I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

`

Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amathathu Nesishiyagalolunye

Masiyeni ngale kwamazwi kaNkulunkulu sikhulume kancane ngezindaba ezimayelana nezimpilo zethu ukuze izimpilo zethu ziqhakaze, futhi siphile ngokwethemba uNkulunkulu analo ngathi. Ikakhulu, ngokufika kwenamuhla—isikhathi sokuthi ngakunye kuhlelwe ngohlobo nangokusola—kunesidingo esikhulu sokubheka kokubalulekile nokugxila “kokuthandwa yiningi.” Lokhu kuyintando kaNkulunkulu, futhi yilokho okufanele kuzuzwe ngabantu bonke. Singezinikele kanjani ngentando kaNkulunkulu ezulwini na? UNkulunkulu “unikeza izinombolo zazo zonke izinhlobo zabantu ebeka izimpawu ezahlukene ohlotsheni ngalunye lwabantu, ukuze okhokho babo babaholele emuva emindenini yabo” okukhombisa ukuthi abantu bahlelwe ngokwezinhlobo zabo, futhi ngalokho, zonke izinhlobo zabantu ziveza isimo sazo sangempela. Kulokhu, kulungile ukuthi abantu bathembekile kokhokho babo, hhayi kuNkulunkulu. Noma kunjalo, bonke abantu bayamsebenzela noNkulunkulu ngokuholwa okhokho babo, okuyisimangaliso somsebenzi kaNkulunkulu. Zonke izinto zisebenzela uNkulunkulu, noma ngabe uSathane ethikameza abantu, uNkulunkulu usebenzisa leli thuba ukuthola “ezinsizeni zendawo” ukumsebenzela. Abantu, nokho, abakwazi ukukuhlukanisa lokho. Njengoba uNkulunkulu ethi “kanjalo, ngehlukanisa nomsebenzi, ngisabalalise nemizamo. Lokhu yingxenye yohlelo Lwami, futhi angeke luphazanyiswe muntu? Abantu abakwazi ukubona konke lokhu okufunwa nguNkulunkulu, nakho konke lokho uNkulunkulu afisa ukukufeza, ngaphambi kokuba akwenze. Bakwazi ukukubona kuphela uma umsebenzi kaNkulunkulu usuqediwe; kungenjalo bayizimpumputhe, futhi ababoni lutho.

Namuhla uNkulunkulu unomsebenzi omusha emabandleni. Wenza ukuthi konke kulandele indlela yemvelo, ngempela ethwala umsebenzi wabantu. Njengoba uNkulunkulu ethi, “ngibusa yonke into phakathi kwalezo ezikhona, ngilayela konke kukho konke okukhona, ngenze ukuthi konke okukhona kuthobele indlela yemvelo nokuthobela umyalo wemvelo.” Angazi ukuthi kuqonda kuni okuhlakaniphile eninako “ekulandeleni indlela yemvelo,” ngakho ake sikhulume ngalokhu. Lena yindlela engibona ngayo: Ngenxa yokuthi baholelwa ekhaya okhokho babo, zonke izinhlobo zabantu kufanele zize “zizosebenza.” Futhi ngenxa yokuthi balandela indlela yemvelo, leyo okuyimvelo yabo esetshenziselwa ukuletha umsebenzi ngqangi wabo wokuthwala, wokubenza balandele isiqondiso sikaMoya oNgcwele ngokwalo mthetho. Umsebenzi kaMoya oNgcwele wenziwe ngokwesimo esithile kumuntu ngamunye; ngokukhuluma okunembayo, lokhu kubizwa ngokuthi “uNkulunkulu unyakazisa zonke izinto ukuze zimsebenzele,” lokhu-ke kuxhunywe ekulandeleni indlela yemvelo. Nakuba umuntu enomsuka kasathane ngaphakathi kuye, uNkulunkulu uzokusebenzisa lokhu, engeze umsebenzi kaMoya oNgcwele esesekelweni salokho okukhona kuye, emenza abe ngowenele ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Yilokhu kuphela engikushoyo “ngokulandela indlela yemvelo”—mhlawumbe nineziphakamiso eziphezulu. Ngiyethemba ningafaka okuthize okubalulekile, kunganjani lokho? Ingabe nizimisele ukusebenzisana nabanye ekulandeleni indlela yemvelo? Nizimisele ukuhlukaniselana umsebenzi noNkulunkulu? Nike nacabanga ngokuthi ningakuzuza kanjani lokhu? Ngethemba ukuthi abantu bayakwazi ukuqonda intando kaNkulunkulu, ukuthi bangasebenza ndawonye ukwenelisa uNkulunkulu ngenxa yezimiso ezikhona, nokuthi bangaqhubeka ndawonye endleleni eya embusweni. Yisiphi isidingo esikhona ukuveza le miqondo engadingeki? Ubukhona bukabani kuze kube namuhla obungenzekanga ngenxa kaNkulunkulu? Njengoba kunjalo, kunasidingo sini sosizi, umunyu nokububula? Lokhu akusizi muntu. Izimpilo zabantu zonke zisezandleni zikaNkulunkulu, uma bekungengenxa yesinqumo sabo phambi kukaNkulunkulu, ubani ongafisa ukuphilela ize kulo mhlaba wabantu ongenalutho? Kungani nizihlupha? Ukungena bephuma emhlabeni, uma bengamenzeli lutho uNkulunkulu, ingabe izimpilo zabo zonke zizobe zingachithwanga na? Noma ngabe uNkulunkulu akazibuki izenzo zenu njengento edinga ukushiwo, ingabe ngeke yini nikhombise ukumamatheka okujabulisayo ngesikhathi sokufa kwenu? Kufanele nilandele inqubekela-phambili evumayo, hhayi ukuhlehla okuphikayo—ingabe lokhu akukhona ukwenza okungcono? Uma izenzo zakho zingokwenelisa uNkulunkulu kuphela, angeke uphikise futhi uhlehle. Ngenxa yokuthi kuhlala kunezinto ezingaqondakali ezinhliziyweni zabantu, benganakile nje ubuso babo bembozwa amafu amnyama, okuholela “emiseleni” ethize evela ebusweni babo bengazi, okubonakala kwenziwa ukuthi umhlaba usalokhu uvuleke njalo. Kusengathi umhlaba uyaqhubeka uyahamba, wenza ukuba “amagqunyana” noma “imifudlana” esemhlabeni isuke abantu bengayeleli. Kulokhu, angihlekisi ngabantu, kodwa ngikhuluma “ngokwazi ezezwe.”

Nakuba uNkulunkulu ebaholele ekusolweni abantu, akasho lutho ngalokhu. Kunalokho, uyasiziba ngabomu lesi sihloko bese eqala esisha, okuwukuthi ngakolunye uhlangothi kungenxa yomsebenzi kaNkulunkulu, kolunye, usendleleni efanele yokuqeda masinyane lesi sinyathelo somsebenzi. Ngenxa yokuthi izinhloso zikaNkulunkulu ekufezeni lesi nyathelo somsebenzi kudala sazuzwa, akusadingeki ukusho lutho. Namuhla, angazi ukuthi nizibone kangakanani izindlela zomsebenzi kaNkulunkulu; ekuqapheleni Kwami, ngihlala ngizizwa sengathi umsebenzi kaNkulunkulu awuhlukanisiwe kahle ngezigaba nesikhathi njengoba kwakwenziwe kudala. Kunalokho, usuku nosuku luletha eyalo indlela yokusebenza, izinguquko zenzeka cishe izinsuku ezintathu kuya kwezinhlanu, ngisho nasezinsukwini ezinhlanu, kungaba khona izinhlobo ezimbili zokuqukethwe emsebenzini kaNkulunkulu. Lokhu kukhombisa isivinini somsebenzi kaNkulunkulu; ngaphambi kokuba abantu bathole isikhathi sokusabela nokubheka eduzane, uNkulunkulu usehambile akangashiya nomkhondo. Ngaleyo ndlela, uNkulunkulu uhlala engaqondakali kubantu, okuholele ekungaqondakalini komsebenzi kaMoya oNgcwele. Kungani uNkulunkulu ehlala ekhuluma amazwi afana nalawa “ngase ngiyamshiya umuntu”? Abantu bangawathatha kancane la mazwi; kodwa abayiqondi incazelo yawo. Kunjani manje, ingabe niyawaqonda? Akumangalisi ukuthi kungani abantu bengabuqondi ubukhona bukaMoya oNgcwele. Ukufuna kwabo uNkulunkulu kuhlala kuluvindi—lokhu kuyiqiniso ngempela—futhi kuba sengathi uNkulunkulu umsukela ngabomu umuntu, enze ukuba ubuchopho bawo wonke umuntu buvuvuke, ukuze bazizwe benesiyezi futhi belahlekelwe umqondo. Abazi nokuthi benzani, kusengathi bayaphupha, kuthi uma sebevukile bangazi ukuthi kwenzekeni. Okufanele kwenzeke amazwi nje avela kuNkulunkulu ukushiya abantu belahlekelwe. Akumangalisi-ke, ukuthi uNkulunkulu uthi, “Namuhla ngiphonsela bonke abantu “esithandweni esikhulu somlilo” ukuze bahlanzwe. Ngima ngiphakeme ngibhekisise ngesikhathi abantu besha emlilweni futhi, ngokuphoqwa amalangabi, abantu babeka phambili amaqiniso.” Phakathi kwamazwi kaNkulunkulu ahlala eguquka njalo, abantu abaqondi ukuthi benzeni; eqinisweni, njengoba uNkulunkulu ethi, ukusolwa kade kwaqala futhi njengoba abantu bengakakuboni lokhu, bazi kuphela uma uNkulunkulu esho ngokucacile, banaka kuphela ngemva kokuba uNkulunkulu esebatshelile. Kungashiwo ukuthi abantu baqala ukufunda ngokusolwa ngoba umsebenzi kaNkulunkulu usuwenziwe kuze kufike kuleli zinga. Kufana nokuthi abantu babonile ukuthi kunebhomu—kodwa ngoba isikhathi asikakafiki, abantu abanaki; lapho omunye eseqala ukulenza (ibhomu) kube yima abantu benaka. Uma ibhomu selibonakala kuba yima abantu beqonda kakhulu ngalo. Uma nje uNkulunkulu ethi uzofaka umuntu esithandweni somlilo yilapho abantu beqapheqaphela khona. Ukube uNkulunkulu ubengakhulumanga, akekho obengazi—akunjalo? Manje uNkulunkulu uthi “abantu ngokungaqondi bangena esithandweni somlilo, sengathi baholelwe lapho ngentambo, sengathi bandikindiki.” Kungani ningakuhlaziyi lokhu: Uma abantu beveza amaqiniso, ingabe kusuke kuyisikhathi lapho uNkulunkulu ethi ukusolwa kuqalile? Kulokhu kuyabonakala ukuthi, ngaphambi kokuba uNkulunkulu akhulume ngokusolwa, abantu baqala ukuvuma izono, bekhombisa ukuthi ukusolwa kuqale ngaphambi kokuba uNkulunkulu akhulume ngakho—ingabe lokhu akulona iqiniso?

Okwedlule:Ukuhunyushwa Kwezwi LamaShumi AmaThathu nesiShiyagalombili

Okulandelayo:Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amane

Ungase Uthande Nalezi