UNkulunkulu Uyabaphelelisa Labo Abasenhliziyweni Yakhe

Iqembu labantu uNkulunkulu afuna ukubazuza manje, yilabo abalwela ukubambisana noNkulunkulu, abangazithoba emsebenzini Wakhe, abakholwa ukuthi amazwi uNkulunkulu awakhulumayo ayiqiniso, abangenza izinto ezifunwa uNkulunkulu. Banolwazi oluyiqiniso ezinhliziyweni zabo. Yibo abangapheleliswa, futhi nakanjani bazohamba endleleni yokupheleliswa. Labo abangawuqondi ngokucacile umsebenzi kaNkulunkulu, labo abangalidli baphinde baliphuze izwi likaNkulunkulu, abangalinaki izwi likaNkulunkulu, nabangamthandi uNkulunkulu ezinhliziyweni zabo. Labo abamngabazayo uNkulunkulu osesimweni somuntu, abahlala bengaqiniseki Ngaye, abangawathathi amazwi Akhe njengabalulekile futhi abahlale bemkhohlisa, bangabantu abaphikisa uNkulunkulu futhi bangabakaSathane; ayikho indlela yokuphelelisa abantu abanjalo.

Uma ufisa ukupheleliswa, kumele uqale uthandwe uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uyababusisa labo abathandayo, abasenhliziyweni Yakhe. Uma ufisa ukuba senhliziyweni kaNkulunkulu, inhliziyo yakho kumele ilalele uNkulunkulu kuwo wonke umsebenzi Wakhe, kumele ulwe kanzima ufuna iqiniso, wamukele umbono kaNkulunkulu kuzo zonke izinto. Ingabe uNkulunkulu useke wanihlola nonke? Ingabe ninomgomo ofanele? Uma umgomo wenu ufanele, uNkulunkulu uzonamukela; uma umgomo ungafanele, lokho kufakazela ukuthi into ethandwa inhliziyo yenu ayiyena uNkulunkulu, iyinyama noSathane. Ngakho kumele namukelwe ukuhlolwa uNkulunkulu kuzo zonke izinto ngomthandazo. Lapho uthandaza, nakuba ngingamile siqu Sami phambi kwakho, uMoya oNgcwele unawe, futhi uthandaza Kimi nakuMoya kaNkulunkulu. Ubungakholwa kulo muntu ukuba ubengenawo uMoya kaNkulunkulu? Lapho nimkholwa lo muntu, nikholelwa kuMoya kaNkulunkulu. Uma nesaba lo muntu, nesaba uMoya kaNkulunkulu. Ukukholelwa eMoyeni kaNkulunkulu kuwukukholelwa kulo muntu, ukukholelwa kulo muntu kuphinde kube ukukholelwa eMoyeni kaNkulunkulu. Lapho uthandaza, uyeza ukuthi uMoya kaNkulunkulu unawe, uNkulunkulu uphambi kwakho, ngakho uthandaza kuMoya kaNkulunkulu. Namuhla, abantu bayesaba ukuletha izenzo zabo phambi kukaNkulunkulu, futhi nakuba ungayikhohlisa inyama kaNkulunkulu, awunakuwukhohlisa uMoya kaNkulunkulu. Konke okungeke kuhlolwe uNkulunkulu akuvumelani neqiniso futhi kufanele kubekelwe eceleni, kungenjalo uyona kuNkulunkulu. Ngakho, kungakhathaliseki ukuthi uyathandaza, uyakhuluma noma uxoxa nabafowenu nodadewethu, lapho wenza umsebenzi wakho, ufeza indima yakho, kufanele weneke inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu. Lapho ufeza umsebenzi wakho, uNkulunkulu unawe, futhi uma unomgomo ofanele womsebenzi wendlu kaNkulunkulu, uyokwamukela konke okwenzayo; ufanele uzinikele ngeqiniso ekufezeni umsebenzi wakho. Lapho uthandaza, uma uthanda uNkulunkulu enhliziyweni yakho, uma ufuna ukunakekelwa uNkulunkulu, ukuvikelwa nokuhlolwa Nguye, uma lokhu kuwumgomo wakho, imithandazo yakho iyozwakala. Lapho uthandaza emihlanganweni, kufanele uvulele uNkulunkulu inhliziyo yakho uthandaze Kuye, utshele uNkulunkulu okusenhliziyweni yakho, ungaqambi amanga, imithandazo yakho iyokwamukelwa. Uma umthanda ngobuqotho uNkulunkulu enhliziyweni yakho, yenza isifungo kuNkulunkulu: “Nkulunkulu osemazulwini nasemhlabeni nakuzo zonke izinto, ngiyafunga Kuwe: Kwangathi uMoya Wakho ungahlola konke engikwenzayo, ungivikele uphinde unginakekele ngazo zonke izikhathi. Kwenza yonke into engiyenzayo ime phambi Kwakho. Uma inhliziyo yami ingayeka ukukuthanda noma ikukhaphele, ngicela ungijezise kakhulu bese ungiqalekisa. Ngithethelele kuleli zwe nakwelinye!” Uke ulokothe wenze isifungo esinjalo? Uma ungasenzi, kusho ukuthi uyigwala, nokuthi uzithanda wena. Ningakusombulula lokhu? Uma lesi kuyisisombululo senu ngempela, kumele nenze lesi sifungo. Uma ninqume ukwenza leso sifungo, uNkulunkulu uyosibusisa isinqumo senu. Uma nifunga kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyanilalela. UNkulunkulu onqumayo ukuthi ninesono noma nilungile ngemithandazo nangezenzo zenu. Lena manje yinqubo yokuniphelelisa, futhi uma ngempela unokholo ekukupheleliseni kukaNkulunkulu, uyoletha konke okwenzayo phambi kukaNkulunkulu, wamukele ukuhlolwa uNkulunkulu, futhi uma wenza into ewukuhlubuka okubi noma ukhaphela uNkulunkulu, uyokwenza isifungo sakho sigcwaliseke, khona-ke akunandaba ukuthi kwenzekani kuwe, ukuthola inhlekelele noma isijeziso inkinga yakho. Wenze isifungo, ngakho kumele usigcine. Uma wenza isifungo, kodwa ungasigcini, uzobhujiswa. Lapho wenza isifungo, kodwa ungasifezi, uyokwehlelwa ukubhubha okuphakade. Ngoba okwenzile kuyisifungo, uNkulunkulu uyosifeza isifungo sakho. Abanye bayesaba ngemva kokuthandaza, bathi, “Hhawu ngeke, ithuba lami alisabonwa nangokhalo, ithuba lokwenza okubi alisekho, ithuba lokufeza engikufisayo alisekho, angisenalo ithuba lokuqhubeka nobugovu bezwe!” La bantu basathanda izwe nesono, nakanjani bazobhujiswa.

Ukuba yikholwa kuNkulunkulu kusho ukuthi konke okwenzayo kumele kulethwe phambi kukaNkulunkulu, uNkulunkulu akuhlolisise. Uma okwenzayo kungalethwa phambi koMoya kaNkulunkulu kodwa kungenakulethwa phambi kwenyama kaNkulunkulu, lokho kusho ukuthi awuzithobanga ekuhlolweni uMoya kaNkulunkulu. Ungubani uMoya kaNkulunkulu? Ungubani umuntu ofakazelwa uNkulunkulu? Abayona yini into eyodwa? Abaningi bababona bengabantu ababili abehlukene, bakholwa ukuthi uMoya kaNkulunkulu unguMoya kaNkulunkulu, nokuthi umuntu ofakazelwa uNkulunkulu umane ungumuntu wenyama. Kodwa nikhuluma ilumbo, akunjalo? Lo muntu usebenzela bani? Labo abangamazi uNkulunkulu osenyameni abanakho ukuqonda kukamoya. UMoya kaNkulunkulu nokuba Kwakhe senyameni kuyinto eyodwa, ngoba uMoya kaNkulunkulu wenziwe waba senyameni. Uma lo muntu engenamusa kini, ingabe uMoya kaNkulunkulu uzoba nomusa? Yini ekudidile? Namuhla, umuntu ongavumi ukuhlolwa uNkulunkulu ngeke uNkulunkulu amamukele, nomuntu ongamazi uNkulunkulu osenyameni ngeke apheleliswe. Zibuke bese uzibuza ukuthi konke okwenzayo kungalethwa yini phambi kukaNkulunkulu. Uma ungeke ukwazi ukuletha konke okwenzayo phambi kukaNkulunkulu, kusho ukuthi ungumenzi wokubi. Ingabe abenzi bokubi bangapheleliswa? Konke okwenzayo, izenzo nezinhloso zakho kumele kulethwe phambi kukaNkulunkulu. Ngisho ukuphila kwakho komoya kwansukuzonke—imikhuleko yakho, ukusondela kwakho kuNkulunkulu, indlela yokudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu, ukuhlanganyela nabafowenu nodadewenu, nokuphila kwakho ebandleni—nenkonzo yakho ekubambisaneni kungalethwa phambi kukaNkulunkulu ukuze akuhlole. Izinto ezinjalo eziyokwenza uvuthwe empilweni. Inqubo yokwamukela ukuhlolwa uNkulunkulu iyinqubo yokuhlanzwa. Lapho wamukela ukuhlolwa uNkulunkulu, yilapho uhlanzwa khona, yilapho uvumelana khona nentando kaNkulunkulu, ukuze ungaholelwa ekonakaleni, nenhliziyo yakho iphile phambi kukaNkulunkulu; lapho wamukela ukuhlolwa uNkulunkulu, yilapho uhlaza khona uSathane ushiye inyama. Ngakho ukwamukela ukuhlolwa uNkulunkulu indlela abantu okumele bayithathe. Akunandaba ukuthi wenzani, ngisho nasezingxoxweni ozenza nabafowenu nodadewenu, uma uletha izenzo zakho phambi kukaNkulunkulu ufune ukuhlolwa uNkulunkulu, uma inhloso yakho kuwukulalela uNkulunkulu Uqobo, okwenzayo kuyinto efanele nakakhulu. Ungaba umuntu ophile phambi kukaNkulunkulu kuphela uma uletha sonke isiqu sakho phambi kukaNkulunkulu futhi wamukele ukuhlolwa uNkulunkulu.

Labo abangamqondi uNkulunkulu abasoze bamlalela ngokugcwele. Abantu abanjena bangabantwana bokungalaleli. Bathanda izinto kakhulu, bayizihlubuki ezinkulu, ngakho bayaziqhelisa kuNkulunkulu futhi abazimisele ukwamukela ukuhlolwa uNkulunkulu. Abantu abanjengalaba uNkulunkulu ngeke abaphelelise kalula. Abanye bayakhetha ukuthi badla kuphi baphuze kuphi ezwini likaNkulunkulu nasekwamukeleni kwabo. Bamukela izingxenye zezwi likaNkulunkulu ezivumelana nemibono yabo bachithe lezo ezingavumelani nayo. Ingabe bahlubuka ngokusobala kuNkulunkulu futhi bamphike? Uma umuntu ekholelwe iminyaka eminingi kuNkulunkulu ngaphandle kokumqonda ngisho nakancane uNkulunkulu, akalona ikholwa. Labo abazimisele ukwamukela ukuhlolwa uNkulunkulu yilabo abalwela ukumqonda uNkulunkulu, abazimisele ukwamukela izwi likaNkulunkulu. Yibo abayokwamukela ifa nezibusiso zikaNkulunkulu, futhi babusiswe kakhulu. UNkulunkulu uyabaqalekisa labo abangenayo indawo Yakhe ezinhliziyweni zabo. Uyabajezisa futhi abashiye abantu abanjalo. Uma ungamthandi uNkulunkulu, uNkulunkulu uyokushiya, futhi uma ungakulaleli engikushoyo, ngiyathembisa ukuthi uMoya kaNkulunkulu uyokushiya. Kuzame uma ungangikholwa! Namuhla ngikutshela indlela yokwenza, kodwa ukuthi uyakwenza yini kuncike kuwe. Uma ungakukholwa, uma ungenzi, uzobona ukuthi uMoya Oyingcwele uyasebenza yini noma cha kuwe! Uma ungakulweli ukuqonda uNkulunkulu, uMoya Oyingcwele ngeke usebenze kuwe. UNkulunkulu usebenza kulabo abalilelwayo futhi abalazisayo izwi likaNkulunkulu. Uma ulazisa izwi likaNkulunkulu, uMoya kaNkulunkulu uyosebenza nakakhulu kuwe. Uma umuntu elazisa izwi likaNkulunkulu, ayanda namathuba akhe okupheleliswa uNkulunkulu. UNkulunkulu uyabaphelelisa labo abamthanda ngempela. Uyabaphelelisa labo abanezinhliziyo ezinokuthula phambi Kwakhe. Uma uwazisa wonke umsebenzi kaNkulunkulu, uma ukwazisa ukukhanyiselwa uNkulunkulu, uma ukwazisa ukuba khona kukaNkulunkulu, uma ukwazisa ukulondwa nokunakekelwa uNkulunkulu, uma uyazisa indlela izwi likaNkulunkulu elikusiza ngayo ekuphileni kwakho, ingxenye yakho enkulu isenhliziyweni kaNkulunkulu. Uma uwazisa umsebenzi kaNkulunkulu, okusho ukuthi, uma uwazisa wonke umsebenzi uNkulunkulu awenze kuwe, uNkulunkulu uyokubusisa bese andisa konke onakho. Uma ungalazisi izwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu ngeke asebenze kuwe, uyomane akunike umusa ngenxa yokholo lwakho, noma akubusise ngomcebo ongatheni, noma avikele umndeni wakho. Kufanele ulwele ukwenza amazwi kaNkulunkulu abe ngokoqobo ukuze umanelise futhi ube senhliziyweni Yakhe, ungamane nje ulwele ukuthola umusa kaNkulunkulu. Ayikho into ebalulekile kumakholwa ukwedlula ukuthola umsebenzi kaNkulunkulu, ukupheleliswa, nokuba umuntu owenza intando kaNkulunkulu. Lona umgomo okufanele uphokophele kuwo.

Konke lokho umuntu akulwela ngeNkathi Yomusa manje akusadingeki, ngoba sekuvele izinga eliphakeme elifunekayo, okuyinto ethandwayo nengokoqobo, lokho okufunwayo kungakwenelisa kangcono lokho okudingwa ngumuntu ngaphakathi. Eminyakeni eminingi edlule, uNkulunkulu akazange enze umsebenzi wanamuhla kubo, akakhulumanga nabo okuningi njengoba enzile kini namuhla, futhi izimfuno Zakhe kubo aziphakeme njengezenu namuhla. Ukuthi uNkulunkulu uziphakamise kini lezi zinto kufakazele ukuthi ekugcineni inhloso kaNkulunkulu igxile kini, leli qembu. Uma ufisa ngempela ukupheleliswa uNkulunkulu, lokho kufanele kube umgomo wakho owumgogodla. Akunandaba noma niyagijima, nidela okuthile, nenza umsebenzi, noma niwamukele yini umsebenzi eniwuthunywe nguNkulunkulu, inhloso kuhlale kuwukupheleliswa nokwanelisa intando kaNkulunkulu, ukufeza le migomo. Uma othile ethi akafuni ukupheleliswa uNkulunkulu noma ukungena ekuphileni, kodwa elwela ukuthula kwenyama nenjabulo kuphela, kusho ukuthi uyimpumputhe yangempela. Labo abangakufuni ukuphila okungokoqobo, abafuna ukuphila phakade ngemva kwalokhu kuphila baphephe kulokhu kuphila, bayizimpumputhe. Ngakho konke okwenzayo kufanele ukwenze ngenhloso yokupheleliswa nokuzuzwa uNkulunkulu.

Umsebenzi uNkulunkulu awenza kubantu ukunakekela izidingo zabo ezihlukahlukene. Uma ukuphila komuntu kweluleka, kuba kuningi akufunayo, ziyanda nezidingo zakhe. Uma kulesi sigaba ungenazo izinto ozifunayo, kusho ukuthi uMoya Oyingcwele ukushiyile. Bonke labo abalwela ukuphila abasoze bashiywa uMoya Oyingcwele, bahlale befuna okuthile, bekulangazelela. Abantu abanjalo abasoze baneliswa ukuphumula lapho bekhona. Isigaba ngasinye somsebenzi kaMoya Oyingcwele sihloselwe ukuba nezithelo kuwe, kodwa uma waneliseka, uma ungasafuni lutho, uma ungasawamukeli umsebenzi kaMoya Oyingcwele, uyokushiya. Abantu badinga ukuhlolwa uNkulunkulu mihla yonke, bafuna uNkulunkulu abaphe inala usuku nosuku. Ingabe abantu bangaphila ngaphandle kokudla nokuphuza izwi likaNkulunkulu njalo? Uma othile ecabanga ukuthi ngeke badele ukudla noma ukuphuza izwi likaNkulunkulu, uma behlale belifuna, belilambele, belomele, uMoya Oyingcwele uyohlale ubenzela umsebenzi. Lapho umuntu elangazela, yilapho ekwazi khona ukuxoxa ngezinto ezingokoqobo. Lapho umuntu elifuna ngokujulile iqiniso, yilapho nokuphila kwakhe kukhula khona ngokushesha, abe nomlando ocebile, futhi kumenze acebe endlini kaNkulunkulu.

Okwedlule: Yazini Intando KaNkulunkulu Ukuze Nizuze Ukuphelela

Okulandelayo: Labo Abalalela UNkulunkulu Ngenhliziyo Yeqiniso Bayozuzwa Ngokuqinisekileyo NguNkulunkulu

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp