Isahluko 28

Isimo sabantu singukuthi ukuqonda kwabo kancane amazwi kaNkulunkulu kubenza bayingabaze kakhulu indlela yamanje yokusebenza kukaNkulunkulu. Kodwa lokhu akunamthelela emsebenzini kaNkulunkulu; lapho amazwi akhe efika eqophelweni elithile, izinhliziyo zabantu ziyaziphaphamela ngokwemvelo. Ezimpilweni zabo, wonke umuntu unamathela emazwini kaNkulunkulu, bese beqala ukulangazelela amazwi Akhe—futhi ngenxa yokuvela okuqhubekayo kukaNkulunkulu, baqala ukuzenyanya. Kodwa uNkulunkulu usekhulume amaningi amagama ohlobo olulandelayo: “Uma esewaqonde ngokuphelele wonke amazwi Ami, isiqu somuntu siyefanelana nezifiso Zami, ukuncenga kwakhe kuba nezithelo, akubi yize noma into engenamsebenzi; ngiyakubusisa ukuncenga komuntu okuqotho, hhayi okuwukuzenzisa.” Eqinisweni, abantu abakwazi ukuqonda ngokuphelele amazwi kaNkulunkulu, baqonda ingaphezulu lawo nje. UNkulunkulu usebenzisa la mazwi kuphela ukubanika inhloso yokuwaphishekela, ukuze bezwe ukuthi uNkulunkulu akenzi izinto kalula; kodwa uzimisele ngomsebenzi wakhe, futhi kungaleso sikhathi kuphela lapho beyoba nokholo lokulandela. Ngoba bonke abantu bancengela kuphela izimo zabo, hhayi intando kaNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu akaguquguquki, amazwi Akhe yilokhu aqondiswa emvelweni yomuntu. Nakuba bonke abantu bencenga, abaqotho—kuwukuzenzisa nje. Isimo sabo bonke abantu singukuthi “babona umlomo Wami uyinqolobane esaluphondo yasezinganekwaneni. Bonke abantu bafisa ukuthola okuthile emlonyeni Wami. Noma kuyizimfihlo zombuso, noma izimfihlakalo zezulu, noma okwenzeka emhlabeni wokomoya, noma ilapho isintu siya khona.” Ngenxa yokulangazelela kwabo, abantu bazimisele ukuthungatha lezi zinto, futhi abafisi ukuzuza lutho olungukunikezwa kwempilo emazwini kaNkulunkulu. Ngalokhu uNkulunkulu uthi, “Kuningi okuntulekayo ngaphakathi kumuntu: Akadingi nje kuphela ‘okokwakha umzimba,’ kodwa ‘nokwesekwa ngokwengqondo’ okukhudlwana ‘nokondliwa ngokomoya.’” Yimicabango ekubantu esiholele ekudonseleni esimweni sengqondo esingesihle kwanamuhla, futhi kungenxa yokuthi amehlo abo enyama “ayisidala” kakhulu ngakho akukho mdlandla kulokho abakushoyo nabakwenzayo, futhi bathatha zonke izinto kalula nangobudlabha. Akuyizo izimo zabantu lezi? Akufanele abantu baphuthume bakulungise lokhu, kunokuthi baqhubeke njengoba benjalo? Kunanzuzoni kumuntu ukwazi ikusasa? Yini abantu babe nenguquko emva kokufunda amazwi athile kaNkulunkulu, kodwa insalela yamazwi akhe angabi namthelela? Uma uNkulunkulu ethi, njengesibonelo, “Nginikeza ikhambi lesifo somuntu ukuze kutholakale imithelela engcono, ukuze bonke bezobuyela empilweni, nokuthi, ngenxa yekhambi Lami, bezobuyela esimweni esijwayelekile.” Kungani la mazwi engenamthelela kubantu? Ngabe konke okwenziwa nguNkulunkulu akukhona okufanele ukuthi kungafezwa ngumuntu? UNkulunkulu unomsebenzi okufanele awenze—yini abantu bangabi nendlela yokuhamba? Ngabe lokhu akuphambani noNkulunkulu? Empeleni kunomsebenzi omningi okufanele abantu bawenze—njengokuthi, kungakanani abakwaziyo “ngodrako omkhulu obomvu” emazwini athi “Ngabe niyamzonda ngempela udrako omkhulu obomvu?” Amazwi kaNkulunkulu athi “Kungani nginibuza kaningi kangaka?” akhombisa ukuthi abantu abakayazi imvelo kadrako omkhulu obomvu, ukuthi abakakwazi ukuya ekujuleni. Ingabe lokhu akusiwo ngempela umsebenzi okufanele umuntu awenze? Kungashiwo kanjani ukuthi umuntu akanamsebenzi? Ukuba bekunjalo bekuyoba yini ukubaluleka kokuba senyameni kukaNkulunkulu? Ngabe uNkulunkulu unobudlabha nokuthatha kalula ukuze enze nje ukuchitha icala? Ingabe anganqotshwa ngale ndlela udrako omkhulu obomvu?

UNkulunkulu uthi, “Sengiqalile, futhi sengizoqala isinyathelo Sami sokuqala somsebenzi Wami wokusola endaweni ehlala udrako omkhulu obomvu.” La mazwi aqondiswe emsebenzini wobunkulunkulu; abantu banamuhla bavele sebengenile ekusolweni, kungalokhu uNkulunkulu ethi lokhu kuyisinyathelo sokuqala somsebenzi Wakhe. Akenzi ukuthi abantu behlelwe ukusolwa ngezinhlekelele, kodwa kube ngokwamazwi. Ngoba, uma iphimbo lamazwi kaNkulunkulu liguquka, abantu bavele bangazi lutho ngokuphelele, emva kwalokho bonke bangena ekusolweni. Uma sebedlule ekusolweni, kunjengoba nje uNkulunkulu ethi[a] “Nizobe senenza umsebenzi wenu ngokusemthethweni, futhi nizobe seningidumisa ngokusemthethweni emhlabeni wonke, kuze kube phakade!” Lezi yizinyathelo emsebenzini kaNkulunkulu—ziwuhlelo Lwakhe. Ngaphezu kwalokho, laba bantu bakaNkulunkulu bayozibonela izindlela udrako omkhulu obomvu ayosolwa ngazo, ngakho inhlekelele iqala ngokusemthethweni emhlabeni ngaphandle kwabo, emhlabeni obazungezile. Lena ngenye yezindlela uNkulunkulu asindisa ngazo abantu: Ngaphakathi bayasolwa, futhi ngaphandle kwehla inhlekeleleokusho ukuthi, amazwi kaNkulunkulu ayagcwaliseka. Ngalokhu, abantu bayokhetha ukusolwa kunenhlekelele, futhi kungenxa yalokhu besala. Ngakolunye uhlangothi, kukuleli qophelo lapho sekufike khona umsebenzi kaNkulunkulu; kolunye, kungenxa yokuthi abantu kufanele bazi isimo sikaNkulunkulu. Ngalokhu uNkulunkulu uthi, “Isikhathi abantu Bami abangithokozela ngaso yilapho udrako omkhulu obomvu esesoliwe. Ukwenza abantu bakadrako omkhulu obomvu bamvukele bamhlubuke kuyiqhinga Lami, futhi yindlela engiphelelisa ngayo abantu Bami, futhi yithuba elikhulu labo bonke abantu Bami lokuthi bakhule empilweni.” Kungani uNkulunkulu ekhuluma la mazwi kube engadonsi ukunaka kwabantu?

Amazwe asekuphithizeleni okukhulu, ngoba induku kaNkulunkulu isiqalile ukwenza umsebenzi wayo emhlabeni. Umsebenzi kaNkulunkulu uyabonakala esimweni somhlaba. Lapho uNkulunkulu ethi “kuyohlokoma amanzi, kuwe izintaba, imifula emikhulu iyohlakazeka,” lokhu kungumsebenzi wokuqala wenduku emhlabeni, ngomphumela wokuthi “yonke imizi emhlabeni iyobhidlizwa, futhi zonke izizwe emhlabeni ziyohlakazwa; ziyobe sezidlulile izinsuku zokuhlangana phakathi kwendoda nomkayo, ngeke umama nendodana baphinde bahlangane futhi, ngeke kuphinde kube nokuhlangana kukababa nendodakazi Konke okwakusemhlabeni kuyophihlizwa Yimi.” Siyoba njalo-ke isimo semindeni esejwayelekile emhlabeni. Ngokusobala, ngeke kwenzeke ukuthi kube yisimo sayo yonke, kodwa kuyisimo seningi layo. Kolunye uhlangothi, kuqondiswe ezimweni okuyodlula kuzo abantu balo mkhakha ngokuzayo. Kubikezela ukuthi, uma sebedlule ekusolweni ngamazwi nabangakholwa sebehlelwe yinhlekelele, ngeke kusaba khona ubudlelwano bomndeni emhlabeni; bonke bayoba ngabantu baseSinimi, futhi bonke bayothembeka embusweni kaNkulunkulu. Ngalokho, “ziyobe sezadlula izinsuku zokubuyelana kwendoda nomfazi, ngeke umama nendodana baphinde bahlangane, futhi ngeke kuphinde kube nokuhlangana kukababa nendodakazi.” Ngakho, imindeni yabantu emhlabeni iyohlakazwa, idatshulwe ibe yizicucu, futhi lokhu kuyoba umsebenzi wokugcina uNkulunkulu awenza kumuntu. Futhi ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyokwandisa lo msebenzi emhlabeni wonke, uthatha ithuba lokucacisa izwi elithi “umuzwa” kubantu, ngalokhu ebavumela ukuthi babone ukuthi intando kaNkulunkulu iwukuhlakaza imindeni yabantu, nokukhombisa ukuthi uNkulunkulu usebenzisa ukusola ukuxazulula yonke imibango yemindeni phakathi kwesintu. Uma kungenjalo, bekungeke kube nendlela yokuqeda ingxenye yokugcina yomsebenzi kaNkulunkulu emhlabeni. Ingxenye yokugcina yamazwi kaNkulunkulu ibeka obala ubuthakathaka besintu—bonke baphila ngemizwa—futhi uNkulunkulu akagwemi noyedwa kubona, futhi uveza izimfihlo ezifihlwe ezinhliziyweni zaso sonke isintu. Kungani kulukhuni kangaka kubantu ukuzehlukanisa nemizwa? Ngabe kungaphezulu kwezindinganiso zikanembeza? Unembeza angakwazi ukufeza intando kaNkulunkulu? Umuzwa ungabasiza abantu ukuba bedlule ebunzimeni? Emehlweni kaNkulunkulu, umuzwa iyisitha Sakhe—akubekiwe ngokucacile lokhu emazwini kaNkulunkulu?

Imibhalo yaphansi:

a. Umbhalo wokuqala uwunawo amagama athi “kunjengoba nje uNkulunkulu ethi.”

Okwedlule: Isahluko 27

Okulandelayo: Isahluko 29

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Ababi Nakanjani Bayojeziswa

Ukuhlola ukuthi konke okwenzayo kulungile yini, nokuthi uNkulunkulu uyazibona yini zonke izenzo zakho, kuyimiyalo yokuziphatha yalabo...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp