Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

9 Woza eSiyoni Ngokudumisa

1. Woza eSiyoni ngokudumisa. Ikhaya likaNkulunkulu selivelile.

Woza eSiyoni ngokudumisa.

Konke kucula izindumiso zegama Lakhe elingcwele; liyasabalala.

UNkulunkulu uSomandla! uMbusi womhlaba, uKristu Wokugcina, iLanga lethu elikhanyayo eligqamile,

eliphume eNtabeni iSiyoni enobukhosi obukhulu emhlabeni. UNkulunkulu uSomandla!

Woza eSiyoni ngokudumisa.

Sonke siyakuhalalisela, siyahlabelela futhi siyadansa.

Impela unguMsindisi wethu neNkosi yomhlaba wonke,

2. Wenze iqembu labanqobi waqedela uhlelo lokuphatha lukaNkulunkulu.

Bonke kufanele babuyele kule ntaba, baguqe futhi bathandaze phambi kwesihlalo Sakho sobukhosi!

UnguNkulunkulu okunguye yedwa weqiniso; uyakhazimula futhi uyahlonipheka.

Yonke inkazimulo, udumo negunya ngokwesihlalo Sakho sobukhosi!

Umthombo wempilo ugeleza usuka esihlalweni sobukhosi,

unisela, wondla abantu Bakho, izimpilo zethu ziguquka nsuku zonke.

Ukukhanya okusha kuyasikhanyisela futhi kuyasilandela, njalo kwembula izinto ezintsha ngoNkulunkulu.

Woza eSiyoni ngokudumisa. Ikhaya likaNkulunkulu selivelile.

Woza eSiyoni ngokudumisa.

Konke kucula izindumiso zegama Lakhe elingcwele; liyasabalala.

UNkulunkulu uSomandla! uMbusi womhlaba, uKristu Wokugcina, iLanga lethu elikhanyayo eligqamile,

eliphume eNtabeni iSiyoni enobukhosi obukhulu emhlabeni. UNkulunkulu uSomandla!

Woza eSiyoni ngokudumisa.

Sonke siyakuhalalisela, siyahlabelela futhi siyadansa.

Impela unguMsindisi wethu neNkosi yomhlaba wonke,

3. Qinisekisa uNkulunkulu wangempela ngokwazi.

Amazwi kaNkulunkulu ahlale evela, evela kubantu abafanele.

Impela sibusiswe ngokweqiniso!

Ubuso nobuso noNkulunkulu usuku ngosuku, sixoxa Naye konke.

Sidedela uNkulunkulu anqume konke. Sicabanga ngamazwi kaNkulunkulu.

Izinhliziyo zethu ziphakathi kuNkulunkulu ngokuthula.

Ngakho siza phambi kukaNkulunkulu, samukela ukukhanya Kwakhe phambi Kwakhe.

Izimpilo zethu, izenzo, amazwi, nemicabango konke kusesisekelweni sezwi likaNkulunkulu.

Lihlale lisehlukanisela okuhle kokubi.

Woza eSiyoni ngokudumisa. Ikhaya likaNkulunkulu selivelile.

Woza eSiyoni ngokudumisa.

Konke kucula izindumiso zegama Lakhe elingcwele; liyasabalala.

UNkulunkulu uSomandla! uMbusi womhlaba, uKristu Wokugcina, iLanga lethu elikhanyayo eligqamile,

eliphume eNtabeni iSiyoni enobukhosi obukhulu emhlabeni. UNkulunkulu uSomandla!

Woza eSiyoni ngokudimisa.

Sonke siyakuhalalisela, siyahlabelela futhi siyadansa.

Impela unguMsindisi wethu neNkosi yomhlaba wonke,

4. Amazwi kaNkulunkulu, anjengenalithi idonsa intambo.

Izinto ezifihlwe ngaphakathi ziyovela enye emva kwenye.

Xoxa Naye, ungalibali. Imicabango nemiqondo ivezwa nguNkulunkulu.

Ukuphila umzuzu ngamunye, ukuzwa ukwahlulelwa,

5. konke phambi kwesihlalo sobukhosi sikaKristu.

Zonke izingxenye zemizimba yethu zisahlwithwe nguSathane.

Ukubuyisa igunya likaNkulunkulu, kufanele sihlanze ithempeli likaNkulunkulu manje.

Ukuphathwa nguNkulunkulu ngokugcwele kufuna impi yokuphila nokufa.

Ukubethela ubuntu bethu obudala, bese uJesu ovukile, ukuphila Kwakhe kuthathe ukubusa.

Manje uMoya oNgcwele uya phambili engxenyeni ngayinye yethu, uphaka impi!

Uma nje sisazimisele ukunikela nokubambisana noNkulunkulu,

uNkulunkulu uyohlala ekhanyisa ukukhanya Kwakhe okusihlanza ngaphakathi

futhi abuyise konke okuthathwe nguSathane,

ukuze sipheleliswe Nguye.

Ningachithi isikhathi. Philani ngaphakathi kwamazwi kaNkulunkulu.

Nakhiwe kanye nabo bonke abangcwele, nilethwe embusweni Wakhe

futhi ningene enkazimulweni kanye noNkulunkulu.

Woza eSiyoni ngokudumisa. Ikhaya likaNkulunkulu selivelile.

Woza eSiyoni ngokudumisa.

Konke kucula izindumiso zegama Lakhe elingcwele; liyasabalala.

UNkulunkulu uSomandla! uMbusi womhlaba, uKristu Wokugcina, iLanga lethu elikhanyayo eligqamile,

eliphume eNtabeni iSiyoni enobukhosi obukhulu emhlabeni. UNkulunkulu uSomandla!

Woza eSiyoni ngokudimisa.

Sonke siyakuhalalisela, siyahlabelela futhi siyadansa.

Impela unguMsindisi wethu neNkosi yomhlaba wonke.

Okwedlule:UNkulunkulu Wethu Ubusa NjengeNkosi

Okulandelayo:UNkulunkulu Ulethe Inkazimulo Yakhe EMpumalanga

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Ukubaluleka Kokubonakala KukaNkulunkulu

  I Ukubonakala kukaNkulunkulu kubhekise ekufikeni Kwakhe mathupha emhlabeni ezokwenza umsebenzi Wakhe. Nobunjalo kanye nesimo Sakhe, futhi ngendlela Ya…

 • Ihubo Lombuso (1) Umbuso Sewehlele Emhlabeni

  Umbuso kaNkulunkulu usufikile emhlabeni; ubuntu bukaNkulunkulu bugcwele futhi bucebile. Ubani ongama nje angajabuli? Ubani ongama nje angadansi? O Siy…

 • Thula Phambi KukaNkulunkulu

   I Inhliziyo ethule ngempela phambi kukaNkulunkulu ngeke ihlushwe umhlaba, noma umuntu, isenzo noma into; thula phambi kukaNkulunkulu. Konke okub…

 • Umkhuba Wokufuna Iqiniso

   I Kukho konke ohlangana nakho, yazi ukuthi yiziphi izingxenye zeqiniso ezihambelana nalokhu okuphambi kwakho. Uma ufuna intando kaNkulunkulu nga…