Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

199 Igama LikaNkulunkulu Lizokhazinyuliswa Phakathi Kwabezizwe

I

Inhloso yokwahlulela kukaNkulunkulu ukukhuthaza ukulalela komuntu;

inhloso yokusola kukaNkulunkulu ukuvumela ukuguquka komuntu.

Nakuba umsebenzi kaNkulunkulu ungenxa yokuphatha Kwakhe,

akukho akwenzayo okungalungile kumuntu.

UNkulunkulu ufuna amazwe akude nakwa-Israyeli ukuba alalele njengoba ama-Israyeli enza,

ukubenza babe ngabantu bangempela,

ukuze emazweni akude nakwa-Israyeli kuzuzeke indawo yonyawo lukaNkulunkulu.

Lokhu kungukuphatha kukaNkulunkulu.

Kungumsebezi Wakhe emazweni Abezizwe.

II

Namuhla, abantu abaningi abakakuqondi ukuphatha kukaNkulunkulu.

Kungenxa yokuthi ukunaka nezifiso zabo kugxile esikhathini esizayo abazosithola.

Noma ngabe uNkulunkulu ukhulumani, Yena nomsebenzi Wakhe abamfuni.

Umuntu ucabanga kuphela ngezwe lakusasa.

Uma lokhu kuqhubeka, uyokwanda kanjani umsebenzi kaNkulunkulu?

Ivangeli liyosabalala kanjani emhlabeni?

Kufanele nazi ukuthi lapho umsebenzi kaNkulunkulu ukhula,

niyosabalala kude nakuyo yonke indawo.

UNkulunkulu uyonishaya, uNkulunkulu uyonishaya,

njengoba uJehova enza ezizweni zakwa-Israyeli,

ngakho ivangeli liyosabalalisa emhlabeni.

umsebenzi kaNkulunkulu emazweni Abezizwe.

Phakathi kwabasha nabadala igama likaNkulunkulu liyokwanda,

futhi nasemilonyeni yezizwe zonke igama elingcwele likaNkulunkulu liyodunyiswa.

III

Ezikhathini zokugcina, enkathini yokugcina,

igama likaNkulunkulu liyokhazinyuliswa phakathi kwaBezizwe.

Izenzo zikaNkulunkulu ziyobonwa Abezizwe,

futhi bayombiza ngokuthi unguSomandla,

futhi ngalokho amazwi Akhe ngelinye ilanga ayofezeka ngokushesha.

UNkulunkulu uyokwenza umuntu azi iqiniso

ukuthi akayena uNkulunkulu wama-Israyeli kuphela,

kodwa uNkulunkulu wabo bonke Abezizwe futhi,

nalabo abaqalekiswe Nguye,

UNkulunkulu uyokwenza wonke umuntu abone ukuthi uNkulunkulu wendalo yonke Nguye.

Lona ngumsebenzi omkhulukazi kaNkulunkulu,

inhloso yomsebenzi Wakhe ekugcineni kwezinsuku,

futhi yiwona kuphela umsebenzi azowenza ekugcineni kwezinsuku.

Okwedlule:Umthelela ongenziwa ukwahlulela kukaNkulunkulu

Okulandelayo:UNkulunkulu Uyisiqalo Nesiphetho

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Ihubo Lombuso (1) Umbuso Sewehlele Emhlabeni

  Umbuso kaNkulunkulu usufikile emhlabeni; ubuntu bukaNkulunkulu bugcwele futhi bucebile. Ubani ongama nje angajabuli? Ubani ongama nje angadansi? O Siy…

 • Usizi lweSintu esoNakele

  1. Umuntu uhambe noNkulunkulu, eminyakeni yonke nasezikhathini, engazi ukuthi uNkulunkulu unquma ngesiphelo sakho konke okuphilayo, engazi ukuthi uNk…

 • UNkulunkulu Uba Yinyama Ukuze Asindise Isintu

  1. Namuhla wusuku, ingabe usubonile? Kuyinto enkulu ukuba uNkulunkulu eze phakathi kwabantu. Uze ukuzosindisa umuntu, ukunqoba uSathane – isizathu sok…

 • Umthandazo Wangempela

   I Umthandazo wangempela ungukukhuluma amazwi enhliziyo yakho kuNkulunkulu. Usekelwe entandweni nasezwini likaNkulunkulu. Umthandazo wangempela u…