Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe

Ingabe Usuyaphila?

Ukuzuze nini ukuphila njengomuntu ojwayelekile, futhi ingabe uphelelisiwe, nakuba ungenakukwazi ukukhuluma isiphrofetho, noma ezinye izimfihlakalo, uzophila futhi uzokwambula isithombe somuntu. UNkulunkulu wadala umuntu, ngemva kwalokho umuntu wonakaliswa uSathane, futhi lokonakala kwakhe kwenza abantu baba yimizimba efile-futhi lapho usushintshile, uyohluka kule mizimba efile. Kungamazwi kaNkulunkulu anikeza ukuphila emoyeni wabantu futhi abenze bazalwe kabusha, futhi lapho umoya wabantu uzalwe kabusha bazobe sebephila. Ukusetshenziswa “abafileyo” kuchaza izidumbu ezingena moya, kubantu abamoya wabo ufile. Lapho umoya wabantu unikezwa ukuphila, bayaphila. Aabangcwele okukhulunywe ngabo phambilini, bachaza abantu asebephila, labo ababe ngaphansi kwethonya likaSathane kodwa bamnqoba. Abantu abakhethiwe baseShayina baye babekezelela unya nokucindezelwa okubuhlungu nobuqili bukadrako omkhulu obomvu, okubashiye bephazamisekile emqondweni futhi bengenaso nesibindi esincane sokuphila. Ngakho, ukuvuswa komoya wabo kumele kuqale ngomzimba wabo: Kancane kancane, emzimbeni yabo umoya wabo kumele uvuswe. Uma, ngelinye ilanga, bevuka, ngeke besakhubeka, futhi konke kuzohamba kahle. Okwamanje, lokhu kusyikho okungakenzeki. Abantu abaningi abaphilayo banomoya omningi wokufa, bagubuzelwe umoya wokufa, futhi bantula okuningi kakhulu. Amazwi abanye abantu athwele ukufa, futhi cishe yonke into abayiphilayo ingukufa. Uma, namuhla, abantu befakaza ngoNkulunkulu esidlangalaleni, ngakho lowo msebenzi nakanjani angeke uphumelele, ngoba kusamele baphile, futhi baningi kakhulu abafile phakathi kwenu. Namuhla, abanye abantu bayabuza ukuthi kungani uNkulunkulu engabonisi izibonakaliso nezimangaliso ezithile ukuze Akwazi ukusabalalisa ngokushesha umsebenzi Wakhe kubantu beZizwe. Abafile abakwazi ukufakaza ngoNkulunkulu; abaphilayo bangakwazi, kodwa iningi labantu namuhla lifile, abaningi kakhulu kubo bahlala ekhejini lokufa, baphila ngaphansi kwethonya likaSathane, futhi abakwazi ukunqoba-manje bangakwazi kanjani ukufakaza ngoNkulunkulu? Bazowusabalalisa kanjani umsebenzi wevangeli?

Labo abaphila ngaphansi kwethonya lobumnyama yilabo abaphila phakathi kokufa, yilabo abazuzwe uSathane. Ngaphandle kokusindiswa uNkulunkulu, nokwahlulelwa kanye nokulungiswa uNkulunkulu, abantu abakwazi ukubalekela ithonya lokufa, abakwazi ukuba abaphilayo. Laba abafileyo abakwazi ukunikeza ubufakazi ngoNkulunkulu, noma basetshenziswe uNkulunkulu, abakwazi ukungena embusweni. UNkulunkulu ufuna ubufakazi babaphilayo, hhayi okwabafile, futhi ucela abaphilayo ukuba Bamsebenzele, hhayi abafile. “Abafile” yilabo abaphikisana futhi bavukele uNkulunkulu, yilabo abamoya wabo ongazweli futhi abawaqondi amazwi kaNkulunkulu, yilabo abangalisebenzisi iqiniso futhi abangekho qotho kuNkulunkulu, futhi yilabo abaphila ngaphansi kombuso kaSathane futhi baxhashazwa uSathane. Abafile abazibonakalisa bona ngokumelana neqiniso, ngokuvukela uNkulunkulu, nangokuba phansi, abadelelekile, abanonya, abangezweloa, abayizimbulu, nabashaya umshosha phansi. Nakuba abantu abanjalo bedla futhi bephuza amazwi kaNkulunkulu, abakwazi ukuphila amazwi kaNkulunkulu; bayaphila, kodwa bahamba befile, bayizidumbu eziphefumulayo. Abafile abakwazi nhlobo ukwanelisa uNkulunkulu, ingasaphathwa eyokuMhlonipha. Bamane Bamkhohlise, baMhlambalaze, futhi baMlahle, futhi konke ukuphila kwabo kuveza imvelo kaSathane. Uma abantu befuna ukuba izidalwa eziphilayo, nokufakaza kuNkulunkulu, nokwamukelwa nguNkulunkulu, kumele bamukele insindiso kaNkulunkulu, kumele bazithobe ngenjabulo ekwahlulelweni nasekulungisweni Nguye, futhi kumele ukucolisiswa nokusetshenzwa nguNkulunkulu. Yilapho kuphela abangakwazi ukuba nalo lonke iqiniso elifunwa uNkulunkulu ukuba lisebenze, futhi yilapho bezothola khona insindiso kaNkulunkulu, futhi baphinde babe izidalwa eziphilayo. Abaphilayo basindiswe uNkulunkulu, bahlulelwe futhi bajeziswa uNkulunkulu, bazimisele ukuzinikela futhi bayakujabulela ukubeka ukuphila kwabo kuNkulunkulu, futhi bazonikezela konke ukuphila kwabo kuNkulunkulu. Yilapho kuphela uma abaphilayo befakaza ngoNkulunkulu lapho kuzohlazwa khona uSathane, futhi yilapho abaphilayo besakaza khona ivangeli lomsebenzi kaNkulunkulu, abaphilayo kuphela abasenhliziyweni kaNkulunkulu, futhi abaphilayo kuphela abangabantu ngempela. Ekuqaleni umuntu owayenziwe uNkulunkulu wayephila, kodwa ngenxa yokonakaliswa uSathane umuntu usephila ngaphakathi kokufa, futhi uphila ngaphansi kwethonya likaSathane, futhi laba baba abafile abangenamoya, baba yizitha eziphikisa uNkulunkulu, babe ngamathuluzi kaSathane, futhi babe yizithunjwa zikaSathane. Bonke abantu abaphilayo abadalwe uNkulunkulu bafile, ngakho uNkulunkulu ukuyekile ukufakaza Kwakhe, futhi ulahlekelwe abantu abenzile futhi okuyiyona nto enomoya Wakhe. Uma uNkulunkulu engathatha ubufakazi Bakhe, futhi athathe labo abenze ngezandla Zakhe kodwa abaye bathunjwa uSathane, futhi abavuse ukuze babe izidalwa eziphilayo, futhi ababuyisele ekukhanyeni Kwakhe. Abafile yilabo abangenawo umoya, labo abangazweli kakhulu, futhi labo abaphikisana noNkulunkulu. Ngaphezu kwalokho, yilabo abangamazi uNkulunkulu. Labo bantu abanakho nakancane ukuhlonipha uNkulunkulu, bayamvukela futhi bayamphikisa Yena, futhi abanabo ubuqotho. Abaphilayo yilabo abamoya wabo ozelwe kabusha, abakwaziyo ukuhlonipha uNkulunkulu, futhi abaqotho kuNkulunkulu. Baneqiniso, futhi nobufakazi, futhi yilaba bantu kuphela abajabulisayo uNkulunkulu endlini Yakhe. UNkulunkulu usindisa labo abangaphila, abangayibona insindiso kaNkulunkulu, abangabaqotho kuNkulunkulu, nabazimisele ukumfuna uNkulunkulu. Usindisa labo abakholelwa esimweni semvelo sikaNkulunkulu, futhi abakholelwa ekubonakaleni Kwakhe. Abanye abantu bangaphila kodwa abanye abakwazi; kuya ngokuthi imvelo yabo ingasindiswa noma cha. Abantu abaningi sebezwe kaningi ngezwi likaNkulunkulu kodwa abayiqondi intando kaNkulunkulu, bawezwe kaningi amazwi kaNkulunkulu kodwa abakwazi ukuwasebenzisa kubo, abakwazi ukuphila nganoma yiliphi iqiniso futhi ngamabomu elingena emsebenzini kaNkulunkulu. Abakwazi ukwenzela uNkulunkulu noma yimuphi umsebenzi, abakwazi ukunikela noma yini Kuye, futhi badla izimali zebandla ngasese, futhi badla mahhala endlini kaNkulunkulu. Laba bantu bafile, futhi angeke basindiswe. UNkulunkulu usindisa labo abaphakathi komsebenzi Wakhe. Kodwa kunengxenye kubo abangeke bayithole insindiso Yakhe; bambalwa abazothola insindiso Yakhe, ngoba abaningi bafile impela, bafe ngendlela yokuthi angeke basindiswe, sebexhashazwe uSathane ngokuphelele, futhi ngokwemvelo, nabo banonya kakhulu. Ngabe lelo nani elincane labantu likwazi ukumhlonipha ngokugcwele uNkulunkulu. Ababona labo abebelokhu bethembekile kuNkulunkulu kusukela ekuqaleni, noma abaye bamthanda kakhulu uNkulunkulu kusukela ekuqaleni; kunalokho balalele uNkulunkulu ngenxa yemisebenzi Yakho yokunqoba, babona uNkulunkulu ngenxa yothando lwakhe olukhulu, kunoshintsho esimweni sabo ngenxa yesimo sikaNkulunkulu sokulunga, futhi bayamazi uNkulunkulu ngenxa yomsebenzi Wakhe, yomibili engokoqobo nevamile. Ngaphandle kwalo msebenzi kaNkulunkulu, kungakhathaliseki ukuthi laba bantu bebengaba abalunge kanjani bebezoba ngabakaSathane nje, bebezoba abokufa, bebezobe besafile. Ukuthi, namuhla laba bantu bamukela insindiso kaNkulunkulu kungenxa yokuthi bazimisele ukusebenzisana noNkulunkulu.

Ngenxa yokubaqotho kwabo kuNkulunkulu, abaphilayo bayozuzwa uNkulunkulu futhi baphile ngezithembiso Zakhe, ngenxa yokuphikisana kwabo uNkulunkulu, abafile bangabanyanywayo nabalahlwe uNkulunkulu futhi baphila ngaphansi kwesijeziso kanye neziqalekiso Zakhe. Lokho kuyisimo esilungile sikaNkulunkulu, futhi asinakushintshwa abantu. Ngenxa kokufuna kwabo, abantu bathola ukwamukelwa uNkulunkulu futhi baphile ekukhanyeni; ngenxa yobuqili babo, abantu baqalekiswe uNkulunkulu futhi basekujezisweni; ngenxa yokwenza okubi, abantu bajeziswa uNkulunkulu; futhi ngenxa yokulangazelela nobuqotho abantu bathola izibusiso zikaNkulunkulu. UNkulunkulu ulungile: Ubusisa abaphilayo, futhi uqalekisa abafile, ukuze bahlale bephakathi kokufa, futhi ngeke baphile ekukhanyeni kukaNkulunkulu. UNkulunkulu uyothatha abalungile abayise embusweni Wakhe, uZobathatha abaphilayo abayise ezibusisweni Zakhe ukuba babe Naye ingunaphakade. Abafile bazolahlelwa ekufeni kwangunaphakade; bayizinto zokubhujiswa, futhi bazohlale bengabakaSathane. UNkulunkulu akaphathi noyedwa kabi. Bonke labo abamfuna ngokweqiniso uNkulunkulu ngokuqinisekile bazohlala endlini kaNkulunkulu, futhi bonke labo abangamhloniphi uNkulunkulu, abangahambisani Naye ngokuqinisekile bazohlala besesijezisweni. Kungenzeka ukuthi awuqiniseki ngemisebenzi kaNkulunkulu enyameni-kodwa ngelinye ilanga inyama kaNkulunkulu ayinakuhlela ngokuqondile ukuphela komuntu; kunalokho, uMoya Wakhe uhlela isiphetho somuntu, ngaleso sikhathi umuntu uzokwazi ukuthi inyama kaNkulunkulu noMoya Wakhe kunye, ukuthi inyama Yakhe angeke ilenze iphutha, nokuthi uMoya Wakhe awukwazi ukwenza iphutha. Ngokuqinisekile uZothatha labo abavukayo abayise embusweni Wakhe, hhayi okungaphezulu, noma okungaphansi kwalokho, futhi labo abafile abangazange baphile bazojikijelwa emgodini kaSathane.