Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

UNkulunkulu Uyabaphelelisa Labo Abafuna Inhliziyo Yakhe

Iqembu labantu uNkulunkulu afuna ukubazuza manje, yilabo abalwela ukubambisana noNkulunkulu, abangahlonipha umsebenzi Wakhe, nabakholwa ukuthi amazwi uNkulunkulu awakhulumayo ayiqiniso, abangenza izinto ezifunwa uNkulunkulu. Bayilabo abanolwazi oluyiqiniso ezinhliziyweni zabo. Yibo abangapheleliswa, futhi nakanjani bazohamba endleleni yokupheleliswa. Labo abangawuqondi ngokucacile umsebenzi kaNkulunkulu, labo abangalidli baphinde baliphuze izwi likaNkulunkulu, labo abangalinaki izwi likaNkulunkulu, nalabo abangamthandi uNkulunkulu ezinhliziyweni zabo—abantu abafana nalaba ngeke bapheleliswe. Labo abamngabazayo uNkulunkulu onesimo sesintu, abangaqiniseki Ngaye, labo elingabalulekile kubo izwi likaNkulunkulu, nalabo abahlale bekhohlisa uNkulunkulu, labo bantu bayamphika uNkulunkulu futhi bangabakaSathane—ayikho indlela yokuphelelisa abantu abanjalo.

Uma ufisa ukupheleliswa, kumele uqale uthandwe uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uyabaphelelisa labo abathandayo, okuyilabo abafuna inhliziyo Yakhe. Uma ufisa ukufuna inhliziyo kaNkulunkulu, inhliziyo yakho kumele ilalele uNkulunkulu kuwo wonke umsebenzi Wakhe, kumele ulwe kanzima ufuna iqiniso, futhi wamukele umbono kaNkulunkulu kuzo zonke izinto. Ingabe uNkulunkulu useke wanihlola nonke? Ingabe ninenhloso efanele? Uma inhloso yenu ifanele, uNkulunkulu uzonamukela; uma inhloso ingafanele, lokho kufakazela ukuthi into ethandwa inhliziyo yenu ayiyena uNkulunkulu, iyinyama noSathane. Ngakho kumele namukele ukuhlolwa uNkulunkulu kuzo zonke izinto ngomthandazo. Uma nithandaza, nakuba isiqu Sami singekho lapho, uMoya Oyingcwele usuke enani, futhi lapho nithandaza kulo muntu, nithandaza nakuMoya kaNkulunkulu. Kungani nikholelwa kule nyama? Ngoba unoMoya kaNkulunkulu. Ningamethemba lo muntu ngaphandle koMoya kaNkulunkulu? Uma nikholelwa kulo muntu, nikholelwa kuMoya kaNkulunkulu. Uma nesaba lo muntu, nesaba uMoya kaNkulunkulu. Ukukholelwa eMoyeni kaNkulunkulu kuwukukholelwa kulo muntu, ukukholelwa kulo muntu kuphinde kube ukukholelwa eMoyeni kaNkulunkulu. Uma uthandaza, uyezwa ukuthi uMoya kaNkulunkulu unawe, uNkulunkulu uphambi kwakho, ngakho uthandaza kuMoya kaNkulunkulu. Namuhla, iningi labantu bayesaba ukuletha izenzo zabo phambi kukaNkulunkulu, futhi nakuba ungayikhohlisa inyama kaNkulunkulu, awunakuwukhohlisa uMoya kaNkulunkulu. Konke okungeke kumelane nokuhlolwa uNkulunkulu akuhambisani neqiniso futhi kufanele kubekelwe eceleni, kungenjalo uyona kuNkulunkulu. Ngakho, kungakhathaliseki ukuthi uyathandaza, uyakhuluma noma uxoxa nabafowenu nodadewethu, lapho wenza umsebenzi wakho, ufeza indima yakho, kufanele wendlale inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu. Uma ufeza umsebenzi wakho, uNkulunkulu unawe, futhi uma inhloso yakho ifanele futhi ingeyomsebenzi wendlu kaNkulunkulu, uNkulunkulu uyokwamukela konke okwenzayo, ngakho kumele uzinikele ngeqiniso ekufezeni umsebenzi wakho. Uma uthandaza, uma uthanda uNkulunkulu enhliziyweni yakho, futhi uma ufuna ukunakekelwa uNkulunkulu, ukuvikelwa nokuhlolwa Nguye, uma lokhu kuyinhloso yakho, imithandazo yakho iyozwakala. Lapho uthandaza emihlanganweni, kufanele uvulele uNkulunkulu inhliziyo yakho uthandaze Kuye, utshele uNkulunkulu okusenhliziyweni yakho, ungaqambi amanga, imithandazo yakho iyokwamukelwa. Uma umthanda ngempela/ngeqiniso uNkulunkulu enhliziyweni yakho, yenza isifungo kuNkulunkulu: “Nkulunkulu osemazulwini nasemhlabeni nakuzo zonke izinto, ngiyafunga Kuwe: Kwangathi uMoya Wakho ungahlola konke engikwenzayo, ungivikele uphinde unginakekele ngazo zonke izikhathi. Kwenza yonke into engiyenzayo ime phambi Kwakho. Uma inhliziyo yami ingayeka ukukuthanda noma ikukhaphele, ngicela ungijezise kakhulu bese ungiqalekisa. Ngithethelele kuleli zwe nakwelizayo!” Uke ulokothe wenze isifungo esinjalo? Uma ungasenzi, kusho ukuthi uyigwala, nokuthi uzithanda wena. Nizimisele ngalokhu? Uma nizimisele ngempela ngalokhu, kumele nenze lesi sifungo. Uma nizimisele ukwenza leso sifungo, uNkulunkulu uyosibusisa isinqumo senu. Uma nifunga kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyanilalela. UNkulunkulu onqumayo ukuthi ninesono noma nilungile ngemithandazo nangezenzo zenu. Lena manje yinqubo yokuniphelelisa, futhi uma ngempela unokholo ekukupheleliseni kukaNkulunkulu, uyoletha konke okwenzayo phambi kukaNkulunkulu, wamukele ukuhlolwa uNkulunkulu, futhi uma uphambuka noma ukhaphele uNkulunkulu, uNkulunkulu “uyokuphelelisa” ngokwesifungo sakho, bese kuthi noma kwenzekani kuwe, kungaba ukulahlwa noma ukujeziswa, yinkinga yakho leyo. Wenze isifungo, ngakho kumele usigcine. Uma wenza isifungo, kodwa ungasigcini, uzobhujiswa. uma wenza isifungo, uNkulunkulu uyokuphelelisa ngokwesifungo sakho. Abanye bayesaba ngemva kokuthandaza, bathi, “Hhawu ngeke, ithuba lami emanyaleni alisekho, ithuba lokwenza okubi alisekho, angisenalo ithuba lokuqhubeka nobugovu bezwe!” La bantu basathanda izwe nesono, nakanjani bazobhujiswa.

Ukuba yikholwa kuNkulunkulu kusho ukuthi konke okwenzayo kumele kulethwe phambi kukaNkulunkulu, uNkulunkulu akuhlolisise. Uma okwenzayo kungalethwa phambi koMoya kaNkulunkulu kodwa kungenakulethwa phambi kwenyama kaNkulunkulu, lokho kufakazela ukuthi awuzithobanga ekuhlolweni uMoya kaNkulunkulu. Ungubani uMoya kaNkulunkulu? Ungubani umuntu ofakazelwa uNkulunkulu? Abayona yini into eyodwa? Abaningi bababona bebabili, bakholwa ukuthi uMoya kaNkulunkulu unguye Yedwa, nokuthi umuntu ofakazelwa uNkulunkulu umane ungumuntu wenyama. Kodwa nikhuluma ilumbo, akunjalo? Lo muntu usebenza egameni likabani? Labo abangamazi uNkulunkulu osenyameni abanakho ukuqonda kukamoya. UMoya kaNkulunkulu nokuba Kwakhe senyameni kuyinto eyodwa, ngoba uMoya kaNkulunkulu wenziwe waba senyameni. Uma lo muntu engenamusa kini, ingabe uMoya kaNkulunkulu uzoba nomusa? Yini enididile? Namuhla, umuntu ongavumi ukuhlolwa uNkulunkulu ngeke uNkulunkulu amamukele, nomuntu ongamazi uNkulunkulu osenyameni ngeke apheleliswe. Zibuke bese uzibuza ukuthi konke okwenzayo kungalethwa yini phambi kukaNkulunkulu. Uma ungeke ukwazi ukuletha konke okwenzayo phambi kukaNkulunkulu, kusho ukuthi ungumenzi wokubi. Ingabe abenzi bokubi bangapheleliswa? Konke okwenzayo, izenzo nezinhloso zakho kumele kulethwe phambi kukaNkulunkulu. Okusho ukuthi, ukuphila kwakho okujwayelekile kukamoya, imikhuleko yakho, ukusondelana kwakho noNkulunkulu, ukudla nokuphuza izwi likaNkulunkulu, ukuxoxa nabafowenu nodadewenu, ukuphila ebandleni, ngisho nenkonzo oyenzayo, yizo zonke izinto okufanele zilethwe phambi kukaNkulunkulu azihlole. Izinto ezinjalo eziyokwenza uvuthwe empilweni. Inqubo yokwamukela ukuhlolwa uNkulunkulu iyinqubo yokuhlanzwa. Lapho wamukela ukuhlolwa uNkulunkulu, yilapho uhlanzwa khona, yilapho uhambisana khona nentando kaNkulunkulu, ukuze ungeke uzwe ubizwa amanyala noma ukushabalalisa, nenhliziyo yakho iphile phambi kukaNkulunkulu; lapho wamukela ukuhlolwa uNkulunkulu, yilapho uhlaza khona uSathane udele inyama. Ngakho ukwamukela ukuhlolwa uNkulunkulu indlela abantu okumele bayithathe. Akunandaba ukuthi wenzani, ngisho nasezingxoxweni ozenza nabafowenu nodadewenu, uma uletha izenzo zakho phambi kukaNkulunkulu ufune ukuhlolwa uNkulunkulu, futhi uma inhloso yakho kuwukulalela uNkulunkulu Uqobo, okwenzayo kuyinto efanele nakakhulu. Ungaba umuntu ophile phambi kukaNkulunkulu kuphela uma uletha konke okwenzayo phambi kukaNkulunkulu futhi wamukele ukuhlolwa uNkulunkulu.

Labo abangamqondi uNkulunkulu abasoze bamlalela ngokugcwele. Abantu abanjena bangabantwana bokungalaleli. Bathanda izinto kakhulu, bayizihlubuki ezinkulu, ngakho bayaziqhelisa kuNkulunkulu futhi abazimisele ukwamukela ukuhlolwa uNkulunkulu. Abantu abanjengalaba uNkulunkulu ngeke abaphelelise kalula. Abanye bayakhetha ukuthi badla kuphi baphuze kuphi ezwini likaNkulunkulu nasekwamukeleni kwabo. Bamukela izingxenye zezwi likaNkulunkulu ezivumelana nemibono yabo bachithe lezo ezingavumelani nayo. Ingabe abamhlubuki futhi abamphiki ngokusobala uNkulunkulu? Uma umuntu ekholelwe iminyaka eminingi kuNkulunkulu ngaphandle kokumqonda ngisho nakancane uNkulunkulu, akalona ikholwa. Labo abazimisele ukwamukela ukuhlolwa uNkulunkulu yilabo abalwela ukumqonda uNkulunkulu, abazimisele ukwamukela izwi likaNkulunkulu. Yibo abayokwamukela ifa nezibusiso zikaNkulunkulu, futhi babusiswe kakhulu. UNkulunkulu uyabaqalekisa labo abangenayo indawo Yakhe ezinhliziyweni zabo. Uyabajezisa futhi abashiye abantu abanjalo. Uma ungamthandi uNkulunkulu, uNkulunkulu uyokushiya, futhi uma ungakulaleli engikushoyo, ngiyathembisa ukuthi uMoya kaNkulunkulu uyokushiya. Kuzame uma ungangikholwa! Namuhla nginitshela indlela yokwenza, kodwa ukwenza kuncike kuwe. Uma ungenalo ukholo, uma ungenzi, uzobona ukuthi uMoya Oyingcwele uyasebenza yini noma cha kuwe! Uma ungakulweli ukuqonda uNkulunkulu, uMoya Oyingcwele ngeke usebenze kuwe. UNkulunkulu usebenza kulabo abalilwelwayo futhi abalazisayo izwi likaNkulunkulu. Uma ulazisa izwi likaNkulunkulu, uMoya kaNkulunkulu uyosebenza nakakhulu kuwe. Uma umuntu elazisa izwi likaNkulunkulu, ayanda namathuba akhe okupheleliswa uNkulunkulu. UNkulunkulu uyabaphelelisa labo abamthanda ngempela. Uyabaphelelisa labo abanezinhliziyo ezinokuthula phambi Kwakhe. Uma uwazisa wonke umsebenzi kaNkulunkulu, uma ukwazisa ukukhanyiselwa uNkulunkulu, uma ukwazisa ubukhona bukaNkulunkulu, uma ukwazisa ukulondwa nokunakekelwa uNkulunkulu, uma uyazisa indlela izwi likaNkulunkulu elikusiza ngayo ekuphileni kwakho, uyifuna ngempela inhliziyo kaNkulunkulu. Uma uwazisa umsebenzi kaNkulunkulu, uma uwazisa wonke umsebenzi uNkulunkulu awenze kuwe, uNkulunkulu uyokubusisa bese andisa konke onakho. Uma ungalazisi izwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu ngeke asebenze kuwe, uyomane akunike umusa ngenxa yokholo lwakho, noma akubusise ngomcebo ongatheni, noma avikele umndeni wakho. Kufanele ulwele ukwenza amazwi kaNkulunkulu abe yiqiniso ukuze umanelise futhi ufune inhliziyo Yakhe, ungamane nje ulwele ukuthola umusa kaNkulunkulu. Ayikho into ebalulekile kumakholwa ukwedlula ukuthola umsebenzi kaNkulunkulu, ukupheleliswa, nokuba umuntu owenza intando kaNkulunkulu. Lona umgomo okufanele uphokophele kuwo.

Konke lokho umuntu akulwela ngeNkathi yoMusa manje akusadingeki, ngoba sekuvele izinga eliphakeme elifunekayo, okuyinto ethandwayo nengokoqobo, into engasenelisa kangcono isidingo esingaphakathi kumuntu. Kulabo basezinkathini ezedlule, uNkulunkulu akazange enze umsebenzi wanamuhla kubo, akakhulumanga nabo okuningi njengoba enzile kini namuhla, futhi izimfuno Zakhe kubo aziphakeme njengezenu namuhla. Ukuthi uNkulunkulu uziphakamise kini lezi zinto kufakazele ukuthi ekugcineni inhloso kaNkulunkulu igxile kini, leli qembu. Uma ufisa ngempela ukupheleliswa uNkulunkulu, lokho kufanele kube umgomo wakho owumgogodla. Akunandaba noma niyagijima, nidela okuthile, nenza umsebenzi, noma uNkulunkulu uniphathise okuthile, kufanele nifune ukupheleliswa, nanelise intando kaNkulunkulu. Kufanele nifune lokhu kukho konke enikwenzayo. Uma othile ethi akafuni ukupheleliswa uNkulunkulu noma ukungena ekuphileni, kodwa elwela ukuthula kwenyama nenjabulo kuphela, kusho ukuthi uyimpumputhe yangempela. Labo abangakufuni ukuphila okungokoqobo, kodwa abafuna ukuphila phakade ngemva kokufa nokuphepha kulokhu kuphila, bayizimpumputhe. Ngakho konke okwenzayo kufanele ukwenze ngenhloso yokupheleliswa nokuzuzwa uNkulunkulu.

Umsebenzi uNkulunkulu awenza kubantu ukunakekela izidingo zabo ezihlukahlukene. Uma ukuphila komuntu kweluleka, kuba kuningi akufunayo, ziyanda nezidingo zakhe. Uma kulesi sigaba ungenazo izinto ozifunayo, kufakazela ukuthi uMoya Oyingcwele ukushiyile. Bonke labo abalwela ukuphila abasoze bashiywa uMoya Oyingcwele, bahlale befuna okuthile, bekulangazelela. Abantu abanjalo abasoze baneliswa ukuphumula lapho bekhona. Isigaba ngasinye somsebenzi kaMoya Oyingcwele sihloselwe ukuba nezithelo kuwe, kodwa uma waneliseka, uma ungasafuni lutho, uma ungasawamukeli umsebenzi kaMoya Oyingcwele, uyokushiya. Abantu badinga ukuhlolwa uNkulunkulu mihla yonke, bafuna uNkulunkulu abaphe inala usuku nosuku. Ingabe abantu bangaphila ngaphandle kokudla nokuphuza izwi likaNkulunkulu njalo? Uma othile ecabanga ukuthi ngeke badele ukudla noma ukuphuza izwi likaNkulunkulu, uma behlale belifuna, belilambele, belomele, uMoya Oyingcwele uyohlale ubenzela umsebenzi. Lapho umuntu elangazelela, yilapho ekwazi khona ukuxoxa ngezinto ezingokoqobo. Lapho umuntu elifuna ngokujulile iqiniso, yilapho nokuphila kwakhe kukhula khona ngokushesha, abe nomlando ocebile, futhi kumenze acebe endlini kaNkulunkulu.

Okwedlule:Yazini Intando KaNkulunkulu Ukuze Nizuze Ukuphelela

Okulandelayo:Labo Abalalela UNkulunkulu Ngenhliziyo Yeqiniso Bayozuzwa Ngokuqinisekileyo NguNkulunkulu

Okuqukethwe Okuhlobene