I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Gxila Kakhulu Kokungokoqobo

Wonke umuntu angakwazi ukupheleliswa uNkulunkulu, ngakho wonke umuntu kufanele aqonde ukuthi iyiphi inkonzo kaNkulunkulu ehambisana kahle nezinhloso zikaNkulunkulu. Abantu abaningi abazi ukuthi kusho ukuthini ukukholelwa kuNkulunkulu futhi abazi ukuthi kungani kufanele bakholelwe kuNkulunkulu. Okusho ukuthi, abantu abaningi abawuqondi umsebenzi kaNkulunkulu noma inhloso yohlelo lukaNkulunkulu lokuphatha. Kuze kube manje, abantu abaningi basacabanga ukuthi ukukholelwa kuNkulunkulu kumayelana nokuya ezulwini nokusindisa imiphefumulo yabo. Abakabi nalo ulwazi ngokubaluleka okuthile kokukholelwa kuNkulunkulu, futhi ngaphezu kwalokho abanakho ngisho nokuqonda umsebenzi kaNkulunkulu obaluleke kakhulu ohlelweni Lwakhe lokuphatha. Ngoba zonke izinhlobo zezizathu zabo, abantu abanandaba nomsebenzi kaNkulunkulu futhi abacabangi ngezinhloso zikaNkulunkulu noma uhlelo lukaNkulunkulu lokuphatha. Thina esikuleli thimba, umuntu nomuntu kufanele azi ukuthi iyini inhloso yohlelo lukaNkulunkulu lokuphatha, namaqiniso uNkulunkulu asewafezile, kungani uNkulunkulu ekhethe leli qembu labantu, iyini imigomo nokubaluleka kwalo, nokuthi yini uNkulunkulu afuna ukuyifinyelela kuleli qembu. Ezweni likadrago omkhulu obomvu, uNkulunkulu ukwazile ukuvusa lelo qembu labantu elifihlekile, futhi uqhubekile nokusebenza kwaze kwaba manje, ezama futhi ephelelisa ngazo zonke izinhlobo zezindlela, ekhuluma amazwi angabaleki, enza umsebenzi omningi futhi ethumela izikhonzi eziningi. Kusukela ngesikhathi uNkulunkulu efeza lowo msebenzi omkhulu, kungabonakala ukuthi kukhulu kakhulu ukubaluleka komsebenzi kaNkulunkulu. Okwamanje ngeke nikubone konke. Ngakho, ningawuthathi kancane umsebenzi uNkulunkulu awenze kini; lokhu akuyona into encane. Lokhu nje uNkulunkulu anibonise khona namuhla kwanele ukuthi ningacabanga ngakho futhi nikuqonde. Ukuqonda okujulile nokuthuthuka ezimpilweni zenu ningaba nakho kuphela uma seniqonda ngokujulile. Lokhu abantu abakuqondayo nabakwenzayo njengamanje ngempela kuncane kakhulu futhi ngeke kuzanelise ngokugcwele izinhloso zikaNkulunkulu. Lokhu ukushiyeka komuntu nokwehluleka ukwenza umsebenzi wabo. Yingakho imiphumela okufanele ifinyelelwe ingakafinyelelwa. UMoya Ongcwele awunayo indlela yokusebenza kubantu abaningi ngoba banokuqonda okuncane ngomsebenzi kaNkulunkulu futhi abazimisele ukuphatha umsebenzi wendlu kaNkulunkulu njengento eyigugu. Bahlale besebenzisa imizwa ukuze baphunyuke, noma balingise lokho abaningi abakwenzayo, noma bamane babonise abantu ukuthi “bayasebenza.” Namuhla, umuntu nomuntu kuleli thimba kufanele akhumbule ukuthi wenze konke abengakwenza yini, nokuthi uzame ngawo wonke yini amandla akhe. Abantu abayifezi nhlobo imisebenzi yabo. Akukhona ukuthi uMoya Ongcwele awuwenzi umsebenzi Wakhe kodwa ukuthi abantu abawenzi owabo, benze kube nzima ngoMoya Ongcwele ukwenza umsebenzi Wakhe. UNkulunkulu uqedile ukwenza amazwi Akhe, kodwa abazange nhlobo babe nokubambisana futhi basele emumva kakhulu, abakwazi ukusondela kuzo zonke izigaba, abakwazi ukulandela izinyathelo zeWundlu eduzane. Akufanele banamathele kukho abazange banamathele kukho; obekufanele bakwenze abakwenzanga; obekufanele bakukhulekele abazange bakukhulekele; obekufanele bakulahle abazange bakulahle. Abenzanga lutho kulezi zinto. Ngakho, le nkulumo yokuya edilini iyize futhi ayinayo nhlobo incazelo yangempela. Isemicabangweni yabantu. Kungashiwo ukuthi kusukela manje abantu abakaze nhlobo bawufeze umsebenzi wabo. Yonke into incike kuNkulunkulu enza futhi esho izinto Uqobo Lwakhe, ngenkathi umsebenzi wabantu ubulokhu umncane kakhulu. Bonke bawudoti ongenamsebenzi ongazi ukuthi kubanjiswana kanjani noNkulunkulu. UNkulunkulu ukhulume amakhulu ezinkulungwane zamagama, kodwa abantu abakaze nhlobo bawenze, kusukela ekulahleni inyama, ekulahleni imibono, ukulalela kuzo zonke izinto ukuba nokuqonda nokuzuza ukuhlakanipha ngesikhathi esifanayo, nokudedela isithunzi sabantu ezinhliziyweni zabo, ukuqeda izithixo ezisezinhliziyweni zabo, ukudlubulunda ezinhlosweni zomuntu ezingalungile, ukungenzi ngokuhambisana nemizwelo yabo, ukwenza izinto ngaphandle kokuchema, ukucabanga kakhulu ngokuthandwa uNkulunkulu, nethonya labo kwabanye lapho bekhuluma, ukwenza izinto eziningi ezizuzisa umsebenzi kaNkulunkulu, ukukhumbula ukuzuza indlu kaNkulunkulu kukho konke abakwenzayo, ukungavumeli imizwa yabo inqume ukuziphatha kwabo, ukulahla okujabulisa inyama yabo, ukuqeda umhobholo nemibono emidala, njalo njalo. Eqinisweni abantu baqonda ezinye izinto kuwo wonke wonke la mazwi alokho uNkulunkulu akufuna kubo, kodwa abazimisele ukuwenza. UNkulunkulu angaphinde asebenze kanjani futhi abakhuthaze? Izidlubulundi emehlweni kaNkulunkulu zisengaba kanjani nesibindi sokukhetha amazwi kaNkulunkulu ziwabheke njengegugu? Basithathaphi isibindi sokudla ukudla kuNkulunkulu? Ukuphi unembeza womuntu? Abakayifezi nemincane imisebenzi okufanele bayenze, ngakho ukukhulu ngokwenza okusemandleni akusizi. Abaphuphi yini? Akunakukhulunywa ngokungokoqobo ngaphandle kokwenza. Lelo yiqiniso elimsulwa!

Manje kufanele nifunde izifundo eziningi ezinengqondo. Asikho isidingo saleyo nkulumo ememezayo neyize abantu abayithandayo. Uma kukhulunywa ngolwazi, umuntu nomuntu uphakeme kunolandelayo, kodwa abakabi nayo indlela yokwenza. Bangaki okuke kwaba khona abakwenzayo? Bangaki abafunde izifundo zangempela? Ubani ongaxoxa ngokungokoqobo? Ukukwazi ukukhuluma ngolwazi lwamazwi kaNkulunkulu akuvezi isiqu sakho sangempela. Kumane kubonisa ukuthi wazalwa uhlakaniphile futhi unesiphiwo. Kuseyize uma ungakwazi ukukhomba indlela, umane nje uwudoti ongenamsebenzi! Awenzi sengathi awukwazi ukusho lutho ngendlela yangempela yokwenza? Awuzenzisi yini uma ungakwazi ukusho izimo zakho zangempela kwabanye, ngokwenza lokho ubanika izifundo abangazifunda noma indlela yokwenza? Awuwona yini upomu? Ubaluleke ngani? Umuntu onjalo angadla kuphela indima “yomsunguli wombono wentando yeningi,” hhayi “umxhasi ekuletheni intando yeningi.” Ukungabi nengokoqobo kuwukungabi naqiniso. Ukungabi nengokoqobo kuwukungabi usizo ndawo. Ukungabi nengokoqobo kuwukuhamba ufile. Ukungabi nengokoqobo “kuwukucabanga ngenqubo yeMarxist-Leninist,” ngaphandle kokubaluleka kobufakazi. Ngicela wonke umuntu athule ngemfundiso nenkulumo yento engokoqobo, into yangempela nenokwethenjelwa, afunde “ngobuciko bamanje,” akhulume ngento engokoqobo, anikele ngokungokoqobo, futhi abe nomoya wokuzinikela. Yiba ngokoqobo lapho ukhuluma futhi ungagxili enkulumweni engenangqondo neyihaba ukuze ujabulise abantu noma ukuze bacabange ngendlela ehlukile ngawe. Kubaluleke ngani lokho? Kusiza ngani ukuvuselela uthando lwabantu ngawe? Yiba “nobuciko” lapho ukhuluma, yiba nobuhlakani ekuziphatheni kwakho, cabangisisa emsebenzini wakho, yiba nengqondo lapho ukhuluma nabantu, ukhumbule ukuzuzisa indlu kaNkulunkulu kuzo zonke izenzo, unembeza wakho mawulawule imizwa yakho, ungabuyisi umusa ngenzondo, noma ungawubongi umusa, futhi ungabi umzenzisi, ugweme ukuba yithonya elibi. Lapho udla futhi uphuza amazwi kaNkulunkulu, enze ahlobane nokuba ngokoqobo, futhi lapho uxoxa, ukhuluma kakhulu ngezinto ezihluzekile ungabi ingqongqo—uNkulunkulu akakufuni lokho. Bekezela kakhudlwana futhi ube nesineke, zijwayeze ukuvuma kakhudlwana, yipha futhi ukhululeke kubantu, ufunde “emoyeni kandunankulu.”[a] Lapho unemicabango engemihle, zama kakhudlwana ukushiya inyama. Lapho usebenza, khuluma kakhudlwana ngezindlela ezinengqondo futhi ungaphakami kakhulu, ngale kwalokho kuyoba yilokho abantu abangenakho ukufinyelela. Injabulo ibe ncane, kwande umnikelo—bonisa umoya wokuzidela okukhulu. Cabangisisani ngezinhloso zikaNkulunkulu, lalela unembeza wenu kakhulu, nikhumbule kakhudlwana futhi ningayikhohlwa indlela uNkulunkulu aniyala ngayo mihla yonke ngoba ekhathazekile ngani. Ifundeni kaningana “incwadi yezehlakalo ezibalulekile.” Ningadunyelwa ngale ndlela, kodwa bonisani ukuhluzeka okuthe xaxa, nizuze ukuqonda okuthile. Lapho isandla sesono seluleka, sibuyisele emuva ungasivumeli seluleke kakhulu. Asinamsebenzi! KuNkulunkulu uthola neziqalekiso; qaphela. Inhliziyo yakho mayibe nozwelo kwabanye ungahlale ugadla ngezikhali esandleni. Yipha kakhudlwana futhi ukhulume kakhudlwana ngempilo, ungawulahli umoya wokusiza abanye. Yenza okuningi ukhulume okuncane. Makube kuningi okwenzayo, kube kuncane okucwaningayo nokuhlaziyayo. Khuthazwa kakhulu uMoya Ongcwele, unike uNkulunkulu amathuba amaningi okukuphelelisa. Nciphisa iminonjana yabantu—ziseningi kakhulu izindlela zabantu zokwenza izinto. Ukuziphatha nokwenza okungaphezu kwemvelo kusenyanyeka. Susa iningi lab. Isimo somqondo wakho sisenyanyeka kakhulu. Kulungise kakhudlwana. Isithunzi abantu abasenaso enhliziyweni yakho sisesikhulu kakhulu. Isithunzi esiningi sinike uNkulunkulu ungabi ongacabangi kangaka. Okokuqala “ithempeli” elikaNkulunkulu futhi akufanele libe nabantu. Ngamafuphi, gxila kakhulu ekulungeni kancane emizweni, futhi kuhle ukuqeda inyama; khuluma kakhulu ngokungokoqobo kancane ngolwazi, futhi kungcono ukuthula; khuluma kakhulu ngendlela yokwenza futhi unciphise inkulumo engasizi neyihaba, kungcono ukuqala ukwenza njengamanje.

Izimfuno zikaNkulunkulu kubantu aziphakeme. Uma abantu befaka umzamo omncane bayokwazi ukuthola “imaki lokudlulela phambili.” Empeleni, ukuqonda, ukwazi, nokwamukela iqiniso kuyindida kakhulu kunokwenza iqiniso; ukwazi nokwenza iqiniso kuza ngemva kokuqale wenze iqiniso. Lesi isigaba nendlela yomsebenzi woMoya Ongcwele. Ungahlala kanjani ungakulaleli? Ingabe uyokwazi ukuba nomsebenzi woMoya Ongcwele ngokwenza izinto ngendlela yakho? Ingabe umsebenzi kaNkulunkulu usekelwe entandweni yakho, noma ngemva kokuba uwuqhathanise namazwi kaNkulunkulu? Akusizi uma ungakwazi ukukubona ngokucacile lokhu. Kungani abantu abaningi bechitha amandla amakhulu befunda amazwi kaNkulunkulu kodwa benolwazi kuphela futhi bengakwazi kusho lutho ngendlela yangempela kamuva? Ingabe ucabanga ukuthi ukuba nolwazi kulingana nokuba neqiniso? Akuwona yini lowo umbono odidekile? Uyakwazi ukukhuluma izilimi eziningi njengesihlabathi esisebhishi, kodwa alukho kuzo olunendlela yangempela. Kulokhu, awubakhohlisi yini abantu? Awukhulumeli yini safuthi kodwa ungenzi? Ukwenza ngale ndlela kuyabalimaza abantu! Ukuphakama kwemfundiso, kusho ukuphenduka ize kokungokoqobo, futhi ayanda namathuba okungakwazi ukuletha abantu kokungokoqobo; ukuphakama kwemfundiso, kukwenza ungcolise futhi umelane noNkulunkulu. Ungaphathi izimfundiso eziphakeme kakhulu njengomcebo oyigugu; ziyalimaza futhi azinamsebenzi! Mhlawumbe abanye abantu bayakwazi ukukhuluma ngezimfundiso eziphakeme kakhulu—kodwa izimfundiso ezinjalo azinalutho olungokoqobo, ngoba laba bantu abakaze babhekana nazo ngqo, ngakho abanandlela abangayenza. Labo bantu abakwazi ukuhambisa umuntu emgudwini ofanele, futhi bayogcina ngokuphambukisa abantu. Akubona yini abantu abalimazayo laba? Okungenani, kumele ukwazi ukuxazulula izinkinga zamanje futhi uvumele abantu bafinyelele ukungena; yilokhu kuphela okusebenza njengokuzinikela, futhi kulapho kuphela lapho uyokwazi khona ukusebenzela uNkulunkulu. Ungahlale ukhuluma okuphakeme, amazwi akhazimulayo, futhi ungababophi abantu ubenze bakulalele ngezenzo zakho eziningi ezingafanele. Ukwenza kanjalo ngeke kube namphumela, kungandisa kuphela ukudideka kwabantu. Ukuhola abantu ngale ndlela kuyokwakha izingxenye eziningi zomthetho, okuyokwenza abantu bakuzonde. Leli iphutha lomuntu, futhi alithandeki ngempela. Ngakho, khuluma kakhulu ngezinkinga ezikhona manje. Ungaphathi izimo zabanye abantu njengempahla yakho bese uyikhiphela abanye ukuze bayithokozele. Kumele wena ufune indlela yokuphuma. Yilokhu okufanele kwenziwe yiwo wonke umuntu.

Uma okushoyo kunganika abantu indlela abazohamba kuyo, lokho kukwenza ube nengokoqobo. Akunandaba ukuthi uthini, kumele wenze abantu benze futhi bonke ubanike indlela abangayilandela. Akukho nje mayelana nokukwenzela ukuthi abantu babe nolwazi, kodwa okubaluleke kakhulu, kumayelana nokuba nendlela yokuhamba. Ukuze abantu bakholelwe kuNkulunkulu, kumele bahambe endleleni umsebenzi kaNkulunkulu obaholela kuyo. Okusho ukuthi, inqubo yokukholelwa kuNkulunkulu iyinqubo yokuhamba indlela uMoya Ongcwele okuholela kuyo. Ngenxa yalokho, kumele ube nendlela ongahamba kuyo noma kuthiwani, futhi kumele uhambe endleleni yokupheleliswa uNkulunkulu. Ungeluli kakhulu futhi ungangeni kakhulu. Umsebenzi woMoya Ongcwele nokuba nendlela yokungena, ungakuthola kuphela uma uhamba endleleni eholwa uNkulunkulu ngaphandle kokubanga iziphazamiso. Yilokhu kuphela okubalwa njengokulinganisa izinhloso zikaNkulunkulu nokufeza umsebenzi womuntu. Njengabantu abakuleli thimba, umuntu nomuntu kufanele awufeze kahle umsebenzi wakhe, wenza okungaphezu kokufanele ukwenze, futhi ungenzi umathanda. Abantu abenza umsebenzi kumele benze amazwi abo acace, abantu abalandelayo kumele bagxile kakhulu ekubekezeleleni ubunzima nokulalela, futhi wonke umuntu kumele abambelele endaweni yakhe angeqi umugqa. Kufanele icace ezinhliziyweni zawo wonke umuntu indlela okufanele enze ngayo nemisebenzi okufanele ayifeze. Thatha indlela uMoya Ongcwele okuholela kuyo; ungaphambuki noma uye emangeni. Kumele niwubone ngokucacile umsebenzi wanamuhla. Indlela yokungena emsebenzini wanamuhla iyona okufanele niyenze. Into yokuqala okumele ungene kuyo. Ungabe usadlala ngamazwi kwezinye izinto. Ukwenza umsebenzi wendlu kaNkulunkulu namuhla kuyisibopho sakho, ukwenza indlela yokusebenza yanamuhla kuwumsebenzi wakho, futhi ukwenza iqiniso namuhla kuwumthwalo wakho.

Imibhalo yaphansi:

a. Umoya kandunankulu: Isisho esivelele saseShayina isetshenziselwe ukuchaza umuntu onomqondo obanzi nophanayo.

Okwedlule:Bunjani Ubuhlobo Bakho NoNkulunkulu

Okulandelayo:Ukugcina Imiyalo Nokulandela Iqiniso

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Bantu! Jabulani!

  Ekukhanyeni kwaMi, abantu babona ukukhanya futhi. Ezwini laMi, abantu bathola izinto zokujatshulelwa. Sengiqhamukile eMpumalanga futhi Ngisuka kh…

 • UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele VIII

  UNkulunkulu Ungumthombo Wokuphila Kwazo Zonke Izinto (II) Masiqhubekeni nesihloko sengxoxo sangesikhathi esidlule. Ningasikhumbula isihloko esasikhulu…

 • Indlela… (5)

  Wayengekho owayazi uMoya Ongcwele ngaphambilini, futhi empeleni babengazi ukuthi indlela kaMoya Ongcwele iyini. Yingakho abantu bebehlala bezihlaza ph…

 • Umsindisi Usebuyile “Esefwini Elimhlophe”

  Ezinkulungwaneni eziningi zeminyaka, umuntu ubelokhu elangazelela ukubona ukufika koMsindisi. Umuntu ubelokhu elangazelela ukubona uJesu uMsindisi ese…