1029 Umfula Wamanzi Okuphila

I

Umfula wamanzi okuphila, okhanya njengekristalu,

ugobhoza usuka esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu neseWundlu.

Emaceleni omabili omfula kukhona umuthi wokuphila,

othela izinhlobo eziyishumi nambili zezithelo, futhi uthela izithelo zawo nyanga zonke.

Amahlamvu omuthi ngawokwelapha izizwe.

Ngeke kusaba nasiqalekiso, ngeke kusaba nasiqalekiso.

Isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu neWundlu siyoba semzini.

Izinceku Zakhe ziyomsebenzela, futhi ziyobona ubuso Bakhe, ziyobona ubuso Bakhe.

Igama Lakhe liyoba semabunzini azo.

Futhi ngeke kube khona ubusuku; ngeke kube khona isidingo sesibani,

akukho sibani, nakukhanya kwelanga; ngoba iNkosi uNkulunkulu uzinika ukukhanya.

Ziyobusa phakade naphakade, Ziyobusa phakade naphakade.

II

Umuzi ongcwele, iJerusalema elisha,

wehla usuka kuNkulunkulu ezulwini, uvela ezulwini.

Bhekani, itabernakele likaNkulunkulu likubantu, uyohlala nabo.

Bayoba ngabantu Bakhe.

UNkulunkulu Ngokwakhe uyoba nabo, futhi abe uNkulunkulu wabo.

UNkulunkulu uyosula zonke izinyembezi emehlweni abo;

ngeke kusaba khona ukufa, noma usizi noma ukukhala, nobuhlungu abusayikuba khona,

ngoba izinto ezindala zedlulile.

Uyonikeza lowo owomile okomthombo wamanzi mahhala,

uyonikeza mahhala.

Lowo onqobayo uyodla ifa lazo zonke izinto;

UNkulunkulu uyoba nguNkulunkulu wakhe, futhi uyoba yindodana Yakhe.

UNkulunkulu uyoba nguNkulunkulu wakhe, futhi uyoba yindodana Yakhe.

III

Umbani uphuma eMpumalanga futhi ukhanyise eNtshonalanga.

UKristu wezinsuku zokugcina, uNkulunkulu uSomandla, usefikile phakathi kwabantu.

Ukhuluma iqiniso: iZwi livela lisenyameni.

Phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu, bonke abantu bamukela ukwenza nokuphelelisa kombuso.

UKristu wezinsuku zokugcina, ulethe indlela yokuphila yaphakade.

Abantu bakaNkulunkulu babukana ubuso nobuso noNkulunkulu nsuku zonke

futhi bathokozela izwi likaNkulunkulu, elimnandi ngokungaqhathaniseki.

Izwi, inkemba esika nhlangothi zombili, liyahlulela ukuze lihlanze futhi lisindise abantu.

Ukwahlulela sekuqalile ngendlu kaNkulunkulu.

Ikhethini seliphakeme phezu kokwahlulela kwezinsuku zokugcina.

Bonke abantu bakaNkulunkulu bangcwelisa igama likaNkulunkulu uSomandla.

Embusweni Wakhe, uNkulunkulu uSomandla ufikile.

Umsebenzi kaNkulunkulu usufeziwe.

Uzuze inkazimulo egcwele. Uzuze inkazimulo egcwele.

Amavesi Okuqala Amabili Athathwe Encwadini YesAmbulo eBhayibhelini

Okwedlule: 1024 Yilabo Abahlanziwe Kuphela Abayongena Ekuphumuleni

Okulandelayo: 8 Ukuhlabelela Ngokufika Kombuso Wenkulungwane Yeminyaka

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Umsebenzi Nokungena (2)

Umsebenzi kanye nokungena kwenu akukuhle neze; umuntu akagxili kakhulu endleleni yokusebenza futhi unokungacopheleli nakakhulu mayelana...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi