Isahluko 105

Ngenxa yezimiso zamazwi Ami, ngenxa yendlela yomsebenzi Wami, abantu bayangiphika; lokhu kuyinhloso yokukhuluma Kwami isikhathi eside kangaka (kukhulunywa mayelana nayo yonke inzalo kadrako omkhulu obomvu). Yindlela ehlakaniphile yomsebenzi Wami; ngukwahlulela Kwami udrako omkhulu obomvu; lokhu kuyisu Lami, akekho noyedwa umuntu ongaliqonda ngokugcwele. Kulo lonke iqophelo lokuphenduka, okungukuthi, kuso sonke isigaba sokuguquka kohlelo Lwami lokuphatha, abantu abathile kufanele basuswe; basuswa ngokuhambisana nokulandelana komsebenzi Wami. Yile kuphela indlela yokusebenza yalo lonke uhlelo Lwami lokuphatha. Lapho sengixoshe, ngabanye ngabanye, abantu engifuna ukubasusa, khona-ke ngiqala isinyathelo esilandelayo somsebenzi Wami. Nokho, lesi sikhathi sokususa ngesokugcina (ngaphakathi kwamabandla eChina), futhi kuyisikhathi lapho isibalo esikhulu kakhulu sabantu siyosuswa esigabeni senguquko selokhu kwadalwa umhlaba. Emlandweni wonke, njalo lapho kususwe abantu bekusala ingxenye ezokwenza umsebenzi olandelayo, kodwa lesi sikhathi asifani nakuqala; siyashesha futhi sihlanzekile, sibucayi kakhulu futhi siyaqikelela kunazo zonke izikhathi. Ngisho nangemva emva kokufunda amazwi Ami, abantu abaningi bezama ukuphoqa ukususa ukungabaza emiqondweni yabo, kodwa ekugcineni abakwazi ukukunqoba, futhi ekugcineni bayawa ekuzabalazeni kwabo. Lokhu akukhona okokunqunywa ngumuntu, ngoba labo engibanqumele ngaphambili abakwazi ukuphunyuka, nalabo engingabanqumelanga ngaphambili engikwenzayo nje ukubahleka usulu kuphela. Yilabo engibabheka ngokubathokozela kuphela abayilabo engibathandayo, kungenjalo, akukho noyedwa umuntu ongaphuma noma angene embusweni Wami ngokukhululeka; le yinduku Yami yensimbi, futhi yilokhu kuphela okuwubufakazi obunamandla nokubonakaliswa ngokugcwele kokwenziwa kwezinqumo Zami zokuphatha. Lokhu ngempela akulona udaba lokuba nenhliziyo enomdlandla kuphela. Kungani ngithe uSathane untekenteke futhi uwile? Ekuqaleni ubenamandla, kodwa usezandleni Zami; uma ngimtshela ukuthi alale phansi, kufanele alale phansi; uma ngimtshela ukuthi asukume angisebenzele, kufanele asukume angenzele umsebenzi kahle. Akukhona ukuthi uSathane uyathanda ukwenza lokhu, ukuthi nje induku Yami yensimbi iyambusa uSathane, futhi kulapho kuphela lapho ekholwa khona ngenhliziyo nangezwi. Izinqumo Zami zokuphatha ziyambusa, nginamandla Ami, ngakho futhi akakwazi ukukholwa ngokuphelele, kufanele agxotshwe ngaphansi kwesigqiki sezinyawo Zami, angakhombisi nokuncane ukuzabalaza. Esikhathini esedlule lapho enzela amadodana Ami umsebenzi, wayenesibindi ngokwedlulele futhi eqinela amadodana Ami ngenkani, ethemba ukungihlaza ngalokho, ethi angikwazi kwenza lutho. Waze waba yimpumputhe! Ngiyokugxoba nuze ufe! Lokotha nje futhi ube nobulwane! Lokotha nje uphathe amadodana Ami ngokunganaki okubandayo futhi! Lapho abantu bethembeka ngokwengeziwe, futhi kungale nkathi belalela amazwi Ami futhi balingise izenzo Zami ngokwengeziwe, lapho ubaqinela ngokwengeziwe, futhi kulapho ubehlusa khona (lokhu kusho ukubazingela, ubaqoqela ndawonye). Manje izinsuku zakho zobulwane zisekugcineni, ngiyaziphindisela kuwe kancane kancane, futhi ngeke ngikuyeke ngisho nakancane. Manje akuwena—Sathane—othathe amandla; kunalokho ngiwabuyisile lawo mandla, futhi isikhathi sokubiza amadodana Ami ukuze abhekane nawe sifikile. Kufanele ulalele, futhi ungamelani nakancane Nami. Kungakhathaleki ukuthi uziphathe kahle kangakanani phambi Kwami esikhathini esedlule, ngeke kukusize namuhla. Uma ungeyena omunye walabo engibathandayo, khona-ke angikufuni. Okungaphezu kwalokho okunqunyiwe akwemukeleki, kufanele kube yisibalo engisinqumele ngaphambili; okukodwa ngaphansi kwalokho kubi nangokwengeziwe. Sathane, musa ukuphazamisa! Kungenzeka ukuthi angicacelwa enhliziyweni Yami ngokuthi ngubani engimthandayo futhi ngubani engimzondayo? Ingabe ngidinga ukukhunjuzwa nguwe? Angakwazi yini uSathane ukuzala amadodana Ami? Bonke abanamqondo! Bonke bonakele! Ngiyothi ngokuqikelela, ngibalahle bonke ngokuphelele, akufuneki ngisho noyedwa, bonke kufanele baphume! Uhlelo lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha lusekugcineni, umsebenzi Wami uqediwe, futhi kufanele ngisuse lo mhlambi wezilwane nemidlwembe!

Labo abakholwa ngamazwi Ami futhi benze izenzo Zami kufanele kube yilabo engibathandayo, ngeke ngilahle ngisho oyedwa, akukho noyedwa oyodedelwa, ngakho labo abangamadodana angamazibulo akudingeki ukuthi bakhathazeke. Ngenxa yokuthi bakunikezwe Yimi, akekho ongakuthatha, futhi ngiphoqelekile ukuthi ukuba ngikunikeze labo engibabusisayo. Labo engibavumayo (ngaphambi kokudalwa komhlaba), ngiyababusisa (namuhla). Le yindlela engisebenza ngayo, futhi kuyisimiso esiphambili sesihloko ngasinye sezinqumo Zami zokuphatha, futhi akekho ongayiguqula; ngeke kwengezwe negama elilodwa, noma umusho owodwa, futhi nangaphezu kwalokho ngeke kususwe ngisho igama elilodwa, noma umusho owodwa. Esikhathini esedlule bengihlala ngithi isiqu Sami siyabonakala kini; ngakho siyini-ke isiqu Sami, futhi sibonakala kanjani? Ingabe lokhu kubhekise nje kumuntu engiwuye? Ingabe kuqonde wonke umusho engiwushoyo? Lezi zingxenye ezimbili, nakuba zibucayi, kodwa ziyingxenye encane, okusho ukuthi, lokho akuyona incazelo ephelele yesiqu Sami. Isiqu Sami sihlanganisa isiqu Sami esiyinyama, amazwi Ami, kanye nezenzo Zami, kodwa incazelo enemba kakhulu ithi amadodana Ami angamazibulo Nami siyisiqu Sami. Lokhu kusho ukuthi, iqembu lamaKristu ahlelekile, abusayo futhi aphethe amandla, ayisiqu Sami. Ngalokho, ngayinye kumadodana angamazibulo isemqoka, iyingxenye yesiqu Sami, futhi ingakho-ke ngigcizelela ukuthi isibalo sabantu asikwazi ukuba siningi ngokwedlulele (okwehlisa igama Lami), noma, okubucayi nakakhulu, sibe phansi ngomuntu oyedwa (kungakwazi ukuba ukubonakaliswa Kwami okugcwele), futhi ngigcizelela ngokuphindaphindiwe ukuthi amadodana Ami angamazibulo ayizithandwa Zami ezinkulu, umcebo Wami, ukugcwaliseka kohlelo Lwami lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha; ngamadodana Ami angamazibulo kuphela angaba wukubonakaliswa Kwami okuphelele nokugcwele, Mina uqobo Lwami ngingaba kuphela ukubonakaliswa okugcwele kwesiqu Sami, kungashiwo kuphela mayelana namadodana Ami angamazibulo ukuthi kukhona ukubonakaliswa okuphelele nokugcwele. Ngakho nginezimfuneko eziqinile kumadodana Ami angamazibulo, ngaphandle kokuba nginganaki nento eyodwa, futhi nginqume ngiphinde ngibulale bonke labo ngaphandle kwamadodana Ami angamazibulo ngokuphindaphindiwe; lokhu kuyimpande yakho konke engikushilo, kuwumgomo ophambili wakho konke engikushilo. Ngaphezu kwalokho, izikhathi eziningi ngigcizelela ukuthi kufanele babe yilabo engibakhethe mathupha kusuka ekudalweni komhlaba. Ngakho, kuchazwa kanjani “ukubonakala”? Ingabe kuyisikhathi sokungena endaweni yokomoya? Abantu abaningi bakholwa ukuthi lesi yisikhathi sokugcotshwa kwesiqu Sami esiyinyama, noma yisikhathi ababona ngaso isiqu Sami esiyinyama, kodwa konke lokhu akulona iqiniso; akusondeli nakancane. “Ukubonakala” ngokomqondo wokuqala akulukhuni nhlobo ukukuqonda, kodwa ukukuqonda ngokuhambisana nenhloso Yami kulukhuni ngokwengeziwe. Kungashiwo kanje: Lapho ngenza isintu, ngangifaka imfaneleko Yami kuleli qembu labantu engangibathanda, futhi leli qembu labantu laliyisiqu Sami. Ukukubeka ngenye indlela, isiqu Sami sasesibonakele ngaleso sikhathi. Akukhona ukuthi isiqu Sami sabonakala emva kokwamukelwa kwaleli gama, kodwa kunalokho ukuthi sabonakala emva kokunqumela ngaphambili leli qembu labantu, ngoba baqukethe imfaneleko Yami (imvelo yabo ayiguquki, baseyingxenye yesiqu Sami). Ngakho isiqu Sami, kusuka ekudalweni komhlaba kuze kube manje, besihlala sibonakala. Abantu abaningi bakholwa umbono othi isiqu Sami esiyinyama siyisiqu Sami, okungenjalo nhlobo; lowo mcabango usuka nje emicabangweni nasemibonweni yabo. Ukube isiqu Sami esiyinyama besiyisiqu Sami, lokho bekungeke kukwazi ukuhlaza uSathane, bekungeke kukwazi ukukhazimulisa igama Lami, futhi empeleni bekuyoba nomthelela ophambene, ngalokho kuhlaze igama Lami, futhi kube wuphawu lukaSathane ehlaza igama Lami kuzo zonke izinkathi. NginguNkulunkulu ohlakaniphile uqobo Lwakhe, futhi bengingeke ngenze into ewubuwula kangaka.

Umsebenzi Wami kufanele ube nemiphumela, ngaphezu kwalokho kufanele ngikhulume amazwi ngezindlela; onke amazwi nezinkulumo Zami kukhulunywa kulandela uMoya Wami, futhi ngikhuluma ngokuhambisana nakho konke okwenziwa nguMoya Wami. Ngakho bonke kufanele, ngamazwi Ami, bezwe uMoya Wami, babone ukuthi kuyini ngempela engifuna ukukwenza, babone indlela Yami yokusebenza ngokuhambisana namazwi Ami, futhi babone ukuthi yiziphi izimiso zalo lonke uhlelo Lwami lokuphatha. Ngibuka sonke isithombe sezulu nomhlaba: Wonke umuntu, sonke isigameko, nayo yonke indawo konke kungena ngaphansi kokulawula Kwami. Akukho noyedwa okulokotha one uhlelo Lwami; konke kuqhubeka isinyathelo ngesinyathelo ngohlelo engiluyalele. Lokhu kungamandla Ami, kulapho kulele khona ukuhlakanipha kwalo lonke uhlelo Lwami lokuphatha. Akekho noyedwa ongaqonda ngokuphelele, akekho ongakhuluma ngokucacile. Konke kwenziwa Yimi mathupha, futhi kulawulwa Yimi ngedwa.

Okwedlule: Isahluko 104

Okulandelayo: Isahluko 106

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp