I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

`

Izwi Lamashumi Amathathu

Kubantu, Ngike Ngakuchaza ngamafushane ukungahloniphi kanye nobuntekenteke bomuntu, ngalokho Ngiyabuqonda ubuntekenteke bomuntu Ngaphinda Ngaxoxa ngokungahloniphi kwakhe. Ngaphambi kokufika kubantu, bese Ngiyiqonda kudala injabulo kanye nokukhathazeka komuntu—kanti ngenxa yalokhu, Ngiyakwazi ukwenza lokho umuntu angakwazi ukukwenza, nokusho lokho umuntu angakwazi ukukusho, Ngikwenza kalula Mina. Lokhu akuwona yini kambe umahluko phakathi Kwami nomuntu? Futhi akuwona yini umahluko ocacile lona? Ngabe umsebenzi Wami ungafezeka ngabantu benyama negazi? Ngabe Ngingowohlobo olulodwa yini nomuntu odaliwe? Abantu baNgithathe njengosezingeni elifanayo nelabo—ngabe lokhu futhi akukhona ukuthi abangazi Mina? Kungani, esikhundleni sokuba ngenhla komuntu, kumele Ngizithobe Mina Uqobo? Kungani umuntu eNgiphika njalo, kungani umuntu engakwazi ukuphakamisa igama Lami? Kunokukhathazeka okukhulu enhliziyweni Yami, bazokwazi kanjani abantu lokho manje? Bazokubona kanjani? Ukungaphathi lokho okuthintene Nami njengokubaluleke ngokwedlulele ezimpilweni zabo kushiye abantu bemangele bedidekile, kungathi baqeda kugwinya iphilisi lokulala; uma Ngibabiza, baqhubeka nokuphupha, ngaleyo ndlela akukho noyedwa oke wazinaka izenzo Zami. Namuhla, iningi labantu lilele ubuthongo obujulile. Kuphela uma sekuzwakala iculo lombuso kuba yilapho bevula khona amehlo anobuthongo bezwe nokucobeka okuncane ezinhliziyweni zabo. Lapho intonga Yami ishaya kubantu, kuphela[a] baqhubeka ngokunaka kancane, kube sengathi isigcino sabo kasinamsebenzi sifana nesihlabathi solwandle. Nakuba iningi labo liqwashile, abazi kodwa ukuthi amanyathelo Ami asuka kude kangakanani—ngoba abazami ukuyiqonda inhliziyo Yami, ngakho abakaze bakwazi ukuzikhulula ekuboshweni nguSathane. Ngihamba phezu kwazo zonke izinto, futhi Ngihlala kuzo zonke izinto, ngasikhathi sinye, Ngimi phakathi ezinhliziyweni zabo bonke abantu. Ngalesi sizathu, abantu baNgibona Ngingowehlukile, bekholwa ukuthi aNgejwayelekile impela, uma kungenjalo kusho ukuthi Ngingojulile—ngaleso sizathu, ukwethembela kwabo Kimi kunamandla usuku nosuku. Ngihlale emhlabeni wesithathu kanye, Ngibuka bonke abantu nezinto emkhathini. Uma Ngilala, abantu bayathula, besaba ngokujulile ukuphazamisa ukuphumula Kwami. Uma Ngivuka, bonke bayasombuluka, kube sengathi benza umsebenzi Wami ngoba beqonde ukuNgijabulisa. Lokhu akuyona na indlela abantu bomhlaba abaNgithatha ngayo? Ngubani kubantu banamuhla obubona njengento eyodwa ubuMina ezulwini nasemhlabeni? Ngubani ongaNgithandi Mina ezulwini? Futhi ngubani ongabheki phansi abubone ubuMina emhlabeni? Kungani umuntu njalo nje eNgihlukanisa phakathi? Kungani umuntu evama ukuba nendlela ekabili aNgithatha ngayo? Ngabe uNkulunkulu ophila emhlabeni akuyena uNkulunkulu okulawula konke okwasezulwini? Ngabe ubuMina ezulwini abubona ubuMina emhlabeni? Kungani abantu beNgibona kodwa bangaNgazi? Kungani kunebanga elikhulu kangaka phakathi kwezulu nomhlaba? Ngabe lezi zinto kazikufanele ukucutshungulwa ngumuntu ngokujulile?

Uma ngenza umsebenzi Wami, nangezikhathi eNgethula ngazo iphimbo Lami, abantu bahlala befisa ukwengeza “isinongo” kulo, kungathi inzwa yabo yokuhogela iphakeme kuneYami, kungathi bakhetha isinongo esinamandla, futhi kungathi kaNgikunaki ukuthi umuntu udingani, ngakho kumele “Ngimhluphe” ukuze “Ngengeze” emsebenzini Wami. ANgiwuthobisi ngamabomu kubantu umqondo owamukelayo, kodwa Ngiyabacela ukuba bazihlanze ngokwesisekelo sokuNgazi Mina. Ngoba kuningi abakwesweleyo, Ngiphakamisa ukuthi bachithe amandla abo bezihlanza ezonweni zabo ukuze bayenelise inhliziyo Yami. Bake baNgiqonda abantu ngokwabo, bengakunakile lokho, ngakho ubuhle babo bufana nokuthatha isihlabathi usiphathe sengathi yigolide. Lapho Ngibakhumbuza, bakhetha ukuthwala ingxenye, babeka endaweni yako ingxenye ebithathe izinto zesiliva nezegolide, baqhubeka bejabulela ingxenye esele ezandleni zabo—ngaleso sizathu futhi, bazithoba njalo benesineke phambi Kwami; bengakwazi ukusebenzisana Nami, ngokuthi baneziqalo eziningi. Ngakho, Nginqumile ukuthi Ngithathe konke anakho nayikho umuntu Ngikujikijele kude, ukuze bonke bakwazi ukuhlala bangabe besehlukana Nami. Kungenxa yomsebenzi Wami ukuthi umuntu akaqondi intando Yami. Abanye bakholwa ukuthi Ngizobajikijela esihogweni uma Ngiqeda umsebenzi Wami wesibili. Abanye bakholwa ukuthi Ngizoqala indlela entsha yokukhuluma, abaningi sebeyaqhaqhazela ukwesaba: Besaba ngokujulile ukuthi Ngizoqeda umsebenzi Wami Ngibashiye bengazi ukuthi bazoya kuphi, futhi besaba ngokujulile ukuthi Ngizophinda Ngibashiye futhi. Abantu bavame ukusebenzisa izinto ezindala ukukala umsebenzi Wami omusha. Ngithe abantu abakaze bayiqonde indlela eNgisebenza ngayo—bangakwazi na ukwethula okuhle kwabo ngalokhu? Ngabe imibono yabantu emidala ayizona izikhali ezonakalisa umsebenzini Wami? Uma Ngikhuluma nabantu, bavama ukuNgivika nxa Ngibabuka, benokwesaba okujulile ukuthi amehlo Ami azozinza kubo. Ngakho, bashonisa phansi amakhanda, sengathi bayakwemukela ukulingwa Yimi—nithi lokhu akubangwa yimibono yabo pho? Kungani Ngizithobile kuze kube namuhla, kodwa akukho noyedwa okubonile lokho? Kumele Ngiguqe ngamadolo Ngiguqele umuntu? Ngisuke ezulwini Ngeza emhlabeni, Ngehle Ngivela ezindaweni eziphakeme, Ngaba phakathi kwabantu Ngase Ngiveza konke eNginakho neNgiyikho kuye. Amazwi Ami amnene aqotho futhi, anesineke nomusa—kodwa ngubani obonile ukuthi Ngiyini Nginani? Ngabe Ngisafihlekile kumuntu? Kungani kulukhuni kangaka Kimi ukuhlangana nomuntu? Kungaba yisizathu sokuthi abantu bamatasa kakhulu emsebenzini wabo? Ngabe kungoba Ngibudedengu emsebenzini Wami, manje abantu bafuna ukulandela impumelelo?

Emiqondweni yabantu, uNkulunkulu unguNkulunkulu, akulula ukuphinda baxhumane Naye, kanti umuntu ngumuntu, akufanele azinake yena kakhulu—nokho imisebenzi yabantu ayinakubekwa phambi Kwami. Ngabe eNgikufuna kubo kukhulu kakhulu? Ngabe umuntu untekenteke kakhulu? Kungani abantu bebukela kude imigomo eNgiyidingayo? Ngabe ayinakufezwa ngumuntu? Izidingo Zami zibalwa “ngokomthethosisekelo” wabantu, ngakho azikaze zibe ngaphezu kobungako bomuntu—noma kunjalo, abantu bahlala bengenalo ikhono lokufeza imigomo eNgiyidingayo. Ezikhathini ezingebalwe Ngishiyiwe ngabantu, ezikhathini ezingebalwe abantu baNgibuke ngamehlo anombhinqo, kwasengathi umzimba Wami wembozwe ngameva futhi awuthandeki kubo, ngakho abantu bayaNgenyanya, bakholwa nawukuthi kaNginakho ukubaluleka Kimi. Ngale ndlela, Ngidudulelwa emuva naphambili ngumuntu. Izikhathi ezingabalwa abantu babuyele emakhaya kanye Nami njengonokuthengwa ngenani eliphansi, futhi izikhathi ezingabalwa baNgithengise ngenani eliphakeme, kanti kungenxa yakho lokhu ukuthi Ngizithola Ngikulesi simo eNgikuso namhlanje. Kusengathi abantu bahlanganisa amatulo Ngami; abaningi babo basafisa ukuNgithengisa ukuze bazuze amakhulukhulu ezigidi zamadola Ngami, ngokuthi umuntu akakaze aNgithande. Kusengathi seNgaba ngumxhumanisi phakathi kwabantu, kungenjalo Ngiyisikhali senonzi abalwa ngaso omunye nomunye, noma Ngiyisivumelwano esisayiniwe phakathi kwabo—ngaleso sizathu, Nginguye, esibalweni, ongathathwa njengonesidingo enhliziyweni yomuntu, Ngiyimpahla edingekayo ekhaya. Ngingamehluleli nje umuntu ngalokhu; akukho eNgikwenzayo ngaphandle kokumsindisa umuntu, Ngibe nozwelo futhi kumuntu.

Abantu bakholwa ukuthi Ngiyakhululeka uma ngiphonsa abantu esihogweni, kungathi Nginesivumelwano esivelele nesihogo, futhi kungathi Ngiwumnyango othile othengisa kuphela abantu, kungathi Ngingomele ukukhohlisa abantu futhi Ngizakubathengisa ngenani eliphezulu uma nje Ngikwaze ukubenza babe sezandleni Zami. Imilomo yabantu ayikusho lokhu, kodwa ezinhliziyweni zabo yilokho abakukholwayo. Nakuba beNgithanda, bakwenza ngokufihla. SeNgikhokhe inani eliphakeme ngasebenzisa izinto eziningi kangaka ngenzela uthando lwabo oluncane kangaka? Abantu bawochakijana, kepha Mina njalo Ngisohlangothini lokuqinelwa. Kungathi aNgiqondi lutho kakhulu: Lapho bebona lolu hlangothi lokuba ntekenteke, baqhubeka nokuNgiqinela. Amagama aphuma emlonyeni Wami kawakuqondile ukubulala abantu noma ukubanamathisela ngezinto ezichaza ububona ngokunganaki nje—kepha ayibo ubunjalo bomuntu. Mhlawumbe amanye amazwi Ami “ayedlulela” okuyilapho kuphela lapho “Ngibancenga” khona ukuba baNgixolele; ngoba “aNginalo ikhono” olimini lomuntu, okuningi kwalokho eNgikushoyo akwanele ukwanelisa izimfuno zabantu. Mhlawumbe amanye amazwi Ami ayahlaba ezinhliziyweni zabantu, ngakho eNginokukwenza kuphela “ukubancenga” ukuthi babekezele; ngoba aNgiyena ungoti kubo ubuhlakani bempilo yomuntu futhi aNgimuhle ekukhulumeni, iningi lamazwi Ami livusa ubuhlungu kubantu. Mhlawumbe amanye amazwi Ami athinta izimpande zokugula kwabantu bese ebeka obala isifo sabo, ngalokho-ke Ngibeluleka ngokuthi bathathe eminye yemithi yokwelapha eNgibalungisele yona, ngokuba aNginanhloso yokubalimaza kanti lo muthi wokwelapha awuvezi esinye isifo uma usetshenziswa. Mhlawumbe amanye amazwi aMi awezwakali “enobuqiniso,” kodwa “Ngiyabancenga” abantu ukuthi bangashaywa luvalo—aNgikwazi “ukushesha” uma ngisebenzisa isandla kanye nonyawo, ngakho amazwi Ami asadinga ukudluliswa. Ngicela ukuthi abantu “baNgibekezelele” Mina. Ngabe la mazwi awusizo kumuntu? Nginethemba lokuthi abantu banokuzuza okuthile kula mazwi, ukuze amazwi Ami angabi yize njalo!

uNdasa 9, 1992

Imibhalo engezansi:

a. Umbhalo wokuqala awunalo igama elithi “kuphela.”

Okwedlule:Izwi Lamashumi Amabili Nesishiyagalolunye

Okulandelayo:Izwi Lamashumi Amathathu Nanye

Ungase Uthande Nalezi