizwa sengathi umsebenzi kaNkulunkulu awuhlukanisiwe kahle ngezigaba nesikhathi njengoba kwakwenziwe kudala. Kunalokho, usuku nosuku luletha eyalo indlela yokusebenza, izinguquko zenzeka cishe izinsuku ezintathu kuya kwezinhlanu, ngisho nasezinsukwini ezinhlanu, kungaba khona izinhlobo ezimbili zokuqukethwe emsebenzini kaNkulunkulu. Lokhu kukhombisa isivinini somsebenzi kaNkulunkulu; ngaphambi kokuba abantu bathole isikhathi sokusabela nokulunguza eduzane, uNkulunkulu usehambile akashiya nomkhondo. Ngaleyo ndlela, uNkulunkulu uhlala engaqondakali kubantu, okuholele ekungaqondakalini komsebenzi kaMoya oNgcwele. Kungani uNkulunkulu ehlala ekhuluma amazwi afana nokuthi “ngase ngiyamshiya umuntu”? Abantu bangawathatha kancane la mazwi; kodwa abayiqondi incazelo yawo. Kunjani manje, ingabe niyawaqonda? Akumangalisi ukuthi kungani abantu bengabuqondi ubukhona bukaMoya oNgcwele. Ukufuna kwabo uNkulunkulu kuhlala kuluvindi—lokhu kuyiqiniso ngempela—futhi kuba sengathi uNkulunkulu umsukela ngabomu umuntu, enze ukuba ubuchopho bawo wonke umuntu buvuvuke, ukuze bazizwe benesiyezi futhi belahlekelwe umqondo. Abazi nokuthi benzani, kusengathi bayaphupha, kuthi uma sebevukile bangazi ukuthi kwenzekeni. Kudinga kuphela amazwi nje avela kuNkulunkulu ukushiya abantu belahlekelwe. Akumangalisi-ke, ukuthi uNkulunkulu uthi, “Namuhla ngiphonsa bonke abantu ‘esithandweni esikhulu somlilo’ ukuze bacwengwe. Ngima ngiphakeme ngibhekisise ngesikhathi abantu besha emlilweni futhi, ngokuphoqwa amalangabi, abantu babeka phambili amaqiniso.” Phakathi kwamazwi kaNkulunkulu ahlala eguquka njalo, abantu abaqondi ukuthi benzeni; eqinisweni, njengoba uNkulunkulu esho, ukusolwa kade kwaqala futhi njengoba abantu bengakakuboni lokhu, bazi kuphela uma uNkulunkulu esho ngokucacile, banaka kuphela ngemva kokuba uNkulunkulu esebatshelile. Kungashiwo ukuthi abantu baqala ukufunda ngokusolwa ngoba umsebenzi kaNkulunkulu usuwenziwe kuze kufike kuleli zinga. Kufana nalapho abantu bebone ukuthi kunebhomu—kodwa ngoba isikhathi asikafiki, abantu abanaki; kulapho omunye eseqala ukulenza lapho abantu beqala khona ukunaka. Yilapho ibhomu selibonakala khona okuba khona yima abantu beqonda kakhulu ngalo. Kulapho nje uNkulunkulu ethi uzofaka umuntu esithandweni somlilo lapho abantu bebona khona kancane. Ukube uNkulunkulu ubengakhulumanga, akekho obengazi—akunjalo? Ngakho uNkulunkulu uthi “abantu ngokungaqondi bangena esithandweni somlilo, sengathi baholelwe lapho ngentambo, sengathi bandikindiki.” Kungani ningakuhlaziyi lokhu: Uma abantu beveza amaqiniso, ingabe kusuke kuyisikhathi lapho uNkulunkulu ethi ukusola kuqalile? Kulokhu kuyabonakala ukuthi, ngaphambi kokuba uNkulunkulu akhulume ngokusolwa, abantu baqala ukuvuma izono, bekhombisa ukuthi ukusola kuqale ngaphambi kokuba uNkulunkulu akhulume ngakho—ingabe lokhu akulona iqiniso?

Okwedlule: Isahluko 38

Okulandelayo: Isahluko 40

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Gxila Kakhulu Kokungokoqobo

Wonke umuntu angakwazi ukupheleliswa uNkulunkulu, ngakho wonke umuntu kufanele aqonde ukuthi iyiphi inkonzo kaNkulunkulu ehambisana kahle...

Indlela UPetru Amazi Ngayo UJesu

Esikhathini uPetru asichitha enoJesu, wabona izinto eziningi ezenza uJesu athandeke, izinto okufanele zilingiswe, futhi eziningi zaboniswa...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp