Ukwazi UNkulunkulu 2

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 31)

Ngemva nje kokudala isintu, uNkulunkulu waqala ukuxhumana nomuntu wakhuluma naye, isimo Sakhe saqala ukubonakala kumuntu. Ngamanye amazwi, kusukela ngesikhathi uNkulunkulu aqala ngaso ukuxhumana nesintu waqala ukusiveza obala kumuntu, ingqikithi Sakhe nalokho anakho kanye nalokho ayikho. Kungakhathaleki ukuthi abantu bakuqala noma banamuhla bayakwazi ukusibona noma ukusiqonda, ngamafuphi uNkulunkulu ukhuluma nabantu futhi asebenze phakathi kwabo, embule isimo Sakhe futhi aveze ingqikithi Sakhe—okuyiqiniso elingenakuphikwa yinoma imuphi umuntu. Lokhu kuphinde kusho ukuthi isimo sikaNkulunkulu, ingqikithi sikaNkulunkulu, nalokho anakho nayikho kuhlale kuhamba phambili futhi kwembulwa njengoba esebenza futhi exhumana nabantu. Akakaze amfihlele lutho umuntu, kunalokho usenza sibe sobala futhi wenza isimo Sakhe saziwe ngaphandle ngokubamba okuthile. Ngakho uNkulunkulu wethemba ukuthi umuntu angamazi futhi asiqonde isimo nesiqu Sakhe. Akafisi ukuthi umuntu abheke isimo nesiqu Sakhe njengezinto ezingeke ziqondakale kuze kube phakade, futhi akafuni isintu sibheke uNkulunkulu njengempicabadala engasoze yasombululwa. Kulapho isintu sazi khona uNkulunkulu kuphela lapho singazi khona indlela eya phambili futhi sikwazi ukwamukela isiqondiso sikaNkulunkulu, futhi isintu esifana nalesi kuphela esingaphila ngaphansi kokubusa kukaNkulunkulu, ekukhanyeni futhi sithole izibusiso zikaNkulunkulu.

Amazwi nesimo okuhanjiswa phambili futhi kwembulwa uNkulunkulu kumelela intando Yakhe, futhi kumelela ingqikithi Yakhe. Lapho uNkulunkulu exhumana nomuntu, kungakhathaleki ukuthi uthini noma wenzani, noma ukuthi wembula siphi isimo, noma ukuthi umuntu usibheka kanjani ingqikithi kaNkulunkulu nalokho anakho nayikho, bonke bamelela intando kaNkulunkulu—intando kaNkulunkulu ngomuntu. Lokhu akungatshazwa! Intando kaNkulunkulu ngesintu yilokho afuna abantu babe yikho, lokho afuna bakwenze, indlela afuna baphile ngayo, nendlela afuna bakwazi ngayo ukufeza ukugcwaliseka kwentando kaNkulunkulu. Ingabe lezi zinto azinakwehlukaniseka nesiqu sikaNkulunkulu? Ngamanye amazwi, uNkulunkulu uhambisa phambili isimo Sakhe nakho konke anakho nayikho ngesikhathi esisodwa nenza ngaso izimfuno zomuntu. Awekho amanga, ukuzenzisa, ukukhohlisa, nokufekethisa. Kodwa kungani umuntu ehlulwa ukwazi, futhi kungani engakaze asiqonde ngokucacile isimo sikaNkulunkulu? Futhi kungani engakaze ayiqaphele intando kaNkulunkulu? Lokho uNkulunkulu akwembulayo futhi akubeke phambili yilokho uNkulunkulu Uqobo Lwakhe anakho nayikho, futhi kungubude nobubanzi besimo Sakhe seqiniso—ngakho kungani umuntu engaboni? Kungani umuntu engafinyeleli olwazini olunembile? Kunesizathu esibalulekile salokhu. Siyini lesi sizathu? Kusukela esikhathini sendalo, umuntu akakaze abheke uNkulunkulu njengoNkulunkulu. Ezikhathini zakuqala, kungakhathaleki ukuthi uNkulunkulu wayenzani ngomuntu, umuntu ayeqeda kumdala, umuntu wayemphatha ngendlela edlula aphatha ngayo umngani wakhe, njengothile ayencike kuye, owayengenalwazi noma ukuqonda ngoNkulunkulu. Okusho ukuthi, umuntu wayengazi ukuthi busho ukuthini lobu Buntu—lobu Buntu ayencike kubo buhambisana naye—babuyingqikithi kaNkulunkulu, futhi wayengazi ukuthi lobu Buntu yibo obabubusa zonke izinto. Kalula nje, abantu bangaleso sikhathi babengamqapheli nhlobo uNkulunkulu. Babengazi ukuthi amazulu nomhlaba nazo zonke izinto kwakudalwe Nguye, futhi babenganaki ukuthi uvelaphi, nalokho ayeyikho. Yiqiniso, ngaleso sikhathi uNkulunkulu wayengafuni umuntu amazi, noma amqonde, noma aqonde konke akwenza, noma azi intando Yakhe, ngoba lezi kwakuyizikhathi zakuqala endalweni yesintu. Lapho uNkulunkulu eqala ukulungiselela umsebenzi weNkathi Yomthetho, uNkulunkulu wenza izinto ezithile kumuntu, waqala nokumnikeza izimfuno Zakhe, emtshela ukuthi angayenza kanjani iminikelo futhi angamkhonza kanjani uNkulunkulu. Umuntu waqala lapho ukwazi izinto ezithile ngoNkulunkulu, yilapho azi khona umehluko phakathi komuntu noNkulunkulu, nokuthi uNkulunkulu Nguye owadala isintu. Lapho umuntu azi ukuthi uNkulunkulu wayenguNkulunkulu nokuthi umuntu wayengumuntu, kwaba negebe elithile phakathi kwakhe noNkulunkulu, kodwa noma kunjalo uNkulunkulu akazange afune ukuthi umuntu abe nolwazi olunzulu noma ukuqonda okujulile Ngaye. Ngakho, uNkulunkulu wenza izimfuno ezingafani kumuntu ngokusekelwe ezigabeni nasezimweni zomsebenzi Wakhe. Nibonani kulokhu? Iziphi izimpawu zesimo sikaNkulunkulu enizibonayo? Ingabe uNkulunkulu ungokoqobo? Ingabe izimfuno zikaNkulunkulu kumuntu ziyafaneleka? Ezikhathi zakuqala zokulandela indalo kaNkulunkulu yesintu, lapho uNkulunkulu esezofeza umsebenzi wokunqoba nokuphelelisa umuntu, futhi engakhulumanga amazwi amaningi kumuntu, wafuna okuncane kubantu. Kungakhathaleki ukuthi umuntu wenzani nokuthi wayeziphatha kanjani—ngisho noma enza izinto ezithile ezicasula uNkulunkulu—uNkulunkulu wakuthethelela konke, futhi wangakunaka konke. Lokhu kungenxa yokuthi uNkulunkulu wayazi ukuthi wayemnikeni umuntu, nokuthi yini eyayikumuntu, futhi ngaleyo ndlela azi izinga lezimfuno okufanele azifune kumuntu. Ngisho noma izinga lezimfuno Zakhe laliphansi kakhulu ngaleso sikhathi, lokhu kwakungasho ukuthi isimo Sakhe sasingesikhulu, noma ukuthi ukuhlakanipha namandla Akhe kwakungamazwi angathi shú. Kumuntu, iyodwa kuphela indlela yokwazi isimo sikaNkulunkulu noNkulunkulu Uqobo Lwakhe: ukulandela izinyathelo zomsebenzi wokuqondisa kaNkulunkulu nowokusindisa isintu, nokwamukela amazwi uNkulunkulu awakhuluma esintwini. Uma azi lokho uNkulunkulu anakho nayikho, nesimo sikaNkulunkulu, ingabe umuntu usayofuna ukuba uNkulunkulu ambonise ubuntu Bakhe obungokoqobo? Umuntu ngeke alinge, ngoba ukuqonda isimo sikaNkulunkulu nalokho anakho nayikho, kuyosho ukuthi wayesembonile kakade uNkulunkulu weqiniso Uqobo Lwakhe, nokuthi wayeyobe esebubonile kakade ubuntu Bakhe obungokoqobo. Lona umphumela ongenakugwenywa.

Njengoba umsebenzi necebo likaNkulunkulu kuzolokhu kuqhubekela phambili, futhi ngemva kokuthi uNkulunkulu emise isivumelwano sothingo nomuntu njengophawu lokuthi ngeke aphinde abhubhise umhlaba ngozamcolo, uNkulunkulu waba nesifiso esinamandla sokuzuza labo abangaba mqondo-munye Naye. Ngakho akakaze abe nesifiso esiphuthuma kanje sokuzuza labo abakwazi ukwenza intando Yakhe emhlabeni, futhi ngaphezu kwalokho, sokuzuza iqembu labantu elizokwazi ukuphunyuka emandleni obumnyama, lingaboshelwa kuSathane, likwazi ukufakaza Ngaye emhlabeni. Ukuzuza iqembu elinjalo labantu kwakuyisifiso esidala sikaNkulunkulu, into ayeyilindile kusukela ngesikhathi sokudala. Ngakho, akunandaba ukusebenzisa kukaNkulunkulu uzamcolo ukuze abhubhise izwe, noma isivumelwano Sakhe nabantu, intando Yakhe, isimo sengqondo, icebo, futhi unethemba lokuthi bonke bazoba yinto eyodwa. Ayefuna ukukwenza, okuyinto ayeyilangazelela isikhathi eside sendalo, kwakuwukuzuza isintu ayefuna ukusizuza—ukuzuza iqembu labantu elizoqonda futhi lazi isimo Sakhe, futhi liqonde intando Yakhe, iqembu elizokwazi ukumkhonza. Iqembu elinjalo labantu likwazi ngempela ukufakaza Ngaye, futhi kungashiwo ukuthi liyizethenjwa Zakhe.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 32)

UNkulunkulu Uthembisa Ukunika U-Abrahama Indodana

UGenesise 17:15-17 Futhi uNkulunkulu wathi ku-Abrahama, NgoSarayi umkakho, ungabe usambiza ngokuthi uSarayi, kodwa igama lakhe sekuzoba uSara. Futhi ngizombusisa, bese ngikunika indodana okungeyakhe naye: yebo, ngizombusisa, futhi kumele abe unina wezizwe; amakhosi abantu ayophuma kuye. U-Abrahama wabe esewa ngobuso, futhi wahleka, futhi wathi enhliziyweni yakhe, Ingabe oneminyaka eyikhulu ubudala angazalelwa umntwana? noSara, oneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye ubudala, angazala?

UGenesise 17:21-22 Kodwa isivumelwano Sami ngiyosimisa no-Isaka, uSara azokuzalela yena ngalesi sikhathi esibekiwe ngonyaka ozayo. Wabe esehamba wamshiya eseqede ukukhuluma naye, futhi uNkulunkulu wanyuka eshiya u-Abrahama.

Akekho Ongaphazamisa Umsebenzi UNkulunkulu Anqume Ukuwenza

Ngakho senizwile ngendaba ka-Abrahama. Wakhethwa uNkulunkulu ngemva kokuba uzamcolo ubhubhise izwe, igama lakhe kwakungu-Abrahama, futhi lapho eneminyaka eyikhulu, umkakhe uSara enengamashumi ayisishiyagalolunye, uNkulunkulu wabathembisa. Isiphi isithembiso uNkulunkulu asenza kuye? UNkulunkulu wathembisa lokhu imibhalo ekhuluma ngakho: “Futhi ngizombusisa, bese ngikunika indodana okungeyakhe naye.” Zazinjani izimo ngesikhathi uNkulunkulu emthembisa ukuthi uzozala indodana? ImiBhalo isinikeza lokhu kulandisa okulandelayo: “U-Abrahama wabe esewa ngobuso, futhi wahleka, futhi wathi enhliziyweni yakhe, Ingabe oneminyaka eyikhulu ubudala angazalelwa umntwana? noSara, oneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye ubudala, angazala?” Ngamanye amazwi, laba bashadikazi abase bekhulile base beshiywe isikhathi sokuzala izingane. Yini eyenziwa u-Abrahama ngemva kokuba uNkulunkulu enze lesi sithembiso Sakhe kuye? Wawa ngobuso bakhe, wahleka, wathi enhliziyweni yakhe, “Ingabe oneminyaka eyikhulu ubudala angazalelwa umntwana?” U-Abrahama wayekholwa ukuthi akunakwenzeka—okusho ukuthi wayekholwa ukuthi isithembiso sikaNkulunkulu sasiyihlaya nje. Ngokombono womuntu, kwakungenakwenzeka lokhu kumuntu, kanjalo nakuNkulunkulu. Mhlawumbe ku-Abrahama kwakuhlekisa: UNkulunkulu wadala umuntu, kodwa kubonakala sengathi akazi ukuthi umuntu omdala kangaka ngeke esakwazi ukuzala abantwana; ubona sengathi angangenza ngithole umntwana, uthi uzonginika indodana—nakanjani lokho ngeke kwenzeke! Ngakho, u-Abrahama wawa ngobuso wahleka, wathi enhliziyweni yakhe: Akunakwenzeka—uNkulunkulu uhlekisa ngami, lokhu akunakuba iqiniso! Akawakholwanga amazwi kaNkulunkulu. Ngakho, emehlweni kaNkulunkulu, u-Abrahama kwakunhloboni yomuntu? (Olungile.) Nifundephi ukuthi wayelungile? Nicabanga ukuthi bonke laba uNkulunkulu athi balungile, baphelele, abantu abahamba noNkulunkulu. Ninamathela emfundisweni! Kumele nibone ngokucacile ukuthi lapho uNkulunkulu echaza umuntu, akakwenzi lokho ngokungemthetho. Lapha, uNkulunkulu akazange athi u-Abrahama wayelungile. Enhliziyweni Yakhe, uNkulunkulu unamazinga akala ngawo wonke umuntu. Nakuba uNkulunkulu engazange asho ukuthi u-Abrahama wayenhloboni yomuntu, mayelana nokuziphatha kwakhe, wayenanhloboni yokholo u-Abrahama kuNkulunkulu? Ingabe lwalukha phezulu? Noma wayenokholo olukhulu? Cha kwakungenjalo! Ukuhleka kwakhe nemicabango yakhe kwakubonisa ukuthi wayengubani, njengoba kunjalo nangenkolelo yenu yokuthi wayelungile kodwa imane iyimicabango nje yenu, iwukusebenzisa imfundiso ngokungaboni, iwumbono onobudedengu. Ingabe uNkulunkulu wabona uhleko luka-Abrahama kanye nezinkulumo zakhe ezingatheni, wazi ngazo? UNkulunkulu wayazi. Kodwa ingabe uNkulunkulu wayezokuguquka lokho ayesekunqumile? Cha! Lapho uNkulunkulu ehlela futhi enquma ukuthi wayezokhetha lo muntu, indaba yase iqediwe kakade. Imicabango yomuntu nokuziphatha kwakhe kwakungeke nakancane kube nomthelela kuNkulunkulu; uNkulunkulu wayengeke amane aguqule icebo Lakhe, futhi wayengeke athikameze icebo Lakhe ngenxa yokuziphatha komuntu, okungenzeka kuwubulima. Yini kanti elotshwe kuGenesise 17:21-22? “Kodwa isivumelwano Sami ngiyosimisa no-Isaka, uSara azokuzalela yena ngalesi sikhathi esibekiwe ngonyaka ozayo. Wabe esehamba wamshiya eseqede ukukhuluma naye, futhi uNkulunkulu wanyuka eshiya u-Abrahama.” UNkulunkulu akazange akunake ngisho nakancane okwakucatshangwa futhi kukhulunywa u-Abrahama. Wayekwenza ngasiphi isizathu lokhu? Ngenxa yokuthi ngaleso sikhathi, uNkulunkulu wayengaceli ukuthi umuntu abe nokholo olukhulu, noma ukuthi abe nolwazi olunzulu ngoNkulunkulu, noma ukuthi akwazi ukuqonda okwakwenziwa nokwakushiwo uNkulunkulu. Ngakho, uNkulunkulu akacelanga ukuba umuntu akuqonde ngokugcwele lokho ayenqume ukukwenza, noma abantu ayezimisele ukubakhetha, noma imiyalo yezenzo Zakhe, ngoba isimo somuntu sasingenele. Ngaleso sikhathi, uNkulunkulu wayekwazisa konke okwakwenziwa u-Abrahama, nokho yena waziphatha ngendlela ejwayelekile. Akakwenqabanga, kodwa wamane wathi: “USara uzokuzalela u-Isaka ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo.” KuNkulunkulu, ngemva kokusho la mazwi, le ndaba yaba ngokoqobo; emehlweni kaNkulunkulu lokho okwakuzofezwa yicebo Lakhe kwase kwenzekile kakade. Futhi ngemva kokuphothula amalungiselelo ngalokhu, uNkulunkulu wahamba. Okwenziwa umuntu noma akucabangayo, akuqondayo, namacebo omuntu—akukho kulokhu okubandakanya ubuhlobo noNkulunkulu. Konke kwenzeka ngokwecebo likaNkulunkulu, ekuqhubekeni nezikhathi nezigaba zikaNkulunkulu. Njengomyalo womsebenzi kaNkulunkulu. UNkulunkulu akagxambukeli kunoma yini umuntu ayicabangayo noma ayaziyo, futhi akahlukani necebo Lakhe, noma ashiye umsebenzi Wakhe, ngenxa yokuthi umuntu akakholwa futhi akaqondi. Ngakho amaqiniso afezwa ngokwecebo nomcabango kaNkulunkulu. Lokhu kuqinisekisa lokhu esikufunda eBhayibhelini: UNkulunkulu wabangela u-Isaka ukuba azalwe ngesikhathi ayesibekile. Ingabe amaqiniso abonisa ukuthi ukuziphatha komuntu kwawenza waba nzima umsebenzi kaNkulunkulu? Awuphazamisekanga umsebenzi kaNkulunkulu! Ingabe ukholo oluncane lomuntu kuNkulunkulu, nemibono nemicabango yakhe ngoNkulunkulu kuyawuthinta umsebenzi kaNkulunkulu? Cha, akuwuthinti! Nakancane! Icebo likaNkulunkulu lokuqondisa alithintwa yinoma imuphi umuntu, into, noma indawo. Konke anquma ukukwenza kuyoqedwa futhi kufezwe ngesikhathi esivumelana necebo Lakhe, umsebenzi Wakhe akekho umuntu ongagxambukela kuwo. UNkulunkulu akazinaki ezinye izingxenye zobuwula nokungazi komuntu, ngisho nokunye ukumphika nemibono yabantu Ngaye; kunalokho, enze umsebenzi okumele awenze ngale kwalokho. Lesi isimo sikaNkulunkulu, futhi ukubonakaliswa kwegunya Lakhe.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 33)

U-Abrahama Unikela Ngo-Isaka

UGenesise 22:2-3 Wayesethi, Thatha manje indodana yakho, indodana yakho okuwukuphela kwayo u-Isaka, oyithandayo, bese uya ezweni laseMoriya; bese uyonikela ngaye lapho abe umnikelo wokushiswa entabeni ethile engizokutshela yona. Futhi u-Abraham wabe esevuka entathakusa, wase ebophela imbongolo yakhe, futhi wathatha izinsizwa ezimbili, kanye nendodana yakhe u-Isaka, futhi wacanda izinkuni zomnikelo wokushiswa, wabe esephakama, futhi waya kuleyo ndawo uNkulunkulu ayemtshele yona.

UGenesise 22:9-10 Base befika endaweni uNkulunkulu ayemtshele ngayo; futhi u-Abrahama wakha i-altare khona, wase elungisa izinkuni ngendlela efanele, futhi wabopha u-Isaka indodana yakhe, wase emlalisa phezu kwe-altare lezinkuni. U-Abrahama wayeselula isandla sakhe, wase ethatha ummese ukuba ahlabe ngawo indodana yakhe.

UNkulunkulu Akanandaba Noma Umuntu Uyisiphukuphuku—Akufunayo Nje Ukuthi Umuntu Abe Neqiniso

KuGenesise 22:2, uNkulunkulu wanika u-Abrahama lo myalo: “Thatha manje indodana yakho, indodana yakho okuwukuphela kwayo u-Isaka, oyithandayo, bese uya ezweni laseMoriya; bese uyonikela ngaye lapho abe umnikelo wokushiswa entabeni ethile engizokutshela yona.” Injongo kaNkulunkulu yayisobala: Wayetshela u-Abrahama ukuthi anikele ngokuwukuphela kwendodana yakhe u-Isaka, ayeyithanda, ibe umnikelo wokushiswa. Ngokwanamuhla, ingabe umyalo kaNkulunkulu uyangqubuzana nemibono yomuntu? Yebo! Konke uNkulunkulu akwenza ngaleso sikhathi kwakungqubuzana nemibono yomuntu futhi umuntu engakuqondi. Emibonweni yabo, abantu bakholwa yilokhu okulandelayo: Lapho umuntu engakholwa, futhi ecabanga ukuthi akunakwenzeka, uNkulunkulu wamnika indodana, futhi ngemva kokuthola indodana, uNkulunkulu wamcela ukuba anikele ngayo leyo ndodana—yeka isimanga! Yini ngempela uNkulunkulu ayehlose ukuyenza? Yayiyini injongo yangempela kaNkulunkulu? Wamnika ngokungenamibandela u-Abrahama indodana, kodwa futhi wacela u-Abrahama ukuthi naye enze umnikelo ongenambandela. Ingabe lokhu kwakuwukuphaphalaza? Ngokombono womuntu ongahlangene nendaba, lokhu akugcine nje ngokuba ukuphaphalaza kodwa kuphinde kube “ukuzenzela izinkinga ngento engekho.” Kodwa u-Abrahama uqobo wayengakholwa ukuthi uNkulunkulu wayefuna into enkulu kangaka. Nakuba ayenokungabaza, futhi ayenezinsolo ezincane ngoNkulunkulu, wayesakulungele ukwenza umnikelo. Kuleli qophelo, yini oyibonayo eqinisekisa ukuthi u-Abrahama wayezimisele ukunikela ngendodana yakhe? Yini eshiwo kule misho? Umbhalo wokuqala ulandisa ngale ndlela: “Futhi u-Abrahama wabe esevuka entathakusa, wase ebophela imbongolo yakhe, futhi wathatha izinsizwa ezimbili, kanye nendodana yakhe u-Isaka, futhi wacanda izinkuni zomnikelo wokushiswa, wabe esephakama, futhi waya kuleyo ndawo uNkulunkulu ayemtshele yona” (UGenesise 22:3). “Base befika endaweni lapho uNkulunkulu ayemtshele ngayo; futhi u-Abrahama wakha i-altare khona, wase elungisa izinkuni ngendlela efanele, futhi wabopha u-Isaka indodana yakhe, wase emlalisa phezu kwe-altare lezinkuni. Futhi u-Abrahama welula isandla sakhe, wase ethatha ummese ukuba ahlabe ngawo indodana yakhe” (UGenesise 22:9-10). Lapho u-Abrahama elula isandla sakhe, ethatha ummese ukuze ahlabe indodana yakhe, ingabe uNkulunkulu wayekubona lokho ayekwenza? Wakubona. Yonke inqubo—kusukela ekuqaleni, lapho uNkulunkulu ethi u-Abrahama akanikele ngo-Isaka, kuye lapho u-Abrahama ephakamisa khona ummese ukuze ahlabe indodana yakhe—uNkulunkulu wabona inhliziyo ka-Abrahama, kungakhathaleki ukuthi ubuwula bakhe babuyini, ukungazi, nokungamqondi uNkulunkulu, ngaleso sikhathi inhliziyo ka-Abrahama ngoNkulunkulu yayineqiniso, ithembekile, futhi wayezimisele ngempela ngokubuyisa u-Isaka, indodana ayeyinikwe uNkulunkulu, ayibuyisele kuNkulunkulu. Kuye, uNkulunkulu wabona ukulalela—khona kanye ukulalela uNkulunkulu ayekufuna.

Kumuntu, uNkulunkulu wenza okuningi okungaqondakali nokumangalisayo. Lapho uNkulunkulu efisa ukuqondisa othile, lokhu kuqondisa kuvame ukungavumelani nemibono yomuntu, futhi akuqondakali kuye, kodwa futhi yikho kanye lokhu kushayisana nokungaqondi okuyisilingo sikaNkulunkulu novivinyo lomuntu. Nokho, u-Abrahama wayesakwazi ukulalela uNkulunkulu, okwakuyinto eyayibaluleke kakhulu kuye ukuze ahlangabezane nemfuneko kaNkulunkulu. Kulapho kuphela, lapho u-Abrahama akwazi khona ukulalela okufunwa uNkulunkulu, ngesikhathi enikela ngo-Isaka, yilapho uNkulunkulu aqiniseka khona ngempela futhi wasamukela isintu—ngo-Abrahama, ayemkhethile. Kulapho kuphela, lapho uNkulunkulu aqiniseka khona ngokuthi lo muntu ayemkhethile wayeyiqhawe elikhulu elalingafeza isithembiso Sakhe necebo Lakhe lokuqondisa elaliseza. Nakuba kwakuyisilingo novivinyo, uNkulunkulu wajabula, wezwa uthando umuntu analo Ngaye, futhi wazizwa eduduzeka ngesintu ngendlela ayengakaze azizwe ngayo. Ngomzuzu u-Abrahama aphakamisa ngawo ummese wakhe ukuze ahlabe u-Isaka, ingabe uNkulunkulu wamnqanda? UNkulunkulu akamvumelanga u-Abrahama ukuba anikele ngo-Isaka, ngoba uNkulunkulu wayengenazo izinhloso zokuthatha ukuphila kuka-Isaka. Ngakho, uNkulunkulu wamnqanda ngaleso sikhathi u-Abrahama. Ngoba kuNkulunkulu, ukulalela kuka-Abrahama kwamenza waphumelela ovivinyweni, akwenza kwakwanele, futhi uNkulunkulu wayesewubonile umphumela walokho ayehlose ukukwenza. Ingabe lo mphumela wamenelisa uNkulunkulu? Kungashiwo ukuthi lo mphumela wamenelisa uNkulunkulu, ukuthi yilokho okwakufunwa uNkulunkulu, futhi yilokho uNkulunkulu ayelangazelela ukukubona. Ingabe lokhu kuyiqiniso? Nakuba kokunye, uNkulunkulu esebenzisa izindlela ezihlukile ukuze avivinye umuntu ngamunye, ku-Abrahama uNkulunkulu wabona lokho ayekufuna, wabona ukuthi inhliziyo ka-Abrahama yayineqiniso, nokuthi ukulalela kwakhe kwakungenamibandela, futhi yilokhu “kungabi namibandela” uNkulunkulu ayekufuna. Abantu bavame ukuthi, senginikelile ngalokhu, sengidlulile kulokhuya—kungani uNkulunkulu engakaneliseki ngami? Kungani esangihlelela izilingo? Kungani eqhubeka nokungivivinya? Lokhu kufakazela iqiniso elilodwa: UNkulunkulu akakaze abone inhliziyo yakho, futhi akakaze azuze inhliziyo yakho. Okuwukuthi, akakabuboni ubuqotho obunjalo obunjengalapho u-Abrahama ephakamisa khona ummese ukuze ahlabe indodana yakhe ngesandla sakhe futhi ayinikele kuNkulunkulu. UNkulunkulu akakakuboni ukulalela kwakho okungenamibandela, futhi akakaduduzwa nguwe. Kungokwemvelo, ukuthi uNkulunkulu aqhubeke ekulinga. Ingabe akulona iqiniso leli?

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 34)

Isithembiso SikaNkulunkulu Ku-Abrahama

UGenesise 22:16-18 Ngizifungile Mina uqobo, kusho uJehova, ngenxa yokuthi ukwenzile lokhu, futhi ungayigodlanga indodana yakho, indodana yakho okuwukuphela kwayo: Ngiyakukubusisa nokukubusisa, futhi ngandise nokwandisa inzalo yakho ibe njengezinkanyezi zezulu, nanjengesihlabathi sasogwini lolwandle; futhi inzalo yakho iyothatha isango lezitha zayo; Futhi ngenzalo yakho zonke izizwe zomhlaba zizobusiswa, ngokuba ulilalele izwi Lami.

Lokhu ukulandisa okuphelele kwesibusiso sikaNkulunkulu ku-Abrahama. Nakuba kukufushane, kuqukethe umongo ocebile: Kubandakanya isizathu, nemvelaphi yesibusiso sikaNkulunkulu ku-Abrahama, nokuthi yini ayinika u-Abrahama. Kuphinde kuphuphume injabulo nentokozo uNkulunkulu awasho ngayo la mazwi, kanye nendlela okuphuthuma ngayo ukulangazelela Kwakhe ukuzuza labo abakwazi ukulalela amazwi Akhe. Kulokhu, sibona ukwazisa kukaNkulunkulu, ububele Bakhe, umusa Wakhe ngalabo abalalela amazwi Akhe futhi balandele imiyalo Yakhe. Ngakho nathi, siyalibona yini inani alikhokhayo ukuze azuze abantu, nokukhathalela nemicabango Yakhe ngabo. Ngaphezu kwalokho, ingxenye enamazwi athi “Ngizifungile Mina uqobo,” isinikeza umqondo onamandla womunyu nobuhlungu obazwiwa uNkulunkulu, uNkulunkulu yedwa, kungaboni muntu emsebenzini Wakhe wecebo lokuqondisa. Yingxenye eshukumisa umcabango, futhi ebaluleke kakhulu, futhi yaba nomthelela omkhulu kwabalandela.

Umuntu Uthola Isibusiso SikaNkulunkulu Ngenxa Yobuqotho Nokulalela Kwakhe

Ingabe isibusiso uNkulunkulu asinika u-Abrahama esifunda ngaso lapha sikhulu? Sikhulu kangakanani? Uwodwa kuphela umusho owumgogodla lapha: “Futhi ngenzalo yakho zonke izizwe zomhlaba zizobusiswa,” Lo musho ubonisa ukuthi u-Abrahama wathola izibusiso ezinganikwanga muntu ngaphambi kwakhe nangemva kwakhe. Lapho, njengoba acelwa uNkulunkulu, u-Abrahama wabuyisela okuwukuphela kwendodana anayo—uzinyo bulala wakhe—kuNkulunkulu (phawula: Lapha asikwazi ukusebenzisa igama elithi “wanikela”; kufanele sithi wabuyisela indodana yakhe kuNkulunkulu), uNkulunkulu akagcinanga nje ngokunqanda u-Abrahama ukuba anganikeli ngo-Isaka, kodwa futhi wambusisa. Wambusisa ngasiphi isithembiso u-Abrahama? Ngesithembiso sokwandisa inzalo yakhe. Babebangaki okwakufanele bandiswe? ImiBhalo ilobe la mazwi: “… njengezinkanyezi zezulu, nanjengesihlabathi sasogwini lolwandle; futhi inzalo yakho iyothatha isango lezitha zayo; Futhi ngenzalo yakho zonke izizwe zomhlaba zizobusiswa.” UNkulunkulu wawasho ngaphansi kwaziphi izimo la mazwi? Okuwukuthi, u-Abrahama wazithola kanjani izibusiso zikaNkulunkulu? Wazithola njengoba nje imiBhalo isho: “ngokuba ulilalele izwi Lami.” Lokho kusho ukuthi, ngenxa yokuthi u-Abrahama walalela umyalo kaNkulunkulu, ngenxa yokuthi wakwenza konke okwashiwo uNkulunkulu, wacelwa futhi wayalwa ngaphandle kokuthi yena akhononde nakancane, ngakho uNkulunkulu wenza leso sithembiso kuye. Lona umusho obucayi kulesi sithembiso othinta imicabango kaNkulunkulu yangaleso sikhathi. Ingabe niwubonile? Kungenzeka anilinakisisanga izwi likaNkulunkulu lapho lithi “Ngizifungile Mina uqobo.” Elikuqondile ukuthi, lapho uNkulunkulu esho la mazwi, wayezifunga Yena. Abantu bafungani lapho benza isifungo? Bafunga iZulu, okusho ukuthi, benza isifungo kuNkulunkulu bafunge uNkulunkulu. Kungenzeka abantu abanakho ukuqonda okutheni ngendlela uNkulunkulu azifunga Ngayo, kodwa nizoqonda lapho ngininika incazelo eshaya emhloleni. Ukubhekana nomuntu ongakwazi kuphela ukuzwa amazwi Akhe kodwa angiyiqondi inhliziyo Yakhe kwaphinde kwenza uNkulunkulu wazizwa eyedwa futhi esele dengwane. Edangele—futhi, kungashiwo nokuthi, enganakile—uNkulunkulu wenza into evame kakhulu: UNkulunkulu wabeka isandla Sakhe enhliziyweni Yakhe futhi, wakhuluma ebhekisele Kuye Ngokwakhe lesi sithembiso ku-Abrahama futhi kulokhu umuntu wezwa uNkulunkulu ethi “Ngizifungile Mina uqobo.” Ngezenzo zikaNkulunkulu, ungase uzicabangele wena. Lapho ubeka isandla sakho enhliziyweni yakho futhi ukhulume wedwa, uyakuqonda ngempela okushoyo? Ingabe umbono wakho uqotho? Ingabe ukhuluma ngobuqotho, ngenhliziyo yakho? Ngakho, siyabona lapha ukuthi lapho uNkulunkulu ekhuluma no-Abrahama, wayeqotho. Ngesikhathi esifanayo nakhuluma ngaso futhi ebusisa u-Abrahama, uNkulunkulu wayephinde akhulume Yedwa. Wazitshela ukuthi: Ngizombusisa u-Abrahama, ngenze inzalo yakhe ibe yiningi ngangezinkanyezi zezulu, futhi ibe yiningi ngangesihlabathi esisogwini lolwandle, ngoba ulalele amazwi ami futhi nguye engimkhethile. Lapho uNkulunkulu ethi “Ngizifungile Mina uqobo,” uNkulunkulu wanquma ukuthi ngo-Abrahama wayezoba nesizwe asikhethile sakwa-Israyeli, ngemva kwalokho ahole laba bantu ngomsebenzi Wakhe. Okusho ukuthi, uNkulunkulu wayezokwenza inzalo ka-Abrahama yenze umsebenzi kaNkulunkulu wokuqondisa, nomsebenzi kaNkulunkulu futhi lokho okwavezwa uNkulunkulu kwakuzoqala ngo-Abrahama, kudlulele enzalweni ka-Abrahama, ibone isifiso sikaNkulunkulu sokuyisindisa. Nithini nina, ingabe lesi akuyona into ebusisekile? Kumuntu, asikho isibusiso esidlula lesi; kungashiwo ukuthi yisibusiso esikhulu. Isibusiso esazuzwa u-Abrahama kwakungekhona ukwandiswa kwenzalo yakhe, kodwa ukuphumelela kukaNkulunkulu ekuqondiseni Kwakhe, umyalo Wakhe, nomsebenzi Wakhe enzalweni ka-Abrahama. Lokhu kusho ukuthi izibusiso ezazuzwa u-Abrahama kwakungezona ezesikhashana, kodwa zaqhubeka njengoba icebo likaNkulunkulu lokuqondisa laliqhubeka. Lapho uNkulunkulu ekhuluma, lapho uNkulunkulu ezifunga Yena, wayesesenzile kakade isinqumo. Ingabe yayiyiqiniso inqubo yalesi sinqumo? Ingabe yayingokoqobo? UNkulunkulu wanquma ukuthi, kusukela lapho kuye phambili, imizamo Yakhe, inani alikhokha, lokho anakho nayikho, konke okwakhe, ngisho nokuphila Kwakhe, kwakuzonikwa u-Abrahama nenzalo ka-Abrahama. Ngakho uNkulunkulu wanquma kanjalo, kusukela kuleli qembu labantu, wayezoveza izenzo Zakhe, avumele umuntu abone ukuhlakanipha Kwakhe, igunya kanye namandla.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 35)

Isithembiso SikaNkulunkulu Ku-Abrahama

UGenesise 22:16-18 Ngizifungile Mina uqobo, kusho uJehova, ngenxa yokuthi ukwenzile lokhu, futhi ungayigodlanga indodana yakho, indodana yakho okuwukuphela kwayo: Ngiyakukubusisa nokukubusisa, futhi ngandise nokwandisa inzalo yakho ibe njengezinkanyezi zezulu, nanjengesihlabathi sasogwini lolwandle; futhi inzalo yakho iyothatha isango lezitha zayo; Futhi ngenzalo yakho zonke izizwe zomhlaba zizobusiswa, ngokuba ulilalele izwi Lami.

Ukuzuza Labo Abazi UNkulunkulu Nabakwazi Ukufakaza Ngaye Yisifiso SikaNkulunkulu Esingaguquki

Ngesikhathi esifanayo nayekhuluma ngaso Yedwa, uNkulunkulu wakhuluma no-Abrahama, kodwa ngaphandle kokuzwa izibusiso uNkulunkulu amnika zona, ingabe u-Abrahama wakwazi ukuqonda izifiso zeqiniso zikaNkulunkulu kuwo wonke amazwi Akhe ngaleso sikhathi? Akakwazanga! Ngakho ngaleso sikhathi, lapho uNkulunkulu ezifunga Yena, inhliziyo Yakhe yayiseyodwa futhi ilusizi. Kwakungakabi bikho ngisho noyedwa umuntu ongaqonda ayekuhlosile noma ayekuhlelile. Ngaleso sikhathi, akekho—ngisho no-Abrahama—owayekwazi ukukhuluma Naye ngokuzethemba, ingasaphathwa eyokubambisana Naye ekwenzeni umsebenzi okufanele awenze. Ngokwendlela izinto ezazibonakala ziyiyo, uNkulunkulu wamzuza u-Abrahama, futhi wazuza othile ongalandela amazwi Akhe. Kodwa eqinisweni, ulwazi lwalo muntu ngoNkulunkulu cishe lwaluyinto engatheni. Ngisho noma uNkulunkulu ambusisa u-Abrahama, inhliziyo kaNkulunkulu yayingakagculiseki. Kusho ukuthini ukuthi uNkulunkulu wayengakagculiseki? Kusho ukuthi ukuqondisa Kwakhe kwakusaqala, kusho ukuthi abantu ayefuna ukubazuza, abantu ayelangazelela ukubabona, abantu ayebathanda, babesaqhelelene Naye; wayedinga isikhathi, kwakudingeka alinde, kwakudingeka ukuthi abekezele. Ngokwaleso sikhathi, ngaphandle kukaNkulunkulu Uqobo Lwakhe, akekho owayazi ukuthi udingani, noma ukuthi wayefisa ukuzuza ini, noma ukuthi wayelangazelela ini. Ngakho, ngesikhathi esifanayo nayejabule kakhulu ngaso, uNkulunkulu wezwa ubuhlungu enhliziyweni. Kodwa akawuyekanga umsebenzi Wakhe, waqhubeka ehlela isigaba esilandelayo salokho okumele akwenze.

Yini eniyibonayo esithembisweni sikaNkulunkulu ku-Abrahama? UNkulunkulu wabeka isibusiso Sakhe esikhulu phezu kuka-Abrahama ngenxa nje yokuthi wawalalela amazwi Akhe. Nakuba lokhu kubonakala kuvamile, eqinisweni kukho sibona inhliziyo kaNkulunkulu: UNkulunkulu ukwazisa kakhulu ukulalelwa umuntu, futhi uyajabula lapho abantu bemqonda futhi beqotho Kuye. UNkulunkulu ubazisa kangakanani lobu buqotho? Ningase ningayiqondi indlela uNkulunkulu abazisa ngayo, kungenzeka futhi ukuthi akekho ongayiqonda. UNkulunkulu wanika u-Abrahama indodana, futhi lapho leyo ndodana isikhulile, uNkulunkulu wacela u-Abrahama ukuba anikele ngendodana kuNkulunkulu. U-Abrahama walandela umyalo kaNkulunkulu osencwadini, walalela izwi likaNkulunkulu, futhi ubuqotho bakhe bajabulisa uNkulunkulu futhi uNkulunkulu wabazisa. UNkulunkulu wabazisa kangakanani? Futhi kungani abazisa? Ngesikhathi okwakungenamuntu ngaso owayeqonda izwi likaNkulunkulu noma eqonda inhliziyo Yakhe, u-Abrahama washo okuthile okwanyakazisa izulu futhi kwazamazamisa umhlaba, futhi kwenza uNkulunkulu wagculiseka ngendlela ayengakaze agculiseke ngayo futhi kwanikeza uNkulunkulu injabulo yokuzuza othile owakwazi ukulalela amazwi Akhe. Lokhu kugculiseka nenjabulo kwavela esidalweni uNkulunkulu ayesidale ngezandla Zakhe, futhi “kwakuwumnikelo” wokuqala umuntu awunika uNkulunkulu naye uNkulunkulu wawazisa kakhulu, kusukela ekudalweni komuntu. UNkulunkulu waba nesikhathi esinzima ngalo mnikelo, futhi wawuphatha njengesipho esibaluleke kakhulu esivela kumuntu, ayemdalile. Kwavezela uNkulunkulu isithelo sokuqala semizamo Yakhe nenani ayelikhokhile, futhi kwamenza waba nethemba ngesintu. Ngemva kwalokho, uNkulunkulu waba nesifiso esinamandla nakakhulu ngeqembu labantu abanjalo ukuba libe seduze Kwakhe, libe qotho Kuye, futhi limkhathalele ngobuqotho. UNkulunkulu waze ngisho waba nethemba lokuthi u-Abrahama wayezoqhubeka ephila, ngoba wayefisa ukuthi inhliziyo enjalo ibe seduze Kwakhe futhi ibe Naye njengoba eqhubeka nokuqondisa Kwakhe. Kungakhathaleki ukuthi uNkulunkulu wayefunani, kwakumane kuyisifiso nje, kuwumbono nje—ngoba u-Abrahama wayemane ewumuntu owayengakwazi ukumlandela, futhi wayengenakho ngisho nokuncane ukuqonda nolwazi ngoNkulunkulu. Wayengumuntu owayesilela kakhulu ezingeni lezimfuneko zikaNkulunkulu kumuntu: ukwazi uNkulunkulu, ukwazi ukufakaza ngoNkulunkulu, nokuba mqondo munye noNkulunkulu. Ngakho, wayengakwazi ukuhamba noNkulunkulu. Emnikelweni ka-Abrahama ngo-Isaka, uNkulunkulu wabona ubuqotho nokulalela kuka-Abrahama, futhi wabona ukuthi wamelana novivinyo lwakhe. Ngisho noma uNkulunkulu abemukela ubuqotho nokulalela kwakhe, wayengakulungele ukuba isethenjwa sikaNkulunkulu, ukuba umuntu owazi uNkulunkulu, futhi omqondayo, futhi owayazi ngesimo sikaNkulunkulu; wayekude kakhulu nokuba munye noNkulunkulu engqondweni nokwenza intando kaNkulunkulu. Ngakho enhliziyweni Yakhe, uNkulunkulu wayeseyedwa futhi ekhathazekile. Lapho uNkulunkulu eba yedwa futhi ekhathazeka kakhudlwana, yilapho ayedinga ukuqhubeka nokuqondisa Kwakhe ngokwengeziwe ngokushesha ngangokunokwenzeka khona, futhi akwazi ukukhetha nokuzuza iqembu labantu elizofeza icebo Lakhe lokuqondisa futhi ligcine intando Yakhe ngokushesha ngangokunokwenzeka. Lesi kwakuyisifiso esijulile sikaNkulunkulu, futhi asiguqukanga kusukela siqala kuze kube namhlanje. Kusukela lapho edala umuntu ekuqaleni, uNkulunkulu ubelokhu elangazelela iqembu labanqobi, iqembu elizohamba Naye futhi elikwazi ukuqonda nokwazi isimo Sakhe. Lesi sifiso sikaNkulunkulu asikaze siguquke. Kungakhathaleki ukuthi side kangakanani isikhathi okufanele asilinde, kungakhathaleki ukuthi indlela inzima kangakanani, kungakhathaleki ukuthi imigomo Yakhe iqhele kangakanani, uNkulunkulu akakaze aguquke noma aphonse ithawula kwakulindele kumuntu. Manje njengoba ngisho lokhu, ingabe kukhona enikubonayo esifisweni sikaNkulunkulu? Mhlawumbe lokhu eniqeda kukubona akubalulekile kangako—kodwa kuzoba njalo kancane kancane!

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 36)

UNkulunkulu Kumele Abhubhise ISodoma

UGenesise 18:26 Futhi uJehova wathi, Uma eSodoma ngithola abangamashumi amahlanu abalungileyo ngaphakathi kwedolobha, khona-ke ngizohawukela yonke le ndawo ngenxa yabo.

UGenesise 18:29 Waphinda futhi wakhuluma Kuye, wathi, Mhlawumbe kungenzeka kutholakale abangamashumi amane khona. Wayesethi, angeke ngikwenze.

UGenesise 18:30 Wathi futhi Kuye, Mhlawumbe kungenzeka kutholakale abangamashumi amathathu khona. Wayesethi, angeke ngikwenze.

UGenesise 18:31 Waye sethi, Mhlawumbe kungenzeka kutholakale abangamashumi amabili khona. Wayesethi, angeke ngiyibhubhise.

UGenesise 18:32 Waye sethi, Mhlawumbe kungenzeka kutholakale abayishumi khona. Wayesethi, angeke ngiyibhubhise.

UNkulunkulu Unendaba Kuphela Nalabo Abakwazi Ukulalela Amazwi Akhe Nokulandela Imiyalo Yakhe

Amazwi angenhla aqukethe into ewumgogodla: izinombolo. Okokuqala, uJehova uthe uma ethola abangamashumi amahlanu abalungile emzini, khona-ke uyoyekela indawo yonke ngenxa yabo, okusho ukuthi, wayengeke awubhubhise umuzi. Ngakho ingabe babekhona abangamashumi amahlanu abalungile eSodoma? Babengekho. Ngokushesha ngemva kwalokho, wathini u-Abrahama kuNkulunkulu? Wathi, mhlawumbe kutholakala abangamashumi amane khona? UNkulunkulu wathi, ngeke ngiwubhubhise. Ngemva kwalokho, u-Abrahama wathi, mhlawumbe kutholakala abangamashumi amathathu khona? UNkulunkulu wathi, ngeke ngikwenze. Mhlawumbe abangamashumi amabili? Ngeke ngikwenze. Abayishumi? Ngeke ngikwenze lokho. Ingabe kwakunabayishumi abalungile emzini? Babengelona ishumi—kodwa wayeyedwa. Wayengubani lona oyedwa? KwakunguLoti. Ngaleso sikhathi, wayeyedwa umuntu owayelungile eSodoma, kodwa ingabe uNkulunkulu wayeqinisa kakhulu uma kuziwa kuleli nani? Cha, kwakungenjalo! Ngakho lapho umuntu elokhu ethi, “Kuthiwani ngabangamashumi amane?” “Kuthiwani ngabangamamashumi amathathu?” kuze kube yilapho ethi khona “Kuthiwani ngabayishumi?” UNkulunkulu wathi, “Ngisho noma kunabayishumi kuphela, ngeke ngiwubhubhise umuzi; ngiyowusindisa, ngithethelele abanye abantu ngaphandle kwabayishumi.” Abayishumi babeyodabukisa ngokwanele, kodwa empeleni alibanga bikho ngisho nalelo nani labantu abalungile eSodoma. Ngakho uyabona ukuthi emehlweni kaNkulunkulu, isono nokukhohlakala kwabantu bendawo kwahamba kwaze kwafika ezingeni lokuthi uNkulunkulu kwakungasekho angakwenza ngaphandle kokubabhubhisa. Wayeqonde ukuthini uNkulunkulu lapho ethi ngeke awubhubhise umuzi uma kunabangamashumi amahlanu abalungile? La manani ayengabalulekile kuNkulunkulu. Okwakubalulekile ukuthi umuzi unabo yini abantu abalungile ayebafuna noma cha. Uma umuzi wawunomuntu oyedwa olungile, uNkulunkulu wayengeke avume ukuthi balimale lapho ebhubhisa umuzi. Lokhu kusho ukuthi, kungakhathaleki ukuthi uNkulunkulu wayezowubhubhisa umuzi noma cha, kungakhathaleki ukuthi kwakunabalungile abangakanani kuwo, kuNkulunkulu lo muzi owonayo wawuqalekisiwe, futhi kufanele ubhujiswe, kufanele unyamalale emehlweni kaNkulunkulu, kusale abalungile. Kungakhathaleki ukuthi iminyaka ithini, kungakhathaleki ukuthi umuntu ukusiphi isigaba sokukhula, umbono kaNkulunkulu awuguquki: Uyabuzonda ububi, unendaba nabalungile emehlweni Akhe. Lo mbono ocacile kaNkulunkulu uphinde ube isambulo sangempela sesiqu sikaNkulunkulu. Ngenxa yokuthi kwakunomuntu oyedwa emzini, uNkulunkulu akabange esanqikaza. Umphumela waba ukuthi iSodoma lalizobhujiswa. Nibonani kulokhu? Kuleyo nkathi, uNkulunkulu wayengeke awubhubhise umuzi uma kuwo kunabangamashumi amahlanu abalungile, noma kunabayishumi, okusho ukuthi uNkulunkulu wayezonquma ukubathethelela noma abe nesineke ngabantu, noma enze umsebenzi Wakhe wokuqondisa, ngenxa yabambalwa ababemkhonza. UNkulunkulu ubeke okuningi ezenzweni ezilungile zomuntu, kulabo abakwazi ukumkhonza, nakulabo abakwazi ukwenza okuhle phambi Kwakhe.

Kusukela ekuqaleni kuze kube manje, ingabe nake nalifunda iBhayibheli likaNkulunkulu elikhuluma ngeqiniso, noma nakhuluma nganoma iyiphi indlela ngoNkulunkulu, kunoma imuphi umuntu? Cha. Amazwi kaNkulunkulu kumuntu esiwafundayo atshela abantu kuphela lokho okufanele bakwenze. Abanye bawenza, abanye abawenzanga; abanye bawakholwa, abanye abawakholwanga. Ayeyikho konke lokho. Ngakho, ukulunga kwaleyo nkathi—labo ababelungile emehlweni kaNkulunkulu—kwakuyilabo abakwazi ukuzwa izwi likaNkulunkulu balandele umyalo kaNkulunkulu. Babeyizinceku ezafeza izwi likaNkulunkulu phakathi kwabantu. Ingabe labo bantu kwakungathiwa bayamazi uNkulunkulu? Ingabe babengabizwa ngabantu abapheleliswe uNkulunkulu? Cha, babengeke. Ngakho, kungakhathaleki ukuthi bangakanani, ingabe emehlweni kaNkulunkulu laba bantu abalungile babefanele ukubizwa ngezethenjwa zikaNkulunkulu? Ingabe bangabizwa ngofakazi bakaNkulunkulu? Lutho neze! Babengakufanele ukubizwa ngezethenjwa nofakazi bakaNkulunkulu. Ngakho uNkulunkulu wababiza ngani laba bantu? EBhayibhelini, ezingxenyeni zemibhalo esiqeda kuzifunda, kuningi la sibona uNkulunkulu ebabiza khona ngokuthi “Nceku Yami.” Okusho ukuthi ngaleso sikhathi, emehlweni kaNkulunkulu laba bantu abalungile babeyizinceku zikaNkulunkulu, babengabantu abamkhonza emhlabeni. UNkulunkulu wayecabangani ngalokhu? Kungani ababiza kanjalo? Ingabe uNkulunkulu enhliziyweni Yakhe unamazinga abiza ngawo abantu? Ngempela unawo. UNkulunkulu unamazinga, kungakhathaleki ukuthi uthi abantu balungile, baphelele, baqotho noma bayizinceku. Lapho ebiza umuntu ngenceku Yakhe, usuke eqiniseka ngokuthi lowo muntu uyazamukela izithunywa Zakhe, futhi uyakwazi ukulandela imiyalo Yakhe, futhi angakufeza lokho akuyala izithunywa Zakhe. Futhi yini ayifezayo lo muntu? Yilokho uNkulunkulu ayala umuntu ukuthi akwenze futhi akufeze emhlabeni. Ngaleso sikhathi, ingabe lokho uNkulunkulu athi akakwenze futhi akufeze emhlabeni kuyobizwa ngendlela kaNkulunkulu? Cha, ngeke. Ngoba ngaleso sikhathi, uNkulunkulu wacela umuntu ukuthi enze izinto ezilula; wamnika imiyalo embalwa elula, wamtshela izinto okufanele azenze, akukho okunye. UNkulunkulu wayesebenza ngokwecebo Lakhe. Ngoba ngaleso sikhathi, izimo eziningi zazingakabi bikho, isikhathi sasingakalungi, kwakunzima ngabantu ukuhamba endleleni kaNkulunkulu, ngakho indlela kaNkulunkulu yayisazongena ivela enhliziyweni kaNkulunkulu. UNkulunkulu wabona abantu abalungile akhuluma ngabo, labo esibabona lapha—kungakhathaleki ukuthi babengamashumi amathathu noma bengamashumi amabili—njengezinceku Zakhe. Lapho izithunywa zikaNkulunkulu zifika kulezi zinceku, ziyokwazi ukuzemukela, zilandele imiyalo yazo, futhi zenze ngokuvumelana namazwi azo. Lokhu yikhona kanye okwakufanele kwenziwe, futhi kutholwe yilabo ababeyizinceku emehlweni kaNkulunkulu. UNkulunkulu ubahlulela kahle abantu. Akababizanga ngezinceku Zakhe ngenxa yokuthi babenjengoba ninjalo manje—ngenxa yokuthi babezwe izintshumayelo eziningi, bazi lokho uNkulunkulu ayezokwenza, beyiqonda kanzulu intando kaNkulunkulu, futhi beqonda icebo Lakhe lokuqondisa—kodwa ngoba ubuntu babo babuthembekile futhi bekwazi ukuvumelana nezwi likaNkulunkulu; lapho uNkulunkulu ebayala, bakwazi ukubekela eceleni ababekwenza bafeza lokhu uNkulunkulu ayebayale ngakho. Ngakho, kuNkulunkulu enye ingxenye yencazelo egameni elithi inceku ukuthi babambisane nomsebenzi Wakhe emhlabeni, futhi nakuba babengezona izithunywa zikaNkulunkulu, babengabenzi bezwi likaNkulunkulu emhlabeni. Ngakho niyabona ukuthi lezi zinceku noma abantu abalungile babaluleke kakhulu kangakanani enhliziyweni kaNkulunkulu. Umsebenzi uNkulunkulu awenza emhlabeni wawungeke wenzeke ngaphandle kokuthi abantu babambisane Naye, futhi akukho okwakungangena esikhundleni sezithunywa zikaNkulunkulu. Umsebenzi ngamunye uNkulunkulu ayala lezi zinceku ukuba ziwenze wawubaluleke kakhulu Kuye, ngakho zazingeke zimlahlekele. Ngaphandle kokubambisana kwalezi zinceku noNkulunkulu, umsebenzi Wakhe esintwini ngabe usamile, ngenxa yalokho icebo likaNkulunkulu lokuqondisa namathemba kaNkulunkulu bekuyophenduka ize leze.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 37)

UNkulunkulu Kumele Abhubhise ISodoma

UGenesise 18:26 Futhi uJehova wathi, Uma eSodoma ngithola abangamashumi amahlanu abalungileyo ngaphakathi kwedolobha, khona-ke ngizohawukela yonke le ndawo ngenxa yabo.

UGenesise 18:29 Waphinda futhi wakhuluma Kuye, wathi, Mhlawumbe kungenzeka kutholakale abangamashumi amane khona. Wayesethi, angeke ngikwenze.

UGenesise 18:30 Wathi futhi Kuye, Mhlawumbe kungenzeka kutholakale abangamashumi amathathu khona. Wayesethi, angeke ngikwenze.

UGenesise 18:31 Waye sethi, Mhlawumbe kungenzeka kutholakale abangamashumi amabili khona. Wayesethi, angeke ngiyibhubhise.

UGenesise 18:32 Waye sethi, Mhlawumbe kungenzeka kutholakale abayishumi khona. Wayesethi, angeke ngiyibhubhise.

UNkulunkulu Unomusa Omkhulu Kulabo Abakhathalelayo, Futhi Unenzondo Enkulu Kulabo Abazondayo Nabalahlayo

Ekulandiseni kweBhayibheli, ingabe zazikhona izinceku zikaNkulunkulu eziyishumi eSodoma? Cha, zazingekho! Ingabe kwakufanele ukuthi umuzi uchithwe uNkulunkulu? Kwakunomuntu oyedwa kuphela emzini—uLoti—wamukela izithunywa zikaNkulunkulu. Ngenxa yalokho kwakunenceku kaNkulunkulu eyodwa kuphela emzini, ngakho uNkulunkulu akukho ayengakwenza ngaphandle kokusindisa uLoti futhi abhubhise umuzi waseSodoma. Lokhu okuphakathi kuka-Abrahama noNkulunkulu kungase kubonakale kulula, kodwa kuqhakambisa into ebaluleke kakhulu: Kunemiyalo ezenzweni zikaNkulunkulu, futhi ngaphambi kokuthi enze izinqumo uzochitha isikhathi ebuka futhi ehlolisisa; singakafiki isikhathi esifanele, asikho isinqumo azosenza futhi azikho iziphetho azofinyelela kuzo. Lokhu okuphakathi kuka-Abrahama noNkulunkulu kusibonisa ukuthi isinqumo sikaNkulunkulu sokubhubhisa iSodoma kwakungekhona ukushiyeka, ngoba uNkulunkulu wayazi ukuthi umuzi wawungenabo abalungile abangamashumi amane, noma abangamashumi amathathu, noma abangamashumi amabili. Babengekho ngisho abayishumi. Okuwukuphela komuntu olungile emuzini kwakunguLoti. Konke okwenzeka eSodoma nezimo zalo kwakubonwa nguNkulunkulu, futhi kuNkulunkulu kwakuvame njengenhlanekela yesandla Sakhe. Ngakho, isinqumo Sakhe sasingeke sibe nephutha. Ngokuphambene, uma kuqhathaniswa namandla amakhulu kaNkulunkulu, umuntu undikindiki, uyisiwula futhi akanaki, akaziboni izinto ngeso elibanzi. Yilokhu esikubona phakathi kuka-Abrahama noNkulunkulu. UNkulunkulu ubelokhu ehambisa phambili isimo Sakhe kusukela ekuqaleni kuze kube namuhla. Ngakho, lapha sikhona isimo sikaNkulunkulu okufanele sisibone. Izinombolo zilula, futhi azivezi lutho, kodwa lapha sibonakala kakhulu isimo sikaNkulunkulu. UNkulunkulu wayengeke awubhubhise umuzi ngenxa yabangamashumi amahlanu abalungile. Ingabe lokhu kungenxa yomusa kaNkulunkulu? Ingabe kungenxa yothando Lwakhe nokubekezela? Ingabe nike nalubona lolu hlangothi lwesimo sikaNkulunkulu? Ngisho noma kwakunabalungile abayishumi kuphela, uNkulunkulu wayengeke awubhubhise umuzi ngenxa yabayishumi abalungile. Ingabe lokhu akukhona ukubekezela nothando lukaNkulunkulu? Ngenxa yomusa kaNkulunkulu, ukubekezela, nokukhathalela abalungile, wayengeke awubhubhise umuzi. Lokhu kwakuwukubekezela kukaNkulunkulu. Ekupheleni, imuphi umphumela esiwubonayo? Lapho u-Abrahama ethi, “Mhlawumbe kungenzeka kutholakale abayishumi khona,” uNkulunkulu wathi, “angeke ngiyibhubhise.” Ngemva kwalokho, u-Abrahama akashongo lutho—ngoba eSodoma babengekho abayishumi ayebuza ngabo, futhi kwakungekho okunye ayengakusho, futhi ngaleso sikhathi waqonda ukuthi kungani uNkulunkulu anquma ukubhubhisa iSodoma. Kulokhu, yisiphi isimo sikaNkulunkulu enisibonayo? Nhloboni yesinqumo uNkulunkulu asenza? Lokhu kusho ukuthi, uma umuzi wawungenabo abalungile abayishumi, uNkulunkulu wayengakuvumeli ukuba khona kwawo, futhi wayewubhubhisa. Ingabe lolu akulona ulaka lukaNkulunkulu? Ingabe lolu laka lumelela isimo sikaNkulunkulu? Ingabe lesi simo siyisambulo sesiqu sikaNkulunkulu esingcwele? Ingabe siyisambulo sokulunga kwesiqu sikaNkulunkulu, umuntu okungamele asithukuthelise? Eseqinisekise ukuthi abekho abayishumi abalungile eSodoma, uNkulunkulu wayezimisele ukubhubhisa umuzi, futhi wayezobajezisa kakhulu abantu abasemzini, ngoba bamelana noNkulunkulu, nokuthi babekhohlakele.

Kungani sihlaziye lezi zingxenye ngale ndlela? Kungenxa yokuthi le misho embalwa isiveza ngokugcwele isimo sikaNkulunkulu somusa omkhulu nolaka. Ngesikhathi esifanayo nokukubheka njengegugu ukulunga, ukuba nomusa kubo, ukubabekezelela, nokubanakekela, kwakunenzondo enkulu enhliziyweni kaNkulunkulu ngabo bonke abaseSodoma ababekhohlakele. Ingabe lokhu kwakungewona umusa nentukuthelo enkulu? UNkulunkulu wawubhubhisa ngayiphi indlela umuzi? Ngomlilo. Kungani awubhubhisa esebenzisa umlilo? Lapho ubona into ishiswa umlilo, noma lapho usuzoshiswa okuthile, uzizwa kanjani ngakho? Kungani ufuna ukuyishisa? Ingabe ubona ukuthi awusayidingi, ukuthi awusafuni ukuphinde uyibone? Ingabe ufuna ukuyishiya? Ukusebenzisa kukaNkulunkulu umlilo ukulaxaza, nenzondo, nokuthi wayengasafisi ukubona iSodoma. Lena into eyenza uNkulunkulu waqothula iSodoma ngomlilo. Lokhu kusetshenziswa komlilo kuveza indlela uNkulunkulu ayethukuthele ngayo. Umusa nokubekezela kukaNkulunkulu kukhona ngempela, kodwa ubungcwele nokulunga kukaNkulunkulu lapho eveza intukuthelo Yakhe kubonisa umuntu nolunye uhlangothi lukaNkulunkulu lokuthi akacasulwa. Lapho umuntu ekwazi ngokugcwele ukulalela imiyalo kaNkulunkulu futhi enze ngokuvumelana nezimfuneko zikaNkulunkulu, uNkulunkulu uyoba nomusa omkhulu kubantu; lapho abantu begcwele inkohlakalo, inzondo, nobutha Ngaye, uNkulunkulu uthukuthela kakhulu. Uthukuthela kakhulu kangakanani? Ulaka Lwakhe luyoqhubeka kuze kube yilapho uNkulunkulu engasaboni abantu bemphika futhi bengasekho phambi kwamehlo Akhe. Luyophela lapho kuphela ulaka lukaNkulunkulu. Ngamanye amazwi, akunandaba ukuthi umuntu ungubani, uma izinhliziyo zabo ziqhelelene noNkulunkulu, futhi zimfulathele uNkulunkulu, zingabuyi, khona-ke akunandaba ukuthi imizamo nezifiso zalabo bantu kube yini, bafisa ukukhonza nokulandela nokulalela uNkulunkulu emzimbeni nasemicabangweni yabo, ngokushesha nje ngemva kokuthi izinhliziyo zabo zifulathele uNkulunkulu, ulaka lukaNkulunkulu luyophuma ngokushesha. Kuyoba njengokungathi lapho uNkulunkulu ekhipha ulaka Lwakhe olukhulu, enike umuntu amathuba amaningi, uma eselukhiphile iyobe ingasekho indlela yokulubuyisela emuva, futhi akasoze aba nomusa noma abekezelele umuntu onjalo. Lolu olunye uhlangothi lwesimo sikaNkulunkulu olungabubekezeleli ububi. Lapha, kubonakala kwamukeleka kubantu ukuthi uNkulunkulu uyobhubhisa umuzi, ngoba emehlweni kaNkulunkulu, umuzi ogcwele isono wawungeke uqhubeke ukhona, kwakubalulekile ukuthi ubhujiswe uNkulunkulu. Kodwa kulokho okwenzeka ngaphambi nangemva kokubhujiswa kweSodoma, sisibona ngokuphelele isimo sikaNkulunkulu. Uyabekezela futhi unobubele ezintweni ezinomusa, nezinhle; bese kuthi ezintweni ezingcolile, ezinesono, nezikhohlakele, uthukuthela kakhulu ngezinga lokuthi akabe esakwazi ukubamba ulaka Lwakhe. Lezi izimpawu eziyinhloko nezibalulekile zesimo sikaNkulunkulu, ngaphezu kwalokho, zembulwe uNkulunkulu kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni: umusa omkhulu nentukuthelo enkulu. Abaningi benu babone okuthile ngomusa kaNkulunkulu, kodwa bancane kakhulu kini abaphawule intukuthelo kaNkulunkulu. Umusa kaNkulunkulu nothando Lwakhe kungabonakala kuwo wonke umuntu; okusho ukuthi, uNkulunkulu ubelokhu ebonisa wonke umuntu umusa omkhulu. Kodwa akuvamile—noma kungathiwa akukaze kwenzeke—ukuthi uNkulunkulu athukuthelele kakhulu abantu abathile noma ingxenye yabantu kini. Khululekani! Kungekudala, ulaka lukaNkulunkulu luzobonakala kuwo wonke umuntu, kodwa manje akukabi isikhathi. Kungani kunjalo? Ngenxa yokuthi lapho uNkulunkulu eqhubeka ethukuthelele othile, okusho ukuthi lapho eveza intukuthelo Yakhe kubo, lokho kusho ukuthi kusuke sekuyisikhathi angamthandi futhi amchitha ngaso lowo muntu, akakuthandi ukuba khona kwabo futhi ngeke akubekezelele; ngokushesha nje ngemva kokuveza intukuthelo Yakhe kubo, bayoshabalala. Namuhla, umsebenzi kaNkulunkulu awukafinyeleli lapho. Akekho kini oyokwazi ukumelana nolaka lukaNkulunkulu. Niyabona ukuthi manje, uNkulunkulu nonke unibonisa umusa omkhulu, futhi ima nisazobona intukuthelo Yakhe. Uma kunalabo abangakaqiniseki, ningacela ukuba intukuthelo kaNkulunkulu yehlele kini, ukuze nibone ukuthi uNkulunkulu unayo noma cha intukuthelo, futhi nibone ukuthi sikhona isimo Sakhe esingenakucasulwa. Ningalokotha?

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 38)

Abantu Bezinsuku Zokugcina Babona Kuphela Ulaka LukaNkulunkulu Emazwini Akhe, futhi Abaluzwa Ngempela Ulaka LukaNkulunkulu

Kusukela esikhathini sendalo kuze kube namuhla, alikho iqembu labantu elike lathola umusa omkhulu kaNkulunkulu nothando Lwakhe njengeqembu lokugcina. Nakuba esigabeni sokugcina, uNkulunkulu enze umsebenzi wokwahlulela nokusola, futhi enze umsebenzi Wakhe ngamandla amakhulu, ezikhathini eziningi uNkulunkulu usebenzisa amazwi ukuze afeze umsebenzi Wakhe; usebenzisa amazwi ukuze afundise, anisele, anakekele, futhi ondle. Ulaka lukaNkulunkulu, belulokhu lufihliwe, futhi ngaphandle kokubona isimo solaka lukaNkulunkulu emazwini Akhe, bancane kakhulu abantu ababone ulaka Lwakhe ngokoqobo. Lokho kusho ukuthi, phakathi nomsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela nokusola, nakuba intukuthelo eyembulwa ezwini likaNkulunkulu ivumela abantu ukuba babone amandla amakhulu kaNkulunkulu nokungabubekezeleli Kwakhe ububi, le ntukuthelo ayeqeli ngalé kwamazwi Akhe. Ngamanye amazwi, uNkulunkulu usebenzisa amazwi ukuze ayale umuntu, embule umuntu, ahlulele umuntu, asole umuntu—kodwa uNkulunkulu usazosithukuthelela kakhulu isintu, futhi useke wayiveza intukuthelo Yakhe ngaphandle kwamazwi. Ngakho, umusa nothando lukaNkulunkulu okubonwa umuntu kule nkathi kuyisambulo sesimo sangempela sikaNkulunkulu, kuyilapho ulaka lukaNkulunkulu olubonwa umuntu lumane luyindlela yokuzwa amazwi Akhe. Abantu abaningi lokhu bakubheka ngephutha njengokubona ngokoqobo nokuba nolwazi lwangempela ngolaka lukaNkulunkulu. Ngenxa yalokho, abantu abaningi bakholwa ukuthi bawubonile umusa kaNkulunkulu nothando Lwakhe emazwini Akhe, nokuthi bakubonile ukungabubekezeleli kukaNkulunkulu ububi babantu, futhi abaningi bawubonile umusa nokuba nesineke kukaNkulunkulu kubantu. Kodwa akunandaba ukuthi umuntu uziphatha kabi kangakanani, noma ukuthi isimo sakhe sikhohlakele kangakanani, uNkulunkulu ubelokhu ebekezela. Njengoba ebekezela, umgomo Wakhe ukulinda amazwi awakhulumile, umzamo awenzile kanye nenani alikhokhile ukuze afeze umphumela kulabo afisa ukubazuza. Ukulinda umphumela ofana nalona kuthatha isikhathi, futhi kudinga indalo yomuntu yakwenye indawo, ngendlela efanayo nalokho okwenza abantu bangabi badala bezalwa nje; lokho kuthatha iminyaka eyishumi nesishiyagalombili noma eyishumi nesishiyagalolunye, futhi abanye baze badinge ngisho nengamashumi amabili noma engamashumi amathathu ngaphambi kokuvuthwa babe abantu abadala. UNkulunkulu uyalinda ize iphele le nqubo, ulinda size sifike leso sikhathi, futhi ulinda kuze kufike umphumela walokhu. Kuso sonke isikhathi alinda ngaso, uNkulunkulu unomusa omkhulu. Phakathi nenkathi yomsebenzi kaNkulunkulu, kubulawa abantu abancane kakhulu, futhi abanye bajeziselwa ukuba nesibindi bamelane noNkulunkulu. Izibonelo ezinjalo ziwubufakazi obuqand’ ikhanda bokuthi isimo sikaNkulunkulu esingalibambi igqubu, futhi buqinisekisa ukuthi uNkulunkulu uyabekezela ngempela, ubekezelela abakhethiwe. Yiqiniso, kulezi zibonelo, isambulo sengxenye yesimo sikaNkulunkulu kulaba bantu asilithinti lonke icebo lokuqondisa kukaNkulunkulu. Eqinisweni, kulesi sigaba sokugcina somsebenzi kaNkulunkulu, uNkulunkulu ubekezele kuyo yonke inkathi abelinde ngayo, futhi uguqule ukubekezela nokuphila Kwakhe ngenxa yensindiso yalabo abamlandelayo. Ingabe niyakubona lokhu? UNkulunkulu akaliphazamisi icebo Lakhe ngaphandle kwesizathu. Angaveza ulaka Lwakhe, futhi angaba nomusa; lesi isambulo sezingxenye ezimbili zesimo sikaNkulunkulu. Ingabe lokhu akucacile kahle? Ngamanye amazwi, uma kuziwa kuNkulunkulu, okulungile nokungalungile, okunobulungiswa nokungenabulungiswa, okuhle nokubi—konke lokhu kubonakala ngokucacile kumuntu. Lokho azokwenza, akuthandayo, akuzondayo—konke lokhu kungaboniswa ngokuqondile isimo Sakhe. Izinto ezinjalo zingaba sobala kakhulu futhi zibonakale ngokucacile emsebenzini kaNkulunkulu, futhi azididi noma zivame; kunalokho, zivumela abantu ukuba babone isimo sikaNkulunkulu nalokho anakho nayikho ngendlela ecacile, eneqiniso nengokoqobo. Lona uNkulunkulu weqiniso Uqobo Lwakhe.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 39)

Isimo SikaNkulunkulu Asikaze Sifihlwe Kumuntu—Inhliziyo Yomuntu Iphambukile KuNkulunkulu

Kusukela ngesikhathi sokudala, isimo sikaNkulunkulu besilokhu sihambisana nomsebenzi Wakhe. Asikaze sifihlwe kumuntu, kodwa besikhonjiswa ngokusobala futhi sicaciswa kumuntu. Kodwa, ngokuhamba kwesikhathi, inhliziyo yomuntu iye yaqhelelana ngisho nakakhulu noNkulunkulu, futhi njengoba inkohlakalo yomuntu yanda, umuntu noNkulunkulu sebeqhelelene kakhulu. Kancane kancane, umuntu uye wanyamalala emehlweni kaNkulunkulu. Umuntu akakwazanga “ukubona” uNkulunkulu, okumshiye engazi lutho ngoNkulunkulu; ngakho akazi ngisho nokuthi uNkulunkulu ukhona yini, uphambuka aze aphike ngisho nokuba khona kukaNkulunkulu. Ngenxa yalokho, ukungasiqondi komuntu isimo sikaNkulunkulu nalokho anakho nayikho akukho ngenxa yokuthi uNkulunkulu uzifihlile kumuntu, kodwa kungenxa yokuthi inhliziyo yomuntu imfulathele uNkulunkulu. Nakuba umuntu ekholwa kuNkulunkulu, inhliziyo yomuntu ayinaye uNkulunkulu, futhi ukushaya indiva ukuthanda uNkulunkulu, akafuni ukuthanda uNkulunkulu, ngoba inhliziyo yakhe ayikaze isondelane noNkulunkulu futhi ihlale imgwema uNkulunkulu. Ngenxa yalokho, inhliziyo yomuntu iqhelelene noNkulunkulu. Ngakho ikuphi inhliziyo yakhe? Eqinisweni inhliziyo yomuntu ayiyanga ndawo: Esikhundleni sokuthi ayinike uNkulunkulu noma ayembule ukuze uNkulunkulu ayibone, umuntu uyigcine kuye. Lokhu kungaphezu kweqiniso lokuthi abanye bavame ukuthandaza kuNkulunkulu bathi, “O Nkulunkulu, hlola inhliziyo yami—ukwazi konke engikucabangayo,” futhi abanye baze bafunge ukuthi uNkulunkulu ababheke, nokuthi bajeziswe uma bephula isifungo sabo. Nakuba umuntu evumela uNkulunkulu ukuba abheke ngaphakathi enhliziyweni yakhe, lokhu akusho ukuthi uyakwazi ukulalela ukuqondiswa namalungiselelo kaNkulunkulu, nokuthi akasenawo umphumela nethemba nokuthi akasalawulwa uNkulunkulu. Ngakho, kungakhathaleki ukuthi wenza siphi isifungo kuNkulunkulu noma ukuthi uthini Kuye emehlweni kaNkulunkulu inhliziyo yakho isavaliwe, ngoba uNkulunkulu umvumela kuphela ukuthi ahlole inhliziyo yakho, awumvumeli ukuba ayilawule. Ngamanye amazwi, awukamniki nhlobo uNkulunkulu inhliziyo yakho, futhi ukhuluma amazwi amnandi kuphela ukuze uNkulunkulu awezwe; unezinhloso eziningi zobuqili, uyazifihla kuNkulunkulu, kanye nokuphamba kwakho, ubuqili, namacebo, futhi ubamba amathemba nomphumela ngezandla zakho, wesaba kakhulu ukuthi uNkulunkulu uyokuthatha. Ngakho, uNkulunkulu akazange abone umuntu eqotho Kuye. Nakuba uNkulunkulu ekubona ukujula kwenhliziyo yomuntu, futhi ekwazi ukubona into umuntu ayicabangayo nafisa ukuyenza enhliziyweni yakhe, ebona nokusenhliziyweni yakhe, inhliziyo yomuntu akuyona ekaNkulunkulu, akayinikanga uNkulunkulu ukuze ayilawule. Okusho ukuthi, uNkulunkulu unelungelo lokubona, kodwa akanalo elokulawula. Ekubukeni komuntu ngokwakhe, umuntu akafuni ukuzishiyela emseni kaNkulunkulu. Umuntu akagcinanga nje ngokuqhela kuNkulunkulu, kodwa kunabantu abacabanga ukuthi kunezindlela abangasonga ngazo izinhliziyo zabo, basebenzise amazwi amnandi ukuze bakhe imibono engelona iqiniso bese uNkulunkulu ebathemba, bafihle ubuso babo bangempela ukuze uNkulunkulu angabuboni. Umgomo wabo wokuzifihla ukuthi uNkulunkulu angaboni ukuthi bangabantu abanjani ngempela. Abafuni ukunika uNkulunkulu izinhliziyo zabo, kodwa bafuna ukuzigcina kube ngezabo. Okuqonde ukushiwo ngamazwi asesihlokweni esincane ukuthi lokho umuntu akwenzayo nakufunayo konke kuhlelwa, kubalwe futhi umuntu azinqumele khona mathupha; akafuni ukuthi uNkulunkulu abe nengxenye kukho, ingasaphathwa eyokufuna ukuqondiswa nokuhlelelwa uNkulunkulu. Ngakho ngale kokuyala kukaNkulunkulu, umsebenzi Wakhe, noma izimfuneko uNkulunkulu azenzela umuntu, izinqumo zomuntu zisekelwe ezinhlosweni zakhe nasezintweni azifunayo, nasezimweni zakhe zangaleso sikhathi. Umuntu uhlale esebenzisa ulwazi nokuqonda ajwayelene nakho, nokuhlakanipha kwakhe, ukuze ahlulele futhi akhethe indlela ayithathayo, akafuni uNkulunkulu afake isandla noma amlawule. Lena inhliziyo yomuntu ebonwa uNkulunkulu.

Kusukela ekuqaleni kuze kube manje, umuntu kuphela ophikisane noNkulunkulu. Lokho kusho ukuthi, kuzo zonke izidalwa eziphilayo zikaNkulunkulu, umuntu kuphela obelokhu ephikisana noNkulunkulu. Umuntu unezindlebe ezimenza ezwe, namehlo amvumela ukuba abone, unolimi, nemibono yakhe, nenkululeko yokuzinqumela. Unakho konke okungamenza ezwe lapho uNkulunkulu ekhuluma, futhi aqonde intando kaNkulunkulu, amukele umsebenzi kaNkulunkulu, ngakho uNkulunkulu ufuna izifiso Zakhe zifezwe umuntu, ufuna umuntu abe nomqondo ohambisana nowakhe, bahambisane. Kusukela aqala ukuqondisa, uNkulunkulu ubelokhu elinde umuntu ukuba amnike inhliziyo Yakhe, avumele uNkulunkulu amhlanze futhi amhlomise, enze umuntu agculiseke ngoNkulunkulu, futhi athandwe uNkulunkulu, amenze ahloniphe uNkulunkulu futhi agweme okubi. UNkulunkulu ubehlale ebheke phambili futhi elinde lo mphumela.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 40)

Okuphawulwa uNkulunkulu ngoJobe nokuseBhayibhelini

UJobe 1:1 Kwakukhona umuntu ezweni lase-Uzi, ogama lakhe kwakunguJobe; futhi loyo muntu wayengenasici futhi elungile, nowayemesaba uNkulunkulu, futhi egwema ububi.

UJobe 1:5 Kwathi lapho, izinsuku zamadili sezidlulile, uJobe wathumela futhi wawangcwelisa, futhi wavuka entathakusa, wase enikela umnikelo wokushiswa okwakulingana nesibalo sawo onke: ngokuba uJobe wathi, Kungenzeka ukuthi amadodana ami onile, futhi athuka uNkulunkulu ezinhliziyweni zawo. Wenza njalo uJobe mihla yonke.

UJobe 1:8 Wayesethi uJehova kuSathane, Ingabe uyiqaphele inceku Yami uJobe, ukuthi akekho ofana naye emhlabeni, indoda engasoleki nelungile owesaba uNkulunkulu, nogwema okubi?

Liyini iphuzu eliwumgogodla enilibonayo kula mavesi? La mavesi amathathu amafishane wonke ahlobana noJobe. Nakuba emafishane, abonisa ngokucacile ukuthi wayeyinhloboni yomuntu. Ngendlela akuchaza ngayo ukuziphatha kukaJobe kwansuku zonke, etshela wonke umuntu ukuthi kunokungabi nasisekelo, lokho uNkulunkulu akubona kuJobe kwakunesisekelo esiqinile. Asitshela ukuthi kwakuwumbono womuntu yini noma cha (Jobe 1:1), noma umbono kaNkulunkulu ngaye (Jobe 1:8), kokubili kuwumphumela wezenzo zikaJobe phambi kukaNkulunkulu nomuntu (Jobe 1:5).

Okokuqala, ake sifunde ingxenye yokuqala: “Kwakukhona umuntu ezweni lase-Uzi, ogama lakhe kwakunguJobe; futhi loyo muntu wayengenasici futhi elungile, nowayemesaba uNkulunkulu, futhi egwema ububi.” Umbono wokuqala ngoJobe useBhayibhelini, lo musho uwumbono wombhali ngoJobe. Ngokwemvelo, uphinde umelele lokho uJobe ayeyikho, okuwukuthi “loyo muntu wayengenasici futhi elungile, nowayemesaba uNkulunkulu, futhi egwema ububi.” Okulandelayo, asifunde nakhu okunye ngoJobe: “Akekho ofana naye emhlabeni, indoda engasoleki nelungile, owesaba uNkulunkulu, nogwema okubi” (UJobe 1:8). Kulezi zinto ezimbili, okunye kwavela kumuntu, okunye kwavela kuNkulunkulu; izinto ezimbili ezisho into efanayo. Ngakho kungashiwo ukuthi ukuziphatha kukaJobe kwakwaziwa umuntu, futhi kwakudunyiswa uNkulunkulu. Ngamanye amazwi, ukuziphatha kukaJobe phambi komuntu naphambi kukaNkulunkulu kwakufana; ukuziphatha kwakhe nezisusa zakhe kwakukuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi, ukuze konke kuhlolwe uNkulunkulu, futhi wayesaba uNkulunkulu agweme okubi. Ngakho, emehlweni kaNkulunkulu, abantu emhlabeni, uJobe kuphela owayelungile futhi eqotho, nguye owayesaba uNkulunkulu futhi egwema okubi.

Izibonakaliso Eziqondile Zokwesaba KukaJobe UNkulunkulu Nokugwema Okubi Ekuphileni Kwakhe Kwansuku Zonke

Okulandelayo, ake sihlole izibonakaliso eziqondile zokwesaba kukaJobe uNkulunkulu nokugwema kwakhe okubi. Ngaphezu kwamavesi andulelayo nalandelayo, ake siphinde sifunde uJobe 1:5, okungenye yezindlela ezicacile uJobe esaba ngazo uNkulunkulu futhi wagwema okubi. Ulandisa indlela esaba ngayo uNkulunkulu futhi wagwema ngayo okubi ekuphileni kwakhe kwansuku zonke; okukhulu nakakhulu, ukuthi akenzanga njengoba ayefuna ukwenza ngenxa yokwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi, kodwa wanikela njalo ngeminikelo yokushiswa phambi kukaNkulunkulu ngenxa yamadodana akhe. Wayesaba ukuthi kaningi “babonile, futhi baqalekisa uNkulunkulu ezinhliziyweni zabo” ngesikhathi sedili. Futhi lokhu kwesaba kwabonakala kanjani kuJobe? Umbhalo ulandisa ngale ndlela: “Kwathi lapho, izinsuku zamadili sezidlulile, uJobe wawathumela futhi wawangcwelisa, futhi wavuka entathakusa, wase enikela umnikelo wokushiswa okwakulingana nesibalo sawo onke.” Ukuziphatha kukaJobe kubonisa ukuthi, kunokuthi kuvele ngendlela yokuziphatha okubonakala ngaphandle, ukwesaba kwakhe uNkulunkulu kwakuvela ngaphakathi enhliziyweni yakhe, futhi ukwesaba kwakhe uNkulunkulu kwakutholakala kuzo zonke izici zokuphila kwakhe, ngazo zonke izikhathi, ngoba akagcinanga nje ngokugwema okubi, kodwa kaningi wenza iminikelo yokushiswa ngenxa yamadodana akhe. Ngamanye amazwi, uJobe wayengesabi nje kuphela ukona uNkulunkulu nokuphikisana noNkulunkulu enhliziyweni yakhe, kodwa wakhathazwa nawukuthi amadodana akhe ona kuNkulunkulu futhi aphikisana naye ezinhliziyweni zawo. Lokhu kuliveza obala iqiniso lokuthi ukwesaba kukaJobe uNkulunkulu kwakuhlolisiswa, futhi akekho umuntu ongakungabaza. Ingabe lokhu wayekwenza ngezikhathi ezithile noma njalo? Amazwi okugcina athi “Wenze njalo uJobe ngokungaphezi.” Incazelo yala mazwi iwukuthi uJobe wayengawabheki amadodana akhe izikhathi ezithile, noma lapho kumjabulisa khona, futhi akavumanga kuNkulunkulu ngomthandazo. Kunalokho, wayewathumela njalo, futhi ewangcwelisa amadodana akhe, futhi ewangcwelisa ngeminikelo yokushiswa. Elithi “ngokungaphezi” lana alisho ukuthi wakwenza usuku olulodwa noma ezimbili, noma umzuzu. Lisho ukuthi ukwesaba kukaJobe uNkulunkulu kwakungeyona into yesikhashana, futhi akuphelelanga olwazini noma emazwini akhulunywayo; kunalokho, indlela yokwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi yaqondisa inhliziyo yakhe, yanquma indlela aziphatha ngayo, futhi yayisenhliziyweni yakhe, iyimpande yokuba khona kwakhe. Ukuthi wenza kanjalo mihla yonke kubonisa ukuthi, enhliziyweni yakhe, wayehlale esaba ukuthi wayezokona uNkulunkulu futhi esaba ukuthi amadodana namadodakazi akhe ayezokona kuNkulunkulu. Kumelela indlela okwakunesisindo ngayo ukwesaba uNkulunkulu nokugwema ukwenza okubi enhliziyweni yakhe. Wenza kanjalo wangayeka, ngenxa yokuthi enhliziyweni yakhe, wayethukile futhi esaba—esaba ukuthi wenze okubi wona kuNkulunkulu, futhi uphambukile endleleni kaNkulunkulu, kanjalo akamgculisanga uNkulunkulu. Ngesikhathi esifanayo, wayekhathazeke ngamadodana akhe namadodakazi akhe, esaba ukuthi athukuthelise uNkulunkulu. Ngakho wayeziphatha kanjalo uJobe nsuku zonke ekuphileni. Yilokhu kuziphatha okuvamile okufakazela ukuthi ukwesaba kukaJobe uNkulunkulu nokugwema ukwenza okubi akuwona nje amazwi angatheni, ukuthi uJobe wayekuphila ngokoqobo. “Wenze njalo uJobe ngokungaphezi”: La mazwi asitshela ngezenzo zikaJobe zansuku zonke phambi kukaNkulunkulu. Lapho elokhu enza kanjalo, ingabe ukuziphatha kwakhe nenhliziyo yakhe kwamfinyelela uNkulunkulu? Ngamanye amazwi, ingabe uNkulunkulu wayehlale ejabula ngenhliziyo yakhe nangokuziphatha kwakhe? Ngakho, kukusiphi isimo lapho uJobe enza kanjalo khona mihla yonke? Abanye bathi kwakungenxa yokuthi uNkulunkulu wayevela njalo kuJobe; abanye bathi wenza kanjalo mihla yonke ngenxa yokuthi wayegwema okubi; abanye bathi mhlawumbe wenza kanjalo ngoba wayecabanga ukuthi ingcebo yakhe ayizanga kalula, futhi wayazi ukuthi yayibekwe uNkulunkulu kuye, ngakho wayesaba ukulahlekelwa impahla yakhe ngenxa yokona noma ukucasula uNkulunkulu. Ingabe kukhona okuyiqiniso kulokhu? Ngokusobala akunjalo. Ngoba emehlweni kaNkulunkulu, lokho uNkulunkulu akwamukela futhi akwazisa kakhulu ngoJobe, kwakungekhona nje ukuthi wenza kanjalo mihla yonke; okukhulu nakakhulu kwakuwukuziphatha kwakhe phambi kukaNkulunkulu, komuntu, nakuSathane lapho enikelwa kuSathane futhi evivinywa.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 41)

USathane Ulinga UJobe Okokuqala (Imfuyo Yakhe iyantshontshwa Futhi Izingane Zakhe Zehlelwa inhlekelele)

a. Amazwi Akhulunywa UNkulunkulu

UJobe 1:8 Futhi wayesethi uJehova kuSathane, Ingabe uyiqaphele inceku Yami uJobe, ukuthi akekho ofana naye emhlabeni, indoda engasoleki nelungile, owesaba uNkulunkulu, nogwema okubi?

UJobe 1:12 Futhi uJehova wathi kuSathane, Bheka, konke lokhu anakho kusemandleni akho; kuphela kuyena ungabeki isandla sakho. Ngakho uSathane wayesesuka phambi kweNKOSI.

b. Impendulo KaSathane

UJobe 1:9-11 Khona-ke uSathane wabe esephendula uJehova, futhi wathi, Ingabe uJobe uyamesaba uNkulunkulu ngeze na? Awumbiyelanga yini yena, nendlu yakhe, nakho konke okwakhe nxazonke? Wabusisa umsebenzi wezandla zakhe, futhi impahla yakhe yandile emhlabeni. Kepha ake welule isandla Sakho manje, bese uthinta konke anakho, futhi uyokuthuka ebusweni Bakho.

UNkulunkulu Uvumela USathane Ukuba Alinge UJobe Ukuze Ukholo LukaJobe Lupheleliswe

UJobe 1:8 umbhalo wokuqala lapho sibona khona ingxoxo ephakathi kukaJehova uNkulunkulu noSathane. Futhi wathini uNkulunkulu? Umbhalo wokuqala unikeza amazwi alandelayo: “Wayesethi uJehova kuSathane, Ingabe uyiqaphele inceku Yami uJobe, ukuthi akekho ofana naye emhlabeni, indoda engasoleki nelungile, owesaba uNkulunkulu, nogwema okubi?” Lesi kwakuyisimo uNkulunkulu ayenaso ngoJobe phambi kukaSathane; uNkulunkulu wathi wayeyindoda elungile futhi eqotho, eyesaba uNkulunkulu futhi egwema okubi. Ngaphambi kwala mazwi aphakathi kukaNkulunkulu noSathane, uNkulunkulu wayenqume ukuthi wayezosebenzisa uSathane ukuze alinge uJobe—ukuthi wayezonikela ngoJobe kuSathane. Kokukodwa, lokhu kwakuzofakazela ukuthi ukubona kukaNkulunkulu nokuhlolwa kukaJobe kwakunembile futhi kungenaphutha, kwakuzokwenza uSathane abe namahloni ngobufakazi bukaJobe; kwakuzophinde kuphelelise nokholo lukaJobe nokwesaba kwakhe uNkulunkulu. Ngakho, lapho uSathane eza phambi kukaNkulunkulu, uNkulunkulu akazange agudle iguma. Wahlala ephuzwini wabuza uSathane: “Ingabe uyiqaphele inceku Yami uJobe, ukuthi akekho ofana naye emhlabeni, indoda engasoleki nelungile, owensaba uNkulunkulu, nogwema okubi?” Embuzweni kaNkulunkulu kunencazelo elandelayo: UNkulunkulu wayazi ukuthi uSathane wayesehambe zonke izindawo, futhi wayesezwile ngoJobe, owayeyinceku kaNkulunkulu. Wayemlinge futhi wamhlasela kaningi, ezama ukuletha incithakalo kuJobe ukuze afakazele ukuthi ukholo lukaJobe kuNkulunkulu nokwesaba kwakhe uNkulunkulu kwakungeke kume kuqine. USathane wayekulungele ukufuna amathuba okucekela phansi uJobe, ukuthi uJ0be aphike uNkulunkulu, nokuthi amsuse ezandleni zikaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu wahlola inhliziyo kaJobe wabona ukuthi wayelungile futhi eqotho, nokuthi wayesaba uNkulunkulu futhi egwema okubi. UNkulunkulu wasebenzisa umbuzo ukuze atshele uSathane ukuthi uJobe wayelungile futhi eyindoda eqotho eyesaba uNkulunkulu igweme okubi, nokuthi uJobe wayengeke amphike uNkulunkulu alandele uSathane. Ngemva kokuzwa lokhu ngoJobe, kwaqubuka inzondo enkulu kuSathane, futhi wafuna ngazo zonke izindlela ukuhlwitha uJobe, ngoba uSathane akakaze akholwe ukuthi kungaba nomuntu olungile futhi oqotho, ongesaba uNkulunkulu agweme okubi. Ngesikhathi esifanayo, uSathane wazonda indoda elungile futhi eqotho, wazonda nabantu abesaba uNkulunkulu futhi abagwema okubi. Ngakho kulotshiwe kuJobe 1:9-11 ukuthi “Khona-ke uSathane wabe esemphendula uJehova, futhi wathi, Ingabe uJobe uyamesaba uNkulunkulu ngeze na? Awumbiyelanga yini yena, nendlu yakhe, nakho konke okwakhe nxazonke? Wabusisa umsebenzi wezandla zakhe, futhi impahla yakhe yandile emhlabeni. Kepha ake welule isandla Sakho manje, bese uthinta konke anakho, futhi uyokuthuka ebusweni Bakho.” UNkulunkulu wayejwayelene nemvelo kaSathane embi, wayazi kahle kamhlophe ukuthi kwase kuyisikhathi eside uSathane eceba ukonakalisa uJobe, ngakho uNkulunkulu watshela uSathane ukuthi uJobe wayengumuntu olungile futhi oqotho, owesaba uNkulunkulu futhi agweme okubi, kuze abuyise uSathane endleleni, ukuze embule ubuso bangempela bukaSathane ahlasele futhi alinge uJobe. Ngamanye amazwi, uNkulunkulu wakuveza ngenhloso ukuthi uJobe wayelungile futhi eqotho, nokuthi wayesaba uNkulunkulu futhi egwema okubi, futhi ngalokhu wenza uSathane wahlasela uJobe ngenxa yokuthi uSathane kwakumthukuthelisa ukuthi uJobe ulungile futhi uqotho, nokuthi wesaba uNkulunkulu futhi ugwema okubi. Ngenxa yalokho, uNkulunkulu wayeyoletha ihlazo kuSathane ngenxa yokuthi uJobe wayelungile futhi eyindoda eqotho, eyesaba uNkulunkulu igweme okubi, uSathane wayeyohlazeka kakhulu futhi anqotshwe. Ngemva kwalokho, uSathane wayengeke esamngabaza noma ehlasele ukulunga kukaJobe, ubuqotho, ukwesaba uNkulunkulu, noma ukugwema okubi. Ngale ndlela, uvivinyo lukaNkulunkulu nokulingwa uSathane cishe kwakuyinto engenakugwenya. Okuwukuphela komuntu owayengakwazi ukumelana nokuvivinywa uNkulunkulu nokulingwa uSathane kwakunguJobe. Ngemva kwale ngxoxo, uSathane wanikwa imvume yokulinga uJobe. Ngakho kwaqala isiwombe sokuqala sokuhlasela kukaSathane. Umgomo walokhu kuhlasela kwakuyimpahla kaJobe, ngoba uSathane wayenze izinsolo ezilandelayo ngokumelene noJobe: “Ingabe uJobe uyamesaba uNkulunkulu ngeze na? … Wabusisa umsebenzi wezandla zakhe, futhi impahla yakhe yandile emhlabeni.” Ngenxa yalokho, uNkulunkulu wavumela uSathane ukuthi athathe konke uJobe ayenakho—okwakuyinjongo kaSathane yokukhuluma noNkulunkulu kwasekuqaleni. Noma kunjalo, uNkulunkulu wacela into eyodwa kuSathane: “Konke lokhu anakho kusemandleni akho; kuphela kuyena ungabeki isandla sakho” (UJobe 1:12). Lesi isimo esahlelwa uNkulunkulu ngemva kokuvumela uSathane ukuba alinge uJobe futhi wabeka uJobe ezandleni zikaSathane, wambekela umngcele owodwa uSathane: Wayala uSathane ukuba angamlimazi uJobe. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu wabona ukuthi uJobe wayephelele futhi eqotho, futhi wayenokholo lokuthi ukulunga kukaJobe nobuqotho bakhe phambi Kwakhe kwakungangabazeki, futhi kwakungamelana novivinyo; ngakho uNkulunkulu wavumela uSathane ukuba alinge uJobe, kodwa wabekela uSathane umbandela: USathane wayevunyelwe ukuyithatha yonke impahla kaJobe, kodwa wayengakwazi ukumbeka isandla. Kusho ukuthini lokhu? Kusho ukuthi uNkulunkulu akanikelanga ngoJobe ngokuphelele kuSathane. USathane wayengavivinya uJobe nganoma yini ayifunayo, kodwa wayengeke amlimaze uJobe, ngisho nonwele olusekhanda lakhe, ngoba yonke into yomuntu ilawulwa uNkulunkulu, ukuthi umuntu uyaphila noma uyafa kunqunywa uNkulunkulu, uSathane akanalo igunya elinjalo. Ngemva kokuba uNkulunkulu esho la mazwi kuSathane, uSathane wayengasakwazi ukulinda ukuqala umsebenzi. Wayesebenzisa konke ukuze alinge uJobe, futhi kungakabiphi, uJobe wayeselahlekelwe inqwaba yezimvu, nezinkomo nayo yonke impahla ayeyinikwe uNkulunkulu…. Ngakho uvivinyo lukaNkulunkulu lwafika kuye.

Nakuba iBhayibheli lisitshela ngomsuka wokulingwa kukaJobe, ingabe uJobe owayelingwa, wayazi ukuthi kuqhubekani? UJobe wayemane engumuntu wasemhlabeni; ngakho wayengazi lutho ngendaba emayelana naye. Noma kunjalo, ukwesaba kwakhe uNkulunkulu, nokulunga nobuqotho bakhe, kwamenza waqaphela ukuthi uvivinyo luNkulunkulu lwalwehlele kuye. Wayengazi ukuthi kwakwenzekeni ezulwini, nokuthi izinjongo zikaNkulunkulu ngalolu vivinyo zaziyini. Kodwa wayazi ukuthi kungakhathaleki ukuthi kwenzekani kuye, kwakufanele abambelele ngeqiniso ekulungeni nasebuqothweni bakhe, futhi kwakufanele esabe uNkulunkulu agweme okubi. Umbono kaJobe nendlela asabela ngayo kulokhu wayekubonile uNkulunkulu. Wabonani uNkulunkulu? Wabona inhliziyo kaJobe eyesaba uNkulunkulu, ngoba kusukela ekuqaleni kuze kube manje, lapho uJobe elingwa, uNkulunkulu wayelokhu eyibona inhliziyo kaJobe, yayenekwe phambi kukaNkulunkulu, futhi uJobe akakuphikanga ukulunga nobuqotho, futhi akakubalekelanga ukwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi—futhi lokho kwamjabulisa uNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 42)

Ukusabela KukaJobe

UJobe 1:20-21 Khona-ke uJobe wasukuma, wabe eseklebhula isiphuku sakhe, futhi waphuca ikhanda lakhe, wabe esewela emhlabathini, futhi wakhuleka, Wayesethi, Ngaphuma ngihamba ze esibelethweni sikamama wami, futhi ngiyobuyela kuso ngihamba ze: uJehova iphile, futhi uJehova uthathile; malibongwe igama lika Jehova.

Ukuthi UJobe Ukubeka Emahlombe Akhe Ukubuyisela Konke Anakho Kungenxa Yokwesaba Kwakhe UNkulunkulu

Ngemva kokuba uNkulunkulu ethe kuSathane, “Konke lokhu anakho kusemandleni akho; kuphela kuyena ungabeki isandla sakho,” uSathane wahamba, ngokushesha nje uJobe wahlaselwa ngonya: Okokuqala, izinkomo nezimbongolo zakhe kwebiwa futhi izinceku zakhe zabulawa; ngemva kwalokho, kwaqothulwa izimvu kanye nezinceku zakhe; ngemva kwalokho, kwathathwa amakamela nezinceku zakhe zabulawa; ekugcineni amadodana namadodakazi akhe ashona. Lezi zigcawu ezilandelanayo zaba usizi olukhulu kuJobe ovivinyweni lwakhe lokuqala. Njengoba uNkulunkulu ayala, kulokhu kuhlasela uSathane wayefuna impahla kaJobe nezingane zakhe, kodwa akamlimazanga uJobe. Ngakho, uJobe akabange esaba isicebi esicaphuna kusale, waba umuntu ohlwempu. Akekho owayengamelana nalezo zimo ezibuhlungu, uJobe amelana nazo. Imibhalo iyalandisa: “Khona-ke uJobe wasukuma, wabe eseklebhula isiphuku sakhe, futhi waphuca ikhanda lakhe, wabe esewela emhlabathini, wayesekhuleka.” Lena indlela yokuqala uJobe asabela ngayo ngemva kokuzwa ukuthi uselahlekelwe izingane zakhe kanye nempahla yakhe. Ngaphezu kwakho konke, akabonakalanga emangele, noma ethukile, ingasaphathwa eyokuthi athukuthele noma abe nenzondo. Ngakho uyabona ukuthi enhliziyweni yakhe, wayesebona kakade ukuthi lezi zinhlekelele azenzekanga ngengozi, noma azibangelwanga umuntu, ingasaphathwa eyomvuzo noma eyokujeziswa kwakhe. Kunalokho, uvivinyo lukaNkulunkulu lwalwehlele kuye; kwakunguJehova owayefisa ukuthatha impahla nezingane zakhe. UJobe wayezolile futhi enombono ocacile. Ukulunga nobuntu bakhe obuqotho kwamvumela ukuba enze ukwahlulela nezinqumo ezinhle ngalezi zinhlekelele ezazimehlele, futhi ngenxa yalokho wasabela ngendlela engavamile: “Khona-ke uJobe wasukuma, wabe eseklebhula isiphuku sakhe, futhi waphuca ikhanda lakhe, wabe esewela emhlabathini, wayesekhuleka.” Ukuthi “Waklebhula isiphuku sakhe” kusho ukuthi wayengagqokile, engenalutho; Ukuthi “waphuca ikhanda lakhe” kusho ukuthi wayesebuyele esimweni sosana olusanda kuzalwa; Ukuthi “esewela emhlabathini, futhi wakhuleka” kusho ukuthi wafika enqunu kuleli zwe, engenalutho, wabuyiselwa kuNkulunkulu elusana oluncane. Kwakungeke kube yinoma yisiphi isidalwa esingumuntu esasingaba nombono kaJobe. Ukholo lwakhe kuJehova lwaba ngaphezu kwenkolo; lokhu kwakuwukwesaba anakho ngoNkulunkulu, nokulalela uNkulunkulu, futhi wayengakwazi nje kuphela ukubonga uNkulunkulu ngokumnika khona, kodwa nangokukuthatha kuye. Okukhulu nakakhulu, ukuthi wayekwazi ukubuyisela lokho ake waba nakho, kuhlanganise nokuphila kwakhe.

Ukwesaba nokulalela kukaJobe uNkulunkulu kuyisibonelo esintwini, futhi ukulunga nobuqotho bakhe yiqophelo lobuntu okufanele umuntu abe nalo. Nakuba engazange ambone uNkulunkulu, wabona ukuthi uNkulunkulu ukhona ngempela, futhi wamesaba uNkulunkulu—futhi ngenxa yokwesaba uNkulunkulu, wakwazi ukulalela uNkulunkulu. Wanika uNkulunkulu ithuba lokuthatha noma yini ayenayo, kodwa futhi wangakhononda, wawa phambi kukaNkulunkulu wathi, ngaso leso sikhathi, ngisho noma uNkulunkulu ethatha inyama yakhe, uyomvumela ngaphandle kokuba nenkinga, ngaphandle kokukhononda. Konke ukuziphatha kwakhe kwakusekelwe ebuntwini obuphelele futhi obuqotho. Okusho ukuthi, ngenxa yobumsulwa bakhe, ukwethembeka, nomusa, uJobe wayengenalo iso elintengantengayo ngokuba khona kukaNkulunkulu, futhi ngenxa yaleli zinga ayephila ngalo, nezinga lakhe lokucabanga, naziphatha ngalo ezenzweni zakhe phambi kukaNkulunkulu, wayenza ngokuvumelana nesiqondiso sikaNkulunkulu nezenzo zikaNkulunkulu ayezibone phakathi nazo zonke izinto. Ngemva kwesikhathi, izinto azibona zamenza wamesaba ngobuqotho uNkulunkulu futhi wagwema okubi. Lona kwakuwumthombo wobuqotho uJobe awubamba wawuqinisa. UJobe wayenobuntu obethembekile, obumsulwa, futhi obunomusa, esaba noNkulunkulu, elalela uNkulunkulu, futhi egwema okubi, kanye nolwazi lokuthi “uJehova uphile, futhi uJehova uthathile.” Kungenxa yalezi zinto kuphela akwazi ukumelana futhi wanikeza ubufakazi ekuhlaselweni ngonya uSathane, futhi yizo ezamenza wangamdumaza uNkulunkulu wanika uNkulunkulu impendulo egculisayo lapho uvivinyo lukaNkulunkulu luphezu kwakhe. Nakuba ukuziphatha kukaJobe ovivinyweni lokuqala kwakungagwegwesi, izizukulwane ezalandela zaba mathintanyawo ekufinyeleleni kulokho kungagwegwesi ngisho nangaphezu kwemizamo yokuphila konke, futhi zahluleka ukuziphatha njengoJobe ngendlela echazwe ngenhla. Namuhla, lapho ubuka indlela uJobe aziphatha kahle ngayo, uyiqhathanisa nokukhala kanye nesifiso “sokulalela ngokuphelele nokuba qotho kuze kube sekufeni” okuboniswa kuNkulunkulu yilabo abathi bakholwa Kuye futhi bayamlandela, ingabe lokho akunenzi nibe namahloni?

Lapho ufunda ngokuhlupheka kukaJobe emibhalweni, uzizwa kanjani? Ingabe uhluleka ngisho nokukucabanga? Ingabe uyamangala? Ingabe izilingo zikaJobe “ziyethusa”? Ngamanye amazwi, kubi ngokwanele ukufunda ngezilingo zikaJobe ezichazwe emibhalweni, ukungasho lutho ngokuthi bezingaba njani ngokoqobo. Ngakho uyabona ukuthi lokho okwehlela uJobe “kwakungewona umdlalo,” kodwa “kwakuyimpi” yangempela, “enezibhamu” “nezinhlamvu” zangempela. Kodwa isandla sikabani esasingemva kwalezi zilingo? Yiqiniso, zazihlelwe uSathane, zenziwa uSathane ngokuqondile—kodwa zigunyazwe uNkulunkulu. Ingabe uNkulunkulu watshela uSathane ukuthi amlinge ngani uJobe? Cha akamtshelanga. UNkulunkulu wamane wambekela umngcele owodwa, ngemva kwalokho uJobe waqala ukulingwa. Lapho uJobe elingwa, abantu baqaphela ukuthi uSathane mubi futhi ukhohlakele kangakanani, indlela anenzondo enonya ngayo ngabantu, nobutha anabo noNkulunkulu. Kulokhu siyabona ukuthi amazwi awanakuluchaza unya olwaluhambisana nalezi zilingo. Kungashiwo ukuthi indlela enonya uSathane ahlukumeza ngayo umuntu nobubi bakhe bembuleka ngempela ngalowo mzuzu. USathane wasebenzisa leli thuba, ithuba avunyelwa uNkulunkulu kulo, athole kulo imvume kaNkulunkulu, ukuze ahlukumeze uJobe ngonya, ngendlela yokukhohlakala engacabangeki futhi okungekho muntu ongayibekezelela namhlanje. Kunokuthi uJobe walingwa uSathane, nokuthi waqina ovivinyweni lwakhe, kungcono ukuthi uvivinyo aluhlelelwa uNkulunkulu, uJobe waphikelela ekumelaneni noSathane ukuze avikele ukulunga nobuqotho bakhe, nokuvikela indlela yokwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi. Kule nhlekelele, uJobe walahlekelwa imihlambi yezimvu nezinkomo, walahlekelwa yiyo yonke impahla yakhe, futhi walahlekelwa amadodana namadodakazi akhe—kodwa akazange akulaxaze ukulunga kwakhe, ubuqotho, nokwesaba uNkulunkulu. Ngamanye amazwi, kulolu vivinyo lukaSathane, uJobe wancamela ukulahlekelwa impahla yakhe nezingane kunokuthi alahlekelwe ukulunga, ubuqotho, nokwesaba uNkulunkulu. Wancamela ukunamathela kulokho okushiwo ukuba umuntu. ImiBhalo iyilandisa ngendlela ecacile yonke le nqubo yokulahlekelwa kukaJobe yizo zonke izinto zakhe, kanye nokuziphatha kukaJobe phakathi nayo. Lokhu kulandisa okufishane kunikeza umqondo wokuthi uJobe wayengaxhamazeli lapho elingwa, kodwa kwakunesidalwa esidaleke kabusha esinonya esinguSathane—lokhu kwakungeke kube lula njengoba kuchazwe emibhalweni. Isimo sasinonya kakhulu. Linjalo izinga lenkohlakalo nenzondo uSathane aphatha ngayo isintu nabo bonke abamukelwa uNkulunkulu. Ukube uNkulunkulu akashongo ukuthi uSathane angamlimazi uJobe, uSathane ngabe wambulala ngaphandle kokunqikaza. USathane akafuni kube nomuntu okhonza uNkulunkulu, futhi akafisi kube nabalungile emehlweni kaNkulunkulu nabaphelele nabaqotho kuye abaqhubeka besaba uNkulunkulu futhi begwema okubi. Ukuze abantu besabe uNkulunkulu futhi bagweme okubi kusho ukuthi kufanele bagweme futhi babalekele uSathane, njengoba uSathane asizakala lapho uNkulunkulu emnika imvume, wavivinya ngonya uJobe. Uyabona ukuthi wezwa ubuhlungu obungakanani uJobe, kusukela engqondweni kuya enyameni, ngaphandle nangaphakathi. Namhlanje, asiboni ukuthi kwakunjani ngaleso sikhathi, singafunda ngakho eBhayibhelini kuphela, amazwibela endlela uJobe azizwa ngayo lapho ehlukunyezwa ngaleso sikhathi.

Ubuqotho BukaJobe Obungantengantengi Bahlaza USathane Futhi Bamenza Wabaleka Ethukile

Yini eyenziwa uNkulunkulu lapho uJobe ehlukunyezwa? UNkulunkulu wabuka, wabheka, walinda umphumela. Njengoba uNkulunkulu ayebhekile, wazizwa kanjani? Akungabazeki ukuthi wabuzwa ubuhlungu. Kodwa ngenxa yosizi Lwakhe, ingabe wazisola ngokuvumela uSathane ukuba alinge uJobe? Impendulo ithi, cha, wayengeke. Ngoba wayeqiniseke kakhulu ngokuthi uJobe ulungile futhi uqotho, wayesaba uNkulunkulu egwema okubi. UNkulunkulu wamane wanika uSathane ithuba lokuzigculisa ngokuthi uJobe ulungile phambi kukaNkulunkulu, nokuthi azembule yena ukuthi ukhohlakele kangakanani. Ngaphezu kwalokho, kwakuyithuba lokuthi uJobe afakazele ukuthi ulungile nokuthi wesaba uNkulunkulu futhi ugwema okubi phambi kwabo bonke abantu, kuSathane, ngisho nakubo bonke abesaba uNkulunkulu. Ingabe isiphetho safakazela ukuthi okwakushiwo uNkulunkulu ngoJobe kwakuyiqiniso? Ingabe uJobe wamnqoba uSathane? Lapha sifunda amazwi anohlonze akhulunywa uJobe, amazwi awubufakazi bokuthi umnqobile uSathane. Wathi: “Ngaphuma ngihamba ze esibelethweni sikamama wami, futhi ngiyobuyela kuso ngihamba ze.” Lona umbono uJobe ayenawo ngokulandela uNkulunkulu. Walandela ngokuthi: “UJehova uphile, futhi uJehova uthathile; malibongwe igama likaJehova.” La mazwi akhulunywa uJobe afakazela ukuthi uNkulunkulu ubona okusekujuleni kwenhliziyo yomuntu, ukwazi ukubona ingqondo yomuntu, futhi abonisa ukuthi wayemamukela uJobe, ukuthi lena indoda elungile eyemukelwa uNkulunkulu. “UJehova uphile, futhi uJehova uthathile; malibongwe igama likaJehova.” La mazwi awubufakazi bukaJobe kuNkulunkulu. Yila mazwi ajwayelekile aswabisa uSathane, amthela ngehlazo futhi amenza waba netwetwe, ngaphezu kwalokho, amshaqisa uSathane, wasala ephundlekile. Ngakho la mazwi enza uSathane wasala ezibuza ngezenzo zikaJehova uNkulunkulu, futhi aqhakambisa izinto ezinhle zalowo onenhliziyo esendleleni kaNkulunkulu. Ngaphezu kwalokho, abonisa uSathane amandla amakhulu indoda engelutho enawo ngenxa yokwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi. Ngakho wanqotshwa ngomzuliswano wokuqala. Naphezu “kokuqonda kwakhe okunzulu,” uSathane wayengazimisele ngokuvumela uJobe aphunyuke, futhi akaziguqukanga izindlela zakhe zokukhohlakala. USathane wazama ukuqhubeka ehlasela uJobe, ngakho weza phambi kukaNkulunkulu …

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 43)

USathane Uyaphinda Ulinga UJobe (Kumila Amathumba Abuhlungu Kuwo Wonke Umzimba KaJobe)

a. Amazwi Akhulunywa UNkulunkulu

UJobe 2:3 Futhi uJehova wayesethi kuSathane, Ingabe uyiqaphele inceku Yami uJobe, ukuthi akekho ofana naye emhlabeni, uyindoda engenasici nelungile, loyo owesaba uNkulunkulu, nogwema okubi? nokuthi usabambelela ekuthembekeni kwakhe, yize ungivusele, ukumbhubhisa engenacala.

UJobe 2:6 Futhi uJehova wathi kuSathane, Bheka, usesandleni sakho; kepha gcina ukuphila kwakhe.

b. Amazwi Akhulunywa USathane

UJobe 2:4-5 USathane wabe esemphendula uJehova, futhi wathi, Isikhumba ngesikhumba, yebo, konke lokho umuntu anakho uyakunika ngokuphila kwakhe. Kepha lula isandla Sakho manje, futhi uthinte amathambo akhe nenyama yakhe, futhi uyokukuthuka ebusweni Bakho.

c. Indlela UJobe Abhekana Ngayo Nesilingo

UJobe 2:9-10 Khona-ke umkakhe wabe esethi kuye, Namanje usakugcinile ukuthembeka kwakho? thuka uNkulunkulu, bese uyafa. Kepha wathi kuye, Ukhulumisa okukankosikazi oyisiwula. Usho ukuthini? Simukela okuhle okuvela esandleni sikaNkulunkulu, singekwamukela nokubi na? Kukho konke lokhu uJobe akonanga ngomlomo wakhe.

UJobe 3:3 Maluqalekiswe usuku engazalwa ngalo, nobusuku okwashiwo ngalo ukuthi, Kukhulelwe umntwana wesilisa.

Uthando LukaJobe Lwendlela KaNkulunkulu Lulwedlula Lonke

ImiBhalo ilandisa ngengxoxo elandelayo ephakathi kukaNkulunkulu noSathane: “Futhi uJehova wayesethi kuSathane, Ingabe uyiqaphele inceku Yami uJobe, ukuthi akekho ofana naye emhlabeni, uyindoda engenasici nelungile, loyo owesaba uNkulunkulu, nogwema okubi? nokuthi usabambelela ekuthembekeni kwakhe, yize ungivusele, ukumbhubhisa engenacala” (UJobe 2:3). Kule ngxoxo, uNkulunkulu uphindaphinda umbuzo ofanayo kuSathane. Umbuzo osivezela indlela uNkulunkulu akuphenya ngayo lokho okwaboniswa uSathane nakwenza lapho elinga uJobe okokuqala, futhi akuhlukile endleleni ahlola ngayo uJobe ngaphambi kokulingwa uSathane. Okusho ukuthi, ngaphambi kokuba alingwe, emehlweni kaNkulunkulu uJobe wayelungile, ngakho uNkulunkulu wamvikela nomndeni wakhe, wambusisa; wayekufanele ukubusiswa emehlweni kaNkulunkulu. Ngemva kokulingwa, uJobe akazange one ngezindebe zakhe ngenxa yokuthi ulahlekelwe impahla yakhe nezingane zakhe, kodwa waqhubeka edumisa igama likaJehova uNkulunkulu. Ukuziphatha kwakhe kwangempela kwenza uNkulunkulu wajabula ngaye, futhi waziqhenya ngaye. Ngoba emehlweni kaJobe, inzalo yakhe noma izinto anazo kwakunganele kwakungeke kumenze aphike uNkulunkulu. Indawo kaNkulunkulu enhliziyweni yakhe, yayingeke ivalwe abantwana bakhe noma isicucu sempahla. Phakathi novivinyo lokuqala lukaJobe, wabonisa uNkulunkulu ukuthi uthando analo ngaye nendlela amesaba ngayo ngothando nagwema ngayo okubi, kukwedlula konke. Lokhu kwenza uJobe wathola umvuzo ovela kuJehova uNkulunkulu futhi impahla yakhe nezingane zakhe waphucwa khona.

KuJobe, lokhu okwangempela ayedlule kukho okwageza inhliziyo yakhe, kwakuwumbhapathizo wokuphila owagcwalisa ubukhona bakhe, futhi okukhulu nakakhulu, kwakuyidili elimnandi elalivivinya ukulalela kukaJobe, nokwesaba uNkulunkulu. Lokhu kwaguqula isimo sikaJobe sasuka ekubeni indoda ecebile wagcina esewumuntu ongelutho, futhi kwamenza wezwa indlela uSathane ahlukumeza ngayo isintu. Inhlupheko yakhe ayizange imenze enyanye uSathane; kunalokho ezenzweni zonya zikaSathane nokuhlubuka kuNkulunkulu, lokhu kwamgqugquzela ukuthi ahambe endleleni yokwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi. Wafunga ukuthi wayengeke amshiye uNkulunkulu futhi amelane nendlela kaNkulunkulu ngenxa yezinto ezifana nempahla, izingane noma izihlobo, futhi wayengeke abe isigqila sikaSathane, sempahla, noma somuntu; ngaphandle kukaJehova uNkulunkulu, akekho ongaba iNkosi yakhe, noma uNkulunkulu wakhe. Leyo kwakuyimigomo kaJobe. Ngakolunye uhlangothi lwezilingo, uJobe wazuza okuthile: UNkulunkulu wamnika umcebo omkhulu ngemva kwalezi zilingo.

Phakathi nokuphila kwakhe kwamashumi edlule eminyaka, uJobe wabona izenzo zikaJehova futhi wathola izibusiso zikaJehova uNkulunkulu. Yizibusiso ezamshiya edliwa unembeza, ngoba wayekholwa ukuthi akamenzelanga lutho uNkulunkulu, kodwa wanikwa izibusiso ezinkulu kangaka futhi waboniswa umusa omkhulu. Ngenxa yalesi sizathu, wayethandaza kaningi ngenhliziyo, ethemba ukuthi uzokwazi ukubuyisela uNkulunkulu, ethemba ukuthi uzothola ithuba lokufakaza ngezenzo nangobukhulu bukaNkulunkulu, futhi enethemba lokuthi ukulalela kwakhe kuzovivinywa, ngaphezu kwalokho, wayenethemba lokuthi ukholo lwakhe lwaluzohlanzwa kuze kube yilapho ukulalela nokholo lwakhe kwamukelwa uNkulunkulu. Futhi lapho uJobe ehlelwa izilingo, wayekholwa ukuthi uNkulunkulu wayeyizwa imithandazo yakhe. UJobe walibamba ngazo zombili ithuba ngaphezu kwanoma yini enye, ngakho akazange alokothe alithathe kancane, ngenxa yokuphila kwakhe. Ukufika kwaleli thuba kwakusho ukuthi ukulalela kwakhe nokwesaba kwakhe uNkulunkulu kwakungase kuvivinywe, futhi kwakungenziwa kuhlanzeke. Ngaphezu kwalokho, kwakusho ukuthi uJobe wayenethuba lokwamukelwa uNkulunkulu, kumsondeze kuNkulunkulu. Phakathi novivinyo, ukholo olunjalo lwamenza walunga nakakhulu, futhi wayiqonda ngokujulile intando kaNkulunkulu. UJobe waphinde wasazisa kakhulu isibusiso nomusa kaNkulunkulu, enhliziyweni yakhe wayezidumisa kakhulu izenzo zikaNkulunkulu, futhi wayemesaba kakhulu uNkulunkulu, elangazelela uthando lukaNkulunkulu, ubukhulu kanye nobungcwele bakhe. Ngalesi sikhathi, nakuba uJobe ayesaba uNkulunkulu futhi egwema okubi emehlweni kaNkulunkulu, mayelana nezinto adlula kuzo, ukholo nolwazi lukaJobe lwafinyelela kulezi zibopho: Ukholo lwakhe lwakhula, ukulalela kwakhe kwaba nesisekelo, nokwesaba uNkulunkulu kwaqina kakhudlwana. Nakuba leli qiniso laguqula ukuphila kukaJobe, uguquko olunjalo alumgculisanga uJobe, futhi aluyinciphisanga intuthuko yakhe. Ngesikhathi esifanayo, ukubala izinto azizuza kulolu vivinyo, nokucabanga ngobuthaka bakhe, wathandaza buthule, walinda ukuba kufike uvivinyo olulandelayo, ngoba wayelulwela ukholo lwakhe, ukulalela nokwesaba uNkulunkulu ukuba kuphakanyiswe ovivinyweni lukaNkulunkulu olulandelayo.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 44)

USathane Uyaphinda Ulinga UJobe (Kumila Amathumba Abuhlungu Kuwo Wonke Umzimba KaJobe)

a. Amazwi Akhulunywa UNkulunkulu

UJobe 2:3 Futhi uJehova wayesethi kuSathane, Ingabe uyiqaphele inceku Yami uJobe, ukuthi akekho ofana naye emhlabeni, uyindoda engenasici nelungile, loyo owesaba uNkulunkulu, nogwema okubi? nokuthi usabambelela ekuthembekeni kwakhe, yize ungivusele, ukumbhubhisa engenacala.

UJobe 2:6 Futhi uJehova wathi kuSathane, Bheka, usesandleni sakho; kepha gcina ukuphila kwakhe.

b. Amazwi Akhulunywa USathane

UJobe 2:4-5 USathane wabe esemphendula uJehova, futhi wathi, Isikhumba ngesikhumba, yebo, konke lokho umuntu anakho uyakunika ngokuphila kwakhe. Kepha lula isandla Sakho manje, futhi uthinte amathambo akhe nenyama yakhe, futhi uyokukuthuka ebusweni Bakho.

Phakathi Kokuhlupheka Okukhulu, UJobe Wabona Indlela UNkulunkulu Anakekela Ngayo Isintu

Ngemva kombuzo kaNkulunkulu ayewubhekise kuSathane, uSathane wajabula ngasese. Lokhu kwakungenxa yokuthi uSathane wayazi ukuthi wayezophinde avunyelwe ukuhlasela indoda eyayiphelele emehlweni kaNkulunkulu—okwakuyithuba eliyivela-kancane kuSathane. USathane wayefuna ukusebenzisa leli thuba ukuze acekele phansi ukholo lukaJobe, ukumenza alahlekelwe ukholo lwakhe kuNkulunkulu engabe esamesaba uNkulunkulu noma abusise igama likaJehova. Lokhu kwakuyonika uSathane ithuba: Noma kuyiphi indawo noma isikhathi, wayezokwazi ukuphendula uJobe into yokudlala ezwa ngaye. USathane akashiyi imikhondo, ngeke wazi ukuthi uza nakuphi ukukhohlakala. Leli qiniso lalicashile lapho ephendula amazwi kaJehova uNkulunkulu, njengoba kulotshiwe emibhalweni: “Futhi uSathane wabe esemphendula uJehova, futhi wathi, Isikhumba ngesikhumba, yebo, konke lokho umuntu anakho uyakunika ngokuphila kwakhe. Kepha lula isandla Sakho manje, futhi uthinte amathambo akhe nenyama yakhe, futhi uyokukuthuka ebusweni Bakho” (UJobe 2:4-5). Akunakwenzeka ukungatholi ulwazi olubalulekile nenkohlakalo kaSathane engxoxweni ephakathi kwakhe noNkulunkulu. Ngemva kokuzwa la manga kaSathane, bonke abathanda iqiniso nabazonda okubi ngokungangabazeki bayomzonda uSathane, bayowenyanya wonke amanga kaSathane, ngesikhathi esifanayo bayomthandazela ngobuqotho uJobe, bethandazela ukuthi lo muntu kanye nabalungile bafinyelele ukuphelela, bafise ukuthi lo muntu esabe uNkulunkulu futhi agweme okubi azinqobe kuze kube phakade izilingo zikaSathane, baphile ekukhanyeni, baphile ngesiqondiso nesibusiso sikaNkulunkulu ngakho bayofisa ukuthi isibindi sikaJobe sibaqinise bonke labo abafuna ukwesaba uNkulunkulu bagweme okubi. Nakuba injongo yenkohlakalo kaSathane ingabonakala kula mazwi, uNkulunkulu wasamukela “isicelo” sikaSathane—kodwa ngaphansi kombandela owodwa: “Usesandleni sakho; kepha gcina ukuphila kwakhe” (UJobe 2:6). Ngoba ngalesi sikhathi, uSathane wacela ukulimaza inyama namathambo kaJobe, uNkulunkulu wathi, “kepha gcina ukuphila kwakhe.” Incazelo yala mazwi ukuthi wanika uSathane inyama kaJobe, kodwa ashiye ukuphila kwakhe. USathane wayengeke akwazi ukuthatha ukuphila kukaJobe, kodwa ngaphandle kwalokhu wayengenza noma yini kuJobe.

Ngemva kokuthola imvume kuNkulunkulu, uSathane waphuthuma waya kuJobe welula isandla sakhe wahlupha isikhumba sakhe, wamenza wamila amathumba abuhlungu umzimba wonke, futhi uJobe wezwa ubuhlungu esikhunjeni sakhe. UJobe wadumisa ubukhulu nobungcwele bukaJehova uNkulunkulu, okuyinto eyamthukuthelisa kakhulu uSathane. Ngoba kwakumjabulisa ukuzwisa umuntu ubuhlungu, uSathane welula isandla sakhe wathinta inyama kaJobe, wenza amathumba akuyo aba makhulu. UJobe wabuzwa ngokushesha ubuhlungu futhi kwakunzima ukubekezelela ubuhlungu obusenyameni yakhe, wayeguqa abambelele ngezandla phansi, njengokungathi lokhu kwakuzonciphisa ubuhlungu ayebuzwa emoyeni nasenyameni. Wabona ukuthi uNkulunkulu wayesohlangothini lwakhe embhekile, wenza okusemandleni akhe ukuze aziqinise. Waphinde waguqa phansi, wathi: Ubheka inhliziyo yomuntu, ubona usizi lwakhe; kungathi ubuthaka bakhe bukuthinta? Malidunyiswe igama likaJehova uNkulunkulu. USathane wazibona izinhlungu zikaJobe, kodwa lokho akumenzanga uJobe walaxaza igama likaJehova uNkulunkulu. Ngakho waphakamisa isandla ukuze alimaze amathambo kaJobe, efuna ngazo zonke izindlela ukumephula amalungu omzimba. UJobe wezwa ubuhlungu obukhulu; kwakusengathi inyama yakhe ihlutshuliwe kuvela amathambo, njengokungathi amathambo ayechotshozwa kancane kancane. Lobu buhlungu obukhulu bamenza wacabanga ukuthi kungcono ukufa…. Wayengasakwazi ukubekezela…. Wayefuna ukukhala kakhulu, wayefuna ukusika isikhumba sakhe ukuze anciphise izinhlungu—kodwa wazibamba, akasisikanga isikhumba sakhe, ngoba wayengafuni uSathane abone ubuthaka bakhe. Ngakho waphinde waguqa, kodwa ngalesi sikhathi akakuzwanga ukuba khona kukaJehova uNkulunkulu. Wayazi ukuthi wayehlale ephambi kwakhe, futhi esemva kwakhe, noma eceleni kwakhe. Kodwa phakathi nobuhlungu bakhe, uNkulunkulu akazange ambuke; wafihla ubuso Bakhe, ngoba injongo yokudala Kwakhe abantu kwakungekhona ukubenza bahlupheke. Ngalesi sikhathi, uJobe wayelila, enza okusemandleni akhe ukuze abekezelele isimo, kodwa wayengasakwazi ukuqhubeka ebonga uNkulunkulu: Umuntu uwa ngegalelo lokuqala, ubuthaka futhi akanamandla, mncane futhi akanaki—kungani umkhathalela kangaka futhi unomusa kuye? Ungishayile, kodwa Nawe uzwa ubuhlungu ngokungishaya kwakho. Yini oyikhathalela ngempela kumuntu? Imithandazo kaJobe yafinyelela ezindlebeni zikaNkulunkulu, uNkulunkulu wayethule, ebuka kuphela engakhulumi…. Ngemva kokuzama wonke amacebo, uSathane wahamba, kodwa lokhu akuzange kuqede uvivinyo lukaJobe. Ngoba amandla kaNkulunkulu ayekuJobe ayengakavezwa obala, indaba kaJobe ayiphelelanga kulesi silingo sikaSathane. Njengoba abanye abalingiswa benokwabo, kuningi okuseza.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 45)

Okunye Ukuvezwa Kokwesaba UNkulunkulu KukaJobe Nokugwema Okubi Ngukudumisa Kwakhe Igama LikaNkulunkulu Kuzo Zonke Izinto

UJobe walinyazwa kakhulu uSathane, kodwa akazange alishiye igama likaJehova uNkulunkulu. Umkakhe waba ngowokuqala ukuphumela obala adlale indima kaSathane engabonakala ngokuhlasela uJobe. Imibhalo yokuqala ikuchaza kanjena: “Khona-ke umkakhe wabe esethi kuye, Namanje usakugcinile ukuthembeka kwakho? Thuka uNkulunkulu, bese uyafa” (UJobe 2:9). Lawa amazwi akhulunywa uSathane kumuntu. Ayewukuhlasela, nezinsolo, isilingo kanye nokunyundela. Ngemva kokwehluleka ukuhlasela inyama kaJobe, uSathane wabe esezama ngokuqondile ukuhlasela ubuqotho bukaJobe, efuna ukushiyisa uJobe ubuqotho, amelane noNkulunkulu futhi ayeke ukuphila. Ngakho uSathane wayefuna ukusebenzisa lawo mazwi ukuze alinge uJobe: Uma uJobe wayeshiya igama likaJehova, kwakungeke kudingeke abekezelele ukuhlushwa, wayezokhululeka. Eselulekweni somkakhe, uJobe waphendula ngokuthi, “Ukhulumisa okwenye yamakhosikazi ayiziwula. Usho ukuthini? Simukela okuhle okuvela esandleni sikaNkulunkulu, singekwamukele nokubi na?” (UJobe 2:10). UJobe kwase kuyisikhathi eside ewazi la mazwi, kodwa ngalesi sikhathi iqiniso lokuthi uJobe wayewazi lafakazeleka.

Lapho umkakhe ethi akathuke uNkulunkulu afe, wayeqonde ukuthi: UNkulunkulu wakho ukuphatha kanjena, kungani ungamthuki? Usaphilelani? UNkulunkulu wakho akakuphathi kahle, kodwa usathi malibusiswe igama likaJehova. Angayiletha kanjani inhlekelele kuwe lapho ubusisa igama Lakhe? Shesha, ulaxaze igama likaNkulunkulu, ungabe usamlandela. Ngale ndlela izinkinga zakho ziyophela. Ngalo mzuzu, kwenzeka ubufakazi uNkulunkulu ayefuna ukububona kuJobe. Akekho umuntu ojwayelekile owayengenza lobu bufakazi, futhi asifundi ngabo kunoma iziphi izindaba zeBhayibheli—kodwa uNkulunkulu wabubona kudala uJobe engakawasho la mazwi. UNkulunkulu wayefuna ukusebenzisa leli thuba ukuze avumele uJobe ababonise bonke ukuthi uNkulunkulu wayeqinisile. Ebhekene neseluleko somkakhe, uJobe akenqabanga nje kuphela ukungabuphuli ubuqotho bakhe kuNkulunkulu, waphinde wathi kumkakhe: “Simukela okuhle okuvela esandleni sikaNkulunkulu, singekwamukele nokubi na?” Ingabe la mazwi anesisindo? Lapha, kuneqiniso elilodwa elinesisindo. Isisindo sala mazwi ukuthi emukelwe uNkulunkulu enhliziyweni Yakhe, ayilokhu okwakufunwa uNkulunkulu, yilokho ayefuna ukukuzwa, awumphumela uNkulunkulu ayelangazelela ukuwubona; la mazwi aphinde abe ingqikithi yobufakazi bukaJobe. Kulokhu, ukulunga kukaJobe, ubuqotho, ukwesaba uNkulunkulu, nokugwema okubi kufakazelwe. Into uJobe ayigugu kuyo, kulapho evivinywa, ngisho nalapho umzimba wakhe ugcwele amathumba, lapho ebekezelela ubuhlungu obukhulu, lapho umkakhe nezihlobo bemeluleka, akawalalelanga amazwi anjalo. Ukukubeka ngenye indlela, enhliziyweni yakhe wayekholwa ukuthi, akunandaba ukuthi isilingo nosizi lungakanani, ngisho nokufa, wayengeke aphike uNkulunkulu, noma alahle indlela yokwesaba uNkulunkulu agweme okubi. Ngakho uyabona ukuthi uNkulunkulu wayenendawo ebaluleke kakhulu enhliziyweni yakhe, nokuthi kwakunoNkulunkulu weqiniso kuphela enhliziyweni yakhe. Yilokhu okusenza sifunde ngaye emiBhalweni izinto ezifana nokuthi: Kukho konke lokho uJobe akonanga ngomlomo wakhe. Akagcinanga nje ngokungoni ngomlomo wakhe, kodwa enhliziyweni yakhe akakhonondanga ngoNkulunkulu. Akashongo amazwi abuhlungu ngoNkulunkulu, futhi akonanga kuNkulunkulu. Futhi umlomo wakhe awugcinanga nje ngokubusisa igama likaNkulunkulu, kodwa nasenhliziyweni yakhe walibusisa igama likaNkulunkulu; umlomo nenhliziyo yakhe kwakuyinto eyodwa. Lona kwakunguJobe wangempela owabonwa uNkulunkulu, futhi lesi kwakuyisizathu esenza uNkulunkulu wazisa uJobe.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 46)

Izinto Eziningi Abantu Abaziqonda Ngokungeyikho NgoJobe

Ubunzima obabekezelelwa uJobe kwakungewona umsebenzi wezithunywa ezazithunywe uNkulunkulu, futhi wawungabangelwa isandla sikaNkulunkulu. Kunalokho, wawuhlelwe uSathane ngokuqondile, isitha sikaNkulunkulu. Ngemva kwalokho, izinga lobunzima obabekezelelwa uJobe alinakuqhathaniswa. Kodwa ngalo mzuzu, uJobe walubonisa ngalé kwamahloni, ulwazi lwakhe lwamihla yonke ngoNkulunkulu enhliziyweni yakhe, nendlela abheka ngayo uNkulunkulu—futhi leli iqiniso. Ukube uJobe akazange alingwe, ukube uNkulunkulu akazange alethe izilingo phezu kukaJobe, lapho uJobe ethi, “UJehova uphile, futhi uJehova uthathile; malibongwe igama likaJehova,” ungathi uJobe uwumzenzisi; uNkulunkulu wayemnike izinto eziningi, ngakho ngokufanele wabusisa igama likaJehova. Ukube ngaphambi kokulingwa, uJobe wayethe, “Simukela okuhle okuvela esandleni sikaNkulunkulu, singekwamukele nokubi na?” ubungathi uJobe unehaba, nokuthi ngeke alishiye igama likaNkulunkulu kusukela abusiswa isandla sikaNkulunkulu. Ukube uNkulunkulu waletha inhlekelele phezu kwakhe, khona-ke nakanjani ngabe walishiya igama likaNkulunkulu. Kodwa lapho uJobe ezithola ngaphansi kwezimo ezingafiswa muntu, noma okungekho ofisa ukuzibona, abantu abangethuka uma zibehlela, uJobe wayesakwazi ukubambelela ebuqothweni bakhe: “UJehova uphile, futhi uJehova uthathile; malibongwe igama likaJehova” futhi “Simukela okuhle okuvela esandleni sikaNkulunkulu, singekwamukele nokubi na?” Bebhekene nokuziphatha kukaJobe ngalesi sikhathi, labo abathanda ukukhuluma amagama amakhulu, futhi abathanda ukukhuluma ngamagama nezimfundiso, basala bekhexile. Labo abadumisa igama likaNkulunkulu ngamazwi kuphela, kodwa abangakaze bamukele uvivinyo lukaNkulunkulu, kudingeka babe qotho njengoJobe, futhi labo abangakholwa ukuthi umuntu angakwazi ukuqina endleleni kaNkulunkulu, bahlulelwa ubufakazi bukaJobe. Bebhekene nokuziphatha kukaJobe phakathi nezilingo kanye namazwi awakhuluma, abanye bayodideka, abanye bakhathazeke, abanye bangabaze, abanye ngeke babe nandaba, bangabunaki ubufakazi bukaJobe ngenxa yokuthi ababoni kuphela uvivinyo olwehlela uJobe phakathi nezilingo, futhi bafunde amazwi akhulunywa uJobe, kodwa futhi babona “nobuthaka” bukaJobe phakathi nalezi zilingo. Lobu “buthaka” bakholwa ukuthi kuwukungapheleli okukhona ekupheleleni kukaJobe, ibala elisendodeni eyayiphelele emehlweni kaNkulunkulu. Okusho ukuthi, kukholakala ukuthi labo abaphelele, abangenabala, abangenabo ubuthakathaka, abangakaze bezwe ubuhlungu, abakaze bangajabuli noma bazizwe belahliwe futhi abanayo inzondo noma nayiziphi izimo zangaphandle ezinzima; ngenxa yalokho, abantu abaningi abakholwa ukuthi uJobe wayephelele ngempela. Abantu abakwamukeli lokhu kuziphatha phakathi nokulingwa kwakhe. Ngokwesibonelo, lapho uJobe elahlekelwa izimpahla kanye nezingane zakhe, akazange, njengoba abantu becabanga, akhihle isililo. Lokho kwenza abantu bacabange ukuthi wayengenamizwa, ngoba akakhalanga izinyembezi, noma wayengawuthandi umndeni wakhe. Lona umbono ongemuhle uJobe aqale wawunika abantu. Indlela aziphatha ngayo kamuva bayithola idida kakhulu: Ukuthi “Waklebhula ingubo yakhe” abantu bakubheka njengokwedelela uNkulunkulu, nokuthi “waphuca ikhanda lakhe” kubhekwe ngokungeyikho njengokwedelela kukaJobe nokumelana noNkulunkulu. Ngaphandle kwamazwi kaJobe athi “UJehova uphile, futhi uJehova uthathile; malibongwe igama likaJehova,” abantu akukho ukulunga abakubonayo okwatuswa uNkulunkulu, ngakho indlela iningi labo elimqonda ngayo uJobe ihlotshaniswa nokungaqondi, ukungabaza, nokuchithwa kanye nokucabanga ukuthi wemukelwe. Akekho kubo owaqonda ngempela futhi owazisayo amazwi likaJehova uNkulunkulu athi uJobe wayeyindoda elungile futhi eqotho, umuntu oyedwa owesaba uNkulunkulu wagwema okubi.

Ngenxa yombono wabo ongenhla ngoJobe, abantu bakungabaza kakhulu ukulunga kwakhe, ngoba izenzo nokuziphatha kukaJobe okulotshwe emibhalweni kwakungezona izinto ezazithinta abantu ngendlela abayifisayo. Akaphuthelwanga nje kuphela izidlo ezinkulu, kodwa futhi waziphala lapho ehlezi emlotheni. Leli qiniso libashiya bekhexile abantu, futhi abalikholwa—baze baliphike—ukulunga kukaJobe, ngesikhathi eziphala uJobe akazange athandaze kuNkulunkulu, noma enze isithembiso kuNkulunkulu; noma akhale izinyembezi ngenxa yobuhlungu. Ngalesi sikhathi, abantu babona kuphela ubuthaka bukaJobe, ngakho ngisho nalapho bezwa uJobe ethi “Simukela okuhle okuvela esandleni sikaNkulunkulu, singekwamukele nokubi na?” akukho lutho nhlobo olubathintayo, futhi abakakwazi ukubona ukulunga kukaJobe emazwini akhe. Umqondo oyisisekelo uJobe awunika abantu phakathi nezilingo zakhe ukuthi wayengadumazekile futhi engazidli. Abantu abayiboni indaba engemva kokuziphatha kwakhe eyayisekujuleni kwenhliziyo yakhe, futhi abakuboni ukwesaba uNkulunkulu okwakusenhliziyweni yakhe noma ukunamathela emyalweni wokugwema okubi. Ukuzotha kwakhe kwenza abantu bacabange ukuthi ukulunga nobuqotho bakhe kumane kungamazwi nje, ukuthi ukwesaba uNkulunkulu kuyinzwabethi; “ubuthaka” abembula ngaphandle yibona ababambelela kubo, bubenza babe “nombono omusha” kanye “nokuqonda okusha” ngomuntu uNkulunkulu athi ulungile futhi uqotho. “Umbono omusha” kanjalo “nokuqonda okusha” kufakazelwa uJobe lapho evula umlomo wakhe eqalekisa usuku azalwa ngalo.

Nakuba izinga lokuhlukunyezwa alubekezelela lungacabangeki futhi umuntu angeke aluqonde, akukhuluma kwakungeyona inzwabethi, kodwa wayemane enciphisa ubuhlungu ayebuzwa emzimbeni wakhe. Njengoba kulotshiwe emiBhalweni, wathi: “Maluqalekiswe usuku engazalwa ngalo, nobusuku okwashiwo ngalo ukuthi, Kukhulelwe umntwana wesilisa” (UJobe 3:3). Mhlawumbe kukhona owake wacabanga ukuthi abalulekile la mazwi, futhi mhlawumbe kunabantu abake bawanaka. Ngokombono wenu, ingabe asho ukuthi uJobe wayephika uNkulunkulu? Ingabe ayisikhalazo esibhekiswe kuNkulunkulu? Ngiyazi ukuthi iningi lenu linemibono ethile ngala mazwi akhulunywa uJobe futhi likholwa ukuthi ukube uJobe wayelungile futhi eqotho, wayengeke aveze izimpawu zokuba buthaka noma zosizi, futhi wayezofuna ukubhekana kahle nokuhlasela kukaSathane, futhi ajabule lapho uSathane emlinga. Kwakungafanele akhathazeke nganoma yiluphi uvivinyo olwalethwa uSathane enyameni yakhe, futhi kwakungafanele ahlukumeze imizwa esenhliziyweni yakhe. Empeleni kwakufanele acele uNkulunkulu enze lezi zilingo zibe namandla. Yile nto okwakufanele ivezwe noma umuntu ongesabi futhi omesaba ngempela uNkulunkulu nogwema okubi okwakufanele abe nayo. Ngemva kwalolu vivinyo olwedlulele, uJobe waluqalekisa usuku azalwa ngalo. Akazange akhononde ngoNkulunkulu, ingasaphathwa eyokuba nezinhloso zokuphikisana noNkulunkulu. Kulula kakhulu ukukusho lokhu kunokukwenza, ngoba kusukela endulo kuze kube manje, akekho owake wavivinywa njengoJobe. Kungani kungakaze kube namuntu oke wabhekana novivinyo olufana nolukaJobe? Ngoba, njengoba kunjalo ngokombono kaNkulunkulu, akekho ongakwazi ukuthwala leso sibopho, akekho ongakwazi ukwenza njengoba kwenza uJobe, futhi akekho ngaphandle kokuqalekisa usuku azalwa ngalo, ongeke alishiye igama likaNkulunkulu futhi aqhubeke ebusisa igama likaJehova uNkulunkulu, njengoba kwenza uJobe lapho ehlelwa izilingo. Ingabe ukhona owayengenza lokhu? Lapho sisho lokhu ngoJobe, ingabe siyakuncoma ukuziphatha kwakhe? Wayeyindoda elungile, futhi ekwazi ukufakaza kanjalo ngoNkulunkulu, futhi ekwazi ukuxosha uSathane, ukuze angaphinde ame phambi kukaNkulunkulu ammangalele—ngakho yini engalungile ngokumncoma? Kungenzeka yini ukuthi ninezinga eliphakeme kunelikaNkulunkulu? Kungenzeka yini ukuthi naniyokwenza kangcono kunoJobe lapho nibhekene nalolu vivinyo? UJobe wadunyiswa uNkulunkulu—kukhona eningavumelani nakho?

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 47)

UJobe Waqalekisa Usuku Azalwa Ngalo Ngenxa Yokuthi Wayengafuni Ukuzwisa UNkulunkulu Ubuhlungu

Ngivame ukuthi uNkulunkulu uhlola izinhliziyo zabantu, bese abantu bebona indlela abanye abayiyo ngaphandle. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu ubona ngaphakathi ezinhliziyweni zabantu, uyayiqonda ingqikithi yabo, kuyilapho abantu bechaza ingqikithi yabantu ngokwalokho abakubona ngaphandle. Lapho uJobe evula umlomo futhi eqalekisa usuku azalwa ngalo, lesi senzo samangalisa zonke izidalwa zomoya, okubandakanya nabangani abathathu bakaJobe. Umuntu wavela kuNkulunkulu, futhi kufanele abonge ngokuphila nangenyama, kanye nosuku lokuzalwa, alunikwa uNkulunkulu, futhi akufanele aqalekise lezo zinto. Lokhu kuyaqondakala kubantu abaningi. Kuwo wonke umuntu olandela uNkulunkulu, lokhu kuqonda kungcwele, kuyiqiniso elingasoze laguquka. Ngakolunye uhlangothi, uJobe wephula imithetho: Waqalekisa usuku azalwa ngalo. Lesi yisenzo abantu abajwayelekile abacabanga ukuthi sisho ukweqela endaweni engavunyiwe. Akagcini nje ngokungafaneleki ukuqondwa nokuthola uzwelo lwabantu, akafaneleki nokuthethelelwa uNkulunkulu. Ngesikhathi esifanayo, ngisho nabantu abaningi bayakungabaza ukulunga kukaJobe, ngoba kubonakala sengathi umusa kaNkulunkulu kuye, wenza uJobe wazazisa, wamenza waba nesibindi esamenza wangagcina ngokubonga uNkulunkulu ngokumbusisa nokumnakekela ekuphileni kwakhe, kodwa wafisa sengathi ngabe wafa ngosuku azalwa ngalo. Kungaba yini lena ngaphandle kokuphikisana noNkulunkulu? Imibono enjalo yenza abantu bamchithe uJobe, kodwa ubani ongazi lokho uJobe ayekucabanga ngempela ngaleso sikhathi? Ubani ongazi into eyenza uJobe wathatha isimo ngaleyo ndlela? UNkulunkulu kuphela kanye noJobe abazi indaba nezizathu ezisekelwe kuyo lapha.

Lapho uSathane elula isandla sakhe ukuze onakalise amathambo kaJobe, uJobe waba namandla, wangafuna indlela yokuphunyuka noma amandla okumelana naye. Umzimba nomphefumulo wakhe kwezwa ubuhlungu obukhulu, futhi lobu buhlungu bamenza waqaphela ubuncane, ubuthaka, kanye nokuntula amandla ukuphila komuntu enyameni okunakho. Ngesikhathi esifanayo, waphinde wathola ukwazisa nokuqonda okukhulu ngokuthi kungani uNkulunkulu efuna ukunakekela isintu. Ezilingweni zikaSathane, uJobe waqaphela ukuthi umuntu, oyinyama negazi, akanamandla futhi ubuthaka. Lapho eguqa ngamadolo akhe futhi ethandaza kuNkulunkulu, wazizwa sengathi uNkulunkulu wayefihla ubuso Bakhe, ngoba uNkulunkulu wayesemshiyele ngokuphelele ezandleni zikaSathane. Ngesikhathi esifanayo, uNkulunkulu waphinde wamkhalela, waba nosizi ngenxa yakhe; uNkulunkulu wabuzwa ubuhlungu ayebuzwa…. UJobe wabuzwa ubuhlungu bukaNkulunkulu, nokuthi uNkulunkulu wayengakwazi ukubuthwala…. UJobe wayengasafuni ukuzwisa uNkulunkulu obunye ubuhlungu, futhi wayengasafuni uNkulunkulu amkhalele, ingasaphathwa eyokuthi kube nguyena ozwisa uNkulunkulu ubuhlungu. Ngaleso sikhathi, uJobe wayengasafuni ukuba umuntu wenyama, wayengasafuni ukuzwa ubuhlungu ayebulethelwa inyama yakhe, ngoba lokho kwakuyokwenza uNkulunkulu ayeke ukuhlushwa ukuzwa ubuhlungu bakhe—kodwa wayengeke, kwadingeka ukuthi angabekezeleli nje kuphela ubuhlungu benyama, kodwa nobuhlungu bokungafisi ukukhathaza uNkulunkulu. Lobu buhlungu obukabili—obenyama, nobomoya—benza uJobe wezwa izinhlungu ezinkulu, wabona izinto inyama engenakuzenza nendlela igazi elingamkhungathekisa ngayo umuntu. Ngaphansi kwalezi zimo, ukulangazelela kwakhe uNkulunkulu kwaba namandla, nenzondo yakhe ngoSathane yajula. Ngalesi sikhathi, uJobe wayefisa sengathi ngabe akazange azalwe ezweni labantu, nokubona uNkulunkulu ekhala izinyembezi futhi ezwa ubuhlungu ngenxa yakhe. Uqale ayizonde kakhulu inyama yakhe, aphelelwe amandla ngosuku lwakhe lokuzalwa nangakho konke okubandakanya yena. Akafisanga nokuthi kube nomunye ozalwa ngosuku olufana nolwakhe, ngakho wavula umlomo wakhe waqalekisa usuku azalwa ngalo: “Maluqalekiswe usuku engazalwa ngalo, nobusuku okwashiwo ngalo ukuthi, Kukhulelwe umntwana wesilisa. Lolo suku malube ngubumnyama; uNkulunkulu makangalunaki ephezulu, nokukhanya kungakhanyi kulo” (UJobe 3:3-4). Amazwi kaJobe aqukethe inzondo ayenayo ngaye, “Maluqalekiswe usuku engazalwa ngalo, nobusuku okwashiwo ngalo ukuthi, Kukhulelwe umntwana wesilisa,” kanye nendlela ayezisola ngokujulile ngayo ngokuzwisa uNkulunkulu ubuhlungu, “Lolo suku malube ngubumnyama; uNkulunkulu makangalunaki ephezulu, nokukhanya kungakhanyi kulo.” La mavesi amabili aveza indlela uJobe ayezizwa ngayo ngempela ngaleso sikhathi, futhi akuveza obala ukulunga nobuqotho bakhe. Ngesikhathi esifanayo, njengoba nje uJobe ayefisa, ukholo nokulalela kwakhe uNkulunkulu, kanye nokwesaba kwakhe uNkulunkulu, kwakubaluleke kakhulu. Yiqiniso lokhu yikho kanye uNkulunkulu ayekulindele.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 48)

UJobe Unqoba USathane Bese Ephenduka Indoda Eqotho Emehlweni KaNkulunkulu

Lapho uJobe edlula ezilingweni okokuqala, waphucwa yonke impahla yakhe kanye nezingane zakhe, kodwa akazange awe noma asho into eyisono kuNkulunkulu. Wazinqoba izilingo zikaSathane, wanqoba nomuzwa wokulahlekelwa impahla yakhe kanye nezingane zakhe, okusho ukuthi wakwazi ukulalela uNkulunkulu futhi wadumisa uNkulunkulu ngenxa yakho. Yiyona ndlela uJobe ayeziphatha ngayo phakathi nesilingo sokuqala sikaSathane, futhi yibona bufakazi obanikezwa uJobe ovivinyweni lokuqala lukaNkulunkulu. Ovivinyweni lwesibili, uSathane welula isandla sakhe ukuze alimaze uJobe, futhi nakuba uJobe ezwa ubuhlungu ayengakaze abuzwe, ubufakazi bakhe babanele ukushiya abantu bebambe ongezansi. Wasebenzisa isibindi, ukholo, nokulalela kwakhe uNkulunkulu, ukuze aphinde anqobe uSathane, futhi uNkulunkulu wakwamukela ukuziphatha kanye nobufakazi abunikeza. Phakathi nalesi silingo, uJobe wasebenzisa ukuziphatha kwakhe ukuze azise uSathane ukuthi ubuhlungu benyama babungeke buguqule ukholo nokulalela kwakhe uNkulunkulu, noma bumenze angazinikeli noma esabe uNkulunkulu; wayengeke amphike uNkulunkulu noma ashiye ukulunga nobuqotho bakhe ngenxa yokwesaba ukufa. Ukuzimisela kukaJobe kwenza uSathane wangenwa amanzi emadolweni, ukholo lwakhe lwashiya uSathane ethuthumela futhi eqhaqhazela, amandla empi yakhe yokuphila nokufa noSathane enza uSathane waba nenzondo enkulu, ukulunga nobuqotho bakhe akumsizanga ngalutho uSathane, ngezinga lokuthi wayeka ukumhlasela nokumangalela uJobe phambi kukaNkulunkulu. Lokhu kwakusho ukuthi uJobe ulinqobile izwe, wayinqoba inyama kanye noSathane, futhi wakunqoba ukufa; wayengumuntu kaNkulunkulu ngokuphelele. Phakathi nalezi zilingo ezimbili, uJobe waqina ebufakazini bakhe, futhi waphila ngokulunga nobuqotho, waphila ngazo zonke izindlela ngomyalo wokwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi. Ngemva kokudlula kulezi zilingo, uJobe waba nokuhlangenwe nakho okungeke kwatholakala ndawo, futhi kwamenza wavuthwa, kwamenza waba namandla, nokholo oluqinile, kwamenza wazethemba futhi waba qotho ngenxa yokuqina kwakhe. Ukuvivinya kukaJehova uNkulunkulu uJobe, kwenza uJobe wakuqonda ngokujulile ukukhathazeka kukaNkulunkulu ngomuntu, kwamenza wabona ukuba yigugu kothando lukaNkulunkulu, okuyilapho okwakhula khona uthando lwakhe lukaNkulunkulu ekwesabeni kwakhe uNkulunkulu. Uvivinyo lukaJehova uNkulunkulu alumhlukanisanga Yena noJobe, kodwa lwasondeza inhliziyo yakhe kuNkulunkulu. Lapho izinhlungu zenyama zikaJobe zifinyelela ekugcineni, ukubona uJehova uNkulunkulu ekhathazeka ngaye kwamenza waqalekisa usuku azalwa ngalo. Ukuziphatha okunjalo kwakungeyona into ehleliwe, kodwa ukwambulwa okungokwemvelo kothando ayenalo ngoNkulunkulu enhliziyweni yakhe, kwakuyisambulo esingokwemvelo esasibangelwa uthando lwakhe ngoNkulunkulu. Okusho ukuthi, ngenxa yokuthi uJobe wazizonda, wayengazimisele futhi wayengeke akwazi ukuhlukumeza uNkulunkulu, ngaleyo ndlela uthando lwakhe lwalungenabo ubugovu. Ngalesi sikhathi, kwakubalulekile kuJobe ukuba nobuhlobo obude nokulangazelela uNkulunkulu nokuzinikela kuNkulunkulu kuze kufike ezingeni lokucabangelana nothando. Ngesikhathi esifanayo, wayelubheka njengolubalulekile ukholo nokulalela kwakhe uNkulunkulu nokwesaba uNkulunkulu ngezinga lokumcabangela nokumthanda. Akazange avume ukwenza noma yini eyayingalimaza uNkulunkulu, akazange aziphathe ngendlela engalimaza uNkulunkulu, akavumanga ukwenza uNkulunkulu abe lusizi ngenxa yakhe, ngisho nokuthi angajabuli ngenxa yakhe. Emehlweni kaNkulunkulu, nakuba uJobe ayengakaguquki, ukholo lukaJobe, ukulalela kanye nokwesaba uNkulunkulu, kwenza uNkulunkulu wagculiseka futhi wajabula. Ngalesi sikhathi, uJobe wafinyelela ekulungeni uNkulunkulu ayefuna afinyelele kukho, waba indoda okufanele ngempela kuthiwe “ilungile futhi iqotho” emehlweni kaNkulunkulu. Izenzo zakhe ezilungile zamenza wanqoba uSathane futhi wafakaza ngoNkulunkulu. Ngakho izenzo zakhe ezilungile zamenza waphelela, zamenza wakwazisa ukuphila kwakhe, wadlondlobala nakakhulu, waba umuntu wokuqala owayengasahlaselwa futhi alingwe uSathane. Ngenxa yokuthi uJobe wayelungile, wamangalelwa futhi walingwa uSathane; ngenxa yokuthi uJobe wayelungile, wanikelwa kuSathane; futhi ngenxa yokuthi uJobe wayelungile, wamnqoba futhi wamehlula uSathane, wama waqinisa ebufakazini bakhe. Ngenxa yalokho, uJobe waba ngumuntu wokuqala owayengasoze anikelwa kuSathane, weza ngempela ngaphambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu, waphila ekukhanyeni, ngaphansi kwezibusiso zikaNkulunkulu ngaphandle kokonakaliswa uSathane.… Waba indoda yeqiniso emehlweni kaNkulunkulu, wakhululwa …

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 49)

Ekuphileni Kwansuku Zonke KukaJobe Sibona Ukulunga, Ubuqotho, Ukwesaba UNkulunkulu, Kanye Nokugwema Okubi

Uma sizokhuluma ngoJobe, khona-ke kumele sihlaziye izinto uNkulunkulu azisho ngaye: “Akekho ofana naye emhlabeni, indoda engasoleki nelungile, owesaba uNkulunkulu, nogwema okubi.”

Ake siqale sifunde ngokulunga nobuqotho bukaJobe.

Kuyini ukuqonda kwenu ngamagama athi “ukulunga” nelithi “ubuqotho”? Ingabe niyakholwa ukuthi uJobe wayengathukutheli futhi ehloniphekile? Yiqiniso, lokhu kuyoba ukuchaza igama negama lencazelo yelithi “ukulunga” nelithi “ubuqotho.” Into ebalulekile ekuqondeni ukuphila kwangempela kukaJobe—amazwi, izincwadi, nemibono ngeke kusinikeze izimpendulo. Sizoqala ngokubheka ukuphila kukaJobe kwasekhaya, ukuthi wayevame ukuziphatha kanjani. Lokhu kuyositshela ngemiyalo nemigomo yakhe ekuphileni, kanye nobuntu bakhe. Manje, ake sifunde amazwi okugcina kuJobe 1:3: “lo muntu wayengumuntu omkhulu kunabo bonke abantu basempumalanga.” Lokhu la mazwi akushoyo ukuthi igama langempela likaJobe kanye nokuma kwakhe kwakuphakeme kakhulu, nakuba singatshelwa ukuthi wayemkhulu kunabo bonke abantu basempumalanga ngenxa yokuthi wayenempahla eningi, noma ngenxa yokuthi wayelungile futhi eqotho, esaba uNkulunkulu futhi egwema okubi, siyazi ukuthi igama nokuma kukaJobe kwakuyigugu kakhulu. Njengoba kulotshiwe eBhayibhelini, into yokuqala abantu abayazi ngoJobe ukuthi wayelungile, ukuthi wayesaba uNkulunkulu egwema okubi, ukuthi wayenomcebo omkhulu futhi ezakhele igama elihle. Ukuze umuntu ojwayelekile aphile endaweni enjalo nangaphansi kwezimo ezinjalo, izinga lokuphila kukaJobe, nezinto ezihlukahlukene ekuphileni kwakhe ziyoba into abantu abaningi abagxile kuyo; ngakho kumele siqhubeke sifunda imibhalo: “Futhi amadodana akhe ahamba enza amadili ezindlini zawo, ileyo naleyo ngosuku lwayo; ayesethumela futhi abiza odadewabo abathathu ukuba bazodla futhi baphuze nabo. Kwathi lapho, izinsuku zamadili sezidlulile, uJobe wathumela futhi wawangcwelisa, futhi wavuka entathakusa, futhi wanikela umnikelo wokushiswa okwakulingana nesibalo sawo onke: ngokuba uJobe wathi, “Kungenzeka ukuthi amadodana ami onile, futhi athuka uNkulunkulu ezinhliziyweni zawo. Wenza njalo uJobe mihla yonke” (UJobe 1:4-5). La mavesi asitshela izinto ezimbili: Okokuqala ukuthi amadodana namadodakazi kaJobe ayeba nedili njalo, edla futhi ephuza; okwesibili ukuthi uJobe wayehlale enikela ngeminikelo yokushiswa ngoba wayekhathazekile ngawo, esaba ukuthi ayona, nokuthi izinhliziyo zabo zithuke uNkulunkulu. Kulokhu kuchazwa izinhlobo ezimbili zokuphila kwabantu. Abokuqala, amadodana namadodakazi kaJobe, ayevame ukuba nedili ngenxa yengcebo yawo, ayephuza iwayini adle izidlo aze asuthe, ejabulela ukuphila okusezingeni eliphezulu okwakulethwa umcebo. Ukuphila kanjalo, kwenza kwangagwemeka ukuthi ayezokona bese ecasula uNkulunkulu—kodwa awazange azingcwelise noma anikele iminikelo yokushiswa ngenxa yalokho. Ngakho uyabona ukuthi uNkulunkulu wayengenayo indawo ezinhliziyweni zawo, ukuthi ayengacabangi ngomusa kaNkulunkulu, futhi engakwesabi ukucasula uNkulunkulu, ingasaphathwa eyokwesaba ukuphika uNkulunkulu ezinhliziyweni zawo. Eqinisweni, asigxilile ezinganeni zikaJobe, kodwa ekutheni uJobe wenzani lapho ebhekene nezinto ezinjalo; lena enye indaba echazwe kuleli vesi, ebandakanya ukuphila kwakhe kwansuku zonke nesiqu sobuntu bakhe. Lapho iBhayibheli lichaza idili lamadodana namadodakazi kaJobe, alikhulumi ngoJobe; limane lithi amadodana namadodakazi kaJobe ayedla futhi aphuze ndawonye. Ngamanye amazwi, wayengabi namadili, noma adle namadodana namadodakazi akhe. Nakuba wayecebile, wayenempahla kanye nezinceku eziningi, ukuphila kukaJobe kwakungenazo izinto eziningi. Wayengakhangwa ubukhazikhazi bendawo ayephila kuyo, futhi wayengenawo umhobholo ngezinto zenyama noma akhohlwe ukunikela iminikelo yokushiswa ngenxa yomcebo wakhe, ingasaphathwa eyokuthi imenze esabe uNkulunkulu kancane kancane enhliziyweni yakhe. Ngokusobala, uJobe wayengenawo umhobholo nomhawu ekuphileni kwakhe, futhi ngenxa yalokho uNkulunkulu wambusisa. Kunalokho, wayethobekile futhi enesizotha, wayengaziqhenyi, futhi eqaphela aphinde acophelele phambi kukaNkulunkulu. Wayevame ukucabanga ngomusa nezibusiso zikaNkulunkulu, futhi ehlale emesaba uNkulunkulu. Ekuphileni kwakhe kwansuku zonke, uJobe wayesheshe avuke ukuze anikele umnikelo wokushiswa wamadodana namadodakazi akhe. Ngamanye amazwi, uJobe akagcinanga ngokwesaba uNkulunkulu, kodwa wayenethemba lokuthi izingane zakhe nazo zazizokwesaba uNkulunkulu zingoni. Ingcebo kaJobe yayingenandawo enhliziyweni yakhe, futhi ayingenanga endaweni kaNkulunkulu; kungakhathaleki ukuthi ngenxa yakhe noma yabantwana, ayekwenza uJobe kwakuhlale kubandakanya ukwesaba uNkulunkulu nokugwema ukwenza okubi. Ukwesaba uJehova uNkulunkulu akuphelelanga emlonyeni wakhe, kodwa wakubonisa ngezenzo, usuku ngalunye nakukho konke ukuphila kwakhe. Lokhu kuziphatha kwangempela kukaJobe kusibonisa ukuthi wayethembekile, futhi ethanda ubulungiswa nezinto ezinhle. Ukuthi uJobe wayevame ukungcwelisa amadodana namadodakazi akhe kusho ukuthi wayengakwemukeli ukuziphatha kwezingane zakhe; kunalokho, enhliziyweni yakhe wayeyichitha indlela ayeziphatha ngayo. Wayephethe ngokuthi ukuziphatha kwamadodana namadodakazi akhe kwakungamjabulisi uJehova uNkulunkulu, ngakho wayevame ukuwabiza phambi kukaJehova, avume izono zawo. Izenzo zikaJobe zisibonisa olunye uhlangothi lobuntu bakhe: ukuthi akakaze ahambe nabantu abonayo nabacasula uNkulunkulu, kodwa wayebagwema. Ngisho noma laba bantu babengamadodana namadodakazi akhe, akazange alaxaze imiyalo yakhe ngenxa yokuthi babeyigazi lakhe, futhi akawavunanga amadodana yakhe ngenxa yalokho ayekucabanga. Kunalokho, wawanxusa ukuba avume ukuze uJehova uNkulunkulu awabekezelele, futhi wawaxwayisa ngokuthi angashiyi uNkulunkulu ngenxa yobugovu bawo. Imiyalo yendlela uJobe aphatha ngayo abanye ayinakuhlukaniswa nemiyalo yokwesaba uNkulunkulu ugweme okubi. Wayekuthanda okwakwemukelwa uNkulunkulu futhi ekwenyanya okwakwenyanywa uNkulunkulu, ebathanda labo abathanda uNkulunkulu ezinhliziyweni zabo, futhi ezonda abenzi bobubi nalabo abonayo kuNkulunkulu. Uthando nenzondo enjalo kwavela ekuphileni kwakhe kwansuku zonke, futhi yibona buqotho bukaJobe obabonakala emehlweni kaNkulunkulu. Ngokwemvelo, lobu ubuntu bukaJobe ekuphileni kwamihla yonke nabanye abantu okumele sifunde ngabo.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 50)

Ukuvezwa Kobuntu BukaJobe Phakathi Nezilingo Zakhe (Ukuqonda Ukuphelela KukaJobe, Ubuqotho, Ukwesaba UNkulunkulu, Kanye Nokugwema Okubi Ezilingweni Zakhe)

Lapho uJobe ezwa ukuthi impahla yakhe intshontshiwe, nokuthi amadodana namadodakazi akhe ashonile, nokuthi izinceku zakhe zibulewe, wenza ngale ndlela: “Khona-ke uJobe wasukuma, wabe eseklebhula isiphuku sakhe, futhi waphuca ikhanda lakhe, wabe esewela emhlabathini, futhi wakhuleka” (UJobe 1:20). La mazwi asitshela iqiniso elilodwa: Ngemva kokuzwa lezi zindaba, uJobe akethukanga, akazange akhale noma asole izinceku ezazilethe umbiko, ingasaphathwa-ke eyokuhlola isimo ngokuthi aphenye ukuze athole ukuthi kwenzekeni ngempela. Akazange aveze noma ibuphi ubuhlungu noma ukuzisola ngempahla eyayimlahlekele, noma akhale izinyembezi ngenxa yokushonelwa izingane, ngabantu abathandayo. Ngokuphambene nalokho, waklebhula ingubo yakhe, waphuca ikhanda lakhe, wawela emhlabathini, wakhuleka. Izenzo zikaJobe azifani nezomuntu ojwayelekile. Ziyabadida abantu abaningi, zibenza basole uJobe ngokuba nenhliziyo embi. Ngokulahlekelwa yizinto abanazo kungazelelwe, abantu abajwayelekile bayozwa ubuhlungu obukhulu, noma babe lusizi—futhi abanye bangacindezeleka kakhulu. Lokhu kungenxa yokuthi ezinhliziyweni zabo, impahla yabo imele ukuphila kwabo, ukuphila kwabo kuncike kuyo, iyisizathu sokuthi baqhubeke bephila; ukulahlekelwa impahla yabo kusho ukuthi imizamo yabo ibe yize, ukuthi abasenathemba futhi abasenalo ngisho nekusasa. Lona umbono noma yimuphi umuntu anawo ngempahla yakhe nendlela asondelene ngayo eduze nayo, futhi iyinto ebaluleke kunazo zonke emehlweni abo. Kanjalo, iningi labantu liyadideka yindlela uJobe angakhathazeki ngayo ngokulahlekelwa yimpahla yakhe. Namhlanje, sizoqeda konke ukudideka abantu abanakho ngokuchaza okwakwenzeka enhliziyweni kaJobe.

Ingqondo yembula ukuthi ngemva kokuba uNkulunkulu emnike lezo zinto, uJobe kwakufanele ashaywe amahloni ngenxa yokulahlekelwa yilezo zinto, ngoba wahluleka ukuzinakekela izinto ayezinikwe uNkulunkulu. Ngakho, lapho ezwa ukuthi impahla yakhe yebiwe, into yokuqala okwakufanele ayenze kwakufanele aye lapho kwenzeke khona isigameko abale konke okwakulahlekile bese ebikela uNkulunkulu ukuze athole ezinye izibusiso. Nokho uJobe akakwenzanga lokhu—futhi wayenezizathu zakhe zokwenza kanjalo. Enhliziyweni yakhe, uJobe wayekholwa ngokuqinile ukuthi konke ayenakho wayekunikwe uNkulunkulu, futhi akakaze akusebenzele. Ngakho akazange azazise lezi zibusiso, waqhubeka ephila ngemiyalo yakhe. Wazazisa izibusiso zikaNkulunkulu, futhi wabonga, kodwa akazange azibheke njengeziyigugu futhi akazange afune ezinye izibusiso. Leyo kwakuyindlela ayebheka ngayo impahla yakhe. Akukho lutho alwenza ukuze athole izibusiso, futhi akazange akhathazeke ngokulahlekelwa izibusiso zikaNkulunkulu; akazange ajabule kakhulu ngezibusiso uNkulunkulu amnika zona, futhi akazange angawunaki umusa uNkulunkulu ambonisa wona ngenxa yezibusiso ayezijabulela mihla yonke. Umbono kaJobe ngempahla yakhe wembula kubantu ubuntu bakhe bangempela: Okokuqala, uJobe wayengesiye umuntu ohahayo, futhi wayengafuni izinto ekuphileni kwakhe. Okwesibili, uJobe akakaze akhathazeke noma esabe ukuthi uNkulunkulu wayezothatha konke ayenakho, okwakuwumbono wakhe ngokulalela uNkulunkulu enhliziyweni yakhe; okusho ukuthi wayengafuni lutho, futhi engakhonondi ngalokho uNkulunkulu ayezokuthatha kuye, futhi wayengabuzi ukuthi kungani, kodwa wayefuna ukulalela amalungiselelo kaNkulunkulu. Okwesithathu, akakaze acabange ukuthi uyisebenzele impahla yakhe, kodwa wacabanga ukuthi uyiphiwe uNkulunkulu. Lolu kwakuwukholo lukaJobe kuNkulunkulu, futhi kubonisa inkolelo ayenayo. Ingabe ubuntu bukaJobe nezinto ayezifuna njalo kwawenza acaca la maphuzu amathathu ngaye? Ubuntu bukaJobe nezinto ayezifuna kwakubalulekile endleleni ayeziphatha ngayo lapho ebhekene nokulahlekelwa impahla. Yizinto uJobe ayezifuna njalo ezamenza waba nesibindi sokuthi, “UJehova uphile, futhi uJehova uthathile; malibongwe igama likaJehova” phakathi nokuvivinywa kwakhe uNkulunkulu. La mazwi awacatshangangwa ngobusuku obubodwa, futhi awamananga nje afika engqondweni kaJobe. Ayeyilokho ayekubonile futhi wadlula kukho ekuphileni kwakhe. Uma eqhathaniswa nabo bonke labo abafuna izibusiso zikaNkulunkulu, abesaba ukuthi uNkulunkulu uzobathathela ini, futhi bakhononde ngakho, ingabe ukulalela kukaJobe akunalo iqiniso? Uma eqhathaniswa nabo bonke abakholwa ukuthi ukhona uNkulunkulu, kodwa abangakholwa ukuthi uphethe zonke izinto, ingabe uJobe akanakho yini ukwethembeka nobuqotho obukhulu?

Ukuhluzeka KukaJobe

Izinto uJobe adlula kuzo nobuntu bakhe obuqotho nobethembekile basho ukuthi wenza izinqubo ezibonisa ukuhluzeka lapho elahlekelwa impahla kanye nezingane zakhe. Izinqumo ezihluzeke kanjalo zazingenakuhlukaniswa nezinto ayezifuna mihla yonke nezenzo zikaNkulunkulu ayesezazi. Ukwethembeka kukaJobe kwamenza wakholwa ukuthi isandla sikaJehova uNkulunkulu sibusa zonke izinto; inkolelo yakhe yamenza wazi iqiniso ngobukhosi bukaJehova uNkulunkulu kuzo zonke izinto; ulwazi lwakhe lwamenza wazimisela ukulalela ubukhosi bukaJehova namalungiselelo akhe; ukulalela kwakhe kwamenza waba neqiniso nakakhulu ekwesabeni uJehova uNkulunkulu; ukwesaba kwakhe kwamenza wagwema okubi; ekugcineni uJobe waba umuntu olungile ngoba wayesaba uNkulunkulu egwema okubi; ukulunga kwakhe kwamenza wahlakanipha, futhi kwamenza wahluzeka.

Kufanele siliqonde kanjani leli gama elithi “ukuhluzeka”? Ngokwegama negama lisho ukuba nomqondo omuhle, ukusebenzisa ingqondo nokukhalipha lapho ucabanga, ukukhuluma into ezwakalayo, izenzo kanye nokwahlulela, nokuphila kahle kanye nokuba nesimilo esihle. Kodwa ukuhluzeka kukaJobe akuchazeki kalula ngaso sonke isikhathi. Lapho kuthiwa uJobe wayehluzekile, kusuke kukhulunywa ngobuntu nokuziphatha kwakhe phambi kukaNkulunkulu. Ngenxa yokuthi uJobe wayethembekile, wayebukholwa futhi ebulalela ubukhosi bukaNkulunkulu, okuyinto eyamnika ulwazi abanye ababengenalo, futhi lolu lwazi lwamenza wakwazi kakhudlwana ukuqonda, ukwahlulela, nokuchaza okwamehlela, okwamenza wakwazi ukukhetha kahle okwakufanele akwenze nokwakufanele akubambisise. Okusho ukuthi amazwi akhe, ukuziphatha, imiyalo okusekelwe kuyo izenzo zakhe, kwakuhlale kucacile, kungafiphele, noma kulawulwe imizwa. Wayazi ukuthi ayithathe kanjani noma yini emehlelayo, wayazi ukuthi azithathe kanjani izinto eziyinkimbinkimbi, wayazi ukuthi abambelele kanjani ngokuqinile entweni efanele, futhi azi ukuthi kufanele akuphathe kanjani lokho uJehova amnika khona nakuthathayo. Lokhu kwakuyikho kanye ukuhluzeka kukaJobe. Yikho lokho kuhluzeka okwenza uJobe wathi, “UJehova uphile, futhi uJehova uthathile; malibongwe igama likaJehova,” lapho elahlekelwa izinto zakhe namadodana namadodakazi akhe.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 51)

Ubuso Bangempela BukaJobe: Iqiniso, Ukuhlanzeka Nokungabi Namanga

Ake sifunde uJobe 2:7-8: “Ngakho uSathane wabe esesuka phambi kukaJehova, futhi washaya uJobe ngamathumba abuhlungu kusukela ematheni onyawo kuze kufike okhakhayini lwakhe. Wayesethatha udengezi ukuba aziphale ngalo; wayesehlala phansi emlotheni.” Lena yincazelo yokwakwenzeka kuJobe lapho kumila amathumba amabi emzimbeni wakhe. Ngalesi sikhathi, uJobe wahlala emlotheni njengoba ayebekezelela izinhlungu. Akekho owayemelapha, akekho owayemsiza adambise izinhlungu emzimbeni wakhe; kunalokho, wayesebenzisa udengezi ukuze enwaye amathumba akhe. Lesi kwakuyisigaba sokulingwa kukaJobe, futhi asihlobene nobuntu bakhe kanye nokwesaba uNkulunkulu, ngoba akukho okwakhulunywa uJobe ukuze aveze indlela ayezizwa ngayo ngaleso sikhathi. Kodwa izenzo zikaJobe nokuziphatha kwakhe zisewukuvezwa kobuntu bakhe. Esahlukweni esedlule sifunde ukuthi uJobe wayengumuntu omkhulu kunabo bonke empumalanga. Lesi siqephu sesahluko sesibili, sisikhombisa ukuthi lo muntu omkhulu wasempumalanga empeleni wasebenzisa udengezi ukuze azenwaye ngenkathi ehlezi emlotheni. Akuwona yini umehluko omkhulu lowo kulezi zincazelo ezimbili? Umehluko obonisa ukuthi uJobe wayengubani ngempela: Igama nesithunzi sakhe, wayengakaze akuthande noma akunake; wayengakhathazeki ngendlela abanye abambheka ngayo, futhi wayengakhathazeki ngomthelela ongemuhle izenzo zakhe ezazingase zibe nawo kwabanye; akazange afune ukuceba, kodwa wazijabulela izinto ezihambisana nakho. Wayekhathazeke ngokubaluleka kokuphila emehlweni kaNkulunkulu. UJobe wayengakhohlisi ngesiqu sakhe: Akazange athande udumo nengcebo, futhi akazange akuphilele; wayeneqiniso, ehlanzekile futhi engenawo amanga.

Ukuhlukanisa KukaJobe Uthando Nenzondo

Olunye uhlangothi lobuntu bukaJobe lubonakala engxonxweni yakhe nomkakhe: “Khona-ke umkakhe wabe esethi kuye, Namanje usakugcinile ukuthembeka kwakho? Thuka uNkulunkulu, bese uyafa. Kepha wathi kuye, Ukhulumisa okwenye yakhosikazi ayiziwula. Usho ukuthini? Simukela okuhle okuvela esandleni sikaNkulunkulu, futhi singekwamukele nokubi na?” (UJobe 2:9-10). Ebona ubuhlungu ayebuzwa, umkaJobe wazama ukweluleka uJobe ukuze aphunyuke ezinhlungwini—kodwa “izinhloso ezinhle” azimenzanga wamukelwa uJobe; kunalokho, zamthukuthelisa, ngoba waluphika ukholo, nokulalela uJehova uNkulunkulu, waphika nokuba khona kukaJehova uNkulunkulu. Lokhu kwakuyinto ayengenakuyibekezelela uJobe, ngoba wayengakaze ayivumele into ephikisa uNkulunkulu noma emzwisa ubuhlungu. Wakwazi kanjani ukungaguquki lapho abanye besho amazwi ahlambalaza uNkulunkulu? Wabiza umkakhe “ngowesifazane oyisiwula.” Umbono kaJobe ngomkakhe wawunentukuthelo nenzondo, kanye nokumsola. Lobu kwakungubuntu bemvelo bukaJobe obehlukanisa uthando nenzondo, futhi kwabumelela kahle ubuntu obuqotho bakhe. UJobe wayenobulungiswa—obamenza wazonda izivunguvungu nomoya omubi, walahla futhi wenqaba inzwabethi, ubuwula, izimpikiswano, nemibono ewubuphukuphuku, wabambelela kweyakhe, imiyalo elungile lapho elahlwa yizinto nabantu ababeseduze naye.

Inhliziyo Enhle Nobuqotho BukaJobe

Ngenxa yokuthi, kusukela ekuziphatheni kukaJobe, sikwazi ukubona izinto eziningi ngobuntu bakhe, yibuphi ubuntu bukaJobe esibubonayo lapho evula umlomo wakhe eqalekisa usuku lwakhe lokuzalwa? Lesi isihloko ezizoxoxa ngaso ngezansi.

Ngenhla, ngikhulume ngomsuka wokuqalekisa kukaJobe usuku lwakhe lokuzalwa. Nibonani kulokhu? Uma uJobe ayenenhliziyo elukhuni, engenalo uthando, ukube wayengenamizwa, futhi engenabo ubuntu, ingabe wayezokhathazeka ngezifiso zenhliziyo kaNkulunkulu? Ingabe wayezoluqalekisa usuku azalwa ngalo ngenxa yokukhathalela inhliziyo kaNkulunkulu? Ngamanye amazwi, ukube uJobe wayenenhliziyo elukhuni futhi engenabo ubuntu, ingabe babuzomkhathaza ubuhlungu bukaNkulunkulu? Ingabe wayezoluqalekisa usuku azalwa ngalo ngenxa yokuthi wenze uNkulunkulu waba lusizi? Impendulo ithi, Lutho neze! Ngoba wayenenhliziyo enhle, uJobe wayenendaba nenhliziyo kaNkulunkulu; ngoba wayenendaba nenhliziyo kaNkulunkulu, uJobe wayebuzwa ubuhlungu bukaNkulunkulu; ngoba wayenenhliziyo enhle, wabekezelela ubuhlungu obukhulu ngenxa yokuzwa ubuhlungu bukaNkulunkulu; ngenxa yokuthi wezwa ubuhlungu bukaNkulunkulu, waluzonda usuku azalwa ngalo, futhi waluqalekisa. Kwabanye abantu, ukuziphatha kukaJobe kuzo zonke lezi zilingo kuyisibonelo. Ukuqalekisa usuku azalwa ngalo kuphela okuphakamisa umbuzo ngokulunga nobuqotho bakhe, noma okunikeza umbono owehlukile. Eqinisweni, leli kwakuyiqiniso lesiqu sobuntu bukaJobe. Ingqikithi yobuntu bakhe sasingavaliwe, noma sabukezwa omunye umuntu. Lapho eqalekisa usuku azalwa ngalo, wabonisa ukuba nenhliziyo enhle nobuqotho obujulile enhliziyweni yakhe; wayefana nomthombo onamanzi ahlanzekile obona isinqe sawo.

Ngemva kokufunda konke lokhu ngoJobe, abaningi cishe ngeke babe nombono onembile nenjongo yokuhlola ubuntu bukaJobe. Kufanele babe nokuqonda kwangempela, okuthuthukile, kanye nokwazisa ngokulunga nobuqotho bukaJobe okwakhulunywa uNkulunkulu. Nginethemba lokuthi lokhu kuqonda nokwazisa kuyosiza abantu besabe uNkulunkulu futhi bagweme okubi.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 52)

Ubuhlobo Phakathi Kokunikela KukaNkulunkulu NgoJobe KuSathane Nezinhloso Zomsebenzi KaNkulunkulu

Nakuba abantu abaningi manje beqonda ukuthi uJobe wayelungile futhi eqotho, nokuthi wayesaba uNkulunkulu egwema okubi, lokhu kuqonda akubenzi bazazi kakhudlwana izinhloso zikaNkulunkulu. Ngesikhathi esifanayo nokuba nomona nobuntu nezinto ezifunwa uJobe, bambuza imibuzo elandelayo uNkulunkulu: UJobe wayelungile futhi eqotho, abantu babemazisa kakhulu, ngakho kungani uNkulunkulu amnikela kuSathane futhi wavuma ukuba ahlukunyezwe? Imibuzo enjalo kufanele ibe sezinhliziyweni zabaningi—kunalokho, lokhu kungaba umbuzo osezinhliziyweni zabantu abaningi. Njengoba uhlupha abantu abaningi kangaka, kumele siwundlale etafuleni lo mbuzo, siwuchaze ngendlela efanele.

Konke okwenziwa uNkulunkulu kunesidingo, futhi kubaluleke kakhulu, ngoba konke akwenzayo kumuntu kuthinta ukuphatha Kwakhe nensindiso yesintu. Ngokwemvelo, umsebenzi uNkulunkulu awenza kuJobe awehlukile, nakuba uJobe ayelungile futhi eqotho emehlweni kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi, kungakhathaleki ukuthi uNkulunkulu wenzani futhi kanjani, kungakhathaleki ukuthi izindleko ziyini, noma imigomo Yakhe, inhloso yezenzo Zakhe ayiguquki. Inhloso Yakhe ukusebenzisa kumuntu izwi likaNkulunkulu, izimfuneko zikaNkulunkulu, nentando kaNkulunkulu ngomuntu; ngamanye amazwi, iwukwenza kumuntu konke lokho uNkulunkulu akholwa ukuthi kuhle ngokuvumelana nezigaba Zakhe, avumele umuntu ukuba aqonde inhliziyo kaNkulunkulu futhi aqonde ingqikithi kaNkulunkulu, nokumvumela ukuba alalele ubukhosi bukaNkulunkulu namalungiselelo Akhe, kanjalo enze umuntu esabe uNkulunkulu futhi agweme okubi—konke kuwuphawu olulodwa lwenhloso kaNkulunkulu kukho konke akwenzayo. Olunye uphawu ukuthi, ngenxa yokuthi uSathane uyisembozo futhi uyinhloso yomsebenzi kaNkulunkulu, umuntu uvame ukunikelwa kuSathane; lokhu kusho ukuthi uNkulunkulu wayevame ukuvumela abantu ukuthi babone ububi bukaSathane ngaphambi kokuba uSathane abalinge noma abahlasele, kanjalo evumele abantu ukuba bazonde uSathane futhi bakwazi ukubona uhlangothi lwakhe olubi. Le nqubo ibavumela ukuba bakhululeke kancane kancane ekulawulweni uSathane, nasekumangalelweni uSathane, ekugxambukeleni, nasekuhlaselweni—baze babonge izwi likaNkulunkulu, ulwazi lwabo nokulalela uNkulunkulu, kanye nokholo lwabo kuNkulunkulu nokumesaba; bayathuthumela lapho bemangalelwa uSathane; bayokhululwa lapho kuphela emandleni kaSathane. Ukukhululwa kwabantu kuyosho ukuthi uSathane unqotshiwe, kuyosho ukuthi abasekhona ukudla emlonyeni kaSathane—ukuthi esikhundleni sokubagwinya, uSathane ubalaxazile. Lokhu kungenxa yokuthi abantu abanjalo baqotho, banokholo, bayalalela futhi besaba uNkulunkulu, nokuthi bamelene kakhulu noSathane. Bamthela ngehlazo uSathane, bamenza abe igwala, futhi bamnqoba ngokuphelele. Ukholo lwabo ekulandeleni uNkulunkulu, ukulalela kwabo nokwesaba uNkulunkulu kunqoba uSathane, futhi kumenza aphonse ithawula. Abantu abanjalo kuphela abazuzwe uNkulunkulu ngeqiniso, futhi yibo uNkulunkulu ahlose ukubasindisa. Uma befisa ukusindiswa, nokuzuzwa uNkulunkulu ngokuphelele, khona-ke bonke abalandela uNkulunkulu kumele balingwe futhi bahlaselwe uSathane. Labo abamelana nalezi zilingo nokuhlaselwa bakwazi ngokuphelele ukunqoba uSathane, yilabo abasindiswe uNkulunkulu. Okusho ukuthi, labo abasindiswe uNkulunkulu yilabo abadlule ezilingweni, futhi abaye balingwa futhi bahlaselwa uSathane izikhathi eziningi. Labo abasindiswe uNkulunkulu bayayiqonda intando nezimfuneko zikaNkulunkulu, futhi bayakwazi ukuzithoba ebukhosini nasemalungiselelweni kaNkulunkulu, futhi abayishiyi indlela yokwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi ngemva kwezilingo zikaSathane. Labo abasindiswa uNkulunkulu bathembekile, banenhliziyo enhle, benza kube nomehluko phakathi kothando nenzondo, banobulungiswa futhi bahluzekile, futhi bayakwazi ukunakekela uNkulunkulu nokwazisa konke okukaNkulunkulu. Abantu abanjalo uSathane ngeke ahlale ebamangalela futhi ebahlukumeza, bakhululeke ngokuphelele, futhi bakhululwe ngokuphelele. UJobe wayeyindoda ekhululeke kanjalo, futhi lokhu yisizathu kanye esasenze uNkulunkulu wamnikela kuSathane.

UJobe wahlukunyezwa uSathane, kodwa waphinde wathola inkululeko yaphakade, wazuza okulungile wangaphinde wonakaliswa uSathane, wamhlukumeza futhi wammangalela, kunalokho waphila ngokukhululeka ekukhanyeni kukaNkulunkulu, waphila ngemva kokubusiswa uNkulunkulu. Akekho owayengamphuca noma ashabalalise leli lungelo. Lalinikezwe uJobe ngenxa yokholo lwakhe, isifiso, nokulalela nokwesaba uNkulunkulu; uJobe wasikhokha isikweletu sokuphila ukuze athole injabulo emhlabeni, athole ilungelo lokuba notho, athotshelwe yiZulu nomhlaba, akhuleke kuMdali womhlaba ngaphandle kokuphazamiseka. Lowo kwakuwumphumela obuhlungu wezilingo ezabekezelelwa uJobe.

Lapho abantu besazosindiswa, ukuphila kwabo kwakuvame ukulawulwa uSathane. Ngamanye amazwi, abantu abangakaze basindiswe bayiziboshwa zikaSathane, abanayo inkululeko, abakhululiwe kuSathane, abafanelekile futhi abanaso isibopho sokukhonza uNkulunkulu, futhi uSathane ubafuna phansi phezulu uyabahlasela. Abantu abanjalo ayikho injabulo abangakhuluma ngayo, abanalo ilungelo lokukhuluma ngokuphila, futhi asikho isithunzi abangakhuluma ngaso. Kulapho ubhukula ulwa noSathane, usebenzisa ukholo lwakho nokulalela uNkulunkulu, nokwesaba uNkulunkulu njengesikhali sokulwa impi yokufa nokuphila noSathane, lapho uyomnqoba khona ngokugcwele uSathane futhi umenze adle phansi noma nini lapho ekubona, ukuze ayeke ukukuhlasela nokukumangalela—kulapho kuphela lapho uyosindiswa khona, ukhululeke. Uma uzimisele ukuhlukana ngokuphelele noSathane, kodwa ungenazo ikhali ezizokusiza unqobe uSathane, usazoba sengozini; ngokuhamba kwesikhathi lapho usuhlukunyezwa uSathane uyobe ungasenawo amandla asele kuwe, kodwa uyobe usakwazi ukufakaza, uyobe ungakakwazi ukuzikhulula ekuhlaselweni nasekumangalelweni uSathane, khona-ke uyoba nethemba elincane lensindiso. Ekugcineni, lapho kumenyezelwa ukuphela komsebenzi kaNkulunkulu, uyobe usabanjwe uSathane, ungakwazi ukuzikhulula, futhi uyobe ungenalo ithemba. Ngakho umphumela uwukuthi, abantu abanjalo uSathane uyobathumba ngokuphelele.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 53)

Yamukela Izivivinyo ZikaNkulunkulu, Nqoba Izilingo ZikaSathane, Bese Uvumela UNkulunkulu Azuze Bonke Ubuwena

Phakathi nomsebenzi Wakhe wokulungisa nokweseka umuntu, uNkulunkulu wembulela umuntu yonke intando nezimfuneko Zakhe, futhi uveza izenzo Zakhe, isimo, nalokho anakho nayikho kumuntu. Inhloso Yakhe ukuhlomisa umuntu, nokuthi amvumele azi amaqiniso amaningi ngoNkulunkulu ngesikhathi emlandela—amaqiniso ayizikhali umuntu azinikwe uNkulunkulu ukuze alwe noSathane. Njengoba ehlonyisiwe, umuntu kumele abhekane novivinyo lukaNkulunkulu. UNkulunkulu unezindlela eziningi zokuvivinya umuntu, kodwa eziningi zazo, zihlanganisa “ukubambisana” nesitha sikaNkulunkulu: uSathane. Okusho ukuthi, ngemva kokunika umuntu izikhali azolwa ngazo noSathane, uNkulunkulu unikela umuntu kuSathane avumele uSathane ukuba “amvivinye.” Uma umuntu engakwazi ukumelana namaqhinga okulwa kaSathane, uma ephunyuka ephila kuSathane, khona-ke umuntu uyobe uphumelele ovivinyweni. Kodwa uma umuntu ehluleka ukumelana namaqhinga okulwa kaSathane, ezithoba kuSathane, khona uyobe wehlulekile ovivinyweni. Kungakhathaleki ukuthi uNkulunkulu uhlola ini kumuntu, into ayihlolayo ukuthi umuntu uyaqina yini lapho uSathane ehlasela ubufakazi bakhe, nokuthi uyamshiya yini uNkulunkulu azithobe kuSathane ngesikhathi uSathane embamba. Kungashiwo ukuthi ukusindiswa komuntu kuncike ekutheni uyamnqoba yini uSathane, noma ukuthi uyayithola yini inkululeko kuncike ekutheni uyakwazi yini ukuphakamisa izikhali azinikwe uNkulunkulu ukuze anqobe uSathane, enze uSathane ahlukane naye ngokuphelele. Uma uSathane ephelelwa ithemba futhi emshiya, lokho kusho ukuthi uSathane akasoze azama ukuthatha lowo muntu kuNkulunkulu, ngeke aphinde amangalele lowo muntu, ngeke aphinde amhlasele; umuntu onjalo kuphela oyozuzwa uNkulunkulu. Lena inqubo ephelele uNkulunkulu azuza ngayo abantu.

Isixwayiso Nokukhanyiselwa Ubufakazi BukaJobe Obubunika Izizukulwane Ezilandelayo

Ngesikhathi esifanayo nesokuqonda inqubo uNkulunkulu azuza ngayo abantu, abantu nabo bayoqonda izinhloso nokubaluleka kokusebenzisa uSathane ekuvivinyeni uJobe. Abantu abasaphazanyiswa uvivinyo lukaJobe, futhi banemininingwane eminingi emisha ngokubaluleka kwakho. Abasakhathazeki ngokuthi ingabe nabo bayokwazi yini ukuvivinywa njengoJobe, futhi abasaphikisani nokuza kovivinyo lukaNkulunkulu. Ukholo lukaJobe, ukulalela, nobufakazi bakhe ekunqobeni uSathane kuwumthombo wosizo omkhulu ekukhuthazeni abantu. KuJobe babona ithemba ngensindiso yabo, futhi bayabona ukuthi ngokholo, nokulalela nokwesaba uNkulunkulu, kungenzeka kakhulu ukunqoba uSathane, nokumelana noSathane. Bayabona ukuthi, uma nje besazithoba ebukhosini nasemalungiselelweni kaNkulunkulu, futhi babe nesifiso nokholo lokungamshiyi uNkulunkulu ngemva kokulahlekelwa yikho konke, bengamthela ngehlazo futhi bamnqobe uSathane, futhi kufanele bazimisele ukuma baqine ebufakazini babo—ngisho noma kusho ukulahlekelwa ukuphila kwabo—ukuze uSathane abaleke futhi ehlulwe kabuhlungu. Ubufakazi bukaJobe buyisixwayiso ezizukulwaneni ezilandelayo, futhi lesi sixwayiso sizitshela ukuthi uma zingamnqobi, uSathane uyohlale ezimangalela njalo futhi ezinakile, azisoze zaphunyuka ekuhlukunyezweni nasekuhlaselweni uSathane. Ubufakazi bukaJobe bukhanyisele izizukulwane ezizayo. Lokhu kukhanyiselwa kufundisa abantu ukuthi kulapho belungile futhi beqotho yilapho kuphela lapho beyokwazi khona ukwesaba uNkulunkulu bagweme okubi; sizifundisa ukuthi kulapho besaba khona uNkulunkulu futhi begwema okubi lapho beyonikeza khona ubufakazi obunamandla ngoNkulunkulu; uSathane ngeke azilawule uma zinikeza ubufakazi obunamandla, futhi ziphila ngesiqondiso nesivikelo sikaNkulunkulu—kulapho kuphela lapho ziyosindiswa khona ngeqiniso. Ubuntu bukaJobe nezinto ayezifuna ekuphileni kufanele kulingiswe yiwo wonke umuntu ofuna insindiso. Kube yinto ayiphilelayo kukho konke ukuphila kwakhe nendlela aziphatha ngayo phakathi nezilingo kubo bonke labo abesaba uNkulunkulu bagweme okubi.

Ubufakazi BukaJobe Buletha Indunduzo KuNkulunkulu

Uma nginitshela manje ukuthi uJobe uyindoda enothando, ningase ningakwazi ukuthanda incazelo ekula mazwi, futhi ningase ningakwazi ukubamba isizathu sokuthi kungani ngikhulume ngalezi zinto; kodwa lindani kuze kube yilapho nani nibhekana nezilingo ngendlela efanayo nekaJobe, lapho nedlula ezinhluphekweni, lapho senibhekene novivinyo oluhlelwe uNkulunkulu ngokuqondile, nalapho ukhipha konke, futhi ubekezelela ukuhlazeka nobunzima, ukuze ulwe noSathane futhi unikeze ubufakazi ngoNkulunkulu lapho ulingwa—khona-ke uyokwazi ukuthanda incazelo yala mazwi engiwakhulumayo. Ngaleso sikhathi, uyozizwa umncane kakhulu kuJobe, uyobona indlela uJobe anothando ngayo, nokuthi kufanele alingiswe; lapho kufika isikhathi uyobona indlela amazwi akhulunywa uJobe abaluleke ngayo kulabo abonakele abaphila kulezi zikhathi, futhi uyobona ukuthi kunzima kanjani ngabantu namuhla ukufeza izinto ezafezwa uJobe. Lapho unomuzwa wokuthi kunzima, uyokhathazeka ngenhliziyo kaNkulunkulu, uyolazisa inani elikhulu elakhokhwa uNkulunkulu ukuze azuze labo bantu, futhi yeka indlela okubaluleke ngayo lokho uNkulunkulu akwenzela isintu. Manje njengoba seniwazwile la mazwi, ingabe ninakho ukuqonda okunembile nombono ofanele ngoJobe? Emehlweni enu, ingabe uJobe wayeyindoda elungile futhi eqotho, eyesaba uNkulunkulu negwema okubi? Ngikholwa ukuthi nakanjani abantu abaningi bazothi, Yebo. Ngenxa yokuthi amaqiniso embulwa uJobe awanakuphikwa yinoma imuphi umuntu noma uSathane. Awubufakazi obunamandla kakhulu bokunqoba kukaJobe uSathane. Lobu bufakazi banikezwa uJobe, futhi kwakungubufakazi bokuqala obatholwa uNkulunkulu. Ngakho lapho uJobe enqoba izilingo zikaSathane futhi efakaza ngoNkulunkulu, uNkulunkulu wabona ithemba kuJobe, futhi inhliziyo Yakhe yaduduzwa uJobe. Kusukela ekudalweni kuya kuJobe, kwakungokokuqala ngoNkulunkulu ukuthi aduduzwe umuntu, ezwe ukuthi kusho ukuthini ukududuzwa umuntu, futhi kwakungokokuqala ebona, futhi ezuza, ubufakazi beqiniso owabethulelwa.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 54)

UJobe Uzwe NgoNkulunkulu Ngokuzwa Kwendlebe

UJobe 9:11 Bheka, uyangidlula, futhi ngingamboni: angigudle futhi, kodwa ngingezwa.

UJobe 23:8-9 Bheka, ngiya phambili, kepha akekho; nasemuva, kodwa angimboni: Ngakwesokunxele, lapho esebenza khona, kepha angimboni: uzifihla ngakwesokudla, ukuze ngingamboni.

UJobe 42:2-6 Ngiyazi ukuthi ungenza konke, nokuthi awukho umcabango ongafihlwa Kuwe. Ngubani ofihla iseluleko engenalo ulwazi? ngakho ngikukhulumile lokho engingakuqondi; izimangaliso ezinkulu kunami, ebengingazazi. Ake ungilalele, ngiyakuncenga, futhi ngizokhuluma: Mina ngizokubuza, futhi Wena ungiphendule. Ngangizwile Ngawe ngokuzwa kwezindlebe: kepha manje iso lami liyakubona. Ngalokho ngiyazinenga, futhi ngiyazisola othulini nasemlotheni.

Nakuba UNkulunkulu Engazange Azembule KuJobe, UJobe Uyakholelwa Ebukhosini BukaNkulunkulu

Liyini iphuzu kula mazwi? Ingabe ukhona kini oke wabona ukuthi kuneqiniso elikuwo? Okokuqala, uJobe wazi kanjani ukuthi ukhona uNkulunkulu? Futhi wayazi kanjani ukuthi amazulu nomhlaba nazo zonke izinto kubuswa uNkulunkulu? Kunevesi eliyiphendula yomibili le mibuzo: Ngizwile Ngawe ngokuzwa kwezindlebe: kepha manje iso lami liyakubona. Ngalokho ngiyazinenga, futhi ngiyazisola othulini nasemlotheni (UJobe 42:5-6). Kusukela kula mazwi sifunda ukuthi, kunokuthi abone uNkulunkulu ngamehlo akhe, uJobe wayefunde kudala ngoNkulunkulu. Waqala ngaphansi kwalezi zimo ukuhamba endleleni yokulandela uNkulunkulu, ngemva kwalokho wabona ukuba khona kwakhe empilweni yakhe, phakathi kwezinye izinto. Kuneqiniso elingenakuphikwa lapha—yiliphi? Naphezu kokukwazi ukulandela indlela yokwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi, uJobe wayengakaze ambone uNkulunkulu. Kulokhu, ingabe wayengafani nabantu namuhla? UJobe wayengakaze abone uNkulunkulu, futhi nakuba ayeke wezwa ngoNkulunkulu, wayengazi ukuthi ukuphi, nokuthi uNkulunkulu unjani, noma ukuthi wayenzani, okungamaqiniso amancane; ukukhuluma iqiniso, nakuba alandela uNkulunkulu, uNkulunkulu akazange abonakale kuye noma akhulume naye. Ingabe leli akulona iqiniso? Nakuba uNkulunkulu ayengakaze akhulume noJobe noma amnike imiyalo, uJobe wakubona ukuba khona kukaNkulunkulu, futhi wathobela ubukhosi Bakhe, futhi ezinganekwaneni uJobe ayezizwile ngoNkulunkulu, waqala ukuphila kokwesaba uNkulunkulu, wagwema okubi. Lezo kwakuyiziqalo nezinqubo uJobe alandela ngazo uNkulunkulu. Kodwa kungakhathaleki ukuthi wayemesaba kanjani uNkulunkulu futhi ekugwema kanjani okubi, akunandaba ukuthi waba qotho kangakanani, uNkulunkulu akazange avele kuye. Ake sifunde ivesi. Wathi, “Bheka, uyangidlula, futhi ngingamboni: angigudle futhi, kodwa ngingezwa” (UJobe 9:11). La mazwi akushoyo ukuthi kungenzeka ukuthi uJobe wayezwe uNkulunkulu eduze kwakhe noma wayengamzwanga—kodwa wayengakwazi ukubona uNkulunkulu. Kwakunezikhathi lapho ayezicabanga khona edlula phambi kwakhe, enza noma aqondise umuntu, kodwa akazange azi. UNkulunkulu ufika lapho umuntu engamlindele; umuntu akazi lapho uNkulunkulu esekuye, noma lapho ehlela kuye, ngoba umuntu akakwazi ukubona uNkulunkulu, ngakho uNkulunkulu ufihlekile kumuntu.

Ukholo LukaJobe KuNkulunkulu Aluzanyazanyiswa Ukuthi UNkulunkulu Ufihlekile Kuye

Embhalweni olandelayo, uJobe ube esethi, “Bheka, ngiya phambili, kepha akekho; nasemuva, kodwa angimboni: Ngakwesokunxele, lapho esebenza khona, kepha angimboni: uzifihla ngakwesokudla, ukuze ngingamboni” (UJobe 23:8-9). Kulokhu, sifunda ukuthi ezintweni uJobe adlula kuzo, uNkulunkulu ubelokhu efihlekile kuye; uNkulunkulu akazange avele ngokucacile kuye, futhi akukho lutho ake walukhuluma kuye, kodwa enhliziyweni yakhe, uJobe wayenethemba ngokuba khona kukaNkulunkulu. Wayehlale ekholwa ukuthi uNkulunkulu uhamba phambi kwakhe, noma ukuthi useceleni kwakhe, nokuthi nakuba engamboni, uNkulunkulu wayeseduze kwakhe eqondisa konke. UJobe wayengakaze abone uNkulunkulu, kodwa wakwazi ukuba qotho okholweni lwakhe, okungekho muntu omunye owayengenza kanjalo. Kungani kunjalo? Kungoba uNkulunkulu akazange akhulume noJobe, noma avele kuye, futhi uma engakaze akholwe kuye ngeqiniso, wayengeke ahambe, futhi wayengeke abambelele endleleni yokwesaba nokugwema okubi. Ingabe lelo akulona iqiniso? Uzizwa kanjani lapho ufunda amazwi kaJobe? Ingabe ucabanga ukuthi ukuphelela nobuqotho bukaJobe, nokulunga kwakhe phambi kukaNkulunkulu, kuyiqiniso futhi akulona ihaba kuNkulunkulu? Nakuba uNkulunkulu aphatha uJobe ngendlela aphatha ngayo abanye futhi engakaze avele noma akhulume naye, uJobe wayesabambelele ngokuqinile ebuqothweni bakhe, wayesakholelwa ebukhosini bukaNkulunkulu, futhi ngaphezu kwalokho, wayehlale enikela ngeminikelo yokushiswa futhi ethandaza kuNkulunkulu ngenxa yokwesaba ukumcasula. Ekwesabeni kukaJobe uNkulunkulu ngaphandle kokumbona, sibona indlela ayezithanda ngayo izinto ezinhle, nendlela ukholo lwakhe olwaluqine futhi lungokoqobo ngayo. Akazange akuphike ukuba khona kukaNkulunkulu ngenxa yokuthi wayengakwazi ukumbona, futhi akazange alahle ukholo lwakhe ngenxa yokuthi wayengakwazi ukumbona. Kunalokho, ngemva kwalo msebenzi kaNkulunkulu ocashile wokubusa zonke izinto, wabona ukuba khona kukaNkulunkulu, futhi wezwa ubukhosi namandla kaNkulunkulu. Akazange aphele amandla ebuqothweni bakhe ngenxa yokuthi uNkulunkulu wayengabonakali, futhi akayekanga ukwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi ngenxa yokuthi uNkulunkulu akazange abonakale kuye. UJobe akakaze acele uNkulunkulu ukuthi avele kuye ukuze aziveze ukuthi ukhona, ngoba kakade wayesebambelele ebukhosini bukaNkulunkulu phakathi kwazo zonke izinto, futhi ekholwa ukuthi uzitholile izibusiso nomusa abanye ababengakakutholi. Nakuba uNkulunkulu ayelokhu engabonakali kuye, ukholo lukaJobe aluzange luzanyazanyiswe. Ngakho wavuna into okwakungekho muntu onayo: Ukuvunywa uNkulunkulu nesibusiso sikaNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 55)

UJobe Ubusisa Igama LikaNkulunkulu Futhi Akacabangi Ngezibusiso Noma Inhlekelele

Kuneqiniso okungakhulunywa ngalo emiBhalweni ngendaba kaJobe, esizogxila kulo namuhla. Nakuba uJobe ayengazange ambone uNkulunkulu noma amuzwe ngezindlebe zakhe, uNkulunkulu wayenendawo enhliziyweni kaJobe. Wawuyini umbono kaJobe ngoNkulunkulu? Wawunjengoba kwashiwo, “malibongwe igama likaJehova.” Ukubusisa Kwakhe igama likaNkulunkulu kwakungenamibandela, kungaqondene nesimo, futhi kungenasizathu. Siyabona ukuthi uJobe wayenike uNkulunkulu inhliziyo yakhe, wayivumela ukuba ilawulwe uNkulunkulu; konke ayekucabanga, konke akunquma, nakho konke ayekuhlelile enhliziyweni yakhe kwakwembuliwe kuNkulunkulu kusobala. Inhliziyo yakhe ayikaze imelane noNkulunkulu, futhi akakaze acele uNkulunkulu ukuthi amenzele noma yini noma amnike okuthile, futhi akazange abe nezifiso zobugovu zokuthi angathola noma yini uma ekhonza uNkulunkulu. UJobe akazange akhulume ngezentengiselwano noNkulunkulu, futhi akenzanga sicelo noma afune okuthile kuNkulunkulu. Ukudumisa kwakhe igama likaNkulunkulu kwakungenxa yamandla negunya likaNkulunkulu ekubuseni zonke izinto, futhi kwakungancikile ekutheni uyazithola izibusiso noma wehlelwa inhlekelele. Wayekholwa ukuthi kungakhathaleki ukuthi uNkulunkulu uyababusisa abantu noma wehlisela inhlekelele kubo, amandla negunya likaNkulunkulu ngeke kuguquke, ngakho kungakhathaleki ukuthi izimo zomuntu ziyini, igama likaNkulunkulu kufanele lidunyiswe. Ukuthi umuntu ubusiswe uNkulunkulu kungenxa yobukhosi bukaNkulunkulu, futhi nalapho ehlelwa inhlekelele kusuke kungenxa yobukhosi bukaNkulunkulu. Amandla kaNkulunkulu negunya lokubusa nokuhlelela umuntu yonke into; izimo ezingenakuguquka engcebweni yomuntu iwukuboniswa kwamandla negunya likaNkulunkulu, kungakhathaleki ukuthi umbono womuntu uyini, igama likaNkulunkulu kufanele lidunyiswe. Yilokhu uJobe abhekana nakho futhi wakwazi ekuphileni kwakhe. Yonke imicabango nezenzo zikaJobe kwafinyelela ezindlebeni zikaNkulunkulu, naphambi kukaNkulunkulu, futhi uNkulunkulu wakubona njengokubalulekile. UNkulunkulu walwazisa ulwazi lukaJobe, futhi wambheka njengoyigugu uJobe ngenxa yenhliziyo yakhe. Le nhliziyo yayihlale ilinda umyalo kaNkulunkulu, futhi kungakhathaleki ukuthi kukuyiphi inkathi noma indawo yayenza noma yini eyalwa ngayo. Akukho uJobe akufuna. Ayekudinga kwakuwukulinda, ukwamukela, ukubhekana, nokulalela wonke amalungiselelo avela kuNkulunkulu; uJobe wayekholwa ukuthi lokhu umsebenzi wakhe, futhi kwakuyilokho okwakufunwa uNkulunkulu. UJobe wayengakaze ambone uNkulunkulu, noma amuzwe ekhuluma, ekhipha imiyalo, enikeza imfundiso, noma emqondisa kunoma yini. Ngamanye amazwi anamuhla, ukuze abe nolwazi nombono onjalo ngoNkulunkulu lapho uNkulunkulu engakaze amnike ukukhanya, isiqondiso, noma ilungiselelo mayelana neqiniso—lokhu kwakuyigugu, futhi ukuveza izinto ezinjalo kwabonisa ukuthi izinto ezinjalo zazingenele kuNkulunkulu, futhi ubufakazi bakhe babuyalwe uNkulunkulu, futhi ebazisa. UJobe wayengakaze ambone uNkulunkulu noma amuzwe ekhipha izimfundiso kuye, kodwa kuNkulunkulu inhliziyo yakhe naye Uqobo yayiyigugu kakhulu kuneyabantu bakhuluma imfundiso phambi kukaNkulunkulu, abakwazi kuphela ukuqhosha, nokunikela imihlatshelo, kodwa abangakaze babe nolwazi ngoNkulunkulu, futhi abangakaze bamesabe ngempela uNkulunkulu. Ngoba inhliziyo kaJobe yayihlanzekile, ingafihlekile kuNkulunkulu, futhi ubuntu bakhe babethembekile bunenhliziyo enhle, futhi ethanda ubulungiswa futhi lokho kwakukuhle. Umuntu ofana nalona kuphela owayenenhliziyo nobuntu obabuhamba endleleni kaNkulunkulu, futhi ekwazi ukwesaba uNkulunkulu, agweme okubi. Umuntu onjalo wayengabubona ubukhosi bukaNkulunkulu, wayengalibona igunya namandla Akhe, wayekwazi ukulalela ubukhosi namalungiselelo Akhe. Umuntu ofana nalo kuphela owayengadumisa igama likaNkulunkulu. Lokhu kungenxa yokuthi wayengalindeli ukuthi uNkulunkulu ambusise noma amehlisele inhlekelele, kodwa wayazi ukuthi yonke into ilawulwa isandla sikaNkulunkulu, nokuthi ukuze umuntu akhathazeke kuwuphawu lobuphukuphuku, lokunganaki nokungahluzeki, ukungabaza ubukhosi bukaNkulunkulu kuzo zonke izinto, nokungamesabi uNkulunkulu. Ulwazi lukaJobe lwaluyilokho kanye uNkulunkulu ayekufuna. Ngakho, ingabe uJobe wayenolwazi oludlula olwenu ngoNkulunkulu? Ngenxa yokuthi umsebenzi kaNkulunkulu nezinto ngaleso sikhathi kwakumbalwa, kwakungeyona into elula ukuba nolwazi ngoNkulunkulu. Ngakho kukhulu okwaqongelelwa uJobe. Wayengakaze awubone umsebenzi kaNkulunkulu, engakaze ezwe uNkulunkulu ekhuluma, noma abone ubuso bukaNkulunkulu. Ukuthi wakwazi ukuba nombono onjalo ngoNkulunkulu kwakuwumphumela wobuntu bakhe nezinto ayezifuna, okuyizinto abantu namuhla abangenazo. Ngakho kule nkathi, uNkulunkulu wathi, “Akekho onjengaye emhlabeni, umuntu ongasoleki nolungile.” Kuleyo nkathi, uNkulunkulu wayesekuqonda kakade lokho ngaye, futhi wayefinyelele kuleso siphetho. Kuyoba iqiniso kangakanani lokho namuhla?

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 56)

Nakuba UNkulunkulu Efihlekile Kumuntu, Izenzo Zakhe Kuzo Zonke Izinto Zanele Ukuze Abantu Bamazi

UJobe wayengakaze abone ubuso bukaNkulunkulu, noma amuzwe ekhuluma, ingasaphathwa eyokuthi abone mathupha umsebenzi kaNkulunkulu, kodwa lokhu kwesaba uNkulunkulu nobufakazi baphakathi nezilingo zakhe kwabonwa yibo bonke, buyathandwa, buyajabulisa, futhi butuswa uNkulunkulu, kanti abantu bayabuhlonipha futhi bayabazisa, futhi babuhubela izingoma zokudumisa. Ayikho into eyayiyinkulu noma ingavamile ngokuphila kwakhe: Njenganoma imuphi umuntu ojwayelekile, waphila kamnandi, uma kuphuma ilanga eya emsebenzi abuye ekhaya uma seliyozilahla kunina. Umehluko ukuthi kula mashumi amaningi eminyaka, wayiqonda indlela kaNkulunkulu, wawabona futhi wawaqonda amandla amakhulu nobukhosi bukaNkulunkulu, ngendlela ongekho umuntu owake wakubona ngayo. Wayengahlakaniphile ukwedlula abanye abantu, ukuphila kwakhe kwakungakhethekile, ngaphezu kwalokho, wayengenawo amakhono akhethekile angabonakali. Kodwa ayenakho, kwakuwukwethemba, inhliziyo enhle, ubuqotho, ubuntu obunothando nokulunga futhi enothando ngezinto ezinhle—okuyinto abantu abaningi abavamile ababengenazo. Wayehlukanisa phakathi kothando nenzondo, wayenobulungiswa, engahoxi, ebelesela futhi enakisisa imininingwane ekucabangeni kwakhe, futhi lapho esemhlabeni, wabona zonke izinto ezingavamile uNkulunkulu ayezenzile, wabona ubukhulu, ubungcwele, nokulunga kukaNkulunkulu, wabona ukukhathazeka kukaNkulunkulu, umusa, nokuvikela Kwakhe umuntu, futhi wabona ukuhlonipheka negunya likaNkulunkulu ophakeme. Into yokuqala eyenza uJobe wathola lezi zinto ezazingatholwa abantu abajwayelekile ukuthi wayenenhliziyo ehlanzekile, futhi inhliziyo yakhe yayingekaNkulunkulu, yayiholwa uMdali. Isizathu sesibili kwakuyizinto ayezifuna: wayefuna izinto ezinhle kakhulu, neziphelele, nomuntu ozohambisana nentando yeZulu, owayethandwa uNkulunkulu, egwema okubi. UJobe wayenazo lezi zinto ngesikhathi engakakwazi ukubona uNkulunkulu noma ukuzwa amazwi kaNkulunkulu; nakuba ayengakaze ambone uNkulunkulu, wayazi indlela uNkulunkulu aphatha ngayo zonke izinto, futhi waqonda nokuhlakanipha uNkulunkulu akusebenzisayo. Nakuba ayengakaze ezwe uNkulunkulu ekhuluma, uJobe wayazi ukuthi izenzo zokuvuza umuntu nokuthatha okomuntu konke kuvela kuNkulunkulu. Nakuba iminyaka yokuphila kwakhe ingahlukile kweyomuntu ojwayelekile, akazange avumele izinto ezingakholakali ekuphileni kwakhe zithinte ulwazi lwakhe ngobukhosi bukaNkulunkulu kuzo zonke izinto, noma ukulandela kwakhe indlela yokwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi. Emehlweni akhe, imithetho yazo zonke izinto yayigcwele izenzo zikaNkulunkulu, futhi ubukhosi bukaNkulunkulu babungabonakala kunoma iyiphi ingxenye yokuphila komuntu. Wayengakaze ambone uNkulunkulu, kodwa wayekwazi ukubona izenzo zikaNkulunkulu kuyo yonke indawo phakathi naso sonke isikhathi sakhe emhlabeni, kukho konke ukuphila kwakhe, wayekwazi ukubona izinto nezenzo ezingavamile zikaNkulunkulu, namalungiselelo amangalisayo kaNkulunkulu. Ukuzifihla nokuthula kukaNkulunkulu akuzange kumthikameze uJobe ekutheni abone izenzo zikaNkulunkulu, futhi akuzange kuthikameze ulwazi lwakhe ngobukhosi bukaNkulunkulu kuzo zonke izinto. Ukuphila kwakhe kwakumayelana nokuqaphela ubukhosi namalungiselelo kaNkulunkulu, owayengabonakali, ekuphileni kwakhe kwansuku zonke. Ekuphileni kwakhe kwansuku zonke wezwa futhi waqonda izwi lenhliziyo namazwi, okwavezwa uNkulunkulu buthule, phakathi nokuqondisa imithetho yazo zonke izinto. Ngakho uyabona ukuthi uma abantu benobuntu obufana nobukaJobe, bengabona futhi babe nolwazi olufana nolukaJobe, bengabuqonda ngendlela efanayo ubukhosi bukaNkulunkulu ngaphezu kwazo zonke izinto. UNkulunkulu akazange avele kuJobe noma akhulume naye, kodwa uJobe wakwazi ukulunga, nokuba qotho, nokwesaba uNkulunkulu azonde okubi. Ngamanye amazwi, ngaphandle kokuvela nokukhuluma nomuntu, izenzo zikaNkulunkulu phakathi nazo zonke izinto nobukhosi Bakhe kuzo zonke izinto kwanele ukuze umuntu azi ukuthi uNkulunkulu ukhona, unamandla, kanye negunya, futhi amandla negunya likaNkulunkulu kwanele ukuze kwenze lo muntu alandele indlela yokwesaba uNkulunkulu nokugwema ukwenza okubi. Kusukela umuntu ojwayelekile ofana noJobe akwazi ukwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi, wonke umuntu ojwayelekile kufanele akwazi ukwenza kanjalo. Nakuba la mazwi engase azwakale ejwayelekile, lokhu akungqubuzani nemithetho yezinto. Kodwa akukhona lokho ebesikulindele: Ukwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi, kungase kubonakale njengento engagcinwa uJobe kuphela. Uma kukhulunywa “ngokwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi,” abantu bacabanga ukuthi lokho kufanele kwenziwe uJobe kuphela, njengokungathi kufakwe igama likaJobe ekwesabeni uNkulunkulu nasekugwemeni okubi. Isizathu salokho sicacile: Ngoba uJobe kuphela owayenobuntu obuthembekile, owayenenhliziyo enhle, eqotho, futhi owayenothando nokulunga futhi ethanda izinto ezinhle, ngakho uJobe kuphela owayengalandela indlela yokwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi. Nonke kumele niliqonde iphuzu lapha—okuwukuthi akekho onobuntu obuthembekile, onenhliziyo enhle, futhi oqotho, othanda ubulungiswa nokulunga kanye nezinto ezinhle, akekho ongesaba uNkulunkulu agweme okubi, futhi ngeke bekwazi ukuphinde bathole injabulo kaNkulunkulu noma bame baqine ezilingweni. Okusho ukuthi, ngombono kaJobe, bonke abantu bayamesaba uSathane, bonke bayamangalelwa, bayahlaselwa, futhi bahlukunyezwa nguye, futhi labo uSathane azama ukubagwinya, bonke abakhululekile, bayiziboshwa ezithunjwe nguSathane.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 57)

Uma Inhliziyo Yomuntu Inobutha NoNkulunkulu, Angamesaba Kanjani UNkulunkulu Futhi Agweme Okubi?

Njengoba abantu namuhla bengenabo ubuntu obufana nobukaJobe, iyini ingqikithi yabo nombono wabo ngoNkulunkulu? Ingabe bayamesaba uNkulunkulu? Ingabe bayakugwema okubi? Labo abangamesabi uNkulunkulu noma abangakugwemi okubi bangafingqwa ngamagama amabili kuphela: izitha zikaNkulunkulu. Nivame ukuwasho la magama amabili, kodwa anikaze nazi incazelo yangempela yawo. Amazwi athi “izitha zikaNkulunkulu” anesiqu: Awayona inkulumo esho ukuthi uNkulunkulu ubheka abantu njengezitha, kodwa ukuthi abantu babheka uNkulunkulu njengesitha. Okokuqala, lapho abantu beqala ukukholwa kuNkulunkulu, ubani ongenazo izinhloso zakhe, nezisusa kanye nezifiso? Nakuba olunye uhlangothi lwabo lukholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, futhi lukubonile ukuba khona kukaNkulunkulu, inkolelo yabo kuNkulunkulu isenazo lezo zisusa, futhi ekugcineni inhloso yabo ukuthola izibusiso Zakhe nezinto abazifunayo. Ezintweni abantu abadlule kuzo, bavamise ukucabanga, ngidele umndeni nekusasa lami ngenxa kaNkulunkulu, Yena unginikeni? Kumele ngenezele okunye—zikhona izibusiso engizitholile muva nje? Nginikele ngokuningi ngalesi sikhathi, ngigijimile futhi ngahlupheka kakhulu—ingabe kukhona uNkulunkulu athembise ukungibuyisela khona? Ingabe uzikhumbulile izenzo zami ezinhle? Siyoba yini isiphetho sami? Ngingazithola izibusiso zikaNkulunkulu? … Wonke umuntu uhlale enza lezo zibalo enhliziyweni yakhe, futhi efuna izinto ngoNkulunkulu ngezisusa zakhe, nezifiso kanye nemibono yakhe. Okusho ukuthi, enhliziyweni yakhe, umuntu uhlale evivinya uNkulunkulu, uhlale akha amacebo ngoNkulunkulu, futhi uhlale ephikisana ngesiphetho sakhe noNkulunkulu, ezama ukuthola uvo lukaNkulunkulu, ukubona ukuthi uNkulunkulu angamnika yini akufunayo. Ngesikhathi esifanayo nalandela ngaso uNkulunkulu, umuntu akamphathi uNkulunkulu njengoNkulunkulu. Uhlale ezama ukwenza amacebo noNkulunkulu, efuna izinto ezingapheli Kuye, emcindezela kuzo zonke izinyathelo, ezama ukuthola okuthile ngaphambi kokuthatha elinye igxathu. Ngesikhathi esifanayo nazama ngaso ukwenza amacebo noNkulunkulu, umuntu uyaphikisana Naye, futhi kukhona ngisho nabantu okuthi lapho behlelwa izilingo noma bezithola besezimweni ezithile, bavame ukuba buthaka, bathanda ukukhangeza futhi bahudula izinyawo emsebenzi wabo, bahlale bekhononda ngoNkulunkulu. Kusukela ngesikhathi aqala ngaso ukukholwa kuNkulunkulu, umuntu ubebheka uNkulunkulu njengonenala yezinto, bese yena umuntu azibheke njengombolekisi wemali omkhulu, njengokungathi ukuzama ukuthola izibusiso nezithembiso zikaNkulunkulu yinto eyifa nesibopho sakhe, kuyilapho isibopho sikaNkulunkulu kuwukuvikela umuntu nokuthi amnakekele futhi amondle. Lokho ukuqonda okuyisisekelo “ukukholwa kuNkulunkulu” kwalabo abakholwa kuNkulunkulu, nombono wabo ojulile ngokukholwa kuNkulunkulu. Kusukela esiqwini sokwakheka komuntu kuye ezintweni azifunayo, akunalutho oluhlobana nokwesaba uNkulunkulu. Inhloso yomuntu ekukholweni kuNkulunkulu ayikwazi ukungahlanganisi lutho nokukhonza uNkulunkulu. Lokho kusho ukuthi, umuntu akakaze acabange noma aqonde ukuthi ukukholwa kuNkulunkulu kudinga ukwesaba uNkulunkulu, nokumkhonza. Mayelana nezimo ezinjalo, ingqikithi yomuntu sisobala. Iyini ingqikithi yakhe? Ukuthi inhliziyo yomuntu iyakhohlisa, ifukamela inzondo, ayibuthandi ubulungiswa nokulunga, nalokho okuhle, futhi inomhobholo. Inhliziyo yomuntu ingasondelana kakhudlwana noNkulunkulu; akazange nhlobo ayinike uNkulunkulu. UNkulunkulu akakaze abone inhliziyo yangempela yomuntu, futhi akakaze akhonzwe umuntu. Kungakhathaleki ukuthi likhulu kangakanani inani uNkulunkulu alikhokhayo, noma ukuthi ungakanani umsebenzi awenzayo, noma ukuthi umnakekela kangakanani umuntu, umuntu akakuboni konke, akaboni mehluko. Umuntu akakaze amnike uNkulunkulu inhliziyo yakhe, ufuna kube nguye olawula inhliziyo yakhe, enze izinqumo zakhe—amazwi asesihlokwaneni abonisa ukuthi umuntu ongafuni ukulandela indlela yokwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi, noma ukulalela ubukhosi namalungiselelo kaNkulunkulu, futhi akafuni ukukhonza uNkulunkulu njengoNkulunkulu. Lezo izimo zabantu namuhla. Manje ake siphinde sihlole indaba kaJobe. Okokuqala, ingabe wenza isivumelwano noNkulunkulu? Ingabe wayenazo izizathu ezicashile zokubambelela endleni yokwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi? Ngaleso sikhathi, ingabe ukhona uNkulunkulu akhuluma naye ngesiphelo esizokuza? Ngaleso sikhathi, akekho umuntu uNkulunkulu ayenze isithembiso naye ngesiphelo, futhi uJobe wakwazi ukwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi ngenxa yalezi zimo. Ingabe abantu banamuhla bangaqhathaniseka noJobe? Kunomehluko omkhulu, basemazingeni angafani. Nakuba uJobe ayengenalo ulwazi oluningi ngoNkulunkulu, inhliziyo yakhe wayinika uNkulunkulu futhi yayingekaNkulunkulu. Akazange enze isivumelwano noNkulunkulu, futhi wayengenazo izifiso eziyinqaba noma izinto ayezifuna kuNkulunkulu; kunalokho, wayekholwa ukuthi “UJehova uphile, futhi uJehova uthathile.” Yilokhu ayekubonile futhi ekuthole ekubambeleleni endleleni yokwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi phakathi neminyaka eminingi ekuphileni. Ngokufanayo, wayethole nomphumela othi “Simukela okuhle okuvela esandleni sikaNkulunkulu, singekwamukele nokubi na?” Le misho emibili yayiyilokho ayekubonile futhi wakwazi njengomphumela wombono wakhe ngokulalela uNkulunkulu phakathi nokuphila kwakhe, futhi yabe iyizikhali ezinamandla ezazinqobe izilingo zikaSathane, nesisekelo sokuma kwakhe aqine ekufakazeni ngoNkulunkulu. Kulokhu, ingabe uJobe nimcabanga ewumuntu onothando? Ingabe niyafisa ukuba umuntu onjalo? Ingabe nesaba ukudlula ezilingweni zikaSathane? Ingabe ninqume ukuthandazela ukuthi uNkulunkulu anihlelele izilingo ezifana nezikaJobe? Ngaphandle kokungabaza, abantu abaningi ngeke balokothe bathandazele izinto ezinjalo. Ngakho kusobala ukuthi ukholo lwenu luncane; uma luqhathaniswa nolukaJobe, ukholo lwenu akufanele nokuthi sikhulume ngalo. Niyizitha zikaNkulunkulu, animesabi uNkulunkulu, anikwazi ukuma niqine ekufakazeni ngoNkulunkulu, futhi anikwazi ukunqoba ukuhlaselwa, ukumangalelwa, nokulingwa uSathane. Yini enenza nifaneleke ukuthola izithembiso zikaNkulunkulu? Ngemva kokuzwa indaba kaJobe nokuqonda izinhloso zikaNkulunkulu ekusindiseni umuntu nasencazelweni yensindiso yomuntu, ingabe manje ninalo ukholo lokwamukela izilingo ezifana nezikaJobe? Ingabe akufanele nenze izinqumo zokulandela ukwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi?

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 58)

Ungabi Nokusola Ovivinyweni LukaNkulunkulu

Ngemva kokwamukela ubufakazi bukaJobe emva kokuphela kwezilingo zakhe, uNkulunkulu wanquma ukuthi wayezozuza iqembu—noma abangaphezu kweqembu—labantu abafana noJobe, kodwa wanquma ukuthi ngeke aphinde avumele uSathane ahlasele noma ahlukumeze omunye umuntu esebenzisa izindlela amlinga ngazo, wamhlasela futhi wamhlukumeza ngazo uJobe, ngokuqophisana noNkulunkulu; uNkulunkulu akaphindanga wavumela uSathane ukuba enze into enjalo kumuntu, obuthakathaka, ongahlakaniphile, futhi onganaki—kwakwanele ukuthi uSathane walingwa uJobe! Ukungavunyelwa kukaSathane ukuba enze noma yini ehlobene nokuhlukumeza abantu, imenza afise ukuthola umusa kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu, kwakwanele ngoJobe ukuhlupheka ngenxa yezilingo nokuhlukunyezwa uSathane. UNkulunkulu akazange amvumele uSathane ukuthi aphinde enze into enjalo, ngoba ukuphila kwabo bonke abantu abalandela uNkulunkulu kubuswa futhi kuqondiswe uNkulunkulu, futhi uSathane akanalo igunya lokonakalisa abakhethwe uNkulunkulu—kufanele linicacele leli phuzu! UNkulunkulu uyakhathazeka ngokukhohlakala kwabantu, uyabuqonda ubuwula nokunganaki kwabo. Nakuba, ukuze umuntu asindiswe ngokuphelele, uNkulunkulu kudingeka ukuthi amnikele kuSathane, uNkulunkulu akazimisele ukubona umuntu enziwa isilima futhi ehlukunyezwa uSathane, futhi akafuni ukubona umuntu ehlupheka. Umuntu wadalwa uNkulunkulu, futhi kusobala ukuthi uNkulunkulu uhlela futhi alawule konke ngomuntu; lesi isibopho sikaNkulunkulu, igunya uNkulunkulu abusa ngalo zonke izinto! UNkulunkulu akamvumeli uSathane ukuba ahlukumeze abantu, akamvumeli uSathane ukuthi aphambukise abantu ngezindlela ezehlukahlukene, ngaphezu kwalokho, akamvumeli uSathane ukuba agxambukele ebukhosini bukaNkulunkulu ngomuntu, futhi akamvumeli ukuba ephule imithetho uNkulunkulu aqondisa ngayo izinto, ukuze angasho lutho ngomsebenzi omkhulu kaNkulunkulu wokuqondisa nokusindisa isintu! Labo uNkulunkulu afuna ukubasindisa, nalabo abakwazi ukufakaza ngoNkulunkulu, bayisizathu nembangela yomsebenzi kaNkulunkulu wecebo lokuqondisa leminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, kanye nenani lemizamo Yakhe emsebenzini weminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha. UNkulunkulu angabanikela kanjani kuSathane kalula laba bantu?

Abantu bavame ukukhathazeka futhi besabe uvivinyo lukaNkulunkulu, kodwa ngazo zonke izikhathi baphila ongibeni lukaSathane, nasendaweni abahlaselwa kuyo uSathane—kodwa abesabi, futhi abethukile. Kuqhubekani? Ukholo lomuntu kuNkulunkulu luphelela ezintweni azibonayo kuphela. Akalwazisi nakancane uthando lukaNkulunkulu nokukhathazeka Kwakhe ngomuntu, noma umusa Wakhe nokucabanga Kwakhe ngomuntu. Kodwa ngokwesaba okuncane ngovivinyo lukaNkulunkulu, izahlulelo nokusolwa, namandla amakhulu nolaka, umuntu akanakho ngisho nokuncane ukuqonda kukaNkulunkulu nezinhloso ezinhle. Ekukhulumeni ngezilingo, abantu bacabanga ukuthi uNkulunkulu unezinhloso ezicashile, futhi abanye baze bakholwe ukuthi uNkulunkulu uyayizonda imiklamo ekhohlakele, abanakile ukuthi uNkulunkulu uyokwenzani kubo; ngakho, ngesikhathi esifanayo nakhalela ngaso ukulalela ubukhosi bukaNkulunkulu namalungiselelo Akhe, benza konke abangakwenza ukuze baphikisane futhi bamelane nobukhosi namalungiselelo kaNkulunkulu phezu komuntu, ngoba bakholwa ukuthi uma bengaqapheli bazokhohliswa uNkulunkulu, ukuthi uma bengawazi umphumela wabo khona-ke konke abanakho kungathathwa uNkulunkulu, bese kuyaphela ngokuphila kwabo. Umuntu uyidlelo likaSathane, kodwa akakaze akhathazeke ngokuhlukunyezwa uSathane, futhi uhlukunyezwa uSathane kodwa akesabi ukuthunjwa uSathane. Ulokhu ethi uyayemukela insindiso kaNkulunkulu, kodwa akamethembi uNkulunkulu noma akholwe ukuthi intando kaNkulunkulu iyomsindisa ngempela umuntu ezidladleni zikaSathane. Uma, njengoJobe, umuntu ekwazi ukwemukela ukuqondisa namalungiselelo kaNkulunkulu, futhi enganikela ngaye ezandleni zikaNkulunkulu, khona-ke ingabe isiphetho ngeke sifane nesikaJobe—isiqinisekiso sezibusiso zikaNkulunkulu? Uma umuntu ekwazi ukwamukela nokuthobela ukubusa kukaNkulunkulu, yini engamlahlekela? Ngakho ngisikisela ukuthi niqaphe izenzo zenu, niqaphe zonke izinto ezizonehlela. Ungaxhamazeli, futhi ungaphathi uNkulunkulu nabantu, nezinto akuhlelele zona kuye nokushisa kwegazi lakho noma ngemvelo yakho noma ngokwemicabango nemibono yakho; kufanele niqaphe izenzo zenu, kufanele nithandaze futhi nifune okuningi, nigweme ukuthukuthelisa uNkulunkulu. Kukhumbuleni lokhu!

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 59)

UJobe Ngemva Kwezilingo Zakhe

UJobe 42:7-9 Futhi kwaba kanjalo, ngemva kokuba uJehova eskhulume lawo mazwi kuJobe, ujehova yathi ku-Elifazi umThemani, Intukuthelo yami ibaselwe wena, nabangani bakho ababili: ngokuba anikhulumanga okuhle Ngami, njengoba inceku Yami uJobe yenzile. Ngalokho thathani manje izinkunzi eziyisikhombisa nezinqama eziyisikhombisa, futhi niye encekwini Yami uJobe, futhi nizinikelele ngazo zibe ngumnikelo wokushiswa; uJobe inceku Yami uyonithandazela: ngokuba ngaye ngizovuma: angiyukwenza kini njengobuwula benu, njengoba ningakhulumanga okulungileyo Ngami, njengenceku Yami uJobe. Ngakho u-Elifazi umThemani noBhilidadi umShuhi noSofari umNahama, futhi benza njengokuyalwa uJehova: uJehova wamamukela noJobe.

UJobe 42:10 Futhi uJehova wambuyisa uJobe ekuhluphekeni, ngesikhathi ekhulekela abangani bakhe: noJehova wanikeza uJobe ngokuphindwe kabili kunalokho ayenakho ngaphambilini.

UJobe 42:12 Ngakho uJehova wabusisa isiphetho sikaJobe ngokwengeziwe kunesiqalo sakhe: ngokuba wayenezimvu eziyizinkulungwane eziyishumi nane, namakamela ayizinkulungwane eziyisithupha, namabhagqa ayizinkulungwane ezinkabi, nezimbongolo zezinsikazi eziyinkulungwane.

UJobe 42:17 Ngakho wafa uJobe, esemdala futhi esenelisiwe izinsuku.

Labo Abesaba UNkulunkulu Futhi Abagwema Okubi UNkulunkulu Uyabazisa Kuyilapho Labo Abayiziwula UNkulunkulu Ebabukela Phansi

KuJobe 42:7-9, uNkulunkulu uthi uJobe uyinceku Yakhe. Ukusebenzisa Kwakhe igama elithi “inceku” kuJobe kubonisa ukubaluleka kukaJobe enhliziyweni Yakhe; nakuba uNkulunkulu engabizanga uJobe ngento ehlonipheke kakhudlwana, lokho kwakungasho lutho ngokubaluleka kukaJobe enhliziyweni kaNkulunkulu. “Inceku” lapho elinye igama uNkulunkulu abiza ngalo uJobe. Ukusho kaningi kukaNkulunkulu ukuthi “Inceku Yami uJobe” kubonisa ukuthi wayejabula ngoJobe, futhi nakuba engakhulumanga ngencazelo yegama elithi “inceku,” incazelo kaNkulunkulu ngegama elithi “inceku” ingabonakala emazwini Akhe kulo mbhalo. UNkulunkulu waqale wathi ku-Elifazi umThemani: “Intukuthelo Yami ibaselwe wena, nabangani bakho ababili: ngokuba anikhulumanga okuhle Ngami, njengoba inceku Yami uJobe yenzile.” La mazwi angawokuqala lapho uNkulunkulu etshela khona abantu ngokukhululekile ukuthi ukwamukele konke okwashiwo nokwenziwa uJobe ngemva kokuvivinywa kwakhe uNkulunkulu, futhi kungokokuqala eqinisekisa ukunemba kwakho konke uJobe akwenza nakusho. UNkulunkulu wamthukuthelela u-Elifazi nabanye ngenxa yamaphutha abo, ngoba njengoJobe abakwazanga ukubona ukubonakala kukaNkulunkulu noma ukuzwa amazwi awakhuluma ezimpilweni zabo, kodwa uJobe wayenolwazi olunembile ngoNkulunkulu, kuyilapho bona begcina ngokuqagela ngoNkulunkulu, behlukumeza intando kaNkulunkulu futhi bevivinya ukubekezela kwakhe kukho konke abakwenza. Ngemva kwalokho, ngesikhathi esifanayo nemukela ngaso konke okwenziwa futhi kwashiwo uJobe, uNkulunkulu waba nolaka kulaba abanye, ngoba kubo wayengakwazi nje kuphela ukubona ukwesaba uNkulunkulu okungokoqobo, kodwa wayengezwa lutho ngokwesaba uNkulunkulu kwababekusho. Ngakho uNkulunkulu wabe esefuna izinto ezilandelayo kubo: “Ngalokho thathani manje izinkunzi eziyisikhombisa nezinqama eziyisikhombisa, futhi niye encekwini Yami uJobe, futhi nizinikelele ngazo zibe ngumnikelo wokushiswa; uJobe inceku Yami uyonithandazela: ngokuba ngaye ngizovuma: angiyukwenza kini njengobuwula benu.” Kulesi siqephu uNkulunkulu utshela u-Elifazi nabanye ukuba bahlenge izono zabo, ngoba ubuwula babo babuyisono ngokumelene noJehova uNkulunkulu, ngakho kwakufanele benze iminikelo yokushiswa ukuze bahlenge amaphutha abo. Iminikelo yokushiswa yayivame ukunikelwa kuNkulunkulu kodwa yini eyayingavamile ngalena ukuthi yayinikelwa kuJobe. UJobe wamukelwa uNkulunkulu ngoba wafakaza ngoNkulunkulu lapho elingwa. Kodwa laba bangani bakaJobe, bembuleka ngesikhathi elingwa; ngenxa yobuwula babo, uNkulunkulu wabalahla, futhi bazibizela ulaka Lwakhe, kwafanele ukuthi uNkulunkulu abajezise—bajeziswe ngokunikela iminikelo yokushiswa phambi kukaJobe—ngemva kwalokho uJobe wabathandazela ukuze uNkulunkulu engabe esabajezisa futhi engabe esabathukuthelela. Inhloso kaNkulunkulu kwakuwukubathela ngehlazo, ngoba babengesibo abantu abesaba uNkulunkulu begwema okubi, futhi babuchitha ubuqotho bukaJobe. Kokunye, uNkulunkulu wayebatshela ukuthi akakwemukelanga abakwenza kodwa wakwamukela ngezinga elikhulu futhi wajabula ngokwakwenziwa uJobe; kokunye, uNkulunkulu wabatshela ukuthi ukwamukelwa uNkulunkulu kuphakamisa umuntu phambi kukaNkulunkulu, ukuthi umuntu umzondwa uNkulunkulu ngenxa yobulima bakhe, futhi ucasula uNkulunkulu ngabo, futhi uphansi emehlweni kaNkulunkulu. Lezi izincazelo ezakhishwa uNkulunkulu mayelana nezinhlobo ezimbili zabantu, ziyimibono kaNkulunkulu ngalezi zinhlobo ezimbili zabantu, futhi ziyimibono kaNkulunkulu ngokuma kwalezi zinhlobo ezimbili zabantu. Ngisho noma uNkulunkulu abiza uJobe ngenceku Yakhe, emehlweni kaNkulunkulu le nceku yayithandeka, futhi yamiswa ngegunya lokuthandazela abanye futhi ithethelele amaphutha abo. Le nceku yayikwazi ukukhuluma ngokuqondile noNkulunkulu nokuza ngokuqondile phambi kukaNkulunkulu, yayiphakeme futhi ihloniphekile kunabanye. Lena incazelo yangempela ngegama elithi “inceku” elakhulunywa uNkulunkulu. UJobe wanikwa lolu dumo olukhethekile ngenxa yokwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi. Le mibono emibili ehluke kakhulu ngoNkulunkulu iyimibono Yakhe ngalezi zinhlobo ezimbili zabantu: Labo abesaba uNkulunkulu bagweme okubi bemukelwa uNkulunkulu, njengoba kubonakala emehlweni Akhe njengegugu, kuyilapho labo abayiziwula bengamesabi uNkulunkulu, futhi abakugwemi okubi, futhi abakwazi ukuthola umusa kaNkulunkulu; uNkulunkulu uvame ukungabafuni nokubachitha, futhi baphansi emehlweni Akhe.

UNkulunkulu Unika UJobe Igunya

UJobe wathandazela abangani bakhe, futhi ngenxa yemithandazo kaJobe, uNkulunkulu akasebenzelananga nabo ngendlela efanele iziwula—akabajezisanga noma abathathele ezinye izinyathelo. Kungani kwaba njalo? Ngenxa yokuthi imithandazo yabo yenceku kaNkulunkulu uJobe, yafinyelela ezindlebeni Zakhe; uNkulunkulu wabathethelela ngoba wemukela imithandazo kaJobe. Sifundani kulokhu? Lapho uNkulunkulu ebusisa umuntu, umnika imivuzo eminingi, hhayi nje eyenyama kuphela: UNkulunkulu uphinde amnike igunya, nelungelo lokuthandazela abanye, futhi uNkulunkulu uyakhohlwa, engabe esazinaka iziphambeko zalabo bantu ngenxa yale mithandazo. Leli yilo kanye igunya uNkulunkulu alinika uJobe. Ngenxa yemithandazo kaJobe yokukhalela usizo, uJehova wabathela ngehlazo laba bantu abayiziwula—okwakuwukujezisa Kwakhe ngokukhethekile u-Elifazi nabanye.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 60)

UJobe Uphinde Uyabusiswa UNkulunkulu, Futhi Akasoze Amangalelwa USathane

Phakathi kwamazwi kaJehova uNkulunkulu kunamazwi athi “anikhulumanga okuhle Ngami, njengoba inceku Yami uJobe yenzile.” Yini eyayikhulunywe uJobe? Kwakuyilokho esikhulume ngakho ekuqaleni, kanye namanye amakhasi amazwi eNcwadi kaJobe, uJobe ayebhale njengayilandisayo. Kuwo wonke la makhasi amazwi, uJobe akazange nakanye akhononde, noma enze iphutha ngoNkulunkulu. Umane alinde umphumela. Yilokhu kulinda okuwumbono wakhe ngokulalela, ngenxa yalokho amazwi awakhuluma kuNkulunkulu, uJobe wemukelwa uNkulunkulu. Lapho ebekezelela izilingo nobunzima, uNkulunkulu wayesohlangothini lwakhe, futhi nakuba ubunzima bakhe bunganciphiswanga ukuba khona kukaNkulunkulu, uNkulunkulu wabona lokho ayefisa ukukubona, wezwa lokho ayefisa ukukuzwa. Zonke izenzo namazwi kaJobe kwafinyelela emehlweni nasezindlebeni zikaNkulunkulu; uNkulunkulu wezwa, wabona—futhi lokhu kuyiqiniso. Ulwazi lukaJobe ngoNkulunkulu, nemicabango yakhe ngoNkulunkulu ngaleso sikhathi, phakathi naleyo nkathi, kwakungacacile njengokwalabo bantu, kodwa ngokombono wesikhathi, uNkulunkulu esakuqaphela konke ayekusho, ngoba ukuziphatha kukaJobe nemicabango yakhe enhliziyweni yakhe, nalokho akuvezile nakwembulile, kwakwanele ezimfunweni Zakhe. Phakathi nesikhathi uJobe alingwa ngaso, lapho ayecabanga khona enhliziyweni yakhe futhi wanquma ukubonisa uNkulunkulu umphumela, owawugculisa kuNkulunkulu, ngemva kwalokho uNkulunkulu waqeda ukulingwa kukaJobe, uJobe waphumula ezinkingeni zakhe, futhi izilingo zakhe zanyamalala futhi aziphindanga zamehlela. Ngoba kakade uJobe wayesebhekene nezilingo, futhi wama waqina ezilingweni, futhi wamnqoba ngokuphelele uSathane, uNkulunkulu wamnika izibusiso ezimfanele. Njengoba kulotshiwe kuJobe 42:10, 12, uJobe waphinde wabusiswa, wabusiswa kakhulu kunakuqala. Ngalesi sikhathi uSathane wayesebalekile, wayengasasho noma enze lutho, futhi kusukela lapho kuye phambili uSathane akabange esagxambukela noma ahlasele uJobe, futhi uSathane akabange esammangalela uJobe ukuze angabusiswa uNkulunkulu.

UJobe Uchitha Ingxenye Yokugcina Yokuphila phakathi Kwezibusiso ZikaNkulunkulu

Nakuba izibusiso Zakhe zangaleso sikhathi kwakuyizimvu, izinkomo, amakamela, nezinto zenyama, njalo njalo, izibusiso uNkulunkulu ayefuna ukuzinika uJobe enhliziyweni Yakhe zazikudlula kude lokhu. Ngaleso sikhathi, ingabe zazikhona izinhlobo eziqoshiwe zezithembiso zaphakade uNkulunkulu ayefisa ukuzinika uJobe? Ezibusisweni Zakhe ngoJobe, uNkulunkulu akazange athinte isiphetho sakhe, kungakhathaleki ukuthi uJobe wayenakuphi ukubaluleka noma isikhundla enhliziyweni kaNkulunkulu, ngamafuphi uNkulunkulu wayecophelela ezibusisweni Zakhe. UNkulunkulu akazange amemezele isiphetho sikaJobe. Kusho ukuthini lokhu? Ngaleso sikhathi, lapho icebo likaNkulunkulu lisazofinyelela eqophelweni lokumenyezelwa kwesiphelo somuntu, icebo lalisazofika esigabeni sokugcina somsebenzi Wakhe, uNkulunkulu akakhulumanga ngesiphetho, wamane wabusisa umuntu. Lokhu kusho ukuthi ingxenye yokugcina yokuphila kukaJobe yayigcwele izibusiso zikaNkulunkulu, okuyisizathu esenza uNkulunkulu wamenza wehluka kwabanye—kodwa njengoba waguga, futhi njenganoma yimuphi umuntu kwafika usuku avalelisa ngalo ezweni. Ngakho kulotshiwe ukuthi “Ngakho wafa uJobe, esemdala futhi esenelisiwe izinsuku” (UJobe 42:17). Isho ukuthini inkulumo ethi “wafa esenelisiwe izinsuku” lapha? Enkathini yangaphambi kokuba uNkulunkulu amemezele ukuphela, uNkulunkulu washo okwakulindelekile ekuphileni kukaJobe, futhi lapho inkathi isifikile, wavumela uJobe ukuba ahambe ngokwemvelo emhlabeni. Kusukela esibusisweni sesibili sikaJobe kuze kube sekufeni kwakhe, uNkulunkulu akazange anezele ubunzima. KuNkulunkulu, ukufa kukaJobe kwakuvamile, futhi kwakudingekile, kwakuyinto evame kakhulu, kwakungekho ngenxa yesahlulelo noma ukulahlwa. Ngesikhathi esaphila, uJobe wakhonza wesaba uNkulunkulu; mayelana nokuthi wayezoba nanhloboni yesiphelo ngemva kokufa, uNkulunkulu akashongo lutho. UNkulunkulu unobulungiswa obukhulu kulokho akushoyo nakwenzayo, futhi umongo nomyalo wamazwi Akhe nezenzo kuvumelana nesigaba somsebenzi Wakhe nenkathi asebenza Ngayo. Hlobo luni lwesiphelo umuntu ofana noJobe aba nalo enhliziyweni kaNkulunkulu? Ingabe uNkulunkulu sikhona isinqumo ayefinyelele kuso enhliziyweni Yakhe? Nakanjani kunjalo! Kumane kuwukuthi lena kwakuyindoda engaziwa; uNkulunkulu wayengafuni ukumtshela, futhi wayengenazo izinhloso zokutshela umuntu. Ngakho ukukhuluma iqiniso, uJobe wafa enezinsuku eziphelele, lokho kwakuwukuphila kukaJobe.

Inani Elaphilwa UJobe Phakathi Nesikhathi Sakhe

Ingabe uJobe waphila ukuphila okubalulekile? Kwakubaluleke kangakanani? Kungani kuthiwa waphila ukuphila okubalulekile? Kumuntu lalithini inani lakhe? Ngokombono womuntu, walethela isintu uNkulunkulu eyefuna ukusisindisa, ekunikezeni ubufakazi obuqand’ ikhanda ngoNkulunkulu phambi kukaSathane nabantu bomhlaba. Wawufeza umsebenzi ayefuna ukuwufeza njengesidalwa sikaNkulunkulu, wabeka esinye isibonelo, waba isibonelo sabo bonke uNkulunkulu afisa ukubasindisa, wenza wonke umuntu wabona ukuthi kungenzeka ukunqoba uSathane nokuncika kuNkulunkulu. Lalithini inani lakhe kuNkulunkulu? KuNkulunkulu, inani lokuphila kukaJobe lalincike ekhonweni lakhe lokwesaba uNkulunkulu, ukukhonza uNkulunkulu, ukufakaza ngezenzo zikaNkulunkulu, nokudumisa izenzo zikaNkulunkulu, ukulethela uNkulunkulu induduzo nokuthi azokujabulela; kuNkulunkulu, inani lokuphila kukaJobe laliphinde libe mayelana nendlela, ngaphambi kokufa kwakhe, uJobe adlula ngayo ezilingweni, wanqoba uSathane, wafakaza ngoNkulunkulu phambi kukaSathane nakubantu bezwe, wakhazimulisa uNkulunkulu phakathi kwesintu, waduduza inhliziyo kaNkulunkulu, wabambelela emphumeleni wenhliziyo kaNkulunkulu enogqozi, waba nethemba. Ubufakazi bakhe bakha isisekelo sokukwazi ukuma uqine lapho ufakaza ngoNkulunkulu, nokukwazi ukuthela uSathane ngehlazo ngenxa kaNkulunkulu, nasemsebenzini kaNkulunkulu wokuqondisa isintu. Ingabe leli akulona inani lokuphila kukaJobe? UJobe walethela inhliziyo kaNkulunkulu induduzo, wanambithisa uNkulunkulu injabulo yokudunyiswa, wanikeza isiqalo esihle umsebenzi kaNkulunkulu wokuqondisa. Kusukela kuleli qophelo kuya phambili, igama likaJobe laba uphawu lokudunyiswa kukaNkulunkulu, nophawu lokunqoba kwesintu uSathane. Into uJobe ayiphilela okuwukunqoba uSathane iyohlale yaziswa uNkulunkulu, futhi ukulunga, ubuqotho kanye nokwesaba uNkulunkulu kuyolingiswa izizukulwane ezilandelayo. Uyohlale aziswa uNkulunkulu futhi embheka njengoyigugu!

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 61)

Imithetho YeNkathi Yomthetho

Imiyalelo Eyishumi

Izimiso Zokwakha Ama-Altare

Imithetho Yokuphatha Izinceku

Imithetho Ngokweba Nesinxephezelo

Ukugcina Unyaka Wesabatha Nemikhosi Emithathu

Imithetho Yosuku Lwesabatha

Imithetho Yeminikelo

Iminikelo Yokushiswa

Iminikelo Esanhlamvu

Iminikelo Yokuthula

Iminikelo Yesono

Iminikelo Yecala

Imithetho Yeminikelo YabaPristi (U-Aroni Namadodana Akhe Abayalwa Ukuba Bayigcine)

Iminikelo Yokushiswa YabaPristi

Iminikelo Yokusanhlamvu YabaPristi

Iminikelo Yesono YabaPristi

Iminikelo Yecala YabaPristi

Iminikelo Yokuthula YabaPristi

Imithetho Yokudla Iminikelo YabaPristi

Izilwane Ezihlambulukileyo Nezingcolileyo (Lezo Ezingadliwa Nezingenakudliwa)

Imithetho Yokuhlanjululwa Kwabesifazane Emva Kokubeletha

Izindinganiso Zokuhlola Uchoko

Imithetho Yalabo Abelashwe Ochokweni

Imithetho Yokuhlanza Izindlu Ezingcoliswe Isifo

Imithetho Yalabo Abahlushwa Izifo Ezingavamile

Usuku Olukhulu Lokubuyisana Okufanele Lugcinwe Kanye Ngonyaka

Imithetho Yokuhlaba Inkomo Nemvu

Umthetho Owenqabela Ukulandela Imikhuba Enyanyekayo Yabezizwe (Ukungayi Ocansini Nesihlobo, njalo njalo)

Imithetho Okumele Ilandelwe Abantu (“Kufanele nibe ngcwele: ngoba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele.”)

Ukubulawa Kwalabo Abanikela Ngezingane Zabo KuMoloki

Imiyalelo Yokujezisa Iziphingi

Imithetho Okufanele Igcinwe AbaPristi (Imithetho Yokuziphatha Kwabo Kwamihla Yonke, Imithetho Yokudla Izinto Ezingcwele, Imithetho Yokunikela, njalo njalo)

Imikhosi Okufanele Igcinwe (Usuku Lwesabatha, IPhasika, IPentekoste, Usuku Lokubuyisana, njalo njalo)

Eminye Imiyalelo (Ukukhanyisa Izibani, Unyaka WeJubili, Yokubuyiselwa Komhlaba, Ukwenza Izifungo, Okweshumi, njalo njalo)

Imithetho YeNkathi Yomthetho Iwubufakazi Bangempela Bokuqondisa KukaNkulunkulu Isintu

Ngakho seniyifundile le mithetho yeNkathi Yomthetho, akunjalo? Ingabe imithetho inomqondo osabalele? Okokuqala, ihlanganisa iMiyalelo Eyishumi, ilandelwe imiyalelo yokwakhiwa kwama-altare, njalo njalo. Ilandelwe imithetho yokugcina iSabatha nemikhosi emithathu, bese ilandelwa yimithetho yeminikelo. Ingabe nibonile ukuthi zingaki izinhlobo zeminikelo ezikhona? Kuneminikelo yokushiswa, iminikelo yokuthula, iminikelo yesono, njalo njalo. Ilandelwa yimithetho yeminikelo yabapristi, ehlanganisa iminikelo yokushiswa neminikelo yokusanhlamvu yabapristi, nezinye izinhlobo zeminikelo. Imiyalelo eyisishiyagalombili eyezabelo zeminikelo yabapristi. Futhi kunemithetho yalokho abantu okufanele bakugcine ekuphileni kwabo. Kunemibono ngezici eziningi zokuphila kwabantu, njengemithetho yalokho okufanele nokungafanele bakudle, yokuhlanjululwa kwababelethayo, neyalabo abelashwe ochokweni. Kule mithetho, uNkulunkulu uze akhulume nangezifo, futhi kunemithetho yokuhlatshwa kwezimvu nezinkomo, njalo njalo. Izimvu nezinkomo kwadalwa uNkulunkulu, futhi kufanele nikuhlabe nganoma iyiphi indlela eyalwa uNkulunkulu; ngokungangabazeki kunesizathu ezwini likaNkulunkulu, nakanjani kulungile ukuyalwa uNkulunkulu, futhi kuyabazuzisa abantu! Kwakuphinde kube namadili nemithetho okufanele kugcinwe, njengosuku lweSabatha, iPhasika, kanye nokuningi—uNkulunkulu wakhuluma ngakho konke lokhu. Ake sibheke okokugcina: eminye imithetho—ukukhanyiswa kwezibani, uNyaka WeJubili, ukuhlengwa kwezwe, ukwenza izifungo, okweshumi, njalo njalo. Ingabe lokhu kunomqondo obanzi? Into yokuqala okufanele kukhulunywe ngayo iminikelo yabantu, bese kuba nemiyalelo emayelana nokweba nesinxephezelo, nokugcinwa kosuku lweSabatha…; okubandakanya nemininingwane yokuphila kwawo wonke umuntu. Okusho ukuthi, lapho uNkulunkulu enza umsebenzi osemthethweni wecebo Lakhe lokuqondisa, wabeka imithetho eminingi eyayilandelwa umuntu. Le mithetho yayenzelwa ukuthi umuntu aphile ngendlela ejwayelekile emhlabeni, ukuphila komuntu okungenakuhlukaniswa noNkulunkulu kanye nesiqondiso Sakhe. UNkulunkulu waqale watshela umuntu indlela yokwakha ama-altare, nokuwamisa. Ngemva kwalokho, watshela umuntu ngendlela yokunikela, washo indlela okwakufanele umuntu aphile ngayo—nokwakufanele akunake ekuphileni, okwakufanele anamathele kukho, okwakufanele nokwakungafanele agxile kukho. Konke uNkulunkulu akuhlelela umuntu kwakumangalisa, futhi ngala masiko, imithetho amisa ngayo izinga lokuziphatha kwabantu, waqonda ukuphila nezisusa zabo emithethweni kaNkulunkulu, wabaqondisa ukuthi beze phambi kwe-altare likaNkulunkulu, nokuthi baphile phakathi kwazo zonke izinto zikaNkulunkulu ayezidalele umuntu ngokuhleleka, ukuvama, nangokusesilinganisweni. UNkulunkulu waqala ukusebenzisa le miyalo elula ukuze abekele umuntu imingcele, ukuze umuntu emhlabeni abe nokuphila okujwayelekile akhonze uNkulunkulu, abe nokuphila okujwayelekile komuntu; leyo indlela ekhethekile yesiqalo seminyaka Yakhe eziyizinkulungwane eziyisithupha yecebo lokuqondisa. Imiyalo nemithetho kunencazelo ebanzi, iyiziqondiso eziqondile zikaNkulunkulu esintwini phakathi neNkathi Yomthetho, kufanele yamukelwe futhi ihlonishwe abantu abangaphambi kweNkathi Yomthetho, iyirekhodi lomsebenzi owenziwa uNkulunkulu phakathi neNkathi Yomthetho, futhi iwubufakazi obuqand’ ikhanda bobuholi nesiqondiso sikaNkulunkulu ngaso sonke isintu.

Isintu Asisoze Sahlukaniswa Nezimfundiso Namalungiselelo KaNkulunkulu

Kule mithetho, sibona ukuthi umbono kaNkulunkulu ngomsebenzi Wakhe, ngokuqondisa Kwakhe, nangesintu ubalulekile, unonembeza, uyacophelela, futhi unokwethenjwa. Wenza umsebenzi okufanele awenze phakathi kwesintu ngokwezinyathelo Zakhe, ngaphandle kwamaphutha, futhi ukhuluma amazwi okufanele awakhulume esintwini ngaphandle kwamaphutha noma kokulibala, avumele umuntu ukuba angakwazi ukuzehlukanisa nobuholi bukaNkulunkulu, ambonise indlela okubaluleke ngayo konke uNkulunkulu akusho nakwenza esintwini. Ngamafuphi, kungakhathaleki ukuthi umuntu uyobe enjani enkathini elandelayo, ngaleso siqalo—phakathi neNkathi Yomthetho—uNkulunkulu wenza lezi zinto ezilula. KuNkulunkulu, imibono yabantu ngoNkulunkulu, ngezwe, nangesintu kuleyo nkathi, yayinzima futhi ifiphele, futhi nakuba babenezinhloso nemibono ethile, bonke babengacacelwe, ngakho isintu sasingenakwehlukaniswa nezimfundiso namalungiselelo kaNkulunkulu ngaso. Abantu basendulo babengazi lutho, ngakho kwadingeka ukuthi uNkulunkulu aqale ngokubafundisa izinto eziyisisekelo ukuze baphile, nemithetho eyisidingo ukuze umuntu aphile, wagcwala lezi zinto enhliziyweni kancane kancane, futhi wanika umuntu ukuqonda ngoNkulunkulu kancane kancane nokwazisa kanye nokuqonda ubuholi bukaNkulunkulu, futhi umbono oyisisekelo wobudlelwane obuphakathi komuntu noNkulunkulu, kule miyalelo, nakule mithetho, kwakungamazwi. Ngemva kokufinyelela lokhu, uNkulunkulu wakwazi ukwenza umsebenzi ayezowenza kamuva, ngakho le mithetho nomsebenzi eyenziwa uNkulunkulu phakathi neNkathi Yomthetho kuyidwala lomsebenzi wokusindisa umuntu, kuyisigaba sokuqala secebo likaNkulunkulu lokuqondisa. Nakuba, ngaphambi komsebenzi weNkathi Yomthetho, uNkulunkulu awukhuluma ku-Adamu, u-Eva, nasenzalweni yabo, leyo mithetho nezimfundiso ngokungacacile njengokungakhishwa umuntu oyedwa, futhi kwakungabhaliwe phansi ngakho akubanga yimithetho. Lokho kungenxa yokuthi, ngaleso sikhathi, icebo likaNkulunkulu lase lihambile; kulapho uNkulunkulu eholela umuntu kulesi sinyathelo kuphela lapho engaqala khona ukukhuluma le mithetho yeNkathi Yomthetho, futhi aqala ukusebenzisa umuntu. Kwakuyinqubo eyisidingo, futhi umphumela wawungenakugwemeka. Lezo zindlela nemithetho kubonisa umuntu izigaba zomsebenzi kaNkulunkulu wokuqondisa nokuhlakanipha kukaNkulunkulu okwembulwe ecebweni Lakhe lokuqondisa. UNkulunkulu uyakwazi elikuqukuthe nendlela yokulisebenzisa, nokuqhubeka nalo, nokuliqeda ukuze azuze iqembu labantu abafakaza Ngaye, angathola iqembu labantu abanomqondo owodwa Naye. Wazi okungaphakathi kumuntu, wazi okufanele akukhiphe, nendlela okufanele ahole ngayo umuntu, wazi nalokho umuntu okufanele akwenze nokungafanele akwenze. Umuntu ufana nonodoli: Ngisho noma engayiqondi intando kaNkulunkulu, nakanjani uzoqondiswa umsebenzisi kaNkulunkulu wokuqondisa, kancane kancane, kuze kube namuhla. Kwakungekho ukuxhamazela enhliziyweni kaNkulunkulu mayelana nalokho okwakufanele akwenze; enhliziyweni Yakhe kwakunecebo elicacile, wawufeza umsebenzi ayefisa ukuwenza ngokwezigaba namacebo Akhe, wakhula kancane kancane wagcina uyinto enkulu. Ngisho noma engakaze awubonise umsebenzi ayezowenza ekugcineni, umsebenzi Wakhe wokugcina usaqhubeka wenziwa ngokuvumelana necebo Lakhe, eliwukuvezwa kwalokho uNkulunkulu anakho nayikho, futhi uyigunya likaNkulunkulu. Kungakhathaleki ukuthi icebo Lakhe lokuqondisa likusiphi isigaba, isimo Sakhe nesiqu Sakhe kumela Yena Uqobo. Lokhu kuyiqiniso ngempela. Kungakhathaleki ukuthi kukuyiphi inkathi, noma isigaba somsebenzi, nhloboni yabantu abathandayo nabazondayo, isimo Sakhe nakho konke anakho nayikho akusoze kwaguquka. Ngisho noma le mithetho emiswe uNkulunkulu phakathi nomsebenzi weNkathi Yomthetho ibonakala ilula futhi ingeyona into etheni kubantu namuhla, futhi nakuba kulula ukuyiqonda nokufinyelela kuyo, kusenokuhlakanipha kukaNkulunkulu, futhi kusenesimo sikaNkulunkulu nalokho anakho nayikho. Ngoba kule miyalo elula kuvezwe isibopho sikaNkulunkulu esintwini, nesiqu semicabango Yakhe, okuvumela umuntu ukuba alibone ngokuqondile iqiniso lokuthi uNkulunkulu ubusa phezu kwazo zonke izinto futhi konke kulawulwa isandla Sakhe. Kungakhathaleki ukuthi isintu sinolwazi olungakanani, noma izimfundiso noma izinganekwane esiziqondayo, kuNkulunkulu akukho kulokhu okungangena esikhundleni samalungiselelo Akhe, nobuholi bakhe ngesintu; isintu asisoze sahlukaniswa nesiqondiso sikaNkulunkulu nomsebenzi kaNkulunkulu. Lobo ubuhlobo obungenakuhlukaniswa obuphakathi komuntu noNkulunkulu. Kungakhathaleki ukuthi uNkulunkulu ukunika umthetho noma ukunika amaqiniso okuqonda intando Yakhe, kungakhathaleki ukuthi wenzani, injongo kaNkulunkulu ukuqondisa umuntu ekusaseni eliqhakazile. Amazwi ashiwo uNkulunkulu nomsebenzi awenzayo kwambula esinye seziqu Zakhe, futhi kuyisambulo sesimo nokuhlakanipha Kwakhe, kuyisinyathelo esibalulekile secebo Lakhe lokuqondisa. Lokhu akumele kushaywe indiva! Intando kaNkulunkulu iyinoma yini ayenzayo; uNkulunkulu akesabi lutho, futhi akayesabi imibono noma imicabango yomuntu Ngaye. Uma wenza umsebenzi Wakhe, futhi aqhubeke nokuqondisa Kwakhe, ngokuhambisana necebo Lakhe lokuqondisa, ungaphoqwe muntu, noma into.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 62)

Namuhla sizobeka ngokufingqiwe imicabango, imibono, kanye nakho konke ukusebenza kukaNkulunkulu kusukela ekudaleni abantu, nokuthi sibheke ukuthi imuphi umsebenzi awenza kusukela ekudalweni kwezwe kuze kufike ekuqaleni kweNkathi Yomusa ngokusemthethweni. Ngakho sizokwazi ukuthola ukuthi imiphi imicabango kanye nemibono kaNkulunkulu engaziwa muntu, kusukela lapho-ke sesingachaza ukuhleleka kwecebo likaNkulunkulu lokuphatha, futhi siqonde ngokuphelele isimo uNkulunkulu adalela kuso umsebenzi Wakhe wokuphatha, umsuka wawo kanye nendlela yokuwuthuthukisa, futhi siqonde ngokuphelele ukuthi imiphi imiphumela ayifunayo emsebenzi Wakhe wokuphatha—okusho, umnyombo kanye nenhloso yomsebenzi Wakhe wokuphatha. Ukuze siqonde lezi zinto kumele sibuyele emuva, esikhathini esikude futhi esithule lapho kwakungekho bantu …

Ngesikhathi uNkulunkulu evuka embhedeni Wakhe, umcabango aba nawo kuqala kwakuyilo: ukudala umuntu ophilayo, umuntu ophilayo wangempela—umuntu ozophila Naye futhi abe umhlobo Wakhe njalo. Lo muntu owayezokwazi ukumlalela, futhi uNkulunkulu wayezokwazi ukukhipha isifuba Sakhe kuyena futhi akhulume naye. Kwase kuthi, ngokokuqala ngqa, uNkulunkulu wathatha umhlabathi ogcwele isandla, futhi wawusebenzisa ukudala umuntu wokuqala ngqa ophilayo ayekade emcabanga, wabe esenika lesi sidalwa esiphilayo igama—Adamu. Lapho uNkulunkulu esezuze lo muntu ophilayo futhi ophefumulayo, ingabe Wazizwa kanjani? Ngokokuqala ngqa, wazizwela injabulo yokuba nothandekayo, umhlobo. Ngokokuqala ngqa, waphinde wazizwela umthwalo wokuba ubaba, kanye nokukhathazeka okufika nakho. Lo muntu ophilayo futhi ophefumulayo walethela uNkulunkulu intokozo kanye nenjabulo; wazizwela eduduzekile ngokokuqala ngqa. Lokhu kwakuyinto yokuqala uNkulunkulu ayeyenzile ayengayenzanga ngemicabango noma nangamazwi Akhe, kodwa kwenziwa ngezandla Zakhe zombili. Ngesikhathi lolu hlobo lwesidalwa—umuntu ophilayo futhi ophefumulayo—sima phambi kukaNkulunkulu, senziwe ngenyama negazi, sinomzimba futhi nesimo, futhi sikwazi ukukhuluma noNkulunkulu, Wazizwela uhlobo lwenjabulo ayengakaze aluzwe ngaphambili. Wazizwela ngempela umthwalo futhi lomphefumulo ophilayo akusikho nje ukuthi wawumenza azizwe enozwelo enhliziyweni Yakhe, kodwa konke ngisho nokuncinyane okwakukwenza nakho kwamthinta futhi kwafudumeza inhliziyo Yakhe. Ngakho ngesikhathi lo mphefumulo ophilayo uma phambi kukaNkulunkulu, kwakungokokuqaka efikelwa umcabango wokuba nabantu abaningi abazofana nalo. Lokhu kwakuwuchungechunge lwezehlakalo ezaqala ngomcabango wokuqala uNkulunkulu abe nawo, zonke lezi zehlakalo zazenzeke ngokokuqala, kodwa ngalezi zehlakalo, noma ngabe yini lena abe eyizwa ngaleso sikhathi—injabulo, umthwalo, ukukhathalela—kwakungekho muntu ayengakhuluma naye ngalokhu. Kusukela ngalowo mzuzu, uNkulunkulu waba nomzwangedwa ngempela kanye nosizi ayengakaze aluzwe ngaphambili. Yena wezwa ukuthi abantu babengakwazi ukwamukela noma ukuqonda uthando kanye nokukhathalela Kwakhe, noma izinjongo Zakhe ngesintu, ngalokho Yena waba nokudabuka kanye nobuhlungu enhliziyweni Yakhe. Noma ngabe umuntu wayemenzele le nto, umuntu wayengazi ngayo futhi engaqondi. Ngaphandle nje kwentokozo, ukujabula kanye nenduduzo eyalethwa umuntu Kuye, masinyane yaletha futhi imizwa Yakhe yokuqala yosizi kanye nomzwangedwa. Lena kwakuyimicabango kanye nemizwa kaNkulunkulu ngezikhathi zonke. Ngesikhathi uNkulunkulu ekwenza konke lokhu, enhliziyweni Yakhe wasuka enjabulweni waya osizini, waphinda wasuka osizini waya ezinhlungwini, konke kuxubene nokukhathazeka. Konke ayefuna ukukwenza kwakungukushesha ukuba enze lo muntu, lolu hlanga lwesintu ukuba lwazi ukuthi kwakukhonani enhliziyweni Yakhe futhi luqonde izinjongo Zakhe ngokushesha. Ngalokho, babengakwazi ukuphenduka abalandeli Bakhe futhi babe nhliziyonye Naye. Babengeke besalalele uNkulunkulu ekhuluma kodwa bahlale bengenamazwi; babengeke besahlale bengazi ukuthi bangahlanganyela kanjani noNkulunkulu emsebenzini Wakhe; ngaphezu kwakho konke, babengeke besaba ngabantu abangenandaba nokuthi ziyini izidingo zikaNkulunkulu. Lezi zinto zokuqala uNkulunkulu aziqeda zinenjongo enkulu futhi zibaluleke kakhulu ecebeni Lakhe lokuphatha nakubantu namuhla.

Emva kokudala izinto zonke kanye nabantu, uNkulunkulu akaphumulanga. Wayengasakwazi ukulinda ukuba afeze ukuphatha Kwakhe, noma ukulinda ukuzuza abantu abathandayo phakathi kwesintu.

Okulandelayo, akuphelanga sikhathi emva kokuthi uNkulunkulu edale abantu, siyabona eBhayibhelini ukuthi kwaba nozamcolo emhlabeni wonke. UNowa kukhulunywa ngaye kokulotshiwe ngozamcolo, futhi kungashiwo ukuthi uNowa waba umuntu wokuqala ukwamukela ubizo lukaNkulunkulu lokusebenza Naye ukufeza umsebenzi kaNkulunkulu. Nembala, lokhu kwakungo kokuqala ukuthi uNkulunkulu abize umuntu emhlabeni ukuba enze utho ngomyalo Wakhe. Ngesikhathi uNowa eqeda ukwakha umkhumbi, uNkulunkulu waletha uzamcolo emhlabeni ngokokuqala ngqa. Ngesikhathi uNkulunkulu ebhubhisa umhlaba ngozamcolo, kwakungokokuqala kusukela abadala ukuba azizwe enqotshwa ukunyanya abantu; yilokhu okwaphoqa ukuthi uNkulunkulu athathe isinqumo esibuhlungu sokubhubhisa uhlanga lwesintu ngozamcolo. Emva kokuba uzamcolo usubhubhise izwe, uNkulunkulu wenza isivumelwano Sakhe sokuqala kanye nabantu ukuthi ngeke aphinde akwenze futhi. Uphawu lwesivumelwano kwaba uthingo lwenkosazana. Lokhu kwakuwuphawu lokuqala lukaNkulunkulu lwesivumelwano esintwini; ngakho kwakuyisivumelwano sokuqala esanikwa uNkulunkulu; lesi sivumelwano siyinto ekhona, eyiqiniso futhi ephathekayo. Ubukhona bothingo lwenkosazana obenza ukuba uNkulunkulu abe nosizi ngohlanga lwesintu olwamlahlekela, luhlala luyisikhumbuzo kuYena ngalokhu okwenzeka kubo.... UNkulunkulu ngeke ehlise isivinini ahamba ngaso—akakwazanga ukulinda ukuthatha isinyathelo esilandelayo ekuphatheni Kwakhe. Okwalandela, uNkulunkulu wamqoka u-Abrahama njengokhethiweyo Wakhe wokuqala emkhethela umsebenzi Wakhe ku-Israyeli wonke. Lokhu kwaku ngokokuqala lapho uNkulunkulu eqoka uhlobo olunje lwekhandidethi. UNkulunkulu waphetha ngokuthi aqale ukwenza umsebenzi Wakhe wokuhlenga isintu ngalo muntu, nokuthi aqhubeke nalo msebenzi ezizukulwaneni zalo muntu. Siyabona eBhayibhelini ukuthi yilokhu uNkulunkulu akwenza ku-Abrahama. UNkulunkulu wabe esenza kwa-Israyeli kwaba izwe lokuqala elikhethiweyo, wabe eseqala umsebenzi Wakhe weNkathi Yomthetho ngabantu Bakhe abakhethiweyo, ama-Israyeli. Kwenzeka futhi ngokokuqala, uNkulunkulu wanika ama-Israyeli incwadi yezimiso nemithetho okumele isintu siyilandele, futhi bese iyachazwa kabanzi. Lokhu kwakungokokuqala uNkulunkulu enikeza abantu izimiso eziqondile, futhi ezimile zokuthi kumele bayinikele kanjani imihlatshelo, kumele baphile kanjani, yini okumele bayenze kanye nokumele bangayenzi, imiphi imikhosi nezinsuku okumele bazigcine, kanye nezimiso okumele bazilandele ezintweni zonke ababezenza. Lokhu kwakungokokuqala lapho uNkulunkulu wayenike isintu imigomo nezimiso ezicacile futhi ezimile zezimpilo zabo.

Uma ngithi “okokuqala,” kusho ukuthi uNkulunkulu wayengakaze afeze umsebenzi ofana nalona ngaphambilini. Into eyayingakaze ibe khona ngaphambili, noma ngabe uNkulunkulu wayedale isintu futhi wayedale zonke izinhlobo zezidalwa kanye nezinto eziphilayo, wayengakaze afeze umsebenzi onjalo. Wonke lo msebenzi wawufaka ukuphathwa kwabantu nguNkulunkulu; konke kwakumayelana nabantu kanye nensindiso Yakhe kanye nokuphatha abantu. Emva kuka-Abrahama, uNkulunkulu waphinde wakhetha futhi okokuqala—Yena wakhetha uJobe ukuthi kube nguye ngaphansi komthetho owayengamelana nezilingo zikaSathane ngesikhathi esaqhubeka nokwesaba uNkulunkulu nokubalekela okubi futhi ame amfakazele Yena. Lokhu futhi kwakungokokuqala lapho uNkulunkulu evumela uSathane ukuba alinge umuntu, futhi kwakungokokuqala lapho uNkulunkulu abheje noSathane. Ekugcineni, ngokokuqala, uNkulunkulu wazuza umuntu owayekwazi ukuma engufakazi Wakhe ngesikhathi ebhekene noSathane—umuntu owayezokwazi ukuba ufakazi Wakhe futhi athele ngokupheleleyo uSathane ngehlazo. Selokhu uNkulunkulu wadala isintu, lona wayengumuntu wokuqala ayemzuzile ukuba akwazi ukufakazela Yena. Emva kokuzuza lo muntu, uNkulunkulu wabanogqozi lokuqhubeka nokuphatha Kwakhe nokuthi athathe isigaba esilandelayo emsebenzini Wakhe, elungiselela ukukhetha Kwakhe okulandelayo kanye nendawo Yakhe yokusebenzela.

Emva kokuhlanganyela ngakho konke lokhu, ingabe niyiqonda ngeqiniso intando kaNkulunkulu? UNkulunkulu uthatha lesi sibonelo sokuphatha Kwakhe isintu, sokusindisa kwakhe isintu, njengesibaluleke kakhulu kunoma yini enye. Akakwenzi konke lokhu ngomqondo Wakhe kuphela, noma ngamazwi Akhe kuphela, futhi Yena ikakhulukazi akakwenzi ngokunganaki—ukwenza konke lokhu ngokohlelo, ngenjongo, ngezinga, kanye nentando Yakhe. Kuyacaca ukuthi lo msebenzi wokusindisa isintu ubaluleke kakhulu kuNkulunkulu nakumuntu. Noma ngabe unzima kanjani umsebenzi, noma ngabe zizinkulu kangakanani iziphazamiso, noma ngabe babuthakathaka kanjani abantu, noma ngabe kujule kangakanani ukuhlubuka kwesintu, akukho kulokhu okunzima kuNkulunkulu. UNkulunkulu uzenza matasatasa, efaka amandla Akhe acophelelayo futhi ephatha umsebenzi afuna ukuwenza Yena uqobo Lwakhe. Futhi Yena uhlela konke, futhi ebusa abantu bonke kanye nomsebenzi afuna ukuwuqeda—akukho okwalokhu okwake kwenziwa ngaphambili. Kungokokuqala uNkulunkulu asebenzisa lezi zindlela futhi akhokha nenani elikhulu ngalo msebenzi omkhulu wokuphatha nokusindisa isintu. Ngesikhathi uNkulunkulu esenza lo msebenzi, kancane kancane uveza futhi akhiphe esintwini, ngaphandle kokugodla umsebenzi Wakhe onzima, lokhu anakho nayikho, ukuhlakanipha kanye namandla Akhe, nayo yonke ingxenye yesimo Sakhe. Ukhipha futhi aveze lezi zinto ngendlela angakaze enze ngayo ngaphambili. Ngakho-ke, emhlabeni wonke, ngaphandle kwabantu uNkulunkulu aqonde ukubaphatha nokubasindisa, ayikaze ibe khona noma iyiphi indalo esondelene noNkulunkulu, enobudlelwano obusondelene Naye ngalo luhlobo. Enhliziyweni Yakhe, isintu afuna ukusiphatha nokusisindisa sibalulekile kakhulu, futhi siyigugu Kuye ngaphezu kwakho konke; noma ngabe ekhokhe inani elikhulu ngabo, futhi noma ngabe bemzwisa ubuhlungu futhi bengalaleli, Yena akabadeli futhi uqhubeka ngokungakhathali emsebenzini Wakhe, engenakukhononda futhi engazisoli. Lokhu kungenxa yokuthi uyazi ukuthi masinyane noma kungekudala, isintu ngelinye ilanga siyovumela ubizo Lwakhe, futhi sinyakaziswe amazwi Akhe, sibone ukuthi Yena uyiNkosi yendalo, bese sibuyela ngasohlangothini Lwakhe …

Emva kokuzwa konke lokhu namhlanje, ningezwa sengathi konke uNkulunkulu akwenzayo kujwayelekile. Kusengathi abantu bebelokhu beyizwa intando kaNkulunkulu ngabo emazwini Akhe kanye nasemsebenzini Wakhe, kodwa kuhlala njalo kuyibanga elithile phakathi kwemizwa yabo noma ulwazi lwabo kanye nalokhu uNkulunkulu akucabangayo. Ngakho-ke, ngicabanga ukuthi kubalulekile ukukhuluma nabantu bonke ngokuthi kungani uNkulunkulu wadala uhlanga lwesintu, kanye nesendlalelo mayelana nesifiso Sakhe sokuzuza abantu Yena abenethemba ngabo. Kubalulekile ukuhlephulela abantu bonke ngalento, ukuze bonke abantu bacacelwe ezinhliziyweni zabo. Ngoba wonke umcabango kanye nombono, kanye naso sonke isigaba kanye nenkathi yomsebenzi Wakhe ebopheke kuso, kanye nexhumene naso eduze, umsebenzi Wakhe wonke wokuphatha, uma uqonda imicabango kaNkulunkulu, imibono, kanye nentando Yakhe kulo lonke igxathu lo msebenzi Wakhe, kuyafana nokuqonda umthombo womsebenzi wecebo lokuphatha Kwakhe. Kukulesi sisekelo lapho ukuqonda kwakho uNkulunkulu kujula khona. Noma yonke into uNkulunkulu ayenza ngesikhathi eqala ukudala izwe ebengikhulume ngayo ngaphambili kuwumbiko nje kubantu manje, futhi kubukeka sengathi ayinamsebenzi ekufuneni iqiniso, emva kwesikhathi solwazi lwakho kuyoba nosuku lapho ungeke ucabanga ukuthi kuyinto elula njengezicucwana zemininingwane, noma ukuthi into elula njengezimfihlakalo. Ngesikhathi impilo yakho iqhubeka futhi kunokuncane kwesimo sikaNkulunkulu enhliziyweni yakho, noma ngesikhathi usuqonda ngokugcwele nangokujula intando Yakhe, uyakuqonda ngokweqiniso ukubaluleka kanye nesidingo salokhu engikhuluma ngakho namuhla. Akusho lutho ukuthi lento niyamukele ngokungakanani; kubalulekile ukuba niqonde futhi nizazi lezi zinto. Uma uNkulunkulu enza into, uma enza umsebenzi Wakhe, noma ngabe kuyimibono Yakhe noma izandla Zakhe uqobo, noma ngabe kungokokuqala noma uma kungokokugcina—ekugcineni, uNkulunkulu unohlelo, futhi izinjongo Zakhe kanye nemicabango Yakhe kumele isimo sikaNkulunkulu, futhi kuveza lokhu anakho nayikho. Lezi zinto ezimbili—isimo sikaNkulunkulu kanye nalokhu anakho nayikho—kumele ziqondwe yibo bonke. Uma abantu bengaqonda isimo Sakhe kanye nalokhu anakho nayikho, bangaqonda kancane kancane ukuthi uNkulunkulu ukwenzelani lokhu akwenzayo futhi kungani esho lokhu Akushoyo. Kusukela lapho-ke, sebengaba nokukholwa okuthe xaxa ekulandeleni uNkulunkulu, bafune iqiniso, futhi bafuna uguquko esimweni sabo. Lokho kusho ukuthi, ukuqonda komuntu uNkulunkulu kanye nokukholwa kwakhe kuNkulunkulu ngeke ukwehlukanise.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 63)

Uma lokhu abantu abathola ukukwazi nokukuqonda kuyisimo sikaNkulunkulu nalokho anakho nayikho, khona-ke lokhu abakuzuzayo kuyoba ukuphila okuvela kuNkulunkulu. Uma le mpilo isisebenzile kuwe, ukwesaba kwakho uNkulunkulu kuyokhula njalo njalo, futhi ukuvuna lesi sivuno kuyazenzekela ngokwemvelo. Uma ungafuni ukuqonda, noma ukwazi ngesimo sikaNkulunkulu noma ingqikithi Yakhe, uma kungukuthi awufuni nokucabanga noma ugxile kulezi zinto, ngingakutshela ngesiqiniseko ukuthi indlela ofuna ngayo ukukholwa kuNkulunkulu njengamanje ngeke ikuvumele ukuba ugculise intando Yakhe noma uzuze indumiso Yakhe. Nangaphezu kwalokho, ngeke uze ukwazi ukufinyelela ensindisweni ngeqiniso—lena imiphumela yokugcina. Uma abantu bengamqondi uNkulunkulu futhi bengasazi isimo Sakhe, izinhliziyo zabo azisoze zavuleleka Kuye. Uma sebemqonda uNkulunkulu, bayoqala bazise futhi bathokozele lokho okusenhliziyweni Yakhe ngokulangazelela kanye nokukholwa. Uma wazisa futhi uthokozela lokho okusenhliziyweni Yakhe, inhliziyo yakho iyovuleleka Kuye ngokuqhubeka, kancane kancane. Ngesikhathi inhliziyo ivuleleka Kuye, uyozizwela ukuthi ukuxoxa kwakho noNkulunkulu kuyihlazo futhi kuyadeleleka, izimfuno zakho kuNkulunkulu, kanye nezifiso zakho ezivile. Ngesikhathi inhliziyo yakho ivuleleka ngeqiniso kuNkulunkulu, uzobona ukuthi inhliziyo yakho ifana nezwe elingenamkhawulo, futhi uzobe usungena endaweni ongakaze ungene kuyo ngaphambili. Kule ndawo akukho ubuqili, ayikho inkohliso, abukho ubumnyama, kanye nobubi. Kukhona kuphela ubuqotho kanye nokwethembeka; ukukhanya nokuqonda ngqo kuphela; ukulunga nomusa kuphela. Igcwele uthando nokunakekela, igcwele uzwelo nokubekezelelana, futhi ngayo uyazizwela intokozo nenjabulo yokuphila. Lezi zinto yilezo azozembula kuwe Yena uma uvulela uNkulunkulu inhliziyo yakho. Leli zwe elingenamkhawulo ligcwele ukuhlakanipha kukaNkulunkulu, ligcwele amandla onke Akhe; ligcwele uthando Lwakhe kanye negunya Lakhe. Lapho ungabona zonke izingxenye zokuthi uNkulunkulu unani futhi ungubani, yini emlethela injabulo, kungani ekhathazeka futhi kungani eba lusizi, kungani ethukuthela…. Yilokhu okungabonwa yiwo wonke umuntu ovula inhliziyo yakhe bese evumela uNkulunkulu ukuba angene. UNkulunkulu angangena kuphela enhliziyweni yakho uma uyivulela Yena. Ungabona kuphela ukuthi uNkulunkulu unani futhi ungubani, futhi ungabona kuphela intando Yakhe ngawe, uma esengenile enhliziyweni yakho. Ngaleso sikhathi, uyothola ukuthi yonke into ngoNkulunkulu iyigugu, lokho anakho nayikho kufanele kube yigugu. Uma uqhathanisa nalokho, abantu abakuzungezile, izinto nezigameko empilweni yakho, kanye nabathandiweyo bakho, umlingani wakho, kanye nezinye izinto ozithandayo, azifanele nokuphathwa. Zincane kakhulu, futhi ziphansi kakhulu; uyozwa ukuthi ayikho into ephathekayo eyoke ikwazi ukuphinde ikudonse, futhi ngeke ziphinde zikwazi ukukukhokhisa noma yiliphi inani. Ekuthobekeni kukaNkulunkulu uyobona ubukhulu Bakhe nobukhosi Bakhe; nangaphezu kwalokho, entweni ayenzile, okholwa ukuthi incane impela, uyobona ukuhlakanipha Kwakhe okungenamkhawulo kanye nokubekezelela Kwakhe, uyobona isineke Sakhe, ukuzithiba kwakhe, kanye nokuqonda wena Kwakhe. Lokhu kuyodala uthando Lwakhe kuwe. Ngalolo suku, uzozizwela ukuthi isintu siphila ezweni elingcolile kakhulu, ukuthi abantu abangakuwe kanye nezinto ezenzeka empilweni yakho, kanye nalabo obathandayo, uthando lwabo kuwe, kanye nokuvikela-mbumbulu kwabo noma ukukhathalela kwabo wena akufanele nokuphathwa—uNkulunkulu kuphela ongothandiweyo wakho, futhi uNkulunkulu kuphela oyigugu kakhulu. Ngesikhathi lufika lolo suku, ngiyakholwa kuyoba khona abantu abathi: Uthando lukaNkulunkulu lukhulu, futhi ingqikithi Yakhe ingcwele—kuNkulunkulu ayikho inkohliso, abukho ububi, awukho umhobholo, futhi akukho ukuxabana, kodwa ukulunga neqiniso, futhi yonke into uNkulunkulu Anayo Nayiyo kumele ilangazelelwe ngabantu. Abantu kumele bakulwele futhi bakuphokophelele. Iziphi izisekelo ezizokwenza ukuba isintu sikwazi ukufeza lesi sakhiwo? Sakhiwe esisekelweni esiwukuqonda isimo sikaNkulunkulu, kanye nokuqonda ingqikithi kaNkulunkulu. Ngakho ukuqonda isimo sikaNkulunkulu kanye nalokhu anakho nayikho, kuyisifundo sempilo yonke yawo wonke umuntu, futhi kuyinjongo yempilo yonke efunwa umuntu wonke olwela ukuguqula isimo sakhe, futhi olwela ukumazi uNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 64)

Uma sifuna ukuqonda ngokwengeziwe lokhu uNkulunkulu anakho nayikho, angeke sikwazi ukumisa iTestamente Elidala noma iNkathi Yomthetho, kodwa kuzomele siqhubekele phambili ngokuhambisana nezinyathelo ezathathwa uNkulunkulu emsebenzini Wakhe. Ngakho, njengoba uNkulunkulu eqede iNkathi Yomthetho wabe eseqala iNkathi Yomusa, izinyathelo zethu sezifike eNkathini Yomusa—inkathi egcwele umusa nokuhlengwa. Kule nkathi, uNkulunkulu waphinde wenza into ebaluleke kakhulu ngokokuqala. Umsebenzi kule nkathi entsha wawuyisiqalo esisha kubo bobabili, uNkulunkulu nesintu. Isiqalo esisha sasingewona futhi umsebenzi omusha uNkulunkulu awenzile ngokokuqala. Lo msebenzi omusha kwakuyinto eyayingakaze ibe khona, uNkulunkulu ayenza futhi eyayingakaze icatshangwe ngabantu noma izidalwa zonke. Sekuyinto eyaziwa kakhulu kubantu bonke—lokhu kwakungokokuqala uNkulunkulu aphenduka umuntu, kwakungokokuqala eqala ukusebenza enesimo somuntu, futhi efana nomuntu. Lo msebenzi omusha ufanekisa ukuthi uNkulunkulu wayeqede umsebenzi Wakhe ngeNkathi Yomthetho, ukuze Yena angabe esenza noma esasho lutho ngaphansi komthetho. Angabe esakhuluma noma asho noma yini ngokwesimo somthetho noma ngokwezimiso noma imigomo Yomthetho. Okungukuthi, wonke umsebenzi Wakhe osekelwe umthetho wamiswa ingunaphakade futhi ngeke usaqhutshezwa, ngoba uNkulunkulu wayefuna ukuqala umsebenzi omusha kanye nokwenza izinto ezintsha, icebo Lakhe labuye laba nesiqalo esisha futhi. Ngakho, uNkulunkulu wayehole isintu enkathini elandelayo.

Noma ngabe lokhu kwakuyizindaba ezithokozisayo noma ezesabekayo kubantu kuncike ekutheni yayinjani ingqikithi yabo. Kungashiwo ukuthi lokhu kwakungesizo izindaba ezithokozisayo, kodwa kwakuyizindaba ezesabekayo kwabanye abantu, ngoba ngesikhathi uNkulunkulu eqala umsebenzi Wakhe omusha, labo bantu ababelandela imithetho nezimiso, ababelandela izifundiso kodwa bengamesabi uNkulunkulu bevame ukusebenzisa umsebenzi omdala kaNkulunkulu ukuze bahlulele umsebenzi Wakhe omusha. Ngokuba kulaba bantu, lezi kwakuyizindaba ezesabekayo, kodwa kuwo wonke umuntu owayemsulwa futhi evulelekile, eqotho kuNkulunkulu futhi ezimisele ukwamukela ukuhlenga Kwakhe, ngokokuqala uNkulunkulu ethatha isimo somuntu kwaba izindaba ezithokozisayo. Ngenxa yokuthi kwakunabantu, lokhu kwakungokokuqala uNkulunkulu ebonakala futhi ehlala phakathi kwesintu enesimo esingewona uMoya; kunalokho, wazalwa umuntu futhi waphila phakathi kwabantu njengeNdodana yomuntu, futhi wasebenza phakathi kwabo. Lokhu “ngokokuqala” kwadilizwa imibono yabantu futhi kwakungaphezu kokucabanga konke. Ngaphezu kwalokho, bonke abalandeli baNkulunkulu bathola inzuzo ephathekayo. UNkulunkulu akagcinanga kuphela ngokuqeda inkathi endala, kodwa waqeda kanye nezindlela Zakhe ezindala zokusebenza. Wayengasazivumeli izithunywa Zakhe ukuba zidlulise intando Yakhe, futhi Yena wayengasacashile emafini, futhi wayengasaveli noma akhulume ngokuphoqa kubantu ngokuduma kwezulu. Ngokungafani nanoma yini ngaphambili, ngendlela engacabangeki kubantu futhi eyayinzima ukuba bayiqonde noma bayamukele—ukuba athathe isimo senyama—waba iNdodana yomuntu ukuze azothuthukisa umsebenzi waleyo nkathi. Lesi senzo sikaNkulunkulu sasizuma kakhulu isintu; futhi sasidumaza, ngokuba uNkulunkulu wayesephinde waqala umsebenzi omusha ayengakaze awenze ngaphambili.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 65)

UMathewu 12:1 Ngaleso sikhathi uJesu wahamba phakathi kwamasimu ommbila ngesabatha; futhi abafundi Bakhe babelambile, base beqala ukukha izikhwebu ukuze badle.

UMathewu 12:6-8 Kepha ngithi kini, Lapha kukhona omkhulu kunethempeli. Kepha ukuba benazi ukuthi lokhu kusho ukuthini, ngizoba nesihawu, futhi hhayi umhlatshelo, ngabe ningabalahlanga laba abangenacala. Ngokuba iNdodana yomuntu iyiNkosi ngisho yosuku lwesabatha.

Ake sibheke lesi siqephu kuqala: “Ngaleso sikhathi uJesu wahamba phakathi kwamasimu ommbila ngesabatha; futhi abafundi Bakhe babelambile, base beqala ukukha izikhwebu ukuze badle.”

Kungani sikhethe lesi siqephu? Sihlangana kanjani nesimo sikaNkulunkulu? Kulo mbhalo, okokuqala esikwaziyo ukuthi kwakulusuku lweSabatha, kodwa iNkosi uJesu waphumela ngaphandle futhi waholela abafundi Bakhe emasimini. “Okubi” nakakhulu ukuthi baze “baqala ukukha izikhwebu ukuze badle.” NgeNkathi Yomthetho, imithetho kaJehova uNkulunkulu yayithi abantu akumele nje baphume phandle noma bazibandakanye nezinto ezenziwa ngeSabatha—zaziziningi izinto okwakungamele ukuba zenziwe ngeSabatha. Lesi senzo seNkosi uJesu sasidida kulabo ababephile ngaphansi komthetho isikhathi eside, futhi savusa ukugxekwa. Mayelana nokudideka kwabo kanye nangendlela abakhuluma ngayo ngalokhu uJesu akwenza, sizokubuyisela eceleni okwamanje bese siqala ngokugxila ekutheni kungani wakhetha ukukwenza ngeSabatha, phakathi kwazo zonke izinsuku, nanokuthi yini lena ayefuna ukuyikhuluma kubantu ababehlala phansi komthetho ngalesi senzo. Lokhu ukuxhumana phakathi kwalesi siqephu kanye nesimo sikaNkulunkulu engifuna ukukhuluma ngaso.

Ngesikhathi ifika iNkosi uJesu, yasebenzisa izenzo ezibonakalayo ukuze ikhulume nabantu: UNkulunkulu wayesesukile eNkathini Yomthetho futhi eseqale umsebenzi omusha, kanti lo msebenzi omusha wawungadingi ukugcinwa kweSabatha; ngesikhathi uNkulunkulu ephuma emikhawulweni yosuku lweSabatha, lokhu kwakungamazwibela omsebenzi Wakhe omusha, umsebenzi wangempela futhi omkhulu wawuseza. Ngesikhathi iNkosi uJesu iqala umsebenzi Wayo, yayisishiye ngemuva izintambo zeNkathi Yomthetho, futhi yayisidlubulundele emigomeni nezimiso zangaleyo nkathi. Kuyena, kwakungekho nokuncane oluhambisana nomthetho; Wayesewulahla ngokuphelele futhi engasawugcini, futhi wayengasadingi ukuba isintu siwugcine. Ngakho lapha uyabona ukuthi iNkosi uJesu yadabula emasimini ngeSabatha; iNkosi ayiphumulanga, kodwa yayingaphandle isebenza. Lesi senzo Sakhe sethusa indlela abantu ababecabanga ngayo futhi Wabatshela ukuthi Yena akasaphili ngaphansi komthetho, nanokuthi useyishiyile imikhawulo yeSabatha wabe esevela phambi kwesintu futhi phakathi kwabo ngomfanekiso omusha, nange ndlela entsha yokusebenza. Lesi senzo Sakhe satshengisa abantu ukuthi Yena ufike nomsebenzi omusha owaqala ngokuthi uphume emthethweni futhi uphume naseSabatheni. Ngesikhathi uNkulunkulu enza umsebenzi Wakhe omusha, akabuyanga esanamathela kokudala, futhi wayengasakhathazekile ngezinqubo zeNkathi Yomthetho. Futhi wayengaphazamiswa umsebenzi Wakhe wangenkathi engaphambilini, kodwa Wasebenza ngokujwayelekile ngeSabatha futhi ngesikhathi abafundi Bakhe sebelambile, bakha izikhwebu badla. Konke lokhu kwakujwayelekile emehlweni kaNkulunkulu. UNkulunkulu wayengaba nesiqalo esisha somsebenzi Wakhe omningi afuna ukuwenza kanye nezinto afuna ukuzisho. Uma eke waba nesiqalo esisha, Yena akabe esakhuluma ngomsebenzi Wakhe omdala noma aqhubeke nawo. Ngokuba uNkulunkulu unezimiso Zakhe emsebenzini Wakhe. Ngesikhathi Yena efuna ukwenza umsebenzi omusha, kungesikhathi lapho efuna ukuletha isintu esigabeni esisha somsebenzi Wakhe, futhi lapho umsebenzi Wakhe usungene esigabeni esiphezulu ngokuthe xaxa. Uma abantu beqhubeka nokwenza ngendlela yokushiwo kudala noma imigomo noma beqhubeka nokubambelela kukho, Yena ngeke akukhumbule noma akutuse lokho. Lokhu kungenxa yokuthi Yena uselethe umsebenzi omusha, futhi usengene esigabeni esisha somsebenzi Wakhe. Uma eqala umsebenzi omusha, Uvela kubantu enomfanekiso omusha, ngasohlangothini olusha sha, futhi nangendlela entsha sha ukuze abantu babone izingxenye ezahlukene zesimo Sakhe kanye nalokhu anakho nayikho. Lena enye yezinjongo Zakhe emsebenzini Wakhe omusha. UNkulunkulu akabambeleli kokudala noma athathe indlela eyaziwayo; uma Yena esebenza futhi ekhuluma, akukho nzima ngale ndlela abantu abacabanga ngayo. KuNkulunkulu, konke kumahhala futhi kukhululiwe, futhi akukho ukuthikanyezwa, akukho izithiyo—lokhu akuletha esintwini inkululeko nokukhululwa kodwa. UnguNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu okhona ngobuqotho nangeqiniso. Yena akasiwo unodoli noma isithombe sobumba, futhi uhluke kakhulu ezithixweni abantu abazingcwelisayo futhi bazidumise. Yena uyaphila futhi unomdlandla, futhi lokho okulethwa amazwi nomsebenzi Wakhe kubantu kungukuphila kanye nokukhanya kuphela, inkululeko nokukhululwa kuphela, ngokuba uphethe iqiniso, ukuphila, kanye nendlela—Akakhinyabezwa yilutho kunoma imuphi umsebenzi Wakhe. Noma ngabe abantu bathini futhi noma ngabe babona kanjani noma bawuhlola kanjani umsebenzi Wakhe omusha, Uzokwenza umsebenzi Wakhe ngaphandle kokukhononda. Akakhathazeki ngemicabanga yanoma ubani noma ngeminwe ekhomba ngokusola emsebenzini nasemazwini Akhe, ngisho noma ukumelana nokuphikisana kwabo Naye okunamandla, emsebenzini Wakhe omusha. Akukho noyedwa phakathi kwendalo ongasebenzisa ukucabanga komuntu, noma ukubona ngamehlo engqondo komuntu, ulwazi, noma ubuqotho bomuntu ukukala noma ukuchaza lokhu okwenziwa uNkulunkulu, ukujivaza noma ukuketula umsebenzi Wakhe. Akukho ukuthikanyezwa emsebenzini Wakhe nakulokho kwenzayo, futhi ngeke kwavinjwa yinoma imuphi umuntu, into, noma okuthile, futhi ngeke aphazanyiswa imimoya yobutha. Ngokomsebenzi Wakhe omusha, uhlala njalo eyiNkosi enqobayo, kanti noma iyiphi imimoya yobutha kanye nawo wonke amahlubuka kanye nabakhohlisi esintwini, bonke bacindezelekile ngaphansi kwezinyawo Zakhe. Noma ngabe umsebenzi Wakhe awenzayo ukusiphi isigaba esisha, nakanjani uzothuthukiswa futhi ukhuliswe phakathi kwesintu, futhi nakanjani uzokwenziwa ngaphandle kokuthikanyezwa emhlabeni wonke kuze kube sekuphethweni komsebenzi Wakhe omkhulu. Lona uNkulunkulu onamandla onke nokuhlakanipha, kanye negunya namandla. Ngakho, iNkosi uJesu yayingaphumela phandle ngokusobala futhi isebenze ngosuku lweSabatha ngokuba enhliziyweni Yayo yayingekho imigomo, futhi lwalungekho ulwazi noma isifundiso esavela esintwini. Lokhu ayenakho kwakungumsebenzi kaNkulunkulu omusha kanye nendlela Yakhe, futhi umsebenzi Wakhe wawuyindlela yokukhulula abantu, ukubadedela, ukubavumela ukuba babekhona ekukhanyeni, nokubavumela ukuba baphile. Kanti labo abakhonza izithixo noma onkulunkulu bamanga baphila nsuku zonke beboshiwe uSathane, bebanjwe yilo lonke uhlobo lwemigomo namahlazo—namhlanje into eyodwa ayivumelekile, kusasa enye—ayikho inkululeko ezimpilweni zabo. Bafana neziboshwa zifakwe ozankosi, ayisaphathwa eyenjabulo. Ingabe “ukuthiywa” kumele ini? Kumele izingqinamba, izibopho, kanye nobubi. Ngesikhathi umuntu eseqala ukukhonza izithixo, bakhonza unkulunkulu wamanga, bakhonza umoya omubi. Izithiyo ziza kanye nalokhu. Angeke udle lokhu nalokhuya, namhlanje awukwazi ukuphuma phandle, kusasa awukwazi ukulayitha isitofu, ngosuku olulandelayo awukwazi ukungena endlini entsha, kumele kukhethwe izinsuku ezithile zemishado nemingcwabo, kubandakanya nokuzalwa kwabantwana. Kubizwa ngokuthini lokhu? Lokhu kubizwa ngokuthi yisithiyo; kungukuboshwa kwesintu, izintambo zikaSathane kanye nemimoya emibi ebalawulayo, ebamba izinhliziyo kanye nemizimba yabo. Ingabe lezi zithiyo zikhona kuNkulunkulu? Uma ukhuluma ngobungcwele bukaNkulunkulu, kumele ucabange lokhu kuqala: KuNkulunkulu azikho izivimbelo. UNkulunkulu unezimiso emazwini nasemsebenzini Wakhe, kodwa azikho izithiyo, ngokuba uNkulunkulu uqobo Lwakhe uyiqiniso, indlela, nokuphila.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 66)

“Kepha ngithi kini, Lapha kukhona omkhulu kunethempeli. Kepha ukuba benazi ukuthi lokhu kusho ukuthini, ngizoba nesihawu, futhi hhayi umhlatshelo, ngabe ningabalahlanga laba abangenacala. Ngokuba iNdodana yomuntu iyiNkosi ngisho yosuku lwesabatha” (UMathewu 12:6-8). Ingabe “ithempeli” lichazani la? Ukukubeka ngendlela elula, “ithempeli” isakhiwo esimangalisayo, eside, futhi eNkathini Yomthetho, ithempeli kwakuyindawo yabapristi yokukhonza uNkulunkulu. Ngesikhathi iNkosi uJesu ithi “lapha kukhona omkhulu kunethempeli,” ingabe kwakumele bani ukuthi “kukhona”? Ngokucacile, ukuthi “kukhona” kumele iNkosi uJesu enyameni, ngoba uYena kuphela owabe emkhulu kunethempeli. Lawo mazwi ayebatshelani abantu? Ayetshela abantu ukuba baphume ethempelini—uNkulunkulu wayesephumile futhi engasasebenzi kulo, ngakho kumele abantu bafune izinyathelo zikaNkulunkulu ngaphandle kwethempeli bese belandela izinyathelo Zakhe emsebenzini Wakhe omusha. Isendlalelo seNkosi uJesu lapho isho lokhu, ukuthi ngaphansi komthetho, abantu kwasekufike lapho babebona ithempeli njengento enkulu kunoNkulunkulu uqobo Lwakhe. Okungukuthi, abantu babekhonza ithempeli ngaphezu kukaNkulunkulu, ngakho iNkosi uJesu yabexwayisa ngokuthi akumele bakhonze izithixo, kodwa kufanele bakhonze uNkulunkulu ngokuba Yena uphakeme kunakho konke. Yingakho, Yena wathi: “Ngizoba nesihawu, futhi hhayi umhlatshelo.” Kusobala ukuthi emehlweni eNkosi uJesu, abantu abaningi ngaphansi komthetho babengasamkhonzi uJehova, kodwa babenza inqubo yomhlatshelo, futhi iNkosi uJesu yanquma ukuthi le nqubo yayi wukukhonza izithixo. Laba bakhonzi bezithixo babebona ithempeli kuyinto enkulu, futhi ephakeme kunoNkulunkulu. Ezinhliziyweni zabo kwakukhona ithempeli kuphela, hhayi uNkulunkulu, futhi uma belahlekelwe ithempeli, balahlekelwe indawo yokuhlala. Ngaphandle kwethempeli babengenayo indawo yokukhonza futhi bengakwazi nokwenza imihlatshelo yabo. Le ndawo yabo ebizwa ngokuthi indawo yokuhlala lapho abasebenzela khona egameni lokuthi bakhazimulisa uJehova uNkulunkulu, yayibavumela ukuba bahlale ethempelini kodwa bezenzela izinto zabo. Nalokhu okubizwa ngokuthi ukwenza imihlatshelo kwabo, kwakuwukwenza izinto zabo zehlazo ngaphansi kwesisithezo sokwenza inkonzo yabo ethempelini. Lesi kwakuyisizathu sokuba abantu ngaleso sikhathi babone ithempeli lilikhulu kunoNkulunkulu. Ngokuba babesebenzisa ithempeli njengesimbozo, nomhlatshelo njengesi sithezo sokukhohlisa abantu kanye nokukhohlisa uNkulunkulu, iNkosi uJesu yakusho lokhu ukwexwayisa abantu. Uma nisebenzisa la mazwi esikhathini samanje, avumelekile ngokulingana futhi afanelekile ngokulingana. Noma-ke abantu namhlanje sebebone imisebenzi eyahlukene kaNkulunkulu kuneyabonwa abantu beNkathi Yomthetho, isimo semvelo yabo siyafana. Engqikithini yomsebenzi wanamuhla, abantu bayoqhubeka nokwenza izinto ezifanayo nalezi ngoba “ithempeli likhulu kunoNkulunkulu.” Isibonelo, abantu babona ukufeza izimfanelo zabo njengomsebenzi wabo; babona ukufakazela uNkulunkulu nokulwa nodrako obomvu njengenhlangano yezepolitiki ivikela amalungelo abantu, intando yeningi kanye nenkululeko; baphendula izimfanelo zabo ukuze basebenzise amakhono abo abe njengemisebenzi yabo, kodwa ukwesaba uNkulunkulu noma ukuyeka okubi bakwenza ize, kodwa bakwenza ingxenyana yesifundiso senkolo okumele sigcinwe; kanye nokunye. Lokhu abantu abakuvezayo akuve kungokufanayo njengalokhu “ithempeli likhulu kunoNkulunkulu”? Ngaphandle ngokuthi eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili eyedlule, abantu babenza izinto eziqondene nabo ethempelini eliphathekayo, kodwa namhlanje, abantu benza imisebenzi yabo ethempelini elingaphatheki. Labo bantu abayithatha njengegugu imigomo, babona imigomo imikhulu kunoNkulunkulu, labo bantu abathanda ukugqama babona ukugqama kukukhulu kunoNkulunkulu, labo abathanda imisebenzi yabo bayibona imikhulu ngaphezu kukaNkulunkulu, njalo njalo—konke lokhu abakuvezayo Mina kungiholela ekutheni ngithi: “Abantu badumisa uNkulunkulu njengomkhulu kakhulu ngamazwi abo, kodwa ngokwamehlo abo konke kukhulu kunoNkulunkulu.” Lokhu kungenxa yokuthi abantu bazitholela amathuba abo endleleni yabo yokulandela uNkulunkulu ukuveza amakhono abo, noma ukwenza amabhizinisi abo noma imisebenzi yabo yokuziphilisa, bayaziqhelelanisa noNkulunkulu bese bezinikela emisebenzini yokuziphilisa abayithandayo. Kepha lokhu uNkulunkulu abanike khona ngokubathembe, nentando Yakhe, lezo zinto kade zalahlwa. Kulesi sithombe, yini ehlukile ngalaba bantu kunalabo abazenzela imisebenzi yabo ethempelini eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili eyedlule?

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 67)

Umusho othi “iNdodana yomuntu iyiNkosi ngisho yosuku lwesabatha.” utshela abantu ukuthi zonke izinto zikaNkulunkulu aziphatheki, futhi-ke noma uNkulunkulu angafeza izidingo zakho eziphathekayo, emva kokuba zonke izidingo zakho eziphathekayo sezifeziwe, ukwaneliseka kwakho ngalezi zinto kungayithatha yini indawo yokufuna iqiniso? Lokhu ngokucacileyo akunakwenzeka! Isimo sikaNkulunkulu kanye nalokhu ayikho nayikho esesixoxe ngakho, kokubili kuyiqiniso. Ngeke kwalinganiswa nenani elisindayo lezinto eziphathekayo noma isigqi sakho sikalwe ngemali, ngoba akusiyona into ephathekayo, futhi kufeza izidingo zenhliziyo yomuntu ngamunye. Kuwona wonke umuntu, inani leqiniso elingaphatheki kumele libe likhulu kunenani lanoma yiziphi izinto ocabanga ukuthi zinhle, zilungile. La mazwi ayinto okumele nihlale kuyo. Iphuzu elisemqoka kulokhu engikushilo ukuthi ilokhu uNkulunkulu anakho nayikho kanye nakho konke OkukaNkulunkulu kuyizinto ezibaluleke kakhulu kuwona wonke umuntu futhi azikwazi ukumelwa yinoma iyiphi into ephathekayo. Ngizokunika isibonelo: Uma ulambile, udinga ukudla. Lokhu kudla kungaba nempilo noma kube kweswele impilo, kodwa inqobo nje uma usuthile, lowo muzwa ongemnandi wokulamba angeke usaba khona—usuhambile. Ungahlala lapho ngokuthula, nomzimba wakho uyophumula. Ukulamba kwabantu kungaxazululeka ngokudla, kodwa uma ulandela uNkulunkulu futhi uzwa ukuthi awunakho ukumqonda, ungakuxazulula kanjani ukulamba enhliziyweni yakho? Kungaxazululeka ngokudla na? Noma uma ulandela uNkulunkulu futhi ungayiqondi intando Yakhe, ungasebenzisani ukuze uvale lokhu kulamba enhliziyweni yakho? Ekuqhubekeni kohambo lwakho lwensindiso noNkulunkulu, ngesikhathi ufuna uguquko esimweni sakho, uma ungayiqondi intando Yakhe noma ungazi ukuthi liyini iqiniso, uma ungasiqondi isimo sikaNkulunkulu, akukwenzi yini uzizwe ungakhululekile? Awuzizwa yini usulambile futhi womile kakhulu enhliziyweni yakho? Akwenzeki yini ukuthi le mizwa ikuvimbele ekutheni uzwe uphumule enhliziyweni yakho? Ngalokho, yini ongayenza ukuvala lokhu kulamba okusenhliziyweni yakho—ingabe ikhona indlela yokukuxazulula? Abanye abantu baya ezitolo, abanye bathola abangani babo ukuba bavule isifuba sabo kubo, balala besuthi, abanye bafunda kakhulu amazwi kaNkulunkulu, noma basebenze kanzima futhi bazikhandla ukugcwalisa izimfanelo zabo. Ingabe lezi zinto zingaxazulula izingqinamba zakho zangempela? Nonke niziqonda ngokugcwele izinhlobo zale mikhuba. Uma uzizwa ungenamandla, uma uzwa ukulangazelela okunamandla kokuba uzuze ukukhanyiselwa nguNkulunkulu ukuba akuvumele ukuba wazi iqiniso uqobo kanye nentando Yakhe, ingabe yini oyidinga kakhulu? Okudingayo akusikhona ukudla okugcwele, futhi akusiwo amazwi ambalwa. Ngaphezu kwalokho, akusikho ukunethezeka okwadlulayo kanye nokwaneliseka kwenyama—okudingayo ukuthi uNkulunkulu akutshele wena ngqo, ngokucacile ukuthi kumele wenzeni futhi ukwenze kanjani, futhi akutshele ngokucacile ukuthi liyini iqiniso. Emva kokuqonda lokhu, noma ngabe into encane kakhulu, awuzizweli yini wanelisekile enhliziyweni yakho kunokuba ubuzidlele ukudla? Uma inhliziyo yakho yanelisekile, akwenzeki yini ukuba inhliziyo yakho, ubuwena bonke, buzuze ukuphumula kwangempela? Ngalesi sifaniso kanye nokuhlaziya, ingabe niyaqonda manje ukuthi kungani bengifuna ukwabelana nani lo musho, “iNdodana yomuntu iyiNkosi ngisho yosuku lwesabatha”? Incazelo yawo ukuthi lokho okuvela kuNkulunkulu, lokhu anakho nayikho, nakho konke Okwakhe kukhulu kunezinto zonke, kubandakanya nento, noma umuntu owake wakholwa ukuthi uyigugu kakhulu kuwe. Lokho kusho ukuthi, uma umuntu engenakho ukuba namazwi avela emlonyeni kaNkulunkulu noma engaqondi intando Yakhe, ngeke azuze ukuphumula. Kulokhu enisazodlula kukho, niyoqonda ukuthi kungani bengifuna ukuba nibone lesi siqephu namuhla—lokhu kubaluleke kakhulu. Yonke into uNkulunkulu ayenzayo iyiqiniso nokuphila. Iqiniso le sintu kuyinto abangeke bayiswele ezimpilweni zabo, ngeke baphile ngaphandle kwayo; ungasho futhi ukuthi iyonanto enkulu kakhulu. Noma ungeke wakwazi ukuyibona, noma ukuyithinta, ukubaluleka kwayo kuwe ngeke ukuzibe; iyonanto kuphela engaletha ukuphumula enhliziyweni yakho.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 68)

Ingabe ukuqonda kwenu iqiniso kuyahambisana nezimo zenu? Empilweni yangempela, kumele kuqala ucabange ukuthi iliphi iqiniso elihambisana nabantu, izinto nje, kanye nezinto ezibonakalayo ohlangabezane nazo; kuphakathi kwala maqiniso lapho ongakwazi khona ukuthola intando kaNkulunkulu bese uyaxhumana nentando Yakhe. Uma ungazi ukuthi iziphi izingxenye zeqiniso ezihambisana nezinto ohlangabezane nazo, kodwa uqonde ekufuneni intando kaNkulunkulu, le ndlela inobumpumputhe futhi angeke ilethe imiphumela. Uma ufuna ukuthola intando kaNkulunkulu, kumele kuqala ubheke uhlobo lwe zinto ezizile kuwe, iziphi izingxenye zeqiniso ezihambisana nazo, futhi bese ubheka iqiniso ezwini likaNkulunkulu elihambisana nezinto ohlangabezane nazo. Bese ubheka indlela yokwenza okuhle okukulelo qiniso; ngale ndlela ungazuza intando kaNkulunkulu ngokuqonda okungekho sobala. Ukufuna kanye nokwenza iqiniso akusikho ukwenza isifundiso ngomshini noma ukulandela ifomula. Iqiniso alina ndlela, noma umthetho wokulenza. Alifile—liwukuphila, liyinto ephilayo, futhi kuwumgomo ukuthi isidalwa kumele sililandele futhi umgomo abantu okumele babe nawo empilweni yabo. Lokhu yinto okumele uyiqonde kakhulu ngokwenzekile. Noma ngabe ufike kuliphi izinga ngokwesipiliyoni sakho, awuhlukaniseki nezwi likaNkulunkulu noma iqiniso, futhi nalokhu ukuqonda ngesimo sikaNkulunkulu kanye nalokhu okwaziyo ngalokho uNkulunkulu anakho nayikho, konke kubonakala emazwini kaNkulunkulu; kuxhumene ngendlela engenakuhlukaniswa neqiniso. Isimo sikaNkulunkulu kanye nalokho anakho nayikho, ngokwakho kuyiqiniso; iqiniso liwukubonakaliswa kwesimo sikaNkulunkulu kanye nalokhu anakho nayikho. Lenza lokhu uNkulunkulu anakho nayikho kuqine futhi ukusho ngokugcizelela; likutshela ngqo ukuthi uNkulunkulu uthandani, yini angayithandi, yini Afuna ukuba uyenze futhi yini angayivumeli ukuba uyenze, ibaphi abantu abenyanyayo futhi ibaphi abantu athokoza ngabo. Emva kweqiniso uNkulunkulu alishoyo, abantu bangabona ukwenama, intukuthelo, usizi, nentokozo, kanye nengqikithi Yakhe—lokhu ukwambulwa kwesimo Sakhe. Ngaphandle nje kokwazi lokho uNkulunkulu anakho nayikho, nokuqonda isimo Sakhe ezwini Lakhe, okubaluleke kakhulu isidingo sokufinyelela kulokhu ukuqonda ngokuzwa okuphathekayo. Uma abantu beziqhelelanisa nokuphila kweqiniso ukuze bamazi uNkulunkulu, angeke bakwazi ukuphumelela kulokho. Noma ngabe abantu bengakwazi ukuzuza ukuqonda ezwini likaNkulunkulu, kuzoba nesilinganiso salokhu okubhalwe phansi kanye namazwi, futhi kukhona ukungafani nalokhu uNkulunkulu afana nakho ngempela.

Lokhu esikhuluma ngakho manje konke kungaphakathi kwezindaba ezibhalwe eBhayibhelini. Ngalezi zindaba, kanye nokuhlaziya lezi zinto esezenzakele, abantu bangaqonda isimo Sakhe kanye nalokhu anakho nayikho, Akukhulumile, ebavumela ukuba bazi zonke izingxenye zikaNkulunkulu kabanzi kakhulu, ngokujulile kakhulu, ngokuqondakalayo kakhulu, nangokuphelele kakhulu. Ngakho, ingabe iyona yodwa yini le ndlela yalezi zindaba yokwazi ingqikithi kaNkulunkulu? Qha, akunjalo! Ngokuba lokhu uNkulunkulu akushoyo kanye nomsebenzi awenzile Yena ngeNkathi yoMbuso kungasiza abantu bazi isimo Sakhe kangcono, futhi basazi ngokugcwele. Nokho-ke, ngicabanga ukuthi kulula ukwazi isimo sikaNkulunkulu kanye nokuqonda lokho anakho nayikho futhi ngezibonelo noma izindaba ezibhalwe eBhayibhelini futhi abantu abazijwayele. Kubiza amazwi okwahlulelwa kanye nawokuqondisa kanye neqiniso leli uNkulunkulu akhuluma ngalo namuhla ukuze umazi izwi ngezwi, uzozwa sengathi kuwubulima futhi kuyisicefe, futhi abanye abantu bangezwa nokuthi amazwi kaNkulunkulu ayifomula. Kodwa uma ngithatha lezi zindaba zeBhayibheli njengezibonelo zokusiza abantu ukuba bazi isimo sikaNkulunkulu, ngeke bakuthole kuyisidina. Ungasho ukuthi ngesikhathi kusachazwa lezi zibonelo, imininingwane yalokhu okwakusenhliziyweni kaNkulunkulu ngaleso sikhathi—umuzwa nesihawu Sakhe, noma imicabango nemibono Yakhe—kwashiwo kubantu, ngolimi lwabantu, futhi injongo yakho konke lokhu kwabe kuwukubavumela ukuba batuse, futhi bezwe ukuthi lokhu uNkulunkulu anakho nayikho akusiyona umthetho wokwenza. Akusiyo inganekwane, noma into abantu abangeke bayibone noma bayithinte. Into ekhona ngempela abantu abangakwazi ukuyithinta, futhi bayituse. Lena iyona njongo enkulu. Ungasho ukuthi abantu abaphila kule nkathi babusisekile. Bangathatha ezindabeni zeBhayibheli ukuze bathole ukuqonda okubanzi komsebenzi odlule kaNkulunkulu; bangabona isimo Sakhe emsebenzini asewenzile Yena. Futhi bangaqonda intando kaNkulunkulu ngesintu ngalezi zimo azibonakalisile, baqonde nokwambulwa okuqinileyo kobungcwele Bakhe kanye nokunakekela Kwakhe abantu ukuze bafinyelele ekwazini isimo sikaNkulunkulu ngendlela eyenabile futhi ejulile. Ngiyakholwa ukuthi nonke niyakuzwa lokhu!

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 69)

Ngaphakathi komkhawulo womsebenzi owaphethwa iNkosi uJesu ngeNkathi Yomusa, ungabona enye ingxenye yalokhu uNkulunkulu anakho nayikho. Kwabonakaliswa ngenyama Yakhe, futhi kwenziwa ukuba kwenzeke ukuze abantu babone futhi batuse ngobuntu bakhe. ENdodaneni yomuntu, abantu babone indlela uNkulunkulu osenyameni aphile ngayo ubuntu Bakhe, base bebona ubunkulunkulu bukaNkulunkulu bubonakalisiwe enyameni. Lezi zibonakaliso ezimbili zavumela abantu ukuba babone uNkulunkulu wangempela weqiniso, futhi zabavumela ukuba bazibumbele umfanekiso ohlukile kaNkulunkulu. Nokho, ngenkathi yesikhathi esiphakathi kokudalwa komhlaba kanye nokuphela kweNkathi Yomthetho, okusho ukuthi, ngaphambi kweNkathi Yomusa, lokho okwabonwa, abakuzwa, futhi nabadlule kukho abantu kwakuyingxenye yobunkulunkulu bukaNkulunkulu kuphela. Kwakuyilokho uNkulunkulu akwenzile nakushilo embusweni ongaphatheki ngezandla, nezinto azivezayo ebuntwini Bakhe wangempela ezingeke zabonakala noma zathintwa. Ngokuvamile, lezi zinto zenza ukuba abantu bezwe ukuthi uNkulunkulu wayemkhulu, futhi babengeke bakwazi ukusondela Kuye. Isithombe uNkulunkulu avamise ukusinika kubantu ukuthi wayekhazimula njalo njalo, abantu baze bacabanga ukuthi yonke imicabango kanye nemibono Yakhe ngayinye yayiyimfihlakalo futhi iyindida ngale ndlela yokuthi yayingekho indlela yokufinyelela kuyo, ayisaphathwa eyokuzama ukuyiqonda kanye nokuyitusa. Kubantu, yonke into ngoNkulunkulu yayiqhelile—iqhele ngale ndlela yokuthi abantu abakwazanga ukuyibona, abakwazanga ukuyithinta. Kwakusengathi uphezulu esibhakabhakeni, futhi kwakungathi akekho nhlobo. Ngakho kubantu, ukuqonda inhliziyo nomqondo kaNkulunkulu noma yini ayicabangayo yayingenakwenzeka, futhi ingafinyeleleki. Noma ngabe uNkulunkulu wenza eminye imisebenzi eqinile ngeNkathi Yomthetho, wakhipha namazwi athile futhi wabonakalisa izimo ezithile ukuze avumele abantu ukuba batuse futhi babone ulwazi lweqiniso Ngaye, kodwa ekugcineni, lokho kwabe kuwukuziveza kukaNkulunkulu kulokhu anakho nayikho. Isintu asiwutholanga umqondo onzulu kulokhu kuziveza ngokuthi lokho anakho nayikho, futhi ukucabanga kwabo ngoNkulunkulu kwakusabambeke phakathi kwendawo yokuthi “uMoya okunzima ukuba seduze nawo, lona ofiyoza njalo” Ngokuba uNkulunkulu akasebenzisanga into ethile noma isithombe sendawo ephathekayo ukuze abonakale kubantu, baqhubeka nokwehluleka ukumchaza ngolimi lwabantu. Ezinhliziyweni nasezingqondweni zabantu, babehlala befuna ukusebenzisa ulimi lwabo ukumisa izinga likaNkulunkulu, ukumenza aphatheke futhi abe umuntu, njengokuthi mude kangakanani, mkhulu kangakanani, ubukeka kanjani, uthandani futhi ungumuntu onjani. Eqinisweni, enhliziyweni Yakhe uNkulunkulu wabe azi ukuthi abantu babecabanga ngale ndlela. Wayeziqonda kahle izidingo zabantu, kanjalo, Yena wabe azi ukuthi kumele enzeni, ngakho Yena Wawenza umsebenzi Wakhe ngendlela ehlukile ngeNkathi Yomusa. Le ndlela yayinobunkulunkulu kanye nobuntu. Ngesikhathi iNkosi uJesu isebenza, abantu babona ukuthi uNkulunkulu uziveza ngezimo zabantu abahlukene. Isibonelo, Yena wayekwazi ukudansa, eya emishadweni, ehlanganyela nabantu, ekhuluma nabo, exoxisana ngezinto nabo. Nangaphezu kwalokho, iNkosi uJesu yafeza umsebenzi omningi owawumele ubunkulunkulu Bakhe, futhi kunjalo, wonke lo msebenzi wawuyisiboniso futhi wambula isimo sikaNkulunkulu. Ngalesi sikhathi, lapho ubunkulunkulu bukaNkulunkulu babonakala enyameni eyejwayelekile, abantu abebengayibona futhi bayithinte, ababuyanga besezwa ukuthi uyakhazimula ngaphakathi nangaphandle, babengakwazi ukusondela Kuye. Kunalokho, babezama ukuqonda intando kaNkulunkulu noma umsebenzi weNdodana yomuntu. Indodana yomuntu esesimweni somuntu yaveza ubunkulunkulu bukaNkulunkulu ngokobuntu Bakhe futhi yadlulisa intando kaNkulunkulu esintwini. Futhi ngokubonakaliswa kwentando kanye nesimo sikaNkulunkulu, Yena waphinda waveza kubantu uNkulunkulu ongabonakali noma ongathinteki emhlabeni wakwamoya. Lokhu okwabonwa ngabantu kwakunguNkulunkulu uqolo Lwakhe, ethinteka futhi enenyama namathambo. Ngakho iNdodana yomuntu esesimweni somuntu yenza izinto ezifana nobuyena Bakhe, ukuma Kwakhe, isithombe Sakhe, isimo Sakhe kanye nalokho Yena anakho nayikho, yaqina futhi yenziwa isimo somuntu. Noma ngabe ukubonakala kwengaphandle kweNdodana yomuntu kwaba nemikhawulo mayelana nomfanekiso kaNkulunkulu, ingqikithi Yakhe kanye nalokhu anakho nayikho kwakwazi ngokupheleleyo ukumela ubunjalo nokuma—kwakunokwahlukana ngokwesimo sokubonakaliswa. Noma ngabe ubuntu beNdodana yomuntu noma ubunkulunkulu Bayo, ngeke siphike ukuthi Yona yamela ubunjalo nokuma kukaNkulunkulu. Ngalesi sikhathi, nokho, uNkulunkulu wasebenza ngenyama, wakhuluma njengokwenyama, futhi wama phambi kwesintu ngobunjalo nangokuma kweNdodana yomuntu, futhi lokhu kwanika abantu ithuba lokuhlangana nokuzizwela amazwi eqiniso kaNkulunkulu phakathi kwesintu. Yaphinda yavumela abantu ukuba babe nokuqonda ubunkulunkulu Bakhe kanye nobukhulu Bakhe phakathi kokuzithoba, kanye nokuzuza ukuqonda kwangaphambili kanye nencazelo yangaphambili yeqiniso kanye noqobo lukaNkulunkulu. Nakuba umsebenzi owafezwa iNkosi uJesu, izindlela Zakhe zokusebenza, nange ndlela ayekhuluma ngayo eyabe yahlukile kuleyo yomuntu woqobo kaNkulunkulu emhlabeni wakwamoya, yonke into Ngaye yamela uNkulunkulu uqobo ngokweqiniso abantu ababengakaze bayibone ngaphambili—lokhu ngeke kuphikwe! Okusho ukuthi, noma ngabe uNkulunkulu uvela ngasiphi isimo, noma ukhuluma ngayiphi indlela Yena akhuluma ngayo, noma ngamuphi umfanekiso abhekana ngawo nesintu, uNkulunkulu akameli lutho kodwa Yena uqobo Lwakhe. Yena angeke amele umuntu—angeke amele noma imuphi umuntu okhohlakele. UNkulunkulu unguNkulunkulu uqobo Lwakhe, futhi lokhu akusoze kwaphikwa.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 70)

Umfanekiso Wemvu Elahlekile

UMathewu 18:12-14 Nicabangani? uma umuntu enezimvu eziyikhulu, bese eyodwa ilahleka, akazishiyi ezingamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye, futhi aye ezintabeni, ayofuna elahlekile na? Bese uma eyithola, ngiqinisile ngithi kini, uthokoza ngayo kakhulu kunalezi zimvu, ezingamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye ezingalahlekanga. Kanjalo akusiyo intando kaYihlo osezulwini, ukuba kubhubhe noyedwa kulaba abancane.

Lesi siqephu siwumzekeliso—sibanika luphi uhlobo lomuzwa abantu? Indlela yokubeka—umzekeliso—esetshenziswe lapha, iyisimo sokukhuluma olimini lo muntu, futhi kanjalo isesilinganisweni solwazi lomuntu. Uma uNkulunkulu wayesho into efanayo ngeNkathi Yomthetho, abantu babebona ukuthi lokhu uNkulunkulu ayikho kuyaguquka, kodwa ngesikhathi iNdodana yomuntu yethula lesi siqephu ngeNkathi Yomusa yezwakala inenduduzo, ifudumele, futhi iseduze nabantu. Ngesikhathi uNkulunkulu ethatha isimo senyama, ngesikhathi evela ngesimo somuntu, wasebenzisa umfanekiso ofanele kakhulu ukuveza iphimbo lenhliziyo Yakhe ebuntwini. Leli phimbo lalimele elikaNkulunkulu uqobo kanye nomsebenzi ayefuna ukuwenza ngaleyo nkathi. Futhi lalimele isimo sengqondo kaNkulunkulu ngabantu ngeNkathi Yomusa. Uma sibheka indlela yesimo sengqondo kaNkulunkulu ngabantu, Yena uqhathanisa umuntu ngamunye njengemvu. Uma imvu ilahlekile, uyokwenza konke okusemandleni akhe ukuyithola. Lokhu kumele isimiso somsebenzi kaNkulunkulu phakathi kwesintu kulesi sikhathi esenyameni. UNkulunkulu wasebenzisa lo mfanekiso ukuchaza isisombululo kanye nesimo sengqondo Yakhe kulowo msebenzi Wakhe. Lokhu kwakuyinzuzo kaNkulunkulu ngokuthatha isimo senyama: Wayengathatha ithuba lo lwazi lwesintu bese esebenzisa ulimi lo buntu ukuze akhulume kubantu, ukuveza intando Yakhe. Wachaza noma “wahumusha” kubantu injula Yakhe, ulimi lo bunkulunkulu abantu ababehluleka ukuluqonda ngokolimi lwabantu, ngendlela yobuntu. Lokhu kwasiza abantu ukuba baqonde intando Yakhe futhi bazi ukuthi wayefunani. Yena wayeba nezinkulumo nabantu ngendlela yobuntu, esebenzisa ulimi lo buntu, futhi ekhuluma nabantu ngendlela ababeqonda ngayo. Wayekwazi nokukhuluma futhi asebenze, asebenzisa ulimi nolwazi lo buntu ukuze abantu bezwe umusa nokusondela kukaNkulunkulu, ukuze babone inhliziyo Yakhe. Ingabe nibonani kulokhu? Ukuthi azikho izithiyo emazwini nasekwenzeni kukaNkulunkulu. Indlela abantu ababona ngayo, ayikho indlela yokuthi uNkulunkulu wayengasebenzisa ulwazi, nolimi lwabantu, noma izindlela zokukhuluma ukuze akhulume ngalokho uNkulunkulu uqobo Lwakhe ayefuna ukukusho, umsebenzi ayefuna ukuwenza, noma ukuveza intando Yakhe; lokhu ukucabanga okuyiphutha. UNkulunkulu wasebenzisa lolu hlobo lomfanekiso ukuze abantu bezwe ubukhona nobuqotho bukaNkulunkulu, futhi babone isimo sengqondo Yakhe kubantu ngesikhathi saleyonkathi. Lo mfanekiso wavusa abantu ephusheni ababekade bephila phansi komthetho isikhathi eside, futhi wagqugquzela isizukulwane ngesizukulwane esasiphila phansi kweNkathi Yomusa. Ngokufunda isiqephu salo mfanekiso, abantu bayazi ngobuqotho bukaNkulunkulu ekusindiseni isintu kanye nokuqonda ukubaluleka kwesintu enhliziyweni Yakhe.

Ake sibheke futhi umusho wokugcina kulesi siqephu: “Kanjalo akusiyo intando kaYihlo osezulwini, ukuba kubhubhe noyedwa kulaba abancane.” Ingabe lawa kwakungamazwi eNkosi uJesu uqobo, noma amazwi kaYise osezulwini? Ngokukha phezulu, kusengathi yiNkosi uJesu ekhulumayo, kodwa intando Yakhe imele intando kaNkulunkulu oqobo Lwakhe, yingakho Wathi: “Kanjalo akusiyo intando kaYihlo osezulwini, ukuba kubhubhe noyedwa kulaba abancane.” Abantu ngaleso sikhathi babazisa uBaba osezulwini njengoNkulunkulu, kanti lo muntu abambona phambi kwamehlo abo wayethunyelwe Nguye, futhi akakwazanga ukumela uBaba osezulwini. Ingakho iNkosi uJesu kwakumele akusho Naye lokho futhi, ukuze bazizwele intando kaNkulunkulu ngesintu, futhi bezwe iqiniso kanye nokuqonda ngqo kwalokho akushilo. Noma lokhu kwakuyinto elula ukuyisho, yayino kunakekela futhi yaveza ukuzithoba nokuzifihla kweNkosi uJesu. Noma ngabe uNkulunkulu waphenduka inyama noma Yena wasebenza emhlabeni womoya, wayazi kahle inhliziyo yomuntu, futhi wayeqonda kahle ukuthi abantu badingani, wabe azi kahle ukuthi abantu bakhathazeke ngani, futhi yini ebadidayo, ngakho wafaka lo musho. Lo musho waveza inkinga efihlakele esintwini: abantu babenokungabaza ngalokhu ekushilo iNdodana yomuntu, okusho ukuthi, ngesikhathi iNkosi uJesu ikhuluma kwakumele igcwalisele: “Kanjalo akusiyo intando kaYihlo osezulwini, ukuba kubhubhe noyedwa kulaba abancane.” Ingale ndlela kuphela lapho amazwi Akhe ayengathela khona izithelo, enze abantu bakholwe ukuqonda kwawo ngqo kanye nokuwenza akholeke kangcono. Lokhu kukhombisa ukuthi ngesikhathi uNkulunkulu ephenduka iNdodana yomuntu ejwayelekile, uNkulunkulu nesintu baba nobuhlobo obunzima kakhulu, kanye nokuthi isimo seNdodana yomuntu sasithela ngamahloni kabi. Siyabonisa nokuthi isimo seNkosi uJesu sasideleleke kanjani phakathi kwabantu ngaleso sikhathi. Ngesikhathi esho lokhu, kwakuyindlela yokutshela abantu: Ningaba nesiqiniseko—lokhu akumele lokho okusenhliziyweni Yami, kodwa kuyintando kaNkulunkulu osezinhliziyweni zenu. Esintwini, lokhu kwakungeyona into ehlekisayo? Noma ngabe uNkulunkulu esebenza enyameni wabe enokusizayo okuningi abe engenakho esiqwini sobuyena, kwadingeka ukuba amelane nokungabaza kwabo nokudelwa yibo kanye nokuba ndikindiki nokuba buthuntu kwabo. Kungashiwo ukuthi inqubo yomsebenzi weNdodana yomuntu yayiyinqubo yokuzizwela ukudelwa isintu, kanye nenqubo yokuzizwela isintu siqhudelana Naye. Ngaphezu kwalokho, kwakuyinqubo yokusebenza ukuze azuze ukwethenjwa isintu ngokungaphezi, nokunqoba isintu ngalokhu anakho nayikho, nangobunjalo Bakhe. Kwakungesikho ukuthi uNkulunkulu esemzimbeni wenyama wayephake impi emhlabeni ebhekene noSathane; kwakungukuthi uNkulunkulu waphenduka umuntu ojwayelekile futhi waqala umzabalazo nalabo Ababemlandela, futhi kulo mzabalazo iNdodana yomuntu yafeza umsebenzi Wayo ngokuthobeka Kwayo, ngalokho anakho nayikho, ngothando nangokuhlakanipha Kwakhe. Wathola abantu ayekade ebafuna, wazuza ubunjalo kanye nesikhundla esimfanele, wabe esebuyela esihlalweni Sakhe sobukhosi.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 71)

Thethelela Kamashumi Ayisikhombisa Aphindwe Kasikhombisa

UMathewu 18:21-22 Khona-ke kwasondela uPetru Kuye, wayesethi, Nkosi, umfowethu angone kangaki, futhi ngimthethelela na? kuze kube kasikhombisa na? UJesu wathi kuye, angisho kuwe, Kuze kube kasikhombisa: kodwa, Kuze kube kamashumi ayisikhombisa aphindwe kasikhombisa.

Uthando LweNkosi

UMathewu 22:37-39 UJesu wathi kuye, Wothanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, nangomphefumulo wakho wonke, nangengqondo yakho yonke. Lo umyalelo wokuqala futhi omkhulu. Nowesibili uyafana nawo, Wothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena ngokwakho.

Kulezi ziqephu ezimbili, enye ikhuluma ngokuthethelela kanti enye ikhuluma ngothando. Lezi zihloko ezimbili zicacisa ngomsebenzi weNkosi uJesu ayefuna ukuwenza ngeNkathi Yomusa.

Ngesikhathi uNkulunkulu ethatha isimo senyama, Wasilethela lokho kanye nesigaba somsebenzi Wakhe—waletha umsebenzi othile wale nkathi kanye nesimo ayefuna ukusiveza kule nkathi. Ngaleyo nkathi, konke okwenziwa yiNdodana yomuntu kwakuzungeza emsebenzini uNkulunkulu ayefuna ukuwenza ngalenkathi. Wayengeke enze okuningi noma okuncane. Yonke into ayisho kanye nalo lonke uhlobo lo msebenzi awenza, kwakumayelana nalenkathi. akukhathaleki ukuthi wakuveza ngendlela yobuntu nangolimi lo buntu noma ngolimi lo bunkulunkulu—noma ngayiphi indlela, noma ngakuliphi uhlangothi—injongo Yakhe kwakuwukusiza abantu ukuze baqonde ukuthi wayefuna ukwenzani, kwakuyini intando Yakhe, yini imibandela ayeyidinga kubantu. Wayengasebenzisa izindlela ezahlukene, ekubukeni ngezindlela ezahlukeni ukuze asize abantu ukuba baqonde futhi bayazi intando Yakhe, baqonde umsebenzi Wakhe wokuhlenga isintu. Ngakho ngeNkathi Yomusa sibona iNkosi uJesu isebenzisa ulimi lomuntu izikhathi eziningi ukuze iveze lokho eyayifuna ukukukhuluma nesintu. Nangaphezulu, simbona ngasohlangothini lo mqondisi ojwayelekile ekhuluma nabantu, efeza izidingo zabo, ebasiza ngalokho abakucelile. Le ndlela yokusebenza ayibonakalanga ngeNkathi Yomthetho eyayikhona ngampambi kweNkathi Yomusa. Wasondela kakhulu futhi waba nesihe esintwini, kanye nokukwazi ukuthola imiphumela ebonakalayo kukho kokubili, isimo nendlela yokwenza. Isingathekiso esimayelana nokuthethelela abantu izikhathi ezingamashumi ayisikhombisa silicacisa kahle leli phuzu. Injongo ezuzwe yinombolo kulesi singathekiso ukuthi ivumele abantu baqonde inhloso yeNkosi uJesu ngesikhathi ekusho lokhu. Injongo Yakhe kwakungukuthi abantu kumele baxolele abanye—hhayi kanye noma kabili, futhi hhayi ngokuphindwe kasikhombisa, kodwa amashumi ayisikhombisa aphindwe kasikhombisa. Uhlobo luni lombono lolu “amashumi ayisikhombisa aphindwe kasikhombisa”? Olokuthi abantu benze ukuthethelela kube umthwalo wabo, into okumele bayifunde, futhi kube indlela okumele bayigcine, noma ngabe lokhu bekuyisingathekiso nje, kusebenze njengephuzu elibalulekile. Sasiza ukuba abantu bakuzwe ngokujulile ayeqonde ukukusho nokuthi bathole izindlela zokwenza kanye nezimiso nemigomo efanele yokwenza. Lesi singathekiso sasiza abantu ukuba baqonde ngokucacile futhi sabanika umqondo ofanele—ukuthi kufanele bafunde intethelelo futhi bathethelele noma kangaki ngaphandle kwemibandela, kodwa ngokwesimo sengqondo yokubekezelelana kanye nokuqonda abanye. Ngesikhathi iNkosi uJesu ikusho lokhu, yini eyabe isenhliziyweni Yakhe? Ingabe wayecabanga ngempela okungamashumi ayisikhombisa aphindwe kasikhombisa? Wayengacabangi ngalokho. Ingabe ikhona yini inombolo uNkulunkulu anayo yokuthethelela umuntu? Baningi abantu abafuna ukusazi “isibalo sezikhathi” ezishiwo, abafuna ukuqonda ngempela umsuka kanye nencazelo yalesi sibalo. Bafuna ukuqonda ukuthi kungani kwaphuma le nombolo emlonyeni weNkosi uJesu; bayakholwa ukuthi kukhona umthelela ojulile ngale nombolo. Empeleni, lokhu kwakungukukhuluma kukaNkulunkulu ebuntwini. Noma imuphi umthelela noma incazelo kumele ithathwe kanye nalokho iNkosi uJesu ekudingayo esintwini. Ngesikhathi uNkulunkulu engakathathi isimo senyama, abantu babengaqondi okuningi kwalokho ayekusho ngoba kwaphuma ebunkulunkulwini obuphelele. Indlela yokubuka kanye nengqikithi yalokho Akusho, kwakungabonakali futhi kungafinyeleleki esintwini; kwakhulunywa kususelwa emhlabeni wakwamoya abantu ababengawuboni. Ngokuba abantu ababephila enyameni, babengakwazi ukudlulela emhlabeni wakwamoya. Kodwa emva kokuba uNkulunkulu ethathe isimo senyama, wakhuluma nesintu ngendlela yobuntu futhi waphuma futhi wedlula ububanzi bomhlaba womoya. Wayengakhuluma ngesimo Sakhe sobunkulunkulu, intando Yakhe, kanye nesimo sengqondo Yakhe ngezinto abantu ababengazicabanga kanye nezinto abazibonayo futhi abahlangabezana nazo ezimpilweni zabo. Futhi wayesebenzisa izindlela abantu ababekwazi ukuzamukela, ngolimi abaluqondayo, nolwazi ababekwazi ukulubamba, ukuvumela isintu ukuba siqonde futhi simazi uNkulunkulu, ukuqonda inhloso Yakhe kanye nezinga alidingayo ngaphakathi kobubanzi bomthamo wabo, kuze kufike ezingeni lapho bekwazi khona. Lena kwakuyindlela kanye nesimiso somsebenzi kaNkulunkulu ebuntwini. Noma-ke izindlela zikaNkulunkulu kanye nezimiso Zakhe zokusebenza enyameni zaphumelela ngokusebenza ngobuntu, zathola imiphumela ayayingeke itholakale ngokusebenza ngobunkulunkulu ngqo. Ukusebenza kukaNkulunkulu ebuntwini kwakubambeka, kuneqiniso, futhi kunenhloso, izindlela zazikhululekile, futhi zedlula iNkathi Yomthetho ngokwesimo.

Ngezansi, ake sikhulume ngokuthanda iNkosi kanye nokuthanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Ingabe lokhu kukhulunywe ebunkulunkulwini ngqo? Akunjalo, Lezi izinto iNdodana yomuntu eyazisho isesimweni sobuntu; abantu kuphela abangasho into efana nokuthi “Wothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Ukuthanda abanye kuyafana nokwazisa impilo yakho,” futhi abantu kuphela ababengakhuluma ngale ndlela. UNkulunkulu akakaze akhulume ngale ndlela. Okungenani, uNkulunkulu akanalo lolu hlobo lo limi ebunkulunkulwini Bakhe ngoba akanalo lolu hlobo lwemfundiso, “Wothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena.” ukuze alawule uthando Lwakhe ngesintu, ngokuba uthando lukaNkulunkulu lwesintu luveza ngokwemvelo lokhu Yena anakho nayikho. Nake nezwa nini ukuthi uNkulunkulu washo into efana nalokhu “Ngiyasithanda isintu njengalokhu ngizithanda Mina”? Ngokuba uthando lusebunjalweni bukaNkulunkulu, kanye nalokhu Yena ayikho nayikho. Uthando lukaNkulunkulu lwesintu kanye nendlela Yena aphatha ngayo abantu kanye nesimo sengqondo Yakhe kuyinkulumo yemvelo futhi eveza isimo Sakhe. Akadingi ukukwenza lokhu ngendlela ethile ayihlosile, noma ahlose ukulandela indlela ethile noma indlela ethile yokuphatha ukuze azuze ukuthanda umakhelwane Wakhe njengalokhu ezithanda Yena—Yena usenalo lolu hlobo lobunjalo. Ubonani kulokhu? Ngesikhathi uNkulunkulu esebenza ebuntwini, izindlela Zakhe eziningi, amazwi Akhe kanye neqiniso Lakhe konke kwakhulunywa ngendlela yabantu. Kodwa ngesikhathi esifanayo isimo sikaNkulunkulu, lokho anakho nayikho, kanye nentando Yakhe kwakhulunywa ukuze abantu bakwazi futhi bakuqonde. Lokhu ababekwazi nababekuqonda kwakuyingqikithi Yakhe ngqo kanye nalokhu anakho nayikho, okumele ubunjalo bemvelo kanye nokuma kukaNkulunkulu uqobo Lwakhe. Lokhu kusho ukuthi, iNdodana yomuntu enyameni yakhuluma ngesimo semvelo kanye nengqikithi kaNkulunkulu ngezinga elikhulu kakhulu elalingenzeka kanye ngokunemba okukhulu okungenzeka. Akukhona kuphela ukuthi ubuntu beNdodana yomuntu baba isikhubekiso noma isithiyo ekuxoxeni komuntu kanye nokuxhumana noNkulunkulu osezulwini, kodwa kwakuyiyona yodwa indlela kanye nebhuloho lokuxhumana neNkosi yendalo. Kuleli phuzu, aniboni yini sengathi kuningi ukufana phakathi kwemvelo kanye nezindlela zomsebenzi owenziwa iNkosi uJesu ngeNkathi Yomusa kanye nesigaba samanje somsebenzi? Lesi sigaba samanje somsebenzi sisebenzisa kakhulu ulimi lwabantu ukukhuluma ngesimo sikaNkulunkulu, futhi sisebenzisa kakhulu ulimi kanye nezindlela zokuphila kwesintu nsuku zonke kanye nolwazi lwabantu ukukhuluma ngentando kaNkulunkulu. Ngesikhathi uNkulunkulu ethatha eba yinyama, noma ngabe ukhuluma ohlangothini lwabantu noma lobunkulunkulu, ubuningi bolimi Lwakhe, kanye nezindlela zokukhuluma, zonke zenzeka ngolimi kanye nohlangothi lwabantu. Okungukuthi, uma uNkulunkulu ebe yinyama, kuyithuba lakho elihle kakhulu lokuba ubone ubuninimandla onke bukaNkulunkulu nokuhlakanipha Kwakhe, futhi nokwazi zonke izingxenye zangempela zikaNkulunkulu. Ngesikhathi uNkulunkulu ethatha isimo senyama, ngesikhathi ekhula, Wafika ukuze aqonde, afunde, abambe ulwazi oluthile lwesintu, umqondo ophusile, ulimi, kanye nezindlela zokukhuluma esebuntwini. Isimo sesintu sikaNkulunkulu sinalezi zinto ezivela kubantu abadalile. Zaphenduka izinsiza zikaNkulunkulu enyameni ukuze zibonakalise isimo Sakhe kanye nobunkulunkulu Bakhe, futhi zamvumela ukuba enze umsebenzi Wakhe ngokufaneleka okukhulu, ubuqiniso obukhulu, ukucophelela okukhulu ngesikhathi Esebenza phakathi kwesintu, ngokubuka ngendlela yabantu futhi esebenzisa ulimi lwabantu. Kwenza ukuba kufinyeleleke futhi nabantu baqonde kalula, ngalokho kwazuzeka imiphumela eyayifunwa uNkulunkulu. Ingabe akusilona yini usizo olukhulu ukuthi uNkulunkulu asebenze enyameni ngalolu hlobo? Ingabe akusikho yini ukuhlakanipha kukaNkulunkulu? Ngesikhathi uNkulunkulu ethatha isimo senyama, ngesikhathi inyama kaNkulunkulu ikwazi ukuthatha umsebenzi ayefuna ukuwenza, kungesikhathi lapho ebonakalisa isimo Sakhe kanye nomsebenzi Wakhe phansi, futhi leso kwakuyisikhathi lapho aqala khona inkonzo Yakhe ngokusemthethweni njengeNdodana yomuntu. Lokhu kwakusho ukuthi lalingasekho “igebe lesizukulwane” phakathi kukaNkulunkulu nomuntu, lokho kwakusho ukuthi uNkulunkulu wayezowuyeka umsebenzi Wakhe wokukhuluma ngezithunywa, kanye nokuthi uNkulunkulu uqobo Lwakhe wayezokhuluma onke amazwi kanye nomsebenzi enyameni, ayefuna ukuwenza. Futhi kwakusho ukuthi uNkulunkulu abasindisayo babesondelene Naye, futhi umsebenzi Wakhe wokuphatha wawusungene esigabeni esisha, kanye nokuthi sonke isintu sasizobhekana nenkathi entsha.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 72)

Wonke umuntu oke wafunda iBhayibheli uyazi ukuthi izinto eziningi zenzeka ngesikhathi kuzalwa iNkosi uJesu. Okukhulu kakhulu phakathi kwazo ukuthi wazingelwa ngamakhosi nodeveli, kwaze kwafika eqophelweni lapho bonke abantwana abaneminyaka emibili kuya phansi kuleyo ndawo babulawa. Kuyabonakala ukuthi uNkulunkulu wazifaka engozini enkulu ngokuthatha isimo senyama phakathi kwabantu; inani elikhulu Alikhokha ukufeza ukuphatha Kwakhe ukusindisa isintu, nakho kuyabonakala. Amathemba amakhulu uNkulunkulu ayenawo ngomsebenzi Wakhe phakathi kwesintu, nawo ayabonakala. Lapho inyama kaNkulunkulu yabe ikwazi ukwenza umsebenzi phakathi kwesintu, wayezizwa enjani? Abantu kumele baqonde lokho kancane, akunjalo? Okungenani, uNkulunkulu wayethokozile ngoba wayezoqala ukuthuthukisa umsebenzi Wakhe omusha phakathi kwesintu. Ngesikhathi iNkosi uJesu ibhabhadiswa futhi iqala umsebenzi Wayo ngokusemthethweni ukuze igcwalise inkonzo Yayo, inhliziyo kaNkulunkulu yayigcwele injabulo ngoba emva kweminyaka eminingi yokulinda nokulungisa, ekugcineni wayesezogqoka inyama yomuntukazana futhi aqala umsebenzi Wakhe omusha esesimweni somuntu wenyama negazi abantu ababezokwazi ukumbona futhi bamthinte. Ekugcineni, wayezokwazi kkukhuluma ubuso nobuso futhi inhliziyo nenhliziyo nabantu ngomfanekiso womuntu. Ekugcineni, uNkulunkulu wayezokwazi ukubhekana ubuso nobuso nesintu ngolimi lwabantu, ngendlela yabantu; wayezohlinzekela isintu, asikhanyisele futhi asisize esebenzisa ulimi lwabantu; wayezokwazi ukudla etafuleni elifanayo futhi aphile endaweni efanayo nabo. Futhi wayezobona abantu, abone izinto, aphinde abone yonke into njengoba abantu babenza futhi ngisho nangamehlo abo. NgokukaNkulunkulu, lokhu kwakungukunqoba Kwakhe kokuqala komsebenzi Wakhe esenyameni. Kungashiwo futhi ukuthi kwakuwukufezwa komsebenzi omkhulu—Lokhu impela, kwabe kuyikho uNkulunkulu ayekuthokozela kakhulu. Kusukela lapho kwakungokokuqala lapho uNkulunkulu wezwa induduzo ngomsebenzini Wakhe phakathi kwesintu. Zonke lezi zigameko zaziphatheka futhi ziyimvelo, induduzo ayizwa uNkulunkulu kwakungeyeqiniso. Esintwini, ngaso sonke isikhathi kufezeka isigaba esisha somsebenzi kaNkulunkulu, ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu ezizwa enelisekile, kungesikhathi lapho isintu singasondela eduze noNkulunkulu, futhi ngesikhathi abantu bengasondela ensindisweni. KuNkulunkulu, lokhu ukwethulwa komsebenzi Wakhe omusha, ngesikhathi icebo Lakhe lokuphatha liqhubekela esigabeni esilandelayo, futhi, ikakhulukazi, lapho intando Yakhe ifinyelele ekuphothulweni. Esintwini, ukufika kwethuba elinjengaleli kuwukuhlomula, futhi kuhle kakhulu; kubo bonke abalinde insindiso kaNkulunkulu, kuyindaba eziyinqophamlando nethokozisayo. Lapho uNkulunkulu ephezu kokwenza isigaba esisha somsebenzi, Unesiqalo esisha, futhi uma lo msebenzi omusha nesiqalo esisha sethulwa futhi simemezelwa esintwini, kulapho imiphumela yaleso sigaba somsebenzi seyihleliwe futhi seyifezekile futhi uNkulunkulu esebonile imiphumela kanye nezithelo zaso zokugcina. Lokhu futhi kungesikhathi lapho imiphumela yenza ukuba uNkulunkulu aneliseke, futhi inhliziyo Yakhe, ijabule impela. Ngoba, emehlweni kaNkulunkulu, Usebonile futhi wanquma abantu abafunayo, futhi uselitholile leli qembu, iqembu elikwazi ukwenza umsebenzi Wakhe ngendlela enempumelelo futhi Limlethele ukweneliseka, uNkulunkulu uzizwa enesiqiniseko, Ukubeka eceleni ukukhathazeka, bese ezizwa ethokozile. Ngamanye amazwi, ngesikhathi inyama kaNkulunkulu Iqala umsebenzi omusha phakathi kwabantu, futhi eqala ukwenza umsebenzi okumele awenze ngaphandle kwesithikamezo, futhi uma ezwa ukuthi konke kufezekile, usuka esesibonile isiphetho. Futhi ngenxa yalesi siphetho, uyeneliseka, futhi Abe nenhliziyo ethokozile. Ingabe intokozo kaNkulunkulu ivezwa kanjani? Ningacabanga ukuthi ingathini impendulo? Angakhala yini uNkulunkulu? Uyakwazi ukukhala uNkulunkulu? Uyakwazi ukushaya izandla Zakhe uNkulunkulu? Uyakwazi ukusina uNkulunkulu? Uyakwazi ukucula uNkulunkulu? Iliphi iculo angalicula? Nembala, uNkulunkulu angacula iculo elimnandi, elinesigqi, iculo elingabonakalisa injabulo nentokozo enhliziyweni Yakhe. Yena angaculela isintu, futhi aziculele Yena, futhi angaculela izinto zonke. Intokozo kaNkulunkulu ingabonakaliswa noma ngayiphi indlela—konke lokhu kujwayelekile ngoba uNkulunkulu unezinto ezimjabulisayo nezimenzela usizi, kanye nemizwa Yakhe eyahlukene ingavezwa ngezindlela ezahlukene. Leli ilungelo Lakhe futhi ayikho into ejwayelekile nefaneleke ukwedlula lokhu. Abantu akumele bacabange okunye ngayo. Akumele nizame ukusebenzisa “isibekelo sokuqinisa ibhande”[a] kuNkulunkulu, nimtshele ukuthi akumele enze lokhu noma lokhuya, akumele enze ngale ndlela noma ngaleya ndlela, ukukhawula intokozo Yakhe noma imuphi umuzwa anawo. Ezinhliziyweni zabantu uNkulunkulu akakwazi ukujabula, Yena akakhali, akabi nesibibithwane—Yena akakwazi ukubonakalisa imizwa Yakhe. Kulokhu esesikhulume ngakho izikhathi ezimbili, ngiyakholwa ukuthi ngeke nisambuka uNkulunkulu ngale ndlela, kodwa niyomvumela uNkulunkulu ukuba abe nenkululeko kanye nokudedelwa. Lena yinto enhle kakhulu. Esikhathini esizayo, uma ningezwa ngeqiniso usizi lukaNkulunkulu uma nizwa ukuthi unosizi, futhi uma nikwazi ukuzwa injabulo Yakhe ngokweqiniso uma nizwa ukuthi ujabulile—nokho, niyakwazi ngokucacile ukwazi nokuqonda lokho okwenza uNkulunkulu ajabule kanye nalokho okumenza abe nosizi—uma ukwazi ukuzwa usizi ngoba uNkulunkulu enosizi, kanye nokuzwa ukujabula uma uNkulunkulu ejabulile, kuyoba ngenxa yokuthi useyizuzile inhliziyo yakho ngokugcwele futhi ngeke kusaba khona imingcele Kuye. Angeke usazama ukumcindezela uNkulunkulu ngemicabango, imibono, kanye nolwazi lwabantu. Ngaleso sikhathi, uNkulunkulu uyophila futhi abaluleke enhliziyweni yakho. Uyoba uNkulunkulu wokuphila kwakho kanye neNkosi yakho konke okwakho. Ninalo yini lolu hlobo lwesifiso? Ninalo yini iqholo lokuthi ningakufeza lokhu?

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Imibhalo yaphansi:

a. “Isibekelo sokuqinisa ibhande” yiqhinga lomlingo elisetshenziswa umfundisi uTang Sanzang enovelini ethi Uhambo Oluya Entshonalanga. Usebenzisa lesi sibekelo ukulawula uSun Wukong ngokuqinisa ibhande lensimbi elizungeze ikhanda likaSun Wukong, emdalela ukuphathwa yikhanda elibuhlungu, ngalokho emlawula. Sesiphenduke isingathekiso sokuchaza into ebopha umuntu.

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 73)

Imifanekiso YeNkosi Ujesu

Umfanekiso Womlimi (UMathewu 13:1-9)

Umfanekiso Wokhula (UMathewu 13:24-30)

Umfanekiso Wenhlamvu Yesinaphi (UMathewu 13:31-32)

Umfanekiso Wemvubelo (UMathewu 13:33)

Umfanekiso Wokhula Uyachazwa (UMathewu 13:36-43)

Umfanekiso Wengcebo (UMathewu 13:44)

Umfanekiso Wamaparele (UMathewu 13:45-46)

Umfanekiso Wamanethi (UMathewu 13:47-50)

Owokuqala ngumfanekiso womlimi. Lo mfanekiso uyathokozisa; ukutshala imbewu kuyinto ejwayelekile ezimpilweni zabantu. Owesibili umfanekiso wokhula. Ngokuthi luyini ukhula, noma ubani owake watshala izitshalo kanye nabantu abadala bazokwazi. Owesithathu umfanekiso wenhlamvu yesinapi. Nonke niyazi ukuthi yini isinapi, akunjalo? Uma ningazi, ningabheka eBhayibhelini. Owesine, umfanekiso wemvubelo, abantu abaningi bayazi ukuthi imvubelo isetshenziselwa ukuvubela; kuyinto abantu abayisebenzisa njalo ezimpilweni zabo. Yonke le mifanekiso engezansi, ibandakanya neyesithupha, umfanekiso wengcebo, owesikhombisa, umfanekiso wamaparele, owesishiyagalombili, umfanekiso wamanethi, yonke ithathwe ezimpilweni zabantu, yonke ibuya ezimpilweni zabantu zangempela. Kungabe uhlobo luni lwesithombe esakhiwa yile mifanekiso? Lesi isithombe sikaNkulunkulu ethathe isimo somuntu ojwayelekile futhi ephila kanye nesintu, esebenzisa ulimi lwempilo olujwayelekile, esebenzisa ulimi lwabantu ukukhulumisana nabantu kanye nokuhlinzekela lokhu abakudingayo. Ngesikhathi uNkulunkulu ethatha isimo senyama futhi ephila phakathi kwabantu isikhathi eside, emuva kokuba esezibonile futhi wazifakazela izindlela zokuphila ezahlukene zabantu, lezi zinto azibonile zaphenduka incwadi Yakhe yokuguqula ulimi Lwakhe lobunkulunkulu lube ulimi lwabantu. Kunjalo, lezi zinto azibonile nazizwile empilweni zanothisa iNdodana yomuntu ngokuzwa kobuntu. Uma efuna abantu baqonde amanye amaqiniso, ukubenza baqonde intando kaNkulunkulu, wayengasebenzisa imifanekiso efana nalena engaphezulu ukutshela abantu ngentando kaNkulunkulu kanye nalokho akudingayo esintwini. Le mifanekiso yayihlobene nalokhu okwenzekayo ezimpilweni zabantu; akukho nowodwa owawungazithinti izimpilo zabantu. Ngesikhathi iNkosi uJesu iphila nesintu, wabona abalimi behlakula amasimu abo, wabe azi ukuthi lwaluyini ukhula futhi yayiyini imvubelo; wayeqonda ukuthi abantu bayayithanda ingcebo, ngakho wasebenzisa izingathekiso zakho kokubili ingcebo namaparele; Yena wayejwayele ukubona abadobi bephonsa amanethi, kanye nokunye. INkosi uJesu yabona le misebenzi ezimpilweni zesintu, Nayo futhi yadlula kulolu hlobo lwempilo. Yayifana nawo wonke umuntu ojwayelekile, Yadlula nasekudleni izidlo zabantu ezintathu ngosuku kanye nezinjwayelo zansuku zonke. Yena uqobo wadlula empilweni yomuntu osemdibini, futhi wabona izimpilo zabanye. Ngesikhathi ebona futhi Yena uqobo edlula kukho konke lokhu, akucabanga akubanga ukuthi wayengaba kanjani nempilo enhle, noma wayengaphila kanjani ngokukhululeka okukhulu nangokunethezeka. Ngesikhathi ebhekene nokuphila impilo yomuntu yeqiniso, iNkosi uJesu yabona ubunzima ezimpilweni zabantu, yabona ubunzima, nosizi, kanye nokudabuka kwabantu ngaphansi kwenkohlakalo kaSathane, bephila ngaphansi kombuso kaSathane, futhi bephila phansi kwesono. Ngesikhathi Yena uqobo edlula empilweni yomuntu, waphinda wabona ukuthi babeswele usizo kangakanani labo ababephila ngaphansi kwenkohlakalo, futhi wabona futhi wadlula ezimweni eziwusizi zabantu ababephila ngaphansi kwesono, ababelahlekile behlukunyezwa uSathane, ngobubi. Ngesikhathi iNkosi uJesu ibona lezi zinto, kungabe yazibona ngobunkulunkulu Bayo noma ngobuntu Bayo? Ubuntu Bayo babukhona ngempela—babuphila ngempela—wayengadlula kukho futhi akubone konke lokhu, futhi nembala naye wabubona engqikithini Yakhe, ebunkulunkulwini Bakhe. Okungukuthi, uKristu uqobo Lwakhe, iNkosi uJesu umuntu yakubona lokhu, futhi yonke into ayibona yenza ukuba Abone ukubaluleka kanye nesidingo somsebenzi ayewuqalile enyameni ngaleso sikhathi. Nakuba Yena uqobo Lwakhe wabe azi umthwalo okwakumele Awuthathe enyameni wabe umkhulu kakhulu, futhi nokuthi babunesihluku esikhulu kangakanani ubuhlungu ayezobhekana nabo, ngesikhathi Ibona isintu siswele usizo esonweni, ngesikhathi Ibona usizi ezimpilweni zabo kanye nomizabalazo yabo ebuthakathaka ngaphansi komthetho, Yezwa Inokudabuka okukhulu, yaqhubeka yakhathazeka kakhulu ngokusindisa isintu ezonweni. Kwakungakhathalekile ukuthi uhlobo luni lobunzima ayezobhekana nabo noma uhlobo luni lobuhlungu eyayizobuzwa, yakhetha kakhulu ukuhlenga isintu esasiphila esonweni. Ngesikhathi kwenzeka lokhu, wawungasho ukuthi iNkosi uJesu yaqala ukuqonda kakhulu nakakhulu ngokucacileyo umsebenzi okwakumele Iwenze kanye nalokho eyayithenjwe ngakho. Yaba magange ngokukhulayo ukuqeda umsebenzi eyayizowenza—ukuthatha zonke izono zesintu, ukuba ihlawulele abantu ukuze bangabe besaphila esonweni futhi uNkulunkulu wayezokwazi ukukhohlwa izono zomuntu ngenxa yomnikelo wesono, okwakuzomvumela ukuba aqhubeke nomsebenzi Wakhe wokusindisa isintu. Kungashiwo ukuthi enhliziyweni yeNkosi uJesu, Yayifisa ukuzinikela Yona uqobo ngenxa yesintu, ukuzinikela Yona. Yayizimisele futhi ukuba umnikelo wesono, ukuba ibethelwe esiphambanweni, futhi yayimagange ukuwufeza lo msebenzi. Ngesikhathi ibona izimo sosizi ezimpilweni zabantu, yafuna kakhulu ukugcwalisa umsebenzi Wayo ngokushesha okukhulu, ngaphandle kokulibazisa umzuzu noma umzuzwana. Ngesikhathi inomuzwa wokuphuthuma, yayingacabangi ngobukhulu bobuhlungu Bayo futhi ayibange isacabanga ngobukhulu behlazo eyayizolibekezelela—yabamba isiqiniseko esisodwa enhliziyweni Yayo: Inqobo nje uma izinikelile, inqobo nje uma ibethelwe esiphambanweni njengomnikelo wesono, intando kaNkulunkulu iyokwenziwa futhi Yena uyokwazi ukuqala umsebenzi omusha. Isintu siphila esonweni, isimo sabo sokuphila esonweni sasiyoguquka ngokupheleleyo. Isiqiniseko Sayo kanye nalokhu eyayikunqumile ukukwenza kwakuphathelene nokusindisa umuntu, futhi yayinenjongo eyodwa: ukwenza intando kaNkulunkulu, ukuze akwazi ukuqala isigaba esilandelayo emsebenzini Wakhe ngempumelelo. Yilokhu okwakusemqondweni weNkosi uJesu ngaleso sikhathi.

Ephila enyameni, uNkulunkulu osesimweni somuntu, wayenobuntu obujwayelekile; Yena wayenemizwa kanye nokucabanga komuntu ojwayelekile, wayazi ukuthi iyini intokozo, buyini ubuhlungu, kodwa ngesikhathi ebona isintu sikulolu hlobo lwempilo, wezwa ngokujulile ukuthi ukumane enika abantu izifundiso, ukubanikeza utho noma ukubafundisa okuthile, kwakungeke kubaholele ekutheni baphume esonweni. Nokuthi balalele imiyalelo kwakungeke kubahlenge esonweni nakho—kungesikhathi lapho ebhekana khona nesono sesintu kuphela futhi ethatha umfanekiso wenyama enesono lapho wayengasishintshanisa nenkululeko yesintu. Ngakho emva kokuba iNkosi uJesu isibonile futhi yakufakazela ukuphila kwabantu esonweni, kwaba khona ukulangazelela okukhulu okwabonakaliswa enhliziyweni Yayo—ukuvumela abantu balahle ngokwabo izimpilo zabo zokuzabalaza esonweni. Lokhu kulangazelela kwayenza ukuba izwe kakhulu ukuthi kumele iye esiphambanweni futhi ithathe izono zesintu ngokuphuthuma. Lena kwakuyimicabango yeNkosi uJesu ngaleso sikhathi, emva kokuba isiphilile nabantu futhi ibonile, izwile, futhi izwile usizi lwezimpilo zabo esonweni. Ukuthi uNkulunkulu osemzimbeni wayenalolu hlobo lokulangazelela ngesintu, ukuthi wayengaveza lolu hlobo lwesimo—ngabe lokhu yinto umuntu ojwayelekile angaba nayo? Wayengabonani umuntu ojwayelekile kulesi simo? Wayezocabangani? Uma umuntu ojwayelekile wayengabhekana nakho konke lokhu, ingabe wayezobuka izinkinga ngendlela ephezulu? Akunjalo! Nakuba uNkulunkulu osemzimbeni uyafana ncamashi nabantu, wafunda ulwazi lwabantu futhi wakhuluma ulimi lwabantu, futhi kwesinye isikhathi uveza imibono Yakhe ngezindlela zesintu nangemisho, ngendlela abona ngayo abantu, ingqikithi yezinto, nange ndlela abantu abakhohlakele ababona ngayo isintu kanye nobunjalo bezinto akufani. Indlela abuka ngayo kanye nokuphakama kwalapho emi khona kuyinto angenakufinyelela kuyo umuntu okhohlakele. Lokhu kungenxa yokuthi uNkulunkulu uyiqiniso, inyama ayigqokile inobunjalo bukaNkulunkulu, futhi imicabango Yakhe kanye nalokho okuvezwa ubuntu Bakhe, nakho kuyiqiniso. Kubantu abakhohlakele, lokhu akukhuluma esenyameni kuwukuhlinzekwa kweqiniso kanye nokuphila. Lokhu kuhlinzekwa akusikhona okomuntu oyedwa, kodwa okwesintu sonke. Ngokuba noma imuphi umuntu okhohlakele, enhliziyweni yakhe kukhona kuphela labo bantu abambalwa abahambisana naye. Yilabo bantu kuphela abakhathalelayo, akhathazekile ngabo. Uma kuvela inhlekelele ucabanga kuqala ngezingane zakhe, lowo ashade naye, noma abazali kanti umuntu othanda ukusiza, angacabanga ngesihlobo noma umngani olungile; uyacabanga ngabanye? Ngeke! Ngoba abantu, emva kwakho konke, bangabantu, futhi bangakwazi ukubheka izinto zonke kuphela ngasohlangothini nokuphakama komuntu. Nokho, uNkulunkulu osemzimbeni uhluke kakhulu kumuntu okhohlakele. Noma ngabe ujwayeleke kangakanani, noma uvame kangakanani, noma uphansi kangakanani uNkulunkulu osemzimbeni, ngisho noma bambukela phansi kangakanani abantu, imicabango Yakhe, nesimo sengqondo Yakhe ngesintu, kuyizinto umuntu angeke aze abe nazo, futhi akekho umuntu ongakulingisa. Uyohlala njalo ebheka isintu ngobukhona kanye nomqondo kaNkulunkulu, akasoze abona umuntu ngokubuka kwezinga lomuntu ojwayelekile nje, futhi nange ndlela yomuntu okhohlakele. Uma abantu bebheka isintu, babuka ngokubona kwabantu, futhi basebenzisa izinto ezifana nolwazi lwabantu kanye nemigomo yabantu kanye nabakufundile njengesilinganiso. Lokhu kungaphakathi kwesilinganiso salokho abantu abangakubona ngamehlo abo; kungaphakathi kwesilinganiso esingafezwa umuntu okhohlakeleyo. Uma uNkulunkulu ebheka isintu, ubuka ngokubona kobunkulunkulu, futhi usebenzisa ingqikithi yakhe kanye nalokhu anakho nayikho njengesilinganiso. Lesi silinganiso simbandakanya izinto ezingabonwa ngabantu, yilapho uNkulunkulu osemzimbeni kanye nabantu abakhohlakele bephambana kakhulu. Lo mehluko wenziwa ubunjalo babantu nobunjalo bukaNkulunkulu, yilobu bunjalo obenza ukubona kwabo nokuma kwabo kanye nangendlela nokuphakama ababona ngakho izinto. Ingabe niyakubona ukukhuluma nokubonakaliswa kukaNkulunkulu uqobo lwakhe eNkosini uJesu? Ningasho nithi lokho okwenziwa nokwashiwo iNkosi uJesu kwakuhlobene nenkonzo Yakhe kanye nomsebenzi nokuphatha kukaNkulunkulu, yilokho ukubonakaliswa nokwembulwa kobunjalo bukaNkulunkulu. Noma wayenakho ukubonakaliswa komuntu, ingqikithi yobunkulunkulu Bakhe kanye nokwembulwa kobunkulunkulu Bakhe angeke kuphikwe. Ingabe lokhu kubonakaliswa komuntu kwakuwukubonakaliswa kobuntu? Ukubonakaliswa kobuntu Bakhe, ngobunjalo Bakhe, kwakuhlukile kakhulu ekubonakalisweni komuntu okhohlakele. INkosi uJesu yayingubuntu bukaNkulunkulu, futhi uma engaba omunye wabajwayelekile, abantu abakhohlakele, yayingazibona yini izimpilo zesintu zisezonweni ngendlela yobunkulunkulu? Akunjalo! Lona ngumehluko phakathi kweNdodana yomuntu kanye nabantu abajwayelekile. Bonke abantu abakhohlakele baphila esonweni, kanti noma ubani uma ebona isono, abanawo umuzwa othile ngaso; bonke bayafana, njengengulube ehlala odakeni engazizwa ingakhululekile, noma ingcolile—idla kahle, ilale kamnandi. Uma umuntu engahlanza isibaya sezingulube, ingulube ngeke isanethezeka, futhi ngeke ihlale ihlanzekile. Kungakapheli isikhathi, iyophindela futhi iyozigingqa odakeni, inethezeke ngokupheleleyo, ngokuba iyisidalwa esingcolile. Uma abantu bebona izingulube, babona ukuthi zingcolile, uma uyigeza, ingulube ayizizwa ingcono—yingakho engekho umuntu ogcina ingulube endlini yakhe. Indlela abantu ababona ngayo izingulube iyohlala njalo ihlukile kune ndlela izingulube ezizibona ngayo, ngoba abantu nezingulube abasibo abohlobo olufanayo. Futhi ngenxa yokuthi ubuntu beNdodana yomuntu abufani nobabantu abakhohlakele, ubuntu bukaNkulunkulu kuphela obungamela ukubona ngendlela kaNkulunkulu, futhi kume endaweni yokuphakama kukaNkulunkulu ukubona isintu, ukubona zonke izinto.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 74)

Lapho uNkulunkulu eba yinyama futhi ehlala phakathi kwesintu, yikuphi lokhu kuhlupheka akuzwayo enyameni? Ingabe ukhona oqonda ngempela? Abanye abantu bathi uNkulunkulu uhlupheka kakhulu, noma enguNkulunkulu uqobo Lwakhe, abantu abaqondi ingqikithi Yakhe futhi bamthathisa okomuntu njalo, lokhu okumezwa azizwe ecasukile futhi oniwe—bathi ukuhlupheka kukaNkulunkulu kukhulu. Abanye abantu bathi uNkulunkulu umsulwa futhi akanasono, kodwa Yena uhlupheka ngokufana kanye nesintu futhi uhlupheka ngokukhashelwa, ukuhletshwa, ukujivazwa kanye nesintu; bathi futhi wabekezelela ukungaqondwa kanye nokungalalelwa abalandeli Bakhe—ukuhlupheka kukaNkulunkulu kungelinganiswe. Kubonakala sengathi animqondi ngempela uNkulunkulu. Eqinisweni, lokhu kuhlupheka enikhuluma ngakho akukubali ukuhlupheka kwangempela kukaNkulunkulu, ngokuba kukhona ukuhlupheka okudlula lokhu. Pho-ke, ikuphi ukuhlupheka kweqiniso kukaNkulunkulu? Ikuphi ukuhlupheka ngokweqiniso kobuntu bukaNkulunkulu enyameni? KuNkulunkulu, ukungamqondi kwesintu nokungamboni njengoNkulunkulu akakubali njengenhlupheko. Nokho, abantu bajwayele ukuzwa sengathi kungenzeka uNkulunkulu wahlupheka ukungabi nobulungiswa obukhulu, ngesikhathi uNkulunkulu esenyameni angeke abonise ubuyena Bakhe esintwini futhi ngeke ababonise ubukhulu Bakhe, futhi uNkulunkulu usitheza ngokuthobekileyo inyama engabalulekile, lokho kwakuhlukumeza kuYena. Abantu bakuthathela enhliziyweni lokhu abakuqondayo nalokho abakubonayo okokuhlupheka kukaNkulunkulu, bese bephoqelela zonke izinhlobo zokudabuka kuNkulunkulu futhi isikhathi esiningi baze balethe nendumiso encanyana yakho. Eqinisweni, ukhona umehluko, kukhona igebe phakathi kwalokhu abantu abakuqonda njengokuhlupheka kukaNkulunkulu kanye nalokhu akuzwa ngempela. Nginitshela iqiniso—kuNkulunkulu, noma ngabe uMoya kaNkulunkulu noma ubuntu bukaNkulunkulu enyameni, lokho kuhlupheka akusikho ukuhlupheka kweqiniso. Kanti yini lena uNkulunkulu ayihlupheka ngempela? Ake sikhulume ngokuhlupheka kukaNkulunkulu kuphela sikususela ekubukeni ngendlela kaNkulunkulu osesimweni somuntu.

Lapho uNkulunkulu eba yinyama, ephenduka umuntu ophakathi nendawo, ojwayelekile, ohlala nabantu phakathi kwesintu, akaziboni futhi akazizwa yini izindlela zabantu, imithetho kanye nefilosofi yokuphila? Ingabe Yena uzizwa kanjani ngalezi zindlela nemithetho yokuphila? Ingabe uyenyanya enhliziyweni Yakhe? Iziphi izindlela nemithetho yesintu yokuphila? Iziphi izimiso abagxile kuzo? Imuphi umsuka wazo? Izindlela, imithetho kanye nokunye kwesintu kokuphila—konke lokhu kwenziwe kususelwa emqondweni, olwazini kanye nomgomo wokuphila kaSathane. Abantu abaphila ngaphansi kwalezi zinhlobo zemithetho abanabo ubuntu, abanalo iqiniso—bonke behlula iqiniso, futhi banobutha kuNkulunkulu. Uma sibheka ingqikithi kaNkulunkulu kuphambene nalokhu okungukucabanga, ulwazi kanye nomgomo wokuphila kaSathane. Ingqikithi Yakhe igcwele ukulunga, iqiniso, ubungcwele, kanye nobukhona bezinto ezinhle. UNkulunkulu, enale ngqikithi futhi ephila phakathi kwesintu—ingabe uzwani enhliziyweni Yakhe? Ingabe akugcwele yini ubuhlungu? Inhliziyo Yakhe isebuhlungwini, futhi lokhu ubuhlungu obungeke baqondwa noma babonwa ngumuntu. Ngoba yonke into abhekana, ahlangabezane, ayizwayo, ayibonayo kanye nadlula kuyo Yena, inkohlakalo yomuntu kuphela, ububi, kanye nokuhlubuka kwabo abamelene neqiniso. Konke lokhu okuvela kubantu kungumsuka wokuhlupheka Kwakhe. Lokho kusho ukuthi, ngokuba ingqikithi Yakhe ayifani neyabantu abakhohlakele, ukukhohlakala kwabantu kuba umsuka wokuhlupheka Kwakhe okukhulu. Uma uNkulunkulu ethatha isimo senyama, ingabe Yena uyakwazi yini ukuthola umuntu onolimi olufana noLwakhe? Lokhu angeke kutholakale phakathi kwesintu. Akekho ongatholakala ongakhuluma, ongaxoxisana noNkulunkulu—ungathi uhlobo luni lo muzwa uNkulunkulu analo? Izinto abantu abakhuluma ngazo, ukuthi bayazithanda, abazifunayo, nabazilangazelelayo, kuyisono, nokujwayela ububi. Uma uNkulunkulu ebhekana nakho konke lokhu, akufani yini nomsebenzi enhliziyweni Yakhe? Ebhekene nazo zonke lezi zinto, angaba nayo yini injabulo enhliziyweni Yakhe? Angakuthola yini ukududuzeka? Labo abaphila Naye ngabantu abagcwele ukuhlubuka kanye nobubi—kungenzeka kanjani ukuthi inhliziyo Yakhe ingahlupheki? Ingabe kungakanani lokhu kuhlupheka, futhi ubani onendaba nakho? Ubani oqaphelayo? Ubani ongakubonga? Abantu abangenandlela yokuqonda inhliziyo kaNkulunkulu. Ukuhlupheka Kwakhe into abantu abangakwazi ukuyazisa, futhi ukubanda nokungabi namizwa kwabantu kwenza ukuhlupheka Kwakhe kujule kakhulu.

Kukhona abanye abantu abangazwelana nosizi lukaKristu ngoba kukhona ivesi eBhayibhelini elithi: “Izimpungushe zinemigodi, nezinyoni zinezidleke; kodwa iNdodana yomuntu ayinayo indawo yokubeka ikhanda Layo.” Ngesikhathi abantu bekuzwa lokhu, bakufaka ezinhliziyweni zabo futhi base beyakholwa ukuthi lokhu ukuhlupheka okukhulu uNkulunkulu akubekezelela, futhi ukuhlupheka okukhulu uKristu akubekezelela. Manje, uma sikubheka ngokwamaqiniso, ileso simo yini? UNkulunkulu akakholwa ukuthi lobu bunzima ukuhlupheka. Yena akakaze akhale ngokungabikho bokulungiswa ngenxa yobunzima benyama, Yena akakaze enze ukuba abantu bamkhokhele noma bamvuze noma ngani. Nokho, ngesikhathi ebona zonke izinto zesintu, izimpilo ezikhohlakele kanye nobubi babantu abakhohlakele, uma ebona ukuthi isintu sibanjwe uSathane futhi saboshwa uSathane futhi angeke siphunyuke, ukuthi abantu abaphila esonweni abazi ukuthi liyini iqiniso—Yena akakwazi ukumela zonke lezi zono. Ukwenyanya Kwakhe abantu kwenyukela usuku ngosuku, kodwa kwakumele akubekezelele konke lokhu. Lokhu ukuhlupheka kukaNkulunkulu okukhulu. UNkulunkulu akakwazi ukubonisa ngisho izwi lenhliziyo Yakhe noma imizwa Yakhe phakathi kwabalandeli Bakhe, futhi akekho phakathi kwabalandeli Bakhe ongaqonda ngeqiniso ukuhlupheka Kwakhe. Akekho nozamayo ukuqonda noma ukududuza inhliziyo Yakhe—inhliziyo Yakhe ibekezelela lobu buhlungu nsuku zonke, minyaka yonke, ngezikhathi zonke. Nibonani kukho konke lokhu? UNkulunkulu akadingi lutho kubantu ukushintshanisa nalokhu akunikelile, kodwa kungenxa yobunjalo Bakhe, angeke akwazi ukumela ububi besintu, inkohlakalo, kanye nesono, kodwa uzwa ukunyanya nenzondo enkulu, okuholela inhliziyo nenyama kaNkulunkulu ekubekezeleleni ukuhlupheka okungapheli. Niyakubona konke lokhu na? Kungenzeka, akukho namunye wenu ongabona lokhu, ngokuba akukho namunye wenu ongaqonda uNkulunkulu. Ngokuhamba kwesikhathi ningazizwela khona nina kancane kancane.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 75)

UJesu Usuthisa Izinkulungwane Eziyisihlanu

UJohane 6:8-13 Omunye wabafundi Bakhe, u-Andreya, umfowabo kaSimoni Petru, wathi Kuye, Kukhona insizwa lapha, enezinkwa zebhali eziyisihlanu, kanye nezinhlanzi ezincane ezimbili: kodwa ziyini lezi kwabaningi kangaka na? UJesu waye sethi, Bahlaliseni phansi abantu. Manje kwakunotshani obuningi kuleyo ndawo. Ngakho abantu bahlala phansi, ngokwenani cishe izinkulungwaneni eziyisihlanu. UJesu wase ethatha izinkwa; esebongile, wazabela abafundi bakhe, nabafundi bazabela labo ababehlezi phansi; kanjalo futhi nezinhlanzi njengokufisa kwabo. Kuthe ngenkathi sebesuthi, wathi kubafundi Bakhe, Buthani imvuthuluka esele, kuze kungachitheki lutho. Ngakho bazibuthela ndawonye, futhi zagcwala obhasikidi abayishumi nambili ngemvuthuluka yezinkwa eziyisihlanu zebhali, eyayisele phezu kwalokho ababekudlile.

Inhloboni yomcabango othi “izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili”? Bangaki abantu abangasuthiswa izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili? Uma nilinganisa ngokulangazelela ukudla komuntu oyedwa ngokujwayelekile, kungalingana abantu ababili. Nokho, kulotshiwe kulesi siqephu ukuthi izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili zasuthisa abantu abangaki? Kulotshiwe kulo mbhalo ngale ndlela: “Manje kwakunotshani obuningi kuleyo ndawo. Ngakho abantu bahlala phansi, ngokwenani cishe elisezinkulungwaneni eziyisihlanu.” Uma kuqhathaniswa nezinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili, ingabe izinkulungwane eziyisihlanu ziyisibalo esikhulu? Ngokomcabango womuntu, ukwahlukanisa izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili phakathi kwabantu abayizinkulungwane eziyisihlanu akunakwenzeka, ngoba umehluko phakathi kwakho mukhulu kakhulu. Noma bekungathiwa wonke umuntu wayeluma kanye kancane, kwakungeke kwabanela abantu abayizinkulungwane eziyisihlanu. Kodwa lapha, iNkosi uJesu yenza isimangaliso—Yona ayibavumelanga kuphela abantu abayizinkulungwane eziyisihlanu ukuba badle basuthe, kodwa kwaba nangaphezulu. Umbhalo uthi: “Kuthe ngenkathi sebesuthi, wathi kubafundi Bakhe, Buthani imvuthuluka esele, kuze kungachitheki lutho. Ngakho bayibuthela ndawonye, futhi yagcwala obhasikidi abayishumi nambili ngemvuthuluka yezinkwa eziyisihlanu zebhali, eyayisele phezu kwalokho abebakudlile.” Lesi simangaliso savumela abantu ukuba babone ubunjalo kanye nezinga leNkosi uJesu, sabavumela futhi ukuba babone ukuthi akukho okungenzeki kuNkulunkulu—babona iqiniso nokuba namandla onke kukaNkulunkulu. Izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili zanela ukusuthisa izinkulungwane eziyisihlanu. Kodwa uma kwakungekho kudla ngabe uNkulunkulu wayezokwazi yini ukusuthisa izinkulungwane eziyisihlanu? Kunjalo, Yena wayezokwazi! Lesi kwakuyisimangaliso, ngakho ngokungagwemeki, abantu bezwa ukuthi lokhu akuqondisiseki futhi bezwa ukuthi akukholakali futhi kuyimfihlakalo, kodwa kuNkulunkulu, ukwenza lokhu kwakuyinto engelutho. Njengoba lokhu kwakuyinto ejwayelekile kuNkulunkulu, kungani lokhu kutonyuliwe ngenxa yokuhumusha? Ngoba lokhu okufihleke ngemuva kwalesi simangaliso kuqukethe intando yeNkosi uJesu, engakaze itholwe isintu.

Okokuqala, ake sizame ukuqonda ukuthi uhlobo luni lwabantu laba abayizinkulungwane eziyisihlanu. Ingabe babengabalandeli beNkosi uJesu? Emibhalweni, siyazi ukuthi kwakungesibo abalandeli Bayo. Ingabe babazi ukuthi iNkosi uJesu ingubani? Babengazi ngempela! Okungenani, babengazi ukuthi umuntu omi phambi kwabo kwakunguKristu, noma kungenzeka ukuthi abanye abantu bebazi igama Lakhe kuphela, futhi ukwazi into noma babezwile ngezinto owayezenzile. Babenelukuluku nje ngeNkosi uJesu ngenxa yezindaba, kodwa wawungeke uthi babemlandela, ingasaphathwa eyokumqonda. Ngesikhathi iNkosi uJesu ibona laba bantu abayizinkulungwane eziyisihlanu, babelambile, becabanga kuphela ukuba basuthiswe, ngakho kwakuyile ngqikithi eyenza ukuba iNkosi uJesu yanelise ukufisa kwabo. Ngesikhathi yenelisa izifiso zabo, kwakunani enhliziyweni Yayo? Yona yayibabheka kanjani laba bantu ababefuna ukusuthiswa kuphela? Ngalesi sikhathi imicabango yeNkosi uJesu kanye nendlela eyayibabheka ngayo yayihamabisana nesimo kanye nobunjalo Bayo. Ibhekane nalaba bantu abayizinkulungwane eziyisihlanu abalambile futhi abafuna kuphela ukusuthiswa, Yona ibhekene nalaba bantu abanelukuluku kanye nethemba Ngayo, iNkosi uJesu yacabanga ukusebenzisa lesi simangaliso ukunikeza umusa phezu kwabo. Nokho, ayibanga namathemba aphezulu okuthi bazophenduka abalandeli Bayo, ngoba yayazi ukuthi babezifunela ukungena ebumnandini nokuthi badle basuthe, ngakho yenza okwedlulele ngalokho eyayinakho lapho, yasebenzisa izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili ukusuthisa abantu abayizinkulungwane eziyisihlanu. Yavula amehlo alaba bantu ababejabulela ubumnandi, ababefuna ukubona izimangaliso, futhi bazibonela ngamehlo abo izinto ezazingafezwa ubuntu bukaNkulunkulu. Noma-ke iNkosi uJesu yasebenzisa into ephathekayo ukwanelisa ilukuluku labo, yabe yazi enhliziyweni Yayo ukuthi laba bantu abayizinkulungwane eziyisihlanu babezifunela ukuba nesidlo esimnandi, ngakho ayishongo lutho futhi ayibashumayezanga—yavele yabavumela ukuba babone isimangaliso senzeka. Yayingeke ikwazi neze ukubaphatha ngendlela efanayo nalena eyayiphatha ngayo abafundi Bayo ababemlandela ngeqiniso, kodwa enhliziyweni kaNkulunkulu, zonke izidalwa zazingaphansi kokubusa Kwakhe, futhi Yayizovumela zonke izidalwa ezisemehlweni Ayo ukuba zithokozele umusa kaNkulunkulu uma kunesidingo. Noma-ke laba bantu babengamazi ukuthi Ungubani noma Bayiqonde noma babe nendlela Abayibuka ngayo, noma babe nokubonga Kuyo emva kokudla izinkwa nezinhlanzi, lokhu akusiyo into uNkulunkulu owayengayenza udaba—Wanikeza laba bantu ithuba elimangalisayo ukuba bathokozele umusa kaNkulunkulu. Abanye bathi uNkulunkulu unezimiso kulokhu akwenzayo, Yena akabi umlindi noma avikele abangakholwa, futhi Yena akabavumeli ukuba bathokozele umusa Wakhe. Ingabe kunjalo ngempela? Emehlweni kaNkulunkulu, inqobo nje beyizidalwa eziphilayo ezidalwe Nguye; uzobelapha, abahlelele, futhi ababuse ngezindlela ezahlukene. Lena yimicabango kanye nendlela uNkulunkulu abuka ngayo izinto zonke.

Nakuba abantu abayizinkulungwane eziyisihlanu abadla izinkwa nezinhlanzi abahlelanga ukulandela iNkosi uJesu, akaqinisanga isandla kubo; emva kokuba sebedle basutha, ingabe niyazi ukuthi yenzani iNkosi uJesu? Ingabe yabashumayeza? Yaya kuphi emva kokwenza lokhu? Umbhalo awukubhalanga ukuthi iNkosi uJesu kukhona eyakusho kubo; emva kokuba isiqedile isimangaliso Sayo, Yahamba ngokunyomuka. Ingabe kukhona yini akudinga kulaba bantu? Ingabe yaba khona yini inzondo? Kwakungekho lutho kwalokhu—Ayibange isafuna ukucabanga ngalaba bantu abangayilandelanga, futhi ngalesi sikhathi inhliziyo Yayo yayisebuhlungwini. Ngokuba Yayisibonile ukonakala kwesintu futhi yayisikuzwile ukudelwa ngabantu, futhi ngesikhathi ibabona laba bantu noma yayinabo, ukungaboni kwabantu kanye nokungazi kwenza yaba nosizi kakhulu futhi kwashiya inhliziyo Yakhe isezinhlungwini, ngakho Yafuna ukubashiya laba bantu masinyane. Inkosi ayibanga nalutho eludinga kubo enhliziyweni Yayo, ayifunanga ukucabanga ngabo, ayifunanga ukusebenzisa amandla Ayo ngabo, futhi yabe yazi ukuthi ngeke bayilandele—ngaphezu kwakho konke lokhu, indlela Yona eyayibabuka ngayo yayicacile. Yayifuna ukubaphatha kahle, ukubahlinzekela, ukubondla. Ngalesi sizathu sokuthi iNkosi uJesu yayingubuntu bukaNkulunkulu, Yena waveza ngokwemvelo ingqikithi kaNkulunkulu futhi yabaphatha ngomusa laba bantu. Yabaphatha ngomusa ngenhliziyo enesihawu nokubekezelelana. Noma ngabe laba bantu bayibona kanjani iNkosi uJesu, noma ngabe uhlobo luni lwemiphumela olwaluzoba khona, Yavele yaphatha zonke izidalwa ngokwesimo Sayo njengeNkosi yendalo yonke. Lokhu eyakwembula kwakungenakho okwahlukile, isimo sikaNkulunkulu, kanye nalokhu anakho nayikho. Ngakho iNkosi uJesu yenza into ngokuthula, emva kwalokhu yahamba ngokuthula—iyiphi ingxenye yesimo sikaNkulunkulu lena? Ningasho yini ukuthi lona umusa nothando kaNkulunkulu? Ningasho yini ukuthi uNkulunkulu uzifunela okwakhe? Ingabe umuntu ojwayelekile angakwenza lokhu? Angeke ngempela! Empeleni, kwakungobani laba bantu abayizinkulungwane eziyisihlanu abasuthiswa iNkosi uJesu ngezinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili? Ningasho yini ukuthi laba bantu babehambisana Naye? Ningasho yini ukuthi bonke babenobutha kuNkulunkulu? Kungashiwo ngesiqiniseko ukuthi babengenabutha neNkosi, kodwa ingqikithi yabo yayinobutha noNkulunkulu. Kodwa wabaphatha kanjani uNkulunkulu laba bantu? Yena wasebenzisa indlela ukuze adambise ubutha babantu kuNkulunkulu—le ndlela ibizwa ngokuthi “umusa.” Okungukuthi, noma ngabe iNkosi yababona njengezoni, nokho emehlweni kaNkulunkulu bayindalo, ngakho yaziphatha ngomusa lezi zoni. Lokhu kungukubekezelela kukaNkulunkulu, futhi lokhu kubekezelela kunqunywa ubunguye nobunjalo bukaNkulunkulu. Ngakho, lokhu into engeke yenziwe umuntu odalwe nguNkulunkulu—uNkulunkulu kuphela ongenza lokhu.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 76)

Uma usukwazi ngempela ukwazisa imicabango kaNkulunkulu kanye nendlela uNkulunkulu abheka ngayo isintu, uma ungaqonda ngempela imizwa nokukhathalela kukaNkulunkulu isidalwa ngasinye, uyokwazi ukuqonda ukuzinikela kanye nothando aluchitha ngomunntu ngamunye wabantu abadalwe uMdali. Uma lokhu kwenzeka, uzosebenzisa amagama amabili ukuchaza uthando lukaNkulunkulu—imaphi lawomagama? Abanye bathi “ongenabugovu,” abanye abantu bathi “unobuntu.” Kulamagama amabili, “unobuntu” igama elingafanele ukuchaza uthando lukaNkulunkulu. Leli igama elisetshenziswa ngabantu ukuchaza umuntu onemicabango nemizwa evulelekile. Ngiyalinyanya leli gama, ngoba libhekise ekukhipheni incazelo ngokungahleleki, ngokubandlulula, ngokunganaki izimiso. Kuyinkulumo eqhutshwa imizwa yabantu abayiziwula futhi abadidekile. Uma leli gama lisetshenziswa ukuchaza uthando lukaNkulunkulu, ngokungegwemeke kukhona umqondo onokuhlambalaza. Nginamagama amabili achaza uthando lukaNkulunkulu ngeqiniso—imaphi lamagama? Elokuqala elithi “mkhulukazi.” Kungabe leli gama liyakhumbuzana kakhulu? Elesibili elithi “ubanzi.” Kukhona incazelo yangempela kulamagama amabili engiwasebenzisayo ukuchaza uthando lukaNkulunkulu. Athathwe ngokoqobo, “mkhulukazi” lichaza umthamo noma amandla okuqukethe into, kodwa akusho lutho ukuthi into ingakanani—into abantu abangakwazi ukuyithinta nokuyibona. Lokhu kungenxa yokuthi ikhona, akusiyona into esuselwayo, futhi inika abantu umuzwa wokuthi icophelele futhi iyaphatheka. Akusho lutho ukuthi uyibuka ngasohlangothini oluyisicaba noma olunxantathu; awudingi ukucabanga ngobukhona bayo, ngokuba kuyinto ekhona ngempela. Noma-ke usebenzisa “umkhulukazi” ukuchaza uthando lukaNkulunkulu uyezwa ukuthi linikeza uthando Lwakhe inani, nokho, linikeza umuzwa wokungalinganiseki futhi. Ngithi uthando lukaNkulunkulu lunganikwa inani ngoba uthando Lwakhe akusilo uhlobo olungenanhlangano, futhi aluphethuki kunoma iyiphi into yakudala. Okunalokho, luyinto okuhlephulelwana ngayo ezintweni zonke ezibuswa nguNkulunkulu, futhi luyinto ethokozelwa indalo yonke ngokwamazinga ahlukene kanye nangezindlela ezahlukene. Noma-ke abantu bengaluboni noma baluthinte, lolu thando luletha ukugcinwa kanye nempilo ezintweni zonke njengokuba lwembulwa kancane kancane ezimpilweni zabo, futhi babala futhi bafakazele uthando lukaNkulunkulu abaluthokozela yonke imizuzu. Ngithi uthando lukaNkulunkulu alulinganiseki ngoba imfihlakalo kaNkulunkulu ihlinzeka futhi yondla zonke izinto, lokho kunzima kubantu ukuba bakuqonde, kanjalo nemicabango kaNkulunkulu yezinto zonke, ikakhulukazi lezo zesintu. Lokhu kusho ukuthi, akekho owazi igazi nezinyembezi zoMdali azichithele isintu. Akekho ongabamba, akekho ongaqonda ukujula noma ukuphakama kothando loMdali analo ngesintu, esidalwe izandla Zakhe. Ukuchaza uthando lukaNkulunkulu njengolukhulukazi ukusiza abantu ukuba bazise futhi baqonde ububanzi neqiniso lobukhona Bakhe. Ukuze futhi abantu baqonde ngokujulile incazelo yeqiniso yegama elithi “Mdali,” futhi ukuze abantu bazuze ukuqonda okujulile kwencazelo yeqiniso yesidlaliso esithi “indalo.” Lichaza ukuthini igama elithi “ububanzi”? Lisetshenziselwa ulwandle noma umkhathi, njengokuthi umkhathi obanzi, noma ulwandle olubanzi. Ububanzi kanye nokujula kakhulu komkhathi kungaphezu kokuqonda komuntu, futhi into ethumba imicabango yomuntu, ngendlela yokuthi igcwale ukuncoma. Imfihlakalo nenjula yalo kuyabonakala kodwa akuthinteki. Uma ucabanga ngolwandle, ucabanga ngobubanzi balo—lubonakala lungenamkhawulo, futhi uyayizwa imfihlakalo yalo kanye nokusingatha kwalo. Yingakho ngisebenzise igama “ububanzi” ukuchaza uthando lukaNkulunkulu. Ukusiza abantu ukuba bezwe ukuthi kuyigugu kangakanani, ukuzwa injula yobuhle bothando Lwakhe, kanye nokuthi amandla othando Lwakhe awanamkhawulo futhi lunzulu. Ukubasiza bezwe ubungcwele bothando Lwakhe, kanye nesithunzi nokungakhubekisani kukaNkulunkulu okuvezwa ngothando Lwakhe. Manje niyacabanga ukuthi “ububanzi” buyigama elifanele ukuchaza uthando lukaNkulunkulu? Ingabe uthando lukaNkulunkulu lungavumelana nala magama amabili, “ubukhulukazi” kanye “nobubanzi”? Nakanjani! Ngokolimi lwabantu, yila magama amabili kuphela afanele, futhi asondelene nokuchaza uthando lukaNkulunkulu. Anicabangi kanjalo? Uma bengingathi chazani uthando lukaNkulunkulu, ningawasebenzisa la magama amabili? Cishe angeke, ngoba ukuqonda nokwazisa kwenu uthando lukaNkulunkulu kunomkhawulo ngendlela yokubuka eyisicaba, futhi alukanyukeli ebudeni bendawo enhlangothi—ntathu. Ngakho uma bengingathi chazani uthando lukaNkulunkulu, benizozwa ukuthi neswele amazwi; futhi nize nehleke ukukhuluma. Amagama amabili engikhulume ngawo namuhla angabanzima kini ukuba niwaqonde, noma nje nivele ningavumi, lokhu kungasho ukuthi ukwazisa nokuqonda kwenu uthando lukaNkulunkulu kunokuzenzisa futhi kuphakathi komngcingo. Ngishilo ngaphambili ukuthi uNkulunkulu akanamhobholo—uyalikhumbula igama ukungabi namhobholo. Kungashiwo yini ukuthi uthando lukaNkulunkulu lungachazwa kuphela ngokungabi namhobholo? Lokhu akumngcingo kakhulu? Kumele nicabange ngalolu daba kakhulu kube khona enikuzuzayo kulo.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 77)

Ukuvuka KukaLazaru Kukhazimulisa UNkulunkulu

UJohane 11:43-44 Futhi lapho esekhulumile, wamemeza ngelizwi elikhulu, Lazaru, phuma. Futhi loyo owayefile waphuma, eboshwe izandla nezinyawo ngezindwangu zasethuneni: futhi ubuso bakhe buboshwe ngendwangu. UJesu wathi kubo, Mthukululeni, bese nimyeka ahambe.

Nicabangani emva kokufunda lesi siqephu? Ukubaluleka kwalesi simangaliso esenziwa iNkosi uJesu kwabe kukukhulu kakhulu kunaleso esidlule ngoba asikho isimanga esimangazayo ngaphezu kokubuyisa indoda efile ethuneni. Ukwenza kweNkosi uJesu into enje kwakubalulekile kakhulu ngaleyo nkathi. Ngokuba uNkulunkulu wayesephenduke inyama, abantu babengaboni kuphela ukuvela kwakhe enyameni, uhlangothi Lwakhe oluphathekayo, kanye nohlangothi Lwakhe olunganakiwe. Noma abantu babona baqonda ubunjalo Bakhe noma amandla eyayibonakala inawo Yona, akekho owabe azi ukuthi iNkosi uJesu ivelaphi, kwakungubani ingqikithi Yayo yeqiniso, nokuthi yikuphi futhi okunye eyayingakwenza. Konke lokhu kwakungaziwa isintu. Abantu abaningi bafuna ubufakazi balokhu, nokwazi iqiniso. Kukhona yini uNkulunkulu owayengakwenza ukuveza ubufakazi ngobuyena Bakhe? KuNkulunkulu, lokhu kwakungumoya ohelezayo—kwakuwubala. Yena wayengenza into noma kuphi, noma ngasiphi isikhathi ukufakaza ngobuyena nangobunjalo Bakhe, kodwa uNkulunkulu wakwenza konke lokhu ngohlelo, futhi ngokulandelana. Akazenzanga izinto ngokokucwasa; wabheka isikhathi esifanele, kanye nethuba elilungile ukwenza into ebalulekile ukuba ibonwe isintu. Lokhu kufakazela igunya Lakhe kanye nobunjalo Bakhe. Ngakho-ke, ingabe ukuvuka kukaLazaru kufakazela ubunjalo beNkosi uJesu? Ake sibheke lesi siqephu sombhalo: “Futhi lapho esekhulumile, wamemeza ngelizwi elikhulu, Lazaru, phuma. Futhi lowo owayefile waphuma.” Ngesikhathi iNkosi uJesu ikwenza lokhu, Yona yasho into eyodwa: “Lazaru, phuma.” ULazaru wabe esephuma ethuneni lakhe—lokhu kwafezeka ngenxa yomusho owodwa owashiwo iNkosi. Ngalesi sikhathi, iNkosi ayibekanga i-altare, futhi ayenzanga ezinye izenzo, Yona yavele yasho into eyodwa. Lokhu kungabizwa ngesimangaliso noma ngomyalelo? Noma kwakuwuhlobo lo buthakathi? Uma ukukha ngaphezulu, kubukeka sengathi kumele kubizwe ngesimangaliso, futhi uma ukubheka ngendlela ephucuzekile, kunjalo, ungakubiza ngesimangaliso. Nokho, angeke ngempela kubizwe ngomlingo wokubuyisa umphefumulo kwabafileyo, futhi angeke ngempela ukubize ngobuthakathi. Kulungile ukusho ukuthi, lokhu kwakuyisimangaliso segunya loMdali. Leli igunya, kanye nekhono likaNkulunkulu. UNkulunkulu unegunya lokuthi umuntu afe, umphefumulo wakhe ushiye umzimba wakhe bese ubuyela eHayidesi, noma kuphi lapho okumele uye khona. Uma umuntu efa, nalapho abaya khona emva kokufa—lokhu kunqunywa nguNkulunkulu. Angakwenza lokhu noma ngasiphi isikhathi noma kuphi. Yena akacindezelwa ngabantu, izehlakalo, izinto, isikhala, noma indawo. Uma Yena efuna ukukwenza, uzokwenza, ngoba zonke izinto nokuphilayo kungaphansi kokubusa Kwakhe, futhi zonke izinto ziyanda, ziphile futhi zife ngezwi Lakhe negunya Lakhe. Angavusa umuntu ofile—lokhu futhi yinto angayenza noma nini, noma kuphi. Lokhu yigunya okunguMdali kuphela analo.

Uma iNkosi uJesu kukhona ekwenzayo okufana nokubuyisa uLazaru ekufeni, injongo Yayo kwabe kuwukunika ubufakazi kubantu nakuSathane ukuze babone, futhi yenze abantu noSathane bazi ukuthi izinto zonke zesintu, ukuphila nokufa kwesintu kunqunywa nguNkulunkulu, nokuthi noma yayikade ithathe isimo senyama, njengokwemihla, ihlala ibusa izwe lenyama elibonakalayo kanye nezwe lakwamoya abantu abangeke balibone. Lokhu kwabe kungokokubonisa abantu noSathane ukuthi izinto zonke zesintu azikho phansi kombuso kaSathane. Lokhu kwakungukwembulwa nokubonakaliswa kwegunya likaNkulunkulu, futhi kwakuyindlela kaNkulunkulu yokuthumela umyalezo kuzo zonke izinto ukuthi ukufa nokuphila kusezandleni zikaNkulunkulu. Ukuvusa kweNkosi uJesu uLazaru—le ndlela yokwenza izinto kwakungenye yendlela yoMdali yokufundisa nokuqondisa isintu. Kwakuyisenzo esiqinile asebenzisa ngayo ikhono kanye negunya Lakhe ukuqondisa isintu, kanye nokuhlinzeka abantu. Kwakuyindlela ngaphandle kwamazwi ukuba uMdali avumele isintu sibone iqiniso Lakhe libusa ezintweni zonke. Kwakuyindlela Yakhe yokutshela isintu ngezenzo eziphathekayo, ukuthi ayikho insindiso ngaphandle Kwakhe. Lolu hlobo lokuthula lusho ukuthi ukuqondisa Kwakhe isintu kumi kuze kube phakade—akunakusuka, futhi kwaletha enhliziyweni yomuntu ukwethuka kanye nokukhanyiseleka okungayikuphela. Ukuvuka kukaLazaru kwakhazimulisa uNkulunkulu—lokhu kunomthelela ojulile kubo bonke abangabalandeli bakaNkulunkulu. Igxilisa wonke umuntu oqonda ngokujulile lesi sehlakako ukuqonda, umbono othi nguNkulunkulu kuphela ongayala ukuphila nokufa. Noma uNkulunkulu enalolu hlobo lwegunya, futhi noma wathumela umlayezo ngobukhosi Bakhe phezu kokuphila nokufa kwesintu ngokuvuka kukaLazaru, lokhu kwakungesiwo umsebenzi Wakhe oyiwona wona. UNkulunkulu akayenzi into engenancazelo. Yonke into ayenzayo ibaluleke kakhulu futhi iyitshe eliyigugu elihle ngokwedlulele enqolobaneni yamagugu. Wayengeke enze “ukuphuma komuntu ethuneni” kube yinhloso ephambili noma umgomo noma into okuyiyona yodwa yomsebenzi Wakhe. UNkulunkulu akukho akwenzayo ngaphandle kwencazelo. Okukodwa ukuvuka kukaLazaru kwanele ukubonisa igunya likaNkulunkulu. Kwanele ukufakaza ngobunjalo kweNkosi uJesu. Yingakho iNkosi uJesu ingaluphindanga lolu hlobo lwesimangaliso. UNkulunkulu wenza izinto ngokwezimiso Zakhe. Ngokolimi lwabantu, bekuzothiwa uNkulunkulu uyawuqikelela ngomsebenzi Wakhe obalulekile. Okungukuthi, uma uNkulunkulu enza izinto akaduki enjongweni Yakhe. Yena uyazi ukuthi imuphi umsebenzi afuna ukuwenza kulesi isigaba, lokho afuna ukukufeza, futhi uzosebenza angaphambuki ecebeni Lakhe. Uma umuntu okhohlakele ebe nalolu hlobo lwekhono, ebezocabanga ngezindlela zokuveza ikhono lakhe ukuze abanye bazi ukuthi yena uyingozi kangakanani, ngakho bebezomkhothamela, ukuze abalawule futhi abashwabadele. Lobu ububi obuvela kuSathane—lokhu kubizwa ngenkohlakalo. UNkulunkulu akanaso isimo esinje, futhi akanayo ingqikithi enje. Injongo Yakhe ngokwenza izinto akusikho ukuthi abukwe Yena, kodwa ukuhlinzeka isintu ngesambulo esikhulu kanye nesiqondiso, ngakho abantu babona izibonelo ezimbalwa eBhayibhelini ezifana nalezi. Lokhu akusho ukuthi amakhono eNkosi uJesu ayenomkhawulo, noma akakwazanga ukwenza lolu hlobo lwento. Kusho ukuthi uNkulunkulu wayengafuni ukukwenza, ngoba ukuvuswa kukaLazaru iNkosi uJesu kwaba nomthelela ophathekayo, futhi ngenxa yokuthi umsebenzi obalulekile kaNkulunkulu ethathe isimo senyama kwakungesikho ukwenza izimangaliso, kwakungesikho ukuvusa abantu abafileyo, kodwa kwakungumsebenzi wokuhlengwa kwesintu. Ngakho, umsebenzi omningi owafezwa iNkosi uJesu kwakuwukufundisa abantu, ukubahlinzeka, ukubasiza, kanye nezinto ezinjengokuvusa uLazaru ezingezincane enkonzweni eyenziwa iNkosi uJesu. Nangaphezulu, naningasho ukuthi “ukubukisa” akusiyo ingxenye yobunjalo bukaNkulunkulu, ngakho ukungabonakalisi izimangaliso eziningi kwakungekhona ukuvimbeka ngenhloso, noma kwakungeyiso isizathu semikhawulo yendawo, futhi kwakungesikho ukwesweleka kwekhono.

Ngesikhathi iNkosi uJesu ibuyisa uLazaru kwabafileyo, yasebenzisa umusho owodwa: “Lazaru, phuma.” Ayishongo lutho ngaphandle kwalokhu—kungabe amele ini la mazwi? Amele ukuthi uNkulunkulu angafeza noma yini ngokukhuluma, lokhu kubandakanya nokuvusa umuntu ofile. Ngesikhathi uNkulunkulu edala izinto zonke, ngesikhathi Yena edala izwe, wakwenza ngamazwi—amazwi akhulunywayo, amazwi anegunya, futhi kanjalo zonke izinto zadalwa. Kwafezwa kanjalo. Lo musho owodwa owakhulunywa iNkosi uJesu wawufana namazwi akhulunywa nguNkulunkulu ngesikhathi edala izulu nomhlaba kanye nazo zonke izinto; uphethe igunya likaNkulunkulu ngokulingana, ikhono lo Mdali. Zonke izinto zabunjwa futhi zama ngenxa yamazwi omlomo kaNkulunkulu, futhi ngokufanayo, uLazaru waphuma ethuneni ngenxa yamazwi aphuma emlonyeni weNkosi uJesu. Lokhu kwakuyigunya likaNkulunkulu, libonakalisiwe futhi labonwa ebunkulunkulwini Bakhe basenyameni. Lolu hlobo lwegunya nekhono olukaMdali, neNdodaneni yomuntu okuyiyona eyabonakalisa uMdali. Lokhu ukuqonda okufundiswe isintu nguNkulunkulu ngokuvusa uLazaru kwabafileyo.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 78)

Ukwahlulela KwabaFarisi UJesu

UMarku 3:21-22 Futhi lapho abangani Bakhe bezwa ngakho, baphumela ngaphandle ukuba bambambe: ngokuba bathi, uyahlanya. Nababhali abehla bevela eJerusalema bathi, unoBelzebule, futhi ukhipha amadimoni ngenkosana yodeveli.

Ukukhuza KukaJesu AbaFarisi

UMathewu 12:31-32 Ngalokho ngithi kini, abantu bayakuthethelelwa zonke izono nokuhlambalaza: kodwa ukuhlambalaza uMoya oNgcwele akuyikuthethelelwa. Futhi yiloyo nalowo okhuluma izwi elimelene neNdodana yomuntu, uyakuthethelelwa, kepha loyo okhuluma izwi elimelene noMoya oNgcwele, akayikuthethelelwa, kuleli zwe, ngisho nakwelizayo.

UMathewu 23:13-15 Kodwa maye kinina, babhali nabaFarisi, bazenzisi! ngokuba nivalela abantu umbuso wezulu: ngokuba aningeni nina, nabangenayo niyabahlupha. Maye kinina, babhali nabaFarisi, bazenzisi! ngokuba nidla izindlu zabafelokazi, nangokuzenzisa nenza imikhuleko emide: Ngalokho niyakwamukeliswa ukulahlwa okukhulu. Maye kinina, babhali nabaFarisi, bazenzisi! Ngokuba nihamba ulwandle nomhlaba ukuba nenze iphroselithe elilodwa, futhi lapho senimenzile nimenza abee umntwana wesihogo ngokuphindwe kabili kunani ngokwenu.

Lezi yiziqephu ezimbili ezahlukene ezingaphezulu—ake sibheke eyokuqala: Ukwahlulela KwabaFarisi UJesu.

EBhayibhelini, ukuhlolwa kukaJesu uqobo Lwakhe kanye nemisebenzi Yakhe ngabaFarisi kwakunje: “Bathi, uyahlanya. … UnoBelzebule, futhi ukhipha amadimoni ngenkosana yodeveli wamadimoni” (UMarku 3:21-22). Ukwahlulelwa kweNkosi uJesu ngaBabhali nabaFarisi kwakungesikho ukulingisa noma ukususela emoyeni—kwakuwukuphetha kwabo ngeNkosi uJesu ngalokho abakuzwa nabakubona ngezenzo Zakhe. Noma isiphetho sabo sasibukeka njengeqiniso, esenziwa egameni lobulungiswa futhi savela kubantu njengento ehlolisisiwe, ukuzikhukhumeza abahlulela ngakho iNkosi uJesu kwakunzima nakubo ukuba bakugcine. Umdlandla wokuhlanya kwenzondo yabo ngeNkosi uJesu kwaveza izifiso zabo ezinobudlwembe kanye nobuso babo obubi obunobusathane, kanye nemvelo yabo yokwenqaba uNkulunkulu, enenzondo. Lezi izinto abazisho ekwahluleleni kwabo iNkosi uJesu zaziqhutshwa izifiso zabo ezinobudlwembe, umona, kanye nemvelo yabo yobutha, embi futhi enenzondo ngeqiniso likaNkulunkulu. Abacwaninganga ngomsuka wezenzo zeNkosi uJesu, futhi abacwaninganga ngobunjalo balokhu akushoyo noma akwenza. Kodwa ngobumpumputhe, ukungabekezeli, ukuhlanya kanye nobubi benhloso bamhlasela futhi bajivaza nalokhu Yena owayesekwenzile. Lokhu kwafika ezingeni lapho baze bajivaza uMoya Wakhe ngokungakhethi, okunguMoya Ongcwele, uMoya kaNkulunkulu. Yilokhu ababekusho uma bethi “uyahlanya,” “unoBelzebhule” nokuthi “inkosana yodeveli”. Lokhu kusho ukuthi, bathi uMoya kaNkulunkulu unguBelzebhule kanye nenkosi yodeveli, bachaza umsebenzi wenyama ngokuthi uMoya kaNkulunkulu ogqoke okomsangano. Abahlambalazanga kuphela uMoya kaNkulunkulu njengoBelzebhule kanye nenkosi yamademoni, kodwa bahlulela umsebenzi kaNkulunkulu. Bahlulela futhi bahlambalaza iNkosi uJesu Kristu. Ingqikithi yokunqaba kwabo kanye nokuhlambalaza uNkulunkulu kwawufana ncamashi nobunjalo bukaSathane kanye nenkani kaSathane nokuhlambalaza uNkulunkulu. Abamelanga inkohlakalo kuphela, kodwa nangaphezulu baba umzimba kaSathane. Baba umgudu kaSathane phakathi kwesintu, babehambisana futhi beyizinceku zikaSathane. Ingqikithi yokuhlambalaza kwabo kanye nokululaza iNkosi uJesu Kristu kwakungumzabalazo wabo noNkulunkulu benzela ukuma kwabo, ukuqhudelana kwabo noNkulunkulu, nokulinga kwabo uNkulunkulu okungapheli. Ingqikithi yokumelana kwabo noNkulunkulu kanye nendlela yobutha kuYe, kanye namazwi abo kanye nemicabango yabo ehlambalaza futhi ithukuthelise uMoya kaNkulunkulu. Ngaleyo ndlela, uNkulunkulu wanquma isigwebo esifanele salokhu abakushilo nabakwenzile, futhi wanquma ukuthi izenzo zabo ziyisono sokuhlambalaza kuMoya Ongcwele. Lesi sono asithethelelwa kulo mhlaba nasemhlabeni ozayo, njengalokhu lesi siqephu sombhalo sisho: “Ukuhlambalaza uMoya oNgcwele akuyikuthethelelwa” nokuthi “Lowo okhuluma izwi elimelene noMoya oNgcwele, akayikuthethelelwa, kulo mhlaba nasemhlabeni ozayo.” Namuhla, ake sikhulume ngencazelo yeqiniso ngalamagama avela kuNkulunkulu “akayikuthethelelwa, kulo mhlaba nasemhlabeni ozayo.” Lokhu kusho ukuthi, masikhanyise ngendlela uNkulunkulu afeza ngayo amazwi athi “akayikuthethelelwa, kulo mhlaba nasemhlabeni ozayo.”

Konke esikhulume ngako kuhambisana nesimo sikaNkulunkulu, indlela Yena abheka ngayo abantu, izindaba, kanye nezinto. Ngokwemvelo, iziqephu ezimbili ezingenhla azihlukile. Kukhona yini enikubonile kulezi ziqephu zombhalo? Abanye abantu bathi babona intukuthelo kaNkulunkulu. Abanye abantu bathi babona icala lesi simo sikaNkulunkulu elingakubekezeleli ukona kwesintu kanye nokuthi uma abantu benza into ehlambalazayo kuNkulunkulu, angeke bazuze intethelelo Yakhe. Ngaphandle nje kokuthi abantu babona intukuthelo nokungabekezelelani kukaNkulunkulu iziphambeko zabantu kulezi ziqephu ezimbili, abakayiqondi indlela abuka ngayo isintu. Lezi iziqephu ezimbili ziqukethe inkomba yomqondo kaNkulunkulu weqiniso kanye nendlela enza ngayo kulabo abamhlambalaza futhi abamthukuthelisayo Yena. Lesi siqephu emiBhalweni siphethe incazelo yangempela yomqondo nendlela Yakhe: “Lowo okhuluma izwi elimelene noMoya oNgcwele, akayikuthethelelwa, kulo mhlaba nasemhlabeni ozayo.” Lapho abantu behlambalaza uNkulunkulu, lapho bemthukuthelisa, ukhipha isinqumo, futhi lesi sinqumo siwumphumela okhishwa Nguye. Sichazwa kanje eBhayibhelini: “Ngalokho ngithi kini, abantu bayakuthethelelwa zonke izono nokuhlambalaza: kodwa abantu abahlambalaza uMoya oNgcwele abayikuthethelelwa” (UMathewu 12:31), nokuthi “Kodwa maye kinina, babhali nabaFarisi, bazenzisi!” (UMathewu 23:13) Nokho, kungabe kubhaliwe yini eBhayibhelini ukuthi imiphi imiphumela kuBabhali nabaFarisi, kanye nalabo bantu abathi uyahlanya emva kokuba iNkosi uJesu isho lezi zinto? Kubhaliwe yini ukuthi sikhona isijeziso abasithola? Kunesiqiniseko sokuthi asibanga bikho. Ukuthi lapha “sasingekho” akusho ukuthi asibhalwanga, kodwa empeleni kwakungekho mphumela owawungabonakala ngamehlo enyama. Lokhu “sasingekho” kuchaza udaba oluthile, okungukuthi, isimo sengqondo nezimiso zikaNkulunkulu ekwenzeni izinto ezithile. Impatho kaNkulunkulu kubantu abamhlambalazayo noma abamphikisayo, noma nalabo abakhuluma kabi ngaye—abantu abamhlasela ngenhloso, abamhlebayo, kanye nabamqalekisayo Yena—Yena akabazibi noma angabalaleli. Unomqondo ocacile ngabo. Uyabenyanya laba bantu, futhi uyabehlulela enhliziyweni Yakhe. Uphinde amemezele isiphetho sabo, ukuze abantu bazi ukuthi unesimo sengqondo esicacile ngalabo abamhlambalazayo, ukuze bazi ukuthi uzonqumani ngesiphetho sabo. Nokho, emva kokuba uNkulunkulu esesho lezi zinto, abantu abalibonanga iqiniso lokuthi uNkulunkulu engabhekana kanjani nalabo bantu, futhi abaqondanga izimiso ezihambisana nemiphumela kaNkulunkulu, isinqumo Sakhe ngabo. Lokho kusho ukuthi, abantu angeke babone umqondo othile kanye nezindlela zikaNkulunkulu zokubhekana nabo. Lokhu kumayelana nezimiso zikaNkulunkulu zokwenza izinto, uNkulunkulu usebenzisa amaqiniso abonakalayo ukuze abhekane nokuziphatha kabi kwabanye abantu. Okungukuthi akasimemezeli isono sabo futhi anqume ngomphumela wabo, kodwa usebenzisa amaqiniso abonakalayo ukubavumela ukuba bajeziswe, ukuze bathole isijeziso sabo esibafaneleyo, uma la maqiniso enzeka, inyama yabantu ezwa ubuhlungu besijeziso; kuyikho konke abantu abangakwazi ukukubona ngamehlo abo enyama. Uma kubhekanwa nokuziphatha okubi kwabanye abantu, uNkulunkulu uvele abaqalekise ngamazwi, kodwa futhi ngesikhathi esifanayo, intukuthelo kaNkulunkulu yehlela phezu kwabo, futhi isijeziso abasitholayo kungaba into abantu abangayiboni, kodwa lolu hlobo lo mphumela ungabanzima kakhulu kunomphumela abantu abangawubona wokuthi bajeziswe noma babulawe. Lokhu kungenxa yokuthi esimweni lapho uNkulunkulu unquma ukungalusindisi lolu hlobo lo muntu, ukungabi nesihawu noma ukubabekezelela, ukungabahlinzekeli ngamathuba, umqondo awuthathayo yena ngabo ukubabuyisela eceleni. Kusho ukuthini uku “beka eceleni”? Incazelo yaleli gama ngokwalo ukubeka into kwelinye icala, ukungayinaki. Lapha, uma uNkulunkulu “ebeka umuntu eceleni,” kukhona izincazelo ezimbili ezahlukene: Incazelo yokuqala ukuthi unikezile kulowo muntu ukuphila, lowo muntu yonke into ngaphezu kukaSathane ukubhekana naye. UNkulunkulu akasezukuba nomthwalo futhi ngeke esayiphatha. Noma ngabe lowo muntu uyahlanya, noma uyisilima, futhi noma ngabe usekuphileni noma ekufeni, noma behlela esihogweni ngenxa yokujeziswa kwabo, akunanto okunokuyenza noNkulunkulu. Lokho kuyobe kusho ukuthi isidalwa angeke sibe nobudlelwano noMdali. Incazelo yesibili ukuthi uNkulunkulu unqumile ukuthi Yena qobo Lwakhe ufuna ukwenza okuthile ngalo muntu, ngezandla Zakhe, kungenzeka ukuba uzowusebenzisa umsebenzi walolu hlobo lomuntu, noma uzolusebenzisa lolu hlobo lomuntu njengesiqhathaniso. Kungenzeka ukuba uzoba nendlela ekhethekile ukubhekana nalolu hlobo lomuntu, indlela ekhethekile yokubaphatha—njengoPawuli. Lokhu kuyisimiso kanye nomqondo enhliziyweni kaNkulunkulu ukuthi unquma kanjani ukubhekana nalolu hlobo lo muntu. Ngakho uma abantu benqaba uNkulunkulu, bemhleba futhi bemhlambalaza Yena, futhi bebhebhethekisa ngesimo Sakhe, noma befika emgqeni wokugcina ophansi, imiphumela ayicabangeki. Umphumela onzima ukuthi uNkulunkulu unikela izimpilo zabo kanye nakho konke okwabo kuSathane, kube kanye. Angeke bethethelelwe ingunaphakade. Lokhu kusho ukuthi lo muntu usephenduke ukudla emlonyeni kaSathane, ithoyizi esandleni sakhe, kusukela lapho uNkulunkulu akasenandaba nabo. Ningacabanga nje ukuthi kwakuluhlobo luni losizi ngesikhathi uSathane elinga uJobe? Ngaphansi kwesimo sokuthi uSathane wayengavumelekile ukuthinta impilo kaJobe, uJobe waqhubeka wahlupheka kakhulu. Futhi akunzima kakhulu yini ukucabanga ngokuphanga kukaSathane, umuntu uyakuba ngaphansi kwalowo anikelwe kuye uSathane, ongaphakathi kokubanjwa nguSathane, oselahlekelwe ukunakekelwa nesihawu sikaNkulunkulu, ongasekho ngaphansi kokubuswa uNkulunkulu, osephuciwe ilungelo lokumkhazimulisa Yena, kanye nelungelo lokuba isidalwa ngaphansi kokubusa kukaNkulunkulu, obudlelwano bakhe neNkosi sebunqanyuliwe ngokupheleleyo? Ukuzingelwa kukaJobe nguSathane kwakuyinto eyayingabonwa ngamehlo, kodwa uma uNkulunkulu enikela impilo yomuntu kuSathane, umphumela wakho kuyoba into engeke yacatshangwa muntu. Kufana nomuntu osezaliwe futhi waba njengenkomo, noma imbongolo, noma abanye bethathwa, bangenwe ukungcola, imimoya emibi kanye nokunye. Lokhu kungumphumela, isiphetho sabanye abantu abanikelwe nguNkulunkulu kuSathane. Uma ubuka ngaphandle, kungathi laba bantu abahleka, bahleba, bahlulela, futhi bahlambalaza iNkosi uJesu ababanga nemiphumela ebuhlungu. Nokho, iqiniso ukuthi wayenomqondo wokubhekana nayo yonke into. Angase angalusebenzisi ulimi olucacile ukutshela abantu umphumela wokuthi Yena ubhekana kanjani nalo lonke uhlobo lo muntu. Kwesinye isikhathi akakhulumi kuqonde, kodwa izinto Yena uzenza ngqo. Ukuthi akakhulumi ngakho akusho ukuthi akunamphumela—kungenzeka ukuthi umphumela unzima kakhulu. Ngokubuka, kusengathi uNkulunkulu akakhulumi kubantu abathile ukwambula umqondo Wakhe, eqinisweni, uNkulunkulu akafunanga ukubanaka isikhathi eside. Akasafuni ukuphinda ababone. Ngenxa yezinto abazenzile, inkambo yabo, ngenxa yemvelo yabo nobunjalo babo, uNkulunkulu ufuna banyamalale phambi kwamehlo Akhe, Yena ufuna ukubanikela ngqo kuSathane, ukunikela umoya, umphefumulo kanye nomzimba wabo kuSathane, ukuvumela uSathane ukwenza noma yini ayifunayo. Kuyacaca ukuthi uNkulunkulu ubazonda kangakanani, ubanyanya kangakanani. Uma umuntu ethukuthelisa uNkulunkulu kuze kufike ephuzwini lapho uNkulunkulu engasafuni ukuphinda ababone futhi, ukuthi uyakubadela ngokupheleleyo, kuze kufike ephuzwini lapho uNkulunkulu engasafuni ukubhekana nabo Yena ngqo—uma kufika kulelo phuzu Yena uyakubanikela kuSathane ukuze enze ngokufisa kwakhe, ukuvumela uSathane alawule, aqede, abaphathe noma ngayiphi indlela—lo muntu usephelile ngokupheleleyo. Ilungelo labo lokuba abantu selihoxisiwe unomphela, nelungelo labo njengesidalwa selifike ekugcineni. Akusona yini isijeziso esinzima kakhulu lesi?

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 79)

Amazwi kaJesu Kubafundi Bakhe Emva Kokuvuka Kwakhe

UJohane 20:26-29 Futhi emva futhi kwezinsuku eziyisishiyagalombili, abafundi Bakhe babesendlini, noTomase enabo: uJesu wayesefika, iminyango ivaliwe, futhi wema phakathi kwabo, wabe esethi, Ukuthula makube kini. Khona-ke wathi kuTomase, Letha lapha umunwe wakho, futhi ubone izandla Zami; futhi letha isandla sakho, bese usifaka ohlangothini Lwami: ungabi ongenalo ukholo, kodwa onokholo. UTomase wabe esephendula wathi kuye, NKOSI Yami noNkulunkulu Wami. UJesu wathi kuye, Tomase, ngenxa yokuthi usungibonile, usuyakholwa: Babusisiwe abakholwayo, kodwa bengabonanga.

UJohane 21:16-17 Wabuye wathi kuyena ngokwesibili, Simoni, ndodana kaJona, uyangithanda? Wathi Kuye, Yebo, Nkosi; uyazi ukuthi ngiyakuthana. Wathi kuye, Yondla izimvu Zami. Wathi kuye ngokwesithathu, Simoni, ndodana kaJona, uyangithanda na? UPetru wadabuka ngokuba wayesembuza okwesithathu ukuthi, Uyangithanda na? Futhi wathi Kuye, Nkosi, wazi konke Wena; uyazi ukuthi ngiyakuthanda. uJesu wathi kuye, Yondla izimvu Zami.

Lokhu lezi ziqephu ezikhuluma ngakho ezinye zezinto ezenziwa iNkosi uJesu futhi wazisho kubafundi Bakhe emva kokuvuka. Okokuqala, ake sibheke umehluko phakathi kweNkosi uJesu ngaphambi nangemuva kokuvuka. Ingabe wayesewuJesu ofanayo wezinsuku ezidlule? Umbhalo uqukethe lo musho olandelayo ochaza ngeNkosi uJesu emva kokuvuka “Khona-ke uJesu wayesefika, iminyango ivaliwe, futhi wema phakathi kwabo, wabe esethi, Ukuthula makube kini.” Kuyacaca ukuthi iNkosi uJesu ngaleso sikhathi wayengasekho enyameni, kodwa emzimbeni womoya. Lokhu kwakungenxa yokuthi wayesedlulile emkhawulweni wenyama, ngesikhathi umnyango uvuliwe Yena wabe esakwazi ukufika phakathi kwabo futhi abavumele bembone Yena. Lona ngumehluko omkhulu phakathi kweNkosi uJesu emva kokuvuka kanye neNkosi uJesu ngaphambi kokuvuka. Noma ngabe wawungekho umehluko ngengaphandle lo mzimba womoya wangaleso sikhathi kanye nengaphandle leNkosi uJesu ngaphambili, uJesu ngaleso sikhathi wayesephenduke uJesu owayefana nesihambi kubantu, ngokuba wayesephenduke umzimba womoya emva kokuvuswa kwabafileyo, uma kuqhathaniswa nenyama Yakhe yangaphambili, lo mzimba womoya wawuletha imibuzo futhi udida abantu. Futhi wavula igebe phakathi kukaJesu nabantu, abantu bezwa ezinhliziyweni zabo ukuthi iNkosi uJesu ngaleso sikhathi yayisiphenduke imfihlakalo kakhulu. Lokhu ukuqonda kanye nemizwa ngasohlangothini lwabantu, ngokungazelelwe kwababuyisela emuva enkathini yokukholwa kuNkulunkulu owayengabonakali futhi engathinteki. Ngakho, into yokuqala iNkosi uJesu eyayenza emva kokuvuka Kwayo kwaba ukuvumela wonke umuntu ukuba Bayibone, ukuqinisekisa ukuthi Yona ikhona, nokuqinisekisa ukuvuka Kwayo. Ngaphezu kwalokho, kwabuyisela ubudlelwano nabantu, ubudlelwano ayenabo ngesikhathi esebenza enyameni, futhi wayenguKristu ababengambona futhi bengamthinta. Ngale ndlela, umphumela owodwa ukuthi abantu ababanga nokungabaza ukuthi iNkosi uJesu yayivusiwe ekufeni emva kokubethelwa esiphambanweni, futhi kwakungekho ukungabaza ngomsebenzi weNkosi wokuhlenga isintu. Omunye umphumela ukuthi iqiniso lokuvela kweNkosi uJesu kubantu emva kokuvuka Kwakhe futhi ukuvumela abantu bambone futhi bamthinte kwaqinisekisa isintu ngeNkathi Yomusa. Kusukela ngalesi sikhathi, abantu ababuyelanga enkathini edlule, iNkathi Yomthetho, ngenxa “yokunyamalala” noma “ukuhlubuka,” kodwa baqhubekela phambili, belandela izimfundiso nomsebenzi owenziwa iNkosi uJesu. Ngakho, isigaba esisha emsebenzini ngeNkathi Yomusa yayisivuliwe ngokusemthethweni, abantu ababengaphansi komthetho baphuma emthethweni ngokomthetho kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke, base bengena enkathini entsha, ngokuqala okusha. Kunezincazelo eziphindiwe ngokubonakala kweNkosi uJesu esintwini emva kokuvuka.

Njengoba wayesewumzimba womoya, kwakungenzeka kanjani ukuthi abantu bayithinte Yona futhi bayibone Yona? Lokhu kumayelana nokubaluleka kokubonakala kweNkosi uJesu esintwini. Kukhona yini enikuqaphele kulezi ziqephu zombhalo? Ngokujwayelekile, imizimba womoya ayikwazi ukubonakala noma ukuthinteka, futhi emva kokuvuka umsebenzi iNkosi uJesu eyayikade iwenza, wawuvele usufeziwe. Ngakho, ngokucabanga nje, sasingekho isidingo sokuthi Yona ibuyele phakathi kwabantu ngokwesithombe Sayo semvelo ukuzohlangana nabo, kodwa ukubonakala komzimba womoya weNkosi uJesu kubantu abafana noTomase, kwenza ukubaluleka kwawo kube nesigqi kakhulu, futhi kwangena kwagxila ezinhliziyweni zabantu. Uma efika kuTomase, Yena wavumela uTomase ongabazayo ukuba athinte izandla Zakhe, wayesemtshela: “Letha isandla sakho, bese usifaka ohlangothini Lwami: ungabi ongenalo ukholo, kodwa onokholo.” La mazwi, lokhu kwenza kwakungesizo izinto iNkosi uJesu eyayifuna ukuzenza emva kokuba esevulile kodwa kwakuyizinto owayefuna ukuzenza ngaphambi kokuba abethelwe esiphambanweni. Kunobufakazi bokuthi iNkosi uJesu eyayingakabethelwa esiphambanweni, kakade yayisinokuqonda abantu abanjengo Tomase. Ngakho, singabonani kulokhu? WayeseyiNkosi uJesu efanayo emva kokuvuka Kwakhe. Ingqikithi Yakhe yayingaguqukanga. Ukungabaza kuka Tomase kwakungeve kuqala nje kodwa kwakukade kukuye ngesikhathi sonke ebelandela ngaso iNkosi uJesu, kodwa wabe eyiNkosi uJesu eyayivusiwe ekufeni futhi wayebuye ezweni laka moya nesiqu sakhe sasekuqaleni, nesimo Sakhe sasekuqaleni, Kanye nokuqonda Kwakhe isintu kusukela ngesikhathi Sakhe esenyameni, ngakho Wahamba ukuyofuna uTomase kuqala, ukuze ivumele uTomase ukuba ayithinte ubambo Lwayo, ukumvumela ukuthi angaboni kuphela umzimba Wayo womoya emva kokuvuka, kodwa ukumvumela ukuba athinte futhi ezwe ubukhona bomzimba Wayo womoya, futhi ahlukane phansi nokungabaza kwakhe. Ngaphambi kokuba iNkosi uJesu ibethelwe esiphambanweni, uTomase wayehlala engabaza ukuthi unguKristu, futhi wayengakukholwa lokhu. Ukukholwa kwakhe kuNkulunkulu kwakumiswe yilokhu akwazi ukukubona ngamehlo akhe, lokho ayekwazi ukukuthinta ngezandla zakhe. INkosi uJesu yayinokuqonda okuhle ngokukholwa kwalolu hlobo lomuntu. Babekholwa kuphela uNkulunkulu osezulwini, futhi babengakholwa nhlobo, futhi babengeke bamamukele Oyedwa othunyelwe uNkulunkulu noma uKristu enyameni. Ukuze imenze ukuba ayazise futhi akholwe ubukhona beNkosi uJesu nokuthi ngempela wayenguNkulunkulu enyameni, wavumela uTomase ukuba elule isandla sakhe bese ethinta ubambo Lwayo. Ingabe ukungabaza kukaTomase kwakuhlukene phakathi kwengaphambili nengemuva lokuvuka kweNkosi uJesu? Ebehlala engabaza, ngaphandle kokuthi umzimba womoya weNkosi uJesu uvele kuye mathupha, futhi uvumela uTomase ukuba athinte omaka bezipikili emzimbeni Wayo, akekho owayengaguqula ukungabaza kwakhe, futhi akekho owayengamenza akudedele. Ngakho kusukela ngesikhathi iNkosi uJesu imvumela ukuba athinte ubambo Lwayo ukuze ezwe ubukhona bezimpawu zezipikili, ukungabaza kukaTomase kwanyamalala, wayesazi ukuthi iNkosi uJesu ivukile futhi wavuma, wakholwa ukuthi iNkosi uJesu inguKristu, ukuthi wayenguNkulunkulu enyameni. Noma ngaleso sikhathi uTomase wayengasangabazi, walahlekelwa ithuba lokuhlangana noKristu, ukumlandela, kanye nokumazi ingunaphakade. Walahlekelwa ithuba lokuthi uKristu amphelelise. Ukubonakala kweNkosi uJesu kanye namazwi Ayo kwaletha isiphetho, kanye nobufakazi bokukholwa kwalabo ababegcwele ukungabaza, Yona yasebenzisa amagama Ayo angempela ukutshela labo ababekholwa kuphela kuNkulunkulu osezulwini kodwa bengakholwa kuKristu: uNkulunkulu akakuncomanga ukukholwa kwabo, kanye nokulandela kwabo okwakugcwele ukungabaza. Usuku abakholwa ngalo kuNkulunkulu noKristu ngokugcwele kungaba ilona suku lapho uNkulunkulu aqeda umsebenzi Wakhe omkhulu. Impela, lolo suku kwaku lusuku futhi lapho ukungabaza kwabo kwathola isinqumo. Isimo sengqondo yabo ngoNkulunkulu sanquma isiphetho sabo, nokungabaza kwabo okunenkani kwasho ukuthi ukukholwa kwabo akubanikanga miphumela, futhi ubulukhuni babo kwasho ukuthi amathemba abo ayeyize. Ngenxa yokuthi ukukholwa kwabo kuNkulunkulu osezulwini, kwakondliwe ngenkohliso, futhi ukungabaza kwabo uKristu kwakuyisimo sengqondo sabo sangempela ngoNkulunkulu, noma bathinta omaka bezipikili emzimbeni weNkosi uJesu, ukukholwa kwabo kwakungenamsebenzi futhi umphumela wabo wawungachazwa ngokuthi ukukha amanzi ngesitsha soqalo—konke kuyize. Lokhu iNkosi uJesu eyakusho kuTomase kwakucacile kakhulu kuwona wonke umuntu. INkosi uJesu evukile yiNkosi uJesu ekuqaleni eyachitha iminyaka engamashumi aMathathu nantathu nesigamu isebenza phakathi kwesintu. Noma wayebethelwe esiphambanweni futhi wabhekana nesigodini sethunzi lokufa, futhi wabhekana nokuvuka, ubuyena Bayo bonke abuguqukanga. Noma-ke manje inophawu lwezipikili emzimbeni Wayo, noma-ke ivusiwe futhi yaphuma ethuneni, isimo Sayo, ukuqonda Kwayo isintu, injongo Yayo ngesintu akuguqukanga nakancane. Okunye, Yona yabatshela abantu ukuthi yehla esiphambanweni, futhi yanqoba phezu kwesono, yanqoba phezu kobunzima, futhi yanqoba phezu kokufa. Izimpawu zesipikili kwakungubufakazi wokuba umnikelo wesono ukuze kuhlengwe isintu ngempumelelo. Yona yayitshela abantu ukuthi Yayisizithathile izono zesintu futhi Yayisiqedile umsebenzi Wayo wokuhlenga. Ngesikhathi ibuyela ukuyoba nabafundi Bayo, yabatshela ngokubonakala Kwayo: “Mina ngiyaphila, ngisekhona; namuhla Mina ngimile phambi kwenu ukuze ningibone futhi ningithinte. Ngiyohlala nginani.” INkosi uJesu yayifuna ukusebenzisa indaba kaTomase njengesixwayiso kubantu abalandelayo: Nakuba ukholwa iNkosi uJesu, angeke uyibone noma uyithinte, nokho ungabusiseka ngokholo lwakho lwangempela, futhi ungayibona iNkosi uJesu ngokholo lwakho lweangempela; lolu hlobo lo muntu lubusisekile.

La mazwi alotshiwe eBhayibhelini ukuthi iNkosi uJesu yakhuluma kuTomase awusizo olukhulu kubantu beNkathi Yomusa. Ukubonakala Kwayo namazwi Ayo kuTomase kwaba nomthelela obalulekile esizukulwaneni esizayo, futhi anokubaluleka okuphakade. UTomase umele uhlobo lo muntu okholwa kuNkulunkulu futhi ebe emngabaza uNkulunkulu. Banemvelo esolayo, banezinhliziyo ezimbi, bayakhohlisa, futhi abakholwa ezintweni uNkulunkulu angazifeza. Abakholwa ekubeni namandla once kukaNkulunkulu, kanye nokubusa Kwakhe, futhi abakholwa ekubeni sesimweni somuntu kukaNkulunkulu. Nokho, ukuvuka kweNkosi uJesu kwaba ukushaywa ngempama ebusweni kubo, kwaba nika ithuba lokuba bathole ukungabaza kwabo, babone ukungabaza kwabo, bavume inkohliso yabo, ukuze bakholwe ebukhoneni nasekuvukeni kweNkosi uJesu. Lokhu okwenzeka ngoTomase kwakuyisexwayiso nesiyalo sezizukulwane ukuze abantu abaningi bazibheke ukuze bangangabazi njengoTomase, futhi uma kungukuthi bebengabaza, bayoshona ebumyameni. Uma ulandela uNkulunkulu, kodwa njengoTomase, uhlale ufuna ukuthinta ubambo lweNkosi futhi uthinte nezimpawu zesipikili ukuqinisekisa, ukufakazela, ukucabangela ukuthi uNkulunkulu ukhona noma akekho, UNkulunkulu uzokudela. Ngakho, iNkosi uJesu ifuna abantu ukuthi bangabi njengoTomase, bekholwa kuphela yilokhu abakubonayo ngamehlo abo, kodwa ukuthi ube ngumuntu omsulwa, othembekile, ongagcini ukungabaza maqondana noNkulunkulu, kodwa ukholwe Kuye futhi umlandele kuphela Yena. Lolu hlobo lo muntu lubusisekile. Lokhu iNkosi uJesu ekufuna kubantu kuncane kakhulu, futhi kuyisixwayisa kubalandeli Bayo.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 80)

UJohane 21:16-17 Wabuye wathi kuyena ngokwesibili, Simoni, ndodana kaJona, uyangithanda? Wathi Kuye, Yebo, Nkosi; uyazi ukuthi ngiyakuthana. Wathi kuye, Yondla izimvu Zami. Wathi kuye ngokwesithathu, Simoni, ndodana kaJona, uyangithanda na? UPetru wadabuka ngokuba wayesembuza okwesithathu ukuthi, Uyangithanda na? Futhi wathi Kuye, Nkosi, wazi konke Wena; uyazi ukuthi ngiyakuthanda. uJesu wathi kuye, Yondla izimvu Zami.

Kule nkulumo, iNkosi uJesu yabuza uPetru ngokuphindelela into eyodwa: “Simoni, ndodana kaJona, uyangithanda na?” Leli izinga eliphezulu iNkosi uJesu elidingayo kubantu abafana noPetru emva kokuvuka Kwayo, abakholwa kuKristu ngeqiniso futhi abalwela ukuthanda iNkosi. Lo mbuzo wawufana nophenyo, kungathi ukuhlonywa ngemibuzo, okungaphezulu, kwakuyisidingo kanye nokulindelwe kubantu abafana noPetru. Yena wasebenzisa le ndlela ukuze abantu bazindle futhi bazibheke: Udingani uNkulunkulu kubantu? Ngiyayithanda yini iNkosi? Ngingamthanda kanjani uNkulunkulu? Nakuba iNkosi uJesu yabuza lo mbuzo kuPetru kuphela, iqiniso ukuthi enhliziyweni Yayo, Yona yayifuna ukusebenzisa leli thuba lokubuza uPetru lolu hlobo lo mbuzo wabantu abaningi abafuna ukuthanda uNkulunkulu. Ukuthi nje uPetru wayebusisekile ukusetshenziswa njengomele lolu hlobo lo muntu, ukuthola ukubuzwa okuvela emlonyeni weNkosi uJesu.

Uma uqhathanisa ukuthi “letha isandla sakho, bese usifaka ohlangothini Lwami: ungabi ongenalo ukholo, kodwa onokholo,” okwashiwo iNkosi uJesu kuTomase emva kokuvuka Kwayo, nombuzo Wayo ophindwe kathathu wokubuza uPetru: “Simoni, ndodana kaJona, uyangithanda na?” uvumela abantu ukuba bezwe ubunzima be simo sengqondo yeNkosi uJesu, kanye nokuphuthuma eyayikuzwa ngesikhathi imbuza. UTomase ongabazayo yena nemvelo yakhe enenkohliso, iNkosi uJesu yamvumela ukuba elule isandla sakhe, wathinta izimpawu zesipikili, okwamenza wakholwa ukuthi iNkosi uJesu iyiNdodana yomuntu evukile futhi wabazisa ubunjalo beNkosi uJesu njengoKrisu. Nakuba iNkosi uJesu ingamkhuzanga ngesankahlu uTomase, noma futhi ingavezanga ngamazwi ukumehlulela okucacile, Yamazisa ukuthi yabe imqonda ngezenzo zoqobo, kulapho yabe ikhombisa futhi isimo sengqondo kanye nokuqonda Kwakhe loluya hlobo lo muntu. Okudingwayo futhi okulindelwe yiNkosi uJesu kulolu hlobo lo muntu angeke kubonakale kulokhu eyakusho Yona. Ngokuba abantu abafana noTomase abanayo nentanjana nje okukholwa kweqiniso. Okudingwa yiNkosi uJesu kubona kukulokhu kuphela, kodwa isimo sengqondo eyasiveza kubantu abafana noPetru sihlukile kakhulu. Ayidinganga ukuba uPetru alule isandla sakhe athinte izimpawu zesipikili, futhi ayishongo ukuthi kuPetru: “Ungabi ongenalo ukholo, kodwa onokholo.” Kunalokho, yabuza uPetru ngokuphindaphinda umbuzo ofanayo. Lona kwakuwumbuzo owawuphonsa inselelo unenjongo nakanjani eyenza ukuthi bonke abalandeli bakaKristu bezwe benokuzisola, nokwesaba, kodwa futhi bezwe umuzwa oshisekile onosizi weNkosi uJesu. Futhi lapho besezihlungwini nasekuhluphekeni okukhulu, bangakwazi kakhulu ukuqonda ukukhathazeka kweNkosi uJesu ngokunakekela Kwayo; bayazibona izimfundiso Zayo eziqotho kanye nemibandela Yayo yabantu abamsulwa abathembekile. Umbuzo weNkosi uJesu uvumela abantu ukuba bezwe okulindelwe iNkosi uJesu kubantu okuboniswa, kula mazwi alula akusikho ukumane ukholwe Kuyo futhi uyilandele kuphela, kodwa ukuphumelela ukuba nothando, ukuthanda iNkosi yakho, ukuthanda uNkulunkulu wakho. Lolu hlobo lo thando luyanakekela futhi luyalalela. Lungabantu bephilela uNkulunkulu, befela uNkulunkulu, benikela konke kuNkulunkulu, besebenzisa futhi benika konke kuNkulunkulu. Lolu hlobo lo thando lunika uNkulunkulu induduzo, lumvumela ukuba athokozele ubufakazi, futhi lumvumela ukuba aphumule. Luyinkokhelo yesintu kuNkulunkulu, umthwalo wabo, ukuzibophezela kanye nomsebenzi wabo, futhi kuyindlela okumele abantu bayilandela izimpilo zabo zonke. Le mibuzo emithathu yayiyisidingo kanye nenkuthazo iNkosi uJesu eyayenzela uPetru nabo bonke abantu ababeyopheleliswa. Kwakuyile mibuzo emithathu eyahola futhi yakhuthaza uPetru ukufeza indlela yakhe empilweni, futhi kwakuyimibuzo lapho iNkosi uJesu isihamba eyaholela uPetru ukuqala indlela yakhe yokupheleliswa, eyamhola, ngenxa yothando lwakhe lweNkosi, ukunakekela inhliziyo yeNkosi, ukulalela iNkosi, ukunika induduzo eNkosini, kanye nokunikela impilo yakhe yonke kanye nobuyena bonke ngenxa yalolu thando.

Ngesikhathi seNkathi Yomusa, umsebenzi kaNkulunkulu okokuqala wabe ungowezinhlobo ezimbili zabantu. Olokuqala kwakuwuhlobo lo muntu owayekholwa Kuye futhi emlandele Yena, owayekwazi ukugcina imiyalelo Yakhe, owayekwazi ukuthwala isiphambano futhi abambelele endleleni yeNkathi Yomusa. Lolu hlobo lo muntu lwaluzothola isibusiso sikaNkulunkulu futhi athokozele umusa kaNkulunkulu. Uhlobo lwesibili lomuntu lwalufana noPetru, umuntu owayengapheleliswa. Ngakho, emva kokuba iNkosi uJesu ivusiwe, Yona yenza lezi zinto ezimbili zokuqala ezibaluleke kakhulu. Eyokuqala yayikuTomase, enye yayikuPetru. Ingabe zimeleni lezi zinto ezimbili? Ingabe zimele izinjongo zikaNkulunkulu zeqiniso zokusindisa isintu? Ingabe zimele ukubaqotho kukaNkulunkulu kubantu? Umsebenzi eyawenza noTomase, kwabe kuwukwexwayisa abantu ukuba bangangabazi, kodwa bakholwe nje. Umsebenzi Eyawenza noPetru kwakuwukuqinisa ukukholwa kwabantu abafana noPetru, kanye nokusho kucace lokho akudingayo kulolu hlobo lo muntu, ukubonisa ukuthi iziphi izinjongo okumele bazifune.

Emva kokuba iNkosi uJesu isivukile, Yona yaziveza kubantu eyayicabanga ukuthi babalulekile, yakhuluma nabo, yasho eyayikudinga kubona, yabashiya nezinjongo Zayo, kanye nalokho ekulindele kubantu. Okungukuthi, njengoNkulunkulu othathe isimo sesintu, akusho lutho ukuthi kwakungesikhathi Sayo enyameni, noma emzimbeni womoya emva kokubethelwa esiphambanweni kanye nokuvuswa—Ukukhathalela Kwayo isintu kanye nalokho ekudingayo kubantu akuguqukanga, Yona yayikhathazekile ngalaba bafundi Bayo ngaphambi kokuba ibe phezulu esiphambanweni; enhliziyweni Yayo, yayicacelwe ngesimo somuntu ngamunye, Yayiqonda ngokushodayo kumuntu ngamunye, futhi ngempela, ukuqonda Kwayo wonke umuntu emva kokufa, ukuvuswa, kanye nokuba umzimba womoya kwakufana njengoba kwakunjalo ngesikhathi isenyameni. Yona yabe yazi ukuthi abantu babengenasiqiniseko ngobunjalo Bayo njengoKristu, kodwa ngesikhathi Sayo enyameni ayenzanga izimfuno ezinzima kubantu. Kodwa emva kokuba isivusiwe, yaya kubo, yabenza baba nesiqiniseko sokuthi iNkosi uJesu yayivele kuNkulunkulu, ukuthi yabe inguNkulunkulu osesimweni somuntu, futhi yasebenzisa ukubonakala Kwayo nokuvuka Kwayo njengombono omkhulu kanye nenkuthazo ekufuneni kwempilo yonke yesintu. Ukuvuka Kwayo ekufeni akuqinisanga kuphela labo abayilandelayo, kodwa yabeka umsebenzi Wayo weNkathi Yomusa ngokupheleleyo ukuze usebenze phakathi kwesintu, kungakho ivangeli lensindiso yeNkosi uJesu ngeNkathi Yomusa lisabalale kuso sonke isintu, kancane kancane. Ungasho yini ukuthi ukubonakala kweNkosi uJesu kwakubalulekile? Uma ubunguTomase noma uPetru ngalesiya sikhathi, futhi uhlangabezane nalento eyodwa empilweni yakho eyayibalulekile kakhulu, ingabe yayingaba namuphi umthelela kuwe? Wawungakubona lokhu njengombono omuhle futhi omkhulu kakhulu empilweni yakho yokukholwa kuNkulunkulu? Wawungakubona lokhu njengesikhuthazo sokulandela kwakho uNkulunkulu, sokulwela kwakho ukumenelisa Yena, kanye nokufuna uthando lukaNkulunkulu empilweni yakho? Wawunganikela umzamo wempilo yakho yonke ukusabalalisa lo mbono omkhulukazi? Ubungenza ukusabalalisa insindiso yeNkosi uJesu kube umyalo owamukelayo kuNkulunkulu? Nakuba ningakahlangabezani nalokhu, udaba lukaTomase nolukaPetru lwanele kubantu bamanje ukuba babenokuqonda okucacile ngentando kaNkulunkulu kanye noNkulunkulu. Kungashiwo ukuthi emva kokuba uNkulunkulu ethathe isimo senyama, emva kokuba Yena uqobo ebhekane nempilo phakathi kwesintu kanye nempilo yobuntu, emva kokubona ukonakala kwesintu kanye nesimo sempilo yabantu, uNkulunkulu enyameni wakuzwa ngokujulile ukuthi isintu asinamandla, silusizi futhi sidabukisa kangakanani. UNkulunkulu waba nesihawu kakhulu ngesimo sesintu ngenxa yobuntu Bakhe ngesikhathi Yena ephila enyameni, ngenxa yesazela Sakhe enyameni. Lokhu kwamholela ekubeni nokukhathalela okukhulu abalandeli Bakhe. Lezi izinto cishe ongeke niziqonde, kodwa ngingachaza ukukhathalela nokunakekela kukaNkulunkulu enyameni ngabalandeli Bakhe ngamunye ngalesi sisho: ukukhathalela okunzulu. Nakuba leli gama livela olimini lwabantu, futhi nakuba kuyisisho sabantu, sikhombisa futhi sichaza imizwa kaNkulunkulu ngabalandeli Bakhe. Ngokukhathazeka okukhulu kukaNkulunkulu ngabantu, ngokuhamba kwesikhathi sokubhekana nalezi zinto, niyokuzwa lokhu futhi nikunambithe kancane kancane. Nokho, lokhu kungazuzwa ngokuqonda isimo sikaNkulunkulu kancane kancane ngokufuna uguquko ezimweni zenu. Ukubonakala kweNkosi uJesu kwakhombisa ukukhathalela Kwakhe okukhulu abalandeli Bakhe kubantu futhi kwakudlulisela emzimbeni Wakhe womoya, noma ningathi ubunkulunkulu Bakhe. Ukubonakala Kwakhe kwenza ukuba abantu babone okunye futhi babe nomuzwa wokukhathalela nokunakekela kukaNkulunkulu ngesikhathi futhi ibonisa ukuthi uNkulunkulu uyena ovula inkathi, othuthukisa inkathi, uYena futhi ovala inkathi. Ngokubonakala Kwakhe waqinisa ukukholwa kwabantu bonke, futhi ngokubonakala Kwakhe wafakazela umhlaba ngokuthi unguNkulunkulu uqobo Lwakhe. Lokhu kwanika abalandeli Bakhe isiqinisekiso esiphakade, futhi ngokubanakekela Kwakhe wavula isigaba somsebenzi Wakhe ngenkathi entsha.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 81)

UJesu Udla Isinkwa Futhi Uchaza Imibhalo Emva Kokuvuka Kwakhe

ULuka 24:30-32 Futhi kwathi ehleli nabo esidlweni, wathatha isinkwa, wathandaza wasibonga, wase esihlephula, wabanika. Futhi amehlo abo avuleka, base bemazi; wayesenyamalala kubona. Base bethi omunye komunye, Izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu, ngenkathi ekhuluma kithi endleleni, nalapho esicacisela imibhalo na?

Abafundi Banika UJesu Inhlanzi Eyosiwe Ukuba Adle

ULuka 24:36-43 Futhi besakhuluma lokho, uJesu uqobo Lwakhe wema phakathi kwabo, wathi kubo, Ukuthula makube kini. Kepha bashaywa uvalo futhi besaba, bethi babona isipoki. Wayesethi kubo, Kungani nikhathazeka na? futhi kungani kuvela imicabango ezinhliziyweni zenu na? Bhekani izandla nezinyawo Zami, ukuthi Yimina uqobo: ngithinteni, nibone, ngokuba isipoki asinayo inyama namathambo, njengoba ningibona Mina nginakho. Futhi lapho esekushilo lokho, wababonisa izandla kanye nezinyawo Zakhe. Futhi bengakakholwa ngenxa yentokozo, kanye nokumangala, wathi kubo, Ninakho okudliwayo lapha na? Bamnika iqatha lenhlanzi ethosiwe nekhekheba lezinyosi. Wakuthatha, futhi wakudla phambi kwabo.

Okulandelayo, sizobheka eziqeshini zombhalo ezingenhla. Isiqephu sokuqala sikhuluma ngeNkosi uJesu idla isinkwa futhi ichaza imibhalo emva ngokuvuka Kwayo, bese isiqephu sesibili sikhuluma ngeNkosi uJesu idla inhlanzi eyosiwe. Ziletha luphi usizo ngokwazi ngesimo sikaNkulunkulu lezi ziqephu ezimbili? Ningacabanga ngohlobo lwesithombe enisitholayo kulezi zincazelo zeNkosi uJesu idla isinkwa kanye nenhlanzi eyosiwe? Ningacabanga, uma iNkosi uJesu emi phambi kwenu idla isinkwa, ningazizwa kanjani? Noma uma ingadla nani etafuleni elilodwa, idla inhlanzi nesinkwa nabantu, wawuzoba nomuzwa onjani ngaleso sikhathi? Uma uzwa ukuthi ubuzoba seduze kakhulu neNkosi, ukuthi isondelene kakhulu nawe, ngakho lo muzwa uyiqiniso. Lokhu kuwumphumela kanye iNkosi uJesu eyayifuna ukuwuletha ngokudla isinkwa nenhlanzi phambi kwabantu ababuthene emva kokuvuka Kwakhe. Ukuba iNkosi uJesu yayikhulume nabantu kuphela emva kokuvuka Kwayo, uma bebengeke bayithinte inyama naMathambo Ayo, kodwa bezwe ukuthi inguMoya ongafinyeleleki, babezozizwa kanjani? Bebezojabha? Ngesikhathi abantu bejabhile, bebezozizwa belahliwe? Bebengeke yini bezwe igebe neNkosi uJesu Kristu? Yiluphi uhlobo lomthelela omubi obuzodalwa igebe phakathi kobudlelwano babantu noNkulunkulu? Abantu bebezozizwa benokwesaba, bebengeke basondele Kuye, bebezoba nomqondo wokumgcina ebangeni elihloniphekile. Kusukela lapho, bebezozonda ubudlelwano babo obusondelene neNkosi uJesu Kristu, bese bebuyela ebudlelwanweni phakathi kwesintu noNkulunkulu osezulwini, njengoba kwakunjalo ngaphambi kweNkathi Yomusa. Umzimba womoya abantu ababengeke bawuthinte noma bawuzwe uholela ekuqedeni ukusondelana noNkulunkulu—owasimamiswa ngesikhathi senkathi yeNkosi uJesu esenyameni, igebe lingekho phakathi Kwakhe nabantu—lime ukuba khona. Imizwa yabantu mayelana nomzimba womoya kuwukwesaba kuphela, ukugwema, kanye nokugqolozela okungenamazwi. Abacabangi ukusondela eduze, ukuzoxoxisa Naye, ukumethemba, noma ukuba nethemba Kuye. UNkulunkulu wayengabaza ukubona lolu hlobo lo muzwa ababenawo abantu Ngaye. Wayengathandi ukubona abantu bemziba noma bezisusa Kuye, Yena wayefuna abantu bamqonde, basondele Kuye futhi babe umndeni Wakhe. Uma umndeni wakho, abantwana bakho bekubona kodwa bengakukhumbuli, futhi bengezi eduze kwakho kodwa behlala bekuziba, uma ungazuzanga ukuqonda kwabo ngazo zonke izinto obenzele zona, lokhu kungakwenza uzizwe kanjani? Ngeke yini kube buhlungu? Angeke yini wephuke inhliziyo? Ilokhu impela uNkulunkulu akuzwayo uma abantu bemziba. Ngakho, emva kokuvuka Kwayo, iNkosi uJesu yabonakala kubantu eyisimo senyama negazi, wadla futhi waphuza nabo. UNkulunkulu ubona abantu njengomndeni futhi ufuna isintu simbone ngale ndlela, kukule ndlela kuphela lapho uNkulunkulu engathola khona abantu, futhi lapho abantu bengakwazi ukuthanda nokukhonza uNkulunkulu ngeqiniso. Manje usuyaqonda yini injongo yami ngokunyomula lezi ziqephu ezimbili zombhalo lapho iNkosi uJesu idla isinkwa futhi ichaza imibhalo emva kokuvuka Kwakhe, futhi abafundi bayinika inhlanzi eyosiwe necwecwe lezinyosi ukuba idle?

Kungashiwo ukuthi lezi zinto eziluchungechunge ezashiwo futhi zenziwa yiNkosi uJesu emva kokuvuka Kwayo zazinomqondo, futhi zazenziwe ngezinjongo ezinomusa. Babegcwele umusa nothando uNkulunkulu ayenalo ngabantu, futhi babegcwele ukuthanda nokunakekela okunokucophelela eyayinakho ngobudlelwano obusondele eyayibumisile nesintu ngesikhathi Sayo isenyameni. Ikakhulukazi, babegcwele inkumbulo ngokwasekudlule kanye nokulangazelela eyayikuzwa ngempilo Yayo yokudla nokuphila ndawonye nabalandeli Bayo ngesikhathi Sayo isenyameni. Ngakho, uNkulunkulu wayengafuni abantu bezwe igebe phakathi kukaNkulunkulu nabantu, futhi wayengafuni isintu siziqhelelanise noNkulunkulu. Ikakhulukazi, wayengafuni isintu sizwe ukuthi iNkosi uJesu emva kokuvuka yayingaseyona iNkosi esondelene kakhulu nabantu, ukuthi yayingasekho kanye nesintu ngoba yabuyela emhlabeni wakwamoya, Yabuyela kuBaba owayengabonwa futhi engafinyelelwa ngabantu. Yayingafuni abantu bezwe ukuthi kwakunomehluko ngokwezikhundla phakathi Kwayo nesintu. Uma uNkulunkulu ebona abantu abafuna ukuyilandela kodwa bayigcine kude ngenxa yenhlonipho, inhliziyo Yakhe iba nobuhlungu ngoba kusho ukuthi izinhliziyo zabo zikude kakhulu Nayo, kusho ukuthi kuyoba nzima kakhulu Kuyo ukuzuza izinhliziyo zabo. Ngakho uma ibibonakale kubantu ngomzimba womoya abangawuboni futhi abangawuthinti, nalokhu futhi kwakuzomqhelelanisa umuntu noNkulunkulu, futhi kwakuzoholela isintu ukubona uKristu ngephutha emva kokuvuka Kwakhe ngokuthi wayesephenduke waba nempakamo, yohlobo oluhlukile kunabantu, futhi umuntu owayengeke esakwazi ukuhlala etafuleni adle nomuntu ngoba abantu bagcwele izono, bangcolile, futhi abasoze bakwazi ukusondelana noNkulunkulu. Ukuze kususwe lokhu kungaqondisisi kwesintu, INkosi uJesu yenza izinto eziningi eyayivamise ukuzenza enyameni, njengoba kulotshiwe eBhayibhelini, “wathatha isinkwa, wathandaza wasibonga, wase esihlephula, wabanika.” Yachaza futhi imibhalo kubo, njengoba yayikade ijwayele ukwenza. Konke lokhu iNkosi uJesu eyakwenza, kwenza ukuba wonke umuntu owayibona ezwe ukuthi iNkosi uJesu ayikaguquki, ukuthi iseyiNkosi uJesu efanayo. Nakuba yayikade ibethelwe esiphambanweni futhi yayidlulile ekufeni, Yona yayivusiwe, futhi yayingakasishiyi isintu. Yayibuyile ukuba phakathi kwabantu, futhi konke okwayo kwakungakaguquki. INdodana yomuntu emi phambi kwabantu yayiseyiNkosi uJesu efanayo. Ukuziphatha Kwayo nokukhuluma Kwayo nabantu kwezwakala kufana. Yayisagcwele uthando, umusa, kanye nokubekezela—Yena wayeseyileyo Nkosi uJesu ethanda abanye njengalokhu izithanda Yona, ingathethelela isintu kamashumi ayisikhombisa aphindwe kasikhombisa. Njengemihla, yadla nabantu, Yaxoxisana nabo ngemibhalo, okubalukekile, ngendlela efana neyasekuqaleni, Yayenziwe ngenyama negazi, ithinteka futhi ibonakala. INdodana yomuntu ngale ndlela yavumela abantu ukuba bazizwele besondelene Nayo, bakhululeke, bezwe intokozo yokuzuza okuthile obekulahlekile, bezwa futhi kulula ukuba bangancika ngesibindi nangokuze themba futhi babheke eNdodaneni yomuntu eyayingathethelela izono zesintu. Baqala futhi ukukhuleka egameni leNkosi uJesu ngaphandle kokungabaza, bakhulekela ukuthola umusa, izibusiso Zayo, ukuthola ukuthula nenjabulo evela Kuyo, ukuzuza ukunakekelwa nokuvikelwa Yiyo, futhi baqala ukuphilisa nokuxosha amademoni egameni leNkosi uJesu.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 82)

Ngesikhathi iNkosi uJesu isebenza isenyameni, abalandeli Bayo abaningi babengakwazi ukufakazela ubunjalo Bayo kanye nezinto izishilo. Ngesikhathi inyukela esiphambanweni, umqondo wabalandeli Bayo wawulindele okunye; ngesikhathi ibethelwa esiphambanweni indlela yonke kuze kufike lapho ingena ethuneni, umqondo wabantu Ngayo wawuphoxekile. Ngesikhathi iNdodana yomuntu isebenza isenyameni, ngalesi sikhathi abantu base beqalile ezinhliziyweni zabo ukusuka ekungabazeni baya ekuphikeni izinto ezishiwo iNkosi uJesu ngesikhathi Sayo isenyameni. Ngesikhathi iphuma ethuneni, futhi ibonakala kubantu ngabanye ngabanye, iningi labantu Ababeyibonile ngamehlo abo noma bezwa izindaba zokuvuka Kwayo, baqala futhi kancane ukusuka ekuyiphikeni baya ekungabazeni. Ngalesi sikhathi iNkosi uJesu ithi kuTomase makafake isandla sakhe ohlangothini, ngesikhathi iNkosi uJesu ihlephula isinkwa idla phambi kwesixuku emva kokuvuka Kwayo, futhi emva kwalokho yadla inhlanzi eyosiwe necwecwe lezinyosi phambi kwabo, kungalesi sikhathi kuphela lapho baqala ukwamukela ukuthi iNkosi uJesu inguKristu enyameni. Ningasho nithi kwakungathi lo mzimba womoya onenyama negazi omi phambi kwalabo bantu, wawuvusa ngamunye wabo ephusheni: INdodana yomuntu emi phambi kwabo kwakuyileyo eyayikade ikhona kusukela ngesikhathi sakudala. Yona yayinesimo, inenyama negazi, futhi yayisiphilile futhi idlile kanye nesintu isikhathi eside…. Ngalesi sikhathi, abantu bazizwela ukuthi ubukhona Bayo babungobempela, bumangalisa kakhulu; futhi babe nentokozo kanye nenjabulo, ngesikhathi esifanayo, futhi begcwele uzwelo. Ukubonakala Kwayo futhi kwenza ukuba abantu babone ngokweqiniso ukuthobeka Kwayo, bezwe ukuba seduze Kwayo, nokulangazelela Kwayo, ukunamathela Kwayo esintwini. Lokhu kuhlangana futhi okufushane kwenza abantu ababona iNkosi uJesu bezwe sengathi isikhathi sonke sokuphila sasidlulile. Ukulahleka, ukudideka, ukwesaba, ukukhathazeka, ukulangazelela kanye nezinhliziyo ezingasenamuzwa zathola induduzo. Babengasangabazi noma babengasa dumele ngoba bezwa ukuthi manje kwase kunethemba kanye nento ababengathembela kuyo. INdodana yomuntu emi phambi kwabo, izohlala ima nabo ingunaphakade, uzoba umbhoshongo wabo onamandla, umpheme wabo wempilo yabo yonke.

Nakuba iNkosi uJesu yavuswa, inhliziyo nomsebenzi Wayo awusukanga esintwini. Yona yatshela abantu ngokubonakala Kwayo ukuthi noma ngabe isiphi isimo ekuso, izohlala nabantu, ihambe nabo, futhi ibe nabo ngaso sonke isikhathi futhi kuzo zonke izindawo. Futhi ngezikhathi zonke nasezindaweni zonke, Yona izohlinzeka isintu futhi ibeluse, ibavumele ukuba bayibone futhi bayithinte, futhi Yona yenze isiqiniseko sokuthi ngeke baphinde bazizwe bengenakuzisiza. INkosi uJesu yafuna ukuba abantu bakwazi lokhu: Izimpilo zabo kulo mhlaba azizodwa. Isintu sinokunakekela kukaNkulunkulu, uNkulunkulu unabo; abantu bangancika kuNkulunkulu njalo; Yona ingumndeni wawo wonke umuntu kubalandeli Bayo. Uma unoNkulunkulu ongancika Kuye, isizwe ngeke siphinde sibe nomzwangedwa noma siswele usizo, futhi labo abamemukelayo njengomnikelo wezono zabo ngeke besabopheka ezonweni. Emehlweni abantu, lezi zingxenye zomsebenzi Wayo, iNkosi uJesu eyawenza emva kokuvuka Kwayo kwakuyizinto ezincane kakhulu, kodwa indlela engibona ngayo, yonke into ngayinye yayinenjongo, inenani elikhulu, futhi yonke yayibalulekile kakhulu futhi inesisindo.

Nakuba isikhathi seNkosi uJesu sokusebenza enyameni sasigcwele ubunzima nokuhlupheka, ngokubonakala Kwayo emzimbeni Wayo womoya wenyama negazi, ngokugcwele nangokuphelele, Yona yafeza umsebenzi Wayo wangaleso sikhathi enyameni ukuze ihlenge isintu. Yaqala inkonzo Yayo ngokuba senyameni, kodwa yabe isiphetha inkonzo Yayo ngokubonakala esintwini ngesimo Sayo senyama. Yamemezela iNkathi Yomusa, yaqala iNkathi Yomusa ngobunjalo Bayo njengoKristu. Ngobunjalo Bayo njengoKristu, yenza umsebenzi ngeNkathi Yomusa futhi yakhuthaza yaphinde yahola bonke abalandeli Bayo ngeNkathi Yomusa. Kungashiwo ngomsebenzi kaNkulunkulu ukuthi Yena uyakuqeda akuqalile. Kukhona izinyathelo nohlelo, futhi kugcwele inhlakanipho kaNkulunkulu, ukuba namandla onke Kwayo, kanye nezenzo Zayo ezimangalisayo. Igcwele uthando nomusa kaNkulunkulu. Impela, intambo enkulu egijima ngomsebenzi Wayo wonke kungukunakekela Kwayo isintu; umsebenzi Wayo ugcwalise ukukhathazeka Kwayo ngeke ikwazi ukukubeka eceleni. Kulezi ziqephu zeBhayibheli, kukho konke ngakunye okwenziwa iNkosi uJesu emva kokuvuka, lokho okwembulwa kwakungamathemba nokukhathazeka kukaNkulunkulu ngesintu, okungaguquki. Nokunakekela ngokucophelela nokwazisa kukaNkulunkulu abantu. Kuze kube manje, akukho kwalokhu osekuguqukile—ingabe niyakubona? Uma nikubona lokhu, ingabe izinhliziyo yenu aziveli yini zizixhumanele noNkulunkulu? Uma beniphila ngaleya nkathi bese iNkosi uJesu iyabonakala kini emva kokuvuka Kwayo, ngesimo esiphathekayo kini, futhi uma ibingahlala phambi kwenu, idle isinkwa nenhlanzi bese ichaza imibhalo kini, ikhulume nawe, benizozizwa kanjani? Benizozizwa nijabulile yini? Nithini ngokuba necala? Ukungaqondi okudlule kanye nokuziba uNkulunkulu, ukuxabana nokungabaza uNkulunkulu—bekungeke yini kunyamalale konke? Bebungeke yini ubudlelwano bukaNkulunkulu nomuntu bulunge?

Ngokuhumusha lezi zahluko ezimbalwa zeBhayibheli, kungabe akhona yini amaphutha eniwatholile esimweni sikaNkulunkulu? Kungabe kukhona yini ukudideka enikutholile othandweni lukaNkulunkulu. Ikhona yini inkohliso eniyibonile noma ububi enibubonile ekubeni namandla onke kukaNkulunkulu noma ekuhlakanipheni kukaNkulunkulu. Akunjalo! Ningasho yini manje ngesiqiniseko ukuthi uNkulunkulu ungcwele? Ningasho yini ngesiqiniseko ukuthi imizwa kaNkulunkulu yonke ingukwembulwa kwengqikithi Yakhe kanye nesimo Sakhe? Ngiyethemba ukuthi emva kokuba senifunde la mazwi, lokhu enikuqondile kuwo kuzonisiza futhi kunilethele inzuzo ekufuneni kwenu uguquko esimweni kanye nokwesaba uNkulunkulu. Ngiyethemba futhi ukuthi la mazwi azothela izithelo kini ezikhula ngosuku, ngalokho ekuqhubekeni kwalokhu kufuna ukuzisondeza eduze noNkulunkulu, kunisondeze ezingeni elidingwa nguNkulunkulu, ukuze ningabi nokukhathala ukufuna iqiniso futhi ningezwa ukuthi ukufuna iqiniso lokuguquka esimweni kuyinto eyinkathazo noma engadingeki. Okunalokho, ukubonakala kwesimo sikaNkulunkulu kanye nobunjalo bukaNkulunkulu obungcwele obukukhuthazayo ukuze nilangazelele ukukhanya, ukulangazelela ubulungiswa, kanye nokukhuthaza ukuthi nifune iqiniso, ukufuna intando kaNkulunkulu, ukuze nibe ngabantu bangempela.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okwedlule: Ukwazi UNkulunkulu 1

Okulandelayo: Ukwazi UNkulunkulu 3

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Umsebenzi Nokungena (4)

Uma umuntu engakwazi ngempela ukungena ngokuvumelana nomsebenzi kaMoya oNgcwele, ukuphila kwakhe kuyohluma ngokushesha njengamagatsha oqalo...

Indlela … (2)

Mhlawumbe abafowethu nodadewethu banolwazi oluthile ngokulandelana, izigaba, kanye nezindlela zomsebenzi kaNkulunkulu ezweni laseChina,...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp