8 Ukuhlabelela Ngokufika Kombuso Wenkulungwane Yeminyaka

Umbuso Wenkulungwane yeminyaka usufikile emhlabeni.

Izwi likaNkulunkulu seliwunqobile umhlaba, limisile laqeda konke.

Izwi likaNkulunkulu libusa emhlabeni wonke, sibona ngamehlo ethu.

Izwi likaNkulunkulu liphila phakathi kwethu, kukho konke ukwenza nemicabango yethu.

Somandla Nkulunkulu oyiqiniso, ophakade nongefani namuntu.

Izwi lakho livelile lisenyameni, liphila ukuze bonke balibone.

Izwi lakho eminyakeni ligcwalisiwe ngalinye.

Lisenza sibe ukuvezwa Kwakho. Usuzuze udumo olukhulu emhlabeni.

Siyahalalisa, siyadumisa, siyagubha, uMbuso weNkulungwane yeminyaka usemhlabeni!

Siyahalalisa, siyadumisa, siyagubha, iJerusalema elisha liyehla.

Akunandaba bebadala noma bebancane, akunandaba kuyinkosikazi noma indoda,

bonke bamemezela izwi likaNkulunkulu, bonke bathobela izwi Lakhe.

Onke amazwe akhonza Yena. Isithombe esihle kangaka sentokozo!

UNkulunkulu ongokoqobo, amanzi okuphila, ondla izinhliziyo zethu.

Siyahalalisa, siyadumisa, siyagubha, izwi likaNkulunkulu likhombisa igunya.

Siyahalalisa, siyadumisa, siyagubha, izwi likaNkulunkulu liyabusa phezu kwamazwe onke.

Sidlule ekwahluleleni kwakhe, sadlula ekusoleni kwakhe.

Isimo esonakele sesihlanziwe, futhi sesiguquliwe.

KuNkulunkulu sinika inhlonipho yethu, KuNkulunkulu sinika ukulalela kwethu.

Manje sesingaphila njengomuntu wangempela, sibonga uNkulunkulu ngensindiso Yakhe.

Siyahalalisa, siyadumisa, siyagubha ukuthi uNkulunkulu ungcwele futhi ulungile

Siyahalalisa, siyadumisa, siyagubha ukuthi usesizuze sonke.

Sisindiswa nguNkulunkulu, siphila ekukhanyeni, sithokozela uthando Lwakhe.

Siyaguqa sikhonze uNkulunkulu, sicule sidumise phakade.

Ikusasa lombuso, ligqamile. Abantu bakaNkulunkulu bayakhanya!

Isifiso esidala sesifezekile; nikani uNkulunkulu udumo nithokoze.

Siyahalalisa, siyadumisa, siyagubha ukuthi uNkulunkulu unamandla onke.

Siyahalalisa, siyadumisa, siyagubha ukuthi umsebenzi wakhe ufeziwe.

Siyahalalisa, siyadumisa, uNkulunkulu uSomandla usiholela ezweni laseKhanani.

Siyahalalisa, sidumisa inala kaNkulunkulu.

Manje sijabula kanye Naye. Manje sijabula kanye Naye.

Okwedlule: 1029 Umfula Wamanzi Okuphila

Okulandelayo: 10 Umbuso KaKristu Usufeziwe Phakathi Kwabantu

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Ukwenza (6)

Namuhla, abantu abaningi abanawo ngisho umcabango ophusile noma ulwazi ngoPawulu, okwathi lapho ashaywa iNkosi uJesu, wayesenze isinqumo...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi