I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

2018 Christian Gospel Short film "UNKULUNKULU AKUBUSISE" Worship God and Receive His Protection

Ifilimu LeVangeli   1792  

Isingeniso

UNkulunkulu Akubusise

Abantu bajwayele ukuthi, "Izingozi ziyenzeka, impilo ngeke uyazi."

Namhlanje, ezomnotho nezobuchwepheshe kuthuthuka ngesivinini esikhulu,

amazinga okuphila athuthuke kancane kancane,

kodwa sesithole ukuthi izibhicongo emhlabenijikelele zinyuka usuku nosuku.

Uma sivula amaphephandaba, sivula i-TV, noma sivula iwebusayithi,

ngokuvamisile sizobona imibiko

yezinhlobo zonke zezibhicongo zemvelo nezidalwa ngabantu,

njengokuzamazama komhlaba, itsunami, izikhukhula, izomiso,

imililo, izingozi zasemayini, ukuphahlazeka kwamabhanoyi, kanye nokunye.

Izibhicongo sezijwayele ukwenzeka,nobukhulu bezibhicongo buyakhula kakhulu.

Izindawo ezihlaselwe isibhicongo zigcweleukuhlupheka, ukopha, ukulimala nokufa.

Amabhadi alokhu enzeka endaweni esizungezile avezaubufushane nobuntekenteke bempilo.

Lokhu kwenza sibone ukuthi abantu abakwazi ukubona

uhlobo lwesibhicongo esingabehlela,

futhi ngaphezu kwalokho nendlela yokubhekana nezigemegeme ezizayo.

Ngakho-ke yini esingayenza ukushintsha isiphetho sembubhiso ephelele?

Ngemva kokubuka le filimu emfishane, sithemba ukuthi uzoyithola impendulo

futhi uthole kuphela indlela engakusiza uthole ukuvikelwa uNkulunkulu

futhi usinde ezibhicongweni.

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.