Ukwazi UNkulunkulu 4

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 120)

Ukuqonda Igunya LikaNkulunkulu Ngemibono Ebanzi Nemincane

Igunya likaNkulunkulu liyingqayizivele. Liwukuvezwa okubalulekile, nengqikithi ekhethekile, yobunjalo bukaNkulunkulu uqobo Lwakhe. Azikho izinto ezidaliwe nezingadaliwe ezichazwa ngale ndlela nanjengesimo esikhethekile; uMdali kuphela onalolu hlobo lwegunya. Okusho ukuthi, nguMdali kuphela—uNkulunkulu Oyingqayizivele—ochazwa ngale ndlela nonalesi simo. Kungani sikhuluma ngegunya likaNkulunkulu? Igunya likaNkulunkulu Ngokwakhe lihluke kanjani egunyeni elisengqondweni yomuntu? Yini ekhethekile ngalo? Kungani kubalulekile ukukhuluma ngalo lapha? Ngamunye wenu kufanele acabangisise ngale ndaba. Ngoba kubantu abaningi, “igunya likaNkulunkulu” liyinto edidayo, futhi lokho kunzima ukukugxilisa ekhanda lomuntu, futhi maningi amathuba okuthi izingxoxo ezikhuluma ngalo nazo zidide. Ngakho kuzoba negebe phakathi kolwazi ngegunya likaNkulunkulu umuntu alicabangayo, negunya likaNkulunkulu ngokwalo. Ukuvala leli gebe, umuntu kumele alazi kancane kancane igunya likaNkulunkulu ngosizo lwabantu bangempela, izehlakalo, izinto noma imicabango engaphakathi kumuntu, abantu abakwazi ukuyiqonda. Nakuba inkulumo ethi “igunya likaNkulunkulu” ingase ibonakale ingaqondakali, igunya likaNkulunkulu aliyona neze into engachazeki. Uhlale enomuntu ngaso sonke isikhathi ekuphileni kwakhe, emhola zonke izinsuku. Ngakho, ekuphileni kwansuku zonke kwawo wonke umuntu, uzobona izinto ezinokwethenjelwa zegunya likaNkulunkulu. Lezo zinto ziwubufakazi obanele bokuthi igunya likaNkulunkulu likhona ngempela, futhi libavumela ngokugcwele abantu ukuba babone futhi baqonde iqiniso lokuthi uNkulunkulu unalo leli gunya.

UNkulunkulu wadala konke, futhi ekudalile, ubusa yonke into. Ngaphezu kokubusa zonke izinto, ulawula konke. Lokhu kusho ukuthini, umbono wokuthi “uNkulunkulu ulawula yonke into”? Ungachazwa kanjani? Kusebenza kanjani ekuphileni kwangempela? Ungalazi kanjani igunya likaNkulunkulu ngokuqonda iqiniso lokuthi “uNkulunkulu ulawula yonke into”? Kusukela enkulumweni ethi “uNkulunkulu ulawula yonke into” singabona ukuthi lokho uNkulunkulu akulawulayo akusiyo ingxenye yamaplanethi, ingxenye yendalo, ingxenye encane kakhulu yesintu, kodwa konke: kusukela ezintweni ezinkulu kakhulu kuye kwezincane kakhulu, kusukela kokubonakalayo kuye kokungabonakali, kusukela ezinkanyezini ezisendaweni yonke kuye ezintweni eziphilayo ezisemhlabeni, kanye nezilwanyana ezincane ezingeke zibonakale ngeso lenyama noma izinto eziphila ngezinye izindlela. Lena incazelo enembile “yakho konke” uNkulunkulu “akulawulayo,” nomthamo wezinto uNkulunkulu anegunya kuzo, izinga lobukhosi nokubusa Kwakhe.

Ngaphambi kokuba khona kwesintu, indawo yonke—wonke amaplanethi, zonke izinkanyezi ezisemazulwini—kwase kukhona. Ngezinga elibanzi, lezi zindikimba ezisemkhathini zase zizungeza njalo, ngaphansi kokulawula kukaNkulunkulu, ngoba konke ukuba khona kwazo, yonke iminyaka lokho okwaba yiyo. Ukuthi yimuphi umhlaba oya kuphi futhi ngasiphi isikhathi; yimuphi ophenduka kumuphi umgudu wokuzungeza, futhi unyamalala nini noma kungena nini okuthile esikhundleni sawo—zonke lezi zinto zaziqhubeka ngaphandle kokuphazamiseka ngisho kancane. Izindawo okume kuzo imihlaba namabanga aphakathi kwawo konke kulandela inqubo eqondile, konke kungachazwa njengomniningwane onembile; imizila okuhamba ngayo, ijubane nezindlela okuzungeza ngakho, izikhathi ezisezindaweni ezihlukahlukene ngazo zingabaleka ngokunembile futhi zichazwe ngemithetho ekhethekile. Izigidigidi zeminyaka imihlaba ibilokhu ilandela le mithetho, ingalokothi iphambuke nakancane. Awekho amandla angaguqula noma aphazamise ukuzungeza kwayo noma indlela eyilandelayo. Ngenxa yokuthi imithetho ekhethekile eqondisa ukuhamba kwawo nemininingwane enembile ewachazayo kunqunye kusengaphambili igunya loMdali, alalela le mithetho ngokwawo, ngaphansi kobukhosi nokulawulwa uMdali. Ngomqondo obanzi, akukho nzima ngomuntu ukuthola izindlela ezithile, iminingwane ethile, kanye nemithetho engavamile futhi engachazeki. Nakuba isintu singakwemukeli ukuthi uNkulunkulu ukhona, singalamukeli iqiniso lokuthi uMdali wenza futhi ubusa yonke into, futhi ngaphezu kwalokho singakuqapheli ukuba khona kwegunya likaMdali, ososayensi, izazi zezinkanyezi, nodokotela bemvelo balokhu bethola ukuthi ukuba khona kwazo zonke izinto ezisendaweni yonke, nezimiso nezindlela zokulawula ukuhamba kwazo, konke kuqondiswa futhi kulawulwa amandla amakhulu amnyama angabonakali. Leli qiniso liphoqa umuntu ukuba abhekane futhi avume ukuthi kunoSomandla kulezi zindlela, oqondisa yonke into. Amandla Akhe awavamile, futhi nakuba kungenamuntu ongabona ubuso Bakhe bangempela, uqondisa futhi alawule yonke into. Akekho umuntu noma amandla angedlula ubukhosi Bakhe. Ebhekene naleli qiniso, umuntu kumele aqaphele ukuthi imithetho eqondisa ukuba khona kwazo zonke izinto ngeke ilawulwe abantu, ngeke iguqulwe muntu; futhi ngesikhathi esifanayo umuntu kumele avume ukuthi abantu ngeke bayiqonde ngokugcwele le mithetho. Futhi ayizenzakaleli ngokwemvelo, kodwa iqondiswa uNkulunkulu iNkosi. Konke lokhu kuwukubonakaliswa kwegunya likaNkulunkulu umuntu angalifuna ngezinga elibanzi.

Ngokwezinga eliphansi, zonke izintaba, imifula, amachibi, ulwandle, namazwekazi anabantu emhlabeni, zonke izinkathi zonyaka adlula kuzo, zonke izinto ezihlala emhlabeni, okubandakanya izihlahla, izilwane, izilwanyana ezincane, nabantu, kungumsebenzi wobukhosi bukaNkulunkulu, futhi kulawulwa uNkulunkulu. Ngaphansi kobukhosi nokulawula kukaNkulunkulu, konke kuba khona noma kunyamalale ngokuvumelana nemicabango Yakhe, ukuphila kwakho kuqondiswa imithetho ethile, kuyakhula futhi kwande. Akekho umuntu noma into engaphezu kwale mithetho. Kungani kunjalo? Okuwukuphela kwempendulo ukuthi, kungenxa yegunya likaNkulunkulu. Noma, ukukubeka ngenye indlela, kungenxa yemicabango kaNkulunkulu namazwi kaNkulunkulu; uNkulunkulu uqobo Lwakhe ukwenza konke. Lokho kusho ukuthi, yigunya likaNkulunkulu nomqondo kaNkulunkulu okumisa le mithetho; iyogudluka futhi iguquke ngokuvumelana nemicabango Yakhe, futhi konke lokhu kugudluka nokuguquka kwenzeka noma kunyamalale ngenxa yecebo Lakhe. Cabanga ngezifo eziwubhubhane ngokwesibonelo. Ziqubuka ngaphandle kwesexwayiso, akekho owazi imisuka yazo noma izizathu zangempela zokwenzeka kwazo, futhi noma isiphi isifo esiwubhubhane esifinyelela endaweni ethile, labo abaneshwa bayehluleka ukuphunyuka enhlekeleleni. Ososayensi bacabanga ukuthi izifo eziwubhubhane zibangelwa ukusabalala kwezilwanyana ezincane eziyingozi nezilimazayo, futhi ijubane nendlela eziyisebenzisayo ukuze zithelele isifo kwabanye ayinakuqagelwa noma ilawulwe yinoma imuphi usosayensi ongumuntu. Nakuba isintu senza konke esingakwenza ukumelana nazo, abakwazi ukulawula ukuthi yibaphi abantu noma izilwane ezithelelekayo lapho kuqubuka lezi zifo eziwubhubhane. Okuwukuphela kwento umuntu angayenza ukuzama ukuzigwema, ngokucwaninga ngazo. Kodwa akekho owazi umnyombo wangempela ochaza ukusuka nokuhlala kwanoma isiphi isifo esiwubhubhane, futhi akekho ongasilawula. Bebhekene nokuqubuka nokusabalala kwesifo esiwubhubhane, into yokuqala abantu abayicabangayo ukusungula umuthi wokusigomela, kodwa ngokuvamile isifo esiwubhubhane size siziphelele sona ungakalungi nomuthi wokusigomela. Yini eyenza izifo eziwubhubhane ziphele? Abanye bathi amagciwane asuke eselawuleka, kanti abanye bathi siphela ngenxa yokuguquka kwezinkathi zonyaka…. Ukuthi lokhu kuqagela kuyiqiniso yini, ososayensi abaphawuli lutho ngalokho, ayikho impendulo eqondile abayinikezayo. Lokho isintu esibhekene nakho akukona nje ukuqagela, kodwa ukuntula kwesintu ukuqonda nokwesaba izifo eziwubhubhane. Ekugcineni, akekho owaziyo, ukuthi izifo ziqalwa futhi ziqedwe yini. Ngenxa yokuthi isintu sinokholo kuphela kusayensi, sincika ngokuphelele kuyo, kodwa asiliqapheli igunya loMdali noma samukele ubukhosi Bakhe, asisoze sayithola impendulo.

Ngaphansi kobukhosi bukaNkulunkulu, zonke izinto ziyanda, ziba khona futhi zinyamalale ngenxa yegunya Lakhe nokuphatha Kwakhe. Ezinye izinto zifika zidlule ngokushesha, futhi umuntu ngeke asho ukuthi zivele kuphi noma aqonde imithetho eziyilandelayo, ingasaphathwa eyokuqonda isizathu sokufika kanye nokwedlula kwazo. Nakuba umuntu engabona noma ezwe konke okuzodlula kuzo zonke izinto; nakuba konke kumthinta umuntu, futhi nakuba umuntu angase abambe okuvamile nokungavamile ezintweni ezehlukahlukene, akakazi lutho ngentando yoMdali nengqondo Yakhe engemva kwakho konke lokho asuke ekubona. Kunamaqiniso amaningi afihlekile ngemva kwalezo zinto. Ngoba umuntu uqhelelene kakhulu noMdali, ngoba akemukeli ukuthi igunya loMdali liqondisa zonke izinto, akasoze azazi futhi aziqonde zonke izinto ezenzeka ebukhosini Bakhe. Ngokwengxenye enkulu, ukulawula kukaNkulunkulu nobukhosi Bakhe kwedlula imingcele yemicabango yomuntu, yolwazi lomuntu, nokuqonda komuntu, nalokho isayensi yabantu engakufeza; amakhono esintu esidaliwe ngeke akwehlule. Abanye bathi, “Njengoba ungakaze ububone ubukhosi bukaNkulunkulu ngokwakho, ukukholwa kanjani ukuthi yonke into ithobela igunya Lakhe?” Ukubona akukhona ukukholwa ngaso sonke isikhathi; ukubona akukhona ukuqaphela noma ukuqonda ngaso sonke isikhathi. Ngakho elithi “ukukholwa” livelaphi? Ngingasho ngokuqiniseka, “Ukukholwa kuza ngamazinga nangokujula kokuqonda kwabantu, nokubona izinto ezingokoqobo neziyizimbangela zezinto.” Uma ukholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, kodwa ungakuqapheli, ngokulutheka okuncane, ukulawula kukaNkulunkulu nobukhosi bukaNkulunkulu kuzo zonke izinto, khona-ke enhliziyweni yakho, awusoze wavuma ukuthi uNkulunkulu unalolu hlobo lwegunya nokuthi igunya likaNkulunkulu lihlukile. Awusoze wamukela uMdali njengeNkosi yakho, uNkulunkulu wakho.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 121)

Ukudalelwa Kwesintu Nokudalelwa Kwendawo Yonke Akunakuhlukaniswa Ebukhosini BoMdali

Nonke nibadala. Abanye benu basebasha; abanye sebeqale ukuguga. Kusukela kongakholwa kuya kokholwayo, kusukela kosanda kukholwa kuNkulunkulu kuye kosalamukele izwi likaNkulunkulu nosebone umsebenzi kaNkulunkulu, lungakanani ulwazi onalo ngobukhosi bukaNkulunkulu? Ikuphi ukuqonda obe nakho ngokudalelwa kwabantu? Ingabe umuntu angakuthola konke akufunayo ekuphileni? Zingaki izinto kula mashumi ambalwa eminyaka edlule oye wakwazi ukuzenza njengoba ubufisa? Zingaki izinto ezingenzekanga njengoba bekulindelekile? Zingaki izinto ezikwehlele njengenjabulo engalindelekile? Zingaki izinto abantu abasalinde ukubona izithelo zazo—ulinde ngesineke umzuzu wakho ofanele, ulinde intando yeZulu? Zingaki izinto ezenza abantu bazizwe bengelusizo lwalutho futhi bayizehluleki? Wonke umuntu ugcwele amathemba ngokudalelwa kwakhe, futhi ulindele ukuthi yonke into ekuphileni kwakhe izoba njengoba efisa, ukuthi ngeke adinge ukudla noma okokwembatha, ukuthi ingcebo yakhe izokwanda ngokumangalisayo. Akekho ofuna ukuphila okunokuhlupheka, okugcwele ubunzima, nokukhungethwe izinhlekelele. Kodwa abantu ngeke bazibone ngaphambi kwesikhathi noma bazilawule lezi zinto. Mhlawumbe kwabanye, isikhathi esidlule simane sinokuningi kakhulu; abayazi injongo yeZulu, futhi abanandaba nayo. Ukuphila kwabo bakuphila ngokungacabangi, njengezilwane, nsuku zonke, abanandaba nokuthi kuyini ukudalelwa kwesintu, nokuthi kungani abantu bephila futhi kufanele baphile kanjani. Laba bantu baze baguge bengakuqondi ukudalelwa komuntu, futhi kuze kube yisikhathi sokufa kwabo bengenalo ulwazi ngokuthi ukuphila kumayelana nani. Abantu abanjalo bafile; abanawo umoya; bayizilwane. Nakuba bephila phakathi kwazo zonke izinto, abantu bajabule ngenxa yezindlela eziningi izwe elanelisa ngazo izidingo zabo ezingokwenyama, nakuba bebona leli lizwe elibonakalayo lilokhu lithuthuka, izinto abazibonayo—okuzwiwa izinhliziyo nomoya wabo—akunalutho lokukwenza ngezinto ezibonakalayo, futhi ayikho into ebonakalayo engathatha indawo yakho. Kuwukuqaphela okujule enhliziyweni yomuntu, okungeke kubonwe ngeso lenyama. Lokhu kuqaphela kuncike ekuqondeni komuntu, emizweni yomuntu, ekuphileni komuntu kanye nasekudalelweni komuntu. Futhi kuvame ukuholela ekutheni umuntu aqonde ukuthi iNkosi engabonakali ihlela konke, iqondisela umuntu izinto. Phakathi nazo zonke izinto, umuntu ngeke amukele amalungiselelo okudalelwa nokuqondisa; ngesikhathi esifanayo umuntu uzokwamukela indlela ayibekelwe uMdali, ubukhosi boMdali ekudalelweni komuntu. Leli iqiniso elingenakuphikwa. Akunandaba ukuthi umuntu unakuphi ukuqonda nombono ngokudalelwa, akekho ongaguqula leli qiniso.

Lapho uyoya khona usuku nosuku, lokho oyokwenza, ubani futhi yini oyohlangana nayo, yini oyoyisho, yini eyokwenzeka kuwe—ingabe kukhona noma yikuphi kulokhu okungaqagelwa? Abantu abakwazi ukubona zonke lezi zinto ngaphambi kwesikhathi, ingasaphathwa eyokuzilawula. Ekuphileni, lezi zinto ezingabonakali zenzeka njalo ngazo zonke izinsuku. Lezi zinguquko eziba khona njalo nendlela ezenzeka ngayo, zikhumbuza abantu ukuthi ayikho into evele izenzakalele nje, ukuthi umgudu wokukhula lezi zinto eziwuthathayo, nokungavimbeki kwazo, azikwazi ukuvele ziguqulwe nje abantu ngokuthanda kwabo. Yonke into eyenzekayo iyisixwayiso esintwini esivela kuMdali, futhi idlulisa umyalezo wokuthi abantu abakwazi ukulawula ukudalelwa kwabo; ngesikhathi esifanayo sonke isehlakalo simelene nomuntu, nesifiso sakhe sokubeka ukudalelwa kwakhe ezandleni zakhe. Zifana nembibizane enkulu eshaya ezindlebeni zomuntu, ziphoqe abantu ukuba baphinde bacabange ukuthi ubani ekugcineni oqondisa futhi alawule ukudalelwa kwabo. Futhi njengoba izifiso zabo zilokhu zingaphumeleli, ngokuzenzakalelayo abantu bayasemukela isimo esingokoqobo ngokudalelwa kwabo, ngentando yeZulu nobukhosi boMdali. Kusukela kulolu guquko lwansuku zonke kuya ekudalelweni kokuphila kwawo wonke umuntu, ayikho into engazembuli izinhlelo zoMdali nobukhosi Bakhe; ayikho into engawuthumeli umyalezo wokuthi “igunya loMdali ngeke liphele,” lokho akulidlulisi iqiniso laphakade lokuthi “igunya loMdali liphakeme.”

Ukudalelwa kwesintu nokwendawo yonke kusondelene nobukhosi boMdali, kuboshwe kwaqina nokuqondisa koMdali; ekugcineni ngeke kuhlukaniswe negunya loMdali. Ngemithetho yazo zonke izinto umuntu aqonda ngazo ukuqondisa koMdali nobukhosi Bakhe; ngemithetho yokuphila uthola ukulawula uMdali; kusukela ekudalelweni kwazo zonke izinto umuntu aziphothulayo ngezindlela uMdali asebenzisa ngazo ubukhosi Bakhe futhi abalawula ngazo; nasemijikelezweni yokuphila yabantu kanye nazo zonke izinto umuntu abona kukho ukuqondisa koMdali namalungiselelo azo zonke izinto nabantu abaphilayo futhi abone indlela lokhu kuqondiswa okuyidlula kude ngayo yonke imithetho yasemhlabeni, imithetho, nezinqubo, nawo wonke amanye amandla. Mayelana nalokhu, isintu siphoqelelekile ukuba sibone ukuthi ubukhosi boMdali ngeke buhlukunyezwe yinoma isiphi isidalwa, okungekho mandla angathinta noma aguqule izehlakalo nezinto ezinqunywe kusengaphambili uMdali. Kungaphansi kwale mithetho yaphezulu umuntu nazo zonke izinto kuphila futhi kuzalana, izizukulwane emva kwezizukulwane. Ingabe lokhu akulimeleli ngeqiniso igunya loMdali? Nakuba umuntu ebona, emthethweni ubukhosi boMdali nokuqondisa Kwakhe zonke izehlakalo nazo zonke izinto, bangakanani abantu abakwazi ukubamba isimiso sobukhosi boMdali endaweni yonke? Bangakanani abantu abangazi ngempela, baqaphele, bamukele, futhi bazithobe ebukhosini naselungiselelweni loMdali ngokudalelwa kwabo? Ubani kwabakholelwa ebukhosini boMdali ngazo zonke izinto, uyokholelwa ngempela futhi aqaphele ukuthi uMdali uphinde anqume ukudalelwa kokuphila komuntu? Ubani ongaqonda ngempela ukuthi ukudalelwa komuntu kusentendeni yesandla soMdali? Ukuthi luhlobo luni lombono isintu okufanele sibe nalo ngobukhosi boMdali, lapho sibhekene neqiniso lokuthi uqondisa futhi ulawula ukudalelwa kwesintu, leso isinqumo wonke umuntu manje obhekene naleli qiniso okufanele azenzele sona.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 122)

Izehlakalo Eziyisithupha Ekuphileni Komuntu

Enkambweni yokuphila komuntu, wonke umuntu ugcina efika ochungechungeni lwezehlakalo ezibalulekile. Lezi izinyathelo ezibaluleke kakhulu, ezinquma ukudalelwa komuntu ekuphileni. Okulandelayo incazelo emfishane yalezi zigaba wonke umuntu okumele adlule kuzo enkambweni yokuphila kwakhe.

Ukuzalwa: Isehlakalo Sokuqala

Lapho umuntu ezalwa, ukuthi uzalwa kumuphi umndeni, ubulili bakhe, ukubukeka, nesikhathi sokuzalwa: le imininingwane yesehlakalo sokuqala sokuphila komuntu.

Akekho ongakhetha kulezi zingxenye zesehlakalo; zonke zinqunywe kusengaphambili uMdali. Azithonyiwe nangayiphi indlela yizimo zangaphandle, futhi ayikho into umuntu angayenza ukuze aguqule la maqiniso ahlelwe uMdali ngaphambi kwesikhathi. Ukuzalwa komuntu kusho ukuthi uMdali usesifezile kakade isigaba sokuqala sokudalelwa akuhlelele lowo muntu. Ngenxa yokuthi kusuke sekuyisikhathi eside vele enqume le miningwane, akekho onamandla okushiya noma yimuphi kuyo. Kungakhathaleki ukuthi ukudalelwa komuntu kuyoba yini, izimo umuntu azalwa kuzo zinqunywe kusengaphambili, futhi zihlala ziyilokho; azithonywa nangayiphi indlela ukudalelwa kokuphila komuntu, futhi azibuthinti nangayiphi indlela ubukhosi boMdali ngaphezu kwaso.

1. Kuzalwa Ukuphila Okusha Ngecebo LoMdali

Yimiphi imininingwane yesehlakalo sokuqala—indawo umuntu azalelwa kuyo, umndeni wakhe, ubulili bakhe, ukubukeka komzimba wakhe, nesikhathi umuntu azalwa ngaso—umuntu angakwazi ukuyikhetha? Ngokusobala, ukuzalwa komuntu isehlakalo esizenzakalelayo: Umuntu uzalwa engazikhethelanga, endaweni ethile, ngesikhathi esithile, emndenini othile, enokubukeka okuthile komzimba; uba ilungu lomndeni othile engazikhethelanga, uba sohlwini lozalo lomndeni wothile. Akukho umuntu angakhetha kukho kulesi sehlakalo sokuqala, kodwa uzalwa endaweni engeke ingavumelani namacebo oMdali, emndenini othile, enobulili obuthile nokubukeka, nangesikhathi esithile esihlobene eduze nenkambo yomuntu yokuphila. Yini umuntu angayenza kulesi sehlakalo esibalulekile? Ngamafuthi nje, umuntu angeke azikhethele ngisho nokukodwa kule mininingwane emayelana nokuzalwa kwakhe. Ukube kwakungekho ngenxa yezinto uMdali ayezihlele ngaphambi kwesikhathi nangesiqondiso Sakhe, ukuphila okusha kuleli zwe kwakungeke kwazi ukuthi kuzoyaphi noma kuzohlala kuphi, kwakungeke kube nabuhlobo, kube nendawo noma ikhaya langempela. Kodwa ngenxa yamalungiselelo anokucophelela oMdali, kuqala inkambo yokuphila enendawo yokuhlala, abazali, indawo yakho, nezihlobo. Kuyo yonke le nqubo, ukufika kwalokhu kuphila okusha kunqunywa izinhlelo zoMdali, futhi konke okuzoba nakho kuzobe kukunikwa uMdali. Kuqala kuwumzimba ongenagama bese kancane kancane kuba nenyama negazi, kubonakale, umuntu obonakalayo, esinye sezidalwa zikaNkulunkulu, esicabangayo, esiphefumulayo, esizwa ukushisa namakhaza, esingenza yonke imisebenzi evamile yesidalwa esidaliwe esisezweni elibonakalayo, futhi esiyodlula kuzo zonke izinto umuntu odaliwe adlule kuzo empilweni. Ukunqunywelwa kusengaphambi kwesikhathi sokuzalwa komuntu, kunqunywa uMdali okusho ukuthi uyonika lowo muntu konke okudingekayo ukuze aphile; futhi ukuthi umuntu uyazalwa nakho kusho ukuthi uyothola kuMdali konke akudingayo ukuze aphile, kusukela lapho ephila kuya kokunye, uyokunikwa uMdali futhi azithobe ebukhosini boMdali.

2. Kungani Kuzalwa Abantu Abehlukene Ngaphansi Kwezimo Ezehlukene

Abantu bavame ukucabanga ukuthi uma bengase bazalwe kabusha, bayoba semndeni ohlonishwayo; uma babengabesifazane, bayoba mhlophe bathandwe yiwo wonke umuntu, futhi uma bengabesilisa bayoba abakhangayo, abangantuli lutho, lonke izwe libheke bona. Kuvame ukuba nalabo abalutheke kakhulu ngokuzalwa kwabo futhi abangagculisekile kakhulu ngakho, bazonda umndeni wabo, indlela ababukeka ngayo, ubulili babo, ngisho nesikhathi abazalwa ngaso. Kodwa abantu abaqondi ukuthi kungani bazalelwa emndenini othile noma bebukeka ngaleyo ndlela. Abazi ukuthi kungakhathaleki ukuthi bazalelwaphi noma ukuthi babukeka kanjani, bazodlala izindima ezehlukene bafeze imisebenzi ehlukahlukene emsebenzini woMdali wokuqondisa—le njongo ngeke iguquke. Emehlweni oMdali, indawo umuntu azalelwa kuyo, ubulili bakhe, nendlela umuntu abukeka ngayo, konke kuyizinto zesikhashana. Kuwuchungechunge lwezinto ezincane ezizodlula ngokushesha, izimpawana ezincane zesigaba ngasinye sokuqondisa Kwakhe isintu sonke. Kanti indawo yangempela umuntu aphokophele kuyo nesiphelo sakhe akunqunywa indlela ethile yasekuzalweni kwakhe, kodwa kunqunywa umsebenzi awufezayo kukho konke ukuphila kwakhe, ngokwahlulela koMdali kuye lapho ukuqondisa Kwakhe sekuphelile.

Kuye kwashiwo ukuthi kunembangela yawo wonke umphumela, awukho umphumela ongenayo imbangela yawo. Ngakho ukuzalwa komuntu kuhlanganisa ukuphila kwamanje komuntu nokwesikhathi esedlule. Uma ukufa kuqeda inkambo yokuphila komuntu, khona-ke ukuzalwa komuntu kungukuqala komjikelezo omusha; uma umjikelezo omdala umelela ukuphila okwedlule komuntu, ngakho-ke umjikelezo omusha ngokwemvelo uwukuphila kwabo kwamanje. Njengoba ukuzalwa komuntu kuxhumene nokuphila kwakhe okudlule, indawo, umndeni, ubulili, ukubukeka, nokunye okunjalo, okuhlotshaniswa nokuzalwa komuntu, konke kuhlobene naye. Lokhu kusho ukuthi izinto ezimayelana nokuzalwa komuntu azithonywanga kuphela ukuphila kwakhe okwedlule, kodwa zinqunywa umgomo wakhe ekuphileni kwamanje. Yilesi isizathu kunezimo ezehlukahlukene abantu abazalwa ngaphansi kwazo: Abanye bazalelwa emindenini ehluphekayo, abanye bazalelwa emindenini ecebile. Abanye bavela emindenini evamile, abanye bavela emindenini ehlonishwayo. Abanye bazalelwa eningizimu, abanye bazalelwa enyakatho. Abanye bazalelwa ogwadule, abanye bazalelwa emazweni acaphuna kusale. Lapho kuzalwa abanye kuba nenjabulo, intokozo kanye nemigubho, kanti kwabanye kuba nezinyembezi, inhlekelele kanye nomunyu. Abanye bazalwa beyigugu, abanye balahlwa njengembewu. Abanye bazalwa benofuzo oluhle, abanye benolubi. Abanye bahle ukubabheka, abanye babi. Abanye bazalwa phakathi kwamabili, abanye bazalwa ilanga libalele likhipha umkhovu etsheni. … Ukuzalwa kwabantu bazo zonke izinhlobo kunqunywa ukudalelwa uMdali ababekele khona; ukuzalwa kwabo kunquma ukudalelwa kwabo ekuphileni kwamanje kanye nezindima abazozidlala nemisebenzi abazoyifeza. Konke lokhu kuthobela ubukhosi boMdali, okunqunywe kusengaphambili Nguye; akekho ongaphunyuka esimweni sakhe anqunyelwe sona kusengaphambili, akekho ongaguqula izimo azalelwe kuzo, futhi akekho ongazikhethela ukudalelwa kwakhe.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 123)

Ukukhula: Isehlakalo Sesibili

Kuya ngokuthi bazalelwe ohlotsheni olunjani lomndeni, abantu bakhulela ezindaweni ezingafani bafunde nezifundo ezingafani kubazali babo. Lokhu kunquma izimo umuntu ayokhula abe yizo, futhi ukukhula kwakhe kumelela isehlakalo sesibili esibalulekile sokuphila komuntu. Akungabazeki ukuthi abantu abanalutho abangakukhetha ngalesi sehlakalo. Sinqunywe futhi sahlelwa ngaphambi kwesikhathi.

1. Izimo Umuntu Akhula Ngaphansi Kwazo Zinqunywa UMdali

Umuntu ngeke akwazi ukukhetha abantu, izigameko noma izinto ezimakhayo nezimthonyayo ngenkathi ekhula. Akakwazi ukukhetha ukuthi yiluphi ulwazi noma iziphiwo aba nazo, yimiphi imikhuba aba nayo. Akazikhetheli abazali nezihlobo zakhe, indawo azokhulela kuyo; futhi ubudlelwane bakhe nabantu, izehlakalo nezinto ezimzungezile, kanye nendlela ezithonya ngayo ukukhula kwakhe, zonke lezi kuyizinto ezingaphezu kwamandla akhe. Kanti ubani owenza izinqumo ngalezi zinto? Ubani ozihlelayo? Njengoba abantu kungebona abanqumayo, njengoba bengeke bazikhethele kulezi zinto, futhi njengoba bengakwazi ukuphoqa imizimba yabo ukuba izenze ngokwemvelo, kusobala ukuthi ukwakheka kwabo bonke laba bantu, izigameko, nezinto kusezandleni zoMdali. Njengoba nje uMdali ehlela izimo ezithile zokuzalwa kwawo wonke umuntu, uhlela futhi nezimo ezithile umuntu azokhula ngaphansi kwazo. Uma ukuzalwa komuntu kuletha uguquko kumuntu, ezehlakalweni, nasezintweni ezimzungezile, ukukhula kwalowo muntu kuyothinta nabanye ngendlela efanayo. Ngokwesibonelo, abanye abantu bazalelwe emindenini ehluphekayo, kodwa bakhula bezungezwe umcebo; abanye bakhulela emindenini echumayo kodwa kwenzeke ukuba lowo mcebo womndeni wabo uwe, ngezinga lokuthi baze bakhulela enhluphekweni. Akukho ukuzalwa komuntu okuqondiswa umthetho ongenakuguquka, akekho okhulela ezimweni ezingenakugwemeka, izimo ezihlelwe ngaphambi kwesikhathi. Lezi akuzona izinto umuntu angaba nazo noma angazilawula; zibangelwa ukudalelwa komuntu, futhi zinqunywe ukudalelwa komuntu. Yebo, okubalulekile ukuthi zinqunywe ngaphambi kwesikhathi uMdali ukuba zibe ukudalelwa komuntu, zinqunyelwe kusengaphambili ubukhosi boMdali, nezinhlelo Zakhe, ukuba zibe ukudalelwa komuntu.

2. Izimo Ezehlukahlukene Abantu Abakhula Ngaphansi Kwazo Zibangela Izindima Ezehlukene

Izimo zokuzalwa komuntu zakhiwa ngokuyisisekelo yizinga lendawo kanye nezimo akhula ngaphansi kwazo, futhi izimo umuntu akhula ngaphansi kwazo zibangelwa izimo azalwa ngaphansi kwazo. Ngesikhathi umuntu eqala ukufunda ulimi, ingqondo yomuntu iqala ukusebenza futhi ibambe izinto ezintsha, ngesikhathi umuntu elokhu ekhula. Izinto umuntu azizwa ngezindlebe zakhe, azibona ngamehlo akhe, nazifaka engqondweni yakhe, kancane kancane zikhulisa futhi zithuthukise umuntu ngaphakathi. Abantu, izehlakalo, nezinto umuntu ahlangabezana nazo, umqondo, ulwazi, namakhono awafundayo, nezindlela zokucabanga ezithonya lowo muntu, okugxiliswa kuye, noma akufundiswayo, konke kuzoqondisa futhi kuthonye ukudalelwa komuntu ekuphileni. Ulimi umuntu alufundayo njengoba ekhula nendlela acabanga ngayo kuhlobene kakhulu nendawo akhulela kuyo lapho esemusha, futhi leyo ndawo inabazali, alamana nabo, nabanye abantu, izehlakalo nezinto ezimzungezile. Ngakho inkambo yokukhula komuntu inqunywa indawo akhulela kuyo, futhi ixhomeke nakubantu, izenzakalo, nezinto asondelana nazo phakathi nale nkathi. Njengoba izimo umuntu akhula ngaphansi kwazo zinqunywa kusasele isikhathi eside, indawo umuntu akhulela kuyo ngesikhathi sale nqubo nayo futhi, ngokuvamile, inqunywa ngaphambi kwesikhathi. Akunqunywa izinto umuntu azikhethayo nazithandayo, kodwa kunqunywa izinhlelo zoMdali, kunqunywa amalungiselelo oMdali enziwe ngokucophelela, ubukhosi boMdali ngokudalelwa komuntu ekuphileni. Ngakho abantu noma yimuphi umuntu ahlangana nabo ekukhuleni kwakhe, nezinto umuntu ahlangabezana nazo, konke nakanjani kuhlangene nokuqondisa kanye nokuhlela koMdali. Abantu abakwazi ukubona ngaphambi kwesikhathi lezi zinhlobo zobudlelwane obuyinkimbinkimbi, futhi abakwazi ukubulawula noma babuqonde. Izinto eziningi ezingafani nabantu abaningi abangafani banomthelela endaweni umuntu akhula kuyo, futhi akekho umuntu okwazi ukuhlela nokuqondisa ukuxhumana okubanzi ngaleyo ndlela. Akekho umuntu noma into ngaphandle koMdali, okungalawula ukubukeka, ukuba khona nokungabi bikho kwabantu abaningi abehlukahlukene, izehlakalo, nezinto futhi yilokho kuwukuxhumana okuningi okulolonga ukukhula komuntu njengoba kunqunywe uMdali ngaphambi kwesikhathi, kwakha izizinda ezingafani umuntu akhulela kuzo, kwakhe nezindima ezingafani zomsebenzi kaNkulunkulu wokuqondisa, kubekele abantu isisekelo esiqinile ukuze bayifeze ngempumelelo imisebenzi yabo.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 124)

Ukuzimela: Isehlakalo Sesithathu

Ngemva kokudlula komuntu esigabeni sobuntwana nesokuthomba futhi kancane kancane ufinyelela ezingeni lokuvuthwa, isinyathelo esilandelayo kuba ukuvalelisa ubusha babo ngokuphelele, ukuvalelisa abazali babo, babhekane nendlela ebahlalele yokuba ngabantu abadala abazimele. Kuleli qophelo kumele babhekane nabo bonke abantu, izehlakalo, nezinto umuntu omdala okumele abhekane nazo, babhekane nazo zonke izingxenye zokudalelwa kwabo ezizoziveza maduze. Lesi isehlakalo sesithathu umuntu okumele adlule kuso.

1. Ngemva Kokuzimela, Umuntu Uqala Ukubona Ubukhosi BoMdali

Uma ukuzalwa komuntu nokukhula kwakhe “kuyinkathi yokulungiselela” uhambo lomuntu empilweni, kubeka isisekelo sokudalelwa komuntu, khona-ke ukuzimela komuntu kulungiselela ukudalelwa komuntu ekuphileni. Uma ukuzalwa komuntu nokukhula kwakhe kuwumcebo abawuqongelele wesiphetho sabo ekuphileni, khona-ke ukuzimela komuntu kuyinkathi yokuqala ukuwusebenzisa noma ukwenezela kuleyo ngcebo. Lapho othile eshiya abazali bakhe futhi ezimela, izimo zenhlalo abhekana nazo, nohlobo lomsebenzi nekusasa lakhe, kokubili kunqunywa ukudalelwa futhi akuhlangene nalutho nabazali bakhe. Abanye abantu bakhetha imfundo enhle emakolishi bagcine sebethole umsebenzi obagculisayo ngemva kokuthola iziqu, okuyinjabulo yokuqala abayithola ohambweni lwempilo yabo. Abanye abantu bafunda baze babe ngompetha bamakhono athile kodwa bengawutholi umsebenzi abawufunayo, bengatholi ikusasa abalifunayo; ekuqaleni kohambo lwabo empilweni yonke into ibonakala ingahlangani, kugcwele izinkinga, amathemba abo eshabalala nokuphila kwabo kungaqiniseki. Abanye abantu bayazinikela ezifundweni zabo, kodwa balahlekelwe amathuba okuthola imfundo ephakeme, kubonakala bedalelwe ukungayitholi impumelelo, amathemba okuqala empilweni yabo aphenduka aphelele emoyeni. Bengazi noma umgwaqo ongaphambi kwabo muhle noma unamatshe, bakuzwa okokuqala ukungafani kwekusasa labantu, futhi baba nethemba nokwesaba ekuphileni. Abanye abantu, ngaphandle kokungafundi kakhulu, babhala izincwadi, bathole udumo oluthile; abanye nakuba cishe bengafundile ngokuphelele, benza imali emabhizinisini ukuze bakwazi ukuphila…. Mayelana nendlela yokuphila umuntu ayikhethayo nendlela aphila ngayo: ingabe abantu bangakwazi ukulawula ukuthi benza isinqumo esihle noma esibi? Ingabe bayahambisana nesifiso kanye nezinqumo zabo? Abanye bafisa sengathi bangasebenza kancane bahole kakhulu, bengashiswa yilanga noma banethwe yimvula, bagqoke kahle, bacwebezele ngazo zonke izindlela, babe ngaphezu kwabanye, benze okhokho babo bahlonipheke. Izifiso zabantu zinhle kakhulu, kodwa lapho abantu bethatha isinyathelo sokuqala ekuphileni kwabo, bavame ukubona ukuthi asiphelele kangakanani isiphetho somuntu, futhi baqala lapho ukuqonda ngempela iqiniso lokuthi, nakuba umuntu angase ahlele izinto ezinkulu ngekusasa lakhe, nakuba angase asebenzele ukufeza amaphupho amakhulu, akekho onekhono noma amandla okubona amaphupho akhe, akekho ongakwazi ukulawula ikusasa lakhe. Kuyohlale kunegebe elikhona phakathi kwephupho lomuntu nento engokoqobo umuntu okumele abhekane nayo; izinto azenzeki ngendlela umuntu abengafisa ngayo, abantu ababhekene nezinto ezinjalo ekuphileni abasoze bathola ukwaneliseka noma ukugculiseka. Abanye abantu bangaze benze ngisho nezinto ezingacabangeki, benze imizamo emikhulu futhi banikele ngezinto ezinkulu ngenxa yokuziphilisa nekusasa labo, ngomzamo wokuguqula ukudalelwa kwabo. Kodwa ekugcineni, ngisho noma bengawafinyelela amaphupho nezifiso zabo ngenxa yokusebenza kanzima, abasoze baguqula ukudalelwa kwabo, kungakhathaleki ukuthi bazama kangakanani ukuguqula lokho ikusasa elibabekele khona. Akunandaba ukuthi abantu bahlukene kangakanani ngokwamakhono, izinga lokuhlakanipha, namandla, bonke abantu bayalingana ekudalelweni, lokho okwenza ungabi bikho umehluko phakathi kokukhulu nokuncane, kokuphakeme nokuphansi, kophezulu nompofu. Ukuthi yimuphi umsebenzi wokuziphilisa umuntu awuphishekelayo, lokho umuntu akwenzayo ukuze aziphilise, kanye nomcebo umuntu awuqongelelayo ekuphileni akunqunywa abazali bakhe, amakhono akhe, umzamo wakhe noma izifiso zakhe, kodwa kunqunywa kusengaphambili uMdali.

2. Ukushiya Abazali Umuntu Aqale Ukudlala Indima Yakhe Empilweni

Lapho umuntu evuthwa, uyakwazi ukushiya abazali bakhe azizabalazele, futhi kukuleli qophelo lapho umuntu aqala khona ngempela ukudlala indima yakhe, lapho umsebenzi wakhe ucaca khona nakakhulu. Ngokwegama umuntu usahlobene kakhulu nabazali bakhe, kodwa ngenxa yomsebenzi wakhe indima ayidlalayo ekuphileni, ayihlanganise lutho nonina noma uyise, eqinisweni ukusondelana kuya ngokuya kuphela njengoba umuntu ezimela kancane kancane. Ngokombono wemvelo, abantu ngeke bayeke ukuncika kubazali babo ngezindlela eziningi, kodwa eqinisweni, uma sebekhulile baphila ukuphila okuhluke kakhulu kokwabazali babo, futhi bayokwenza izinto ngendlela yabo. Ngaphandle kokuzala nokukhulisa ingane, isibopho sabazali ekuphileni kwengane ukuyinakekela ngendawo ekahle abazoyikhulisela kuyo, akukho lutho ngaphandle kokunquma kusengaphambili koMdali okungaba nomthelela ngokudalelwa komuntu. Akekho ongalawula ukuthi luhlobo luni lwekusasa umuntu ayoba nalo; kade lanqunywa ngaphambi kwesikhathi, akukho ngisho nomzali oyedwa ongaguqula ukudalelwa komuntu. Uma nje kukhulunywa ngokudalelwa, akekho oncike komunye, wonke umuntu unokudalelwa kwakhe. Ngakho abekho abazali abangavimba ukudalelwa komuntu ekuphileni noma babe nethonya elincane endimeni ingane eyidlalayo ekuphileni. Kungashiwo ukuthi umndeni umuntu azalwa kuwo, nendawo akhulela kuyo, kuyizimo ezihlelwe ngaphambili zokufeza umsebenzi womuntu ekuphileni. Azinqumi nangayiphi indlela ukudalelwa komuntu ekuphileni noma indawo aphokophele kuyo lapho umuntu efeza umsebenzi wakhe. Ngakho abekho abazali abangasiza umuntu afeze umsebenzi wakhe, azikho izihlobo ezingadlalela umuntu indima yakhe ekuphileni. Indlela umuntu afeza ngayo umsebenzi wakhe nendawo umuntu enza umsebenzi wakhe kuyo konke kunqunywa ngokuphelele ukudalelwa komuntu empilweni. Ngamanye amazwi, azikho izimo ezingathonya umsebenzi womuntu, ezinqunywe uMdali ngaphambi kwesikhathi. Bonke abantu bavuthwa ezimweni abakhula kuzo, bese kancane kancane, beqala uhambo lwabo ekuphileni, bafeze iziphetho abahlelelwe zona uMdali, ngokuvamile, bazingenele ngokungazikhetheli olwandle olukhulu lwesintu futhi benze okuqondene nabo ekuphileni, lapho beqala khona ukufeza izibopho zabo njengabantu abadaliwe, benza lokho ngenxa yalokho okunqunywe uMdali ngaphambi kwesikhathi, ngenxa yobukhosi Bakhe.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 125)

Umshado: Isehlakalo Sesine

Njengoba umuntu ekhula futhi evuthwa, kuvuleka igebe elikhudlwana phakathi kwakhe nabazali bakhe nendawo azalwa futhi wakhulela kuyo, bese eqala ukufuna ukuthola ukuthi ukuphila kwakhe kuphokophele kuphi, enze imigomo yakhe ehlukile kweyabazali bakhe. Phakathi nalesi sikhathi, usuke engasabadingi abazali bakhe, kodwa usuke esedinga umlingani azophila naye: umuntu azohlala naye, ukudalelwa komuntu okusondele eduze naye. Ngale ndlela, isenzakalo esikhulu umuntu abhekana naso umshado, isehlakalo sesine okumele adlule kuso.

1. Akukho Umuntu Angakukhetha Ngokuphathelene Nomshado

Umshado uyisehlakalo esiyisihluthulelo ekuphileni kwanoma imuphi umuntu; yisikhathi umuntu aqala ngaso ukuba nezibopho eziningi ekuphileni, aqale kancane kancane ukufeza izinhlobo ezahlukene zemisebenzi. Abantu baba nemicabango eminingi ngomshado ngaphambi kokuba bangene kuwo, futhi yonke le micabango mihle. Owesifazane wayecabanga ukuthi uyoshada neNkosana Ekhangayo, futhi owesilisa ecabanga ukuthi uyoshada neNkosazane Emhlophe Njengeqhwa. La maphupho abonisa ukuthi wonke umuntu unezimfuneko ezithile ngomshado, izinto azifunayo kanye namazinga azo. Nakuba kule nkathi enokukhohlakala abantu bevame ukukhohliswa ngemiyalezo eyihaba ngomshado, okwenza abaningi balindele okuningi, futhi kwenze abantu babe nayo yonke imibono engavamile, wonke umuntu oke washada uyazi ukuthi akunandaba ukuthi abantu bacabangani, akunandaba ukuthi abantu bawubheka kanjani, umshado owukho mayelana nemibono yabantu.

Umuntu uhlangana nabantu abaningi ekuphileni, kodwa akekho owaziyo ukuthi uyoshada nobani. Nakuba wonke umuntu enemibono yakhe mayelana nomshado, akekho ongabona ngaphambi kwesikhathi ukuthi uyoshada nobani, futhi imibono yomuntu ayisho lutho. Ngemva kokuhlangana nomuntu omthandayo, ungamshela lowo muntu; kodwa ukuthi yena uyakuthanda, noma ukuthi uzokwazi ukuba umlingani wakho, akuyona into enganqunywa nguwe. Okufunayo othandweni lwakho akuyena nje umuntu ozophilisana naye; futhi empilweni yakho kungavumbuka umuntu obungamlindele abe umlingani wakho, abe into ebaluleke kakhulu ekudalelweni kwakho, abe yingxenye yakho, lowo ukudalelwa kwakho okuboshelwe kuye ngokungenakuhlukaniswa. Ngakho nakuba kunezigidi zemishado emhlabeni, wonke umuntu wehlukile: Mingaki imishado engagculisi, mingaki ejabulayo, mingaki eyiMpumalanga neNtshonalanga, mingaki eyiNyakatho neNingizimu; bangaki odalelwe bona, bangaki abasezingeni lakho; bangaki abajabulayo nabanokuzwana, bangaki abezwa ubuhlungu nabanosizi; bangaki abanomona ngabanye, bangaki abangaqondwa futhi abangathandwa; bangaki abachichima injabulo, bangaki abageleza izinyembezi nabangenathemba…. Kulezi zinqwaba zemishado, abantu bembula ubuqotho nokuzibophezela ukuphila kwabo konke emshadweni, noma uthando, ukusondelana, nokungahlukani, noma ukushiya, nokungaqondi, noma ukukhashelwa kuwo, ngisho nenzondo. Kungakhathaleki ukuthi umshado ngokwawo uletha injabulo noma ubuhlungu, umsebenzi wawo wonke umuntu ngomshado unqunywa uMdali futhi ngeke uguquke; wonke umuntu kumele awufeze. Futhi ukudalelwa komuntu ngamunye emshadweni akuguquki; kunqunywe uMdali esikhathini eside ngaphambili.

2. Umshado Uzalwe Ukudalelwa Kwabantu Ababili

Umshado isehlakalo esikhulu ekuphileni komuntu. Uwumkhiqizo wokudalelwa komuntu, ihhuku elibalulekile ekudalelweni komuntu; awusekelwa ezintweni ezithandwa noma ezikhethwa yinoma imuphi umuntu, futhi awuthonywa izinto eziseceleni, kodwa unqunywa ngokuphelele ukudalelwa kwamaqembu amabili, ngamalungiselelo oMdali nokunqunyelwa kusengaphambili kokudalelwa kombhanqwana. Ngaphandle, injongo yomshado ibonakala iwukuqhubekisela phambili uhlanga lwesintu, kodwa iqiniso liwukuthi umshado usiko umuntu okufanele alwenze enqubweni yokufeza umsebenzi kaNkulunkulu. Izindima ezidlalwa abantu emshadweni okukhona nje ukukhulisa isizukulwane esilandelayo; ziyizindima ezehlukahlukene umuntu azithathayo nemisebenzi okumele ayifeze enkambweni yokulondoloza umshado. Njengoba ukuzalwa komuntu kubangela abantu ukuba baguquke, izehlakalo nezinto ezibazungezile, umshado uyobathinta, futhi uzobaguqula ngezindlela eziningi ezingafani.

Lapho umuntu ezimela, uqala uhambo lwakhe empilweni, olumholela kancane kancane kubantu, ezehlakalweni, nasezintweni ezihlobene nomshado wakhe; futhi ngesikhathi esifanayo omunye umuntu ozoba ingxenye yalowo mshado uyasondela, kancane kancane kubantu abafanayo, ezehlakalweni, nasezintweni. Ngaphansi kobukhosi boMdali, abantu ababili abangahlobene, abanokudalelwa okukodwa bangena kancane kancane emshadweni, ngokumangalisayo, babe umndeni, “izintethe ezimbili ezisentanjeni eyodwa.” Ngakho lapho umuntu engena emshadweni, uhambo lwakhe ekuphileni luyothinta lona omunye oyingxenye yakhe, futhi nangendlela efanayo nohambo lomlingani womuntu luyothinta ukudalelwa kwempilo yakhe ngendlela efanayo. Ngamanye amazwi, ukudalelwa komuntu kunokuhlangana, futhi akekho ongafeza umsebenzi owodwa empilweni noma indima eyodwa ngokugcwele ngaphandle kwabanye. Ukuzalwa komuntu kuyiketango elide lobudlelwane; ukukhula nakho kuneketango elide lobudlelwane eliyinkimbinkimbi; ngendlela efanayo, ngeke kugwemeke ukuthi umshado ube khona futhi ulondolozwe ezindleleni eziningi eziyinkimbinkimbi, ezihlanganisa wonke amalungu, okuthonya ukudalelwa kwawo wonke umuntu onengxenye kuwo. Umshado awuwona umkhiqizo wamalungu emindeni emibili, izimo akhule ngaphansi kwazo, ukubukeka kwawo, iminyaka yawo, ubuntu bawo, amakhono awo, noma ezinye izinto; kunalokho, usuka emsebenzini ofanayo nasekudalelweni okuhambisana nakho. Lona umsuka womshado, umkhiqizo wokudalelwa komuntu oqondiswa futhi uhlelwe uMdali.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 126)

Ukuzala: Isehlakalo Sesihlanu

Ngemva kokushada, umuntu uqala ukunakekela isizukulwane esilandelayo. Akukho ongakwenza ngobuningi nohlobo lwezingane aba nazo; nalokhu kunqunywa ukudalelwa komuntu, kunqunyelwe ngaphambili uMdali. Lesi isehlakalo sesihlanu umuntu okumele adlule kuso.

Uma umuntu ezalwe ngenjongo yokufeza indima yengane yomunye umuntu, khona-ke ubuka isizukulwane esilandelayo ukuze afeze indima yomunye umzali. Lokhu kushintshana ngezindima kwenza umuntu adlule ezigabeni ezehlukene ekuphileni ngombono owehlukile. Kwenza nomuntu abheke ukuphila ngendlela ehlukile, lapho azokwazi khona ubukhosi obubodwa boMdali, kanye neqiniso lokuthi akekho ongagxambukela noma aguqule izinto uMdali azinqume kusengaphambili.

1. Umuntu Akazikhetheli Ukuthi Uzozala Ingane Enjani

Ukuzalwa, ukukhula, kanye nomshado konke kuletha izinhlobonhlobo namazinga angefani okudumazeka. Abanye abantu abanelisekile ngemindeni yabo noma ngendlela ababukeka ngayo; abanye ababathandi abazali babo; abanye bayayizonda indawo abakhulele kuyo. Futhi kwabaningi, ngaphandle kwakho konke ukudumazeka emshadweni kunokungagculiseki okukhulu. Akunandaba ukuthi umuntu akagculisekile kangakanani ngokuzalwa kwakhe, ukukhula kwakhe, noma umshado wakhe, wonke umuntu odlule kukho uyazi ukuthi umuntu ngeke azikhethele indawo nesikhathi azalwa ngaso, indlela abukeka ngayo, ukuthi bangobani abazali bakhe, nokuthi ushada nobani, kodwa kumele amane amukele intando yeZulu. Kodwa lapho kufika isikhathi sokuthi abantu bakhulise isizukulwane esilandelayo, bazohlela zonke izifiso abangaziqapheli engxenyeni yokuqala yokuphila kwabo enzalweni yabo, ngethemba lokuthi izingane zabo zizolungisa ukuphoxeka abahlangabezane nakho engxenyeni yokuqala yokuphila kwabo. Ngakho baba nazo zonke izinhlobo zamaphupho ezinganeni zabo: ukuthi amadodakazi abo azokhula abe mahle ngokumangalisayo, amadodana abo abukeke kahle; amadodakazi abo ayoba aphucukile naneziphiwo namadodana abo abe abafundi abahlakaniphile nabadlali abangompetha; ukuthi amadodakazi abo ayoba nomusa, abe nesimilo, futhi ahluzeke emqondweni, namadodana abo ahlakaniphe, abe nolwazi, futhi akhaliphe. Banethemba lokuthi amadodakazi noma amadodana abo, ayobahlonipha abantu abadala, acabangele abazali bawo, athandwe futhi adunyiswe yiwo wonke umuntu…. Kuleli qophelo amathemba okuphila aqala phansi, namaphupho amasha ayavuseleleka ezinhliziyweni zabantu. Abantu bayazi ukuthi abanamandla futhi abanathemba empilweni, lokuthi ngeke bathole elinye ithuba, elinye ithemba, lokuvelela kwabanye, nokuthi akukho abangakwenza ngaphandle kokwamukela ukudalelwa kwabo. Ngakho baklama wonke amathemba abo, izifiso nemibono yabo engazange igcwaliseke, esizukulwaneni esilandelayo, ngethemba lokuthi inzalo yabo ingabasiza bafeze amaphupho abo kanye nezifiso zabo; ukuthi amadodakazi namadodana ayoletha inkazimulo egameni lomndeni, abaluleke, acebe, noma adume; ngamafuphi, bafuna ukubona ingcebo yezingane zabo. Izinhlelo namaphupho abantu kuphelele; abazi yini ukuthi inani lezingane abanazo, ukubukeka kwezingane zabo, amakhono, njalo njalo, akunqunywa yibo, ukuthi ukudalelwa kwezingane zabo akukho nhlobo entendeni yesandla sabo? Abantu abakuqondisi ukudalelwa kwabo, kodwa bafuna ukuguqula ukudalelwa kwesizukulwane esincane; abanawo amandla okuphunyuka ekudalelweni kwabo, kodwa bazama ukulawula lokho kwamadodana namadodakazi abo. Abenzi yini ihaba? Ingabe lobu akubona ubuphukuphuku bomuntu nokunganaki? Abantu benza noma yini ngenxa yezingane zabo, kodwa ekugcineni, ukuthi umuntu unezingane ezingaki, nokuthi izingane ziyoba njani, akuyona impendulo yezinhlelo nezifiso zabo. Abanye abantu abanalutho, kodwa baba nezingane eziningi; abanye abantu bacebile kodwa abanangane. Abanye bafuna indodakazi, kodwa asifezeki isifiso sabo; abanye bafuna indodana kodwa abayitholi ingane yomfana. Kwabanye izingane ziyisibusiso; kwabanye ziyisiqalekiso. Abanye abazali bahlakaniphile, kodwa bazale izingane eziyiziwula; abanye abazali bakhuthele futhi bathembekile, kodwa izingane abazikhulisayo zingamavila. Abanye abazali banomusa futhi balungile kodwa banezingane ezinenzondo futhi eziyingozi. Abanye abazali bahluzekile engqondweni futhi baphile kahle kodwa bazala izingane ezingaphilile kahle. Abanye abazali bangabantu abavamile futhi abaphumeleli kodwa banezingane ezenza izinto ezinkulu. Abanye abazali abaziwa kodwa izingane zabo zingosaziwayo. …

2. Ngemva Kokukhulisa Isizukulwane Esilandelayo, Abantu Bathola Ukuqonda Okusha Ngokudalelwa

Abantu abaningi abashadayo bashada beneminyaka engaba ngama-30, futhi kuleli qophelo ekuphileni umuntu akazi lutho ngendawo umuntu aphokophele kuyo. Kodwa lapho abantu beqala ukukhulisa izingane, njengoba izingane zabo zikhula, babheka isizukulwane esisha siphinda ukuphila nazo zonke izinto abadlule kuzo esizukulwaneni esidala, babona izinto abadlule kuzo ziphindeka kuzo, babone ukuthi indlela isizukulwane esincane esihamba kuyo, njengoba nje kwakunjalo nakubo, ngeke ihlelwe noma ikhethwe. Bebhekene naleli qiniso, ayikho into abangayenza ngaphandle kokuvuma ukuthi ukudalelwa komuntu kunqunyelwe kusengaphambili; futhi uma bengakuboni lokho, kancane kancane baphambukela ezifisweni zabo, kuqubuke izinto ezisekujuleni kwenhliziyo yabo zibabulale…. Phakathi nale nkathi, ingxenye enkulu anayo idlula kuyingqopha-mlando ebalulekile empilweni futhi yenza kube nokuqonda okusha ekuphileni, umbono omusha. Kungakanani umuntu onale minyaka angakulindela esikhathini esizayo futhi yimaphi amathemba okufanele bawalangazelele? Imuphi umuntu oneminyaka engama-50 osaphupha ngeNkosana Ekhangayo? Yini indoda eneminyaka engama-50 esaphupha ngeNkosazane Emhlophe Njengeqhwa? Ingabe owesifazane osekhulakhulile ufisa ukuyeka ukuba yidada elincane elibi abe yidada elihle? Ingabe amadoda amaningi asekhulile anekusasa elifanana nelezinsizwa? Ngamafuphi, kungakhathaleki ukuthi uyindoda noma owesifazane, wonke umuntu okule minyaka maningi amathuba okuba ahluzeke emqondweni, abe nombono omuhle ngomshado, ngomndeni nangezingane. Umuntu onjalo akukho empeleni angakhetha kukho, akanasifiso sokubekela ukudalelwa inselele. Ngokwezinto umuntu adlule kuzo, uma umuntu esekule minyaka, kuyazenzakalela ukuthi athi “Umuntu kumele amukele ukudalelwa; izingane zakhe zibe nomcebo wazo; ukudalelwa komuntu kuhlelwe eZulwini.” Abantu abaningi abangaliqondi iqiniso, ngemva kokudlula kuzo zonke lezi zinguquko, ukukhathazeka, nobunzima kuleli zwe, indlela ababheka ngayo ukuphila komuntu bayokufingqa ngamazwi amabili: “Lokho ukudalelwa!” Nakuba lokhu kufingqa isiphetho sabantu bezwe nombono wabo ngokudalelwa komuntu, nakuba kuveza abantu njengabantula usizo futhi kungathiwa kuneqiniso, kukude kakhulu nokuqonda ubukhosi boMdali, futhi akukho okungangena olwazini lwegunya loMdali.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 127)

Ukukholelwa Ekudalelweni Akungeni Esikhundleni Solwazi Ngobukhosi BoMdali

Ngemva kokuba umlandeli kaNkulunkulu iminyaka eminingi kangaka, ingabe ukhona umehluko wangempela owubonile phakathi kolwazi ngokudalelwa kwakho nokwabantu bezwe? Ingabe ukuqonda ngempela ukunqunyelwa kusengaphambili uMdali, futhi ubazi ngempela ubukhosi boMdali? Abanye abantu bayiqonda ngokucacile inkulumo ethi “lokho ukudalelwa,” kodwa abakholelwa nakancane ebukhosini bukaNkulunkulu, abakholelwa ukuthi ukudalelwa komuntu kuhlelwe futhi kwaqondiswa uNkulunkulu, futhi abazimisele ukuthobela ubukhosi bukaNkulunkulu. Abantu abanjalo bafana nabantanta olwandle, abashaywa amagagasi, okungekho lutho abangalwenza ngaphandle kokulinda ngesineke nokwamukela ukudalelwa kwabo. Kodwa abaqapheli ukuthi ukudalelwa komuntu kuthobela ubukhosi bukaNkulunkulu; ngezisusa zabo ngeke babazi ubukhosi bukaNkulunkulu, futhi ngalokho bathole ulwazi ngegunya likaNkulunkulu, bazithobe ekuqondiseni nasemalungiselelweni kaNkulunkulu, bayeke ukumelana nokudalelwa, futhi baphile ngaphansi kokunakekelwa uNkulunkulu, kwesivikelo nesiqondiso Sakhe. Ngamanye amazwi ukwamukela ukudalelwa akufani nokuzithoba ebukhosini boMdali; ukukholelwa ekudalelweni akusho ukuthi umuntu uyakwamukela, uyakuqaphela, nokuthi uyabazi ubukhosi boMdali; ukukholelwa ekudalelweni kumane kuwukuqaphela leli qiniso nalesi senzakalo, okuyinto engafani nokwazi indlela uMdali aphatha ngayo ukudalelwa kwesintu, kusukela ekuboneni ukuthi uMdali ungumthombo obusa ukudalelwa kwazo zonke izinto, ngisho nokuzithoba ekuqondiseni koMdali nasemalungiselelweni Akhe ngokudalelwa komuntu. Uma umuntu ekholelwa kuphela ekudalelweni—ngisho enomuzwa ojulile ngakho—kodwa engabazi, engabuqapheli, engazithobi kubo futhi engabemukeli ubukhosi boMdali ngokudalelwa komuntu, khona-ke ukuphila kwakhe kuyoba inhlekelele, uyophilela ize; uyobe engakakwazi ukuzithoba ekubuseni koMdali, ukuba umuntu odaliwe ngomqondo weqiniso, ajabulele ukwamukelwa nguKristu. Umuntu obazi ngempela futhi ezwe ubukhosi boMdali kufanele abe umqemane, angabi sesimweni esidabukisayo noma sokunganaki. Ngesikhathi esifanayo akwamukele ukuthi konke kudalelwe, kufanele abe nencazelo enembile ngokuphila nokudalelwa: ukuthi konke ukuphila kuzithoba ebukhosini boMdali. Lapho umuntu ebheka uhambo aseluhambile, lapho eqoqa zonke izigaba zohambo lwakhe, ubona ukuthi kuzo zonke izinyathelo, kungakhathaleki ukuthi indlela umuntu ahamba kuyo yinhle noma inameva, uNkulunkulu ubeqondisa indlela yakhe, eyihlela. Kwakungamalungiselelo kaNkulunkulu, ukuhlela Kwakhe ngokucophelela, okwaholela umuntu la akhona namuhla. Ukuze akwazi ukwamukela ubukhosi boMdali, ukuze emukele insindiso Yakhe—yeka ukuthi lokho kuyinhlanhla enkulu kangakanani! Uma umbono womuntu ngokudalelwa ungakunaki, lokho kufakazela ukuthi umelene nayo yonke into uNkulunkulu amhlelele yona, ukuthi akazithobi. Uma umbono womuntu ngobukhosi bukaNkulunkulu ekudalelweni kwabantu uphile kahle, khona-ke lapho umuntu ebheka uhambo aseluhambile, lapho esehambisana nobukhosi bukaNkulunkulu, uba nesifiso sangempela sokuzithoba kuyo yonke into uNkulunkulu ayihlelile, uyozimisela ngempela ukuvumela uNkulunkulu aqondise ukudalelwa kwakhe, ayeke ukuhlubuka kuNkulunkulu. Ngoba uyobona ukuthi lapho umuntu engaqondi ukudalelwa, ubukhosi bukaNkulunkulu, futhi lapho engabambisani nakho ngokuphelele, kuyoba nenkungu uhambo lube nzima futhi lwephule inhliziyo. Ngakho lapho abantu beqaphela ubukhosi bukaNkulunkulu ngokudalelwa komuntu, abahlakaniphile bakhetha ukubazi nokubemukela, bashiya izinsuku ezibuhlungu ababezama ngazo ukwenza ukuphila kube ngcono ngezandla zabo zombili, kunokuqhubeka bemelana nokudalelwa, benza lokho okungabizwa ngemigomo yokuphila ngendlela yabo. Lapho umuntu engenaye uNkulunkulu, lapho engakwazi ukumbona, lapho engabuboni ngokucacile ubukhosi bukaNkulunkulu, zonke izinsuku azisho lutho, azizuzisi futhi zibanga usizi. Kungakhathaleki ukuthi umuntu unjani, usebenzaphi, uphila kanjani, noma imigomo yakhe imenza aphukelwe inhliziyo futhi ahlupheke, lowo muntu ngeke akwazi ukubheka emuva. Kulapho kuphela emukela khona ubukhosi boMdali, lapho emukela ukuqondisa namalungiselelo Akhe, futhi efuna ukuphila kwangempela komuntu, lapho eyokhululeka khona kancane kancane ekuhluphekeni nasezinkathazweni zokuphila.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 128)

Yilabo Abazithoba Ebukhosini BoMdali Kuphela Abangathola Inkululeko Yangempela

Ngoba abantu abakuqapheli ukuqondisa kukaNkulunkulu nobukhosi bukaNkulunkulu, bahlale bebhekana ngendlela engafanele nokudalelwa, ngombono wokuhlubuka, futhi bahlale befuna ukususa igunya likaNkulunkulu nobukhosi Bakhe nezinto ukudalelwa okubabekele zona, benethemba lokuguqula izimo zabo nokudalelwa kwabo. Kodwa ngeke baphumelele; konke la bajikela khona kuvaliwe. Lo mshikashika, owenzeka ekujuleni komphefumulo womuntu, ubuhlungu; ubuhlungu obungeke bukhohlakale; naso sonke isikhathi umuntu adlala ngokuphila kwakhe ngaso. Yini ebangela lobu buhlungu? Ingabe kungenxa yobukhosi bukaNkulunkulu, noma kungenxa yokuthi umuntu wazalwa enamashwa? Ngokusobala akukho okuyiqiniso. Ekugcineni, kungenxa yezindlela abantu abazithathayo, izindlela abantu abakhetha ukuphila ngazo izimpilo zabo. Kungenzeka abanye abakaze baziqaphele lezi zinto. Kodwa lapho wazi ngempela, lapho uqaphela ngempela ukuthi uNkulunkulu unobukhosi ngaphezu kokudalelwa kwabantu, lapho uqaphela ngempela ukuthi yonke into uNkulunkulu akuhlelele nakunqumele yona izokuzuzisa, futhi iyisivikelo esikhulu, khona-ke uba nomuzwa wokuthi kancane kancane ubuhlungu bakho buba ngcono, uyakhululeka. Ukubuka ngeso labantu abaningi, nakuba bengafuni ukuphila njengasekuqaleni, nakuba befuna ukukhululeka ebuhlungwini babo, ngeke bakubona ukuba yigugu nenjongo yobukhosi boMdali ngokudalelwa kwabantu; ngeke babubone ngempela futhi bazithobe ebukhosini boMdali, ingasaphathwa-ke eyokufuna nokwamukela ukuqondisa koMdali namalungiselelo Akhe. Ngakho uma abantu bengeke baliqaphele ngempela iqiniso lokuthi uMdali unobukhosi ekudalelweni komuntu nakuzo zonke izinto zomuntu, uma bengakwazi ukuzithoba ngeqiniso ekubuseni koMdali, khona-ke kuyoba nzima ukuthi baqondiswe, umbono wokuthi “ukudalelwa komuntu kusezandleni zakhe,” kuyoba nzima ngabo ukuba basuse ubuhlungu bokuzabalaza ngokumelene nokudalelwa negunya loMdali, futhi ngokungangabazeki kuyoba nzima ngabo ukuthi bakhululeke ngokuphelele, ukuthi babe abantu abakhonza uNkulunkulu. Kunendlela elula kakhulu yokuzikhulula kulesi simo: ukuvalelisa indlela yangaphambili yokuphila, nemigomo yokuphila okudala, ukufingqa nokuhlaziya ukuphila okudala, indlela yokubuka impilo, nezifiso, nemibono, bese ukuqhathanisa nentando kaNkulunkulu nakufunayo ngomuntu, ubone ukuthi kukhona yini okuvumelana nentando kanye nezimfuneko zikaNkulunkulu, ukuthi kukhona yini okunemithetho efanele empilweni, okuholela umuntu ekuqondeni okunzulu ngeqiniso, okumvumela ukuba aphile nobuntu nokufana nomuntu. Lapho uphenyisisa futhi uhlaziya ngokucophelela imigomo ehlukahlukene ekuphileni abantu abayifunayo nezindlela ezehlukahlukene abaphila ngazo, uyothola ukuthi akekho kubo ovumelana nenjongo yasekuqaleni yoMdali lapho edala isintu. Bonke baqhelisa abantu ebukhosini nasekunakekelweni uMdali; bonke bayimigoga eyenza abantu bonakale, futhi ebaholela esihogweni. Ngemva kokubona lokhu, umsebenzi wakho ukubeka eceleni umbono wakho omdala ngokuphila, ubalekele izingibe eziningi, uvumele uNkulunkulu aqondise ukuphila kwakho akwenzele amalungiselelo, uzame kuphela ukuzithoba esiqondisweni sikaNkulunkulu, ukungakhethi ube umuntu okhonza uNkulunkulu. Lokhu kuzwakala kulula, kodwa kunzima ukukwenza. Abanye abantu bangabubekezelela ubuhlungu bakho, abanye ngeke bakwazi. Abanye bazimisele ukubambisana nakho, abanye abazimisele. Labo abangazimisele abanaso isifiso nesinqumo sokwenza kanjalo; babubona ngokucacile ubukhosi bukaNkulunkulu, bazi kahle kamhlophe ukuthi nguNkulunkulu owenza izinhlelo namalungiselelo okudalelwa komuntu, kodwa noma kunjalo basazabalaza, abakafuni ukubeka amathemba abo entendeni yesandla sikaNkulunkulu nokuzithoba ebukhosini bukaNkulunkulu, futhi abakuthandi ukuqondisa namalungiselelo kaNkulunkulu. Ngakho kuyohlale kunabantu abafuna ukuzibona ukuthi bakwazi ukwenzani; futhi ukuguqula ukudalelwa kwabo ngazo zombili izandla zabo, nokuthola injabulo ngamandla abo, ukubona ukuthi bangakwazi yini ukugqashula izibopho zegunya likaNkulunkulu baphakame ngaphezu kobukhosi bukaNkulunkulu. Ukudabuka komuntu akukhona ukuthi ufuna ukujabula empilweni, akukhona ukuthi umuntu ufuna udumo nengcebo noma ukuthi ulwa nokudalelwa kwakhe, kodwa ukuthi ngemva kokubona ukuthi uMdali ukhona, ngemva kokubona ukuthi uMdali unobukhosi ngaphezu kokudalelwa komuntu, akakazilungisi izindlela zakhe, akakwazi ukukhipha izinyawo zakhe odakeni, kodwa uqinisa inhliziyo yakhe futhi aphikelele eziphambekweni zakhe. Uzolokhu ebhukuda odakeni, ephikisana ngenkani nobukhosi boMdali, emelana nabo kuze kufike isiphetho esibuhlungu, ngaphandle kwesenzo esincane sobuqotho, futhi kulapho elala ephukile futhi opha lapho enquma khona ukubuyela emuva. Lolu usizi lwangempela lomuntu. Ngakho ngithi labo abazithobayo bahlakaniphile, futhi labo abakhetha ukuphunyuka banamakhanda aqinile.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 129)

Ukufa: Isehlakalo Sesithupha

Ngemva komshikashika nenjabulo, ukukhungatheka nokuphoxeka, ngemva kwentokozo nosizi, ukwehla wenyuka, ngemva kweminyaka eminingi ongeke wayikhohlwa, ngemva kokubona izinkathi zonyaka zishintshana, umuntu udlula kuyingqopha-mlando ebalulekile ekuphileni enganakile, futhi ngokuzumayo umuntu uzithola esezokufa. Lezo zinkathi zigxivizwe kuwo wonke umzimba womuntu: Umuntu akabe esakwazi ukuma aqonde, izinwele ebezimnyama ziba mpunga ekhanda, amehlo abemhlophe ayafiphala agcwale inkungu, nesikhumba ebesibushelelezi siyashwabana sibe namabala. Engabe esezwa kahle, aphume amazinyo, engabe esakwazi ukwenza izinto ngokushesha…. Kuleli qophelo, umuntu usuke esevalelisa eminyakeni ebe mihle yobusha bakhe, esengena kumvuthwandaba wokuphila kwakhe: ukuguga. Okulandelayo, kuzoba ukufa, isehlakalo sokugcina sokuphila komuntu.

1. UMdali Kuphela Onamandla Ekuphileni Nasekufeni Komuntu

Uma ukuzalwa komuntu kwakunqunyelwe ukuphila komuntu okwedlule, khona-ke ukufa kwakhe kuqeda lokho kunqunyelwa. Uma ukuzalwa komuntu kuyisiqalo somsebenzi womuntu ekuphileni, khona-ke ukushona komuntu kuwukuphela komsebenzi wakhe. Njengoba uMdali ezinquma ngaphambi kwesikhathi izimo zokuzalwa komuntu, kunjalo nangokufa kwakhe. Ngamanye amazwi, akekho ozalwa ngephutha, akukho ukufa okungalindelekile, futhi kokubili ukuphila nokufa kuhlobene nokuphila komuntu kwangaphambili nokwamanje. Izimo zokuzalwa nokufa komuntu zinqunywa uMdali ngaphambi kwesikhathi; leli ikusasa lomuntu, ukudalelwa komuntu. Njengoba kukuningi okungase kushiwo ngokuzalwa komuntu, ukuzalwa kwawo wonke umuntu kuyokwenzeka ngaphansi kwezimo ezehlukahlukene, ngakho buyehluka ubude bokuphila kwabantu, nezindlela nezikhathi abashona ngazo. Abanye abantu baqinile kodwa futhi basheshe bashone; abanye babuthaka kodwa bashona sebegugile, ngokuthula. Abanye bashona ngenxa yezinto ezingezona ezemvelo, abanye ngenxa yezinto zemvelo. Abanye bashonela kude nasemakhaya, abanye amehlo abo bawavala okokugcina benabathandekayo eduze kwabo. Abanye bashonela emkhathini, abanye bashonela phansi emhlabeni. Abanye bacwila emanzini, abanye babulawa yizinhlekelele. Abanye bashona ekuseni, abanye ebusuku. … Wonke umuntu ufuna ukuzalwa kamnandi, aphile kamnandi, futhi ashone kamnandi, kodwa akekho ongelula isikhathi sakhe sokuphila, akekho ongaphamba ubukhosi boMdali. Lokhu ukudalelwa komuntu. Umuntu angahlelela ikusasa lakhe zonke izinto, kodwa akekho ongahlela indlela nesikhathi sokuzalwa kwakhe nokuhamba kwakhe emhlabeni. Nakuba abantu benza okusemandleni abo ukuze bagweme futhi bamelane nokufika kokufa, kodwa ukufa kufika ngesinyelela kungaziwa. Akekho owazi ukuthi uyofa nini futhi kanjani, ingasaphathwa eyokuthi uyoshonela kuphi. Ngokusobala, akusona isintu esiphethe amandla okuphila nokufa, akukho ezweni kodwa kukuMdali, onegunya eliyingqayizivele. Ukuphila nokufa kwesintu akuwona umkhiqizo womthetho othile wezwe, kodwa kuwumphumela wobukhosi begunya loMdali.

2. Ongabazi Ubukhosi BoMdali Uyohlushwa Ukwesaba Ukufa

Lapho umuntu eguga, izinselele abhekana nazo akukhona ukondla umndeni wakhe noma ukuphila kamnandi ekugugeni kwakhe, kodwa indlela yokuvalelisa ukuphila kwakhe, indlela yokufika esiphethweni sokuphila kwakhe, indlela ukuba khona kwakhe okuzophela ngayo. Nakuba kubonakala sengathi abantu abanandaba nokufa, akekho ongagwema ukucabanga ngalesi sihloko, ngoba akekho owazi noma kunomunye umhlaba ngemva kokufa, izwe abantu abangazi lutho ngalo. Lokhu kwenza abantu besabe ukubhekana nokufa, besabe ukucabanga ngakho, kunalokho benza okusemandleni abo ukuze bagweme ukukhuluma ngalesi sihloko. Ngakho kubonakala sengathi wonke umuntu uyakwesaba ukufa, lokho okwenezela ekwenzeni bangakwazi ukubhekana neqiniso lokuphila elingenakugwemeka, elenza ithunzi elingesuki enhliziyweni yawo wonke umuntu.

Lapho umuntu ezwa umzimba wakhe uwohloka, lapho ezwa ukuthi usezoshona, uyethuka, abe nokwesaba okungachazeki. Ukwesaba ukufa kwenza umuntu abe nomzwangedwa azizwe entula usizo, futhi uyazibuza: Umuntu wavelaphi? Umuntu uyaphi? Ingabe yilena indlela umuntu azoshona ngayo, ukuphila kwakhe kushabalale phambi kwakhe? Ingabe lena inkathi ephawula ukuphela kokuphila komuntu? Ekugcineni kwakho konke, yini efunekayo ekuphileni? Kufanele kwenziweni ekuphileni? Ingabe kufanele sithole udumo nomcebo? Ingabe ukuphila kumayelana nokukhulisa izingane? … Kungakhathaleki ukuthi umuntu uke wacabanga ngemibuzo enjalo noma cha, kungakhathaleki ukuthi ukwesaba kangakanani ukufa, ekujuleni kwenhliziyo yawo wonke umuntu kuhlale kunesifiso sokuhlaziya izimfihlakalo, isifiso sokuqonda ukuphila, okuhlanganisiwe kulokhu, isimo sezwe, nokungafuni ukuhamba. Mhlawumbe akekho ongabona ngokucacile ukuthi umuntu wesabani ngempela, yini umuntu afuna ngempela ukuyazi, yini lento emkhathazayo nangafuni ukuyishiya ngemuva …

Ngenxa yokuthi besaba ukufa, abantu bakhathazeka ngokwedlulele; ngenxa yokuthi besaba ukufa, kuningi abangeke bakwazi ukukudedela. Lapho sebezoshona, abanye bakhathazeka ngalokhu noma ngalokhuya; bakhathazeka ngezingane zabo, ngabathandekayo babo, ngomcebo wabo, njengokungathi ngokukhathazeka bangasusa ubuhlungu nokwesaba ukufa okuza nakho kubo, njengokungathi ngokusondelana nabaphilayo banganqoba ukuzizwa bengelutho nomzwangedwa ohambisana nokufa. Ekujuleni kwenhliziyo yakhe, umuntu unokwesaba, wesaba ukuthi uzohlukana nabathandekayo bakhe, ukuthi ngeke aphinde abone isibhakabhaka esiluhlaza, ukuthi ngeke aphinde abuke izwe elibonakalayo. Umphefumulo onomzwangedwa, ojwayelene nobungani babathandekayo babo, ongafuni ukuhamba wodwa, uye ezweni ongalazi.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 130)

Ukuphila Okuchithwe Kufunwa Udumo Nengcebo Kuyoshiya Umuntu Engenalutho Lokubhekana Nokufa

Ngenxa yobukhosi boMdali nokunqunyelwa kusengaphambili, umphefumulo onomzwangedwa oqale ungelutho waba negama nabazali nomndeni, amathuba okuba yilungu lesintu, amathuba okuzwa ukuphila komuntu nokubona izwe; futhi uthola amathuba okubona ubukhosi boMdali, ukwazi ngendalo emangalisayo edalwe uMdali, futhi okubaluleke kakhulu ithuba lokuthobela igunya loMdali. Kodwa abantu abaningi abalibambi ngezandla zombili leli thuba eliyivelakancane. Bachitha wonke amandla okuphila kwabo belwa nokudalelwa, nesikhathi sabo bezama ukondla umndeni futhi beshikashikela udumo nesithunzi. Izinto abantu abazazisayo umndeni, imali nodumo; babheka lokhu njengezinto ezibaluleke kakhulu ekuphileni. Bonke bakhononda ngokudalelwa kwabo, kodwa abafuni ukucabanga ngemibuzo okubaluleke kakhulu futhi bayiqonde: kungani umuntu ephila, kufanele aphile kanjani umuntu, yini ebalulekile neyinjongo yokuphila. Konke ukuphila kwabo, kuyo yonke leyo minyaka eminingi, bajaha udumo nomcebo kuze kuphele ubusha babo, baze babe mpunga ekhanda; baze babone ukuthi imali ayisizi kangako ekugugeni kwabo, ukuthi imali ngeke ivale izikhala ezinhliziyweni zabo; baze babona ukuthi akekho okhululekile emthethweni wokuzalwa, wokuguga, wokugula, nowokufa, ukuthi akekho ongaphunyuka ekudalelweni kwakhe. Kuphela yilapho bephoqelelekile khona ukubhekana nezehlakalo zokuphila lapho bebona ukuthi ngisho noma umuntu angaba nezigidi zempahla, ngisho noma engaphakama kubantu, akekho ongasinda ekufeni, wonke umuntu uyobuyela esimweni sakhe ayevele eyiso: umphefumulo ongenalutho egameni lawo. Lapho umuntu enabazali, ukholelwa ukuthi abazali bakhe bayikho konke; lapho enempahla ucabanga ukuthi imali iyikho konke, ukuthi iyona nto umuntu aphila ngayo; lapho umuntu enegama, usondelana kakhulu nalo futhi angenza noma yini ngenxa yalo. Kuphela yilapho abantu sekumele bashiye izwe lapho bebona khona ukuthi izinto abachithe ukuphila kwabo kuzo azilutho zimane ziyintuthu yamafu nje, azikho abangabambelela kuzo, azikho abangahamba nazo, azikho ezingabasindisa ekufeni, azikho ezingaduduza imiphefumulo yabo kumzwangedwa; futhi okubi nakakhulu azikho ezingabasindisa, zibenze baphunyuke ekufeni. Udumo nokuthola ingcebo ezweni elibonakalayo kuyokwenza umuntu aneliseke okwesikhashana, kumnike injabulo edlulayo, umqondo ongamanga, kwenze umuntu aphambuke endleleni. Ngakho abantu, njengoba bezulazula olwandlekazini lwesintu, befuna ukuthula, induduzo, ukuthula kwenhliziyo, futhi bashaywa amagagasi ngokuphindelela. Lapho abantu kusadingeka bathole ngale mibuzo ukuthi kubalulekile ukuqonda—ukuthi bavelaphi, kungani bephila, bayaphi, njalo njalo—baluthwa udumo nengcebo, bayakhohliswa, balawulwe yikho, balahleke kakhulu. Isikhathi siyashesha; iminyaka idlula ngokuphazima kweso; uma engaboni usuke esevalelisile eminyakeni engcono yokuphila kwakhe. Lapho umuntu esezohamba emhlabeni, uyaqaphela ukuthi yonke into esemhlabeni iyahlehla, ukuthi ngeke esakwazi ukubambelela ezintweni abenazo; ngezinga lokuthi uzwa sengathi akasenalutho nhlobo, njengosana olusanda kuzalwa emhlabeni. Kuleli qophelo, uzizwa ephoqelelekile ukuzindla ngalokho akwenzile ekuphileni, ukuthi ukuphila kumayelana nani ngempela, kusho ukuthini, kungani umuntu ekhona emhlabeni; kuleli qophelo umuntu uyofuna ukwazi ukuthi ikhona ngempela yini impilo ngemva kokufa, ukuthi iZulu likhona ngempela yini, nokuthi sikhona ngempela yini isijeziso…. Njengoba esondela ekufeni, yilapho umuntu efuna khona nakakhulu ukuqonda ukuthi ukuphila kumayelana nani; yilapho ezizwa khona engazi lutho nakakhulu; futhi lapho ezizwa khona edinga usizo nakakhulu; ngakho ukwesaba ukufa kuyadlondlobala usuku nosuku. Zimbili izinto ezenza abantu baziphathe ngale ndlela lapho sebesondela egodini: Okokuqala, basuke sebezolahlekelwa udumo nomcebo abebelokhu bencike kuwo ukuphila kwabo konke, basuke sebezoshiya izinto ezibonakalayo zezwe; futhi okwesibili, basuke sebezobhekana bodwa nezwe abangalijwayele, eliyimfihlakalo, elingaziwa, indawo engaziwa abesaba nokubeka unyawo lwabo kuyo, lapho bengenabo abathandekayo khona kanye nendlela yokubasekela. Ngenxa yalezi zizathu ezimbili, wonke umuntu obhekana nokufa akakhululeki, uyesaba, azizwe engelutho ngendlela angakaze azizwe ngayo ngaphambili. Kulapho abantu befinyelela kuleli zinga kuphela lapho bebona khona ukuthi into yokuqala umuntu okufanele ayiqonde, lapho ebeka unyawo lwakhe kulo mhlaba, ukuthi abantu bavelaphi, kungani abantu bephila, ubani onquma ukudalelwa komuntu, ubani onakekelayo futhi onobukhosi ngaphezu kokuba khona komuntu. Lolu lwazi luyindlela yeqiniso umuntu aphila ngayo, isisekelo esibaluleke sokuphila komuntu, hhayi ukufunda indlela yokondla umndeni wakho noma indlela yokuthola udumo nengcebo, hhayi ukufunda indlela yokuvelela esixukwini noma yokuphila unenala yezinto, ingasaphathwa indlela yokuncintisana nabanye. Nakuba izindlela ezehlukahlukene zokuphila abantu abachitha konke ukuphila kwabo beziphishekela zingenza ukuphila komuntu kuthokomale ngokwenyama, azisoze zanikeza inhliziyo ukuthula nenduduzo, kunalokho ziyohlale zenza abantu bachezuke endleleni, bangakwazi ukuzilawula, balahlekelwe yiwo wonke amathuba okufunda ngenjongo yokuphila; la makhono okuphila adala umsinga wokukhathazeka mayelana nendlela yokubhekana nokufa ngokufanele. Ukuphila kwabantu konakala ngale ndlela. UMdali uphatha wonke umuntu ngobulungisa, unika wonke umuntu ithuba lokubona nelokwazi ubukhosi Bakhe, kodwa umuntu ucabanga ngokufa kuphela lapho esebona ukuthi uselengela egodini, lapho umuntu ebona khona inhlansi yokukhanya—kodwa kusuke sekwephuze kakhulu.

Abantu bachitha ukuphila kwabo bejaha imali nodumo; babambelela kulezi zinto, becabanga ukuthi ziwukuphela kwendlela yokuziphilisa, njengokungathi uma benazo bazoqhubeka bephila, ziyobasindisa ekufeni. Kodwa kulapho sebezoshona khona kuphela lapho babona khona ukuthi lezi zinto ziqhelelene kangakanani nabo, babuthaka kangakanani ekufeni, batatazela kalula kangakanani, banomzwangedwa futhi badinga usizo kangakanani, bengenandawo abangaphendukela kuyo. Baqaphela ukuthi ukuphila ngeke kuthengwe ngemali noma ngodumo, ukuthi akunandaba ukuthi umuntu ucebe kangakanani, akunandaba ukuthi waziwa kangakanani noma ukuthi unasiphi isikhundla, bonke abantu bayahlupheka futhi abalutho ekufeni. Bayabona ukuthi imali ngeke ikuthenge ukuphila, ukuthi udumo ngeke lucime ukufa, ukuthi akukho lutho phakathi kwemali nodumo okungelula isikhathi sokuphila, ngisho ngomzuzwana nje. Njengoba abantu bezizwa ngale ndlela, yilapho befuna khona nakakhulu ukungafi; yilapho futhi bekwesaba khona nakakhulu ukufa. Yilapho bebona khona ngobuqotho ukuthi akukhona okwabo, akukhona futhi okwabo ukuthi bakulawule, nokuthi umuntu akunalutho angalusho ngokuphila noma ngokufa, konke lokho kungaphezu kwamandla omuntu.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 131)

Woza Ngaphansi Kombuso WoMdali Ubhekane Ngokuzotha Nokufa

Kusukela ngesikhathi umuntu ezalwa, isidalwa esisodwa siqala ukuzwa ukuphila emhlabeni, sizwa igunya loMdali esilihlelelwe uMdali. Ngomuntu, umphefumulo, leli kusuke kuyithuba elihle kakhulu lokuthola ulwazi ngobukhosi boMdali, lokwazi igunya Lakhe, lokuzizwela lona mathupha. Abantu ukuphila kwabo bakuphila ngaphansi kwemithetho yokudalelwa abayibekelwe uMdali, futhi umuntu ocabangayo nononembeza, uvumelana nobukhosi boMdali azi igunya Lakhe enkambweni yamashumi amaningi eminyaka emhlabeni akuyona into okunzima ukuyenza. Ngakho kulula kakhulu kuwo wonke umuntu ukuba alibone, ngezinto adlula kuzo ekuphileni kula mashumi amaningi eminyaka, ukuthi konke ukudalelwa komuntu kunqunyelwe kusengaphambili, futhi akwazi ukubona ukuthi kusho ukuthini ukuphila. Ngesikhathi esifanayo njengoba umuntu ebona lezi zifundo zokuphila, uyoqonda kancane kancane ukuthi ukuphila kuvelaphi, nokuthi inhliziyo idingani ngempela, ukuthi yini eyoholela umuntu endleleni yeqiniso lokuphila, yimuphi umsebenzi nomgomo womuntu ekuphileni; futhi kancane kancane uyobona ukuthi uma umuntu engamkhonzi uMdali, ukuthi uma umuntu engabi ngaphansi kokubusa Kwakhe, khona-ke lapho esebhekana nokufa—lapho umphefumulo usuzophinde ubhekane noMdali—inhliziyo yomuntu iyogcwala itwetwe elinenakulinganiswa lokwesaba nokungakhululeki. Uma umuntu ephile emhlabeni amashumi eminyaka bese azi ukuthi ukuphila komuntu kuvelaphi, kodwa engaqapheli ukuthi ukudalelwa kusesandleni sikabani, khona-ke akubuzwa ukuthi lowo ngeke abhekane ngokuthula nokufa. Umuntu onolwazi ngobukhosi boMdali ngemva kwamashumi amaningi okuphila, umuntu okwazisa ngezinga elifanele ukuphila; umuntu onolwazi olujulile ngenjongo yokuphila; umuntu onolwazi olujulile ngenjongo yokuphila komuntu, obuqonda ngempela ubukhosi boMdali; futhi ozithobayo egunyeni loMdali. Umuntu onjalo uyayiqonda injongo yendalo kaNkulunkulu ngesintu, uyazi ukuthi umuntu kufanele akhonze uMdali, ukuthi konke umuntu anakho kuvela kuMdali futhi kuyobuyela Kuye ngelinye ilanga elingekude; umuntu onjalo uyaqonda ukuthi uMdali uhlela ukuzalwa komuntu futhi unobukhosi obungaphezu kokushona komuntu, futhi kokubili ukufa nokuphila kungaphansi kwegunya loMdali. Ngakho lapho umuntu eziqonda ngempela lezi zinto, uyokwazi ukubhekana ngokuthula nokufa, abekele eceleni zonke izinto zezwe, amukele futhi azithobe ngenjabulo kwakulandelayo, amukele isehlakalo sokugcina sokuphila esihlelwe uMdali kunokuthi asesabe noma azame ukumelana naso. Uma umuntu ebheka ukuphila njengethuba lokwazi ubukhosi boMdali futhi azi igunya Lakhe, uma ebona ukuphila komuntu njengethuba elingavamile lokwenza umsebenzi njengomuntu odaliwe futhi afeze umsebenzi wakhe, khona-ke lowo uyoba nombono ofanele ngokuphila, uyophila ukuphila okubusisiwe futhi okuqondiswa uMdali, uyohamba ekukhanyeni kweqiniso loMdali, azi ubukhosi boMdali, abe ngaphansi kokubusa Kwakhe, abe ufakazi wezenzo Zakhe ezimangalisayo negunya Lakhe. Ngaphandle kokungabaza, umuntu onjalo, uyokwamukelwa uMdali, futhi umuntu onjalo kuphela ongabhekana ngokuthula nokufa, futhi ongasemukela ngenjabulo isehlakalo sokugcina ekuphileni. UJobe ngokusobala wayenombono ofanayo ngokufa; wayezimisele ukusamukela ngenjabulo isehlakalo sokugcina ekuphileni, waletha uhambo lwakhe lokuphila ekupheleni okuhle, wafeza umsebenzi wakhe ekuphileni, waba sohlangothini lukaNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 132)

Izinto Ezazifunwa Nezatholwa UJobe Ekuphileni Zamenza Wabhekana Nokufa Ngendlela Ezothile

EmBhalweni, kulotshwe lokhu ngoJobe: “Ngakho wafa uJobe, esemdala futhi esenelisiwe izinsuku” (UJobe 42:17). Lokhu kusho ukuthi ngesikhathi uJobe eshona, wayengazisoli ngalutho futhi bungekho ubuhlungu abuzwayo, kodwa wahamba ngendlela evamile kulo mhlaba. Njengoba wonke umuntu azi, uJobe wayeyindoda eyesaba uNkulunkulu egwema okubi ngesikhathi esaphila; uNkulunkulu wazincoma izenzo zakhe zokulunga, abantu bayazikhumbula, futhi ukuphila kwakhe, ngaphezu kokwabanye, kwakufanele udumo futhi kubalulekile. UJobe wajabulela izibusiso zikaNkulunkulu futhi wambiza ngokuthi ulungile emhlabeni, futhi wavivinywa uNkulunkulu walingwa nawuSathane; waba ufakazi kaNkulunkulu futhi wayefaneleka ukubizwa ngokuthi umuntu olungile. Phakathi namashumi amaningi eminyaka ngemva kokuba evivinywe uNkulunkulu, waphila ukuphila okuyigugu kakhulu, okunenjongo futhi okunesisekelo, okunokuthula kunanini ngaphambili. Ngenxa yezenzo zakhe zokulunga, uNkulunkulu wamvivinya; uNkulunkulu wavela kuye wakhuluma naye ngokuqondile. Ngakho, phakathi neminyaka alingwa ngayo, uJobe wakuqonda futhi wakwazisa ukuphila, wabuqonda ngokujulile ubukhosi boMdali, futhi wathola ulwazi olunembile kakhulu noluthile lwendlela uMdali apha futhi athathe ngayo izibusiso Zakhe. Incwadi kaJobe iloba ukuthi uJehova uNkulunkulu wabeka izibusiso ezinkulu kuJobe ukwedlula ayeke wamnika zona, okwabeka uJobe esekhundleni esingcono sokwazi ubukhosi boMdali nokubhekana ngokuthula nokufa. Ngakho uJobe, lapho eguga futhi ebhekana nokufa, nakanjani wayengakhathazekile ngempahla yakhe. Wayengakhathazekile, wayengazisoli ngalutho, futhi nakanjani wayengakwesabi ukufa; ngoba wachitha konke ukuphila kwakhe esaba uNkulunkulu, egwema indlela yobubi, futhi engenasizathu sokukhathazeka ngesiphelo sakhe. Bangaki abantu namuhla abangenza ngendlela uJobe enza ngayo lapho ebhekene nokufa? Kungani ongekho okwazi ukugcina umbono olula njengalowo? Sisodwa kuphela isizathu: UJobe waphila ukuphila kwakhe efuna ukukholelwa, ukuqaphela nokuthobela ubukhosi bukaNkulunkulu, futhi yilokho okwenza waphumelela esehlakalweni esibalulekile sokuphila, waphila iminyaka yakhe, wabhekana nesahlakalo sokugcina ekuphileni kwakhe. Kungakhathaleki ukuthi uJobe wabhekana nani, izinto ayezifuna nemigomo yakhe ekuphileni kwakujabulisa, kungeyona into ebuhlungu. Wayengajabuliswa nje ukunconywa nezibusiso ayekunikwe uMdali, kodwa okubaluleke nakakhulu, izinto ayezibeka kuqala nemigomo ayenayo ekuphileni, ngenxa yolwazi lwakhe nokubuqonda ngeqiniso ubukhosi boMdali wakwazi ukwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi, futhi ngenxa yezenzo zikaNkulunkulu ezimangalisayo, uJobe wakwazi ngesikhathi sakhe ukuzithoba ebukhosini boMdali, waba nezikhathi nezinkumbulo angasoze azikhohlwa zokuphila, ukwazana, nokuqondana komuntu noNkulunkulu; ngenxa yenduduzo nenjabulo ebangelwa ukwazi intando yoMdali; ngenxa yenhlonipho ejulile aba nayo ngemva kokubona ubukhulu bakhe, ukumangalisa, uthando kanye nokholo. Into eyenza uJobe wabhekana nokufa ukuthi wayazi ukuthi ekufeni, wayezobuyela ohlangothini loMdali. Futhi izinto azithola ekuphileni ezamenza wabhekana ngokuthula nokufa, waba nethemba lokuthi uMdali wayezombuyisela ekuphileni kwakhe, wayezovuka, angakhathazeki ngalutho, enakekelwa nguMdali. Ingabe abantu namuhla, bangakwazi ukuba nohlobo lwenjabulo uJobe ayenalo? Ingabe nina ngokwenu ningakwazi ukwenza kanjalo? Njengoba abantu kulezi nsuku benjena, kungani bengakwazi ukujabula ekuphileni, njengoJobe? Kungani bengakwazi ukuphunyuka ekuhluphekeni nasekwesabeni ukufa? Lapho bebhekene nokufa, abanye bayajuluka; abanye bayaqhaqhazela, baquleke futhi bathuthumele ngeZulu nangomuntu, futhi baze bakhale. Lezi izindlela ezingalindelekile abantu abasabela ngazo lapho ukufa kusondela. Abantu baziphatha ngalezi zindlela ezihlazisayo ngenxa nje yokuthi, ekujuleni kwezinhliziyo zabo, besaba ukufa, abanalo ulwazi olucacile ngobukhosi bukaNkulunkulu namalungiselelo Akhe, ingasaphathwa eyokuzithoba kukho; ngoba abantu abafuni lutho ngaphandle kokuhlela nokuzilawulela bona zonke izinto, ukulawula ukudalelwa kwabo, ukuphila kwabo nokufa. Ngakho akumangazi ukuthi abantu abasoze bakwazi ukuphunyuka ekwesabeni ukufa.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 133)

Kungokwemukela Ubukhosi BoMdali Kuphela Lapho Umuntu Engabuyela Khona Ohlangothini Lwakhe

Lapho umuntu engenalo ulwazi olucacile ngobukhosi bukaNkulunkulu namalungiselelo Akhe, ulwazi ngokudalelwa nangokufa ngeke kube nawo umqondo. Abantu abakwazi ukubona ngokucacile ukuthi konke lokhu kusentendeni yesandla sikaNkulunkulu, ababoni ukuthi uNkulunkulu olawulayo futhi onegunya elikhulu phezu kwakho, abakwazi ukubona ukuthi umuntu ngeke alisuse igunya likaNkulunkulu; ngakho lapho bebhekene nokufa amazwi, ukukhathazeka kanye nokuzisola kwabo akupheli. Bacindezelwa umthwalo omkhulu, nokudideka nazo zonke izimbangela zokwesaba ukufa. Kunoma ubani umuntu ozelwe kulomhlaba, ukuzalwa kwakhe kudingekile futhi ukufa kwakhe akunakugwemeka, futhi akekho ongaguqula lokhu. Uma umuntu efisa ukuhamba ngaphandle kwezinhlungu kuleli zwe, uma umuntu ezimisele ukubhekana nezehlakalo zokugcina ekuphileni ngaphandle kovalo nokukhathazeka, okuwukuphela kwendlela ukungabi nalutho ozisola ngakho. Futhi okuwukuphela kwendlela ongagwema ngayo ukuzisola ukwazi ubukhosi boMdali, ukwazi igunya Lakhe, nokuzithoba kulo. Kungale ndlela kuphela umuntu angaqhelelana ngayo nezinkathazo zokuphila, nokukhohlakala kukaSathane; kungale ndlela kuphela esingaphila ngayo njengoJobe, siqondiswa futhi sibusiswa uMdali, ukuphila ngokukhululeka futhi okungenankathazo, ukuphila okuyigugu futhi okunenjongo, okuphila okuthembekile futhi okungenabala; lena ukuphela kwendlela esingazithoba ngayo njengoJobe, sivivinywe futhi sithathelwe injabulo uMdali, sizithobe ekuqondiseni nasemalungiselelweni oMdali; kungale ndlela kuphela umuntu angakhonza ngayo uMdali ngakho konke ukuphila wakhe futhi anconywe Nguye, njengoba kwenza uJobe, ezwe izwi Lakhe, ambone evela; kungale ndlela kuphela esingaphila futhi sife sijabulile, njengoJobe, singezwa ubuhlungu, singakhathazekile, singazisoli; singaphila ngale ndlela kuphela ekukhanyeni, njengoJobe siphumelele kuzo zonke izehlakalo zokuphila ekukhanyeni, uhambo lwethu siluqede kahle ekukhanyeni, siwufeze ngempumelelo umsebenzi wethu—sazi, sifunde futhi siqonde ubukhosi boMdali njengabantu abadaliwe—futhi sihambe ngokukhanya, futhi sihlale sime ohlangothini loMdali njengabantu abadaliwe sinconywe Nguye.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 134)

Ungaphuthelwa Ithuba Lokwazi Ubukhosi BoMdali

Amashumi eminyaka umuntu awaphilayo, awamade futhi awamafushane. Iminyaka eyevile kwengama-20 ephakathi kokuzalwa nokuguga komuntu idlula ngokuphazima kweso, nakuba kuleli qophelo ekuphileni umuntu ebhekwa njengomdala, abantu abakule minyaka abazi lutho ngokuphila nangokudalelwa komuntu. Njengoba bedlula ezintweni eziningi, bangena kancane kancane eminyakeni ephakathi nendawo. Abantu abaneminyaka engama-30 nengama-40 basuke sebeqala ukuba nolwazi ngokuphila nangokudalelwa, kodwa imibono yabo ngalezi zinto isuke isagcwele inkungu kakhulu. Abanye abantu baqala ukusiqonda eminyakeni engama-40 isintu nendawo yonke, okwadalwa uNkulunkulu, baqonde ukuthi ukuphila komuntu kumayelana nani, ukuthi ukudalelwa komuntu kumayelana nani. Abanye abantu, nakuba sekuyisikhathi eside bengabalandeli bakaNkulunkulu futhi manje sebeseminyakeni ephakathi nendawo, abakabi nalo ulwazi olunembile nencazelo ngobukhosi bukaNkulunkulu, ingasaphathwa eyokuzithoba ngeqiniso. Abanye abantu abanandaba nalutho ngaphandle kokufuna izibusiso, futhi nakuba bephile iminyaka eminingi, ababazi futhi ababuqondi ubukhosi boMdali ngokudalelwa komuntu, futhi abakasitholi nakancane isifundo esingokoqobo sokuzithoba ekuqondiseni nasemalungiselelweni kaNkulunkulu. Abantu abanjalo bayiziphukuphuku ngokuphindwe kabili; ukuphila kwabo bakuphilela ize.

Uma ukuphila komuntu kwehlukaniswe ngokwezinga lezinto asedlule kuzo ekuphileni nolwazi lwakhe ngokudalelwa komuntu, cishe kuyoba izigaba ezintathu. Isagaba sokuqala ubusha, iminyaka ephakathi kokuzalwa kuya eminyakeni ephakathi nendawo, noma kusukela ekuzalweni kuya eminyakeni engama-30. Isigaba sesibili ukuvuthwa, kusukela eminyakeni ephakathi nendawo kuya ekugugeni, noma kusukela eminyakeni engama-30 kuya kwengama-60. Isigaba sesithathu inkathi yokuvuthwa komuntu, sisukela ekugugeni, ekuqaleni kweminyaka engama-60, kuya ekuhambeni komuntu emhlabeni. Ngamanye amazwi, kusukela ekuzalweni kuya eminyakeni ephakathi nendawo, ulwazi lwabantu ngokudalelwa lulinganiselwe ezintweni ozizwa ngabanye; cishe alukho ngokoqobo. Phakathi nale nkathi, umbono womuntu ngokuphila nendlela ahamba ngayo emhlabeni konke kuwubuwula. Lena inkathi yobungane. Kungemva kokuba umuntu esezwe lonke uhlobo lwenjabulo nosizi lokuphila lapho ekwazi khona ukuqonda ukudalelwa, umuntu—ekujuleni kwenhliziyo yakhe—kancane kancane uqala ukubona ukungaguquki kokudalelwa, futhi abone kancane kancane ukuthi ubukhosi boMdali kubantu bukhona ngempela. Lena inkathi yokuvuthwa. Lapho umuntu eseyekile ukulwa nokudalelwa, futhi engasafuni ukulwa nakho, kodwa azi okuningi, ezithoba entandweni yeZulu, eqonda akufezile neziphambeko zokuphila kwakhe, futhi elindele isahlulelo soMdali ngokuphila kwakhe—lena inkathi yomuntu yokuvuthwa. Cabanga ngezinto ezehlukehlukene abantu abazitholile nabadlule kuzo phakathi nezinkathi ezintathu, ngaphansi kwezimo ezivamile zethuba lomuntu lokwazi ubukhosi boMdali azizinkulu kakhulu. Uma umuntu ephilela ukuba neminyaka engama-60, umuntu uneminyaka engama-30 noma elapho uyokwazi ubukhosi bukaNkulunkulu; uma umuntu efuna inkathi ende, lokho kungenzeka kuphela uma ukuphila komuntu kukude ngokwanele, uma ekwazi ukuphila amakhulu eminyaka. Ngakho ngithi, ngokuvumelana nemithetho evamile yokuba khona komuntu, nakuba lokho kuyinqubo ende kusukela ngesikhathi umuntu aqala ngaso ukwazi ngobukhosi boMdali kuya esikhathini abona iqiniso ngaso ngobukhosi boMdali, futhi kusukela lapho kuze kube yilapho ekwazi ukuzithoba khona kubo, uma umuntu engabala leyo minyaka, ayikho ngaphezu kwengama-30 noma engama-40 lapho umuntu ethola khona ithuba lokuthola imivuzo. Futhi ngokuvamile abantu baqhutshwa izifiso zabo zokuthola izibusiso; abaqondi ukuthi ingqikithi yokuphila komuntu ikuphi, abakwazi ukubaluleka kokwazi ubukhosi boMdali, futhi abalazisi ithuba eliyingqayizivele lokuphila emhlabeni lokuzwa ukuthi kunjani ukuphila njengomuntu nokwazi ubukhosi boMdali, nababona ukuthi kuyigugu kanjani ngomuntu odaliwe ukuqondiswa uMdali mathupha. Ngakho ngithi, labo abafuna umsebenzi kaNkulunkulu uphele ngokushesha, abafisa sengathi bangahlela isiphetho somuntu ngokushesha okukhulu, abafisa sengathi uNkulunkulu angahlelela umuntu isiphetho ngokushesha, ukuze bakwazi ukuthola isiqu sangempela Sakhe bese bebusiswa, banecala lokungalaleli ngokwedlulele nokuba iziphukuphuku ngokwedlulele. Futhi labo abafisayo, phakathi nesikhathi sabo esilinganiselwe, ukubamba ithuba eliyingqayizivele lokwazi ubukhosi boMdali, bangabantu abahlakaniphile, bakhaliphile. Lezi zifiso ezimbili zembula imibono emibili: Labo abafuna izibusiso ngobugovu; abacabangi ngentando kaNkulunkulu, abafuni ukwazi ubukhosi bukaNkulunkulu, abafuni ukuzithoba kubo, bafuna ukuphila ngendlela ebajabulisayo. Bayajabula; nakuba bezobhujiswa. Labo abafuna ukwazi uNkulunkulu bayakwazi ukubekela izifiso zabo eceleni, bazimisele ukuzithoba ebukhosini bukaNkulunkulu nasemalungiselweni kaNkulunkulu; bayazama ukuphatha ngomusa abantu abazithoba egunyeni likaNkulunkulu nabanelisa isifiso sikaNkulunkulu. Abantu abanjalo baphila ekukhanyeni, baphila phakathi kwezibusiso zikaNkulunkulu; nakanjani uNkulunkulu uyobancoma. Akukhathalekile ukuthi kuthiwani, izinqumo zabantu azinamsebenzi, akukho abantu abangakusho ekutheni umsebenzi kaNkulunkulu uyothatha isikhathi esingakanani. Kungcono ukuba abantu bazibeke emseni kaNkulunkulu, bazithobe ebukhosini Bakhe. Uma ungazibeki emseni Wakhe, yini ongayenza? Ingabe uNkulunkulu uyolahlekelwa? Uma ungazibeki emseni Wakhe, uma uzama ukuphatha, wenza isinqumo esiwubulima, futhi uwena oyolahlekelwa ekugcineni. Kulapho abantu bebambisana khona noNkulunkulu ngezinga abangakwazi ngalo, kulapho bekwamukela ukuqondisa Kwakhe, belazi igunya Lakhe, futhi baqonde abenzele khona, lapho beyoba khona nethemba, yilapho bengeke baphilele khona ize, beyothola khona insindiso.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 135)

Akekho Ongaguqula Iqiniso Lokuthi UNkulunkulu Uphethe Ubukhosi Phezu Kokudalelwa Komuntu

Ngaphansi kwegunya likaNkulunkulu wonke umuntu ubemukela ngenjabulo ubukhosi Bakhe namalungiselelo Akhe, futhi akunandaba ukuthi umuntu uhlupheka kangakanani enkambweni yokuphila, kungakhathaleki ukuthi zingakanani izindlela zokukhohlakala ahamba kuzo, ekugcineni umuntu uyobuyela ekudalelweni uMdali amhlelele kona. Lobu ubukhulu obubabazekayo begunya loMdali, indlela igunya Lakhe elilawula neliqondisa ngayo indawo yonke. Yilobu bukhulu, lolu hlobo lokulawula nokuqondisa, olunesibopho futhi olunquma ukuphila kwazo zonke izinto, obenza abantu baguquguquke ngaphandle kokungenelela kothile, ukuze benze izwe liguquguquke futhi liye phambili usuku nosuku, unyaka nonyaka. Seniwazi wonke la maqiniso futhi niwaqonda ngokujulile; ukujula kokuqonda kwakho kuncike ezintweni odlule kuzo nasolwazini lwakho ngeqiniso, nolwazi onalo ngoNkulunkulu. Ulazi kahle kangakanani iqiniso, uwazi kahle kangakanani amazwi kaNkulunkulu, usazi kahle kangakanani isiqu nesimo sikaNkulunkulu—lokhu kumelela ukujula kokuqonda kwakho ubukhosi bukaNkulunkulu namalungiselelo Akhe. Ingabe ukuba khona kobukhosi bukaNkulunkulu namalungiselelo Akhe kuyoncika ekutheni abantu bayawathobela yini? Ingabe iqiniso lokuthi uNkulunkulu unaleli gunya liya ngokuthi abantu bayalithobela? Igunya likaNkulunkulu likhona kungakhathaleki ukuthi izimo ziyini; kuzo zonke izimo, uNkulunkulu onquma futhi ahlele ukudalelwa kwawo wonke umuntu, futhi zonke izinto zenzeka ngokuvumelana nemicabango Yakhe, nezifiso Zakhe. Lokhu ngeke kuguquke ngenxa yokuthi abantu bayaguquka, futhi akuncikile ezintweni ezithandwa umuntu, ngeke kuguqulwe yinoma yiziphi izinto ezenzeka esikhathini, emkhathini, nasendaweni, ngoba igunya likaNkulunkulu linguye uqobo Lwakhe. Ukuthi umuntu uyabazi futhi uyabemukela ubukhosi bukaNkulunkulu, nokuthi uyakwazi ukubuthobela, akubuguquli nakancane ubukhosi bukaNkulunkulu phezu kokudalelwa komuntu. Lokho kusho ukuthi kungakhathalekile ukuthi umuntu unamuphi umbono ngobukhosi bukaNkulunkulu, ngeke liguquke iqiniso lokuthi uNkulunkulu unobukhosi obungaphezu kokudalelwa komuntu ngaphezu kwazo zonke izinto. Ngisho noma ungabuthobeli ubukhosi bukaNkulunkulu, usakulawula ukudalelwa kwakho; ngisho noma ungabazi ubukhosi Bakhe, igunya Lakhe lisekhona. Igunya likaNkulunkulu neqiniso lokuthi ubukhosi bukaNkulunkulu bungaphezu kokudalelwa komuntu akuncikile kulokho okuthandwa umuntu, akuguqulwa yizinto umuntu azithandayo nazikhethayo. Igunya likaNkulunkulu likuyo yonke indawo, ngawo wonke amahora, ngazo zonke izinkathi. Uma amazulu nomhlaba kuzodlula, igunya Lakhe ngeke lidlule, ngoba unguNkulunkulu uqobo Lwakhe, unegunya eliyingqayizivele, igunya Lakhe alinamingcele noma alilinganiselwa abantu, izehlakalo, noma izinto, noma umkhathi noma indawo. Ngazo zonke izikhathi uNkulunkulu alawula ngazo igunya Lakhe, ubonisa amandla Akhe, uqhubeka nomsebenzi Wakhe wokuqondisa; ubusa zonke izinto ngazo zonke izikhathi, unakekela yonke into, uqondisa yonke into, njengoba ayehlale enza. Akekho ongaguqula lokhu. Kuyiqiniso; bekulokhu kuyilo selokhu kwathi nhló!

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 136)

Umbono Nomkhuba Ofanele Kulabo Abafisa Ukuzithoba Ebukhosini BukaNkulunkulu

Manje umuntu kufanele abe namuphi umbono ngegunya likaNkulunkulu, iqiniso lobukhosi bukaNkulunkulu phezu kokudalelwa komuntu? Lena inkinga yangempela ephambi kwawo wonke umuntu. Lapho ubhekene nezinkinga zangempela ekuphileni, ungalazi futhi uliqonde kanjani igunya likaNkulunkulu nobukhosi Bakhe? Lapho ungazi ukuthi kufanele uziqonde kanjani, uzisingathe futhi ubhekane kanjani nalezi zinkinga, yimuphi umbono okufanele ube nawo ukuze uveze inhloso yakho, isifiso sakho, nokumisela kwakho ukuthobela ubukhosi bukaNkulunkulu namalungiselelo Akhe? Okokuqala kufanele ufunde ukulinda; bese ufunda ukufuna; bese ufunda ukuthobeka. “Ukulinda” kusho ukulinda isikhathi sikaNkulunkulu, ukulinda abantu, izehlakalo, nezinto akuhlelele zona, ukulinda intando Yakhe ukuba izembule kancane kancane kuwe. “Ukufuna” kusho ukubheka nokuqonda imicabango nezinhloso zikaNkulunkulu ngawe esebenzisa abantu, izehlakalo, izinto akuhlelele zona, ukuqonda ngazo iqiniso, ukuqonda lokho okumele kufezwe abantu nezindlela zokukugcina, nokuqonda imiphumela uNkulunkulu afuna ukuyifeza kubantu nezinto afuna ukuzifeza kubo. “Ukuthobeka,” kubhekisela ekwamukeleni abantu, izehlakalo, nezinto eziqondiswa uNkulunkulu, ukwamukela ubukhosi Bakhe nokwazi indlela uNkulunkulu amisa ngayo ukudalelwa komuntu, indlela anakekela ngayo umuntu ngokuphila Kwakhe, indlela afeza ngayo iqiniso kumuntu. Zonke izinto ezingaphansi kwamalungiselelo kaNkulunkulu nobukhosi Bakhe zilandela imithetho yemvelo, futhi uma unquma ukuvumela uNkulunkulu akuhlelele futhi akunqumele yonke into, kufanele ufunde ukulinda, ufunde ukufuna, ufunde nokuthobeka. Lona umbono wonke umuntu ofuna ukuthobela igunya likaNkulunkulu okumele abe nawo, into eyisisekelo wonke umuntu ofuna ukwamukela ubukhosi bukaNkulunkulu namalungiselelo Akhe okufanele abe nayo. Ukuze nibe nombono onjalo, kumele nisebenze kanzima; futhi yileyo ndlela kuphela eningangena ngayo eqinisweni langempela.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 137)

Ukwamukela UNkulunkulu NjengeNkosi Yakho Eyingqayizivele Kuyisinyathelo Sokuqala Sokuthola Insindiso

Amaqiniso mayelana negunya likaNkulunkulu ngamaqiniso wonke umuntu okumele awaphathe ngokubaluleka, kumele awezwe futhi awaqonde ngenhliziyo yakhe; ngoba la maqiniso awumthwalo wakho konke ukuphila komuntu, imuva lomuntu, inkathi yamanje nenkathi ezayo, ayisehlakalo esibalulekile wonke umuntu okumele aphumelele kuso empilweni, olwazini lomuntu ngobukhosi bukaNkulunkulu nangendlela okufanele abheke ngayo igunya likaNkulunkulu, kuyo yonke indawo umuntu aphokophele kuyo. Ngakho kuthatha ukuphila kwakho konke ukuwaqonda. Uma ubheka igunya likaNkulunkulu njengelibalulekile, lapho wamukela ubukhosi bukaNkulunkulu, uyoqonda kancane kancane ukuthi igunya likaNkulunkulu likhona ngempela. Kodwa uma ungakaze uqaphele igunya likaNkulunkulu, ungakaze wamukele ubukhosi Bakhe, kusho ukuthi kungakhathaleki ukuthi uphila iminyaka emingaki, ngeke uthole noluncane ulwazi ngobukhosi bukaNkulunkulu. Uma ungalazi ngempela futhi ungaliqondi igunya likaNkulunkulu, khona-ke lapho ufika ekupheleni kwendlela, ngisho noma wake wakholelwa amashumi eminyaka kuNkulunkulu, ngeke ube nalutho ozokubonisa ekuphileni kwakho, ulwazi lwakho ngobukhosi bukaNkulunkulu ngaphezu kokudalelwa komuntu luyoba into engekho. Ingabe lokhu akuyona into edabukisa kakhulu? Ngakho kungakhathaleki ukuthi usuhambe ibanga elingakanani ekuphileni, kungakhathaleki ukuthi usumdala kangakanani, kungakhathaleki ukuthi lingakanani ibanga elikuhlalele, kumele uqale uqaphele igunya likaNkulunkulu futhi ulibheke njengelibalulekile, wamukele ukuthi uNkulunkulu uyiNkosi yakho eyingqayizivele. Uthole ulwazi olucacile, olunembile nokuqonda ngala maqiniso amayelana nobukhosi bukaNkulunkulu ngaphezu kokudalelwa komuntu kungaba isifundo esikhulu kuwo wonke umuntu, kuyisihluthulelo sokwazi ukuphila komuntu nokuthola iqiniso, kuyingxenye yokuphila nesisekelo solwazi ngoNkulunkulu wonke umuntu abhekene nalo usuku ngalunye, okungekho umuntu ongamelana nakho. Uma oyedwa kini efisa ukuthatha izindlela ezinqamulelayo ukuze afinyelele kulo mgomo, khona-ke ngithi kini, lokho akunakwenzeka! Uma ufuna ukuphunyuka ebukhosini bukaNkulunkulu, lokho ngeke kwenzeke nangephutha! UNkulunkulu uwukuphela kweNkosi yomuntu, uNkulunkulu uwukuphela kweNkosi yokudalelwa komuntu, ngakho akunakwenzeka ngomuntu ukuba anqume ukudalelwa kwakhe, futhi awukwazi. Kungakhathaleki ukuthi umuntu unamakhono amakhulu kangakanani, ngeke akwazi ukuthonya, ingasaphathwa eyokuqondisa, ukuhlela, nokulawula noma ukuguqula imiphumela yabanye. UNkulunkulu oyingqayizivele uqobo Lwakhe kuphela onganquma konke ngomuntu, ngoba nguye onegunya eliyingqayizivele elinobukhosi phezu kokudalelwa komuntu; futhi uMdali kuphela oyiNkosi yomuntu eyingqayizivele. Igunya likaNkulunkulu linobukhosi hhayi nje phezu kwabantu abadaliwe kuphela, kodwa naphezu kwezinto ezingadaliwe umuntu angeke akwazi ukuzibona, ezisezinkanyezini, nasendaweni yonke. Leli iqiniso elingenakuphikwa, iqiniso elikhona ngempela, okungekho muntu ongaliguqula. Uma omunye wenu engakagculiseki ngendlela izinto ezimi ngayo, ukholelwa ukuthi unamakhono akhethekile, futhi usacabanga ukuthi ungaba nenhlanhla uguqule izimo zakho zamanje noma uphunyuke kuzo; uma uzama ukuguqula ukudalelwa kwakho, ngalokho uvelela kwabanye uthole udumo nengcebo; ngakho ngithi kuwe, wenza izinto zibe nzima kuwe, uzibizela inkinga, uzimbela ithuna! Kungekudala ngelinye ilanga, uyothola ukuthi wenze isinqumo esibi, ukuthi imizamo yakho ibe yize. Isifiso sakho sokulwa nokudalelwa, nokuziphatha kwakho okubi, kuyokuholela endleleni ongeke ukwazi ukubuyela emuva ngayo, futhi uyokhokha kabuhlungu. Nakuba okwamanje ungaboni ukuthi mkhulu kangakanani umphumela, njengoba uqhubeka ubona iqiniso elijulile lokuthi uNkulunkulu uyiNkosi yokudalelwa komuntu, uyokubona kancane kancane lokho engikusho kuwe namuhla nencazelo yangempela yakho. Kungakhathaleki ukuthi unenhliziyo noma umoya, noma uwumuntu othanda iqiniso, lokho kuncike embonweni onawo ngobukhosi bukaNkulunkulu nangeqiniso. Futhi lokhu kunquma ukuthi ungakwazi yini ukuliqonda ngempela igunya likaNkulunkulu. Uma ungakaze ekuphileni kwakho uzwe ubukhosi bukaNkulunkulu namalungiselelo Akhe, ingasaphathwa eyokubona nokwamukela igunya likaNkulunkulu, khona-ke uyoba into engenamsebenzi, ngaphandle kokungabaza uyoba into uNkulunkulu afuna ukuyiqothula, uyosindiswa indlela oyikhethile nesinqumo osenzile. Kodwa labo emsebenzini kaNkulunkulu, abangemukela uvivinyo Lwakhe, abangemukela ubukhosi Bakhe, abangathobela igunya Lakhe, futhi kancane kancane baqonde amazwi Akhe, bayozitholela ulwazi lweqiniso ngegunya likaNkulunkulu, ukuqonda kwangempela ngobukhosi Bakhe, futhi ngempela bayoba ngabantu boMdali. Abantu abanjalo kuphela abayosindiswa. Ngoba baye babazi ubukhosi bukaNkulunkulu, ngenxa yokuthi babamukele, ukwazisa kwabo nokuvuma iqiniso lokuthi ubukhosi bukaNkulunkulu bungaphezu kokudalelwa komuntu kuyiqiniso futhi kunembile. Lapho bebhekene nokufa bayokwazi, njengoJobe, ukuba nomqondo ongethuswa ukufa, bazithobe ekuqondiseni nasemalungiselelweni kaNkulunkulu kuzo zonke izinto, ngaphandle kokukhetha nesifiso somuntu. Ngumuntu onjalo kuphela oyokwazi ukubuyela ohlangothini loMdali njengomuntu wangempela odaliwe.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 138)

Umyalo KaNkulunkulu UJehova Kumuntu

UGenesise 2:15-17 UJehova uNkulunkulu wayesemthatha umuntu, wayesembeka ensimini yase-Edene ukuba ayilime futhi ayinakekele. Futhi uJehova uNkulunkulu wamyala umuntu, wathi, Kuyo yonke imithi yensimu ungadla ngokuthanda kwakho: Kepha kuwo umuthi wokwazi okuhle nokubi, ungadli: ngoba ngosuku oyodla ngalo kuwo uyakufa nokufa.

Ukuyengwa Kowesifazane Yinyoka

UGenesise 3:1-5 Manje inyoka yayinobuqili kunazo zonke izilwane zasendle owayezenzile uJehova uNkulunkulu. Yase ithi kowesifazane, Yebo, uNkulunkulu ushilo yini, ukuthi ningadli kuyo yonke imithi yasensimini na? Owesifazane wayesethi enyokeni, Singadla izithelo zemithi yensimu: Kodwa isithelo somuthi ophakathi nensimu, uNkulunkulu uthe, Ningasidli, ningasithinti, ukuba ningafi. Futhi inyoka yabe isithi kowesifazane, aniyikufa nokufa: Ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi mhla nisidla, khona-ke kuyakuvuleka amehlo enu, bese niba njengoNkulunkulu, nikwazi okuhle nokubi.

Lezi ziqephu ezimbili zicashunwe encwadini kaGenesise eBhayibhelini. Ingabe nonke nizijwayele lezi ziqephu ezimbili? Lokhu yinto eyenzeka ekuqaleni ngesikhathi isintu sidalwa ekuqaleni; kuyisehlo esenzeka ngempela. Okokuqala make sibheke ukuthi uJehova uNkulunkulu wabanika umyalo onjani o-Adamu no-Eva, ngenxa yokuthi okuqukethwe yilo myalo kubaluleke kakhulu esihlokweni sethu namhlanje. “Futhi uJehova uNkulunkulu wamyala umuntu, wathi, Kuyo yonke imithi yensimu ungadla ngokuthanda kwakho: Kepha kuwo umuthi wokwazi okuhle nokubi, ungadli: ngoba ngosuku oyodla ngalo kuwo uyokufa nokufa.” Umyalo kaNkulunkulu kulesi siqephu uquketheni? Okokuqala, uNkulunkulu utshela umuntu ukuthi yini angayidla, okwabe kuyizithelo zemithi ehlukehlukene. Akukho ngozi kanye noshevu, zonke zingadliwa futhi zidliwe ngangokufisa komuntu, ngaphandle kokungabaza. Le ingxenye eyodwa. Enye ingxenye iyisexwayiso. Lesi sexwayiso sitshela umuntu umuthi okungafanele adle izithelo zawo—akufanele adle izithelo zomuthi wokwazi okuhle nokubi. Kuzokwenzekani uma ekwenza lokho? UNkulunkulu watshela umuntu: Uma usidla uyokufa nokufa. Ingabe la mazwi aqondile? (Yebo.) Uma uNkulunkulu ubekutshela lokhu kodwa ubungaqondi ukuthi kungani, ubuzokuthatha njengomgomo noma umyalelo okufanele ulandelwe? Kufanele ulandelwe, akunjalo? Kodwa noma ngabe umuntu uyakwazi ukuwulandela, noma cha, amazwi kaNkulunkulu asobala. UNkulunkulu watshela umuntu ngokucacile ukuthi yini angayidla nokuthi yini angenakuyidla, nokuthi kuzokwenzekani uma edla lokho okungafanele akudle. Ngabe kukhona isimo sikaNkulunkulu osibonile kula mazwi amafushane awakhuluma? Ingabe la mazwi kaNkulunkulu aliqiniso? Kungabe kukhona inkohliso? Ingabe kukhona amacebo amanga? (Cha.) Ingabe ikhona into ethusayo? (Cha.) UNkulunkulu ngokuthembeka, ngeqiniso nangobuqotho watshela umuntu lokho ayengakudla nalokho ayengenakukudla, kucacile futhi kusobala. Ingabe ikhona incazelo efihliwe kulawa mazwi? Ingabe lawa mazwi aqondile? Ngabe sikhona isidingo sokuhlawumbisela? (Cha) Akukho sidingo sokuqagela. Incazelo yawo iyabonakala ngokusobala, futhi uyayiqonda ngokushesha lapho uyibona. Kucace bha. Okungukuthi, lokho afuna ukukusho, lokho uNkulunkulu afisa ukukuveza, kusuka enhliziyweni Yakhe. Izinto uNkulunkulu azivezayo zihlanzekile, ziqondile futhi zicacile. Azikho izisusa ezifihlekile, noma izincazelo ezifihliwe. Wakhuluma kumuntu ngokuqondile, emtshela ukuthi yini angayidla nokuthi yini angenakuyidla. Okungukuthi, ngala mazwi kaNkulunkulu umuntu angabona ukuthi inhliziyo kaNkulunkulu isobala, ukuthi inhliziyo kaNkulunkulu ineqiniso. Awekho amacebo nakancane lapha, akukutsheli ukuthi ungadli okudlekayo noma akutshele ukuthi “Kwenze bese ubona ukuthi kuzokwenzekani” ngezinto ongenakuzidla. Akaqonde lokhu. Noma yini uNkulunkulu ayicabangayo enhliziyweni Yakhe yilokho akushoyo. Uma ngithi uNkulunkulu ungcwele ngoba uzibonakalisa futhi azembule kula mazwi ngale ndlela, ungezwa engathi ngenza lukhulu ngento encane noma ukuthi ngelule incazelo Yami kwaze kweqa kakhulu. Uma kunjalo, ungakhathazeki, asikaqedi.

Masikhulume “Ngokuyengwa Kowesifazane Yinyoka.” Ingabe ubani inyoka? (USathane.) USathane udlala indima yokuba isiqhathaniso ohlelweni lukaNkulunkulu lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha futhi indima esingeke sihluleke ukuyisho uma sixoxa ngobungcwele bukaNkulunkulu. Kungani ngisho njalo? Uma ungabazi ububi nokonakala kukaSathane noma imvelo kaSathane, kuzobe awunandlela yokuyibona, noma ukwazi ukuthi buyini ubungcwele ngempela. Ngokudideka, abantu bakholwa ukuthi lokho uSathane akwenzayo kulungile, ngoba baphila phakathi kwalesi simo esonakele. Ngaphandle kwesiqhathaniso, kungenalutho ongaqhathanisa nalo, awunakho ukwazi ukuthi buyini ubungcwele. Kungakho kufanele kukhulunywe ngoSathane lapha. Ukukhuluma okunjalo akukhona nje ukukhuluma okunganalutho. Ngamazwi nezenzo zikaSathane, sizobona ukuthi uSathane wenza kanjani, ukuthi usonakalisa kanjani isintu, ukuthi unemvelo enjani nokuthi ubuso bakhe bunjani. Manje wathini owesifazane enyokeni? Owesifazane walandisa inyoka lokho uJehova uNkulunkulu abekade ekushilo kuye. Uma siya ngalokho akusho, wayeqinisekisile ngokufaneleka kwakho konke loko uNkulunkulu ayekushilo kuye? Akakwazanga ukuthola isiqiniseko ngalokhu, akunjalo? Njengomuntu owayesanda kudalwa, wabe engenalo ikhono lokuhlukanisa phakathi kokuhle nokubi, kanti futhi wayengenalo ikhono lokuqonda nanoma yini emzungezile. Ngokwamazwi awakhuluma enyokeni wayengakaqinisekisi ngamazwi kaNkulunkulu ngokuthi alungile enhliziyweni yakhe; wayenalesi simo sengqondo. Ngakho kwathi lapho inyoka ibona ukuthi owesifazane wayengenaso isimo sengqondo esicacile mayelana namazwi kaNkulunkulu, yathi: “Aniyikufa nokufa: Ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi mhla nisidla, khona-ke kuyakuvuleka amehlo enu, bese niba njengoNkulunkulu, nikwazi okuhle nokubi.” Kukhona okungalungile ngala mazwi? Lapho niqeda ukufunda lo musho, nikwazile ukuthola umqondo ngezinhloso zenyoka? Kungabe yiziphi izinhloso inyoka enazo? (Ukulinga umuntu ukuthi enze isono.) Ifuna ukulinga lo owesifazane ukuthi angagcini amazwi kaNkulunkulu, kodwa ayikhulumanga ngokuqondile Ngakho singasho ukuthi inobuqili kakhulu. Iveza lokho ekushoyo ngendlela enobuqili futhi egwegwesayo ukuze ifinyelele enjongweni yayo eyihlosile, eyigcina ifihlekile kumuntu ngaphakathi kwayo—lokhu ubuqili benyoka. USathane selokhu ekhuluma futhi enza ngale ndlela. Uthi, “ngeke neze,” ngaphandle kokuqinisekisa ngale ndlela noma nangenye. Kodwa lapho ekuzwa lokhu, inhliziyo yalo owesifazane ongenalwazi yathinteka. Inyoka yajabula ngoba amazwi ayo ayebe nomphumela ewufisayo—lokhu kwabe kuyinhloso yenyoka enobuqili. Ngaphezu kwalokho, ngokuthembisa umphumela umuntu ayekholwa ukuthi ungomuhle, yamyenga, yathi, “mhla nisidla, khona-ke kuyakuvuleka amehlo enu.” Ngakho, uyadlinza: “Ukuba amehlo ami avuleke yinto enhle!”. Yase isho okuthile okungcono, amazwi angaziwa umuntu, amazwi asebenzisa amandla amakhulu okulinga phezu kwalabo abawezwayo: “Nizoba njengoNkulunkulu, nikwazi okuhle nokubi.” Ingabe la mazwi awanakuyenga okukhulu kumuntu? Kunjengokuthi umuntu athi kuwe: “Ubuso bakho bunesimo esihle kakhulu. Bufushane nje kancane ngasembonjeni wekhala lakho, kodwa uma ungakulungisa lokho, uyoba unobuhle oseqophelweni eliphezulu emhlabeni! Kumuntu ongakaze afise ukuhlinzelwa ubuhle, inhliziyo yakhe ingathinteka lapho ezwa lawa mazwi? Ingabe la mazwi ayayenga? Ingabe lokhu kuyenga kuyalinga kuwena? Ingabe kuyakuvivinya? (Yebo.) Ingabe uNkulunkulu uyazisho izinto ezinjenga lezi? Ingabe bekukhona ngisho ukhasha lwalokhu emazwini kaNkulunkulu ekade siwabheka manje nje? (Cha.) Ingabe uNkulunkulu usho lokho akucabangayo enhliziyweni Yakhe? Ingabe umuntu angayibona inhliziyo kaNkulunkulu emazwini Akhe? (Yebo.) Kodwa emuva kokuthi inyoka isikhulumile lawo mazwi kowesifazane, ukwazile ukubona inhliziyo yayo? (Cha.) Futhi ngenxa yokungabi nolwazi komuntu, umuntu wayengeka kalula ngamazwi enyoka, futhi walutheka kalula. Ngakho ingabe ukwazile ukubona izinhloso zikaSathane? Ingabe ukwazile ukubona inhloso ngasemuva kwalokho akusho? Ingabe ukwazile ukubona icebo lakhe kanye neqhinga lakhe elinobuqili? (Cha.) Ingabe isimo esinjani esikhonjiswa indlela akhuluma ngayo uSathane? Ingabe ubone ingqikithi enjani kuSathane ngala mazwi? Ingabe inomshoshaphansi? Mhlawumbe ngaphandle uyamamatheka noma akakhombisi lutho nhlobo. Kodwa enhliziyweni yakhe, ucabanga ukuthi uzofinyelela kanjani enjongweni yakhe, futhi yile njongo ongakwazi ukuyibona. Ube usuyengwa yizo zonke izithembiso akunika zona, zonke izinzuzo akhuluma ngazo. Uzibona zizinhle, futhi uzwa ukuthi lokho akushoyo kuwusizo kakhulu, kunohlonze kakhulu kunalokho okushiwo uNkulunkulu. Uma lokhu kwenzeka, ingabe umuntu akaphenduki isiboshwa esithobayo? Ingabe le ndlela esetshenziswa uSathane ayikhohlakele? Uvuma ukululazeka: Ngaphandle kokuphakamisa umunwe, ngale misho emibili uyakujabulela ukumlandela, ukuvumelana naye. Injongo yakhe seyifezekile. Ingabe le njongo yakhe ayiyimbi? Ingabe lobu akubona ubuso bukaSathane obuphansi kakhulu? Emazwini kaSathane, umuntu ubona izinhloso zakhe ezimbi, ubona ubuso bakhe obubi kakhulu futhi ubona ingqikithi yakhe. Akunjalo? Uma uqhathanisa le misho, ngaphandle kokuhlaziya, mhlawumbe ungezwa sengathi amazwi kaJehova uNkulunkulu abuthuntu, ajwayelekile futhi avamile, ukuthi asikho isidingo sokuwathakasela ukuncoma ukuthembeka kukaNkulunkulu. Uma sithatha amazwi kaSathane kanye nobuso bakhe obubi kakhulu futhi siwasebenzise njengesiqhathaniso, nokho, ngabe la mazwi kaNkulunkulu anesisindo esikhulu kubantu banamhlanje? (Yebo.) Ngalesi siqhathaniso, umuntu angezwa ukungabi nasici kukaNkulunkulu okumsulwa. Izwi ngalinye uSathane alishoyo kanye nezisusa zalo, izinhloso zalo kanye nendlela akhuluma ngayo konke konakalisiwe. Isiphi isici esisemqoka sendlela yakhe yokukhuluma? Usebenzisa ukugwegwesa ukukuyenga ungaboni, noma akakuvumeli ukuthi ubone ukuthi iyini injongo yakhe; ukuvumela ukuthi -uheheke, akwenze ukuthi umncome futhi umbabaze. Ingabe akulona leli icebo likaSathane elimiyo njalo? (Yebo.)

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele IV” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 139)

Ingxoxo Phakathi KukaSathane NoNkulunkulu UJehova

UJobe 1:6-11 Kwathi ngelinye ilanga lapho kungena amadodana kaNkulunkulu ema phambi kukaJehova noSathane wangena naye kanye nawo. UJehova wabe esethi kuSathane, Uvelaphi na? Khona-ke uSathane waphendula uJehova, wathi, ekuzuleni emhlabeni, nasekwehleni ngenyuka kuwo. Wayesethi uJehova kuSathane, Ingabe uyiqaphele inceku Yami uJobe, ukuthi akekho ofana naye emhlabeni, indoda engasoleki, elungile futhi emesabayo uNkulunkulu, egwemayo okubi? Khona-ke uSathane wabe esemphendula uJehova, wayesethi, uJobe uyamesaba uNkulunkulu ngeze na? Awumbiyelanga yini yena, nendlu yakhe, nakho konke okwakhe nxazonke? Wabusisa umsebenzi wezandla zakhe, futhi impahla yakhe yandile emhlabeni. Kepha ake welule isandla Sakho manje, bese uthinta konke anakho, futhi uyokuthuka ebusweni Bakho.

UJobe 2:1-5 Kwathi futhi ngelinye ilanga kwangena amadodana kaNkulunkulu ema phambi kukaJehova, noSathane wangena kanye nawo ukuma phambi kukaJehova wase ethi kuSathane, Uvelaphi na? USathane waphendula uJehova, futhi wathi, ekuzuleni emhlabeni, nasekwehleni ngenyuka kuwo. UJehova wayesethi kuSathane, Ingabe uyiqaphele inceku Yami uJobe, ukuthi akekho ofana naye emhlabeni, uyindoda engenasici, elungileyo, loyo osaba uNkulunkulu, nogwema okubi? Futhi usabambelela ekuthembekeni kwakhe, yize ungivusele ukumbhubhisa engenacala. USathane wabe esemphendula uJehova, wayesethi, Isikhumba ngesikhumba, yebo, konke lokho umuntu anakho uyakunika ngokuphila kwakhe. Kepha lula isandla Sakho manje, futhi uthinte amathambo akhe nenyama yakhe, futhi uyokukuthuka ebusweni Bakho.

Lezi ziqephu ezimbili ziyingxoxo phakathi kukaNkulunkulu noSathane, futhi zilandisa ukuthi uNkulunkulu wathini nokuthi uSathane wathini. Ingabe kuningi okwashiwo uNkulunkulu? UNkulunkulu akazange akhulume kakhulu, futhi wakhuluma kalula kakhulu. Singabubona ubungcwele bukaNkulunkulu emazwini alula kaNkulunkulu? Abanye bazothi lokhu akulula. Ngakho singabubona ububi obukhulu bukaSathane ezimpendulweni zakhe? (Yebo.) Asiqale ngokubheka ukuthi uhlobo luni lombuzo uJehova uNkulunkulu awubuza uSathane. (“Uvelaphi na?”) Ingabe umbuzo oqondile lona? Ingabe ikhona incazelo efihliwe? (Cha.) Umbuzo nje, kuphela, ongenayo enye inhloso. Uma benginganibuza: “Uvelaphi?” Beningaphendula kanjani? Ingabe umbuzo onzima ukuwuphendula? Ningathi: “Ekuzuleni emhlabeni nasekuhambahambeni kuwo”? (Cha.) Ngeke niphendule kanje, ngakho nizwa kanjani uma nibona uSathane ephendula ngale ndlela? (Sizwa ukuthi uSathane akanangqondo futhi unobuqili.) Ningasho ukuthi ngizizwa kanjani? Njalo uma ngibona lawa mazwi ngizizwa nginengiwe, ngenxa yokuthi ukhuluma ngaphandle kokusho okuthile. Ingabe wawuphendula umbuzo kaNkulunkulu? Amazwi akhe ayengeyona impendulo, kwakungenamphumela. Ayengeyona impendulo eqondiswe embuzweni kaNkulunkulu. “Ekuzuleni emhlabeni, nasekwehleni ngenyuka kuwo.” Ngabe uqondani ngala mazwi? Uvelaphi ngempela uSathane? Niyitholile impendulo? (Cha.) Lobu “ubuhlakani” bobuqili bukaSathane, ukungavumeli noma ubani ukuthi athole ukuthi uthini ngempela. Seniwezwile lawa mazwi, nilokhu ningenakuqonda ukuthi utheni, kepha useqedile ukuphendula. Ukholwa ukuthi uphendule ngokuphelele. Ingabe uzizwa unjani-ke? Unengekile? (Yebo). Manje uqala ukunengeka ngala mazwi. USathane akakhulumi ngendlela eqondile, ngalokho ekushiya unwaya ikhanda ungakwazi ukuqonda umthombo wamazwi akhe. Ngezinye izikhathi ukhuluma ngokoqondile, futhi ngezinye izikhathi ubuswa yingqikithi yakhe, imvelo yakhe uqobo. La mazwi aphuma ngqo emlonyeni kaSathane. Awacatshangwanga isikhathi eside futhi ashiwo nguSathane, ecabanga ukuthi uhlakaniphile; wawasho kalula nje. Lapho umbuza ukuthi uvelaphi, usebenzisa la mazwi ukukuphendula. Uzizwa udidekile kakhulu, uhlale ungazi ukuthi uvelaphi ngempela. Ingabe kukhona abanye phakathi kwenu abakhuluma kanje? (Yebo.) Ingabe indlela enjani lena yokukhuluma? (Iyadida futhi ayinikezi impendulo eqinisekile.) Singasebenzisa amagama anjani ukuchaza le ndlela yokukhuluma? Iyaphambukisa futhi iyakhohlisa, akunjalo? Ake ucabange umuntu engafuni ukuba abanye bazi ukuthi ubekuphi izolo. Uyambuza: “Ngikubonile izolo. Ubuyaphi?” Akakuphenduli ngendlela eqondile ukusho ukuthi uye kuphi izolo. Uthi “Bekuwolunye usuku olumangalisayo izolo. Angive ngikhathele!” Uwuphendulile umbuzo wakho? Yebo, kodwa bekungeyona impendulo obukade uyifuna. Lobu “ubuhlakani” bobuqili bomuntu. Awusoze wathola ukuthi uchaza ukuthini noma uqonde umthombo noma inhloso esemuva kwamazwi akhe. Awuyazi azama ukuyigwema ngoba enhliziyweni yakhe unendaba yakhe uqobo—lokhu umshoshaphansi. Ingabe nani nivamile ukukhuluma ngale ndlela? (Yebo.) Ingabe yini-ke inhloso yenu? Ingabe kwesinye isikhathi ukuvikela lokho okubalulekile kuwena, kwesinye isikhathi ukugcina indawo yakho, isiqu sakho, ukugcina izimfihlo zempilo yakho yangasese, ukulondoloza udumo lwakho? Noma ngabe iyiphi inhloso, ayihlukani nalokho okubalulekile kuwe, ixhumene naloku okubalulekile kuwe. Ingabe akuyona imvelo yomuntu lena? Ngakho-ke ingabe wonke umuntu onalolu hlobo lobuntu akahlobene noSathane? Singakusho lokhu, akunjalo? Ngokujwayelekile, lokhu kubonakaliswa kuyanenga futhi kuyenyanyeka. Nawe manje nizizwa ninengekile, akunjalo? (Yebo.)

Uma siphinda sibheka isiqephu sokuqala, uSathane uyaphinda uphendula uJehova, ethi: “UJobe uyamesaba uNkulunkulu ngeze na?” Uqala ukuhlasela isinqumo sikaJehova mayelana noJobe, futhi loku kuhlasela kunobutha phakathi. “Awumbiyelanga yini yena, nendlu yakhe, nakho konke okwakhe nxazonke?” Lokhu ukuqonda nokuhlola kukaSathane umsebenzi kaJehova uNkulunkulu kuJobe. USathane uwuhlola kanje, ethi: “Ubusise umsebenzi wezandla zakhe, futhi impahla yakhe yandile emhlabeni. Kepha ake welule isandla Sakho manje, bese uthinta konke anakho, futhi uyokuthuka ebusweni Bakho.” USathane uhlala ekhuluma ngendlela edidayo, kodwa lapha ukhuluma ngokuqiniseka. Nokho, la mazwi akhulunywa ngokuqiniseka awukuhlasela, ukuhlambalaza nombango noJehova uNkulunkulu, noNkulunkulu uqobo Lwakhe. Ingabe nizizwa kanjani uma niwezwa? Ingabe nizwa ukuzonda? Niyakwazi ukubona izinhloso zakhe? Okokuqala nje, uphikisa isinqumo sikaJehova uNkulunkulu ngoJobe—lowo omesabayo uNkulunkulu abalekela ububi. Uphinde aphikise konke uJobe akushoyo nakwenzayo, okungukuthi, uphikisa ukwesaba kwakhe uJehova. Ngabe kubeka icala? USathane uyasola, uyaphikisa futhi uyakungabaza konke uJehova akwenzayo nakushoyo. Akakholwa, uthi “Uma Wena uthi izinto zinje, kungani mina ngingazibonanga? Wena umnike izibusiso eziningi kakhulu, angekwesabe kanjani?” Akukhona ukuphikisa konke uNkulunkulu akwenzayo lokhu? Ukusola, ukuphikisa, ukuhlambalaza—ingabe amazwi akhe akanalo uchuku? Ingabe awayikho ukuvezwa kwangempela kwalokho uSathane akucabangayo enhliziyweni yakhe? Ngokuqinisekile la mazwi awafani namazwi esiqeda ukuwafunda manje: “Ekuzuleni emhlabeni, nasekwehleni ngenyuka kuwo.” Ahluke ngokuphelele kulawo. Ngala mazwi, uSathane uveza ngokusobala isimo sengqondo ngoNkulunkulu kanye nokwenyanya ukwesaba uNkulunkulu kukaJobe okusenhliziyweni yakhe. Ngesikhathi lokhu kwenzeka, unya kanye nemvelo yakhe embi, kudalulwa ngokuphelele. Uyabenyanya labo abesaba uNkulunkulu, uyabenyanya labo ababalekela okubi, futhi ngisho nakakhulu wenyanya uJehova uNkulunkulu ngokunika abantu izibusiso. Ufuna ukusebenzisa leli thuba ukubhubhisa uJobe amphakamisa ngesandla Sakhe, ukumcekela phansi, ethi: “Wena uthi uJobe uyakwesaba futhi ubalekela okubi.” Mina ngibona ngenye indlela. Usebenzisa izindlela ezinhlobonhlobo ukuchukuluza kanye nokulinga uJehova, futhi usebenzisa izindlela ezinhlobonhlobo ukuze uJehova uNkulunkulu anikele uJobe kuSathane ukuba asetshenziswe, alinyazwe futhi alawulwe kungenamkhawulo. Ufuna ukusebenzisa leli thuba ukuqothula le ndoda elungile futhi ephelelisiwe emehlweni kaNkulunkulu. Ingabe ukuba kwakhe nenhliziyo eyilolu hlobo isigubhugubhu sesikhashana? Cha, akusona. Kade kulokhu kwakheka. UNkulunkulu uyasebenza, uNkulunkulu unakekela umuntu, ubheka umuntu, kanti uSathane uyamlandelisisa. Noma ngubani uNkulunkulu amenzela umusa, uSathane naye uyamqapha, amlandele ngemuva. Uma uNkulunkulu efuna lo muntu, uSathane angenza konke okusemandleni akhe ukuvimba uNkulunkulu, ngokusebenzisa izindlela ezimbi ezininginingi ukulinga, ukuhlupha nokuphihliza umsebenzi uNkulunkulu awenzayo ukuze afeze injongo yakhe efihliwe. Ingabe yini injongo yakhe? Akafuni ukuba uNkulunkulu abe noma nobani; ufuna bonke labo uNkulunkulu abafunayo, ukuhlala kubona, ukubalawula, ukubaphatha ukuze bakhonze yena, ukuze benze izenzo ezimbi kanye naye. Ingabe akuyona inhloso kaSathane embi? Ngokujwayelekile, nivame ukuthi uSathane ukhohlakele, mubi kakhulu, kodwa nike nambona? Ningakwazi ukubona kuphela ukuthi umuntu mubi kangakanani kodwa anikaboni eqinisweni ukuthi uSathane ukhohlakele kangakanani ngempela. USathane usempini noNkulunkulu, elandela njalo ngemuva Kwakhe. Injongo yakhe ukudiliza wonke umsebenzi uNkulunkulu afuna ukuwenza, ukuthathela kuye nokulawula labo uNkulunkulu abafunayo, ukucima ngokuphelele labo uNkulunkulu abafunayo. Uma bengapheliswanga nya, baba ngabakaSathane ukuze basetshenziswe nguye—lena injongo yakhe. Bese, uNkulunkulu wenzani? UNkulunkulu usho umusho olula nje kulesi siqephu; awukho umbhalo wanoma yini enye uNkulunkulu ayenzayo, kodwa siyabona kunemibhalo eminingi ngalokho uSathane akwenzayo nakushoyo. Esiqeshini sombhalo esingezansi, uJehova wabuza uSathane, “Uvelaphi na?” Ingabe ithini impendulo kaSathane? (Iselokhu iwukuthi “Ekuzuleni emhlabeni, nasekwehleni ngenyuka kuwo.”) Iselokhu iyilowo musho. Ingabe sewube kanjani isiqubulo sikaSathane, ubuciko bukaSathane? Ingabe uSathane akanayo inzondo? Ukusho lo musho onengayo kanye kwenele. Kungani uSathane ebuyela kulo musho njalo? Lokhu kubonisa into eyodwa: imvelo kaSathane ayiguquki. Ubuso bakhe obubi kakhulu akuyona into angayigcina ifihliwe isikhathi eside. UNkulunkulu umbuza umbuzo futhi uphendula ngale ndlela embi, akusaphathwa ukuthi ubaphatha kanjani abantu! Akesabi uNkulunkulu, Akamesabi uNkulunkulu, futhi akamlaleli uNkulunkulu. Ngakho unesibindi sokuchachaza phambi kukaNkulunkulu ngokungabi namahloni, ukusebenzisa la mazwi afanayo ukuziba umbuzo kaNkulunkulu, ukusebenzisa le mpendulo efanayo ukuphendula umbuzo kaNkulunkulu, ukuzama ukusebenzisa le mpendulo ukujabhisa uNkulunkulu—lobu ubuso obubi bukaSathane. Akakholelwa ekubeni ngumninimandla onke kukaNkulunkulu, akakholelwa egunyeni likaNkulunkulu, futhi ngokuqinisekile akazimisele ukulalela ngaphansi kokubuswa nguNkulunkulu. Uhlala ephikisana noNkulunkulu njalo, uhlala ehlasela konke uNkulunkulu akwenzayo, ezama ukuphihliza konke uNkulunkulu akwenzayo—lokhu injongo yakhe embi.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele IV” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 140)

Ingxoxo Phakathi KukaSathane NoNkulunkulu UJehova

UJobe 1:6-11 Kwathi ngelinye ilanga lapho kungena amadodana kaNkulunkulu ema phambi kukaJehova noSathane wangena naye kanye nawo. UJehova wabe esethi kuSathane, Uvelaphi na? Khona-ke uSathane waphendula uJehova, wathi, ekuzuleni emhlabeni, nasekwehleni ngenyuka kuwo. Wayesethi uJehova kuSathane, Ingabe uyiqaphele inceku Yami uJobe, ukuthi akekho ofana naye emhlabeni, indoda engasoleki, elungile futhi emesabayo uNkulunkulu, egwemayo okubi? Khona-ke uSathane wabe esemphendula uJehova, wayesethi, uJobe uyamesaba uNkulunkulu ngeze na? Awumbiyelanga yini yena, nendlu yakhe, nakho konke okwakhe nxazonke? Wabusisa umsebenzi wezandla zakhe, futhi impahla yakhe yandile emhlabeni. Kepha ake welule isandla Sakho manje, bese uthinta konke anakho, futhi uyokuthuka ebusweni Bakho.

UJobe 2:1-5 Kwathi futhi ngelinye ilanga kwangena amadodana kaNkulunkulu ema phambi kukaJehova, noSathane wangena kanye nawo ukuma phambi kukaJehova wase ethi kuSathane, Uvelaphi na? USathane waphendula uJehova, futhi wathi, ekuzuleni emhlabeni, nasekwehleni ngenyuka kuwo. UJehova wayesethi kuSathane, Ingabe uyiqaphele inceku Yami uJobe, ukuthi akekho ofana naye emhlabeni, uyindoda engenasici, elungileyo, loyo osaba uNkulunkulu, nogwema okubi? Futhi usabambelela ekuthembekeni kwakhe, yize ungivusele ukumbhubhisa engenacala. USathane wabe esemphendula uJehova, wayesethi, Isikhumba ngesikhumba, yebo, konke lokho umuntu anakho uyakunika ngokuphila kwakhe. Kepha lula isandla Sakho manje, futhi uthinte amathambo akhe nenyama yakhe, futhi uyokukuthuka ebusweni Bakho.

Ohlelweni lokuphatha lukaNkulunkulu lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, lezi ziqephu ezimbili ezishiwo uSathane kanye nezinto uSathane azenzayo eNcwadini kaJobe zimele ukumelana kwakhe noNkulunkulu, futhi lokhu uSathane ekhombisa ubuyena boqobo. Uwabonile amazwi nezenzo zikaSathane empilweni yangempela? Uma ukubona, kungenzeka ungacabangi ukuthi yizinto ezikhulunywe nguSathane, kodwa esikhundleni salokho ucabange ukuthi izinto ezikhulunywe ngumuntu. Ingabe yini eboniswayo, uma izinto ezinjalo zikhulunywa ngumuntu? USathane oboniswayo. Ngisho noma umbona, ulokhu ungaqondi ukuthi zikhulunywa nguSathane ngempela. Kodwa lapha namanje ubonile ngokusobala lokho uSathane uqobo lwakhe akushilo. Usunokuqonda okusobala, okucace bha ngobuso obubi kakhulu nokukhohlakala kukaSathane. Ngakho ingabe lezi ziqephu ezimbili ezikhulunywa nguSathane zibalulekile kubantu banamhlanje ukuze bakwazi ukwazi imvelo kaSathane? Ingabe lezi ziqephu ezimbili zifanelekile ukuthi ziqoqwe ukuze isintu namhlanje sikwazi ukubona ubuso obubi kakhulu bukaSathane, ukubona ubuso bukaSathane bangempela basekuqaleni. Nakuba ukusho lokho kungabonakala kungafanelekile kahle, ukukubeka ngale ndlela kusengathathwa ngokuthi kuqondile. Ngingakubeka ngale ndlela kuphela futhi uma ningakuqonda, ngakho kwenele. Kaninginingi, uSathane uhlasela izinto uJehova uNkulunkulu azenzayo, ephonsa izinsolo ngokwesaba uJehova kukaJobe. Uzama ukuchukuluza uJehova ngezindlela ezinhlobonhlobo, enza uJehova ukuthi amvumele ukuthi alinge uJobe. Amazwi akhe ngakho-ke avusa ulaka kakhulu. Ngakho ngitshele, lapho uSathane esewakhulumile la mazwi, uNkulunkulu angabona ngokucacile ukuthi uSathane ufuna ukwenzani? (Yebo.) Enhliziyweni kaNkulunkulu, le ndoda uJobe uNkulunkulu ayibukayo—le nceku kaNkulunkulu, le uNkulunkulu ayithatha njengomuntu olungile, umuntu ophelelisiwe—ingabe angalumela lolu hlobo lokulingwa? (Yebo.) Kungani uNkulunkulu eqiniseke kangaka ngalokho? Ingabe uNkulunkulu uhlale ehlola inhliziyo yomuntu? (Yebo.) Ngakho ingabe uSathane uyakwazi ukuhlola inhliziyo yomuntu? USathane akakwazi. Nakuba uSathane ekwazi ukubona inhliziyo yomuntu, imvelo yakhe embi ayisoze yakholwa ukuthi ubungcwele wubungcwele, noma ukuthi ukungcola wukungcola. USathane omubi akasoze azisa noma yini engcwele, elungile noma egqamile. USathane akukho angakwenza ngaphandle kokwenza konke okusemandleni ukwenza ngokuhambisana nemvelo yakhe, ububi bakhe, kanye nangalezi ndlela azisebenzisayo. Ngisho noma kubiza ukuthi ajeziswe noma abhujiswe nguNkulunkulu, akanqikazi ukuphikisana noNkulunkulu ngenkani—lokhu ukukhohlakala, lena imvelo kaSathane. Ngakho kulesi siqephu, uSathane uthi: “Isikhumba ngesikhumba, yebo, konke lokho umuntu anakho uyakunika ngokuphila kwakhe. Kepha lula isandla Sakho manje, futhi uthinte amathambo akhe nenyama yakhe, futhi uyokukuthuka ebusweni Bakho.” USathane ucabanga ukuthi ukwesaba uNkulunkulu komuntu kungenxa yokuthi umuntu ekade ethole izinzuzo eziningi kakhulu kuNkulunkulu. Umuntu uthola izinzuzo kuNkulunkulu, ngakho uthi uNkulunkulu ulungile. Kodwa akukhona ukuthi uNkulunkulu ulungile, kungenxa nje yokuthi umuntu uthola izinzuzo eziningi kakhulu yingakho engesaba uNkulunkulu ngale ndlela: Uma nje uNkulunkulu emephuca lezi zinzuzo, uzobe eselahla uNkulunkulu. Emvelweni yakhe embi, uSathane akakholelwa ukuthi inhliziyo yomuntu ingamesaba uNkulunkulu ngempela. Ngenxa yemvelo yakhe embi akazi ukuthi buyini ubungcwele, akusaphathwa ukuthi ukuhlonipha okukhulu okunokwesaba kuyini. Akazi ukuthi kuyini ukulalela uNkulunkulu, kuyini ukwesaba uNkulunkulu. Ngoba yena akamazi umuntu, ucabanga ukuthi, umuntu naye ngeke amesabe uNkulunkulu. Ngitshele, uSathane akamubi na? Ngaphandle kwebandla lethu, kuzo zonke izinhlobonhlobo zezinkolo namahlelo, noma amaqembu ezenkolo noma ezokuhlalisana kwabantu, abekho abakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu, ingasaphathwa eyakukholwa ukuthi uNkulunkulu ube yinyama futhi wenza umsebenzi wokwahlulela, ngakho bacabanga ukuthi lokho okholelwa kukho nakho akusiyena uNkulunkulu. Umuntu ofebayo ubuka futhi abone wonke omunye umuntu efeba, njengaye. Umuntu oqamba amanga sonke isikhathi ubuka futhi abone ukuthi akekho umuntu othembekile, ubabona bonke beqamba amanga. Umuntu omubi ubona bonke abantu bebabi futhi ufuna ukulwa nabo bonke ababonayo. Kanti labo bantu abanokwethembeka okuqhathanisekayo babona wonke umuntu ethembekile, ngakho bahlala bekhohliswa njalo, bayaphangwa njalo, futhi ayikho into abangayenza. Ngisho lezi zibonelo ezimbalwa ukuze nibe nesiqiniseko kakhulu: imvelo embi kaSathane akuyona into eyimpoqo okwesikhashana noma into edalwa indawo akuyo, noma akusona isibonakaliso sesikhashana esidalwa yinoma isiphi isizathu noma isendlalelo. Akunjalo neze! Akakwazi ukuba okunye ngaphandle kwale ndlela! Akakwazi ukwenza noma yini elungile. Ngisho noma esho into okumnandi ukuyizwa, umane ekuyenga nje. Lapho amazwi akhe anda ngokuthandeka, ukungacasuli, ukuba mnene, yilapho zinonya kakhulu izinhloso zakhe ezimbi ngemuva kwalawo mazwi. Ingabe ubuso obunjani, imvelo enjani uSathane ayikhombisayo kulezi ziqephu ezimbili? (Enomshoshaphansi, enonya futhi embi.) Isimilo sakhe sokuqala sibi, sibi kakhulu futhi sinonya.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele IV” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 141)

UNkulunkulu wadala umuntu futhi kusukela lapho wayelokhu ehola impilo yesintu. Noma ngokunika isintu izibusiso, ukubanika imithetho, ukubeka imigomo enhlobonhlobo yempilo, ingabe niyazi ukuthi yini inhloso kaNkulunkulu ngokwenza lezi zinto? Okokuqala, ungasho ngokuqinisekile ukuthi konke uNkulunkulu akwenzayo, ukwenzela ukusiza isintu? Ningacabanga ukuthi lo musho ubanzi futhi awusho lutho, kodwa uma sikhuluma ngempela, akukhona konke yini uNkulunkulu akwenzayo okokuhola nokuqondisa umuntu ekuphileni impilo ejwayelekile? Noma ngabe okokuthi umuntu agcine imigomo Yakhe noma agcine imithetho Yakhe, inhloso kaNkulunkulu ukuthi umuntu angakhonzi uSathane, angalinyazwa uSathane; lokhu kuyisisekelo, futhi lokhu kwenziwa ekuqaleni ngqa. Ekuqaleni ngqa, lapho umuntu engayiqondi intando kaNkulunkulu wathatha imithetho nemigomo elula futhi wenza imibandela eyayiphethe zonke izibonakaliso ongazicabanga. Le mibandela ilula, kepha phakathi kwayo iqukethe intando kaNkulunkulu. UNkulunkulu uyasilondoloza, uyasazisa futhi usithanda kakhulu isintu. Ingabe akunjalo? (Yebo.) Ngakho singasho ukuthi inhliziyo yakhe ingcwele? Singathi inhliziyo yakhe ihlanzekile? (Yebo.) Ingabe uNkulunkulu unazo noma iziphi izimbangela ezingezinhle. (Cha.) Ngakho le nhloso Yakhe yinhle futhi ilungile? (Yebo.) Akukhathaleki ukuthi yimiphi imibandela uNkulunkulu ayenza, ngokuhamba komsebenzi Wakhe yonke inomphumela omuhle kumuntu, futhi iyahola endleleni. Manje ngabe kukhona nanoma yimiphi imicabango yobugovu emqondweni kaNkulunkulu? Ingabe uNkulunkulu unezinye izinhloso ezengeziwe, mayelana nomuntu, noma ingabe ufuna ukusebenzisa umuntu ngendlela ethile? (Cha.) Akunjalo neze. UNkulunkulu wenza njengoba esho, futhi ucabanga kanjalo enhliziyweni Yakhe. Akanayo inhloso exubile, akanayo imicabango enobunqonqela. Akazenzeli lutho Yena, kodwa umuntu umenzela yonke into ngokuphelele, ngaphandle kwezinhloso Zakhe siqu. Nakuba enezinhlelo kanye nezinhloso ngomuntu, akenzi lutho ezenzela Yena uqobo. Yonke into ayenzayo, uyenzela isintu, ukuvikela isintu, ukuvimbela isintu ukuba singaduswa. Ngakho ingabe le nhliziyo ayilona igugu? Ingabe uyalubona ngisho uphawu oluncinyane lwale nhliziyo eyigugu kuSathane? Awuboni ngisho uphawu olulodwa lwalokhu kuSathane. Yonke into uNkulunkulu ayenzayo ibonakala kalula. Ngokubuka indlela uNkulunkulu asebenza ngayo, usebenza kanjani? Ingabe uNkulunkulu uthatha le mithetho nala mazwi Akhe awabophe awaqinise ekhanda lomuntu ngamunye, njengesibekelo sokuqinisa ibhande ekhanda lomuntu,[a] ewaphoqelela phezu komuntu ngamunye. Ingabe Usebenza ngale ndlela? (Cha.) Ngakho uNkulunkulu uwenza ngayiphi indlela umsebenzi Wakhe? (Uyasihola. Uyaseluleka futhi asikhuthaze.) Ingabe uyanisongela? Ingabe ukhuluma nani agwegwese? (Cha.) Uma ungaliqondi iqiniso, uNkulunkulu ukuhola kanjani? (Uletha ukukhanya.) Uletha ukukhanya kuwe, ekutshela ngokucacile ukuthi lokhu akuhambisani neqiniso, nokuthi kufanele wenzeni. Kulezi zindlela uNkulunkulu asebenza ngazo, uzwa ukuthi unaluphi uhlobo lobudlelwano noNkulunkulu? Ngabe zikwenza uzwe ukuthi uNkulunkulu ukude nokuthintwa nguwe? (Cha) Ngakho zikwenza uzizwe unjani? UNkulunkulu useduze nawe ngokukhethekile, alikho ibanga phakathi kwenu. Uma uNkulunkulu ekuhola, uma Yena ekuhlinzekela, ekusiza futhi ekweseka, uzwa umusa kaNkulunkulu, ukuhlonipheka Kwakhe, uyezwa ukuthi uthandeka kakhulu, ukufudumala. Kodwa uma uNkulunkulu ekuthethisa ngenxa yokonakala kwakho, noma lapho ekwahlulela futhi ekuqondisa ngenxa yokuhlubuka Kuye, uNkulunkulu usebenzisa yiphi indlela? Ingabe ukukhuza ngamazwi? Ingabe ukuqondisa ngendawo okuyo nangabantu, ngezindaba nangezinto? (Yebo.) Ingabe lokho kuqondiswa kufinyelela kuliphi izinga? Ingabe lifinyelela lifinyelela kulelo qophelo lapho uSathane elimaza khona umuntu? (Cha, lifinyelela ezingeni umuntu angalibekezelela.) UNkulunkulu usebenza ngendlela emnene, ethambileyo, enothando futhi enakekelayo, indlela elinganisiwe futhi efanelekile ngempela. Indlela Yakhe ayikwenzi uzwe imizwa enamandla kakhulu, njengokuthi, “UNkulunkulu kufanele angivumele ukuthi ngenze lokhu” noma “UNkulunkulu kufanele angivumele ngenze lokhuya.” UNkulunkulu akakuniki neze uhlobo lwesimo sengqondo olunamandla kakhulu noma imizwa enamandla kakhulu eyenza izinto zingabekezeleki. Akunjalo? Ngisho noma uwemukela amazwi kaNkulunkulu esahlulelo nokusola, uzizwa kanjani-ke? Lapho uzwa igunya namandla kaNkulunkulu, uzizwa kanjani-ke? Uyezwa ukuthi uNkulunkulu unobunkulunkulu futhi akoniwa? (Yebo.) Ingabe uzizwa ukude noNkulunkulu ngalezi zikhathi? Ingabe uzizwa unokwesaba uNkulunkulu? Cha, kunalokho uzwa ukuhlonipha okwesabekayo uNkulunkulu. Ngabe abantu abazizwa zonke lezi zinto ngenxa yomsebenzi kaNkulunkulu? Ngabe bebengaba nale mizwa uma ngabe uSathane esebenzile kumuntu? (Cha). UNkulunkulu usebenzisa amazwi Akhe, iqiniso Lakhe kanye nempilo Yakhe ukuhlinzekela umuntu njalo, ukweseka umuntu. Lapho umuntu ebuthakathaka, lapho umoya womuntu uphansi, uNkulunkulu ngokuqinisekileyo akakhulumi ngesankahlu, ethi: “Ungaphatheki kabi. Yini ekuphethe kabi? Kungani ubuthakathaka? Yini ozoze ube buthakathaka ngenxa yayo? Kungani ubuthakathaka? Siphi isizathu sokuba buthakathaka? Uhlala ubuthakathaka kakhulu, futhi uhlala unombono ongemuhle! Yini oyiphilelayo? Vele ufe! Ingabe usebenza ngale ndlela uNkulunkulu? (Cha.) Ingabe uNkulunkulu unalo igunya lokwenza ngale ndlela? (Yebo.) Kepha uNkulunkulu akasebenzi ngale ndlela. Isizathu sokuthi uNkulunkulu angenzi ngale ndlela yingenxa yengqikithi Yakhe, ingqikithi yobungcwele bukaNkulunkulu. Uthando Lwakhe ngomuntu, ukulondoloza nokwazisa Kwakhe umuntu ngeke kuvezwe ngokucacile ngomusho owodwa noma emibili. Akuyona into elethwa ukuziqhayisa komuntu kodwa into uNkulunkulu ayiletha ngokuyenza uqobo; kuyisambulo sengqikithi kaNkulunkulu. Ingabe zonke lezi zindlela uNkulunkulu asebenza ngazo, zingamvumela umuntu ukuthi abone ubungcwele bukaNkulunkulu? Kuzo zonke lezi zindlela uNkulunkulu asebenza ngazo, kuhlangene nezinhloso ezinhle zikaNkulunkulu, kuhlangene nemiphumela uNkulunkulu afisa ukuyifeza kumuntu, kuhlangene ngezindlela ezehlukene uNkulunkulu azisebenzisayo ukusebenza kumuntu, umsebenzi awenzayo, lokho afuna ukuthi umuntu akuqonde—ingabe usuke wabona noma ibuphi ububi noma ubuqili ezinhlosweni ezinhle zikaNkulunkulu? (Cha.) Ngakho kukho konke uNkulunkulu akwenzayo, konke uNkulunkulu akushoyo, konke akucabangayo enhliziyweni Yakhe, kanye nayo yonke ingqikithi kaNkulunkulu ayembulayo—singambiza uNkulunkulu ngokuthi ungcwele? (Yebo.) Ingabe ukhona noma imuphi umuntu owake wabona lobu bungcwele emhlabeni, noma kuye uqobo? Ngaphandle kukaNkulunkulu, ingabe uke wabubona kunoma imuphi umuntu noma kuSathane? (Cha.) Kulokho esesikhulume ngako kuze kube manje, singambiza uNkulunkulu njengoNkulunkulu oyingqayizivele, ongcwele uqobo Lwakhe? (Yebo.) Konke lokho uNkulunkulu akunika umuntu kuhlangene namazwi kaNkulunkulu, izindlela ezahlukene uNkulunkulu asebenza ngazo kumuntu, lokho uNkulunkulu akutshela umuntu, lokho uNkulunkulu akukhumbuza umuntu, konke lokho akwelulekayo futhi akukhuthazayo, kuvela engqikithini eyodwa: Kuvela ebungcweleni bukaNkulunkulu. Uma bekungekho uNkulunkulu ongcwele kakhulu kangaka, akekho umuntu obengathatha indawo Yakhe ukwenza umsebenzi awenzayo. Uma uNkulunkulu ubethatha laba bantu futhi abanikezele kuSathane ngokuphelele, nike nacabanga ukuthi ningabe nisesimweni esinjani namhlanje? Ingabe nihlezi lapha niphelele futhi ninjengoba ninjalo? Ingabe nani ningathi: “Ekuzuleni emhlabeni, nasekwehleni ngenyuka kuwo”? Ingabe ningachachaza kakhulu, neyise kakhulu futhi niziqhayise ngaphandle kwamahloni phambi kukaNkulunkulu, futhi nikhulume ngale ndlela? (Yebo.) Ningakwenza ngamaphesenti ayikhulu! Ningakwenza nakanjani! Isimo sengqondo kaSathane ngomuntu sibavumela ukuthi babone ukuthi imvelo kaSathane nengqikithi yakhe kuhlukile ngokuphelele kokukaNkulunkulu. Iyiphi ingqikithi kaSathane ephambene nobungcwele bukaNkulunkulu? (Ububi bakhe.) Imvelo embi kaSathane iphambene nobungcwele bukaNkulunkulu. Isizathu sokuthi kungani iningi labantu lingakuboni ukuthi lokhu kuvezwa nale ngqikithi yobungcwele bukaNkulunkulu kungenxa yokuthi baphila ngaphansi kwamandla kaSathane naphakathi egcekeni lapho kuhlala khona uSathane. Abazi ukuthi buyini ubungcwele noma bazi ukuthi bangabuchaza kanjani ubungcwele. Ngisho noma uqonda ubungcwele bukaNkulunkulu, ulokhu ungakwazi ukubuchaza njengobungcwele bukaNkulunkulu nganoma isiphi isiqiniseko. Lokhu ukungafani ekwazini komuntu ubungcwele bukaNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele IV” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Imibhalo yaphansi:

a. “Isibekelo sokuqinisa ibhande” yiqhinga lomlingo elisetshenziswa umfundisi uTang Sanzang enovelini ethi Uhambo Oluya Entshonalanga. Usebenzisa lesi sibekelo ukulawula uSun Wukong ngokuqinisa ibhande lensimbi elizungeze ikhanda likaSun Wukong, emdalela ukuphathwa yikhanda elibuhlungu, ngalokho emlawula. Sesiphenduke isingathekiso sokuchaza into ebopha umuntu.

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 142)

Ingabe iluphi uhlobo lwesici esifanekisayo esikhonjiswa umsebenzi kaSathane kumuntu? Kufanele nazi ukufunda kulokho enedlule kukhona—kuyisici esifanekisa uSathane kakhulu, into ayenza kakhulu, into azama ukuyenza ngomuntu ngamunye. Mhlawumbe anikwazi ukubona lesi sici, ngakho anizwa ukuthi wesabeka futhi unenzondo kangakanani uSathane. Ingabe ukhona owaziyo ukuthi isiphi lesi sici? (Yonke into ayenzayo uyenza ukulimaza umuntu.) Wenza izinto ukulimaza umuntu. Ingabe umlimaza kanjani umuntu? Ungangikhombisa kahle ngempela futhi ufake nemininingwane? (Uyayenga, ahuhe futhi alinge umuntu.) Kunjalo, lokhu kukhombisa izibonakaliso eziningi. Uphinde adukise, ahlasele futhi asole umuntu—Konke lokhu. Ingabe kukhona okunye? (Uqamba amanga.) Ukuphamba nokuqamba amanga kufika kalula kakhulu kuSathane. Uvame ukukwenza ngendlela yokuthi amanga ayagobhoza ephuma emlonyeni wakhe ngaphandle kokuthi adinge ukuthi acabange. Okunye futhi? (Utshala ukungezwani.) Lena ayibalulekile kangako. Ngizonichazela into ezonethusa, kodwa angikwenzeli ukunisabisa. UNkulunkulu uyasebenza kumuntu futhi umuntu uyaziswa esimweni sengqondo kaNkulunkulu nasenhliziyweni Yakhe. Ngokuphambene nalokho, ingabe uSathane uyamazisa umuntu? Akamazisi umuntu. Konke akucabangayo ukulimaza umuntu. Akunjalo? Lapho edlinza ngokulimaza umuntu, ingabe ukwenza ngesimo sengqondo esicindezelayo? (Yebo.) Ngakho lapho kuza emsebenzini kaSathane kumuntu, lapha nginemishwana emibili angachaza kabanzi imvelo kaSathane enonya nobubi, angakuvumela ukuthi nazi ngempela ukuba nenzondo kukaSathane: indlela amthatha ngayo umuntu uSathane, uhlala efuna ukuhlala nokumphatha, umuntu ngamunyengokuphoqa, ukuze afike eqophelweni lapho elawula umuntu ngokuphelele, emlimaza umuntu, ukuze afeze le njongo nesifiso esidlondlobele. Kuchaza ukuthini “ukungena ahlale ngendluzula”? Ingabe kwenzeka ngemvume yakho, noma ngaphandle kwemvume yakho? Ingabe kwenzeka wena wazi noma ungazi? Kwenzeka wena ungazi nhlobo! Ezimweni lapho ungazi, ngakumbe lapho engashongo lutho noma ngakumbe lapho engenzanga lutho, lapho kungekho sisekelo, kungekho sizathu, nango eduze kwakho, ekuzungezile. Ufuna ithuba azolisebenzisa, bese engena ahlale kuwena ngendluzula, akuphathe, efeza injongo yakhe yokukulawula ngokuphelele nokukukhinyabeza. Lena inhloso nokuziphatha okujwayelekile kakhulu empini kaSathane noNkulunkulu ngenxa yesintu. Nizizwa ninjani uma nizwa lokhu? (Sithukile futhi siyesaba ezinhliziyweni zethu.) Ingabe nizizwa ninengekile? (Yebo.) Uma nizizwa ninengekile, nicabanga ukuthi uSathane akanamahloni? Uma nicabanga ukuthi uSathane akanamahloni, ingabe nizizwa ninengekile ngalabo bantu abanizungezile abahlale befuna ukunilawula, labo abanezifiso ezidlondlobele ngesikhundla nokuyinzuzo? (Yebo.) Ngakho iziphi izindlela uSathane azisebenzisayo ukuphatha nokungena ahlale kumuntu ngendluzula? Nicaciselekile kulokhu? Uma uzwa la magama amabili athi “ukungena ngenkani” kanye “nokuphatha,” uzwa unengeka futhi uzwa ububi ngala magama. Ngaphandle kwemvume yakho noma ulwazi lwakho, uSathane uyakuphatha, angene ahlale kuwe futhi akone. Ingabe uzwani enhliziyweni yakho? Uzwa ukunengeka nokwenyanya? (Yebo) Uma uzwa lokhu kwenyanya nokunengeka ngale ndlela kaSathane, iluphi uhlobo lomuzwa onawo ngoNkulunkulu? (Ukuba nokubonga.) Unokubonga kuNkulunkulu ngokukusindisa. Ngakho manje, kulo mzuzu, ingabe unaso isifiso noma ukuzimisela ukuvumela uNkulunkulu ukuthi alawule konke ngawe, ukuthi abuse konke okwakho? (Yebo.) Kusiphi isimo? Ingabe uthi yebo ngoba uyesaba ukungenwa uSathane ahlale futhi akuphathe ngendluzula. Akufanele ube nalolu hlobo lwesimo somqondo, asilunganga. Ungesabi, uNkulunklu ukhona la. Akukho lutho ongalwesaba. Uma sewuyiqondile ingqikithi yobubi bukaSathane, kufanele ube nokuqonda okuqondile kakhulu nokwazisa okujule kakhulu uthando lukaNkulunkulu, izinhloso ezilungile zikaNkulunkulu, ububele kanye nokubekezelela kukaNkulunkulu umuntu kanye nesimo Sakhe esilungile. USathane unenzondo kakhulu, kepha uma lokhu kulokhu kungalugqugquzeli uthando lwakho lukaNkulunkulu kanye nokuncika kanye nokwethemba kwakho uNkulunkulu, ngakho ingabe ungumuntu onjani? Ingabe uzimisele ukuthi uSathane akulimaze ngale ndlela? Emuva kokubona ukukhohlakala nobubi obukhulu bukaSathane, siyaphenduka futhi bese sibuka uNkulunkulu. Ingabe ukwazi kwakho uNkulunkulu sekube noguquko? Singasho ukuthi uNkulunkulu ungcwele? Singasho ukuthi uNkulunkulu akanasici? “UNkulunkulu ungubungcwele obuyingqayizivele”—uNkulunkulu angalimela leli gama? (Yebo.) Ngakho emhlabeni futhi naphakathi kwazo zonke izinto, ingabe uNkulunkulu kuphela ongamela lokuqonda komuntu? Ingabe bakhona abanye? (Cha.) Ngakho yini empeleni uNkulunkulu ayinika umuntu? Ingabe Yena ukunika ukunakekela, isineke nokubonelela okuncane lapho unganakile? Ingabe yini uNkulunkulu ayinike umuntu? UNkulunkulu unike umuntu ukuphila, unike umuntu yonke into futhi unike umuntu ngaphandle kwemibandela ngaphandle kokufuna noma yini ngaphandle kwenhloso engeyinhle. Usebenzisa iqiniso, usebenzisa amazwi Akhe, usebenzisa impilo Yakhe ukuhola nokuqondisa, ukususa umuntu ekulinyazweni uSathane, ukumsusa ezilingweni zikaSathane, ukumsusa ekuyengeni kukaSathane kanye nokuvumela umuntu ukuthi abone ngokusobala ngale kwemvelo ekhohlakele kanye nobuso obubi kakhulu bukaSathane. Ingabe uthando nokunaka kukaNkulunkulu ngesintu kuyiqiniso? Ingabe yinto nonke eningayizwa? (Yebo.)

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele IV” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 143)

Bheka emuva empilweni yakho kuze kube manje zonke izinto uNkulunklulu azenzile kuwe iminyaka yonke yokukholwa kwakho. Noma ukuzwa kujulile noma cha, ingabe kwakungabalulekile yini kakhulu? Ingabe kwakungekhona yini lokho okwakudingeka ukuthi ukuthole? (Yebo.) Ingabe akulona iqiniso leli? Ingabe akuyona impilo le? (Yebo.) Ngabe uNkulunkulu uke wakukhanyisela wayesecela ukuthi umnikeze noma yini ngenxa yakho konke akunikeze khona? (Cha.) Ngakho iyini inhloso kaNkulunkulu? Kungani uNkulunkulu enza lokhu? Ingabe uNkulunkulu naye unenjongo yokungena ahlale kuwe? (Cha.) Ngakho-ke ingabe uNkulunkulu ufuna ukwenyukela esihlalweni Sakhe sobukhosi enhliziyweni yomuntu? (Yebo.) Ngakho ingabe yini umehluko phakathi kukaNkulunkulu enyukela esihlalweni Sakhe sobukhosi kanye nokuhlala ngendluzula kukaSathane? UNkulunkulu ufuna ukuzuza inhliziyo yomuntu, ufuna ukuhlala enhliziyweni yomuntu—lokhu kuchaza ukuthini? Ingabe kuchaza ukuthi uNkulunkulu ufuna abantu ukuthi babe izithombe Zakhe ezidlaliswayo, imishini Yakhe? (Cha.) Ngakho ingabe yini inhloso kaNkulunkulu? Ingabe ukhona yini umehluko phakathi kukaNkulunkulu efuna ukuhlala enhliziyweni yomuntu kanye nokuhlala ngendluzula kukaSathane, ukuphatha kwakhe umuntu? (Yebo.) Ukuphi umehluko? Ungangitshela ngokucacile? (USathane ukwenza ngesihluku kanti uNkulunkulu udedela umuntu ukuthi azinikele.) Ngabe yilona umehluko? Uzoyenzani uNkulunkulu inhliziyo yakho? Futhi ngaphandle kwalokho, uNkulunkulu ufunelani ukuhlala kuwena? Ingabe nikuqonda kanjani ezinhliziyweni zenu ukuthi “uNkulunkulu uhlala enhliziyweni yomuntu?” Kufanele senze okulungile kuNkulunkulu lapha, ngaphandle kwalokho abantu bayohlale bengaqondisi bese becabanga bethi: “UNkulunkulu njalo ufuna ukuhlala kimina. Kungani efuna ukuhlala kimi? Angifuni ukuba kube khona ohlala kimi, ngifuna ukuba yimi nje. Uthi uSathane uhlala kubantu, kodwa uNkulunkulu naye uhlala kubantu: Ingabe lezi zinto azifani? Angifuni ukuvumela noma ubani ukuthi ahlale kimi. Ngiyimi.” Yini umehluko lapha? Thatha umzuzu ukukucabanga lokhu. Ngiyanibuza, ukuthi ingabe ukuthi “UNkulunkulu uhlala kumuntu” yisisho esingasho lutho? Ingabe ukuhlala kukaNkulunkulu kumuntu kuchaza ukuthi uphila ezinhliziyweni zenu futhi ungamela wonke amazwi enu nokwenza kwenu? Uma ekutshela ukuthi hlala, ungalokotha ungemi? Uma ekutshela ukuthi hamba uye empumalanga uyalokotha ungayi entshonalanga? Ingabe ukuthi kuhlalwe kuwe kuchaza into efana nale? (Cha akunjalo. UNkulunkulu ufuna umuntu akuphile lokho uNkulunkulu anakho nayikho.) Kuyo yonke le minyaka eminingi uNkulunkulu asephathe umuntu emsebenzini Wakhe kumuntu kuze kube manje kulesi sigaba sokugcina, imuphi umphumela ohloswe kumuntu ngawo wonke amazwi uNkulunkulu awakhulumile? Ingabe kuzoba ukuthi umuntu aphile lokho uNkulunkulu anakho nayikho? Uma sibuka incazelo eqondile yokuthi “uNkulunkulu uhlala enhliziyweni yomuntu,” kungathi uNkulunkulu uthatha inhliziyo yomuntu futhi ahlale kuyona, aphile kuyona futhi akabe esaphinde aphume; Uba yinkosi yenhliziyo yomuntu futhi wazi ukubusa nokuhlela inhliziyo yomuntu ngomathanda, ukuze umuntu enze noma yini uNkulunkulu amtshela ukuthi makayenze. Kuleli zinga lencazelo, kungathi wonke umuntu usephenduke uNkulunkulu, unobuyena bukaNkulunkulu, unesimo sikaNkulunkulu. Ngakho esimweni esinjalo, ingabe umuntu angazenza naye izenzo zikaNkulunkulu? Ingabe “ukuhlala” kungachazwa ngale ndlela? (Cha.) Ngakho, kuyini? Nginibuza lokhu: Ingabe wonke amazwi neqiniso uNkulunkulu alinika umuntu yisambulo sengqikithi kaNkulunkulu nalokho anakho nayikho? (Yebo.) Lokhu kunesiqinisekiso. Kodwa ingabe wonke amazwi uNkulunkulu awanika umuntu akaNkulunkulu uqobo Lwakhe ukuba awenze, akaNkulunkulu ukuba abe nawo? Thatha umzuzu ukucabanga ngakho. Uma uNkulunkulu ahlulela umuntu, ukwenza lokhu ngenxa yani? Avelaphi la mazwi? Yini equkethwe yila mazwi uNkulunkulu awakhulumayo lapho ehlulela umuntu? Ingabe asuselwa kuphi? Ingabe asuselwa esimweni somuntu esonakele? (Yebo.) Ngakho ingabe umphumela ofezwa ukwahlulelwa komuntu nguNkulunkulu ususelwa engqikithini kaNkulunkulu? (Yebo.) Ngakho ingabe ukuhlala kukaNkulunkulu kumuntu kuyisisho esingasho lutho? Ngokuqinisekile, akunjalo. Ngakho kungani uNkulunkulu esho la mazwi kumuntu? Ingabe yini inhloso Yakhe ngokusho la mazwi? Ingabe ufuna ukusebenzisa la mazwi ukuze awenze ukuphila komuntu? (Yebo.) UNkulunkulu ufuna ukusebenzisa lonke leli qiniso alikhulumile kula mazwi ukuze libe ukuphila komuntu. Uma umuntu ethatha lonke leli qiniso kanye nezwi likaNkulunkulu aphinde aliguqulele empilweni yakhe, angakwazi umuntu ukulalela uNkulunkulu ngaleso sikhathi? Ingabe umuntu angamesaba uNkulunkulu lapho? Ingabe umuntu angabalekela ububi lapho? Uma umuntu esefike kuleli qophelo, angakwazi lapho ukulalela ubukhosi nokuhlela kukaNkulunkulu? Ingabe umuntu usesimweni sokuthobela igunya likaNkulunkulu? Lapho abantu abanjengoJobe noPetru befika emphelandaba, lapho impilo yabo ingathathwa ngokuthi seyivuthiwe, lapho sebenokuqonda kwangempela ngoNkulunkulu—uSathane usengabahola abasuse? USathane usengahlala kubo? USathane usengaphatha ngenkani? (Cha.) Ngakho hlobo luni lomuntu lolu? Ingabe umuntu angazuzwa ngokuphelele uNkulunkulu? (Yebo.) Kuleli zinga lomqondo, ingabe nilubona kanjani lolu hlobo lomuntu osezuzwe ngokuphelele uNkulunkulu? KuNkulunkulu, kulezi zimo, uvele esehlala enhliziyweni yalo muntu. Kodwa lo muntu uzizwa kanjani? Ingabe izwi likaNkulunkulu, igunya likaNkulunkulu kanye nendlela kaNkulunkulu kuphenduka impilo kumuntu, bese le mpilo ithatha yonke ingqikithi yomuntu futhi yenze ukuthi lokho akuphilayo nengqikithi yakhe kwanele ukwenelisa uNkulunkulu? KuNkulunkulu, ingabe inhliziyo yesintu ngalowo mzuzwana isihlala Yena? (Yebo.) Ingabe niliqonda kanjani leli zinga lomqondo manje? Ingabe uMoya kaNkulunkulu ohlala kuwe? (Cha, yizwi likaNkulunkulu elihlala kithi.) Yindlela kaNkulunkulu nezwi likaNkulunkulu eselibe ukuphila kwakho, futhi yiqiniso eselibe ukuphila kwakho. Ngalesi sikhathi, umuntu unempilo evela kuNkulunkulu, kodwa ngeke sithi le mpilo impilo kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi, asikwazi ukuthi impilo umuntu okufanele ayithole ezwini likaNkulunkulu yimpilo kaNkulunkulu. Ngakho akukhathaleki ukuthi umuntu umlandela isikhathi eside kangakanani uNkulunkulu, akukhathaleki ukuthi maningi kangakanani amazwi umuntu awathola kuNkulunkulu, umuntu akasoze aba uNkulunkulu. Ingabe lokhu kulungile? (Yebo.) Ngisho noma ngelinye ilanga uNkulunkulu angathi, “Sengihlala enhliziyweni yakho, usunempilo Yami,” ungabe usuzizwa ukuthi unguNkulunkulu? (Cha.) Ingabe ungaphenduka ube yini? Ngeke yini ube nokulalela uNkulunkulu ngokuphelele? Ngeke yini inhliziyo yakho igcwaliswe ukuphila uNkulunkulu akunike kona? Lokhu ukubonakaliswa okujwayeleke kakhulu lapho uNkulunkulu ehlala enhliziyweni yomuntu. Lokhu kuyiqiniso. Ngakho uma ukubuka ngakulesi sibonakaliso, umuntu angakwazi ukuba uNkulunkulu? (Cha.) Uma umuntu esetholile lonke izwi likaNkulunkulu, uma umuntu esekwazi ukwesaba uNkulunkulu nokubalekela okubi, umuntu angakwazi ukuthi abese ethatha ubunjalo bukaNkulunkulu? Umuntu angakwazi ukuba nobuqu nengqikithi kaNkulunkulu? (Cha.) Akukhathaleki ukuthi kwenzekani, umuntu uselokhu engumuntu, ekugcineni. Uyisidalwa; uma usuthole izwi likaNkulunkulu kuNkulunkulu futhi wathola indlela kaNkulunkulu, uba nempilo kuphela evela ezwini likaNkulunkulu futhi awusoze waba uNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele IV” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 144)

Ukulinga KukaSathane

NgokukaMathewu 4:1-4 Khona-ke uJesu waholelwa nguMoya ehlane ukuba alingwe ngudeveli. Esezile izinsuku ezingamashumi amane nobusuku obungamashumi amane, ekugcineni wabe eselamba. Kwathi lapho kufika umlingi, wathi, Uma uyiNdodana kaNkulunkulu, tshela la matshe ukuba abe yizinkwa. Kepha waphendula wathi, Kulotshiwe ukuthi akusinkwa kuphela umuntu angaphila ngaso, kodwa ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu.

Lawa ngamazwi uSathane azama ngawo okokuqala ukulinga iNkosi uJesu. Ingabe yini equkethwe yilokho okwashiwo ngudeveli? (“Uma uyiNdodana kaNkulunkulu, tshela la matshe ukuba abe yizinkwa.”) La mazwi ashiwo udeveli alula impela, kepha ingabe ikhona inkinga ngengqikithi yawo? Udeveli wathi, “Uma uyiNdodana kaNkulunkulu,” kodwa enhliziyweni yakhe, ingabe wayazi noma cha ukuthi uJesu wabe eyiNdodana kaNkulunkulu? Ingabe wayazi noma cha ukuthi wabe enguKristu? (Wayazi.) Ngakho kungani wathi “Uma unguye”? (Wayezama ukulinga uNkulunkulu.) Kodwa kwakuyini inhloso yakhe ngokwenzenjalo? Wathi, “Uma uyiNdodana kaNkulunkulu.” Enhliziyweni yakhe wayazi ukuthi uJesu Kristu wabe eyiNdodana kaNkulunkulu, lokhu kwabe kucace ngokusobala enhliziyweni yakhe, kepha phezu kokwazi lokhu, ingabe wathoba yini wamkhonza? (Cha.) Wayefuna ukwenzani? Wayefuna ukusebenzisa le ndlela nala mazwi ukuthukuthelisa iNkosi uJesu, abese eyiyenga ukuthi yenze njengezinhloso zakhe. Kwakungelowo yini umqondo owawusemazwini kadeveli? Enhliziyweni kaSathane, wayazi ngokucacile ukuthi lo kwabe kuyiNkosi uJesu Kristu, kodwa washo lawo mazwi noma kunjalo. Akuyona yini imvelo kaSathane lena? Ingabe iyini imvelo kaSathane? (Ukuba yiqili, ububi, nokungahloniphi uNkulunkulu.) Yimiphi imiphumela eyayingalethwa ukungahloniphi uNkulunkulu? Ingabe wayengafuni ukuhlasela uNkulunkulu? Wayefuna ukusebenzisa le ndlela ukuhlasela uNkulunkulu, ngakho-ke wathi, “Uma uyiNdodana kaNkulunkulu, tshela la matshe ukuba abe izinkwa”; ingabe akuyona inhloso kaSathane embi lena? Ingabe wayezama ukwenzani empeleni? Inhloso yakhe icace kakhulu: Wayezama ukusebenzisa le ndlela ukuphikisa isikhundla kanye nobunjalo beNkosi uJesu Kristu. Ayekuqonde ngalawo mazwi ukuthi, “Uma uyiNdodana kaNkulunkulu, phendula la matshe abe yizinkwa. Uma ungakwenzi, khona-ke awuyona iNdodana kaNkulunkulu futhi ungabe usawenza lo msebenzi.” Ingabe akunjalo? Wayefuna ukusebenzisa le ndlela ukuhlasela uNkulunkulu, wayefuna ukuhlakaza nokubhidliza umsebenzi kaNkulunkulu; lobu ububi bukaSathane. Ububi bakhe ukuvezwa ngokwemvelo kobunjalo bakhe. Nakuba wayazi ukuthi iNkosi uJesu Kristu yabe iyiNdodana kaNkulunkulu, ukuba sesimweni somuntu kukaNkulunkulu uqobo Lwakhe ngempela, ayikho into ayengayenza ngaphandle kokuthi enze into efana nale, ukulandela uNkulunkulu eduze nokuqhubeka nokumhlasela nokwenza imizamo emikhulu yokuthikameza nokuchitha umsebenzi kaNkulunkulu.

Manje, asihlaziye lo mushwana uSathane awukhuluma: “Tshela la matshe ukuba abe yizinkwa.” Ukuphendula amatshe abe yizinkwa—ingabe lokho kukhona okukuchazayo? Uma kukhona ukudla, yini angakudli? Kubaluleke ngani ukuphendula amatshe abe ukudla? Kungathiwa akunamqondo lapha? Nakuba yayizile ukudla ngaleso sikhathi, ngokuqinisekile iNkosi uJesu yayinakho ukudla? (Yayinakho.) Ngakho, lapha sibona ubuthutha obumangalisayo bamazwi kaSathane. Ngoba kukho konke ukukhohlisa nenzondo yakhe, sisabona ubuthutha nokuhlekisa kwakhe. USathane wenza izinto eziningi obona kuzo imvelo yakhe enenzondo; umbona enza izinto eziphazamisa umsebenzi kaNkulunkulu, futhi lapho ubona lokhu, uzwa ukuthi unenzondo nokuthukuthelisa. Kodwa, ngakolunye uhlangothi, ingabe awuyiboni imvelo enobungane nokungabi nangqondo emazwini nasezenzweni zakhe? Lokhu kuyisambulo ngesimilo sikaSathane; ngoba unalolu hlobo lwesimilo, uzolwenza lolu hlobo lwento. Kubantu namuhla, lo mshwana unobuwula obumangalisayo, futhi uyahlekisa. Kepha amazwi anjalo angashiwo ngempela nguSathane. Singathi akanalo ulwazi futhi akanangqondo? Ububi bukaSathane kukhona yonke indawo futhi buhlala bembulwa. Ingabe iNkosi uJesu yamphendula kanjani-ke? (“Umuntu akanakuphila ngesinkwa kuphela, kodwa ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu.”) Ingabe la mazwi anawo amandla? (Anawo.) Kungani sithi anamandla? Kungenxa yokuthi la mazwi ayiqiniso. Manje-ke, ingabe umuntu uphila ngesinkwa kuphela? INkosi uJesu yazila ukudla izinsuku nobusuku obungamashumi amane. Ingabe yabulawa yindlala? (Cha.) Ayizange ibulawe yindlala, ngakho uSathane weza Kuyo, eyigqugquzela ukuthi iphendule amatshe abe ukudla ngokusho izinto ezinjengalezi: “Uma uphendula amatshe abe ukudla, ngeke yini ube nezinto ongazidla? Ngeke yini ungadingi ukuzila ukudla, futhi ungalambi?” Kodwa iNkosi uJesu yathi, “Umuntu akanakuphila ngesinkwa kuphela,” okusho ukuthi, nakuba umuntu ephila emzimbeni wenyama, akukhona ukudla okuvumela umzimba wakhe wenyama ukuthi uphile futhi uphefumule, kodwa yiwo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Ngasohlangothini olulodwa, la mazwi ayiqiniso; anika abantu ukholo, abenza bezwe ukuthi bangancika kuNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu uliqiniso. Ngakolunye uhlangothi, ingabe ikhona ingxenye engokoqobo kula mazwi? Ngabe iNkosi uJesu yayingalokhu imi futhi isaphila emva kokuba seyizile ukudla izinsuku nobusuku obungamashumi amane? Ingabe lokhu akusona isibonelo sangempela? Yayingakaze idle kudla izinsuku nobusuku obungamashumi amane, kodwa yayisaphila. Lobu ubufakazi obunamandla obuqinisekisa amazwi Akhe. La mazwi alula, kodwa mayelana neNkosi uJesu, ingabe la mazwi yawakhuluma kuphela lapho uSathane eyilinga, noma ayesevele eyingxenye Yayo ngokwemvelo? Ukukubeka ngenye indlela, uNkulunkulu uliqiniso, futhi uNkulunkulu ungukuphila, kodwa ingabe iqiniso nokuphila kukaNkulunkulu kwakuyisengezo esafakwa kamuva? Ingabe avela kulokho ayedlule kukho? Cha—asemvelweni kaNkulunkulu. Okusho ukuthi, iqiniso nokuphila kuyingqikithi kaNkulunkulu. Noma yini eyenzeka Kuye, lokho akuvezayo yiqiniso. Leli qiniso, la mazwi—noma ngabe akuqukethe kude noma kufushane—angenza umuntu ukuthi aphile, anganika umuntu ukuphila; angenza ukuthi abantu bathole ukucaciseleka ngendlela yokuphila komuntu, futhi abenze bakwazi ukukholwa kuNkulunkulu. Ngamanye amazwi, umthombo wokusebenzisa kukaNkulunkulu la mazwi muhle. Ngakho singasho ukuthi le nto enhle ingcwele? (Yebo). Lawo mazwi kaSathane avela emvelweni kaSathane. USathane uveza imvelo yakhe ekhohlakele futhi enenzondo yonke indawo, njalo nje. Manje, ngabe uSathane wambula lezi zinto ngokwemvelo nje? Kukhona yini umuntu otshela uSathane ukuba enze lokhu? Ukhona omphoqayo? (Cha). Uyazenzela lezi zambulo. Lokhu kuyingqikithi kaSathane embi. Noma ngabe uNkulunkulu wenzani, noma futhi uyenza kanjani, uSathane umlandela eduze. Ingqikithi kanye nemvelo yangempela yalezi zinto uSathane azishoyo nazenzayo ziyingqikithi kaSathane—ingqikithi ekhohlakele futhi enenzondo.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele V” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 145)

NgokukaMathewu 4:5-7 Khona-ke udeveli umthatha umyisa edolobheni elingcwele, futhi ummisa esicongweni sethempeli, Wase ethi Kuye, Uma uyiNdodana kaNkulunkulu ziphonse phansi: ngokuba kulotshiwe, Uyakuyaleza izingelosi Zakhe Ngawe: zikuthwale ngezandla zazo, ukuze unyawo Lwakho lungaqhuzuki noma inini etsheni. UJesu wathi kuye, Kulotshiwe futhi ukuthi, Ungayilingi iNkosi uNkulunkulu Wakho.

Masiqale sibone amazwi akhulunywa uSathane lapha. Wathi, “Uma uyiNdodana kaNkulunkulu ziphonse phansi,” wayesecaphuna emiBhalweni: “Uyakuyaleza izingelosi Zakhe Ngawe: zikuthwale ngezandla Zazo, ukuze unyawo Lwakho lungaqhuzuki noma inini etsheni.” Uzizwa unjani uma uzwa amazwi kaSathane? Ingabe awakhombisi ubungane kakhulu? Anobungane, anobuwula abumangalisayo futhi ayanenga. Ingabe kungani ngisho lokhu? USathane uhlale enza izinto ezinobulima, futhi ukholwa ukuthi uhlakaniphe kakhulu. Uvame ukucaphuna emiBhalweni—ngisho amazwi akhulunywa nguNkulunkulu impela—ezama ukuphendula la mazwi ukuba amelane noNkulunkulu ukuze amhlasele futhi amlinge ngomzamo wokufeza inhloso yakhe yokuphazamisa uhlelo lomsebenzi kaNkulunkulu. Kukhona okwazi ukukubona kula mazwi akhulunywa uSathane? (USathane unezinhloso ezimbi.) Kukho konke akwenzayo uSathane, uhlale ezama ukulinga isintu. USathane akakhulumi kuqonde, kodwa ukhuluma ngendlela egwegwesayo esebenzisa ukulinga, ukukhohlisa, nokuyenga. USathane uqhamukela ukulinga kwakhe uNkulunkulu sengathi uNkulunkulu uwumuntu ojwayelekile, ekholwa ukuthi uNkulunkulu naye akanalwazi, uyisiwula, futhi akakwazi ukubona isimo sangempela sezinto, njengoba umuntu engakwazi nje. USathane ucabanga ukuthi uNkulunkulu nomuntu, ngokufana, ngeke babone ngale kwengqikithi yakhe, nenkohliso, nenhloso yakhe embi. Akuyibo yini ubuwula bukaSathane lobu? Ngaphezu kwalokho, uSathane ucaphuna ngokusobala imibhalo, ekholwa ukuthi ukwenzenjalo kumnika ukwethembeka, nokuthi ngeke ukwazi ukuthola amaphutha emazwini akhe noma ugweme ukwenziwa isiwula yilokhu. Lokhu kufana nalapho abantu besabalalisa ivangeli futhi befakazela uNkulunkulu: Ngeke yini ngezinye izikhathi abantu abangakholwa basho into efana nale uSathane ayisho? Nike nabezwa abantu besho okufanayo? Uzizwa unjani uma uzwa izinto ezinjalo? Uzwa unokunengeka? (Yebo.) Uma uzizwa unengekile, ingabe uzwa ukwenyanya nenzondo? Lapho unale mizwa, uyakwazi yini ukubona ukuthi uSathane nesimo esonakele uSathane asifaka kumuntu kubi? Ezinhliziyweni zenu nike nibe nokubona ukuthi, “Lapho uSathane ekhuluma, usuke ehlasela futhi elinga; amazwi kaSathane awanangqondo, ayahlekisa, anobungane futhi ayanyanyeka; nokho, uNkulunkulu akasoze akhulume noma asebenze ngale ndlela, futhi ngempela, akaze enze njalo? Impela, kulesi simo abantu bakwazi ukukuzwa ngokufipheleyo, futhi bahlale bengakwazi ukuqonda ukuqonda ubungcwele bukaNkulunkulu. Akunjalo? Ngesiqu senu samanje, nizwa ukuthi nje: “Konke uNkulunkulu akushoyo kuyiqiniso, kuwusizo kithi, futhi kufanele sikwemukele”. Akukhathaleki ukuthi niyakwazi ukukwemukela lokhu noma cha, nisho ngokungaphezi ukuthi izwi likaNkulunkulu liyiqiniso nokuthi uNkulunkulu uyiqiniso, kodwa anazi ukuthi iqiniso uqobo lingcwele nokuthi uNkulunkulu ungcwele.

Ngakho-ke, yathini impendulo kaJesu emazwini kaSathane? UJesu wathi kuye, “Kulotshiwe futhi ukuthi, Ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho.” Ingabe likhona iqiniso kula mazwi uJesu awasho? (Yebo.) Likhona iqiniso kuwo. Emehlweni, la mazwi awumyalelo okufanele abantu bawulandele, umshwana olula, kodwa noma kunjalo, abantu noSathane bavamile ukuwephula la mazwi. Ngakho, iNkosi uJesu yathi kuye, “Ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho.” ngoba yilokhu uSathane ayevame ukukwenza, enza yonke imizamo ukukwenza. Kungashiwo ukuthi uSathane wakwenza lokhu ngokusobala nangaphandle kwamahloni. Kuyimvelo kaSathane ebalulekile ukungesabi uNkulunkulu nokungahloniphi uNkulunkulu enhliziyweni yakhe. Nalapho uSathane emi eceleni kukaNkulunkulu futhi ekwazi ukumbona, uSathane akakwazanga ukuzibamba angamlingi uNkulunkulu. Ngakho-ke, iNkosi uJesu yathi kuSathane, “Ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho.” Lawa ngamazwi uNkulunkulu ayevame ukuwusho kuSathane. Ngakho, ingabe kufanelekile yini ukusebenzisa la mazwi namhlanje? (Yebo, ngoba sihlala simlinga uNkulunkulu.) Kungani abantu behlala belinga uNkulunkulu? Ingabe yingoba abantu bagcwele isimo esikhohlakele sobusathane? (Yebo.) Ngakho ingabe amazwi kaSathane angaphezulu kwalokho abantu abavame ukukusho? Futhi abantu bawasho kuziphi izimo la mazwi? Umuntu angasho ukuthi abantu kade besho izinto ezinje ngaphandle kokubheka isikhathi noma indawo. Lokhu kufakazela ukuthi isimo sabantu asehlukile neze esimweni esikhohlakele sikaSathane. INkosi uJesu yasho amazwi alula ambalwa, amazwi amele iqiniso, amazwi adingwa abantu. Nokho, kulesi simo ingabe iNkosi uJesu yayikhulma kanje ukuze iqophisane noSathane? Ingabe yayikhona into eyayinokulwa kulokho eyakusho kuSathane? (Cha.) Ingabe iNkosi uJesu yezwani enhliziyweni Yayo ngokulinga kukaSathane? Ingabe Yazizwa inengekile futhi yenyanya? (Yebo.) INkosi uJesu yazizwa inengekile futhi yenyanya kodwa ayizange iqophisane noSathane, ingasaphathwa eyokukhuluma ngezimiso eziphakeme. Ingabe kungani lokho? (Yingoba uSathane uhlala enje, akasoze aguquka.) Kungashiwo ukuthi uSathane akanangqondo? (Yebo, singasho.) USathane angabona yini ukuthi uNkulunkulu uyiqiniso? USathane akasoze abona ukuthi uNkulunkulu uyiqiniso futhi akasoze avuma ukuthi uNkulunkulu uyiqiniso; kusekhona enye ingxenye yemvelo kaSathane enyanyekayo. Iyiphi? Emizamweni yakhe yokulinga iNkosi uJesu, uSathane wayecabanga ukuthi ngisho noma wayengeke aphumelele, wayezozama noma kunjalo. Nakuba wayezosolwa, wayezokwenza noma kunjalo. Nakuba wayengeke athole lutho oluhle ngokukwenza, wayezokwenza noma kunjalo, aphikelele emizamweni yakhe futhi amelane noNkulunkulu kuze kube sekugcineni ngci. Luhlobo luni lwemvelo lolu? Alulubi? Uma umuntu ethukuthela abe nolaka olukhulu lapho kuphathwa uNkulunkulu, ingabe uke wambona uNkulunkulu? Ingabe uyazi ukuthi ungubani uNkulunkulu? Akazi ukuthi uNkulunkulu ungubani, akakholwa Kuye, futhi uNkulunkulu akakaze akhulume naye. UNkulunkulu akakaze amthikameze, ngakho uthukuthelswa yini? Singasho yini ukuthi lo muntu mubi? Imikhuba yomhlaba, ukudla, ukuphuza, nokufuna injabulo, ukulandela abantu abadumile—akukho nokukodwa kulokhu okungahlupha umuntu onjalo. Kodwa ngokuphathwa nje kwegama elithi “Nkulunkulu” noma iqiniso lamazwi kaNkulunkulu, uthukuthela kabi. Lokhu akuqukethe yini imvelo embi? Lokhu kuwubufakazi obenele bokuthi lena yimvelo yomuntu embi. Manje, uma nizikhulumela nina, zikhona yini izikhathi okuthi lapho kuphathwa iqiniso, noma lapho kukhulunywa ngokuvivinya kukaNkulunkulu isintu noma lapho kuphathwa amazwi kaNkulunkulu okwehlulela umuntu, uzwe ukucasuka; uzizwe wenyanya, futhi ungafuni ukuzwa ngezinto ezinjalo? Izinhliziyo zenu zingacabanga: “Abasho yini bonke abantu ukuthi uNkulunkulu uyiqiniso? Amanye ala mazwi awalona iqiniso! Ngokucacile angamazwi kaNkulunkulu okukhuza umuntu nje!” Abanye abantu bangaze bazizwe benokwenyanya okunamandla ezinhliziyweni zabo, bese becabanga: “Lokhu kukhulunywa ngakho nsuku zonke—kuyoze kube nini? Kuyophela nini konke lokhu? Siyosithola nini isiphetho esihle?” Akwaziwa ukuthi lolu laka olungenangqondo luvelaphi. Luhlobo luni lwemvelo lolu? (Yimvelo embi.) Iqondiswa futhi iholwe yimvelo embi kaSathane. Ngokwehlo likaNkulunkulu, ngokuphathelene nemvelo embi kaSathane kanye nesimo esonakele somuntu, akaphikisani nhlobo noma abambele abantu amagqubu, futhi akasusi msindo nhlobo uma abantu benza okuthile ngobuwula. Ngeke nibone uNkulunkulu eba nemibono efana naleyo abantu abanayo ngezinto, futhi, ngaphezu kwalokho, ngeke nimbone esebenzisa imibono, ulwazi, isayensi, ifilosofi noma ukucabanga komuntu ukubhekana nezinto. Esikhundleni salokho, konke uNkulunkulu akwenzayo kanye nakho konke akwambulayo kuxhumene neqiniso. Okungukuthi, wonke amazwi awashilo kanye nazo zonke izenzo azenzile ziphathelene neqiniso. Leli qiniso aliyona into nje eyiphupho elingenasisekelo; leli qiniso nala mazwi kuvezwa nguNkulunkulu ngenxa yengqikithi kanye nokuphila Kwakhe. Ngenxa yokuthi la mazwi kanye nengqikithi yakho konke uNkulunkulu akwenzile kuyiqiniso, singasho ukuthi ingqikithi kaNkulunkulu ingcwele. Ngamanye amazwi, konke uNkulunkulu akushoyo nakwenzayo kuletha umdlandla nokukhanya kubantu, kuvumela abantu ukuthi babone izinto ezinhle kanye nobukhona bangempela balezo zinto ezinhle, futhi kukhombisa isintu indlela ukuze sihambe endleleni elungile. Lezi zinto zinqunywa yingqikithi kaNkulunkulu nayingqikithi yobungcwele Bakhe.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele V” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 146)

NgokukaMathewu 4:8-11 Futhi, udeveli ubuye umyisa entabeni ende kakhulu, futhi umbonisa imibuso yonke yomhlaba, nenkazimulo yayo; Futhi wathi Kuye, Konke lokhu ngizokunika khona uma ungawa phansi futhi ukhuleke kimi. Khona-ke uJesu wathi kuye, Suka, Sathane ngokuba kulotshiwe ukuthi: Uyokhuleka eNkosini uNkulunkulu Wakho, futhi umkhonze Yena Yedwa. Khona-ke udeveli uyamshiya, futhi, bheka, kwase kufika izingelosi zamkhonza.

USathane ongudeveli, esehlulekile emaqhingeni akhe amabili angaphambilini, wazama elinye nokho: Wakhombisa iNkosi uJesu yonke imibuso emhlabeni nenkazimulo yayo wayesemcela ukuba akhuleke kuSathane. Ingabe ubonani mayelana nezici zangempela zikaSathane kulesi simo? Ingabe uSathane omubi akanamahloni nhlobo? (Yebo.) Akanamahloni ngayiphi indlela? Konke kwadalwa nguNkulunkulu, kepha uSathane waphenduka wakhombisa uNkulunkulu zonke izinto, ethi, “Bheka ingcebo nenkazimulo yayo yonke le mibuso. Uma ukhuleka kimi ngiyoyinika Wena yona yonke.” Ingabe akukhona ukuphanjaniswa kwezindawo lokhu? Akanamahloni uSathane? UNkulunkulu wenza izinto zonke, kodwa ingabe kwakungokokuzithokozisa Yena? UNkulunkulu wanika isintu zonke izinto, kepha uSathane wayefuna ukuziqhwaga zonke, futhi esekuqhwage konke wathi, “Khuleka kimi! Khuleka kimi futhi ngiyokunika konke lokhu.” Lobu ubuso obubi bukaSathane; akalazi ngokuphelele ihlazo! USathane akayazi ngisho incazelo yegama elithi “ihlazo.” Lokhu kungesinye nje isibonelo sobubi bakhe. Akazi ngisho ukuthi “ihlazo” liyini. USathane uyazi ngokucacile ukuthi uNkulunkulu wadala zonke izinto nokuthi ubusa phezu kwazo zonke izinto. Zonke izinto akuyizo ezomuntu, ingasaphathwa ekaSathane, kodwa ezikaNkulunkulu, nokho uSathane ongudeveli washo ngaphandle kwamahloni wathi wayeyomnika konke uNkulunkulu. Ingabe lokhu akusona esinye isibonelo sikaSathane ephinda enza ngobuwula nokungesabi ihlazo? Lokhu kwenza uNkulunkulu amzonde nakakhulu uSathane, akunjalo? Kepha kungakhathaleki ukuthi yini ayeyizama uSathane, ingabe iNkosi uJesu yaphambeka? Yathini iNkosi uJesu? (“Wokhuleka eNkosini uNkulunkulu wakho, futhi ukhonze Yena Yedwa.”) Ingabe la mazwi anencazelo yoqobo? (Yebo.) Luhlobo luni lwencazelo yoqobo? Sibona ububi nokungabi namahloni kukaSathane enkulumweni yakhe. Ngakho uma umuntu ekhuleka kuSathane, kungaba yini isiphetho? Angayithola ingcebo nenkazimulo yayo yonke imibuso? (Cha.) Ingabe angatholani? Isintu ngeke singabi namahloni futhi sibe yinsini njengoSathane nje? (Yebo.) Ngeke bahluke-ke kuSathane. Ngakho-ke, iNkosi uJesu yasho la mazwi abalulekile kumuntu ngamunye: “Wokhuleka eNkosini uNkulunkulu wakho, futhi ukhonze Yena Yedwa,” Lokhu kusho ukuthi ngaphandle kweNkosi, ngaphandle kukaNkulunkulu uqobo Lwakhe, uma ukhonza omunye, uma ukhuleka kuSathane ongudeveli, khona-ke ubhuquza ekungcoleni njengoSathane. Uyobe sewuthola isabelo sokungabi namahloni kukaSathane nobubi bakhe, futhi njengoSathane, uyolinga uNkulunkulu futhi uhlasele uNkulunkulu. Khona-ke isiphetho sakho singaba yini? Unganyanywa nguNkulunkulu, ushaywe uwiswe nguNkulunkulu, futhi ubhujiswe nguNkulunkulu. Emuva kokuthi uSathane eselinge iNkosi uJesu izikhathi eziningi engaphumeleli, ingabe wazama futhi? USathane akabange esazama futhi wabe esehamba. Lokhu kufakaza ukuthini? Kufakaza ukuthi imvelo embi kaSathane, inzondo yakhe, nokungabi nangqondo kanye nobuwula obumangalisayo kwakhe, akudingi ngisho ukuphathwa phambi kukaNkulunkulu. INkosi uJesu yehlula uSathane ngemisho emithathu kuphela, okwathi emuva kwalokho wabaleka nomsila uphakathi kwemilenze, esenamahloni kakhulu ukuthi angaphinde aveze ubuso bakhe, futhi akaphindanga walinga iNkosi uJesu. Njengoba iNkosi uJesu yabe ikunqobile ukulinga kukaSathane, manje yabe isikwazi ukuqhubeka kalula nomsebenzi okwakufanele iwenze nokubhekana nemisebenzi eyabe iphambi Kwayo. Ingabe yonke into iNkosi uJesu eyayenza neyayisho kulesi simo iphethe incazelo ewusizo ngokoqobo kumuntu wonke uma isetshenziswa esikhathini samanje? (Yebo.) Lapho wedlula ezilingweni zikaSathane empilweni yakho, futhi uma ukwazi ukubona ngaleya kwemvelo kaSathane ekhohlakele, ngeke yini ungamehluli? Uma wazi ngobuwula obumangalisayo nokungabi nangqondo kukaSathane ingabe usengama ngakuSathane uhlasele uNkulunkulu? Uma uqonda ukuthi ukuba nenzondo nokungabi namahloni kukaSathane kukhonjiswa kanjani ngawe—uma uziqaphela futhi uziqonda ngokucacile lezi zinto—usengahlasela futhi ulinge uNkulunkulu ngale ndlela? (Cha, ngeke.) Ungenzani? (Singamhlubuka uSathane futhi simlahle.) Ingabe yinto elula ukuyenza leyo? Akulula. Ukuze benze lokhu, abantu kufanele bathandaze njalo, kufanele bavame ukuzibeka phambi kukaNkulunkulu, bese bezihlola. Futhi kufanele bavumele ukuqondisa kukaNkulunkulu kanye nokwehlulela nokusola Kwakhe kwehlele phezu kwabo. Yile ndlela kuphela abantu abangazikhipha ngayo kancane kancane ngaphansi kokukhohlisa nokulawula kukaSathane.

Manje, ngokubuka wonke la mazwi akhulunywa nguSathane, sizoqoqa izinto ezakha ingqikithi kaSathane. Okokuqala, ingqikithi kaSathane kungathiwa ikhohlakele kakhulu ngokujwayelekile, okuphikisana nobungcwele bukaNkulunkulu. Kungani ngithi ingqikithi kaSathane imbi? Ukuphendula lo mbuzo, umuntu kufanele abheke imiphumela yalokho uSathane akwenza kubantu. USathane ukhohlakalisa aphinde alawule umuntu, futhi umuntu wenza izinto ngaphansi kwesimo esikhohlakele sikaSathane, futhi uhlala ezweni labantu abakhohlakaliswe nguSathane. Isintu, singazi, siphathwa futhi sigwinywe nguSathane; umuntu, ngalokho, unesimo esikhohlakele sikaSathane, okuyimvelo kaSathane. Kuyo yonke into uSathane ayishilo nayenzile, nikubonile ukuzithwala kwakhe? Niyibonile inkohliso nenzondo yakhe? Ukuzithwala kukaSathane ikakhulu kukhonjiswa kanjani? Ingabe uSathane uhlale efisa ukuthatha isikhundla sikaNkulunkulu? USathane uhlale njalo efuna ukucekela phansi umsebenzi kaNkulunkulu nesikhundla sikaNkulunkulu bese ezithathela sona ukuze abantu balandele, beseke futhi bakhonze uSathane; le yimvelo kaSathane yokuzithwala. Lapho uSathane ekhohlakalisa abantu, ngabe ubatshela ngokuqondile ukuthi benzeni? Uma uSathane elinga uNkulunkulu, ngabe uphumela obala athi, “Ngiyakulinga Wena, ngizokuhlasela” Akenzi nhlobo kanjalo. Usebenzisa yiphi-ke indlela uSathane? Uyayenga, uyalinga, uyahlasela, acuphe ugibe, futhi uze acaphune emiBhalweni. USathane ukhuluma futhi enze ngezindlela ezihlukahlukene ukufeza izinhloso zakhe. Emuva kokuthi uSathane esekwenzile lokhu, yini ebonakala kulokho okubonakaliswa kumuntu? Ingabe abantu bayazithwala? Umuntu usehlushwe yinkohlakalo kaSathane izinkulungwane zeminyaka, ngakho manje umuntu useyazithwala, unenkohliso, unenzondo futhi akanangqondo. Zonke lezi zinto zivela ngenxa yemvelo kaSathane. Njengoba imvelo kaSathane ikhohlakele, usenike umuntu le mvelo ekhohlakele futhi uselethele umuntu lesi simo esikhohlakele. Ngakho-ke umuntu uphila ngaphansi kwesimo esikhohlakele sobusathane, futhi, njengoSathane, umelana noNkulunkulu, uhlasela uNkulunkulu, futhi uyamlinga kuze kube sezingeni lokuthi umuntu akakhonzi uNkulunkulu futhi akanayo inhliziyo emhloniphayo.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele V” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 147)

Indlela USathane Asebenzisa Ngayo Ulwazi Ukuze Akhohlakalise Umuntu

Ingabe ulwazi luyinto ecatshangwa yibo bonke abantu njengento enhle? Okungenani, abantu bacabanga ukuthi incazelo yegama “ulwazi” inhle kunokuba yimbi. Ngakho kungani sithi lapha uSathane usebenzisa ulwazi ukukhohlakalisa umuntu? Ingabe umbono wokuvela kwezinto kwezinye awuyona yini ingxenye yolwazi? Ingabe imithetho yezesayensi kaNewton ayiyona ingxenye yolwazi? Amandla omhlaba okudonsela phansi ayingxenye yolwazi, akunjalo? (Yebo.) Ngakho kungani ulwazi lubalwe phakathi kwezinto uSathane azisebenzisayo ukukhohlakalisa umuntu? Uyini umbono wenu ngalokhu? Ingabe ulwazi lunalo ngisho elincane iqiniso kulo? (Cha.) Ngakho yini ingqikithi yolwazi? Ulwazi umuntu alufundayo, lufundwa ngasiphi isisekelo? Ingabe lusekelwe embonweni wokuvela kwezinto kwezinye? Ingabe ulwazi umuntu aseluthole ngokuhlola nokuphuma nesinqumo lusekelwe embonweni othi uNkulunkulu akekho? Ingabe noma iluphi lolu lwazi lunakho ukuxhumana noNkulunkulu? Luxhumene yini nokukhonza uNkulunkulu? Luxhumene neqiniso? (Cha.) Ngakho uSathane ulusebenzisa kanjani ulwazi ukukhohlakalisa umuntu? Ngiqeda ukusho ukuthi akukho lutho kulolu lwazi okuxhumene nokukhonza uNkulunkulu noma neqiniso. Abanye abantu bakucabanga kanje: “Ulwazi kungenzeka ukuthi aluhlanganisi lutho neqiniso, kodwa nalapho, alubakhohlakalisi abantu.” Ingabe nikubuka kanjani lokhu? Ingabe wafundiswa ulwazi ukuthi injabulo yomuntu kufanele yakhiwe yizandla zakhe zombili? Ingabe ulwazi lukufundise ukuthi lokho umuntu akudalelwe kusezandleni zakhe uqobo? (Yebo.) Ingabe uhlobo luni lwenkulumo lolu? (Imbudane.) Nishaye khona! Kuyimbudane! Kuyinkimbinkimbi ukukhuluma ngolwazi. Ungakubeka kalula nje uthi umkhakha wolwazi awulutho nje ngaphandle kokuba ulwazi. Lowo umkhakha wolwazi ofundwe esisekelweni sokungakhonzi uNkulunkulu nokungaqondi ukuthi uNkulunkulu wadala zonke izinto. Uma abantu befunda lolu hlobo lo lwazi, abamboni uNkulunkulu ebusa phezu kwezinto zonke, abamboni uNkulunkulu ephethe noma elawula zonke izinto. Esikhundleni salokho, konke abakwenzayo ukucwaninga nokuhlola lowo mkhakha wolwazi nokufuna izimpendulo ngokusekelwe olwazini. Kepha, akulona yini iqiniso ukuthi uma abantu bengakholwa kuNkulunkulu futhi esikhundleni salokho beshisekela ukucwaninga, abasoze bazithola izimpendulo zangempela? Lonke lolo lwazi lukunika ukuphila, umsebenzi, iholo ukuze ungalambi; kodwa alusoze lwakusiza ukuthi ukhonze uNkulunkulu, futhi ngeke lukugcine ukude nobubi. Lapho ufunda ulwazi ngokwengeziwe, uzofisa ngokwengeziwe ukuhlubuka kuNkulunkulu, ukucwaninga uNkulunkulu, ukulinga uNkulunkulu, nokumelana noNkulunkulu. Ngakho, yini esiyibonayo ulwazi oluyifundisa abantu? Konke kuyifilosofi kaSathane. Ingabe amafilosofi nemithetho yokuphila esabalaliswa nguSathane phakathi kwabantu abakhohlakele inakho yini ukuxhumana neqiniso? Akuhlanganise lutho neqiniso, futhi, empeleni, kuphambene neqiniso. Abantu bavame ukuthi, “Ukuphila ukuhamba.” nokuthi “Umuntu yinsimbi, ilayisi yinsimbi exutshiwe, umuntu ufa yindlala uma eqa isikhathi sokudla”; ziyini lezi zisho? Ziwukukholwa okuyize futhi kuyanyanyisa ukuzizwa. Kulokhu okuthiwa ulwazi lomuntu, uSathane ufake eningi impela ifilosofi yakhe yokuphila kanye nokucabanga kwakhe. Futhi njengoba uSathane enza lokhu, uvumela umuntu ukuthi athathe ukucabanga, ifilosofi kanye nombono wakhe ukuze umuntu aphike ubukhona bukaNkulunkulu, aphike ukubusa kukaNkulunkulu phezu kwakho konke nakulokho umuntu akudalelwe. Ngakho, lapho izifundo zomuntu ziqhubeka, futhi ethola ulwazi olwengeziwe, uzwa ubukhona bukaNkulunkulu bufiphala, futhi angase angabe esezwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Ngoba uSathane wengeze imibono, imiqondo nemicabango emqondweni womuntu, ingabe umuntu akakhohlakali ngalesi sikhathi (Yebo.) Ingabe yini umuntu asekele ngayo impilo yakhe manje? Ingabe ngempela uphila ngokuncika kulolu lwazi? Cha; umuntu usekela impilo yakhe ngemicabango, imibono, namafilosofi kaSathane afihlwe kulolu lwazi. Umnyombo wokukhohlakalisa umuntu kukaSathane wenzeka lapha; lona umgomo kaSathane nendlela yakhe yokukhohlakalisa umuntu.

Sizoqala sikhulume ngengxenye yalesi sihloko ekha phezulu kakhulu. Ingabe uhlelo namazwi ezifundweni zolimi kuyakwazi ukukhohlakalisa abantu? Ingabe amagama angamkhohlakalisa umuntu? (Cha.) Amagama awabakhohlakalisi abantu; ayithuluzi elivumela abantu ukuthi bakhulume futhi ayithuluzi abantu abaxhumana noNkulunkulu ngalo, ingasaphathwa eyokuthi manje. ulimi namazwi kuyindlela uNkulunkulu akhuluma ngayo nabantu. Kungamathuluzi, futhi kuyisidingo. Okunye uma kuhlanganiswa nokunye kwenza okubili, futhi uma okubili kuphindwa kabili kwenza okune; akulona ulwazi lolu? Kepha kungakukhohlakalisa yini lokhu? Lokhu kuwulwazi olujwayelekile—iphethini elimile—ngakho ngeke kukhohlakalise abantu. Ngakho-ke yiluphi uhlobo lolwazi olukhohlakalisa abantu? Ulwazi olukhohlakalisayo ulwazi oluxutshwe nemibono kanye nemicabango kaSathane. USathane ufuna ukufaka le mibono kanye nale micabango esintwini ngolwazi. Ngokwesibonelo, endabeni ebhaliwe, akukho lutho olubi ngamagama uqobo lwawo. Inkinga isemibonweni nasenhlosweni yombhali ngesikhathi ebhala indaba kanye nokuqukethwe yimicabango yakhe. Lezi yizinto zokomoya futhi ziyakwazi ukukhohlakalisa abantu. Ngokwesibonelo, uma ububuka uhlelo kumabonakude, ingabe uhlobo luni lwezinto kulo ezingaguqula imibono yabantu? Lokho abadlali abakushilo, amazwi uqobo lwawo, angakwazi ukukhohlakalisa abantu? (Cha.) Ingabe uhlobo luni lwezinto ezingakhohlakalisa abantu? Kungaba yimicabango kanye nokuqukethwe okuwumnyombo wohlelo, okungamela imibono yomqondisi. Ulwazi olukule mibono lunganyakazisa izinhliziyo nemiqondo yabantu. Akunjalo? Manje seniyazi ukuthi ngikhuluma ngani kule ngxoxo Yami ngoSathane esebenzisa ulwazi ukukhohlakalisa abantu. Ngeke ningaqondisisi, akunjalo? Ngakho uma uphinda ufunda incwadi noma indaba, uyokwazi yini ukuhlola ukuthi imicabango evezwa emagameni abhaliwe iyasikhohlakalisa isintu noma cha okanye iyaphonsa esivivaneni ukusiza isintu? (Singakwenza, kancane nje.) Lena yinto ekufanele ifundwe futhi nidlule kuyo kancane kancane, futhi akuyona into okulula ukuyiqonda ngokushesha nje. Ngokwesibonelo, uma ucwaninga noma ufunda umkhakha wolwazi, izingxenye ezithile ezinhle zalolo lwazi zingakusiza ukuthi uqonde okuthile okubanzi ngalowo mkhakha, lube futhi lukusiza ukuba wazi lokho abantu okufanele bakugweme. Ngokwesibonelo, thatha “ugesi”—ngumkhakha wolwazi lona, akunjalo? Ngabe awuyena umuntu ongenalwazi uma ungazi ukuthi ugesi ungababamba futhi ubalimaze abantu? Kodwa lapho usuwuqonda lo mkhakha wolwazi, ngeke ube budedengu ngokuthinta into kagesi futhi uyokwazi ukusebenzisa ugesi. Lezi zinto zombili yizinto ezinhle. Ingabe senicaciselekile ngebesixoxa ngakho mayelana nokuthi ulwazi lubakhohlakalisa kanjani abantu? Ziningi izinhlobo zolwazi ezifundwa emhlabeni, futhi kufanele nizinike isikhathi ukuzihlukanisa ngokwenu.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele V” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 148)

Indlela USathane Asebenzisa Ngayo Isayensi Ukukhohlakalisa Umuntu

Iyini isayensi? Ingabe isayensi ayithathelwa phezulu emiqondweni cishe yabo bonke abantu futhi ibonakala ijulile? Lapho kuphathwa isayensi, abantu abezwa ukuthi, “Lokhu yinto ekude nabantu abajwayelekile; lesi isihloko esingathintwa abacwaningi noma ochwepheshe bezesayensi kuphela; asihlanganise lutho nathi abantu abajwayelekile”? Ingabe inakho ukuxhumana nabantu abajwayelekile? (Yebo.) Ingabe uSathane uyisebenzisa kanjani isayensi ukukhohlakalisa abantu? Engxoxweni yethu lapha, sizokhuluma kuphela ngezinto abantu abahlangabezana nazo njalo ezimpilweni zabo uqobo, sizoziziba ezinye izindaba. Kukhona okubizwa “ngezakhi zofuzo”. Senike nezwa ngakho? Nonke nilijwayele leli gama, akunjalo? Ingabe izakhi zofuzo azitholwanga ngesayensi? Ingabe izakhi zofuzo zisho ukuthini empeleni kubantu? Azibenzi yini abantu bezwe ukuthi umzimba uyinto eyimfihlakalo? Lapho abantu bengeniswa kulesi sihloko, ngeke kwenzeke kubekhona abantu—ikakhulukazi labo abafisa ukwazi okufihlekile—abazofuna ukwazi kabanzi noma abazofuna eminye imininingwane? Laba bantu abafisa ukwazi okufihlekile bazogxilisa umfutho wabo kulesi sihloko futhi lapho bengekho matasatasa bazofuna ulwazi ezincwadini naku-inthanethi ukuthola eminye imininingwane ngaso. Ingabe yini isayensi? Ukusho ngokusobala, isayensi yimicabango kanye nemibono ngezinto umuntu afisa ukwazi kabanzi ngazo, izinto ezingaziwa, futhi abangazitshelwanga uNkulunkulu; isayensi yimicabango kanye nemibono ngezimfihlakalo umuntu afisa ukuzihlola. Ingabe yini isilinganiso sesayensi? Ningathi sibanzi; umuntu ucwaninga futhi afunde konke lokhu athanda ukukwazi. Isayensi ibandakanya ukucwaninga imininingwane kanye nemithetho yalezi zinto ebese uqhamuka nombono okholakalayo owenza wonke umuntu acabanga ukuthi, “Labo sosayensi bahlakaniphe kakhulu impela! Bazi okuningi kakhulu, okwanele ukuthi baqonde lezi zinto!” Banokubancoma okukhulu ososayensi, akunjalo? Abantu abacwaninga ngesayensi banayiphi imibono? Ingabe abafuni ukucwaninga ngomhlaba jikelele, ukucwaninga izinto ezingaqondakali emkhakheni obahlaba umxhwele? Kungabe yini isiphetho sokugcina salokhu? Kumasayensi athile abantu bafika eziphethweni ngokucabangela, futhi kwamanye abantu bathembela kulokho abantu abadlule kukho ukufika eziphethweni. Kweminye futhi imikhakha yezesayensi, abantu bafika eziphethweni zabo ngokusekela kwabakubuka emlandweni nasezintweni eziyimisuka. Akunjalo? Ngakho yini isayensi eyenzela abantu? Okwenziwa yisayensi kuphela ukuthi ivumela abantu ukuthi babone izinto emhlabeni obonakalayo nokwanelisa isifiso somuntu sokwazi okufihlakele, kodwa ayimvumeli umuntu ukuthi abone imithetho uNkulunkulu abusa ngayo phezu kwezinto zonke. Umuntu ubonakala ethola izimpendulo kusayensi, kepha lezo zimpendulo ziyadida futhi ziletha ukweneliseka kwesikhashana, ukweneliseka okwenza kuphela ukuthi inhliziyo yomuntu igcineke kulo mhlaba ophathekayo. Umuntu uzwa ukuthi usezitholile izimpendulo kusayensi, ngakho noma kuvela yiphi inkinga, usebenzisa imibono yakhe yesayensi ukufakazela nokwamukela leyo nkinga. Inhliziyo yomuntu iphathwa yisayensi futhi iyengwe yiyo kuze kufike ezingeni lapho umuntu engasenawo umqondo wokwazi uNkulunkulu, ukukhonza uNkulunkulu nokukholwa ukuthi zonke izinto zivela kuNkulunkulu nokuthi umuntu kufanele abheke Kuye ukuze athole izimpendulo. Akunjalo? Lapho umuntu ekholwa ngokwengeziwe kwisayensi, uba nokungabi nangqondo ngokwengeziwe, ekholwa ukuthi yonke into inesixazululo sesayensi, ukuthi ukucwaninga kungaxazulula noma yini. Akamfuni uNkulunkulu futhi akakholwa ukuthi ukhona; nabanye abantu asebelandele uNkulunkulu iminyaka ngeminyaka bayahamba futhi bayocwaninga amagciwane ngomathanda noma babheke ulwazi oluthile ukuze bathole impendulo enkingeni. Abantu abanjalo ababheki izindaba ngasohlangothini lweqiniso futhi esikhathini esiningi, bafuna ukuthembela emibonweni noma olwazini lwesayensi noma ezimpendulweni zesayensi ukuxazulula izinkinga; abethembeli kuNkulunkulu futhi abafuni uNkulunkulu. Abantu abanjalo banaye yini uNkulunkulu ezinhliziyweni zabo? (Cha.) Kukhona ngisho abantu abathile abafuna ukucwaninga uNkulunkulu ngendlela efana neyokufunda isayensi. Ngokwesibonelo, baningi ochwepheshe bezenkolo asebehambe baya lapho umkhumbi wafika wama khona, base befakazela ubukhona bomkhumbi. Kodwa ekubonakaleni komkhumbi ababuboni ubukhona bukaNkulunkulu. Bakholelwa kuphela ezindabeni nasemlandweni; lokhu kuwumphumela wocwaningo lwabo lwezesayensi nokufunda umhlaba ophathekayo. Uma ucwaninga izinto eziphathekayo, noma ngabe isayensi ephathelene nezempilo yezilokazane, isayensi yezinkanyezi, noma isifundo sokwakheka komhlaba, awusoze wathola umphumela othi uNkulunkulu ukhona noma othi ubusa phezu kwezinto zonke. Ngakho yini isayensi eyenzela umuntu? Ingabe ayimenzi aqhele kuNkulunkulu? Ingabe ayenzi abantu bacubungule uNkulunkulu? Ayenzi abantu babe nokungabaza ngokwengeziwe ngokuba khona kukaNkulunkulu? Ngakho uSathane ufuna ukuyisebenzisa kanjani isayensi ukukhohlakalisa umuntu? Ingabe uSathane akafuni ukusebenzisa iziphetho zezesayensi ukukhohlisa nokwenza abantu babe ndikindiki, futhi asebenzise izimpendulo ezididayo ukubambelela ezinhliziyweni zabantu ukuze bangacingi noma bakholwe ebukhoneni bukaNkulunkulu? (Yebo). Ngakho yingakho ngithi isayensi ingenye yezindlela uSathane akhohlakalisa ngayo abantu.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele V” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 149)

Indlela USathane Asebenzisa Ngayo Isiko Lendabuko Ukukhohlakalisa Umuntu

Ingabe ziningi noma aziziningi izinto ezithathwa ngokuthi ziyingxenye yesiko lendabuko? (Ziningi.) Ingabe lisho ukuthini leli “siko lendabuko”? Abanye bathi lisuka kokhokho—lokhu kuyingxenye eyodwa. Kusuka ekuqaleni, izindlela zokuphila, amasiko, izisho nemithetho kwehliselwe ezizukulwaneni ezilandelayo emindenini, amaqembu ezinhlanga, ngisho nasesintwini sonke, zase zigxiliswa emicabangweni yabantu. Abantu bazibheka ngokuthi ziyingxenye yempilo engenakuhlukana nezimpilo zabo futhi bazithatha njengemithetho, bazilandele sengathi zingukuphila uqobo lwakho. Impela, abafuni neze ukuziguqula noma ukuzishiya lezi zinto, ngoba zasuka kokhokho babo. Kunezinye izingxenye zesiko lendabuko ezisemathanjeni abantu, njengezinto ezasuka kuConfusius noMencius, nezinto ezifundiswa abantu yizinkolo zobuTao nobuConfusius zaseShayina. Akunjalo lokhu? Yiziphi izinto eziqukethwe esikweni lendabuko? Ingabe lihlanganisa namaholide abantu abawagubhayo? Ngokwesibonelo, uMkhosi weNtwasahlobo, uMkhosi Wesiketekete, uSuku Lokushanela Amathuna, Umkhosi Wesikebhe Sikadrako, kanye noMkhosi Wezipoki nowaPhakathi neKwindla. Eminye imindeni igubha izinsuku lapho abadala befika ebudaleni obuthile, noma lapho izingane ziba nenyanga eyodwa zizelwe futhi nalapho zinezinsuku eziyikhulu zizelwe. Nokunye. Wonke lawa ngamaholide endabuko. Ingabe izendlalelo zala maholide azinalo isiko lendabuko? Ingabe uyini umnyombo wesiko lendabuko? Lihlangene yini nokukhonza uNkulunkulu? Ingabe lihlangene nokutshela abantu ukuthi benze iqiniso? Ingabe akhona amaholide okuthi abantu benze iminikelo kuNkulunkulu, baye e-althare likaNkulunkulu bathole izimfundiso Zakhe? Ingabe akhona amaholide anjalo? (Cha.) Ingabe abantu benzani kuwo wonke la maholide? Ezikhathini zanamuhla abukwa njengemicimbi yokudla, ukuphuza nokudlala. Uyini umthombo wesiko lendabuko? Isiko lendabuko livela kubani? (USathane.) Livela kuSathane. Ngemuva kwala maholide endabuko, uSathane ugxilisa izinto ezithile kumuntu. Ziyini lezi zinto? Ukuqinisekisa ukuthi abantu bakhumbula okhokho babo—ingabe ngenye yazo lezi zinto? Ngokwesibonelo, ngoSuku Lokushanela Amathuna abantu balungisa amathuna futhi benze iminikelo kokhokho babo, ukuze abantu bangabakhohlwa okhokho babo. Futhi, uSathane uqinisekisa ukuthi abantu bakhumbula ukushisekela izwe lakubo, njengoMkhosi Wesikebhe Sikadrako. Kuthiwani mayelana noMkhosi Waphakathi Nekwindla? (Ukuhlangana futhi kwemindeni.) Ingabe uyini umlando wokuhlangana futhi kwemindeni? Ingabe yini isizathu salokho? Ukuxoxisana nokuxhumana ngokwemizwa. Kunjalo, noma ukugubha ubusuku ngaphambi koNyaka Omusha WamaShayina noma Umkhosi Weziketekete, ziningi izindlela zokuchaza izizathu zale migubho. Noma ngabe umuntu uzichaza kanjani lezo zizathu, iholide ngalinye liyindlela kaSathane yokugxilisa ifilosofi yakhe nokucabanga kwakhe kubantu, ukuze baqhele kuNkulunkulu futhi bangazi ukuthi kukhona uNkulunkulu nokuthi benze iminikelo kokhokho babo noma kuSathane, noma badle, baphuze, futhi badlale ngokwenelisa izifiso zenyama. Lapho kugujwa lelo nalelo kulawa maholide, imicabango nemibono kaSathane iyatshalwa ijule emiqondweni yabantu, bona bengazi lutho. Lapho abantu befika eminyakeni engamashumi amane, amahlanu noma engaphezulu, le micabango nemibono kaSathane isuke seyakheleke ekujuleni kwezinhliziyo zabo. Ngaphezu kwalokho, abantu benza konke okusemandleni ukudlulisela le mibono, noma ngabe ilungile noma ayilungile, esizukulwaneni esilandelayo ngokungakhethi, nangokungagodli. Akunjalo? (Yebo.) Ingabe isiko lendabuko kanye nala maholide kubakhohlakalisa kanjani abantu? Niyazi? (Abantu balawulwa futhi baboshwe yimithetho yala masiko ngendlela yokuthi abasitholi isikhathi noma amandla okufuna uNkulunkulu.) Lena yingxenye eyodwa. Ngokwesibonelo, wonke umuntu uyagubha ngesikhathi soNyaka Omusha Wenyanga—uma ungawugubhanga, ngeke ube nokudabuka? Zikhona yini izenqabelo obambelele kuzo? Ngeke yini uzwe ukuthi, “Angizange ngiwugubhe uNyaka Omusha, futhi ngenxa yokuthi usuku loNyaka Omusha Wenyanga lube lubi ngeke wonke unyaka ube mubi”? Ngeke yini uzizwe ungaphathekile kahle futhi unokwesaba kancane? Kukhona ngisho abantu abangenzanga imihlabelo kokhokho babo iminyaka bese beba nephupho ngokushesha lapho umuntu ongasekho ebacela khona imali. Yini abangayizwa? “Kwaze kwadabukisa ukuthi lo muntu ongasekho udinga imali angayisebenzisa! Ngizomshisela imali yephepha, uma ngingakwenzi, ngeke kulunge. Kungasidalela izinkinga thina esiphilayo—ngubani ongasho ukuthi inhlekelele izogadla nini?” Bazohlala njalo benaleli fu elincane lokwesaba nokukhathazeka ezinhliziyweni zabo. Ubani obanika lokhu kukhathazeka? (USathane.) USathane ongumthombo walokhu kukhathazeka. Akuyona yini lena enye yezindlela uSathane akhohlakalisa ngayo umuntu? Usebenzisa izindlela nezaba ezahlukene ukukulawula, ukukusabisa, kanye nokukubopha, ukuze udideke futhi uvume uphinde umthobele; lena yindlela uSathane akhohlakalisa ngayo umuntu. Baningi nabantu abangabazayo ukuhlukana nesiko eligxilile kakhulu kubo, abangafuni nhlobo ukuliyeka. Ikakhulu kulapho bebuthakathaka futhi bevilapha lapho befisa khona ukugubha lezi zinhlobo zamaholise futhi bafisa ukuhlangana noSathane baphinde bamenelise, ukuze bathokomalise izinhliziyo zabo. Uthini umlando wesiko lendabuko? Ingabe isandla esimnyama sikaSathane silawula izinto sisekucasheni? Ingabe imvelo kaSathane embi iyalutha futhi iyalawula? Ingabe uSathane ulawula zonke lezi zinto? (Yebo.) Lapho abantu bephila emasikweni endabuko futhi begubha lezi zinhlobo zamaholide endabuko, singasho yini ukuthi lena yindawo lapho bekhohliswa khona futhi bekhohlakaliswa nguSathane khona, futhi ngaphezu kwalokho, bayakujabulela ukukhohliswa nokukhohlakaliswa nguSathane? (Yebo.) Lena yinto nonke eniyivumayo, into eniyaziyo.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele V” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 150)

Indlela USathane Asebenzisa Ngayo Inkolelo-ze Ukukhohlakalisa Umuntu

Ingabe uSathane uyisebenzisa kanjani inkolelo-ze ukukhohlakalisa umuntu? Bonke abantu bafuna ukwazi ngesiphetho sabo, ngakho uSathane usebenzisa lokhu kulangazelela kwabo ukuze abahehe. Abantu bangena ekubhuleni, ekutshelweni ngekusasa, ekufundeni ukuze bazi ukuthi inhlanhla yabo izobanjani kusasa nokuthi indlela ngaphambili injani. Ekugcineni, nokho, ingabe isiphetho nekusasa abantu abakhathazeke ngakho kangaka kusezandleni zikabani? (Ezandleni zikaNkulunkulu.) Zonke lezi zinto zisezandleni zikaNkulunkulu. Ngokusebenzisa lezi zindlela, yini uSathane afuna abantu bayazi? USathane ufuna ukusebenzisa ukufunda ubuso nokubhula ngokusazokwenzeka ukutshela abantu ukuthi uyazi ngenhlanhla yabo yesikhathi esizayo, nokuthi akagcini nje ngokwazi lezi zinto kodwa futhi uyazilawula. USathane ufuna ukusebenzisa leli thuba nokusebenzisa lezi zindlela ukulawula abantu, ngendlela yokuthi abantu bakholwe ngobumpumputhe kuye futhi balalele wonke amazwi akhe. Ngokwesibonelo, uma ufundwa ubuso, uma obhulayo evala amehlo akhe akutshele konke okwenzeke kuwe kula mashumi ambalwa eminyaka edlule ngokucace bha, uzizwa unjani ngaphakathi? Ngokushesha ungazizwa uthi, “Unemba ngempela! Angikaze ngitshele muntu ngaphambilini ngezinto ezenzeka kimi kudala, uzazi kanjani? Ngiyasithanda ngempela lesi sangoma!” KuSathane, akulula kakhulu yini ukuthi azi ngokwenzeke kuwe? UNkulunkulu ukuholele lapha okhona namhlanje, futhi uSathane naye ubekhohlakalisa abantu sonke lesi sikhathi futhi ubekulandela. Ukudlula kwamashumi eminyaka kuwe akulutho kuSathane futhi akunzima ukuthi uSathane azazi lezi zinto. Uma wazi ukuthi lokho uSathane akushilo kuqondile, ingabe awumniki yini inhliziyo yakho? Awuncikile kuye ukuba alawule ikusasa nezinhlanhla zakho? Ngokuphazima kweso, inhliziyo yakho iba nokumhlonipha okukhulu, futhi kwabanye abantu, imiphefumulo yabo kungenzeka ukuthi seyihlwithwe nguye kuleli qophelo. Futhi uzosibuza isangoma ngokushesha: “Yini elandelayo okumele ngiyenze? Yini ekufanele ngiyigweme onyakeni ozayo? Yiziphi izinto okufanele ngingazenzi?” Futhi sizothi, “Ungayi laphaya, ungakwenzi lokhu, ungazigqoki izingubo eziwumbala othize, ungavami ukuya ezindaweni ezinjengalezi, futhi yenza ezinye izinto ngokwengeziwe….” Ngeke yini uthathe konke akushoyo ukugcine enhliziyweni? Ungakufaka ekhanda ngokushesha kunamazwi kaNkulunkulu. Kungani ungakufaka ekhanda ngokushesha okungaka? Ngoba ufuna ukuthembela kuSathane ukuze uthole inhlanhla. Akukhona yini lapho ethatha khona inhliziyo yakho? Uma amazwi akhe egcwaliseka, ngeke yini ufune ukuphindela kuye ngqo ukuthola ukuthi iyiphi inhlanhla unyaka olandelayo ozoyiletha? (Yebo.) Uzokwenza noma yini uSathane akutshela ukuthi uyenze futhi uzogwema izinto athi uzigweme. Ngale ndlela awulaleli yini yonke into ayishoyo? Ngokushesha okukhulu, uyowela ekusingatheni kwakhe, ukhohliswe, bese uba ngaphansi kokulawula kwakhe. Lokhu kwenzeka ngoba ukholwa ukuthi lokho akushoyo kuyiqiniso futhi ukholwa ukuthi uyazi ngempilo yakho yangaphambilini, ngempilo yakho manje, nalokho ikusasa elizokuletha. Lena yindlela uSathane ayisebenzisayo ukulawula abantu. Kodwa eqinisweni, ubani ngempela olawulayo? UNkulunkulu uqobo Lwakhe olawulayo, hhayi uSathane. USathane esebenzisa ubuqili bakhe nje kulesi simo ukuphamba abantu abangenalwazi, ukuphamba abantu ababona umhlaba ophathekayo kuphela ukuthi bakholwe futhi bathembele kuyena. Babe sebewela ezandleni zikaSathane balalele wonke amazwi akhe. Kepha uSathane uyabayeka yini uma abantu befuna ukukholwa kuNkulunkulu futhi balandele uNkulunkulu? Kulesi simo, ingabe abantu bawela ezandleni zikaSathane ngempela? (Yebo.) Singasho sithi ukuziphatha kukaSathane ngale ndlela akunamahloni ngempela? (Yebo.) Sikusho ngani lokhu? Ngoba lawa ngamacebo okulutha nokukhohlisa. USathane akanamahloni futhi udukisa abantu ukuthi bacabange ukuthi ulawula konke okwabo futhi ulawula lokho abakudalelwe. Lokhu kwenza ukuthi abantu abangenalwazi bamlalele ngokuphelele. Bakhohliswa ngamazwi ambalwa nje. Ekudidekeni kwabo, abantu bayamkhothamela. Ngakho, ingabe yiziphi izinhlobo zezindlela uSathane azisebenzisayo, ingabe yini ayishoyo ukukwenza ukholwe kuye? Ngokwesibonelo, kungenzeka ukuthi awuzange umtshele uSathane ukuthi bangaki abantu abasemndenini wakho, kodwa angasho ukuthi bangaki abantu emndenini wakho, neminyaka yabazali bakho nabantabakho. Noma ubunezinsolo nokungabaza ekuqaleni, emva kokumuzwa esho lezi zinto ngeke yini uzwe ukuthi ungamkholwa kancane? USathane angabe esesho ukuthi ubunzima kanjani umsebenzi kuwe kamuva nje, ukuthi abaphathi bakho abakuniki ukwaziswa okukufanele futhi bahlale bemelene nawe, nokunye. Emuva kokuzwa lokho, ungacabanga, “Kuyiqiniso ngempela! Izinto bezingahambi kahle emsebenzini.” Ngakho ungamkholwa ngokwengeziwe uSathane. Angabe esesho okunye ukuze akukhohlise, akwenze umkholwe ngokwengeziwe. Kancane kancane, ungazithola ungasakwazi ukunqaba noma ukulokhu unezinsolo ngaye. USathane umane asebenzise amaqhinga ambalwa angasho lutho, ngisho amaqhinga amancanyana, ukukudida. Lapho udideka, ngeke ukwazi ukuzithola lapho ukhona, uzobe ungasazi ukuthi kufanele wenzenjani, futhi uzoqala ulandele lokho okushiwo uSathane. Lena yindlela “ehlakaniphe ngokudlulele” uSathane ayisebenzisayo ukukhohlakalisa umuntu okukuholela ogibeni lwakhe ungaqondile bese ekuyenga. USathane ukutshela izinto ezimbalwa abantu abacabanga ukuthi zinhle, bese ekutshela okufanele ukwenze nalokho okufanele ukugweme. Yile ndlela okhohliswa ngayo. Uma uke wabambeka, izinto zikuhambela kabi; uzohlala ucabanga ngalokho uSathane akushilo nalokho akutshele ukuthi ukwenze, futhi uzophathwa nguye ungazi. Kungani lokhu? Ingoba isintu siswele iqiniso ngakho asikwazi ukumelana nokulinga nokuyenga kukaSathane. Sibhekene nobubi kanye nokukhohlisa kukaSathane, ubungozi, kanye nokuba nenzondo kwakhe, isintu asinalwazi, asivuthiwe futhi sibuthakathaka, akunjalo? Lokhu akuyona enye yezindlela uSathane akhohlisa ngazo umuntu? (Yebo.) Umuntu ukhohliswa futhi ayengwe engaboni, kancane kancane, yizindlela zikaSathane ezinhlobonhlobo, ngoba akanalo ikhono lokuhlukanisa phakathi kokuhle nokubi. Uswele lesi siqu, kanye nekhono lokunqoba uSathane.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele V” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 151)

Indlela USathane Asebenzisa Ngayo Izinkambiso Zabantu Ukukhohlakalisa Umuntu

Zaqala nini izinkambiso zabantu? Ingabe ziqale kule nkathi yamanje? Umuntu angathi izinkambiso zabantu zavela lapho uSathane eqala ukukhohlakalisa abantu. Ingabe izinkambiso zabantu zifakani phakathi? (Izitayela sokugqoka kanye nokuziphaqula.) Lezi yizinto abantu abavame ukuthintana nazo. Izitayela zokugqoka, imfashini, kanye nezinkambiso—lezo zinto zakha ingxenye encane. Ingabe kukhona okunye? Ingabe izisho ezisematheni abantu abavame ukuzisho ziyangena nazo? Ingabe izindlela zokuphila abantu abazifisayo ziyangena? Ingabe ompetha bomculo, osaziwayo, amaphephabhuku, kanye namanoveli abantu abawathandayo kuyangena? (Yebo.) Emiqondweni yenu, yiziphi izingxenye zalezi zinkambiso ezikwazi ukukhohlakalisa umuntu? Ingabe yiziphi izinkambiso kulezi eziyenga kakhulu kini? Abanye abantu bathi: “Sesifike esikhathini sobudala esithile, sesiseminyakeni yamashumi amahlanu, ayisithupha, ayisikhombisa noma ayisishiyagalombili ubudala, futhi asisangeni kulezi zinkambiso futhi azisazihehi.” Ingabe lokhu kuliqiniso? Abanye bathi: “Asibalandeli osaziwayo, leyo yinto eyenziwa yintsha eseminyakeni engamashumi amabili ubudala; futhi asizigqoki izingubo eziyimfeshini, leyo yinto eyenziwa abantu abathanda ukubukeka kahle.” Ngakho yiziphi kulezi ezingakwazi ukunikhohlakalisa? (Izisho ezisematheni.) Ingabe lezi zisho zingakhohlakalisa abantu? Ngizoninika isibonelo, bese nibona ukuthi siyabakhohlakalisa abantu noma cha: “Imali yenza umhlaba uzungeze”; ingabe yinkambiso lena? Akuyona yini into embi kakhulu uma iqhathaniswa nezinkambiso zemfashini nokukhetha kwezokudla enizishilo? “Imali yenza umhlaba uzungeze” yifilosofi kaSathane futhi ivamile esintwini sonke, kuwo wonke umphakathi wabantu. Ningasho nithi yinkambiso ngoba seyifakwe enhliziyweni yawo wonke umuntu. Kusuka ekuqaleni, abantu abasemukelanga lesi sisho, kodwa bafika lapho sebesijwayela khona base besivuma kancane kancane ngenkathi behlangana nempilo yangempela, baqala ukuzwa ukuthi la mazwi empeleni ayeyiqiniso. Akuyona yini lena inqubo kaSathane ekhohlakalisa umuntu? Mhlawumbe abantu abasiqondi lesi sisho ngezinga elifanayo, kodwa bonke abantu banamazinga ahlukene okusiqonda nokusivuma lesi sisho ngenxa yezinto ezenzeke eduze kwabo noma lokho abadlule kukho mathupha. Akunjalo? Kungakhathaleki ukuthi umuntu uhlangene nokungakanani mayelana nalesi sisho, ingabe yimuphi umphumela ongemuhle esingawuletha enhliziyweni yomuntu? Kukhona okwambulwayo ngesimo sobuntu sabantu kulo mhlaba, okufaka omunye ngamunye kini. Ingachazwa kanjani le nto eyambuliwe? Kungukukhonza imali. Ingabe kunzima ukukhipha lokhu enhliziyweni yomuntu? Kunzima kakhulu! Sengathi ukukhohlakalisa umuntu kukaSathane kujule kakhulu! Ngakho-ke emuva kokuthi uSathane esesebenzise le nkambiso ukukhohlakalisa abantu, ibonakaliswa kanjani kubona? Ingabe nizwa ukuthi anisoze nakwazi ukuphila kulo mhlaba ngaphandle kwemali, ukuthi ngisho usuku olulodwangaphandle kwemali ngeke luphileke nhlobo? Isikhundla sabantu sincike ekutheni banemali engakanani, ngokunjalo nasekuhloniphekeni kwabo. Imihlane yabampofu igobile ngenxa yehlazo, kodwa abanothile bajabulela isikhundla sabo esiphakeme. Bema baqonde futhi beziqhenya, bekhulumela phezulu futhi bephila ngokuzithwala. Ingabe lesi sisho nale nkambiso ilethani kubantu? Ingabe akulona iqiniso ukuthi abantu abaningi banikela nganoma yini ukuze bathole imali? Abantu abaningi abalahli yini isithunzi nobuqotho babo ekushisekeleni kwabo imali eningi? Ngaphezu kwalokho, abantu abaningi abalahlekelwa yini yithuba lokwenza umsebenzi wabo nokulandela uNkulunkulu ngenxa yemali? Akukhona yini ukulahlekelwa lokhu kubantu? (Yebo.) Akamubi yini uSathane ngokusebenzisa le ndlela kanye nalesi sisho ukukhohlakalisa umuntu ngaleli zinga? Akulona yini iqhinga elinenzondo leli? Lapho uqhubeka kusukela ekuphikiseni lesi sisho esisematheni kuze kufike ngokugcina usemukele njengeqiniso, inhliziyo yakho iwela esandleni sikaSathane ngokuphelele, ngakho-ke, ngaphandle kwenhloso, uzithola usuphila ngaso lesi sisho. Ingabe lesi sisho sikuthinte ngezinga elingakanani? Ungase uyazi indlela yeqiniso, futhi ungase ulazi iqiniso, kodwa awunawo amandla okulifuna. Ungase wazi ngokucacile ukuthi amazwi kaNkulunkulu ayiqiniso, kodwa awuzimisele ukukhokha inani noma ukuhlupheka ukuze uzuze iqiniso. Esikhundleni salokho, ukhetha ukunikela ngekusasa lakho nalokho okumiselwe ukuze umelane noNkulunkulu kuze kube sekugcineni. Kungakhathaleki ukuthi uNkulunkulu uthini, kungakhathaleki ukuthi uNkulunkulu wenzani, kungakhathaleki ukuthi ubona kangakanani ukuthi uNkulunkulu ukuthanda ngokujule futhi kakhulu kangakanani, ungaphikelela ngenkani ukwenza ngokubona kwakho futhi ukhokhe inani ngalesi sisho. Lokhu kusho ukuthi lesi sisho sesilawula ukuziphatha kwakho nemicabango yakho futhi ukhetha ukuthi okudalelwe kulawulwe yilesi sisho kunokuthi usilahle. Ingabe iqiniso elithi abantu benza lokhu, balawulwa yilesi sisho futhi bakhohliswa yiso, alikhombisi ukuthi ukukhohlakalisa umuntu kukaSathane kuyasebenza? Lokhu akukhona yini ukugxila kwefilosofi nesimo esikhohlakele sikaSathane enhliziyweni yakho? Uma wenza lokhu, ingabe uSathane akawufezanga yini umgomo wakhe? (Yebo.) Ingabe uyabona ukuthi uSathane usemkhohlakalise kanjani umuntu ngale ndlela? Uyakuzwa? (Cha.) Awukubonanga noma ukuzwe. Ingabe uyabubona ububi bukaSathane lapha? USathane ukhohlakalisa umuntu ngazo zonke izikhathi futhi kuzo zonke izindawo. USathane ukwenza kube nzima kakhulu ukuthi umuntu azivikele kulokhu kukhohlakaliswa futhi wenza umuntu azizwe engenakuzisiza kukho. USathane ukwenza wamukele imicabango yakhe, imibono yakhe kanye nezinto ezimbi ezivela kuyena ezimweni lapho ungazi khona futhi lapho ungaboni ukuthi kwenzekani kuwe. Abantu bayazemukela lezi zinto ngaphandle kokukhononda ngazo. Bayazazisa futhi babambelele kulezi zinto njengegugu, bavumele ukuthi lezi zinto zibenzise izinto futhi zidlale ngabo; kukhula futhi kujule ngale ndlela ukukhohlakalisa umuntu kukaSathane.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele V” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 152)

USathane usebenzisa lezi zindlela eziningi ukukhohlalakisa umuntu. Umuntu unolwazi nokuqonda ezinye izimiso zesayensi, umuntu uphila ngaphansi kwamandla esiko lendabuko, futhi wonke umuntu uyindlalifa nomedlulisi wesiko lendabuko. Umuntu ubophezelekile ukuqhubeka nesiko lendabuko alinikwe nguSathane, futhi umuntu ubuye enze ngokuhambisana nezinkambiso eziphathelene nabantu uSathane azinika isintu. Umuntu akahlukani noSathane, uhambisana nakho konke uSathane akwenzayo, emukela ububi, ukukhohlisa, ukuba nenzondo, nokuzithwala kwakhe. Emuva kokuba umuntu ebe nalezi zimo zikaSathane ingabe ujabulile noma ube nosizi ephila phakathi kwalesi sintu esikhohlakele? (Unosizi.) Kungani usho lokho? (Ngoba umuntu ubophekile futhi ulawulwa yilezi zinto ezikhohlakele, uphila esonweni futhi impilo yakhe imbozeke emzabalazweni olukhuni.) Abanye abantu bafaka izibuko, babukeka behlakaniphile kakhulu; bangakhuluma ngokuhlonipheka kakhulu, ngobuciko nokunengqondo, futhi ngenxa yokuthi sebedlule ezintweni eziningi, kungase kube ukuthi sebebone okuningi futhi sebehlangene nokuningi kakhulu sebenolwazi oluningi. Bangase bakwazi ukukhuluma kabanzi ngezindaba ezinkulu nezincane; bangakwazi futhi ukuhlola ubuqiniso nesizathu sezinto. Abanye bangabuka ukuziphatha nokubonakala kwalaba bantu, kanye nesimilo, ubuntu, nokunye, futhi bangatholi phutha kubo. Abantu abanjalo bayakwazi kakhulu ukuhambisana nezinkambiso zabantu. Nakuba laba bantu sebekhulile, abasileli ezinkambisweni zezikhathi futhi abatholakali bebadala ngendlela yokuthi ngeke besafunda. Emehlweni, akekho ongathola iphutha ngomuntu onjalo, kepha ngaphakathi ukhohlakaliswe ngokuphelele nguSathane. Nakuba kungeke kutholakale phutha kulaba bantu, noma emehlweni abantu bemnene, bephucukile, benolwazi kanye nesimilo esithile, futhi benobuqotho, futhi ngokolwazi bengekho ngaphansi kwabasha uma kuqhathaniswa, nokho, mayelana nemvelo nengqikithi yabo, laba bantu bawumfaneklso ophelele futhi ophilayo kaSathane, bafana ncamashi noSathane. Lokhu “kuyisithelo” sokukhohlakaliswa komuntu nguSathane. Lokhu engikushilo kunganiphatha kabi, kodwa kuyiqiniso. Ulwazi umuntu alufundayo, isayensi ayiqondayo, kanye nendlela ayikhethayo yokuhambisana nezinkambiso zabantu, zonke zingamathuluzi kaSathane okukhohlakalisa umuntu. Lokhu kuyiqiniso ngokuphelele. Ngakho-ke, umuntu uphila esimweni esikhohlakaliswe ngokuphelele nguSathane futhi umuntu akanandlela yokwazi ukuthi buyini ubungcwele bukaNkulunkulu nokuthi iyini ingqikithi kaNkulunkulu. Yingoba emehlweni umuntu akakwazi ukuthola iphutha ngezindlela uSathane akhohlakalisa ngazo umuntu; umuntu akakwazi ukubona ekuziphatheni komuntu ukuthi kukhona okushaya amanzi. Bonke abantu benza imisebenzi yabo ejwayelekile futhi baphila izimpilo ezijwayelekile; bafunda izincwadi namaphephandaba ngokujwayelekile, bafunda futhi bakhulume ngokujwayelekile; abanye abantu sebefunde ngisho izinkambiso ezilungileyo ezimbalwa futhi bakhuluma kahle, bayemukela futhi banomusa, banosizo futhi banesandla esiphayo, futhi bayakugwema ukuphikisana nabanye ngezinto ezincane futhi bayagwema ukusizakala ngabanye abantu. Kepha, isimo sabo esikhohlakele esinobusathane sigxile ekujuleni kwabo futhi le ngqikithi ayinakuguqulwa ngokuthembela emizamweni yangaphandle. Ngenxa yale ngqikithi, umuntu akakwazi ukwazi ubungcwele bukaNkulunkulu, futhi phezu kokuvezwa kwengqikithi yobungcwele bukaNkulunkulu kamuntu, umuntu akabuthathi njengento esemqoka. Lokhu kungenxa yokuthi uSathane usefikile, ngezindlela ezehlukene, ukuzophatha imizwa, amasu, imibono kanye nemicabango yomuntu ngokuphelele. Lokhu kuphatha nokukhohlakalisa akukhona okwesikhashana noma okuqabukela kwenzeka, kodwa kukhona yonke indawo futhi ngazo zonke izikhathi. Ngakho-ke, abantu abaningi asebekholwe kuNkulunkulu iminyaka emithathu noma emine, ngisho neminyaka emihlanu noma eyisithupha, basathatha le micabango, imibono, umqondo namafilosofi amabi uSathane akufake kubo njengamagugu, futhi abakwazi ukukudedela. Ngoba umuntu usemukele izinto ezimbi, ezinokuzithwala nenzondo, ezivela emvelweni kaSathane, ngokungenakugwemeka, ebudlelwaneni bomuntu nabanye abantu, kuvame ukuba nokungqubuzana, izimpikiswano kanye nokungezwani, okudalwa yimvelo kaSathane yokuzithwala. Ukuba uSathane wayenike abantu izinto ezinhle—ngokwesibonelo, ukuba ubuConfusius nobuTao besiko lendabuko umuntu alemukela kwakuthathwa njengezinto ezinhle—abantu abafanayo kufanele ngabe bayakwazi ukuzwana emuva kokwemukela lezo zinto. Pho kungani kunoqhekeko olukhulu phakathi kwabantu asebemukele izinto ezifanayo? Kungani kunjalo? Yingoba lezi zinto zivela kuSathane futhi uSathane udala ukwahlukana phakathi kwabantu. Izinto ezivela kuSathane, kungakhathaleki ukuthi zibukeka zinesizotha noma zizinkulu kangakanani emehlweni, ziletha kumuntu futhi ziveze empilweni yomuntu ukuzithwala kuphela, nenkohliso yemvelo embi kaSathane. Akunjalo? Umuntu owazi ukuzifihla, onomnotho wolwazi noma okhuliswe kahle angakuthola kunzima ukufihla isimo sakhe esikhohlakele esinobusathane. Lokho kusho ukuthi, kungakhathaleki ukuthi lo muntu ubezifihla ngezindlela ezingaki, ukuthi ubucabanga ukuthi ubengongcwele, noma ubucabanga ukuthi uphelelisiwe, noma ubucabanga ukuthi uyingelosi, kungakhathaleki ukuthi ubucabanga ukuthi umsulwa kangakanani, ingabe injani impilo yakhe yangempela ngasese? Ingabe iyiphi ingqikithi ongayibona lapho kwambulwa isimo sakhe? Ngaphandle kokungabaza, ungabona isimilo esikhohlakele sikaSathane. Umuntu uvumelekile ukusho lokho? (Yebo.) Ngokwesibonelo, asithi wazi umuntu oseduze kwenu obumcabanga njengomuntu olungile, mhlawumbe umuntu obumthanda kakhulu. Ngesiqu sakho samanje, ucabangani ngaye? Okokuqala, ubheka ukuthi le nhlobo yomuntu inabo noma cha ubuntu, ukuthi wethembekile, ukuthi unothando lweqiniso lwabantu, ukuthi amazwi nezenzo zakhe kuyabasiza yini abanye. (Akubasizi.) Lokho okubizwa ngomusa, uthando noma ukulunga okuvezwa yilaba bantu, kuyini ngempela? Konke kungamanga, konke kuyisimbozo. Ngemuva kwalesi sembozo kunenhloso efihlakele embi: ukwenza lowo muntu ukuthi athandwe kakhulu futhi enziwe isithixo. Ingabe niyakubona lokhu ngokusobala? (Yebo.)

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele V” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 153)

Izindlela uSathane azisebenzisayo ukukhohlakalisa abantu zilethani esintwini? Ingabe kukhona yini okuhle ezikulethayo? Okokuqala, ingabe umuntu uyakwazi ukuhlukanisa phakathi kokuhle nokubi? Ungasho yini ukuthi kulo mhlaba iyanemba yini indinganiso abayisebenzisa ukwahlulela ukuthi into inhle noma imbi, ilungile noma ayilungile, kungakhathaleki ukuthi ngumuntu othile odumile noma omkhulu, noma iphephabhuku elithile, noma olunye ushicilelo? Ingabe ukulinganisa kwabo izigameko nabantu kulungile? Ingabe likhona iqiniso kukho? Ingabe lo mhlaba noma isintu unquma ngobuhle nobubi bezinto ngokusebenzisa iqiniso? (Cha.) Kungani abantu bengenalo lelo khono? Abantu sebefunde ulwazi oluningi kakhulu futhi bazi kakhulu ngesayensi, ngakho banamakhono amakhulu, awanjalo? Ngakho kungani bengakwazi ukuhlukanisa phakathi kwezinto ezinhle nezingezinhle? Kungani kunjalo? (Yingoba abantu abanalo iqiniso: isayensi nolwazi akulona iqiniso.) Konke uSathane akuletha esintwini kubi, kukhohlakele futhi akunalo iqiniso, ukuphila, kanye nendlela. Ngokobubi nokukhohlakala uSathane akuletha kumuntu, ungathi uSathane unothando? Ungasho ukuthi umuntu unothando? Abanye abantu bangathi: “Unephutha, baningi abantu emhlabeni abasiza abampofu noma abangenamakhaya. Ingabe akubona abantu abalungile labo? Kukhona nezinhlangano ezisiza abantu ezenza umsebenzi omuhle, wonke umsebenzi eziwenzayo ingabe awumuhle?” Ungathini kulokho? USathane usebenzisa izindlela nemibono ehlukene ukukhohlakalisa umuntu; Ingabe lokhu kukhohlakaliswa komuntu kuwumqondo ongacacile? Cha, awunakho ukungacaci. USathane futhi wenza izinto ezingokoqobo, futhi uphakamisa umbono noma okucatshangwayo kulo mhlaba nasemphakathini. Kubo bonke ubukhosi naluzo zonke izinkathi uphakamisa umbono futhi afake imicabango emiqondweni yabantu. Le micabango nale mibono iya ngokuya igxila ezinhliziyweni zabantu, bese beqala ukuphila ngayo. Lapho beqala ukuphila ngalezi zinto, ingabe abaphenduli babe uSathane bengahlosile? Ingabe abantu abamunye noSathane? Lapho abantu sebemunye noSathane, ingabe siba yini isimo sengqondo yabo mayelana noNkulunkulu ekugcineni? Ingabe akusona isimo sengqondo esifanayo nalesi uSathane anaso ngoNkulunkulu? Akekho olokothayo ukuvuma lokhu, akunjalo? Kuyesabisa kakhulu! Kungani ngithi imvelo kaSathane imbi? Angikususeli emoyeni lokhu; kunalokho, imvelo kaSathane inqunywa futhi ihlaziywe kususelwa kulokho uSathane akwenzile nezinto azivezile. Uma bengithe nje uSathane mubi, benizocabangani? Benizocabanga ukuthi, “Ngokusobala, uSathane mubi.” Ngakho ngiyakubuza: “Ingabe yiziphi izingxenye zikaSathane ezimbi? Uma uthi: Ukumelana noNkulunkulu kukaSathane kubi,” uzobe ungakakhulumi ngokucacile. Manje ngoba sengiyisho kanje imininingwane, ingabe ninakho ukuqonda ngokuthize okuqukethwe yingqikithi yobubi bukaSathane? (Yebo.) Uma nikwazi ukuyibona ngokucacile imvelo embi kaSathane, khona-ke nizozibona izimo zenu. Ingabe lezi zinto zixhumene? Ingabe lokhu kuxhumana kuyanisiza noma cha? (Yebo.) Uma ngihlanganyela ngengqikithi yobungcwele bukaNkulunkulu, ingabe sikhona yini isidingo sokuthi ngihlanganyele ngengqikithi embi kaSathane? Ingabe uthini umbono wenu ngalokhu? (Yebo, kuyadingeka.) Kungani? (Ububi bukaSathane benza ubungcwele bukaNkulunkulu bugqame.) Ingabe kunjalo? Lokhu kulungile ngokuyingxenye ngoba ngaphandle kokukhohlakala kukaSathane, abantu ngeke bazi ngobungcwele bukaNkulunkulu; kulungile ukusho lokhu. Kepha, uma uthi ubungcwele bukaNkulunkulu bukhona kuphela ngenxa yokuqhathaniswa nobubi bukaSathane, ingabe kulungile lokhu? Le ndlela yokucabanga ngokuqhathanisa ayilungile. Ubungcwele bukaNkulunkulu buyingqikithi yemvelo kaNkulunkulu; ngisho uNkulunkulu ebuveza ngezenzo Zakhe, lokhu kusengukuvezwa ngokuyimvelo kwengqikithi kaNkulunkulu futhi buyingqikithi kaNkulunkulu yemvelo; bebulokhu bukhona njalo futhi buwumgogodla nemvelo kuNkulunkulu uqobo Lwakhe, noma umuntu engakwazi ukububona. Lokhu kungenxa yokuthi umuntu uphila phakathi kwesimo esikhohlakele sikaSathane nangaphansi kwethonya likaSathane, futhi akazi ngobungcwele, ingasaphathwa eyokuthile okuqukethwe ubungcwele bukaNkulunkulu. Ngakho kubalulekile yini ukuthi sixoxe ngengqikithi embi kaSathane kuqala? (Yebo, kunjalo.) Abanye abantu bangaveza ukungabaza ngokuthi, “Uhlanganyela ngoNkulunkulu uqobo Lwakhe, ngakho kungani uhlale ukhuluma ngokuthi uSathane ubakhohlakalisa kanjani abantu nokuthi imvelo kaSathane imbi kanjani?” Manje senikuyekile lokhu kungabaza, angithi? Uma abantu bekwazi ukubona ububi bukaSathane futhi uma benencazelo yakho eqondile, lapho abantu bebona okuthile okuqukethwe nokubonakaliswa ububi, umthombo kanye nobukhona bobubi, kulapho kuphela, lapho kukhulunywa ngobungcwele bukaNkulunkulu manje, abantu sebezobona ngokucacile noma bazi ngokucacile ukuthi buyini ubungcwele bukaNkulunkulu, ukuthi ubungcwele buyini. Uma ngingaxoxi ngobubi bukaSathane, abanye abantu, ngephutha, bazokholwa ukuthi izinto ezithile abantu abazenzayo emphakathini naphakathi kwabantu—noma izinto ezithile ezikulo mhlaba—zingahlobana nobungcwele. Lo mbono awulona yini iphutha? (Yebo. Uyilo.)

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele V” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 154)

USathane usebenzisa ulwazi njengesiyengo. Lalelisisa: Ulwazi luwuhlobo nje lwesiyengo. Abantu bahehwa ukuthi bafunde ngokuzikhandla futhi bazithuthukise nsuku zonke, benze ulwazi lube yisikhali bese behloma ngalo, basebenzise ulwazi ukuvula isango eliya kwisayensi; ngamanye amazwi, lapho uzuza ulwazi kakhudlwana, uzoqonda kakhudlwana. USathane utshela abantu konke lokhu; utshela abantu ukuthi bazibekele imigomo ephakeme lapho befunda ulwazi, ebatshela ukuthi bakhulise ukulangazelela nezifiso. Abantu bengazi, uSathane udlulisa imiyalezo eminingi enjalo, enza abantu ukuthi, ngokungazi, bacabange ukuthi lezi zinto zilungile, noma ziwusizo. Abantu bahamba kule ndlela bengazi, beholelwa phambili, bengazi, yimigomo yabo kanye nokulangazelela kwabo. Isinyathelo ngesinyathelo, abantu, bengazi, bafunda olwazini abalunikwe nguSathane izindlela abantu abaphakeme noma abadumile abacabanga ngazo. Bafunda nezinye izinto ezenzweni zabantu ababathatha njengamaqhawe. Yini esezenzweni zala maqhawe uSathane akhuthaza ngayo umuntu? Yini afuna ukuyifaka kumuntu? Lowo muntu kufanele ashisekele izwe lakubo, abe nobuqotho mayelana nezindaba zesizwe, futhi abe nobuqhawe emoyeni. Ingabe yini umuntu ayifundayo ezindabeni zomlando noma izindaba ngabantu abangamaqhawe? Ukuthi abe nokuthembeka, ukuzimisela ukwenza noma yini ngenxa yabangani bakhe noma abafowabo. Phakathi kwalolu lwazi lukaSathane, umuntu, engazi, ufunda izinto eziningi ezingezinhle neze. Phakathi kwalokhu kungazi, kutshalwa imbewu elungiswe uSathane emiqondweni yabantu engavuthiwe. Le mbewu ibenza bazizwe befanele ukuba abantu abakhulu, befanele ukuduma, befanele ukuba ngamaqhawe, ukuthanda izwe lakubo, babe ngabantu abathanda imindeni yabo, futhi babe ngabantu abangamenzela noma yini umngani futhi abanokwethembeka. Beyengwe uSathane, bahamba ngokungazi endleleni uSathane abalungiselele yona. Njengoba behamba kule ndlela, bayaphoqeleka ukwemukela imithetho kaSathane yokuphila. Bengazi nhlobo, bazakhela ngokwabo imithetho abaphila ngayo, kodwa le mithetho iyimithetho kaSathane nje kuphela efakwe kubo ngempoqo. Ngesikhathi befunda, uSathane ubenza bazakhele ezabo izinjongo, bazinqumele imigomo yokuphila, imithetho abaphila ngayo, nomzila abahamba kuwo empilweni, kanti ngaso sonke leso sikhathi ubafaka izinto zikaSathane, esebenzisa izindaba, imilando yabantu, nazo zonke izindlela ezingasetshenziswa ukuheha abantu ukuthi, kancane kancane, bathathe isiyengo. Ngale ndlela, ngesikhathi befunda, abanye bagcina bethanda imibhalo yezincwadi, abanye ezomnotho, abanye isayensi yezinkanyezi noma isifundo ngokwakheka kwendawo. Bese kuba khona labo abagcina bethanda ezombusazwe, abanye abathanda isayensi yezinto zemvelo, abanye isayensi yemithi yemvelo yomhlaba, ngisho nabanye abathanda isifundo ngoNkulunkulu. Konke lokhu kuyiziyingxenye zolwazi. Ezinhliziyweni zenu, nonke, ngamunye, niyazi ukuthi lezi zinto zimayelana nani; umuntu ngamunye kinina uke wahlangabezana nazo ngaphambili. Noma ubani kinina angakhuluma angaphezi ngolulodwa noma olunye lwala magatsha olwazi. Ngakho futhi kuyacaca ukuthi lolu lwazi selungene lwajula kangakanani emqondweni womuntu, kulula ukubona indawo ethathwe ilolu lwazi emiqondweni yabantu kanye nokujula komphumela walo kumuntu. Lapho umuntu ethanda ingxenye yolwazi, lapho umuntu eba nothando olujulile lwengxenye eyodwa, uzithola enezinto azilangazelelayo yena enganakile: Abanye abantu bafuna ukuba abalobi, abanye bafuna ukubhala izincwadi zezindaba, abanye bafisa ukuziphilisa ngokusebenza kwezombusazwe, futhi abanye bafuna ukusebenza kwezomnotho futhi babe osomabhizinisi. Bese kubakhona ingxenye yabantu abafuna ukuba amaqhawe, ukuba bakhulu noma badume. Kungakhathaleki ukuthi umuntu ufuna ukuba uhlobo olunjani lomuntu, injongo yakhe ukuthatha le ndlela yokufunda ulwazi futhi ayisebenzisele izifiso zakhe, ukufeza izifiso zakhe, nezinto azilangazelelayo. Kungakhathalekile ukuthi izwakala kahle kanjani—ukuthi bafuna ukufeza amaphupho abo, ukungaphileli ize, noma ukuba nomsebenzi othile wokuziphilisa—bakhulisa lezi zifiso eziphakeme kanye nokulangazela izinto eziphakeme kodwa, empeleni, ingabe konke kwenzelwani? Ingabe nike nakucabanga lokhu ngaphambili? Ingabe kungani uSathane enza izinto ngale ndlela? Yini inhloso kaSathane ngokufaka lezi zinto kumuntu? Izinhliziyo zenu kufanele zicaciseleke ngalo mbuzo.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele VI” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 155)

Ngesikhathi sokufunda komuntu ulwazi, uSathane usebenzisa noma iyiphi indlela, noma ngabe ukuxoxa izindaba, ebanika nje ucezu olulodwa lolwazi, noma ebavumela ukuba benelise ukufisa kwabo noma ukulangazelela kwabo. Iyiphi indlela uSathane afuna ukukuhola kuyo? Abantu bacabanga ukuthi akukho lutho olungalungile ngokufunda ulwazi, ukuthi kuyindlela efanele ngokuphelele. Ukukubeka ngendlela ezwakalayo, ukugcina izifiso eziphakeme noma ukuba nokulangazelela ukuba nentshisekelo, futhi lokhu kufanele kube yindlela elungile empilweni. Ingabe akuyona indlela yokuphila enhle kakhulu uma kugcwaliseka izifiso zabo, noma beqala umsebenzi ngempumelelo? Ngokwenza lezi zinto, umuntu akagcini ngokuhlonipha okhokho kuphela, kodwa futhi unethuba lokubeka induku ebandla emlandweni—ingabe akuyona into enhle leyo? Lena yinto enhle emehlweni abantu basezweni, futhi kubo kufanele kube yinto efanele nenhle. Ingabe uSathane, nokho, nezinjongo zakhe ezimbi, ufaka abantu kulolu hlobo lwendlela bese kuphela kanjalo? Chabo. Eqinisweni, akukhathaleki ukuthi okufiswa yinhliziyo yomuntu kuphakeme kangakanani, akukhathaleki ukuthi ngezingafezeka kangakanani izifiso zomuntu noma zifaneleke kangakanani, konke umuntu afisa ukukufeza, konke lokho umuntu akufunayo, kuxhumene ngokungeke kuhlukaniswe namagama amabili. La magama amabili abaluleke kakhulu empilweni yawo wonke umuntu, futhi ayizinto uSathane ahlose ukuzifaka kumuntu. Ingabe imaphi la magama amabili? “Udumo” kanye “nenzuzo”. USathane usebenzisa indlela enobuqili kakhulu, indlela ehambisana kakhulu nemibono yabantu, okungehlukile nhlobo kokujwayelekile, enza ngayo ukuthi abantu bemukele indlela yakhe yokuphila, imithetho yakhe yokuphila, nokubeka izinhloso zokuphila nento abayiphilelayo, futhi, ekwenzeni kanjalo baba nezinto abazilangazelelayo empilweni. Kungakhathaleki ukuthi lokhu abakulangazelelayo empilweni kuzwakala kusezingeni eliphezulu kangakanani, nokho kuxhumene ngokungehlukaniswe “nodumo” kanye “nenzuzo.” Konke umuntu omkhulu noma odumile akulandelayo empilweni—bonke abantu, eqinisweni—kuhlobene nala magama kuphela: “udumo” kanye “nenzuzo.” Abantu bacabanga ukuthi uma sebenodumo nenzuzo, bangasebenzisa lezi zinto ukuze bathole izikhundla eziphakeme nengcebo enkulu, futhi bathokozele impilo. Bacabanga ukuthi udumo nenzuzo kuwuhlobo lwemali abangayisebenzisa ukuze bathole impilo yokufuna intokozo nokujabulisa inyama okungenakuzithiba. Ukuze bathole udumo nenzuzo abayifisayo, abantu bayavuma, nakuba bengazi, ukuthatha imizimba yabo, imiqondo, konke abanakho, ikusasa labo kanye neziphetho zabo bakunike uSathane. Bakwenza lokhu ngaphandle ngisho kokuzindela okuncane, bengenalo nhlobo ulwazi mayelana nesidingo sokubuyiselwa konke abakunika uSathane. Ingabe abantu basengakwazi ukuzilawula uma becasha kuSathane futhi baze bathembeke kuye ngale ndlela? Abasoze. Sebelawulwa nguSathane ngokuphelele. Sebecwile ngokuphelele obhukwini futhi abakwazi ukuzikhipha. Uma umuntu esebishe odakeni lodumo nenzuzo, akabe esakufuna okukhanyayo, okulungileyo, noma izinto ezinhle futhi ezilungile. Lokhu kwenziwa ukuthi amandla okuyenga udumo nenzuzo okunawo phezu kwabantu makhulu kakhulu; kuphenduka izinto abantu abazishisekelayo kukho konke ukuphila kwabo ngisho nasephakadeni elingenakuphela. Akulona iqiniso lokhu? Abanye abantu bazothi ukufunda ulwazi kuwukufunda izincwadi nje noma ukufunda izinto ezimbalwa abangakazazi kuphela, ukuze bangadli ngoludala noma ukuze bangasali kokwezwe. Ulwazi balufundela kuphela ukuze bazondle, ngenxa yekusasa labo noma ngenxa yezidingo eziyisisekelo. Ukhona umuntu ongabekezelela ishumi leminyaka yokufunda kanzima ngenxa yezidingo eziyisisekelo nje, ukuxazulula indaba yokudla nje? Cha, abekho abantu abanjena. Ngakho yini lena eyenza umuntu ehlelwe yilobu bunzima yonke le minyaka? Wudumo nenzuzo. Udumo nenzuzo kumlindele ngaphambili, kuyambiza, futhi ukholwa ukuthi angayilandela leyo ndlela eyomholela ekutholeni udumo nenzuzo ngokukhuthala, ubunzima nokuzabalaza kwakhe kuphela. Umuntu onjalo kumele ehlelwe yilobu bunzima ukuze athole indlela yekusasa lakhe, ukuthokoza kwakhe okuzayo kanye nempilo engcono. Luyini ngempela lolu lwazi—ningangitshela? Akuyona yini imithetho yokuphila efakwe kubantu, imithetho abayifundiswe uSathane ngesikhathi befunda ulwazi? Akuzona yini “izifiso eziphakeme” ezifakwe uSathane kumuntu? Thatha, ngokwesibonelo, imibono yabantu abakhulu, ubuqotho babantu abanodumo noma umoya onesibindi wabantu abangamaqhawe, noma ukuhlonipha nomusa wamaqhawe nezingwazi zakumanoveli axoxa ngobuciko bezokulwa—zonke lezi akuyizo izindlela uSathane afaka ngazo izifiso zenhliziyo yakhe? (Yebo, yizona.) Le mibono inethonya esizukulwaneni nesizukulwane, futhi abantu besizukulwane ngasinye benziwa ukuba bayemukele le mibono, ukuthi baphilele le mibono futhi bayishisekele ngokungaphezi. Lena yindlela, umgudu, uSathane asebenzisa ngayo ulwazi ukuze akhohlakalise umuntu. Ngakho emuva kokuthi uSathane eseholele abantu kule ndlela, kusengenzeka yini ukuthi bakhonze uNkulunkulu? Ingabe ulwazi nomcabango okufakwe uSathane kumuntu kunakho nokuncane okowuphawu lokukhonza uNkulunkulu? Ingabe kunayo into eyeqiniso? Ingabe kunakho noma yikuphi okokwesaba uNkulunkulu nokubalekela okubi? (Cha, akunakho.) Sengathi nikhuluma ngokungaqiniseki, kodwa akunandaba. Inqobo nje uma nibona ukuthi “udumo” “nenzuzo” kungamagama amabili asemqoka uSathane awasebenzisayo ukuyengela abantu endleleni yobubi, khona-ke lokho kwanele.

Ake sibuyekeze kancane esesikuxoxile kuze kube manje: USathane usebenzisani ukugcina umuntu elawulwa nguye ngokuphelele? (Udumo nenzuzo.) Ngakho, uSathane usebenzisa udumo nenzuzo ukulawula imicabango yomuntu kuze kuthi konke angakucabanga kube wudumo nenzuzo. Umuntu ulwela udumo nenzuzo, wehlelwa ubunzima ngenxa yodumo nenzuzo, ubekezelela ukululazeka ngenxa yodumo nenzuzo, unikela konke anakho ngenxa yodumo nenzuzo, futhi angenza noma kuphi ukwahlulela noma isinqumo ngenxa yodumo nenzuzo. Ngale ndlela, uSathane ubopha abantu ngamaketanga angabonakali, futhi abanawo amandla noma isibindi sokuwalahla. Ngokungazi, bathwala la maketanga bese bedavuza beya phambili ngobunzima obukhulu. Ngenxa yalolu dumo nenzuzo, isintu sigwema uNkulunkulu futhi siyamkhaphela bese siya ngokuya sikhohlakala kakhudlwana. Ngakho, ngale ndlela, izizukulwane zabhubha ngokulandelana odumweni nenzuzo kaSathane. Uma sibheka manje izenzo zikaSathane, ingabe izinjongo zakhe ezikhohlakele azenyanyeki ngokuphelele? Mhlawumbe namhlanje anikaboni ngale kwezinjongo ezikhohlakele zikaSathane ngoba nicabanga ukuthi umuntu akakwazi ukuphila ngaphandle kodumo nenzuzo. Nicabanga ukuthi uma abantu beshiya udumo nenzuzo ngemuva, ngeke besayibona indlela eya phambili, ngeke besakwazi ukubona imigomo yabo, ikusasa labo lizoba mnyama, lifiphale futhi libe libi. Kodwa, kancane, nonke niyobona ngelinye ilanga ukuthi udumo nenzuzo kungamaketanga amakhulukazi uSathane awasebenzisayo ukubopha umuntu. Lapho lolo suku lufika, uyomelana ngokuphelele nokulawulwa uSathane futhi uyomelana ngokuphelele namaketanga uSathane awasebenzisayo ukukubopha. Lapho kufika isikhathi sokuba ufise ukulahla zonke izinto uSathane azifake kuwena, uyobe sewuhlukana ngokuphelele noSathane futhi uyokuzonda ngempela konke uSathane akulethe kuwe. Yilapho kuphela isintu esiyoba khona nokuthanda nokulangazelela uNkulunkulu kwangempela.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele VI” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 156)

uSathane usebenzisa igama lesayensi ukwenelisa ilukuluku lomuntu, isifiso somuntu ukuhlola isayensi, nokuphenya izimfihlakalo. Egameni lesayensi, uSathane wenelisa izidingo zomuntu eziphathekayo kanye nesidingo somuntu sokuhlala enza ngcono izinga lempilo. Ngakho-ke uSathane, ngaleli qhinga, usebenzisa isayensi ukuze akhohlakalise umuntu. Ingabe uSathane ukhohlakalisa ukucabanga komuntu noma imiqondo yabantu kuphela lapho esebenzisa isayensi ngale ndlela? Phakathi kwabantu, izigameko, nezinto ezisezindaweni ezisizungezile esizibonayo nesihlangabezana nazo, yikuphi okunye uSathane asebenzisa kukho isayensi ukukukhohlakalisa? (Indawo yemvelo.) Niqinisile. Kubonakala sengathi lokhu kunilimaze kakhulu, futhi kuniphathe kabi kakhulu. Ngaphandle kokusebenzisa konke okutholakele neziphetho zesayensi ezinhlobonhlobo ukukhohlisa umuntu, uSathane usebenzisa isayensi futhi ukuze adale incithakalo nokuba axhaphaze indawo yokuphila umuntu ayinikwa nguNkulunkulu. Ukwenza lokhu ngeqhinga lokuthi uma umuntu enza ucwaningo lwezesayensi, indawo yokuphila yomuntu nezinga lokuphila labantu kuzoqhubeka kuthuthuka, nokuthi, ngaphezu kwalokho, inhloso yokuthuthuka ngokwesayensi wukuhlinzeka izidingo zansukuzonke zabantu ezikhulayo kanye nesidingo sokulokhu benza ngcono izinga lempilo yabo. Lokhu kuyisisekelo somcabango wokuthuthukisa kukaSathane isayensi. Nokho, yini isayensi eyilethele isintu? Ingabe indawo esixhumene nayo iquketheni? Akukhona yini ukuthi umoya ophefumulwa yisintu ungcolisiwe? Ingabe amanzi esiwaphuzayo asahlanzekile ngempela? (Cha.) Ngabe ukudla esikudlayo kungokwemvelo? Okuningi kwakho kukhuliswa ngokusebenzisa umanyolo owakhiwe futhi lapho kutshalwa, kusetshenziswa ukushintshwa kwezakhi zofuzo, futhi kukhona nokuguquka okwenzeka ngokusebenzisa izindlela zesayensi ezihlukahlukene. Ngisho imifino nezithelo esizidlayo akusezona ezemvelo. Akuselula manje kubantu ukuthola amaqanda emvelo, namaqanda awasanambitheki njengoba ayenjalo ngaphambili, asedlule enqubeni yalokhu okubizwa ngempumelelo yesayensi kaSathane. Uma sikubuka sekukonke, umkhathi sewuwonke sewonakele futhi wangcoliswa; izintaba, amachibi, amahlathi, imifula, ulwandle, nakho konke okungaphezulu nangaphansi komhlabathi kukhohlakaliswe yimpumelelo yale sayensi. Ngamafuphi, sonke isimo sendawo yemvelo, isimo sokuphila esanikwa isintu uNkulunkulu, sesibulewe futhi soniwa yilokhu okubizwa ngesayensi. Nakuba bebaningi abantu abakutholile abebekufisa mayelana nezinga lempilo abalifunayo, benelisa izifiso kanye nenyama yabo, indawo umuntu ahlala kuyo ibhujiswe futhi yoniwa kakhulu “yimpumelelo” enhlobonhlobo elethwe yisayensi. Manje, asisenalo ilungelo lokuphefumula umphefumulo owodwa womoya ohlanzekile. Akulona usizi lwesintu lolu? Nithi isekhona noma injabulo umuntu angakhuluma ngayo lapho kufanele aphile kulolu hlobo lwendawo? Le ndawo nesimo sokuhlala umuntu ahlala kuso, kusukela ekuqaleni uqobo, yadalwa uNkulunkulu eyidalela umuntu. Amanzi abantu abawaphuzayo, umoya abantu abawuphefumulayo, ukudla okudliwa abantu, izitshalo, izihlahla, nezilwandle—zonke izingxenye zendawo yokuphila zanikwa umuntu nguNkulunkulu; kuyimvelo, kusebenza ngokuhambisana nomthetho wemvelo owabekwa nguNkulunkulu. Uma bekungekho isayensi, abantu bebezothokoza futhi bebengajabulela yonke into isesimweni sayo esihle kakhulu sasekuqaleni, ngokuhambisana nendlela kaNkulunkulu nangokuhambisana nalokho uNkulunkulu abanika khona ukuba bakuthokozele. Manje, nokho, konke lokhu sekubhidliziwe futhi koniwa nguSathane; indawo yomuntu yokuhlala yasekuqaleni ayisekho esimweni sayo esihle kakhulu sasekuqaleni. Kepha akekho okwazi ukubona ukuthi yini eyadala lokhu noma ukuthi kwenzeka kanjani lokhu, futhi abantu abaningi kakhulu babuka futhi baqonda isayensi ngokusebenzisa imibono efakwe kubo nguSathane. Ingabe lokhu akunyanyeki kakhulu futhi akudabukisi? Njengoba uSathane manje esethathe indawo lapho isintu siphila khona nesimo sendawo yabo yokuhlala futhi wabakhohlakalisa baze baba kulesi simo, futhi njengoba isintu siqhubeka sithuthuka ngale ndlela, ingabe sikhona isidingo sokuba uNkulunkulu azibhubhisele laba bantu? Uma abantu beqhubeka nokuthuthuka ngale ndlela, ingabe baqondephi? (Bazobhujiswa.) Bazobhujiswa kanjani? Ngaphezu kokucinga komuntu udumo nenzuzo ngomhobholo, bayaqhubeka benza ukuhlola kwesayensi nocwaningo olujulile, bese, ngokungaphezi, benelisa izidingo zabo nezifiso eziphathekayo; kuba namiphi-ke imiphumela kumuntu? Okokuqala, akusekho ukusebenza ngokulingana kwezinto ezisemhlabeni, futhi, lapho kwenzeka lokhu, imizimba yabantu, izitho zabo zangaphakathi, kungcolisiwa futhi kulinyazwe yilolu hlobo lwesimo sendawo, olungasasebenzi ngokulingana, bese kusabalala nezifo ezithathelwanayo ezininginingi, nobhubhane emhlabeni wonke. Akulona yini iqiniso ukuthi lesi yisimo umuntu angenakho ukusilawula manje? Manje njengoba senikuqonda lokhu, uma isintu singamlandeli uNkulunkulu, kodwa sihlale silandela uSathane ngale ndlela—sisebenzisa ulwazi ukuze siqhubeke nokuzinothisa, sisebenzisa isayensi singaphezi sihlola ikusasa lempilo yesintu, sisebenzisa lolu hlobo lwendlela ukuze siqhubeke nokuphila—ingabe niyakwazi ukubona ukuthi isintu siyogcina kanjani? (Kuyosho ukushabalala.) Yebo, siyogcina ngokushabalala: Isintu siya ngokuya sisondela ekushabalaleni kwaso, isinyathelo emva kwesinye! Kubukeka sengathi manje isayensi iwuhlobo lomuthi womlingo uSathane awulungiselele umuntu, ukuze kuthi uma nizama ukuqondisisa izinto, nikwenze nisofasimbeni olunenkungu; noma ningazama kangakanani, ngeke nikwazi ukuziqonda. USathane, nokho, usasebenzisa igama lesayensi ukukulola nokukudonsa ngekhala, unyawo phambi kolunye, ekuyisa ngakwalasha nangasekufeni.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele VI” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 157)

USathane akhohlakalisa ngayo isintu yisiko lendabuko. Kuningi ukufana phakathi kwesiko lendabuko nenkolelo-ze, kodwa umehluko ukuthi nje isiko lendabuko linezindaba, ukugudla kanye nemithombo ethile. USathane uqambe futhi wakha izinganekwane noma izindaba ezivela ezincwadini zomlando, eshiya abantu nemizwa ejulile ngabantu bamasiko endabuko noma benkolelo-ze. Ngokwesibonelo, eShayina kukhona “Abangafiyo Abayisishagalombili Bewela Ulwandle”, “Uhambo oluya eNtshonalanga,” “Umbusi We-Jade,” “UNezha Enqoba INkosi Engudrako,” nendaba ethi “Ukumiswa Konkulunkulu”. Ingabe lezi zindaba azikakheli zajula emiqondweni yabantu? Ngisho noma abanye benu bengayazi yonke imininingwane, niyazazi izindaba ezivamile, futhi yilokhu okuqukethwe okuvamile okunamathela enhliziyweni yakho nasemqondweni wakho, futhi awukwazi ukukukhohlwa. Le yimibono noma izinganekwane ezehlukene uSathane azihlelela umuntu kudala kakhulu, futhi ezisabalaliswe ezikhathini ezihlukene. Lezi zinto zilimaza futhi zithunaza ngqo imiphefumulo yabantu futhi zihungule abantu ziphindelela. Okungukuthi uma usulemukele leli siko lendabuko, izindaba noma izinto eziyinkolelo-ze, uma lezi zinto sezakhele emqondweni wakho, futhi uma sezinamathele enhliziyweni yakho, khona-ke kufana nokuthi uhunguliwe—uyahileleka futhi uthonywe yile mihlobiso yamasiko, yile mibono kanye nezindaba zendabuko. Zithonya impilo yakho, ukubuka kwakho impilo, nokwahlulela kwakho izinto. Okunye okungaphezulu ukuthi zithonya ukushisekela kwakho indlela yangempela yokuphila: Lokhu ukuhungulwa okubi ngempela. Noma uzama kangakanani, awukwazi ukukuvuthulula; uyakugawula kodwa akugawuleki; uyakushaya kodwa awukwazi ukukushaya. Ukwedlula lokho, emuva kokuthi abantu sebefakwe ngaphansi kwalolu hlobo lokuhungulwa, bengazi, baqala ukukhonza uSathane, bagcine umfanekiso kaSathane ezinhliziyweni zabo. Ngamanye amazwi, babeka uSathane njengesithixo sabo, into yabo abangayikhonza futhi bayethembe, kuze kufike lapho beyithatha njengoNkulunkulu. Abantu abazi ukuthi lezi zinto zisezinhliziyweni zabo, zilawula amazwi nezenzo zabo. Ngaphezu kwalokho, uqale uthathe lezi zindaba nezinganekwane njengamanga, bese, ngokungazi, ukwemukela ukuba khona kwalezi zindaba, uzenze imifanekiso yangempela, bese uziphendula izinto ezikhona ngempela. Ngokungazi, unganakile wemukela le mibono nobukhona balezi zinto. Unganakile, wemukela futhi odeveli, uSathane nezithixo ekhaya lakho nasenhliziyweni yakho—lokhu ukuhunguleka impela. Ingabe la mazwi ayezwakala kini? (Yebo.) Bakhona phakathi kwenu abake bashisa impepho futhi bakhonza uBuddha? (Yebo.) Sasiyini isizathu sokushisa impepho nokukhuleka kuBuddha? (Sasithandazela ukuthula.) Uma senicabanga ngakho manje, ingabe kunayo ingqondo ukuthandazela ukuthula kuSathane? Ingabe uSathane uletha ukuthula? (Cha.) Niyabona ukuthi naningenalwazi kangakanani ngaleso sikhathi? Lolo hlobo lokuziphatha alunayo ingqondo, alunalo ulwazi futhi lunobungane, akunjalo? USathane uzikhathaza kuphela ngokuthi angakukhohlakalisa kanjani. USathane futhi ngeke akunike ukuthula, angakunika kuphela ikhefu lesikhashana. Kodwa ukuze uthole leli khefana, kufanele wenze isifungo, futhi uma usiphula isithembiso noma isifungo osenze kuSathane, uyobona ukuthi uzokuhlupha kanjani. Ngokukwenza ukuthi wenze isifungo, empeleni ufuna ukukulawula. Ngesikhathi nithandazela ukuthula, ingabe nakuthola ukuthula? (Cha.) Anizange nikuthole ukuthula, kodwa kunalokho imizamo yenu yaletha amashwa, nezinhlekelele ezingapheli—ulwandlekazi olungenamkhawulo lomunyu ngempela. Akukho ukuthula lapho kubusa khona uSathane, futhi lokhu kuyiqiniso. Lokhu kuwumphumela owalethwa yinkolelo-ze yasemandulo nesiko lendabuko esintwini.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele VI” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 158)

USathane akhohlakalisa ngayo umuntu yingezinkambiso zabantu. “Izinkambiso zabantu” zifaka phakathi izinto eziningi. Abanye abantu bathi: “Ingabe kusho izimfashini zakamuva, izimonyo, izitayela zezinwele kanye nokudla kwezinga eliphezulu?” Ingabe lezi zinto zithathwa njengezinkambiso zabantu? Ziyingxenye yezinkambiso zabantu, kodwa ngeke sikhulume ngazo lapha. Sifisa kuphela ukukhuluma ngemibono elethwa yizinkambiso zabantu kubantu, indlela ezenza ngayo abantu ukuthi baziphathe ngayo emhlabeni, nemigomo yempilo kanye nesimo sengqondo ezisakhayo kubantu. Lezi zinto zibaluleke kakhulu; zingalawula futhi zithonye isimo somqondo womuntu. Lezi zinkambiso ziqhamuka zilandelane, futhi zonke ziphethe ithonya elibi eliqhubekayo nokona isintu, lenza abantu balahlekelwe unembeza, ubuntu nomqondo, futhi lehlisa isimilo nezinga lobuqotho ngokwengeziwe, kuze kufike ezingeni lapho singathi iningi labantu manje abanabo nhlobo ubuqotho, abanabo ubuntu, futhi abanawo nonembeza, ingasaphathwa eyomqondo. Ngakho yiziphi lezi zinkambiso? Yizinkambiso ongke ukwazi ukuzibona ngamehlo enyama. Lapho inkambiso ivunguza emhlabeni wonke, mhlawumbe yisibalo esincane kuphela sabantu abazoba sekhaleni layo, abazoba ngabahlahli bendlela. Baqala ngokwenza into ethile entsha, bese bemukela uhlobo oluthile lombono noma indlela ethile yokubuka izinto. Iningi labantu, nokho, lizolokhu liqhubeka lingenwa, lingenisa futhi lihehwa yilolu hlobo lwenkambiso lisesimweni sokungaboni, baze bayemukele bonke, baphinde bacwile kuyo futhi balawulwe yiyo bengaboni. Izinkambiso ezinjalo, ngokulandelana, zenza ukuthi abantu abangenawo umzimba nomqondo ohluzekile, abahlale bengazi ukuthi liyini iqiniso, futhi abangakwazi ukubona umahluko phakathi kwezinto ezinhle nezingezinhle, bazemukele ngenjabulo lezi zinkambiso kanye nemibono emayelana impilo nezimiso ezivela kuSathane. Bemukela lokho uSathane abatshela khona ngokuthi bayithathe kanjani impilo nendlela yokuphila uSathane “abanika” yona bese bengabi namandla noma ikhono, ingasaphathwa eyokubona, ukuze balwe. Ngakho ziyini ngempela lezi zinkambiso? Ngikhethe isibonelo esilula eningaya ngokuya nisiqonda. Ngokwesibonelo, abantu kudala babephatha amabhizinisi abo ngendlela eyayingakhohlisi muntu; babedayisa izinto ngenani elifanayo kungakhathaleki ukuthi ubani othengayo. Ingabe akukhonjiswa uphawu oluncance lukanembeza nobuntu lapha? Lapho abantu benza amabhizinisi abo kanje ngezinhliziyo ezimhlophe, kukhombisa ukuthi babesenonembeza othile nobuntu obuthile ngaleso sikhathi. Kepha ngenxa yokukhula kokufuna komuntu imali, abantu, bengazi, baqala ukuthanda imali, inzuzo nokwenama ngokwengeziwe. Ngamafuphi, abantu bagcina bebuka imali njengento ebaluleke kakhulu kunakuqala. Uma abantu bebuka imali ngokuthi ibaluleke kakhulu, bazithola sebeqala ukungalinaki igama labo, ukwaziwa kwabo, igama elihle, nobuqotho babo, abenzi kanjalo? Uma wenza ibhizinisi, ubona abanye besebenzisa izindlela ezinhlobonhlobo zokukhohlisa abantu bese beceba. Nakuba imali abayitholile iyinzuzo etholwe ngendlela embi, baya ngokuceba kakhulu. Noma benza ibhizinisi elifanayo nelakho, wonke umndeni wabo ujabulela impilo kakhulu kunawe, bese wena uzizwa uphatheke kabi, uthi, “Kungani ngingakwazi ukwenza lokho? Kungani ngingenzi imali engangalena abayenzayo? Kufanele ngicabange indlela yokuthola imali eningana, ukuze ngithuthukise ibhizinisi lami.” Ube sewenza ngakho konke okusemandleni ukucabanga kabanzi ngendlela yokwenza imali eningi. Ngokwendlela ejwayelekile yokwenza imali—ukudayisa izinto ngenani elifanayo kubo bonke abathengi—inzuzo oyenzayo uyenza ngonembeza ohlanzekile. Kodwa, le ndlela ayikucebisi ngokushesha. Ngokuqhutshwa ukufuna ukuthola inzuzo, ukucabanga kwakho kuyaguquka kancane kancane. Ngesikhathi sale nguquko, izimiso zakho zokuziphatha nazo ziyaqala ukuguquka. Ngesikhathi uqala ukuqola umuntu, uba nokunqikaza, uthi, “Lokhu okokugcina ngiqola umuntu futhi ngeke ngiphinde ngikwenze. Angikwazi ukuqola abantu. Ukuqola abantu kuzongilethela isijeziso futhi kulethe inkinga phezu kwami!” Ngesikhathi uqala ukukhohlisa umuntu, inhliziyo yakho iba nokuzikhuza okuthile; lowo ngumsebenzi kanembeza womuntu—ukuba ube nokuzikhuza nokukusola, ukuze kungezwakali kahle uma uqola umuntu. Kodwa emuva kokukhohlisa umuntu ngempumelelo uyabona manje ukuthi usunemali eningi kunakuqala, futhi ucabange ukuthi le ndlela ingaba wusizo kakhulu kuwena. Naphezu kobuhlungu obufiphele enhliziyweni yakho, uzwa ukuthi zincome ngenxa yempumelelo yakho, futhi uzizwa unokuthokoza okuncane ngokwenzile. Okokuqala ngqa, uvumelana nokuziphatha kwakho kanye nenkohliso yakho. Emuva kwalokho, lapho umuntu esekhohlakalisiwe yilokhu kuqola, kuyafana nomuntu ongena ekugembuleni bese eba ngumgembuli. Unganakile, uyavumelana nokuziphatha kwakho okuqolayo futhi uyakwemukela. Unganakile, uthatha ukuqola njengokuziphatha okuvunyelwe umthetho kwezokuthengiselana nanjengendlela ewusizo kakhulu yokuphila nokuziphilisa; ucabanga ukuthi ngokwenza lokho ungaceba ngokushesha. Inqubo ihamba kanje: Ekuqaleni, abantu abakwazi ukwemukela lokhu kuziphatha bese beyibukela phansi le ndlela yokuziphatha neyokwenza. Bese beqala ukuyizama le ndlela yokuziphatha, bezama ukuyenza ngendlela yabo, bese izinhliziyo zabo ziqala ukuguquka kancane kancane. Luhlobo luni lwenguquko lolu? Ukuvuma nokwamukela le nkambiso, lo mqondo ofakwe kuwe yinkambiso yabantu. Ngokunganaki, uzwa ukuthi uma ungaqoli abantu lapho wenza ibhizinisi, uzolahlekelwa; uma ungaqoli abantu, uzizwa ulahlekelwe okuthile. Unganakile, lokhu kuqola kuba umphefumulo wakho uqobo, umgogodla wakho, nohlobo lokuziphatha olungayekeki, oluyisimiso sokuphila kwakho. Emuva kokuthi umuntu esekwamukele lokhu kuziphatha nalokhu kucabanga, ingabe lokhu akulethile uguquko enhliziyweni yakhe? Inhliziyo yakho seyiguqukile, ngakho ingabe ubuqotho bakho sebuguqukile nabo? Ingabe ubuntu bakho sebuguqukile? Ingabe-ke unembeza wakho usuguqukile? (Yebo.) Yebo, zonke izingxenye zalo muntu ziyaguquka ngokwezinga, kusukela enhliziyweni yakhe kuya emicabangweni yakhe, ngendlela yokuthi uguquka kusuka ngaphakathi kuya ngaphandle. Lolu guquko luya ngokuya lukuqhelisela kude kakhulu noNkulunkulu, futhi uya ngokuya uhambisana kakhulu noSathane; uya ngokuya ufana noSathane.

Uma ubuka lezi zinkambiso zabantu, ungasho yini ukuthi zinomthelela omkhulu kubantu? Ngabe zinomphumela olimaza ngokujulile kubantu? (Yebo.) Zinawo umphumela olimaza ngokujule kakhulu kubantu. Yini ekubantu ekhohlakaliswa nguSathane esebenzisa enye inkambiso yabantu emva kwenye? (Unembeza, ukucabanga, ubuntu, ukuziphatha, nendlela umuntu abuka ngayo impilo.) Zidala ukuphupha kancane kancane kubantu, akunjalo? USathane usebenzisa lezi zinkambiso zabantu ukuyengela abantu esidlekeni sodeveli ngesinyathelo emva kwesinye, ukuze abantu ababhajwe kulezi zinkambiso zabantu, ngokungazi, baphakamise imali kanye nezifiso zokuphathekayo, ububi nendluzula. Uma lezi zinto sezingene enhliziyweni yomuntu, umuntu ube esephenduka eba yini? Umuntu uba udeveli, uSathane! Kwenziwa yini lokhu? Ngoba, yisiphi isimo somqondo esikhona enhliziyweni yomuntu? Yini ehlonishwa umuntu? Umuntu uqala ukuthanda ububi nendluzula, angalukhombisi nhlobo uthando nokulunga, kungasaphathwa ukuthula. Abantu abazimisele ukuphila impilo elula yobuntu obujwayelekile, kodwa esikhundleni salokho, bafisa ukujabulela isikhundla esiphakeme kanye nengcebo enkulu, ukuzitika ngezinjabulo zenyama, benza konke okusemandleni ukwenelisa inyama yabo, ngaphandle kwezithiyo, kungekho zibopho zokubavimba, ngamanye amazwi, benza noma yini abayifisayo. Ngakho, uma umuntu esecwile kulezi zinhlobo zezinkambiso, ulwazi olufundile lungakusiza yini ukuba uzikhulule? Ingabe ukuqonda kwakho isiko lendabuko kanye nezinkolelo-ze ozaziyo kungakusiza ukuthi uphunyuke kule nkinga enzima? Ingabe imikhuba yokuziphatha nemikhosi yendabuko eyaziwa umuntu ingamsiza ukuthi azithibe? Thatha Izimilo Ezintathu Ezivelele, njengesibonelo. Ingabe ingabasiza abantu ukuba bakhiphe izinyawo zabo obhukwini lwalezi zinkambiso? (Cha, ngeke ikwazi.) Ngale ndlela, umuntu uya ngokuya eba mubi, ezithwala, ebukela phansi, ezicabangela yena, futhi enenzondo. Alusekho uthando phakathi kwabantu, alusekho uthando phakathi kwamalunga omndeni, akusekho ukuzwana phakathi kwezihlobo nabangani; ubudlelwano babantu sebugcwele indluzula. Wonke umuntu ngamunye ufuna ukusebenzisa izindlela zendluzula ukuze aphile phakathi kwabanye abantu; bathatha eyabo indlela yokuziphilisa besebenzisa indluzula; bazuza izikhundla zabo futhi bathole izinzuzo zabo ngokusebenzisa indluzula, futhi basebenzisa izindlela ezinendluzula nezimbi ukwenza noma yini abayifunayo. Ingabe lobu buntu abesabisi? (Yebo.) Emuva kokuzwa zonke lezi zinto engiqeda kukhuluma ngazo, ingabe anicabangi ukuthi kuyesabeka ukuphila kulesi simo, kulo mhlaba, naphakathi kwalezi zinhlobo zabantu uSathane akhohlakalisa abantu kuzo? (Yebo.) Ngakho, nake nazizwa nina qobo nidabukisa? Kufanele ukuthi niyakuzwa lokho kancane manje? (Yebo.) Ngokuzwa isimo sephimbo lenu, kungathi nicabanga ukuthi “USathane usebenzisa izindlela eziningi kakhulu ukukhohlakalisa umuntu. Usebenzisa wonke amathuba futhi ukhona yonke endawo lapho sishona khona. Ingabe umuntu usengasindiswa?” Ingabe umuntu usengasindiswa? Ingabe abantu bangazisindisa? (Cha.) Ingabe uMbusi we-Jade angasindisa umuntu? Ingabe uConfucius angasindisa umuntu? Ingabe uGuanyin Bodhisattva angasindisa umuntu? (Cha.) Ngakho ngubani ongasindisa umuntu? (UNkulunkulu.) Abanye abantu, nokho, bazozibuza le mibuzo ezinhliziyweni zabo: “USathane usilimaza ngolaka kakhulu, ngokungalawuleki kangangokuthi asinalo ithemba lokuphila, noma ikuphi ukwethemba ukuphila. Sonke siphila phakathi kwenkohlakalo, futhi wonke umuntu umelana noNkulunkulu vele, manje futhi izinhliziyo zethu sezicwile zaze zafika ekugcineni. Pho ukuphi uNkulunkulu ngesikhathi uSathane esikhohlakalisa? UNkulunkulu wenzani? Noma yini uNkulunkulu asenzela yona, asiyizwa!” Abanye abantu, ngokungeke kugwemeke, bezwa bedumele futhi futhi benokudangala ngokuthile, akunjalo? Kinina, lo muzwa ujule kakhulu ngoba konke lokhu ebengikusho bekungokokwenza abantu ukuthi babe nokuqonda kancane kancane, baye ngokuya bezwa ukuthi abanalo ithemba, baye ngokuya bezwa ukuthi bafulathelwe uNkulunkulu. Kodwa ningakhathazeki. Isihloko sokuhlanganyela kwethu namhlanje, “Ububi bukaSathane,” asiyona indikimba yethu yangempela. Ukuze sikhulume ngengqikithi yobungcwele bukaNkulunkulu, nokho, kufanele siqale sikhulume ngokuthi uSathane umkhohlakalisa kanjani umuntu nangobubi bukaSathane ukwenza kucace kakhudlwana kubantu ukuthi wuhlobo olunjani lwesimo umuntu akusona manje. Enye inhloso yokukhuluma ngalokhu ukuvumela abantu ukuthi bazi ububi kukaSathane, kanti enye ukuvumela abantu ukuthi baqonde ngokujule kakhudlwana ukuthi ubungcwele bangempela buyini.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele VI” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 159)

Noma nini lapho uSathane ekhohlakalisa umuntu noma elimaza ngendlela engenakuzithiba, uNkulunkulu akami nje angenzi lutho, noma abachilizele eceleni noma abazibe labo abakhethile. UNkulunkulu ukuqonda ngokucace ngokuphelele konke okwenziwa nguSathane. Noma ngabe uSathane wenzani, noma ngabe iyiphi inkambiso ayivusayo, uNkulunkulu wazi konke lokho uSathane azama ukukwenza, futhi uNkulunkulu akabadeli labo abakhethile. Esikhundleni salokho, ngaphandle kokuzidonsela amehlo—ngokuyimfihlo, buthule—uNkulunkulu wenza konke okudingekayo. Lapho uNkulunkulu eqala ukusebenza kumuntu, uma esemkhethile umuntu, akayimemezeli kumuntu le ndaba, noma amemezele kuSathane, kungasaphathwa ukuthi akhombise ngophawu olukhulu. Wenza lokho okudingekayo, ngokuthula okukhulu, kalula kakhulu nje. Okokuqala, ukukhethela umndeni; uhlobo lwesisekelo somndeni wakho, abazali bakho, okhokho bakho—konke uNkulunkulu ukunquma kungakenzeki. Ngamanye amazwi, uNkulunkulu akazithatheli emoyeni nje lezi zinqumo; kunalokho, kade awuqala lo msebenzi. Uma uNkulunkulu esekukhethele umndeni, ukhetha usuku ozozalwa ngalo. Emuva kwalokho, uNkulunkulu uyabuka njengoba uzalwa futhi ufika ukhala emhlabeni. Ubuka ukuzalwa kwakho, uyabuka lapho ukhuluma amagama akho okuqala, uyabuka lapho ukhubeka futhi ucathula, uthatha amagxathu akho okuqala ngenkathi ufunda ukuhamba. Okokuqala uthatha igxathu elilodwa bese uthatha elinye … futhi manje usuyagijima, usuyagxuma, usuyakhuluma, futhi usuveza imizwa yakho. Njengoba abantu bekhula, amehlo kaSathane abagqolozele bonke, njengengwe ibuka inyamazane yayo. Kepha ekwenzeni umsebenzi Wakhe, uNkulunkulu akakaze ahlushwe ukuthiywa okuvela kubantu, izehlo, noma izinto, indawo noma isikhathi; wenza lokho okufanele akwenze futhi wenza lokho okumele akwenze. Ngesikhathi ukhula, ungahlangabezana nezinto eziningi ongazithandi, njengokugula kanye nokukhathazeka. Kodwa njengoba uhamba le ndlela, impilo yakho kanye nekusasa lakho kungaphansi kokunakekela kukaNkulunkulu kuphela. UNkulunkulu ukunika isiqiniseko sangempela esizoba khona impilo yakho yonke, ngoba useduze kakhulu nawe, ukubhekile futhi uyakunakekela. Ukhula ungakwazi lokhu. Uqala ukuhlangabezana nezinto ezintsha futhi uqale ukwazi lo mhlaba kanye nalesi sintu. Yonke into incwaba futhi intsha kuwe. Kukhona izinto othanda ukuzenza. Uphila phakathi kobuntu bakho, uphila endaweni yakho futhi awunakho nokuncane ukuqonda ngobukhona bukaNkulunkulu. Kepha uNkulunkulu uyakubuka kuzo zonke izigaba njengoba ukhula, futhi uyakubuka lapho uthatha zonke izinyathelo eziya phambili. Ngisho lapho ufunda ulwazi, noma ufunda isayensi, akaze nakanye uNkulunkulu akushiye. Uyafana nabanye abantu kulokho, ngesikhathi usawufunda umhlaba futhi ubhekana nawo, uzibekele imiqondo yokufiswa yinhliziyo yakho, unemisebenzana yakho yokuchitha isizungu, izinto ozithandayo, futhi ugcine ukulangazelela izinto eziphakeme. Uvame ukuzindla ngekusasa lakho, uvame ukudweba umfanekiso wokuthi ikusasa lakho kufanele libukeke kanjani. Kodwa kungakhathaleki ukuthi kuvelani endleleni, uNkulunkulu ukubona ngokusobala konke ngenkathi kwenzeka. Mhlawumbe wena uqobo usukhohliwe okwenzeke empilweni yakho enkathini edlule, kodwa kuNkulunkulu, akekho ongakuqonda kangcono ukudlula Yena. Uphila phansi kweso likaNkulunkulu, ukhula, uvuthwa. Ngalesi sikhathi, umsebenzi kaNkulunkulu obaluleke kakhulu yinto okungekho muntu oke ayiqonde, into okungekho muntu oyaziyo. UNkulunkulu ngokuqinisekile akatsheli muntu ngayo. Ngakho yini le nto ebaluleke ukwedlula konke? Kungashiwo ukuthi yisiqiniseko sokuthi uNkulunkulu uzosindisa umuntu. Lokhu kusho ukuthi uma uNkulunkulu efuna ukusindisa lo muntu, kumele akwenze lokhu. Lo msebenzi ubaluleke kakhulu kumuntu nakuNkulunkulu. Niyazi ukuthi uyini? Kusengathi aninamuzwa ngalokhu, noma imuphi umqondo ngakho, ngakho ngizonitshela. Kusukela esikhathini uzelwe kuze kube manje, uNkulunkulu usenze umsebenzi omningi kuwe, kodwa akakunikezi ukusuka nokuhlala kwakho konke akwenzile. UNkulunkulu akazange akuvumele ukuba ukwazi lokhu, futhi akazange akutshele. Nokho, kumuntu, yonke into ayenzayo, ibalulekile. NgokukaNkulunkulu, kuyinto okumele ayenze. Enhliziyweni Yakhe kukhona into ebalulekile okudinga ukuthi ayenze eyedlula noma iyiphi kulezi zinto. Okungukuthi, kusukela umuntu ezelwe kuze kube manje, uNkulunkulu kufanele aqinisekise ukuphepha kwakhe. Emva kokuzwa la mazwi, ningezwa sengathi aniqondi ngokugcwele. Ningabusza nithi, “Ingabe lokhu kuphepha kubaluleke kangako?” Ngakho, iyini incazelo esobala “yokuphepha”? Mhlawumbe niqonda ukuthi kuchaza ukuthula noma mhlawumbe niqonda ukuthi kuchaza ukungadluli engozini enkulu noma enhlekeleleni, ukuphila kahle, ukuphila impilo ejwayelekile. Kodwa ezinhlizyweni zenu, kumele niqonde ukuthi akulula kanjalo. Ngakho-ke yini ngempela le nto ebengikhuluma ngayo, lena uNkulunkulu okufanele ayenze? Ukuphepha kuchaza ukuthini kuNkulunkulu? Ingabe ngempela kuyisiqinisekiso sencazelo ejwayelekile “yokuphepha”? Cha. Ngakho yini leyo uNkulunkulu ayenzayo? Lokhu “kuphepha” kuchaza ukuthi ngeke ushwabadelwe uSathane. Ingabe lokhu kubalulekile? Ukungashwabadelwa uSathane—ingabe lokhu kumayelana nokuphepha kwakho, noma cha? Yebo. kumayelana nokuphepha kwakho siqu, futhi ayikho into engabaluleka kakhulu kunaleyo. Uma usushwabadelwe uSathane, umphefumulo wakho nenyama yakho akusekhona okukaNkulunkulu. UNkulunkulu ngeke esakusindisa. UNkulunkulu uyayifulathela imiphefumulo nabantu asebeshwabadelwe uSathane. Ngakho ngithi into ebaluleke kakhulu uNkulunkulu okufanele ayenze ukuqinisekisa lokhu kuphepha kwakho, ukuqinisekisa ukuthi ngeke ushwabadelwe uSathane. Lokhu kubaluleke kakhulu, akunjalo? Ngakho kungani ningakwazi ukuphendula? Kubukeka sengathi aniwuzwa umusa kaNkulunkulu omkhulu!

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele VI” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 160)

UNkulunkulu wenza okuningi ngaphezu kokuqinisekisa ukuphepha kwabantu, eqinisekisa ukuthi ngeke bashwabadelwe nguSathane. Futhi wenza umsebenzi omningi wokulungiselela phambi kokukhetha nokusindisa umuntu. Okokuqala, uNkulunkulu wenza amalungiselelo anokucophelela kakhulu mayelana nokuthi luhlobo luni lwesimilo ozokuba naso, luhlobo luni lomndeni ozozalelwa kuwo, kuzoba ngobani abazali bakho, uzoba nabafowenu nodadewenu abangaki, futhi sizoba njani isimo, ukuma kwezomnotho nezimo zomndeni ozozalelwa kuwo. Konke lokhu kuhlelelwa wena ngokucophelela nguNkulunkulu. Ingabe niyazi ukuthi uhlobo luni lo mndeni iningi labantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo abazalelwa kulo? Ingabe yimindeni evelele? Ngeke sisho ngokuqiniseka ukuthi abekho abazalelwa emindenini evelele. Bangaba khona abathile, kodwa bambalwa kakhulu. Ingabe bazalelwa emindenini enengcebo engavamile, imindeni yosozigidigidi noma osozigidi eziphindiwe? Cha, bacishe bangazalwa neze kulolu hlobo lo mndeni. Pho uNkulunkulu ulihlelela uhlobo olunjani lomndeni iningi lalaba bantu? (Imindeni ejwayelekile.) Yimiphi-ke imindeni “ejwayelekile?” Ifaka phakathi imindeni esebenzayo—okungukuthi, leyo ethembele emaholweni ukuze iphile, ekwazi ukuthola izidingo ezisemqoka, futhi enganothile ngokweqile; ifaka phakathi futhi imindeni elimayo. Abalimi bathembela ekutshaleni izitshalo abazozidla, ukuba babe nokusanhlamvu abazokudla nezingubo abazozigqoka futhi bangalambi noma bagodole. Bese kuba khona imindeni eminye enamabhizinisi amancane, neminye enabazali abayizifundiswa, futhi nalaba bangabalwa njengemindeni ejwayelekile. Kukhona futhi abanye abazali abasebenza emahhovisi noma izikhulu zikahulumeni ezisezingeni eliphansi, nabo abangeke babalwe njengemindeni eqavile. Abaningi bazalelwa emindenini ejwayelekile, futhi konke lokhu kuhlelwa nguNkulunkulu. Okungukuthi, okokuqala, lesi simo ophila kusona akuwona umndeni onengcebo enkulu abantu abangawucabanga, futhi lona umndeni uNkulunkulu akunqumele wona, futhi iningi labantu lizophila ngaphansi kwemikhawulo yalolu hlobo lo mndeni; ngeke sikhulume ngabahlukile lapha. Kuthiwani mayelana nesikhundla sasemphakathini? Izimo zomnotho zeningi labazali zilingene nje futhi abanazo izikhundla eziphakeme emphakathini—kubo kulungile nje ukuba nomsebenzi. Ingabe kukhona ababusi phakathi kwalaba? Noma omengameli bamazwe? (Cha.) Okukhulu abangaba yikho ukuba ngabantu abafana nabaphathi bamabhizinisi amancane noma abanikazi bamabhizinisi amancane. Isikhundla sabo emphakathini siphakathi nendawo, futhi izimo zabo zomnotho ziphakathi nendawo. Elinye imbangela yisimo senhlalo yomndeni. Okokuqala, abekho abazali kule mindeni abangakhuthaza ngokucacile izingane zabo ukuba zihambe indlela yokubhula nokubhulelwa ngokusazokwenzeka; laba ngabambalwa kakhulu abenza lezi zinto. Iningi labazali bajwayelekile impela. UNkulunkulu uhlelela abantu lolu hlobo lwesimo ngesikhathi ebakhetha, okuwusizo kakhulu emsebenzini Wakhe wokusindisa abantu. Emehlweni, kubukeka engathi uNkulunkulu akamenzelanga lutho olubabazekayo umuntu; wenza yonke into nje ngasese, ngokuthobeka futhi buthule. Kodwa eqinisweni, konke lokho uNkulunkulu akwenzayo ukwenzela ukubeka isisekelo sensindiso yakho, ukulungiselela indlela engaphambili nazo zonke izimo ezidingekayo ekusindisweni kwakho. Okulandelayo, uNkulunkulu ubuyisela bonke abantu phambi Kwakhe, lowo nalowo ngesikhathi sakhe; yilapho olizwa khona-ke izwi likaNkulunkulu; kungaleso sikhathi lapho uza phambi Kwakhe. Ngesikhathi kwenzeka lokhu, abanye abantu basuke sebengabazali kwabona, kanti abanye beseyizingane zomuntu othile nje. Ngamanye amazwi, abanye abantu basuke sebeshadile futhi baba nezingane kanti abanye basuke bengakagani, bengakayiqali imindeni yabo. Kodwa kungakhathaleki ukuthi isimo somuntu sinjani, uNkulunkulu usezibekile kakade izikhathi lapho uyokhethwa khona futhi lapho ivangeli namazwi Akhe ayokufica khona. UNkulunkulu usebeke izimo, usemnqumile umuntu othile noma isimo esithile okuyodluliselwa ngaso ivangeli kuwe, ukuze uzwe amazwi kaNkulunkulu. UNkulunkulu usekulungiselele zonke izimo ezidingekayo. Ngale ndlela, noma umuntu engazi ukuthi kuyenzeka, umuntu uza phambi Kwakhe abuyele emndenini kaNkulunkulu. Umuntu naye, engazi, ulandela uNkulunkulu futhi angene esinyathelweni ngasinye somsebenzi Wakhe, engena esinyathelweni ngasinye sendlela kaNkulunkulu yokusebenza ayilungisele umuntu. Yiziphi izindlela uNkulunkulu azisebenzisayo lapho enzela umuntu izinto kulesi sikhathi? Okokuqala, okuncane kunakho konke, ukunakekela nokuvikela okuthokozelwa umuntu. Ngaleya kwalokho, uNkulunkulu uhlela abantu, izigameko nezinto ukuze umuntu abone ngazo ubukhona Bakhe nezenzo Zakhe. Ngokwesibonelo, kukhona abanye abantu abakholwa kuNkulunkulu ngoba othile emndenini wabo egula. Lapho abanye bebashumayeza ivangeli, babe sebeqala ukukholwa kuNkulunkulu, futhi lolu kholo kuNkulunkulu luvela ngenxa yesimo. Ngakho ubani ohlele lesi simo? (UNkulunkulu.) Ngenxa yalokhu kugula, kukhona imindeni lapho bonke bengamakholwa, kanti kukhona eminye lapho kukholwa khona abambalwa kuphela emndenini. Emehlweni, kungabonakala sengathi kunomuntu ogulayo emndenini, kodwa empeleni yisimo esethulwe kuwe ukuze uze phambi kukaNkulunkulu—lona umusa kaNkulunkulu. Ngoba impilo yomndeni inzima kwabanye abantu futhi abatholi ukuthula, ithuba elingalindelekile liyavela—umuntu othile wedlulisa ivangeli futhi athi “Kholwa eNkosini uJesu khona-ke uzoba nokuthula.” Ngale ndlela, ngokungazi, umuntu uqala ukukholwa kuNkulunkulu esesimweni esijwayeleke kakhulu, ngakho akulona yini uhlobo lwesimo lolu? Futhi ukungabi nokuthula komndeni wakhe, akuwona yini umusa awunikwa nguNkulunkulu? Kukhona futhi abanye abaqala ukukholwa kuNkulunkulu ngenxa yezinye izizathu. Kukhona izizathu ezehlukene nezindlela ezehlukene zokukholwa, kodwa akukhathaleki ukuthi isiphi isizathu esikwenza ukholwe kuYena, konke kuhlelwe futhi kwaqondiswa nguNkulunkulu. Ekuqaleni, uNkulunkulu usebenzisa izindlela ezehlukene zokukukhetha nokukuletha emndenini Wakhe. Lokhu kuwumusa uNkulunkulu awunika wonke umuntu.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele VI” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 161)

Esigabeni samanje somsebenzi kaNkulunkulu. kulezi zinsuku zokugcina, akasaniki nje umusa nezibusiso kumuntu njengoba ayenza phambilini, noma ancenge abantu ukuthi baye phambili. Ngalesi sigaba somsebenzi, ingabe yini umuntu ayibonile kuzo zonke izingxenye zomsebenzi kaNkulunkulu asedlule kuzona? Umuntu ubone uthando lukaNkulunkulu nokwahlulela nokusola kukaNkulunkulu. Ngalesi sikhathi, uNkulunkulu uyahlinzeka, eseke, akhanyisele, futhi aqondise umuntu ukuze kancane kancane umuntu aqale ukwazi izinjongo Zakhe, azi amazwi awakhulumayo kanye neqiniso alinika umuntu. Lapho umuntu ebuthakathaka, lapho edangele, lapho engazi ukuthi ashone kuphi, uNkulunkulu uzosebenzisa amazwi Akhe ukubaduduza, ukubeluleka, nokubakhuthaza, ukuze isiqu somuntu esincane sithole amandla kancane kancane, aphakame abe nomoya omuhle owakhayo futhi azimisele ukubambisana noNkulunkulu. Kodwa uma umuntu engalaleli uNkulunkulu, noma emelana Naye, noma uma eveza ukukhohlakala kwakhe, uNkulunkulu ngeke amkhombise umusa ekumsoleni nasekumqondiseni. Nokho, uNkulunkulu uyobekezela futhi abe nesineke ebuwuleni, ukungazi, ubuthakathaka nokungavuthwa komuntu. Ngale ndlela, ngawo wonke umsebenzi uNkulunkulu awenzela umuntu, kancane kancane umuntu uyavuthwa, uyakhula, aqale ukwazi amaqiniso athile, azi ukuthi buyini ububi nobumnyama. UNkulunkulu akasebenzisi indlela eyodwa yokuhlala esola futhi eqondisa umuntu, kodwa futhi akakhombisi ukubekezelela nesineke njalo. Kunalokho, uhlinzeka umuntu ngamunye ngezindlela ezihlukene ezigabeni zabo ezihlukene kanye nangeziqu nezinga labo elihlukene. Wenzela umuntu izinto eziningi nangenani elikhulu; umuntu akaqondi luthi ngalezi zinto noma ngalezi zindleko, kodwa ekwenzeni konke akwenzayo ngempela kwenziwa kumuntu ngamunye. Uthando lukaNkulunkulu olwangoqobo: Ngomusa kaNkulunkulu, umuntu ugwema inhlekelele emuva kwenye, futhi ngaso sonke leso sikhathi uNkulunkulu ukhombisa ukububekezelela ngokuphindelela ubuthakathaka bomuntu. Ukwahlulela nokusola kukaNkulunkulu kuvumela abantu ukuthi kancane kancane babone ukukhohlakala nengqikithi yobusathane kumuntu. Lokho uNkulunkulu akuhlinzekayo, ukukhanyisela Kwakhe umuntu nokuqondisa Kwakhe konke, kuvumela isintu ukuthi siyazi ngokwengeziwe ingqikithi yeqiniso, futhi sikhule ekwazini ukuthi yini abantu abayidingayo, iyiphi indlela okufanele bayithathe, ukuthi yini abayiphilelayo, ukubaluleka nenjongo yempilo yabo, nokuthi bayihambe kanjani indlela ephambi kwabo. Zonke lezi zinto uNkulunkulu azenzayo azinakuhlukaniswa nenhloso Yakhe eyodwa yasekuqaleni. Ingabe yini-ke, le nhloso? Kungani uNkulunkulu esebenzisa lezi zindlela ukuze enze umsebenzi Wakhe kumuntu? Ingabe imuphi umphumela afuna ukuwuthola? Ngamanye amazwi, ingabe yini afuna ukuyibona kumuntu? Yini afuna ukuyithola kumuntu? Lokho uNkulunkulu afuna ukukubona ukuvuseleleka kwenhliziyo yomuntu. Lezi zindlela azisebenzisayo ukusebenza kumuntu wumzamo ongapheli wokuphaphamisa inhliziyo yomuntu, ukuphaphamisa umoya womuntu, ukwenza umuntu aqonde ukuthi uvelaphi, ngubani omholayo, omesekayo, omhlinzekayo, futhi ovumele umuntu ukuthi aphile kuze kube manje; ngezokwenza ukuthi umuntu qonde ukuthi ngubani uMdali, ngubani okufanele amkhonze, yindlela enjani okufanele ayihambe, nokuthi iyiphi indlela umuntu okufanele eze ngayo phambi kukaNkulunkulu; zisetshenziswa ukuvuselela inhliziyo yomuntu kancane kancane, ukuze umuntu azi inhliziyo kaNkulunkulu, aqonde inhliziyo kaNkulunkulu, futhi aqonde ukunakekela nokucabanga okukhulu okuholele emsebenzini Wakhe wokusindisa umuntu. Lapho inhliziyo yomuntu seyivuselelwe, umuntu akabe esafuna ukuphila impilo yesimo esonakele, esikhohlakele, kodwa esikhundleni salokho ufisa ukufuna iqiniso ukuze anelise uNkulunkulu. Uma inhliziyo yomuntu isiphapheme, umuntu uyakwazi ukuphuma aqhele kuSathane. Akabe esalinyazwa uSathane, akabe esalawulwa noma akhohliswe nguye. Esikhundleni salokho umuntu angabamba iqhaza ngenkuthalo emsebenzini nasemazwini kaNkulunkulu ukuze anelise inhliziyo kaNkulunkulu, ngalokho athole ukwesaba uNkulunkulu nokugwema ububi. Lena yinhloso yasekuqaleni yomsebenzi kaNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele VI” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 162)

Ingxoxo esiqeda ukuba nayo ngobubi bukaSathane yenza wonke umuntu ezwe sengathi umuntu uphila phakathi kokungathokozi okukhulu nokuthi impilo yomuntu ikhungethwe amashwa. Kodwa manje lapho ngikhuluma ngobungcwele bukaNkulunkulu nomsebenzi awenza kumuntu, lokho kunenza nizizwe ninjani? (Sijabule kakhulu.) Siyabona manje ukuthi konke uNkulunkulu akwenzayo, konke uNkulunkulu akulungiselela umuntu ngokucophelela akunasisihla. Yonke into eyenziwa uNkulunkulu ayinaphutha, okuchaza ukuthi ayinasici, ayidingi muntu ukuthi ayilungise, anike iseluleko noma ayiguqule. Konke lokho uNkulunkulu akwenzela umuntu ngamunye akungabazeki; uhola wonke umuntu ngesandla, ukunakekela ngazo zonke izikhathi futhi akakaze asuke eceleni kwakho. Lapho abantu bekhula kulolu hlobo lwesimo futhi bekhula nalolu hlobo lwesizinda, singasho yini ukuthi abantu, eqinisweni, bakhulela entendeni yesandla sikaNkulunkulu? (Yebo.) Manje-ke nisawuzwa umuzwa wokulahlekelwa? Ingabe kukhona osazizwa edangele? Ingabe ukhona ozwa ukuthi uNkulunkulu ufulathele isintu? (Cha.) Ngakho yini-ke ngempela uNkulunkulu ayenzile? (Ubheke isintu.) Ukucabanga nokunakekela okukhulu uNkulunkulu akubeka kukho konke akwenzayo akungabazeki. Okungaphezu kwalokho, ngesikhathi uNkulunkulu enza umsebenzi Wakhe, uhlale ewenza ngaphandle kombandela. Akaze afune ukuthi noma ubani kinina azi inani akukhokhela lona ukuze ngaleyo ndlela uzwe unokumbonga okukhulu. Ingabe uNkulunkulu uke wakufuna lokhu kuwe? (Cha.) Kukho konke ukuphila komuntu okude, cishe umuntu ngamunye uke wahlangabezana nezimo eziningi eziyingozi futhi wabhekana nezilingo eziningi. Lokhu kungenxa yokuthi uSathane umi eceleni kwakho, amehlo akhe ekugqolozele njalo. Lapho wehlelwa yinhlekelele, uSathane uyajabula, lapho kuvela izingozi ezinkulu, lapho kungekho nto ekuhambela kahle, lapho ubhajwe enethini likaSathane uSathane uzijabulela kakhulu lezi zinto. Mayelana nokwenziwa uNkulunkulu, uyakuvikela njalo, ekuqhelisa eshweni emuva kwelinye nasenhlekeleleni emuva kwenye. Yingakho ngithi konke umuntu anakho—ukuthula nentokozo, izibusiso kanye nokuphepha kwakhe—eqinisweni konke kulawulwa nguNkulunkulu; uhola futhi anqume isiphetho somuntu ngamunye. Kepha ingabe uNkulunkulu unombono ozikhukhumezayo ngesikhundla Sakhe, njengoba abanye abantu besho? UNkulunkulu uyanitshela yini ukuthi “Ngimkhulu kunakho konke, Yimi oniphethe. Kumele ningincenge nicele umusa, futhi ukungalaleli kuzojeziswa ngokufa.” Ingabe uNkulunkulu wake wasongela isintu ngale ndlela? (Cha.) Wake washo yini ukuthi, “Abantu bakhohlakele ngakho akusho lutho ukuthi ngibaphatha kanjani, futhi bangaphathwa noma ngayiphi indlela; angidingi ukuthi ngibenzele amalungiselelo amahle”? Ingabe uNkulunkulu ucabanga ngale ndlela? Ingabe uNkulunkulu wenze ngale ndlela? (Cha.) Kunalokho, ukuphatha kukaNkulunkulu umuntu ngamunye kuqotho futhi kuyaqikelela; Ukuphatha ngokuqikelela okungaphezulu kwalokho nawe oziphatha ngakho. Akunjalo? UNkulunkulu akakhulumi okuyize, futhi akabukisi ngesikhundla sakhe esiphakeme noma akhohlise abantu ngokungabi nandaba. Esikhundleni salokho, wenza izinto okudingeka ukuthi azenze ngokuthembeka futhi buthule. Lezi zinto ziletha izibusiso, ukuthula kanye nenjabulo kumuntu. Ziletha umuntu ngokuthula nangentokozo phambi kwamehlo kaNkulunkulu nasemndenini Wakhe; ube esephila phambi kukaNkulunkulu aphinde amukele insindiso kaNkulunkulu ngokuqonda nokucabanga okufanele. Ngakho ingabe uNkulunkulu wake waba mbaxambili kumuntu emsebenzini Wakhe? Ingabe wake wabonisa umusa ongamanga, ekhohlisa umuntu ngokuntela okungatheni, bese emfulathela? (Cha.) Ingabe uNkulunkulu wake washo into eyodwa wabe esenza enye? Ingabe uNkulunkulu wake wenza izithembiso eziyize futhi waziqhayisa, etshela abantu ukuthi angabenzela lokhu noma asize ukubenzela lokhuya, wayesenyamalala? (Cha.) Akukho nkohliso kuNkulunkulu, awekho amanga. UNkulunkulu uthembekile, futhi konke akwenzayo kuyiqiniso. Nguye yedwa abantu abangathembela Kuye; unguNkulunkulu abantu abangamphathisa izimpilo zabo nakho konke abanakho. Njengoba kungekho nkohliso kuNkulunkulu, singasho ukuthi uNkulunkulu uqotho kakhulu? (Yebo.) Impela singasho! Nakuba igama elithi “uqotho” lintekenteke kakhulu, liwubuntu kakhulu uma lisetshenziswa kuNkulunkulu, yiliphi elinye igama esingalisebenzisa? Injalo-ke imikhawulo yolimi lomuntu. Nakuba kungezwakali kahle ukubiza uNkulunkulu ngokuthi “uqotho,” kodwa sizosebenzisa leli gama okwamanje. UNkulunkulu uthembekile futhi uqotho. Ngakho lapho sikhuluma ngalezi zici, sibhekise kuphi? Ingabe sibhekise kumehluko phakathi kukaNkulunkulu nomuntu kanye nomehluko phakathi kukaNkulunkulu noSathane? Yebo, singakusho lokho. Lokhu kungenxa yokuthi umuntu ngeke akwazi ukubona nolulodwa uphawu lwesimo esikhohlakele sikaSathane kuNkulunkulu. Ngisho okuyikho ngalokhu? Amen? (Amen!) Asiboni lutho oluwububi bukaSathane olwembulwa kuNkulunkulu. Konke lokho uNkulunkulu akwenzayo nakwembulayo kunosizo futhi kuwusizo ngokupheleleyo kumuntu, kwenziwa ngokuphelele ukuze ahlinzeke umuntu, kugcwele ukuphila futhi kunika umuntu indlela azoyilandela kanye nomgudu okumele awuthathe. UNkulunkulu akakhohlakele, futhi, ngaphezu kwalokho, uma sibheka konke uNkulunkulu akwenzayo, singasho ukuthi uNkulunkulu ungcwele? (Yebo.) Njengoba uNkulunkulu engenakho ukukhohlakala kwesintu futhi enganalutho olufana nesimo esonakele sesintu noma ingqikithi kaSathane, futhi akukho okukuNkulunkulu okufana nalezo zinto, ngakulo mbono, singathi uNkulunkulu ungcwele. UNkulunkulu akavezi kukhohlakala, futhi ukuvezwa kwengqikithi Yakhe emsebenzini Wakhe yiso sonke isiqiniseko esisidingayo sokuthi uNkulunkulu uqobo Lwakhe ungcwele. Ingabe niyakubona lokhu? Ukuze sazi ingqikithi kaNkulunkulu engcwele, okwamanje masibheke lezi zingxenye ezimbili: 1) Asikho noluncane uphawu lwesimo esikhohlakele kuNkulunkulu; 2) ingqikithi yomsebenzi kaNkulunkulu kumuntu ivumela umuntu ukuthi abone ingqikithi kaNkulunkulu, futhi le ngqikithi inhle ngokugcwele. Ngoba zonke izinto ezilethwa yizo zonke izingxenye zomsebenzi kaNkulunkulu kumuntu zinhle. Okokuqala, uNkulunkulu ufuna ukuthi umuntu athembeke—akuyona into enhle yini le? UNkulunkulu unika umuntu ukuhlakanipha—akukuhle yini lokhu? UNkulunkulu wenza umuntu akwazi ukuhlukanisa phakathi kokuhle nokubi—akukuhle yini lokhu? Uvumela umuntu ukuthi aqonde incazelo nokubaluleka kwempilo yomuntu—akukuhle yini lokhu? Uvumela umuntu ukuthi abone ingqikithi yabantu, izigameko, nezinto ngokuhambisana neqiniso—akukuhle yini lokhu? (Yebo, kuhle.) Futhi umphumela wakho konke lokhu ukuthi umuntu akasakhohliswa uSathane, ngeke esaqhubeka nokulinyazwa noma ukulawulwa uSathane. Ngamanye amazwi, lezi zinto zivumela abantu ukuthi bazikhulule ngokuphelele enkohlakalweni kaSathane, futhi ngalokho baye ngokuya behamba indlela yokwesaba uNkulunkulu nokugwema ububi.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele VI” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 163)

Kunamaqhinga ayisithupha aphambili uSathane awasebenzisayo ukuze akhohlakalise umuntu.

Eyokuqala ukulawula nokuphoqa. Okungukuthi, uSathane angenza konke okusemandleni ukuze alawule inhliziyo yakho. Kuchaza ukuthini “ukuphoqa”? Kuchaza ukusebenzisa amasu okwesabisa nendluzula ukukwenza umlalele, ekwenza ucabange ngemiphumela uma ungalaleli. Uyesaba futhi awulokothi ukungalaleli, ngakho uyamthobela.

Eyesibili, ukukhohlisa nokulutha. Ingabe kufakani “ukukhohlisa nokulutha”? USathane uqamba izindaba namanga athile, akuluthe ukuthi uzikholwe. Akakutsheli neze ukuthi umuntu wadalwa uNkulunkulu, kodwa futhi akasho ngokuqondile ukuthi awuzange wenziwe uNkulunkulu. Akalisebenzisi nhlobo igama elithi “Nkulunkulu”, kodwa kunalokho usebenzisa okunye esikhundleni salo, esebenzisa le nto ukukukhohlisa ukuze empeleni ungazi sampela ngokuba khona kukaNkulunkulu. Ngempela, lokhu “kulutha” kubandakanya izingxenye eziningi, hhayi lena nje kuphela.

Eyesithathu, ukufaka imfundiso ngempoqo. Abantu bafunzwa ngani ngempoqo? Ingabe ukufakwa kwemfundiso ngempoqo kwenziwa ngokuzikhethela komuntu? Ingabe kwenziwa ngemvume yomuntu? (Cha.) Akukhathaleki noma awukuvumanga, akukho ongakwenza ngakho. Ekungazini kwakho, uSathane ukufaka imfundiso, efaka kuwe ukucabanga kwakhe, imithetho yakhe yokuphila nengqikithi yakhe.

Okwesine, ukwesabisa nokuyenga. Okungukuthi, uSathane usebenzisa izindlela ezehlukene ukuze umemukele, umlandele, futhi umsebenzele; wenza konke okusemandleni ukufeza izinjongo zakhe. Kwesinye isikhathi ukwenzela umusa omncane, kodwa elokhu ekuyenga ukuthi wenze isono. Uma ungamlandeli, uzokuhlupha futhi akujezise abuye asebenzise izindlela ezinhlobonhlobo zokukuhlasela nokukucupha.

Eyesihlanu, ukukhohlisa nokukhubaza. “Ukukhohlisa nokukhubaza” yilapho uSathane akha amazwi amnandi nemibono ethile ezwakala kamnandi ehambisana nemibono yabantu ukwenza kube sengathi ucabangela isimo senyama yabantu, impilo nekusasa labo, lapho empeleni ehlose ukukukhohlisa kuphela. Ube esekuthwebula ukuze ungakwazi okulungile nokungalungile, khona, ngokungazi, ulutheke bese ekulawula.

Eyesithupha, ukubulala umzimba nomqondo. Iyiphi ingxenye yomuntu uSathane ayibulalayo? (Umqondo womuntu nabo bonke ubuwena.) USathane ubulala umqondo wakho, akwenze ungabi namandla okulwa, okusho ukuthi, kancane kancane inhliziyo yakho iphendukela kuSathane noma ungafuni. Ufaka lezi zinto kuwe zonke izinsuku, zonke izinsuku usebenzisa le mibono namasiko ukuze akuthonye futhi akufundise, ebulala intando yakho kancane kancane, ukuze ekugcineni ungabe usafisa ukuba umuntu olungile, ukuze ungabe usafisa ukumela lokho okubiza ngokuthi “ukulunga.” Ngokungazi, uthola ungasenawo amandla okubhukuda uphambane nomsinga, kodwa kunalokho uhambisana nawo. “Ukubulala” kusho ukuthi uSathane uhlupha abantu kangangokuba baze babe yizithunzi nje zalokho ababeyikho, bengaseyibo abantu. Kulapho uSathane egalela khona, ebabamba futhi ebashwabadela.

Iqhinga ngalinye kulezi uSathane alisebenzisayo ukuze akhohlakalise umuntu lingenza umuntu angabi namandla okulwa; noma iliphi kuwo lingambulala umuntu. Ngamanye amazwi, noma yini uSathane ayenzayo futhi noma yiliphi iqhinga alisebenzisayo kungakwenza ukuthi wonakale, kungakuletha ngaphansi kokulawula kukaSathane futhi kungakubishisa obhukwini lwenkohlakalo nesono. Anjalo amaqhinga uSathane awasebenzisayo ukuze akhohlakalise umuntu.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele VI” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 164)

Manje ukuqonda kwenu ingqikithi kaNkulunkulu ngokuzwakalayo kusadinga isikhathi eside ukuthi nikufunde, nikuqinisekise, nikuzwe futhi nihlangane nakho, kuze kuthi ngelinye ilanga nazi kusukela ekujuleni kwezinhliziyo zenu, ukuthi “ubungcwele bukaNkulunkulu” busho ukuthi ingqikithi kaNkulunkulu ayinasici kuthi uthando lukaNkulunkulu alunamhawu, konke uNkulunkulu akunika umuntu akunamhawu, futhi niyokwazi ukuthi ubungcwele bukaNkulunkulu abunasici futhi abunakusolwa. Lezi zingxenye zengqikithi kaNkulunkulu aziwona nje amagama awasebenzisela ukubukisa ngesikhundla Sakhe, kodwa esikhundleni salokho, uNkulunkulu usebenzisa ingqikithi Yakhe ukuze aphathe umuntu ngamunye ngobuqotho obuthule. Ngamanye amazwi, ingqikithi kaNkulunkulu ayilona ize, futhi ayiwona umbono wokucutshungulwa noma oyimfundiso, futhi ngokuqinisekile, ayilona uhlobo lolwazi. Ayiyona inhlobo yemfundo yomuntu; esikhundleni salokho iyisambulo sangempela sezenzo zikaNkulunkulu uqobo futhi iyingqikithi eyambuliwewe yalokho uNkulunkulu anakho nayikho. Umuntu kufanele ayazi futhi ayiqonde le ngqikithi, ngoba konke uNkulunkulu akwenzayo nezwi ngalinye alishoyo kunomsebenzi omkhulu futhi kubaluleke kakhulu kuwo wonke umuntu. Uma usubuqonda ubungcwele bukaNkulunkulu, yilapho ungakwazi ngempela ukukholwa kuNkulunkulu; uma usubuqonda ubungcwele bukaNkulunkulu, yilapho ungayiqonda ngempela incazelo yangempela yamagama athi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele.” Ngeke usacabanga sakuphupha, ukuthi kukhona ezinye izindlela ngaphandle kwalena ongakhetha ukuyihamba, futhi ngeke usafuna ukukhaphela konke uNkulunkulu akulungisele khona. Ngoba ingqikithi kaNkulunkulu ingcwele, kusho ukuthi ungakwazi ukuhamba empilweni ngendlela elungile yokukhanya; ngoNkulunkulu kuphela. Ungathola ukwazi incazelo yempilo ngoNkulunkulu kuphela; ungaphila ubuntu bangempela, futhi ube neqiniso futhi ulazi iqiniso ngoNkulunkulu kuphela. Ungakwazi ukuthola ukuphila eqinisweni ngoNkulunkulu kuphela. UNkulunkulu uqobo Lwakhe kuphela ongakusiza ukuthi ugweme ububi futhi akuhlenge ekulinyazweni nokulawulwa uSathane. Ngaphandle kukaNkulunkulu, akekho umuntu futhi ayikho into engakusindisa olwandle lokuhlupheka ukuze ungabe usahlupheka: Lokhu kunqunywa yingqikithi kaNkulunkulu. UNkulunkulu kuphela okusindisa ngokuzidela okukhulu, uNkulunkulu kuphela ekugcineni ophethe ikusasa lakho, lokho okudalelwe kanye nokuphila kwakho, futhi ukuhlelela zonke izinto. Lokhu yinto engeke ifezwe yilutho oludaliwe noma olungadalwanga. Ngoba akukho okudaliwe noma okungadalwanga okunengqikithi efana nekaNkulunkulu, akukho umuntu noma into enamandla okukusindisa noma okukuhola. Lokhu ukubaluleka kwengqikithi kaNkulunkulu kumuntu. Mhlawumbe nizwa ukuthi la mazwi engiwashilo angasiza kancane, ngokwesimiso. Kodwa uma ufuna iqiniso, uma uthanda iqiniso, khona-ke uzozwa ukuthi la mazwi ngeke aguqule isiphetho sakho kuphela, kodwa ngaphezu kwalokho, azokungenisa endleleni elungile yokuphila.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele VI” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 165)

Ngithanda ukukhuluma nani ngento eniyenzile ekuqaleni komhlangano wethu namhlanje, engimangazile. Abanye benu mhlawumbe bebenomuzwa wokubonga ngaleso sikhathi, mhlawumbe benizwa ninokubonga, ngakho umzwelo wenu uveze ukwenza okuhambisanayo. Lokhu enikwenzile akuyona into edinga ukusolwa; akuyona into elungile noma engalungile. Kodwa ngithanda ukuthi niqonde okuthile. Yini le engifuna niyiqonde? Okokuqala, ngithanda ukunibuza ngalokhu enisanda kukwenza. Bekuwukuwa ngobuso noma ukuguqa nikhuleka? Kukhona ongangitshela? (Sikholwa ukuthi bekuwukuwa ngobuso.) Nikholwa ukuthi bekuwukuwa ngobuso, ngakho-ke kuchaza ukuthini ukuwa ngobuso? (Ukukhonza.) Ngakho kuyini ukuguqa ngamadolo ngokukhonza? Angihlanganyelanga ngalokhu nani ngaphambili, kodwa namuhla ngizwa kudingekile ukuba ngikwenze lokho. Niwa ngobuso emihlanganweni yenu ejwayelekile? (Cha.) Ingabe niwa ngobuso uma nisho imithandazo yenu? (Yebo.) Niwa ngobuso njalo uma nithandaza, uma isimo sivuma? (Yebo.) Kuhle lokho. Kodwa engithanda ukuthi nikuqonde namhlanje ukuthi uNkulunkulu wamukela kuphela ukukhothama kwezinhlobo ezimbili zabantu. Asidingi ukuthathisa eBhayibhelini noma ezenzweni nasekuiphatheni kwanoma ibaphi abantu abaqavile bakamoya. Kunalokho, ngizonitshela khona lapha namanje into eyiqiniso. Okokuqala, ukuwa ngobuso nokuguqa ukhonza akuyona into efanayo. Kungani uNkulunkulu amukela ukukhothama kwalabo abawa ngobuso? Ingoba uNkulunkulu ubizela umuntu kuye futhi ubiza lo muntu ukuthi emukele ukuthunywa nguNkulunkulu, ngakho uNkulunkulu umvumela ukuba awe phansi phambi Kwakhe. Lolu uhlobo lokuqala lomuntu. Olwesibili ukuguqa ngokukhonza komuntu owesaba uNkulunkulu futhi ogwema ububi. Kukhona lezi zinhlobo ezimbili kuphela zabantu. Ingabe nina ningena kuluphi uhlobo? Ingabe niyakwazi ukusho? Lokhu kuyiqiniso, nakuba linganilimaza emoyeni kancane. Ayikho into engashiwo ngokukhothama kwabantu ngesikhathi somthandazo—lokhu kufanele, futhi kunjengoba kufanele kube yikho, ngoba lapho abantu bethandaza, ikaningi, bathandazela okuthile, bevula izinhliziyo zabo kuNkulunkulu futhi bebhekana Naye ubuso nobuso. Ukuxhumana nokushintshisana, inhliziyo nenhliziyo noNkulunkulu. Ukukhonza uguqile akufanele kube ukugcwalisa umthetho nje. Angiqondile ukunisola ngalokho enikwenzile namhlanje. Ngifuna nje ukukwenza kucace kinina ukuze nisiqonde lesi simiso—niyakwazi lokhu, akunjalo? (Yebo, siyazi.) Nginitshela lokhu ukuze kungenzeki futhi lokhu. Ngakho, ingabe abantu banalo ithuba lokuwa ngobuso futhi baguqe phambi kobuso bukaNkulunkulu? Akusho ukuthi ngeke libe khona leli thuba. Noma nini luyofika usuku, kodwa akukabi yisikhathi. Niyabona? Ingabe lokhu kunenza niphatheke kabi? (Cha.) Kuhle lokho. Mhlawumbe la mazwi azonikhuthaza noma anigqugquzele ukuze nisazi ezinhliziyweni zenu isimo esibucayi esikhona njengamanje phakathi kukaNkulunkulu nomuntu, nokuthi uhlobo luni lobudlelwane olukhona manje phakathi kukaNkulunkulu nomuntu. Nakuba sikhulumile futhi sabelana kakhudlwana kamuva nje, ukuqonda komuntu ngoNkulunkulu kusekude kakhulu ukwanela. Umuntu usazohamba indlela ende efuna ukuqonda uNkulunkulu. Akuyona inhloso Yami ukukwenza ukuthi wenze lokhu ngokuphuthuma, noma ukuba uxhamazelele ukukhombisa lezi zinhlobo zezifiso noma imizwa. Lokhu enikwenzile namhlanje kungase kwambule futhi kukhombise imizwa yenu yangempela, futhi ngiyizwile. Ngakho ngesikhathi nikwenza, bengifuna nje ukuthi ngisukume futhi ngininike izilokotho Zami ezinhle, ngoba ngifisa ukuthi nonke niphile. Ngakho kuwo wonke amazwi nezenzo Zami, ngenza konke okusemandleni ami ukunisiza, ukunihola ukuze nibe nokuqonda okulungile nombono olungile ngezinto zonke. Niyakuqonda lokhu, akunjalo? (Yebo.) Kuhle lokho. Nakuba abantu benokuqonda okuthile ngezimo ezinhlobonhlobo zikaNkulunkulu, izingxenye zalokho uNkulunkulu anakho nayikho, nomsebenzi uNkulunkulu awenzayo, okuningi kwalokhu kuqonda akudluli ekufundweni kwamagama ekhasini, noma ukuwaqonda ngokwesimiso, noma ukuwacabanga nje. Lokho abantu abakuswele kunakho konke ukuqonda nombono wangempela okuvela kulokho abadlule kukho ngempela. Nakuba uNkulunkulu esebenzisa izindlela ezinhlobonhlobo ukuze aphaphamise izinhliziyo zabantu, kusenendlela ende ezohanjwa ngaphambi kokuthi lokhu kufezwe. Angifuni ukubona noma ubani ezwa sengathi uNkulunkulu umshiye ngaphandle, ukuthi uNkulunkulu umlahlile noma umfulathele. Ngithanda kuphela ukubona bonke abantu besendleleni yokufuna iqiniso nokufuna ukuqonda uNkulunkulu, benyathela ngesibindi beya phambili ngokuzinikela okungenakunqikaza, engenakho ukungabaza, engathwele mithwalo. Kungakhathalekile ukuthi yimaphi amaphutha owenzile, kungakhathalekile ukuthi usuduke kangakanani noma ukuthi wone kangakanani, ungazivumeli lezi zinto ukuba zibe yimithwalo noma impahla eyeqile okufanele uyithwale ekufuneni kwakho ukuqonda uNkulunkulu. Qhubeka unyathele uye phambili. Ngazo zonke izikhathi, uNkulunkulu uphethe insindiso yomuntu enhliziyweni Yakhe; lokhu akuguquki neze. Lokhu kuyingxenye eyigugu kakhulu yengqikithi kaNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele VI” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okwedlule: Ukwazi UNkulunkulu 3

Okulandelayo: Ukwazi UNkulunkulu 5

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Izehlakalo

Kuzo zonke izehlakalo zikaPetru, wabekezelela amakhulu ezivivinyo. Nakuba abantu namuhla beliqonda igama elithi ‘uvivinyo,’ abayiqondi...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp