Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

24 Umbuso

I

Umbuso, idolobha labangcwele, umbuso kaKristu.

Embusweni, umcebo nenkazimulo kaNkulunkulu kuyabonakala.

Unyazi luphuma eMpumalanga futhi lukhanyise eNtshonalanga.

Ukukhanya kwangempela kulapha, izwi likaNkulunkulu livele lisenyameni.

UMsindisi kudala ebuyile, ehla phezu kwefu elimhlophe.

Abangcwele namuhla bahlwithiwe phambi kwesihlalo sobukhosi ukuze bakhonze uNkulunkulu.

Abangcwele bakudala bavukile futhi ukuma baqine ezinsukwini zokugcina.

Abangcwele bashushiswa ngonya eChina, izwe lamadimoni.

Umlando weminyaka engaphezu kwezinkulungwane eziyisithupha, abangcwele bachithe igazi futhi bakhala izinyembezi,

bengakwazi ukuya ekhaya, bentanta besuka endaweni beya kwenye, bengenandawo yokubeka ikhanda.

Emgodini wosizi, ubumnyama okungakhanyi langa kubo, amabutho kaSathane ayadansa.

Iminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha yempi, igazi nezinyembezi kungenisa ukufika kombuso.

II

Sizwa izwi likaNkulunkulu futhi sihlwithwa phambi kwesihlalo Sakhe sobukhosi.

Sizwa ukwahlulela kukaKristu futhi singena edilini lomshado weMvana.

Sithola ukuhlanzwa ezandleni zikaNkulunkulu futhi sibona ukulunga nobungcwele Bakhe.

Sinqotshiwe futhi sipheleliswe ngamazwi kaNkulunkulu, sithola insindiso Yakhe yezinsuku zokugcina.

Ngidumisa futhi ngicule kakhulu ngezenzo ezimangalisayo zikaNkulunkulu uSomandla.

Ngethula indumiso engapheli esimweni esilungile sikaNkulunkulu uSomandla.

Ngiyahalalisa futhi ngigxume ngokuhlakanipha nokuba namandla onke kukaNkulunkulu uSomandla.

Angikwazi ukuthanda ngokwanele ukuthoba nokufihlakala kukaNkulunkulu uSomandla.

Ngikwazi ukukhokha uthando lukaNkulunkulu, inhliziyo yami izwa ubuhlungu nokuba necala.

Ngingumuntu onenhliziyo nomoya, ngakho kungani ngingakwazi ukuthanda uNkulunkulu?

UNkulunkulu uyisisekelo sami, ngingesabani? Nginikela ukuphila kwami ekulweni noSathane kuze kube sekugcineni.

UNkulunkulu uyasiphakamisa, kufanele sishiye konke emuva futhi silwele ukufakazela uKristu.

UNkulunkulu uyokwenza intando Yakhe emhlabeni.

Ngiyolungisa uthando nokwethembeka kwami futhi ngikunikele konke kuNkulunkulu.

Ngiyokwamukela ngenjabulo ukubuya kukaNkulunkulu lapho ehla ngenkazimulo,

bese ngihlangana Naye futhi lapho umbuso kaKristu ubonakala.

III

UKristu ufike emhlabeni njengomuntu, embethe inyama ukuzolwa.

Wesula izinyembezi zabangcwele, futhi ubasindisa kuSathane.

Siyabazonda odeveli, izitha ezinkulu zikaNkulunkulu.

Amacala abo anegazi awanakubalwa, ashiya izinkumbulo ezicace kakhulu.

Sigcwaliswe ngenzondo enamandla, futhi intukuthelo yethu ayisakwazi ukuvinjwa.

Siyamphika uSathane, sithandazela ukuba uSathane ahlulelwe nokuba odeveli bajeziswe kanzima.

Ngeke kube nokubuyisana, sifunga ukulwa nabo kuze kube sekugcineni.

Ukubhidlizwa kombuso kaSathane kuphela okungaphungula inzondo ezinhliziyweni zethu.

Ebunzimeni kuphuma amabutho amaningi amahle anqobile.

Siyanqoba ngoNkulunkulu futhi siba wubufakazi bukaNkulunkulu.

Bheka osukwini uNkulunkulu azuza ngalo inkazimulo, lufika ngomfutho ongenakuvinjwa.

Bonke abantu bagelezela kule ntaba, behamba ekukhanyeni kukaNkulunkulu.

Ubuhle obukhulu obungalingani nalutho bombuso kufanele bubonakale emhlabeni wonke.

Ikusasa lombuso liyakhanya futhi alinamkhawulo; uNkulunkulu ufika Ngokwakhe emhlabeni ukuthatha amandla.

Abangcwele bakudala bayavuka futhi ekufeni bese bethokozela izibusiso zaphakade.

Okwedlule:Umbuso KaKristu Usufeziwe Phakathi Kwabantu

Okulandelayo:Ukubonga Nokudumisa KuNkulunkulu USomandla

Okuqukethwe Okuhlobene