Maye Kulabo Ababethela uNkulunkulu Futhi

Jul 25, 2017

Ngezinsuku zokugcina, uNkulunkulu ube sesimweni sesintu eChina ukuze asebenze, futhi waphimisa izigidi zamazwi, enqoba, esindisa iqoqo labantu ngamazwi Akhe futhi engenisa isikhathi esisha sokwahlulela esiqala ngendlu kaNkulunkulu. Namuhla, ukusatshalaliswa komsebenzi kaNkulunkulu ngezikhathi zokugcina sekufinyelele esicongweni eMainland China. Iningi labantu baseBandleni lamaKhatholika kanye nawo wonke amahlelo amaKristu kanye namagatsha alandela iqiniso asebuyele phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. UNkulunkulu osesimweni somuntu ufeze umsebenzi "wokufika okuyimfihlo kweNdodana yomuntu" owaphrofethwa eBhayibhelini, futhi uzovela maduze emphakathini kuzo zonke izizwe nezindawo emhlabeni. Bonke abantu kuzo zonke izizwe nezindawo abomele ukuvela kukaNkulunkulu bazobheka ukuvela kukaNkulunkulu emphakathini. Awekho amandla angathiya noma ashabalalise umbuso kaNkulunkulu, futhi noma ubani owenqaba uNkulunkulu uyojeziswa ngolaka lukaNkulunkulu, njengoba kushiwo emazwini kaNkulunkulu: “Umbuso wami uyakheka phezu kwamazulu nomhlaba wonke , kanti isihlalo Sami sobukhosi sizuza izinhliziyo zezigidigidi zabantu. Ngokusizwa izingelosi, umsebenzi Wami omkhulu masinyane uzofezeka ngempumelelo. Zonke izixuku zamadodana nabantu Bami, zilinde ngentshisekelo ukubuya Kwami, bezindla ngokuhlangana Kwami nabo, singazophinde sehlukane futhi. Kwenzeka kanjani ukuthi isizwe sonke sombuso Wami singagxumagxumi ngenjabulo ndawonye ngokuba nabo Kwami? Ngabe lokhu ukuhlangana okuyize? Ngiyahlonipheka emehlweni abo bonke, ngimenyezwa emazwini abo bonke. Uma ngibuya, ngizonqoba wonke umbutho wesitha nangale. Sifikile isikhathi! Ngifuna ukuqala umsebenzi Wami, Ngifuna ukubusa ngaphezulu kwabantu! Ngiyabuya! Ngiyahamba! Yilokho okulindwe ngabantu bonke, lokho abafisa kwenzeke. Ngifuna ukuthi wonke umuntu abone ukufika kosuku Lwami bese elwamukela ngenjabulo!” "Bonke labo engibathandayo impela bazophila ingunaphakade, bese bonke labo abamelana nami bazojeziswa Yimi impela kuze kube phakade. Ngoba nginguNkulunkulu onomhawu, ngeke ngibayeke kalula nje abantu kukho konke abakwenzile. Ngizowuqapha wonke umhlaba, futhi, ngiqhamuke eMpumalanga yezwe nokulunga, ubukhosi, ulaka nesijeziso, Ngizozibonakalisa kwizinkumbi zabantu.”

Umsebenzi kaNkulunkulu omkhulukazi udalule bonke abaphikiKristu, abaphrofethi bamanga, kanye nabedukisi. Udalule abangakholwa ngokwempela abafuna umusa kaNkulunkulu kuphela futhi abafuna ukudla izinkwa futhi bagcwaliswe. Izwi likaNkulunkulu lokwahlulela linjengomkhonto obukhali, osika nhlangothi zombili odabula inhliziyo yomuntu nomoya, okwenza labo abazondayo bakhalinywe, abazonda amazwi angangcolanga, futhi abangalithandi iqiniso bambuleke izinqa.

Emazwini aphinyiswa uNkulunkulu ngesikhathi somsebenzi wakhe wokufika oyimfihlo, sibuka amaqiniso ngokwenqaba kwesintu uNkulunkulu kanye nokufulathela uNkulunkulu, okubonakala kakhulu ngezindlela ezintathu:

1. Ukuthi isintu sivame ukona, senqabe futhi siphendukele uNkulunkulu okudalwa wukuthi ukukhohlakaliswa kwabantu uSathane, isimo sabo sesamukelwe izinhlobo zesihlungu sikaSathane, futhi sebephenduke labo abenqaba bafulathela bavame ukuvuma izono zabo, kodwa basehluleka ukuzikhulula ezibophweni kanye nasemaketangweni esimo sabo sobubi. Isimo somuntu esifulathela uNkulunkulu siyimpande yesono sakhe.

2. Isintu sikhohlakaliswe uSathane ngokunzulu. Izinhliziyo zabantu zigcwaliswe izinkolelo zikaSathane, imithetho yokuphila kaSathane, kanye nezindlela zokucabanga zikaSathane, okwenze ukuthi bahluleke ukuqonda noma ukwazi amazwi ayiqiniso kaNkulunkulu. Ngaphandle kokuqwashiswa nokukhanyiselwa uMoya Oyingcwele, isintu asikwazi ukwamukela iqiniso. Yize noma isintu esikhohlakele sikholelwa kuNkulunkulu, abantu bayavuma ukuthi ukhona uNkulunkulu; abavumi ukuthi uNkulunkulu uyiqiniso. Ngakho-ke, isintu esikhohlakele sivame ukwahlulela uNkulunkulu, sihlasele uNkulunkulu, singanqaba uNkulunkulu, futhi sifulathele uNkulunkulu.

3. Isintu sikhohlakaliswe uSathane ngokunzulu. Yize labo abakholelwe kuNkulunkulu iminyaka eminingi bengasoze bamazi uNkulunkulu ngaphandle kokwahlulela nokujezisa Kwakhe, noma umsebenzi wensindiso enyameni yomuntu. Ekukholweni kwabo uNkulunkulu, bakwazi ukuthokozela umusa kaNkulunkulu kuphela futhi bazise ukuthi uNkulunkulu ukhona ngempela. Ngeke bakwazi ukumazi ngokweqiniso uNkulunkulu. Bangagcwaliswa ngezimfundiso nemibono yenkolo kuphela, babe nenkani kakhulu futhi bazibone bengabalungile, futhi benanesibindi sokwahlulela uNkulunkulu, ukugxeka uNkulunkulu, kanye nokudelela umsebenzi kaNkulunkulu. Lezi zinto azizintsha, kodwa zivamile ukwenzeka emhlabeni wenkolo, okubiza ukuthi abantu bazihlolisise, futhi bagcwaliswe amazwi kaJesu ngokugcwele: “Akusiwona wonke umuntu othe kimina, Nkosi Nkosi, ozongena embusweni wasezulwini; kepha lowo owenza intando kaBaba wami esezulwini. Baningi abayosho ngalolo suku, Nkozi, Nkosi, asizange na saphrofetha egameni lakho? Asizange sakhipha namadimoni egameni lakho na? Senza nemisebenzi eminingi emihle egameni lakho na? Ngizobe sengisho kubona ke ukuthi, Anginazanga: sukani kimina, nina benzi bobubi.” Sonke sesibone ngokusobala ukuthi emhlabeni wenkolo, baningi kakhulu abantu abasebenza ngegama leNkosi kodwa abanqaba futhi bafulathele umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina. Bonke labo abakholelwa kuNkulunkulu, kodwa abavumayo ukuthi ukhona uNkulunkulu futhi abangazi ukuthi uNkulunkulu uyiqiniso, kulindeleke ukuthi bangamamukeli uNkulunkulu, bahlasele uNkulunkulu, futhi badelele uNkulunkulu. Ukuba nolwazi oluthile ngeBhayibheli kanye nezimfundiso zenkolo, bakholelwa ukuthi bagcwaliswe ngeqiniso futhi bayamazi uNkulunkulu. Bananesibindi sokudelela umsebenzi kaMoya Oyingcwele futhi baphonsele inselele uKristu osenyameni yomuntu. Into eyodwa ebalindile ukulunga kukaNkulunkulu, ubukhulu, kanye nokwahlulelwa ngolaka kanye nesijeziso. Ngosuku lokufika kukaNkulunkulu emphakathini, konke kuyodalulwa!

Kusukela ebantwini abashumayela ivangeli ezindaweni ezinhlobonhlobo, sivame ukuzwa ukuthi kukhona labo abake bangawamukeli umsebenzi kaNkulunkulu, noma abaphazamisa futhi abadidisa ukwamukela uNkulunkulu uSomandla kwabantu, bajeziswa futhi baqalekiswa ngokwahlukahlukene. Kungashiwo ukuthi lokhu, ezingeni elithile, kubame iqhaza elihle lokukhuthaza emsebenzini wethu wevangeli. Emuva kokuzwa le ndaba, sahluleka ukuzibamba ekudumiseni ukulunga kukaNkulunkulu; phezu kwalokho, samubonga uNkulunkulu ngokuzwa imikhuleko yethu. Phezu kwalokho, ezinhliziyweni zethu kwagcwala ukuhlonipha nokuthanda uNkulunkulu. UNkulunkulu ngeke azilahle izimvu okungezaKhe, futhi ngeke Amuyeke umuntu ozinikele kokubi futhi wangamamukeli Yena. UNkulunkulu uhlala ekhona futhi unamandla amakhulu, futhi umsebenzi kaNkulunkulu ngeke unqandwe amandla angathe shu. UNkulunkulu ukhombise kaninginingi ukuthi izigameko zokubi zizojeziswa. Sikholwa ukuthi lokhu kuphinde kube isexwayiso buthule komunye nomunye wethu. Ngakho, sididiyele izigameko eziningi zabantu bejeziswa, lokho kubandakanya neBandla lamaKhatholika kanye namabandla amaKristu ahlukahlukene kanye namagatsha. Isikhathi sisuka kowe-1993 kuya kowezi-2002, futhi izindawo zihlanganisa izifundazwe engama-24 kanye namadolobha omasipala. Sekukonke siqoqe izigameko ezingaphezu kwezinkulungwane eziyishumi zabantu bejeziselwa ukungamamukeli uNkulunkulu uSomandla phakathi kwabo sikhethe abangaphezu kwamakhulu ayisishiyagalombili kanye namashumi ayisikhombisa avamile. Kodwa lezi zigameko zizodwa zanele ukuze abantu bafunde izifundo kuzo (cf. Izigameko Ezivamile Zokujeziselwa Ukungamamukeli uNkulunkulu uSomandla).

Kusukela kulezi zigameko ezethusayo zalabo abajeziselwa ukungamamukeli uNkulunkulu, sihlonze izinhlobo ezine ezisemqoka zabantu abanqaba uNkulunkulu kwagcwala umlomo.

Abokuqala: Laba bantu babelahlekisa abanye noma begqilazwe abasebenzi bobubi ngenxa yokungawazi umsebenzi kaMoya Oyingcwele futhi behluleka ukwahlukanisa. Ngakho, babalandela bezibophela kokubi, balingisa amazwi abo, bakhuluma amazwi amaningi okungamamukeli uNkulunkulu futhi bazinikela emisebenzini yobubi ukuze banqande abantu ekwamukeleni umsebenzi kaNkulunkulu. UNkulunkulu wabajezisa kancane laba bantu, futhi akazange abaqedelela izimpilo zabo. Abanye babo baphathwa izifo ezixakile, futhi abanye ababa sezingozini noma amalungu omndeni wabo abhekana nobunzima. UNkulunkulu wanika lolu hlobo lwabantu ithuba lokuphenduka. Nakanjani, kwakukhona nabantu abanenkani abangazange baphaphame emuva kokujeziswa; bayaqhubeka nokwenza okubi ngakho banqunywa.

Abesibili: Iningi lalaba bantu kwakungabaholi bamabandla anhlobonhlobo namagatsha. Babebhekene nokukhetha phakathi kwesikhundla sabo noNkulunkulu. Ngenxa yesikhundla sabo, balahla indlela yeqiniso, banqaba umsebenzi kaNkulunkulu ngenhloso, futhi balawula abantu abasezandleni zabo. Ukuze bahlale bethokozela izinzuzo ezazivela ngezikhundla zabo, balahlekisa futhi bacupha abantu abaningi. Kwaba sengathi bazolahlekelwa isikhundla sabo uma belahlekelwe abantu babo, futhi babengeke bakwazi ukuphila ngaphandle kwesikhundla sabo. Ngakho, benza konke ababengakwenza ukuze bancintisane noNkulunkulu ukuze bathole abantu Bakhe abakhethiwe, bebiza izimvu zikaNkulunkulu ngezimvu zabo. BabengabaphikiKristu ngokusobala. Babesebenzela isikhundla sabo nempilo. Izinhliziyo zabo zaye zaqina kakhulu kakhulu. Bathokozela umusa kaNkulunkulu futhi babefuna ukulawula abantu abakhethwe uNkulunkulu, bangabanika ngisho ithuba lokuzikhethela okwakumele balithole. Laba kwakungabasebenzi ababi kakhulu ababephrofethwe iNkosi uJesu. UNkulunkulu waphinde wabajezisa laba bantu ngamazinga ahlukene ngokwendlela abaziphatha ngayo, futhi wabanika ithuba lokuphenduka. Kodwa abanye babo baqhubekela phambili, futhi bakhetha ukufa kunokuphenduka. Ngakho-ke uNkulunkulu wathatha imiphefumulo yabo. Kulabo abazivimba ngokwabo noma abayeka ukuzinikela kokubi emuva kokujeziswa, uNkulunkulu akaziqedanga izimpilo zabo futhi usalindele ukuthi baphenduke.

Abesithathu: Laba bantu babegcwaliswe imimoya emibi ngokugcwele, noma kungenjalo, kwezinye izigameko, bathembela kumimoya emibi ukuthi ibakhombise amandla amangalisayo. Laba bantu babekholelwa kumsebenzi wemimoya emibi engaphakathi kwabo, kodwa bengenalwazi nhlobo ngoMoya Oyingcwele. Ngenxa yalokhu, kwathi uma kushunyayelwa ngomsebenzi kaNkulunkulu omusha kubo, kwavela ukuwuphikisa okukhulu phakathi kwabo. Lolu hlobo lwabantu lwalungawamukeli nhlobo umsebenzi kaMoya Oyingcwele, futhi babelizonda iqiniso elalivezwa uNkulunkulu ikakhulukazi. Kuwo wonke amabandla namagatsha, izwi lokwenqaba uNkulunkulu labo lalimemeza kakhulu, izenzo zabo zazinonya kakhulu, futhi ukuphikisana noNkulunkulu kwabo kwakukukhulu kakhulu kucace bha. Laba bantu babengamathuluzi emimoya emibi, izitha zikaNkulunkulu, futhi besebenzisana noSathane, ngakho bonke bagcina sebeqalekiswa, futhi bakhungathwa isihogo nokushatshalaliswa.

Abesine: Laba bantu abajeziswa babeyimigogodla eyayiqeqeshwe i-Three-Self Church. Benza umsebenzi futhi banikela ngezimpilo zabo ikakhulukazi kuCommunist Party futhi babezonda bonke labo ababekholelwa kuNkulunkulu ngokweqiniso. Ngokwesekwa ngamandla ombuso wezwe, bajezisa labo ababelandela uNkulunkulu ngokweqiniso futhi befakaza ngoNkulunkulu, besebenza njengamathuluzi kahulumeni. Babephethe "isitsha selayisi" esasikhishwe iCommunist Party, bakhuluma futhi banikela izimpilo zabo kuCommunist Party, futhi baba izikhulumi zeCommunist Party emhlabeni wezenkolo. Empeleni, babephethwe iCommunist Party. Laba bantu babesezikhundleni zokuphatha emasontweni asezindaweni eziningi, futhi belawulwa amakholwa anenkani ayesezandleni zabo. Laba bantu babengelutho ngaphandle koSathane abanqaba uNkulunkulu. Babengakholelwa impela enkolweni yobuKristu. Yize babengalawuleki ngesikhathi esithile, babekhungethwe ukuthi babezoqalekiswa futhi bashatshalaliswe.

Laba bantu abaziwayo eSontweni lamaKhatholika kanye namabandla amaKristu anhlobonhlobo kanye namagatsha bonke bajeziswa uNkulunkulu, futhi baze baqalekiswa futhi bashona, ngoba bagxeka umsebenzi kaNkulunkulu futhi bamisa intando kaNkulunkulu ekutheni yenzeke. Lokhu akubizi ukuthi abantu benze izethulo? Uma Lowo abamunqaba kwakungasiye uNkulunkulu, ubani owayengabajezisa futhi athathe imiphefumulo yabo. Ukuba babengabaNkulunkulu ngempela, ngubani ongaba namandla okuthatha imiphefumulo yabo esandleni sikaNkulunkulu. Ingabe uyavuma ukuthi uNkulunkulu ungukulunga?

Kusukela kulezi zigameko zabantu abayizinhlobo ezine kanye nezenzo zabo, singabonga ngokusobala ukuthi, ngokwesimo sabo, babengalithandi iqiniso. Baba nomoya wokuphikisana nomsebenzi kaNkulunkulu wokusindisa nokuguqula umuntu ngokwahlulela nokujezisa, futhi bazonda izwi likaNkulunkulu kakhulu elalidalula isimo somuntu futhi ligqobhoza umphefumulo womuntu, futhi baze bafinyelela ezingeni lokuthi ukubuya kukaNkulunkulu kuphazamise iphupho labo elimnandi. Ngakho-ke izinhliziyo zabo zokukhalaza ngoNkulunkulu kanye nesimo sabo sokufulathela uNkulunkulu sadaluleka ngokusobala. Babegxeka, bethuka, futhi benqaba uNkulunkulu bengenamahloni, begcwele inkani yesele. Babedlula kububi bamaFerasi ajezisa iNkosi uJesu eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili eyadlula. Izenzo zabo zobubi zagcina sezibaholela ekutheni bajeziswe futhi baqalekiswe. Iningi labo labona ukuthi isimo sikaNkulunkulu akumele sidelelwe nhlobo ngesikhathi sekufika ukufa. Kodwa basebengakhala futhi bagedle amazinyo abo ebumnyameni. Amaqiniso afakazele ukuthi labo ababethela uKristu futhi bazokhungathwa ububi! UNkulunkulu uSomandla wathi: “Umbuso uyakhula phakathi kwabantu, uyasunguleka phakathi kwabantu, uyasukuma phakathi kwabantu; awekho amandla angabulala umbuso Wami. Kubantu Bami abasembusweni namuhla, ubani kini ongeyena umuntu phakathi kwabantu? Ubani phakathi kwenu ongaphandle kwezimo zabantu? Uma lapho engizoqala khona kumenyezelwa ezinkumbini zabantu, bazothini noma bazokwenzani abantu? Uzibonele ngamehlo akho isimo sabantu; ngokuqinisekile awusenalo ithemba lokuma ingunaphakade emhlabeni? Ngiyahamba manje phakathi kwabantu Bami, ngiphila phakathi kwabantu Bami. Namuhla, labo abanothando lwangempela Kimina, abantu abafana nalabo babusisiswe; babusisiwe labo abangihloniphayo, bazohlala embusweni Wami; babusisiwe labo abangaziyo, bazothola amandla embusweni Wami; babusisiwe labo abangifunayo, bazophuma emaketangweni kaSathane bajabulele izibusiso Nami; babusisiwe abakwaziyo ukuzincama, bazongena ezintweni Zami enginazo, badle ifa lenala yombuso Wami. Labo abazulazula ngenxa Yami ngizobabonga, labo abangena ezindlekweni ngenxa Yami ngizobasingatha ngenjabulo, labo abanikelayo Kimi ngizobanika okuzobathokozisa. Labo abathokoziswa amazwi Ami ngizobabusisa; ngokuqinisekile bazoba yizinsika ezibamba isigxobo esiyinsika yombuso Wami, ngokuqinisekile bazothola konke abakufunayo nabakucelayo endlini Yami, futhi akekho ongaqhathaniswa nabo. Wake wasemukela isibusiso osinikiwe? Wake wazifuna izethembiso owazinikwa? Ngokuqinisekileyo, ngokuholwa ukukhanya Kwami, uzokhululeka emandleni obumnyama. Phakathi kobumnyama angeke ulahlekelwe ukukhanya okukuholayo. Uzobusa phezu kwazo zonke izidalwa. Ngokuqinisekile uzonqoba phambi kukaSathane. Ngokuqinisekile, ekuweni kombuso kadrako omkhulu obomvu, uzoma phakathi kwezinkumbi zabantu ube ngufakazi wokunqoba Kwami. Ngokuqinisekile uzoqina ungantengantengi ezweni lase-Sinim. Ngokuhlupheka odlule kukho, uzothola ifa lezibusiso ezivela Kimi, futhi ngokuqinisekile ngizoshisa konke okusemhlabeni ngenkazimulo Yami.”

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Umsuka Nentuthuko YeBandla LikaNkulunkulu USomandla

IBandla likaNkulunkulu uSomandla laqala ukuba khona ngenxa yokubonakala kanye nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla—iNkosi ebuyile uJesu—uKristu wezinsuku zokugcina, futhi ngaphansi kokwahlulela Kwakhe kokulunga kanye nokusola. Ibandla linabo bonke abamukela umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina futhi banqotshwa futhi basindiswa yizwi likaNkulunkulu. Kwasungulwa uNkulunkulu uSomandla mathupha, futhi kuholwa futhi kweluswe Nguye, futhi akekho umuntu owayengakwenza. Leli yiqiniso eliqashelwa yibo bonke abakhethiweyo eBandleni likaNkulunkulu uSomandla.

Ukubona Ukubonakala KukaNkulunkulu Ekwahluleleni Nasekusoleni Kwakhe

Njengamakhulu ezigidi zabanye abalandeli beNkosi uJesu Kristu, siyayemukela imithetho nemiyalo yeBhayibheli, sijabulela inala yomusa weNkosi uJesu Kristu, bese sihlangana ndawonye, sithandaze, sidumise, futhi sikhonze egameni leNkosi uJesu Kristu—konke lokhu sikwenza ngaphansi kwesivikelo seNkosi. Kaningi siba buthaka, futhi kaningi siba namandla. Sikholelwa ukuthi zonke izenzo zethu zivumelana nezimfundiso zeNkosi. Ngakho akuthandabuzwa ukuthi sikholelwa nawukuthi singahamba endleleni yokulalela intando kaBaba osezulwini. Silangazelela ukubuya kweNkosi uJesu, ukufika ngenkazimulo kweNkosi uJesu, ukuphela kokuphila kwethu emhlabeni, ukubonakala kombuso, nazo zonke izinto ezibikezelwe eNcwadini yesAmbulo: INkosi iyafika, ilethe inhlekelele, inike abalungile umklomelo futhi ijezise ababi, futhi ithathe bonke abayemukelayo, yamukele nokubuya kwabo emoyeni ukuze bahlangane Nayo. Ngaso sonke isikhathi lapho sicabanga ngalokhu, asikwazi ukunganqotshwa imizwa. Siyabonga ngokuthi sazalwa ezinsukwini zokugcina futhi sinenhlanhla enkulu ngokubona ukuza kweNkosi. Nakuba siye sashushiswa, kungenxa “eysilinganiso esikhulu kakhulu inkazimulo yaphakade”; yeka isibusiso lokho okuyiso! Konke lokhu kulangazela nomusa esiwunikwe iNkosi kusenza sihlale sifuna ukukhuleka, futhi kusisondeza kaningi ndawonye. Mhlawumbe ngonyaka ozayo, mhlawumbe kusasa, noma mhlawumbe maduze lapho umuntu engakulindele, iNkosi iyofika kungazelelwe, futhi iyobonakala eqenjini labantu ebelilokhu liyilindile.

Ukusatshalaliswa Kwevangeli Lombuso KaNkulunkulu USomandla EChina

Ngowe-1995, kwaqala umsebenzi wokufakaza ngevangeli lombuso kaNkulunkulu uSomandla ngokugcwele eMainland eChina. Ngokubonga kwethu uNkulunkulu kanye nothando olwalungolweqiniso, safakaza ngokuzibonakalisa kanye nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla kubafowethu nodadewethu emabandleni nasemagatsheni ahlukahlukene. Sasingalindele ukubhekana nokungamukelwa okukhulu kanye nokudelelwa abaholi babo. Esasikwazi ukukwenza nje kwakuwukuza phambi kukaNkulunkulu uSomandla ngokukhuleka ngokuzinikela, sinxusa uNkulunkulu ukuthi asebenze kumuntu. Kusukela ngowe-1997 kuya phambili, senza umsebenzi kaMoya Oyingcwele kakhulu. Amalungu amabandla anda kakhulu ngokushesha ezindaweni ezinhlobonhlobo. Ngaso leso sikhathi, kwenzeka izimpawu nezimangaliso eziningi, futhi abantu abaningi basemabandleni nasemagatsheni amaningi babuyela kuNkulunkulu uSomandla ngenxa yokwamukela izambulo zikaNkulunkulu noma ukubona lezi zimpawu nezimangaliso. Ukuba uMoya Oyingcwele wawungasebenzanga, yini eyayingenziwa umuntu? Lokhu kwenza sibone ukuthi: yize siwaqonda amaqiniso, besingeke sikwazi ukufakaza ngoNkulunkulu uSomandla ngamandla ethu njengabantu kuphela. Emuva kokuba laba bantu basemabandleni nasemagatsheni anhlobonhlobo sebemamukele uNkulunkulu uSomandla, bavele babe nokuqinisekiseka ngoNkulunkulu uSomandla ezinhliziyweni zabo ngokudla nokuphuza kanye nokuthokozela izwi likaNkulunkulu uSomandla, futhi emuva kwesikhathi, kwavela ukukholwa nokuhlonipha kweqiniso kubo. Abantu basemabandleni nasemagatsheni ahlukene babe sebephakanyiselwa esihlalweni sobukhosi, futhi kwakungasalindelekile ukuthi "bahlangane neNkosi esibhakabhakeni" njengoba babecabangile.

Isethulo Esifushane Ngemvelaphi Yokuvela kanye Nomsebenzi KaKristu Wezinsuku Zokugcina EShayina

IShayina yindawo ehlala udrako omkhulu obomvu, futhi yindawo lapho enqaba khona futhi walahla uNkulunkulu okubi kakhulu kuwo wonke umlando. EShayina kunjengesikhungo samadimoni nejele elilawulwa uSathane, umuzi ongangeneki noqinile. Ngaphezu kwalokho, ukubusa kobushiqela kukadrako omkhulu obomvu kuqaphe yonke ingxenye futhi kuphendula zonke izakhamuzi. Ngenxa yalokho, kunzima lapha ukusakaza ivangeli likaNkulunkulu nokuqhuba umsebenzi kaNkulunkulu. Lapho Iqembu LamaShayina lobuKhomanisi laqala ukubusa ngo-1949, ukukholwa kwacindezelwa futhi kwangavumeleka eMainland eShayina. Izigidi zamaKristu zahlaziswa obala, zahlushwa futhi zaboshwa. Wonke amabandla avalwa futhi aqedwa. Ngisho nokuhlangana ezindlini kwakungavumelekile. Uma noma obani babetholakala benengxenye embuthanweni, babeboshwa futhi baze ngisho banqunywe. Ngaleso sikhathi imisebenzi yenkolo yacishe yanyamalala yangatholakala ndawo. Yinani elincane lamaKristu elaqhubeka nokukholelwa kuNkulunkulu, kodwa babethandaza buthule kuNkulunkulu futhi bacule izingoma zokudumisa uNkulunkulu ezinhliziyweni zabo, bencenga uNkulunkulu ukuba avuselele ibandla. Ekugcineni ngo-1981, ibandla lavuselelwa ngempela, futhi uMoya Ongcwele waqala ukusebenza ngezinga elikhulu eShayina. Amabandla aqhibuka njengamakhowe, futhi abantu abaningi baqala ukukholelwa kuNkulunkulu. Ngo-1983, lapho ukuvuselelwa kwamabandla kufinyelela kuvuthondaba, Iqembu lobuKhomanisi lamaShayina laqala umjikelezo omusha wokucindezela ngonya. Izigidi zabantu zaboshwa, zabanjwa, futhi zagqilazwa. Ubushiqela bukadrako omkhulu obomvu kwavumela kuphela abakholelwa kuNkulunkulu ukuba bajoyine iBandla Lokushisekela Izwe elalenziwe uhulumeni. Uhulumeni we-CCP wenza ukuba iBandla Lokushisekela Izwe emizamweni yakhe yokuqenda nya amabandla akhonzela ezindlini futhi balethe amakholwa eNkosi ngaphansi kokulawula kukahulumeni. Kwakukholelwa ukuthi lena ukuphela kwendlela yokufiinyelela umgomo wakhe wokushabalalisa ukholo nokuguqula iShayina kube yindawo engenaNkulunkulu. Kodwa uMoya Ongcwele waqhubeka nokwenza umsebenzi omkhulu endlini yebandla futhi labo ababekholelwa ngempela kuNkulunkulu, yilabo uhulumeni we-CCP ahluleka ukubayekisa. Ngaleso sikhathi, endlini yebandla lapho uMoya Ongcwele wawusebenza khona, uKristu wezinsuku zokugcina wabonakala ngokuyimfihlo ukuze asebenze, futhi aqale ukuzwakalisa iqiniso futhi enze umsebenzi wokwahlulela eqala ngendlu kaNkulunkulu.

Sithinte nge-Whatsapp