UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele I

Igunya likaNkulunkulu (I)

Izinhlanganyelo zami eziningana ezedlule bezimayelana nomsebenzi kaNkulunkulu, isimo sikaNkulunkulu, kanye noNkulunkulu uqobo Lwakhe. Emuva kokuzwa lezi zinhlanganyelo ngabe nizwa sengathi nizuze ukuqonda nolwazi ngesimo sikaNkulunkulu? Ingabe ukuqonda nolwazi okukhulu kangakanani? Ingabe ningaba nesibalo salokho? Ingabe lezi zinhlanganyelo zininikile ukuqonda okujulile ngoNkulunkulu? Kungashiwo ukuthi lokhu kuqonda kuwulwazi oluyiqiniso ngoNkulunkulu? Kungashiwo ukuthi lolu lwazi nokuqonda kuwulwazi ngaso sonke isimo sikaNkulunkulu, nakho konke anakho nayikho? Cha, ngokusobala akunjalo! Yingoba lezi zinhlanganyelo zinike ukuqonda ingxenye nje yesimo sikaNkulunkulu, nalokho anakho nayikho—hhayi konke, noma konke sekuphelele. Izinhlanganyelo zinenze nakwazi okuqonda ingxenye yomsebenzi owake wenziwa nguNkulunkulu, enabona ngawo isimo sikaNkulunkulu, nalokho anakho nayikho, kanye nendlela nokucabanga okungemuva kwakho konke lokho akwenzile. Kodwa lokhu kungukuqonda okungajulile futhi okukhulunywayo nje ngoNkulunkulu, futhi ezinhliziyweni zenu, nisala ningenasiqiniseko ukuthi kungakanani kulokhu kuqonda okuyiqiniso. Yini enqumayo ngempela ukuthi likhona yini iqiniso ekuqondeni kwenu izinto ezinje? Kuncike ekutheni angakanani amazwi nesimo sikaNkulunkulu abawezwile ngempela ngesikhathi sabedlule kukho uqobo nokuthi kungakanani abakwaze ukukubona futhi bakwazi ngesikhathi salokho abedlule kukho uqobo. “Izinhlanganyelo eziningi zokugcina zisivumele ukuba siqonde izinto ezenziwa nguNkulunkulu, imicabango kaNkulunkulu, kanti ngaphezu kwalokho isimo sengqondo kaNkulunkulu ngesintu, nesisekelo sezenzo Zakhe, kanye nezimiso zezenzo Zakhe. Ngakho sesifike ekuqondeni isimo sikaNkulunkulu, sesazi konke okuphelele ngoNkulunkulu.” Kukhona owake washo amazwi anjalo? Ingabe kulungile ukusho lokhu? Akulungile neze. Futhi kungani ngithi akulungile? Isimo sikaNkulunkulu, nalokho anakho nayikho kuvela ezintweni azenzile nasemazwini awakhulumile. Umuntu uyakwazi ukubona ukuthi uNkulunkulu unani nokuthi ungubani ngomsebenzi uNkulunkulu awenzile nasemazwini awakhulumile, lokhu kungukuthi nje umsebenzi namazwi kwenza umuntu aqonde ingxenye yesimo sikaNkulunkulu, kanye nengxenye yalokho anakho nayikho. Uma umuntu efisa ukuzuza ukuqonda okuningi kakhulu nokujulile ngoNkulunkulu, umuntu kufanele ezwe okuningi ngamazwi nemisebenzi kaNkulunkulu. Nakuba umuntu ezuza ukuqonda okungaphelele nje lapho ezwa ingxenye yamazwi nomsebenzi kaNkulunkulu, lokhu kuqonda okungaphelele kuyasimela yini isimo sikaNkulunkulu seqiniso? Ingabe kuyayimela ingqikithi kaNkulunkulu? Impela kuyasimela isimo sikaNkulunkulu seqiniso, nengqikithi kaNkulunkulu, ngalokho akukho ukungabaza. Akukhathaleki okwesikhathi, noma indawo, noma indlela aziveza ngayo kumuntu, noma indlela ayiveza ngayo intando Yakhe, konke akwembulayo nakuvezayo kumele uNkulunkulu uqobo Lwakhe, ingqikithi kaNkulunkulu nakho konke anakho nayikho. UNkulunkulu wenza umsebenzi wakhe ngalokho anakho nayikho futhi ngobunjalo beqiniso; lokhu kuyiqiniso ngokuphelele. Kepha, namhlanje, abantu banokuqonda okungaphelele ngoNkulunkulu ngamazwi Akhe, nangalokho abakuzwayo uma belalele intshumayelo, ngakho-ke, ngandlela thize, kungathiwa lokhu kuqonda kuphela kuwulwazi olucatshangaywo. Ngenxa yezimo zakho zoqobo, ungaqinisekisa kuphela ukuqonda noma ulwazi lukaNkulunkulu oluzwile, walubona, noma walwazi futhi waluqonda enhliziyweni yakho namhlanje uma omunye nomunye wenu ekuzwa lokhu kulokho odlule kukho uqobo, futhi afike ekukwazini kancane kancane. Ukuba angizange ngiwaxoxe nani la mazwi, benizokwazi ukuthola ulwazi oluyiqiniso ngoNkulunkulu nina ngokwenu? Ukwenze njalo, impela, kungaba nzima kakhulu. Lokho kungenxa yokuthi abantu kufanele babe namazwi kaNkulunkulu kuqala ukuze bazi ukuthi ezwakala kanjani. Kepha noma angaba maningi kangakanani amazwi kaNkulunkulu abantu abawadlayo, singako isibalo samazwi abangawezwa ngokoqobo. Amazwi kaNkulunkulu ayahola endleleni engaphambili, futhi aqondisa umuntu endleleni yakhe. Ngamafushane, labo abanolwazi oluthile lwangempela, lezi zihlanganyelo eziningana zokugcina, zizobasiza ukuba babe nokuqonda okujule kakhulu ngeqiniso, kanye nolwazi lwangempela ngoNkulunkulu. Kodwa kulabo abangenakho abadlule kukho kwangempela, noma abasanda kuqala nje ukuzwa kwabo, noma abasanda kuqala nje ukuthinta lokho okungokoqobo, lokhu kuyisivivinyo esikhulu kakhulu.

Ingqikithi yezihlanganyelo eziningana zokugcina beyiphathelene “nesimo sikaNkulunkulu, umsebenzi kaNkulunkulu, kanye noNkulunkulu uqobo Lwakhe.” Niboneni ezingxenyeni ezisemqoka futhi ezingumongo kukho konke engikhulume ngakho? Ngalezi zihlanganyelo, niyakwazi ukubona ukuthi Lowo owenza umsebenzi, waphinde wazembula lezi zimo, nguNkulunkulu oyingqayizivele uqobo Lwakhe, ophethe ubukhosi phezu kwazo zonke izinto? Uma impendulo yenu ithi yebo, yini pho eniholela kulesi simiselo? Ekufikeni kulesi siphetho, zingaki izingxenye enizibukile? Kukhona ongangitshela? Ngiyazi ukuthi izihlanganyelo zokugcina zinithinte ngokujulile, futhi zaletha isiqalo esisha ezinhliziyweni zenu ngolwazi lwenu ngoNkulunkulu, okuyinto enhle kakhulu. Nakuba, nithathe igxathu elikhulu kakhulu ekuqondeni kwenu uNkulunkulu uma kuqhathaniswa nangaphambili, incazelo yenu ngobunjalo bukaNkulunkulu ayikathuthuki ukudlula emagameni kaNkulunkulu uJehova weNkathi yoMthetho, iNkosi uJesu weNkathi yoMusa, kanye noNkulunkulu uSomandla weNkathi Yombuso. Okungukuthi, nakuba lezi zinhlanganyelo mayelana “nesimo sikaNkulunkulu, umsebenzi kaNkulunkulu, kanye noNkulunkulu uqobo Lwakhe” zininike ukuqonda okuthile ngamazwi ake akhulunywa nguNkulunkulu, nomsebenzi owake wenziwa nguNkulunkulu, kanye nobunjalo nezinto Zakhe ezake zambulwa nguNkulunkulu, anikwazi ukunika incazelo yangempela nokuqondisa okunembayo igama “Nkulunkulu.” Futhi aninakho ukuqondisa okuliqiniso futhi okunembayo kanye nolwazi ngesikhundla nobunjalo bukaNkulunkulu uqobo Lwakhe, okungukuthi, isikhundla sikaNkulunkulu phakathi kwezinto zonke nasemhlabeni jikelele. Yingoba ezinhlanganyelweni ezingaphambili eziphathelene noNkulunkulu uqobo Lwakhe nesimo sikaNkulunkulu, konke okuqukethwe kwakunesisekelo ezinkulumweni nezambulo ezibhalwe eBhayibhelini. Kepha kunzima kumuntu ukuthola ubunjalo nezinto Zakhe ezembulwayo nezivezwa nguNkulunkulu ngesikhathi noma ngaphandle, kokuphatha nokusindisa Kwakhe isintu. Ngakho, noma niqonda ubunjalo bukaNkulunkulu nezinto Zakhe ezembulwa emsebenzini ake awenza, incazelo yenu yobunjalo nesikhundla sikaNkulunkulu isekude le kwekaNkulunkulu oyingqayizivele, Lowo onobukhosi phezu kwakho konke futhi ihlukile kuleyo yoMdali. Izinhlanganyelo eziningi zokugcina zenze ukuba wonke umuntu azizwe ngendlela efanayo: Ingabe umuntu wayengayazi kanjani imicabango kaNkulunkulu? Uma umuntu wayengayazi ngempela, ngokuqinisekileyo lowo muntu kwakungaba uNkulunkulu, ngoba nguNkulunkulu kuphela owazi imicabango Yakhe, futhi uNkulunkulu uqobo Lwakhe owazi isisekelo nendlela enza ngayo konke akwenzayo. Kubonakala kunengqondo futhi kulandeleka kini ukubona ubunjalo bukaNkulunkulu ngale ndlela, kodwa ubani ongasho ngesimo nomsebenzi kaNkulunkulu ukuthi lokhu ngumsebenzi kaNkulunkulu uqobo, hhayi umsebenzi womuntu, umsebenzi umuntu angeke awenzele uNkulunkulu? Ngubani obonayo ukuthi lo msebenzi ungena ngaphansi kobukhosi balowo onengqikithi namandla kaNkulunkulu? Okungukuthi, yiziphi izici noma ingqikithi obona ngayo ukuthi unguNkulunkulu uqobo Lwakhe, onobunjalo bukaNkulunkulu nophethe ubukhosi kukho konke? Nake nacabanga ngalokho? Uma ningakaze, lokhu kufakazela leli phuzu: izinhlanganyelo eziningi zokugcina zininike nje kuphela ukuqonda okuthile ngengxenye yomlando lapho uNkulunkulu enza khona umsebenzi Wakhe, nendlela yakhe yokwenza, ukubonakaliswa, kanye nezambulo ngesikhathi salowo msebenzi. Nakuba lokhu kuqonda kwenza ngamunye ngamunye wenu abone ngaphandle kokungabaza ukuthi Lowo owenza lezi zigaba ezimbili zomsebenzi nguNkulunkulu uqobo Lwakhe, Lo enikholwa kuye nenimlandelayo, nalowo okufanele nimlandele njalo, kodwa anikakwazi ukubona ukuthi unguNkulunkulu obelokhu ekhona kusukela ekudalweni komhlaba, futhi uzoba khona naphakade, futhi aniboni ukuthi Nguye oholayo futhi ophethe ubukhosi phezu kwesintu sonke. Ngokuqinisekile anikaze nicabange ngale nkinga. Noma nguJehova noma iNkosi uJesu, iziphi izingxenye zengqikithi nokubonakaliswa enikwazi ukubona ngazo ukuthi akukhona kuphela nje ukuthi unguNkulunkulu okufanele nimlandele, kodwa nokuthi uyilowo olawula isintu futhi ophethe ubukhosi phezu kwesimiselo sesintu, ngaphezulu kwalokho, onguNkulunkulu oyingqayizivele uqobo Lwakhe ophethe ubukhosi phezu kwezinto zonke? Nibona ngamiphi imigudu ukuthi lona enimkhonzayo futhi enimlandelayo nguNkulunkulu uqobo Lwakhe ophethe ubukhosi phezu kwezinto zonke? Nixhuma ngamiphi imigudu uNkulunkulu okholwa Kuye kuNkulunkulu ophethe ubukhosi okudalelwe isintu? Yini enivumela ukuba nibone ukuthi uNkulunkulu enikholwa kuye unguNkulunkulu oyingqayizivele uqobo Lwakhe, osezulwini nasemhlabeni, naphakathi kwezinto zonke? Lena yinkinga engizoyixazulula esigabeni esilandelayo.

Izinkinga eningakaze nizicabange noma eningakwazi ukucabanga ngazo, zingaba ilezo ezisemqoka kakhulu ekwazini uNkulunkulu, futhi okungafunwa kuzo amaqiniso angaqondakali kumuntu. Lapho lezi zinkinga zinifikela, futhi kufanele ubhekane nazo, futhi zifuna ukuba nikhethe, uma ningakwazi ukuzixazulula ngokuphelele ngenxa yobuwula noma ukungabi nalwazi, noma ngenxa yokuthi izindlela zenu zikha phezulu kakhulu futhi niswele ulwazi oluphelele ngoNkulunkulu, ziyoba ingqinamba enkulu kakhulu nesithiyo ikakhulukazi endleleni yenu yokukholwa kuNkulunkulu. Ngakho ngizwa kubaluleke kakhulu ukuthi ngixoxisane nani mayelana nalolu daba. Niyazi ukuthi yini inkinga yenu manje? Nicaciselekile ngezinkinga engikhuluma ngazo? Izona lezi zinkinga enizobhekana nazo? Ingabe ziyizinkinga eningaziqondi? Ziyizinkinga ezingakaze zinivelele? Lezi zinkinga zibalulekile kinina? Ziyizinkinga ngempela? Le ndaba iwumthombo wokudideka okukhulu kinina, okukhombisa ukuthi aninakho ukuqonda ngeqiniso uNkulunkulu enimkhonzayo, nokuthi animthatheli phezulu? Abanye abantu bathi, “Ngiyazi ukuthi unguNkulunkulu ngakho ngiyamlandela, ngoba amazwi Akhe awukuziveza kukaNkulunkulu. Lokho kwanele. Ibuphi obunye ubufakazi obufunekayo? Ngokuqinisekileyo, asidingi ukufaka ukungabaza ngoNkulunkulu? Ngokuqinisekileyo, asifanele ukumlinga uNkulunkulu? Ngokuqinisekileyo, asidingi ukubuza ngengqikithi nobunjalo bukaNkulunkulu uqobo Lwakhe?” Kungakhathalekile noma nicabanga ngale ndlela, angiyibuzi le mibuzo enje ukuze nginenze nidideke ngoNkulunkulu noma ukunenza ukuthi nimlinge, ngingasasho-ke ukunilethela ukungabaza ngobunjalo nengqikithi kaNkulunkulu. Kunalokho, ngikwenzela ukukhuthaza kinina ukuqonda okuthe xaxa ngengqikithi kaNkulunkulu nokuletha ukuqiniseka nokukholwa okukhulu ngesikhundla sikaNkulunkulu, ukuze uNkulunkulu abe Nguye yedwa enhliziyweni yabo bonke abalandela uNkulunkulu, futhi nokuthi isikhundla sikaNkulunkulu sasekuqaleni—njengoMdali, uMbusi wezinto zonke, uNkulunkulu oyingqayizivele uqobo Lwakhe—singabuyiselwa ezinhliziyweni zezidalwa zonke. Lesi yisihloko engizoxoxa ngaso futhi.

Manje asiqale sifunde le mibhalo elandelayo eBhayibhelini.

1. UNkulunkulu Usebenzisa Amazwi Ukudala Zonke Izinto

UGenesise 1:3-5 Futhi uNkulunkulu wathi, Makube khona ukukhanya: kwase kuba khona ukukhanya. Futhi uNkulunkulu wakubona ukukhanya ukuthi kuhle: Wase uNkulunkulu ehlukanisa ukukhanya nobumnyama. UNkulunkulu wabe esebiza ukukhanya ngokuthi iMini, kanti ubumnyama wakubiza ngokuthi uBusuku. Kwase kuba ukuhlwa nokusa usuku lokuqala.

UGenesise 1:6-7 Futhi uNkulunkulu wathi, Makube khona umkhathi phakathi kwamanzi, futhi awuhlukanise amanzi kwamanye amanzi. Futhi uNkulunkulu wabe esenza umkhathi, futhi wahlukanisa amanzi ayengaphansi komkhathi emanzini ayengaphezu komkhathi: futhi kwaba njalo.

UGenesise 1:9-11 Futhi uNkulunkulu wathi: Amanzi angaphansi kwezulu mawaqoqeke ndawonye, bese kubonakala umhlabathi owomileyo: futhi kwaba njalo. UNkulunkulu wase ebiza umhlabathi owomileyo ngokuthi uMhlaba, nokuqoqeleka kwamanzi ndawonye wawabiza ngokuthi uLwandle: futhi uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle. UNkulunkulu wabe esethi, Umhlaba mawuveze utshani, imifino ethela imbewu, kanye nemithi yezithelo ethela izithelo zohlobo lwayo, embewu yayo ikuyo, emhlabeni: futhi kwaba njalo.

UGenesise 1:14-15 Futhi uNkulunkulu wathi, Makube khona emkhathini wezulu izinkanyiso ukwahlukanisa imini kubusuku; futhi azibe yizibonakaliso, zezinkathi zonyaka, zezinsuku, nezeminyaka: Zibe futhi yizinkanyiso emkhathini wezulu zokukhanyisa emhlabeni: futhi kwase kuba njalo.

UGenesise 1:20-21 Futhi uNkulunkulu wathi, Amanzi mawagcwale uswebezane lwezilwane eziphilayo, kanye nezinyoni ezizondiza phezu komhlaba emkhathini wezulu. UNkulunkulu wase edala imikhomo emikhulu, nazo zonke izilwane eziphilayo ezihambayo, ezavezwa amanzi ngokugcwala kwazo, ngokwezinhlobo zazo, nezinyoni zonke ezinamaphiko ngohlobo lwazo: futhi uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle.

UGenesise 1:24-25 Futhi uNkulunkulu wathi, Umhlaba mawuveze izilwane eziphilayo ngokwezinhlobo zazo, izinkomo, nokunwabuzelayo, nezilo zomhlaba ngokwezinhlobo zazo: futhi kwaba njalo. Futhi uNkulunkulu wenza izilo zomhlaba ngokwezinhlobo zazo. nezinkomo ngokwezinhlobo zazo, nakho konke okunwabuzelayo emhlabeni ngokwezinhlobo zazo: futhi uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle.

Ngosuku Lokuqala, Usuku Nobusuku Besintu Buyazalwa Futhi Buma Buqine Ngenxa Yegunya LikaNkulunkulu

Ake sibheke lesi siqephu sokuqala: “Futhi uNkulunkulu wathi, Makube khona ukukhanya: kwase kuba khona ukukhanya. Futhi uNkulunkulu wakubona ukukhanya ukuthi kuhle: Wase uNkulunkulu ehlukanisa ukukhanya nobumnyama. UNkulunkulu wabe esebiza ukukhanya ngokuthi iMini, kanti ubumnyama wakubiza ngokuthi uBusuku. Kwase kuba ukuhlwa nokusa usuku lokuqala” (UGenesise 1:3-5). Lesi siqephu sichaza isenzo sokuqala sikaNkulunkulu ekuqaleni kwendalo, nosuku lokuqala uNkulunkulu adlula kulo, okwakukhona kulo ukuhlwa nokusa. Kodwa kwakuwusuku olumangalisayo: uNkulunkulu waqala ukulungisela ukukhanya kwezinto zonke, futhi, phezu kwalokho, wahlukanisa ukukhanya ebumnyameni. Kulolu suku, uNkulunkulu waqala wakhuluma, futhi amazwi Akhe negunya kwakukhona kuncikene. Igunya Lakhe laqala lavela ezintweni zonke, kanti namandla Akhe asabalala phakathi kwezinto zonke ngenxa yamazwi Akhe. Kusukela ngalolo suku kuqhubeka, zonke izinto zadalwa futhi zama zaqina ngenxa yamazwi kaNkulunkulu, igunya likaNkulunkulu, kanye namandla kaNkulunkulu, futhi zaqala zasebenza ngenxa yamazwi kaNkulunkulu, igunya likaNkulunkulu, namandla kaNkulunkulu. Lapho uNkulunkulu esho la mazwi “Makube khona ukukhanya,” kwaba khona ukukhanya. UNkulunkulu akenzanga lutho; ukukhanya kwakuvele ngenxa yamazwi Akhe. Yilokhu kukhanya uNkulunkulu akubiza ngosuku, futhi umuntu asathembele kukho nanamhlanje ukuze aphile. Ngenxa yomyalo kaNkulunkulu, ingqikithi nokubaluleka kwakho akukaze kuguquke, futhi akukaze kunyamalale. Ukuba khona kwakho kukhombisa igunya namandla kaNkulunkulu, futhi kwazisa ingqikithi yoMdali, futhi kuqinisekisa ngokuphindelela ubunjalo nesikhundla soMdali. Akuyona into engathinteki, noma ekhohlisayo, kodwa kungukukhanya okubonwa ngumuntu. Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke, kulo mhlaba ongenalutho lapho “umhlaba wawungenasimo, futhi ungenalutho; futhi kunobumnyama ebusweni botwa,” kwakhiqizwa into yokuqala ephathekayo. Le nto yavela emazwini omlomo kaNkulunkulu, futhi yavela esenzweni sokuqala sokudalwa kwezinto zonke ngenxa yegunya namazwi kaNkulunkulu. Ngokushesha emuva kwalokho uNkulunkulu wayala ukukhanya nobumnyama ukuthi kuhlukane… Yonke into yaguquka futhi yaphelela ngenxa yamazwi kaNkulunkulu… UNkulunkulu wakubiza lokhu kukhanya ngokuthi “Imini,” nobumnyama wabubiza ngokuthi “Ubusuku.” Kusukela ngaleso sikhathi, ubusuku bokuqala nemini yokuqala yakhiwa emhlabeni uNkulunkulu ayeqonde ukuwudala, futhi uNkulunkulu wathi lolu usuku lokuqala. Lolu suku kwabe kungusuku lokuqala lokudalwa kwezinto zonke nguMdali, futhi kwakungukuqala kokudalwa kwezinto zonke, futhi kwaba okungokokuqala lapho igunya namandla oMdali ayebonakalisiwe kulo mhlaba ayewudalile.

Ngala mazwi, umuntu uyakwazi ukubona igunya likaNkulunkulu, kanye negunya lamazwi kaNkulunkulu kanye namandla kaNkulunkulu. Ngenxa yokuthi nguNkulunkulu yedwa onamandla angaka, ngakho nguNkulunkulu yedwa onegunya elikhulu, futhi ngenxa yokuthi uNkulunkulu unegunya elingaka, ngakho nguNkulunkulu yedwa onamandla angaka. Kungaba khona umuntu noma into enegunya namandla angaka? Ikhona impendulo ezinhliziyweni zenu? Ngaphandle kukaNkulunkulu sikhona isidalwa esidaliwe noma esingadalwanga esinegunya elingaka? Nike nasibona isibonelo sento enje kunoma iziphi ezinye izincwadi noma okushicilelwe? Ukhona noma yimuphi umlando othi umuntu othile wadala amazulu nomhlaba kanye nezinto zonke? Akuveli kunoma iziphi ezinye izincwadi noma emlandweni; lawa, ngempela, iwona wodwa amazwi agunyaziwe futhi anamandla ngendalo emangalisayo kaNkulunkulu, abhalwe eBhayibhelini, futhi la mazwi akhuluma ngegunya eliyingqayizele likaNkulunkulu, nobunjalo obuyingqayizivele bukaNkulunkulu. Kungashiwo ukuthi igunya namandla angaka kuwuphawu lobunjalo obungqayizivele bukaNkulunkulu? Kungashiwo ukuthi ngakaNkulunkulu, futhi uNkulunkulu yedwa? Ngaphandle kokungabaza, uNkulunkulu kuphela onegunya namandla angaka! Leli gunya namandla angeke kube ngawanoma ikuphi okudaliwe noma okungadalwanga noma athathelwe indawo inoma ikuphi okudaliwe noma okungadalwanga! Ngabe ngesinye sezici zikaNkulunkulu oyingqayizivele uqobo Lwakhe? Ingabe senikubonile? La mazwi avumela abantu ukuthi ngokushesha nangokucacile baqonde iqiniso lokuthi uNkulunkulu unegunya eliyingqayizivele namandla ayingqayizivele futhi unobunjalo nesikhundla esiphakeme. Kule hlanganyelo engaphezulu, ningasho ukuthi uNkulunkulu enikholwa kuye unguNkulunkulu oyingqayizivele uqobo Lwakhe?

Ngosuku Lwesibili, Igunya likaNkulunkulu Lihlela Amanzi, Futhi Lenza Utwa, Bese Kuvela Indawo Yokuphila Kwabantu Okuyisisekelo Kakhulu

Ake sifunde isiqephu sesibili saseBhayibhelini: “Futhi uNkulunkulu wathi, Makube khona umkhathi phakathi kwamanzi, futhi awuhlukanise amanzi kwamanye amanzi. Futhi uNkulunkulu wabe esenza umkhathi, futhi wahlukanisa amanzi ayengaphansi komkhathi emanzini ayengaphezu komkhathi: futhi kwaba njalo” (UGenesise 1:6-7). Iziphi izinguquko ezenzeka emuva kokuthi uNkulunkulu ethe “Makube khona umkhathi phakathi kwamanzi, futhi awuhlukanise amanzi kwamanye amanzi.”? EmiBhalweni kuthi: “Futhi uNkulunkulu wabe esenza umkhathi, futhi wahlukanisa amanzi ayengaphansi komkhathi emanzini ayengaphezu komkhathi.” Kwaba yini umphumela emuva kokuthi uNkulunkulu esekhulumile futhi wenza lokhu? Impendulo ilele engxenyeni yokugcina yesiqephu: “futhi kwaba njalo.”

Le misho emibili emifushane iqopha isigameko esimangalisayo, futhi ichaza inkundla emangalisayo—umsebenzi omkhulu kakhulu lapho uNkulunkulu walawula amanzi, futhi wadala indawo umuntu ayengaphila kuyo …

Kulo mfanekiso, amanzi nomkhathi kuvela phambi kwamehlo kaNkulunkulu ngokuphazima kweso, aphinde ahlukaniswa yigunya lamazwi kaNkulunkulu, futhi ahlukaniswa kokungaphezulu nokungaphansi ngendlela ehlelwe nguNkulunkulu. Okungukuthi, umkhathi odalwe nguNkulunkulu awuzange wemboze amanzi angaphansi kuphela, kodwa futhi wasekela amanzi angaphezulu…. Kulokhu, umuntu akakwazi kwenza lutho ngaphandle kokuthi agqolozele, adideke, futhi ababaze ngokuncoma ngenxa yobuhle obukhulu benkundla lapho uMdali adlulisa khona amanzi, waphinde wawayala amanzi, futhi wadala umkhathi, futhi ngamandla egunya Lakhe. Ngamazwi kaNkulunkulu, ngamandla kaNkulunkulu, kanye negunya likaNkulunkulu, uNkulunkulu waphumelela ukwenza esinye isenzo esibalulekile. Akuwona lawa amandla egunya loMdali? Masisebenzise imibhalo ukuchaza izenzo zikaNkulunkulu: uNkulunkulu wakhuluma amazwi Akhe, futhi ngenxa yala mazwi kwaba khona umkhathi phakathi kwamanzi. Khona manjalo, uguquko olukhulu kakhulu lwenzeka kule ndawo ngenxa yala mazwi kaNkulunkulu, futhi kwakungelona uguquko olujwayelekile, kodwa kwabakhona ukuthathelana isikhundla lapho into engelutho yaphenduka utho. Lwazalwa yimicabango yoMdali, kwabakhona utho kukade kungekho lutho ngenxa yamazwi akhulunywa1 nguMdali, futhi, ngaphezu kwalokho kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeka, kwakuzoba khona futhi kume, ngenxa yoMdali, futhi kwakuzonyakaza, kuguquke, kwenziwe kabusha ngokuhambisana nemicabango yoMdali. Lesi siqephu sichaza isenzo sesibili soMdali ekudaleni Kwakhe umhlaba wonke. Kwabe kungokunye ukuvezwa kwegunya namandla oMdali, futhi kungesinye isenzo soMdali esicaba indlela. Lolu suku kwakungusuku lwesibili uMdali aba nalo kusukela ekudalweni komhlaba, futhi kwakube usuku olumangalisayo Kuye: Wahamba phakathi kokukhanya, waletha umkhathi, wahlela futhi walawula amanzi, kanti izenzo Zakhe, igunya Lakhe, kanye namandla Akhe kwasetshenziswa kulolu suku olusha ….

Wawukhona umkhathi phakathi kwamanzi ngaphambi kokuthi uNkulunkulu akhulume amazwi Akhe? Impela akunjalo! Kanti emuva kokuthi uNkulunkulu ethe “Makube khona umkhathi phakathi kwamanzi?” Izinto ezazihloswe uNkulunkulu zavela; kwabakhona umkhathi phakathi kwamanzi, namanzi ahlukana ngenxa yokuthi uNkulunkulu ethe “Awuhlukanise amanzi kwamanye amanzi.” Ngale ndlela kulandela amazwi kaNkulunkulu izinto ezimbili ezintsha, izinto ezimbili ezisanda kuzalwa zavela phakathi kwezinto zonke ngenxa yegunya namandla kaNkulunkulu. Futhi nizizwa kanjani ngokuvela kwalezi zinto ezimbili ezintsha? Niyabuzwa ubukhulu bamandla oMdali? Niyawuzwa umfutho oyingqayizivele futhi ongavamile woMdali? Ubukhulu bomfutho namandla angaka kungenxa yegunya likaNkulunkulu kanti leli gunya limele uNkulunkulu uqobo Lwakhe, futhi liyisici esiyingqayizivele sikaNkulunkulu uqobo Lwakhe.

Lesi iqephu ingabe sininike okunye ukuqonda okujulile ngobungqayizivele bukaNkulunkulu? Kodwa lokhu akwanele neze; igunya namandla oMdali kukhulu kakhulu kunalokhu. Ubungqayizivele Bakhe akungenxa kuphela yokuthi unokuthile okungafani nokwesinye isidalwa, kodwa kungenxa yokuthi futhi igunya namandla Akhe angavamile, angenamkhawulo, ayababazeka kunawo wonke, futhi amile ngaphezu kwawo wonke, futhi okudlula lokho, ngenxa yokuthi igunya Lakhe nalokho Anakho nayikho kungadala ukuphila, futhi kwenze izimangaliso, kuphinde kudale umzuzu nomzuzwana ngamunye ngamunye omangalisayo futhi ongavamisile. Ngaleso sikhathi Uyakwazi ukulawula ukuphila akudalayo, futhi aphathe ubukhosi phezu kwezimangaliso kanye nomzuzu nomzuzwana ngamunye awudalayo.

Ngosuku Lwesithathu, Amazwi KaNkulunkulu Adala Umhlaba Nezilwandle, Negunya LikaNkulunkulu Lenza Umhlaba Uchichime Ngokuphila

Okulandelayo masifunde umusho wokuqala kuGenesise 1:9-11: “Futhi uNkulunkulu wathi, Amanzi angaphansi kwezulu mawaqoqeke ndawonye, bese kubonakala umhlabathi owomileyo.” Iziphi izinguquko ezenzeka emuva kokuthi uNkulunkulu evele wathi, “Amanzi aphansi kwezulu mawaqoqeke ndawonye, bese kubonakala umhlabathi owomileyo”? Futhi yini eyabe ikhona kule ndawo ngaphandle kokukhanya nomkhathi? EmiBhalweni, kubhalwe ukuthi: “UNkulunkulu wase ebiza umhlabathi owomileyo ngokuthi uMhlaba, nokuqoqeleka kwamanzi ndawonye wawabiza ngokuthi uLwandle: futhi uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle.” Okungukuthi, kwase kukhona umhlaba nezilwandle kule ndawo, umhlaba nezilwandle kwehlukaniswa. Ukuvela kwalezi zinto ezintsha kwalandela umyalelo womlomo kaNkulunkulu, “futhi kwaba njalo.” Ingabe umBhalo uchaza uNkulunkulu ephansi phezulu ngesikhathi enza lokhu? Ingabe imchaza ngokuthi wayenza umsebenzi wezikhwepha? Ngakho-ke konke lokhu kwenziwa kanjani nguNkulunkulu? UNkulunkulu wazenza kanjani ukuthi zonke lezi zinto zakheke. Ngokusobala, uNkulunkulu wasebenzisa amazwi ukwenza konke lokhu, ukudala lokhu konke.

Kulezi ziqephu ezintathu ezingaphezulu, sifunde ngokwenziwa kwezinto ezintathu ezinkulu. Lezo zinto ezintathu ezinkulu zavela, zenzeka, ngamazwi kaNkulunkulu, futhi kungenxa yamazwi Akhe ukuthi, ngokulandelana, zavela phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Ngakho kuyabonakala ukuthi “uNkulunkulu uyakhuluma, bese kwenzeka; Uyayala, bese kuma ngqi” akuwona amazwi ayize. Le ngqikithi kaNkulunkulu iyafakazeleka umzuzu nomzuzu lapho imicabango iqala, futhi uma uNkulunkulu evula umlomo Wakhe ukuze akhulume, ingqikithi Yakhe ibonakala ngokuphelele.

Asiqhubekele emshweni wokugcina walesi siqephu: “Futhi uNkulunkulu wathi, Umhlaba mawuveze utshani, imifino ethela imbewu, kanye nemithi yezithelo ethela izithelo zohlobo lwayo, embewu yayo ikuyo, emhlabeni: futhi kwaba njalo.” Ngesikhathi uNkulunkulu ekhuluma zonke lezi zinto zenzeka zabakhona kulandela imicabango kaNkulunkulu, ngokuphazima kweso, izinhlobonhlobo zezinto eziphilayo ezincanyana zaqala ngokuntengantenga ukuveza amakhanjana azo enhlabathini, futhi nangaphambi kokuthi zizithintithe izinhlayiya zenhlabathi emizimbeni yazo, zase zivayizelana ngentokozo zibingelelana, zinqekuza, zimamathekela umhlaba. Zabonga uMdali ngokuphila ayeziphe kona, zamemezela emhlabeni ukuthi zaziyingxenye yezinto zonke, nokuthi zaziyonikela izimpilo zazo ukubonakalisa igunya loMdali. Lapho amazwi kaNkulunkulu ekhulunywa, izwe laklabusa futhi laba luhlaza, yonke inhlobo yemifino eyayingathandwa umuntu yaqhibuka yavela enhlabathini, kanti izintaba namathafa kwagcwala kwachichima izihlahla namahlathi… Lo mhlaba owawungatheli lutho, lapho okwakukade kungekho ngisho okuncane okukhomba impilo, wembozwa ngokushesha ngobuningi botshani, izithombo kanye nezihlahla futhi wachichima izinto eziluhlazana…. Amakha otshani nephunga elimnandi lenhlabathi kwasabalala emoyeni, nezinhlobonhlobo zezitshalo zaphefumula zihambisana nokuzungeza komoya, futhi kwaqala inqubo yokukhula. Khona manjalo, ngenxa yamazwi kaNkulunkulu futhi kulandela imicabango kaNkulunkulu, zonke izihlahla zaqala imijikelezo yokuphila engapheli lapho zikhula khona, ziqhakaze, zithele izithelo futhi zande. Zaqala zalandela ngokungaphazami izinkambo zazo zempilo, futhi zaqala zabamba iqhaza lazo phakathi kwazo zonke izinto…. Zonke zazalwa, futhi zaphila, ngenxa yamazwi oMdali. Zazizothola ukuhlinzekwa nokondliwa okungapheli nguMdali, futhi zisimame ziphile noma kunzima emagumbini wonke ezwe ukuze zikhombise igunya namandla oMdali, futhi zazizokhombisa amandla okuphila ezaphiwa wona uMdali …

Impilo yoMdali iyamangalisa, imicabango Yakhe iyamangalisa, kanti negunya Lakhe liyamangalisa, ngakho, kwathi lapho amazwi Akhe ephimiswa, umphumela ekugcineni kwaba ukuthi, “futhi kwaba njalo.” Ngokusobala, uNkulunkulu akadingi ukusebenza ngezandla Zakhe uma enza; umane asebenzise imicabango Yakhe ukuyala, kanye namazwi Akhe ukuyala, futhi ngale ndlela izinto ziyenzeka. Ngalolu suku, uNkulunkulu waqoqela amanzi ndawonye endaweni eyodwa, wenza umhlaba owomile ukuthi uvele, emuva kwalokho wabe esedala ukuthi utshani buhlume emhlabeni, kwase kukhula imifino ethela imbewu, nemithi ethela izithelo, futhi uNkulunkulu wayihlela ngayinye ngohlobo lwayo, futhi wadala ukuthi ngayinye iqukathe imbewu yayo. Konke lokho kwenzeka ngemicabango kaNkulunkulu nemiyalo yamazwi kaNkulunkulu, futhi ngakunye kwavela, okunye emuva kokunye, kulo mhlaba omusha.

Ngenkathi engakawuqali umsebenzi Wakhe, uNkulunkulu wayenomfanekiso walokho ayefuna ukukwenza engqondweni Yakhe, futhi lapho uNkulunkulu eqala ezenza lezi zinto, okwenzeka ngesikhathi uNkulunkulu evula umlomo Wakhe ukukhuluma ngokuqukethwe yilo mfanekiso, izinguquko ezintweni zonke zaqala ukwenzeka ngenxa yegunya namandla kaNkulunkulu. Ngaphandle kokubheka ukuthi uNkulunkulu wenza kanjani noma walisebenzisa kanjani igunya lakhe, konke kwenzeka isinyathelo ngesinyathelo ngokohlelo lukaNkulunkulu futhi ngenxa yamazwi kaNkulunkulu, futhi izinguquko ezenzeka isinyathelo ngesinyathelo zenzeka phakathi kwezulu nomhlaba ngenxa yamazwi negunya likaNkulunkulu. Zonke lezi zinguquko nezehlakalo zakhombisa igunya loMdali, nokuba yisimangaliso nobukhulu bamandla empilo yoMdali. Imicabango Yakhe akuyona elula nje, noma umfanekiso ongenalutho, kodwa igunya elinempilo nomdlandla omangalisayo, futhi zingamandla okudala zonke izinto ziguquke, zivuseleleke, zenziwe kabusha, futhi zibhubhe. Futhi ngenxa yalokhu zonke izinto zenzeka ngenxa yemicabango Yakhe, kanti futhi ngaso leso sikhathi, ziyafezeka ngenxa yamazwi omlomo Wakhe …

Ngaphambi kokuba zonke izinto zivele, emicabangweni kaNkulunkulu uhlelo oluphelele lwase lwenziwa kudala, futhi umhlaba omusha kwase kukudala wenziwa. Nakuba ngosuku lwesithathu kwavela zonke izinhlobo zezihlahla emhlabeni, uNkulunkulu wayengenaso isizathu sokumisa izinyathelo zokudala lo mhlaba; Wayehlose ukuqhubeka akhulume amazwi Akhe, ukuqhubeka ukufeza ukudalwa kwayo yonke into entsha. Wayekhuluma, wayekhipha imiyalo Yakhe, futhi asebenzise igunya Lakhe futhi abonakalise amandla Akhe, futhi walungiselela yonke into ayekade ehlele ukuyilungiselela zonke izinto nesintu ayehlose ukusidala …

Ngosuku Lwesine, Izinkathi, Izinsuku, Kanye Neminyaka Yesintu Iyavela Lapho UNkulunkulu Esebenzisa Igunya Lakhe Futhi

UMdali wasebenzisa amazwi Akhe ukufeza uhlelo Lwakhe, futhi ngale ndlela wedlulisa izinsuku ezintathu zohlelo Lwakhe. Kulezi zinsuku ezintathu, uNkulunkulu akazange abonakale ezikhandla, noma ezikhathaza; esikhundleni salokho, wachitha izinsuku ezintathu ezinhle kakhulu zohlelo Lwakhe, futhi wenza umsebenzi omkhulu kakhulu wokuguqulwa komhlaba kakhulu impela. Umhlaba omusha sha wavela ngaphambi kwamehlo Akhe, futhi isiqeshana ngesiqeshana, umfanekiso omuhle owawukade uvaleleke emicabangweni Yakhe wembulwa ekugcineni emazwini kaNkulunkulu. Ukuvela kwento entsha ngayinye kwakungathi ukuzalwa komntwana, futhi uMdali wathokozela umfanekiso owawukade usemicabangweni Yakhe, kodwa owawusuphiwe ukuphila. Ngalesi sikhathi inhliziyo Yakhe yathola ukwaneliseka okukhulu, kodwa uhlelo Lwakhe lwalusanda kuqala nje. Ngokuphazima kweso usuku olusha lwabe selufikile—futhi labe liyini ikhasi elilandelayo ohlelweni loMdali? Wathini? Futhi walisebenzisa kanjani igunya Lakhe? Futhi, ngasoleso sikhathi yiziphi izinto ezintsha ezafika kulo mhlaba omusha? Silandela ukuqondisa koMdali, amehlo ethu awela osukwini lwesine lokudala koMdali izinto zonke, usuku olwabe lungesinye isiqalo esisha. Vele, kuMdali, kwabe ngokungangabazeki kungolunye usuku olumangalisayo, nolunye usuku olubaluleke ngendlela emangalisayo esintwini sanamuhla. Kwabe, phela, kungusuku olunesigqi esingenakulinganiswa nalutho. Lwalumangalisa kanjani, lwalubaluleke kanjani, futhi lwalunokubaluleka okungenakulinganiswa kanjani? Asiqale silalele amazwi akhulunywa nguMdali …

“Futhi uNkulunkulu wathi, Makube khona emkhathini wezulu izinkanyiso ukwahlukanisa imini kubusuku; futhi azibe yizibonakaliso, zezinkathi zonyaka, zezinsuku, nezeminyaka: Zibe futhi yizinkanyiso emkhathini wezulu zokukhanyisa emhlabeni: futhi kwase kuba njalo” (UGenesise 1:14-15). Lokhu kwabe kungokunye ukusebenza kwegunya likaNkulunkulu okwabonakaliswa yizidalwa kulandela ukudala Kwakhe umhlaba owomile nezihlahla kuwona. KuNkulunkulu, isenzo esinjengalesi sasilula ngokufanayo, ngoba uNkulunkulu unamandla amakhulu; uNkulunkulu wethembekile, futhi izwi Lakhe lizofezeka. UNkulunkulu wayala izinkanyiso ukuthi zivele ezulwini, futhi lezi zinkanyiso azikhanyi nje esibhakabhakeni nase mhlabeni kodwa futhi zasebenza njengezimpawu zemini nobusuku, izikhathi zonyaka, izinsuku, kanye neminyaka. Ngale ndlela, lapho uNkulunkulu ekhuluma amazwi Akhe, zonke izenzo uNkulunkulu ayefisa zenzeke, zagcwaliseka ngendlela uNkulunkulu aziqonda ngayo futhi ngendlela uNkulunkulu amise ngayo.

Izinkanyiso ezulwini yizinto esibhakabhakeni ezikhipha ukukhanya; zingasikhanyisa isibhakabhaka, futhi zingakhanyisa izwe nezilwandle. Kuzungeza ngesigqi nokuphindaphinda okuyalwe nguNkulunkulu, kukhanyisa izinkathi ezehlukene ezweni, ngale ndlela ukujikeleza okuphindaphindiwe kokukhanya kudala imini nobusuku ukuthi kuvele empumalanga nasentshonalanga nezwe, futhi akulona uphawu lobusuku nemini kuphela, kodwa ngokujikeleza okuhlukahlukene kubonisa imikhosi kanye nezinsuku ezikhethekile ezehlukahlukene zesintu. Kuhambisana ngokuphelele futhi nezikhathi zonyaka—intwasahlobo, ihlobo, ikwindla, nobusika—okukhishwe nguNkulunkulu, futhi okuthi sekuhlanganiswe nokukhanya kusebenze ngokuvumelana njengeziboniso ezenzeka njalo futhi ezinembayo zezinkathi zenyanga, izinsuku kanye neminyaka yesintu. Nakuba kwaba ngemuva kokuqalwa kokulima lapho isintu saqala ukuqonda nokuhlangabezana nokuhlukana kwezinkathi zenyanga, izinsuku kanye neminyaka okwenziwa ukukhanya okudalwe nguNkulunkulu, empeleni izinkathi zenyanga, izinsuku kanye neminyaka eqondwa ngumuntu namhlanje, kwaqala kudala ukuvela ngosuku lwesine lokudalwa kwezinto zonke nguNkulunkulu, kanti futhi nokujikeleza okudedelanayo kwentwasahlobo, ihlobo, ikwindla, kanye nobusika okwenzeka kumuntu kwaqala kudala ngosuku lwesine lokudalwa kwezinto zonke nguNkulunkulu. Ukukhanya okwadalwa nguNkulunkulu kwenza umuntu akwazi ukuhlukanisa njalo, ngokunemba, nangokucacile phakathi kobusuku nemini, aphinde abale izinsuku, futhi akwazi ukugcina ukulandelana kwezinkathi zenyanga, neminyaka. (Usuku lwenyanga egcwele kwabe kungukuphelela kwenyanga eyodwa, kusuka kulokho umuntu wayazi ukuthi ukukhanyisa kokukhanya kwakungukuqala kokujikeleza okusha; usuku lwenyanga egamenxe kwabe kungukuphelela kwengxenye eyodwa yenyanga, okwakutshela umuntu ukuthi inkathi yenyanga entsha yayiqala, kusukela kulokho kwakungaqondakala ukuthi zabe zizingaki izinsuku nobusuku enkathini yenyanga, nokuthi zazingaki izigaba zenyanga enkathini yonyaka, nokuthi zazingaki izinkathi zonyaka onyakeni, futhi konke kwakubonakaliswa njalo.) Ngakho umuntu wayekwazi ukugcina ukulandelana kwezigaba zenyanga, izinsuku, kanye neminyaka okwakukhonjiswa ukujikajika kokukhanya. Kusukela kuleso sikhathi kuqhubeka, isintu nezinto zonke zaphila ngokungazi phakathi kokudedelana okuhlelekile kobusuku nemini nokushitshana kwezinkathi zonyaka okwakudalwa ukujikajika kokukhanya. Yilokhu ukubaluleka kokudalwa kokukhanya ngosuku lwesine nguMdali. Ngokufanayo, izinhloso nokubaluleka kwalesi senzo soMdali kwakungenakuhlukaniswa negunya namandla Akhe. Ngakho-ke, ukukhanya okudalwe nguMdali, nokubaluleka okwakuzokuletha ngokushesha kumuntu kwakungobunye ubuciko ekusebenziseni igunya loMdali.

Kulo mhlaba omusha, lapho isintu sasingakaveli, uMdali wayeselungise ubusuku nemini, isibhakabhaka, izwe nezilwandle, utshani, imifino kanye nezinhlobonhlobo zemithi, kanye nezinkanyiso, izinkathi, izinsuku neminyaka kwempilo entsha ayezoyidala maduzane. Igunya namandla oMdali avezwa ngento ngayinye entsha ayidalayo futhi amazwi Akhe nokuphumelela kwakhe kwenzeka ngesikhathi esisodwa, ngaphandle ngisho kwephutha elincane futhi nangaphandle ngisho kwesikhawu esincane. Ukuvela nokuzalwa kwazo zonke lezi zinto ezintsha kwakungubufakazi begunya namandla oMdali: wethembekile, futhi izwi Lakhe lizofezeka, kanti futhi lokho okufezekile kuhlala kuze kube phakade. Leli qiniso alikaze liguquke: lalinjalo kudala, lisenjalo namanje, futhi liyobanjalo naphakade. Uma uphinda ubheka la mazwi ombhalo, ezwakala emasha kinina? Nikutholile okuqukethwe yiwo okusha, futhi nathola izinto ezintsha? Yingoba izenzo zoMdali zizinyakazisile izinhliziyo zenu, futhi zaqondisa indlela yokwazi kwenu igunya namandla Akhe, futhi zavula umnyango wokuqonda kwenu uMdali, futhi izenzo negunya Lakhe kunike ukuphila phezu kwala mazwi. Ngakho kula mazwi umuntu usebone ukuvezwa kwegunya lomdali okungokoqobo nokucacile, waphinde wafakazela ubukhulu boMdali, futhi wabona nokumangalisa kwegunya namandla oMdali.

Igunya namandla oMdali adala isimanga emva kwesimanga, futhi udonsa amehlo omuntu, bese umuntu angabinakho angakwenza ngaphandle kokunkema ekhungathekile yizenzo ezikhexisa umlomo eziphuma ekusetshenzisweni kwegunya Lakhe. Amandla Akhe angavamile aletha intokozo emva kwentokozo, bese umuntu esala emangele futhi egcwele intokozo, aphinde akhexe ukumazisa nokumthanda, ashaqeke, futhi ahalalise; okudlula lokho, umuntu uthinteka ngokusobala, futhi kwakheka kuye inhlonipho, ukumhlonipha okukhulu kanye nokuzwana. Igunya nezenzo zoMdali zinomthelela omkhulu kumoya womuntu, futhi ziyawuhlanza umoya womuntu, futhi ngaphezu kwalokho, ziwenelise umoya womuntu. Yonke imicabango Yakhe, wonke amazwi Akhe, kanye nakho konke ukwembulwa kwegunya Lakhe kungubuciko phakathi kwezinto zonke, futhi kungumsebenzi omkhulu okufanele kakhulu ukuqonda nolwazi lwesintu esidaliwe. Uma sibala zonke izidalwa ezidalwe ngamazwi oMdali, imimoya yethu iyadonseleka esimangalisweni esingamandla kaNkulunkulu, futhi sizithola silandela izinyathelo zoMdali ukuya osukwini olulandelayo: usuku lwesihlanu sokudalwa kwezinto zonke.

Masiqhubeke sifunde umBhalo isiqephu ngesiqephu, njengoba sibuka eminye imisebenzi yoMdali.

Ngosuku Lwesihlanu, Ukuphila Okuyizimo Eziningi Nezahlukehlukene Kuveza Igunya LoMdali Ngezindlela Ezehlukene

UmBhalo uthi, “Futhi uNkulunkulu wathi, Amanzi mawagcwale uswebezane lwezilwane eziphilayo, kanye nezinyoni ezizondiza phezu komhlaba emkhathini wezulu. UNkulunkulu wase edala imikhomo emikhulu, nazo zonke izilwane eziphilayo ezihambayo, ezavezwa amanzi ngokugcwala kwazo, ngokwezinhlobo zazo, nezinyoni zonke ezinamaphiko ngohlobo lwazo: futhi uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle” (UGenesise. 1:20-21). UmBhalo uyasitshela ngokucacile ukuthi, ngalolu suku, uNkulunkulu wadala izilwane emanzini kanye nezinyoni zasemkhathini, okungukuthi wadala izinhlobonhlobo zezinhlanzi nezinyoni, wazihlela ngezinhlobo zazo. Ngale ndlela, umhlaba, izibhakabhaka, kanye namanzi kwanothiswa ngendalo kaNkulunkulu …

Ngesikhathi amazwi kaNkulunkulu ekhulunywa, ukuphila okusha nokuncwaba, ngakunye kunesakhiwo esihlukile, ngokuphazima kweso, kwavela kuphila phakathi kwamazwi oMdali. Kwaqhamuka emhlabeni kududulana kufuna indawo, kugxuma, kutshakadula yinjabulo…. Izinhlanzi zanhlobo zonke zahlamba emanzini, izikhuphashe zakhula zaphuma ezihlabathini, izilwane ezinamazenga, ezinamagobongo, kanye nezingenamgogodla zakhula ngokuphuthuma zinezakhiwo ezehlukene, noma zinkulu noma zincane, zizinde noma zimfushane. Ngokunjalo izinhlobonhlobo zemithi ekhula emanzini olwandle zaqala ukukhula ngamandla, zintengantenga ihambisana nokunyakaza kwezidalwa ezinhlobonhlobo zasemanzini, ishona phansi ishona phezulu, igqugquzela amanzi ami ndawonye, kungathi zithi, Phaphama! Letha abangane bakho! Ngoba awusoze uphinde ube wedwa! Kusukela ngomzuzu lapho izilwane eziphilayo nezinhlonhlobo zavela emanzini, isidalwa esisha ngasinye saletha umdlandla namandla emanzini ayekade ethule isikhathi eside kakhulu futhi sangenisa inkathi entsha…. Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeka, zasondela ndawonye ngokukhosela, zachithisana isizungu, futhi azizange ziqhelelane. Amanzi ayekhona ngenxa yezidalwa ezikuwo, ondla isidalwa ngasinye esihlala kuwo, futhi nesidalwa ngasinye sasiphila ngenxa yamanzi ngoba amanzi ayesondla. Sonke isidalwa sasinika ukuphila kwesinye, ngasinye, futhi ngesikhathi esifanayo, sasifakazela ukumangalisa nobukhulu bendalo yoMdali, kanye namandla angedlulwa yilutho egunya loMdali …

Njengoba ulwandle lwalungasathule, ngokunjalo ukuphila kwaqala kwagcwala izibhakabhaka. Ngayinye ngayinye, izinyoni, ezinkulu nezincance, zandizela phezulu emkhathini zisuka phansi. Kungafani nezidalwa zasolwandle, zazinamaphiko nezimpaphe kumboze imizimba yazo emincanyana nemihle. Zabhakuzisa amaphiko, ngokuziqhenya nokuzidla zikhombisa izimpaphe zazo ezinhle kanye nomsebenzi namakhono azo akhethekile ezazikade ziwanikwe uMdali. Zakhuphuka ngokukhululeka, futhi ngobuciko zishona le nale phakathi kwezulu nomhlaba, zinqamula izimfunda ezinotshani namahlathi…. Zaziyizithandwa zasemoyeni, ziyizithandwa zazo zonke izinto. Ngokushesha zazizokuba ukuxhumana phakathi kwezulu nomhlaba, futhi zidlulise imiyalezo ezintweni zonke…. Zahlabelela, zashona le nale ngentokozo, zaletha ukuhalalisa, uhleko, nempilo kulo mhlaba owawuke wangaba nalutho…. Zasebenzisa ukuhlabelela kwazo okucacile nokumnandi, zasebenzisa amazwi asezinhliziyweni zazo ukudumisa uMdali ngempilo ayezinike yona. Zadansa ngokwenama ukukhombisa ukupheleliswa nokumangalisa kwendalo yoMdali, futhi zazinikele zonke izimpilo zazo ukufakazela igunya lomdali ngempilo ekhethekile ayeziphe yona …

Kungakhathaleki ukuthi zazisemanzini, noma emkhathini, ngomyalo woMdali, le ngxubevange yezinto eziphilayo yabe ikhona ezimisweni ezehlukene zempilo, futhi ngomyalo woMdali, zaqoqana ndawonye ngezinhlobo zazo ezehlukene—futhi lo mthetho, lo mgomo, wawungenakuguqulwa yinoma iziphi izidalwa. Azizange zilokothe zeqe ngaphesheya kwemingcele ezazibekelwe yona nguMdali, kanti futhi zazingakwazi ukukwenza lokho. Njengoba kwakumiswe nguMdali, zaphila zaphinde zanda, futhi zalandela ngokuqikelela umzila wempilo nemithetho ebekelwe zona nguMdali, futhi zagcina ngokuqaphela imiyalo Yakhe kanye nezimemezelo nemiyalo yasezulwini azinika yona, kusukela ngaleso sikhathi kuze kube yinamhlanje. Zaxoxa noMdali ngendlela yazo ekhethekile, futhi zaze zayazisa inhloso yoMdali futhi zayilalela imiyalo Yakhe. Akukho nasinye esake sona igunya loMdali, futhi nobukhosi Bakhe nokuphatha phezu kwazo kwenzeka emicabangweni Yakhe; awekho amazwi akhishwa, kodwa igunya okwakungeloMdali Yena Yedwa lalawula zonke izinto ngokuthula okwakungenaso isidingo sokusebenzisa ulimi, lokhu futhi okwakuhlukile esintwini. Ukusebenzisa igunya Lakhe ngale ndlela ekhethekile kwaphoqa umuntu ukuthi athole ulwazi olusha, futhi enze ukuhumusha okusha ngegunya eliyingqayizivele loMdali. Lapha, kufanele nginitshele ukuthi ngalolu suku olusha, ukusebenza kwegunya loMdali kwaphinde kwakhombisa ukuba yingqayizivele koMdali.

Okulandelayo, asibheke umusho wokugcina walesi siqephu sombhalo: “UNkulunkulu wabona ukuthi kuhle.” Ingabe nicabanga ukuthi lokhu kusho ukuthini? Imizwa kaNkulunkulu iqukethwe phakathi kwala mazwi. UNkulunkulu wabuka zonke izinto ayezidalile zivela futhi zisimama ngenxa yamazwi Akhe, futhi ziqala ukuguquka kancane kancane. Kulesi sikhathi, wayenelisekile uNkulunkulu ngezinto ezinhlobonhlobo ayezenzile ngamazwi Akhe, kanye nezenzo ezehlukahlukene ayephumelele ukuzenza? Impendulo ukuthi “uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle.” Nibonani lapha? Kumele ukuthini ukuthi “uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle”? Kuwuphawu lwani? Kusho ukuthi uNkulunkulu waba namandla nobuhlakani bokufeza lokho ayekade ekuhlosile futhi wakumisa, ukufeza izinjongo ayehlele ukuzifeza. Lapho uNkulunkulu eseqedile umsebenzi ngamunye, wezwa ezisola? Impendulo isewukuthi “uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle.” Ngamanye amazwi, akukhona nje ukuthi akazange azizwe ezisola, kodwa esikhundleni salokho, wayenelisekile. Kuchaza ukuthini ukuthi, akazange azisole? Kuchaza ukuthi isu likaNkulunkulu liphelele, ukuthi amandla nobuhlakani Bakhe buphelele, nokuthi ukuphelela okungaka kungenzeka ngenxa yegunya Lakhe kuphela. Uma umuntu enza umsebenzi othile, angakwazi, njengoNkulunkulu ukubona ukuthi kuhle? Kungenzeka ukuthi konke okwenziwa umuntu kufeze ukuphelela? Umuntu angayenza into kanye futhi ime phakade? Njengoba umuntu esho, “ayikho into ephelele, ingcono kuphela,” ayikho into umuntu ayenzayo engathola ukuphelela. Kwathi lapho uNkulunkulu ebona ukuthi konke akwenzile nakufezile kwakukuhle, konke okwenziwe uNkulunkulu kwamiswa ngamazwi Akhe, okungukuthi, lapho “uNkulunkulu ebona ukuthi kuhle,” konke lokhu ayekwenzile kwathatha isimo esingenakuguqulwa, kwahlelwa ngokohlobo lwakho, kwanikwa isikhundla, inhloso, nomsebenzi ongaguquki, ngaleso sikhathi kuze kube phakade. Ngaphezu kwalokho, iqhaza lazo phakathi kwezinto zonke, nohambo okwakufanele ziluthathe ngesikhathi sokuphatha kukaNkulunkulu izinto zonke, kwasekumisiwe uNkulunkulu, futhi kungenakuguqulwa. Lona kwakungigunya wasezulwini owanikwa nguMdali kuzo zonke izinto.

“UNkulunkulu wabona ukuthi kuhle,” la mazwi alula futhi angaziswa ngokwanele, avame ukuzitshwa, ngamazwi omthetho wasezulwini nesimemezelo sasezulwini esinikwe zonke izidalwa nguNkulunkulu. Angokunye ukubonakaliswa kwegunya loMdali, okungokoqobo, futhi okujulile. Ngamazwi Akhe, uMdali akazange kuphela akwazi ukuzuza konke ayezimisele ukukuzuza, nokufeza konke lokho ayezimisele ukukufeza, kodwa wayelawula ezandleni Zakhe konke ayekudalile, futhi abuse zonke izinto ayekade ezenze ngegunya Lakhe, futhi, ukudlula lokho, konke kwakuhlelekile futhi kwenzeka njalo. Zonke izinto zanda, zaphila futhi zashabalala ngezwi Lakhe, futhi ngaphezu kwalokho, ngokwegunya Lakhe zaphila phakathi kwegunya ayewubekile, futhi akukho okwakungaphethwe yiwo! Lo mthetho waqala ngomzuzu nje “UNkulunkulu ebona ukuthi kuhle,” futhi uzoba khona, uqhubeke, futhi usebenze ngenxa yohlelo lokuphatha lukaNkulunkulu kuze kube sosukwini lapho uyoqedwa khona nguMdali! Igunya eliyingqayizivele loMdali alibonakalanga kuphela ekhonweni Lakhe lokudala zonke izinto nokuyala zonke izinto kuthi zibe khona, kodwa futhi ekwazini Kwakhe ukubusa nokuphatha ubukhosi phezu kwazo zonke izinto, nokunika ukuphila nempilo kuzo zonke izinto futhi, ngaphezu kwalokho, ekwazini Kwakhe ukwenza, kanye naphakade, zonke izinto ayezozidala ohlelweni Lwakhe ukuthi zivele futhi zibe khona emhlabeni owenziwe nguye ngesakhiwo esiphelele, nesimo sokuphila esiphelele, kanye nendima ephelele. Ngakho-ke futhi kwabonakaliswa ngendlela yokuthi imicabango yoMdali yayingancikile kunoma yiziphi izingqinamba, yayingavinjelwa isikhathi, isikhala, noma indawo. Njengegunya Lakhe, ubunjalo boMdali buyohlala bungaguquki naphakade. Igunya Lakhe liyohlala limele futhi liwuphawu lobunjalo obuyingqayizivele, futhi igunya Lakhe liyohlala likhona eceleni kobunjalo Bakhe unomphelo!

Ngosuku Lwesithupha, UMdali Uyakhuluma Futhi Uhlobo Ngalunye Lwezidalwa Eziphilayo Engqondweni Yakhe Luyavela, Olunye Emva Kolunye

Ngokungabonakali, umsebenzi woMdali wokwenza zonke izinto wawukade uqhubeka izinsuku eziyisihlanu, okwathi ngokushesha emuva kwazo, uMdali wemukela usuku lwesithupha lokudala zonke izinto. Lolu suku lwabe lungesinye isiqalo esisha, nolunye usuku olumangalisayo. Labe liyini-ke icebo lomdali ngalobu busuku obandulela usuku olusha? Ingabe yiziphi izidalwa ezintsha ayezozidala, wabe ezodala? Lalela, lelo yiphimbo loMdali …

“Futhi uNkulunkulu wathi, Umhlaba mawuveze izilwane eziphilayo ngokwezinhlobo zazo, izinkomo, nokunwabuzelayo, nezilo zomhlaba ngokwezinhlobo zazo: futhi kwaba njalo. Futhi uNkulunkulu wenza izilo zomhlaba ngokwezinhlobo zazo. nezinkomo ngokwezinhlobo zazo, nakho konke okunwabuzelayo emhlabeni ngokwezinhlobo zazo: futhi uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle” (uGenesise 1:24-25). Lokhu, kufaka ziphi izidalwa eziphilayo? ImiBhalo ithi: izinkomo, kanye nezilwanyana ezinwabuzelayo, nezilo zomhlaba ngezinhlobo zazo. Okungukuthi, ngalolu suku kwakungeve kukhona zonke izinhlobo zezidalwa eziphilayo phezu komhlaba, kodwa zonke zazihlelwe ngohlobo, ngokunjalo, futhi, “uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle.”

Njengasezinsukwini ezinhlanu ezedlule, ngephimbo elifanayo, ngosuku lwesithupha uMdali wayaleza ukuzalwa kwezidalwa eziphilayo ayezifisa, nokuthi zivele emhlabeni, ngasinye ngohlobo lwaso. Uma uMdali esebenzisa igunya Lakhe awekho amazwi awakhulumela ize, ngakho-ke, ngosuku lwesithupha, isidalwa esiphilayo ngasinye ayehlose ukusidala savela ngesikhathi esifanele. Njengoba uMdali wathi “Umhlaba mawuveze izilwane eziphilayo ngokwezinhlobo zazo,” ngokuphazima kweso, umhlaba wagcwala ukuphila, futhi phezu komhlaba kwavela masishane umphefumulo wezinhlobo ngezinhlobo zezidalwa eziphilayo…. Ehlane elinotshani obuluhlaza, izinkomo ezikhuluphele, zitshikizisa imisila ngapha nangapha, zavela ngokulandelana, izimvu ezikhalayo zaqoqana zaba imihlambi, namahhashi ayiyizelayo aqala ukugabavula…. Ngokuphazima kweso, odedangendlale bezimfunda ezinotshani baqhuma bachichima ngokuphilayo…. Ukuvela kwale mfuyo enhlobonhlobo kwakubukeka kahle ezindaweni zotshani ezinokuthula, futhi kwaletha impilo engenamkhawulo…. Zaziyoba abangane bezindawo ezinotshani, nobabusi bezindawo ezinotshani, enye incike ngokusizana nenye; ngakho futhi zaziyoba abaqaphi nabagcini balezi zindawo, okwakuzoba indawo yazo yokuhlala unomphela, futhi eyayizozihlinzeka ngakho konke ezikudingayo, umthombo wokondleka kwaphakade kokuphila kwazo …

Ngalolo suku okwavela ngalo lezi nhlobonhlobo zemfuyo, ngezwi loMdali, inqwaba yezinambuzane yavela nayo, esinye emva kwesinye. Nakuba zabe ziyizidalwa eziphilayo ezincane kunazo zonke izidalwa, amandla azo okuphila ayeselokhu eyindalo emangalisayo yoMdali, futhi aziphuzanga kakhulu ukufika. Ezinye zabhakuzisa amaphiko azo amancanyana, kwathi ezinye zakhasa kancane; ezinye zagcogcoma zagxuma, ezinye zazidiyazela; ezinye zathutheleka ziya phambili, kwathi ezinye zashesha ukuhlehlela emuva; ezinye zakekela, ezinye zagxumagxuma ziya phansi naphezulu…. Zonke zaziphansi phezulu zizama ukuthola amakhaya azo: Ezinye zadudula zayongena otshanini, ezinye zaqala ukumba imigodi emhlabathini, ezinye zandizela phezulu emithini, zacasha emahlathini…. Nakuba zazizincane, zazingazimisele ukumela ukuhlushwa indlala futhi emuva kokuthola amakhaya azo, zaphuthuma ukuyofuna ukudla ukuze zidle. Ezinye zakhwela otshanini ukudla imicu yabo ethambile, ezinye zafuqela imithamo yomhlabathi zayifaka eziswini zazo, zidla ngomkhulu umfutho nentokozo (kuzona, ngisho umhlabathi uyisibiliboco esihlwabusile); ezinye zazicashe emahlathini, kodwa azizange zime ukuze ziphumule, njengoba okusamanzi phakathi kwamaqabunga asulekile aluhlaza ngokufiphele, azinika isidlo esimnandi…. Emuva kokuthi sezisuthi, izinambuzane azizange ziyeke ezazikwenza; nakuba zazizincane ngomzimba, zazinomdlandla omangalisayo nokugxumagxuma okungenamkhawu, ngakho ezidalweni zonke, zikhwishiza kunazo zonke, futhi zikhuthele kunazo zonke. Azizange zivilaphe, futhi azizange zizitike ngokuphumula. Lapho sezisuthi, zaziqhubeka zisebenze imisebenzi yazo ngenxa yekusasa lazo, zimatasatasa ziphuthuma lapha nalaphaya ngenxa yekusasa lazo, ukuze ziphile…. Zazivungazela kancane amaculo aneminkenenezo nezigqi ezehlukene ukuzigqugquzela nokuzikhuthaza ukuthi ziqhubeke. Zengeza intokozo otshanini, emithini, kanye nomhlabathi uwonke, zenza usuku ngalunye, unyaka ngamunye, ube yingqayizivele… Ngezilimi zazo futhi ngezindlela zazo, zadlulisa imibiko kuzo zonke izinto eziphilayo emhlabeni. Futhi zisebenzisa amandla okuphila kwazo, zabeka izimpawu kuzona zonke izinto, lapho zazishiya imisizilo khona… Zabe zazana kakhulu nomhlabathi, notshani, kanye namahlathi, futhi zaletha umdlandla nempilo emhlabathini, otshanini, emahlathini, zaphinde zaletha imiyalo nezilokotho zoMdali ezintweni zonke eziphilayo …

Ihlo loMdali labuka zonke izinto ayezidalile, futhi kulo mzuzu, amehlo Akhe ama kancane emahlathini nezintaba, umqondo Wakhe uphenduka. Lapho amazwi Akhe ekhishwa, emahlathini acinene, nasezintabeni, kwavela uhlobo lwesidalwa esasingafani nezake zavela ngaphambili: Kwakuyizilwane zasendle ezazishiwo ngumlomo kaNkulunkulu. Nakuba zaziphuzile kakhulu ukufika, zanikina amakhanda azo, zatshikizisa imisila yazo, ngasinye sinobuso baso obuhlukile. Ezinye zazinesikhumba esinoboya, ezinye kungathi zinezembatho zempi, ezinye zaziveza amazinyo azo acijile, ezinye kwakungathi ziyamamatheka, ezinye zazinemiqala emide, ezinye zazinemisila emifushane, ezinye zazinolaka zingenakwesaba, ezinye zazibuka sengathi ziyesaba, ezinye zazigoba ukuze zidle utshani, ezinye zigcwele igazi ngasemilonyeni, ezinye zigxumagxuma ngemilenze emibili, ezinye zihambahamba ngezinselo ezine, ezinye zibuka le kude ngaphezu kwemithi, ezinye zazilinda emahlathini ukuze zihlasele ngokuzumisa, ezinye zazifuna imihume ukuze ziphumule, ezinye zazigijima zitshakadula emathafeni, ezinye zizingela emahlathini…; ezinye zazizimbi, ezinye zihlaba umkhulungwane, ezinye zikhonkotha, ezinye zikhala…: ezinye zazisho ngephimbo lokuqala, ezinye zibhodla, ezinye zinamaphimbo ahhadlazelayo, ezinye zanamaphimbo acacile amnandi…; ezinye zabe zibukeka kabi, ezinye zizinhle, ezinye zazinyanyisa, ezinye zithandeka, ezinye zazisabisa, ezinye zikhohliseka ngendlela ethandekayo…. Zilandelana zeza ngaphambili. Ziboneni zihefuzela, zikhululekile, zingenandaba nakancane nezinye, zingabukani ngisho nangeso …. Leso naleso sinempilo ethile uMdali ayesinike yona, nobudlwembe bazo, nobubheva, zavela emahlathini nasezintabeni. Zazidelela uwonke wonke, ziqholosha ngokuphelele—ubani owazenza ababusi bangempela basezintabeni nasemahlathini? Kusukela ngesikhathi ukuvela kwazo kumiswa uMdali, “zathatha ngokubanga” amahlathi, futhi “zathatha ngokubanga” izintaba, ngoba uMdali wayeseyibekile wayivala imingcele futhi wanquma umkhawulo wokuphila kwazo. Yizo zodwa ezabe zingamakhosi angempela ezintaba namahlathi, futhi yingakho zazinobudlwembe kangaka, zidelela kakhulu. Zabizwa ngokuthi “izilwane zasendle” ngenxa nje yokuthi, ezilwaneni zonke, kwakuyizona ezazinobudlwembe, ziyizibheva futhi zingathambiseki. Wawungeke uzifuye, ngakho wawungeke uzigcine, uzikhulise, zazingenakuphila ngokuzwana nesintu noma zisebenzele isintu. Kwakungenxa yokuthi wawungeke uzigcine, zazingeke zisisebenzele isintu, ingakho kwadingeka ukuthi ziphile ngokuqhelelana nesintu, futhi umuntu wayengeke aze asondele kuzo. Futhi kungoba zaziphila kude ngokuqhelelana nesintu, futhi umuntu engenakusondela kuzo, okwenza zakwazi ukufeza umsebenzi ezaziwunikwe uMdali: ukuqapha izintaba namahlathi. Ubudlwembe bazo bavikela izintaba namahlathi, futhi kwakungukuvikeleka nesiqinisekiso esihle kakhulu sokuphila nokwanda kwazo. Ngesikhathi esifanayo, ubudlwembe bazo kwagcina futhi baqinisekisa ibhalansi phakathi kwezinto zonke. Ukufika kwazo kwaletha usizo nokusimama ezintabeni namahlathi; ukufika kwazo kwafaka umdlandla nempilo engenamkhawu ezintabeni namahlathi athule futhi angenalutho. Kusukela kulesi sikhathi kuqhubeka, izintaba namahlathi aba indawo yazo yokuhlala unomphela, futhi zazingasoze zize zilahlekelwe amakhaya azo, ngoba izintaba namahlathi avela futhi abakhona ngenxa yazo, nezilwane zasendle zazizokwenza umsebenzi wazo, ziphinde zenze konke ezazingakwenza ukuwalondoloza. Ngokunjalo, izilwane zasendle zazizogcina ngokuqikelela imiyalo yoMdali ukuthi zibambelele zigcine indawo yazo, futhi ziqhubeke zisebenzise le mvelo yazo yobulwane ukugcina ukulingana phakathi kwazo zonke izinto ezibekwe nguMdali, nokukhombisa igunya namandla oMdali!

Ngaphansi Kwegunya LoMdali, Zonke Izinto Ziphelele

Zonke izinto ezidalwe nguNkulunkulu, kuhlanganiswe lezo ezazikwazi ukunyakaza nalezo ezazingakwazi ukunyakaza, njengezinyoni nezinhlanzi, njengemithi nezimbali, futhi kuhlanganiswe nemfuyo, izinambuzane, kanye nezilwane zasendle ezenziwa ngosuku lwesithupha—zonke zazizinhle kuNkulunkulu, futhi, ngaphezu kwalokho, emehlweni kaNkulunkulu, zonke lezi zinto, ngokuhambisana nohlelo Lwakhe, zazifinyelele esicholweni sokupheleliswa, futhi zazifinyelele emazingeni uNkulunkulu ayefisa ukuwafeza. Isinyathelo ngesinyathelo, uMdali wenza umsebenzi ayehlose ukuwenza ngokuhambisana nohlelo Lwakhe. Ngokulandelana, izinto ayehlose ukuzidala zavela, kanti ukuvela kwazo ngayinye, kwakukhombisa igunya loMdali, nokucaca kwegunya Lakhe, futhi ngenxa yalokucaciseka, zonke izilwane zazingenakwenza lutho ngaphandle kokubonga umusa woMdali, nokuhlinzeka koMdali. Njengoba izenzo ezimangalisayo zikaNkulunkulu zazibonakaliswa, lo mhlaba wakhukhumala, kancane kancane, ngazo zonke izinto uNkulunkulu ayezidalile, futhi waguquka ekubeni isiphithiphithi nobumnyama waba nokucaca nokukhanya, wasuka ekubeni nokuthula okuthe cwaka, waba nokuphila okukhwishizayo nempilo engenamkhawulo. Phakathi kwazo zonke izinto zendalo, kusukela kwezinkulu kuya kwezincane, kusukela kwezincane kuya kwezincinyane, akukho okungadalwanga ngegunya namandla oMdali, futhi kwakunesidingo nokubaluleka okuyingqayizivele futhi okusemvelweni yaso, ukubakhona kwesilwane ngasinye. Ngale komehluko ngokubunjwa nesakhiwo sazo, zazifanele ukuba zazenziwe uMdali ukuze zibekhona ngaphansi kwegunya loMdali. Ngesinye isikhathi abantu babona isinambuzane, esibukeka kabi kakhulu, bese bethi, “Lesi sinambuzane sibi kakhulu, ngendlela yokuthi, ayikho indlela yokuthi into embi kanje yayingadalwa nguNkulunkulu—ayikho indlela yokuthi wayengadala into embi kangaka.” Waze wanobuphukuphuku lowo mbono! Okufanele bakusho ukuthi, “Nakuba lesi sinambuzane sisibi kangaka, senziwa nguNkulunkulu, ngakho kufanele ukuthi sinenhloso yaso ehlukile.” Emicabangweni kaNkulunkulu, wayehlose ukunika ukubukela ngakunye, nemsebenzi eyehlukehlukene, ezilwaneni eziphilayo ezinhlobonhlobo azidalile. Ngakho ayikho into uNkulunkulu ayidala, ayenza ngobumba olufanayo. Kusukela ekubukekeni kwangaphandle kuya ekubunjweni ngaphakathi, kusuka emikhubeni yaso yokuphila kuya endaweni lapho sihlala khona—isilwane ngasinye sihlukile. Izinkomo zibukeka njengezinkomo, izimbongolo zibukeka njengezimbongolo, izinyamazane zibukeka njengezinyamazane, nezindlovu zibukeka njengezindlovu. Ungasho ukuthi isiphi esihle kunazo zonke, nesimbi kunazo zonke? Ningasho ukuthi isiphi esiwusizo kakhulu, nokuthi iyiphi ingqikithi yaso engenasidingo kakhulu? Abanye abantu bayayithanda indlela izindlovu ezibukeka ngayo, kodwa akekho osebenzisa izindlovu ukulima amasimu; abanye abantu bayayithanda indlela amabhubesi nezingwe ezibukeka ngayo, ngoba ukubukeka kwazo, kuhlaba umxhwele kunazo zonke izinto, kodwa ungakwazi ukuzigcina njengezilwane ezifuyiwe ezithandwayo? Ngamafushane, mayelana nezinto zonke, umuntu kufanele athobele igunya woMdali, okungukuthi, athobele uhlelo olubekwe nguMdali ezintweni zonke; lesi isimo sengqondo esihlakaniphe kunazo zonke. Isimo sengqondo sokufuna, nokulalela izinhloso zasekuqaleni zoMdali, singukwemukela ngeqiniso nokuqiniseka igunya loMdali. Kuhle kuNkulunkulu, ngakho isiphi isizathu umuntu anaso sokuthi asole?

Ngakho, zonke izinto ezingaphansi kwegunya loMdali zizodlala umculo omnandi nomusha ngenxa yobukhosi boMdali, zizoqala isandulelo esimangalisayo ngenxa yomsebenzi Wakhe wosuku olusha, kanti kulo mzuzu uMdali Naye uzovula ikhasi elisha emsebenzini Wakhe wokuphatha! Ngokwegunya wamahlumela asentwasahlobo, ukuvuthwa kwasehlobo, isivuno sasekwindla kanye nokukhweza izinto kwasebusika okumiswe nguMdali, zonke izinto zizozwakala ngohlelo lomdali lokuphatha, futhi zizokwemukela usuku lwazo olusha, isiqalo esisha, nomzila wempilo omusha, futhi maduzane nje zizozala ngokulandelana unomphela ukuze zemukele usuku ngalunye ngaphansi kobukhosi begunya lomdali …

Akukho Kokudaliwe Nokungadalwanga Okungathatha Indawo Yobunjalo BoMdali

Kusukela lapho eqala ukudala izinto zonke, amandla kaNkulunkulu aqala ukuvezwa, futhi aqala ukwembulwa, ngoba uNkulunkulu wasebenzisa amazwi ukudala zonke izinto. Kungakhathaleki ukuthi iyiphi indlela azidala ngayo, kungakhathaleki ukuthi kungani azidala, zonke izinto zavela, zaphinde zasimama futhi zaba khona ngenxa yamazwi kaNkulunkulu, futhi lokhu yigunya eliyingqayizivele lomdali. Ngesikhathi isintu singakaveli emhlabeni, uMdali wasebenzisa amandla negunya Lakhe ukudala zonke izinto, ezidalela isintu, futhi wasebenzisa izindlela zakhe eziyingqayizivele ukulungisela isintu indawo yokuhlala efanelekile. Konke akwenza kwabe kuwukulungisela isintu, esase sizothola umphefumulo Wakhe. Okungukuthi, ngesikhathi esingaphambili kokudalwa kwesintu, igunya likaNkulunkulu lakhonjiswa ezilwaneni zonke ezihlukile esintwini, ezintweni ezinkulu njengamazulu, izinkanyiso, izilwandle, kanye nomhlaba, nakulezo ezincane njengezilwane nezinyoni, kanye nakuzona zonke izinhlobo zezinambuzane nezilwanyane, okubandakanya namagciwane anhlobonhlobo angabonakali ngeso lenyama. Isilwane ngasinye sanikezwa ukuphila ngamazwi oMdali, zaphinde zasabalala ngasinye ngenxa yamazwi oMdali. Futhi ngasinye saphila ngaphansi kobukhosi boMdali ngenxa yamazwi oMdali. Noma zingawutholanga umphefumulo woMdali, zakhombisa ukuphila kanye nempilo ezakunikwa uMdali ngezinhlobo ezihlukene zokuma nezakhiwo zazo; noma zingalitholanga ikhono lokukhuluma elaphiwa isintu nguMdali, ngasinye zanikwa indlela yokukhombisa ukuphila kwazo ezayinikwa nguMdali, futhi eyabe ihlukile olimini lomuntu. Igunya loMdali aliniki nje kuphela amandla okuphila izinto eziphathekayo ezibonakala sengathi azinyakazi, ukuze zingaphinde zinyamalale, kodwa, ngaphezu kwalokho, linika umuzwa wokuzalana nokwanda kuzo zonke izilwane eziphilayo, ukuze zize zinganyamalali, futhi nokuthi, isizukulwane emuva kwesizukulwane, sidlulise imithetho nemigomo yokuphila esiyiphiwe uMdali. Indlela uMdali asebenzisa ngayo igunya Lakhe ayibambelele ngokuqina, embonweni ophathelene nobukhulu noma nobuncane, futhi ayiphoqelekile ukuba ibe noma yisiphi isimo. Uyakwazi ukulawula ukusebenza komhlaba jikelele, futhi aphathe ubukhosi phezu kokuphila nokufa kwezinto zonke, futhi ngaphezu kwalokho, uyakwazi ukuguqula zonke izinto ukuthi zisebenzele Yena. Uyakwazi ukuphatha konke ukusebenza kwezintaba, imifula, kanye namachibi, futhi abuse zonke izinto ezingaphakathi kuwo. Ngaphezu kwalokho, Uyakwazi ukuhlinzeka lokho okudingwa izinto zonke. Lokhu ukubonakaliswa kwegunya eliyingqayizivele lomdali phakathi kwezinto zonke ngaphandle kwesintu. Ukubonakaliswa okungaka akusikhona nje okwesikhathi sonke sempilo, kodwa akusoze kwanqamuka, noma kuphumule, futhi akunakuguqulwa noma koniwe ngumuntu noma into noma kwengezwe noma kuncishiswe inoma ngumuphi umuntu noma into—ngoba akekho okungathatha indawo yobunjalo boMdali, ngakho-ke igunya loMdali ngeke lithathelwe isikhundla yinoma yisiphi isidalwa esiphilayo, futhi ngeke litholwe inoma isiphi isidalwa esingadalwanga. Thatha izithunywa zikaNkulunkulu nezingelosi njengesibonelo. Azinawo amandla kaNkulunkulu, kungasaphathwa igunya loMdali, futhi isizathu sokuthi kungani zingenawo amandla negunya likaNkulunkulu, ukuthi azinayo ingqikithi yoMdali. Izinto ezingadalwanga, njengezithunywa zikaNkulunkulu nezingelosi, noma zikwazi ukwenza izinto ezithile zenzela uNkulunkulu, azikwazi ukumela uNkulunkulu. Noma zinawo amandla athile, umuntu angenawo, azinalo igunya likaNkulunkulu, azinalo igunya likaNkulunkulu ukudala zonke izinto, nokuyala zonke izinto, nokuphatha ubukhosi phezu kwezinto zonke. Futhi ubungqayizivele bukaNkulunkulu abunakuthathelwa indawo yinoma isiphi isidalwa esingadalwanga, futhi ngokufanayo, igunya namandla kaNkulunkulu ngeke kuthathelwe indawo yinoma yisiphi isidalwa esidaliwe. EBhayibhelini, uke wafunda nganoma isiphi isithunywa sikaNkulunkulu esidala zonke izinto? Futhi kungani uNkulunkulu engazange athume noma isiphi sezithunywa noma izingelosi Zakhe ukuthi sidale zonke izinto? Yingoba bezingenalo igunya likaNkulunkulu, ngakho bezingenalo ikhono lokusebenzisa igunya likaNkulunkulu. Njengezidalwa zonke, zonke zingaphansi kobukhosi boMdali, futhi ngaphansi kwegunya lomdali, ngakho ngendlela efanayo, uMdali nguNkulunkulu wazo, futhi unguMbusi wazo. Phakathi kwazo zonke—noma eziphakeme noma ezisezingeni eliphansi, ezinamandla amakhulu noma amancane—akukho neyodwa engadlula igunya loMdali, ngakho, phakathi kwazo, akukho nesisodwa esingathatha ubunjalo boMdali. Azisoze zabizwa ngokuthi uNkulunkulu, futhi azisoze zakwazi ukuba nguMdali. Lawa amaqiniso namaphuzu angeguqulwe!

Ngale hlanganyelo engaphezulu, singaqinisa sisho lokhu okulandelayo: nguMdali noMbusi wezinto zonke kuphela, Yena onegunya eliyingqayizivele namandla ayingqayizivele, ongabizwa ngokuthi nguNkulunkulu oyingqayizivele uqobo Lwakhe? Okwamanje, ningezwa sengathi umbuzo onjena ujule kakhulu. Anikwazi, okwamanje, ukuwuqonda futhi aniyiboni ingqikithi yawo, ngakho okwamanje nizwa sengathi kunzima ukuwuphendula. Uma kunjalo, ngizoqhubeka nehlanganyelo yami. Okulandelayo, ngizonivumela nibone izenzo zangempela zezingxenye eziningi zomthetho namandla kaNkulunkulu yedwa, ngale ndlela ngizonivumela ukuthi niqonde ngempela, nazise, futhi nazi ubungqayizivele bukaNkulunkulu, nokuthi kuchazwa ukuthini ngegunya eliyingqayizivele likaNkulunkulu.

2. UNkulunkulu Usebenzisa Amazwi Akhe Ukumisa Isivumelwano Nomuntu

UGenesise 9:11-13 Futhi ngizomisa isivumelwano Sami nawe, ayisekho inyama eyophinda ibhujiswe ngamanzi kazamcolo; akasayikuza uzamcolo ukubhubhisa umhlaba. Futhi uNkulunkulu wathi, Lokhu kuwuphawu lwesivumelwano engisenza phakathi Kwami nani nazo zonke izilwane eziphilayo ezinani, izizukulwane ngezizukulwane zaphakade: Ngiyamisa uthingo Lwami emafwini, futhi luyakuba uphawu lwesivumelwano phakathi Kwami nomhlaba.

Emuva Kokudala Zonke Izinto, Igunya LoMdali Liyafakazelwa Liphinde Libonakaliswe Futhi Ngesivumelwano Sothingo

Igunya loMdali lihlale libonakaliswa futhi lisebenza phakathi kwazo zonke izidalwa, futhi akabusi nje isimiselo sezinto zonke, kodwa futhi ubusa isintu, isidalwa esikhethekile asidala ngezandla Zakhe uqobo, futhi esinesakhiwo sokuphila esihlukile futhi esiphila ngohlobo lokuphila oluhlukile. Emuva kokwenza zonke izinto, uMdali akazange ayeke ukuveza igunya namandla Akhe; Kuye, igunya ayephethe ngalo ubukhosi phezu kwezinto zonke nesimiselo sesintu sisonke, laqala ngokusemthethweni kuphela lapho isintu sasesizelwe ngokwempela esandleni Sakhe. Wayehlose ukuphatha isintu, futhi alawule isintu, wayehlose ukusindisa isintu, wayehlose ukusizuza ngokweqiniso isintu, ukuzuza isintu esasingaphatha zonke izinto, futhi wayehlose ukuthi isintu esinjalo siphile phansi kwegunya Lakhe, futhi sazi igunya Lakhe, futhi silalele igunya Lakhe. Ngakho, uNkulunkulu waqala waveza igunya Lakhe ngokusemthethweni, phakathi kwabantu, esebenzisa amazwi Akhe, futhi waqala ukusebenzisa igunya Lakhe ukufeza amazwi Akhe. Impela, igunya likaNkulunkulu lakhonjiswa ezindaweni zonke ngalesi sikhathi sale nqubo; Ngikhethe nje izibonelo ezithile, ezaziwa kakhulu, eningakwazi ukuqonda ngazo futhi nazi ubungqayizivele bukaNkulunkulu, futhi niqonde ngegunya eliyingqayizivele likaNkulunkulu.

Kunokufana phakathi kwesiqephu esikuGenesise 9:11-13 kanye neziqephu ezingaphezulu eziphathelene nokuqoshwa kokudalwa komhlaba nguMdali, kodwa futhi kunomahluko. Yini efanayo? Ukufana kulele ekusebenziseni kukaNkulunkulu amazwi ukwenza lokho ayehlose ukukwenza, futhi umehluko ukuthi lesi siqephu iyingxoxo phakathi kukaNkulunkulu nomuntu, lapho amisa khona isivumelwano nomuntu, futhi watshela umuntu lokho okwakutholakala kulesi sivumelwano. Lokhu kusetshenziswa kwegunya likaNkulunkulu kwafezwa ngesikhathi exoxa nomuntu, okungukuthi, ngaphambili kokudalwa kwesintu, amazwi kaNkulunkulu ayeyimiyalelo nokuthuma ngemilayezo, ayayikhishelwe izidalwa lezo ayehlose ukuzidala. Kodwa manje kwase kukhona umuntu ozozwa amazwi kaNkulunkulu, ngakho amazwi Akhe ayeyikho kokubili, ayeyingxoxo nomuntu kanye futhi nemiyalo nezexwayiso kumuntu, futhi ngaphezu kwalokho, aye yimiyalelo elethwe kozo zonke izinto eziphethwe yigunya Lakhe.

Isiphi isenzo sikaNkulunkulu esibhalwe kulesi siqephu? Kubhalwe ngesivumelwano uNkulunkulu asimisa nomuntu emuva kokubhubhisa Kwakhe umhlaba ngozamcolo, sitshela umuntu ukuthi uNkulunkulu wayengeke aphinde adale imbubhiso enjalo phezu komhlaba, nokuthi, ukuze afeze lokho, uNkulunkulu wadala uphawu—ingabe lwabe luyini uphawu? EmiBhalweni kuthiwa “Ngiyamisa uthingo Lwami emafwini, futhi luyakuba uphawu lwesivumelwano phakathi Kwami nomhlaba.” Lawa amazwi asekuqaleni akhulunywa uMdali esintwini. Lapho esho la mazwi, uthingo lwavela phambi kwamehlo omuntu, lapho olulokhu lukhona kuze kube namhlanje. Wonke umuntu wake walubona uthingo olunjalo, futhi uma ulubona, uyazi ukuthi luvela kanjani? Isayensi ayikwazi ukukufakazela lokhu, noma ukuthola isisusa salo noma ukubona ukuthi lukuphi. Ingenxa yokuthi uthingo uphawu lwesivumelwano phakathi koMdali nomuntu; aludingi isisekelo sesayensi, alwenziwanga umuntu, futhi umuntu angeke akwazi ukuluguqula. Lokhu kungukuqhubeka kwegunya loMdali emuva kokuthi esekhulumile amazwi Akhe. UMdali wasebenzisa indlela Yakhe ekhethekile ukugcina isivumelwano Sakhe nomuntu nesithembiso Sakhe, ngakho ukusebenzisa Kwakhe uthingo njengophawu lwesivumelwano ayesimisile, kuyisimemezelo nomthetho wasezulwini oyohlala phakade ungaguquki, noma kumayelana noMdali noma isintu esidaliwe. Kepha, lo mthetho ongenakuguqulwa, kufanele kushiwo ukuthi ungokunye ukubonakaliswa kwangempela kwegunya loMdali, kulandela ukudala Kwakhe zonke izinto, kufanele kushiwo ukuthi, igunya namandla oMdali akunamkhawulo; Ukusebenzisa Kwakhe uthingo njengophawu ngukuqhubeka nokwelulwa kwegunya loMdali. Lokhu kwakungesinye isenzo esenziwa nguNkulunkulu esebenzisa amazwi Akhe, futhi kwabe kuwuphawu lwesivumelwano uNkulunkulu ayelumisile nomuntu esebenzisa amazwi. Watshela umuntu ngalokhu ayehlele ukukwenza, nangendlela okwakuzogcwaliseka ngayo futhi kufezeke, futhi ngaleyo ndlela udaba lwagcwaliseka njengokwamazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. UNkulunkulu kuphela onamandla angaka, futhi namhlanje, iminyaka eyizinkulungwane eziningi emuva kokuthi ewakhulumile lawa mazwi, umuntu usakwazi ukubuka uthingo olwakhulunywa ngumlomo kaNkulunkulu. Ngenxa yalawo mazwi ashiwo nguNkulunkulu, le nto ilokhu imile ingaguquliwe futhi ingaguqukile. Akekho ongalususa uthingo, akekho ongaguqula imithetho yalo, futhi lukhona ngenxa yamazwi kaNkulunkulu kuphela. Lokhu kuyilo impela igunya likaNkulunkulu. “UNkulunkulu wethembekile, futhi izwi Lakhe lizofezeka, futhi loko okufezekile kuhlala kuze kube phakade.” Lawa mazwi abonakalisiwe lapha ngokusobala, futhi kuwuphawu nesici esicacile segunya namandla kaNkulunkulu. Uphawu noma isici esinje asitholakali noma asibonakali kunoma isiphi isidalwa, hhayi futhi ukuthi siyabonakala kunoma yikuphi okungadalwanga. Sitholakala kuphela kuNkulunkulu oyingqayizivele futhi sihlukanisa ubunjalo nengqikithi yoMdali kuleyo yezidalwa. Ngesikhathi esifanayo, kuwuphawu nesici esisho ukuthi, ngaphandle kukaNkulunkulu uqobo Lwakhe, ngeke kwedlulwa yinoma yikuphi okudaliwe noma okungadalwanga.

Ukumisa kukaNkulunkulu isivumelwano Sakhe nomuntu kwakuyisenzo esibaluleke kakhulu, futhi wayehlose ukusisebenzisa ukukhombisa iqiniso kumuntu nokutshela umuntu intando Yakhe, futhi ukwenza lokho, wasebenzisa indlela eyingqayizivele, wasebenzisa uphawu olukhethekile ukumisa isivumelwano nomuntu, uphawu olwabe luyisethembiso sesivumelwano ayekade esimise nomuntu. Ngakho-ke ukumiswa kwalesi sivumelwano kwabe kuwumcimbi omkhulu? Futhi wabe umkhulu kangakanani? Yilokhu kanye okukhethekile kakhulu ngesivumelwano: akusona isivumelwano esimiswe phakathi komuntu nomunye, noma iqembu kanye nelinye, noma izwe kanye nelinye, kodwa isivumelwano esimiswe phakathi koMdali nesintu sisonke, futhi sizohlala sisebenza kuze kufike usuku lapho uMdali eyoqeda zonke izinto. Ongamele lesi sivumelwano nguMdali, nozosigcina uMdali. Kafushane, ukuphelela kwesivumelwano sothingo, esamiswa nesintu sagcwaliseka futhi safezeka ngengxoxo phakathi koMdali nesintu futhi sisalokhu simile kuze kube namuhla. Yini enye izidalwa ezingayenza ngaphandle kokuthobela, nokulalela, nokukholwa, kanye nokufakazela kanye nokudumisa igunya loMdali? Ngoba akekho omunye ngaphandle kukaNkulunkulu oyingqayizivele onamandla okumisa isivumelwano esinjengalesi. Ukuvela kothingo, njalo njalo, kuyamemezela esintwini futhi kuyasibiza ukuthi siqaphele isivumelwano phakathi koMdali nesintu. Ukuvela njalo kwesivumelwano phakathi koMdali nesintu, okukhonjiswa esintwini akulona nje uthingo noma isivumelwano uqobo lwaso kodwa igunya elingaguquki loMdali. Ukuvela kothingo, njalo njalo kukhombisa izenzo ezinkulu nezimangalisayo ezenziwa uMdali ezindaweni ezifihlakele, kanti ngaleso sikhathi, isinika isithombe esisemqoka, segunya loMdali elingasoze lanyamalala futhi elingasoze laguquka. Akukhona lokhu okunye ukubonakaliswa kwenye ingxenye yegunya loMdali eliyingqayizivele?

3. Izibusiso zikaNkulunkulu

UGenesise 17:4-6 Ngokwami, bheka, isivumelwano Sami sikuwe, futhi uyakuba ngubaba wezizwe eziningi. Igama lakho akusayikuthiwa u-Abrama, kepha igama lakho lizoba ngu-Abrahama; ngokuba ngikwenze ubaba wezizwe eziningi. Futhi Ngiyokwandisa impela inzalo yakho, ngiyakwenza futhi izizwe ngawe, namakhosi ayovele kuwe.

UGenesise 18:18-19 U-Abrahama uzoba ngempela isizwe esikhulu, esinamandla, futhi zonke izizwe zomhlaba ziyobusiswa ngaye. Ngokuba ngiyamazi, uzoyala abantwana bakhe nendlu yakhe emva kwakhe, futhi bayakugcina indlela kaJehova, ukwenza ukulunga nokwahlulela; ukuze uJehova enzele u-Abrahama lokho akushilo ngaye.

UGenesise 22:16-18 Ngizifungile Mina uqobo, kusho uJehova, ngenxa yokuthi ukwenzile lokhu, futhi ungayigodlanga indodana yakho, indodana yakho okuwukuphela kwayo: Ngiyakukubusisa nokukubusisa, futhi ngandise nokwandisa inzalo yakho ibe njengezinkanyezi zezulu, nanjengesihlabathi sasogwini lolwandle; futhi inzalo yakho iyothatha isango lezitha zayo; Futhi ngenzalo yakho zonke izizwe zomhlaba zizobusiswa, ngokuba ulilalele izwi Lami.

UJobe 42:12 Ngakho uJehova wabusisa isiphetho sikaJobe kunesiqalo sakhe: ngokuba wayenezimvu eziyizinkulungwane eziyishumi nane, namakamela ayizinkulungwane eziyisithupha, namabhagqa ayizinkulungwane ezinkabi, nezimbongolo zezinsikazi eziyinkulungwane.

Indlela Nomumo Oyingqayizivele Wamazwi OMdali Kuwuphawu Lobunjalo kanye Negunya Eliyingqayizivele LoMdali

Baningi abafisa ukufuna, futhi bazuze, izibusiso zikaNkulunkulu, kodwa akubona bonke abangazithola lezi zibusiso, ngoba uNkulunkulu unezimiso Zakhe futhi ubusisa umuntu ngendlela Yakhe. Izithembiso ezenziwa uNkulunkulu kumuntu, kanye nobungako bomusa awunika umuntu, kwabiwa kusukela emicabangweni nasezenzweni zomuntu. Ngakho, yini ekhonjiswa yizibusiso zikaNkulunkulu? Yini ebonwa abantu kuzo? Kuleli qophelo, akesibeke eceleni ingxoxo yokuthi abantu abanjani ababusiswa nguNkulunkulu, noma izimiso zesibusiso sikaNkulunkulu kumuntu. Kunalokho, masibuke ukubusiswa komuntu nguNkulunkulu ngenhloso yokwazi igunya likaNkulunkulu, sikubuka ngeso lokwazi igunya likaNkulunkulu.

Iziqephu ezine zombhalo ngaphezulu zonke zingokuqoshiwe ngokubusiswa komuntu nguNkulunkulu. Zisinika incazelo enemininingwane ngabantu abathola izibusiso zikaNkulunkulu, njengo Abrahama noJobe, kanye nezizathu ezenza uNkulunkulu abanike izibusiso Zakhe, nalokho okwakuqukethwe yilezi zibusiso. Iphimbo nendlela abekwa ngayo la mazwi, neso nesikhundla lapho ayekhulunyelwa kukho, kuvumela abantu ukuba bakwazise ukuthi Lowo onika izibusiso nowemukela izibusiso ezinje banobunjalo, isikhundla nengqikithi okwehlukene ngokusobala. Iphimbo nendlela yala mazwi, kanye nendawo akhulunywa kuyo, kuyingqayizivele kuNkulunkulu, onobunjalo boMdali. Unegunya namandla, kanye nokuhlonipheka koMdali, kanye nobukhosi obungavumeli ukungabaza komuntu.

Masiqale sibuke kuGenesise 17:4-6: “Ngokwami, bheka, isivumelwano sami sikuwe, futhi uyakuba ngubaba wezizwe eziningi. Igama lakho akusayikuthiwa u-Abrama, kepha igama lakho lizoba ngu-Abrahama; ngokuba ngikwenze ubaba wezizwe eziningi. Futhi Ngiyokwandisa impela inzalo yakho, ngiyakwenza futhi izizwe ngawe, namakhosi ayovele kuwe.” La mazwi ayeyisivumelwano uNkulunkulu asenza no-Abrahama, kanye nokubusisa kukaNkulunkulu u-Abrahama: uNkulunkulu wayezokwenza u-Abrahama uyise wezizwe, wayezokwandisa kakhulu inzalo yakhe, enze izizwe kuye, futhi amakhosi ayeyovela kuye. Uyalibona igunya likaNkulunkulu kula mazwi? Futhi ulibona kanjani igunya elingaka? Iyiphi ingxenye yengqikithi yegunya likaNkulunkulu oyibonayo? Uma ufundisisa lawa mazwi, akunzima ukuthola ukuthi igunya nobunjalo bukaNkulunkulu bembulwe basobala ngendlela abekwe ngayo amazwi kaNkulunkulu. Isibonelo, lapho uNkulunkulu ethi “isivumelwano Sami sikuwe, futhi uyakuba…, ngikwenzile… Ngiyokwandisa…,” imisho enjengokuthi “uyakuba” kanye “Ngiya-,” nendlela ebekwe ngayo, iphethe ukuqinisekisa ubunjalo negunya likaNkulunkulu, le misho ngenye indlela, iyinkomba yokuthembeka koMdali; ngakwenye indlela, ingamazwi akhethekile asetshenziswa nguNkulunkulu, onobunjalo boMdali—iphinde ibe yingxenye yenqolobane yamagama ajwayelekile. Uma umuntu ethi uthemba ukuthi omunye umuntu uzokwanda ngokweqile, nokuthi izizwe ziyophuma kuyena, nokuthi amakhosi ayovela kuyena, lokho akungabazeki ukuthi kuwuhlobo lwesifiso, futhi akusona isithembiso noma isibusiso. Ngakho futhi, abantu abalinge bathi “ngizokwenza ube ilokhu nalokhu, uzokwenza lokhu nalokhu….,” ngoba bayazi ukuthi abanawo lawo mandla; akuncikile kubona, ngisho noma bangazisho izinto ezinjena, amazwi abo ayobe engasho lutho futhi ewumbhedo, oqhutshwa ukufisa nokulangazelela. Ukhona umuntu ongalinga akhulume ngendlela ephakeme kanje, uma ezwa ukuthi ngeke aphumelele ukufeza izifiso zakhe? Wonke umuntu ulufisela okuhle uzalo lwakhe futhi uthemba ukuthi bayohamba phambili bathakasele impumelelo enkulu. Bekungaba inhlanhla enkulu uma omunye wabo ubengaba inkosi enkulu ebusa amanye amakhosi! Uma omunye wabo engaba umbusi lokho kungaba kuhle futhi —inqobo nje uma engumuntu obalulekile! Zonke lezi yizifiso zabantu, kodwa abantu bangafisela izibusiso nje kuphela, phezu kozalo lwabo, futhi ngeke bazigcwalise noma benze izithembiso zabo ziphumelele. Ezinhliziyweni zabo, wonke umuntu niyazi ukuthi abanawo amandla okufeza izinto ezinjalo, ngoba kubo, zonke lezi zinto zingaphezu kwamandla abo, ngakho-ke bangalawula kanjani isimiselo sabanye abantu? Isizathu esingenza uNkulunkulu asho amazwi anjalo ingoba, uNkulunkulu unegunya elikhulu, futhi uyakwazi ukufeza nokugcina zonke izithembiso azenza kumuntu nokwenza zonke izibusiso azinika umuntu ukuthi zigcwaliseke. Umuntu wadalwa nguNkulunkulu, ngakho ukuthi uNkulunkulu enze umuntu ande achichime, kungalula kakhulu; ukwenza uzalo lomuntu ukuba luchume, kungadinga izwi nje Lakhe. Akasoze adinga ukuthi ajuluke ukwenza lokho, noma ahluphe umqondo Wakhe, noma axakeke ngalokho; lokhu ngamandla kaNkulunkulu uqobo, igunya likaNkulunkulu uqobo.

Emuva kokufunda ukuthi “U-Abrahama uzoba ngempela isizwe esikhulu, esinamandla, futhi zonke izizwe zomhlaba ziyobusiswa ngaye” kuGenesise 18:18, ingabe niyalizwa igunya likaNkulunkulu? Niyakuzwa ukungajwayeleki koMdali? Niyakwazi ukuzwa ubukhulu boMdali? Amazwi kaNkulunkulu aqinisile. UNkulunkulu akawasho lawa mazwi ukukhombisa ukuzethemba ukuthi uzophumelela, kodwa awubufakazi begunya elisemazwini kaNkulunkulu nomyalelo ogcwalisa amazwi kaNkulunkulu. Mabili amazwi okufanele niwaqaphele lapha. Uma uNkulunkulu ethi, “U-Abrahama uzoba ngempela isizwe esikhulu, esinamandla, futhi zonke izizwe zomhlaba ziyobusiswa ngaye,” kukhona ukudida okuthile kula mazwi? Kukhona ukukhathazeka okuthile? Kukhona ukwesaba okuthile? Ngenxa yamazwi athi, “uzoba ngempela” no “ziy0-” emazwini kaNkulunkulu, lezi zinto ezithile, eziphathelene ikakhulukazi nomuntu, futhi ezivame ukubonakala kuye, azikaze zihlanganise lutho noMdali. Akekho umuntu ongalokotha asebenzise amazwi anjalo, ukufisela abantu kahle, akekho umuntu ongalokotha ukubusisa omunye ngesizwe esikhulu nesinamandla, ngokuqiniseka okungaka, noma athembise ukuthi zonke izizwe ziyobusiseka kuye. Uma amazwi kaNkulunkulu eba nesiqiniseko esikhulu, ilapho futhi efakaza okuthile—yini lokho okuthile? Afakazela ukuthi uNkulunkulu unegunya elikhulu, futhi igunya Lakhe lingazifeza lezi zinto, nokufezeka kwazo akunakuvinjwa. UNkulunkulu wayenesiqiniseko enhliziyweni Yakhe, engenakho nokuncane ukungabaza ngakho konke ayebusise u-Abrahama ngakho. Ngaphezu kwalokho, konke lokhu sekuphelele kwakuyofezeka ngangokusho kwamazwi Akhe, futhi awekho amandla ayengakwazi ukuguqula, ukuvimba, ukukhinyabeza, noma ukuthikameza ukugcwaliseka kwakho. Akukhathaleki ukuthi kwakuzokwenzekani, ayikho into eyayingasula noma ibe nomthelela ekugcwalisekeni nokufezeka kwamazwi kaNkulunkulu. Lokhu kungamandla uqobo amazwi aphume emlonyeni woMdali, kanye negunya loMdali ongavumi ukuphika komuntu! Njengoba sewuwafundile la mazwi, usenokungabaza? La mazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu futhi kunamandla, nobukhosi, kanye negunya emazwini kaNkulunkulu. Amandla negunya elingaka, kanye nokungabi nokugwemeka kokugcwaliseka kwalokho okushiwo, lokhu ngeke kwenziwa inoma isiphi isidalwa esidaliwe noma esingadalwanga futhi angeke kwedlulwa inoma yikuphi okudaliwe noma okungadalwanga. UMdali kuphela ongaxoxa nesintu ngaleli phimbo nangale ndlela, futhi amaqiniso akufakazele ukuthi izithembiso Zakhe aziwona amazwi angenalutho, noma ukuqhosha okuyize, kodwa awukubonakaliswa kwegunya eliyingqayizivele elingenakwedlulwa inoma imuphi umuntu, into noma okuthile.

Yini umahluko phakathi kwamagama akhulunywe nguNkulunkulu namagama akhulunywe umuntu? Uma ufunda la mazwi akhulunywe nguNkulunkulu, uzwa amandla amazwi kaNkulunkulu, kanye negunya likaNkulunkulu. Uzwa kanjani lapho uzwa abantu besho amazwi anjalo? Ucabanga ukuthi bayaqhosha futhi bayagabisa ngokwedlulele, futhi bayabukisa? Ngoba abanawo la mandla, abanalo igunya elingaka, ngakho-ke ngeke bakwazi nakancane ukufeza izinto ezinjalo. Ukuqiniseka kwabo okukhulu ngalezi zithembiso zabo, kukhomba ukuba budedengu bokuphawula kwabo. Uma umuntu esho amazwi anjengalawa, akungabazeki ukuthi ngabe uyaqhosha, futhi uzethemba ngokweqile, futhi baziveza ukuthi bayisibonelo esaziwayo sesimo sengelosi enkulu. La mazwi avela emlonyeni kaNkulunkulu; uyayizwa inhlese yokuzithwala lapha? Uyezwa sengathi amazwi kaNkulunkulu ayihlaya nje? Amazwi kaNkulunkulu ayigunya, amazwi kaNkulunkulu ayiqiniso, futhi ngaphambi kokuthi aphume emlonyeni Wakhe, okungukuthi, uma ethatha isinqumo sokwenza okuthile, leyo nto seyifezekile. Kungashiwo ukuthi, konke uNkulunkulu akusho ku-Abrahama kwabe kuyisivumelwano uNkulunkulu asimisa no-Abrahama. Lesi sivumelwano sasiyiqiniso elimisiwe, futhi siyiqiniso elifezekile, futhi wonke la maqiniso ayagcwaliseka kancane kancane ngokohlelo lukaNkulunkulu. Ngakho-ke, ukuthi uNkulunkulu asho amazwi anjalo, akusho ukuthi unesimo sokuqhosha, ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukwenza izinto ezinje. Unamandla negunya elikhulu, futhi uyakwazi ngokuphelele ukufeza lezi zenzo. Ukufezeka kwazo zonke kulula uma ubuka isilinganiso sekhono Lakhe. Uma amazwi anjengalawa ephuma emlonyeni kaNkulunkulu, ayisambulo nokuvezwa kwesimo sikaNkulunkulu; ukwambulwa okuphelele nokubonakaliswa kwengqikithi negunya likaNkulunkulu, futhi ayikho into elungele nefaneleke kangcono ukufakazela ubunjalo boMdali. Indlela abekwe ngayo, nokuzwakala kwawo, namagama asetshenzisiwe ukubeka la mazwi, awuphawu lobunjalo boMdali, futhi ahambisana ngokuphelele nokuvezwa kobunjalo bukaNkulunkulu uqobo, futhi kuwo akukho ukuzenzisa, noma ukungahlanzeki. Awukubonakaliswa okuphelele futhi okuphelele nokwempela, kwengqikithi negunya loMdali. Izidalwa-ke zona, azinalo leli gunya, noma ingqikithi, ingasaphathwa eyamandla anikezelwa nguNkulunkulu. Uma umuntu eveza lokhu kuziphatha, kuyobe kuwukudalulwa kwesimo sakhe esonakele, futhi kuyobe kudalwa umthelela ohluphayo wokuqhosha komuntu nokulangazelela okungalawuliwe nokudalulwa kwezinhloso ezimbi zomubi yena yedwa, uSathane, ofisa ukwedusa abantu futhi abayenge ukuze bahlubuke uNkulunkulu. UNkulunkulu ukubuka kanjani lokhu okwembulwa ulimi olunje? UNkulunkulu angathi ufisa ukuthatha indawo Yakhe nokuthi ufisa ukuzenza Yena uthathe indawo Yakhe. Uma ulingisa ukuzwakala noma iphimbo lamazwi kaNkulunkulu, inhloso yakho ukuthatha indawo kaNkulunkulu ezinhliziyweni zabantu, ukuthatha isintu okungesikaNkulunkulu ngokufanelekile. Lokhu kunguSathane, kwaphela nje; lezi yizenzo zozalo lwengelosi enkulu, okungenakubekezelelwa yiZulu! Phakathi kwenu, kukhona yini abake balingisa uNkulunkulu ngendlela ethile ngokukhuluma amazwi ambalwa, ngenhloso yokudukisa nokukhohlisa abantu, ukuze bezwe sengathi amazwi nezenzo zalo muntu zinegunya namandla kaNkulunkulu, sengathi ingqikithi yalo muntu nobunjalo iyingqayizivele, ngisho nokuthi iphimbo lamazwi alo muntu liyafana nelikaNkulunkulu? Nake nayenza into enjalo? Nake nalingisa iphimbo likaNkulunkulu ekukhulumeni kwenu, nangokunyakaza ngendlela okuthiwa imele isimo sikaNkulunkulu esinamandla negunya ngokubona kwenu? Iningi lenu ngabe likujwayele ukwenza lokhu noma nihlela ukukwenza lokhu? Uma senibona ngempela, niqonda futhi nazi igunya loMdali, bese nibheka emuva ezintweni enanizenza, nezinto enaniziveza nani, niyazizwa nicasukile? Niyakubona ukuzehlisa nokungahloniphi kwenu? Senisihlinzile nasibhekisisa isimo nomnyombo wabantu abanje, kungashiwo ukuthi bayinzalo eqalekisiwe yasesihogweni? Kungashiwo ukuthi bonke abantu abenza izinto ezifana nalezi, baletha ihlazo phezu kwabo uqobo? Niyabubona ubunzima balesi simo? Nokuthi sinzima kangakanani? Inhloso yabantu abenza kanje, ukulingisa uNkulunkulu. Bafuna ukuba nguNkulunkulu, futhi benze abantu ukuthi babadumise njengoNkulunkulu. Bafuna ukususa indawo kaNkulunkulu ezinhliziyweni zabantu, bamlahle uNkulunkulu osebenza phakathi kwabantu, ukuze bakwazi ukulawula abantu, bashwabadele abantu, babenze ababo. Wonke umuntu unezifiso nokulangazelela okunjalo ekujuleni komqondo, futhi bonke abantu baphila endaweni eyoniwe kabi nguSathane futhi baphila esimweni esinobusathane lapho benobutha noNkulunkulu, futhi bekhaphela uNkulunkulu, futhi befisa ukuba nguNkulunkulu. Emuva kwehlanganyelo yami ngesihloko segunya likaNkulunkulu, nisafisa noma nisalangazelela ukuzenza uNkulunkulu noma ukulingisa uNkulunkulu? Nisafisa ukuba nguNkulunkulu? Igunya likaNkulunkulu alinakulingiswa ngumuntu, kanti ubunjalo nesikhundla sikaNkulunkulu ngeke kwalingiswa umuntu, futhi nobunjalo nesikhundla sikaNkulunkulu, ngeke buze bufanekiswe ngumuntu. Noma ngabe uyakwazi ukulingisa iphimbo uNkulunkulu akhuluma ngalo, ngeke ukwazi ukulingisa ingqikithi kaNkulunkulu. Noma ukwazi ukuma endaweni kaNkulunkulu futhi uzenze ongathi unguNkulunkulu, ngeke uze ukwazi ukwenza lokho uNkulunkulu ahlose ukukwenza, futhi awusoze wakwazi ukubusa nokulawula zonke izinto. Emehlweni kaNkulunkulu, uyohlala njalo uyisidalwa esincane, futhi akukhathaleki ukuthi ulwazi nekhono lwakho kukhulu kangakanani, akukhathaleki ukuthi unezipho ezingaki, ubuwena sebubonke bungaphansi kokubuswa nguMdali. Noma ukwazi ukusho amazwi alukhuni, akusoze kwakhombisa ukuthi unengqikithi yoMdali, noma kukhombise ukuthi unegunya loMdali. Igunya namandla kaNkulunkulu kuyingqikithi kaNkulunkulu uqobo. Akuzange kufundwe, noma kwengezwe ngaphandle, kodwa kuyingqikithi yemvelo kaNkulunkulu. Ngakho ubudlelwano phakathi koMdali nezidalwa abusoze baguqulwa. Njengesinye sezidalwa, umuntu kufanele agcine indawo yakhe, aphinde aziphathe ngokuqikelela futhi aqaphe ngokuzimisela lokho akuphathiswe nguMdali. Umuntu akufuneki enze okungafanele, okuyiphutha, noma enze izinto ezingaphandle kwekhono kakhe noma enze izinto ezizondwayo nguNkulunkulu. Umuntu akufanele azame ukuba mkhulu, noma ukuba ngovelele, ongaphezu kwabanye, noma afune ukuba nguNkulunkulu. Ilokhu okufanele bangafisi ukuba yikho. Ukufuna ukuba mkhulu noma ukuba ngovelele kungubuwula. Ukufuna ukuba uNkulunkulu kuyichilo nakakhulu; kuyacasula, futhi kuyanyanyisa. Okuncomekayo, futhi okuyikhona izidalwa ekufanele zibambelele kukho ukuba zibe isidalwa soqobo; iwona mgomo bonke abantu ekufanele bawulandele.

Igunya LoMdali Alithiywa Yisikhathi, Isikhala Noma Umumo Wendawo, Futhi Igunya LoMdali Alilinganiseki

Asibheke kuGenesise 22:17-18. Lesi ngesinye isiqephu esakhulunywa nguNkulunkulu uJehova, lapho athi ku-Abrahama, “Ngiyakukubusisa nokukubusisa, futhi ngandise nokwandisa inzalo yakho ibe njengezinkanyezi zezulu, nanjengesihlabathi sasogwini lolwandle; futhi inzalo yakho iyothatha isango lezitha zayo; Futhi ngenzalo yakho zonke izizwe zomhlaba zizobusiswa, ngokuba ulilalele izwi Lami.” UNkulunkulu uJehova wabusisa u-Abrahama izikhathi ziningi ukuthi uzalo lwakhe lwaluyokwanda—lwande kuze kufike kuliphi izinga? Ezingeni okukhulunywe ngalo emBhalweni: “njengezinkanyezi zezulu nanjengesihlabathi sasogwini lolwandle.” Okungukuthi uNkulunkulu wayefisa ukunika u-Abrahama inzalo eningi njengezinkanyezi zezulu, futhi eningi njengesihlabathi sasogwini lo lwandle. UNkulunkulu wakhuluma lo mfanekiso, futhi kulo mfanekiso akunzima ukubona ukuthi uNkulunkulu wayengeke amane anike u-Abrahama inkulungwane eyodwa, ezimbili noma ngisho izinkulungwane zezinkulungwane zenzalo, kodwa kwakuyinani elingabaleki, ezanele ukuthi zibe yizihlwele zezizwe, ngoba uNkulunkulu wayethembise u-Abrahama ukuthi wayezoba nguyise wezizwe eziningi. Futhi lelo nani lalinqunywe ngumuntu noma kwakunqume uNkulunkulu? Umuntu angalawula ukuthi uyoba nenzalo engakanani? Kuncike kuyena? Akuncikile ngisho kumuntu ukuthi unabazukulu abambalwa, ingasaphathwa eyabaningi “njengezinkanyezi zezulu nanjengesihlabathi sasogwini lolwandle.” Ubani ongafisi ukuthi uzalo lwakhe, lube luningi ngangezinkanyezi? Ngeshwa, izinto azenzeki njalo njengoba ufuna. Akukhathaleki ukuthi umuntu unekhono noma unolwazi olungakanani, akuncikile kinina: akekho ongama ngaphandle kwalokho okumiswe nguNkulunkulu. Noma ukuvumela kokungakanani, yilelo nani oyoba nalo; Uma uNkulunkulu ekunika okuncane, ngeke uze ube nokuningi, futhi uma uNkulunkulu ekunika okuningi, akusizi ukudinwa yinani lalokho onako. Akunjalo? Konke lokhu kuncike kuNkulunkulu, hhayi kumuntu! Umuntu uphethwe nguNkulunkulu, futhi akekho osala ngaphandle!

Lapho uNkulunkulu ethi “ngandise nokwandisa inzalo yakho,” lesi kwakuyisivumelwano uNkulunkulu asimisa no-Abrahama, futhi njengesivumelwano sothingo, sasiyofezeka naphakade, futhi kwabe kuyisithembiso uNkulunkulu ayesenze ku-Abrahama. UNkulunkulu kuphela ofanelekile futhi onekhono lokufeza lesi sithembiso. Akukhathaleki noma umuntu uyakukholwa, akukhathaleki noma umuntu uyakwemukela noma cha, futhi akukhathaleki ukuthi umuntu uyibuka kanjani, nokuthi uyithatha kanjani, konke lokhu kuzofezeka, ncamashi, njengokusho kwamazwi akhulunywe nguNkulunkulu. Amazwi kaNkulunkulu ngeke aguquke ngenxa yezinguquko entandweni noma emibonweni yomuntu, futhi ngeke kuze kuguqulwe yizinguquko kunoma imuphi umuntu, into noma yini. Zonke izinto zinganyamalala, kodwa amazwi kaNkulunkulu ahlala phakade. Kunalokho, usuku lapho zonke izinto ziyoshabalala, yilo kanye usuku lapho amazwi kaNkulunkulu eyogcwaliseka khona ngokuphelele, ngoba unguMdali, futhi unegunya loMdali, namandla oMdali, futhi ulawula zonke izinto kanye nawo wonke amandla okuphila; Uyakwazi ukwenza utho luvele lapho kungekho lutho khona, noma utho luphenduke ize, futhi ulawula ukuguqulwa kwezinto zonke zisuke ekuphileni ziye ekufeni, ngakho kuNkulunkulu, ayikho into elula njengokwandisa uzalo lomuntu, njengenganekwane, kodwa kuNkulunkulu, lokho anquma ukukwenza, futhi athembisa ukukwenza, akukhona ukucabanga okungesikho, noma inganekwane. Kunalokho, kuyiqiniso uNkulunkulu ayeselibonile, futhi elalizofezeka ngokuqinisekile. Ingabe niyakubona lokhu? Ingabe amaqiniso ayafakazela ukuthi uzalo luka-Abrahama lwaluluningi? Ingabe lwaluluningi “njengezinkanyezi zezulu nanjengesihlabathi sasogwini lolwandle” ezazishiwo nguNkulunkulu? Ngabe basabalala ezizweni nasezindaweni zonke, kuyo yonke indawo emhlabeni? Futhi yini eyafeza leli qiniso? Lafezwa igunya lamazwi kaNkulunkulu? Emakhulwini noma ezinkulungwaneni zezinkulungwane zeminyaka, amazwi kaNkulunkulu akhulunywa, amazwi kaNkulunkulu aqhubeka ukufezeka, futhi ayephenduka amaqiniso njalo njalo; lokhu kungamandla amazwi kaNkulunkulu, nobufakazi begunya likaNkulunkulu. Lapho uNkulunkulu edala konke lokhu ekuqaleni, uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya, futhi kwaba khona ukukhanya. Lokhu kwenzeka ngokushesha okukhulu, kwagcwaliseka ngesikhashana nje; umphumela wamazwi kaNkulunkulu wabonakala masinyane. Kokubili kwakungukubonakaliswa kwegunya likaNkulunkulu, kodwa lapho uNkulunkulu ebusisa u-Abrahama, wavumela umuntu ukuthi abone enye ingxenye yengqikithi yegunya likaNkulunkulu, futhi wavumela umuntu ukuthi abone ukuthi igunya likaNkulunkulu lalingelinganiswe nalutho. Nangaphezu kwalokho wavumela umuntu ukuthi abone enye ingxenye enhle futhi engeyoqobo yegunya lomdali.

Athi angakhulunywa amazwi kaNkulunkulu, igunya likaNkulunkulu liqale ukulawula lo msebenzi, neqiniso elithenjiswe ngumlomo kaNkulunkulu liyaqala libe ngokukhona kancane kancane. Phakathi kwezinto zonke, izinguquko ziyaqala zenzeke ezintweni zonke ngenxa yalokhu, njengokuthi, ekufikeni kwentwasahlobo, utshani buphenduka bube buhlaza, izimbali ziyaqhakaza, amahlumela ayavela ezihlahleni, izinyoni ziyaqala zihlabelele, amahansi ayabuya, futhi namasimu aphithizele abantu.... Ngokufika kwentwasahlobo zonke izinto ziyavuseleleka, futhi lokhu yisenzo esimangalisayo soMdali. Uma uNkulunkulu efeza izithembiso Zakhe, zonke izinto ezulwini nasemhlabeni ziyaguquka futhi ziguquke ngokuhambisana nemicabango kaNkulunkulu—akekho osala ngaphandle. Uma isibophezelo noma isithembiso sikhulunywa umlomo kaNkulunkulu, zonke izinto zisebenzelana ukuze sifezeke, futhi zonke izidalwa ziyahlelwa futhi zilungiswe ngaphansi kokubusa koMdali, futhi zibambe iqhaza lazo elahlukene futhi zenze owazo umsebenzi. Lokhu ukubonakaliswa kwegunya likaNkulunkulu. Ubonani kulokhu? Ulazi kanjani igunya likaNkulunkulu? Kukhona umkhawulo wesikhathi? Kungashiwo ukuthi kuwubungako obuthile noma amandla athile? Kungalinganiswa ngezilinganiso zomuntu? Igunya likaNkulunkulu alilokhu licima likhanya, futhi alihambi libuye libuye futhi akekho ongalinganisa ukuthi likhulu kangakanani igunya Lakhe. Akukhathaleki ukuthi side kangakanani isikhathi esidlulayo, uma uNkulunkulu ebusisa umuntu, lesi sibusiso siyoqhubeka, futhi nokuqhubeka kwaso kufakazela igunya likaNkulunkulu elingelinganiswe nalutho, futhi lizovumela isintu ukuba sibone ukubuya kwamandla okuphila angenakucishwa oMdali, njalo njalo. Ukubonakaliswa kwegunya Lakhe, kungukuvezwa okuphelele kwamazwi omlomo Wakhe, futhi kukhonjiswa kuzo zonke izinto, nasesintwini. Okudlula lokho, yonke into efezwe yigunya Lakhe inhle ayinakuqhathaniswa nalutho, futhi ayinalo nelincane iphutha. Kungashiwo ukuthi imicabango Yakhe, amazwi Akhe, negunya Lakhe, kanye nawo wonke umsebenzi awufezayo, wonke uwumfanekiso omuhle futhi ongeke waqhathaniswa nalutho. Mayelana nezidalwa, ulimi lwesintu alukwazi ukuchaza ukubaluleka kwazo nesigqi sazo. Uma uNkulunkulu enza isithembiso kumuntu, noma kulapho ehlala khona, noma lokho akwenzayo, noma lapho evela khona ngaphambi noma emuva kokuthola isithembiso, noma ngabe zibe zinkulu kangakanani iziyaluyalu endaweni lapho ehlala khona, konke lokho kujwayelekile kuNkulunkulu njengemuva lesandla Sakhe. Noma ngabe side kangakanani isikhathi emuva kokuthi amazwi kaNkulunkulu ekhulunyiwe, Kuye kufana nokuthi aqeda kushiwo. Okungukuthi uNkulunkulu unamandla, futhi unegunya elikhulu, ngendlela yokuthi uyakwazi ukulandela, alawule futhi afeze isithembiso ngasinye asinika isintu, akukhathaleki ukuthi yisiphi isithembiso, akukhathalekile ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthi sifezeke ngokuphelele, futhi nangaphezu kwalokho, akukhathalekile ukuthi ibanzi kangakanani indima ezothinteka ukuze sifezeke—njengesibonelo, isikhathi, indawo, uhlanga, njalo njalo—lesi sethembiso sizofezeka, futhi sibonakale, futhi ngaphezu kwalokho, ukufezeka nokubonakaliswa kwaso ngeke kumkhandle Yena nakancane. Futhi lokhu kufakazela ukuthini? Ukuthi ububanzi begunya namandla kaNkulunkulu kwanele ukulawula umhlaba wonke jikelele, nesintu sonke. UNkulunkulu wadala ukukhanya, kodwa lokho akusho ukuthi uphethe ukukhanya kuphela, noma ukuthi uphethe amanzi kuphela ngoba wadala amanzi, nokuthi konke okunye akuxhumene noNkulunkulu. Lokhu akukhona ukungaqondisisi? Noma ukubusisa kukaNkulunkulu u-Abrahama, kwase kusukile ezingqondweni zabantu emuva kwamakhulu eminyaka, kuNkulunkulu leso sithembiso sasisafana. Sasiselokhu siqhubeka ukufezeka, futhi sasingakaze sime. Umuntu wayengazi futhi wayengakaze ezwe ukuthi uNkulunkulu wasebenzisa kanjani igunya Lakhe, izinto zonke zalungiswa zahlelwa kanjani, nokuthi zingaki izindaba ezimangalisayo ezenzeka phakathi kwezinto zonke zendalo kaNkulunkulu ngalesi sikhathi, kodwa isiqephu esimangalisayo ngasinye sokubonakaliswa kwegunya likaNkulunkulu nokwembulwa kwezenzo Zakhe kwadluliswa futhi kwaphakanyiswa phakathi kwezinto zonke, zonke izinto zavezwa zakhuluma ngezenzo ezimangalisayo zoMdali, futhi zonke izindaba ezikade ziphindaphindwa zobukhosi boMdali phezu kwezinto zonke, zizomenyezelwa ezidalweni zonke kuze kube phakade. Igunya uNkulunkulu abusa ngalo zonke izinto, kanye namandla kaNkulunkulu, kukhombisa zonke izinto ukuthi uNkulunkulu ukhona yonke indawo futhi ngezikhathi zonke. Uma usubonile ukuba yonke indawo kwegunya namandla kaNkulunkulu, uzobona ukuthi uNkulunkulu ukhona yonke indawo futhi zonke izikhathi. Igunya namandla kaNkulunkulu akuphoqwa yisikhathi, indawo, isikhala, noma imuphi umuntu noma into. Ububanzi begunya namandla kaNkulunkulu budlula imicabango yenhliziyo yomuntu, futhi akusoze kwaziwa umuntu ngokuphelele.

Abanye abantu bathanda ukuqonda nokubuka izinto ngamehlo engqondo, kodwa ingabe amehlo engqondo omuntu angamfikisa kuphi? Ingabe kungafika ngale kwalo mhlaba? Ingabe umuntu uyakwazi ukuqonda nokucabanga ajule ngokuba khona kwangempela nesiqiniseko ngegunya likaNkulunkulu? Ukuqonda nokucabanga okujulile komuntu ingabe kuyakwazi ukumvumela ukuthi athole ulwazi ngegunya likaNkulunkulu? Kungamenza umuntu ukuthi azise futhi athobele igunya kaNkulunkulu? Amaqiniso ayafakaza ukuthi ukuqonda nokucabanga ujule kuvela engqondweni yomuntu, futhi akusizi nakancane futhi akunalo usizo olwazini lomuntu ngegunya likaNkulunkulu. Emuva kokufunda izincwadi zesayensi eziqanjiwe, abanye bangakwazi ukubona ngamehlo engqondo inyanga, nokuthi izinkanyezi kufanele ukuba zinjani. Kepha lokhu akusho ukuthi umuntu unakho yini ukuqonda igunya likaNkulunkulu. Ukubona ngamehlo engqondo kuyilokho nje: ukubuka ngamehlo engqondo. Amaqiniso ngezinto, okungukuthi, ukuxhumana kwazo negunya likaNkulunkulu, akakwazi nakancane. Pho kusho ukuthini ukuthi uke wandizela enyangeni? Lokhu kuchaza ukuthi unokuqonda okunezingxenye eziningi ngegunya likaNkulunkulu? Kuyakhombisa ukuthi uyakwazi ukucabanga ububanzi begunya namandla kaNkulunkulu? Njengoba ukuqonda nokubuka ngamehlo engqondo komuntu kungakwazi ukumvumela ukuthi azi igunya likaNkulunkulu, kufanele umuntu enze njani? Indlela ehlakaniphe kakhulu ukuthi ungaqondi futhi ungabuki ngamehlo engqondo, okungukuthi umuntu akufanele ancike ekubukeni ngamehlo engqondo futhi athembele ekuqondeni, uma sekuza ekwazini igunya likaNkulunkulu. Yini engifisa ukuyisho kinina lapha? Ulwazi ngegunya likaNkulunkulu, amandla kaNkulunkulu, ubunjalo bukaNkulunkulu, kanye nengqikithi kaNkulunkulu angeke kufezeke ngokuthembela ekubukeni ngamehlo akho engqondo. Njengoba ungeke uthembele ekubukeni ngamehl0 engqondo ukuze wazi igunya likaNkulunkulu, iyiphi indlela ongathola ngayo ulwazi lweqiniso ngegunya likaNkulunkulu? Ngokudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu, ngobudlelwano nokuhlanganyela ndawonye, nangokuzwa amazwi kaNkulunkulu, uzoya ngokuya uba nokulizwa kanye nesiqiniseko ngegunya likaNkulunkulu, ngaleyo ndlela uyozuza ukuqonda okuza kancane kancane kanye nolwazi olwandayo njalo ngalo. Lena yiyo yodwa indlela yokuthola ulwazi ngegunya likaNkulunkulu; azikho izindlela ezinqamulelayo. Ukunicela ukuthi ningabuki ngamehlo engqondo akufani nokuthi ngithi hlalani nje niyethile nilinde ukubhujiswa, noma ukunivimba ukuthi nenze noma yini. Ukungasebenzisi ingqondo yakho ukucabanga nokubuka ngamehlo engqondo, kusho ukuthi ungasebenzisi ukucabanga ukuqonda, ukungasebenzisi ulwazi ukucwaninga, ukungasebenzisi isayensi njengesisekelo, kodwa kunalokho, ukunanela, ukuthola iqiniso, nokufakazela ukuthi uphethe ubukhosi phezulu kwesimiselo sakho, nokuthi amandla Akhe ngaso sonke isikhathi ayamfakazela ukuthi unguNkulunkulu weqiniso uqobo Lwakhe, ngamazwi kaNkulunkulu, ngeqiniso, ngakho konke ohlangabezana nakho empilweni. Yiyo kuphela indlela umuntu angathola ngayo ukuqonda uNkulunkulu. Abanye bathi bafisa ukuthola indlela elula yokufeza le nhloso, kodwa niyakwazi ukuyicabanga indlela enjalo? Ngiyakutshela, asikho isidingo sokucabanga: Azikho ezinye izindlela! Indlela ukuthi uqikelele futhi ubekezelele ukwazi nokuthola iqiniso ngokuthi uNkulunkulu unani futhi ungubani ngamazwi wonke awavezayo nangazo zonke izinto azenzayo. Yiyo kuphela indlela yokwazi uNkulunkulu. Ngoba konke uNkulunkulu anakho nayikho, nazo zonke izinto zikaNkulunkulu, akulona nje igobongo futhi akunalutho—kodwa kuyaphila.

Iqiniso Lokulawula KoMdali Nokubusa Phezu Kwazo Zonke Izinto Nezidalwa Eziphilayo Likhuluma Ngobukhona Bangempela Begunya LoMdali

Ngokufanayo, ukubusiswa kukaJobe nguJehova kubhaliwe eNcwadini kaJobe. Ingabe uNkulunkulu wamnikani uJobe? “Ngakho uJehova wabusisa isiphetho sikaJobe kunesiqalo sakhe: ngokuba wayenezimvu eziyizinkulungwane eziyishumi nane, namakamela ayizinkulungwane eziyisithupha, namabhagqa ayizinkulungwane ezinkabi, nezimbongolo zezinsikazi eziyinkulungwane” (UJobe 42:12) Ngokubuka komuntu, zabe ziyini lezi zinto ezanikwa uJobe? Kwabe kuyimfuyo nokuyinzuzo kumuntu? Ngalezi zimpahla ingabe uJobe wayezobe ecebile kakhulu, ngaleyo nkathi? Futhi, wazithola kanjani lezi zimpahla? Yini eyadala umcebo wakhe? Nakanjani kwakungenxa yesibusiso, ukuthi uJobe waba nale mpahla. Ukuthi uJobe wayeyibuka kanjani le mpahla, nokuthi wayezibuka kanjani izibusiso zikaNkulunkulu, yinto esingeke singene kuyo. Uma sekuza ezibusisweni zikaNkulunkulu, abantu bonke bayalangazelela, imini nobusuku, ukubusiswa nguNkulunkulu, kepha umuntu akanakho ukulawula ukuthi impahla engakanani azoyizuza ngesikhathi sokuphila kwakhe, noma uzozithola yini izibusiso kuNkulunkulu—futhi leli qiniso lingephikiswe! UNkulunkulu unegunya, futhi unamandla okunika noma iyiphi impahla kumuntu, ukuvumela umuntu ukuthola noma isiphi isibusiso, kodwa kunesimiso ezibusisweni zikaNkulunkulu. Abantu abanjani ababusiswa nguNkulunkulu? Abantu abathandayo, ngokusobala! U-Abrahama noJobe bobabili babusiswa nguNkulunkulu, kodwa izibusiso abazitholayo zazingafani. UNkulunkulu wabusisa u-Abrahama ngenzalo eningi kunezihlabathi nezinkanyezi. Lapho uNkulunkulu ebusisa u-Abrahama, wadala uzalo lwendoda eyodwa, isizwe esisodwa, ukuthi sibe namandla futhi sinothe. Kulokhu, igunya likaNkulunkulu labusa isintu, esabe siphefumula umphefumulo kaNkulunkulu phakathi kwezinto zonke nezidalwa eziphilayo. Ngaphansi kobukhosi begunya likaNkulunkulu, isintu sanda, futhi saba khona ngesivinini, futhi nangohlelo olwalunqunywe nguNkulunkulu. Ikakhulukazi, ukusebenza kwalesi sizwe, izinga lokwanda kwaso, kanye nobude bempilo konke kwakuyingxenye yezinhlelo zikaNkulunkulu, futhi nesimiso sakho konke lokhu kwakunesisekelo sesithembiso uNkulunkulu asenza ku-Abrahama. Okungukuthi, ngale kwezimo, izethembiso zikaNkulunkulu zaziyoqhubeka ngaphandle kwezingqinamba nezihibe, zifezeke ngaphansi kwesiqondiso segunya likaNkulunkulu. Kulesi sithembiso uNkulunkulu asenza ku-Abrahama, ngale kobuyaluyalu emhlabeni, inkathi, nezinhlekelele abantu ababhekana nazo, inzalo ka-Abrahama yayingeke ibhekane nengozi yokuthi ibhubhe, futhi isizwe sabo sasingeke sishabalale. Isibusiso sikaNkulunkulu kuJobe samenza waceba ngokwedlulele. Amnika khona uNkulunkulu, kwabe kuyizinhlobonhlobo zezilwane eziphilayo, eziphefumulayo, imininingwane ngazo—isibalo, ukwanda kwazo zizalana, ukuphila kwazo, isamba samafutha kuzo, njalo njalo—konke kwakulawulwa nguNkulunkulu. Nakuba lezi zilwane eziphilayo zazingakwazi ukukhuluma, nazo zaziyingxenye yezinhlelo zoMdali, futhi isimiso sezinhlelo zikaNkulunkulu kwakuhambisana nesibusiso uNkulunkulu ayesithembise uJobe. Ezibusisweni lezo uNkulunkulu azinika u-Abrahama noJobe, noma lokho okwakukade kuthenjisiwe kwakuhlukene, igunya lomdali ayebusa ngalo zonke izinto nezidalwa eziphilayo, lalifana. Yonke imininingwane yegunya namandla kaNkulunkulu ibonakala ezethembisweni nasezibusisweni Zakhe ezihlukene ku-Abrahama noJobe, futhi iphinde ikhombise isintu ukuthi igunya likaNkulunkulu liqhelelene kakhulu nokubuka ngamehlo engqondo komuntu. Le mininingwane iphinda itshele isintu ukuthi uma sifisa ukwazi igunya likaNkulunkulu, lokhu kungatholakala kuphela ngamazwi kaNkulunkulu nangokuzwa umsebenzi kaNkulunkulu.

Igunya likaNkulunkulu lobukhosi phezu kwezinto zonke livumela umuntu ukubona iqiniso: igunya likaNkulunkulu alibonakali nje kula mazwi “Futhi uNkulunkulu wathi, Makube khona ukukhanya, kwaba khona ukukhanya, futhi, Makube khona umkhathi, kwaba khona umkhathi kanye nokuthi Makube khona umhlaba, kwase kuba khona umhlaba,” kodwa ngaphezu kwalokho, indlela enza ngayo ukuthi ukukhanya kuqhubeke, yavimba ukuthi isibhakabhaka sishabalale, futhi kwagcina nomhlaba uhlukene unomphelo namanzi, kanye nemininingwane yokuthi wabusa phezu kwezilwane waziphatha: ukukhanya, isibhakabhaka, kanye nomhlaba. Nibonani futhi esibusisweni sikaNkulunkulu esintwini? Ngokusobala, emuva kokuthi uNkulunkulu esebusise u-Abrahama noJobe, izinyathelo zikaNkulunkulu azizange zikhawuke, ngoba wayesanda kuqala nje ukusebenzisa igunya Lakhe, futhi wayehlose ukwenza wonke amazwi Akhe ukuthi afezeke, futhi ukuze yonke imininingwane ayeyishilo ifezeke, nangeminyaka elandelayo, waqhubeka wenza yonke into ayeyihlosile. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu unegunya, mhlawumbe kumuntu kubukeka sengathi uNkulunkulu uyakhuluma kuphela, futhi akadingi nokuthi enze lutho ukuze zonke izindaba nezinto zifezeke. Ukucabanga kanjalo ngandlela thize akunangqondo! Uma uthatha kuphela umbono wokubuka ecaleni elilodwa ukumisa kukaNkulunkulu isivumelwano nomuntu esebenzisa amazwi, kanye nokufeza zonke izinto esebenzisa amazwi, futhi ungakwazi ukubona izimpawu namaqinso anhlobonhlobo okuthi igunya likaNkulunkulu liyabusa phezu kokuba khona kwezinto zonke, ngakho ukuqonda kwakho ngegunya likaNkulunkulu akunalutho kakhulu futhi akunawo umqondo! Uma umuntu ecabanga ukuthi uNkulunkulu unjalo, ngakho, kufanele kushiwo ukuthi, ulwazi lomuntu ngoNkulunkulu seluze lwaphoseka emseleni, futhi kwaze kwafika ekugcineni, ngoba uNkulunkulu lo muntu amcabangayo, ucishe abe ngumshini nje okhipha imiyalezo, hhayi uNkulunkulu onegunya. Uboneni ngezibonelo zika-Abrahama noJobe? Ulubonile uhlangothi okuyilona lona lwegunya namandla kaNkulunkulu? Emuva kokuthi uNkulunkulu wayesebusise u-Abrahama noJobe, uNkulunkulu akazange ahlale lapho ayekhona; futhi akazange athumele izithunywa Zakhe ukuthi zisebenze lapho yena elindile ukubona ukuthi umphumela kwakuzoba yini. Kunalokho, kwathi angaqeda ukukhuluma amazwi akhe, uNkulunkulu, igunya likaNkulunkulu laqala lasebenza emhlabeni wonke, futhi lahlela umzila ukuze kufezeke futhi kugcwaliseke izithembiso ayezenze ku-Abrahama noJobe, ngaleso sikhathi futhi wenza izinhlelo ezifanele namalungiselelo akho konke okwakudingeka esinyathelweni ngasinye kanye nasezigabeni ezisemqoka ayehlose ukuzenza. Ngalesi sikhathi, uNkulunkulu wahlela izithunywa Zakhe, kodwa futhi nazo zonke izinto ayezidalile. Okungukuthi, indlela igunya likaNkulunkulu elalisebenza ngayo, lalifake izithunywa, kodwa ngaphezu kwalokho lalifake zonke izinto, ezazibekwe ezikhundleni ezehlukene ukuze zisebenze ukufeza umsebenzi ayewuhlelile; lezi yizindlela ezithize, igunya likaNkulunkulu elasebenza ngazo. Emicabangweni yenu, abanye mhlawumbe banalokhu kuqonda ngegunya likaNkulunkulu: uNkulunkulu unegunya, futhi uNkulunkulu unamandla, ngakho uNkulunkulu udinga ukuthi ahlale ezulwini lesithathu, futhi ahlale endaweni eyodwa, futhi akadingi ukwenza umsebenzi othile, futhi wonke umsebenzi wakhe uwenza ngokuphelele ngemicabango Yakhe. Abanye kungenzeka bakholwe ukuthi, noma uNkulunkulu wabusisa u-Abrahama, akadinganga ukuthi enze lutho, futhi kwakwanele nje ukuthi amane akhulume amazwi Akhe. Ilokhu ngempela okwenzeka? Ngokusobala, cha! Noma uNkulunkulu enegunya namandla, igunya namandla Akhe kuliqiniso futhi okwangempela, akuyona into engenalutho. Ubuqiniso nengqikithi yegunya namandla kaNkulunkulu kwembulwa kancane kancane futhi kubonakala ekudaleni Kwakhe zonke izinto nokulawula phezu kwezinto zonke, kanye nangenqubo ahola futhi aphatha ngayo isintu. Zonke izindlela, yonke imibono, kanye nayo yonke imininingwane yobukhosi bukaNkulunkulu phezu kwesintu nezinto zonke, nawo wonke umsebenzi asewufezile, kanye nokuqonda Kwakhe zonke izinto—ngokusobala zonke zifakazela ukuthi igunya namandla kaNkulunkulu akuwona amazwi angasho lutho. Igunya namandla akhe kukhonjiswa futhi kwembulwe njalo njalo futhi ezintweni zonke. Lokhu kubonakaliswa nezambulo kukhuluma ngobukhona boqobo begunya likaNkulunkulu, ngoba usebenzisa igunya namandla Akhe ukuqhubeka nomsebenzi Wakhe, kanye nokulawula zonke izinto, nokubusa phezu kwezinto zonke umzuzu ngomzuzu, futhi amandla negunya Lakhe ngeke kuthathelwe indawo izingelosi, noma izithunywa zikaNkulunkulu. UNkulunkulu wanquma ukuthi yiziphi izibusiso ayezozinika u-Abrahama noJobe—kwakuncike kuNkulunkulu. Noma izithunywa zikaNkulunkulu zamvakashela mathupha u-Abrahama noJobe, izenzo zazo zazihambisa ngokwemiyalo kaNkulunkulu, futhi ngaphansi kwegunya likaNkulunkulu, futhi zazingaphansi kobukhosi bukaNkulunkulu. Noma umuntu ebona izithunywa zivakashela u-Abrahama, futhi engamboni uNkulunkulu enza okuthile ngokwakhe, emibhalweni yeBhayibheli, empeleni, okunguyena osebenzisa amandla negunya nguNkulunkulu uqobo Lwakhe, futhi lokhu akuvumeli ukungabaza kwanoma umuphi umuntu! Noma ubonile ukuthi izingelosi nezithunywa zinamandla amakhulu, futhi zenza izimangaliso, noma zenze izinto ezithile zithunywe nguNkulunkulu, izenzo zazo kuphela zingenxa yokwenza lokho uNkulunkulu azithume khona, futhi azenzi lutho ngenhloso yokubonakalisa igunya likaNkulunkulu—ngoba akukho muntu noma into enegunya loMdali lokudala zonke izinto nokuphatha zonke izinto. Ngakho akukho muntu noma into engasebenzisa noma ikhombise igunya loMdali.

Igunya LoMdali Aliguquki Futhi Alinakucasulwa

Niboneni kulezi zingxenye ezintathu zombhalo? Nibonile ukuthi kunesimiso uNkulunkulu asebenzisa ngaso igunya Lakhe? Ngokwesibonelo, uNkulunkulu wasebenzisa uthingo ukumisa isivumelwano nomuntu, lapho abeka uthingo emafwini ukuze atshele umuntu ukuthi wayengasoze aphinde asebenzise uzamcolo ukubhubhisa umhlaba. Uthingo esilubona namuhla, kuseyilolo thingo olwakhulunywa ngumlomo kaNkulunkulu? Ingabe imvelo yalo nencazelo yalo sekuguqukile? Ngaphandle kokungabaza, akuzange. UNkulunkulu wasebenzisa igunya Lakhe ukwenza lesi senzo, kanti nesivumelwano asenza nomuntu siyaqhubeka kuze kube namhlanje, futhi isikhathi lapho lesi sivumelwano singaguqulwa sincike kuNkulunkulu. Emva kokuthi uNkulunkulu ethe, “Ngiyamisa uthingo Lwami emafwini,” uNkulunkulu wasigcina njalo isivumelwano, kuze kube inamuhla. Ubonani kulokhu? Noma uNkulunkulu ayenegunya namandla, ubukhali kakhulu futhi unezimiso asebenza ngazo, futhi uyali gcina izwi Lakhe. Ubunzima bakhe nezimiso zezenzo zakhe kukhomba ukuthi uMdali akasoze acasulwa futhi igunya Lakhe akekho ongalidlula. Noma enegunya elikhulu futhi konke kuphansi koMbuso Wakhe, futhi nakuba enamandla okubusa phezu kwezinto zonke, uNkulunkulu akakaze akhinyabeze uhlelo Lwakhe, futhi nanini lapho esebenzisa igunya Lakhe, uyaqinisekisa ukukwenza ngokuhambisana nezimiso Zakhe, futhi ulandela ngokucophelela lokho akukhuluma ngomlomo Wakhe, futhi alandele izinyathelo nezinhloso zohlelo Lwakhe. Asidingi ukusho ukuthi, zonke izinto eziphethwe uNkulunkulu nazo zilalela izimiso igunya likaNkulunkulu elisebenza ngazo, futhi akukho muntu noma into, ekhishelwe ngaphandle kwezinhlelo zegunya Lakhe, futhi ngeke zikwazi ukuguqula izimiso igunya Lakhe elisebenza ngazo. Emehlweni kaNkulunkulu, labo ababusisiwe bathola umcebo olethwa yigunya Lakhe, futhi labo abaqalekisiwe bathola ukujeziswa kwabo ngenxa yegunya likaNkulunkulu. Ngaphansi kobukhosi begunya likaNkulunkulu, akukho muntu noma into esala ngaphandle ekusebenzeni kwegunya Lakhe, futhi ngeke bakwazi ukuguqula izimiso zegunya Lakhe. Igunya lomdali aliguqulwa izinguquko kunoma yini, futhi ngokufanayo, izimiso igunya Lakhe elisetshenziswa ngazo aziguquki nangenxa yasiphi isizathu. Izulu nomhlaba kungabhekana nanoma yiziphi izigemegeme, kodwa igunya loMdali aliguquki; zonke izinto zinganyamalala, kodwa igunya loMdali alisoze lanyamalala. Lokhu kuyingqikithi yegunya loMdali elingaguquki nelingacasuleki, futhi lokhu ubungqayizivele boqobo boMdali!

Amazwi angezansi abaluleke kakhulu ekwazini igunya likaNkulunkulu, kanti nencazelo yawo, inikwe kule hlanganyelo elandelayo. Masiqhubeke sifunde umBhalo.

4. Umyalo kaNkulunkulu kuSathane

(UJobe 2:6) Futhi uJehova wayesethi kuSathane, Bheka, usesandleni sakho; kodwa ungakuthinti ukuphila kwakhe.

USathane Akakaze Alokothe Eqe Igunya LoMdali, futhi Ngenxa Yalokhu, Zonke Izinto Ziphila Ngokuhleleka

Lokhu kuyisiqephu esisuka eNcwadini kaJobe, futhi u “u” kula mazwi uqondise kuJobe. Noma umfushane, lo musho ucacisa izinto eziningi. Uchaza ingxoxo ethize phakathi kukaNkulunkulu noSathane ezweni lomoya, futhi usitshela ukuthi lowo uNkulunkulu ayekhuluma naye, kwabe kunguSathane. Usitshela ngokuthile okwashiwo nguNkulunkulu. Amazwi kaNkulunkulu ayewumyalo nomyalelo kuSathane. Imininingwane ethize ngalo myalelo imayelana nokusindisa impilo kaJobe futhi lapho uNkulunkulu adweba umugqa khona ngempatho kaJobe nguSathane—uSathane kwakumele agcine ukuphila kukaJobe. Into yokuqala esiyifundayo kulo musho ukuthi lawa ngamazwi akhulunywa nguNkulunkulu kuSathane. NgokweNcwadi kaJobe yokuqala, isitshela isindlalelo sala mazwi: uSathane wayefisa ukubeka icala uJobe, ngakho kwakufanele athole imvume kaNkulunkulu ngaphambi kokuthi amlinge. Lapho evuma, isicelo sikaSathane sokuthi alinge uJobe, uNkulunkulu ubeka lo mbandela kuSathane: “Bheka, uJobe usesandleni sakho; kodwa ungakuthinti ukuphila kwakhe.” Ingabe aluhlobo luni la mazwi? Kucacile ukuthi awumyalo, umyalelo. Uma usuluqondile uhlobo lwala mazwi, kufanele, empeleni, uqonde ukuthi Lo owakhipha lo myalelo nguNkulunkulu, nokuthi lowo owathola umyalelo, wawulalela, nguSathane. Akudingi ukushiwo, kulo myalelo, ubudlelwano phakathi kukaNkulunkulu noSathane bucacile kunoma ubani ofunda la mazwi. Kunjalo ukuthi lobu futhi ubudlelwano phakathi kukaNkulunkulu noSathane ezweni lomoya, nomehluko phakathi kobunjalo nesikhundla sikaNkulunkulu noSathane, okutholakala kokuqoshwa kwengxoxo phakathi kukaNkulunkulu noSathane emiBhalweni, futhi kuze kube namhlanje, lokhu kuyisibonelo esithize nerekhodi ebhalwe phansi lapho umuntu engafunda umahluko osemqoka phakathi kobunjalo nesikhundla sikaNkulunkulu noSathane. Kulesi sikhathi, kufanele ngisho ukuthi ukuqoshwa kwala mazwi kuwuMbhalo obalulekile olwazini lwesintu ngobunjalo nesikhundla sikaNkulunkulu. Ngale ngxoxo phakathi koMdali noSathane ezweni lomoya, umuntu uyakwazi ukuqonda ingxenye ethile ngegunya loMdali. La mazwi awobunye ubufakazi begunya eliyingqayizivele loMdali.

Uma ubuka ngaphandle, ayingxoxo phakathi kukaNkulunkulu uJehova noSathane. Ingqikithi yawo ukuthi indlela uJehova uNkulunkulu akhuluma ngayo, nesikhundla akhuluma ekusona, kuphakeme kunoSathane. Okungukuthi uNkulunkulu uJehova uyala uSathane ngephimbo lokuyala futhi utshela uSathane ukuthi uJobe uvele usesezandleni zakhe futhi ukhululekile ukumphatha noma kanjani uJobe—kodwa akakwazi ukuthatha impilo kaJobe. Okubhalwe kwalokho kuthi noma uJobe ebekwe ezandleni zikaSathane, kodwa impilo yakhe ayinikelwe kuSathane; akekho ongathatha impilo kaJobe ezandleni zikaNkulunkulu ngaphandle kokuthi evunyelwe nguNkulunkulu. Isimo somqondo kaNkulunkulu sikhonjiswe kwacaca kulo myalo awunika uSathane, futhi lo myalo ubonakalisa futhi wembule isikhundla uNkulunkulu akhuluma ekusona noSathane. Kulokhu, uNkulunkulu uphethe isikhundla sikaNkulunkulu owadala ukukhanya, nomoya, nezinto zonke nezidalwa eziphilayo, uNkulunkulu ophethe ubukhosi phezu kwezinto zonke nezidalwa eziphilayo, futhi olawula iHayidesi, uNkulunkulu olawula ukuphila nokufa kwezinto zonke eziphilayo. Ezweni lomoya, ubani ngaphandle kukaNkulunkulu ongalokotha anike umyalo onjena kuSathane? Futhi kungani uNkulunkulu uqobo wakhipha lo myalo Wakhe kuSathane? Ingoba impilo yomuntu, kuhlanganise nekaJobe ilawulwa nguNkulunkulu. UNkulunkulu akavumanga ukuthi uSathane alimaze noma athathe ukuphila kukaJobe, okungukuthi, ngaphambi kokuvumela uSathane ukuba alinge uJobe, uNkulunkulu wakhumbula ukuqikelela ukukhipha lo myalelo, futhi waphinda wamyala uSathane ukuthi angayithathi impilo kaJobe. USathane akakaze eqe igunya kaNkulunkulu, futhi ngaphezu kwalokho, uhlala elalela ngokucophelela enze imiyalelo nemiyalo ethize kaNkulunkulu, engalokothi ukuyishaya indiva, futhi engalingi ukuguqula noma ikanjani inoma imiphi imiyalo kaNkulunkulu. Injalo ke imigomo uNkulunkulu ayibekele uSathane, ngakho futhi uSathane akakaze alokothe eqe le migomo. Ingabe akuwona amandla egunya likaNkulunkulu lawa? Ingabe akubona ubufakazi begunya likaNkulunkulu? Ngokuthi kufanele siziphathe kanjani kuNkulunkulu nokuthi simthathe kanjani uNkulunkulu, uSathane unokuqonda okucacile kunesintu, ngakho ezweni lomoya, uSathane ubona isikhundla negunya likaNkulunkulu ngokusobala, futhi unokwazisa okujulile amandla negunya likaNkulunkulu nezimiso ezimise ukusebenza kwegunya Lakhe. Akalokothi neze, nakanye, angazinaki noma azephule izimiso noma ikanjani futhi akalokothi achukuluze intukuthelo kaNkulunkulu nganoma iyiphi indlela. Noma emubi futhi ezidla ngokwemvelo, uSathane akakaze alokothe ukweqa imigomo uNkulunkulu ambekele yona. Ezigidini zeminyaka ulandela ngokuqikelela le migomo, ugcine yonke imiyalo nemiyalelo ayinikwe nguNkulunkulu, futhi akakaze alokothe eqele ngale komngcele. Noma enenhliziyo embi, uSathane uhlakaniphile kunesintu esonakele; uyabazi ubunjalo boMdali, futhi uyayazi imingcele yakhe. Kusukela kulezi zenzo “zokuthobeka” zikaSathane kniyabonakala ukuthi igunya namandla kaNkulunkulu ayizimemezelo zasezulwini ezingenakweqiwa uSathane, nokuthi kungenxa yobungqayizivele begunya likaNkulunkulu ukuthi zonke izinto ziyaguquka futhi zizalane ngendlela ehlelekile, ukuthi isintu singaphila futhi sande emzileni omiswe nguNkulunkulu, kungekho muntu noma into engathikameza lolu hlelo, futhi kungekho muntu noma into engakwazi ukuguqula lo mthetho—ngoba yonke ivela ezandleni zoMdali, futhi ngokulawula negunya loMdali.

NguNkulunkulu Kuphela, Onobunjalo BoMdali, Onegunya Eliyingqayizivele

Ubunjalo bukaSathane obungavamile benze abantu abaningi bakhombisa intshisekelo enkulu ukubona ukuziveza kwakhe ngezindlela eziningi. Kukhona abantu abayiziwula abakholwa ukuthi uSathane, njengoNkulunkulu unegunya, ngoba uSathane uyakwazi ukwenza izimangaliso, futhi uyakwazi ukwenza lokho isintu esingenakukwenza. Ngakho ngaphezu kokukhonza uNkulunkulu, isintu sishiya indawo kaSathane enhliziyweni yaso, futhi size sikhonze uSathane njengoNkulunkulu. Laba bantu bayadabukisa futhi bayanyanyeka. Bayadabukisa ngoba baswele ulwazi, futhi bayanyanyeka ngenxa yokuhlubuka kwabo nengqikithi yabo embi ngokwemvelo. Okwamanje ngizwa ukuthi kuyadingeka nginazise ukuthi igunya liyini, liwuphawu lwani, futhi limele ini. Kabanzi nje, UNkulunkulu uqobo Lwakhe uligunya, igunya Lakhe liwuphawu lobukhosi nengqikithi kaNkulunkulu kanti igunya likaNkulunkulu uqobo Lwakhe limele isikhundla nobunjalo bukaNkulunkulu. Ingakuyiphi ingxenye lapho uSathane engalokotha athi yena uqobo unguNkulunkulu? USathane uyalokotha athi wadala zonke izinto futhi uphethe ubukhosi phezu kwezinto zonke? Impela akasho! Ngoba akakwazi ukudala zonke izinto; kuze kube inamuhla akakaze adale lutho oludalwe nguNkulunkulu, futhi akakaze adale lutho olunokuphila. Ngoba akanalo igunya likaNkulunkulu akasoze aba nesikhundla nobunjalo bukaNkulunkulu futhi lokhu kuncike ebukhoneni bakhe. Unawo amandla afana nakaNkulunkulu? Impela, akanawo! Ingabe ungamandla? Ingabe angabizwa ngegunya? Ngeke ngempela! USathane ulawula ibuya lo bubi, futhi athikameze, one, aphazamise zonke izingxenye zomsebenzi kaNkulunkulu. Ngalezi zinkulungwane zeminyaka eminingi edlule, ngaphandle kokona nokuhlukumeza isintu, nokuyenga futhi ekhohlisa umuntu emfaka ekonakaleni, nasekuhlubukeni uNkulunkulu, ngakho umuntu uhamba esigodini sethunzi lokufa, ikhona into uSathane ayenzile efanele ngisho okuncane ukugujwa, ukunconywa, nokuthandwa umuntu? Ukuba uSathane ubenalo igunya namandla, ngabe isintu soniwa yikho? Uma uSathane ubenegunya namandla ngabe isintu salinyazwa yikho? Uma uSathane ubenamandla negunya, ngabe isintu salahla uNkulunkulu futhi saphendukela ekufeni? Njengoba uSathane engenagunya noma amandla, kufanele siphethe sithini ngengqikithi yakho konke akwenzayo? Kukhona laba abachaza konke uSathane akwenzayo ngokuthi bamane bathi ubuqili, kodwa ngikholwa ukuthi le ncazelo ayifanele. Izenzo zakhe ezimbi zokona isintu, zingubuqili nje? Amandla amabi uSathane ahlukumeza ngawo uJobe nesifiso sakhe esibi sokumhlukumeza nokumshwabadela kwakungeke kwenziwe ngobuqili kuphela. Uma sibheka emuva siyabona ukuthi, ngokuphazima kweso, imihlambi kaJobe eyayisakazeke emagqumeni nezintaba, yashabalala; ngomzuzwana umcebo omkhulu kaJobe wanyamalala. Konke kokhu ngabe kwenzeka ngobuqili nje kuphela? Uhlobo lwakho konke uSathane akwenzayo kuhambisana nezinto ezimbi njengokukhinyabeza, ukuphazamisa, ukubhubhisa, ukulimaza, ububi, unya, nobumnyama futhi ukwenzeka kwakho konke okungalungile nokubi kuxhumene ngendlela engeke yahlukaniswa nezenzo zikaSathane, futhi ihambisana nomthombo wobubi kaSathane. Akukhathaleki ukuthi uSathane “unamandla” kangakanani, akukhathaleki ukuthi unesibindi nokulangazelela okungakanani, akukhathaleki ukuthi likhulu kangakanani ikhono kakhe lokulimaza, akukhathaleki ukuthi ziningi kangakanani izindlela ona futhi ayenge ngazo umuntu, akukhathaleki ukuthi ihlakaniphe kanganani imikhuba namacebo ethusa ngawo umuntu, akukhathaleki ukuthi usiguquguqula kangakanani isimo sakhe ayiso, akakaze adale ngisho into eyodwa ephilayo, akakaze abeke imithetho nemigomo yokuphila kwezinto zonke, akakaze akwazi ukubusa noma ukulawula noma yini noma iyaphila noma ayiphili. Emhlabeni wonke nasemkhathini, akukho muntu noma into eyazalwa nguye noma ekhona ngenxa yakhe, akukho muntu noma into ephethwe noma elawulwa nguye. Kunalokho, kufanele aphile ngaphansi kukaNkulunkulu, futhi ngaphezu kwalokho, kufanele alalele imiyalo nemiyalelo kaNkulunkulu. Ngaphandle kwemvume kaNkulunkulu kunzima kuSathane ukuthi athinte iconsi lamanzi noma uhlamvu lwehlabathi emhlabeni; ngaphandle kwemvume kaNkulunkulu uSathane akakhululekile ngisho ukunyakazisa izintuthwane emhlabeni—ingasaphathwa eyomuntu, owadalwa nguNkulunkulu. Emehlweni kaNkulunkulu, uSathane usezingeni eliphansi kunezimbali ezintabeni, izinyoni ezindiza emoyeni, izinhlanzi olwandle, nezimpethu emhlabeni. Indima yakhe phakathi kwezinto zonke ukusebenzela izinto zonke nokusebenzela isintu, nokusiza uhlelo lukaNkulunkulu nohlelo lwakhe lokuphatha. Akukhathaleki ukuthi unonya kangakanani ngokwemvelo yakhe, nokuthi imbi kangakanani ingqikithi yakhe, into angayenza ukuthi enze lokho abekelwe ukuthi akwenze: ukuba wusizo kuNkulunkulu nokuba uhlangothi oluphikisa uNkulunkulu. Yilokho ubunjalo nesikhundla sikaSathane. Ingqikithi yakhe ayixhumene nempilo, ayixhumene namandla, ayixhumene negunya, uyinto yokudlala ezandleni zikaNkulunkulu, umshini nje osebenzela uNkulunkulu!

Lapho sebeqonda ubuso bangempela bukaSathane, abantu abaningi balokhu bengaqondi ukuthi yini igunya, ngakho yithi ngikutshele! Igunya qobo lwalo lingachazwa njengamandla kaNkulunkulu. Okokuqala, kungashiwo ngokuqiniseka ukuthi igunya namandla kokubili kuhle. Akuxhumene nalutho olubi futhi akuxhumene kunoma yisiphi isidalwa esidaliwe noma esingadalwanga. Amandla kaNkulunkulu ayakwazi ukudala izinto noma ezinjani ezinokuphila nempilo, futhi lokho kwenziwa ukuphila kukaNkulunkulu. UNkulunkulu ungukuphila, ngakho uwumthombo wazo zonke izidalwa eziphilayo. Ngaphezu kwalokho, igunya likaNkulunkulu lingenza zonke izidalwa eziphilayo, zilalele wonke amazwi kaNkulunkulu, okungukuthi ziqale ukubakhona ngenxa yamazwi asuka emlonyeni kaNkulunkulu, futhi ziphile futhi zizalane ngokomyalo kaNkulunkulu, emuva kwalokho uNkulunkulu uyaphatha futhi ayale zonke izidalwa eziphilayo, futhi ngeke kuze kubekhona ukujika kuze kube phakade. Akekho umuntu noma into enalezi zinto; uMdali yedwa onawo futhi ophethe amandla angaka, futhi kanjalo kubizwa ngegunya. Yilobu ubungqayizivele boMdali. Ngaleyo ndlela, akukhathaleki ukuthi yigama “igunya” uqobo lwalo noma yingqikithi yaleli gunya, ngakunye kungahlanganiswa noMdali kuphela ngoba kuwuphawu lobunjalo nesikhundla soMdali futhi kumele ubunjalo nesikhundla soMdali; ngaphandle koMdali akekho umuntu noma into engahambisana negama “igunya.” Yilokhu ukuhunyushwa kwegunya eliyingqayizivele loMdali.

Noma uSathane wabuka uJobe ngamehlo anokuhaha, ngaphandle kwemvume kaNkulunkulu, wayengeke alokothe athinte ngisho unwele emzimbeni kaJobe. Noma emubi ngokwemvelo, futhi enonya, emuva kokuthi uNkulunkulu enike umyalelo Wakhe kuye, uSathane wayengenakwenza lutho ngaphandle kokugcina umyalo kaNkulunkulu. Ngakho noma uSathane wayemagange okwempisi phakathi kwezimvu mayelana noJobe, akazange alokothe akhohlwe imigomo ambekela yona uNkulunkulu, akazange alokothe ephule imiyalelo kaNkulunkulu, futhi kukho konke akwenza, uSathane akazange alokothe aphambuke ezimisweni nemigomo yamazwi kaNkulunkulu—akulona iqiniso leli? Kulokhu kuyabonakala ukuthi uSathane akalokothi ephule noma imaphi amazwi kaNkulunkulu uJehova. KuSathane wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu angumyalelo, nomthetho wasezulwini, nokubonakaliswa kwegunya likaNkulunkulu—ngoba ngemuva kwezwi likaNkulunkulu kukhona ukujeziswa nguNkulunkulu kulabo abaphula imiyalelo kaNkulunkulu, nalabo abangalaleli futhi abamelene nemithetho yezulu. USathane uyazi ngokusobala ukuthi uma ephula imiyalelo kaNkulunkulu, kufanele emukele okulandelayo ukuphula igunya kaNkulunkulu nokumelana nemithetho yasezulwini. Yimiphi le miphumela? Akubuzwa, empeleni, ngukujeziswa kwakhe nguNkulunkulu. Izenzo zikaSathane kuJobe zabe ziwumfanekiso omncane wokonakalisa kwakhe umuntu, futhi ngesikhathi uSathane ezenza lezi zenzo, imigomo uNkulunkulu ayibeka nemiyalelo ayinika uSathane yabe ingumfanekiso omncane nje wezimiso ezingemuva kwakho konke akwenzayo. Ngaphezu kwalokho, indima nendawo kaSathane kulolu daba yabe ingumfanekiso omncane wendima nendawo yakhe emsebenzini wokuphatha kaNkulunkulu, futhi ukulalela okuphelele kukaSathane elalela uNkulunkulu ekulingweni kukaJobe kwabe kungumfanekiso omncane wendlela uSathane angazange alokothe ukumelana noNkulunkulu emsebenzi wokuphatha kaNkulunkulu. Isiphi isexwayiso le mifanekiso emincane eninika sona? Phakathi kwezinto zonke, okubandakanya noSathane, akukho muntu noma into engaphula imithetho nezimemezelo zasezulwini ezibekwe nguMdali, futhi akukho muntu noma into elokotha ukweqa le mithetho nezimemezelo, ngoba akukho muntu noma into engaguqula noma iphunyuke esijezisweni esilethwa nguMdali kulabo abangamlaleli. UMdali kuphela ongabeka imithetho nezimemezelo, uMdali kuphela onamandla okuwumisa usebenze, futhi amandla oMdali angeke oniwa ngumuntu noma into. Leli yigunya loMdali eliyingqayizivele, leli gunya liphakeme ezintweni zonke, ngakho kungenzeke ukuthi sithi, “uNkulunkulu mkhulu kunabo bonke futhi uSathane ungowesibili.” Ngaphandle koMdali onegunya eliyingqayizivele, akekho umunye uNkulunkulu!

Ingabe seninalo ulwazi olusha ngegunya likaNkulunkulu? Okokuqala, ukhona umehluko phakathi kwegunya likaNkulunkulu esike saliphatha, kanye namandla omuntu? Futhi ingabe yini umahluko? Abanye abantu bathi ngeke uziqhathanise lezi zinto zombili. Kunjalo! Noma abantu bethi ngeke uziqhathanise lezi zinto zombili, emicabangweni nemiqondo yomuntu, amandla omuntu avame ukudidwa negunya, lezi zinto zombili ziqhathaniswa icala ngecala. Ingabe kwenzekani lapha? Abantu abenzi iphutha lokwenza enye ukuthi ibambele enye bengaqondile? Lokhu kokubili akuxhumene, futhi akukho ukuqhathanisa ongakwenza phakathi kwakho, kepha abantu bayehluleka ukuthi bangakwenzi lokhu. Ingabe kufanele kulungiswe kanjani lokhu? Uma ufisa ngempela ukuthola isisombululo, indlela yinye kuphela—ukuthi uqonde futhi wazi igunya eliyingqayizivele likaNkulunkulu. Emuva kokuqonda nokwazi igunya loMdali, ngeke uze ukhulume ngamandla omuntu negunya likaNkulunkulu ngesikhathi esisodwa.

Amandla omuntu achaza ukuthini? Ukukubeka kalula, yikhono noma ubukhali obenza isimo esonakele somuntu, izifiso nokulangazelela komuntu ukuthi kwande noma kufezeke ngezinga elikhulu. Ingabe singakubuka lokhu njengegunya? Akukhathaleki ukuthi kukhukhumele noma kuthembisa kangakanani ukulangazelela nezifiso zomuntu, lowo muntu ngeke kuthiwe unegunya; singagcina ngokuthi lokhu kuzikhukhumeza nempumeleo kumane kuwukukhombisa ukuba yinhlekisa kukaSathane phakathi kwabantu, futhi, singagcina ngokuthi kuwumdlalo ohlekisayo lapho uSathane edlala ukuba ngukhokho wakhe ukuze agcwalise ukulangazelela kwakhe ukuba uNkulunkulu.

Ingabe ulibuka kanjani ngempela manje igunya likaNkulunkulu? Njengoba la mazwi eseshunyayelwe, kufanele ube nolwazi olusha ngegunya likaNkulunkulu. Ngakho ngiyanibuza: Igunya likaNkulunkulu liwuphawu lwani? Liwuphawu lwamandla kaNkulunkulu uqobo? Liwuphawu lwesikhundla esiyingqayizivele sikaNkulunkulu uqobo? Phakathi kwezinto zonke, ulibone kuphi igunya likaNkulunkulu? Ulibone kanjani? Mayelana nezinkathi ezine umuntu abhekana nazo, ukhona umuntu ongaguqula ukudedelana phakathi kwentwasahlobo, nehlobo, nekwindla kanye nobusika? Entwasahlobo imithi iveza imiqumbe iqhakaze; ehlobo yembozwa amaqabunga, ekwindla ithela izithelo, bese ebusika amaqabunga ayawa. Ingabe kukhona ongakwazi ukuguqula lo mthetho? Ingabe lokhu kukhombisa ingxenye eyodwa yegunya likaNkulunkulu? UNkulunkulu wathi, “Makube khona ukukhanya,” futhi kwaba khona ukukhanya. Lokhu kukhanya ingabe kusekhona? Ingabe kusekhona ngenxa yani? Kukhona ngenxa yamazwi kaNkulunkulu, kusobala, nangenxa yegunya likaNkulunkulu. Ingabe umoya odalwe nguNkulunkulu usekhona? Ingabe umoya ophefumulwa ngumuntu uvela kuNkulunkulu? Ingabe ukhona umuntu ongasusa izinto ezivela kuNkulunkulu? Ingabe ukhona umuntu ongaguqula ingqikithi yazo nomsebenzi wazo? Kukhona ongakwazi ukuvimbela ubusuku nemini okubekwe nguNkulunkulu, kanye nomthetho wobusuku nemini omiswe nguNkulunkulu? Ingabe uSathane angayenza leyo nto? Noma ungalali ebusuku, futhi uthathe ubusuku njengemini, kodwa kusewubusuku; ungaguqula uhlelo lwakho lwenjwayelo yansuku zonke, kodwa awukwazi ukuguqula igunya lokudedelana phakathi kobusuku nemini—futhi leli qiniso alinakuguqulwa inoma umuphi umuntu, akunjalo? Kukhona ongakwazi ukwenza ibhubesi lilime umhlaba njengenkunzi yenkomo? Ukhona okwazi ukuguqula indlovu ibe yimbongolo? Ukhona okwazi ukwenza inkukhu ibhabhe emoyeni njengokhozi? Ukhona okwazi ukwenza impisi idle utshani njengemvu? (Cha.) Ukhona okwazi ukwenza izinhlanzi emanzini ziphile emhlabeni owomile? Lokho akukwazi ukwenziwa ngabantu. Futhi kungani lokho? Ngenxa yokuthi uNkulunkulu wayala izinhlanzi ukuthi zihlale emanzini, ngakho zihlala emanzini. Ezweni ngeke ziphile futhi ziyofa; azikwazi ukweqa imigomo yomyalo kaNkulunkulu. Zonke izinto zinomthetho nemigomo yokuphila kwazo, futhi ngasinye, zonke zinomuzwa wazo wemvelo. Lokhu kwamiswa nguMdali, futhi ngeke kuguqulwe noma kwedlulwe inoma ngubani. Isibonelo, ibhubesi liyophila njalo endle, buqamama nomphakathi wabantu, futhi ngeke lithobe futhi lethembeke kumuntu njengenkunzi ehlala nabantu, futhi esebenzela umuntu. Noma izindlovu nezimbongolo ziyizilwane zombili, futhi zombili zinemilenze emine, futhi ziyizilwane eziphefumula umoya, ziyizinhlobo zezilwane ezehlukene, ngoba zahlukaniswa zaba izinhlobo ezihlukehlukene nguNkulunkulu, zinomuzwa wazo owehlukene, ngakho ngeke zikwazi ukushintshana. Noma inkukhu inemilenze emibili, namaphiko njengokhozi, ayisoze yandiza emoyeni; okukhulu engakwenza ukuthi indizele esihlahleni—lokhu kulawulwa umuzwa wayo wemvelo. Akudinge kushiwo, konke lokhu kungenxa yemiyalo yegunya likaNkulunkulu.

Ekuthuthukeni kwesintu namhlanje, isayensi yesintu kungathiwa iyachuma, futhi, nempumelelo yomuntu ekuhloleni ngesayensi ingachazwa ngokuthi ihlaba umxhwele. Ikhono lomuntu, kufanele kushiwo, likhula kakhulu, kodwa kukhona impumelelo eyodwa yesayensi isintu esingakakwazi ukuyithola: Isintu senze izindiza, izithwali zezindiza, nebhomu lama-athomu, isintu siye emkhathini, sahambahamba enyangeni, sakha i-inthanethi, futhi saphila ngendlela yokuphila eyisimanjemanje enobuchwepheshe, kepha isintu asikwazi ukudala into ephilayo, ephefumulayo. Imizwa yemvelo yazo zonke izidalwa eziphilayo kanye nemithetho eziphila ngayo, nomjikelezo wokuphila nokufa kwayo yonke into ephilayo—zonke lezi zinto azisoze zenzeka futhi azinakulawulwa isayensi yesintu. Njengamanje, singathi noma ngabe isayensi yomuntu ingafika kusiphi isicongo sempumelelo, ayinakuqhathaniswa noma namuphi umcabango woMdali, futhi ayikwazi ukuhlukanisa isimangaliso esiyindalo yoMdali, futhi namandla egunya Lakhe. Ziningi izilwandle emhlabeni, kepha azikaze zeqe imigomo yazo futhi zize ezweni ngokuthanda kwazo, futhi lokho kungoba uNkulunkulu wabeka imingcele wolwandle ngalunye; zahlala lapho aziyale khona, futhi ngaphandle kwemvume kaNkulunkulu ngeke zikwazi ukuhambahamba ngokukhululeka. Ngaphandle kwemvume kaNkulunkulu, azifanele zifohle zingenelane, futhi zinganyakaza lapho kusho uNkulunkulu, futhi lapho ziya ziphinde zihlale khona kulawulwa nguNkulunkulu.

Ukukubeka ngokusobala, “igunya likaNkulunkulu” lichaza ukuthi kuncike kuNkulunkulu. UNkulunkulu unelungelo lokunquma ukuthi uzoyenza kanjani into, futhi izokwenzeka ngendlela ayithandayo. Igunya lezinto zonke lincike kuNkulunkulu, futhi hhayi kumuntu. Ngeke liguqulwe ngentando yomuntu, kodwa kunalokho liguqulwa imicabango kaNkulunkulu, nobuhlakani bukaNkulunkulu, nemiyalelo kaNkulunkulu, futhi lokhu kuyiqiniso elingephikwe inoma imuphi umuntu. Amazulu nomhlaba nazo zonke izinto, umhlaba jikelele, ububenyebenye bezinkanyezi esibhakabhakeni, izinkathi ezine zonyaka, lokho okubonakalayo nalokho okungabonakali kumuntu—konke kukhona, kuyasebenza, futhi kuguquke, ngaphandle ngisho kwephutha elincane, ngaphansi kwegunya likaNkulunkulu, ngokuhambisana nemiyalelo kaNkulunkulu, ngokuhambisana nemiyalo kaNkulunkulu, futhi ngokuhambisana nemithetho yasekuqaleni kwendalo. Akekho noyedwa umuntu noma into engaguqula imithetho yakho, noma aguqule umzila wemvelo wendlela ezisebenza ngayo; kwaba khona ngenxa yegunya likaNkulunkulu, futhi kushabalala ngenxa yegunya likaNkulunkulu. Lokhu yigunya langoqobo likaNkulunkulu. Manje njengoba konke lokhu sekushiwo, uyezwa ukuthi igunya likaNkulunkulu liyisifanekiso sobunjalo nesikhundla sikaNkulunkulu? Okudaliwe noma okungadalwanga kungaba negunya likaNkulunkulu? Ingabe lingalingiswa, umuntu angazifanisa nalo, lingabanjelwa indawo ngumuntu, yinto noma okuthile?

Ubunjalo BoMdali Buyingqayizivele, futhi Akufanele Ulandele Umqondo WoNkulunkulu Abaningi

Noma amakhono nokwazi kukaSathane kukhulu kunokomuntu, noma engenza izinto umuntu angenakuzenza, akukhathaleki noma unomhawu noma ufisa ukwenza lokho uSathane akwenzayo, akukhathaleki noma uyakuzonda noma uyakunyanya lokho, akukhathaleki noma uyakwazi ukukubona lokho, futhi akukhathaleki ukuthi uSathane angaphumelela kangakanani noma bangaki abantu angabadukisela ekumkhonzeni nokumenza isithixo, akukhathaleki ukuthi umchaza kanjani, awusoze wakwazi ukuba negunya namandla kaNkulunkulu. Kufanele wazi ukuthi uNkulunkulu nguNk1ulunkulu, munye kuphela uNkulunkulu, futhi ngaphezu kwalokho, kufanele wazi ukuthi uNkulunkulu kuphela onegunya, futhi unamandla okulawula nokuphatha zonke izinto. Ngenxa nje yokuthi uSathane unekhono lokukhohlisa abantu, futhi azenze uNkulunkulu, angalingisa izimanga nezimangaliso ezenziwe nguNkulunkulu, futhi wenza izinto ezifanayo njengoNkulunkulu, ngephutha ukholwa ukuthi uNkulunkulu akayona ingqayizivele, ukuthi baningi abanye oNkulunkulu, ukuthi banamakhono amakhulu noma amancane nje, nokuthi umahluko usebubanzini bamandla abanawo. Ulinganisa ubukhulu babo ngokulandelana kokufika kwabo, futhi ngokweminyaka yabo, futhi ngephutha ukholwa ukuthi kukhona abanye onkulunkulu ngaphandle kukaNkulunkulu, futhi ucabanga ukuthi amandla negunya likaNkulunkulu akuhlukile. Uma unemicabango enjalo, uma ungabuboni ubungqayizivele bukaNkulunkulu, ungakholwa ukuthi uNkulunkulu kuphela unegunya, futhi uma ukholwa konkulunkulu abaningi, ngakho ngithi ungamakhoba ezilwaneni zonke, ungukuvezwa kukaSathane, futhi ungumuntu omubi kakhulu! Uyakuqonda engizama ukukufundisa khona ngala mazwi? Noma ngabe isiphi isikhathi, iyiphi indawo noma yini umlando wakho, ungamphambanisi uNkulunkulu nomunye umuntu, into noma okuthile. Akukhathaleki ukuthi ubukeka ungenalo ulwazi noma ungenakho ukuthi usondele egunyeni likaNkulunkulu nengqikithi kaNkulunkulu uqobo, akukhathaleki ukuthi izenzo namazwi kaSathane avumelana nokubona nokubuka ngamehlo engqondo, akukhathaleki ukuthi akwenelisa kangakanani, ungabi yisiwula, ungaphambanisi le miqondo, ungakuphiki ukuba khona kukaNkulunkulu, ungabuphiki ubunjalo nesikhundla sikaNkulunkulu, ungamduduleli uNkulunkulu ngaphandle emnyango futhi ulethe uSathane ukuze athathe indawo kaNkulunkulu osenhliziyweni yakho futhi abe uNkulunkulu wakho. Angingabazi niyakwazi ukucabanga imiphumela yokwenze njalo!

Noma Isintu Sonakalisiwe, Sisaphila Ngaphansi Kobukhosi Begunya LoMdali

USathane kade onakalisa isintu iminyaka eyizinkulungwane. Wenze ububi obungenakubalwa, ukhohlise izizukulwane ngokulandelana, futhi wenze amacala amabi emhlabeni. Uhlukumeze umuntu, ukhohlise umuntu, unxenxe umuntu ukuba aphikise uNkulunkulu, futhi wenze izenzo ezimbi eziphambanise futhi zakhubaza kaningi uhlelo lukaNkulunkulu lokuphatha. Nokho, ngaphansi kwegunya likaNkulunkulu, zonke izinto nezidalwa eziphilayo ziyaqhubeka ngokulandela imiyalo nemithetho ebekwe nguNkulunkulu. Lapho iqhathaniswa negunya likaNkulunkulu, imvelo kaSathane nokudlebeleka kwakhe kubi kakhulu, kucasula futhi kwenyanyisa kakhulu, futhi kuncane kuphinde kube buthakathaka kakhulu. Noma ngabe uSathane uhamba phakathi kwazo zonke izinto ezidalwe nguNkulunkulu, akakwazi ukwenza noluncane uguquko kubantu, ezintweni, nasezimpahleni ezilawulwa nguNkulunkulu. Sekwedlule iminyaka eyizinkulungwane eziningi, kodwa umuntu usathokozela ukukhanya nomoya onikezwe nguNkulunkulu, usaphefumula umphefumulo okhishwe nguNkulunkulu uqobo Lwakhe, usathokozela izimbali, izinyoni, izinhlanzi nezinambuzane ezadalwa nguNkulunkulu, futhi uthokozela zonke izinto ezinikezwe nguNkulunkulu; imini nobusuku kusaqhubeka nokudedelana; izinkathi zonyaka ezine ziyadedelana njengokujwayelekile; amahansi andiza esibhakabhakeni ayahamba kulobu busika, futhi asabuya entwasahlobo elandelayo; izinhlanzi emanzini aziyishiyi imifula namachibi ikhaya lazo; izihlonono emhlabathini zicula ngokuzimisela ngezinsuku zehlobo; izinyendle otshanini zivungazela kamnandi zihambisana nomoya ekwindla; amahansi abuthana abe yimihlambi, lapho izinkozi zisala zodwa; imihlambi yamabhubesi izisimamisa ngokuzingela; amaphiva awasuki otshanini nasezimbalini…. lonke uhlobo lwesidalwa esiphilayo phakathi kwezinto zonke luyahamba lubuye lubuye, lubuye luhambe futhi, izinguquko eziyisigidi zenzeka ngokuphazima kweso—kodwa okungaguquki yimizwa yazo yemvelo nemithetho yokuphila. Ziphila ngaphansi kokuhlinzeka nokondla kukaNkulunkulu, futhi akekho ongaguqula imizwa yazo, futhi akukho muntu ongaphazamisa imithetho yazo yokuphila. Nakuba isintu, esiphila phakathi kwazo zonke izinto, sikhohlakaliswe futhi sakhohliswa nguSathane, umuntu akakakwazi ukuphila ngaphandle kwamanzi enziwe nguNkulunkulu, nomoya owenziwe nguNkulunkulu, nazo zonke izinto ezenziwe nguNkulunkulu, futhi umuntu usaphila futhi ande kulesi sikhala esidalwe nguNkulunkulu. Imizwa yesintu ayiguqukile. Umuntu usathembele emehlweni akhe ukuze abone, ezindlebeni zakhe ukuze ezwe, engqondweni yakhe ukuze acabange, enhliziyweni yakhe ukuze aqonde, emilenzeni nezinyawo zakhe ukuze ahambe, ezandleni zakhe ukuze asebenze, njalo njalo; yonke imizwa uNkulunkulu ayinikeze umuntu ukuze akwazi ukwamukela ukuhlinzela Kwakhe yilokhu ingaguqukile, amandla umuntu asebenzisana ngawo noNkulunkulu awaguqukile, amandla omuntu okwenza umsebenzi womuntu odaliwe awaguqukile, izidingo zesintu zokomoya aziguqukile, isifiso sesintu sokuthola umsuka wakhe asiguqukile, ukulangazelela kwesintu ukusindiswa nguMdali akuguqukile. Sinjena isimo samanje sesintu, esiphila ngaphansi kwegunya likaNkulunkulu, futhi esibekezelele ukubhujiswa okunokuchitheka kwegazi okwenziwa nguSathane. Nakuba isintu sibekwe ngaphansi kwencindezelo kaSathane, futhi singaseyena u-Adamu no-Eva basekuqaleni kwendalo, esikhundleni sokugcwala izinto eziphikisana noNkulunkulu, njengolwazi, ukucabanga, imibono, njalo njalo, nokugcwala isimo sobusathane esikhohlakele, emehlweni kaNkulunkulu, isintu siseyisintu asidalayo. Isintu sisabuswa futhi sihlelwa nguNkulunkulu, futhi sisaphila emgudwini obekwe nguNkulunkulu, ngakho-ke emehlweni kaNkulunkulu, isintu, esikhohlakaliswe nguSathane, sembozwe yinkucuza nje, sinesisu esigwavumulayo, nokuphendula okuthatha kancane, nokukhumbula okungasebukhali njengakuqala, futhi sesikhule kancane ngeminyaka—kodwa konke ukwenza nemizwa yomuntu akulimele neze. Lesi yisintu uNkulunkulu ahlose ukusisindisa. Lesi sintu kufanele kuphela silalele ukumemeza koMdali, futhi sizwe iphimbo loMdali, futhi siyosukuma bese siphuthuma ukuze sithole umsuka waleli phimbo. Lesi sintu kufanele kuphela sibone isiqu soMdali bese singanaki lutho olunye, futhi sishiye konke, ukuze sizinikele kuNkulunkulu, futhi siyoze sinikele ngokuphila kwaso ngenxa Yakhe. Lapho inhliziyo yesintu iqonda amazwi oMdali athinta inhliziyo, isintu siyolahla uSathane bese siza ngasohlangothini loMdali; lapho isintu sihlanze ngokuphelele ukungcola emzimbeni waso, futhi sesibuye samukela ukuhlinzeka nokondla koMdali, khona-ke ukukhumbula kwesintu kuyovuselelwa, futhi kulesi sikhathi isintu siyobe sesibuyela ngempela ekubuseni koMdali.

Disemba 14, 2013

Okwedlule: Umsebenzi kaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III

Okulandelayo: UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele II

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Ingabe Wethembeke Kubani?

Usuku ngalunye eniluphilayo nenidlula kulo njengamanje lubucayi futhi lubaluleke kakhulu esiphethweni senu kanye nasekusaseni lenu, ngakho...

Ukwenza (6)

Namuhla, abantu abaningi abanawo ngisho umcabango ophusile noma ulwazi ngoPawulu, okwathi lapho ashaywa iNkosi uJesu, wayesenze isinqumo...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp