Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

13 Umbuso KaNkulunkulu Ubonakele Emhlabeni

I

A … a …

UNkulunkulu uSomandla wangempela, iNkosi esihlweni sobukhosi,

ubusa phezu kwalo lonke izulu nomhlaba, lonke izulu nomhlaba,

ubheke zonke izizwe nabo bonke abantu.

Inkazimulo kaNkulunkulu ikhanya kuwo wonke umhlaba.

Emaphethelweni ezulu nomhlaba, konke okuphilayo kufanele kubone,

amachibi, imifula, izilwandle, umhlaba, izintaba,

zonke izinto eziphilayo zembulwa ekukhanyeni kobukhona bukaNkulunkulu wangempela,

kuphinde kuvuselelwe, kuvuswe emaphusheni, kuqhuma enhlabathini!

O! UNkulunkulu oyedwa wangempela ubonakala phambi komhlaba.

Ngubani onesibindi sokwenqaba?

Bonke bayaqhaqhazela ngokwesaba, bonke bakholwa ngokuphelele, balokhu becela uzwelo.

Bonke abantu bakhothama phambi Kwakhe futhi zonke izilimi ziyamkhonza!

II

Zonke izindawo emhlabeni, zonke izinto emhlabeni,

aziyeki ukudumisa kwazo uNkulunkulu, aziyeki ukudumisa kwazo uNkulunkulu.

Ngokufika kwentwasahlobo,

umoya ofudumele futhi omnandi uthwele imvula enganqamuki yasentwasahlobo.

Imihosha igeleza futhi iphuphuma, njengabantu bonke,

bejabule futhi belusizi, bachiphize izinyembezi zabo, izinyembezi zokuzisola.

Imifula, amachibi, amagagasi olwandle, namadlambi konke kuyahlabelela,

kuphakamisa igama elingcwele likaNkulunkulu wangempela, igama Lakhe elingcwele!

O! Umsindo wendumiso yazo, ucace kakhulu umsindo wendumiso!

Izinto ezonakaliswe nguSathane esikhathini esedlule, izinto ezonakaliswe esikhathini esedlule,

ziyovuselelwa zonke, ziyovuselelwa zonke,

ziyovuselelwa futhi ziyoguqulwa, ziyongena esimweni esisha kakhulu …

III

Leli yicilongo elingcwele, icilongo elingcwele selikhalile!

Lalela ngokucophelela: Waze wamnandi umsindo!

Izwi elivela esihlalweni sobukhosi! Limemeza kuzo zonke izizwe nakubo bonke abantu.

Isikhathi sifikile. Yisiphetho sezinsuku zokugcina.

Uhlelo lokuphatha lukaNkulunkulu selufike esiphethweni salo.

Umbuso kaNkulunkulu ubonakele obala emhlabeni.

Izizwe zomhlaba ziphendukele embusweni kaNkulunkulu.

Izizwe zomhlaba ziphendukele embusweni kaNkulunkulu.

Amacilongo kaNkulunkulu ayisikhombisa ezwakala evela esihlalweni sobukhosi.

Ziyamangalisa futhi ziyababazeka izinto ezizokwenzeka!

UNkulunkulu ubheka abantu Bakhe ngenjabulo; bayakwazi ukuzwa izwi Lakhe.

Bevela kuwo wonke amazwe nakuzo zonke izindawo, abantu bakaNkulunkulu bayabuthana.

O! Abantu abakwazi ukuyeka ukudumisa nokugxuma, uNkulunkulu wangempela esezindebeni zabo.

Befakaza ngoNkulunkulu wangempela. befakazela umhlaba,

amazwi abo eduma, njengomsindo wamanzi amaningi.

Abantu bazothutheleka embusweni kaNkulunkulu, embusweni kaNkulunkulu, embusweni kaNkulunkulu.

Okwedlule:Ukuphatha KukaNkulunkulu Okusobala Kulo Lonke Izulu Nomhlaba

Okulandelayo:UNkulunkulu Uvele eMpumalanga Yomhlaba Ngenkazimulo

Okuqukethwe Okuhlobene