UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele IV

Ubungcwele BukaNkulunkulu (I)

Sibe nokuhlanganyela okwengeziwe ngegunya likaNkulunkulu ekuhlangeneni kwethu kokugcina, futhi angeke sikhulume ngokulunga kukaNkulunkulu okwamanje. Namhlanje, sizokhuluma ngesihloko esisha sha—ubungcwele bukaNkulunkulu. Ubungcwele bukaNkulunkulu bungesiye futhi isibonakaliso futhi ebuntwini obuyingqayizivele bukaNkulunkulu, ngakho kunesidingo esikhulu sokuxoxa ngalesi sihloko lapha. Le ngxenye yengqikithi kaNkulunkulu engizoxoxa ngaso, kanye nezingxenye ezimbili esixoxe ngazo ngaphambilini ngesimo esilungile sikaNkulunkulu kanye negunya likaNkulunkulu—kungabe konke kuyingqayizivele? (Yebo.) Ubungcwele bukaNkulunkulu nabo buyingqayizivele, ngakho indikimba yengxoxo yethu namhlanje izokuba ngalokho okwakha isisekelo nomsuka walobu bungqayizivele. Namuhla sizohlanganyela ngengqikithi eyingqayizivele kaNkulunkulu—ubungcwele Bakhe. Mhlawumbe abanye benu banokusola, futhi bayabuza, “Kungani kuxoxwe ngobungcwele bukaNkulunkulu?” Ningakhathazeki, ngizonixoxela ngesineke. Lapho nizwa niyokwazi ukuthi kungani kubaluleke kakhulu Kimina ukuthi ngikhulume ngalesi sihloko.

Okokuqala masichaze igama elithi “ngcwele.” Ngokusebenzisa ukuqonda kwenu futhi nasolwazini lonke enilufundile, yini incazelo yokuba “ngcwele”? (“Ukuba ngcwele” kuchaza ukungabi nasisihla, ukungabi neze nokonakala noma izici zesintu. Konke okukukhiphayo—noma ngomcabango, ngenkulumo noma isenzo, konke okukwenzayo—kuhle ngokuphelele.) Kuhle kakhulu. (“Ubungcwele” bunobunkulunkulu, bumsulwa, abunakunengwa muntu. Kuyingqayizivele, kuwuphawu oluchaza uNkulunkulu.) Lena incazelo yenu. Enhliziyweni yomuntu ngamunye, leli gama elithi “ngcwele” linesilinganiso, isichasiso kanye nencazelo. Okungenani, uma nibona igama elithi “ngcwele” imiqondo yenu iba notho. Niba nencazelo ethile eklanyiwe ngaleli zwi, futhi incazelo yabantu abathile yalo iyasondela ekusebenziseni leli gama ukuchaza ingqikithi yesimo sikaNkulunkulu. Lokhu kuhle kakhulu. Abantu abaningi bakholwa ukuthi igama elithi “ngcwele” lingelihle, futhi lokhu kungaqinisekiswa. Kodwa ubungcwele bukaNkulunkulu engifisa ukuxoxa ngabo namhlanje ngeke bumane bucaciswe, noma bumane buchazwe. Esikhundleni salokho, ngizosebenzisa amaqiniso athile ukuqinisekisa ukukuvumela wena ukuthi ubone ukuthi kungani ngithi uNkulunkulu ungcwele, nokuthi kungani ngisebenzisa igama elithi “ngcwele” ukuchaza ingqikithi kaNkulunkulu. Ngesikhathi ingxoxo yethu isiphelile, uzozwa ukuthi ukusetshenziswa kwegama elithi “ngcwele” ukuchaza ingqikithi kaNkulunkulu nokusetshenziswa kwaleli gama ukubhekisa kuNkulunkulu kufanelekile kakhulu kanti futhi kulunge kakhulu kokubili. Okungenani, ukuya ngokuthi izilimi zamanje zabantu zinjani, ukusebenzisa leli gama ukuchaza uNkulunkulu kufaneleke kakhulu—ilona lodwa igama olimini lwesintu elifaneleke kakhulu ukubhekiswa kuNkulunkulu. Akulona igama elingasho lutho lapho lisetshenziswa libhekiswe kuNkulunkulu, noma ukunconywa ngaphandle kwesizathu noma ukutusa okungasho lutho. Inhloso yengxoxo yethu ukuvumela wonke umuntu ukuthi abone iqiniso lale ngxenye yengqikithi kaNkulunkulu. UNkulunkulu akakwesabi ukuqonda kwabantu, kuphela ukungaqondi kwabo. UNkulunkulu ufisa ukuthi wonke umuntu azi ingqikithi Yakhe nalokho anakho nayikho. Ngakho njalo uma sikhuluma ngesibonakaliso sobuyena bukaNkulunkulu, singasebenzisa amaqiniso amaningi ukuvumela abantu ukuthi babone ukuthi lesi sibonakaliso sobuyena bukaNkulunkulu sikhona ngempela.

Manje njengoba sesinencazelo yegama elithi “ngcwele,” asithathe izibonelo. Emibonweni abantu abanayo, bacabanga izinto nabantu abaningi “abangcwele.” Isibonelo, izinsizwa nsi nezintombi nto zichazwa njengabangcwele kuzichazamazwi zesintu. Kodwa ingabe bangcwele ngempela? Lokhu okubizwa “ngobungcwele” kanye “nobungcwele” esizoxoxa ngabo namhlanje into eyodwa nefanayo? (Cha.) Labo phakathi kwabantu abanezimilo ezinhle, abanendlela yokukhuluma ecolekile nephucukile, abangazwisi muntu ubuhlungu, futhi labo, uma bekhuluma, abenza abanye bazizwe bekhululekile futhi benokuvuma—ingabe bangcwele? Labo abavame ukwenza okuhle, abaphanayo futhi abanika usizo olukhulu kwabanye, labo abaletha intokozo enkulu ezimpilweni zabantu—ingabe bangcwele? Labo abangagcini imicabango enobugovu, abangafuni ngokuphoqa izinto komunye, ababekezelela noma ubani—ingabe bangcwele? Labo abangakaze babe nengxabano nanoma ubani noma bazisize ngokuqola abanye—ingabe bangcwele? Ngakho labo abasebenza ukusiza abanye, abaletha inzuzo kwabanye futhi abaletha ukwakheka emoyeni yabanye ngayo yonke indlela—ingabe bangcwele? Labo abanikela kwabanye yonke imali abayonge impilo yabo yonke bese bephila impilo engatheni, labo abaziphatha ngemithetho eqinile, kodwa abaphanayo kwabanye—ingabe bangcwele? (Cha.) Niyakhumbula ukuthi omama benu baninakekela futhi banibheka ngayo yonke indlela engenziwa—ingabe bangcwele? Izithixo enizithandayo, noma ngabe abantu abanedumela, izingcweti noma abantu abayizikhulu—ingabe bangcwele? (Cha.). Ake sibheke manje kulabo baphrofethi eBhayibhelini ababekwazi ukubikezela isikhathi esizayo esasingaziwa ngabanye abaningi—ingabe lo muntu onjalo wayengcwele? Abantu ababekwazi ukubhala amazwi kaNkulunkulu kanye namaqiniso ngomsebenzi Wakhe eBhayibhelini—ingabe babengcwele? (Cha.) Ingabe uMose wayengcwele? (Cha.) Ingabe u-Abrahama wayengcwele? (Cha.) UJobe yena? Wayengcwele? (Cha.) Kungani nisho njalo? UJobe wabizwa ngendoda elungile nguNkulunkulu, pho kungani kuze kuthiwe akayena ongcwele? Uzizwa unetwetwe elithile lapha, akunjalo? Kungabe abantu abesaba uNkulunkulu futhi babalekele okubi abekho ngcwele? Bangcwele noma cha? (Cha.) Impendulo yenu iyaphika. Ngakho-ke impendulo yenu ephikisayo isuselwa kuphi? (UNkulunkulu uyingqayizivele.) Lesi isisekelo esakheke kahle. Ngithola ukuthi ninekhono elikhulu lokubamba izinto ngokushesha nokusebenzisa lokho okufundile, nokuthi nonke ninaleli khono elikhethekile. Ninokuba netwetwe elincane aninaso isiqiniseko kahle, futhi anilokothi nithi “Cha,” kodwa anilokothi nithi “Yebo,” ngakho ekugcineni nithi “Cha” ngenhliziyo engaphelele. Ake ngibuze omunye umbuzo. Izithunywa zikaNkulunkulu—izithunywa uNkulunkulu azithumela phansi emhlabeni—ingabe zingcwele? (Cha.) Kucabange lokhu ngokucophelela. Nika impendulo yakho uma sewucabange kakhe. Ingabe izingelosi zingcwele? (Cha.) Isintu esingakonakaliswa uSathane—ingabe singcwele? (Cha.) Nithi “Cha” kuyo yonke imibuzo. Kungasiphi isizathu? Nididekile, akunjalo? Ngakho kungani ngisho izingelosi kuthiwa azingcwele? Nizizwa ninetwetwe lapha, akunjalo? Ngakho ingabe ningakwazi ukuthola isizathu sokuthi abantu, izinto noma izinto ezingadalwanga esikhulume ngazo ngaphambilini azingcwele? Ngiqinisekile ukuthi anikwazi. Ngakho ukuthi kwenu “Cha” akukhombisi yini ukwenza ngokungacabangi okuthile? Ingabe aniphenduli ngokudelela? Abanye abantu bayadlinza: “Ubuza ngale endlela, ngokuqinisekile akufanele kube njalo.” Ungamane uphendule ngokudelela nje. Cabanga ngokucophelela noma impendulo uyebo noma ucha. Nizokwazi uma sesixoxa ngalesi sihloko esilandelayo kungani kungu “Cha.” Ngizoninika impendulo maduzane. Ake siqale sifunde umbhalo othile.

1. Umyalo KaNkulunkulu UJehova Kumuntu

UGenesise 2:15-17 UJehova uNkulunkulu wayesemthatha umuntu, wayesembeka ensimini yase-Edene ukuba ayilime futhi ayinakekele. Futhi uJehova uNkulunkulu wamyala umuntu, wathi, Kuyo yonke imithi yensimu ungadla ngokuthanda kwakho: Kepha kuwo umuthi wokwazi okuhle nokubi, ungadli: ngoba ngosuku oyodla ngalo kuwo uyakufa nokufa.

2. Ukuyengwa Kowesifazane Yinyoka

UGenesise 3:1-5 Manje inyoka yayinobuqili kunazo zonke izilwane zasendle owayezenzile uJehova uNkulunkulu. Yase ithi kowesifazane, Yebo, uNkulunkulu ushilo yini, ukuthi ningadli kuyo yonke imithi yasensimini na? Owesifazane wayesethi enyokeni, Singadla izithelo zemithi yensimu: Kodwa isithelo somuthi ophakathi nensimu, uNkulunkulu uthe, Ningasidli, ningasithinti, ukuba ningafi. Futhi inyoka yabe isithi kowesifazane, aniyikufa nokufa: Ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi mhla nisidla, khona-ke kuyakuvuleka amehlo enu, bese niba njengoNkulunkulu, nikwazi okuhle nokubi.

Lezi ziqephu ezimbili zicashunwe encwadini kaGenesise eBhayibhelini. Ingabe nonke nizijwayele lezi ziqephu ezimbili? Lokhu yinto eyenzeka ekuqaleni ngesikhathi isintu sidalwa ekuqaleni; kuyisehlo esenzeka ngempela. Okokuqala make sibheke ukuthi uJehova uNkulunkulu wabanika umyalo onjani o-Adamu no-Eva, ngenxa yokuthi okuqukethwe yilo myalo kubaluleke kakhulu esihlokweni sethu namhlanje. “Futhi uJehova uNkulunkulu wamyala umuntu, wathi, Kuyo yonke imithi yensimu ungadla ngokuthanda kwakho: Kepha kuwo umuthi wokwazi okuhle nokubi, ungadli: ngoba ngosuku oyodla ngalo kuwo uyokufa nokufa.” Umyalo kaNkulunkulu kulesi siqephu uquketheni? Okokuqala, uNkulunkulu utshela umuntu ukuthi yini angayidla, okwabe kuyizithelo zemithi ehlukehlukene. Akukho ngozi kanye noshevu, zonke zingadliwa futhi zidliwe ngangokufisa komuntu, ngaphandle kokungabaza. Le ingxenye eyodwa. Enye ingxenye iyisexwayiso. Lesi sexwayiso sitshela umuntu umuthi okungafanele adle izithelo zawo—akufanele adle izithelo zomuthi wokwazi okuhle nokubi. Kuzokwenzekani uma ekwenza lokho? UNkulunkulu watshela umuntu: Uma usidla uyokufa nokufa. Ingabe la mazwi aqondile? (Yebo.) Uma uNkulunkulu ubekutshela lokhu kodwa ubungaqondi ukuthi kungani, ubuzokuthatha njengomgomo noma umyalelo okufanele ulandelwe? Kufanele ulandelwe, akunjalo? Kodwa noma ngabe umuntu uyakwazi ukuwulandela, noma cha, amazwi kaNkulunkulu asobala. UNkulunkulu watshela umuntu ngokucacile ukuthi yini angayidla nokuthi yini angenakuyidla, nokuthi kuzokwenzekani uma edla lokho okungafanele akudle. Ngabe kukhona isimo sikaNkulunkulu osibonile kula mazwi amafushane awakhuluma? Ingabe la mazwi kaNkulunkulu aliqiniso? Kungabe kukhona inkohliso? Ingabe kukhona amacebo amanga? (Cha.) Ingabe ikhona into ethusayo? (Cha.) UNkulunkulu ngokuthembeka, ngeqiniso nangobuqotho watshela umuntu lokho ayengakudla nalokho ayengenakukudla, kucacile futhi kusobala. Ingabe ikhona incazelo efihliwe kulawa mazwi? Ingabe lawa mazwi aqondile? Ngabe sikhona isidingo sokuhlawumbisela? (Cha.) Akukho sidingo sokuqagela. Incazelo yawo iyabonakala ngokusobala, futhi uyayiqonda ngokushesha lapho uyibona. Kucace bha. Okungukuthi, lokho afuna ukukusho, lokho uNkulunkulu afisa ukukuveza, kusuka enhliziyweni Yakhe. Izinto uNkulunkulu azivezayo zihlanzekile, ziqondile futhi zicacile. Azikho izisusa ezifihlekile, noma izincazelo ezifihliwe. Wakhuluma kumuntu ngokuqondile, emtshela ukuthi yini angayidla nokuthi yini angenakuyidla. Okungukuthi, ngala mazwi kaNkulunkulu umuntu angabona ukuthi inhliziyo kaNkulunkulu isobala, ukuthi inhliziyo kaNkulunkulu ineqiniso. Awekho amacebo nakancane lapha, akukutsheli ukuthi ungadli okudlekayo noma akutshele ukuthi “Kwenze bese ubona ukuthi kuzokwenzekani” ngezinto ongenakuzidla. Akaqonde lokhu. Noma yini uNkulunkulu ayicabangayo enhliziyweni Yakhe yilokho akushoyo. Uma ngithi uNkulunkulu ungcwele ngoba uzibonakalisa futhi azembule kula mazwi ngale ndlela, ungezwa engathi ngenza lukhulu ngento encane noma ukuthi ngelule incazelo Yami kwaze kweqa kakhulu. Uma kunjalo, ungakhathazeki, asikaqedi.

Masikhulume “Ngokuyengwa Kowesifazane Yinyoka.” Ingabe ubani inyoka? (USathane.) USathane udlala indima yokuba isiqhathaniso ohlelweni lukaNkulunkulu lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha futhi indima esingeke sihluleke ukuyisho uma sixoxa ngobungcwele bukaNkulunkulu. Kungani ngisho njalo? Uma ungabazi ububi nokonakala kukaSathane noma imvelo kaSathane, kuzobe awunandlela yokuyibona, noma ukwazi ukuthi buyini ubungcwele ngempela. Ngokudideka, abantu bakholwa ukuthi lokho uSathane akwenzayo kulungile, ngoba baphila phakathi kwalesi simo esonakele. Ngaphandle kwesiqhathaniso, kungenalutho ongaqhathanisa nalo, awunakho ukwazi ukuthi buyini ubungcwele. Kungakho kufanele kukhulunywe ngoSathane lapha. Ukukhuluma okunjalo akukhona nje ukukhuluma okunganalutho. Ngamazwi nezenzo zikaSathane, sizobona ukuthi uSathane wenza kanjani, ukuthi usonakalisa kanjani isintu, ukuthi unemvelo enjani nokuthi ubuso bakhe bunjani. Manje wathini owesifazane enyokeni? Owesifazane walandisa inyoka lokho uJehova uNkulunkulu abekade ekushilo kuye. Uma siya ngalokho akusho, wayeqinisekisile ngokufaneleka kwakho konke loko uNkulunkulu ayekushilo kuye? Akakwazanga ukuthola isiqiniseko ngalokhu, akunjalo? Njengomuntu owayesanda kudalwa, wabe engenalo ikhono lokuhlukanisa phakathi kokuhle nokubi, kanti futhi wayengenalo ikhono lokuqonda nanoma yini emzungezile. Ngokwamazwi awakhuluma enyokeni wayengakaqinisekisi ngamazwi kaNkulunkulu ngokuthi alungile enhliziyweni yakhe; wayenalesi simo sengqondo. Ngakho kwathi lapho inyoka ibona ukuthi owesifazane wayengenaso isimo sengqondo esicacile mayelana namazwi kaNkulunkulu, yathi: “Aniyikufa nokufa: Ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi mhla nisidla, khona-ke kuyakuvuleka amehlo enu, bese niba njengoNkulunkulu, nikwazi okuhle nokubi.” Kukhona okungalungile ngala mazwi? Lapho niqeda ukufunda lo musho, nikwazile ukuthola umqondo ngezinhloso zenyoka? Kungabe yiziphi izinhloso inyoka enazo? (Ukulinga umuntu ukuthi enze isono.) Ifuna ukulinga lo owesifazane ukuthi angagcini amazwi kaNkulunkulu, kodwa ayikhulumanga ngokuqondile Ngakho singasho ukuthi inobuqili kakhulu. Iveza lokho ekushoyo ngendlela enobuqili futhi egwegwesayo ukuze ifinyelele enjongweni yayo eyihlosile, eyigcina ifihlekile kumuntu ngaphakathi kwayo—lokhu ubuqili benyoka. USathane selokhu ekhuluma futhi enza ngale ndlela. Uthi, “ngeke neze,” ngaphandle kokuqinisekisa ngale ndlela noma nangenye. Kodwa lapho ekuzwa lokhu, inhliziyo yalo owesifazane ongenalwazi yathinteka. Inyoka yajabula ngoba amazwi ayo ayebe nomphumela ewufisayo—lokhu kwabe kuyinhloso yenyoka enobuqili. Ngaphezu kwalokho, ngokuthembisa umphumela umuntu ayekholwa ukuthi ungomuhle, yamyenga, yathi, “mhla nisidla, khona-ke kuyakuvuleka amehlo enu.” Ngakho, uyadlinza: “Ukuba amehlo ami avuleke yinto enhle!”. Yase isho okuthile okungcono, amazwi angaziwa umuntu, amazwi asebenzisa amandla amakhulu okulinga phezu kwalabo abawezwayo: “Nizoba njengoNkulunkulu, nikwazi okuhle nokubi.” Ingabe la mazwi awanakuyenga okukhulu kumuntu? Kunjengokuthi umuntu athi kuwe: “Ubuso bakho bunesimo esihle kakhulu. Bufushane nje kancane ngasembonjeni wekhala lakho, kodwa uma ungakulungisa lokho, uyoba unobuhle oseqophelweni eliphezulu emhlabeni!” Kumuntu ongakaze afise ukuhlinzelwa ubuhle, inhliziyo yakhe ingathinteka lapho ezwa lawa mazwi? Ingabe la mazwi ayayenga? Ingabe lokhu kuyenga kuyalinga kuwena? Ingabe kuyakuvivinya? (Yebo.) Ingabe uNkulunkulu uyazisho izinto ezinjenga lezi? Ingabe bekukhona ngisho ukhasha lwalokhu emazwini kaNkulunkulu ekade siwabheka manje nje? (Cha.) Ingabe uNkulunkulu usho lokho akucabangayo enhliziyweni Yakhe? Ingabe umuntu angayibona inhliziyo kaNkulunkulu emazwini Akhe? (Yebo.) Kodwa emuva kokuthi inyoka isikhulumile lawo mazwi kowesifazane, ukwazile ukubona inhliziyo yayo? (Cha.) Futhi ngenxa yokungabi nolwazi komuntu, umuntu wayengeka kalula ngamazwi enyoka, futhi walutheka kalula. Ngakho ingabe ukwazile ukubona izinhloso zikaSathane? Ingabe ukwazile ukubona inhloso ngasemuva kwalokho akusho? Ingabe ukwazile ukubona icebo lakhe kanye neqhinga lakhe elinobuqili? (Cha.) Ingabe isimo esinjani esikhonjiswa indlela akhuluma ngayo uSathane? Ingabe ubone ingqikithi enjani kuSathane ngala mazwi? Ingabe inomshoshaphansi? Mhlawumbe ngaphandle uyamamatheka noma akakhombisi lutho nhlobo. Kodwa enhliziyweni yakhe, ucabanga ukuthi uzofinyelela kanjani enjongweni yakhe, futhi yile njongo ongakwazi ukuyibona. Ube usuyengwa yizo zonke izithembiso akunika zona, zonke izinzuzo akhuluma ngazo. Uzibona zizinhle, futhi uzwa ukuthi lokho akushoyo kuwusizo kakhulu, kunohlonze kakhulu kunalokho okushiwo uNkulunkulu. Uma lokhu kwenzeka, ingabe umuntu akaphenduki isiboshwa esithobayo? Ingabe le ndlela esetshenziswa uSathane ayikhohlakele? Uvuma ukululazeka: Ngaphandle kokuphakamisa umunwe, ngale misho emibili uyakujabulela ukumlandela, ukuvumelana naye. Injongo yakhe seyifezekile. Ingabe le njongo yakhe ayiyimbi? Ingabe lobu akubona ubuso bukaSathane obuphansi kakhulu? Emazwini kaSathane, umuntu ubona izinhloso zakhe ezimbi, ubona ubuso bakhe obubi kakhulu futhi ubona ingqikithi yakhe. Akunjalo? Uma uqhathanisa le misho, ngaphandle kokuhlaziya, mhlawumbe ungezwa sengathi amazwi kaJehova uNkulunkulu abuthuntu, ajwayelekile futhi avamile, ukuthi asikho isidingo sokuwathakasela ukuncoma ukuthembeka kukaNkulunkulu. Uma sithatha amazwi kaSathane kanye nobuso bakhe obubi kakhulu futhi siwasebenzise njengesiqhathaniso, nokho, ngabe la mazwi kaNkulunkulu anesisindo esikhulu kubantu banamhlanje? (Yebo.) Ngalesi siqhathaniso, umuntu angezwa ukungabi nasici kukaNkulunkulu okumsulwa. Izwi ngalinye uSathane alishoyo kanye nezisusa zalo, izinhloso zalo kanye nendlela akhuluma ngayo konke konakalisiwe. Isiphi isici esisemqoka sendlela yakhe yokukhuluma? Usebenzisa ukugwegwesa ukukuyenga ungaboni, noma akakuvumeli ukuthi ubone ukuthi iyini injongo yakhe; ukuvumela ukuthi -uheheke, akwenze ukuthi umncome futhi umbabaze. Ingabe akulona leli icebo likaSathane elimiyo njalo? (Yebo.) Ake sibheke ukuthi imaphi amanye amagama nezisho zikaSathane ezivumela umuntu ukuthi abone ubuso bakhe obubi kakhulu. Masiqhubeke sifunde omunye umbhalo.

3. Ingxoxo Phakathi KukaSathane NoNkulunkulu UJehova

UJobe 1:6-11 Kwathi ngelinye ilanga lapho kungena amadodana kaNkulunkulu ema phambi kukaJehova noSathane wangena naye kanye nawo. UJehova wabe esethi kuSathane, Uvelaphi na? Khona-ke uSathane waphendula uJehova, wathi, ekuzuleni emhlabeni, nasekwehleni ngenyuka kuwo. Wayesethi uJehova kuSathane, Ingabe uyiqaphele inceku Yami uJobe, ukuthi akekho ofana naye emhlabeni, indoda engasoleki, elungile futhi emesabayo uNkulunkulu, egwemayo okubi? Khona-ke uSathane wabe esemphendula uJehova, wayesethi, uJobe uyamesaba uNkulunkulu ngeze na? Awumbiyelanga yini yena, nendlu yakhe, nakho konke okwakhe nxazonke? Wabusisa umsebenzi wezandla zakhe, futhi impahla yakhe yandile emhlabeni. Kepha ake welule isandla Sakho manje, bese uthinta konke anakho, futhi uyokuthuka ebusweni Bakho.

UJobe 2:1-5 Kwathi futhi ngelinye ilanga kwangena amadodana kaNkulunkulu ema phambi kukaJehova, noSathane wangena kanye nawo ukuma phambi kukaJehova wase ethi kuSathane, Uvelaphi na? USathane waphendula uJehova, futhi wathi, ekuzuleni emhlabeni, nasekwehleni ngenyuka kuwo. UJehova wayesethi kuSathane, Ingabe uyiqaphele inceku Yami uJobe, ukuthi akekho ofana naye emhlabeni, uyindoda engenasici, elungileyo, loyo osaba uNkulunkulu, nogwema okubi? Futhi usabambelela ekuthembekeni kwakhe, yize ungivusele ukumbhubhisa engenacala. USathane wabe esemphendula uJehova, wayesethi, Isikhumba ngesikhumba, yebo, konke lokho umuntu anakho uyakunika ngokuphila kwakhe. Kepha lula isandla Sakho manje, futhi uthinte amathambo akhe nenyama yakhe, futhi uyokukuthuka ebusweni Bakho.

Lezi ziqephu ezimbili ziyingxoxo phakathi kukaNkulunkulu noSathane, futhi zilandisa ukuthi uNkulunkulu wathini nokuthi uSathane wathini. Ingabe kuningi okwashiwo uNkulunkulu? UNkulunkulu akazange akhulume kakhulu, futhi wakhuluma kalula kakhulu. Singabubona ubungcwele bukaNkulunkulu emazwini alula kaNkulunkulu? Abanye bazothi lokhu akulula. Ngakho singabubona ububi obukhulu bukaSathane ezimpendulweni zakhe? (Yebo.) Asiqale ngokubheka ukuthi uhlobo luni lombuzo uJehova uNkulunkulu awubuza uSathane. (“Uvelaphi na?”) Ingabe umbuzo oqondile lona? Ingabe ikhona incazelo efihliwe? (Cha.) Umbuzo nje, kuphela, ongenayo enye inhloso. Uma benginganibuza: “Uvelaphi?” Beningaphendula kanjani? Ingabe umbuzo onzima ukuwuphendula? Ningathi: “Ekuzuleni emhlabeni nasekuhambahambeni kuwo”? (Cha.) Ngeke niphendule kanje, ngakho nizwa kanjani uma nibona uSathane ephendula ngale ndlela? (Sizwa ukuthi uSathane akanangqondo futhi unobuqili.) Ningasho ukuthi ngizizwa kanjani? Njalo uma ngibona lawa mazwi ngizizwa nginengiwe, ngenxa yokuthi ukhuluma ngaphandle kokusho okuthile. Ingabe wawuphendula umbuzo kaNkulunkulu? Amazwi akhe ayengeyona impendulo, kwakungenamphumela. Ayengeyona impendulo eqondiswe embuzweni kaNkulunkulu. “Ekuzuleni emhlabeni, nasekwehleni ngenyuka kuwo.” Ngabe uqondani ngala mazwi? Uvelaphi ngempela uSathane? Niyitholile impendulo? (Cha.) Lobu “ubuhlakani” bobuqili bukaSathane, ukungavumeli noma ubani ukuthi athole ukuthi uthini ngempela. Seniwezwile lawa mazwi, nilokhu ningenakuqonda ukuthi utheni, kepha useqedile ukuphendula. Ukholwa ukuthi uphendule ngokuphelele. Ingabe uzizwa unjani-ke? Unengekile? (Yebo.) Manje uqala ukunengeka ngala mazwi. USathane akakhulumi ngendlela eqondile, ngalokho ekushiya unwaya ikhanda ungakwazi ukuqonda umthombo wamazwi akhe. Ngezinye izikhathi ukhuluma ngokoqondile, futhi ngezinye izikhathi ubuswa yingqikithi yakhe, imvelo yakhe uqobo. La mazwi aphuma ngqo emlonyeni kaSathane. Awacatshangwanga isikhathi eside futhi ashiwo nguSathane, ecabanga ukuthi uhlakaniphile; wawasho kalula nje. Lapho umbuza ukuthi uvelaphi, usebenzisa la mazwi ukukuphendula. Uzizwa udidekile kakhulu, uhlale ungazi ukuthi uvelaphi ngempela. Ingabe kukhona abanye phakathi kwenu abakhuluma kanje? (Yebo.) Ingabe indlela enjani lena yokukhuluma? (Iyadida futhi ayinikezi impendulo eqinisekile.) Singasebenzisa amagama anjani ukuchaza le ndlela yokukhuluma? Iyaphambukisa futhi iyakhohlisa, akunjalo? Ake ucabange umuntu engafuni ukuba abanye bazi ukuthi ubekuphi izolo. Uyambuza: “Ngikubonile izolo. Ubuyaphi?” Akakuphenduli ngendlela eqondile ukusho ukuthi uye kuphi izolo. Uthi “Bekuwolunye usuku olumangalisayo izolo. Angive ngikhathele!” Uwuphendulile umbuzo wakho? Yebo, kodwa bekungeyona impendulo obukade uyifuna. Lobu “ubuhlakani” bobuqili bomuntu. Awusoze wathola ukuthi uchaza ukuthini noma uqonde umthombo noma inhloso esemuva kwamazwi akhe. Awuyazi azama ukuyigwema ngoba enhliziyweni yakhe unendaba yakhe uqobo—lokhu umshoshaphansi. Ingabe nani nivamile ukukhuluma ngale ndlela? (Yebo.) Ingabe yini-ke inhloso yenu? Ingabe kwesinye isikhathi ukuvikela lokho okubalulekile kuwena, kwesinye isikhathi ukugcina indawo yakho, isiqu sakho, ukugcina izimfihlo zempilo yakho yangasese, ukulondoloza udumo lwakho? Noma ngabe iyiphi inhloso, ayihlukani nalokho okubalulekile kuwe, ixhumene naloku okubalulekile kuwe. Ingabe akuyona imvelo yomuntu lena? Ngakho-ke ingabe wonke umuntu onalolu hlobo lobuntu akahlobene noSathane? Singakusho lokhu, akunjalo? Ngokujwayelekile, lokhu kubonakaliswa kuyanenga futhi kuyenyanyeka. Nawe manje nizizwa ninengekile, akunjalo? (Yebo.)

Uma siphinda sibheka isiqephu sokuqala, uSathane uyaphinda uphendula uJehova, ethi: “UJobe uyamesaba uNkulunkulu ngeze na?” Uqala ukuhlasela isinqumo sikaJehova mayelana noJobe, futhi loku kuhlasela kunobutha phakathi. “Awumbiyelanga yini yena, nendlu yakhe, nakho konke okwakhe nxazonke?” Lokhu ukuqonda nokuhlola kukaSathane umsebenzi kaJehova uNkulunkulu kuJobe. USathane uwuhlola kanje, ethi: “Ubusise umsebenzi wezandla zakhe, futhi impahla yakhe yandile emhlabeni. Kepha ake welule isandla Sakho manje, bese uthinta konke anakho, futhi uyokuthuka ebusweni Bakho.” USathane uhlala ekhuluma ngendlela edidayo, kodwa lapha ukhuluma ngokuqiniseka. Nokho, la mazwi akhulunywa ngokuqiniseka awukuhlasela, ukuhlambalaza nombango noJehova uNkulunkulu, noNkulunkulu uqobo Lwakhe. Ingabe nizizwa kanjani uma niwezwa? Ingabe nizwa ukuzonda? Niyakwazi ukubona izinhloso zakhe? Okokuqala nje, uphikisa isinqumo sikaJehova uNkulunkulu ngoJobe—lowo omesabayo uNkulunkulu abalekela ububi. Uphinde aphikise konke uJobe akushoyo nakwenzayo, okungukuthi, uphikisa ukwesaba kwakhe uJehova. Ngabe kubeka icala? USathane uyasola, uyaphikisa futhi uyakungabaza konke uJehova akwenzayo nakushoyo. Akakholwa, uthi “Uma Wena uthi izinto zinje, kungani mina ngingazibonanga? Wena umnike izibusiso eziningi kakhulu, angekwesabe kanjani?” Akukhona ukuphikisa konke uNkulunkulu akwenzayo lokhu? Ukusola, ukuphikisa, ukuhlambalaza—ingabe amazwi akhe akanalo uchuku? Ingabe awayikho ukuvezwa kwangempela kwalokho uSathane akucabangayo enhliziyweni yakhe? Ngokuqinisekile la mazwi awafani namazwi esiqeda ukuwafunda manje: “Ekuzuleni emhlabeni, nasekwehleni ngenyuka kuwo.” Ahluke ngokuphelele kulawo. Ngala mazwi, uSathane uveza ngokusobala isimo sengqondo ngoNkulunkulu kanye nokwenyanya ukwesaba uNkulunkulu kukaJobe okusenhliziyweni yakhe. Ngesikhathi lokhu kwenzeka, unya kanye nemvelo yakhe embi, kudalulwa ngokuphelele. Uyabenyanya labo abesaba uNkulunkulu, uyabenyanya labo ababalekela okubi, futhi ngisho nakakhulu wenyanya uJehova uNkulunkulu ngokunika abantu izibusiso. Ufuna ukusebenzisa leli thuba ukubhubhisa uJobe amphakamisa ngesandla Sakhe, ukumcekela phansi, ethi: “Wena uthi uJobe uyakwesaba futhi ubalekela okubi.” Mina ngibona ngenye indlela. Usebenzisa izindlela ezinhlobonhlobo ukuchukuluza kanye nokulinga uJehova, futhi usebenzisa izindlela ezinhlobonhlobo ukuze uJehova uNkulunkulu anikele uJobe kuSathane ukuba asetshenziswe, alinyazwe futhi alawulwe kungenamkhawulo. Ufuna ukusebenzisa leli thuba ukuqothula le ndoda elungile futhi ephelelisiwe emehlweni kaNkulunkulu. Ingabe ukuba kwakhe nenhliziyo eyilolu hlobo isigubhugubhu sesikhashana? Cha, akusona. Kade kulokhu kwakheka. UNkulunkulu uyasebenza, uNkulunkulu unakekela umuntu, ubheka umuntu, kanti uSathane uyamlandelisisa. Noma ngubani uNkulunkulu amenzela umusa, uSathane naye uyamqapha, amlandele ngemuva. Uma uNkulunkulu efuna lo muntu, uSathane angenza konke okusemandleni akhe ukuvimba uNkulunkulu, ngokusebenzisa izindlela ezimbi ezininginingi ukulinga, ukuhlupha nokuphihliza umsebenzi uNkulunkulu awenzayo ukuze afeze injongo yakhe efihliwe. Ingabe yini injongo yakhe? Akafuni ukuba uNkulunkulu abe noma nobani; ufuna bonke labo uNkulunkulu abafunayo, ukuhlala kubona, ukubalawula, ukubaphatha ukuze bakhonze yena, ukuze benze izenzo ezimbi kanye naye. Ingabe akuyona inhloso kaSathane embi? Ngokujwayelekile, nivame ukuthi uSathane ukhohlakele, mubi kakhulu, kodwa nike nambona? Ningakwazi ukubona kuphela ukuthi umuntu mubi kangakanani kodwa anikaboni eqinisweni ukuthi uSathane ukhohlakele kangakanani ngempela. USathane usempini noNkulunkulu, elandela njalo ngemuva Kwakhe. Injongo yakhe ukudiliza wonke umsebenzi uNkulunkulu afuna ukuwenza, ukuthathela kuye nokulawula labo uNkulunkulu abafunayo, ukucima ngokuphelele labo uNkulunkulu abafunayo. Uma bengapheliswanga nya, baba ngabakaSathane ukuze basetshenziswe nguye—lena injongo yakhe. Bese, uNkulunkulu wenzani? UNkulunkulu usho umusho olula nje kulesi siqephu; awukho umbhalo wanoma yini enye uNkulunkulu ayenzayo, kodwa siyabona kunemibhalo eminingi ngalokho uSathane akwenzayo nakushoyo. Esiqeshini sombhalo esingezansi, uJehova wabuza uSathane, “Uvelaphi na?” Ingabe ithini impendulo kaSathane? (Iselokhu iwukuthi “Ekuzuleni emhlabeni, nasekwehleni ngenyuka kuwo.”) Iselokhu iyilowo musho. Ingabe sewube kanjani isiqubulo sikaSathane, ubuciko bukaSathane? Ingabe uSathane akanayo inzondo? Ukusho lo musho onengayo kanye kwenele. Kungani uSathane ebuyela kulo musho njalo? Lokhu kubonisa into eyodwa: imvelo kaSathane ayiguquki. Ubuso bakhe obubi kakhulu akuyona into angayigcina ifihliwe isikhathi eside. UNkulunkulu umbuza umbuzo futhi uphendula ngale ndlela embi, akusaphathwa ukuthi ubaphatha kanjani abantu! Akesabi uNkulunkulu, Akamesabi uNkulunkulu, futhi akamlaleli uNkulunkulu. Ngakho unesibindi sokuchachaza phambi kukaNkulunkulu ngokungabi namahloni, ukusebenzisa la mazwi afanayo ukuziba umbuzo kaNkulunkulu, ukusebenzisa le mpendulo efanayo ukuphendula umbuzo kaNkulunkulu, ukuzama ukusebenzisa le mpendulo ukujabhisa uNkulunkulu—lobu ubuso obubi bukaSathane. Akakholelwa ekubeni ngumninimandla onke kukaNkulunkulu, akakholelwa egunyeni likaNkulunkulu, futhi ngokuqinisekile akazimisele ukulalela ngaphansi kokubuswa nguNkulunkulu. Uhlala ephikisana noNkulunkulu njalo, uhlala ehlasela konke uNkulunkulu akwenzayo, ezama ukuphihliza konke uNkulunkulu akwenzayo—lokhu injongo yakhe embi.

Ohlelweni lokuphatha lukaNkulunkulu lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, lezi ziqephu ezimbili ezishiwo uSathane kanye nezinto uSathane azenzayo eNcwadini kaJobe zimele ukumelana kwakhe noNkulunkulu, futhi lokhu uSathane ekhombisa ubuyena boqobo. Uwabonile amazwi nezenzo zikaSathane empilweni yangempela? Uma ukubona, kungenzeka ungacabangi ukuthi yizinto ezikhulunywe nguSathane, kodwa esikhundleni salokho ucabange ukuthi izinto ezikhulunywe ngumuntu. Ingabe yini eboniswayo, uma izinto ezinjalo zikhulunywa ngumuntu? USathane oboniswayo. Ngisho noma umbona, ulokhu ungaqondi ukuthi zikhulunywa nguSathane ngempela. Kodwa lapha namanje ubonile ngokusobala lokho uSathane uqobo lwakhe akushilo. Usunokuqonda okusobala, okucace bha ngobuso obubi kakhulu nokukhohlakala kukaSathane. Ngakho ingabe lezi ziqephu ezimbili ezikhulunywa nguSathane zibalulekile kubantu banamhlanje ukuze bakwazi ukwazi imvelo kaSathane? Ingabe lezi ziqephu ezimbili zifanelekile ukuthi ziqoqwe ukuze isintu namhlanje sikwazi ukubona ubuso obubi kakhulu bukaSathane, ukubona ubuso bukaSathane bangempela basekuqaleni. Nakuba ukusho lokho kungabonakala kungafanelekile kahle, ukukubeka ngale ndlela kusengathathwa ngokuthi kuqondile. Ngingakubeka ngale ndlela kuphela futhi uma ningakuqonda, ngakho kwenele. Kaninginingi, uSathane uhlasela izinto uJehova uNkulunkulu azenzayo, ephonsa izinsolo ngokwesaba uJehova kukaJobe. Uzama ukuchukuluza uJehova ngezindlela ezinhlobonhlobo, enza uJehova ukuthi amvumele ukuthi alinge uJobe. Amazwi akhe ngakho-ke avusa ulaka kakhulu. Ngakho ngitshele, lapho uSathane esewakhulumile la mazwi, uNkulunkulu angabona ngokucacile ukuthi uSathane ufuna ukwenzani? (Yebo.) Enhliziyweni kaNkulunkulu, le ndoda uJobe uNkulunkulu ayibukayo—le nceku kaNkulunkulu, le uNkulunkulu ayithatha njengomuntu olungile, umuntu ophelelisiwe—ingabe angalumela lolu hlobo lokulingwa? (Yebo.) Kungani uNkulunkulu eqiniseke kangaka ngalokho? Ingabe uNkulunkulu uhlale ehlola inhliziyo yomuntu? (Yebo.) Ngakho ingabe uSathane uyakwazi ukuhlola inhliziyo yomuntu? USathane akakwazi. Nakuba uSathane ekwazi ukubona inhliziyo yomuntu, imvelo yakhe embi ayisoze yakholwa ukuthi ubungcwele wubungcwele, noma ukuthi ukungcola wukungcola. USathane omubi akasoze azisa noma yini engcwele, elungile noma egqamile. USathane akukho angakwenza ngaphandle kokwenza konke okusemandleni ukwenza ngokuhambisana nemvelo yakhe, ububi bakhe, kanye nangalezi ndlela azisebenzisayo. Ngisho noma kubiza ukuthi ajeziswe noma abhujiswe nguNkulunkulu, akanqikazi ukuphikisana noNkulunkulu ngenkani—lokhu ukukhohlakala, lena imvelo kaSathane. Ngakho kulesi siqephu, uSathane uthi: “Isikhumba ngesikhumba, yebo, konke lokho umuntu anakho uyakunika ngokuphila kwakhe. Kepha lula isandla Sakho manje, futhi uthinte amathambo akhe nenyama yakhe, futhi uyokukuthuka ebusweni Bakho.” USathane ucabanga ukuthi ukwesaba uNkulunkulu komuntu kungenxa yokuthi umuntu ekade ethole izinzuzo eziningi kakhulu kuNkulunkulu. Umuntu uthola izinzuzo kuNkulunkulu, ngakho uthi uNkulunkulu ulungile. Kodwa akukhona ukuthi uNkulunkulu ulungile, kungenxa nje yokuthi umuntu uthola izinzuzo eziningi kakhulu yingakho engesaba uNkulunkulu ngale ndlela: Uma nje uNkulunkulu emephuca lezi zinzuzo, uzobe eselahla uNkulunkulu. Emvelweni yakhe embi, uSathane akakholelwa ukuthi inhliziyo yomuntu ingamesaba uNkulunkulu ngempela. Ngenxa yemvelo yakhe embi akazi ukuthi buyini ubungcwele, akusaphathwa ukuthi ukuhlonipha okukhulu okunokwesaba kuyini. Akazi ukuthi kuyini ukulalela uNkulunkulu, kuyini ukwesaba uNkulunkulu. Ngoba yena akamazi umuntu, ucabanga ukuthi, umuntu naye ngeke amesabe uNkulunkulu. Ngitshele, uSathane akamubi na? Ngaphandle kwebandla lethu, kuzo zonke izinhlobonhlobo zezinkolo namahlelo, noma amaqembu ezenkolo noma ezokuhlalisana kwabantu, abekho abakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu, ingasaphathwa eyakukholwa ukuthi uNkulunkulu ube yinyama futhi wenza umsebenzi wokwahlulela, ngakho bacabanga ukuthi lokho okholelwa kukho nakho akusiyena uNkulunkulu. Umuntu ofebayo ubuka futhi abone wonke omunye umuntu efeba, njengaye. Umuntu oqamba amanga sonke isikhathi ubuka futhi abone ukuthi akekho umuntu othembekile, ubabona bonke beqamba amanga. Umuntu omubi ubona bonke abantu bebabi futhi ufuna ukulwa nabo bonke ababonayo. Kanti labo bantu abanokwethembeka okuqhathanisekayo babona wonke umuntu ethembekile, ngakho bahlala bekhohliswa njalo, bayaphangwa njalo, futhi ayikho into abangayenza. Ngisho lezi zibonelo ezimbalwa ukuze nibe nesiqiniseko kakhulu: imvelo embi kaSathane akuyona into eyimpoqo okwesikhashana noma into edalwa indawo akuyo, noma akusona isibonakaliso sesikhashana esidalwa yinoma isiphi isizathu noma isendlalelo. Akunjalo neze! Akakwazi ukuba okunye ngaphandle kwale ndlela! Akakwazi ukwenza noma yini elungile. Ngisho noma esho into okumnandi ukuyizwa, umane ekuyenga nje. Lapho amazwi akhe anda ngokuthandeka, ukungacasuli, ukuba mnene, yilapho zinonya kakhulu izinhloso zakhe ezimbi ngemuva kwalawo mazwi. Ingabe ubuso obunjani, imvelo enjani uSathane ayikhombisayo kulezi ziqephu ezimbili? (Enomshoshaphansi, enonya futhi embi.) Isimilo sakhe sokuqala sibi, sibi kakhulu futhi sinonya.

Manje njengoba sesiqedile ukukhuluma ngoSathane, asiqhubeke ukukhuluma ngoNkulunkulu wethu. Ngesikhathi sohlelo lukaNkulunkulu lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, incane kakhulu inkulumo eqondile kaNkulunkulu eyabhalwa eBhayibhelini, futhi leyo ebhaliwe ilula kakhulu. Ngakho asiqale ekuqaleni. UNkulunkulu wadala umuntu futhi kusukela lapho wayelokhu ehola impilo yesintu. Noma ngokunika isintu izibusiso, ukubanika imithetho, ukubeka imigomo enhlobonhlobo yempilo, ingabe niyazi ukuthi yini inhloso kaNkulunkulu ngokwenza lezi zinto? Okokuqala, ungasho ngokuqinisekile ukuthi konke uNkulunkulu akwenzayo, ukwenzela ukusiza isintu? Ningacabanga ukuthi lo musho ubanzi futhi awusho lutho, kodwa uma sikhuluma ngempela, akukhona konke yini uNkulunkulu akwenzayo okokuhola nokuqondisa umuntu ekuphileni impilo ejwayelekile? Noma ngabe okokuthi umuntu agcine imigomo Yakhe noma agcine imithetho Yakhe, inhloso kaNkulunkulu ukuthi umuntu angakhonzi uSathane, angalinyazwa uSathane; lokhu kuyisisekelo, futhi lokhu kwenziwa ekuqaleni ngqa. Ekuqaleni ngqa, lapho umuntu engayiqondi intando kaNkulunkulu wathatha imithetho nemigomo elula futhi wenza imibandela eyayiphethe zonke izibonakaliso ongazicabanga. Le mibandela ilula, kepha phakathi kwayo iqukethe intando kaNkulunkulu. UNkulunkulu uyasilondoloza, uyasazisa futhi usithanda kakhulu isintu. Ingabe akunjalo? (Yebo.) Ngakho singasho ukuthi inhliziyo yakhe ingcwele? Singathi inhliziyo yakhe ihlanzekile? (Yebo.) Ingabe uNkulunkulu unazo noma iziphi izimbangela ezingezinhle. (Cha.) Ngakho le nhloso Yakhe yinhle futhi ilungile? (Yebo.) Akukhathaleki ukuthi yimiphi imibandela uNkulunkulu ayenza, ngokuhamba komsebenzi Wakhe yonke inomphumela omuhle kumuntu, futhi iyahola endleleni. Manje ngabe kukhona nanoma yimiphi imicabango yobugovu emqondweni kaNkulunkulu? Ingabe uNkulunkulu unezinye izinhloso ezengeziwe, mayelana nomuntu, noma ingabe ufuna ukusebenzisa umuntu ngendlela ethile? (Cha.) Akunjalo neze. UNkulunkulu wenza njengoba esho, futhi ucabanga kanjalo enhliziyweni Yakhe. Akanayo inhloso exubile, akanayo imicabango enobunqonqela. Akazenzeli lutho Yena, kodwa umuntu umenzela yonke into ngokuphelele, ngaphandle kwezinhloso Zakhe siqu. Nakuba enezinhlelo kanye nezinhloso ngomuntu, akenzi lutho ezenzela Yena uqobo. Yonke into ayenzayo, uyenzela isintu, ukuvikela isintu, ukuvimbela isintu ukuba singaduswa. Ngakho ingabe le nhliziyo ayilona igugu? Ingabe uyalubona ngisho uphawu oluncinyane lwale nhliziyo eyigugu kuSathane? Awuboni ngisho uphawu olulodwa lwalokhu kuSathane. Yonke into uNkulunkulu ayenzayo ibonakala kalula. Ngokubuka indlela uNkulunkulu asebenza ngayo, usebenza kanjani? Ingabe uNkulunkulu uthatha le mithetho nala mazwi Akhe awabophe awaqinise ekhanda lomuntu ngamunye, njengesibekelo sokuqinisa ibhande ekhanda lomuntu,[a] ewaphoqelela phezu komuntu ngamunye. Ingabe Usebenza ngale ndlela? (Cha.) Ngakho uNkulunkulu uwenza ngayiphi indlela umsebenzi Wakhe? (Uyasihola. Uyaseluleka futhi asikhuthaze.) Ingabe uyanisongela? Ingabe ukhuluma nani agwegwese? (Cha.) Uma ungaliqondi iqiniso, uNkulunkulu ukuhola kanjani? (Uletha ukukhanya.) Uletha ukukhanya kuwe, ekutshela ngokucacile ukuthi lokhu akuhambisani neqiniso, nokuthi kufanele wenzeni. Kulezi zindlela uNkulunkulu asebenza ngazo, uzwa ukuthi unaluphi uhlobo lobudlelwano noNkulunkulu? Ngabe zikwenza uzwe ukuthi uNkulunkulu ukude nokuthintwa nguwe? (Cha.) Ngakho zikwenza uzizwe unjani? UNkulunkulu useduze nawe ngokukhethekile, alikho ibanga phakathi kwenu. Uma uNkulunkulu ekuhola, uma Yena ekuhlinzekela, ekusiza futhi ekweseka, uzwa umusa kaNkulunkulu, ukuhlonipheka Kwakhe, uyezwa ukuthi uthandeka kakhulu, ukufudumala. Kodwa uma uNkulunkulu ekuthethisa ngenxa yokonakala kwakho, noma lapho ekwahlulela futhi ekuqondisa ngenxa yokuhlubuka Kuye, uNkulunkulu usebenzisa yiphi indlela? Ingabe ukukhuza ngamazwi? Ingabe ukuqondisa ngendawo okuyo nangabantu, ngezindaba nangezinto? (Yebo.) Ingabe lokho kuqondiswa kufinyelela kuliphi izinga? Ingabe lifinyelela lifinyelela kulelo qophelo lapho uSathane elimaza khona umuntu? (Cha, lifinyelela ezingeni umuntu angalibekezelela.) UNkulunkulu usebenza ngendlela emnene, ethambileyo, enothando futhi enakekelayo, indlela elinganisiwe futhi efanelekile ngempela. Indlela Yakhe ayikwenzi uzwe imizwa enamandla kakhulu, njengokuthi, “UNkulunkulu kufanele angivumele ukuthi ngenze lokhu” noma “UNkulunkulu kufanele angivumele ngenze lokhuya.” UNkulunkulu akakuniki neze uhlobo lwesimo sengqondo olunamandla kakhulu noma imizwa enamandla kakhulu eyenza izinto zingabekezeleki. Akunjalo? Ngisho noma uwemukela amazwi kaNkulunkulu esahlulelo nokusola, uzizwa kanjani-ke? Lapho uzwa igunya namandla kaNkulunkulu, uzizwa kanjani-ke? Uyezwa ukuthi uNkulunkulu unobunkulunkulu futhi akoniwa? (Yebo.) Ingabe uzizwa ukude noNkulunkulu ngalezi zikhathi? Ingabe uzizwa unokwesaba uNkulunkulu? Cha, kunalokho uzwa ukuhlonipha okwesabekayo uNkulunkulu. Ngabe abantu abazizwa zonke lezi zinto ngenxa yomsebenzi kaNkulunkulu? Ngabe bebengaba nale mizwa uma ngabe uSathane esebenzile kumuntu? (Cha). UNkulunkulu usebenzisa amazwi Akhe, iqiniso Lakhe kanye nempilo Yakhe ukuhlinzekela umuntu njalo, ukweseka umuntu. Lapho umuntu ebuthakathaka, lapho umoya womuntu uphansi, uNkulunkulu ngokuqinisekileyo akakhulumi ngesankahlu, ethi: “Ungaphatheki kabi. Yini ekuphethe kabi? Kungani ubuthakathaka? Yini ozoze ube buthakathaka ngenxa yayo? Kungani ubuthakathaka? Siphi isizathu sokuba buthakathaka? Uhlala ubuthakathaka kakhulu, futhi uhlala unombono ongemuhle! Yini oyiphilelayo? Vele ufe!” Ingabe usebenza ngale ndlela uNkulunkulu? (Cha.) Ingabe uNkulunkulu unalo igunya lokwenza ngale ndlela? (Yebo.) Kepha uNkulunkulu akasebenzi ngale ndlela. Isizathu sokuthi uNkulunkulu angenzi ngale ndlela yingenxa yengqikithi Yakhe, ingqikithi yobungcwele bukaNkulunkulu. Uthando Lwakhe ngomuntu, ukulondoloza nokwazisa Kwakhe umuntu ngeke kuvezwe ngokucacile ngomusho owodwa noma emibili. Akuyona into elethwa ukuziqhayisa komuntu kodwa into uNkulunkulu ayiletha ngokuyenza uqobo; kuyisambulo sengqikithi kaNkulunkulu. Ingabe zonke lezi zindlela uNkulunkulu asebenza ngazo, zingamvumela umuntu ukuthi abone ubungcwele bukaNkulunkulu? Kuzo zonke lezi zindlela uNkulunkulu asebenza ngazo, kuhlangene nezinhloso ezinhle zikaNkulunkulu, kuhlangene nemiphumela uNkulunkulu afisa ukuyifeza kumuntu, kuhlangene ngezindlela ezehlukene uNkulunkulu azisebenzisayo ukusebenza kumuntu, umsebenzi awenzayo, lokho afuna ukuthi umuntu akuqonde—ingabe usuke wabona noma ibuphi ububi noma ubuqili ezinhlosweni ezinhle zikaNkulunkulu? (Cha.) Ngakho kukho konke uNkulunkulu akwenzayo, konke uNkulunkulu akushoyo, konke akucabangayo enhliziyweni Yakhe, kanye nayo yonke ingqikithi kaNkulunkulu ayembulayo—singambiza uNkulunkulu ngokuthi ungcwele? (Yebo.) Ingabe ukhona noma imuphi umuntu owake wabona lobu bungcwele emhlabeni, noma kuye uqobo? Ngaphandle kukaNkulunkulu, ingabe uke wabubona kunoma imuphi umuntu noma kuSathane? (Cha.) Kulokho esesikhulume ngako kuze kube manje, singambiza uNkulunkulu njengoNkulunkulu oyingqayizivele, ongcwele uqobo Lwakhe? (Yebo.) Konke lokho uNkulunkulu akunika umuntu kuhlangene namazwi kaNkulunkulu, izindlela ezahlukene uNkulunkulu asebenza ngazo kumuntu, lokho uNkulunkulu akutshela umuntu, lokho uNkulunkulu akukhumbuza umuntu, konke lokho akwelulekayo futhi akukhuthazayo, kuvela engqikithini eyodwa: Kuvela ebungcweleni bukaNkulunkulu. Uma bekungekho uNkulunkulu ongcwele kakhulu kangaka, akekho umuntu obengathatha indawo Yakhe ukwenza umsebenzi awenzayo. Uma uNkulunkulu ubethatha laba bantu futhi abanikezele kuSathane ngokuphelele, nike nacabanga ukuthi ningabe nisesimweni esinjani namhlanje? Ingabe nihlezi lapha niphelele futhi ninjengoba ninjalo? Ingabe nani ningathi: “Ekuzuleni emhlabeni, nasekwehleni ngenyuka kuwo”? Ingabe ningachachaza kakhulu, neyise kakhulu futhi niziqhayise ngaphandle kwamahloni phambi kukaNkulunkulu, futhi nikhulume ngale ndlela? (Yebo.) Ningakwenza ngamaphesenti ayikhulu! Ningakwenza nakanjani! Isimo sengqondo kaSathane ngomuntu sibavumela ukuthi babone ukuthi imvelo kaSathane nengqikithi yakhe kuhlukile ngokuphelele kokukaNkulunkulu. Iyiphi ingqikithi kaSathane ephambene nobungcwele bukaNkulunkulu? (Ububi bakhe.) Imvelo embi kaSathane iphambene nobungcwele bukaNkulunkulu. Isizathu sokuthi kungani iningi labantu lingakuboni ukuthi lokhu kuvezwa nale ngqikithi yobungcwele bukaNkulunkulu kungenxa yokuthi baphila ngaphansi kwamandla kaSathane naphakathi egcekeni lapho kuhlala khona uSathane. Abazi ukuthi buyini ubungcwele noma bazi ukuthi bangabuchaza kanjani ubungcwele. Ngisho noma uqonda ubungcwele bukaNkulunkulu, ulokhu ungakwazi ukubuchaza njengobungcwele bukaNkulunkulu nganoma isiphi isiqiniseko. Lokhu ukungafani ekwazini komuntu ubungcwele bukaNkulunkulu.

Ingabe iluphi uhlobo lwesici esifanekisayo esikhonjiswa umsebenzi kaSathane kumuntu? Kufanele nazi ukufunda kulokho enedlule kukhona—kuyisici esifanekisa uSathane kakhulu, into ayenza kakhulu, into azama ukuyenza ngomuntu ngamunye. Mhlawumbe anikwazi ukubona lesi sici, ngakho anizwa ukuthi wesabeka futhi unenzondo kangakanani uSathane. Ingabe ukhona owaziyo ukuthi isiphi lesi sici? (Yonke into ayenzayo uyenza ukulimaza umuntu.) Wenza izinto ukulimaza umuntu. Ingabe umlimaza kanjani umuntu? Ungangikhombisa kahle ngempela futhi ufake nemininingwane? (Uyayenga, ahuhe futhi alinge umuntu.) Kunjalo, lokhu kukhombisa izibonakaliso eziningi. Uphinde adukise, ahlasele futhi asole umuntu—Konke lokhu. Ingabe kukhona okunye? (Uqamba amanga.) Ukuphamba nokuqamba amanga kufika kalula kakhulu kuSathane. Uvame ukukwenza ngendlela yokuthi amanga ayagobhoza ephuma emlonyeni wakhe ngaphandle kokuthi adinge ukuthi acabange. Okunye futhi? (Utshala ukungezwani.) Lena ayibalulekile kangako. Ngizonichazela into ezonethusa, kodwa angikwenzeli ukunisabisa. UNkulunkulu uyasebenza kumuntu futhi umuntu uyaziswa esimweni sengqondo kaNkulunkulu nasenhliziyweni Yakhe. Ngokuphambene nalokho, ingabe uSathane uyamazisa umuntu? Akamazisi umuntu. Konke akucabangayo ukulimaza umuntu. Akunjalo? Lapho edlinza ngokulimaza umuntu, ingabe ukwenza ngesimo sengqondo esicindezelayo? (Yebo.) Ngakho lapho kuza emsebenzini kaSathane kumuntu, lapha nginemishwana emibili angachaza kabanzi imvelo kaSathane enonya nobubi, angakuvumela ukuthi nazi ngempela ukuba nenzondo kukaSathane: indlela amthatha ngayo umuntu uSathane, uhlala efuna ukuhlala nokumphatha, umuntu ngamunyengokuphoqa, ukuze afike eqophelweni lapho elawula umuntu ngokuphelele, emlimaza umuntu, ukuze afeze le njongo nesifiso esidlondlobele. Kuchaza ukuthini “ukungena ahlale ngendluzula”? Ingabe kwenzeka ngemvume yakho, noma ngaphandle kwemvume yakho? Ingabe kwenzeka wena wazi noma ungazi? Kwenzeka wena ungazi nhlobo! Ezimweni lapho ungazi, ngakumbe lapho engashongo lutho noma ngakumbe lapho engenzanga lutho, lapho kungekho sisekelo, kungekho sizathu, nango eduze kwakho, ekuzungezile. Ufuna ithuba azolisebenzisa, bese engena ahlale kuwena ngendluzula, akuphathe, efeza injongo yakhe yokukulawula ngokuphelele nokukukhinyabeza. Lena inhloso nokuziphatha okujwayelekile kakhulu empini kaSathane noNkulunkulu ngenxa yesintu. Nizizwa ninjani uma nizwa lokhu? (Sithukile futhi siyesaba ezinhliziyweni zethu.) Ingabe nizizwa ninengekile? (Yebo.) Uma nizizwa ninengekile, nicabanga ukuthi uSathane akanamahloni? Uma nicabanga ukuthi uSathane akanamahloni, ingabe nizizwa ninengekile ngalabo bantu abanizungezile abahlale befuna ukunilawula, labo abanezifiso ezidlondlobele ngesikhundla nokuyinzuzo? (Yebo.) Ngakho iziphi izindlela uSathane azisebenzisayo ukuphatha nokungena ahlale kumuntu ngendluzula? Nicaciselekile kulokhu? Uma uzwa la magama amabili athi “ukungena ngenkani” kanye “nokuphatha,” uzwa unengeka futhi uzwa ububi ngala magama. Ngaphandle kwemvume yakho noma ulwazi lwakho, uSathane uyakuphatha, angene ahlale kuwe futhi akone. Ingabe uzwani enhliziyweni yakho? Uzwa ukunengeka nokwenyanya? (Yebo.) Uma uzwa lokhu kwenyanya nokunengeka ngale ndlela kaSathane, iluphi uhlobo lomuzwa onawo ngoNkulunkulu? (Ukuba nokubonga.) Unokubonga kuNkulunkulu ngokukusindisa. Ngakho manje, kulo mzuzu, ingabe unaso isifiso noma ukuzimisela ukuvumela uNkulunkulu ukuthi alawule konke ngawe, ukuthi abuse konke okwakho? (Yebo.) Kusiphi isimo? Ingabe uthi yebo ngoba uyesaba ukungenwa uSathane ahlale futhi akuphathe ngendluzula. Akufanele ube nalolu hlobo lwesimo somqondo, asilunganga. Ungesabi, uNkulunklu ukhona la. Akukho lutho ongalwesaba. Uma sewuyiqondile ingqikithi yobubi bukaSathane, kufanele ube nokuqonda okuqondile kakhulu nokwazisa okujule kakhulu uthando lukaNkulunkulu, izinhloso ezilungile zikaNkulunkulu, ububele kanye nokubekezelela kukaNkulunkulu umuntu kanye nesimo Sakhe esilungile. USathane unenzondo kakhulu, kepha uma lokhu kulokhu kungalugqugquzeli uthando lwakho lukaNkulunkulu kanye nokuncika kanye nokwethemba kwakho uNkulunkulu, ngakho ingabe ungumuntu onjani? Ingabe uzimisele ukuthi uSathane akulimaze ngale ndlela? Emuva kokubona ukukhohlakala nobubi obukhulu bukaSathane, siyaphenduka futhi bese sibuka uNkulunkulu. Ingabe ukwazi kwakho uNkulunkulu sekube noguquko? Singasho ukuthi uNkulunkulu ungcwele? Singasho ukuthi uNkulunkulu akanasici? “UNkulunkulu ungubungcwele obuyingqayizivele”—uNkulunkulu angalimela leli gama? (Yebo.) Ngakho emhlabeni futhi naphakathi kwazo zonke izinto, ingabe uNkulunkulu kuphela ongamela lokuqonda komuntu? Ingabe bakhona abanye? (Cha.) Ngakho yini empeleni uNkulunkulu ayinika umuntu? Ingabe Yena ukunika ukunakekela, isineke nokubonelela okuncane lapho unganakile? Ingabe yini uNkulunkulu ayinike umuntu? UNkulunkulu unike umuntu ukuphila, unike umuntu yonke into futhi unike umuntu ngaphandle kwemibandela ngaphandle kokufuna noma yini ngaphandle kwenhloso engeyinhle. Usebenzisa iqiniso, usebenzisa amazwi Akhe, usebenzisa impilo Yakhe ukuhola nokuqondisa, ukususa umuntu ekulinyazweni uSathane, ukumsusa ezilingweni zikaSathane, ukumsusa ekuyengeni kukaSathane kanye nokuvumela umuntu ukuthi abone ngokusobala ngale kwemvelo ekhohlakele kanye nobuso obubi kakhulu bukaSathane. Ingabe uthando nokunaka kukaNkulunkulu ngesintu kuyiqiniso? Ingabe yinto nonke eningayizwa? (Yebo.)

Bheka emuva empilweni yakho kuze kube manje zonke izinto uNkulunklulu azenzile kuwe iminyaka yonke yokukholwa kwakho. Noma ukuzwa kujulile noma cha, ingabe kwakungabalulekile yini kakhulu? Ingabe kwakungekhona yini lokho okwakudingeka ukuthi ukuthole? (Yebo.) Ingabe akulona iqiniso leli? Ingabe akuyona impilo le? (Yebo.) Ngabe uNkulunkulu uke wakukhanyisela wayesecela ukuthi umnikeze noma yini ngenxa yakho konke akunikeze khona? (Cha.) Ngakho iyini inhloso kaNkulunkulu? Kungani uNkulunkulu enza lokhu? Ingabe uNkulunkulu naye unenjongo yokungena ahlale kuwe? (Cha.) Ngakho-ke ingabe uNkulunkulu ufuna ukwenyukela esihlalweni Sakhe sobukhosi enhliziyweni yomuntu? (Yebo.) Ngakho ingabe yini umehluko phakathi kukaNkulunkulu enyukela esihlalweni Sakhe sobukhosi kanye nokuhlala ngendluzula kukaSathane? UNkulunkulu ufuna ukuzuza inhliziyo yomuntu, ufuna ukuhlala enhliziyweni yomuntu—lokhu kuchaza ukuthini? Ingabe kuchaza ukuthi uNkulunkulu ufuna abantu ukuthi babe izithombe Zakhe ezidlaliswayo, imishini Yakhe? (Cha.) Ngakho ingabe yini inhloso kaNkulunkulu? Ingabe ukhona yini umehluko phakathi kukaNkulunkulu efuna ukuhlala enhliziyweni yomuntu kanye nokuhlala ngendluzula kukaSathane, ukuphatha kwakhe umuntu? (Yebo.) Ukuphi umehluko? Ungangitshela ngokucacile? (USathane ukwenza ngesihluku kanti uNkulunkulu udedela umuntu ukuthi azinikele.) Ngabe yilona umehluko? Uzoyenzani uNkulunkulu inhliziyo yakho? Futhi ngaphandle kwalokho, uNkulunkulu ufunelani ukuhlala kuwena? Ingabe nikuqonda kanjani ezinhliziyweni zenu ukuthi “uNkulunkulu uhlala enhliziyweni yomuntu?” Kufanele senze okulungile kuNkulunkulu lapha, ngaphandle kwalokho abantu bayohlale bengaqondisi bese becabanga bethi: “UNkulunkulu njalo ufuna ukuhlala kimina. Kungani efuna ukuhlala kimi? Angifuni ukuba kube khona ohlala kimi, ngifuna ukuba yimi nje. Uthi uSathane uhlala kubantu, kodwa uNkulunkulu naye uhlala kubantu: Ingabe lezi zinto azifani? Angifuni ukuvumela noma ubani ukuthi ahlale kimi. Ngiyimi.” Yini umehluko lapha? Thatha umzuzu ukukucabanga lokhu. Ngiyanibuza, ukuthi ingabe ukuthi “UNkulunkulu uhlala kumuntu” yisisho esingasho lutho? Ingabe ukuhlala kukaNkulunkulu kumuntu kuchaza ukuthi uphila ezinhliziyweni zenu futhi ungamela wonke amazwi enu nokwenza kwenu? Uma ekutshela ukuthi hlala, ungalokotha ungemi? Uma ekutshela ukuthi hamba uye empumalanga uyalokotha ungayi entshonalanga? Ingabe ukuthi kuhlalwe kuwe kuchaza into efana nale? (Cha akunjalo. UNkulunkulu ufuna umuntu akuphile lokho uNkulunkulu anakho nayikho.) Kuyo yonke le minyaka eminingi uNkulunkulu asephathe umuntu emsebenzini Wakhe kumuntu kuze kube manje kulesi sigaba sokugcina, imuphi umphumela ohloswe kumuntu ngawo wonke amazwi uNkulunkulu awakhulumile? Ingabe kuzoba ukuthi umuntu aphile lokho uNkulunkulu anakho nayikho? Uma sibuka incazelo eqondile yokuthi “uNkulunkulu uhlala enhliziyweni yomuntu,” kungathi uNkulunkulu uthatha inhliziyo yomuntu futhi ahlale kuyona, aphile kuyona futhi akabe esaphinde aphume; Uba yinkosi yenhliziyo yomuntu futhi wazi ukubusa nokuhlela inhliziyo yomuntu ngomathanda, ukuze umuntu enze noma yini uNkulunkulu amtshela ukuthi makayenze. Kuleli zinga lencazelo, kungathi wonke umuntu usephenduke uNkulunkulu, unobuyena bukaNkulunkulu, unesimo sikaNkulunkulu. Ngakho esimweni esinjalo, ingabe umuntu angazenza naye izenzo zikaNkulunkulu? Ingabe “ukuhlala” kungachazwa ngale ndlela? (Cha.) Ngakho, kuyini? Nginibuza lokhu: Ingabe wonke amazwi neqiniso uNkulunkulu alinika umuntu yisambulo sengqikithi kaNkulunkulu nalokho anakho nayikho? (Yebo.) Lokhu kunesiqinisekiso. Kodwa ingabe wonke amazwi uNkulunkulu awanika umuntu akaNkulunkulu uqobo Lwakhe ukuba awenze, akaNkulunkulu ukuba abe nawo? Thatha umzuzu ukucabanga ngakho. Uma uNkulunkulu ahlulela umuntu, ukwenza lokhu ngenxa yani? Avelaphi la mazwi? Yini equkethwe yila mazwi uNkulunkulu awakhulumayo lapho ehlulela umuntu? Ingabe asuselwa kuphi? Ingabe asuselwa esimweni somuntu esonakele? (Yebo.) Ngakho ingabe umphumela ofezwa ukwahlulelwa komuntu nguNkulunkulu ususelwa engqikithini kaNkulunkulu? (Yebo.) Ngakho ingabe ukuhlala kukaNkulunkulu kumuntu kuyisisho esingasho lutho? Ngokuqinisekile, akunjalo. Ngakho kungani uNkulunkulu esho la mazwi kumuntu? Ingabe yini inhloso Yakhe ngokusho la mazwi? Ingabe ufuna ukusebenzisa la mazwi ukuze awenze ukuphila komuntu? (Yebo.) UNkulunkulu ufuna ukusebenzisa lonke leli qiniso alikhulumile kula mazwi ukuze libe ukuphila komuntu. Uma umuntu ethatha lonke leli qiniso kanye nezwi likaNkulunkulu aphinde aliguqulele empilweni yakhe, angakwazi umuntu ukulalela uNkulunkulu ngaleso sikhathi? Ingabe umuntu angamesaba uNkulunkulu lapho? Ingabe umuntu angabalekela ububi lapho? Uma umuntu esefike kuleli qophelo, angakwazi lapho ukulalela ubukhosi nokuhlela kukaNkulunkulu? Ingabe umuntu usesimweni sokuthobela igunya likaNkulunkulu? Lapho abantu abanjengoJobe noPetru befika emphelandaba, lapho impilo yabo ingathathwa ngokuthi seyivuthiwe, lapho sebenokuqonda kwangempela ngoNkulunkulu—uSathane usengabahola abasuse? USathane usengahlala kubo? USathane usengaphatha ngenkani? (Cha.) Ngakho hlobo luni lomuntu lolu? Ingabe umuntu angazuzwa ngokuphelele uNkulunkulu? (Yebo.) Kuleli zinga lomqondo, ingabe nilubona kanjani lolu hlobo lomuntu osezuzwe ngokuphelele uNkulunkulu? KuNkulunkulu, kulezi zimo, uvele esehlala enhliziyweni yalo muntu. Kodwa lo muntu uzizwa kanjani? Ingabe izwi likaNkulunkulu, igunya likaNkulunkulu kanye nendlela kaNkulunkulu kuphenduka impilo kumuntu, bese le mpilo ithatha yonke ingqikithi yomuntu futhi yenze ukuthi lokho akuphilayo nengqikithi yakhe kwanele ukwenelisa uNkulunkulu? KuNkulunkulu, ingabe inhliziyo yesintu ngalowo mzuzwana isihlala Yena? (Yebo.) Ingabe niliqonda kanjani leli zinga lomqondo manje? Ingabe uMoya kaNkulunkulu ohlala kuwe? (Cha, yizwi likaNkulunkulu elihlala kithi.) Yindlela kaNkulunkulu nezwi likaNkulunkulu eselibe ukuphila kwakho, futhi yiqiniso eselibe ukuphila kwakho. Ngalesi sikhathi, umuntu unempilo evela kuNkulunkulu, kodwa ngeke sithi le mpilo impilo kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi, asikwazi ukuthi impilo umuntu okufanele ayithole ezwini likaNkulunkulu yimpilo kaNkulunkulu. Ngakho akukhathaleki ukuthi umuntu umlandela isikhathi eside kangakanani uNkulunkulu, akukhathaleki ukuthi maningi kangakanani amazwi umuntu awathola kuNkulunkulu, umuntu akasoze aba uNkulunkulu. Ingabe lokhu kulungile? (Yebo.) Ngisho noma ngelinye ilanga uNkulunkulu angathi, “Sengihlala enhliziyweni yakho, usunempilo Yami,” ungabe usuzizwa ukuthi unguNkulunkulu? (Cha.) Ingabe ungaphenduka ube yini? Ngeke yini ube nokulalela uNkulunkulu ngokuphelele? Ngeke yini inhliziyo yakho igcwaliswe ukuphila uNkulunkulu akunike kona? Lokhu ukubonakaliswa okujwayeleke kakhulu lapho uNkulunkulu ehlala enhliziyweni yomuntu. Lokhu kuyiqiniso. Ngakho uma ukubuka ngakulesi sibonakaliso, umuntu angakwazi ukuba uNkulunkulu? (Cha.) Uma umuntu esetholile lonke izwi likaNkulunkulu, uma umuntu esekwazi ukwesaba uNkulunkulu nokubalekela okubi, umuntu angakwazi ukuthi abese ethatha ubunjalo bukaNkulunkulu? Umuntu angakwazi ukuba nobuqu nengqikithi kaNkulunkulu? (Cha.) Akukhathaleki ukuthi kwenzekani, umuntu uselokhu engumuntu, ekugcineni. Uyisidalwa; uma usuthole izwi likaNkulunkulu kuNkulunkulu futhi wathola indlela kaNkulunkulu, uba nempilo kuphela evela ezwini likaNkulunkulu futhi awusoze waba uNkulunkulu.

Uma sibuyela esihlokweni sethu okwamanje, nginibuze umbuzo—u-Abrahama wabe engcwele noma cha? (Cha.) Akanjalo, futhi uyakuqonda lokhu manje, angithi? Ingabe uJobe ungcwele? (Cha.) Kulobu bungcwele kukhona ingqikithi kaNkulunkulu. Umuntu akanayo ingqikithi kaNkulunkulu noma isimo sikaNkulunkulu. Ngisho noma umuntu esezwe onke amazwi kaNkulunkulu futhi wahloma ngobunjalo bawo, umuntu akasoze aba nengqikithi kaNkulunkulu engcwele; umuntu ngumuntu. Niyaqonda, akunjalo? Ngakho nisiqonda kanjani lesi sisho esithi “UNkulunkulu uhlala enhliziyweni yomuntu” manje? (Amazwi kaNkulunkulu, indlela kaNkulunkulu kanye neqiniso Lakhe okuba impilo yomuntu.) Seniwazi ngekhanda la magama. Ngethemba ukuthi manje senizoba nokuqonda okujulile kakhudlwana. Abanye abantu bangathi, “Ngakho kungani uthi izithunywa zikaNkulunkulu kanye nezingelosi azingcwele?” Ingabe nicabangani ngalo mbuzo? Mhlawumbe anikaze niwucabange ngaphambilini. Ngizosebenzisa isibonelo esilula: Uma uvula irobhothi, liyakwazi ukudansa nokukhuluma, futhi uyaqonda lokho elikushoyo. Ungalibiza ngokuthi, liyathandeka futhi liyakhwishiza, kodwa ngeke liqonde ngoba alinayo impilo. Uma ucisha umthombo wamandla alo, liyakwazi ukunyakanyakaza? Uma leli robhoti livulwa ukuba lisebenze, ungabona ukuthi liyakhwishiza futhi lihle. Uyalihlola, noma ukuhlola okunohlonze noma ukuhlola okukha phezulu, kodwa akukhathaleki ukuthi kunjani, uyalibona linyakaza. Kodwa uma ucisha amandla alo, uyabona noma uhlobo oluthile lwesimilo kulo? Ingabe uyalibona ukuthi linengqikithi ethile? Ingabe uyaqonda incazelo yalokho engikushoyo? (Yebo.) Okuwukuthi, nakuba leli robhothi linganyakaza futhi lime, angeke ulichaze ngokuthi linengqikithi ethile. Ingabe akulona iqiniso leli? Ngeke sisaxoxa ngalokhu. Kwanele ukuthi nibe nokuqonda okwamukelekile ngencazelo. Asiphethe ingxoxo yethu lapha. Nisale kahle!

Disemba, 17 2013

Imibhalo yaphansi:

a. “Isibekelo sokuqinisa ibhande” yiqhinga lomlingo elisetshenziswa umfundisi uTang Sanzang enovelini ethi Uhambo Oluya Entshonalanga. Usebenzisa lesi sibekelo ukulawula uSun Wukong ngokuqinisa ibhande lensimbi elizungeze ikhanda likaSun Wukong, emdalela ukuphathwa yikhanda elibuhlungu, ngalokho emlawula. Sesiphenduke isingathekiso sokuchaza into ebopha umuntu.

Okwedlule: UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III

Okulandelayo: UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele V

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Indlela … (6)

Ukufikisiwa kwethu esikhathini sanamuhla kungenxa yomsebenzi kaNkulunkulu, kungalokho futhi singabasindile ohlelweni lukaNkulunkulu...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp