4 Woza eSiyoni Ngokudumisa

1. Woza eSiyoni ngokudumisa. Ikhaya likaNkulunkulu selivelile.

Woza eSiyoni ngokudumisa.

Konke kucula izindumiso zegama Lakhe elingcwele; liyasabalala.

UNkulunkulu uSomandla! uMbusi womhlaba, uKristu Wokugcina, iLanga lethu elikhanyayo eligqamile,

eliphume eNtabeni iSiyoni enobukhosi obukhulu emhlabeni. UNkulunkulu uSomandla!

Woza eSiyoni ngokudumisa.

Sonke siyakuhalalisela, siyahlabelela futhi siyadansa.

Impela unguMsindisi wethu neNkosi yomhlaba wonke,

2. Wenze iqembu labanqobi waqedela uhlelo lokuphatha lukaNkulunkulu.

Bonke kufanele babuyele kule ntaba, baguqe futhi bathandaze phambi kwesihlalo Sakho sobukhosi!

UnguNkulunkulu okunguye yedwa weqiniso; uyakhazimula futhi uyahlonipheka.

Yonke inkazimulo, udumo negunya ngokwesihlalo Sakho sobukhosi!

Umthombo wempilo ugeleza usuka esihlalweni sobukhosi,

unisela, wondla abantu Bakho, izimpilo zethu ziguquka nsuku zonke.

Ukukhanya okusha kuyasikhanyisela futhi kuyasilandela, njalo kwembula izinto ezintsha ngoNkulunkulu.

Woza eSiyoni ngokudumisa. Ikhaya likaNkulunkulu selivelile.

Woza eSiyoni ngokudumisa.

Konke kucula izindumiso zegama Lakhe elingcwele; liyasabalala.

UNkulunkulu uSomandla! uMbusi womhlaba, uKristu Wokugcina, iLanga lethu elikhanyayo eligqamile,

eliphume eNtabeni iSiyoni enobukhosi obukhulu emhlabeni. UNkulunkulu uSomandla!

Woza eSiyoni ngokudumisa.

Sonke siyakuhalalisela, siyahlabelela futhi siyadansa.

Impela unguMsindisi wethu neNkosi yomhlaba wonke,

3. Qinisekisa uNkulunkulu wangempela ngokwazi.

Amazwi kaNkulunkulu ahlale evela, evela kubantu abafanele.

Impela sibusiswe ngokweqiniso!

Ubuso nobuso noNkulunkulu usuku ngosuku, sixoxa Naye konke.

Sidedela uNkulunkulu anqume konke. Sicabanga ngamazwi kaNkulunkulu.

Izinhliziyo zethu ziphakathi kuNkulunkulu ngokuthula.

Ngakho siza phambi kukaNkulunkulu, samukela ukukhanya Kwakhe phambi Kwakhe.

Izimpilo zethu, izenzo, amazwi, nemicabango konke kusesisekelweni sezwi likaNkulunkulu.

Lihlale lisehlukanisela okuhle kokubi.

Woza eSiyoni ngokudumisa. Ikhaya likaNkulunkulu selivelile.

Woza eSiyoni ngokudumisa.

Konke kucula izindumiso zegama Lakhe elingcwele; liyasabalala.

UNkulunkulu uSomandla! uMbusi womhlaba, uKristu Wokugcina, iLanga lethu elikhanyayo eligqamile,

eliphume eNtabeni iSiyoni enobukhosi obukhulu emhlabeni. UNkulunkulu uSomandla!

Woza eSiyoni ngokudimisa.

Sonke siyakuhalalisela, siyahlabelela futhi siyadansa.

Impela unguMsindisi wethu neNkosi yomhlaba wonke,

4. Amazwi kaNkulunkulu, anjengenalithi idonsa intambo.

Izinto ezifihlwe ngaphakathi ziyovela enye emva kwenye.

Xoxa Naye, ungalibali. Imicabango nemiqondo ivezwa nguNkulunkulu.

Ukuphila umzuzu ngamunye, ukuzwa ukwahlulelwa,

5. konke phambi kwesihlalo sobukhosi sikaKristu.

Zonke izingxenye zemizimba yethu zisahlwithwe nguSathane.

Ukubuyisa igunya likaNkulunkulu, kufanele sihlanze ithempeli likaNkulunkulu manje.

Ukuphathwa nguNkulunkulu ngokugcwele kufuna impi yokuphila nokufa.

Ukubethela ubuntu bethu obudala, bese uJesu ovukile, ukuphila Kwakhe kuthathe ukubusa.

Manje uMoya oNgcwele uya phambili engxenyeni ngayinye yethu, uphaka impi!

Uma nje sisazimisele ukunikela nokubambisana noNkulunkulu,

uNkulunkulu uyohlala ekhanyisa ukukhanya Kwakhe okusihlanza ngaphakathi

futhi abuyise konke okuthathwe nguSathane,

ukuze sipheleliswe Nguye.

Ningachithi isikhathi. Philani ngaphakathi kwamazwi kaNkulunkulu.

Nakhiwe kanye nabo bonke abangcwele, nilethwe embusweni Wakhe

futhi ningene enkazimulweni kanye noNkulunkulu.

Woza eSiyoni ngokudumisa. Ikhaya likaNkulunkulu selivelile.

Woza eSiyoni ngokudumisa.

Konke kucula izindumiso zegama Lakhe elingcwele; liyasabalala.

UNkulunkulu uSomandla! uMbusi womhlaba, uKristu Wokugcina, iLanga lethu elikhanyayo eligqamile,

eliphume eNtabeni iSiyoni enobukhosi obukhulu emhlabeni. UNkulunkulu uSomandla!

Woza eSiyoni ngokudimisa.

Sonke siyakuhalalisela, siyahlabelela futhi siyadansa.

Impela unguMsindisi wethu neNkosi yomhlaba wonke.

Okwedlule: 3 Ihubo Lombuso (III)
Bonke Abantu, Bamemeza Ngenjabulo!

Okulandelayo: 8 UNkulunkulu Wethu Ubusa NjengeNkosi

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

814 Uyakwazi Ukuthunywa Kwakho

IUyawazi yini umthwalo, umsebenzi nokuthunywa okusehlombe lakho?Sikuphi isenzakalo esingokomlando wakho wokuthunywa?Uyoba kanjani...

296 Usizi lweSintu esoNakele

1. Umuntu uhambe noNkulunkulu, eminyakeni yonke nasezikhathini,engazi ukuthi uNkulunkulu unquma ngesiphelo sakho konke okuphilayo,engazi...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi