Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina (Okukhethiwe)

Okuqukethwe

Ukukholwa KuNkulunkulu Kumele Kugxile Eqinisweni, Hhayi Emasikweni Enkolo

Mangaki amasiko enkolo owagcinayo? Kukangaki uhlubuka ezwini likaNkulunkulu futhi uhamba indlela yakho? Kukangaki lapho wenze izwi likaNkulunkulu ngenxa yokuba ucabanga ngokweqiniso imithwalo Yakhe futhi ufuna ukufeza intando Yakhe? Qonda izwi likaNkulunkulu futhi ulenze. Bambelela emgomweni nasezenzweni zakho; lokhu akusikho ukuhambisana nemithetho noma ukwenze njalo ngokungathandi kodwa ukuba ubonwe. Kunalokho, lokhu kuwukwenza iqiniso kanye nokuphila ngezwi likaNkulunkulu. Ukwenza okunjalo kuphela okumgculisayo uNkulunkulu. Noma yiliphi isiko elimjabulisayo uNkulunkulu aliwona umthetho kodwa lingukwenza iqiniso.

Abanye abantu bathanda ukubukwa. Ngenkathi kukhona abafowabo nodadewabo, uthi uyambonga uNkulunkulu, kodwa uma bengaboni, akalenzi iqiniso futhi wenza ngendlela ephambene ngokuphelele. Ingabe lokhu akufani nalokho kwabaFarisi abasenkolweni? Umuntu omthanda ngokweqiniso uNkulunkulu futhi oneqiniso yilowo oqotho kuNkulunkulu, kodwa engakuvezi ngokusobala lokho. Uzimisele ngokwenza iqiniso lapho kuphakama izinkinga futhi angakhulumi noma enze ngendlela ephambana nonembeza wakhe. Ukhombisa ukuhlakanipha lapho izinkinga zivela futhi ubambelele emgomweni ngezenzo zakhe, noma ngabe izimo zinjani. Umuntu onjenga lona owenza intando ngeqiniso. Kunabanye abakhuluma ngezindebe zomlomo ngokumbonga kwabo uNkulunkulu. Bachitha izinsuku zabo izinhlonze zabo zihlangene ngokukhathazeka, babe nesimo sokuzenzisa futhi benze sengathi banobuso obunosizi. Yeka indlela lokho okuhlambalaza ngayo! Uma nje ubunokumbuza, “Iziphi izindlela ombonga ngazo uNkulunkulu? Ngicela ungitshele!” Ubeyophelelwa ngamagama azowasho. Uma uqotho kuNkulunkulu, ungakhulumi ngakho esidlangaleni, kodwa sebenzisa izenzo zakho zoqobo ukukhombisa uthando lwakho ngoNkulunkulu, futhi ukhuleke Kuye ngenhliziyo eneqiniso. Labo abasebenzisa amazwi kuphela ukuze babhekane noNkulunkulu bonke bangabazenzisi! Abanye bakhuluma ngokumbonga uNkulunkulu ngomkhuleko ngamunye, bese futhi beqala ukukhala ngaso sonke isikhathi lapho bethandaza, ngisho ngaphandle kokuqhutshwa nguMoya Ongcwele. Abantu abanjengalaba bangenwe amasiko nemibono yenkolo; baphila ngalawo masiko nemibono enjalo, bahlale bekholelwa ukuthi izenzo ezinjalo ziyamjabulisa uNkulunkulu, nokuthi ubungcwele bokuzenzela noma izinyembezi zokuzidabukisa ziyilokho uNkulunkulu akufunayo. Ingabe yikuphi okuhle okungaqhamuka kulabo abazihlanyisayo? Ukuze bakhombise ukuthobeka kwabo, abanye babo benza sengathi banomusa uma bekhuluma kukhona abanye. Abanye bayazithoba ngamabomu uma kukhona abanye, njengezinyane lemvu elingenamandla nhlobo. Ingabe lena indlela yabantu basembusweni? Umuntu wasembusweni kumele akhombise impilo futhi abe ngokhululekile, omsulwa futhi ovulelekile, othembekile futhi nonothando; umuntu ohlala esimweni senkululeko. Unesimilo futhi uhloniphekile, futhi angaba ufakazi lapho ehamba khona; lowo ungumuntu othandwa nguNkulunkulu kanye nabantu. Labo abasanda kuphendukela okholweni banezenzo eziningi ezibonakala ngaphandle; kumele kuqala badlule esikhathini sokubhekana nezimo kanye nokwephulwa. Labo abanokukholelwa kuNkulunkulu ezinhliziyweni zabo abakwazi ukubonakala ngokusobala kwabanye, kodwa ukwenza nezenzo zabo ziyatuseka kwabanye. Yilabo bantu abanjalo kuphela abangathathwa njengokuthi bayaliphila izwi likaNkulunkulu. Uma ushumayela ivangeli zonke izinsuku kulo muntu emuva kwalokho, umletha ensindisweni, kepha ekugcineni, usaqhubeka ukuphila ngemithetho nemigomo, ngeke ulethe udumo kuNkulunkulu. Lolo hlobo lwabantu bangabantu benkolo, futhi bangabazenzisayo.

Ngaso sonke isikhathi lapho labo bantu benkolo behlangana, bayabuza, “Dadewethu, ubunjani kulezi zinsuku?” Yena aphendule, “Ngizizwa nginokumbonga uNkulunkulu nokuthi angikwazi ukufeza intando yenhliziyo Yakhe.” Omunye athi, “Nami, futhi, ngiyambonga uNkulunkulu futhi angikwazi ukumgculisa Yena.” Le mishwana embalwa namazwi kuphela akhombisa izinto ezimbi ezisekujuleni phakathi ezinhliziyweni zabo. Amazwi anjalo angawokuhlambalaza futhi anokunganambitheki ngokwedlulele. Ukwakheka okungokwemvelo kwalaba bantu kuphikisana noNkulunkulu. Labo ababheke ubunjalo besimo bakhuluma noma yini esezinhliziyweni zabo futhi bavula izinhliziyo zabo enkulumweni. Akukho nakunye okungukwenza okuyiphutha, ayikho imikhuba emihle yokukhombisa isizotha ekukhulumeni nasekwenzeni noma izinkulumo ezingenaso isigqi. Bahlale beqonde ngqo futhi abayihloniphi imithetho yasemhlabeni. Kunalabo abanothando lokubukisa nokuziveza ingaphandle, ngisho noma kungenzi mqondo. Uma omunye ecula, uqala ukudansa, angaboni ngisho nokuthi ilayisi elisebhodweni lakhe selishile. Lolo hlobo lwabantu abanabo ubunkulunkulu, noma abahloniphekile, futhi bakhonze kakhulu ukuhlekisa. Zonke lezi yizindlela zokuzibonakalisa ukungabi bikho kweqiniso! Abanye bayahlangana ukuze baxoxe ngezindaba zempilo kumoya, futhi nakuba bengakhulumi ngokubonga kuNkulunkulu, bagcina uthando lwabo lweqiniso Kuye ngaphakathi ezinhliziyweni zabo. Ukumbonga kwakho uNkulunkulu akuhlanganise lutho nabanye abantu; unokumbonga uNkulunkulu, hhayi umuntu. Ngakho kusiza ngani ukukhuluma ngakho sonke isikhathi kwabanye? Kumele wenze mqoka ukungena kokuqinisekile, hhayi ukufuna ukubukwa noma ukubukisa.

Zimele ukuthini izenzo zomuntu ezinhle zokuzenzisa? Zimele inyama, kanti ngisho imikhuba yangaphandle elungile kakhulu kuneminye ayimele ukuphila, kodwa inhliziyo yakho siqu. Imikhuba yangaphandle yomuntu ayisoze yafeza okufiswa uNkulunkulu. Uhlale njalo ukhuluma ngokumbonga kwakho uNkulunkulu, kepha awukwazi ukunikeza impilo kwabanye noma ugqugquzele abanye ukuba bathande uNkulunkulu. Uyakholelwa ukuthi izenzo ezinjalo ziyomenelisa uNkulunkulu? Ukholelwa ukuthi lokhu okufiswa yinhliziyo kaNkulunkulu, ukuthi lokhu kungokomoya, kodwa ngokweqiniso lokhu akunangqondo! Ukholelwa ukuthi lokho okukujabulisayo kanye nalokho okufisayo yilokho uNkulunkulu ajabula ngakho. Ingabe lokho okujabulisa wena kumele lokho kukaNkulunkulu? Ingabe isimilo somuntu singamela uNkulunkulu? Lokho okukujabulisayo yikho kanye uNkulunkulu akuzondayo, nokuthi imikhuba yakho yiyo leyo uNkulunkulu ayizondayo nangayifuni. Uma uzizwa unokubonga, hamba uye kothandaza phambi kukaNkulunkulu. Asikho isidingo sokukhuluma ngakho kwabanye. Uma ungathandazi phambi kukaNkulunkulu kodwa kunalokho uqhubeka nokuzibizela ukunakwa phambi kwabanye, ingabe lokhu kungafeza okufiswa yinhliziyo kaNkulunkulu? Uma izenzo zakho njalo zingezibonakalayo kuphela nje, lokhu kusho ukuthi ungumuntu ongelusizo lwalutho impela. Nhloboni yomuntu lowo owenza izenzo ezinhle ezingukuzenzisa kodwa ezingenalo iqiniso? Labo bantu abanjalo bangabaFarisi abazenzisayo kanye nabantu benkolo! Uma ungayeki ukwenzela ukubukwa ngeke wenze izinguquko, ngakho izimpawu zokuzenzisa ezikuwe ziyokhula kakhulu kunakuqala. Ngokuya ngokukhula kwezimpawu zokuzenzisa, yingenkathi ukuphikisana noNkulunkulu kudlondlobala, nokuthi ekugcineni, lolo hlobo lwabantu, ngiqinisekile bayolahlwa!