Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

3 Ihubo Lombuso (III) Bonke Abantu, Bamemeza Ngenjabulo!

Bonke abantu babona ukukhanya futhi ekukhanyeni kukaNkulunkulu.

Bonke abantu bathokozela izinto ezinhle ezwini likaNkulunkulu.

UNkulunkulu uvela eMpumalanga, futhi usuka khona.

UNkulunkulu ukhanyisa ukukhanya Kwakhe okukhazimulayo futhi zonke izizwe ziyakhanyiswa.

Zonke zikhanyiswa ngokugqamile, futhi azikho ezisala ebumnyameni.

I

Embusweni, abantu noNkulunkulu bahlala entokozweni engenamkhawulo.

Amanzi adansela izimpilo zabantu ezibusisekile;

izintaba zijabulela kanye nabantu inala kaNkulunkulu.

Sonke isintu sisebenza kanzima, sisebenzela uNkulunkulu ngokwethembeka.

Akusekho kuhlubuka, akusekho ukuzabalaza.

Amazulu nomhlaba kuncike kokunye,

umuntu noNkulunkulu basondelene futhi bezwa ngokujulile.

Impilo imnandi njengoju.

Manje yisikhathi, uNkulunkulu uqale impilo Yakhe ezulwini.

USathane akasaphazamisi, abantu bakaNkulunkulu baphumule embusweni Wakhe,

II

Emhlabeni wonke, abantu abakhethiwe bakaNkulunkulu baphila ekukhanyeni okukhazimulayo kukaNkulunkulu.

Embusweni Wakhe, baphila impilo yabo, bejabule ngokungaqhathaniseki.

Akuyona impilo yomuntu nomuntu, kodwa yimpilo kaNkulunkulu nabantu Bakhe.

Bonke abantu, abonakele, baluzwile usizi nenjabulo.

Manje ekukhanyeni kukaNkulunkulu, kungani bengejabule?

Bangawudedela kanjani lo mzuzu oyigugu?

Bantu, hlabelelani futhi nidanse. Phakamisani inhliziyo yenu, inikeleni kuNkulunkulu.

Shayani isigubhu, dlalelani uNkulunkulu.

UNkulunkulu ukhanyisa injabulo kuwo wonke umhlaba!

Phakathi kwabantu Bakhe, uNkulunkulu ukhombisa ubuso Bakhe.

UNkulunkulu umemeza kakhulu! uNkulunkulu uyawedlula umhlaba!

Ube yiNkosi. Uphakeme phakathi kwakho konke.

III

Bonke abantu bakaNkulunkulu balandela uNkulunkulu, lapho ezula esibhakabhakeni esiluhlaza.

Bonke babuthana ngezinhliziyo ezijabulayo. Amaphimbo azamazamisa amafu.

Emhlabeni wonke, akusekho nkungu, udaka, noma ukunqwabelana kwenkucunkucu.

Abantu abangcwele bomhlaba wonke bembula ubuso babo ngaphansi kokuhlola kukaNkunlunkulu.

Ababona abantu abangemboziwe ukungcola, kodwa ngabangcwele abacwebe njengejayidi,

bonke bathandwa nguNkulunkulu, bonke bayinjabulo kaNkulunkulu!

Konke okudaliwe kuyavuseleleka. Bonke abangcwele basebenza ezulwini.

Ekusingatheni kukaNkulunkulu, abasakhali noma bakhathazeke,

bezinikela kuNkulunkulu.

Babuyela ekhaya likaNkulunkulu, ezweni labo,

bayothanda uNkulunkulu ngaphandle kokuma.

Ubuhlungu abusekho. Izinyembezi azisekho. Inyama ayisekho nayo.

Umhlaba uyaphela, kodwa amazulu ahlala ekhona.

UNkulunkulu ubonakala kubo bonke, bonke abantu bayamdumisa.

Impilo enje, ubuhle obunje, abusoze baguquka neze.

Yilena impilo embusweni.

kwesithi "Ihubo Lombuso" encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni.

Okwedlule:Ihubo Lombuso (II) UNkulunkulu Ufikile, UNkulunkulu UyiNkosi

Okulandelayo:UNkulunkulu Wethu Ubusa NjengeNkosi

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Umkhuba Wokufuna Iqiniso

   I Kukho konke ohlangana nakho, yazi ukuthi yiziphi izingxenye zeqiniso ezihambelana nalokhu okuphambi kwakho. Uma ufuna intando kaNkulunkulu nga…

 • Zilandelwa kanjani izinyathelo zikaNkulunkulu

   I Njengoba sifuna izinyathelo zikaNkulunkulu, kumele sifune intando Yakhe, sifune amazwi nokukhuluma Kwakhe. Ngokuba lapho kunamazwi amasha Akhe…

 • Ukubaluleka Komthandazo

   I Umthandazo ungenye yezindlela umuntu asebenzisana ngazo noNkulunkulu, ukubiza uMoya Wakhe kanye nokuthintwa nguNkulunkulu. Uma uthandaza ngokw…

 • Iqiniso Liphezulu Kunazo Zonke Izisho Zempilo

   I Iqiniso lingokoqobo kakhulu kunazo zonke izisho zempilo, futhi liphakeme kunazo zonke phakathi kwaso sonke isintu. Libizwa ngesisho sokuphila …