Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe

Umuntu Okhohlakele Akakwazi Ukumelela UNkulunkulu

Umuntu abelokhu ephila ngaphansi kwefu lamandla obumnyama, eboshiwe engakhululiwe emandleni kaSathane. Futhi isimo somuntu, emuva kokuqhutsheziswa uSathane, ukhohlakala kakhulu. Ngamanye amazwi, umuntu uqhubeka nokuphila nenkohlakalo yesimo sobusathane, engakwazi ukuthanda uNkulunkulu ngokweqiniso. Ngakho, uma umuntu efisa ukuthanda uNkulunkulu, kumele aqedwe ukuzitshela ukuthi ungolungileyo ngokwakhe, ukuzibona ebalulekile ngokwakhe, ukudelela, ukuphakama, kanye nalokho okungokwesimo sikaSathane. Ngaphandle kwalokho, uthando lomuntu luwuthando olungacolisisekanga, futhi olungeke lugunyazwe uNkulunkulu. Uma umuntu engalungisiwe ngokuqondile, kubhekanwe naye, ahlukaniswe, ahlungwe, aqondiswe, athotshiswe, noma acolisiswe uMoya ONgcwele, ngeke aze akwazi ukuthanda uNkulunkulu ngokweqiniso. Uma uthi ingxenye yendlela oziphatha ngayo imele uNkulunkulu okwenze ukuthi ukwazi ukuthanda uNkulunkulu ngokweqiniso, bese kuba nguwe okhuluma amagama endelelo futhi uwumuntu oyisiwula. Abantu abanjalo bayizingelosikazi! Isimo somuntu semvelo azalwa naso ngeke sikwazi ukumela uNkulunkulu ngokuqondile. Umuntu kumele asikhiphe ngokulungiswa uNkulunkulu, bese anakekela futhi anelise intando kaNkulunkulu futhi adlule emsebenzini kaMoya ONgcwele, ngaphambi kokugunyazwa uNkulunkulu. Akekho umuntu ophila enyameni ongakwazi ukumela uNkulunkulu ngokuqondile ngaphandle kokuba abe umuntu osetshenziswa uMoya ONgcwele. Nokho, isimo somuntu onjalo kanye nendlela aphila ngayo kungethiwe kumele uNkulunkulu ngokugcwele; kungathiwa nje indlela aphila ngayo ilawulwa uMoya ONgcwele. Isimilo salowo muntu ngeke sikwazi ukumela uNkulunkulu.

Yize isimo somuntu sigcotshwa uNkulunkulu - lokhu akuphikiseki futhi kungathathwa njengento enhle - kuqhutshezelwe uSathane. Yingakho isimilo somuntu siyisimo sikaSathane. Umuntu angase athi uNkulunkulu, ngokwesimilo, uwuqonda emsebenzini Wakhe, futhi naye uziphatha ngale ndlela; naye unalolu hlobo lwesimo, futhi uthi isimo sakhe simele uNkulunkulu. Ngabe uhlobo luni lomuntu lolu? Ngabe isimo sobusathane senkohlakalo singakwazi ukumela uNkulunkulu? Noma ubani othi isimo sakhe simele uNkulunkulu udelela uNkulunkulu, futhi wethuka uMoya ONgcwele! Uma kubhekwa indlela uMoya ONgcwele asebenza ngayo, umsebenzi kaNkulunkulu emhlabeni ngowokunqoba kuphela, ngakho isimilo esiningi sobusathane senkohlakalo sabantu kumele sihlanzwe. Indlela umuntu aphila ngayo isewumfanekiso kaSathane. Ngabe ukulunga komuntu kumele izenzo zenyama yomuntu. Empeleni, kumele uSathane futhi ngeke kukwazi nhlobo ukumela uNkulunkulu. Yize noma umuntu evele esemthanda uNkulunkulu kangangokuba ukwazi ukuthokozela izulu kancane esemhlabeni, ukwazi ukwenza izitatimende ezinjengezithi: “Nkulunkulu! angikwazi ukukuthanda ngokwanele," futhi sefinyelele esicongweni, ungesho ukuthi uphila ubuNkulunkulu noma umele uNkulunkulu ngoba imvelo yomuntu ayifani nekaNkulunkulu. Umuntu angephile ubuNkulunkulu, njengoba engeke akwazi ukuba wuNkulunkulu. Indlela umuntu aphila ngayo imele uMoya ONgcwele ngokwalokho uNkulunkulu akudinga kubantu.

Yonke iminyakazo nezenzo zikaSathane kubonakala kumuntu. Manje yonke iminyakazo nezenzo zomuntu ziyisibonakaliso sikaSathane, ngakho-ke ngeke kumele uNkulunkulu. Umuntu ungumfuziselo kaSathane, ngakho isimo somuntu asimeli isimo sikaNkulunkulu. Abanye abantu banesimilo esihle; UNkulunkulu angenza umsebenzi othile omuhle ngawo futhi lowo msebenzi wabo ulawulwa nguMoya oNgcwele, kodwa isimo sabo ngeke simele uNkulunkulu. Umsebenzi uNkulunkulu awenza kubo ungukusebenza nokukhulisa lokho osekuvele kukhona phakathi kubo. Noma ngabe abaphrofethi bakudala noma amadoda asetshenziswa uNkulunkulu, akekho ongamela uNkulunkulu ngqo. Bonke abantu bathanda uNkulunkulu ngenxa yokuphoqelelwa yizimo ezibazungezile, akekho okuzisukela kuye ukuba asebenzisane noNkulunkulu. Yiziphi izinto ezinhle? Konke okuvela ngqo kuNkulunkulu kuhle. Kodwa-ke isimo somuntu sesedlule esandleni sikaSathane ngakho ngeke simele uNkulunkulu. Wuthando, ukuvuma ukuhlupheka, ukulunga, ukunikezela, ukuthoba, nemfihlakalo kaNkulunkulu oyinyama kuphela okumela uNkulunkulu ngqo. Lokhu kungenxa yokuba ngenkathi efika wayengenamvelo yesono futhi wayevela ngqo kuNkulunkulu; Akedlulanga ezandleni zikaSathane. UJesu usemfuziselweni wenyama eyonayo kuphela, akamele isono; ngakho-ke, iminyakazo yaKhe, izenzo, namagama, kuze kufike leso sikhathi esandulela ukuphethwa komsebenzi waKhe ngokubethelwa (kufaka ukubethelwa uqobo) kumele ngqo uNkulunkulu. Lesi simo sikaJesu senele ukuqinisekisa ukuthi noma yimuphi umuntu onemvelo yesono ngeke amele uNkulunkulu, nokuthi isono somuntu simele uSathane. Okusho ukuthi isono asimeli uNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu akanasono. Ngisho umsebenzi owenziwe kumuntu nguMoya oNgcwele ungabukwa kuphela ngokuthi ulawulwe nguMoya oNgcwele futhi ngeke kuthiwe wenziwe ngumuntu egameni likaNkulunkulu. Okomuntu nje ukuthi isono sakhe nesimo sakhe kokubili akumeli uNkulunkulu. Ekubukeni umsebenzi owenziwe kumuntu nguMoya oNgcwele namuhla nasesikhathini esedlule, omningi wenziwa nguMoya oNgcwele. Yilokhu okuvumele umuntu ukuthi akwazi ukuphila ngokuvumelekile. Nokho-ke, yingxenye eyodwa nje le, futhi bambalwa kakhulu abakwazi ukuphila ngokuvumelana neqiniso emva kokuqoqwa nokuqondiswa wuMoya oNgcwele. Okusho ukuthi ngumsebenzi kaMoya oNgcwele kuphela okhona nokuthi ukusebenzisana okuvela kumuntu akukho. Usuyakubona ngokucacile manje lokhu? Manje-ke yini okufanele uyenze ukuze usebenze ngenkuthalo ngokuhambisana noMoya oNgcwele, kuthi, ngokwenzenjalo, ufeze umsebenzi wakho?