VII. Izimfihlakalo Mayelana NeBhayibheli

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 265)

Eminyakeni eminingi, izindlela zomdabu zabantu zokukholwa (lezo zobuKristu, okungenye yezinkolo ezintathu ezinkulu emhlabeni) bekuwukufunda iBhayibheli; ukusuka eBhayibhelini akulona ukholo eNkosini, ukusuka eBhayibhelini kuyinkolelo ephambukile nedukisayo, futhi ngisho lapho abantu befunda ezinye izincwadi, isisekelo salezo zincwadi kufanele kube ukuchazwa kweBhayibheli. Okungukuthi, uma uthi ukholwa eNkosini, kufanele ufunde iBhayibheli, kufanele udle uphinde uphuze iBhayibheli, futhi ngaphandle kweBhayibheli akufanele ukhonze noma iyiphi enye incwadi engaphathelene neBhayibheli. Uma ukwenza lokho, ukhaphela uNkulunkulu. Kusukela ngesikhathi lapho kwaba khona iBhayibheli, inkolelo yabantu eNkosini ibingukukholelwa eBhayibhelini. Esikhundleni sokuthi abantu bakholelwa eNkosini, kungcono ukuthi bakholelwa eBhayibhelini; kunokuba kuthiwe sebeqalile ukufunda iBhayibheli, kungcono ukuthi sebeqalile ukukholelwa eBhayibhelini; futhi kunokuthi kuthiwe sebebuyele phambi kukaNkulunkulu, kungcono ukuthi sebubuyele phambi kweBhayibheli. Ngale ndlela, abantu bakhonza iBhayibheli sengathi linguNkulunkulu, sengathi liyigazi lempilo yabo nokulahlekelwa yilo kungafana nokulahlekelwa impilo yabo. Abantu babona iBhayibheli liphakeme njengoNkulunkulu, futhi kukhona ngisho nalabo abalibona liphakeme kunoNkulunkulu. Uma abantu bengenawo umsebenzi woMoya oNgcwele, uma bengamuzwa uNkulunkulu, bayaqhubeka baphile—kodwa ngokushesha uma belahlekelwa iBhayibheli, noma balahlekelwe izahluko nezisho ezaziwayo eBhayibhelini, kumane kube sengathi balahlekelwe impilo yabo. Ngakho, ngokushesha uma abantu bekholwa kuNkulunkulu bayaqala bafunde iBhayibheli, nokwazi iBhayibheli ngekhanda, futhi lapho bazi ngekhanda ingxenye enkulu yeBhayibheli, yilapho kubonakala kakhulu ukuthi bayayithanda iNkosi futhi banokholo olukhulu. Labo abalifundile iBhayibheli futhi abakwazi ukukhuluma kwabanye ngalo bangabafowethu nodadewethu abalungile. Kuyo yonke le minyaka, ukukholwa nokuthembeka kwabantu eNkosini kukalwe ngezinga lokuqonda kwabo iBhayibheli. Abantu abaningi bamane abaqondi ukuthi kungani kufanele bakholwe kuNkulunkulu, nokuthi kufanele bakholwe kanjani kuNkulunkulu, futhi abenzi lutho ngaphandle kokucinga ngokumpumpuzela befuna imikhondo yezincazelo obala izimfihlakalo zezahluko zeBhayibheli. Abantu abakaze bafune ukuqondisa komsebenzi kaMoya oNgcwele; kuze kube manje, abenzanga lutho ngaphandle kokufundisisa nokuphenya iBhayibheli, futhi akekho owake wathola umsebenzi osemusha woMoya oNgcwele, ngaphandle kwaseBhayibhelini, akekho owake wasuka eBhayibhelini, futhi abakaze balokothe basuke eBhayibhelini. Abantu balifundile iBhayibheli kuyo yonke le minyaka, baqhamuke nezincazelo eziningi kakhulu, bazikhandla kakhulu; banokuhluka ngemibono okuningi, futhi abaphikisana ngayo bengaphezi, ngendlela yokuthi sekunezinhlelo zamabandla ezingaphezu kwezi-2000 ezakhiwe namuhla. Zonke zifuna ukuthola izincazelo ezithile ezikhethekile, noma izimfihlakalo ezijule kakhulu eBhayibhelini, zifuna ukulihlola, nokuthola isendlalelo ngomsebenzi kaJehova kwa-Israyeli, noma isendlalelo ngomsebenzi kaJesu eJudiya, noma ezinye izimfihlakalo ezingaziwa muntu. Indlela abantu abalithatha ngayo iBhayibheli yile enokuthatheka nokukholwa, futhi akekho ocacelwe ngokuphelele indaba yangaphakathi noma ingqikithi yeBhayibheli. Ngakho, namuhla, abantu basenomuzwa ongachazeki wokumangala uma kuza eBhayibhelini, futhi baze bathatheke ngokwedlulele ngalo, futhi baze bakholwe kulo ngokwengeziwe. Namhlanje, bonke abantu bafuna ukuthola iziphrofetho zomsebenzi wezinsuku zokugcina eBhayibhelini, bafuna ukuthola ukuthi imuphi umsebenzi uNkulunkulu awenzayo ngezinsuku zokugcina, nokuthi iziphi izimpawu ezikhona zezinsuku zokugcina. Ngale ndlela, ukukhonza kwabo iBhayibheli kuya kuba namandla, futhi njengoba ziya zisondela izinsuku zokugcina, bazikholwa ngokunobumpumputhe obengeziwe iziphrofetho zeBhayibheli, ikakhulukazi lezo ezimayelana nezinsuku zokugcina. Ngokholo olumpumpuzela kakhulu eBhayibhelini, nangokwethembela okukhulu eBhayibhelini, abanasifiso sokufuna umsebenzi woMoya oNgcwele. Ngokokubona kwabantu bacabanga ukuthi iBhayibheli kuphela elingaletha umsebenzi woMoya oNgcwele; iseBhayibhelini kuphela lapho bengathola khona izinyathelo zikaNkulunkulu; iseBhayibhelini kuphela lapho kucashe khona izimfihlakalo zomsebenzi kaNkulunkulu; iBhayibheli kuphela—hhayi ezinye izincwadi noma abantu—okungacacisa yonke into kaNkulunkulu kanye nomsebenzi wakhe sewuwonke; iBhayibheli lingaletha umsebenzi wezulu emhlabeni; futhi iBhayibheli lingaqala futhi liphethe izinkathi. Ngale mibono, abantu abanaso isifiso sokufuna umsebenzi woMoya oNgcwele. Ngakho, akukhathaleki, ukuthi iBhayibheli labe liwusizo kangakanani kubantu kudala, seliphenduke isiphazamiso emsebenzini kaNkulunkulu wakamuva. Ngaphandle kweBhayibheli abantu bangafuna izinyathelo zikaNkulunkulu kwenye indawo, kepha namuhla, izinyathelo Zakhe sezigcinwe eBhayibhelini, futhi ukwelula umsebenzi Wakhe wakamuva sekuphenduke kwanzima ngokuphindiwe, futhi kwaba umshikashika owumqansa. Konke lokhu kungenxa yezahluko nezisho ezinedumela zaseBhayibhelini, kanye neziphrofetho ezehlukene zeBhayibheli. IBhayibheli seliphenduke isithixo emiqondweni yabantu, seliphenduke indida ezingqondweni zabo, futhi bamane abakwazi ukukholelwa ukuthi uNkulunkulu angasebenza ngaphandle kweBhayibheli, abakwazi ukukholwa ukuthi abantu bangathola uNkulunkulu ngaphandle kweBhayibheli, kungasaphathwa ukuthi bakholwe ukuthi uNkulunkulu angashiya iBhayibheli ngesikhathi somsebenzi wokugcina futhi aqale kabusha. Lokhu kuyinto engacabangeki kubantu; abayikholwa, futhi abakwazi ukuyibona nangamehlo engqondo. IBhayibheli seliphenduke isiphazamiso esikhulu ekwamukeleni kwabantu umsebenzi kaNkulunkulu omusha, nenkinga kuNkulunkulu ekwandiseni lo msebenzi omusha.

Kucashunwe embhalweni othi “Mayelana NeBhayibheli (1)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 266)

Emva kokuba uNkulunkulu enze umsebenzi weNkathi Yomthetho, kwakhiwa iThestamente Elidala, futhi abantu baqala lapho ukufunda iBhayibheli. Emva kokufika kukaJesu, wenza umsebenzi weNkathi Yomusa, abaphostoli Bakhe base babhala iThestamente Elisha. Lakhiwa kanje iThestamente Elidala neThestamente Elisha leBhayibheli, futhi kuze kube namuhla, bonke abakholwa kuNkulunkulu bebelokhu befunda iBhayibheli. IBhayibheli yincwadi yomlando. Kunjalo, futhi liqukethe okunye ukubikezela kwabaphrofethi, futhi lokhu kubikezela akuwona neze umlando. IBhayibheli linezingxenye eziningi—akukho nje ukuphrofetha kuphela, noma umsebenzi kaJehova kuphela, futhi akukho zincwadi zokuthunyelwa zikaPawulu kuphela. Kufanele wazi ukuthi iBhayibheli linezingxenye ezingaki; iTestamente Elidala liqukethe uGenesise, uEksodusi…, futhi kukhona nezincwadi zeziphrofetho abaphrofethi abazibhala. Ekugcineni, iTestamente Elidala ligcina ngeNcwadi kaMalaki. Kubhalwe umsebenzi weNkathi Yomthetho, owaholwa nguJehova; kusuka kuGenesise kuya eNcwadini kaMalaki, kungumbhalo ogcwele wawo wonke umsebenzi weNkathi Yomthetho. Okungukuthi, imibhalo yeTestamente Elidala ingakho konke abantu ababeqondiswa nguJehova abadlula kukho ngeNkathi Yomthetho. NgeNkathi Yomthetho weTestamente Elidala, inani eliningi labaphrofethi abamiswa nguJehova bamphrofethela, banikeza imiyalelo, ezizwaneni nezizwe ezihlukahlukene, futhi babikezela umsebenzi uJehova abe ezowenza. Laba bantu ababemisiwe bonke babenikwe uMoya wokuphrofetha nguJehova: Babekwazi ukubona imibono evela kuJehova, nokuzwa izwi Lakhe, ngakho bagqugquzelwa Nguyena futhi babhala ngokuphrofetha. Umsebenzi abawenza wawuveza izwi likaJehova, uveza isiphrofetho sikaJehova, futhi umsebenzi kaJehova ngaleso sikhathi kwabe kumane kuwukuqondisa abantu ngokusebenzisa uMoya. Akazange athathe isimo senyama, futhi abantu abazange babubone ubuso Bakhe nakancane. Ngakho, wamisa abaphrofethi abaningi ukuze benze umsebenzi Wakhe, futhi wabanika imibiko abayidlulisela kuzo zonke izizwe nezizalo zakwa-Israyeli. Umsebenzi wabo kwabe kuwukuphrofetha, futhi abanye babhala imiyalelo kaJehova kubo ukuze bakhombise abanye. UJehova wabamisa laba bantu ukuze baphrofethe, babikezele umsebenzi wangesikhathi esizayo noma umsebenzi owawusadinga ukwenziwa ngaleso sikhathi, ukuze abantu babone ubuhle obumangalisayo nobuhlakani bukaJehova. Lezi zincwadi zokuphrofetha zazihlukile nokho kunezinye izincwadi zeBhayibheli; zabe zingamazwi ayekhulunywe noma ebhalwe yilabo ababekade benikwe uMoya wokuphrofetha—yilabo ababethole imibono noma izwi elivela kuJehova. Ngaphandle kwezincwadi zokuphrofetha, yonke into eTestamenteni Elidala imibhalo ebhalwe ngabantu emuva kokuthi uJehova wayeseqedile umsebenzi Wakhe. Lezi zincwadi ngeke zikwazi ukumela ukubikezela okwakhulunywa ngabaphrofethi njengoba uGenesise no-Eksodusi bengeke baqhathaniswa neNcwadi ka-Isaya kanye neNcwadi kaDaniyeli. Iziphrofetho zakhulunywa ungakenziwa umsebenzi; lezi ezinye izincwadi, nokho, zabhalwa lapho sewuqediwe, okuyilokho abantu ababekwazi ukukwenza. Abaphrofethi baleso sikhathi bagqugquzelwa nguJehova futhi baphrofetha okuthile, bakhuluma amazwi amaningi, futhi baphrofetha izinto zeNkathi Yomusa, kanye nokubhujiswa komhlaba ezinsukwini zokugcina—umsebenzi uJehova ayehlele ukuwenza. Izincwadi ezisele zonke zibhala ngomsebenzi owenziwa nguJehova kwa-Israyeli. Ngakho, uma ufunda iBhayibheli, ufunda ikakhulukazi ngomsebenzi uJehova awenza kwa-Israyeli; iTestamente Elidala ekakhulukazi libhala ngomsebenzi kaJehova wokuqondisa abakwa-Israyeli, ukusebenzisa Kwakhe uMose ukuhola abakwa-Israyeli ngesikhathi bephuma eGibhithe, owabakhulula kozankosi bakaFaro, wabakhiphela endle, emuva kwalokho bangena eKhanani futhi yonke into elandela lokhu kwakuyimpilo yabo eKhanani. Konke ngaphandle kwalokhu kuyimibhalo ngomsebenzi kaJehova ezweni lonke lakwa-Israyeli. Yonke into ebhalwe eTestamenteni Elidala ngumsebenzi kaJehova kwa-Israyeli, ngumsebenzi uJehova awenza ezweni lapho enza khona u-Adamu no-Eva. Kusukela lapho uNkulunkulu waqala khona ngokusemthethweni ukuhola abantu emhlabeni emva kukaNowa, konke lokho okubhalwe eTestamenteni Elidala umsebenzi wakwa-Israyeli. Futhi kungani kungabhaliwe ngomunye umsebenzi ngaphandle kwa-Israyeli. Ngenxa yokuthi izwe lakwa-Israyeli liyimbeleko yesintu. Ekuqaleni, ayengekho amanye amazwe ngaphandle kuka-Israyeli, futhi uJehova akazange asebenze kwezinye izindawo. Ngale ndlela, lokho okubhalwe eThestamenteni Elidala leBhayibheli kuwumsebenzi kwa-Israyeli kuphela ngaleso sikhathi. Amazwi akhulunywa ngabaphrofethi, u-Isaya, uDaniyeli, uJeremiya, kanye noHezekeli … amazwi abo abikezela omunye umsebenzi Wakhe emhlabeni, abikezela umsebenzi kaJehova uqobo Lwakhe. Konke lokhu kwavela kuNkulunkulu, kwabe kungumsebenzi woMoya oNgcwele, futhi ngaphandle kwalezi zincwadi zabaphrofethi, yonke into ngumbhalo ngalokho abantu abadlule kukho emsebenzini kaJehova ngaleso sikhathi.

Umsebenzi wokudala wenzeka ngaphambi kokuba khona kwesintu, kodwa iNcwadi kaGenesise yabakhona lapho sekukhona isintu; incwadi eyabhalwa nguMose ngeNkathi Yomthetho; Injengezinto ezenzeka phakathi kwenu namhlanje: Emuva kokuthi sezenzekile, nizibhala phansi ukuze nizikhombise abantu ngesikhathi esizayo, futhi kubantu bangesikhathi esizayo, lokho enakubhala izinto ezenzeka ezikhathini ezedlule—zimane zingumlando nje. Izinto ezibhalwe eTestamenteni Elidala zingumsebenzi kaJehova kwa-Israyeli, futhi lezo ezibhalwe eTestamenteni Elisha ngumsebenzi kaJesu ngeNkathi Yomusa; abhala ngomsebenzi owenziwe nguNkulunkulu ezinkathini ezimbili ezihlukene. ITestamente Elidala libhala ngomsebenzi owenziwa nguNkulunkulu ngeNkathi Yomthetho, ngakho iTestamente Elidala liyincwadi yomlando, lapho iTestamente Elisha liphethe umsebenzi weNkathi Yomusa. Lapho umsebenzi omusha uqala, nawo waphelelwa isikhathi—ngakho iTestamente Elisha nalo liyincwadi yomlando. Kusobala ukuthi, iTestamente Elisha alihambisi ngomthetho njengeThestamente Elidala, futhi alibhali ngezinto eziningi kangako. Wonke amazwi amaningi akhulunywa nguJehova abhalwe eThestamenteni Elidala leBhayibheli, kanti amazwi athile kuphela kaJesu abhalwa kumaVangeli Amane. Kunjalo, uJesu Naye wenza umsebenzi omningi kodwa akuzange kubhalwe yonke imininingwane. Ukuthi kuncane okwabhalwa eTestamenteni Elisha yingenxa yobuningi bomsebenzi owenziwa nguJesu; umsebenzi awenza ngesikhathi seminyaka emithathu kanye nengxenye emhlabeni kanye nalowo wabaphostoli wabe umncane kakhulu kunomsebenzi kaJehova. Ngakho, zincane izincwadi eziseTestamenteni Elisha kunaseTestamenteni Elidala.

Kucashunwe embhalweni othi “Mayelana NeBhayibheli (1)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 267)

Liyincwadi enjani iBhayibheli? ITestamente Elidala liwumsebenzi kaNkulunkulu ngeNkathi Yomthetho. ITestamente Elidala eBhayibhelini libhala wonke umsebenzi kaJehova ngeNkathi Yomthetho kanye nomsebenzi Wakhe wokudala. Lonke libhala umsebenzi owenziwa nguJehova, futhi ekugcineni liphothula zonke izindaba zomsebenzi kaJehova ngeNcwadi kaMalaki. ITestamente Elidala libhala ngezingxenye ezimbili zomsebenzi kaNkulunkulu: Omunye ngumsebenzi wokudala, futhi omunye ngukumisa umthetho. Yomibili yenziwa nguJehova. INkathi Yomthetho imele umsebenzi ngaphansi kwegama likaJehova uNkulunkulu; yiwo wonke umsebenzi owenziwa ngaphansi kwegama likaJehova uNkulunkulu. Ngakho, iTestamente Elidala libhala ngomsebenzi kaJehova, kanti iTestamente Elisha libhala ngomsebenzi kaJesu, umsebenzi owenziwa ikakhulukazi ngaphansi kwegama likaJesu. Ukubaluleka kwegama likaJesu kanye nomsebenzi awenza kubhalwe ikakhulu eTestamenteni Elisha. Ngesikhathi seNkathi Yomthetho seTestamente Elidala, uJehova wakha ithempeli ne-altare kwa-Israyeli, waqondisa impilo yama-Israyeli emhlabeni, efakazela ukuthi bangabantu Bakhe abakhethiweyo, iqembu lokuqala labantu abakhetha emhlabeni futhi ababe ngabenhliziyo Yakhe, iqembu lokuqala alihola mathupha; okungukuthi, izizwe eziyi-12 zakwa-Israyeli zabe zingabakhethiweyo bokuqala bakaJehova, ngakho wayesebenza njalo kubo, kwaze kwafika lapho sewuphele khona umsebenzi kaJehova weNkathi Yomthetho. Umsebenzi wesigaba sesibili kwabe kungumsebenzi weNkathi Yomusa weTestamente Elisha, futhi wenziwa phakathi kwamaJuda, phakathi kwesinye sezizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli. Ukuthi isilinganiso somsebenzi sasisincane kakhulu kwakungenxa yokuthi uJesu wabe enguNkulunkulu osenyameni. UJesu wasebenza kuphela kulo lonke izwe laseJudiya, futhi wenza umsebenzi weminyaka emithathu nesigamu kuphela; ngakho okubhalwe eTestamenteni Elisha akukwazi impela ukudlula ubuningi bomsebenzi obhalwe eTestamenteni Elidala.

Kucashunwe embhalweni othi “Mayelana NeBhayibheli (1)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 268)

Uma ufisa ukubona umsebenzi weNkathi Yomthetho, nokubona ukuthi abakwa-Israyeli bayilandela kanjani indlela kaJehova, kufanele ufunde iTestamente Elidala; uma ufisa ukuqonda umsebenzi weNkathi Yomusa, kufanele ufunde iTestamente Elisha. Kepha uwubona kanjani umsebenzi wezinsuku zokugcina? Kufanele wamukele ubuholi bukaNkulunkulu wanamhlanje, futhi ungene emsebenzini wanamuhla, ngoba umsebenzi omusha lo, futhi akekho owake wawubhala eBhayibhelini. Namhlanje, uNkulunkulu uthathe isimo senyama futhi waqoka abanye abakhethiweyo eShayina. UNkulunkulu uyasebenza kulaba bantu, uyaqhubeka esuka emsebenzini wakhe emhlabeni, uyaqhubeka esuka emsebenzini weNkathi Yomusa. Umsebenzi wanamuhla uyindlela umuntu angakaze ayithathe, futhi indlela okungekho muntu owake wayibona—umsebenzi kaNkulunkulu wakamuva emhlabeni. Ngakho umsebenzi ongakaze wenziwe phambilini akuwona umlando, ngoba manje yimanje, futhi usazobuye ube owakudala. Abantu abazi ukuthi uNkulunkulu wenze umsebenzi omkhulu futhi omusha kakhulu emhlabeni, futhi ngaphandle kwakwa-Israyeli, ukuthi sewuze wahamba wadlula esilinganisweni sakwa-Israyeli, waphinde wadlula ukubikezela kwabaphrofethi, ukuthi umsebenzi omusha futhi omangalisayo ongaphandle kweziphrofetho, kanti futhi umsebenzi wanamuhla okude le nakwa-Israyeli, uphinde waba umsebenzi abantu abangawuqondi futhi abangakaze bawubone ngamehlo engqondo. IBhayibheli lingaba kanjani nemibhalo ebeka ngokusobala ngalo msebenzi onjena? Ubani obengabhala ngakho konke ngomsebenzi wanamuhla, angashiyi lutho, kungakafiki isikhathi? Ubani obengabhala ngalo msebenzi onamandla futhi ohlakaniphe kakhulu ophambana nesiko encwadini endala ekhuntile? Umsebenzi wanamuhla awuwona umlando, ngakho, uma ufuna ukuhamba endleleni entsha yanamhlanje, kufanele ulishiye iBhayibheli, kufanele udlule ezincwadini zeziphrofetho noma umlando weBhayibheli. Yilapho kuphela uyokwazi ukuhamba indlela entsha ngokufanele, futhi yilapho kuphela uyokwazi khona ukungena embusweni omusha kanye nasemsebenzini omusha. Kufanele uqonde ukuthi kungani, namhlanje, ucelwa ukuba ungalifundi iBhayibheli, kungani kukhona omunye umsebenzi ohlukene neBhayibheli, kungani uNkulunkulu engabheki eBhayibhelini ukuze athole izindlela zokwenza ezintsha futhi ezinemininingwane, kungani esikhundleni salokho kukhona umsebenzi onamandla nangaphezulu ongaphandle kweBhayibheli. Yilokhu konke okufanele ukuqonde. Kufanele uwazi umahluko phakathi komsebenzi omdala nomusha, futhi nakuba ungalifundi iBhayibheli kufanele ukwazi ukulihlaziya; uma kungenjalo, uzolokhu ukhonza iBhayibheli, futhi kuzoba nzima kuwe ukuthi ungene emsebenzini omusha futhi ubhekane nezinguquko ezintsha. Njengoba kukhona indlela ephakeme, kungani uzofunda le ndlela esezingeni eliphansi esiphelelwe isikhathi? Njengoba kunamazwi amasha, futhi nomsebenzi omusha kakhulu, kungani uphila phakathi kwemibhalo emidala yemilando? Amazwi amasha angakuhlinzeka, okubonisayo ukuthi lokhu ngumsebenzi omusha; imibhalo emidala ayikwazi ukukwenelisa, noma igculise izidingo zamanje, okufakazela ukuthi ingumlando, futhi ayiwona umsebenzi walo mzuzu. Indlela ephakeme kunazo zonke, indlela entsha kunazo zonke, futhi ngomsebenzi omusha, akusho lutho ukuthi iphakeme kangakanani indlela yakudala, isewumlando wemicabanga yabantu, futhi akusho lutho ukuba wusizo kwayo uma uhlola okwedlule, iseyindlela endala. Nakuba ibhaliwe “encwadini engcwele,” indlela endala iwumlando; nakuba kungekho okubhaliwe ngayo “encwadini engcwele,” indlela entsha eyalo mzuzu. Le ndlela ingakusindisa, futhi le ndlela ingakushintsha, ngoba lokhu ngumsebenzi woMoya oNgcwele.

Kucashunwe embhalweni othi “Mayelana NeBhayibheli (1)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 269)

IBhayibheli incwadi yomlando, futhi uma bewudle waphinda waphuza iTestamente Elidala ngesikhathi seNkathi Yomusa—uma bewenze okwakufuneka ngesikhathi seTestamente Elidala ngeNkathi Yomusa—uJesu ngabe wakudikila futhi wakulahla; uma ubusebenzise iTestamente Elidala emsebenzini kaJesu, ubuyoba umFarisi. Uma namuhla, ufaka iTestamente Elidala Nelisha ndawonye bese udla futhi uphuze, uNkulunkulu wanamuhla uzokulahla; uzobe usele emsebenzini wanamuhla woMoya oNgcwele! Uma udla futhi uphuze iTestamente Elidala neTestamente Elisha, ungaphandle komfula woMoya oNgcwele! Ngesikhathi sikaJesu, uJesu wahola amaJuda kanye nabo bonke labo ababemlandela ngokuhambisana nomsebenzi woMoya oNgcwele Kuye ngaleso sikhathi. Akazange athathe iBhayibheli njengesisekelo salokho abe ekwenza, kodwa wakhuluma ngokuhambisana nomsebenzi Wakhe; wakushaya indiva okwakushiwo yiBhayibheli, futhi akazange afune eBhayibhelini ukuze athole indlela ayezohola ngayo abalandeli Bakhe. Kusukela ngesikhathi eqala ukusebenza, wasakaza indlela yokuphenduka—izwi elalingakaze liphathwe eziphrofethweni zeTestamente Elidala. Akazange enze ngokuhambisana neBhayibheli, kodwa wavula indlela entsha futhi wenza umsebenzi omusha. Wayengakaze abhekise eBhayibhelini uma eshumayela. NgeNkathi Yomthetho, akekho owake wakwazi ukwenza izimangaliso Zakhe zokuphulukisa abagulayo nokukhipha amadimoni. Wawunjalo futhi umsebenzi Wakhe, izimfundiso Zakhe, negunya Lakhe namandla amazwi Akhe ngaphezu kwanoma yimuphi umuntu ngeNkathi Yomthetho. UJesu wenza umsebenzi Wakhe omusha nje, futhi nakuba abantu abaningi bamsola besebenzisa iBhayibheli—futhi baze basebenzisa iTestamente Elidala ukuze bambethele—umsebenzi Wakhe walidlula iTestamente Elidala; ukuba lokhu bekungenjalo kungani abantu bambethela esiphambanweni? Akuve kungenxa yokuthi iTestamente Elidala lalingasho lutho ngemfundiso Yakhe, nekhono Lakhe lokuphulukisa abagulayo nokukhipha amadimoni? Umsebenzi Wakhe kwakungowokuvula indlela entsha, kwabe kungewona owokuqala uchuku ngamabomu nokumelana neBhayibheli noma ukuphetha ngamabomu iTestamente Elidala. Weza kuphela ukuzokwenza inkonzo Yakhe, ukuletha umsebenzi omusha kulabo ababemlangazelela futhi bemfuna. Akazange afikele ukuzochaza iTestamente Elidala noma ukuphakamisa umsebenzi walo. Umsebenzi Wakhe kwabe kungekhona ukuvumela iNkathi Yomthetho ukuthi iqhubeke ithuthuke, ngoba umsebenzi Wakhe awuzange uzihluphe ngokubonelela ukuthi wawungenalo iBhayibheli njengesisekelo sawo; uJesu wamane wafika nje ukuze enze umsebenzi ayefanele ukuwenza. Ngakho akazange achaze iziphrofetho zeTestamente Elidala, noma asebenze ngokuhambisana namazwi eNkathi Yomthetho yeTestamente Elidala. Wakushaya indiva okwabe kushiwo iTestamente Elidala, akazange anake noma lalivumelana yini nomsebenzi Wakhe noma cha, futhi akazange anake nokuthi abanye baba ini ngomsebenzi Wakhe, noma ukuthi babewusola kangakanani. Wamane waqhubeka nokwenza umsebenzi okwakufanele awenze, nakuba abantu abaningi babesebenzisa ukubikezela kwabaphrofethi beTestamente Elidala ukumlahla. Kubantu, kwakubukeka sengathi umsebenzi Wakhe awunasisekelo, futhi kwakukuningi ngawo okwakungavumelani nemibhalo yeTestamente Elidala. Ingabe kwakungelona iphutha lomuntu leli? Ingabe imfundiso iyadinga ukusetshenziswa emsebenzini kaNkulunkulu? Futhi kumele yini ukuba kuhambisane nokubikezela kwabaphrofethi? Kanti phela, ubani omkhulu: uNkulunkulu noma iBhayibheli? Kungani umsebenzi kaNkulunkulu kufanele uhambisane neBhayibheli? Kungenzeka yini ukuthi uNkulunkulu akanalo ilungelo lokudlula iBhayibheli? Angeke yini uNkulunkulu akwazi ukushiya eBhayibhelini futhi enze omunye umsebenzi? Kungani uJesu nabafundi Bakhe babengaligcini iSabatha? Uma wayengaligcina iSabatha futhi enze ngokuhambisana nemiyalelo yeTestamente Elidala, kungani uJesu wayengaligcini iSabatha emva kokufika, kodwa kunalokho, wageza izinyawo, wamboza ikhanda, wahlephula isinkwa, futhi waphuza iwayini? Akuve konke lokhu kungekho emiyalelweni yeTestamente Elidala? Uma uJesu wayelihlonipha kakhulu iTestamente Elidala, kungani wazishaya indiva lezi zimfundiso? Kufanele wazi ukuthi yikuphi okweza kuqala, uNkulunkulu noma iBhayibheli! Njengoba eyiNkosi yeSabatha, ubengeke futhi abe yiNkosi yeBhayibheli?

Umsebenzi owenziwa nguJesu ngesikhathi seTestamente Elisha wavulela umsebenzi omusha: Akazange asebenze ngokuhambisana nomsebenzi weTestamente Elidala, futhi akazange asebenzise amazwi ayekhulunywe nguJehova eTestamente Elidala. Wenza umsebenzi Wakhe, futhi wenza umsebenzi omusha, futhi umsebenzi ongaphezulu komthetho. Ngakho, Wathi: “Ningacabangi ukuthi ngizele ukuzochitha umthetho, noma abaphrofethi: angizanga ukuzochitha, kodwa ukuzogcwalisa.” Ngakho, ngokuhambisana nalokho akufezayo, ziningi izimfundiso azephula. NgeSabatha wathatha abafundi badabula emasimini kakolweni, bakha futhi badla izikhwebu; akazange aligcine iSabatha, futhi wathi “iNdodana yomuntu iyiNkosi ngisho neyosuku lwesabatha.” Ngaleso sikhathi, ngokwemigomo yama-Israyeli, noma ubani owabe engaligcini iSabatha wayekhandwa ngamatshe. Kepha, uJesu, akazange angene ethempelini noma agcine iSabatha, futhi umsebenzi Wakhe wawungenziwanga nguJehova ngesikhathi seTestamente Elidala. Ngakho, umsebenzi owenziwa nguJesu wawedlula umthetho weTestamente Elidala, wawungaphezulu kwalo, futhi wawungahambisani nalo. NgeNkathi Yomusa, uJesu akazange asebenze ngokuhambisana nomthetho weTestamente Elidala, wayezishiyile lezo zimfundiso. Kodwa ama-Israyeli ababambelela aqinisa eBhayibhelini futhi amlahla uJesu—lokhu kwakungekhona yini ukuphika umsebenzi kaJesu? Namuhla, umhlaba wenkolo nawo waqinisa kakhulu eBhayibhelini, futhi abanye abantu bathi, “IBhayibheli incwadi engcwele, futhi kufanele lifundwe.” Futhi abanye abantu bathi “Umsebenzi kaNkulunkulu kufanele usekelwe ungunaphakade, iTestamente Elidala liyisivumelwano sikaNkulunkulu nama-Israyeli, futhi ngeke lize liyekwe, futhi neSabatha kufanele ligcinwe njalo!” Akuve bengena ngqondo nje? Kungani uJesu engaligcinanga iSabatha? Ingabe wayenza isono? Ubani ongabona adlule kulezi zinto? Akukhathaleki ukuthi abantu balifunda kanjani iBhayibheli, ngeke kwenzeke ukuthi wazi umsebenzi kaNkulunkulu ngokusebenzisa amandla omuntu okuqonda. Ngeke bagcine ngokungazuzi ulwazi olumsulwa ngoNkulunkulu, kodwa imibono yabo iyoya ngokuba mibi ngokumangalisayo, ngendlela yokuthi bayoqala bamelane noNkulunkulu. Uma bekungeve kungenxa yokuthatha kukaNkulunkulu isimo sesintu namuhla, abantu bebeyochithakaliswa yimibono yabo, futhi bebeyofa bephakathi kokusola kukaNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Mayelana NeBhayibheli (1)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 270)

IBhayibheli futhi libizwa ngokuthi iTestamente Elidala neTestamente Elisha. Niyazi ukuthi “itestamente” kuchaza ukuthini? “Itestamente” eTestamenteni Elidala livela esivumelwaneni sikaJehova kanye nabantu bakwa-Israyeli, ngesikhathi ebulala abantu baseGibhithe futhi wasindisa abakwa-Israyeli kuFaro. Impela, ubufakazi balesi sivumelwano kwabe kuyigazi le wundlu elalibhecwe eminyango, uNkulunkulu amisa ngalo isivumelwano nomuntu, lapho okwathiwa bonke labo ababenegazi lewundlu emakhothameni nasezinsikeni zomnyango kwabe kungama-Israyeli, babengabantu baNkulunkulu abakhethiweyo, futhi bonke babeyosindiswa nguJehova (ngoba uJehova ngaleso sikhathi wayesezobulala wonke amadodana angamazibulo eGibhithe kanye namazibulo ezimvu nezinkomo) Lesi sivumelwano sinamazinga amabili encazelo. Abekho abantu noma imfuyo yaseGibhithe eyabe izosindiswa nguJehova; Yena wayezobulala wonke amadodana abo angamazibulo kanye namazibulo ezimvu nezinkomo. Ngakho, ezincwadini eziningi zeziphrofetho kwabikezelwa ukuthi abaseGibhithe babeyojeziswa kanzima ngenxa yesivumelwano sikaJehova. Lokhu yizinga lokuqala lencazelo yesivumelwano. UJehova wabulala amadodana angamazibulo aseGibhithe kanye namazibulo ayo yonke imfuyo, futhi wasindisa bonke abakwa-Israyeli, okwakuchaza ukuthi bonke labo basezweni lakwa-Israyeli wayebazisa kakhulu uJehova, futhi babezosindiswa; Yena wayefisa ukwenza umsebenzi wesikhathi eside kubo, futhi wamisa isivumelwano nabo ngokusebenzisa igazi lewundlu. Kusukela lapho kuqhubeka, uJehova wayengeke ababulale abakwa-Israyeli, futhi wathi babeyohlala bengabakhethiweyo bakhe ingunaphakade. Wayeyoqala umsebenzi Wakhe eNkathini Yomthetho iyonke phakathi kwezizwe eziyi-12 zakwa-Israyeli. Wayezokwembula yonke imithetho Yakhe kuma-Israyeli, futhi akhethe phakathi kwabo abaphrofethi kanye namajaji, futhi babeyoba maphakathi komsebenzi Wakhe. UJehova wenza isivumelwano nabo: Ngaphandle uma inkathi yayishintsha, wayeyosebenza phakathi kwabakhethiweyo kuphela. Isivumelwano sikaJehova sasingenakuguqulwa, ngoba senziwa ngegazi futhi samiswa nabantu Bakhe abakhethiweyo. Okubaluleke kakhulu, Yena wayekhethe isilinganiso nabantu abafanelekile ayezosebenza kubo inkathi iyonke, ngakho abantu basibona isivumelwano njengesibaluleke kakhulu. Lokhu izinga lesibili lencazelo. Ngaphandle kwekaGenesise, eyayingaphambi kokumiswa kwesivumelwano, zonke ezinye izincwadi eTestamenteni Elidala zikhuluma ngomsebenzi kaNkulunkulu phakathi kwama-Israyeli emuva kokumiswa kwesivumelwano. Impela, ngezinye izikhathi kukhona izindaba ngabeZizwe, kodwa jikelele, iTestamente Elidala likhuluma ngomsebenzi kaNkulunkulu kwa-Israyeli. Ngenxa yesivumelwano sikaJehova nabakwa-Israyeli, izincwadi ezibhalwe ngeNkathi Yomthetho zibizwa “ngeTestamente Elidala.” Zibizwa ngesivumelwano sikaJehova nabakwa-Israyeli.

ITestamente Elisha libizwa ngegazi likaJesu elachitheka esiphambanweni kanye nesivumelwano Sakhe nabo bonke abakholwa Kuye. Isivumelwano sikaJesu kwabe kuyilesi: Abantu babedinga ukukholwa kuye nje ukuze izono zabo zithethelelwe ngegazi Lakhe elalichithekile, ngaleyo ndlela babeyosindiswa, futhi bazalwe kabusha Ngaye, futhi babengeke besaqhubeka ukuba yizoni. Abantu babedinga ukuthi bakholwe Kuyena ukuze bathole umusa Wakhe, futhi babengeke bahlupheke esihogweni emuva kokufa. Zonke izincwadi ezabhalwa ngeNkathi Yomusa zaba khona emuva kwalesi sivumelwane, futhi zonke zikhuluma ngomsebenzi namazwi akuso. Lezi zincwadi azidluli ekusindiseni kwesiphambano seNkosi uJesu noma isivumelwano; zonke ziyizincwadi ezabhalwa bangafowethu eNkosini ebabedlule kokuthile. Ngakho, nalezi zincwadi zibizwa ngesivumelwano: Zibizwa ngokuthi ITestamente Elisha. La matestamente amabili aphethe kuphela iNkathi Yomusa kanye neNkathi Yomthetho, futhi awaxhumene nenkathi yokugcina. Ngakho, iBhayibheli alilona olutheni kubantu banamuhla ezinsukwini zokugcina. Okuningi elingakwenza ukusiza ukubuyekeza noma ukuhlola okwesikhashana, kodwa kancane empeleni. Kepha abantu benkolo balazisa kakhulu. Abalazi iBhayibheli; bazi ukulichaza kuphela iBhayibheli, futhi ngokuyisisekelo abawazi umsuka walo. Isimo sabo sengqondo ngeBhayibheli yilesi: Yonke into eBhayibhelini ilungile, alinawo amaphutha noma ukuphambeka. Ngoba baqale banquma ukuthi iBhayibheli lilungile, futhi alinaphutha, balifunda futhi balihlole ngenkulu intshisekelo. Isigaba somsebenzi wanamuhla asizange sibikezelwe eBhayibhelini. Akukho lapho kukhulunywe ngomsebenzi wokunqoba endaweni embi kunazo zonke, ngoba umsebenzi wakamuva lona. Ngenxa yokuthi inkathi yomsebenzi ihlukile, ngisho uJesu uqobo Lwakhe wayengazi ukuthi lesi sigaba somsebenzi sasizokwenziwa ngezinsuku zokugcina—ngakho abantu basezinsukwini zokugcina babezohlola kanjani ukuze bazi ngalesi sigaba somsebenzi eBhayibhelini?

Kucashunwe embhalweni othi “Mayelana NeBhayibheli (2)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 271)

Akuyona yonke into eseBhayibhelini engumbhalo wamazwi akhulunywa nguNkulunkulu mathupha. IBhayibheli lethula izigaba ezimbili zomsebenzi kaNkulunkulu waphambilini, ingxenye eyodwa ingumbhalo ngokubikezela kwabaphrofethi, enye ingxenye yilokho abantu abadlule kukho kanye nolwazi olubhalwe ngabantu abebesetshenziswa nguNkulunkulu ngesikhathi sonke sezinkathi. Izinto abantu abadlula kuzo ziyangcoliswa imibono nolwazi lwabantu, lokhu okungenakugwemeka. Ezincwadini eziningi zeBhayibheli kunemibono yabantu, ukubandlulula kwabantu, kanye nokuqonda kwabantu okungenangqondo. Impela, ubuningi bamazwi bungumphumela wokukhanyiselwa nokukhanyisa koMoya oNgcwele, futhi awukuqonda okufanele—nokho kungeke kwashiwo ukuthi awukuvezwa kweqiniso okuqondile ngokuphelele. Imibono yawo kwezinye izinto iwulwazi nje oluthathelwe kulokho abantu abadlule kukho mathupha, noma ukukhanyiselwa nguMoya oNgcwele. Ukubikezela kwabaphrofethi kwabe kuyalwe nguNkulunkulu mathupha: Iziphrofetho zabantu abafana no-Isaya, uDaniyeli, u-Ezra, uJeremiya, kanye noHezekeli zavela emiyalelweni eyayisuka oMoyeni oNgcwele ngqo, la bantu babengabaphrofethi, babenikwe uMoya wokuphrofetha, bonke babengabaphrofethi baseTestamenteni Elidala. Ngesikhathi seNkathi Yomthetho laba bantu, ababethole ukuphefumulelwa nguJehova, bakhuluma iziphrofetho eziningi, ababeziyalwe nguJehova. Futhi kungani uJehova ayesebenza kubo? Yingoba abantu bakwa-Israyeli babengabantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo: Umsebenzi wabaphrofethi kwakufanele wenziwe phakathi kwabo, futhi babefanelekile ukuthola izambulo ezinjalo. Empeleni, bona uqobo lwabo babengaziqondi izambulo zikaNkulunkulu kubo. UMoya oNgcwele wakhuluma lawo mazwi ngemilomo yabo ukuze abantu bangesikhathi esizayo baziqonde lezo zinto, futhi babone ukuthi ngokoqobo zabe zingumsebenzi woMoya kaNkulunkulu, ezoMoya oNgcwele, futhi zazingavelanga kumuntu, futhi nokubanika isiqiniseko ngomsebenzi kaMoya oNgcwele. Ngesikhathi seNkathi Yomusa, uJesu uqobo Lwakhe wenza wonke lo msebenzi esikhundleni sabo, ngakho abantu babengasaphrofethi. Ngakho-ke uJesu wabe enguphrofethi yini? Kunjalo, uJesu wabe enguphrofethi, kodwa Wabe ekwazi ukwenza umsebenzi wabaphostoli: Wayekwazi ukuphrofetha kanye nokushumayela kanye nokufundisa abantu ezweni lonke. Kepha umsebenzi Yena awenza nobuyena ayebumele kwakungafani. Wafika ukuhlenga sonke isintu, ukuhlenga umuntu esonweni; Yena wabe engumphrofethi, futhi umphostoli, kodwa ngaphezu kwalokho wabe enguKristu. Umphrofethi angaphrofetha, kodwa ngeke kuze kuthiwe unguKristu. Ngaleso sikhathi, uJesu wabe ephrofetha kakhulu, ngakho kungashiwo ukuthi wabe engumphrofethi, kodwa ngeke kuthiwe wabe engumphrofethi ngakho wabe engeyena uKristu. Yingoba Yena wabe emele uNkulunkulu uqobo Lwakhe ekwenzeni lesi sigaba somsebenzi, futhi ubuyena babuhlukile kunobuka-Isaya: Wafika ukuzofeza umsebenzi wokuhlenga, futhi Yena wabe engukuphila kumuntu, futhi uMoya oNgcwele weza wangena kuye ngqo. Emsebenzini Yena awenza kwabe kungekho ukuphefumulelwa nguNkulunkulu noma imiyalelo evela kuJehova. Esikhundleni salokho, uMoya wasebenza ngqo—okwanele ukufakazela ukuthi uJesu wabe engafani nomphrofethi. Umsebenzi Yena awenza kwabe kungumsebenzi wokuhlenga, owesibili kwaba ukuphrofetha. Wayengumphrofethi, umphostoli, futhi ngaphezu kwalokho wayenguMhlengi. Abaphrofethi, ngaleso sikhathi, babephrofetha kuphela, futhi babengeke bamele uMoya kaNkulunkulu ekwenzeni noma imuphi omunye umsebenzi. Ngenxa yokuthi uJesu wenza umsebenzi omningi owawungakaze wenziwe ngumuntu phambilini, futhi wenza umsebenzi wokuhlenga isintu, ngakho wayehlukile kubantu abanjengo-Isaya.

Kucashunwe embhalweni othi “Mayelana NeBhayibheli (3)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 272)

Namhlanje, abantu bakholwa ukuthi iBhayibheli nguNkulunkulu, nokuthi uNkulunkulu iBhayibheli. Futhi, bayakholelwa ukuthi wonke amazwi aseBhayibhelini yiwo wodwa amazwi uNkulunkulu awakhuluma, futhi nokuthi wonke ashiwo nguNkulunkulu. Labo abakholwa kuNkulunkulu bacabanga ngisho ukuthi nakuba zonke izincwadi ezingama-66 zeTestamente Elidala neTestamente Elisha zabhalwa ngabantu, zonke zanikezwa ngokuphefumulelwa nguNkulunkulu futhi zabe zingumbhalo wamazwi oMoya oNgcwele. Lokhu kuwukuqonda komuntu okuyiphutha, futhi akuvumelani namaqiniso. Empeleni, ngaphandle kwezincwadi zokuphrofetha, iningi lokubhalwe eBhayibhelini lingumlando nje. Ezinye zezincwadi zeTestamente Elisha zivela kulokho abantu abadlule kukho mathupha, futhi ezinye zivela ekukhanyiselweni nguMoya oNgcwele; izincwadi zikaPawulu, isibonelo, zavela emsebenzini womuntu, zabe zingumphumela wokukhanyiselwa nguMoya oNgcwele, futhi zabe zibhalelwe amabandla, zingamazwi okuyala nokukhuthaza abazalwane emabandleni. Kwabe kungewona amazwi ayekhulunywe nguMoya oNgcwele—uPawulu wayengeke akhulumele uMoya oNgcwele, futhi wabe engeyena umprofethi, kungasaphathwa okokubona imibono uJohane ayibonayo. Izincwadi zakhe zazibhalelwe amabandla ase-Efesu, eFiladelfiya, eGalathiya, kanye namanye amabandla. Ngakho, izincwadi zikaPawulu zeTestamente Elisha zabe ziyizincwadi uPawulu azibhalela amabandla, hhayi ukuphefumulelwa okuvela eMoyeni oNgcwele, futhi aziwona amazwi avela ngqo eMoyeni oNgcwele. Zimane zingamazwi okuyala, okududuza, nokukhuthaza awabhalela amabandla ngesikhathi enza umsebenzi wakhe. Ngakho nazo, zingumbhalo womsebenzi omningi kaPawulu ngaleso sikhathi. Zazibhalelwe bonke abazalwane eNkosini, futhi zabe zingezokwenza ukuthi abazalwane emabandleni ngaleso sikhathi ukuba balandele izeluleko zakhe nokuthi bagcine zonke izindlela zeNkosi uJesu. Akazange uPawulu athi, noma kumabandla angaleso sikhathi noma angesikhathi esizayo, bonke kufanele badle futhi baphuze izinto azibhala, futhi akazange athi wonke amazwi akhe avele kuNkulunkulu. Ngokuhambisana nezimo ebandleni ngaleso sikhathi, wamane waxoxisana nabazalwane, futhi wabayala, wagqugquzela ukholo kubo; futhi wayemane ashumayele noma akhumbuze abantu futhi abayale. Amazwi akhe ayesukela emthwalweni wakhe, futhi wayesekela abantu ngala mazwi. Wenza umsebenzi womphostoli wamabandla angaleso sikhathi, wabe eyisisebenzi esasisetshenziswa yiNkosi uJesu, ngakho kufanele athathe umthwalo wokuphatha amabandla, futhi kufanele enze umsebenzi wamabandla, kwadingeka ukuba afunde ngezimo ababekuzo abazalwane—futhi ngenxa yalokhu, wabhalela izincwadi bonke abazalwane eNkosini. Konke akusho okwabe kwakha futhi kukuhle kubantu kwakulungile, kodwa kwabe kungamele amazwi oMoya oNgcwele, futhi kwakungeke kumele uNkulunkulu. Kungukuqonda okuyiphutha ngokumangalisayo, nokuhlambalaza okukhulu kakhulu, ukuthi abantu bathathe imibhalo yalokho umuntu adlule kukho nezincwadi zomuntu njengamazwi akhulunywa nguMoya oNgcwele emabandleni! Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi uma kuza ezincwadini lezi uPawulu azibhalela amabandla, ngoba izincwadi zakhe zazibhalelwe abazalwane ngokubhekelela izinselelo nezimo zebandla nebandla ngaleso sikhathi, futhi kwabe kungezokuyala abazalwane eNkosini, ukuze bathole umusa weNkosi uJesu. Izincwadi zakhe kwakungezokuvuselela abazalwane bangaleso sikhathi. Kungashiwo ukuthi lokhu kwabe kungumthwalo wakhe, futhi kwakungumthwalo ayewunikwe nguMoya oNgcwele; phela wabe engumphostoli ehola amabandla ngaleso sikhathi, owabhalela izincwadi emabandleni futhi wabayala—lokhu kwabe kungumsebenzi wakhe. Ubuyena kwakumane kuyilobo bomphostoli osebenzayo, futhi wabe emane engumphostoli owayethunywe nguNkulunkulu; wabe engeyena umphrofethi, noma umbikezeli. Kuye, umsebenzi wakhe kanye nezimpilo zabazalwane kwakubaluleke kakhulu impela. Ngakho, wayengakwazi ukukhulumela uMoya oNgcwele. Amazwi akhe kwakungewona amazwi oMoya oNgcwele, kungasaphathwa ukuthi kuthiwe amazwi kaNkulunkulu, ngoba uPawulu wayemane engelutho ngaphandle kwesidalwa sikaNkulunkulu, futhi ngokuqinisekileyo wabe engeyena uNkulunkulu osenyameni. Ubuyena babungafani nalobo bukaJesu. Amazwi kaJesu kwabe kungamazwi kaMoya oNgcwele, kwakungamazwi kaNkulunkulu, ngoba ubuyena kwakunguKristu—indodana kaNkulunkulu. UPawulu wayengaba kanjani untanga Wakhe? Uma abantu bebona izincwadi noma amazwi kaPawulu njengamazwi oMoya oNgcwele, futhi bewakhonze njengoNkulunkulu, ngakho kungathiwa bemukela noma yini bakhohliseka kalula. Ukukusho ngesankahlu, akuve lokhu kuwukumthuka uNkulunkulu? Umuntu angakhulumela kanjani uNkulunkulu? Futhi abantu bangakhothama kanjani ngaphambi kwemibhalo yezincwadi zakhe namazwi awakhuluma ongathi ayeyincwadi engcwele, noma incwadi yasezulwini? Ingabe amazwi kaNkulunkulu ayengakhulunywa ngumuntu ngokunganaki? Wayengamkhulumela kanjani uNkulunkulu umuntu? Ngakho, wena uthini—kungenzeka yini ukuthi izincwadi azibhalela amabandla zazingcoliswe yimibono yakhe ngokwakhe? Zazingeke kanjani zingangcoliswa imibono yobuntu? Wabhalela izincwadi amabandla esusela kulokho ayedlule kukhona yena uqobo nasolwazini lwakhe. Isibonelo, uPawulu wabhalela izincwadi amabandla aseGalathiya ezazinombono othile, futhi uPetru wabhala enye, nokho eyayinombono ohlukile. Yiziphi ezazivela eMoyeni oNgcwele? Akekho ongasho ngokuqinisekile. Ngakho, kungathiwa kuphela zombili zazinomthwalo ngamabandla, kepha izincwadi zawo zibonisa izinga lawo, zibonisa ukuhlinzeka nokusekela kwazo abazalwane, kanye nomthwalo mayelana namabandla, futhi zibonisa umsebenzi womuntu; zazingezona ezoMoya oNgcwele ngokuphelele. Uma uthi izincwadi zakhe zingamazwi kaMoya oNgcwele, ngakho awunangqondo, futhi uyamhlambalaza uNkulunkulu! Izincwadi zikaPawulu kanye nezinye izincwadi zeTestamente Elisha zingalinganiswa nomlando walabo ababenegalelo elikhulu kwezikamoya kamuva nje. Zisezingeni elifanayo nezincwadi zikaWatchman Nee noma lokho uLawrence adlula kukho, njalo njalo. Ukuthi nje izincwadi zalabo bakamuva ababenegalelo elikhulu kwezikamoya, aziqoqelwanga eTestamenteni Elisha, kepha ingqikithi yala bantu iyafana: Babengabantu ababesetshenziswa uMoya oNgcwele ngesikhathi esithile, futhi babengeke bamele uNkulunkulu ngqo.

Kucashunwe embhalweni othi “Mayelana NeBhayibheli (3)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 273)

IVangeli ngokukaMathewu eTestamenteni Elisha lilandisa ngohlu lozalo lukaJesu. Ekuqaleni, lithi uJesu wabe eyinzalo ka-Abrahama, nekaDavide, indodana kaJosefa; okulandelayo lithi uJesu wazalwa ngoMoya oNgcwele, futhi wazalwa yintombi—okuchaza ukuthi wayengeyona indodana kaJosefa noma inzalo ka-Abrahama, nekaDavide. Uhlu lozalo, nokho, luyaphikelela ukuhlanganisa uJesu noJosefa. Okulandelayo, uhlu lozalo luyaqala ukucacisa ngenqubo uJesu azalwa ngayo. Luthi uJesu wazalwa ngoMoya oNgcwele, ukuthi wazalwa yintombi, futhi wayengeyona indodana kaJosefa. Kepha ohlwini lo zalo kubhalwe ngokusobala ukuthi uJesu wabe eyindodana kaJosefa, futhi ngoba uhlu lozalo lubhalelwe uJesu, lubhala izizukulwane ezingama-42. Uma seluza esizukulwaneni sikaJosefa, ngokushesha luthi uJosefa wabe engumyeni kaMariya, amazwi okubonisa ukuthi uJesu wabe eyinzalo ka-Abrahama. Akukhona yini ukuphikisa lokhu? Uhlu lozalo luyabhala ngokusobala isizukulwane sokhokho bakaJosefa, kusobala ukuthi uhlu lozalo lukaJosefa, kodwa uMathewu uyaphikelela ukuthi uhlu lozalo lukaJesu. Ingabe lokhu akuphikisi iqiniso lokuzalwa kukaJesu ngoMoya oNgcwele? Ngakho ingabe uhlu lozalo olubhalwe nguMathewu, aluwona umbono womuntu? Akunangqondo! Ngale ndlela, uyazi ukuthi le ncwadi ayiveli kuMoya oNgcwele ngokuphelele. Kukhona, mhlawumbe, abantu abacabanga ukuthi uNkulunkulu kufanele abe nohlu lozalo emhlabeni, ngakho babela uJesu njengesizukulwane sama-42 sika-Abrahama. Lokho akunangqondo ngempela! Emuva kokufika emhlabeni uNkulunkulu wayengaba kanjani nohlu lozalo? Uma uthi uNkulunkulu unohlu lozalo, Awumbeki esikhundleni phakathi kwezidalwa zikaNkulunkulu? Ngoba uNkulunkulu akayena owomhlaba, uyiNkosi yendalo, nakuba Yena engowenyama, akanaso isiqu esifana nesomuntu. Ungambeka kanjani uNkulunkulu esikhundleni esifanayo nesesidalwa sikaNkulunkulu? U-Abrahama ngeke amele uNkulunkulu; wabe engumenziwa womsebenzi kaJehova ngaleso sikhathi, wayemane eyisikhonzi esithembekile esasemukelwe nguJehova, futhi wabe engomunye wabantu bakwa-Israyeli. Wayengaba kanjani ukhokho kaJesu?

Ubani owabhala uhlu lozalo lukaJesu? UJesu walubhala yena uqobo? Washo uJesu kubona mathupha, “Bhalani uhlu lozalo lwami”? Lwabhalwa nguMathewu emuva kokuba uJesu esebethelwe esiphambanweni. Ngaleso sikhathi, uJesu wayekade enze umsebenzi omningi owawungaqondakali kubafundi Bakhe, futhi wayengazange anike incazelo. Emuva kokuthi esehambile, abafundi baqala bashumayela futhi basebenza yonke indawo, futhi ngenxa yaleso sigaba somsebenzi, baqala babhala izincwadi kanye nezincwadi zevangeli. Izincwadi zevangeli zeTestamente Elisha zabhalwa eminyakeni engama-20 noma engama-30 ngemuva kokubethelwa kukaJesu. Phambilini, abantu bakwa-Israyeli babefunda iTestamente Elidala kuphela. Okungukuthi, ekuqaleni kweNkathi Yomusa abantu babefunda iTestamente Elidala. ITestamente Elisha lavela kuphela ngeNkathi Yomusa. ITestamente Elisha labe lingekho ngesikhathi uJesu esebenza; abantu emuva kokuvuka nokunyukela Kwakhe ezulwini babhala phansi umsebenzi Wakhe. Yilapho kuphela kwaba khona amaVangeli Amane, ukwengeza kulokho, kwakukhona izincwadi zikaPawulu noPetru, kanye neNcwadi yeSambulo. Emuva kweminyaka engaphezu kwama-300 uJesu enyukela ezulwini, yilapho kuphela izizukulwane ezalandela zaqoqa ndawonye imibhalo, kwaba khona iTestamente Elisha. Kuphela emuva kokuthi lo msebenzi wabe sewuqediwe, kwaba khona iTestamente Elisha; lalingazange libe khona phambilini. UNkulunkulu wayekade enze wonke loya msebenzi, umphostoli uPawulu wayekade enze wonke loya msebenzi futhi emva kwalokho izincwadi zikaPawulu noPetru zihlangene, kanye nombono omkhulu kakhulu owabhalwa nguJohane esiqhingini sasePhatimose wabekwa ekugcineni, ngoba wawuphrofetha umsebenzi wezinsuku zokugcina. Lokhu konke kwabe kungukuhlela kwezizukulwane ezeza kamuva, futhi kuhlukile kunamazwi anamhlanje. Okubhalwe namuhla kuhambisana nezinyathelo zomsebenzi kaNkulunkulu; lokho abantu ababhekana nakho namhlanje umsebenzi owenziwe nguNkulunkulu mathupha, namazwi akhulunywe nguye mathupha. Wena—muntu—awudingi ukugxambukela—amazwi asuka kuMoya oNgcwele ngqo, ahleliwe isinyathelo ngesinyathelo, futhi ahlukile kunamalungiselelo emibhalo yomuntu. Lokho abakubhala, kungathiwa, kwakuhambisana nezinga le mfundo nezinga lomuntu lokukhalipha. Ababekubhala kwabe kuyilokho abantu ababedlule kukho, futhi ngamunye babenezindlela zabo zokubhala nokwazi, futhi umbhalo ngamunye wabe uhlukile. Ngakho, uma ukhonza iBhayibheli njengoNkulunkulu uwunalwazi futhi uyisiphukuphuku ngokwedlulele! Kungani ungafuni umsebenzi kaNkulunkulu wanamhlanje? Umsebenzi kaNkulunkulu kuphela ongasindisa umuntu. IBhayibheli ngeke limsindile umuntu, babengalifunda iminyaka eyizinkulungwane eziningi futhi kulokhu kungekho luguquko kubo, futhi uma ukhonza iBhayibheli awusoze wawuzuza umsebenzi kaMoya oNgcwele.

Kucashunwe embhalweni othi “Mayelana NeBhayibheli (3)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 274)

Abantu abaningi bakholwa ukuthi ukuqonda nokukwazi ukuchaza iBhayibheli kufana nokuthola indlela yeqiniso—kodwa empeleni, Ingabe izinto zicace kanjalo ngempela? Akekho owazi iqiniso leBhayibheli: ukuthi aliyilutho oludlula umbhalo womlando ngomsebenzi kaNkulunkulu, kanye nobufakazi bezigaba ezimbili zomsebenzi kaNkulunkulu zaphambilini, futhi alikuniki ukuqonda izinhloso zomsebenzi kaNkulunkulu. Wonke umuntu oke walifunda iBhayibheli uyazi ukuthi likhuluma ngezigaba ezimbili zomsebenzi kaNkulunkulu ngesikhathi seNkathi Yomthetho kanye neNkathi Yomusa. ITestamente Elidala lilanda umlando ka-Israyeli kanye nomsebenzi kaJehova kusukela ngesikhathi sokudala kuze kube sekugcineni kweNkathi Yomthetho. ITestamente Elisha likhuluma ngomsebenzi kaJesu emhlabeni, osemaVangelini Amane, kanye nomsebenzi kaPawulu; akuyona yini imibhalo yomlando? Ukuletha izinto zakudala namuhla kuzenza umlando, futhi akukhathaleki ukuthi ziyiqiniso noma zingokoqobo kangakanani, zisewumlando—futhi umlando awukwazi ukubhekana nesikhathi samanje. Ngoba uNkulunkulu akabheki emuva emlandweni! Ngakho, uma uqonda iBhayibheli kuphela, futhi ungaqondi lutho ngomsebenzi uNkulunkulu aqonde ukuwenza namuhla, futhi uma ukholwa kuNkulunkulu kodwa ungawushisekeli umsebenzi woMoya oNgcwele, ngakho awuqondi ukuthi kusho ukuthini ukufuna uNkulunkulu. Uma ufunda iBhayibheli ukuze ufundisise umlando wakwa-Israyeli, ukucwaninga umlando wokudala kukaNkulunkulu amazulu nomhlaba, awukholwa kuNkulunkulu. Kodwa, namuhla, njengoba ukholwa kuNkulunkulu, futhi ushisekela ufuna ukuphila, njengoba ushisekela ulwazi lukaNkulunkulu, futhi ungazishisekeli amagama nezimfundiso ezifile, noma ukuqonda umlando, kufanele ufune intando kaNkulunkulu wanamhlanje, futhi kufanele ufune ukuqondisa komsebenzi woMoya oNgcwele. Uma ubungumphenyi wezinto zasendulo ubungalifunda iBhayibheli—kodwa awuyena, ungomunye walabo abakholwa kuNkulunkulu, futhi kungcono ukumane ufune intando kaNkulunkulu wanamhlanje. Ngokufunda iBhayibheli, ozokuthola ngeke kudlule ekutheni uyoqonda kancane ngomlando wakwa-Israyeli, uyofunda ngezimpilo zika-Abrahama, uDavide, kanye noMose, uyothola ukuthi babemazisa kakhulu kangakanani uJehova, ukuthi uJehova wayebashisa kanjani labo ababemelana Naye, nokuthi Yena wayekhuluma kanjani kubantu bangaleyo nkathi. Uzothola ulwazi ngomsebenzi kaNkulunkulu wakudala kuphela. Imibhalo yeBhayibheli imayelana nokuthi abantu bakuqala bakwa-Israyeli babemazisa kanjani uNkulunkulu futhi babephila kanjani ngaphansi kokuqondisa kukaJehova. Ngenxa yokuthi abakwa-Israyeli babengabantu abakhethiweyo bakaNkulunkulu, eTestamenteni Elidala uyakwazi ukubona ukwethemba kwabo bonke abantu bakwa-Israyeli kuJehova, nokuthi bonke labo ababemlalela uJehova babenakekelwa futhi bebusiswa kanjani Nguye, ungafunda ukuthi ngesikhathi uNkulunkulu esebenza kwa-Israyeli wayegcwele uthando nomusa, kanti futhi wabe enamalangabi aqedayo, nokuthi bonke abakwa-Israyeli, kusukela kwabaphansi kuya kwabanamandla, babemazisa uJehova, ngakho izwe lonke lalibusiswe nguNkulunkulu. Unjalo umlando ka-Israyeli obhalwe eTestamenteni Elidala.

Kucashunwe embhalweni othi “Mayelana NeBhayibheli (4)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 275)

IBhayibheli umbhalo womlando womsebenzi kaNkulunkulu kwa-Israyeli, futhi lilandisa ngokuningi ukubikezela kwabaphrofethi basemandulo kanye namanye amazwi kaJehova emsebenzini Wakhe ngaleso sikhathi. Ngakho, bonke abantu bayithatha le ncwadi njengencwadi engcwele (ngoba uNkulunkulu ungcwele futhi mkhulu). Phela, lokhu kungenxa yokuhlonipha kwabo uJehova okukhulu kanye nokumthanda kakhulu uNkulunkulu. Abantu babiza le ncwadi ngale ndlela kuphela ngenxa yokuthi izidalwa zikaNkulunkulu zimhlonipha futhi zimthanda kakhulu uMdali wazo, futhi kukhona ngisho labo le ncwadi abayibiza njengencwadi yasezulwini. Empeleni, imane iwumbhalo wabantu. Ayizange iqanjwe igama nguJehova mathupha, futhi uJehova akazange aqondise ukwenziwa kwayo mathupha. Ngamanye amazwi, umbhali wale ncwadi akuyena uNkulunkulu, kodwa abantu. IBhayibheli Elingcwele yigama elinokuhlonipha elinikwe yona ngabantu. Leli gama alizange liqokwe nguJehova noJesu emva kokuthi bekade benengxoxo ndawonye; ayiyilutho ngaphezu kokuba umbono womuntu. Ngoba le ncwadi ayibhalwanga nguJehova, kungasaphathwa uJesu. Kunalokho, iyizindaba ezixoxwa ngabaphrofethi abaningi basendulo, abaphostoli kanye nababoni abaningi basendulo, ezabuthelwa ndawonye yizizukulwane zakamuva ukwenza incwadi yemibhalo yasendulo, kubantu ebonakala sengathi ingcwele kakhulu, incwadi abakholelwa ukuthi inezimfihlakalo ezingeqondwe futhi ezijulile ezilinde ukudalulwa izizukulwane ezizayo. Ngale ndlela, abantu bathanda ngisho ukukholwa ukuthi le ncwadi incwadi yasezulwini. Uma kwengezwa amaVangeli Amane kanye neNcwadi yeSambulo, isimo sengqondo sabantu ngayo sihluke nakakhulu kunanoma iyiphi enye incwadi, ngakho akekho olokothayo ukuhlaziya le “ncwadi yasezulwini”—ngoba “ingcwele” kakhulu.

Kungani, ngokushesha lapho befunda iBhayibheli, abantu bekwazi ukuthola kulo indlela efanele yokulenza? Kungani bekwazi ukuzuza okuningi obekungaqondakali kubo? Namhlanje, ngihlaziya iBhayibheli ngale ndlela futhi akusho ukuthi ngiyalizonda, noma ngiyaphika ukubaluleka kwalo lapho ufuna ukubuyekeza. Ngichaza futhi ngicacisa ukubaluleka kwalo kwemvelo kanye nemvelaphi yeBhayibheli kuwena ukukuvimba ukuthi uhlale emnyameni ungazi. Ngoba abantu banemibono eminingi ngeBhayibheli, futhi eminingi yayo iyiphutha; ukufunda iBhayibheli ngale ndlela akubavimbi nje kuphela ekuzuzeni okufanele bakuthole, kodwa, okubaluleke kakhulu, kuthikazisa umsebenzi Mina engihlose ukuwenza. Kuwuphazamisa kakhulu umsebenzi wesikhathi esizayo, futhi kuletha izinkinga kuphela, hhayi okusizayo. Ngakho, engikufundisa khona kumane kuyingqikithi kanye nomnyombo weBhayibheli. Angiceli ukuba ungalifundi iBhayibheli, noma ukuthi uhambe umemezela ukuthi aliwusizo lwalutho, kodwa ukuthi ube nolwazi nombono ofanele ngeBhayibheli. Ungabuki ohlangothini olulodwa ngokweqile! Nakuba iBhayibheli liyincwadi yomlando ebhalwe ngabantu, liphethe izimiso eziningi abangcwele nabaphrofethi basemandulo ababekhonza ngazo uNkulunkulu, kanye nalokho abaphostoli bakamuva abadlula kukho ekukhonzeni uNkulunkulu—konke okwabonwa futhi kwaziwa ngempela yilaba bantu, futhi lingasebenza njengesibonelo kubantu bale nkathi ekuphokopheleni ukufuna indlela yeqiniso. Ngakho, ekufundeni iBhayibheli abantu bangazuza izindlela eziningi zokuphila ezingatholakali kwezinye izincwadi. Lezi zindlela yizindlela zokuphila zomsebenzi woMoya oNgcwele abadlula kuzo abaphrofethi nabaphostoli ezinkathini eziphambilini, futhi amazwi amaningi ayigugu, futhi angakuhlinzeka lokho abantu abakudingayo. Ngakho, bonke abantu bayathanda ukufunda iBhayibheli. Ngenxa yokuthi kuningi kakhulu okufihlakele eBhayibhelini, imibono yabantu ngalo ayifani naleyo ngemibhalo yabantu ababenegalelo elikhulu kwezikaMoya. IBhayibheli umbhalo kanye nenqolobane yalokho abantu abadlule kukho nolwazi lwabantu ababekhonza uJehova noJesu enkathini endala nentsha, ngakho izizukulwane zakamuva zikwazile ukuzuza okuningi ukukhanyiseleka, ukukhanyiswa, kanye nezindlela zokwenza kulona. Isizathu sokuthi iBhayibheli liphakeme kunemibhalo yanoma iliphi iqhawe kwezomoya yingoba yonke imibhalo yawo ithathelwe eBhayibhelini, konke abadlule kukho kuvela eBhayibhelini, futhi wonke achaza iBhayibheli. Ngakho, nakuba abantu bengathola ukuhlinzekwa ezincwadini zanoma yiliphi iqhawe kwezomoya, basalokhu bekhonza iBhayibheli, ngoba libonakala liphakeme futhi lijule kakhulu kubo! Nakuba iBhayibheli liletha ndawonye ezinye zezincwadi zamazwi okuphila, njengezincwadi zikaPawulu kanye nezincwadi zikaPetru, futhi nakuba abantu bengahlinzekwa futhi basizwe yilezi zincwadi, lezi zincwadi zishiywe yisikhathi nokho, ngezenkathi endala, futhi noma ngabe zinhle kangakanani, zilungele isikhathi esisodwa kuphela, futhi akuzona ezaphakade. Ngoba umsebenzi kaNkulunkulu uhlale uthuthuka, futhi awukwazi ukumane ume ngesikhathi sikaPawulu noPetru, noma uhlale eNkathini Yomusa ngenkathi lapho uJesu abethelwa kuyo. Ngakho, lezi zincwadi zilungele iNkathi Yomusa kuphela, hhayi iNkathi Yombuso wezinsuku zokugcina. Zingahlinzeka kuphela amakholwa eNkathi Yomusa, hhayi abangcwele beNkathi Yombuso, futhi noma ngabe zinhle kangakanani, zisalokhu zibhuntshile zingasasetshenziswa. Kuyafana nomsebenzi kaJehova wokudala noma umsebenzi Wakhe kwa-Israyeli: Akukhathaleki noma wawumkhulu kangakanani lo msebenzi, wawuselokhu ubhuntshile, uphelelwe isikhathi, futhi sasiyofika isikhathi lapho wawuyodlula. Umsebenzi kaNkulunkulu nawo uyefana: Muhle kakhulu, kodwa kuyofika isikhathi lapho uyophela; ngeke ulokhu ukhona phakathi komsebenzi wokudala, noma phakathi komsebenzi wokubethela. Akukhathaleki noma ngabe ukholisa kanjani umsebenzi wokubethelwa, akukhathaleki noma ngabe waphumelela kangakanani ukwehlula uSathane, umsebenzi phela, kusewumsebenzi, futhi nezinkathi, phela ziseyizinkathi; umsebenzi ngeke uhlale esisekelweni esisodwa futhi nezikhathi ngeke zingashintshi, ngoba kwakukhona ukudalwa, futhi kufanele kube khona izinsuku zokugcina. Lokhu akunakugwemeka! Ngakho, namhlanje amazwi okuphila eTestamenteni Elisha—izincwadi zabaphostoli, kanye namaVangeli Amane—asephenduke izincwadi zomlando, asephenduke amakhalenda amadala aphethe izinsuku zonyaka, futhi amakhalenda amadala abengabangenisa kanjani abantu enkathini entsha? Noma ngabe la makhalenda akwazi kangakanani ukunika abantu ukuphila, noma ngabe akwazi kanjani ukuholela abantu esiphambanweni, akuve ephelelwe isikhathi? Akuve engasewusizo lwalutho? Ngakho, ngithi akufanele ukholwe ngokumpumpuzela kula makhalenda. Madala kakhulu, ngeke akwazi ukukuletha emsebenzini omusha, futhi azokuthwalisa okusindayo nje kuphela. Akukhona ukuthi angeke akulethe emsebenzini omusha nokungena okusha kuphela, kodwa akuyisa emasontweni amadala enkolo—futhi uma kunjalo, akuve uhlehla nyova ekukholelweni kwakho kuNkulunkulu?

Kucashunwe embhalweni othi “Mayelana NeBhayibheli (4)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 276)

Namuhla, ngubani owenu ongaba nesibindi sokuthi onke amazwi akhulunywe yilabo ababesetshenziswa nguMoya oNgcwele ebe evela kuMoya oNgcwele? Ngabe ukhona ongasho lezo zinto? Uma uzisho, kungani-ke incwadi yesiprofetho sika-Ezra yalahlwa, futhi kungani isenzeko esifanayo senziwa ezincwadini zalabo abangcwele nabaprofethi basendulo? Uma ngabe bonke bavele kuMoya oNgcwele manje kungani unesibindi sokukhetha ukwenza umathanda kanje? Ngabe uyafaneleka yini ukukhetha umsebenzi kaMoya oNgcwele? Izindaba eziningi ezazivela kwa-Israyeli nazo zalahlwa. Uma ngabe ukholelwa ukuthi le mibhalo yakudala yayivele kuMoya oNgcwele, kungani ke eminye yemibhalo yalahlwa? Uma ngabe yonke yayivele kuMoya oNgcwele, kufanele igcinwe yonke, ithunyelwe kubazalwane nodade ezinkonzweni ukuze bayifunde. Akufanele ukuba ikhethwe futhi ilahlwe ngentando yabantu; akulungile ukwenza njalo. Ukuthi ulwazi lukaPawulu noJohane beluxutshwe nokubona kwabo akusho ukuthi ulwazi lwabo luvela kuSathane, kodwa ukuthi nje bebenezinto ezivela olwazini lwabo ngokwabo nangokubona kwabo. Ulwazi lwabo belumayelana nesendlalela solwazi lwangempela lwangaleso sikhathi, ubani ongasho ngokuzethemba ukuthi konke kuvele kuMoya oNgcwele? Uma ngabe iVangeli lezincwadi ezine lonke livele kuMoya, manje kungani uMathewu, uMarku, uLuka noJohane besho izinto ezingefani ngomsebenzi kaJesu? Uma ungakholwa yilokhu, bheka izindaba eBhayibhelini ngendlela uPetru ayiphika ngayo kathathu iNkosi: Bonke behlukene, futhi omunye nomunye unezimpawu zakhe. Abaningi abangenalo ulwazi bathi, “UNkulunkulu onesimo somuntu futhi ungumuntu, ngakho kungenzeka amazwi awakhulumayo avela ngokuphelele kuMoya oNgcwele? Uma ngabe amazwi kaPawulu noJohane abexutshwe nentando yomuntu, khona-ke amazwi awakhulumayo ngempela awaxutshiwe nentando yomuntu?” Abantu abasho izinto ezinjalo bayizimpumputhe, futhi abanalo ulwazi! Funda ngokucophelela iVangeli ezincwadini ezine; funda ngalokho abakubhalile ngezinto ezenziwa nguJesu, namazwi awakhuluma. Incwadi ngayinye ibilula, yehlukile, futhi ngayinye ibinendlela ebona ngayo izinto. Uma ngabe konke obekubhalwe yilaba babhali balezi zincwadi kuvele kuMoya, kufanele kufane futhi kungaguquki. Kungani-ke kunomehluko?

Kucashunwe embhalweni othi “Okumayelana Namagama Nokuthi Ungubani” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 277)

Amazwi nomsebenzi kaJesu ngaleso sikhathi ayengabambelelanga ezimfundisweni, futhi akenzanga umsebenzi Wakhe ngokomthetho weTestamente Elidala. Bekuya ngomsebenzi obufanele ukwenziwa eNkathini Yomusa. Usebenze ngokomsebenzi awubekile, ngokohlelo Lwakhe, nangokwenkonzo Yakhe; akasebenzanga ngokomthetho weTestamente Elidala. Ayikho into ayenza eyayihambelana nomthetho weTestamente Elidala futhi akezanga emsebenzini wokugcwalisa amazwi abaprofethi. Isigaba ngasinye somsebenzi kaNkulunkulu wawungenzelwanga ukugcwalisa izibikezelo zabaprofethi basendulo futhi akezanga ukuzohlala emfundisweni noma ukubona izibikezelo zabaprofethi basendulo ngenhloso. Kodwa izenzo Zakhe azithikamezanga izibikezelo zabaprofethi basendulo, noma zithikazise umsebenzi awenza ngaphambilini. Iphuzu elisemqoka emsebenzini Wakhe bekuwukungalandeli nanoma iyiphi imfundiso, nokwenza umsebenzi lowo Yena Ngokwakhe obekufanele ukuthi awenze. Ubengesiye umprofethi noma isanusi kodwa umenzi owayezele ukwenza umsebenzi owayefanele ukuwenza, ezele nokuzovula inkathi Yakhe entsha enze nomsebenzi Wakhe omusha. Kusobala, ngenkathi uJesu ezele ukuzokwenza umsebenzi Wakhe, wabuye wagcwalisa amazwi amaningi akhulunywa abaprofethi basendulo eTestamenteni Elidala. Kanjalo-ke nomsebenzi wanamuhla ugcwalise izibikezelo zabaprofethi basendulo beTestamente Elidala. Wukuthi nje angiphakamisanga “leya alimanaki endala ephuzi,” yilokho nje. Ngoba mningi umsebenzi okufanele ngiwenze, kunamazwi amaningi okufanele ngiwakhulume kini, futhi lo msebenzi namazwi abaluleke kakhulu kunokuchaza iziqeshana ezivela eBhayibhelini, ngoba umsebenzi ofana nalowo awubalulekanga kakhulu nokuthi ube yigugu kuwena futhi awukwazi ukukusiza noma ukukuguqula. Ngihlose ukwenza umsebenzi omusha hhayi ngenxa yokugcwalisa isiqeshana esivela eBhayibhelini. Uma ngabe uNkulunkulu weza kuphela emhlabeni ukugcwalisa amazwi abaprofethi basendulo beBhayibheli, manje-ke ubani omkhulu, uNkulunkulu osesimweni somuntu noma labo baprofethi basendulo? Manje, ngabe abaprofethi abaphethe uNkulunkulu, noma uNkulunkulu ophethe abaprofethi? Uwachaza kanjani lawa mazwi?

Kucashunwe embhalweni othi “Okumayelana Namagama Nokuthi Ungubani” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 278)

AmaJuda angalesiya sikhathi onke afunda eTestamenteni Elidala futhi azi ngesiphrofetho sika-Isaya ukuthi ingane yomfana izozalelwa emkhombeni. Kungani pho, sebenalolu lwazi, baqhubeka bemshushisa uJesu? Ingabe lokhu akungenxa yesimo sabo sokuhlubuka sendalo nokungawazi umsebenzi woMoya oNgcwele? Ngaleso sikhathi, abaFarisi babekholelwa ukuthi umsebenzi kaJesu wawungafani nalokhu ababekwazi okwaphrofethwa ngengane yom fana; abantu banamuhla baphika uNkulunkulu ngenxa yokuthi umsebenzi kaNkulunkulu osenyameni awuhambisani neBhayibheli. Ingabe into eyenza ukuba bahlubuke uNkulunkulu ayiyona into eyodwa efanayo? Ningakwazi ukwamukela ngaphandle kwemibuzo wonke umsebenzi woMoya oNgcwele? Uma kungumsebenzi kaMoya oNgcwele, lokho kusho ukuthi “ngumthombo” ofanele. Kumele uwamukele ngaphandle kokungabaza, kunokuba ukhethe ofuna ukukwamukela. Uma uzuza ulwazi oluthile kuNkulunkulu futhi ube nokungabaza Ngaye, khona-ke ngabe lokhu akuyona into engadingekile? Awudingi ukufuna okunye ukwesekelwa eBhayibhelini; uma kuwumsebenzi kaMoya oNgcwele, kufanele ukwamukele, ngoba ukholwa kuNkulunkulu ukuze ulandele uNkulunkulu, hhayi ukumphenya. Akumele nifune obunye ubufakazi obungubufakazi bokuthi nginguNkulunkulu wenu. Kunalokho, kumele nihlukanise ukuthi nginalo na usizo kini; ilokho okusemqoka. Yize senithole ubufakazi obungephikiswe eBhayibhelini, ngeke bunilethe ngokuphelele phambi Kwami. Yini eniphila emingceleni yeBhayibheli, hhayi phambi Kwami; iBhayibheli ngeke linisize ukuba nazi Mina, futhi ngeke lijulise uthando lwenu Ngami. Yize iBhayibheli laphrofetha ukuthi ingane yomfana izozalwa, akekho owaqonda ukuthi isiphrofetho sizofezeka ngobani, ngoba umuntu ubengawazi umsebenzi kaNkulunkulu, yikho lokhu okwenza ukuba abaFarisi balwisane noJesu. Abanye bayazi ukuthi umsebenzi Wami owokusiza abantu, kodwa basaqhubeka nokukholelwa ukuthi uJesu Nami abantu ababili abahlukene abangasoze baqhathaniswa. Ngaleso sikhathi, uJesu wakhuluma kubafundi Bakhe kuphela ochungechungeni lwezintshumayelo eNkathini Yomusa, ezifana nokuthi bangenza kanjani, bangahlanganyela kanjani ndawonye, bangacela kanjani ngomkhuleko, bangabaphatha kanjani abanye, nokunye. Umsebenzi awenza wawungoweNkathi Yomusa, futhi wachaza kuphela ukuthi kumele abafundi nalabo abamlandelayo benze kanjani. Wenza umsebenzi weNkathi Yomusa kuphela akenzanga lutho okwezinsuku zokugcina. Ngenkathi uJehova ebeka imithetho yeTestamente Elidala eNkathini Yomthetho, kungani engenzanga nomsebenzi weNkathi Yomusa? Kungani engawenzanga wacaca ekuqaleni umsebenzi weNkathi Yomusa? Ingabe lokhu bekungeke kusize ekwamukeleni kwabantu? Waphrofetha ukuthi ingane yomfana izozalwa bese iyabusa, kodwa akazange akwenze singakafiki isikhathi umsebenzi weNkathi Yomusa. Umsebenzi kaNkulunkulu enkathini ngayinye unemingcele ecacile; wenza kuphela umsebenzi wenkathi yangaleso sikhathi futhi akawenzi umsebenzi wesigaba esilandelayo singakafiki isikhathi sawo. Yingale ndlela kuphela ezokwenza ukuba umsebenzi wesigaba ngasinye ulethwe phambili. UJesu wakhuluma kuphela ngezimpawu zezinsuku zokugcina, ngokuthi ubekezela kanjani nokuthi usindiswa kanjani, nokuthi uyophenduka kanjani uvume nezono, kanjalo nokuthi usithwala kanjani isiphambano ubekezelele ukuhlupheka; akaze akhulume ngendlela umuntu ezinsukwini zokugcina okumele angene ngayo, noma ngokuthi kumele bafune kanjani ukwanelisa intando kaNkulunkulu. Kanjalo, ngeke kube amanga ukubheka eBhayibhelini ukuze uthole umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina? Yini ongayihlukanisa ngokubamba iBhayibheli kuphela ezandleni zakho? Kungaba ngutolika weBhayibheli noma umshumayeli, ubani ongazi ngaphambili umsebenzi wanamuhla?

Kucashunwe embhalweni othi “Umuntu Ochaze UNkulunkulu Ngokwemibono Yakhe Angazithola Kanjani Izambulo ZikaNkulunkulu?” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 279)

IBhayibheli beliyingxenye yomlando wabantu iminyaka eyizinkulungwane ezimbalwa. Ngaphezu kwalokho, abantu, baliphatha njengoNkulunkulu, kuze kube sezingeni lokuthi ezinsukwini zokugcina, selithathe indawo kaNkulunkulu, okwenyanywa uNkulunkulu. Ngakho, lapho isikhathi sivuma, uNkulunkulu wayezizwa ephoqelelekile ukuba acacise ngeqiniso kanye nemvelaphi yeBhayibheli; ukuba akakwenzanga lokhu, iBhayibheli lalizoqhubeka nokuthatha indawo kaNkulunkulu ezinhliziyweni zabantu, futhi abantu babezosebenzisa amazwi eBhayibheli ukuze balinganise futhi balahle izenzo zikaNkulunkulu. Ngokuchaza ingqikithi, ukwakheka, kanye namaphutha eBhayibheli, uNkulunkulu wayengaphiki ubukhona beBhayibheli, futhi wayengalilahli; kunalokho, wayenikeza incazelo eyiyo, efanele eyabuyisela isithombe sokuqala seBhayibheli, wakhuluma ngokungaqondi abantu abanakho ngeBhayibheli, futhi wabanika umbono ofanele weBhayibheli, ukuze bangakhonzi iBhayibheli, futhi bangaqhubeki nokulahleka; okuwukuthi, ukuze bangaqhubeki nokudida ukukholwa kwabo eBhayibhelini okunobumpumputhe nokukholwa kuNkulunkulu kanye nokukhonza uNkulunkulu, ukwesaba ngisho nokubhekana nomlando walo wangempela kanye namaphutha alo. Lapho abantu sebenokuqonda okungonakalisiwe kweBhayibheli, bayakwazi ukulibeka eceleni ngokungenamahloni futhi bamukele amazwi amasha kaNkulunkulu ngesibindi. Yilena inhloso kaNkulunkulu kulezi zahluko ezimbalwa. Iqiniso uNkulunkulu afisa ukulitshela abantu lapha liwukuthi ayikho inkolelo-mbono noma iqiniso elingathatha indawo yomsebenzi kanye namazwi kaNkulunkulu anamuhla, futhi akukho okungema esikhundleni sikaNkulunkulu. Uma abantu bengeke baphunyule ogibeni lweBhayibheli, ngeke bakwazi ukuza phambi kukaNkulunkulu. Uma befisa ukuza phambi kukaNkulunkulu, kufanele baqale basuse ezinhliziyweni zabo noma yini engathatha indawo Yakhe; khona-ke bazokwanelisa uNkulunkulu. Nakuba uNkulunkulu echaza kuphela iBhayibheli lapha, ungakhohlwa ukuthi kunezinto eziningi ezinye ezingamaphutha abantu abazikhonza ngempela ngaphandle kweBhayibheli; ukuphela kwezinto abangazikhonzi yilezo eziphuma kuNkulunkulu. UNkulunkulu umane usebenzisa iBhayibheli njengesibonelo sokukhumbuza abantu ukuba bangathathi indlela engesiyo, futhi bangaphinde beqise bese bengena ogibeni lokudideka ngesikhathi bekholwa kuNkulunkulu futhi bemukela amazwi Akhe.

Kucashunwe embhalweni othi Isingeniso Isingeniso sengxenye ethi Amazwi KaKristu Njengoba Ayehamba Emabandleni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 280)

Ngenze umsebenzi omningi phakathi kwabantu, namazwi engiwakhulume ngalesi sikhathi maningi. La mazwi angenxa yensindiso yomuntu, kanti akhulunywa ukuze umuntu afanelane Nami. Noma ngizuze abantu abambalwa emhlabeni abafanelana Nami, ngakho ngiyasho ngithi umuntu akawenzi igugu amazwi Ami, ngoba umuntu akafanelani Nami. Ngale ndlela, umsebenzi engiwenzayo akuwona owokuthi umuntu angidumise; okubalulekile owokuthi umuntu afanelane Nami. Abantu, abakhohlakele bonke bahlala ogibeni lukaSathane, baphila enyameni, baphila ezifisweni zokuzifunela, futhi akekho namunye phakathi kwabo ofanelana Nami. Kunalabo abathi bafanelana Nami, kodwa bonke badumisa izithixo ezingabonakali. Yize bevuma ukuthi igama Lami lingcwele, bahamba endleleni ephambana Nami, kanti amazwi abo agcwele ukuzidla nokuzethemba, ngoba, ekuqaleni baphambana Nami, futhi abafanelani Nami. Nsuku zonke bafuna imikhondo Yami eBhayibhelini bathole izingxenye “ezifanele” benganakile abazifunda bangaqedi bese bezisho “njengemibhalo”. Abakwazi ukuthi bafanelane Nami, abazi ukuthi kusho ukuthini ukungazwani Nami, baphinde bafunde “imibhalo” ngokunganaki. Bazicindezela ngeBhayibheli kuNkulunkulu ongabonakali abangakaze bambone, futhi abangeke bakwazi ukumbona, bazinikeze isikhathi sokubheka esikhathini sabo esiseceleni. Bayakholwa ukuthi ngikhona ngokweBhayibheli kuphela. Kubona, ngiyafana neBhayibheli; ngaphandle kweBhayibheli angikho Mina, futhi ngaphandle Kwami alikho iBhayibheli. Abanendaba nobukhona noma izenzo Zami, kunalokhu banake kakhulu igama negama lombhalo ongcwele, futhi abaningi babo bakholelwa ukuthi kufanele ngingenzi lutho engifisa ukukwenza ngaphandle kokuthi kwabikezelwa umbhalo ongcwele. Benza umbhalo ongcwele ubaluleke kakhulu. Kungathiwa nje ukuthi babona amazwi nezinkulumo zibaluleke kakhulu, ukufika ekutheni basebenzisa amavesi aseBhayibhelini ukulinganisa igama negama engilishoyo, nokungehlulela. Lokho abakufunayo akuyona indlela yokufanelana Nami, noma indlela yokufanelana neqiniso, kodwa indlela yokufanelana namazwi eBhayibheli, futhi bakholelwa wukuthi noma yini engahambelani neBhayibheli, ngaphandle kokukhetha, akusiwo umsebenzi Wami. Ingabe abantu abanjalo abazona izizukulwane ezilalelayo zabaFarisi? AbaFarisi abangamaJuda babesebenzisa umthetho kaMose ukwehlulela uJesu. Abazange bafune ukufanelana noJesu wangaleso sikhathi, kodwa ngokukhuthala balandela umthetho kwaze kwaba yilapho kufinyelela ekutheni babethele uJesu ongenacala esiphambanweni, bembeke icala bengalandelanga umthetho weTestamente Elidala nokuthi akayena uMesiya. Kwakuyini umnyombo wabo? Kwakungekhona yini ukuthi abazange bafune izindlela zokufanelana neqiniso? Babenentshisekelo ngawo wonke amazwi ombhalo ongcwele, bebe bengenandaba nentando Yami nezinyathelo nezindlela zomsebenzi Wami. Babengebona abantu ababefuna iqiniso, kodwa abantu ababebambelela ngokuqinile emazwini; bebengebona abantu abakholelwa kuNkulunkulu, kodwa abantu abakholelwa eBhayibhelini. Empeleni, bebengonogada beBhayibheli. Ukuze bavikele okungokweBhayibheli, baqhakambise isithunzi seBhayibheli, bavikele isithunzi salo, baze bafika ekubetheleni uJesu onomusa esiphambanweni. Lokhu bakwenze nje ngoba befuna ukuvikela iBhayibheli, nokugcina ukuma kwegama ngalinye eliseBhayibhelini nawo wonke amazwi aseBhayibhelini esezinhliziyweni zabantu. Ngakho-ke bakhethe ukushiya ikusasa labo nomnikelo wesono ukwahlulela uJesu, ongazange ahambelane nezimfundiso zombhalo oyingcwele, ukuya ekufeni. Ingabe babengezona izinceku egameni ngalinye loMbhalo ongcwele?

Bese kwenzekani ngabantu namuhla? UKristu uzele ukuzokhulula iqiniso, kodwa babona kungcono ukumxosha ebantwini ukuze bathole umusa. Bangamane baphike ngokuphelele ukuza kweqiniso ukuze bavikele okweBhayibheli, futhi bangamane babethele uKristu obuyele enyameni esiphambanweni ukuze baqinisekise ukuba khona kweBhayibheli ingunaphakade. Umuntu angayithola kanjani insindiso Yami, uma inhliziyo yakhe iyimbi kangaka, nesimo sakhe semvelo siphikisana kangaka Nami? Ngihlala phakathi kwabantu, kodwa abantu ababazi ubukhona Bami. Uma ngikhanyisa ukukhanya Kwami kubantu balokhu behlala bebungabaza ubukhona Bami. Uma ngidedela ulaka Lwami phezu komuntu, ukuphika ngelikhulu iqholo ukuba khona Kwami. Umuntu ufuna ukufanelana ngamazwi, ngeBhayibheli kodwa akekho noyedwa umuntu oza phambi Kwami afune indlela yokufanelana neqiniso. Umuntu ubheka Kimi ezulwini, anikele ukukhathazeka okuthile ebukhoneni Bami ezulwini, kodwa akekho onginakayo enyameni, ngoba Mina engihlala phakathi kwabantu angibalulekanga nhlobo. Labo abafuna kuphela ukufanelana namazwi eBhayibheli, abafuna ukufanelana noNkulunkulu ongabonakali, bayisinengiso Kimi. Kungenxa yokuthi lokho abakukhonzayo kungamazwi afile, noNkulunkulu okwazi ukubanikeza ingcebo engelinganiswe. Abakukhonzayo uNkulunkulu ozibeka emseni womuntu futhi ongekho. Manje, abantu abanjalo bangazuzani Kimi? Umuntu uhlwempu kakhulu ngamazwi. Labo abaphikisana Nami, abenza izimfuno ezingapheli Kimi, abangalithandi iqiniso, abahlubukayo Kimi—bangafanelana kanjani Nami?

Labo abaphikisana Nami yilabo abangafanelani Nami. Kanye nalabo abangalithandi iqiniso, labo abangihlubukayo baphikisana nami kakhulu futhi abafanelani Nami. Bonke labo abangafanelani Nami banginikela ezandleni zomubi. Ngibanikela enkohlakalweni yomubi, ngibanikeze intambo ende ukuze bazembule ububi babo, ekugcineni ngibanikezele komubi ukuba abashabalalise. Anginandaba ukuthi bangaki abangikhonzayo, okungukuthi, anginandaba nokuthi bangaki abakholelwayo Kimi. Engikunakayo kuphela ukuthi bangaki abantu abafanelana Nami. Lokhu kungenxa yokuthi bonke labo abangafanelani Nami yilabo ababi abangithengisayo; bayizitha zami, kanti angeke “ngizivikele” izitha Zami endlini Yami. Labo abafanelana Nami bazohlala njalo bengikhonza ekhaya Lami, kanti labo abazenza izitha Zami bazohlala bethola isijeziso Sami. Labo abanaka kuphela amazwi eBhayibheli abangenamsebenzi neqiniso noma ukufuna ezinyathelweni Zami—baphikisana Nami, ngoba bangibekela umngcele ngokweBhayibheli, bangicindezele eBhayibhelini, kanjalo bayahlambalaza kakhulu Kimi. Bangeza kanjani abantu abanjalo Kimi? Abaziqapheli izenzo Zami, noma intando Yami, noma iqiniso, kodwa kunalokho ba bathathekile ngamazwi, amazwi abulalayo. Bangafanelana kanjani Nami abantu abanjalo?

Kucashunwe embhalweni othi “Kufanele Ufune Indlela Yokufanelana NoKristu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okwedlule: VI. Isimo SikaNkulunkulu Nalokho Anakho Nayikho

Okulandelayo: VIII. Ukudalula Imibono Yenkolo

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp