Ingabe UNkulunkulu USomandla NeNkosi UJesu BanguNkulunkulu Munye?

Nov 14, 2017

Lapho isintu sonakaliswa uSathane, uNkulunkulu waqala uhlelo Lwakhe lokuphatha ukuze kusindiswe isintu. UNkulunkulu wenze izigaba ezintathu zomsebenzi wokusindiswa kwesintu. Phakathi neNkathi Yomthetho, uJehova uNkulunkulu wakhipha imithetho futhi waqondisa ukuphila kwesintu, wenza abantu bazi ukuthi kufanele bakhonze uNkulunkulu, futhi wabenza bazi ukuthi siyini isono. Kodwa ngasemaphethelweni eNkathi Yomthetho, ukonakala kwesintu kube kukhulu kakhulu, abantu babevame ukuphula imithetho futhi bone kuJehova. Babhekene nengozi yokujeziswa nokufa ngenxa yokona kwabo. Ngakho, ukuze anakekele izidingo zabantu, ngesikhathi seNkathi Yomusa uNkulunkulu wathatha isimo somuntu futhi waba yiNkosi uJesu. Wabethelwa esiphambanweni ngenxa yesintu, futhi wahlenga isintu esonweni, evulela abantu ithuba lokuza kuNkulunkulu futhi bathandaze kuNkulunkulu, bavume izono futhi baphenduke, bathethelelwe izono zabo, futhi baphile ngomusa nezibusiso zikaNkulunkulu ezicebile. Kodwa ngenxa yokuthi isimo sabantu sokuba nesono sasingakaxazululwa, futhi babevame ukona nokumelana noNkulunkulu, eNkathini Yombuso uNkulunkulu waphinde waba senyameni, esebenzisa igama elithi uNkulunkulu uSomandla ukuchaza wonke amaqiniso okusindiswa nokuhlanzwa kwesintu phezu kwesisekelo somsebenzini weNkosi uJesu wokuhlenga isono sesintu, ebangela ukuba abantu bayeke ukungamlaleli uNkulunkulu nokumelana noNkulunkulu, evumela abantu ukuba bamlalele ngeqiniso uNkulunkulu futhi bakhonze uNkulunkulu, ekugcineni ukuholela abantu ekusaseni esiqhakazile. Nakuba uhlukile umsebenzi owenziwe uNkulunkulu ngesikhathi seNkathi Yomthetho, iNkathi Yomusa, neNkathi Yombuso, namagama aye wawasebenzisa nesimo ayebonakala ngaso kwakuhlukile, ingqikithi nezinjongo zomsebenzi Wakhe kuyefana—wonke uhloselwe ukusindisa isintu, futhi wonke umsebenzi wenziwa uNkulunkulu Ngokwakhe. Njengoba uNkulunkulu uSomandla athi, “Kusukela emsebenzini kaJehova kuya kokaJesu, futhi kusukela emsebenzini kaJesu kuya kulowo wesigaba samanje, lezi zigaba ezintathu zihlanganisa ngentambo enganqamuki bonke ububanzi bokuphatha kukaNkulunkulu futhi yonke iyimisebenzi eyenziwa nguMoya owodwa. Kusukela ekudalweni komhlaba, uNkulunkulu yilokhu esebenza ephatha isintu. UyiSiqalo neSiphetho, futhi uyiLowo oqala inkathi naLowo ophetha inkathi. Izigaba ezintathu zomsebenzi, ezinkathini ezehlukene nasezindaweni ezehlukene, ngaphandle kwephutha zingumsebenzi woMoya owodwa. Bonke labo abahlukanisa lezi zigaba baphikisa uNkulunkulu” (“Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (3)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni).

Eminyakeni eyizinkulungwane, bambalwa abantu abazi ngempela ukuthi iNkosi uJesu Kristu inguNkulunkulu Uqobo, ukuthi ingukubonakala kukaNkulunkulu, nokuthi unguNkulunkulu esesimweni senyama. Eqinisweni, iBhayibheni laprofetha ngokucacile ngalokhu esikhathini eside esedlule. INkosi uJesu yathi, “ongibonile Mina ubonile uBaba” (UJohane 14:9). “uBaba ukimi, nami ngikuye” (UJohane 10:38). “Mina noBaba wami simunye” (UJohane 10:30). Lapho iNkosi uJesu ithi “Mina noBaba wami simunye,” yayithi Yona noJehova banguMoya munye. Amazwi akhulunywa iNkosi uJesu nakhulunywa uJehova ayafana—amazwi abo bobabili ayiqiniso, angamazwi oMoya munye, umthombo wawo uyefana; okusho ukuthi, iNkosi uJesu noJehova banguNkulunkulu munye. Ngokufanayo, umthombo wamazwi kaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina naweNkosi uJesu ayafana, angamazwi oMoya oNgcwele, ayiqiniso, futhi ayizwi likaNkulunkulu. Bonke labo abakholelwa kuNkulunkulu bayazi ukuthi iziprofetho eziningi ziphathelene nokubuya kweNkosi nomsebenzi wokwahlulela kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina. Njengoba iNkosi uJesu yathi, “Ngiyonilungisela indawo. Futhi uma ngihamba ngiyonilungisela indawo, ngizophinde ngibuye, futhi nginamukele kimi; uze lapho ngikhona, nibe khona nani” (Johane 14:3). “Futhi, Bheka, ngiyeza masinyane” (IsAmbulo 22:12). “Khona-ke bazobona iNdodana yomuntu iza ngefu ngamandla nangenkazimulo enkulu” (Luka 21:27). “Bheka, ngizoza njengesela” (IsAmbulo 16:15). “Lowo ongalayo, engawamukeli namazwi ami, ukhona ozomahlulela: izwi engilikhulumile, lona lizomehlulela ezinsukwini zokugcina” (Johane 12:48). Encwadini Yokuqala kaPetru kwashiwo lokhu futhi, “Ngoba sesifikile isikhathi sokuqala kwesahlulelo endlini kaNkulunkulu ...” (1 Petru 4:17). Kwakhulunywa ngokucacile kule miBhalo ukuthi iNkosi uJesu yayizobuya ngezinsuku zokugcina, futhi uzokhuluma amazwi futhi enze umsebenzi wokwahlulela. Lapho uNkulunkulu uSomandla efika ezinsukwini zokugcina, wenza umsebenzi wokwahlulela eqala endlini kaNkulunkulu phezu kwesisekelo somsebenzi weNkosi uJesu wokuhlenga, futhi akhulume wonke amaqiniso okuhlanza nokusindisa isintu. Nakuba umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla noweNkosi uJesu ingefani, umthombo waleyo misebenzi uyefana—uNkulunkulu munye! Lokhu kusigcwalisa ngokuphelela isiprofetho seNkosi uJesu: “Ngisenezinto eziningi engingazisho kini, kodwa ningekwazi ukuzithwala manje. Noma kunjalo, uma esefikile yena, uMoya weqiniso, uzoniholela kulo lonke iqiniso: ngoba akazukuzikhulumela, kodwa lokho azokuzwa, uzokusho: futhi uzonikhombisa okuzayo” (Johane 16:12-13). UNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina osesimweni somuntu unguMoya Weqiniso; uNkulunkulu uSomandla ungukubuya kweNkosi uJesu.

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene