Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

`

3.Umsuka Nentuthuko YeBandla LikaNkulunkulu USomandla

ENkathini Yomusa, iNkosi uJesu yathembisa abalandeli Bayo, “Futhi uma ngihamba ngiyonilungiselela indawo, ngizophinde ngibuye futhi, nginamukele nize Kimi; ukuze lapho engizobe ngikhona, nibe khona nani” (Johane 14:3) Waphinda waphrofetha, “Ngoba njengonyazi luqhamuka empumalanga, lukhanye nasentshonalanga; kuyoa njalo nokubuya kweNdodana yomuntu.” (Mathewu 24:27) Ezinsukwini zokugcina, njengoba kwathenjiswa futhi kwabikezelwa Nguye uNkulunkulu usephinde waba yinyama futhi wehlela eMpumalanga yomhlaba—eShayina—ukwenza umsebenzi wokwahlulela, ukusola, ukunqoba nokusindisa esebenzisa izwi, esisekelweni somsebenzi wokuhlenga weNkosi uJesu. Ngalokho iziphrofetho zeBhayibheli zokuthi “uKwahlulelwa kuqala endlini kaNkulunkulu” nokuthi “Onezindlebe nakezwe lokhu okwashiwo uMoya Ongcwele emabandleni!” nazo zigcwalisekile. Umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina uqede iNkathi Yomusa futhi kwangena iNkathi Yombuso. Njengoba ivangeli lombuso kaNkulunkulu uSomandla lisakazeka ngokushesha eMainland eShayina, iBandla likaNkulunkulu uSomandla liye lasunguleka. Njengoba kuye kwafakazelwa amaqiniso, iBandla likaNkulunkulu uSomandla liye lasunguleka ngenxa yomsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina, futhi ungasungulwanga umuntu. Lokhu kungenxa yokuthi abantu abakhethiweyo eBandleni likaNkulunkulu uSomandla bathandaza egameni likaNkulunkulu uSomandla, bahlonipha umsebenzi Wakhe, futhi bamukela wonke amaqiniso aboniswa Nguye. Ngakho kusobala ukuthi laba bantu abakhethiweyo bakholelwa kuKristu owaba yinyama ezinsukwini zokugcina, uNkulunkulu owenzayo owumoya ubonakale esenyameni, kunokukholelwa kumuntu. Uma ubuka nje ngaphandle, kubukeka songathi uNkulunkulu uSomandla umane nje uyiNdodana yomuntu, kodwa ugqokise uMoya kaNkulunkulu futhi uyiqiniso, indlela nokuphila. Umsebenzi Wakhe nezwi Lakhe kuwukubonakaliswa koMoya kaNkulunkulu futhi kuwukubonakala kukaNkulunkulu njengomuntu. Ngakho unguNkulunkulu owenzayo noyinyama.

Ngo-1991, uNkulunkulu uSomandla, uKristu wezinsuku zokugcina, waqala ngokusemthethweni ukwenza inkonzo Yakhe eShayina. Wezwakalisa izigidi zamazwi futhi waqala ukwenza umsebenzi wokwahlulela wesihlalo esikhulu sobukhosi esimhlophe ezinsukwini zokugcina. Njengoba uNkulunkulu uSomandla esho, “Umsebenzi wokwahlulela ngokaNkulunkulu, ngakho ngokwemvelo wenziwa nguNkulunkulu siqu; ungenziwe umuntu esikhundleni Sakhe. Ngoba ukwahlulela kungukunqoba umuntu ngeqiniso, kungephikiswe ukuthi uNkulunkulu usavela njengomfanekiso wobuntu wokwenza umsebenzi phakathi kwabantu. Okusho ukuthi, ezinsukwini zokugcina, uKristu uyosebenzisa iqiniso ukuze afundise abantu basemhlabeni futhi enze bonke abantu bazi ngamaqiniso. Lo ngumsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela.” (kusukela “uKristu Wenza Umsebenzi Wokwahlulela Ngeqiniso” embhalweni othi Izwi Livela Lisenyameni) “UNkulunkulu wenza umsebenzi wezwi ezinsukwini zokugcina, kanti amagama anjengalawa kaMoya Oyingcwele, ngoba uNkulunkulu unguMoya Ongcwele futhi uyakwazi ukuba yinyama; ngakho-ke, amazwi kaMoya Oyingcwele, njengoba ekhulunyiwe esikhathini esedlule, angamazwi kaNkulunkulu osenyameni namuhla. Baningi abantu abangenangqondo abakholelwa ukuthi amazwi kaMoya Ongcwele kumelwe ehle emazulwini eze ezindlebeni zabantu. Noma ngubani ocabanga ngale ndlela akawazi umsebenzi kaNkulunkulu. Eqinisweni, amazwi akhulunywa nguMoya Ongcwele yilawo akhulunywa nguNkulunkulu esenyameni namuhla. … Ukuze uNkulunkulu akhulume amagama okwenza umsebenzi, kumele abe yinyama, kungenjalo umsebenzi Wakhe ngeke uyifeze inhloso Yakhe.” (kusukela Umuntu Oye wachaza Unkulunkulu Ngokwemicabango Yakhe Angazithola Kanjani “Izambulo” ZikaNkulunkulu? Embhalweni othi Izwi Livela Lisenyameni) Ngenxa yokubonakala namazwi kaKristu wezinsuku zokugcina, abantu abomele nabafuna iqiniso baye banqotshwa futhi bacwengisiswa amazwi kaNkulunkulu uSomandla, nababona ekwahluleleni nasekusoleni kukaNkulunkulu ukubonakala kukaNkulunkulu nokubuya koMhlengi.

IBandla likaNkulunkulu uSomandla laqala ukuba khona ngenxa yokubonakala nemisebenzi kaNkulunkulu uSomandla—iNkosi ebuyile uJesu—uKristu wezinsuku zokugcina, futhi ngaphansi kokwahlulela Kwakhe kokulunga kanye nokusola. Ibandla linabo bonke abamukela umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina futhi banqotshwa futhi basindiswa yizwi likaNkulunkulu. Kwasungulwa uNkulunkulu uSomandla ngoKwakhe, futhi kuholwa futhi kweluswe Nguye, futhi akekho umuntu owayengakwenza. Leli yiqiniso eliqashelwa yibo bonke abakhethiweyo eBandleni likaNkulunkulu uSomandla. Noma ubani osetshenziswa uNkulunkulu esimweni somuntu unqunyelwe kusengaphambili uNkulunkulu, futhi uye wamiswa futhi wafakazelwa uNkulunkulu ngoKwakhe, njengoba nje noJesu akhetha futhi wamisa abafundi abayishumi nambili. Labo abasetshenziswa uNkulunkulu bahambisana kuphela nomsebenzi Wakhe, futhi abakwazi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu esikhundleni Sakhe. Ibandla alizange lisungulwe yilabo abasetshenziswa uNkulunkulu, noma abantu abakhethwe uNkulunkulu bakholwe noma balandele bona. Amabandla eNkathi Yomusa awazange amiswe uPawulu nabanye abaphostoli, kodwa abe umphumela womsebenzi weNkosi uJesu futhi asungulwa iNkosi uJesu ngoKwayo. Ngokufanayo, iBandla likaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina alizange lakhiwe yilabo abasetshenziswa uNkulunkulu, kodwa umphumela womsebenzi kaNkulunkulu uSomandla. Abantu abasetshenziswa uNkulunkulu baphuzisa, bahlinzekele futhi bahole amabandla kuphela, benza imisebenzi yomuntu. Nakuba abantu abakhethiweyo bakaNkulunkulu beholwa, bephuziswa futhi behlinzekelwa yilabo abasetshenziswa uNkulunkulu, bakholelwa futhi abalandeli omunye ngaphandle kukaNkulunkulu uSomandla, bamukela futhi balalele izwi Lakhe nomsebenzi Wakhe. Leli yiqiniso elingenakuphikwa. Ngenxa yokubonakala nomsebenzi kaNkulunkulu esimweni somuntu, amakholwa eqiniso eNkosi kuwo wonke amahlelo ezinkolo namahlelo ekugcineni aseze alizwa iphimbo likaNkulunkulu, sebebonile ukuthi iNkosi uJesu usezile kakade futhi wenza umsebenzi wokwahlulela ezinsukwini zokugcina, futhi bonke baqinisekile ukuthi uNkulunkulu uSomandla uyiNkosi uJesu ebuyile—futhi ngenxa yalokho, baye bamukela umsebenzi Wakhe wezinsuku zokugcina. Bonke labo abanqotshwe yizwi likaNkulunkulu uSomandla bazothoba egameni Lakhe. Ngakho, bonke abantu abakhethiweyo eBandleni likaNkulunkulu uSomandla bathandaza kuNkulunkulu uSomandla, futhi balandela, balalele futhi badumise Yena. Ukwazana nomsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela nokusola, abantu abakhethiweyo baseShayina kumele basazise isimo Sakhe sokulunga, futhi babubonile ubukhulu nentukuthelo Yakhe, ngakho banqotshwe ngokuphelele yizwi likaNkulunkulu futhi baye bawa phambi kukaNkulunkulu uSomandla, futhi bazimisele ukulalela nokwamukela ukwahlulela nokujezisa kwezwi likaNkulunkulu. Ngakho bathole insindiso kaNkulunkulu.

Ngokusobala ngenxa yamazwi avezwe uNkulunkulu uSomandla aveza izimfihlakalo zecebo lokuphatha likaNkulunkulu ukuze asindise isintu, abantu abakhethwe uNkulunkulu, ekuvezweni kwamazwi kaNkulunkulu, baqonde ukuthi uNkulunkulu unegama elisha inkathi ngayinye, nokuthi igama Lakhe elisha limelela ukuthi uNkulunkulu wenza umsebenzi omusha, futhi ngaphezu kwalokho, ukuthi uNkulunkulu uqeda inkathi endala futhi angenise inkathi entsha. Incazelo yegama likaNkulunkulu ibanzi kakhulu futhi inkulu! Iphethe ukubaluleka komsebenzi kaNkulunkulu. UNkulunkulu usebenzisa amagama ukuze ashintshe inkathi futhi aveze umsebenzi Wakhe waleyo nkathi. ENkathini Yomthetho, wasebenzisa igama likaJehova ukuze anikeze imithetho neziqondiso nokuhola impilo yesintu emhlabeni. ENkathini Yomusa, wasebenzisa igama likaJesu ukwenza umsebenzi wokuhlenga isintu. Ekufikeni kweNkathi Yombuso, wasebenzisa igama likaNkulunkulu uSomandla ukuze enze umsebenzi wokwahlulela eqala endlini kaNkulunkulu, ukucwengisisa umuntu, ashintshe futhi asindise umuntu. Igama likaNkulunkulu elisha akuyona nje into elinqunywa ukubizwa umuntu, kodwa liqokwe uNkulunkulu ngoKwakhe ngenxa yesidingo somsebenzi Wakhe. Igama uNkulunkulu azetha lona isigaba ngasinye somsebenzi lisuka eBhayibhelini, futhi igama elizothathwa iNkosi uJesu uma ebuya ezinsukwini zokugcina labikezelwa kudala Encwadini yeSambulo: “Lowo onqobayo ngiyomenza insika ethempelini likaNkulunkulu wami, futhi ngeke esaphuma ngaphandle: futhi ngizobhala kuye igama likaNkulunkulu wami, Kanye negama ledolobha likaNkulunkulu wami, okuyiJerusalema entsha, eyehla ezulwini ivela kuNkulunkulu: bese ngibhala kuye igama lami Elisha.” (IsAmbulo 3:12) “Mina ngiyisiqalo nesiphetho, kusho iNkosi, eyiyo, eyayiyiyo, nezayo, uSomandla.” (IsAmbulo 1:8) “Ngase ngizwa ukuxokozela kwesixuku, kunjengamanzi amaningi, nanjengezwi lokuduma okukhulu, lithi Haleluya: ngokuba iNkosi uNkulunkulu wethu Onamandla Onke uyabusa.” (IsAmbulo 19:6) Igama likaNkulunkulu uSomandla eNkathini Yombuso ligcwalisa iziphrofetho Zencwadi yesAmbulo. UNkulunkulu ungusomandla, udale futhi ubusa phezu kwazo zonke izinto, ungoWokuqala noWokugcina; kuyafaneleka ukumbiza ngoNkulunkulu uSomandla. Ngakho abantu babize uNkulunkulu esimweni somuntu uNkulunkulu uSomandla futhi babize uKristu Osebenzayo ngoNkulunkulu esimweni somuntu. Futhi iBandla likaNkulunkulu uSomandla lanikwa igama.

Lapho ivangeli lombuso lisakazwa e-Mainland eShayina, uNkulunkulu wabuyisa kuye wonke umsebenzi kaMoya emhlabeni wonke wawugxilisa kuleli qembu labantu abamukele umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina, futhi phakathi kwalabo abanqunyelwe kusengaphambili nabakhethwe uNkulunkulu, futhi ngobuqotho balungisa indlela yeqiniso. Ngenxa yokuthi umsebenzi kaMoya Ongcwele wadluliswa, onke amahlelo nokwahlukana alahlekelwe umsebenzi kaMoya Ongcwele futhi abe wugwadule, eshiya abantu bengenakukhetha kodwa bafune indlela yeqiniso. Lokhu kuye kwagcwalisa ngqo isiphrofetho esiseBhayibheli, “Bhekani, izinsuku ziyeza…lapho ngizothumela indlala ezweni, hhayi indlala yesinkwa, hhayi eyokomela amanzi, kodwa eyokuzwa amazwi kaNKULUNKULU.” (Amose 8:11) Ngaphansi kwesiqondiso sikaMoya Ongcwele, labo abasemahlelweni nabahlukene abaphishekela iqiniso nabakholelwa ngokweqiniso kuNkulunkulu baphunyukile ekuvinjelweni nasezithiyweni zabaphik’ uKristu nasezincekwini ezimbi, futhi ekugcineni baye bezwa futhi baqaphela iphimbo likaNkulunkulu, futhi abaningi baphendukela phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu. Nomaphi lapho kubonakala khona izimo ezinhle zawo wonke amahlelo aba yinto eyodwa futhi zonke izizwe zigobhozela kule ntaba. Kulabo abakuwo wonke lamahlelo ehlukene abakholelwa ngempela kuNkulunkulu bebuye ngobuningi, amahlelo amaningi ehlukane asephelile asekhona ngegama nje kuphela. Ubani ongahamba ezinyathelweni zomsebenzi kaNkulunkulu? Ubani ongavimba abakhethiweyo bakaNkulunkulu ukuba babuyele kuNkulunkulu? Kube sengathi wonke umphakathi wenkolo uye waqondiswa. Izindimbane zababuyile zibe njengamagagasi anamandla. Awekho amandla angama endleleni yomsebenzi kaNkulunkulu! Njengoba uNkulunkulu uSomandla ebonakele futhi nomsebenzi Wakhe uqalile, uhulumeni we-CCP ubeqhubeka nokushushisa kwakhe iBandla likaNkulunkulu uSomandla. Ubelokhu eshabashekela ukuzingela uKristu nezinceku zikaNkulunkulu futhi ngonya ashushise abakhethiweyo bakaNkulunkulu, efuna ukuqeda umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina. Uye wabiza imihlangano eminingi ephuthumayo kuzanywa isu lokuthi liqedwa kanjani iBandla likaNkulunkulu uSomandla. Uye wakha futhi wanikeza izincwadi eziyimfihlo futhi wenza nemizamo eminingi eyimishoshaphansi nekhohlakele: kufakwa izixwayiso yonke indawo, kunikezwa izixwayiso zomphakathi, kusetshenziswa omabonakude, umsakazo, amaphephandaba, i-Inthanethi, kanye nezinye izinto zokusakaza ukuze nje kusakazwe amahemuhemu, ukunyundela nokwakhelwa kukho, kuhlaziswa iBandla likaNkulunkulu uSomandla; befundisa ngenkani abantu izimfundiso ezinonya namanga, futhi beqhubeka nokufaka umqondo ongamanga nokufanisa izinto ezingefani; besebenzisa iBandla Eliziqu Zintathu ukuze lengamele futhi lilawule, kuthunyelwa izinhloli ukuze ziphenye obala futhi zibuze ngokuyimfihlo, zisebenzisa amasu okulawula uquqaba, befuna kubhekwe omakhelwane, futhi ekhuthaza abantu ukuba bayibeke imibiko ngokubathembisa umvuzo omkhulu; beqhubeka nokusesha emizini yabantu ngaphandle kokubonisana nabo, bephanga izindlu zabo futhi beshaqa impahla yabo, bedla izimali zabo ngokubakhokhisa futhi beqongelela ingcebo ngendlela engenabulungiswa; bebopha ngokuyimfihlo abakhethiweyo bakaNkulunkulu, bebabopha futhi bebavalela emakamu okuhlushwa, bevunyiswa ngokuhlushwa, bonakalisa umzimba nengqondo, futhi beshaya abantu bababulale ngaphandle kokubalimaza; besebenzisa ngisho namaphoyisa ahlomile namasosha ukuze acindezele iBandla likaNkulunkulu uSomandla; nokunye. Uhulumeni we-CCP uye wabopha futhi washushisa amaKristu eBandla likaNkulunkulu uSomandla—abakhethiweyo bakaNkulunkulu, bebenza ukuba bahlupheke babonakale bengabaphangi bempahla yabo nangokoqobo futhi babajezise kanzima emoyeni futhi bahlupheke, baze babangele nabanye ukuba bafe. Izenzo zikahulumeni zibe ezishaqisayo. Njengoba kubonakele, okungenani amaKristu ayishumi ashonile ngenxa yokushushiswa. Ngokwesibonelo, u- Xie Yongjiang (owesilisa oneminyaka engu-43 ubudala), umKristu e-Wugou Edolobheni Lasezweni lase-Suixi, Esifundazweni sase-Anhui, waboshwa ngokuyimfihlo amaphoyisa omphakathi ekuseni mhla zingu-30 kuMbasa 1997 futhi wahlukunyezwa kanzima. Ngomhlaka 10 kuNhlaba, lapho umndeni wakwa-Xie ubona umzimba wakhe ushiswa, wayemnyama futhi eluhlaza yonke indawo futhi enegazi, futhi wayenamanxeba amabi kakhulu ekhanda lakhe. U-Ye Aizhong (owesilisa oneminyaka engu-42 ubudala), umKristu Wasezweni lase-Shuyang, Esifundazweni sase-Jiangsu, waboshwa amaphoyisa e-CCP ngomhlaka 26 kuNdasa 2012 lapho ethenga izimpahla zeBandla. Ngosuku lwesithathu, washaywa wabulawa. U-Jiang Guizhi, umKristu esiGodini sase-Qinghe Ezweni lase-Pingyu, Esifundazweni sase-Henan (owesifazane oneminyaka engu-46 ubudala, umholi ophezulu weBandla likaNkulunkulu uSomandla ngaleso sikhathi), waboshwa ngokuyimfihlo futhi wavalelwa amaphoyisa e-CCP ngomhlaka-4 kuMasingana 2013 Edolobheni lase-Xinmi, Esifundazweni sase-Henan. Izikhulu zamaphoyisa zenza inkantolo engekho emthethweni futhi zayisebenzisela ukubavumisa izono ngokubahlupha. Ekuseni ngovivi ngomhlaka-12 kuNhlolanja, u-Jiang washona ngenxa yokuhlukunyezwa kanzima amaphoyisa…Ngale kwalokho amashumi ezinkulungwane zamaKristu aboshiwe futhi avalelwa amaphoyisa e-CCP. Abanye bajovwa ngezidakamizwa ngokushesha bangenwa ukuphambana kwengqondo i-schizophrenia; abanye bahlukunyezwa kakhulu kangangokuba bashiywa bengakwazi kwenza lutho; abanye bavalelwa emakamu okuhlushwa, futhi ngemva kokudedelwa, bebeqashwa uhulumeni we-CCP futhi bancishwe inkululeko yabo. Ngokwezibalo ezingaqinisekisiwe, eminyakeni emibili emifushane kusukela ku-2011 kuya ku-2013, bangu-380,380 abakhethiweyo bakaNkulunkulu abaye baboshwa nababanjwe uhulumeni we-CCP e-Mainland eShayina. Phakathi kwalaba bantu, bangu-43,640 baye babhekana nazo zonke izinhlobo zokuhlushwa kuyilapho bengaphansi kokuphenywa okungekho emthethweni; abangu-111,740 bebekwa amacala ahlukahlukene futhi bahlawuliswa ngokungacatshangelwa noma baphangwe ngaphezu kuka-243,613,000 RMB; abangu-35,330 baphangwe imizi yabo, futhi okungenani u-1,000,000,000 RMB (ehlanganisa neminikelo yebandla nempahla yabo) kwashaqwa ngenkani nangaphandle kwesizathu kuthathwa omantshingelane bomphakathi nabangaphansi noma becashise izikhulu zamaphoyisa ezinonya. Uma kuziwa ekubopheni nasekushushiseni kukahulumeni we-CCP amaKristu eBandla likaNkulunkulu uSomandla, lokhu kumane nje kuyizibalo ezingaqinisekisiwe, futhi uma kuziwa kuwo wonke amaKristu eBandla likaNkulunkulu uSomandla, kumane nje kungokuncane kakhulu. Eqinisweni, kusukela uNkulunkulu uSomandla aqala umsebenzi Wakhe, amaKristu angenakubalwa eBandla likaNkulunkulu uSomandla aye aboshwa, bashushiswa, bangahlonishwa, noma baqashwa uhulumeni we-CCP. Kwasetshenziswa noma yiziphi izenzo zonya ukuze kucindezelwe ngobudlova iBandla likaNkulunkulu uSomandla, beguqula i-Mainland eShayina iba umhlaba othusayo. Ngaphezu kwalokho, ibandla lalinyundelwa, lilahlwa futhi lihlaselwa yiwo wonke amahlelo nokuhlukene. Lokhu kwenza ngokushesha kwaba namahlebezi asakazwayo nokunyundelwa kwanoma yiluphi uhlobo, ukuhlukunyezwa neziqalekiso. Umphakathi wonke nomphakathi wezenkolo ubugcwaliswe ngazo zonke izinhlobo zokuphikiswa obala. Abantu abonakalisiwe abangenandaba noNkulunkulu weqiniso nokushushiswa kwendlela yeqiniso kufinyelele eqophelweni eliphezulu.

Selokhu abantu bonakaliswa uSathane, uNkulunkulu akakaze ayeke icebo Lakhe lokwengamela usindiso lwesintu. Noma kunjalo, isintu asilazi iqiniso, ingasaphathwa eyokwazi uNkulunkulu. Ngenxa yalokho, noma nini lapho uNkulunkulu esesimweni somuntu ukuze aqale umsebenzi omusha, uyenqatshwa futhi ashushiswe yilabo abasemandleni nangamaqembu ezenkolo. Eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili ezidlule, lapho uJesu eba yinyama, washushiswa futhi waboshwa uhulumeni wamaRoma nokholo lwamaJuda, futhi ekugcineni wabethelwa. Ezinsukwini zokugcina, njengoba uNkulunkulu ebuyele enyameni eShayina ukuze enze umsebenzi wokwahlulela, uye washushiswa ngonya futhi wazingelwa uhulumeni we-CCP, futhi waqalekiswa, wavinjelwa, walahlwa futhi wenqatshwa yiwo wonke amahlelo nokwehlukene kobuKristu. Kusobala ukonakala nonya lomuntu. Singagcina ngokucabanga nje ukuthi kunzima kangakanani kuNkulunkulu ukwenza umsebenzi Wakhe kulamadimoni amaningi kangaka, lapho amafu amnyama enesisindo kangaka nodeveli ephakamise amandla. Noma kunjalo, uNkulunkulu unguSomandla, futhi Unegunya eliphakeme kakhulu namandla. Kungakhathaliseki ukuthi uSathane unamandla angakanani, kungakhathaliseki ukuthi awanqobeki futhi uhlasela kanjani, konke kuphelela ezeni. Eminyakeni ecishe ibe ngu-20, ivangeli lombuso kaNkulunkulu uSomandla lisakazeka kulo lonke elase-Mainland eShayina nangaphansi kokucindezelwa okunzima. Amakhulu ezinkulungwane zamabandla aye ahluma kulo lonke izwe futhi izigidi zabantu baye bazithoba egameni likaNkulunkulu uSomandla. Cishe ngokushesha, wonke amahlelo nokwahlukana kuye kwaba yincithakalo, ngoba izimvu zikaNkulunkulu zilizwile iphimbo likaNkulunkulu, futhi kakade zibuyile zilandela iphimbo, zikhothame phambi kukaNkulunkulu, futhi baye baniselwa futhi beluswa uNkulunkulu. Lokhu kuye kwagcwalisa isiphrofetho seBhayibheli ukuthi “zonke izizwe zizogelezela kuyo.” Akunakugwemeka ukuthi wonke amakholwa eqiniso kuNkulunkulu azophendukela kuNkulunkulu uSomandla ekugcineni, ngoba kwahlelwa futhi kwabikezelwa uNkulunkulu phambilini. Akekho ongakushintsha lokho! Labo abakholwa ngamanga abakholo lwabo kuNkulunkulu kungolokuthi nje badle ukugcwaliswa ngezinkwa, futhi zonke lezo zitha ezenza ngonya, benqaba futhi balahle uNkulunkulu uSomandla bonke basuswe umsebenzi kaNkulunkulu. Wonke umphakathi wenkolo uye waqedwa ngokuphelele futhi wahlakazwa umsebenzi kaNkulunkulu. Umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ekugcineni uphethe ngenkazimulo. Phakathi nale nkathi, naphezu kokumelana okunzima nokucindezela okunobudlova kukahulumeni we-CCP, ivangeli likaNkulunkulu lombuso liye lasakazwa ngokuphazima kweso. Indaba ye-CCP yokususa nokuchitha umsebenzi kaNkulunkulu igcine ihlulekile. Wonke amandla obubi aphikisana noNkulunkulu aqedwe ngokuphelele futhi aketulwa amandla ababazekayo futhi yintukuthelo yokusola. Njengoba uNkulunkulu uSomandla esho, “Bonke labo engibathandayo ngokuqinisekile bazophila phakade, futhi bonke labo abaye bamelana Nami ngokuqinisekile ngizobajezisa phakade. Ngoba nginguNkulunkulu onomhawu, ngeke ngibakhulule kalula abantu ngenxa yakho konke abakwenzile. Ngizoqaphela umhlaba wonke, futhi, ngibonakale eMpumalanga yomhlaba ngokulunga, ubukhulu, intukuthelo, nokusola, ngizozembula ebantwini abaningi kakhulu!” (kusukela embhalweni othi “Izwi Lamashumi Amabili Nesithupha” Amazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana Wezwi Elivela Lisenyameni) “Umbuso wami uyakheka wonke umhlaba, kanti isihlalo Sami sobukhosi sizuza izinhliziyo zezigidigidi zabantu. Ngokusizwa izingelosi, umsebenzi Wami omkhulu masinyane uzofezeka ngempumelelo. Zonke izixuku zamadodana nabantu Bami, zilinde ngentshisekelo ukubuya Kwami, bezindla ngokuhlangana Kwami nabo, singazophinde sehlukane futhi. Kwenzeka kanjani ukuthi isizwe sonke sombuso Wami singagxumagxumi ngenjabulo ndawonye ngokuba nabo Kwami? Ngabe lokhu ukuhlangana okuyize? Ngiyahlonipheka emehlweni abo bonke, ngimenyezwa emazwini abo bonke. Uma ngibuya, ngizonqoba wonke umbutho wesitha nangale. Sifikile isikhathi! Ngifuna ukuqala umsebenzi Wami, Ngifuna ukubusa ngaphezulu kwabantu! Ngiyabuya! Ngiyahamba! Yilokho okulindwe ngabantu bonke, lokho abafisa kwenzeke. Ngifuna ukuthi wonke umuntu abone ukufika kosuku Lwami bese elwamukela ngenjabulo!” (kusukela embhalweni othi“Izwi Lamashumi Amabili Nesikhombisa” Amazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana Wezwi Elivela Lisenyameni) Njengoba ivangeli lombuso lisakazeka, iBandla likaNkulunkulu uSomandla liye lakhula, futhi inani lamakholwa landa ngaphandle ngokuqhubekayo. Namuhla, selikhula kakhulu kunakuqala. Izwi elizwakaliswe uNkulunkulu uSomandla—uKristu wezinsuku zokugcina—liye lasakazeka ezinkulungwaneni zezakhamuzi, futhi liye lamukelwa abantu abengeziwe. Izwi likaNkulunkulu libonakalise igunya lakho eliphezulu namandla. Lamaqiniso angenakuphikwa afakazela ngokugcwele ukuthi “Konke kwenziwe amazwi kaNkulunkulu!”

“Ekuqaleni wayekhona uLizwi, uLizwi wayekuNkulunkulu, uLizwi wayenguNkulunkulu.” (Johane 1:1) Ekuqaleni, uNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba nakho konke ngezwi, futhi wahola isintu ngezwi. Ezinsukwini zokugcina, uNkulunkulu naye ufeza yonke into ngezwi. Ukupheleliswa kwabakhethiweyo bakaNkulunkulu nokunaka umbuso kaKristu kokubili kuzokwenzeka ngezwi likaNkulunkulu. Ngenxa yalokho, ayikho into ehlukile ngokuthi iBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa umsebenzi kaNkulunkulu wezwi, liye lathuthuka ngaphansi kokuqondisa kwezwi likaNkulunkulu uSomandla, futhi ngaphezu kwalokho, liyakhula naphezu kokucindezelwa ngesihluku nokushushiswa uhulumeni we-CCP nokugxeka kokulahla nokuphikisa kwamandla eqembu labaphik ‘uKristu lenkolo. Lokhu kubonisa ngokusobala igunya namandla ezwi likaNkulunkulu. Kungashiwo ukuthi, ngaphandle kokubonakala nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, belingeke libe khona iBandla likaNkulunkulu uSomandla, futhi ngaphandle kwamazwi abonakaliswe uNkulunkulu, ngakho nalo iBandla likaNkulunkulu uSomandla ngabe alikho. Namuhla, uyanisela futhi wondla abakhethiweyo Bakhe ngezigidigidi zamazwi Awabonisayo, futhi bonke labo abaye bamukela umsebenzi Wakhe bajabulela ukweluswa amazwi Akhe futhi babona indlela Yakhe yokusindisa abantu. UNkulunkulu uSomandla uthi, “Ngenza umsebenzi Wami emhlabeni jikelele, kanti eMpumalanga, ukuhlokoma akupheli, kunyakazisa wonke amabandla nezinkolo. Yizwi Lami elilethe abantu esikhathini samanje. Ngenze izwi Lami kube yilo elinqoba abantu; bonke bawela kulo mfudlana bese bezinikela Kimi, ngoba kade ngayibuyisa inkazimulo Yami emhlabeni wonke ngayisa kabusha eMpumalanga. Ubani ongafisi ukubona inkazimulo Yami? Ubani ongalindile ngexhala ukubuya Kwami? Ubani ongakomele ukuvela Kwami futhi? Ubani ongabufuni ubuhle Bami? Ubani ongeke eze ekukhanyeni? Ubani ongeke akubone ukuceba kweKhanani? Ubani ongakufisi ukubuya koMhlengi? Ubani ongamthandi uSomandla Omkhulu? Izwi Lami kumele lisabalale emhlabeni wonke; ngifisa ukukhuluma kakhulu kubantu Bami abakhethiwe. Amazwi engiwakhulumayo anyakazisa izintaba nemifula njengokuduma okukhulu; ngikhuluma emhlabeni jikelele nakubantu. Yingakho amazwi Ami eba yigugu kubantu, bonke abantu bewazisa. Umbani uphazima usuka ngaseMpumalanga uye nangaseNtshonalanga. Amazwi Ami angendlela yokuthi abantu abafuni ukuwayeka futhi bawathola ejulile, kodwa phezu kwalokho, abantu bayathokoza ngawo. Njengosana oluzelwe, bonke abantu bayajabula bathokoze, bebungaza ukubuya Kwami. Ngenxa yezwi Lami, ngizoletha bonke abantu phambi Kwami. Emva kwalokho, ngizongena ngokomthetho kubantu ukuze bazongidumisa. Inkazimulo engiyilethayo namazwi Ami kwenza ukuthi bonke abantu beze phambi Kwami bese beyabona ukuthi umbani uphazima usuka eMpumalanga, nokuthi ngehlele 'eNtabeni yemiNqumo' yaseMpumalanga. Bazobona ukuthi kade ngaba semhlabeni, angiseyona iNdodana yamaJuda kodwa uMbani waseMpumalanga. Ngoba kade ngavuswa ekufeni, ngasuka kubantu, ngabuye ngavela futhi kubantu ngenkazimulo. NgiNguye loyo owayekhonzwa kudala, 'usana' olwalahlwa ngama-Israyeli kudala. Phezu kwalokho, nginguNkulunkulu uSomandla okhazimulayo wesikhathi samanje! Bonke abantu mabeze phambi kwesihlalo Sami sobukhosi bazobona inkazimulo yobuso Bami, bezwe izwi Lami, babuke nemisebenzi Yami. Lokhu yintando Yami ephelele; kungukuphela novuthondaba lohlelo Lwami, kanye nenhloso yokuphatha Kwami. Izizwe zonke mazingidumise, zonke izilimi zingivume, bonke abantu bangithembe, bonke abantu bancike Kimi!” (kusuka “Ukunqenqeza Kwemidumo Eyisikhombisa – Okuyisiprofetho Sokuthi Ivangeli Lombuso Lizosabalala Ligcwale Umhlaba Wonke” Ezwini Elivela Lisenyameni) abakhethiweyo bakaNkulunkulu bamukele insindiso enkulu ngenxa yezwi likaNkulunkulu uSomandla. Umsebenzi kaNkulunkulu e-Mainland eShayina ugcine ukhazimula. Manje abakhethiweyo bakaNkulunkulu basakaza izwi Lakhe futhi bafakaza ngezenzo Zakhe kuwo wonke amazwe nezindawo. Izwi likaNkulunkulu lizosakazwa emhlabeni wonke, futhi maduze uzobonakala kuzo zonke izizwe nakubo bonke abantu. Abantu bakuwo wonke amazwe nezindawo abafisa ukubonakala kukaNkulunkulu abakaze baphuphe ukuthi uNkulunkulu abebefisa kangaka ukumbona usebonakele kakade obala wehlele eShayina futhi wenze isigaba somsebenzi sokunqoba nokusindisa.

Ezinsukwini zokugcina, lapho sekuzophela inkathi, uNkulunkulu wehla ngokuyimfihlo esesimweni somuntu endaweni yokuhlala kadrako omkhulu obomvu, ukuhlangana okukhulu kwababusi abangomashiqela: eShayina, ukuqina okuyinqaba kokungakholelwa kuNkulunkulu. Ngokuhlakanipha Kwakhe kokulawula namandla, uNkulunkulu ulwa noSathane futhi uqhubeka nomsebenzi Wakhe oyinhloko wecebo lokwengamela—ukunqotshwa ngokuphelele kukaSathane nensindiso yaso sonke isintu. Manje ngenxa yezinye izinsolo ezimbi, ukulahlwa, ubumbelo, nokunyundela kwe-CCP esemandleni, abaningi abangawazi amaqiniso bakholelwa amahemuhemu e-CCP. Amaqembu ezenkolo, ngokukhethekile, ayaqhubeka nokulahla nokuhlambalaza ukuza kukaNkulunkulu kuze kube manje, futhi ama ngokuphelele ohlangothini likahulumeni we-CCP ongakholelwa kuNkulunkulu ophikisana nomsebenzi kaNkulunkulu. Yeka ukuthi kudabukisa kanjani lokho! Laba bantu abalindele ukuthi uNkulunkulu uSomandla, abamphikisayo, iNkosi uJesu obuyile. Lapho uNkulunkulu ebonakala obala, bazokhala kuyilapho beququda amazinyo futhi bezishaya izifuba. Lokhu kugcwalisa ngokuphelele isiphrofetho seNcwadi yesAmbulo, “Bhekani, uyeza ngamafu; onke amehlo ayombona, nalabo abambethela: nezizwe zonke zomhlaba zizokhala ngenxa yakhe. Noma kunjalo, Amen.” (IsAmbulo 1:7) Ukwahlulwa kwesihlalo esikhulu sobukhosi esimhlophe ekugcineni sekuyaqala! UNkulunkulu uSomandla uthi, “Nalu uhlelo lwami, okuyisici esibonakalayo somsebenzi Wami, futhi yilokho abantu okufanele bakwazi. Embusweni, izinto eziningi ezidaliwe ziqala ukuphinde zisebenze futhi ziphinde zamukele amandla azo okuphila. Ngenxa yokushintsha kwezimo zomhlaba, imingcele phakathi kwamazwe nayo iqala ukushintsha. Ngangiphrofethile ngaphambili: Lapho izwe lihlukanisiwe kwelinye, futhi izwe lihlangana nelinye, leso kuyoba yisikhathi sokuba ngiphihlize izizwe zibe yizicucu. Ngalesi sikhathi, ngizovuselela yonke indalo futhi ngihlukanise kabusha imbulunga yonke, ngaleyo ndlela ngenze imbulunga ihleleke, ngenze isimo sayo esidala sibe sisha. Lolu uhlelo Lwami. Le yimisebenzi Yami. Lapho izizwe nabantu bomhlaba wonke bebuyela phambi kwesihlalo Sami sobukhosi, ngizothatha izinto zasezulwini eziningi ngizilethe emhlabeni wabantu, ukuze, ngenxa Yami, ugcwale izinto eziningi ezingenakuqhathaniswa. Uma nje izwe elidala lisekhona, ngizokwehlisela intukuthelo Yami ezizweni zalo, ngenze imbulunga yonke yazi imithetho Yami yokuqondisa, futhi ngijezise noma ubani oyiphulayo: Njengoba ngiphendulela ubuso Bami embulungeni ukuba ngikhulume, wonke umuntu uzolizwa izwi Lami, futhi abone yonke imisebenzi engiyenzile embulungeni yonke. Labo abaphikisana nentando Yami, okusho ukuthi, abaphikisana Nami ngokwenza imisebenzi yabantu, bazowela esijezisweni Sami. Ngizothatha izinkanyezi ezingenakubalwa zamazulu ngizenze kabusha, futhi ngenxa Yami ilanga nenyanga kuzovuselelwa—isibhakabhaka ngeke sisaba yilokho ebesiyikho; okuningi okusemhlabeni kuzovuselelwa. Konke kuzophelela ngamazwi Ami. Izizwe eziningi ezisemhlabeni zizohlukaniswa kabusha futhi zithathelwe indawo yisizwe Sami, ukuze izizwe eziphezu komhlaba zishabalale phakade futhi zibe yisizwe esikhulekela Mina; zonke izizwe zomhlaba zizobhujiswa, futhi ngeke zisaba khona. Ebantwini abasemhlabeni, bonke labo abangabakasathane bazoqothulwa; bonke abakhulekela uSathane bazokwehlisa umlilo Wami ovuthayo—okusho ukuthi, ngaphandle kwalabo manje ababasendleleni ewumngcingo, bonke abanye bazophenduka umlotha. Lapho ngijezisa abantu abaningi, labo abasemhlabeni wezinkolo, ngokwamazinga ahlukahlukene, bazobuyela embusweni, benqotshwe yimisebenzi Yami, nabangaphansi kwezinkolo ezithile, ngoba bayobe bekubonile ukuza “koNgcwele ephezu kwefu elimhlophe.” Bonke abantu bayolandela izinhlobo zabo, futhi bayojeziswa ngokwalokho abakwenzile. Bonke labo abaye bamelana Nami bazoshabalala bonke; futhi labo abazenzo zabo zasemhlabeni bezingangibandakanyi Mina, ngenxa yokuthi baye benza kahle, bazoqhubeka nokuhlala emhlabeni ngaphansi kokubusa kwamadodana Ami nabantu Bami. Ngizozembula ebantwini abaningi nasezizweni eziningi, ngomsindo wezwi Lami emhlabeni wonke ukuze ngimemezele ukuphela komsebenzi Wami omkhulu ukuze bonke abantu babone ngamehlo abo.” (kusuka embhalweni othi “Ezwini Lamashumi amabili nesithupha” Amazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana Wezwi Elivela Lisenyameni) Emlandweni wesintu, siyawabona amandla obubi ephikisana ngendelelo noNkulunkulu futhi ephikelela ekwenqabeni uNkulunkulu ebhujiswa uNkulunkulu. Eminyakeni eyizinkulungwane ezintathu ezedlule, ngenxa yezono zabo ezibanga usizi, imizi yaseSodoma neGomora yashiswa ngomlilo nesibabule uNkulunkulu awuthumela esezulwini. Nombuso wamaRoma nawo wabhujiswa yizinhlekelele ezivela kuNkulunkulu ngenxa yokwenqaba nokulahla iNkosi uJesu nokushushisa kwawo amaKristu. Ezinsukwini zokugcina, noma yimaphi amandla obubi alahla futhi aphikisane noNkulunkulu azoqalekiswa uNkulunkulu futhi ngokuqinisekile azobhujiswa Nguye. Lokhu ngokusobala isimo sikaNkulunkulu sokulunga!

UNkulunkulu uSomandla uthi, “Umbuso uyakhula phakathi kwabantu, uyasunguleka phakathi kwabantu, uyasukuma phakathi kwabantu; awekho amandla angabulala umbuso Wami.…Ngokuqinisekileyo, ngokuholwa ukukhanya Kwami, uzokhululeka emandleni obumnyama. Phakathi kobumnyama angeke ulahlekelwe ukukhanya okukuholayo. Uzobusa phezu kwazo zonke izidalwa. Ngokuqinisekile uzonqoba phambi kukaSathane. Ngokuqinisekile, ekuweni kombuso kadrako omkhulu obomvu, uzoma phakathi kwezinkumbi zabantu ube ngufakazi wokunqoba Kwami. Ngokuqinisekile uzoqina ungantengantengi ezweni lase-Sinim. Ngokuhlupheka odlule kukho, uzothola ifa lezibusiso ezivela Kimi, futhi ngokuqinisekile ngizoshisa konke okusemhlabeni ngenkazimulo Yami.”(kusuka “Ezwini Leshumi Nesishiyagalolunye” Amazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana Wezwi Elivela Lisenyameni) “Uma izigaba ezintathu zomsebenzi zifika ekupheleni, kuyokwenziwa iqembu lalabo abafakazela uNkulunkulu, iqembu lalabo abamaziyo uNkulunkulu. Bonke laba bantu bayomazi uNkulunkulu futhi bayokwazi ukwenza iqiniso. Bayoba nobuntu nomqondo, futhi bonke bayozazi izigaba ezintathu zomsebenzi kaNkulunkulu wensindiso. Lona umsebenzi oyogcwaliseka ekugcineni, futhi la bantu bangukucaciswa komsebenzi wokuphatha weminyaka eyizi-6,000, futhi bangubufakazi obunamandla bokuhlulwa kukaSathane ekugcineni. Labo abangafakazela uNkulunkulu bayokwazi ukuthola isithembiso nesibusiso sikaNkulunkulu, futhi bayoba iqembu eliyosala ekugcineni ngci, elinegunya likaNkulunkulu futhi lifakazela uNkulunkulu. Mhlawumbe abalapha phakathi kwenu bonke bayoba amalunga aleliqembu noma mhlawumbe uhhafu kuphela, noma abambalwa kuphela—kuncike entandweni yakho nokushisekela kwakho.” (kusuka “Ukwazi Izigaba Ezintathu Zomsebenzi KaNkulunkulu Kuyindlela Yokwazi UNkulunkulu” Ezwini Elivela Lisenyameni) Izwi likaNkulunkulu kumele lifezwe, futhi nalelo elifeziwe kumele lihlale phakade. Ikusasa lombuso liqhakazile futhi lihle kakhulu! UNkulunkulu uSomandla kakade wenze iqembu labanqobi e-Mainland eShayina. Manje, umsebenzi wokuhambela owenziwa uNkulunkulu phakathi nokubonakala Kwakhe eShayina yagcina ngenkazimulo, futhi maduze Uzobonakala ngokusobala kuzo zonke izizwe nezindawo. Abakhethiweyo beBandla likaNkulunkulu uSomandla bayiqembu labanqobi uNkulunkulu alenze eShayina. Benza umsebenzi ongcwele, bafakaza ngomsebenzi kaNkulunkulu futhi bamemezela igama likaNkulunkulu elingcwele kuzo zonke izizwe nezindawo. Ivangeli lombuso kaNkulunkulu uSomandla lisakazeka ngokushesha kuwo wonke umhlaba. Izwi Elivela Lisenyameni litholakala mahhala kuyi-inthanethi kuzo zonke izizwe nezindawo ukufuna nokuphenya. Akekho ongalokotha enqabe ukuthi angamazwi kaNkulunkulu, futhi akekho ongenqaba ukuthi ayiqiniso. Abantu abaningi abomele iqiniso futhi nalabo abafuna ukukhanya bayafuna futhi baphenya umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina. Amagatsha eBandla likaNkulunkulu uSomandla aye akhiwa emazweni nasezifundeni kuwo wonke umhlaba njengoba abantu abaningi bephendukela kuNkulunkulu uSomandla. Isintu sivuka kancane kancane sivuswa izwi likaNkulunkulu, futhi siqale ukwamukela nokwazi iqiniso. Izwi likaNkulunkulu lizohola sonke isintu futhi lifeze zonke izinto. Bonke abantu abakholwa ngeqiniso kuNkulunkulu nabafuna indlela yeqiniso ngokuqinisekile bazobuyela kuNkulunkulu futhi bamlalele esesihlalweni Sakhe, futhi sonke isintu sizokwazi ukuthi uNkulunkulu ufikile, futhi ubonakele, nokuthi igama Lakhe ngokuqinisekile likhulu kuso sonke isintu.

Okwedlule:Isethulo Esifushane Ngemvelaphi Yokuvela kanye Nomsebenzi KaKristu Wezinsuku Zokugcina EShayina

Okulandelayo:Ukusatshalaliswa Kwevangeli Lombuso KaNkulunkulu USomandla EChina

Ungase Uthande Nalezi