Isahluko 6

Abantu bayadideka ngamazwi kaNkulunkulu lapho bebona ukuthi uNkulunkulu usenze isenzo esikhulukazi emkhakheni womoya, into umuntu angenakuyenza, engenziwa kuphela nguNkulunkulu uqobo. Ngalesi sizathu, uNkulunkulu uyaphinda futhi ukhipha amazwi okubezwela abantu. Ngenkathi izinhliziyo zabantu zigcwele ukudideka, bezibuza: “UNkulunkulu unguNkulunkulu ongenamusa nothando, kodwa unguNkulunkulu ozimisele ukushaya isintu; pho yini engaMenza ukuthi asikhombise uzwelo? Kungaba ukuthi uNkulunkulu usebuye wagudlukela kwenye indlela yokwenza?” ngomzuzu lo mdlinzo, lo mcabango wakheka emiqondweni yabo, balwa nawo ngawo wonke amandla abo. Noma kunjalo, emva kokuba umsebenzi kaNkulunkulu usuqhubeke esinye isikhathi esithe xaxa, uMoya oNgcwele usenze umsebenzi omkhulu phakathi kwebandla, futhi lowo nalowo muntu useqalile ukwenza umsebenzi wakhe, kuthi kuleso sikhathi sonke isintu sesingenile kule ndlela yokwenza kaNkulunkulu. Lokhu kungenxa yokuthi akekho ongabona noma yikuphi ukungapheleli kulokho uNkulunkulu akushoyo nakwenzayo, futhi nasekuthini yikuphi okulandelayo uNkulunkulu azokwenza, akekho ongakwazi noma ngisho akuqagele. Njengoba uNkulunkulu eshilo ngomlomo waKhe: “Kubo bonke abantu abaphila ngaphansi kwezulu, ukhona yini ongekho entendeni yesandla Sami? Ukhona ongenzi njengokuyala Kwami?” Kodwa ngininika nasi iseluleko: Ezintweni eningaziqondi ngokuphelele, akungabikhona, noyedwa kinina, okhulumayo noma enze. Lokhu engiqeda ukukusho akukhona okokucindezela ilukuluku lenu, kodwa ukunikhuthaza ukuba nilandele umyalelo kaNkulunkulu kwenikwenzayo. Akungenzeki neze ukuthi, ngenxa yalokhu engikushilo “ngokungapheleli” bese niphelelwa amandla noma ningene ekungabazeni: Inhloso Yami enkulu ukunikhumbuza ukuba ninake amazwi kaNkulunkulu. Uma uNkulunkulu ethi: “Ezindabeni eziphathelene nemoya, kumele nibe bukhali ngempela; emazwini aMi kumele nilalelisise ngempela. Kumele nilwele ukufinyelela esigabeni lapho nizobona khona uMoya Wami nobuMina obuyinyama, amazwi Ami nobuMina obuyinyama, njengento eyodwa ephelele engehlukaniswe, ukuze sonke isintu sizokwazi ukungigculisa ebukhoneni Bami.” Ekufundeni la mazwi, abantu, bayaphinda futhi badideke. Lokho abakubone izolo bekuyizwi lesexwayiso, bekuyisibonelo somusa kaNkulunkulu, kodwa namuhla inkulumo isiguquke ngokushesha yaya ezindabeni zomoya - ngempela kusho ukuthini lokhu? Kungani uNkulunkulu elokhu eguqula indlela yakhe yokukhuluma? Futhi kungani konke lokhu kufanele kubukwe njengento eyodwa engahlukaniseki? Kungenzeka ukuthi amazwi kaNkulunkulu awaphili? Ekuzindleni ngala mazwi, umuntu ukhanyelwa yilokhu: Lapho uMoya kaNkulunkulu nenyama kwehlukene, leyo nyama ingumzimba wenyama onezimpawu zomzimba wenyama, ngamanye amazwi, uyilokhu abantu abathi yisidumbu esihambayo. Inyama eyisimo senyama isuka kuMoya. Yena uwuMoya osenyameni, okusho ukuthi uLizwi waba-yinyama. Ngamanye amazwi uNkulunkulu uqobo uphila enyameni. Kulokhu umuntu angabona lapho kutholakala khona iphutha elibi lokuzama ukwehlukanisa uMoya kumuntu. Ngalesi sizathu, noma Ebizwa “ngomuntu”, akalona ilunga lesintu, akanazimpawu zobuntu: lona ngumuntu uNkulunkulu azembathise yena, lona ngumuntu othokozelwa nguNkulunkulu. Emazwini kubekwe uMoya kaNkulunkulu, futhi amazwi kaNkulunkulu embulwa ngokuqondile enyameni. Lokhu kucacisa ukuthi uNkulunkulu uphila enyameni nokuthi unguNkulunkulu ungokoqobo, okuqiniseka ngaye ukuthi uNkulunkulu uyaphila, ngale ndlela kuqeda inkathi yokuphendukela kwabantu uNkulunkulu. Bese kuthi, esesifundisile isintu ngendlela eholela ekwazini ngoNkulunkulu, uNkulunkulu asiguqule isihloko futhi, abhekane nenye ingxenye yenkinga.

“Ngiwunyathelile umhlaba ngezinyawo Zami, ngelula amehlo Ami ebubanzini bawo, futhi ngihambile phakathi kwabo bonke abantu, nganambitha ubumnandi, ubumuncu, ukubaba, nezinongo ezimbi abantu asebedlule kukho.” Le nkulumo, noma ibonakala isobala, ayilula neze ukuqondakala. Noma isihloko sesiguqukile, empeleni sisenjengoba sinjalo: Sisenza isintu simazi ekubeni yinyama Kwakhe. Yini uNkulunkulu ethi ubuzwile ubumnandi, ubumuncu, ukubaba nezinongo ezimbi abantu asebedlule kukho? Usho ngani ukuthi uhambile phakathi kwabo bonke abantu? UNkulunkulu unguMoya, kodwa futhi Ungumuntu oyinyama. UMoya, ongaboshiwe wukwehluleka komuntu, ungahamba phezu kwawo wonke umhlaba, ubone wonke umhlaba ngokujeqeza okukodwa zwi. Kulokhu umuntu uyabona ukuthi uMoya kaNkulunkulu ugcwalisa umkhathi wonke futhi umboze umhlaba kusuka egumbini kuya kwelinye; ayikho indawo engahlelwanga yizandla Zakhe, ayikho indawo engenazimpawu zokunyathela kwezinyawo Zakhe. Noma uMoya, ekubeni yinyama, ezalwe wawumuntu, akayeki, ekuphileni njengoMoya, ukudinga zonke izinto ezidingwa ngabantu, kodwa, njengomuntu ojwayelekile, udla ukudla, agqoke izingubo, alale, futhi ahlale endaweni yokuhlala, enze konke okwenziwa ngumuntu ojwayelekile. Khona manjalo, ngenxa yokwehluka kwengaphakathi lakhe, akafani nalokhu esihlale sikhuluma ngakho ukuthi kungumuntu. Noma edlula kukho konke ukuhlupheka kwesintu, akuthi ngenxa yalokho bese ewushiya uMoya; nakuba Yena ejabulela isibusiso, kodwa akuthi ngalokho bese ekhohlwa nguMoya. UMoya nomuntu kuhlanganiswe ukuzwana okuthulile; kokubili akwehlukaniseki, futhi akukaze kwehlukaniswe. Ngoba umuntu ungukuba yinyama koMoya, futhi uvela kuMoya, kuMoya onesimo esithile, ngakho uMoya ohlala enyameni akavele aguquguquke nje, okusho ukuthi, akenzi izinto ezingahambisani nemvelo, okuwukuthi, lo Moya awukwazi ukushiya umzimba oyinyama, ngoba uma ubengakwenza lokho, isenzo sikaNkulunkulu sokuba yinyama besiyolahlekelwa yiwo wonke umqondo waso. Kusekuvezweni koMoya emzimbeni oyinyama kuphela lapho isintu singenziwa simazi uNkulunkulu wokoqobo uqobo Lwakhe, futhi yileso sikhathi kuphela lapho kugcwaliswa khona intando kaNkulunkulu. Kungemuva kokuba uNkulunkulu ethule uMoya nenyama ngokwehlukana esintwini kuphela lapho ekhombisa khona ubumpumputhe nokungalaleli komuntu: “kodwa umuntu akaze angibone ngokweqiniso, futhi akazange angiqaphele ngihamba ezweni.” Kolunye uhlangothi, uNkulunkulu uthi, okungaziwa umhlaba, uzifihla emzimbeni wenyama, engagili zimanga ukuze abantu bazibone; kolunye futhi uhlangothi, Uyakhononda esintwini ngokungamazi. Nokho, akukho mpikiswano kulokhu. Empeleni, uma sekubukwa imininingwane yakho, akulukhuni ukubona ukuthi kunezinhlangothi ezimbili endleleni uNkulunkulu afeza ngayo izinhloso zakhe. Manje, uma uNkulunkulu ubengenza izimpawu nezigameko ezingejwayelekile, ngaphandle kokwenza noma yimuphi umsebenzi omningi, ubengavele aqalekise umuntu athi lowo muntu akafe, lowo muntu avele afe khona lapho, obekuyokwenza wonke umuntu akholwe; kodwa lokho bekungeke kuyifeze inhloso kaNkulunkulu yokuba yinyama. Uma uNkulunkulu ubengakwenza ngempela lokhu, isintu besingeke sikwazi, ngemiqondo yaso, ukukholelwa ebukhoneni baKhe, besingeke sikholwe ngokweqiniso futhi besingadidanisa udeveli noNkulunkulu. Okubaluleke nakakhulu, isintu besingeke sisazi isimo sikaNkulunkulu: lokhu akuyona enye ingxenye yencazelo kaNkulunkulu esenyameni? Uma isintu singenamandla okwazi uNkulunkulu, kusho ukuthi-ke uyohlala enguNkulunkulu esizakhele sona emiqondweni yaso, uNkulunkulu wezinto ezingaphezulu kwemvelo, olawula izinto emhlabeni wabantu. Ngeke yini lokhu kube yisibonelo semidlinzo elawula umuntu? Noma, ukukubeka ngendlela esobala lokhu, kungeke kusho ukuthi uSathane, udeveli, nguye olawulayo? “Yini ngithi ngibuyisela kimi amandla Ami? Kungani ngithi ukuba senyameni kunezincazelo eziningi kakhulu?” Ngomzuzu uNkulunkulu eba yinyama, yilesi sikhathi ethatha amandla Akhe; yingale nkathi ubunkulunkulu Bakhe buphumela obala ukwenza umsebenzi waKhe ngokuqondile. Inyathelo ngenyathelo, wonke umuntu uya ngokuya emazi uNkulunkulu wokoqobo, kuthi ngenxa yalokhu, indawo ebihleli uSathane enhliziyweni yomuntu iqedwe ngokuphelele ngenkathi indawo kaNkulunkulu ikhula. Ngaphambili, uNkulunkulu owayekhona emiqondweni yabantu wayebonakala njengesithombe sobusathane, uNkulunkulu ongathinteki, ongabonakali, kodwa umuntu wayekholwa ukuthi lo Nkulunkulu wayengagcini ngokuba khona nje kodwa futhi wayekwazi ukwenza yonke imigilingwane yezimpawu nokwembula yonke inhlobo yezimfihlakalo, njengokwesabeka kwabaphethwe amadimoni. Lokhu kwanele ukuqinisekisa ukuthi uNkulunkulu, ezingqondweni zabantu, akasona isithombe sikaNkulunkulu kodwa enye into engeyena uNkulunkulu. uNkulunkulu uthi ufuna ukuthola indawo engango-0.1% wenhliziyo yomuntu, nokuthi yilona zinga eliphezulu kakhulu alifuna esintwini. Akuyikho kuphela ukuthi kukhona ingxenye eludlana kule nkulumo; kukhona futhi ingxenye eyiqiniso. Ukuba ibingachazwanga ngale ndlela, abantu bebeyokubona kuphansi kakhulu lokhu okufunwa nguNkulunkulu kubona, kube sengathi uNkulunkulu ubazi kancane kakhulu. Akukhona ukusebenza komqondo womuntu lokhu?

Uma umuntu ethatha lokhu okungenhla akuhlanganise nesibonelo sikaPetru esilapha ngezansi, uzobona ukuthi impela uPetru wayeyindoda eyayimazi kangcono kakhulu uNkulunkulu, ngoba wakwazi ukumfulathela uNkulunkulu wokuzakhela engqondweni walandela ulwazi lukaNkulunkulu ongokoqobo. Wakwenzelani uNkulunkulu ukwenza isiqiniseko sokuthi uyakuphawula ukuthi abazali bakhe babengodeveli ababephikisa uNkulunkulu? Kuyaqiniseka kulokhu ukuthi uPetru wayengalandeli uNkulunkulu owayesenhliziyweni yakhe, nokuthi abazali bakhe bamele uNkulunkulu wokuzakhela engqondweni: Yilena inhloso kaNkulunkulu ngokusebenzisa isibonelo sabazali bakaPetru. Iningi labantu alilinaki leli qiniso, bagxilisa amehlo abo emithandazweni kaPetru, kangangokuba abanye baze bagcine njalo imithandazo kaPetru emilonyeni nasemiqondweni yabo, kodwa bangacabangi nakanye ukwehlukanisa uNkulunkulu wokuzakhela nolwazi lukaPetru. Yini eyenza uPetru aphendukele abazali bakhe afune ukwazi uNkulunkulu? Yini eyenza ahlanganise izifundo azifunda kulabo ababehlulekile ukuze azikhuthaze ukuba asebenze ngamandla? Kungani athathe ukholo nothando lwabo bonke labo ababethande uNkulunkulu yonke ominyaka eyadlula? UPetru wayekuqonda ukuthi konke okuhle kuvela kuNkulunkulu – kusuka ngqo kuNkulunkulu kungedlulanga esandleni sikaSathane. Kulokhu, umuntu uyabona ukuthi loWo ayemazi kwakunguNkulunkulu wokoqobo, hhayi uNkulunkulu wemigilingwane. Kungani uNkulunkulu athi uPetru wakunakisisa ngokukhethekile ukuthatha ukholo nothando lwabo bonke abathanda uNkulunkulu kuyo yonke iminyaka edlule? Kulokhu umuntu uyabona ukuthi isizathu esisemqoka esenza ukuthi abantu behluleke iminyaka ngeminyaka ukuthi babephethe kuphela ukholo nothando kodwa babengamazi uNkulunkulu wokoqobo, ngakho ukukholwa kwabo kwaqhubeka nokungacaci. Yini uNkulunkulu ekhuluma kuphela ngokholo lukaJobe kaningi kodwa angasho nakanye ukuthi uJobe wayemazi uNkulunkulu, futhi ngaphezu kwalokho ambize ngomncinyane kunoPetru? Ngokwamazwi kaJobe, “Ngizwile Ngawe ngokuzwa kwendlebe: kodwa manje iso lami seliyakubona,” umuntu uyabona ukuthi uJobe wayenokholo kodwa engenalo ulwazi. Ekufundeni inkulumo, “Ngesibonelo esiphikisayo sabazali bakhe sokukhonza njengesiqhathaniso, lokhu kwamenza ukuthi akulungele ukubona uthando Lwami nomusa Wami,” iningi labantu lizogqugquzeleka ukubuza inqwaba yemibuzo: Kwenziwa yini ukuba uPetru azi uNkulunkulu kuphela uma emiswa eqhathaniswa nesibonelo esiphikisayo, kodwa hhayi ngokuqondile? Kwenziwa yini ukuthi azi kuphela umusa nothando, kodwa ezinye izinto azishiwo? Kulapho kuphela umuntu ekhanyelwa khona ukungabi yiqiniso kukaNkulunkulu wokuzakhela engqondweni lapho umuntu ekwazi ukulandela ulwazi lukaNkulunkulu ongokoqobo. Inhloso yaleli zwi ukuholela abantu ekushabalaliseni uNkulunkulu wokuzakhela ezinhliziyweni zabo. Ukuba isintu sasilokhu sibazile ubuso bangempela bukaNkulunkulu, kusuka ekuqaleni kwendalo kuze kube namuhla, babengeke bazejwayele ngokugcwele kangaka izindlela zikaSathane, njengoba kwaziwa esageni esithi, “Umuntu akaliboni ithafa engakaze anqamule intaba,” okwenza ucace ngokwenele umqondo kaNkulunkulu uma ekhuluma la mazwi. Ngoba ufuna ukuholela abantu ekuliqondeni ngokujulile iqiniso lesibonelo asisebenzisile, uNkulunkulu ugcizelela ngamabomu emuseni nasothandweni, okubonisa ukuthi isikhathi uPetru ayephila kuso kwakuyiNkathi Yomusa. Uma ukubuka ngakolunye uhlangothi, lokhu kubembula ngokucace kakhudlwana ubuso obubi bukadeveli, kuphela ocupha futhi onakalise isintu, ngalokho alubeke kucace uthando nomusa kaNkulunkulu.

UNkulunkulu ubuye abeke amaqiniso ngezinhlupheko oyebhekene nazo uPetru aze achaze nezimo zangempela zazo, ukuze abantu bakwazi ukubona kangcono lokhu okulandelayo: ukuthi uNkulunkulu akagcini nje ngokuba nomusa nothando, kodwa futhi unobukhosi nolaka, nokuthi labo abaphila ngokuthula akusho ukuthi baphila phakathi kwesibusiso sikaNkulunkulu. Phezu kwalokho ukuxoxela abantu ngezigigaba zikaPetru emva kobunzima bakhe kukhombisa ngokusobala ubuqiniso bala mazwi kaJobe: “Ingabe samukela okuhle okuvela esandleni sikaNkulunkulu, singakwamukeli nokubi na?” Lokhu kwanele ukukhombisa ukuthi uPetru wayesefike ezingeni eliyingqayizivele lokwazi uNkulunkulu, okwakungakaze kufinyelele muntu kulo eminyakeni eyedlule: yilokhu uPetru akuzuza ngenkathi ethatha ukholo nothando lwabo bonke ababeke bathanda uNkulunkulu eminyakeni eyedlule wase ehlanganisa izifundo zokwehluleka kwakudala ukuze azikhuthaze. Ngalesi sizathu noma ngubani ofinyelela olwazini lwangempela ngoNkulunkulu ubizwa ngokuba “yisithelo,” noPetru ungomunye walaba. Emithandazweni kaPetru kuNkulunkulu umuntu uyalubona ulwazi lwangempela ngoNkulunkulu uPetru aluzuzile ngokuhlushwa kwakhe, kodwa ubuthakathaka obuncane busekuthini akakwazanga ukuyiqonda ngokuphelele intando kaNkulunkulu. Yikho nje, ngokwakhela esisekelweni solwazi ngoNkulunkulu olwatholwa nguPetru, uNkulunkulu ubeke umgomo “wokuhlala kuphela engxenyeni engu- 0.1 % enhliziyweni yomuntu.” Uma ubheka iqiniso elithi ngisho uPetru, indoda eyayimazi kakhulu uNkulunkulu, akakwazanga ukuyiqonda ngokunembile intando kaNkulunkulu, kungasongwa kuphela kuthiwe isintu asinaso nhlobo isitho sokwazi uNkulunkulu, ngoba uSathane usevele emone kakhulu kangaka umuntu, futhi lokhu kuholela ekuthini abantu bazi ingqikithi yobuntu. Le migomo emibili- othi umuntu akanaso isitho sokwazi uNkulunkulu nokuthi umuntu usengenwe nguSathane ngokuphelele – isinikeza inkundla yokuqhakambisa amandla amakhulu kaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu, ngokukhipha amazwi nje nangaphandle kokuthi aze azikhandle, usehleli endaweni ethile enhliziyweni yomuntu. Kungani ukufinyelela ku-0.1% kusho ukufinyelela ekugcwalisweni kwentando kaNkulunkulu? Ukuchaza lokhu ngokweqiniso lokuthi uNkulunkulu akamnikanga umuntu lesi sitho: Uma, ekungabini khona kwalesi sitho, isintu besingaba nolwazi olugcwele (1oo %), kusho ukuthi umuntu ubeyozazi zonke izenzo nemicabango kaNkulunkulu bese kuthi, njengoba yaziwa imvelo yomuntu, ubeyophendukela ngokushesha uNkulunkulu, asuse udlame lokuphikisa Yena ngokusobala (iyona ndlela okwawa ngayo uSathane le). Ngakho-ke uNkulunkulu akamthatheli phansi umuntu. Yingoba usemvule ngaphakathi ngokugcwele umuntu, waze wakwazi ngokucacile ngisho nokuthi angakanani amanzi axutshaniswe negazi lakhe: Uyiqonda kakhulu kangakanani-ke imvelo esobala yomuntu? uNkulunkulu akawenzi neze amaphutha, futhi ngaphezu kwalokho, ekuphimiseni amazwi Akhe, ukhetha amagama ngokucophelela okukhulu. Ngenxa yalokhu, iqiniso lokuthi uPetru wayengashayi emhlolweni ekuqondeni intando kaNkulunkulu aliliphikisi iqiniso lokuthi wayebuye abe yindoda emazi kangcono kakhulu uNkulunkulu, nokuthi, okusemqoka ukuthi lokhu kokubili akuhlobene neze. Kwakungekhona ukudonsela amehlo abantu kuPetru okwenza uNkulunkulu enze lesi sibonelo sakhe. Yini uPetru akwazi ukufinyelela ekwazini uNkulunkulu naphezu kokuba umuntu onjengoJobe engakwazanga? Yini athi umuntu unawo amandla okufinyelela kulolu lwazi kodwa abuye athi futhi lokho kusemandleni amakhulu kaNkulunkulu? Ingabe kuyiqiniso ngempela ukuthi abantu bazalwa benesipho sokulunga? Abantu abakutholi kulula ukuqonda leli phuzu–akekho ongayazi incazelo yalo ejulile ngaphandle kokuthi ngiyichaze. Inhloso yala mazwi ukwelekelela abantu ukuba bafinyelele ezingeni elithile lokukhanyiseleka, abazothola kukho isibindi sokubambisana noNkulunkulu. Kulapho kuphela uNkulunkulu angasebenza khona ngokubambisana nomuntu. Sinjena isimo sangempela emkhakheni womoya, futhi asiqondakali nhlobo kumuntu. Ukuqeda indawo ehleli uSathane enhliziyweni yomuntu, bese beyinika uNkulunkulu leyo ndawo—yilokhu okushiwoyo ngokuphebeza ukuhlasela kukaSathane, futhi kungashiwo ngenxa yalokhu ukuthi uKristu usehlele emhlabeni, kungashiwo ngale ndlela ukuthi imibuso yomhlaba isiphenduke umbuso kaKristu.

Lapha kuyashiwo ukuthi uPetru ube yisibonelo nomfuziselo wabantu weminyaka eyizinkulungwane. Lokhu akushiwo kuphela ukuze kuchazwe ukuthi uyisibonelo nomfuziselo: la mazwi ayisibonakaliso senkundla yempi emkhakheni womoya. Sonke lesi sikhathi uSathane ubesebenza kumuntu, ngethemba elingekho lokugwinya isintu ngalokho bese ephoqa uNkulunkulu ukuba abhubhise izwe ukuze uNkulunkulu elahlekelwe ubufakazi baKhe. Kodwa uNkulunkulu wathi: “Ngiyoqale ngakhe isibonelo ukuze ngithathe indawana encane enhliziyweni yomuntu. Okwamanje, isintu asiNgithokozisi futhi asiNgazi ngokuphelele: noma kunjalo, ngokwethembela emandleni aMi amakhulu, umuntu uyokwazi ukuzinikela kiMina ngokugcwele bese eyeka ukungivukela, Mina ngiyosebenzisa lesi sibonelo ukunqoba uSathane, okusho ukuthi ngiyosebenzisa indawo Yami engu-0.1% ukucindezela amandla uSathane abewasebenzisa phezu kwabantu.” Ngakho-ke, namuhla, uNkulunkulu usebenzise isibonelo sikaPetru ukuze asebenze kuso sonke isintu njengephethini okufanele ilandelwe. Uma umuntu ehlanganisa konke lokhu nebinza lokuqala lenkulumo, uyabubona ubuqiniso balokhu uNkulunkulu akushilo ngoqobo lwesimo emkhakheni womoya: “Izinto manje azisenjengoba zake zaba njalo: ngizokwenza izinto, osekulokhu kwaqala indalo, umhlaba awukaze uzibone, ngizokhuluma amazwi osekulokhu kwasuka endulo, abantu abakaze bawezwe, ngoba ngifuna sonke isintu singazi ngisenyameni.” Kulokhu umuntu uyabona, ukuthi lokho uNkulunkulu akhulume ngakho usekuqalile namuhla. Abantu bakwazi kuphela ukubona izinto njengoba zibonakala ngaphandle futhi hhayi isimo sangempela sangaphakathi emkhakheni womoya. Ngalesi sizathu, uNkulunkulu wathi ngendlela esobala futhi eqondile: Lezi yizinyathelo ekuphatheni Kwami, lezo abantu abangazazi nakancane. Yize noma ngikhuluma ngazo ngokuvuleleka, umuntu usadidekile engqondweni yakhe kangangokuthi akulula ukumcacisela yonke imininingwane. Bulapha-ke ubuphansi obusobala bomuntu, akunjalo? Kukhona amagama angakhulunyiwe phakathi kwala mazwi, achaza ukuthi impi isilwile emkhakheni womoya, njengoba kuthintiwe ngenhla.

Intando kaNkulunkulu ayifezeki ngokuphelele emva kokuchaza Kwakhe kafushane indaba kaPetru, ngakho uNkulunkulu ufuna okulandelayo kumuntu mayelana nezindaba zikaPetru: “Emhlabeni nasemkhathini jikelele, phakathi kwazo zonke izinto ezulwini nasemhlabeni, zonke izinto emhlabeni nasezulwini zifaka amandla azo esigabeni sokugcina somsebenzi Wami. Ngiqinisekile anifuni ukuba yizibukeli, niyiswa ngapha nangapha yimpi kaSathane?” Abantu bakhanyiselwa ngokujulile emva kokufunda ngolwazi lukaPetru, futhi ukuze bathole umphumela ongcono kakhudlwana, uNkulunkulu uvumela ukuba isintu sibone imiphumela yokwenza umathanda nokungamazi Yena, bese, ephinda etshela abantu—ephinda futhi eqondisa ngqo—ngoqobo lwezimo zempi emkhakheni womoya. Kungale ndlela kuphela lapho isintu singaba nokucophelela okuthe xaxa ekuzivikeleni ekuthunjweni nguSathane; nokuthi, kuyacaca, kulokhu ukuthi, uma bewa, ngeke baphinde bazuze insindiso kuNkulunkulu njengoba benzile manje. Uma zibekwa ndawonye, lezi zexwayiso eziningi, ekujuliseni isisindo samazwi kaNkulunkulu esintwini, zenze ukuba abantu bawuthokozele kakhudlwana umusa waKhe futhi bawalalelisise amazwi aKhe okwexwayisa, ngale ndlela bafinyelele ngokweqiniso enhlosweni kaNkulunkulu yokusindisa isintu.

Okwedlule: Isahluko 5

Okulandelayo: Mayelana Nokuphila KukaPetru

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp