I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izimvu ZikaNkulunkulu Zizwa Izwi LikaNkulunkulu (Okubalulekile Kwamakholwa Amasha)

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 6 Izimo Eziningi Zokwahlukanisa Okufanele Ube Nazo Ekukholweni Kwakho KuNkulunkulu

7. Umehluko Phakathi Kwezenzo Zangaphandle Ezinhle Nezinguquko Esimweni.

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile:

Iyini inguquko yesimo? Kufanele ube umthandi weqiniso, wamukele ukwahlulela nokusola kwezwi likaNkulunkulu ngenkathi uzwa umsebenzi wakhe, bese uzwa zonke izinhlobo zokuhlupheka nokucwengwa, okuhlanzwa ngakho ubuthi bobusathane obuphakathi kuwe. Inguquko esimweni isho ukuthi umuntu, ngoba uthanda futhi wamukela iqiniso, ekugcineni ufinyelela ekwazini imvelo yakhe engalaleli futhi emelana noNkulunkulu; uyaqonda ukuthi ukonakala komuntu kujule kakhulu futhi uyakuqonda ukungaqondakali nokukhohlisa komuntu. Uyabazi ubuthakathaka nokudabukisa komuntu, futhi ekugcineni uyayiqonda imvelo nengqikithi yomuntu. Ekwazini konke lokhu, angazincisha izinto ezithile futhi azidele ngokuphelele, aphile ngezwi likaNkulunkulu, enze iqiniso kukho konke. Umuntu onje wazi uNkulunkulu futhi isimo sakhe siguqukile.

kwesithi “Indlela Yokwazi Imvelo Yomuntu” kwethi Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe

Ukuguquka esimweni ikakhulu kubhekisele ekuguqukeni emvelweni yakho. Imvelo ayiyona into ongayibona ngokuziphatha kwangaphandle; imvelo ibandakanya ngokuqondile umsebenzi nokubaluleka kobukhona babantu. Ibandakanya ngokuqondile ukubaluleka kokuphila komuntu, izinto ezijulile phakathi komphefumulo, nengqikithi yabantu. Ukuba abantu babengakwazi ukwamukela iqiniso, khona-ke babengeke babe nezinguquko kulezi zingxenye. Izimo zabantu kungathiwa ziguqukile kuphela lapho sebehlangane nomsebenzi kaNkulunkulu futhi sebengene ngokugcwele eqinisweni, baguqula abakwazisayo kanye nokubheka kwabo ubukhona nokuphila, babuka izinto ngendlela efana nekaNkulunkulu, futhi bakwazi ukuthobela nokuzinikela kuNkulunkulu. ungabonakala ufaka amandla athile, ungaqina ekubhekaneni nobunzima, ungakwazi ukwenza izinhlelo zomsebenzi ezivela kokungenhla, noma ungakwazi ukuya noma kuphi lapho utshelwa ukuthi yana khona, kodwa lezi yizinguquko ezincane kakhulu ezenzweni zakho, futhi azanele ukuba zibe ukuguquka esimweni sakho. Ungakwazi ukugijima ngezindlela eziningi, futhi ungakwazi ukuzwa ubunzima obuningi futhi uzwe ukwehliswa okukhulu; ungazizwa useduze kakhulu noNkulunkulu, noMoya oNgcwele usebenza kuwe, kodwa lapho uNkulunkulu ecela ukuba wenze okuthile okungavumelani nemicabang0 yakho, uyaqhubeka ungathobi, ufuna okokuzithethelela, futhi uyahlubuka uphinde umelane noNkulunkulu, kuze kufike ngisho eqophelweni lapho ugxeka futhi ukhale Kuye. Yinkinga ebucayi le! Lokhu kufakazela ukuthi usenemvelo yokumelana noNkulunkulu nokuthi awuguqukile nakancane.

kwesithi “Okufanele Ukwazi Ngokuguqula Isimo Sakho” kwethi Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe

Ukukholwa kuNkulunkulu akusho ukuthi Yena ufuna ukuthi ube umuntu olungileyo, ube ngumuntu oziphethe kakhe, noma othobela umthetho, noma umuntu nje ongakwazi ukuzicabangela yena noma ukusebenzisa ingqondo yakhe. Abantu babevame ukucabanga ukuthi ukuguquka kwesimo okwakuvela ekukholweni kuNkulunkulu kwakuchaza ukuba ngumuntu ohloniphekile, ukuthi kwakuchaza ukuba nomfanekiso womuntu othile wangaphandle, ukukhuliswa kahle nokuba nesineke, ukubonakala umnene noma unothando, noma ukuzimisela ukusiza abanye nokuphana. Ngamafuphi, kwakusho ukuba wuhlobo lomuntu owayephila emiqondweni nasekucabangeni kwabo. Njengoba kukhona abantu emhlabeni abathi: “Uma ucebile, kufanele unikele kwabampofu noma izinqibi.” … Ngalokho, abantu abaningi babekholwa ukuthi ukukholwa kuNkulunkulu kwakungelutho olungaphezu kwezinguquko ezimbalwa ekuziphatheni, ekucabangeni, kanye nasezenzweni zomuntu zangaphandle futhi kwakuze kube nabantu abathile ababekholwa ukuthi ukholo kuNkulunkulu lwalusho ukwehlelwa ubunzima obukhulu, ukungadli ukudla okuhle, nokungagqoki izingubo ezinhle. ENtshonalanga, ngokwesibonelo, kwakunendela lamaKatolika (ubuKatolika nabo buyinkolo; izindela, nakho kuwuhlobo lokholo) elalikholwa ukuthi ukukholwa kuNkulunkulu kwakusho ukuchitha yonke impilo yalo lihlupheka ngokwengeziwe, lidla ukudla okuhle kancane, lingazivumeli ukuthokozela izinto ezinhle empilweni, nokunika imali kwabampofu nabadingayo ngenkathi linayo—noma okunye lenze izenzo ezilungileyo, ukuphana ngokwengeziwe kubantu, nokuba nosizo olwengeziwe kwabanye. Kuyo yonke impilo yalo alenzanga lutho ngaphandle kokuhlupheka, futhi alizivumelanga ukuba lidle ukudla okuhle noma ligqoke izingubo ezinhle. Lapho lifa, lalingagqoke lutho olubiza ngaphezu kwamadola amabili; izindleko zalo zokuphila zosuku zazifika kumadola ambalwa kuphela. Indaba yalo mhlawumbe yavela njengodaba olwejwayelekile noma olukhulu emhlabeni wonke. Futhi lokhu kukhombisani? Emehlweni esintu, ngumuntu onje kuphela ongumuntu olungileyo futhi onomusa, yilaba bantu kuphela umphakathi wenkolo okholwa ukuthi benza izinto ezinomusa nezenzo ezilungile, futhi yibo kuphela abaguqukile, futhi ngempela abanokholo kuNkulunkulu. Ngakho-ke kungenzeka ukuthi anehlukile: Akungabazeki ukuthi nikholwa ukuthi ukukholwa kuNkulunkulu nokuba nokholo kumayelana nokuba umuntu olungile. Kumayelana nomuntu ongalwi nabanye, noma abethuke, umuntu ongenzi izinto ezimbi, umuntu obonakala sengathi ukholwa kuNkulunkulu; bakhona abathi ukuba umuntu oletha inkazimulo kuNkulunkulu. …

UNkulunkulu ufisa ukusindisa umuntu, ukhulume amazwi amaningi, futhi wenze umsebenzi omningi—ngakho ufisa ukuthi abantu babe njani? Ufisa ukuba imicabango yabo iqondiswe yiqiniso, nokuba baphile izimpilo zabo ngeziqubulo zeqiniso. Akakuceli ukuba ube ngongenamqondo njengonodoli, ingasaphathwa eyokuba nomoya owodwa njengomfino, ungenamizwelo ejwayelekile. Kunalokho, ufisa ukuthi ube ngumuntu ojwayelekile othanda lokho Yena akuthandayo, futhi ozonda lokho Yena akuzondayo, ongathokozela lokho akuthokozelayo, futhi enyanye bese elahla lokho Yena akwenyanyayo. … Kungenxa yalokhu ukuba ngithi anikwazi okuqondwe ngokuguquka kwesimo. Nibeka nje imikhawulo kinina ekuziphatheni kwenu, ezenzweni zenu zangaphandle, nasemoyeni kanye nasezimilweni zenu. Ngeke kwenzeke ukuba nithole izinguquko esimweni senu ngale ndlela. Kukuphi emazwini kaNkulunkulu lapho kuthi khona kufanele nibeke imikhawulo phezu kwenu, ukuthi kufanele nibheke amazwi enu, nibambe imizwa yenu, futhi nibheke ulaka lwenu, nokuthi kufanele niqaphele ukuveza imvelo yenu, futhi kufanele nizincishe ezingutsheni enizithengayo nenizigqokayo? Uke wawasho amazwi anjalo? Ngisho lapho kunokubhekiswa ezintweni ezinjalo, aziwona umongo wamazwi Akhe, noma amaqiniso amakhulu aletha ukuguquka kwesimo sabantu. Iningi lamazwi kaNkulunkulu likhuluma ngengqikithi yomuntu ekhohlakele, ngendlela yokwazi ingqikithi yomuntu ekhohlakele, indlela umuntu ongathola ngayo ukuguquka kwesimo sakhe, indlela angazi ngayo ngempela ingqikithi yakhe ekhohlakele, nokuthi angakhululeka kanjani esimweni sakhe esikhohlakele ukuze enze ngokuhambisana nezimfuneko zikaNkulunkulu bese eba ngumuntu ofuna inhliziyo kaNkulunkulu uqobo, futhi owenelisa isifiso sikaNkulunkulu. Uma nikuqonda lokhu, ingabe nisayozixaka ngezindaba ezikha phezulu kanjalo? Ngalokho, uma ungayiqondi incazelo yokuguquka kwesimo, awusoze wayiqonda ingqikithi yokuguquka kwesimo, futhi awusoze wakuthola ukuguquka kwesimo sakho. Ikakhulu, abanye abomphakathi wenkolo abasanda kwamukela lesi sigaba somsebenzi basazoguquka ngokuphelele besuka emikhosini yenkolo kanye nokucabanga nemibono yezenkolo esimweni sezingqondo nokubuka kwabo ukukholwa kuNkulunkulu; basazama ukuba abangokomoya, babe mnene, nobubele, ukuba ngumuntu ohlonipheke ngokwemvelo, othanda ukwenza okuhle futhi aphe abanye. Lokhu akulungile neze! Uma ufuna ukuba ngumuntu onjalo, awusoze wanconywa nguNkulunkulu

kwesithi “Lokho Ukuguquka Kwesimo Okuyikho Nendlela Eya Ekuguqukeni Kwesimo” kwethi Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe

Abantu abaningi bagcizelela ngokukhethekile ngokuziphatha ezinkolelweni zabo kuNkulunkulu, ngenxa yalokho kunezinguquko ezenzekayo ekuziphatheni kwabo. Ngemva kokukholwa kuNkulunkulu, bayeka ukuphikisana nabanye, bayeka ukulwa nabantu kanye nokubathuka, bayeka ukubhema nokuphuza, abantshontshi izinto zomphakathi—noma ngabe isipikili noma ipulangwe lokhuni—futhi baze bafinyelele ekuthini bengayi nasenkantolo uma belahlekelwa noma boniwe. Ngaphandle kokungabaza, ezinye izinguquko ziyenzeka ekuziphatheni kwabo. Ngoba, ngemva kokukholwa kuNkulunkulu, ukwamukela kwabo iqiniso kubenza bezizwe beneme ngokukhethekile, futhi ngenxa yokuthi sebezwe umusa womsebenzi kaMoya Ongcwele, ikakhulukazi babaqotho, futhi akukho lutho abangeke bayiyeke noma bayenze. Kodwa ngemva kokukholwa iminyaka emithathu, emihlanu, eyishumi, noma amashumi amathathu—ngenxa yokuthi alukaze lube bikho ushintso esimweni sempilo yabo, ekugcineni babuyela emuva ezindleleni zakudala, ukuzikhukhumeza kanye nokuzidla kwabo kuyakhula, bese beyaqala futhi ukulwela amandla kanye nenzuzo, bahalela imali yebandla, benza noma yini efeza ukulangazelela kwabo, balangazelela ukuba bakhulu kanye nokwenama, baphenduka izimbungulu zendlu kaNkulunkulu. Abaholi abaningi, ikakhulukazi, bayashiywa. Futhi afakazelani lamaqiniso? Izinguquko ekuziphatheni kuphela azisimeme. Uma lungekho ushintsho esimweni sempilo yabantu, ngakho masinyane noma ngokuhamba kwesikhathi uhlangothi olonakele luzozibonakalisa. Ngenxa yokuthi umsuka wezinguquko ekuziphatheni kwabo uyintshisekelo, noma uba muhle okwesikhathi. Njengoba besho abangakholwa, “Kulula ukwenza isenzo esisodwa esihle, okunzima ukwenza izenzo ezinhle ukuphila kwakho konke.” Abantu abakwazi ukwenza izenzo ezinhle ukuphila kwabo konke. Ukuziphatha kwabo kuqondiswa ukuphila; noma yini engukuphila kwabo, kanjalo nokuziphatha kwabo, futhi yilokho kuphela okubonakalisiwe emvelweni kumele ukuphila, kanye nemvelo yomuntu. Izinto okungezona angeke zime. Uma uNkulunkulu esebenza ukuze asindise umuntu, akusikhona ukuhlobisa umuntu ngokuziphatha okuhle—umsebenzi kaNkulunkulu owokuguqula izimo zabantu, ukubenza bazalwe kabusha ukuba babe abantu abasha. Ngaleyo ndlela, ukwahlulela kukaNkulunkulu, ukujezisa, izilingo, kanye nokucolisiswa komuntu konke kwenzelwe ukuguqula isimo sakhe, ukuze azuze ukulalela okupheleleyo kanye nokwethembeka kuNkulunkulu, kanye nendumiso evamile kaNkulunkulu. Lokhu kuyinjongo yomsebenzi kaNkulunkulu. Ukuziphatha kahle akufani nokulalela uNkulunkulu, ingasaphathwa eyokulingana nokufaneleka kuKristu. Izinguquko ekuziphatheni zisuselwa emfundisweni, futhi ezizalwa ugqozi—azisuselwa ekwazini uNkulunkulu ngeqiniso, noma eqinisweni, ingasaphathwa eyokuthi baphumule ekuqondisweni uMoya Ongcwele. Nakuba kukhona izikhathi lapho okunye okwenziwa ngabantu kuqondiswa uMoya Ongcwele, lokhu akuchazi ukuphila, ingasaphathwa eyokufana nokwazi uNkulunkuku; noma ngabe kuhle kanjani ukuziphatha komuntu, lokhu akufakazeli ukuthi balalela uNkulunkulu, noma ukuthi benza iqiniso. Izinguquko ekuziphatheni ziyinkohliso yesikhashana, ziwukubonakaliswa kwentshisekelo, futhi azichazi ukuphila. … Abantu bengaziphatha kahle, kodwa lokho akusho ukuthi baneqiniso. Intshisekelo yabantu ingabenza kuphela ukuba bathobele imfundiso futhi belandele isiqondiso; abantu abangenalo iqiniso abanayo indlela yokuxazulula izinkinga ezinzima, futhi isifundiso angake simele iqiniso. … Amanye amakholwa asemasha, ngemva kokukholwa uNkulunkulu, ebeshiye ngemuva okomhlaba; uma behlangana nabangakholwa abanalutho abangalusho, futhi abasavamisile ukubona izihlobo kanye nabangani babo, babe sebethi abangakholwa, “Lo muntu useshintshe ngempela.” Ngakho bacabanga ukuthi, “Isimo sami sesishintshe ngempela—abangakholwa bathi ngishintshile.” Empeleni, kungabe sishintshile yini isimo sabo? Asishintshanga. Lezi izinguquko zangaphandle. Alukabi khona ushintsho empilweni yabo, futhi imvelo yabo endala isala igxilile ngaphakathi kwabo, ayikathintwa nakancane. Kwesinye isikhathi, abantu babanjwe intshisekelo ngenxa yomsebenzi kaMoya Ongcwele; ezinye izinguquko zangaphandle ziyenzeka, bese benza izenzo ezimbalwa ezinhle. Kodwa lokhu akufani nezinguquko kwisimo. Awunalo iqiniso, indlela obheka ngayo izinto ayikashintshi, awukho umehluko uma kuqhathaniswa nabangakholwa, futhi imigomo yakho yokuziphatha kanye nendlela obuka ngayo impilo akukashintshi. Awunayo ngisho nenhliziyo ehlonipha uNkulunkulu, okufanele ngabe unakho okungenani. Akukho okungabakude nezinguquko esimweni sakho.

kwesithi “Umehluko Phakathi Kwezinguquko Zangaphandle Kanye Nezinguquko Esimweni” kwethi Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe

Ngokwenkolo, abantu abaningi abahlupheki ukuphila kwabo konke, banqoba imizimba yabo noma bathwala isiphambano, bahlupheka futhi babekezela kwaze kwaba yilapho bephefumula okokugcina! Abanye basesaba ukufa kwabo. Kukho konke ukuphila kwabo, bazincisha ukudla okumnandi nokugqoka kahle, babekezelele ukuhlupheka. Abakwazi ukunqoba imizimba yabo nokushiya inyama yabo. Umoya wabo wokubekezelela ukuhlupheka udinga ukunconywa. Kodwa ukucabanga kwabo, imibono yabo, indlela ababheka ngayo izinto, kanye nesimo sabo esidala—akukho kulokhu abaye babhekana nakho. Abaziqondi ngeqiniso. Isithombe sabo sengqondo ngoNkulunkulu esakudala soNkulunkulu oyinkimbinkimbi ongaqondakali. Ukuhlupheka kwabo ngenxa kaNkulunkulu kungenxa yentshiseko yabo kanye nombono wabo omuhle ngezinto. Nakuba bekholelwa kuNkulunkulu, abayiqondi futhi abayazi intando Yakhe. UNkulunkulu bamsebenzela ngobumpumputhe futhi bamhluphekela ngobumpumputhe. Abakubheki njengegugu ukuthi bayakwazi ukuqonda futhi abanandaba kangako nendlela yokuba nesiqiniseko sokuthi inkonzo yabo iyayifeza yini intando kaNkulunkulu. Ingasaphathwa eyokwazi ukuthi bengamqonda kanjani uNkulunkulu. UNkulunkulu abamkhonzayo akawona umfanekiso kaNkulunkulu wangempela, kodwa nguNkulunkulu abazenzele yena, uNkulunkulu abezwe ngaye, noma uNkulunkulu wakudala otholakala ezintweni ezibhaliwe. Babe sebesebenzisa ukukhalipha kwemicabango yabo nonkulunkulu abasezinhliziyweni zabo ukuze bahlupheke ngenxa kaNkulunkulu futhi benze umsebenzi uNkulunkulu afuna ukuwenza. Inkonzo yabo iyinkimbinkimbi kakhulu, ngezinga lokuthi akekho nhlobo okhonza uNkulunkulu ngendlela efeza intando Yakhe. Kungakhathaliseki ukuthi bazimisele kangakanani ukuhlupheka, umbono wabo wangempela ngenkonzo nesithombe sabo sengqondo ngoNkulunkulu akushintshi ngenxa yokuthi abakaze badlule esahlulelweni nasekusolweni uNkulunkulu, kanye nasekucwengeni nasekuphelelisweni Nguye, nokuthi akekho oke wabahola ngeqiniso. Ngisho noma bekholelwa kuJesu uMsindisi, akekho kubo owake wabona uMsindisi. Bamazela kuphela ezinganekwaneni nakuyinzwabethi. Ngakho inkonzo yabo ingaphezu kokumane ukhonze amehlo evaliwe, njengempumputhe ikhonza uyise. Yini engafezwa ekugcineni ngalolu hlobo lwenkonzo? Ubani oyolwamukela? Kusukela ekuqaleni kuya ekugcineni, inkonzo yabo ayishintshi nhlobo. Bamukele kuphela izifundo zomuntu futhi basekela inkonzo yabo ezintweni abazithandayo nabajwayelene nazo kuphela. Lokhu kungaba namuphi umvuzo? … Bonke labo abangakaze basamukele isahlulelo, abangakaze balungiswe futhi bashintshwe—ingabe abakanqotshwa ngokugcwele? Banamsebenzi muni abantu abanjalo? Uma ukucabanga kwakho, ukuqonda kwakho ukuphila, nokuqonda kwakho uNkulunkulu kungabonisi ushintsho olusha futhi kungaphumeli ngisho nasekuzuzeni okuncane, awusoze wathola into esile enkonzweni yakho! Ngaphandle kombono nangaphandle kokuqonda okusha umsebenzi kaNkulunkulu, awunakuba umuntu onqotshiwe. Indlela yakho yokulandela uNkulunkulu iyofana neyalabo abahluphekayo futhi abazila ukudla—ngeke ibaluleke kakhulu! Kumane kungenxa yobufakazi obuncane balokho abakwenza enkonzweni yabo obungenza ngithi inkonzo yabo iyize leze! Kukho konke ukuphila kwabo, labo bantu bayahlupheka, babhadla emajele, futhi ngaso sonke isikhathi bayabekezela, babonise uthando nomusa, bathwale nesiphambano sabo. Izwe libakhipha inyumbazane futhi babhekane nabo bonke ubunzima. Balalela kuze kube sekupheleni, kodwa noma kunjalo abanqotshiwe futhi abukho ubufakazi bokunqotshwa abangabethula. Abakaze bahlupheke nakancane, kodwa ngaphakathi abamazi nhlobo uNkulunkulu. Abakaze bayigcine imicabango yabo emidala, imibono emidala, amasiko enkolo, nokuqonda komuntu, kanye nemibono yomuntu. Lokhu akukhona nhlobo ukuqonda okusha kubo. Akukho ngisho nokuncane ukuqonda ngoNkulunkulu okuyiqiniso noma okunembile kubo. Abayiqondi kahle intando kaNkulunkulu. Ingabe lokhu kungaba ukukhonza uNkulunkulu? … Nakuba ekukholelweni kuNkulunkulu, okuwukuphela kwento eniyaziyo ukunqoba imizimba yenu nokubekezela kanye nokuhlupheka, futhi akunicaceli ukuthi enikwenzayo kuhle noma kubi, ingasaphathwa eyokuthi kungokukabani, khona-ke lolu hlobo lokwenza izinto lungaholela kanjani oshintshweni?

kwesithi “Iqiniso Langaphakathi Lomsebenzi Wokunqoba (3)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Njalo lapho labo bantu benkolo behlangana, bayabuza, “Dadewethu, ubunjani kulezi zinsuku?” Yena aphendule, “Ngizizwa nginokumbonga uNkulunkulu nokuthi angikwazi ukufeza isifiso senhliziyo Yakhe.” Omunye athi, “Nami, futhi, ngiyambonga uNkulunkulu futhi angikwazi ukumgculisa.” Le misho embalwa namazwi kodwa kukhombisa izinto ezimbi ezisekujuleni phakathi ezinhliziyweni zabo. Amazwi anjalo ayenyanyeka futhi awanambitheki ngokwedlulele. Imvelo yalaba bantu iphikisana noNkulunkulu. Labo ababheke ubunjalo besimo bakhuluma noma yini esezinhliziyweni zabo futhi bavula izinhliziyo zabo enkulumweni. Akukho nakunye okungukwenza okuyiphutha, ayikho imikhuba emihle yokukhombisa isizotha ekukhulumeni nasekwenzeni noma izinkulumo ezingenaso isigqi. Bahlale beqonde ngqo futhi abayihloniphi imithetho yasemhlabeni. Kunalabo abanothando lokubukisa nokuziveza ingaphandle, ngisho noma kungenzi mqondo. Uma omunye ecula, uqala ukudansa, angaboni ngisho nokuthi ilayisi elisebhodweni lakhe selishile. Lolo hlobo lwabantu abanabo ubunkulunkulu, noma abahloniphekile, futhi bakhonze kakhulu ukudlala. Zonke lezi yizindlela zokubonakalisa ukungabi bikho kweqiniso! Abanye bayahlangana ukuze baxoxe ngezindaba zempilo kumoya, futhi nakuba bengakhulumi ngokubonga kuNkulunkulu, bagcina uthando lwabo lweqiniso Kuye ngaphakathi ezinhliziyweni zabo. Ukumbonga kwakho uNkulunkulu akuhlanganise lutho nabanye abantu; unokubonga uNkulunkulu, hhayi umuntu. Ngakho kusiza ngani ukukhuluma ngakho sonke isikhathi kwabanye? Kumele wenze mqoka ukungena kokoqobo, hhayi ukukhuthalela ukubukwa noma ukubukisa.

Zimele ukuthini izenzo zomuntu ezinhle zokuzenzisa? Zimele inyama, kanti ngisho imikhuba yangaphandle elungile kakhulu kuneminye ayimele ukuphila, kodwa umoya wakho wedwa. Ukwenza kwangaphandle komuntu akusoze kwafeza okufiswa uNkulunkulu. Uhlale njalo ukhuluma ngokumbonga kwakho uNkulunkulu, kepha awukwazi ukunikeza impilo kwabanye noma ugqugquzele abanye ukuba bathande uNkulunkulu. Uyakholwa ukuthi izenzo ezinjalo ziyomenelisa uNkulunkulu? Ukholwa ukuthi lokhu ngokufiswa yinhliziyo kaNkulunkulu, ukuthi lokhu kungokomoya, kodwa ngokweqiniso lokhu akunamqondo! Ukholwa ukuthi lokho okukujabulisayo kanye nalokho okufisayo yilokho uNkulunkulu ajabula ngakho. Ingabe lokho okujabulisa wena kumele okukaNkulunkulu? Ingabe isimilo somuntu singamela uNkulunkulu? Lokho okukujabulisayo yikho kanye uNkulunkulu akuzondayo, nokuthi imikhuba yakho yiyo leyo uNkulunkulu ayizondayo nangayifuni. Uma uzizwa unokubonga, hamba uye kothandaza phambi kukaNkulunkulu. Asikho isidingo sokukhuluma ngakho kwabanye. Uma ungathandazi phambi kukaNkulunkulu kodwa kunalokho uqhubeka nokuzibizela ukunakwa phambi kwabanye, ingabe lokhu kungafeza okufiswa yinhliziyo kaNkulunkulu? Uma izenzo zakho njalo zingezibonakalayo kuphela nje, lokhu kusho ukuthi ungumuntu ongelusizo lwalutho impela. Nhloboni yomuntu lowo owenza izenzo ezinhle ezingukuzenzisa kodwa ezingenalo iqiniso? Labo bantu abanjalo bangabaFarisi abazenzisayo kanye nabantu benkolo! Uma ningayeki ukwenza kwenu kwangaphandle futhi ningeke nenze izinguquko, izimpawu zokuzenzisa ezikina ziyokhula kakhulu-ke. Ngokuya ngokukhula kwezimpawu zokuzenzisa, kulapho ukuphikisana noNkulunkulu nakho kudlondlobala, nokuthi ekugcineni, lolo hlobo lwabantu, ngiqinisekile luyolahlwa!

kwesithi “Ukukholwa KuNkulunkulu Kumele Kugxile Eqinisweni, Hhayi Emasikweni Enkolo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Kungenzeka ukuthi kuyo yonke le minyaka yokukholwa kuNkulunkulu, anikaze nithuke muntu noma nenze izenzo ezimbi, kodwa ekuzihlanganiseni noKristu, anikwazi ukukhuluma iqiniso, nenze ngokweqiniso, noma nilalele izwi likaKristu; ngakho ngithi ningabakhohlisi futhi nabadukisi abakhulu emhlabeni. Uma nilungile futhi nithembekile ikakhulukazi ezihlotsheni zenu, kubangani benu, emakhosikzini (noma kubayeni), emadodaneni kanye namadodakazi, nakubazali, futhi ningasizakali ngabanye, kepha ningakwazi ukuhambisana futhi nibe nokuthula noKristu, ngisho noma nithumela konke okwenu ukuyolekelela omakhelwane benu noma ninakekele oyihlo, onyoko, kanye nemizi yenu, Mina ngisathi nikhohlakele, ningamaqili futhi. Ningacabangi ukuthi ningabahambisana noKristu uma nihambisana nomuntu noma nenza izenzo ezinhle. Niyakholwa yini ukuthi ukulunga kwenu kungantshontsha isibusiso saseZulwini? Nicabanga ukuthi izenzo zenu ezinhle zithatha indawo yokulalela kwenu? Akukho namunye ongemukela ukubhekana kanye nokuthenwa, futhi nonke nikuthola kulukhuni ukwamukela ubuntu obujwayelekile bukaKristu, kodwa nibe nithi niyamlalela uNkulunkulu. Ukukholwa okufana nokwenu kuyonilethela impindiselo enifanele.

kwesithi “Labo Abangahambisani NoKristu Impela Bangabaphikisana NoNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Ukuhlanganyela Komuntu

Abantu abangenalo iqiniso bakhuluma ngokuphila ubuntu obuhle njengokungathi kuyefana neqiniso. Ingabe ufakazela ukuthi ukuphila ubuntu obuhle kuyefana neqiniso? Ingabe ufakazela ukuthi lokhu kuyinto enhle? Empeleni, nithini: Ingabe ukuthanda komuntu kuyefana nokuthanda kukaNkulunkulu? Cha akunjalo. Ngezinye izikhathi, uthando lomuntu uthando lukaSathane, uthando lwemizwa, uthando oluzalwa yizifiso nezintshisekelo zomuntu. Isibonelo nje esilula: Uma othile enedimoni ngokwemvelo, uma ethanda amadimoni, unahlobo luni lothando? Akamthandi uNkulunkulu, kodwa uthanda amadimoni. Akusilo yini lolu uthando lukaSathane? Uthando lukaSathane luphikisana neqiniso, luyisitha seqiniso, futhi luphambene nalokho uNkulunkulu anakho nayikho kanye nothando lukaNkulunkulu. Ungacabangi ukuthi ukuba nothando kwenza abantu babe ngabalungile. Uthando lwabo alunalo iqiniso, uthando lwezinto ezingalungile, ngakho-ke uthando lukaSathane. Ingabe ave okunye kokulunga kwabo kuphikisana neqiniso? Okunye kokulunga kwabantu kuphambene neqiniso, ngakho-ke, nakuba kwabanye bebonakala sengathi bangabantu abalungile, futhi bebonakala behloniphekile futhi befanele udumo, empeleni ave belangazelele inhliziyo kaNkulunkulu, futhi bangaba abantu abanombono ophambene. Ingabe lokhu akulona iqiniso? Ngakho-ke, kungakhathaleki ukuthi abakhohlakele babonakala belungile noma bebabi kubantu, kuNkulunkulu bonke bangabantu bakaSathane, bonke basibekelwe yisimo sikaSathane, bonke bonakele, futhi banobutha noNkulunkulu. Ake sibale ezinye zezibonelo: Kwenzeka kanjani, uma nisho, ukuba abantu benkolo babethele uKristu esiphambanweni? Futhi lapho sebebethele uKristu esiphambanweni, kwakuyiziphi izinhloso zabo? Babekholwa yini ukuthi izinhloso zabo zazingalungile? Babecabanga ukuthi babethembekile kuNkulunkulu, ukuthi babenza umsebenzi kaNkulunkulu, futhi bemi beqinile ebufakazini babo—kodwa emehlweni kaNkulunkulu babephikisana Naye, futhi beyizitha Zakhe. Ucabangani ngalokho? Namuhla, umphakathi wenkolo uyawulahla umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina, baphinde bambethela uKristu esiphambanweni, futhi emakhanda abo bacabanga ukuthi baphakamisa umsebenzi kaNkulunkulu, futhi bathembekile kuNkulunkulu, futhi abanabo ubutha noNkulunkulu. Bacabanga ukuthi yibona kuphela abathanda uNkulunkulu, ukuthi yibo kuphela abathembeke kakhulu kuNkulunkulu. Akusikho lokho abakucabangayo? Ngakho-ke, kulabo abakhohlakeleyo, ekucabangeni nasekwenzeni ngale ndlela, lokho abakwenzayo kulungile, futhi kulunge ngokuphelele—nokho, kuNkulunkulu, baphikisana Naye ngaphandle kokunanaza, bayizitha Zakhe. Uyichaza kanjani le nto? Ingabe ukuba ngolungile kusho ukuthi abantu balangazelela inhliziyo kaNkulunkulu? Ingabe kusho ukuthi balungile? Ingabe kusho ukuthi bayahambisana noNkulunkulu? Futhi ngaleyo ndlela, ngaphandle kweqiniso, ingabe abantu bangakwazi yini ukulangazelela inhliziyo kaNkulunkulu? Ngaphandle kweqiniso, ave bephikisana noNkulunkulu? Ingabe ukulunga kwabantu kuhle noma kubi? Ezimweni eziningi, ukulunga kwabantu kubi, ngoba kungcole kakhulu, kuye kwangcoliswa ubuthi bukaSathane, futhi akuphethe lutho lweqiniso. Ngakho-ke, lapho "izintshisekelo" zabo zizinhle, ezenzweni zabo abenzi iqiniso ngempela, futhi kungenzeka ukuthi bamelana noNkulunkulu, futhi bazonda uNkulunkulu; Ubufakazi obugcwele balokhu butholakala ekuphikiseni komphakathi wenkolo nokuvukela uNkulunkulu, nasekubetheleni kwabo uKristu okwesibili. ... Ngakho-ke, lapho abantu "bephila," lapho benza "into efanele" futhi benza "izenzo ezinhle," lokhu akusho ukuthi kuhambisana nakanjani neqiniso; ezinye zezenzo zabo ziphikisa uNkulunkulu, futhi zingachazwa ngokuthi zimbi, noma zonakele, noma zikhaphela uNkulunkulu. Manje-ke usuyazibona lezi zinto ngokucacile, yebo? Kungakhathaleki ukuthi abantu bacabanga ukuthi into ilunge kangakanani, lokhu akusho ukuthi baneqiniso, noma okungokoqobo; ukubeka nokwenza iqiniso kuphela okungukuba nokungoqobo.

kusuka ekuhlanganyeleni okuvela kumfowethu

Okwedlule:Ukuhlukanisa Phakathi Kwabaholi Bangempela Nabamanga, Naphakathi Kwabelusi Bangempela Nabamanga

Okulandelayo:Kufanele Wazi Umsuka Wokuphikisa Kwabantu Umsebenzi KaNkulunkulu Omusha Ekukholweni Kwabo KuNkulunkulu