Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

50 Umsebenzi Wokwahlulela Ezinsukwini Zokugcina Ukuqeda INkathi

 I

Izinsuku zokugcina ziyigama lenkathi nje, njengeziNkathi Zomthetho neYomusa,

hhayi iminyaka noma izinyanga zokugcina, futhi zehluka kakhulu kulezo zinkathi ezimbili.

Umsebenzi wezinsuku zokugcina awenziwa kwa-Israyeli,

kodwa wenziwa phakathi kwabeZizwe.

Kungukunqotshwa kwazo zonke izizwe phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu.

Futhi inkazimulo kaNkulunkulu iyogcwalisa wonke umhlaba nezulu.

Liyomenyezelwa kuzo zonke izizwe, nakuzo zonke izizukulwane.

Zonke izidalwa ziyoyibona inkazimulo uNkulunkulu aseyizuze emhlabeni.

 II

Izinsuku zokugcina ziyisikhathi sokunqoba, hhayi ukuqondisa ukuphila kwabo bonke abantu.

Kodwa esikhundleni salokho kuwukuphethwa kokuhlupheka okungapheli kwesintu.

Izinsuku zokugcina azifani neminyaka yonke lapho uNkulunkulu esebenza eJudiya nakwa-Israyeli

iminyaka eyizinkulungwane eziningi kuze kufike ekubeni sesimweni somuntu kwesibili Kwakhe, kodwa zimfushane.

Abantu bezinsuku zokugcina bahlangana noMhlengi ebuya esenyameni,

futhi bathola ukusetshenzwa mathupha nguNkulunkulu namazwi kulezo nsuku ezimfushane ngaphambidlana nje kwesiphetho.

Izinsuku zokugcina, isiphetho sokugcina senkathi, ukuphethwa kohlelo lukaNkulunkulu lweminyaka eyizi-6,000.

Izinsuku zokugcina, isiphetho sohambo lomuntu, isiphetho sohambo lomuntu lokuhlupheka.

Kodwa akubona bonke abangangena enkathini entsha. Impilo yomuntu ngeke iqhubeke ngokufana.

Ngoba ayinakubaluleka ezinhlelweni ezinkulu zikaNkulunkulu.

Ngoba uma isintu besiphikelela, besiyoshwabadelwa ngudeveli,

nemiphefumulo yabo ilahlekele ezandleni zikaSathane.

 III

Izinsuku zokugcina, isikhathi sesiphelile.

UNkulunkulu ngeke esaqhubeka; ngeke esalibala.

Izinsuku zokugcina, ukunqotshwa kukaSathane.

UNkulunkulu uyobuyisa yonke inkazimulo Yakhe. Ngeke alibale.

Umsebenzi kaNkulunkulu uthatha iminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha kuphela.

Ukulawula sonke isintu kukaSathane ngeke kusaqhubeka

ngaphezu kwale minyaka eyizinkulungwane eziyisithupha.

Wonke umphefumulo ongokaNkulunkulu uyophunyuka olwandle lokuhlupheka,

bese wonke umsebenzi kaNkulunkulu emhlabeni uphela.

Ngeke uNkulunkulu aphinde abe yinyama emhlabeni.

Ngeke uMoya Wakhe uphinde usebenze emhlabeni.

Uyokwenza isintu kabusha, isintu esingcwele,

sibe yindawo Yakhe eyethembekile yokuhlala emhlabeni.

Izinsuku zokugcina, isiphetho sokugcina senkathi, ukuphethwa kohlelo lukaNkulunkulu lweminyaka eyizi-6,000.

Izinsuku zokugcina, isiphetho sohambo lomuntu, isiphetho sohambo lomuntu lokuhlupheka.

Kodwa akubona bonke abangangena enkathini entsha. Impilo yomuntu ngeke iqhubeke ngoku

fana

.

Ngoba ayinakubaluleka ezinhlelweni ezinkulu zikaNkulunkulu.

Ngoba uma isintu besiphikelela, besiyoshwabadelwa ngudeveli,

nemiphefumulo yabo ilahlekele ezandleni zikaSathane.

Izinsuku zokugcina, isiphetho sokugcina senkathi, ukuphela kohlelo lukaNkulunkulu lweminyaka eyizi-6,000.

Izinsuku zokugcina, isiphetho sohambo lomuntu, isiphetho sohambo lomuntu lokuhlupheka.

Izinsuku zokugcina, Izinsuku zokugcina. Izinsuku zokugcina.

Okwedlule:Inhloso Yomsebenzi KaNkulunkulu Wokuphatha

Okulandelayo:UNkulunkulu Osenyameni Wenza Umsebenzi Wokunqoba Sonke Isintu

Okuqukethwe Okuhlobene