Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina (Okukhethiwe)

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Okholweni, Umuntu Kumele Agxile Eqinisweni—Ukwenza Isiko Lenkolo Akulona Ukholo

Mangaki amasiko enkolo owagcinayo? Kukangaki uhlubuka ezwini likaNkulunkulu futhi uhamba indlela yakho? Kukangaki lapho wenze izwi likaNkulunkulu ngenxa yokuba ucabanga ngokweqiniso ngemithwalo Yakhe futhi ufuna ukufeza isifiso Sakhe? Qonda izwi likaNkulunkulu futhi ulenze. Yiba nemigomo ezenzweni zakho; lokhu akusikho ukuhambisana nemithetho noma ukwenze njalo ngokungathandi kodwa ukuze ubonwe. Kunalokho, lokhu kuwukwenza iqiniso kanye nokuphila ngezwi likaNkulunkulu. Ukwenza okunjalo kuphela okugculisa uNkulunkulu. Noma yiliphi isiko elijabulisa uNkulunkulu aliwona umthetho kodwa lingukwenza iqiniso.

Abanye abantu bathanda ukubukwa. Ngenkathi kukhona abafowabo nodadewabo, bathi bayambonga uNkulunkulu, kodwa uma bengaboni, abalenzi iqiniso futhi benza ngendlela ephambene ngokuphelele. Ingabe abayibo abaFarisi benkolo? Umuntu omthanda ngokweqiniso uNkulunkulu futhi oneqiniso yilowo othembekile kuNkulunkulu, kodwa engakwembuli obala lokho. Uzimisele ngokwenza iqiniso lapho kuvela izinkinga futhi angakhulumi noma enze ngendlela ephambana nonembeza wakhe. Ukhombisa ukuhlakanipha lapho izinkinga zivela futhi ubambelele emgomweni ngezenzo zakhe, noma ngabe izimo zinjani. Umuntu onjengalona osebenza ngeqiniso. Kunabanye abakhuluma ngezindebe zomlomo ngokumbonga kwabo uNkulunkulu. Bachitha izinsuku zabo bebuthe izinhlonze ngokukhathazeka, babe nesimo sokuzenzisa futhi benze sengathi banobuso obunosizi. Kwaze kwenyanyeka! Uma nje ubungambuza, “Iziphi izindlela ombonga ngazo uNkulunkulu? Ngicela ungitshele!” ubeyophelelwa ngamagama. Uma uthembekile kuNkulunkulu, ungakhulumi ngakho esidlangaleni, kodwa sebenzisa izenzo zakho zoqobo ukukhombisa uthando lwakho ngoNkulunkulu, futhi ukhuleke Kuye ngenhliziyo eneqiniso. Labo abasebenzisa amazwi kuphela ukuze babhekane noNkulunkulu bonke bangabazenzisi! Abanye bakhuluma ngokumbonga uNkulunkulu ngomkhuleko ngamunye, bese futhi beqala ukukhala ngaso sonke isikhathi lapho bethandaza, ngisho ngaphandle kokuqhutshwa nguMoya oNgcwele. Abantu abanjengalaba bangenwe amasiko nemicabango yenkolo; baphila ngalawo masiko nemicabango enjalo, bahlale bekholwa ukuthi izenzo ezinjalo ziyamjabulisa uNkulunkulu, nokuthi ubungcwele bokuzenzela noma izinyembezi zokuzidabukisa ziyilokho uNkulunkulu akufunayo. Ingabe yikuphi okuhle okungaqhamuka kulaba abangasile? Ukuze bakhombise ukuthobeka kwabo, abanye babo benza sengathi banomusa uma bekhuluma kukhona abanye. Abanye bayazithoba ngamabomu uma kukhona abanye, njengezinyane lemvu elingenamandla nhlobo. Ingabe lena indlela yabantu basembusweni? Umuntu wasembusweni kumele akhombise impilo futhi abe ngokhululekile, omsulwa futhi ovulelekile, othembekile futhi nothandekayo; umuntu ohlala esimweni senkululeko. Unobuqotho nesithunzi, futhi angaba ufakazi lapho ehamba khona; lowo ungumuntu othandwa nguNkulunkulu kanye nabantu. Labo abasanda kuphendukela okholweni banezenzo eziningi ezibonakala ngaphandle; kumele kuqala badlule esikhathini sokubhekana nezimo kanye nokwephulwa. Labo abanokukholwa kuNkulunkulu ezinhliziyweni zabo abakwazi ukubonakala ngokusobala kwabanye, kodwa ukwenza nezenzo zabo kuyatuseka kwabanye. Yilabo bantu abanjalo kuphela abangathathwa njengokuthi bayaliphila izwi likaNkulunkulu. Uma ushumayela ivangeli zonke izinsuku kulo muntu emuva kwalokho, umletha ensindisweni, kepha ekugcineni, ube usaqhubeka ukuphila ngemithetho nezimfundiso, ngeke ulethe udumo kuNkulunkulu. Lolo hlobo lwabantu bangabantu benkolo, futhi bangabazenzisayo.

Njalo lapho labo bantu benkolo behlangana, bayabuza, “Dadewethu, unjani kulezi zinsuku?” Yena aphendule, “Ngizizwa nginokumbonga uNkulunkulu nokuthi angikwazi ukufeza isifiso senhliziyo Yakhe.” Omunye athi, “Nami, futhi, ngiyambonga uNkulunkulu futhi angikwazi ukumgculisa.” Le misho embalwa namazwi kodwa kukhombisa izinto ezimbi ezisekujuleni phakathi ezinhliziyweni zabo. Amazwi anjalo ayenyanyeka futhi awanambitheki ngokwedlulele. Imvelo yalaba bantu iphikisana noNkulunkulu. Labo ababheke ubunjalo besimo bakhuluma noma yini esezinhliziyweni zabo futhi bavula izinhliziyo zabo enkulumweni. Akukho nakunye okungukwenza okuyiphutha, ayikho imikhuba emihle yokukhombisa isizotha ekukhulumeni nasekwenzeni noma izinkulumo ezingenaso isigqi. Bahlale beqonde ngqo futhi abayihloniphi imithetho yasemhlabeni. Kunalabo abanothando lokubukisa nokuziveza ingaphandle, ngisho noma kungenzi mqondo. Uma omunye ecula, uqala ukudansa, angaboni ngisho nokuthi ilayisi elisebhodweni lakhe selishile. Lolo hlobo lwabantu abanabo ubunkulunkulu, noma abahloniphekile, futhi bakhonze kakhulu ukudlala. Zonke lezi yizindlela zokubonakalisa ukungabi bikho kweqiniso! Lapho abanye abantu bexoxa ngezindaba zempilo kumoya, nakuba bengakhulumi ngokubonga kuNkulunkulu, bagcina uthando lwabo lweqiniso Kuye ngaphakathi ezinhliziyweni zabo. Ukumbonga kwakho uNkulunkulu akuhlanganise lutho nabanye abantu; unokubonga uNkulunkulu, hhayi umuntu. Ngakho kusiza ngani ukukhuluma ngakho sonke isikhathi kwabanye? Kumele wenze mqoka ukungena kokoqobo, hhayi ukukhuthalela ukubukwa noma ukubukisa.

Zimele ukuthini izenzo zomuntu ezinhle zokuzenzisa? Zimele inyama, kanti ngisho imikhuba yangaphandle elungile kakhulu kuneminye ayimele ukuphila, kodwa umoya wakho wedwa. Ukwenza kwangaphandle komuntu akusoze kwafeza okufiswa uNkulunkulu. Uhlale njalo ukhuluma ngokumbonga kwakho uNkulunkulu, kepha awukwazi ukunikeza impilo kwabanye noma ugqugquzele abanye ukuba bathande uNkulunkulu. Uyakholwa ukuthi izenzo ezinjalo ziyomenelisa uNkulunkulu? Ukholwa ukuthi lokhu ngokufiswa yinhliziyo kaNkulunkulu, ukuthi lokhu kungokomoya, kodwa ngokweqiniso lokhu akunamqondo! Ukholwa ukuthi lokho okukujabulisayo kanye nalokho okufisayo yilokho uNkulunkulu ajabula ngakho. Ingabe lokho okujabulisa wena kumele okukaNkulunkulu? Ingabe isimilo somuntu singamela uNkulunkulu? Lokho okukujabulisayo yikho kanye uNkulunkulu akuzondayo, nokuthi imikhuba yakho yiyo leyo uNkulunkulu ayizondayo nangayifuni. Uma uzizwa unokubonga, hamba uye kothandaza phambi kukaNkulunkulu. Asikho isidingo sokukhuluma ngakho kwabanye. Uma ungathandazi phambi kukaNkulunkulu kodwa kunalokho uqhubeka nokuzibizela ukunakwa phambi kwabanye, ingabe lokhu kungafeza okufiswa yinhliziyo kaNkulunkulu? Uma izenzo zakho njalo zingezibonakalayo kuphela nje, lokhu kusho ukuthi ungumuntu ongelusizo lwalutho impela. Nhloboni yomuntu lowo owenza izenzo ezinhle ezingukuzenzisa kodwa ezingenalo iqiniso? Labo bantu abanjalo bangabaFarisi abazenzisayo kanye nabantu benkolo! Uma ningayeki ukwenza kwenu kwangaphandle futhi ningeke nenze izinguquko, izimpawu zokuzenzisa ezikina ziyokhula kakhulu-ke. Ngokuya ngokukhula kwezimpawu zokuzenzisa, kulapho ukuphikisana noNkulunkulu nakho kudlondlobala, nokuthi ekugcineni, lolo hlobo lwabantu, ngiqinisekile luyolahlwa!

Okwedlule:Umehluko Obalulekile Phakathi KukaNkulunkulu Ongumuntu Kanye Nabantu Abasetshenziswa UNkulunkulu

Okulandelayo:Yilabo Abazi Umsebenzi KaNkulunkulu Namuhla Kuphela Abangasebenzela UNkulunkulu

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Ingabe Ungumuntu Osephila?

  Lapho usuzuze ukuphila ubuntu obujwayelekile, futhi uye wapheleliswa, nakuba ungenakukwazi ukukhuluma isiprofetho, noma ezinye izimfihlakalo, uzophila…

 • Isahluko 20

  Ingcebo yekhaya Lami ingelinganiswe futhi ijulile kakhulu, kodwa umuntu akakaze eze Kimi ukuzoyithokozela. Akakwazi ukuyithokozela ngokwakhe, noma uku…

 • Ingabe Uyazi? UNkulunkulu Wenze Into Enkulu Phakathi Kwabantu

  Inkathi endala seyidlulile, futhi inkathi entsha seyifikile. Unyaka nonyaka, usuku nosuku, uNkulunkulu usenze umsebenzi omkhulu. Wafika emhlabeni wabu…

 • Ukububula KukaMninimandla Onke

  Kunemfihlo enkulukazi enhliziyweni yakho. Awazi ukuthi ikhona ngoba kade uphila ezweni elingenako ukukhanya. Inhliziyo nomoya wakho kwathathwa ngomubi…