I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 116

Phakathi kwamazwi Ami, amaningi enza abantu babe nokwesaba, amaningi enza abantu baqhaqhazele ngovalo; kusenamanye enza abantu bahlupheke futhi baphelelwe yithemba, futhi kukhona amanye adala ukubhubha kwabantu. Akekho ongabamba noma aqonde ukunotha kwamazwi Ami ngokucacile. Kulapho kuphela nginitshela amazwi Ami futhi ngiwambula kini umusho ngomusho lapho ningazi khona isimo ngokubanzi; iqiniso lezinto zangempela, anikaliqondi. Ngakho, ngizosebenzisa amaqiniso ukwambula wonke amazwi Ami, ngaleyo ndlela nginivumele ukuqonda okukhulu ngokwengeziwe. Okubonakele endleleni Yami yokukhuluma, angikhulumi kuphela ngamazwi Ami, kodwa nangaphezulu ngenza ngamazwi Ami; yilokhu kuphela okuwumqondo wangempela wamazwi nezenzo kwenzeka kanyekanye. Ngoba Kimi konke kukhululekile, futhi konke kudedelwe, futhi kulesi sisekelo, konke engikwenzayo kugcwele inhlakanipho. Angikhulumi ngokunganaki, futhi angenzi ngokunganaki. (Kungakhathaleki ukuthi kusebuntwini noma ebunkulunkulwini, ngikhuluma futhi ngenze ngokuhlakanipha, ngoba ubuntu Bami buyingxenye Yami engahlukaniseki.) Nokho lapho ngikhuluma, akekho onaka iphimbo lenkulumo Yami; lapho ngenza, akekho onaka indlela yomsebenzi Wami. Lokhu kungukusilela komuntu. Ngiyokwambula amandla Ami phezu kwabo bonke abantu, hhayi kuphela kumadodana Ami angamazibulo; yilokhu okuwubufakazi obunamamdla okuhlaza uSathane. Angenzi ngobuwula; abantu abaningi bacabanga ukuthi ukuthi ukufakaza Kwami ngamadodana angamazibulo kuyiphutha, bathi kukhona abanye oNkulunkulu ngaphandle Kwami, ukuthi ngenza ngokungenamqondo, ukuthi ngiyazehlisa; kulokhu ukukhohlakala komuntu kudalulwa ngokwengeziwe. Kungenzeka ukuthi ukufakazela amadodana angamazibulo kuyiphutha Lami? Nithi angilungile, ningafakaza? Ukuba bekungekhona ukuphakamisa Kwami, ubufakazi Bami, ngabe nisagxoba amadodana Ami ngaphansi kwenu, nisabaphatha ngokungabashayi mkhuba, nisabaphatha njengezisebenzi zenu. Nina mhlambi wezilwane! Ngiyoniqondisa ngabanye ngabanye! Akekho oyodedelwa! Ngitsheleni, yiziphi lezi zinto ezingahambisani nomuntu onobuntu obejwayelekile? Ngaphandle kokungabaza bayizilwane! Angikwazi nhlobo ukubabekezelela. Ukuba ngilinde ubufakazi benu, umsebenzi Wami ubuzobe usubambezelekile! Lo mhlambi wezilwane! Aninabuntu nhlobo! Anginidingi ukuba ningisebenzele! Sukani lapha khona manje! Seniwaqinele isikhathi eside kakhulu amadodana Ami; ngizonigxoba nginenze ubindiza! Lokothani nje nibe yimidlwembe futhi, lokothani nje ningihlaze futhi! Sengiwufezile umsebenzi Wami omkhulu, futhi yisikhathi sokuphenduka ukuze kususwe lo mhlambi wezilwane!

Konke kuyafezwa ezandleni Zami (kulabo engibathandayo), futhi konke nakho kuyabhujiswa ezandleni Zami (kulezo zilwane engizizondayo, labo bantu, izindaba nezinto engizenyanyayo). Ngenza amadodana Ami angamazibulo abone konke engifuna ukukwenza, ngiwenze aqonde ngokuphelele, abone kulokho konke engikwenzile kusuka ngiphuma eSiyoni. Emva kwalokho, siyongena ndawonye eNtabeni iSiyoni, singene endaweni yethu yokuphila ngaphambi kwezinkathi, futhi siphile izimpilo zethu kabusha. Kusuka lapho kuya phambili, ngeke kusaba nokuthintana nomhlaba nalo mhlambi wezilwane, kodwa kunalokho kuyoba nenkululeko ephelele, konke ngeke kuvinjwe futhi kuyobe kungenasiphazamiso. Ngubani olokotha ukumelana nanoma iyiphi phakathi kwamadodana Ami angamazibulo? Ngubani olokotha ukuphinde aphikise amadodana Ami angamazibulo? Ngeke ngimyeke kalula! Indlela eningihloniphe ngayo esikhathini esedlule, namuhla kufanele nihloniphe kanjalo amadodana Ami angamazibulo. Ningabi yinto ethile phambi Kwami, bese niba ngenye into ngemuva Kwami; ngibona lokho bonke abantu abayikho ngokucace ngokusobala. Ukungethembeki kumadodana Ami angamazibulo kuwukungabi njengomntwana Kimi, okuyiqiniso elisobala, ngoba singabomzimba owodwa. Uma umuntu elungile Kimi kodwa ephethe isimo somqondo esehlukile ngamadodana Ami angamazibulo, khona-ke ngokungangabazeki uyinzalo ewuhlobo lukadrako omkhulu obomvu, ngoba uhlephula umzimba kaKristu; lesi sono asikwazi ukuxolelwa! Wonke umuntu kini kufanele akubone lokhu. Kuwumsebenzi wenu ukungifakazela, futhi nangaphezu kwalokho kuwumthwalo wenu ukufakazela amadodana angamazibulo. Akekho kini oyolahla isibopho sakhe; lowo ophazamisayo, ngiyomqondisa ngokushesha! Ungacabangi ukuthi umuhle ngokwedlulele. Ngiyakutshela! Ngenkathi unje ngokwengeziwe, kungale nkathi uba ngokuqondwe wukujezisa Kwami okuqinile ngokwengeziwe! Lapho unje ngokwengeziwe, uphelelwa yithemba ngokwengeziwe futhi uba yindodana yokufa okuphakade ngokwengeziwe, futhi ngiyokusola kuze kube phakade!

Wonke umsebenzi Wami wenziwa siqu wuMoya Wami, futhi angivumeli noma yimuphi owuhlobo lukaSathane ukuba agxambukele, ukuze ngigweme ukuphazamisa izinhlelo Zami. Ekugcineni, ngiyokwenza bobabili abadala nabantwana basukume futhi badumise Mina namadodana Ami angamazibulo, badumise izenzo Zami ezimangalisayo, futhi badumise ukubonakala kwesiqu Sami. Ngiyokwenza umsindo wezindumiso unkeneneze uze ufike emaphethelweni ezulu nomhlaba, uzamazamise izintaba, imifula nazo zonke izinto, futhi ngiyokwehlisa uSathane ngokuphelele; ngiyosebenzisa ubufakazi Bami ukubhubhisa wonke umhlaba omdala ongcolile nomubi, bese ngakha umhlaba omusha ongcwele futhi ongangcolisiwe. (Ngokuthi ilanga, inyanga, izinkanyezi nezinto ezisemkhathini ngeke kuguquke esikhathini esizayo, angiqondile ukuthi umhlaba omdala usekhona, kodwa kunalokho ukuthi wonke umhlaba uyobhujiswa futhi umhlaba omdala uyothathelwa indawo ngomunye. Ngeke ngishintshanise umkhathi.) Kulapho kuphela umhlaba uyohambelana khona nentando Yami; phakathi kwawo ngeke lube khona uhlobo lokucindezelwa kwanamuhla, isehlakalo sokuxhashazwa, futhi ngokuphelele kuwukulunga nokuba nomqondo okungaphakathi kwenyama. (Nakuba ngithi kuyoba nokulunga nomqondo, kuyobe kungaphakathi kwenyama; lapho kuqhathaniswa nombuso Wami, kuyokwehluka ngokuphelele, kwehluke njengezulu nomhlaba; akukho ndlela nhlobo yokuqhathanisa—vele umhlaba womuntu ngumhlaba womuntu, umhlaba wokomoya ngumhlaba wokomoya.) Ngaleso sikhathi, amadodana Ami angamazibulo Nami siyophatha lo mhlaba (kulo mhlaba ngeke kube khona ukuphazamisa okuvela kuSathane, ngoba uSathane uyobe esesuswe ngokuphelele Yimi), kodwa izimpilo zethu ziyobe ziseyizimpilo zombuso, futhi lokhu akukho muntu ongakuphika. Ezinkathini, umuntu (kungakhathaleki ukuthi wethembeke kanjani) akaze ezwe uhlobo olunje lwempilo, ngoba ezinkathini akekho oke waba khona owayezokwenza njengendodana Yami eyizibulo, futhi basayongisebenzela kamuva. Nakuba laba benzi bomsebenzi bethembekile, ekugcineni bayinzalo kaSathane enqotshwe Yimi, ngakho emva kokufa kwenyama basazalelwa emhlabeni womuntu ukungenzela umsebenzi; lokhu kuwumqondo wokuthi “amadodana ekugcineni angamadodana, futhi abenzi bomsebenzi vele bayinzalo kaSathane.” Ezinkathini kuyaziwa ukuthi bangaki abantu abakhona ukwenzela amadodana Ami angamazibulo umsebenzi namuhla; kubo bonke abenzi bomsebenzi, akekho ongabaleka, futhi ngiyobenza bangenzele umsebenzi kuze kube phakade. Ngokumayelana nezimvelo zabo, bonke bangabantwana bakaSathane, bonke bamelana Nami, futhi nakuba bengenzela umsebenzi, bonke baphoqiwe, akukho abangakwenza, ngoba konke kulawulwa yisandla Sami; abenzi bomsebenzi engibasebenzisayo kufanele bangenzele umsebenzi kuze kube sekugcineni. Ngalokhu, kusekhona abantu abaningi namuhla abanemvelo efanayo nabaphrofethi nabaphostoli bezinkathi, ngoba ngabomoya owodwa. Ngalokhu, kusekhona abenzi bomsebenzi abethembekile abangigijimelayo, kodwa ekugcineni (ngaphezu kweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha bebelokhu bengenzela umsebenzi, ngakho laba bantu baphakathi kwabenzi bomsebenzi), akekho ongathola lokho bonke labo ezinkathini ebebekulindele, ngoba lokho engikulungisele akukhona okwabo.

Konke Okwami sekufeziwe phambi kwamehlo; ngizobuyisela amadodana Ami angamazibulo ekhaya Lami, abuyele eceleni Kwami futhi ahlangane. Ngoba ngibuye nginqobile futhi ngiphumelele futhi ngithole inkazimulo ngokuphelele, ngibuyela ukunibuyisa. Esikhathini esedlule, abanye abantu benze izibikezelo “zezintombi eziyisihlanu ezihlakaniphile, izintombi eziyisihlanu eziyiziwula”; nakuba isibikezelo singanembi, asigeji ngokuphelele, ngakho nginganinika incazelo ethile. Izintombi eziyisihlanu ezihlakaniphile nezintombi eziyisihlanu eziyiziwula zombili nakanjani azimele isibalo sabantu, kanti futhi azimele uhlobo olulodwa lwabantu ngokulandelana. Izintombi eziyisihlanu ezihlakaniphile zimele isibalo sabantu, izintombi eziyisihlanu eziyiziwula zimele uhlobo olulodwa lwabantu, kodwa akukho kulokhu kokubili okubhekise kumadodana angamazibulo, futhi esikhundleni salokho kumele ukudalwa. Lokhu yisizathu sokuthi kungani becelwe ukulungisa amafutha ezinsukwini zokugcina. (Indalo ayinayo imfaneleko Yami; uma befuna ukwenza abahlakaniphile kufanele balungise amafutha, futhi ngalokho badinga ukuhloma ngamazwi Ami.) Izintombi eziyisihlanu ezihlakaniphileyo zimele amadodana Ami nabantu Bami phakathi kwabantu engibadalile. Ukubabiza[a] “ngezintombi” kungenxa yokuthi nakuba bezelwe emhlabeni, basazuzwe Yimi; umuntu angathi babe ngcwele, ngakho babizwa “ngezintombi.” “Okuyisihlanu” okuthintwe ngaphezulu kumele isibalo samadodana Ami nabantu Bami engibanqumele ngaphambili. “Izintombi eziyisihlanu ezihlakaniphileyo” zibhekise kubenzi bomsebenzi. Bayangisebenzela ngaphandle kokubeka ngisho nelincane izinga lokubaluleka ekuphileni, belandela kuphela izinto ezingaphandle (ngoba abanayo imfaneleko Yami, kungakhathaleki ukuthi benzani kuyinto eseceleni), futhi abakwazi ukuba ngabasizi Bami abanekhono, ngakho babizwa ngokuthi “izintombi eziyiziwula. “Okuyisihlanu” okuthintwe ngaphambili kumele uSathane, futhi ukubizwa kwabo[b]“ngezintombi” kuqonde ukuthi banqotshwe Yimi futhi bayakwazi ukungenzela umsebenzi, kodwa lolu hlobo lomuntu alungcwele, ngakho babizwa ngabenzi bomsebenzi.

Imibhalo yaphansi:

a. Umbhalo wokuqala ushiya ukuthi “Ukubabiza.”

b. Umbhalo wokuqala ushiya ukuthi “ukubizwa kwabo.”

Okwedlule:Isahluko 115

Okulandelayo:Isahluko 117

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Labo Abathanda UNkulunkulu Bayophila Phakathi Kokukhanya Kwakhe Ingunaphakade

  Ingqikithi yokukholelwa kwabantu abaningi kuNkulunkulu iwukuqiniseka ngenkolo: Abanawo amandla okuthanda uNkulunkulu, bakwazi kuphela ukumlandela njen…

 • Umsindisi Usebuyile “Esefwini Elimhlophe”

  Ezinkulungwaneni eziningi zeminyaka, umuntu ubelokhu elangazelela ukubona ukufika koMsindisi. Umuntu ubelokhu elangazelela ukubona uJesu uMsindisi ese…

 • Isahluko 19

  Kuyisibopho sabantu ukuthi bathathe amazwi Ami njengesisekelo sokuphila kwabo. Umuntu kumele akhele ingxenye yakhe kuzo zonke izingxenye zamazwi Ami; …

 • Indlela… (4)

  Lapho abantu bekwazi ukubona ubuhle bukaNkulunkulu, ukufuna indlela yokuthanda uNkulunkulu ngalenkathi, futhi bazimisele ngokwamukela ukuqeqeshwa ngom…