Okumayelana Namagama Nokuthi Ungubani

Uma ufisa ukulungela ukusetshenziswa uNkulunkulu, kufanele wazi umsebenzi kaNkulunkulu; kufanele wazi umsebenzi awenza esikhathini esidlule (eTestamenteni Elisha neliDala), futhi ngaphezu kwalokho, kufanele wazi umsebenzi Wakhe wanamuhla. Okusho ukuthi, kufanele wazi izigaba ezintathu zomsebenzi kaNkulunkulu eminyakeni eyizi-6,000. Uma ucelwe ukuba usabalalise ivangeli, angeke ukwazi ukwenza kanjalo ngaphandle kokwazi umsebenzi kaNkulunkulu. Umuntu angakubuza ngokushiwo nguNkulunkulu wakho ngeBhayibheli, iTestamente Elidala, nomsebenzi namazwi kaJesu kwangaleso sikhathi. Uma ungakwazi ukukhuluma ngengqikithi yeBhayibheli, ngeke akholwe. Ekuqaleni, uJesu wakhuluma kabanzi ngeTestamente Elidala nabafundi Bakhe. Yonke into ababeyifunda yayivela eTestamenteni Elidala; iTestamente Elisha labhalwa emashumini ambalwa eminyaka ngemva kokubethelwa kukaJesu. Ukuze usabalalise ivangeli, kufanele ubambe iqiniso elingaphakathi leBhayibheli, nomsebenzi kaNkulunkulu kwa-Israyeli, okusho ukuthi umsebenzi owenziwe nguJehova. Futhi ufanele ukuqonda nomsebenzi owenziwe nguJesu. Lezi yizindaba bonke abantu abathinteka ngazo kakhulu, futhi ingqikithi yalezi zigaba ezimbili zomsebenzi iyilokho abangakaze bakuzwe. Uma kusatshalaliswa ivangeli, okokuqala beka eceleni inkulumo yomsebenzi woMoya oNgcwele namuhla. Lesi sigaba somsebenzi abakwazi ukusifinyelela, ngoba lokho okulwelayo yilokho okuphakeme kakhulu kunakho konke: ukwazi uNkulunkulu, nokwazi umsebenzi woMoya oNgcwele, futhi akukho okudunyiswa ukwedlula lokhu okubili. Uma uqala ukukhuluma ngalokho okuphakeme, kuzoba nzima kubona, ngoba akekho oke wezwa umsebenzi onjalo owenziwe nguMoya oNgcwele; awunasandulelo, futhi akulula ukuba umuntu awamukele. Ulwazi lwabo luyizinto ezindala zasendulo, ezinomsebenzi wezikhathi ezithile ngoMoya oNgcwele. Abakwaziyo akuwona umsebenzi woMoya oNgcwele wanamuhla, noma intando kaNkulunkulu namuhla. Basenza ngokwemikhuba emidala, ngaphandle kokukhanya okusha, noma izinto ezintsha.

Enkathini kaJesu, uMoya oNgcwele wenza umsebenzi Wakhe kuJesu, ngenkathi labo abakhonza uJehova begqoke izembatho zabapristi ethempelini benza kanjalo ngobuqotho obungantengantengi. Nabo futhi benza umsebenzi kaMoya oNgcwele, kodwa bengakwazi ukuqonda intando yamanje kaNkulunkulu, futhi bahlala nje bethembekile kuJehova ngokwemikhuba yakudala, ngaphandle kokuqondiswa okusha. UJesu weza futhi waletha umsebenzi omusha. Labo bantu ababesebenza ethempelini babengenakho ukuqondiswa okusha, noma umsebenzi omusha. Ukukhonza kwabo ethempelini kwenze ukuba baphakamise imikhuba yakudala; ngaphandle kokusuka ethempelini, babengeke bangene kokusha. Umsebenzi omusha walethwa nguJesu, futhi uJesu akazange aye ethempelini ukuyokwenza umsebenzi Wakhe. Wenza umsebenzi Wakhe ngaphandle kwethempeli kuphela, ngoba indlela yokwenza umsebenzi kaNkulunkulu yashintsha kudala. Akazange asebenze ngaphakathi kwethempeli, futhi uma umuntu emkhonza lapho izinto bezingagcinwa ngendlela ezaziyiyo, kungalethwa msebenzi omusha. Kusenjalo nanamuhla, abantu abangamakholwa basalikhonza iBhayibheli. Uma usabalalisa ivangeli kubo, bazophosa kuwe imininingwane engabalulekile ngamazwi eBhayibheli, futhi bazothola ubufakazi obuningi, bakwenze udideke futhi uphelelwe amazwi; bazokuchaza ngendlela ethile futhi bacabange ukuthi uyisilima okholweni lwakho. Bazothi, “Awulazi neBhayibheli, iZwi likaNkulunkulu, futhi ungasho kanjani ukuthi ukholwa kuNkulunkulu?” Khona-ke bazobe sebekubukela phansi, bese bethi, “Njengoba Lowo okholelwa kuye kunguNkulunkulu, kungani engakutsheli konke ngeTestamente Elidala Nelisha? Njengoba elethe inkazimulo Yakhe ukusuka kwa-Israyeli ukuya eMpumalanga, kungani engawazi umsebenzi owenziwa kwa-Israyeli? Kungani engawazi umsebenzi kaJesu? Uma ungazi, lokho-ke kuveza ukuthi awukatshelwa; njengoba ebengowesibili ukuba sesimweni somuntu uJesu, ubengahlala kanjani angazazi lezi zinto? UJesu ubewazi umsebenzi owenziwa nguJehova; ubengahlala kanjani angawazi?” Lapho kufika isikhathi, bazokubuza bonke imibuzo enjalo. Amakhanda abo agcwele izinto ezinjalo; bangahlala kanjani bangabuzi? Labo abangaphakathi kwalo leli qembu abagxili eBhayibhelini, ngoba uhambe ngokufanelana nesinyathelo ngasinye somsebenzi owenziwe nguNkulunkulu namuhla, ubone lezi zinyathelo ezilandelanayo ngamehlo akho, uzibheke kahle lezi zigaba ezintathu zomsebenzi, manje uye wafanela ukubeka phansi iBhayibheli uyekele ukulifunda. Kodwa angeke bangalifundi, ngoba abanalo ulwazi lwalo msebenzi wezinyathelo ezilandelanayo. Abanye abantu bazobuza, “Uyini umehluko phakathi komsebenzi owenziwe nguNkulunkulu onesimo somuntu nalowo wabaprofethi nabaphostoli bezinkathi ezedlule? UDavide naye wayebizwa ngeNkosi, kanjalo noJesu, yize umsebenzi ebebewenza bewehlukile, bebebizwa ngento efanayo. Kungani ubuza ukuthi, bebengafani yini? Okwabonwa nguJohane kwaba ngumbono, lowo owavela kuMoya oNgcwele, wakwazi ukusho amazwi ayehloswe ukushiwo uMoya oNgcwele, kungani uJohane engafani noJesu?” Amazwi akhulunywe nguJesu akwazile ukumela uNkulunkulu ngokugcwele emela nemisebenzi kaNkulunkulu ngokuphelele. UJohane wabona umbono, kanti ubengakwazi ukumela ngokuphelele umsebenzi kaNkulunkulu. Kungani uJohane, uPetru kanye noPawulu bakhuluma amazwi amaningi—njengoJesu—kodwa bebe bengafani noJesu? Ngabe kungenxa yokuthi umsebenzi abebewenza bewungafani. UJesu ubemele uMoya kaNkulunkulu, futhi enguMoya kaNkulunkulu obusebenza ngqo. Wenze umsebenzi wenkathi entsha, umsebenzi ongakaze wenziwe ngumuntu ngaphambilini. Uvule indlela entsha, umele uJehova waze wamela noNkulunkulu uqobo Lwakhe. Kanti ngoPetru, uPawulu noDavide, kungakhathalekile ukuthi babebizwa ngani, bebemele nje ukubonakala kwesidalwa sikaNkulunkulu, futhi babethunywe nguJesu noma nguJehova. Manje noma ungakanani umsebenzi abawenzile noma ngabe zingakanani izimangaliso abazenzile bebelokhu beyizidalwa nje zikaNkulunkulu bengakwazi ukumela uMoya kaNkulunkulu. Basebenza egameni likaNkulunkulu noma ngemva kokuthunywa nguNkulunkulu; ngaphezu kwalokho, basebenza ezinkathini ezaqalwa uJesu noma uJehova, nomsebenzi abawenza ubungehlukene. Bebeyizidalwa nje zikaNkulunkulu. ETestamenteni Elidala, abaprofethi abaningi bebakhuluma ngokubikezela, noma babhale izincwadi zesiprofetho. Akekho othe babenguNkulunkulu, kodwa masinyane nje lapho uJesu eqala ukusebenza, uMoya kaNkulunkulu waba nobufakazi Ngaye njengoNkulunkulu. Kungani kunjalo? Kulesi sigaba kufanele ukuba usuyazi vele! Ngaphambilini abaphostoli nabaprofethi babhala izincwadi ezithize, benza neziprofetho eziningi. Kamuva, abantu bakhetha ezinye zazo ukuzifaka eBhayibhelini, ezinye zalahleka. Njengoba kunabantu abathi yonke into ekhulunywe yibo ivele kuMoya oNgcwele, kungani okunye kwakho kubonakala kukuhle, okunye kwakho kubonakala kukubi? Futhi kungani okunye kwakhethwa, okunye kwangakhethwa? Uma ngabe ngempela bekungamazwi akhulunywe uMoya oNgcwele, kungadingeka ukuba abantu bawakhethe? Kungani amagama akhulunywe nguJesu nomsebenzi awenzile uhlukile emaVangelini omane? Ngabe lokhu akulona yini iphutha lalabo abawabhalile. Abanye abantu bangabuza, “Njengoba izincwadi ezibhalwe nguPawulu nabanye ababhali beTestamente Elisha nomsebenzi abawenzile ingxenye yawo ivele ngentando yomuntu, futhi kuxutshwe nemiqondo yomuntu, manje ngabe akukho yini ukungcola komuntu kulawo mazwi Wena (Nkulunkulu) owakhulumayo namuhla? Ngabe ngempela awaqukethe lutho oluyimiqondo yabantu?” Lesi sigaba somsebenzi owenziwe nguNkulunkulu wehluke kakhulu kulowo owenziwa nguPawulu nabaphostoli kanye nabaprofethi abaningi. Akukhona nje ukuthi kunomehluko ekubonakaleni kwabo, kodwa kakhulu kunomehluko emsebenzini owenziwe. Ngemva kokuba uPawulu ashaywa wawa phansi, ewela phambi kweNkosi, ubeholwa nguMoya oNgcwele ukuba asebenze, waba ngothunyiweyo. Ngakho wabhalela amabandla izincwadi, zonke lezi zincwadi zalandela izimfundiso zikaJesu. UPawulu wayethunywe yiNkosi ukuba azosebenza egameni leNkosi uJesu, kodwa ngenkathi uNkulunkulu eza Ngokwakhe, akazange asebenze ngaphansi kwanoma yiliphi igama, wangamela muntu kodwa wamela uMoya kaNkulunkulu emsebenzini Wakhe. UNkulunkulu weza ukuzokwenza umsebenzi Wakhe Ngokwakhe: Akazange apheleliswe ngumuntu, kanti nomsebenzi Wakhe awenziwanga ngezimfundiso zanoma yimuphi umuntu. Kulesi sigaba somsebenzi uNkulunkulu akaholi ngokukhuluma ngolwazi Lwakhe uqobo, kodwa kunalokho wenza umsebenzi Wakhe Ngokwakhe, ngalokho anakho. Isibonelo, ukuvivinywa kwabenzi bomsebenzi, izikhathi zokusolwa, ukuvivinywa ngokufa, izikhathi zokuthanda uNkulunkulu.… Lo yiwo wonke umsebenzi ongakaze wenziwe ngaphambilini, futhi ngumsebenzi wenkathi yamanje, kunokuba ngumsebenzi wolwazi lomuntu. Emazwini engiwakhulumile, yimaphi awulwazi lwabantu? Ngabe awaphumi wonke ngqo kuMoya, futhi ngabe awakhishwanga nguMoya? Ukuthi nje isimilo sakho sibuthakathaka kangangoba awukwazi ukubona iqiniso! Indlela okwenzeka ngayo empilweni engikhuluma ngayo ukuhola indlela, futhi akukaze kukhulunywe ngayo nayinoma ngubani ngaphambilini, noma ngabe ubani umuntu oke wayazi le ndlela, noma owayelazi leli qiniso. Ngaphambi kokuba ngikhulume lawa mazwi, akekho oke wawakhuluma. Akekho oke wakhuluma ngalolu lwazi, noma oke wakhuluma ngaleyo mininingwane, futhi, ngaphezu kwalokho akekho oke waveza izimo ezinjalo ukwembula lezi zinto. Akekho oke wahola indlela engiyiholayo namuhla, kanti uma ngabe beyiholwa ngumuntu, bekungeke kube yindlela entsha. Ake ubheke uPawulu noPetru, njengesibonelo. Babengenakho ababehlangene nakho okungokwabo ngaphambi kokuba uJesu ahole indlela. Bekungemva kokuba uJesu ahole indlela lapho bezwa khona amazwi ayekhulunywa nguJesu, nendlela eyayiholwa Nguye; kulokhu bafunda lukhulu, babhala nezincwadi. Ngakho, ulwazi lomuntu alufani nomsebenzi kaNkulunkulu, kanti umsebenzi kaNkulunkulu awufani nolwazi oluchazwe yimiqondo nolwazi lwabantu. Sengisho, izikhathi eziningi, ukuthi namuhla ngihola indlela entsha, nokuthi ngenza nomsebenzi omusha, futhi umsebenzi Wami namazwi Ami kwehlukile kulokho okwakukhulunywa ngoJohane nabo bonke abanye abaprofethi. Angikaze ngiqale ngokuthola ulwazi bese nginitshela lona—lokho akunjalo impela. Uma ngabe bekunjalo, ngabe lokho akuzange kunibambezele kudala kakhulu? Esikhathini esedlule, ulwazi abaningi ababekhuluma ngalo, nalo lwadunyiswa, kodwa onke amazwi abo akhulunywa nje asekelwe phezu kowalabo ababizwa ngabantu bakamoya. Abazange bahole indlela, kodwa kwavela olwazini lwabo, kwavela nakulokho abakubonile, nasolwazini lwabo. Okunye bekuyimiqondo yabo, okunye kuyilokho abakwaziyo nabakufingqile. Namuhla, uhlobo lomsebenzi Wami lwehluke kakhulu kweyabo. Angikaze ngikwazi ukuholwa ngabanye, noma ngamukele ukupheleliswa ngabanye. Ngaphezu kwalokho, konke lokho engikushilo ngakujwayela akufani nokwanoma ubani, futhi akukaze kukhulunywe muntu. Namuhla, ngale kokuthi ungubani, umsebenzi wakho wenziwa phezu kwesisekelo samagama engiwakhulumayo. Ngaphandle kwalawa mazwi nomsebenzi, ubani ongakwazi ukuthola ulwazi lwalezi zinto (ukulingwa kwabenzi bomsebenzi, izikhathi zokusolwa…), nokuthi ngubani ongakwazi ukukhuluma ngalolu lwazi? Awukwazi ngempela ukubona lokhu? Noma ngabe yisiphi isinyathelo somsebenzi, emva nje kokuba amazwi Ami asekhulunyiwe, usungaqala ukwakha ubudlelwane ngokuhambelana namazwi Ami, usebenze ngokulandela wona, futhi akuyona indlela leyo noma ubani wenu ake wacabanga ngayo. Usuhambe waze wafika lapha, awukwazi yini ukubona umbuzo ocacile futhi olula kangaka? Akuyona indlela ecatshangwe ngomunye le, noma esekwe kulowo owake waba othize kokukamoya. Yindlela entsha le, futhi namazwi amaningi ake akhulunywa nguJesu awasasebenzi. Engikushoyo umsebenzi wokuvula ukuqala kwenkathi entsha, futhi umsebenzi ozimele wodwa; umsebenzi engiwenzayo namazwi engiwakhulumayo, kusha konke. Ngabe lo akuwona umsebenzi omusha wanamuhla? Umsebenzi kaJesu nawo ubufana nalo. Umsebenzi Wakhe ubuhlukile kulowo wabantu abasethempelini, nakanjalo futhi ubuhlukile emsebenzini wabaFarisi, futhi awuzange ufane nakancane nje nalowo owenziwa yibo bonke abantu bakwa-Israyeli. Ngemva kokuwubona, abantu abakwazanga ukuthatha izinqumo: “Ngabe wenziwe nguNkulunkulu ngempela?” UJesu akazange abambelele emthethweni kaJehova; ngenkathi wayeza ukuzofundisa abantu, konke lokho ayekukhuluma kwakukusha futhi kwehlukile kulokho okwashiwo abangcwele kanye nabaprofethi basemandulo beTestamente Elidala, ngakho ngenxa yalokhu, abantu basala bengaqondi kahle. Yilokhu okwenza ukuthi kube nzima ukubhekana nomuntu. Ngaphambi kokwamukela lesi sigaba esisha somsebenzi, indlela leyo ehanjwe yiningi lenu bekungukuzijwayeza nokungena esisekelweni salabo abake baba abathize kokukamoya. Kodwa namuhla, umsebenzi engiwenzayo wehluke kakhulu, ngakho awukwazi ukunquma ukuba ngabe ufanele noma awufanele. Angikhathali ngokuthi iyiphi indlela oke wayihamba ngaphambilini, noma nginake ukuba udle “ukudla” kukabani, noma ubani omthathe “njengoyihlo.” Njengoba ngizile ngaletha umsebenzi omusha ukuqondisa abantu, bonke labo abangilandelayo kufanele benze ngokuhambelana nalokho engikushoyo. Noma ngabe “umndeni” ovela kuwona unamandla kanganani, kufanele ungilandele, ungenzi ngokwemikhuba yakho yakudala, “usingayihlo” kufanele adede, wena uze phambi kukaNkulunkulu wakho uzothola isabelo sakho esikufanele. Ukuphelela kwakho kusezandleni Zami, kanti awufanele ukunikela kakhulu inkolo ephuphuthekile kusingayihlo; ngeke akwazi ukukulawula ngokuphelele. Umsebenzi wanamuhla uvelela wodwa. Konke lokho engikushoyo namuhla kusobala ukuthi akusekeliwe esisekelweni sakudala; wukuqala kabusha, kanti uma uthi kudalwe yisandla somuntu, khona-ke uyilowo oyimpumputhe ngendlela yokuthi ngeke asindiseke!

U-Isaya, uHezekeli, uMose, uDavide, u-Abrahama, noDaniyeli bebengabaholi noma abaprofethi abakhethiweyo phakathi kwabantu bakwa-Israyeli. Kungani babengabizwa ngoNkulunkulu? Kungani uMoya oNgcwele ungafakazanga ngabo? Kungani uMoya oNgcwele ufakaze ngoJesu masinyane nje emva kokuqala umsebenzi Wakhe waqala wakhuluma amazwi Akhe. Kungani uMoya oNgcwele ungafakazanga ngabanye? Lawo, madoda abesenyameni, wonke abebizwa “ngeNkosi.” Ngaphandle kokuthi abe bizwani, umsebenzi wawumele ubukhona noqobo lwawo, kanti ubukhona noqobo lwawo kumele ukuthi angobani. Uqobo lwabo aluhlobani namagama abo; lumelwe yilokho olukushoyo, nalokho abakuphilile. ETestamenteni Elidala, bekungekho okuvelele ngokubizwa ngeNkosi, kanti umuntu ubengabizwa nganoma iyiphi indlela, kodwa ubuqobo bakhe nobuyena bemvelo yakhe bekungena kuguqulwa. Phakathi kwalabo boKristu bamanga, abaprofethi bamanga nabakhohlisi, abekho yini labo ababizwa ngoNkulunkulu? Kungani bengeyena uNkulunkulu? Ngenxa yokuthi abakwazi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu? Ngokwemvelo bangabantu, abakhohlisi babantu, hhayi uNkulunkulu, ngakho abanakho ukubonakala kukaNkulunkulu. Ingabe uDavide wayengabizwa ngeNkosi yini phakathi kwezizwe eziyishumi nambili? UJesu naye wayebizwa ngeNkosi, kungani kunguJesu yedwa owayebizwa ngoNkulunkulu osesimweni somuntu? Ngabe uJeremiya wayengaziwa njengeNdodana yomuntu naye? UJesu Yena, ngabe Naye wabe aziwa njengeNdodana yomuntu? Kungani uJesu wabethelwa endaweni kaNkulunkulu? Akukhona ukuthi uqobo Lwakhe lwaluhlukile? Akukhona ukuthi umsebenzi ayewenza wawuhlukile? Ngabe isihloko sinendaba? Yize uJesu wayebizwa nangokuthi uyiNdodana yomuntu, ubengowokuqala ukuba uNkulunkulu othathe umzimba womuntu, weza ukuzozithathela amandla, nokuphetha umsebenzi wokuhlenga. Lokhu kufakazela ukuthi wayengubani kanye nesimo sikaJesu esasingafani nesabanye ababebizwa nabo ngeNdodana yomuntu. Namuhla, ngubani owenu ongaba nesibindi sokuthi onke amazwi akhulunywe yilabo ababesetshenziswa nguMoya oNgcwele ebe evela kuMoya oNgcwele? Ngabe ukhona ongasho lezo zinto? Uma uzisho, kungani-ke incwadi yesiprofetho sika-Ezra yalahlwa, futhi kungani isenzeko esifanayo senziwa ezincwadini zalabo abangcwele nabaprofethi basendulo? Uma ngabe bonke bavele kuMoya oNgcwele manje kungani unesibindi sokukhetha ukwenza umathanda kanje? Ngabe uyafaneleka yini ukukhetha umsebenzi kaMoya oNgcwele? Izindaba eziningi ezazivela kwa-Israyeli nazo zalahlwa. Uma ngabe ukholelwa ukuthi le mibhalo yakudala yayivele kuMoya oNgcwele, kungani ke eminye yemibhalo yalahlwa? Uma ngabe yonke yayivele kuMoya oNgcwele, kufanele igcinwe yonke, ithunyelwe kubazalwane nodade ezinkonzweni ukuze bayifunde. Akufanele ukuba ikhethwe futhi ilahlwe ngentando yabantu; akulungile ukwenza njalo. Ukuthi ulwazi lukaPawulu noJohane beluxutshwe nokubona kwabo akusho ukuthi ulwazi lwabo luvela kuSathane, kodwa ukuthi nje bebenezinto ezivela olwazini lwabo ngokwabo nangokubona kwabo. Ulwazi lwabo belumayelana nesendlalela solwazi lwangempela lwangaleso sikhathi, ubani ongasho ngokuzethemba ukuthi konke kuvele kuMoya oNgcwele? Uma ngabe iVangeli lezincwadi ezine lonke livele kuMoya, manje kungani uMathewu, uMarku, uLuka noJohane besho izinto ezingefani ngomsebenzi kaJesu? Uma ungakholwa yilokhu, bheka izindaba eBhayibhelini ngendlela uPetru ayiphika ngayo kathathu iNkosi: Bonke behlukene, futhi omunye nomunye unezimpawu zakhe. Abaningi abangenalo ulwazi bathi, “UNkulunkulu onesimo somuntu futhi ungumuntu, ngakho kungenzeka amazwi awakhulumayo avela ngokuphelele kuMoya oNgcwele? Uma ngabe amazwi kaPawulu noJohane abexutshwe nentando yomuntu, khona-ke amazwi awakhulumayo ngempela awaxutshiwe nentando yomuntu?” Abantu abasho izinto ezinjalo bayizimpumputhe, futhi abanalo ulwazi! Funda ngokucophelela iVangeli ezincwadini ezine; funda ngalokho abakubhalile ngezinto ezenziwa nguJesu, namazwi awakhuluma. Incwadi ngayinye ibilula, yehlukile, futhi ngayinye ibinendlela ebona ngayo izinto. Uma ngabe konke obekubhalwe yilaba babhali balezi zincwadi kuvele kuMoya, kufanele kufane futhi kungaguquki. Kungani-ke kunomehluko? Ngabe umuntu akasona isilima esikhulu, ukungakuboni lokhu? Uma ngabe ucelwe ukuba ubeke ubufakazi ngoNkulunkulu, unganikeza buphi ubufakazi? Ngabe le ndlela yokwazi uNkulunkulu ingaba ubufakazi Kuye? Uma ngabe abanye bayakubuza, “Uma ngabe amarekhodi oJohane noLuka abexutshwe nentando yomuntu, ngabe amagama akhulunywe nguNkulunkulu wakho axutshwe nentando yomuntu?” Ungakwazi ukunikeza impendulo ecacile? Ngemva kokuba uLuka noMathewu bezwe amazwi kaJesu, babone nomsebenzi kaJesu bakhuluma ngalokho abakwaziyo, bebeka ngendlela yokukhumbula amanye amaqiniso enziwe nguJesu ngemininingwane. Ungasho ukuthi ulwazi lwabo lwembulwa ngokuphelele nguMoya oNgcwele? Ngaphandle kweBhayibheli, bekukhona abantu abaningi bakamoya ababenolwazi olungaphezulu kolwabo; kungani amazwi abo angathathwanga izizukulwane zamuva? Ngabe bona babengasetshenziswa nguMoya oNgcwele? Yazi ukuthi emsebenzini wanamuhla, angizikhulumeli ngokubona Kwami kusekwe esisekelweni somsebenzi kaJesu, kanti futhi angikhulumi ngolwazi Lwami oluqhathaniswa nesendlalelo somsebenzi kaJesu. Wenza msebenzi muni uJesu ngaleso sikhathi? Mina ngenza msebenzi muni namuhla? Engikwenzayo nengikushoyo akunasandulelo. Indlela engiyihambayo namuhla ayikaze ihanjwe ngaphambilini, ayikaze ihanjwe ngabantu bezinkathi nezizukulwane ezingaphambili. Namuhla, kuvuliwe, akuwona umsebenzi kaMoya lo? Yize kwakungumsebenzi kaMoya oNgcwele, abaholi bakudala bonke benza umsebenzi wabo phezu kwesisekelo sabanye; nokho, umsebenzi kaNkulunkulu uqobo Lwakhe wehlukile. Isigaba somsebenzi kaJesu sasifana: wavula indlela entsha. Ngenkathi efika washumayela iVangeli lombuso wezulu, wathi umuntu kufanele aguquke, avume izono. Ngemva kokuba uJesu eseqede umsebenzi Wakhe uPetru noPawulu nabanye baqala baqhubekisa umsebenzi kaJesu. Ngemva kokuba uJesu abethelwe esiphambanweni wenyukela ezulwini, bathunyelwa nguMoya ukushumayela iVangeli lesiphambano. Yize amazwi kaPawulu aphakanyiswa, nawo ayesekelwe esisekelweni esabekwa yilokhu uJesu akusho, njengokubekezela, uthando, ukuhlupheka, ukwemboza ikhanda, ukubhapathizwa noma ezinye izimfundiso okumele zilandelwe. Konke lokhu kwakusesisekelweni samazwi kaJesu. Babengakwazi ukuvula indlela entsha, ngoba bonke bebangabantu ababesetshenziswa nguNkulunkulu.

Amazwi nomsebenzi kaJesu ngaleso sikhathi ayengabambelelanga ezimfundisweni, futhi akenzanga umsebenzi Wakhe ngokomthetho weTestamente Elidala. Bekuya ngomsebenzi obufanele ukwenziwa eNkathini Yomusa. Usebenze ngokomsebenzi awubekile, ngokohlelo Lwakhe, nangokwenkonzo Yakhe; akasebenzanga ngokomthetho weTestamente Elidala. Ayikho into ayenza eyayihambelana nomthetho weTestamente Elidala futhi akezanga emsebenzini wokugcwalisa amazwi abaprofethi. Isigaba ngasinye somsebenzi kaNkulunkulu wawungenzelwanga ukugcwalisa izibikezelo zabaprofethi basendulo futhi akezanga ukuzohlala emfundisweni noma ukubona izibikezelo zabaprofethi basendulo ngenhloso. Kodwa izenzo Zakhe azithikamezanga izibikezelo zabaprofethi basendulo, noma zithikazise umsebenzi awenza ngaphambilini. Iphuzu elisemqoka emsebenzini Wakhe bekuwukungalandeli nanoma iyiphi imfundiso, nokwenza umsebenzi lowo Yena Ngokwakhe obekufanele ukuthi awenze. Ubengesiye umprofethi noma isanusi kodwa umenzi owayezele ukwenza umsebenzi owayefanele ukuwenza, ezele nokuzovula inkathi Yakhe entsha enze nomsebenzi Wakhe omusha. Kusobala, ngenkathi uJesu ezele ukuzokwenza umsebenzi Wakhe, wabuye wagcwalisa amazwi amaningi akhulunywa abaprofethi basendulo eTestamenteni Elidala. Kanjalo-ke nomsebenzi wanamuhla ugcwalise izibikezelo zabaprofethi basendulo beTestamente Elidala. Wukuthi nje angiphakamisanga “leya alimanaki endala ephuzi,” yilokho nje. Ngoba mningi umsebenzi okufanele ngiwenze, kunamazwi amaningi okufanele ngiwakhulume kini, futhi lo msebenzi namazwi abaluleke kakhulu kunokuchaza iziqeshana ezivela eBhayibhelini, ngoba umsebenzi ofana nalowo awubalulekanga kakhulu nokuthi ube yigugu kuwena futhi awukwazi ukukusiza noma ukukuguqula. Ngihlose ukwenza umsebenzi omusha hhayi ngenxa yokugcwalisa isiqeshana esivela eBhayibhelini. Uma ngabe uNkulunkulu weza kuphela emhlabeni ukugcwalisa amazwi abaprofethi basendulo beBhayibheli, manje-ke ubani omkhulu, uNkulunkulu osesimweni somuntu noma labo baprofethi basendulo? Manje, ngabe abaprofethi abaphethe uNkulunkulu, noma uNkulunkulu ophethe abaprofethi? Uwachaza kanjani lawa mazwi?

Ekuqaleni, ngesikhathi uJesu esafanele ukuthi enze inkonzo Yakhe ngokusemthethweni, njengabafundi ababemlandela, kwesinye isikhathi wayeya emihlanganweni, acule amaculo, adumise, afunde neTestamente Elidala ethempelini! Emva kokuba abhapathiziwe waphuma, uMoya wehlela Kuye ngokusemthethweni futhi waqala ukusebenza, wembula ukuthi ungubani kanye nomsebenzi okwakudingeka ukuba awenze. Ngaphambi kwalokhu, akekho owayazi ukuthi ungubani, ngaphandle kukaMariya, ngisho noJohane wayengazi. UJesu wayeneminyaka engama-29 ngesikhathi ebhapathizwa. Ngemva kokubhapathizwa Kwakhe, amazulu avuleka, izwi lathi: “Le iNdodana Yami ethandekayo, engithokozile ngayo.” Emva kokuba uJesu abhapathizwe uMoya oNgcwele waqala waba ufakazi Kuye ngale ndlela. Ngaphambi kokuba abhapathizwe eseneminyaka engama-29, wayephile impilo yomuntu ejwayelekile, edla uma kufanele, elala egqoka ngokufanele, akukho okwakukuyena okwakwehlukile kwabanye. Empeleni lokhu kwakusemehlweni abantu enyama. Kwesinye isikhathi Naye ubeba buthaka, kwesinye isikhathi Naye wayengakwazi ukwahlukanisa izinto, njengoba kubhaliwe eBhayibhelini: “Ukuhlakanipha Kwakhe kwakhula kanye nobudala Bakhe.” La mazwi akhombisa nje ukuthi wayenobuntu obujwayelekile nobuvamile, nokuthi wayengahlukile ngokunakekile kwabanye abantu abajwayelekile. Wakhula futhi njengomuntu ovamile, bekungekho lutho olukhethekile Ngaye. Kodwa wayengaphansi kokunakekelwa nokuvikelwa nguNkulunkulu. Ngemva kokubhapathizwa, waqala walingwa, lapho aqala khona ukwenza inkonzo Yakhe nokusebenza, wayenamandla, ukuhlakanipha, negunya. Lokhu akusho ukuthi uMoya oNgcwele awuzange usebenze Kuye ngaphambi kokubhapathizwa, noma wawungekho phakathi Kuye. Ngaphambi kokubhapathizwa Kwakhe uMoya oNgcwele wahlala ngaphakathi Kwakhe kodwa ubengakaqali ukusebenza ngokusemthethweni, ngoba kunemikhawulo lapho uNkulunkulu enza umsebenzi Wakhe, futhi ngaphezu kwalokho, abantu abajwayelekile banendlela ejwayelekile yokukhula. Umoya oNgcwele wawulokhu uhlala ngaphakathi Kwakhe. Ngenkathi uJesu ezalwa, wayehlukile kwabanye, kwavela inkanyezi yokusa, ngaphambi kokuzalwa Kwakhe, ingelosi yavela kuJosefa ngephupho yamtshela ukuthi uMariya uzozala usana lwesilisa, nokuthi ingane uyikhulelwe ngoMoya oNgcwele. Emva kokubhapathizwa kukaJesu, uMoya oNgcwele waqala umsebenzi Wakhe, kodwa lokhu kwakungasho ukuthi uMoya oNgcwele wayeqeda nje ukwehlela phezu kukaJesu. Inkulumo yokuthi uMoya oNgcwele wehlela Kuye njengejuba ibhekisele ekuqaleni kwenkonzo Yakhe ngokusemthethweni. UMoya kaNkulunkulu wawulokhu uNaye ngaphambili, kodwa wawungakaqali ukusebenza, ngoba isikhathi sasingakafiki. UMoya wawungakaqali ukusebenza ngokufufuzela. UMoya waba nobufakazi Kuye ngobhapathizo. Umoya waqala ukusebenza Kuye ngenkathi ephuma emanzini ngokusemthethweni, okwakhombisa ukuthi uNkulunkulu osesimweni somuntu uqalile ukugcwalisa inkonzo Yakhe, nokuthi useqalile umsebenzi wokuhlenga, okusho ukuthi iNkathi Yomusa isiqalile ngokusemthethweni. Ngakho kunesikhathi emsebenzini kaNkulunkulu, kungakhathalekile ukuthi wenza msebenzi muni. Ngemva kokubhapathizwa Kwakhe bekungekho guquko olutheni kuJesu; ubeselokhu esenyameni Yakhe yakuqala. Ukuthi nje uqale umsebenzi Wakhe waveza ukuthi ungubani, futhi wayegcwele igunya namandla. Ngale ndlela wayesehlukile kunakuqala. Ubuyena Bakhe bebuhlukile, okusho ukuthi kwaba khona inguquko ebalulekile esimweni Sakhe; lokhu kwabe kungubufakazi bukaMoya oNgcwele, futhi kwakungewona umsebenzi owenziwe ngumuntu. Ekuqaleni, abantu babengazi, base bazi kancane ngenkathi uMoya oNgcwele uba nobufakazi ngoJesu ngaleyo ndlela. Uma ngabe uJesu wayenze umsebenzi omkhulu ngaphambi kokuba uMoya oNgcwele ebe nobufakazi Ngaye kodwa ngaphandle kobufakazi bukaNkulunkulu Ngokwakhe, akukhathalekile ukuthi umsebenzi Wakhe mkhulu kanganani, abantu bebengeke bazi ukuthi ungubani ngoba iso lomuntu belingakwazi ukubona. Ngaphandle kwesinyathelo sobufakazi bukaMoya oNgcwele, akekho owayengambona njengoNkulunkulu othathe isimo somuntu. Uma, ngemva kokuba uMoya oNgcwele ube nobufakazi Ngaye, uJesu waqhubeka wasebenza ngendlela efanayo, ngaphandle komehluko, bekungeke kube nalowo mphumela, futhi kulokhu kukhonjiswa kakhulu nomsebenzi kaMoya oNgcwele. Ngemva kokuba uMoya oNgcwele ube nobufakazi, uMoya oNgcwele uye wafanela ukuzikhombisa, ukuze ubone kahle ukuthi unguNkulunkulu, ukuthi bekunoMoya kaNkulunkulu ngaphakathi Kwakhe; ubufakazi bukaNkulunkulu bebungebona obungalungile, lokhu kungakhombisa ukuthi ubufakazi Bakhe bebulungile. Uma ngabe umsebenzi wangaphambili nowangemuva kobufakazi bukaMoya oNgcwele ubufana, khona-ke inkonzo Yakhe yokuba sesimweni somuntu nomsebenzi kaMoya oNgcwele ngabe ungazange ugcizelelwe, ngalokho umuntu ngabe akakwazanga ukubona umsebenzi kaMoya oNgcwele ngoba bewungekho umehluko ocacile. Ngemva kokuba nobufakazi, uMoya oNgcwele kwafanela uvumele lobu bufakazi, ngalokho kwafanela ukuba abonakalise ukuhlakanipha negunya Lakhe kuJesu, okwakuhlukile kunokwezikhathi zakudala. Kusobala, lokhu bekungewona umphumela wokubhapathizwa; ukubhapathizwa kumane kungumgidi, ukubhapathizwa kwakuyindlela nje yokukhombisa ukuthi kwase kuyisikhathi sokuthi enze inkonzo Yakhe. Umsebenzi onjalo ubuwenzelwe ukuveza ngokusobala amandla amakhulu kaNkulunkulu, ukuveza ngokucacile ubufakazi bukaMoya oNgcwele, bese uMoya oNgcwele uba nesibopho salobu bufakazi kuze kube sekupheleni. Ngaphambi kokuba enze inkonzo Yakhe, uJesu walalela nezintshumayelo, washumayela, wahambisa ivangeli ezindaweni ezahlukene. Akazange enze umsebenzi omkhulu ngoba isikhathi sasingakafiki sokuthi angenza inkonzo Yakhe, nanokuthi ngoba uNkulunkulu wazifihla ngokuzithoba enyameni, wangenza msebenzi kwaze kwafika isikhathi. Akazange enze msebenzi ngaphambi kokubhapathizwa ngezizathu ezimbili: Esokuqala, yingoba uMoya oNgcwele wawungakehli ngokusemthethweni (okusho ukuthi, uMoya oNgcwele ubengakehliseli phezu kukaJesu amandla negunya lokwenza lowo msebenzi), noma ngabe wabe esazi ukuthi ungubani, uJesu wayengekwazi ukwenza umsebenzi ayehlose ukuwenza kamuva, ubezofanele alinde kuze kufike usuku Lwakhe lokubhapathizwa. Lesi bekuyisikhathi sikaNkulunkulu, futhi bekungekho noyedwa obengasiphikisa, ngisho noJesu imbala ubengeke ajivaze umsebenzi Wakhe. Kusobala, lokhu bekungukuzithoba kukaNkulunkulu nomthetho womsebenzi kaNkulunkulu uma ngabe uMoya kaNkulunkulu awuzange usebenze bekungekho owayengenza lo msebenzi. Okwesibili, ngaphambi kokuba abhapathizwe, ubengumuntu ovamile nojwayelekile, engahlukile kubantu abavamile nabajwayelekile, lolu olunye uphawu olukhombisa ukuthi uNkulunkulu onesimo sobuntu wayengowemvelo yasemhlabeni. UNkulunkulu othathe isimo somuntu azange aphikise izinhlelo zoMoya kaNkulunkulu; wasebenza ngendlela ehlelekile nangejwayelekile. Bekungemuva nje kokubhapathizwa lapho umsebenzi Wakhe waba negunya namandla. Okusho ukuthi, yize wayenguNkulunkulu othathe isimo somuntu akazange enze izenzo ezingesizo ezemvelo yasemhlabeni. Wakhula ngendlela efanayo njengabanye abantu abajwayelekile. Uma ngabe uJesu wayazi ukuthi ungubani, wayezokwenza umsebenzi omkhulu ezweni lonke ngaphambi kokubhapathizwa Kwakhe, futhi wayezohluka kubantu abajwayelekile, aziveze engumuntu ongavamile, kwase kungeke kudingeke ukuba uJohane enze umsebenzi wakhe, kodwa bekuzobuye kungabi nendlela kuNkulunkulu ukuba aqale isinyathelo esilandelayo somsebenzi Wakhe. Ngakho loku bekuzobonakalisa ukuthi lokho uNkulunkulu akwenzile kuhambe kabi, kumuntu bekuzoba sengathi uMoya kaNkulunkulu nenyama yesimo somuntu kaNkulunkulu. Akuvelanga emthonjeni munye. Ngakho, umsebenzi kaJesu oseBhayibhelini umsebenzi owenziwa ngemuva kokubhapathizwa Kwakhe. Umsebenzi owenziwa ngeminyaka emithathu. IBhayibheli alikubhalanga ukuthi wenzani ngaphambi kokuba abhapathizwe ngoba akawenzanga lo msebenzi ngaphambi kokuba abhapathizwe. Wayengumuntu ojwayelekile, emele umuntu ojwayelekile; ngaphambi kokuba uJesu enze inkonzo Yakhe, uwayengehlukile kubantu abejwayelekile futhi abanye bebangaboni mehluko Kuye. Kube nje ngemva kokuthi afinyelele eminyakeni engama-29 lapho uJesu wazi khona ukuthi kufanele aqedele isigaba somsebenzi kaNkulunkulu; kuqala, Yena uqobo Lwakhe ubengazi, ngoba umsebenzi owenziwa nguNkulunkulu bekungowemvelo. Uma wayeye emhlanganweni eSinagogeni eneminyaka eyishumi nambili, uMariya wayemfuna, wathi uma ephendula waphendula ngomusho owodwa ngendlela efanayo yanoma iyiphi ingane: “Mame! Awazi yini ukuthi kufanele ngibeke intando kaBaba ngaphezu kwakho konke?” Kokusobala, njengoba azalwa ngendlela kaMoya oNgcwele, wayengeke yini uJesu abe ngokhethekileyo ngendlela ethize? Kodwa ukukhetheka Kwakhe bekungasho ukuthi wayengenzi izinto ngokwemvelo, kodwa bekusho ukuthi wayethanda uNkulunkulu ukwedlula noma iyiphi ingane encane. Yize ayebonakala engumuntu, ukuthi wayengubani kwakukhethekile futhi kungafani nokwabanye. Kodwa, kwaba ngemuva kokubhapathizwa lapho ezwa khona esebenza Kuye uMoya oNgcwele, wezwa ukuthi unguNkulunkulu Ngokwakhe uqobo. Kube lapho efinyelela khona eminyakeni engama-33 lapho abona khona ukuthi uMoya oNgcwele uhlose ukwenza umsebenzi wokubethelwa Ngaye. Eseneminyaka engama-32, wayezele ukuzokwazi amaqiniso angaphakathi, njengoba kubhaliwe eVangelini ngokukaMathewu: “USimoni Petru wase ephendula futhi wathi, unguKristu, iNdodana kaNkulunkulu ophilayo. … Kusukela ngaleso sikhathi uJesu waqala ukukhombisa abafundi bakhe, ukuthi ufánele aye kanjani eJerusalema, futhi ahlushwe abadala nabapristi abakhulu nababhali, futhi abulawe, bese uvuswa futhi ngosuku lwesithathu.” Akazange azi ngaphambili umsebenzi obekufanele awenze, kodwa ngesikhathi esithize. Akazange azi ngokuphelele ngenkathi esanda kuzalwa; uMoya oNgcwele wasebenza kancane kancane Kuye, futhi bekunenqubo kulo msebenzi. Uma, ukusuka ekuqaleni, ubese azi ukuthi unguNkulunkulu, noKristu neNdodana yomuntu enguNkulunkulu onesimo somuntu, ukuthi wayezofeza umsebenzi wokubethelwa, kungani ayengazange asebenze ngaphambili? Kungani kwaba ngemuva kokutshela abafundi Bakhe ngenkonzo Yakhe uJesu lapho aqala ukuba lusizi uJesu, wakhuleka ngobuqotho ngalokhu? Kungani uJohane amvulela indlela wambhapathiza ngaphambi kokuqonda izinto eziningi abengaziqondi? Lokhu kubonisa ukuthi bekungumsebenzi kaNkulunkulu onesimo somuntu enyameni, ngakho ukuze aqonde, futhi azuze, bekunenqubo, ngoba wayenguNkulunkulu othathe isimo somuntu, umsebenzi Wakhe wawuhlukile kulowo owawenziwa nguMoya ngqo.

Isinyathelo ngasinye somsebenzi kaNkulunkulu silandela indlela eyodwa, kanjalo necebo lokuphatha likaNkulunkulu leminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, isinyathelo ngasinye salandelwa eduze esinye, ukusukela esisekelweni somhlaba kuze kube kunamuhla. Uma ngabe ubengekho obezolungisa indlela bekungeke kube khona ozolandela, njengoba bekhona labo abalandelayo, bakhona nalabo abalungisa indlela. Ngale ndlela umsebenzi uyanikezelana, ngezinyathelo ezilandelanayo. Isinyathelo sinye silandela esinye, futhi ngaphandle komunye ozovula indlela kuzoba nzima ukuqala umsebenzi futhi uNkulunkulu ubengeke abe nendlela yokuqhubekisa umsebenzi Wakhe. Asikho isinyathelo esiphikisa esinye, futhi ziyalandelana ukwakha uhlelo; konke lokhu kwenziwa ngoMoya munye. Kunganakiwe ukuthi omunye uqala umsebenzi noma uyawuphetha akubonisi ukuthi ungubani. Akulona yini iqiniso lokhu? UJohane uvule indlela, uJesu waqhubeka, kungabe lokhu kusho ukuthi uJesu ungaphansi kunoJohane? UJehova wenza umsebenzi Wakhe ngaphambi kukaJesu, ngabe singasho ukuthi uJehova mkhulu kunoJesu? Noma ngabe baqala umsebenzi noma bayawuqhubekisa akubalulekile lokho; okubalulekile ingqikithi yomsebenzi wabo, kanye nalokho okuwumele. Akulona yini iqiniso lokhu? Njengoba uNkulunkulu wayefisa ukusebenza phakathi kwabantu, kwakufanele aveze labo abozokwenza umsebenzi wokulungisa indlela. Ngenkathi uJohane eqala ukushumayela, wathi “Lungisani indlela yeNkosi, yenzani izindlela Zayo ziqonde.” “Phendukani: ngokuba umbuso wezulu usondele.” Ukhuluma kanjalo ukusuka ekuqaleni, kungani akwazi ukusho lawa mazwi ngokohlelo lolo lawa mazwi akhulunywa ngalo, nguJohane owakhuluma ivangeli lombuso wezulu kuqala, bese kuba uJesu owalandela ngemuva. Ngokwemiqondo yabantu bekunguJohane owavula indlela entsha, futhi kusobala ukuthi uJohane wayemkhulu kunoJesu kodwa uJohane akashongo ukuthi wayenguKristu noNkulunkulu akazange abe nobufakazi Ngaye njengeNdodana ethandekayo kaNkulunkulu, kodwa wamsebenzisa nje ukuvula indlela, nokulungisa indlela eyilungisela iNkosi. Walungisela uJesu indlela kodwa akakwazanga ukusebenzela uJesu. Yonke imisebenzi yomuntu yayigcinwe nguMoya oNgcwele.

ENkathini yeTestamente Elidala bekunguJehova ohola indlela, nawo wonke umsebenzi owenziwa kwa-Israyeli. UMose wenza lo msebenzi emhlabeni futhi ukusebenza kwakhe kubalwa njengokubambisana nabantu. Ngaleso sikhathi, nguJehova owakhuluma ebiza uMose, wamphakamisa phakathi kwabantu bakwa-Israyeli, wamenza ukuba abaholele ehlane bese beqhubekela eKhanani. Lo kwakungewona umsebenzi kaMose ngokwakhe, kodwa lowo owawuqondiswa nguJehova uqobo. Ngakho uMose angeke abizwe ngoNkulunkulu. UMose wethula nomthetho kodwa lo mthetho wawubekwe uJehova Ngokwakhe. Kwakuwukuthi nje wenza ukuthi ukhulunywe nguMose. UJesu naye wenza imithetho wachitha umthetho weTestamente Elidala wabeka imithetho yeNkathi Entsha. Kungani uJesu enguNkulunkulu Ngokwakhe? Ngoba lezi akuzona izinto ezifanayo. Ngaleso sikhathi, umsebenzi owawenziwe nguMose awuzange umele inkathi, futhi awuvulanga indlela entsha. Wayeholwa ngaphambili nguJehova futhi waba ulowo osetshenziswa nguNkulunkulu. Ngenkathi uJesu efika, uJohane wenza umsebenzi wokulungisa indlela waqala washumayela ivangeli lombuso weZulu (uMoya oNgcwele waqala lokhu). Lapho uJesu efika, wenza umsebenzi Wakhe owawuqondene Naye, kodwa kwakunomehluko omkhulu phakathi komsebenzi Wakhe nomsebenzi kaMose. U-Isaya naye wakhuluma iziphrofetho eziningi, kodwa kungani wayengeyena uNkulunkulu ngokwakhe? UJesu akakhulumanga iziprofetho eziningi, kodwa kungani wayengesiyena uNkulunkulu Ngokwakhe? Akekho owaba nesibindi sokuthi umsebenzi kaJesu ngaleso sikhathi wavela wonke kuMoya oNgcwele, noma abe nesibindi sokuthi uvele ngentando yomuntu, noma kwakungumsebenzi kaNkulunkulu uqobo Lwakhe ngokuphelele. Umuntu wayengenayo indlela yokuhlaziya izinto ezinjalo. Kungashiwo ukuthi u-Isaya wenza umsebenzi othize wakhuluma iziprofetho ezithize, nokuthi konke kuvele kuMoya oNgcwele, akuvelanga ngqo ku-Isaya ngokwakhe kodwa bekuyizambulo ezivela kuJehova. UJesu akenzanga umsebenzi omkhulu, futhi akakhulumanga amazwi amaningi, noma akhulume iziprofetho eziningi. Kumuntu, ukushumayela Kwakhe akuzange kudunyiswe, kodwa ubenguNkulunkulu Ngokwakhe, futhi lokhu akuqondakali kumuntu. Akekho oke wakholelwa kuJohane noma ku-Isaya noma kuDavide noma kube khona oke wababiza ngoNkulunkulu noma uDavide uNkulunkulu noma uJohane uNkulunkulu akekho oke wakhuluma kanjalo kanti uJesu kuphela oke wabizwa ngoKristu. Lokhu kuhlela kwenziwe ngokobufakazi bukaNkulunkulu, ngomsebezi awenzile nenkonzo ayenzile. Mayelana namadoda amakhulu eBhayibhelini—u-Abrahama, uDavide, uJoshuwa, uDaniyeli, u-Isaya, uJohane noJesu—ngemisebenzi abayenzile, ungasho ukuthi ngubani uNkulunkulu uqobo Lwakhe, nokuthi yibaphi abaphostoli. Ngubani owasetshenziswa nguNkulunkulu, uNkulunkulu Yena wayengubani Ngokwakhe, bahlukaniswa batholwe ngesimo nangohlobo lomsebenzi abawenzile. Uma ngabe uyehluleka ukusho umehluko, lokhu kusho ukuthi awukwazi ukuthi kushoni ukukholelwa kuNkulunkulu, UJesu unguNkulunkulu ngoba wakhuluma amazwi amaningi, wenza nomsebenzi omningi ikakhulu ukukhombisa kwakhe izimangaliso eziningi. Kanjalo noJohane, naye, wenza umsebenzi omningi wakhuluma amazwi amaningi kanjalo noMose, kungani babengabizwa ngoNkulunkulu? U-Adamu wayedalwe nguNkulunkulu uqobo Lwakhe; kungani ayengabizwa ngoNkulunkulu, kunokuba abizwe nje ngesidalwa kuphela? Uma umuntu ethi kuwe, “Namuhla, uNkulunkulu wenze umsebenzi omningi, futhi wakhuluma amazwi amaningi; unguNkulunkulu uqobo Lwakhe. Manje ngisho noMose ngokwakhe wakhuluma amazwi amaningi, Naye kumele abe uNkulunkulu Ngokwakhe!” kumele ubabuze kanje nabo, “Ngaleso sikhathi, kungani uNkulunkulu abeka ubufakazi ngoJesu, hhayi ngoJohane njengoNkulunkulu Uqobo? Ngabe uJohane akandulelanga uJesu? Ubani owayemkhulu, umsebenzi kaJohane noma okaJesu? Kumuntu, umsebenzi kaJohane ubonakala umkhulu kunokaJesu, kodwa kungani uMoya oNgcwele ubeka ubufakazi bukaJesu, hhayi obuka Johane?” Kwenzeka into efanayo namuhla! Ekuqaleni uMose wahola abantu bakwa-Israyeli, uJehova wakhuluma naye phakathi kwamafu. UMose akazange akhulume ebhekise ngqo kodwa wayeholwa ngqo nguJehova. Lo bekungumsebenzi wakwa-Israyeli weTestamente Elidala. UMose wayengenawo uMoya, noma ubuNkulunkulu. Ubengeke awenze lo msebenzi, ngakho kunomehluko omkhulu phakathi kwalokho okwenziwe nguye nalokho okwenziwe nguJesu. Lokho kwenziwa wukuthi umsebenzi ababewenza bewungafani! Noma ngabe umuntu usetshenziswa nguNkulunkulu, noma ngumprofethi, umphostoli noma uNkulunkulu Ngokwakhe kungahlukaniswa ngohlobo lomsebenzi awenzayo futhi lokho kuzoqeda ukungabaza kwakho. EBhayibhelini kulotshiwe ukuthi iWundlu kuphela elingavula “izimpawu eziyisikhombisa”. Eminyakeni edlule, bekukhona abahlahli abaningi bemibhalo engcwele phakathi kwalabo bantu abakhulu, manje ungasho ukuthi bonke bayiWundlu? Ungasho ukuthi izincazelo zabo zivela kuNkulunkulu? Bangabahlahli nje; abanabo ubuWundlu. Bangafanela kanjani ukuvula izimpawu eziyisikhombisa? Yiqiniso ukuthi “YiWundlu kuphela elingavula izimpawu eziyisikhombisa,” kodwa angeke eze ukuzovula izimpawu eziyisikhombisa kuphela; asikho isidingo kulo msebenzi, wenzeka ngokuqondana. Uwazi kahle umsebenzi Wakhe; ngabe kuyadingeka Kuye ukuba achithe isikhathi esiningi etolika imibhalo? Ngabe kufanele ukuba “iNkathi YeWundlu Litolika Imibhalo” inezelwe emsebenzini weminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha? Uza ukuzokwenza umsebenzi omusha, kodwa unikeza nangezambulo ngomsebenzi wezikhathi ezedlule, ukwenza abantu baqonde iqiniso lomsebenzi weminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha. Asikho isidingo sokuchaza iziqeshana eziningi ezivela eBhayibhelini; umsebenzi wanamuhla omqoka, yilokho okubalulekile. Ufanele ukwazi ukuthi uNkulunkulu akezi ukuzovula izimpawu eziyisikhombisa kodwa ukwenza umsebenzi wensindiso.

Wazi kuphela ukuthi uJesu uzokwehla ngezinsuku zokugcina, kodwa uzokwehla kanjani ngempela? Isoni esifana nawe, esisanda kuhlengwa, futhi esingakaguquki, noma sapheleliswa nguNkulunkulu, ungayifuna inhliziyo kaNkulunkulu? Nina, enisenobumina bakudala, kuyiqiniso ukuthi nisindiswe nguJesu, nokuthi anibaliwe njengezoni ngenxa yensindiso kaNkulunkulu, kodwa lokhu akufakazeli ukuthi aninasono, nokuthi aningcolile. Ningaba ngcwele kanjani uma ningakaguquki? Ngaphakathi kini, nigcine ukungcola, ubugovu nokudelela, kodwa nisafuna ukwehla noJesu—ngabe ninenhlanhla! Niphuthwe isinyathelo ekukholweni kwenu kuNkulunkulu: Nihlengiwe nje, kodwa anikaguquki. Ukuthi nifune inhliziyo kaNkulunkulu, uNkulunkulu kufanele azenzele Ngokwakhe umsebenzi wokukuguqula nowokukuhlanza; uma uhlengiwe kuphela, ngeke ukwazi ukuzuza ukungcweliswa. Ngale ndlela ngeke ukulungele ukwabelana ngezibusiso ezinhle zikaNkulunkulu ngoba weqe isinyathelo emsebenzini kaNkulunkulu sokuphatha umuntu, okuyisinyathelo esisemqoka sokuguqulwa nokupheleliswa. Manje-ke wena, soni esisanda kuhlengwa, awukwazi ukuthola ifa likaNkulunkulu ngqo.

Ngaphandle kokuqala kwesigaba salo msebenzi omusha, ngubani owaziyo ukuthi nina bavangeli, bashumayeli, bahlahli nalawo madoda amakhulu ningahamba nifikephi! Ngaphandle kokuqala kwalesi sigaba esisha somsebenzi, lokho okhuluma ngakho akusasetshenziswa! Kungabe ukwenyukela esihlalweni sobukhosi, noma kulungiswa isimo sokuba yinkosi; ukuphika ubumina noma ukuthelisa umzimba wakho; ngokubekezela noma ngokufunda izifundo kuzo zonke izinto; kungaba ukuzithoba noma uthando. Akukhona yini ukucula iculo elifanayo elidala? Ukubiza into eyodwa ngegama elehlukile! Ngokwemboza ikhanda nokuhlephula isinkwa noma ukubeka izandla, uthandaze, uphilise abagulayo nokukhipha amadimoni. Ngabe ukhona umsebenzi omusha? Ngabe kukhona okubhekiwe okuyintuthuko? Uma uqhubeka uhola ngale ndlela, uzolandela izimfundiso ngokuphuphutheka noma uhlale ngokuguquka. Ukholelwa wukuthi umsebenzi Wakho uphakeme, kodwa awazi ukuthi waphumelela wonke waze wafundisa yilawo “madoda amadala.” Akubona ubufakazi balawa madoda amadala ngaphambi kokuba ashone? Ucabanga ukuthi izenzo zakho zedlula lezo zabaphostoli nabaprofethi bezizukulwane ezedlule nokuthi zingedlula zonke izinto? Ukuqala kwalesi sigaba somsebenzi kulethe isiphetho ekudumiseni kwakho ubufakazi bomsebenzi ka-Lee wokufuna ukuba yinkosi akhuphukele esihlalweni sobukhosi, ukuvimbela ukuzikhulisa nokuvunguza, ukuze ungakwazi ukuthinta kulesi sigaba somsebenzi. Ngaphandle kwalesi sigaba somsebenzi, ungacwila ushone phansi lapho ungeke usahlengeka. Kunokuningi, okudala kakhulu phakathi kwenu! Ngenhlanhla, umsebenzi wanamuhla ukubuyisile; ngaphandle kwalokho, ubani owaziyo ukuthi iyiphi indlela obuzoyithatha! Njengoba uNkulunkulu enguNkulunkulu ohlala emusha ongasoze aba mdala, kungani ungafuni izinto ezintsha? Kungani uhlala ezintweni ezindala? Ngakho, ukwazi umsebenzi kaMoya oNgcwele namuhla kubaluleke kakhulu!

Okwedlule: Kumele Wazi Ukuthi Sonke Isintu Sithuthuke Kanjani Kuze Kufike Esikhathini Samanje

Okulandelayo: Abaphelelisiwe Kuphela Abangaphila Impilo Enohlonze

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Mayelana Nokuphila KukaPetru

UPetru wenziwa nguNkulunkulu ukuba abe yisibonelo sokulingiswa abantu, umuntu oqavile owayaziwa yibo bonke abantu. Kungani umuntu...

Izehlakalo

Kuzo zonke izehlakalo zikaPetru, wabekezelela amakhulu ezivivinyo. Nakuba abantu namuhla beliqonda igama elithi ‘uvivinyo,’ abayiqondi...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp