Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Gospel Movie - Listen to the Expressions of the Holy Spirit "Gqashula Amaketango" (Iziqeshana)

Ifilimu LeVangeli   1547  

Isingeniso

UFu Jinhua wayeyilungu elidala lebandla eliqhutshwa endlini eChina. Njengamanye amaKristu amaningi, wazinikela ngokuzimisela okukhulu wazinikela eNkosini, futhi wayisebenzela ngokuzikhandla. Wayezethemba, futhi wayecabanga ukuthi ungumuntu oyithanda ngempela iNkosi. Emuva kokulandela iNkosi iminyaka eminingi, wayekholwa ngenhliziyo yakhe yonke ukuthi iBhayibheli laligqugquzelwe uNkulunkulu, futhi wonke amazwi eBhayibheli kwakungamazwi kaNkulunkulu. Ngakho, emqondweni wakhe, wayelinganisa ukukholelwa eNkosini nokukholelwa eBhayibhelini. Wayecabanga ukuthi labo ababesuka eBhayibhelini babengebizwe ngabalandeli beNkosi. Wayekholelwa nasekutheni kwakudingeka alandele iBhayibheli ukuze ahlwithelwe embusweni wasezulwini uma iNkosi seyehla namafu. Ngakho kwathi uma iqoqo labantu beqala ukufakaza ngomsebenzi wezinsuku zokugcina kaNkulunkulu uSmandla, uFu Jinhau wakholelwa kwinkolelo ze yabafundisi benkolo kanye nabantu abadala kwezokholo, futhi wangafuna ukwenza olunye uphenyo ngezinye izinto. Ngelinye ilanga, uFu Jinhau wavakashela uDadewethu uHe, oyilungu lebandla. UDadewethu uHe wakhuluma ngokudideka kwakhe: "Iziphrofetho ezimayelana nokubuya kweNkosi sezigcwalisekile zonke, futhi iNkosi kumele ngabe seyibuyile vele. Pho kungani singakubonanga ukwehla kweNkosi emafwini kuze kube yimanje?" Uzakwabo uFang Jianjie naye wathi: Izinyanga ezine zegazi sezibonakele, okusho ukuthi izibhicongo ezinkulu sezisosehlela. Ngokweziphrofetho zasezincwadini zabaphrofethi kanye neNcwadi yeSambulo, iBandla lasePhiladelphia lizohlwithwa ngaphambi kwezibhicongo ezinkulu, futhi uNkulunkulu uzogcwalisa izinceku nezincekukazi Zakhe ngoMoya Wakhe ukuze kugcwaliswe iqoqo labanqobi ngaphambi kwezibhicongo. Uma singahlwithwanga ngaphambi kwesibhicongo, kunamathuba amaningi okuthi sibhubhe kulezi zibhicongo. Kodwa manje, "Ukukhanya KwaseMpumalanga" kufakaze ngokuthi iNkosi uJesu seyibuyile, Waveza iqiniso, futhi Waphelelisa iqoqo labanqobi. Ingabe lokhu kuyazigcwalisa iziphrofetho eziseBhayibhelini? Ingabe Ukukhanya KwaseMpumalanga kungukubonakaliswa kweNkosi nomsebenzi Wayo? Emuva kokulalela ozakwabo, uFu Jinhawu wacabanga ngokujulile futhi waqala ukuhlola lezi zindaba kabusha …

Wamukelekile ukuthwebula i-app yeBandla LikaNkulunkulu uSomandla:

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Okuqukethwe kule vidiyo kuhunyushwe konke abahumushi abangongcweti. Nokho, ngenxa yokwehlukana ngokolimi njll., inani elincane lokunganembi aligwemeki. Uma uthola noma yikuphi ukunganembi okunjalo, sicela ubheke umbhalo wokuqala wesiShayina, futhi ukhululeke ukusithinta usazise.

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.