Ukwazi UNkulunkulu 1

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 1)

Ngamunye wenu kumele nihlole kabusha indlela ebenikholelwa ngayo kuNkulunkulu yonke impilo yenu, ukuze nibone ukuthi, endleleni yokulandela uNkulunkulu, nikuqondisisile ngempela yini, nokuthi nifinyelele yini ekumazini ngeqiniso uNkulunkulu, nokuthi ingabe nisazi ngempela yini isimo somqondo sikaNkulunkulu ngezinhlobo ezahlukene zabantu, kanye nokuthi ingabe nikuqonda ngempela yini lokho uNkulunkulu akwenzayo kini nanokuthi ingabe uNkulunkulu uzibheka kanjani zonke izenzo zenu. Lo Nkulunkulu, oseduze nawe, ekuqondisa endleleni yokuqhubeka kwakho, elungiselela isiphetho sakho, futhi egcwalisa izidingo zakho—kungakanani wena, uma sekuhlaziywa ekugcineni, okuqondayo futhi okwaziyo ngempela Ngaye? Ingabe uyakwazi lokho akwenzayo kuwe zonke izinsuku? Ingabe uyazazi izimiso nezinhloso lezo asusela kuzo konke ukwenza Kwakhe? Ingabe uyazi ukuthi ukuqondisa kanjani? Ingabe uyazazi izindlela akunikeza ngazo? Ingabe uyazazi izindlela akuhola ngazo? Ingabe uyakwazi lokho afisa ukukuthola kuwe kanye nalokho afisa ukukufeza kuwe? Ingabe uyayazi indlela abuka ngayo izindlela ezinhlobonhlobo owenza ngazo? Ingabe uyazi noma ungumuntu othandwa Nguye? Ingabe uyawazi umsuka wokuthokoza Kwakhe, intukuthelo, ukudangala kanye nenjabulo, imicabango nemibono engasemuva kwayo, kanye nengqikithi Yakhe? Ekugcineni, ingabe uyazi ukuthi unhloboni lo Nkulunkulu okholelwa kuye? Ingabe le mibuzo kanye neminye ehlobene nayo iwuhlobo lwento ongakaze uyiqondisise noma ucabange ngayo? Ekukholweni kwakho kuNkulunkulu, ingabe uke wathi, ngokwazisa ngempela nokuzwa amazwi kaNkulunkulu, wakususa futhi wakhanyisa ukungaqondi kwakho Ngaye? Ingabe, ngemva kokwamukela ukuqondiswa uNkulunkulu nokusolwa, wafinyelela ekulaleleni kwangempela kanye nokunakekela? Ingabe uke, phakathi nokosolwa nokwahlulelwa nguNkulunkulu, wafinyelela ekwazini ukuhlubuka kanye nobusathane bemvelo yomuntu waphinde wazuza ukuqonda okungatheni ngobungcwele bukaNkulunkulu? Ingabe uke, ngaphansi kokuqondiswa kanye nokukhanyiseleka ngamazwi kaNkulunkulu, waqala ukukubheka ngenye indlela ukuphila? Ingabe uke, phakathi kwesilingo esithunyelelwe nguNkulunkulu, wakuzwa ukungakubekezeleli Kwakhe ukona komuntu kanjalo nokuthi yini lena Yena ayidingayo kuwe nokuthi ukusindisa kanjani? Uma ungazi nokuthi kuyini ukungamqondisisi uNkulunkulu, noma ukuthi ungakususa kanjani lokhu kungamqondi kahle, omunye umuntu angathi awukaze ungene ekuhlanganyeleni kweqiniso noNkulunkulu futhi awukaze umqonde uNkulunkulu, noma okungenani umuntu angathi awukaze ufise ukumqonda Yena. Uma ungazi ukuthi kuyini ukuyalwa nokusolwa nguNkulunkulu, kusho ukuthi ngokweqiniso awazi ukuthi kuyini ukulalela nokukhathalela, noma okungenani awukaze ulalele noma ukhathalele uNkulunkulu. Uma ungakaze ukuzwe ukusolwa nokwahlulelwa nguNkulunkulu, ngakho ngokweqiniso ngeke wazi ukuthi buyini ubungcwele Bakhe, futhi uzoba nokungakhanyiseleki kakhulu, ngokuthi kuyini ukuhlubuka komuntu. Uma ungakaze ngempela ubheke ukuphila ngendlela enhle, noma ube nenhloso elungile empilweni, kodwa selokhu usesimweni sokudideka nokungathathi sinqumo ngekusasa lendlela yakho empilweni, uze ufike esigabeni sokuba unqikaze ukuya phambili, kuyacaca ukuthi awukaze ukuthole ukukhanyisela nokuqondisa kukaNkulunkulu; umuntu angathi futhi awukaze unikezwe noma uvuselelwe ngamazwi kaNkulunkulu. Uma ungakaze udlule ekuvivinyweni nguNkulunkulu, kusho ukuthi ngokuqinisekile angeke ukwazi ukungabekezeleli kukaNkulunkulu iziphambeko zomuntu, futhi ngeke uqondisise lokho ekugcineni uNkulunkulu akudingayo kuwe, ingasaphathwa, ekugcineni, eyomsebenzi Wakhe wokuphatha nokusindisa umuntu. Kungakhathaliseki ukuthi mingaki iminyaka umuntu ekholelwa kuNkulunkulu, uma engakaze azizwele noma azicabangele noma yini emazwini kaNkulunkulu, ngokweqiniso akahambi endleleni eqonde ensindisweni, ukholo lwakhe kuNkulunkulu ngokuqinisekile alunaso isigqi, ukwazi kwakhe uNkulunkulu nakho ngokuqinisekile kuyize, futhi kuyacaca ukuthi akazi lutho ngempela, ukuthi kuyini ukwesaba uNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukwazi UNkulunkulu Kuyindlela Eya Ekumesabeni UNkulunkulu Nokudeda Kokubi” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 2)

Izinto nobuyena bukaNkulunkulu, ingqikithi kaNkulunkulu, isimo sikaNkulunkulu—konke sekwenziwe kwaziwa emazwini Akhe esintwini. Lapho ezizwela yena amazwi kaNkulunkulu, umuntu kuyothi ngesikhathi ewenza afike ekuqondeni injongo kaNkulunkulu esemazwini uNkulunkulu awakhulumayo, futhi uyoqonda umthombo nesendlalelo samazwi kaNkulunkulu, futhi aqonde aphinde abe nokwazisa umthelela ohloswe ngamazwi kaNkulunkulu. Kubantu, lezi yizo zonke izinto umuntu okumele azizwe, aziqonde futhi afinyelele kuzo, ukuze afinyelele eqinisweni nokuphila, aqonde izinhloso zikaNkulunkulu, abe ngoguqukile esimweni sakhe, futhi akwazi ukulalela ubukhosi namalungiselelo kaNkulunkulu. Khona ngaleso sikhathi umuntu ezizwela, eqonda, futhi, efinyelela kulezi zinto, kancane kancane uyobe esezuze ukuqonda uNkulunkulu, futhi ngaleso sikhathi uyobe esezuze amazinga ehlukene okwazi Yena. Lokhu kuqonda nokwazi akuveli entweni ethile umuntu ayicabangile noma azenzele yona, kodwa kunalokho kuvela, kulokho akwazisayo, akubonayo, akuzwayo, kanye nalokho akufakazelayo ngaphakathi kuye. Kuphela, kungemuva kokwazisa, ukuzibona, ukuzwa, kanye nokuzifakazela lezi zinto, lapho ulwazi lomuntu ngoNkulunkulu luba nohlonze, ulwazi kuphela lolo aluthole ngalesi sikhathi olungoloqobo, oluyilo futhi oluqinisekile, futhi le nqubo—yokuthola ukuqonda okuyikonakona nolwazi lukaNkulunkulu ngokwazisa, ngokubona, ngokuzwa, nokufakazelana namazwi Akhe—yiyo kanye inhlanganyelo phakathi komuntu noNkulunkulu. Phakathi kwalolu hlobo lwenhlanganyelo, umuntu ufinyelela ngempela ekuqondisiseni nasekubambeni izinhloso zikaNkulunkulu, ufinyelela ngempela ekuqondisiseni nasekwazini izinto nobuyena bukaNkulunkulu, ufinyelela ngempela ekuqondisiseni nasekwazini ingqikithi kaNkulunkulu, ufinyelela kancane kancane ekuqondisiseni nasekwazini isimo sikaNkulunkulu, ufika ekubeni nencazelo eyiyo kanye nesiqiniseko sangempela, ngeqiniso lokubusa kukaNkulunkulu ngaphezu kwakho konke okudaliwe. Futhi uzuza ukuqonda okunohlonze nolwazi ngobunjalo kanye nesikhundla sikaNkulunkulu. Phakathi kwalolu hlobo lokuhlanganyela, umuntu uyaguqula, isinyathelo ngesinyathelo, imibono yakhe ngoNkulunkulu, angabe esamcabanga Yena ngokumsusela phezu kweze, noma azinikezele ezinsolweni anazo Ngaye, noma ukungamqondisisi Yena, noma ukumgxeka Yena, noma enze izahlulelo Ngaye, noma amngabaze Yena. Ngenxa yalokhu, umuntu uyoba nezinkulumo-mpikiswano ezimbalwa noNkulunkulu, uyoba nokuxabana okumbalwa noNkulunkulu, nokuthi uyokuba nezigameko ezimbalwa lapho eyovukela uNkulunkulu. Ngakolunye uhlangothi, ukunakekela komuntu nokulalela uNkulunkulu kuyokhula kakhulu, kanti ukuhlonipha kwakhe okukhulu uNkulunkulu, kuyoba ngokoqobo futhi ngokujulile. Phakathi kwalolu hlobo lokuhlanganyela, umuntu ngeke nje kuphela athole iqiniso nokubhapathiswa ekuphileni, kodwa ngesikhathi esifanayo uyobuye athole ulwazi lweqiniso ngoNkulunkulu. Phakathi kwalolu hlobo lokuhlanganyela, umuntu ngeke nje kuphela aguqulwe esimweni sakhe nasekutholeni insindiso, kodwa ngesikhathi esifanayo uyobuye athole ukuhlonipha nokudumisa kweqiniso kwesidalwa esidaliwe sikwenza kuNkulunkulu. Ekubeni kade enalolu hlobo lokuhlanganyela, ukholo lomuntu kuNkulunkulu angeke lusaba yinto engazeki, noma isithembiso esinikezwe ngezindebe zomlomo nje, noma uhlobo lokulandela olungenasisekelo nokwenza izithixo; ngalolu hlobo kuphela lokuhlanganyela ukuphila komuntu kuyokhula kufinyelele ekuvuthweni usuku nosuku, futhi yimanje kuphela lapho isimo sakhe siyoguquka ngokuhamba kwesikhathi, nokholo lwakhe kuNkulunkulu, kancane kancane, luyodlula ekungaqondakalini kahle nasokholweni olungaqinisekile lube ukulalela ngeqiniso nokunakekela, luze lufinyelele ekuhlonipheni okukhulu ngempela, futhi umuntu uyobuye, endleleni yokulandela uNkulunkulu, kancane kancane aqhubeke asuke esimweni sokuba ongenzi lutho abe sesimweni sokukhuthala, asuke ekubukeni ngendlela embi aye ekubukeni ngendlela enhle; kungalolu hlobo lokuhlanganyela kuphela umuntu ezifinyelela ukuqonda kwangempela kanye nokuqonda uNkulunkulu, ekwazini uNkulunkulu ngeqiniso. Ngoba iningi labantu alikaze lingene ekuhlanganyeleni kweqiniso noNkulunkulu, ulwazi lwabo ngoNkulunkulu luma esigabeni sokucabanga, esigabeni samagama nezimfundiso. Okungukuthi abantu abaningi, kungakhathaliseki ukuthi mingaki iminyaka bekholelwa kuNkulunkulu, basekude kakhulu ekumazini uNkulunkulu basame endaweni lapho babekhona besaqala, babishe esisekelweni sezinqubo zakudala zokukhonza, nobuyephuyephu bazo bemibala yasemandulo nezinkolelo-ze eseziphelelwe yisikhathi. Ukuthi ulwazi lomuntu ngoNkulunkulu, lubhajwe ekuqaleni kwalo, kuchaza ukuthi lufana nolungekho nje. Ngaphandle kokuqinisekisa komuntu ngesikhundla nobuyena bukaNkulunkulu ukholo lomuntu kuNkulunkulu lusalokhu lusesimweni sokuba yindida engaqondakali. Lokhu njengoba kunjalo, umuntu angaba nokuhlonipha kwangempela uNkulunkulu okungakanani?

Kungakhathaliseki noma luqine kangakanani ukholo lwakho ebukhoneni Bakhe, lokhu angeke kwathatha indawo yolwazi lwakho ngoNkulunkulu, noma inhlonipho yakho ngoNkulunkulu. Kungakhathaliseki noma uzijabulele kanjani izibusiso Zakhe nomusa Wakhe, lokhu akusoze kwathatha indawo yolwazi lwakho lukaNkulunkulu. Kungakhathaliseki noma uzimisele kanjani ukunikela konke okwakho futhi ukhiphe konke ngenxa Yakhe, lokhu ngeke kuyithathe indawo yolwazi lwakho ngoNkulunkulu. Mhlawumbe usuwejwayele kakhulu amazwi Akhe awakhulumile, noma uze ngisho usuwazi ngenhliziyo futhi usungawaqala ngasekugcineni, kodwa lokhu akusoze kwathatha indawo yolwazi lwakho ngoNkulunkulu. Noma ngabe umuntu uzimisele kanjani ukulandela uNkulunkulu, uma engakaze abe nokuhlanganyela okuyikho noNkulunkulu, noma abe nolwazi lwamazwi kaNkulunkulu, ulwazi lwakhe ngoNkulunkulu luyoba ngolungekho ngaphezulu kwento engelutho noma iphupho lasemini elingapheliyo; ngenxa yalokho okungenzeka ukuthi “uke wahlangana” noNkulunkulu ezedlulela, noma uhlangane Naye ubuso nobuso, ulwazi lwakho ngoNkulunkulu luyoqhubeka lube yinto engenalutho, nenhlonipho yakho kuNkulunkulu akukho nje ngaphezu kwesiqubulo esingenalutho noma umbono nje ongathi shú.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukwazi UNkulunkulu Kuyindlela Eya Ekumesabeni UNkulunkulu Nokudeda Kokubi” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 3)

Abantu abaningi babambelela ekufundeni emazwini kaNkulunkulu usuku nosuku, baze bafike ezingeni lokuzibophezela ngokucophelela ukukhumbula zonke izigatshana ezikhona lapho ngokugcwele njengezinto zabo okungezabo ezibizayo, nokuthi ngaphezu kwalokho bashumayele ngamazwi kaNkulunkulu yonke indawo, banikeze futhi basize nabanye ngamazwi Akhe. Bacabanga ukuthi ukwenza lokhu kungukuveza ubufakazi kuNkulunkulu, ukuveza ukufakazela amazwi kaNkulunkulu, ukuthi ukwenza lokhu kungukulandela indlela kaNkulunkulu; bacabanga ukuthi ukwenza lokho kungukuphila ngamazwi kaNkulunkulu, ukuthi ukwenza lokho kungukuletha amazwi Akhe ekuphileni kwabo kwangempela, ukuthi ukwenza lokhu kuyobenza bakwazi ukuthola ukunconywa nguNkulunkulu, nokuthi basindiswe futhi bapheleliswe. Kodwa, ngisho sebeshumayela amazwi kaNkulunkulu, abahambisani namazwi kaNkulunkulu ngokwenza, noma bazame ukuzifaka bona emgqeni walokho okwambulwe kubo ngamazwi kaNkulunkulu. Kunalokho, basebenzisa amazwi kaNkulunkulu ukuzizuzela ukuthandwa nokwethenjwa ngabanye ngokubakhohlisa, ngokungena ekuphatheni ngokwabo, nokuthi basebenzise budlabha nokuntshontsha udumo lukaNkulunkulu. Bethemba, ngokungena mpumelelo, ukusebenzisa ithuba abalinikezwa ngokusabalalisa amazwi kaNkulunkulu ukuba baklonyeliswe ngomsebenzi kaNkulunkulu nokunconywa Nguye. Mingaki iminyaka eseyedlule, kodwa laba bantu abagcinanga nje ngokungakwazi ukuthola ukunconywa nguNkulunkulu ngokushumayela amazwi kaNkulunkulu, nokuthi hhayi kuphela ukuthi abakwazanga ukuveza indlela okumele bayilandele endleleni yokuveza ukufakazela amazwi kaNkulunkulu, futhi akukhona nje ukuthi abazange bazisize noma bazihlinzeke bona kuleyo ndlela yokuhlinzeka nokusiza abanye ngamazwi kaNkulunkulu, nokuthi akukhona nje kuphela ukuthi abazange bakwazi ukumazi uNkulunkulu, noma bavuse kubo uqobo inhlonipho enkulu kaNkulunkulu, kuleyo ndlela yokwenza zonke lezi zinto; kodwa, ngokuphambene, ukungaqondisisi kahle ngoNkulunkulu kwaya kukhula ngokujula, ukungamethembi uNkulunkulu kwaya kuba mawala, kanye nemicabango yabo ngoNkulunkulu yaya ikhula ngokuba engakholakali. Behlinzekiwe futhi beholwa yimicabango yabo ngamazwi kaNkulunkulu, bavela sengathi baphelele esimweni sabo, kube sengathi baveza amakhono abo kalula ngaphandle kokuzikhandla nhlobo, kube sengathi sebethole inhloso yempilo yabo, kube sengathi sebezuze ukuphila okusha nokuthi sebesindisiwe, kube sengathi, ngamazwi kaNkulunkulu bebeka ngolimi oluginqika kahle uma bekhuluma, sebefinyelele ekuzuzeni iqiniso, babambelele ezinhlosweni zikaNkulunkulu, nokuthi sebevumbulule indlela yokumazi uNkulunkulu, kube sengathi, ngendlela yokushumayela amazwi kaNkulunkulu, sebake babhekana noNkulunkulu ubuso nobuso. Futhi, bahlale “benyakaziswa” ngemvula yezinyembezi, nokuthi, bahlale beholwa “uNkulunkulu” ngamazwi kaNkulunkulu, bavela njalo ngokungenamkhawulo bebambelele ngokujulile emseni Wakhe nenhloso elungile, futhi ngesikhathi esifanayo sebezuze ukubambelela ensindisweni kaNkulunkulu yomuntu kanye nokuphathwa Nguye, sebefike ekuyazini ingqikithi Yakhe, nokuthi sebeyakuqondisisa ukulunga kwesimo Sakhe. Besusela kulesi sisekelo, babonakala sengathi sebekholelwa ngokuqine kakhulu ebukhoneni bukaNkulunkulu, sebenolwazi olukhulu ngesimo Sakhe esihloniphekile, nokuthi nangaphezu kwalokho bazizwe bejulile ebukhulwini Bakhe nasebungcweleni. Becwilile kulolu lwazi lokuzikhohlisa ngokwazi amazwi kaNkulunkulu, kungabukeka sengathi ukholo lwabo selukhulile, izinqumo zabo zokubekezelela ukuhlupheka seziqinisiwe, nokuthi ulwazi lwabo ngoNkulunkulu selujulile. Abazi ngempela ukuthi, kuze kube bawazwile amazwi kaNkulunkulu ngokuyikho, lonke ulwazi lwabo kanye nemibono yabo Ngaye iphuma ekuzicabangeleni ngokwabo nasekuqageleni. Ukholo lwabo angeke lwabambelela kunoma yikuphi ukuhlolwa nguNkulunkulu, lokhu abakubiza ngokuthi ubungcwele babo nokuma angeke kwabambelela ngaphansi kokuvivinywa noma ukuhlolwa nguNkulunkulu, isinqumo sabo singukwakha ibhilidi elihle phezu kwesihlabathi, nalokhu abakubiza ngolwazi lukaNkulunkulu nakho akwehlukile nokuzakhela kwemicabango yabo. Eqinisweni, laba bantu, uma singasho kanjalo, abafaka umfutho emazwini kaNkulunkulu, abakaze nakanye bazi ukuthi luyini ukholo oluyilo, kuyini ukulalela kwangempela, kuyini ukunakekela kwangempela, noma kuyini ukwazi uNkulunkulu ngeqiniso. Bathatha abakucabangayo, imicabango, ulwazi, isiphiwo, izinqubo, izinkolelo-ze, kanye ngisho nokubaluleka kokulungileyo kwesintu, bese bekwenza “imali” kanye “nezikhali” zokukholwa kuNkulunkulu nokumlandela, baze bakwenze izisekelo zokukholwa kwabo kuNkulunkulu nokumlandela kwabo. Ngesikhathi esifanayo, babuye bathathe le mali nezikhali bakwenze umfanekiso womlingo ekwazini uNkulunkulu, ukwenzela ukuhlangana nokuncintisana nokuhlolisisa kukaNkulunkulu, ukuvivinya, ukusola, nokwahlulela. Ekugcineni, lokho abakuhlanganisile kuselokhu kuyizinto ezingasho lutho ngaphandle kwezinqumo ngoNkulunkulu ezicwile ezincazelweni zezinkolelo, ezinkolelweni eziyize zakudala, kanye nakho konke lokho okungokokuthandana, okubukeka kabi kuhlekisa, futhi nokungaqondakali, kanye nendlela yabo yokwazi nokuchaza uNkulunkulu ifana naleyo yabantu abakholelwa kuphela Ezulwini Eliphezulu, noma Endodeni Endala Esesibhakabhakeni, kuyilapho ukuba ngokoqobo kukaNkulunkulu, ingqikithi Yakhe, isimo Sakhe, izinto Zakhe nobuYena, kanye nokunye, nakho konke okuphathelene nokuba ngokoqobo kukaNkulunkulu ngoKwakhe, kuyizinto ulwazi lwabo oluhlulekile ukuziqonda, azinamsebenzi walutho ngokuphelele futhi zikude le nokuqonda kwabo. Ngale ndlela, nakuba bephila ngaphansi kokunikezwa nokondliwa ngamazwi kaNkulunkulu, kusazifanela nje abakwazi ukuhamba endleleni yokumesaba uNkulunkulu nokudeda kokubi. Isizathu sangempela ukuthi abakaze bafinyelele ekumazini uNkulunkulu, futhi bengakaze babe nokuxhumana okuqotho noma ukuhlanganyela Naye ngeqiniso, ngakho kunzima kakhulu kubona ukufinyelela ekubeni nokuqonda okunokuzwana noNkulunkulu, noma bavuse kubo ukholo, ukulandela, noma ukudumisa uNkulunkulu. Ukuthatha kwabo amazwi kaNkulunkulu ngale ndlela, ukuthatha uNkulunkulu ngale ndlela—lokhu kubuka kanye nesimo sengqondo kubenze baphoqeleka ukuba babuye belambatha emizamweni yabo, ibenze bangaphinde balazi ingunaphakade ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu nokudeda kokubi. Injongo yalokho abakuhlosile, nendlela abahamba ngayo, ibonisa ukuthi bayizitha zikaNkulunkulu kuze kube phakade futhi abasoze bakwazi ukuthola insindiso.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukwazi UNkulunkulu Kuyindlela Eya Ekumesabeni UNkulunkulu Nokudeda Kokubi” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 4)

Uma, esimweni somuntu olandele uNkulunkulu iminyaka eminingi futhi ejabulela ukuhlinzekwa ngamazwi Akhe iminyaka eminingi, ukuchaza kwakhe uNkulunkulu kufana, ngokoqobo lwako, naloko komuntu owa ngobuso ukukhuleka phambi kwezithixo, ngakho lokhu kungakhombisa ukuthi lo muntu akakaze athole iqiniso lamazwi kaNkulunkulu. Lokhu kungenxa yokuthi mane akangeni eqinisweni lamazwi kaNkulunkulu futhi ngenxa yalesi sizathu ukuba ngokoqobo, iqiniso, izinhloso, kanye nezimfuno esintwini, konke okutholakala ngokwemvelo emazwini kaNkulunkulu, akuhlanganise lutho nhlobo naye. Okungukuthi, akukhathalisekile noma umuntu onjalo angasebenza kangakanani encazelweni esobala yamazwi kaNkulunkulu, konke kuyize leze: Ngoba lokho akushisekelayo kumane kungamazwi nje, lokho ayokuthola nakho kuyoba ngokwesidingo ngamazwi nje. Noma ngabe amazwi akhulunywe nguNkulunkulu asobala noma ajulile ngokubuka ngamehlo, wonke ayiqiniso elisemqoka kakhulu kumuntu njengoba engena ekuphileni; awumthombo wamanzi okuphila lawo amenza ukuba aphile ngokomoya nangokwenyama. Anikeza lokho umuntu akudingayo ukuze aphile; izimfundiso zeBhayibheli ezingenakuphikwa inkolelo nomgomo wokuziphatha empilweni yakhe nsuku zonke; indlela, inhloso, kanye nenkambo okufanele adlule kuyo ukuze athole insindiso; lonke lelo qiniso kumele abe nalo njengesidalwa esiphambi kukaNkulunkulu; kanye neqiniso lokuthi umuntu kumele amesabe futhi amkhonze kanjani uNkulunkulu. Ayisiqiniseko esiqinisekisa ukuphila komuntu, ayisinkwa somuntu semihla ngemihla, nokuthi abuye futhi abe yisisekelo esiqinile esenza umuntu aqine futhi azimele. Acebile ngesiqiniseko sangempela seqiniso lobuntu obejwayelekile njengalokhu ephilwa yisintu esidaliwe, acebile ngeqiniso lelo ngalo isintu sikwazi ukukhululeka ekukhohlakalisweni kanye nasekubalekeleni izingibe zikaSathane, acebile ekufundiseni ngokungakhathali, ekugqugquzeleni, ekukhuthazeni, nasekududuzeni lokho uMdali akunikeza isintu esidaliwe. Ayisibani esiqondisayo nesikhanyisela umuntu ukuze aqonde konke lokho okungokuhle, isiqinisekiso esiqinisekisa abantu ukuthi bayophila futhi bafike ekuphatheni kwakho konke okulungileyo nokuhle, umbandela okuyiwo abantu, izigameko, nezinto ezilinganisekayo, kanye futhi nokwakha inkomba-ndlela eholela umuntu imqondise ensindisweni nasendleleni yokukhanya. Kusekwazini amazwi kaNkulunkulu ngokoqobo kuphela lapho umuntu enganikwa khona iqiniso nempilo; yilapha kuphela lapho umuntu engaqondisisa khona ukuthi buyini ubuntu obejwayelekile, ukuthi iyini incazelo yokuphila, siyini isidalwa sangempela, kuyini ngempela ukuhlonipha uNkulunkulu; yilapha kuphela lapho umuntu engaqondisisa khona ukuthi kumele amnakekele kanjani uNkulunkulu, awugcwalise kanjani umsebenzi wesidalwa esenziwe, nokuthi angaba nakho kanjani ukufaniswa nomuntu okunguyena yena; yilapha kuphela lapho engafinyelela khona ekuqondisiseni ukuthi kuyini okuqondwe ngokholo oluqinisekile nokukhonza okuqinisekile; yilapha kuphela lapho umuntu engaqonda khona ukuthi ngubani uMbusi wamazulu nomhlaba kanye nazo zonke izinto; yilapha kuphela lapho umuntu engaqala khona ukuqonda izindlela Lowo onguMnikazi wayo yonke indalo abusa ngayo phezu kwayo, ahola futhi ahlinzeke ngazo indalo; futhi yilapha kuphela lapho umuntu engaqonda khona futhi abambe izindlela Lowo onguMnikazi wendalo yonke akhona ngazo, azibonakalisa kanye nasebenza ngazo. Ehlukanisiwe ekubeni nolwazi oluyilo lwamazwi kaNkulunkulu, umuntu akanalo ulwazi oluyilo noma ukuqonda okungaphakathi emazwini kaNkulunkulu naseqinisweni. Lowo muntu onjalo ngokungangatshazwa uyisidumbu esiphilayo, igobolondo uqobo, futhi ulwazi lonke olumayelana noMdali aluhlanganiswe lutho naye. Emehlweni kaNkulunkulu, umuntu onjalo akakaze akholelwe Kuye, noma akakaze amlandele Yena, futhi uNkulunkulu akambheki njengomuntu okholelwa Kuye noma umlandeli Wakhe, akusaphathwa njengesidalwa esingokoqobo esidaliwe.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukwazi UNkulunkulu Kuyindlela Eya Ekumesabeni UNkulunkulu Nokudeda Kokubi” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 5)

Umuntu oqotho odaliwe kumele azi ukuthi ngubani uMenzi wakhe, azi ukuthi umuntu wadalelwani, kumele ayenze kanjani imisebenzi yokuba yisidalwa esenziwe, nokuthi uyikhulekela kanjani iNkosi yendalo yonke, kumele aqondisise, abambelele, azi, futhi anakekele izinhloso zoMdali, izifiso, nezimfuno, futhi kumele enze ngokuhambisana nendlela yoMdali—esabe uNkulunkulu abalekele okubi.

Kuyini ukwesaba uNkulunkulu? Futhi umuntu angakubalekela kanjani okubi?

“Ukumesaba uNkulunkulu” akusho ukwethuka nokwesaba okungenagama, noma ukugwema, noma ukubeka laphaya kude, noma ukukhonza noma izinkolelo-ze. Kunalokho, kuwukuhlonipha, ukunika isithunzi, ukwethemba, ukuqondisisa, ukunakekela, ukulalela, ukuzinikela, uthando, kanjalo nokudumisa, ukuvuza nokuthoba okungenambandela nokuthoba. Ngaphandle kolwazi lweqiniso ngoNkulunkulu, isintu angeke sibe nenhlonipho yeqiniso, ukwethembeka ngeqiniso, ukuqonda kweqiniso, ukunakekela kweqiniso noma ukuhlonipha, kodwa kuphela ukwesaba okukhulu novalo, kuphela ukungabaza, ukungaqondisisi, ukwenqaba, nokugwema; ngaphandle kolwazi lweqiniso ngoNkulunkulu, isintu angeke sibe nakho ukuzingcwelisa nokuvuza; ngaphandle kolwazi lweqiniso ngoNkulunkulu, isintu angeke sibe nokukhonza kweqiniso nokuzinikezela, kuphela ukukhonza okweqile okungenabo ubufakazi nezinkolelo-ze; ngaphandle kolwazi lweqiniso ngoNkulunkulu, isintu angeke sakwazi ukwenza ngendlela kaNkulunkulu, noma ukwesaba uNkulunkulu, noma ukubalekela okubi. Kunalokho, konke ukwenza nokuziphatha umuntu azibandakanya nakho kuyogcwala ukuphikisa nokwedelela, okunezinsolo zokuhlambalaza kanye nokwehlulela okungalungile Ngaye kanye nokuziphatha ngobubi enze okuphambanayo neqiniso nencazelo eyiqiniso yamazwi kaNkulunkulu.

Lapho isintu sinokwethemba ngeqiniso kuNkulunkulu, siyoba neqiniso ekumlandeleni nokwethembela Kuye; ngokuba nokwethemba kweqiniso kuphela kanye nokuncika kuNkulunkulu, isintu singaba nokuqondisisa kweqiniso nokwazi; ngokuhambisana nokuqondisisa ngeqiniso uNkulunkulu kufika ekunakekeleni Yena kwangempela; ngokunakekela uNkulunkulu ngokweqiniso kuphela isintu singaba nokuhlonipha kweqiniso; ngenhlonipho yeqiniso kuphela kuNkulunkulu isintu singaba nokuzinikela kweqiniso; ngokuzinikela kuNkulunkulu ngeqiniso kuphela isintu singaba nokukhonza okungenamibandela nokungenasikhalo; kuphela ngokwethemba nokuncika ngeqiniso, ngokuqondisisa ngeqiniso nokunakekela, ukuhlonipha kweqiniso nokuzinikela ngeqiniso nokukhonza, isintu singaqala ukwazi isimo nengqikithi kaNkulunkulu, kanye nokwazi ubunjalo boMdali; uma sesifinyelele ekumazini uMdali kuphela ilapho isintu singavuselela kuso ukukhonza nokuthoba kweqiniso; kuphela uma benokukhonza uMdali nokuthoba kweqiniso isintu siyokwazi ukubeka eceleni izindlela zaso ezimbi, lokho okungukuthi, ukubalekela okubi.

Lokhu kuhlanganisa indlela ephelele “yokwesaba uNkulunkulu ubalekele okubi,” nokuthi kubuye kube yingqikithi seyiphelele yokwesaba uNkulunkulu nokubalekela okubi, kanjalo futhi nendlela okumele ihanjwe ukuze kufikwe ekwesabeni uNkulunkulu nokubalekela okubi.

“Ukwesaba uNkulunkulu nokudeda kokubi” nokwazi uNkulunkulu kuxhumene ngezintambo eziningi ngokungehlukaniswe, futhi ukuxhumana phakathi kwazo kuyabonakala. Uma umuntu efisa ukufinyelela ekubalekeleni okubi, kumele yena kuqala abe nokwesaba uNkulunkulu ngeqiniso; uma yena efisa ukuzuza ukwesaba uNkulunkulu ngeqiniso, yena kuqala kumele amazi uNkulunkulu ngeqiniso; uma efisa ukuthola ulwazi ngoNkulunkulu, yena kumele kuqala abenolwazi lwamazwi kaNkulunkulu, aqiniseke ngamazwi kaNkulunkulu, abenolwazi lokujeziswa nokuqondiswa nguNkulunkulu, ukujeziswa nokwahlulelwa Nguye; uma yena efisa ukuba nolwazi lalawa mazwi kaNkulunkulu, yena kumele kuqala abhekane ubuso nobuso namazwi kaNkulunkulu, abhekane ubuso nobuso noNkulunkulu, nokucela uNkulunkulu amuphe amathuba okuwezwa amazwi kaNkulunkulu ngezindlela zonke ezahlukene ezifaka phakathi umuntu, izehlakalo nezinto; uma yena efisa ukubhekana ubuso nobuso noNkulunkulu namazwi kaNkulunkulu, yena kumele kuqala abe nenhliziyo engazithwele futhi elungile, akulungele ukwamukela iqiniso, inhliziyo yokubekezelela ubunzima, ukuzimisela kanye nesibindi sokubalekela okubi, kanye nentshisekelo yokuba yisidalwa esiqinisekile…. Ngale ndlela, ukuya phambili kancane kancane, kuzokusondeza nakakhulu kuNkulunkulu, inhliziyo yakho iyoya iba msulwa ngokwengeziwe, futhi impilo yakho nokubaluleka kokuba uyaphila kuyoba, ngokuhambisana nolwazi lwakho ngoNkulunkulu, kuyoba nenjongo eyengeziwe futhi kuyokhula ukucaca ngokwengeziwe. Kuze kube olunye usuku, lapho uyozwa khona ukuthi uMdali akaseyona impica-badala, ukuthi uMdali akakaze afihleke kuwe, ukuthi uMdali akakaze abufihle ubuso Bakhe kuwe, ukuthi uMdali akakude neze nawe, ukuthi uMdali akaseyena Lona ohlale umlangazelela emicabangweni yakho kodwa ongakwazi ukufinyelela Kuye ngemizwa yakho, ukuthi Yena ngokoqobo futhi ngeqiniso uhlale ekubhekile kwesokunxele nesokudla sakho, esekela ukuphila kwakho, futhi elawula okudalelwe. Akakude noma akazifihlile Yena phezulu emafini. Useceleni kwakho, wengamele phezu kwakho konke okwakho, uyikho konke onako, futhi uwukuphela kwento onayo. UNkulunkulu onjalo ukuvumela ukuba umthande ngenhliziyo, unamathele Kuye, umbambele eduze, umkhonze, wesabe ukulahlekelwa Nguye, nokuthi ungazimiseli ngokuphinde umphike, uphinde ungamhloniphi Yena noma ukuphinde umgweme Yena futhi noma umbeke kude le. Konke ofuna ukukwenza ukunakekela Yena, ukulalela Yena, ukubuyisela Kuwe konke akunikeza khona, nokuthobela umbuso Wakhe. Awusenqabi manje ukuqondiswa, ukunikezwa, ukubhekwa, nokugcinwa Nguye, awusakwenqabi lokho Yena akushoyo nalokho akunqumela kona. Konke okufunayo ukulandela Yena, uhambe eduze Kwakhe kwesokunxele noma kwesokudla Sakhe, konke okufunayo ukumamukela Yena njengowukuphila kwakho kuphela, njengowukuphela kweNkosi noNkulunkulu wakho.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukwazi UNkulunkulu Kuyindlela Eya Ekumesabeni UNkulunkulu Nokudeda Kokubi” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 6)

Izinkolelo Zabantu Azinakungena Esikhundleni Seqiniso

Kunabantu abathile abangabekezelela ubunzima; bangakukhokha okudingekayo; Indlela abenza ngayo ibonakala iyinhle kakhulu; bahlonishwa kakhulu; futhi bayabazisa abanye. Ucabangani: Ingabe lolu hlobo lwezenzo zangaphandle lungabhekwa njengokwenza iqiniso? Ungasho yini ukuthi lo muntu wanelisa izinjongo zikaNkulunkulu? Kungani ngezikhathi abantu ababona ngazo laba bantu becabanga ukuthi banelisa uNkulunkulu, becabanga ukuthi bahamba endleleni yeqiniso yokwenza iqiniso, ukuthi bahamba ngezindlela zikaNkulunkulu? Kungani abanye abantu becabanga ngale ndlela? Kunencazelo eyodwa yalokho. Futhi iyiphi leyo ncazelo? Ukuthi kubantu abaningi abaphakeme, imibuzo enjengokuthi kuyini ukwenza iqiniso, kuyini ukwanelisa uNkulunkulu, kuyini ngempela ukuba neqiniso—imibuzo enjalo ayicacile kubo. Ngakho kunabantu abavame ukukhohliswa yilabo ababonakala bengokomoya, beyigugu, bebonakala benezithombe eziphakeme. Ngokwalaba bantu abangakhuluma ngamagama nezimfundiso, nalezo zinkulumo nezenzo ezibonakala zifanelwe ukunconywa, labo abakhohliswa yibo abakaze bayibuke ingqikithi yezenzo zabo, imiyalo eqhutshwa izenzo zabo, nokuthi iyini imigomo yabo. Futhi abakaze bahlole ukuthi labo bantu bamlandela ngempela yini uNkulunkulu, ukuthi bangabantu abamesaba ngempela yini uNkulunkulu futhi abakugwemayo okubi noma cha. Abakaze baqonde isiqu sobuntu balaba bantu. Kunalokho, kusukela baqala ukwazana nabo, kancane kancane, bayabatusa laba bantu, babahlonipha kakhulu laba bantu, futhi ekugcineni laba bantu baphenduka izithixo zabo. Ngaphezu kwalokho, ezingqondweni zabanye abantu, izithixo abazikhulekelayo, abakholwa ukuthi bangashiya imindeni nemisebenzi yabo, futhi bakhokhe okudingekayo—lezi zithixo yizo empeleni ezanelisa uNkulunkulu, ezingathola umphumela omuhle neziphokophele endaweni enhle. Ezinhliziyweni zazo, lezi zithixo zingabantu uNkulunkulu abatusayo. Yini ebangela ukuba abantu babe nalolu hlobo lwenkolelo? Siyini isisekelo sale ndaba? Yimiphi imiphumela okungaholela kuyo? Ake siqale sixoxe ngendaba emayelana nesiqu.

Izindaba ezifana nalezi ezimayelana nemibono yabantu, imikhuba yabantu, yimiphi imiyalo abantu abakhetha ukuyenza, nalokho okwahlale kuvezwa yiwo wonke umuntu, empeleni konke lokho akuhlanganisi lutho nezimfuneko zikaNkulunkulu esintwini. Kungakhathaleki ukuthi abantu bagxile ezindabeni ezingathi shú noma ezijulile, emagameni nezimfundiso noma izinto ezingokoqobo, abantu abanamatheli kulokho okufanele banamathele kakhulu kukho, futhi abakwazi lokho okufanele bakwazi kakhulu. Isizathu salokhu ukuthi abantu abalithandi nhlobo iqiniso. Ngakho, abantu abazimisele ukuchitha isikhathi namandla ukuze bathole futhi benze imiyalo esezwini likaNkulunkulu. Kunalokho, bancamela ukusebenzisa izindlela ezinqamulelayo, bese bekha phezu abakuqondayo, abakwaziyo, njengokuyiqiniso nokuwukuziphatha okuhle. Lo mbono okha phezulu ube usuba umgomo wabo abawulandelayo, ube iqiniso okufanele balenze. Umphumela oqondile ukuthi abantu bathathe ukuziphatha kahle kwabantu bakufake esikhundleni sokwenza iqiniso, okuphinde kwanelise isifiso sabantu sokunxusa umusa kuNkulunkulu. Lokhu kwenza abantu bamelane neqiniso, abaphinde bakusebenzisele ukukuphikisana nokuncintisana noNkulunkulu. Ngesikhathi esifanayo, ngokungathembeki bambekela eceleni uNkulunkulu, babeke izithixo zezinhliziyo zabo esikhundleni sikaNkulunkulu. Iyodwa into eyimbangela eyenza abantu babe nalezi zenzo zokunganaki, imibono yokunganaki, noma imibono nemikhuba yohlangothi olulodwa, futhi namhlanje ngizonitshela ngayo. Isizathu ukuthi nakuba abantu bengase balandele uNkulunkulu, bathandaze nsuku zonke Kuye, futhi bafunde izwi likaNkulunkulu nsuku zonke, abaziqondi empeleni intando kaNkulunkulu. Lona umnyombo wenkinga. Uma othile eqonda inhliziyo kaNkulunkulu, eqonda izinto ezithandwa uNkulunkulu, lokho uNkulunkulu akuzondayo, lokho uNkulunkulu akufunayo, lokho akwenqabayo, ukuthi uNkulunkulu uthanda nhloboni yomuntu, nhloboni yomuntu ayizondayo, nhloboni yendinganiso uNkulunkulu ayisebenzisayo ezintweni azifuna kumuntu, futhi usebenzisa yiphi indlela lapho ephelelisa umuntu, ingabe lowo muntu usengaba nemibono yakhe? Ingabe bangavele bahambe bayokhonza omunye umuntu? Ingabe umuntu ovamile angaba isithixo sabo? Uma abantu beqonda intando kaNkulunkulu, bazoba nemibono enengqondo. Ngeke bamane benze umuntu owonakalisiwe abe isithixo, noma ngesikhathi besahamba endleleni yeqiniso, bakholwe ukuthi ukunamathela emithethweni noma imiyalweni embalwa kulingana ngendlela efanayo nokwenza iqiniso.

Kucashunwe embhalweni othi “Indlela Yokwazi Isimo SikaNkulunkulu Nemiphumela Umsebenzi Wakhe Oyoyithola” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 7)

Miningi Imibono Mayelana Nezinga UNkulunkulu Alimisele Umphumela Womuntu

Njengoba wonke umuntu ekhathazekile ngomphumela wakhe, ingabe uyazi ukuthi uNkulunkulu uwukhetha kanjani lowo mphumela? UNkulunkulu uwumisa ngayiphi indlela umphumela womuntu? Futhi nhloboni yezinga alisebenzisayo ukuze amise umphumela womuntu? Futhi ngesikhathi sekufanele kumiswe umphumela womuntu, yini uNkulunkulu ayenzayo ukuze embule umphumela wakhe? Ingabe ukhona owazi lokhu? Njengoba ngiqeda kusho, kunabanye abakholwa ukuthi sebelwenzile kakade ucwaningo ezwini likaNkulunkulu. Laba bantu bafuna imikhondo ngemiphumela yesintu, ngemikhakha le miphumela ehlukaniswe ngayo, nangemiphumela ehlukahlukene elindele izinhlobonhlobo zabantu. Bafuna nokwazi indlela uNkulunkulu amisa ngayo umphumela, uhlobo lwezinga uNkulunkulu alisebenzisayo, nendlela amisa ngayo umphumela womuntu. Kodwa ekugcineni laba bantu bayahluleka ukuthola noma yini. Empeleni, kuncane okuyigugu okwembulwa ezwini likaNkulunkulu. Kungani kunjalo? Ngakho uma nje umphumela womuntu ungakembulwa, uNkulunkulu akufuni kutshela muntu ukuthi kuzokwenzekani ekugcineni, futhi akafune kutshela muntu ngendawo aya kuyo singakafiki isikhathi. Isizathu salokho ukuthi ukwenza kanjalo kukaNkulunkulu ngeke kumzuzise ngalutho umuntu. Okwamanje, ngifuna kuphela ukunitshela ngendlela uNkulunkulu amisa ngayo umphumela womuntu, ngemiyalo ayisebenzisa emsebenzini Wakhe wokumisa umphumela womuntu, nokwenza umphumela kanye nezinga alisebenzisayo ukuze abone ukuthi amsindise othile noma cha. Akuyona yini lena into enikhathazeke ngayo kakhulu? Ngakho-ke, abantu bayazi kanjani indlela uNkulunkulu amisa ngayo umphumela womuntu? Niqeda kukhuluma kafushane ngale ndaba. Abanye benu bathe umbuzo omayelana nokwenza umsebenzi ngokwethembeka, ukuchitha isikhathi noNkulunkulu; abanye bathe ukulalela uNkulunkulu nokumanelisa; abanye bathe ukuba semuseni kaNkulunkulu; abanye bathe kuholela ekuphileni okusezingeni eliphansi…. Lapho wenza la maqiniso, lapho wenza imiyalo yemicabango yakho, ingabe uyazi ukuthi uNkulunkulu ucabangani? Ingabe uke wacabanga ngokuthi ukuqhubeka wenza kanjena kuzozanelisa izinjongo zikaNkulunkulu noma cha? Ingabe kuyazihlanganisa izindinganiso zikaNkulunkulu? Ingabe kuyazihlanganisa izimfuneko zikaNkulunkulu? Ngikholwa ukuthi abantu abaningi abacabangi kakhulu ngalezi zinto. Bamane basebenzise izingxenye zezwi likaNkulunkulu, noma ingxenye yentshumayelo, noma izinga lomuntu othile ongokomoya abamazisayo, baziphoqe kuba benze lokhu nalokhuya. Bacabanga ukuthi lena indlela efanele, ngakho bayaqhubeka benamathela kuyo, beyenza kungakhathaleki ukuthi ekugcineni kuzokwenzekani. Abanye abantu bacabanga ukuthi: “Ngikholwe iminyaka eminingi; Bengilokhu ngenza izinto ngale ndlela; Ngizwa sengathi ngimanelise ngempela uNkulunkulu; Ngizwa sengathi futhi kuningi engikuzuzile endleleni. Ngoba ngiye ngaqonda amaqiniso amaningi kule nkathi, futhi ngaqonda izinto eziningi ebengingaziqondi phambilini—ukubala okumbalwa, imibono eminingi yami ishintshile, izinto engizaziyo ekuphileni zishintshe kakhulu, futhi ngiliqonda kahle leli zwe.” Abanye bakholwa ukuthi lokhu ukuvuna, futhi kuwumphumela wokugcina womsebenzi kaNkulunkulu kumuntu. Ngokombono wakho, ngalezi zindinganiso nazo zonke izinto ozenzayo uma kuhlanganiswa—Ingabe wanelisa izinjongo zikaNkulunkulu? Abanye abantu bayokhuluma ngakho konke ukuqiniseka: “Kunjalo! Senza izinto ngokuvumelana nezwi likaNkulunkulu; senza izinto ngokuvumelana nalokho ongaphezulu akushumayelile naxoxe ngakho; sihlale siwenza umsebenzi wethu, sihlale simlandela uNkulunkulu, futhi asikaze simshiye uNkulunkulu. Ngakho singasho ngokuzethemba okukhulu ukuthi siyamenelisa uNkulunkulu. Akunandaba ukuthi siziqonda kangakanani izinhloso zikaNkulunkulu, akunandaba ukuthi siliqonda kangakanani izwi likaNkulunkulu, sihlale sisendleleni yokufuna ukufaneleka kuNkulunkulu. Uma senze izinto ngendlela efanele, nemiphumela iyoba mihle.” Ucabangani ngalo mbono? Ingabe unembile? Mhlawumbe kunabanye abathi: “Angikaze ngicabange ngalezi zinto phambilini. Ngicabanga ukuthi uma ngiqhubeka ngenza umsebenzi wami futhi ngenza ngokuvumelana nezimfuneko zezwi likaNkulunkulu, ngiyosinda. Angikaze ngicabange ngokuthi ngingamenelisa yini uNkulunkulu enhliziyweni yami, futhi angikaze ngicabange ukuthi ngingalifinyelela yini izinga alifunayo enhliziyweni yami. Njengoba uNkulunkulu engakaze angitshele, noma anginikeze noma yimiphi imiyalo ecacile, ngikholwa ukuthi uma nje ngiqhubeka ngiya phambili, uNkulunkulu uzokwaneliseka futhi akufanele afune okunye kimi.” Ingabe lezi zinkolelo zinembile? Ngokolwazi lwami, le ndlela yokwenza, yokucabanga, nale mibono—iza kanye nezifiso nokungaboni ngandlela thile. Lapho ngisho lokhu, mhlawumbe kunabanye benu abathukuthelayo kancane: “Ukungaboni? Uma ‘kuwukungaboni,’ kusho ukuthi ithemba lethu lensindiso, amathuba okusindisa mancane kakhulu futhi awaqinisekile, akunjalo? Inkulumo yakho ayifani yini nokusithela ngamanzi abandayo?” Akunandaba ukuthi yini oyikholwayo, izinto engizishoyo nengizenzayo azihloselwe ukukwenza uzizwe uthelwe ngamanzi abandayo. Kunalokho, zihloselwe ukukwenza uthuthukise ukuqonda kwakho izinhloso zikaNkulunkulu, futhi wazi imicabango kaNkulunkulu, lokho uNkulunkulu afuna ukufeze, uhlobo lwabantu aluthandayo, lokho uNkulunkulu akuzondayo, lokho akwenyanyayo, nohlobo lomuntu afuna ube nalo, kanye nohlobo lomuntu uNkulunkulu alulahlayo. Kusho ukukhanyisela ingqondo yakho, ukukwenza ubone ngokucacile ukuthi izenzo nemicabango yomuntu ngamunye kuphambuke ngezinga elingakanani kulokho okufunwa uNkulunkulu. Ingabe kubalulekile ukukhuluma ngalezi zihloko? Ngoba ngiyazi ukuthi sonke lesi sikhathi benikholwa, futhi nilalela izintshumayelo, kodwa lezi cishe izinto enizintula kakhulu. Ubhale wonke amaqiniso encwadini yakho, ubhale nalawo okholwa ukuthi abalulekile engqondweni yakho, futhi nakuba uhlela ukusebenzisa lezi zinto ukwanelisa uNkulunkulu ekwenzeni kwakho, ukuzisebenzisa lapho uzithola weswele, noma uwasebenzise ukuze udlule ezikhathini ezinzima eziphambi kwakho, noma ukwenza lezi zinto zikuphelezele ekuphileni kwakho. Kodwa ngokolwazi lwami, uma wenza kuphela, ukwenza kwakho akubalulekile ngayiphi indlela. Iyiphi-ke into ebaluleke kakhulu? Ukuthi ngesikhathi usenza, inhliziyo yakho yazi wonke amaqiniso ayo yonke into oyenzayo, zonke izenzo, konke uNkulunkulu akufunayo; into oyenzayo noma oyicabangayo, nomphumela, nomgomo osenhliziyweni yakho ukuthi kuyazenelisa yini izinhloso zikaNkulunkulu, kuyazinakekela yini izidingo zikaNkulunkulu, noma ukuthi uNkulunkulu uyakwemukela yini. Lezi izinto ezibalulekile.

Kucashunwe embhalweni othi “Indlela Yokwazi Isimo SikaNkulunkulu Nemiphumela Umsebenzi Wakhe Oyoyithola” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 8)

Hamba Endleleni KaNkulunkulu: Yesaba UNkulunkulu Ugweme Okubi

Kunenkulumo okufanele uyazi. Ngikholwa ukuthi le nkulumo ibaluleke kakhulu, ngenxa Yami kufika engqondweni izikhathi ezingabaleki usuku ngalunye. Kungani kunjalo? Ngoba ngaso sonke isikhathi lapho ngibhekene nothile, lapho ngizwa indaba yothile, lapho ngizwa izinto abathile abadlule kuzo noma ubufakazi babo ngokukholwa kuNkulunkulu, ngihlale ngisebenzisa le nkulumo ukuze ngibone ukuthi lo muntu uyilo yini uhlobo lomuntu olufunwa uNkulunkulu noma cha, uhlobo lomuntu othandwa uNkulunkulu. Ngakho, kanti sithini lesi sisho? Manje usujahe ukusizwa. Lapho ngisho le nkulumo mhlawumbe uzodumazeka ngenxa yokuthi kunalabo asebechithe iminyaka behloniphisa. Kodwa mina, angihloniphisi lutho. Le nkulumo isenhliziyweni Yami. Ngakho ithini le nkulumo? Ithi “hamba endleleni kaNkulunkulu: yesaba uNkulunkulu ugweme okubi.” Ingabe lena akuyona inkulumo elula kakhulu? Kodwa nakuba inkulumo ingase ibe lula, umuntu ngokuvamile oyiqonda ngokujulile uyocabanga ukuthi inesisindo esikhulu; kuningi okuzuzisayo ngayo nokungenziwa; iwulimi lokuphila oluneqiniso; umgomo wayo ekuphileni ukuphokophela phambili kulabo abafuna ukwanelisa uNkulunkulu; nokuthi indlela yokuphila yokulandelwa yinoma ubani ocabanga ngezinhloso zikaNkulunkulu. Ngakho ucabangani: Ngabe le nkulumo ayilona iqiniso? Ingabe inalo uhlobo lokubaluleka? Mhlawumbe baningi abantu abacabanga ngale nkulumo, abazama ukuyiqonda, futhi abanye banezinsolo ngayo: Ingabe le nkulumo ibaluleke kakhulu? Ingabe ibaluleke kakhulu? Ingabe idingekile futhi ifanelwe ukugcizelelwa? Mhlawumbe kunalabo abangazazi izinto eziningi njengale nkulumo ngenxa yokuthi bacabanga ukuthi ukuthatha indlela kaNkulunkulu uyicwenge ngale nkulumo kuyihaba elikhulu. Ukuthatha konke lokho uNkulunkulu akushilo ukuhlanganise kube inkulumo eyodwa—ingabe akwenzi uNkulunkulu abe mncane noma kumlulaze? Ingabe kunjalo? Kungaba ngenxa yokuthi iningi lenu aliyiqondi ngokugcwele incazelo enembile yala mazwi. Nakuba ukuphawulile, kodwa awuhlosile ukuyifaka enhliziyweni yakho le nkulumo; umane nje uyibhala phansi encwadini yakho, uyophinde uyivakashele ngesikhathi sakho ucabangisise ngayo. Kunabanye abantu abangeke bazihluphe ngokuyigcina ekhanda, ingasaphathwa eyokuyisebenzisa. Kodwa kungani ngikhuluma ngale nkulumo? Kungakhathaleki ukuthi umbono wakho uyini, noma ukuthi uzocabangani, kuzodingeka ngikhulume ngale nkulumo ngoba ibaluleke kakhulu endleleni uNkulunkulu amisa ngayo umphumela womuntu. Akunandaba ukuthi ukuyiqonda kwakho kwamanje le nkulumo kuthini, noma ukuthi uyibheka kanjani, ngisazokutshela: Uma abantu bengawenza amazwi ale nkulumo futhi bawezwe, baphinde bafinyelele ezingeni lokwesaba uNkulunkulu futhi agweme okubi, khona-ke kuqinisekisiwe ukuthi bayosindiswa nokuthi bayothola umphumela omuhle. Uma ungakwazi ukuthola izinga le nkulumo edinga ube kulo, kungashiwo kufanele ukuthi umphumela wakho awaziwa. Ngakho ngikhuluma nani ngale nkulumo ngoba ngilungisa izingqondo zenu, futhi ukuze nazi ukuthi hlobo luni lwezinga uNkulunkulu anikala ngalo.

Kucashunwe embhalweni othi “Indlela Yokwazi Isimo SikaNkulunkulu Nemiphumela Umsebenzi Wakhe Oyoyithola” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 9)

UNkulunkulu Usebenzisa Izilingo Ezahlukene Ukuhlola Ukuthi Abantu Bayamesaba Yini UNkulunkulu Futhi Bayakugwema Okubi

Kuzo zonke izinkathi, uNkulunkulu ubeka amazwi athile phezu komuntu lapho esebenza emhlabeni, atshele umuntu amaqiniso athile. La maqiniso asebenza njengendlela umuntu okufanele anamathele kuyo, njengendlela umuntu okufanele ahambe kuyo, indlela evumela umuntu ukuba esabe uNkulunkulu agweme okubi, nendlela abantu okufanele bayenze futhi banamathele kuyo ukuphila kwabo konke nakulo lonke uhambo lwabo lwempilo. Kungenxa yalesi sizathu uNkulunkulu ebeke la mazwi kumuntu. La mazwi avela kuNkulunkulu, umuntu kufanele anamathele kuwo, futhi ukunamathela kuwo kusho ukuthola ukuphila. Uma umuntu enganamatheli kuwo, engawenzi, futhi engaphili ngamazwi kaNkulunkulu ekuphileni kwakhe, khona-ke lo muntu akalenzi iqiniso. Futhi uma abantu bengalenzi iqiniso, basuke bengamesabi uNkulunkulu futhi bengakugwemi okubi, futhi bengamenelisi uNkulunkulu. Uma othile engamenelisi uNkulunkulu, kusho ukuthi ngeke uNkulunkulu abatuse; lolu hlobo lomuntu alunawo umphumela. Ngakho emsebenzini kaNkulunkulu, uNkulunkulu uwumisa kanjani umphumela womuntu? Iyiphi indlela uNkulunkulu ayisebenzisayo ukuze amise umphumela womuntu? Mhlawumbe okwamanje lokhu akukhanyi kahle kuwe, kodwa uma ngikutshela inqubo kuyocaca kakhudlwana. Lokhu kungenxa yokuthi abantu abaningi sebedlule kukho kakade.

Njengoba umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeka, kusukela ekuqaleni kuze kube manje, uNkulunkulu ubekele wonke umuntu izilingo—noma ungathi, wonke umuntu omlandelayo—futhi lezi zilingo azilingani. Kunalabo ababhekane nesilingo sokwenqatshwa umndeni wabo; nalabo abakhulele ezindaweni ezintulayo; nalabo abaye baboshwa futhi bahlukunyezwa; nalabo abhekene nesilingo sokwenza izinqumo; nalabo abanezinkinga zemali nesithunzi. Ngokuvamile, wonke umuntu kini usebhekane nalo lonke uhlobo lwezilingo. Kungani uNkulunkulu esebenza kanje? Kungani uNkulunkulu ebaphatha kanjalo abantu? Imiphi imiphumela afuna ukuyibona? Leli iphuzu elibalulekile engifuna ukunitshela lona: UNkulunkulu ufuna ukubona ukuthi lo muntu uluhlobo olumesabayo yini futhi olukugwemayo yini okubi. Lokhu kusho ukuthi lapho uNkulunkulu ekuvivinya, ekwenza ubhekane nezimo ezithile, usuke efuna ukuthola ukuthi uwumuntu owesaba uNkulunkulu yini futhi ogwema okubi. Uma othile enza umsebenzi wokugcina umnikelo, bese ethola umnikelo, ucabanga ukuthi lena into esuke ihlelwe uNkulunkulu? Akubuzwa! Yonke into obhekana nayo isuke ihlelwe uNkulunkulu. Lapho ubhekene nalesi simo, uNkulunkulu uyokuqapha ekusithekeni, abheke indlela okhetha ngayo, indlela owenza ngayo, nento oyicabangayo. Isiphetho somphumela yilokhu uNkulunkulu akhathazeke ngakho, njengoba kuwumphumela uyomenza akwazi ukukala ukuthi ulifinyelele yini izinga likaNkulunkulu kulesi silingo. Nokho, lapho abantu bebhekene nendaba ethile, abavamile ukucabanga ukuthi kungani bebhekene nayo, noma ngezinga elifunwa uNkulunkulu. Abacabangi ngalokho uNkulunkulu afuna ukukubona kubo, lokho afuna ukukuthola kubo. Lapho bebhekene nale ndaba, lolu hlobo lomuntu kuba ukuphela kwento abayicabangayo: “Lena into engibhekene nayo; kumele ngiqaphele, ngingabi ongenandaba! Kunoma ikuphi, lona umnikelo kaNkulunkulu angikwazi ukuwuthinta.” Lo muntu ukholwa ukuthi angasifeza isibopho sakhe ngokucabanga kalula kanjalo. Ingabe uNkulunkulu uzokwaneliseka ngomphumela walolo vivinyo? Noma ngeke aneliseke? Ningaxoxa ngalokho. (Uma othile esaba uNkulunkulu enhliziyweni yakhe, khona-ke lapho ebhekene nomsebenzi omenza athintane nomnikelo kaNkulunkulu, uyocabanga ngokuthi kulula kanjani ukucasula isimo sikaNkulunkulu, ngakho uyoqiniseka ngokuthi uyaqapha.) Impendulo yakho isemgudwini ofanele, kodwa ayikafiki la ngifuna ibe khona. Ukuhamba endleleni kaNkulunkulu akukho mayelana nokugcina imithetho obala. Kunalokho, kusho ukuthi uma ubhekene nendaba, okokuqala, uzoyibheka njengesimo esihlelwe uNkulunkulu, isibopho uNkulunkulu asibeke kuwe, noma njengokuthile akuphathise khona, ukuthi lapho ubhekene nalesi simo, kufanele usibheke njengesihlelwe uNkulunkulu. Lapho ubhekene nale ndaba, kumele ube nezinga, kumele ucabange ukuthi ivela kuNkulunkulu. Kumele ucabange ngendlela ozosingatha ngayo le ndaba ukuze ufeze isibopho sakho, sokwethembeka kuNkulunkulu; ungakwenza kanjani ngendlela engamcasuli uNkulunkulu, noma ecasula isimo Sakhe. Siqeda kukhuluma ngokulondoloza iminikelo. Le ndaba ihilela iminikelo, futhi ihilela umsebenzi wakho, isibopho sakho. Unesibopho somsebenzi kulo mthwalo wakho. Kodwa lapho ubhekene nale ndaba, ingabe sikhona isilingo? Yebo sikhona! Sivelaphi lesi silingo? Sivela kuSathane, futhi sivela ebubini bomuntu, esimweni esikhohlakele. Njengoba kunezilingo, lokhu kuhlanganisa ukuba nobufakazi; ukuba nobufakazi nakho kuwumsebenzi nesibopho sakho. Abanye abantu bathi: “Lena indaba encane; ingabe sikhona isidingo sokuyenza into enkulu?” Yebo sikhona! Ngoba ukuze sihambe ezindleleni zikaNkulunkulu, asikwazi ukudedela noma yini emayelana nathi, noma yini esizungezile, ngisho nezinto ezincane. Akukhathaleki ukuthi sicabanga ukuthi kufanele sikunake noma cha, uma nje kusenendaba esibhekile, akufanele sikudedele. Konke kufanele kubhekwe njengovivinyo uNkulunkulu asivivinya ngalo. Unjani lo mbono? Uma unalolu hlobo lombono, lokho kuqinisekisa leli qiniso: Inhliziyo yakho yesaba uNkulunkulu, futhi inhliziyo yakho izimisele ngokugwema okubi. Uma unalesi sifiso sokwanelisa uNkulunkulu, khona-ke okwenzayo akuqhelelene nezinga lokwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi.

Kunalabo abacabanga ukuthi izindaba ezinakwa abantu kakhulu, izindaba empeleni okungakhulunywa ngazo—zimane ziyizinto ezingabalulekile, futhi azihlanganise lutho nokwenza iqiniso. Lapho laba bantu bebhekene nendaba enjalo, abacabangisisi ngayo bayayeka idlule. Kodwa eqinisweni, le ndaba iyisifundo okufanele ufunde ngaso, isifundo esimayelana nokwesaba uNkulunkulu, nokugwema okubi. Ngaphezu kwalokho, into okufanele ukhathazeke ngayo kakhulu ukwazi ukuthi uNkulunkulu wenzani lapho wena ubhekana nale nkinga. UNkulunkulu usohlangothini lwakho, uqapha wonke amazwi nezenzo zakho, nezinguquko ezisengqondweni yakho—lona umsebenzi kaNkulunkulu. Abanye bathi: “Kungani pho ngingawuzwa?” Awukaze uwuzwe ngenxa yokuthi indlela yokwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi akukakabi indlela ebalulekile kuwe yokunamathela kukho. Ngakho, awukwazi ukubona umsebenzi kaNkulunkulu kumuntu, oziveza ngemicabango nezenzo zabantu ezihlukahlukene. Awugxilile! Iyiphi indaba ebalulekile? Iyiphi indaba encane? Zonke izindaba ezihilela ukuhamba endleleni kaNkulunkulu azehlukanisiwe kwaba khona ezinkulu nezincane. Ningakwemukela lokho? (Singakwemukela.) Mayelana nazo zonke izindaba, kunalezo abantu abazibona njengezinkulu kakhulu nezibalulekile, futhi ezinye zibhekwa njengezincane. Abantu bavame ukubheka lezi zindaba ezinkulu njengezibaluleke kakhulu, futhi bacabanga ukuthi zivela kuNkulunkulu. Nokho, njengoba lezi zindaba ezinkulu ziqhubeka, kuhlaluka isimo sokungavuthwa komuntu nokungakhaliphi kwakhe, umuntu uvame ukungabi nenhloso eyodwa noNkulunkulu, futhi akakwazi ukuthola noma ikuphi ukwambulelwa, futhi ngeke athole noma iluphi ulwazi olubalulekile. Ngakho-ke ngokuphathelene nezindaba ezincane, zivame ukunganakwa abantu, bayaziyeka zidlule kancane kancane. Ngakho, balahlekelwe amathuba amaningi okuhlolwa phambi kukaNkulunkulu, ukuvivinywa Nguye. Uma nawe ungabanaki laba bantu, izinto nezindaba nezimo uNkulunkulu akuhlelele zona, lokho kuyosho ukuthini? Kusho ukuthi njalo, ngaso sonke isikhathi, uhlale umemezela ukuthi uNkulunkulu ukuphelelisile, nokuthi uyakuhola. Noma nini lapho uNkulunkulu ekuhlelela isimo, uyakubuka ekusithekeni, ubuka inhliziyo yakho, ubuka imicabango yakho, ubuka indlela ocabanga ngayo nozokwenza ngayo. Uma ungumuntu onganaki—umuntu ongazange abheke indlela kaNkulunkulu njengebalulekile, izwi likaNkulunkulu, noma iqiniso—khona-ke ngeke ube nomqondo ohluzekile, ngeke ukunake lokhu uNkulunkulu afuna ukukuphothula, nalokho uNkulunkulu akufuna kuwe lapho ekuhlelela izimo. Ngeke futhi uyazi indlela abantu, izinto, nezindaba ohlangabezana nazo ezihlangana ngayo neqiniso noma nezinhloso zikaNkulunkulu. Ngemva kokubhekana nezimo eziphindelelayo nezilingo ezizodwa njengalezi, futhi uNkulunkulu engaboni ntuthuko egameni lakho, uNkulunkulu uyomisa kanjani? Ngemva kokubhekana ngokuphindaphindiwe nezilingo, awumdumisi uNkulunkulu enhliziyweni yakho, futhi awuzibheki izimo uNkulunkulu akuhlelela zona njengoba zinjalo—njengezilingo noma izivivinyo zikaNkulunkulu. Kunalokho, wenqaba amathuba uNkulunkulu awabeka kuwe, uwenze akuphunyuke ngokuphindaphindiwe ngazo zonke izikhathi. Akukhona yini ukungalaleli okukhulu lokhu komuntu? (Yikho.) Ingabe uNkulunkulu uyoba lusizi ngenxa yalokhu? (Yebo.) UNkulunkulu ngeke abe lusizi! Ukungizwa ngikhuluma kanje sekuphinde kwanethusa futhi. Ngaphezu kwakho konke, akushiwongo yini ekuqaleni ukuthi uNkulunkulu uhlale elila? UNkulunkulu ngeke alile? Uyoba nini sosizini kanti uNkulunkulu? Kodwa-ke uNkulunkulu ngeke alile ngenxa yalesi simo. Khona-ke siyini isimo sikaNkulunkulu ngalolu hlobo oluboniswe ngenhla lokuziphatha? Lapho abantu benqaba izilingo, izivivinyo, uNkulunkulu abanika zona, lapho behlehla kuzo, uwodwa kuphela umbono uNkulunkulu awubeke kulabo bantu. Yimuphi lowo mbono? UNkulunkulu uyalwenqaba lolu hlobo lomuntu ekujuleni kwenhliziyo Yakhe. Igama elithi “ukwenqaba” linezincazelo ezimbili. Ngingazichaza kanjani? Ekujuleni, igama liqukethe umqondo wokwenyanya, wokuzonda. Ngokwencazelo yesibili? Linengxenye ebonisa ukugeza izandla ngento ethile. Sonke siyazi ukuthi “ukugeza izandla” kusho ukuthini, akunjalo? Ngamafuphi, ukwenqaba kusho isinyathelo sokugcina sikaNkulunkulu ngabantu abaziphatha ngaleyo ndlela. Kuyinzondo enkulu ngabo, ukwenyanya, yingakho ethathe isinqumo sokubalahla. Lesi isinqumo sokugcina sikaNkulunkulu ngabantu abangakaze bahambe endleleni Yakhe, abangakaze bamesabe noma bagweme okubi. Ingabe nonke manje seniyakubona ukubaluleka kwenkulumo engikhulume ngayo?

Manje ingabe niyayiqonda indlela uNkulunkulu ayisebenzisayo ukuze amise umphumela womuntu? (Ukuhlela izimo ezingafani zonke izinsuku.) “Ukuhlela izimo ezingafani”—lokhu abantu bangakuzwa futhi bakuthinte. Khona-ke ziyini izisusa zikaNkulunkulu ngalokho? Izisusa ziwukuthi uNkulunkulu ufuna ukunika wonke umuntu izilingo ngezindlela ezingafani, ngezikhathi ezingafani nasezindaweni ezingafani. Iziphi izici zomuntu ezivivinywayo? Kungakhathaleki ukuthi uluhlobo lomuntu olwesaba uNkulunkulu futhi lugweme okubi kuzo zonke izinto ozenzayo noma cha, uzwa ngakho, uyakubona futhi udlula kukho. Wonke umuntu uzobhekana nalolu hlobo lwesilingo, ngoba uNkulunkulu akenzeleli muntu. Abanye bathi: “Sengikholwe iminyaka eminingi kuNkulunkulu; kwenzeka kanjani ukuthi angikaze ngibhekane nesilingo?” Uzwa sengathi awukaze ubhekane nesilingo ngenxa yokuthi ngisho uNkulunkulu ekuhlelele izimo awukazi uzibheke njengento ebalulekile, futhi ubungafuni ukuhamba endleleni kaNkulunkulu. Ngakho awunawo umqondo wezilingo zikaNkulunkulu. Abanye bathi: “Ngike ngabhekana nezilingo eziningi, kodwa ayikho indlela efanayo engiyaziyo yokubhekana nazo. Ngisho noma ngizisingathile, namanje angikakazi ukuthi ngama ngaqini yini kulezo zilingo.” Nakanjani abantu abazizwa kanjena ababancane. Ngakho uNkulunkulu kanti abantu ubakala ngaliphi izinga? Kunjengoba ngishilo emizuzwini embalwa eyedlule: Yonke into oyenzayo, oyicabangayo, noyivezayo—iwukwesaba uNkulunkulu okugwema okubi? Lena indlela yokuthola ukuthi uwumuntu owesaba uNkulunkulu nogwema okubi noma cha. Ingabe lo mbono ufanele? Kulula kakhulu ukusho, kodwa ingabe kulula nokwenza? (Akulula.) Kungani kungelula kangako? (Ngoba abantu abamazi uNkulunkulu, abayazi indlela uNkulunkulu aphelelisa ngayo umuntu, ngakho lapho bebhekana nezindaba ezinjalo abakwazi ukusebenzisa iqiniso ukuze lixazulule izinkinga zabo; abantu kumele babhekane nezilingo eziningi, ukucwengwa, ukusolwa, ukwahlulelwa, ngaphambi kokuba besabe uNkulunkulu.) Kubekeni kanje, ngokombono wenu, ukwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi, kubonakala kulula ukukwenza okwamanje. Kungani ngisho lokhu? Ngenxa yokuthi senilalele izintshumayelo eziningi, futhi anitholanga amanzi amancane okunisela iqiniso. Lokhu kuye kwanenza naqonda ukwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi ngokombono nangokucabanga. Mayelana nemikhuba yenu yokwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi, konke lokhu kube usizo futhi kunenze nezwa sengathi into enjalo ingafinyeleleka kalula. Ngakho kungani eqinisweni abantu bengakufeza lokhu? Lokhu kungenxa yokuthi isimo somuntu asimesabi uNkulunkulu, futhi sithanda ububi. Lesi isizathu sangempela.

Kucashunwe embhalweni othi “Indlela Yokwazi Isimo SikaNkulunkulu Nemiphumela Umsebenzi Wakhe Oyoyithola” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 10)

Ukungamesabi UNkulunkulu Nokungakugwemi Okubi Kuwukumelana NoNkulunkulu

Manje seniyabonana noNkulunkulu, futhi seniyahambisana nezwi likaNkulunkulu. Ulwazi lwakho ngoNkulunkulu lukhulu kakhulu kunolukaJobe. Kungani ngikhuluma ngalokhu? Kungani ngikhuluma kanje? Ngingathanda ukunichazela iqiniso, kodwa ngaphambi kwalokho, ngifuna ukunibuza lombuzo: UJobe wayazi okuncane ngoNkulunkulu, kodwa wakwazi ukwesaba uNkulunkulu wagwema okubi. Ngakho kungani abantu kulezi nsuku behluleka ukwenza kanjalo? (Inkohlakalo enkulu.) Inkohlakalo enkulu—lokho ukukha phezulu, kodwa ngeke ngikubheke kanjalo. Nivame ukuthatha izimfundiso namagama enivame ukukhuluma ngawo, njengathi “inkohlakalo enkulu,” “ukuhlubuka kuNkulunkulu,” “ukungathembeki kuNkulunkulu,” “ukungalaleli,” “ukungalithandi iqiniso” futhi nisebenzisa la mazwi ukuze nichaze isiqu sikaNkulunkulu kuwo wonke umbuzo. Lena indlela ezwakala kahle yokukusho. Kodwa ukusebenzisa impendulo eyodwa ukuze niphendule imibuzo ngezindlela ezibonakala zehlukile kuwukuhlambalaza iqiniso noNkulunkulu. Angikuthandi ukuzwa lolu hlobo lwempendulo. Cabanga ngakho! Akekho kini oke wacabanga ngale ndaba, kodwa lokho ngikubona ngazo zonke izinsuku futhi ngikuzwa nsuku zonke. Ngakho niyenza Mina ngibhekile. Lapho nenza, anikwazi ukubona ingqikithi yale ndaba. Kodwa lapho ngiyibona, ngiyakwazi ukubona ingqikithi yaso, futhi ngingakwazi nokuzwa ingqikithi yayo. Ngakho-ke iyini le ngqikithi? Kungani abantu kulezi nsuku bengamboni uNkulunkulu futhi bagweme okubi? Izimpendulo zenu zisichaza buthule isisekelo sale mibuzo, futhi azikwazi ukulungisa isisekelo salo mbuzo. Lokhu kungenxa yokuthi kunomthombo lapha ongazi ngawo. Uyini lo mthombo? Ngiyazi nifuna ukuzwa ngawo, ngakho ngizonitshela ngomthombo walo mbuzo.

Ekuqaleni komsebenzi kaNkulunkulu, wayebabheka kanjani abantu? UNkulunkulu wabasindisa abantu; waphatha umuntu njengelungu lalo mndeni, njengenjongo yomsebenzi Wakhe, njengento afuna ukuyinqoba, ukuyisindisa, nafuna ukuyiphelelisa. Lona kwakuwumbono kaNkulunkulu ngabantu ekuqaleni komsebenzi Wakhe. Kodwa wawuyini umbono womuntu ngoNkulunkulu ngaleso sikhathi? UNkulunkulu wayengajwayelekile kubantu, futhi umuntu wayebheka uNkulunkulu njengesihambi. Kungashiwo ukuthi isimo sakhe somqondo mayelana noNkulunkulu asiyithelanga imiphumela elungile, futhi wayengaqondi ngokucacile ukuthi kufanele amphathe kanjani uNkulunkulu. Ngakho wamphatha nganoma iyiphi indlela athanda ngayo, wenza noma yini ayithandayo. Ingabe umuntu wayenombono ngoNkulunkulu? Ekuqaleni, umuntu akabanga nambono ngoNkulunkulu. Lokho okubizwa ngokuthi umbono womuntu kwaba imicabango anayo ngoNkulunkulu. Lelo zinga lemibono yabantu lemukelwa; futhi lokho akulalelanga imithetho eyayibekiwe, kodwa ezinhliziyweni zabo abantu bamelana nakho ngamandla. Lobu kwakuwubudlelwane bomuntu noNkulunkulu ekuqaleni: UNkulunkulu wayebheka umuntu njengelungu lomndeni, kodwa umuntu ephatha uNkulunkulu njengesihambi. Kodwa phakathi nenkathi yomsebenzi kaNkulunkulu, umuntu wakuqonda lokho uNkulunkulu ayezama ukukufeza. Abantu baqonda ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu weqiniso, futhi baqonda ukuthi yini umuntu ongayizuza kuNkulunkulu. Umuntu wayembheka kanjani uNkulunkulu ngaleso sikhathi? Umuntu wabheka uNkulunkulu njengobalulekile ekuphileni, ngethemba lokuthola umusa, ukuthola izibusiso nezithembiso. UNkulunkulu wayembheka kanjani umuntu ngaleso sikhathi? UNkulunkulu wayebheka umuntu njengento okufanele ayinqobe. UNkulunkulu wayefuna ukusebenzisa amazwi ukuze ahlulele abantu, avivinye abantu, anike abantu izilingo. Kodwa ngokwabantu, uNkulunkulu wayelithuluzi abangalisebenzisa ukuze kufezeke imigomo yabo. Abantu bathi iqiniso elivela kuNkulunkulu lingabanqoba futhi libasindise, nokuthi banethuba lokuthola izinto abazifuna kuNkulunkulu, lokuya endaweni abayifunayo. Ngenxa yalokho, izinhliziyo zabo zaba nobuqotho obuncane, futhi babekulungele ukulandela lo Nkulunkulu. Kwadlula isikhathi esithile, futhi abantu baba nolwazi oluthile oluyizimfundiso ngoNkulunkulu. Kungase kushiwo ukuthi babejwayelana kancane kancane noNkulunkulu. Ngenxa yezwi elikhulunywe uNkulunkulu, izimfundiso Zakhe, iqiniso Lakhe, nomsebenzi Wakhe—abantu “bajwayelana” ngokwengeziwe. Ngakho, abantu bacabanga ngephutha ukuthi uNkulunkulu wayengasesona isihambi, nokuthi kakade base behamba endleleni yokufaneleka kuNkulunkulu. Kuze kube manje, abantu sebelalele izintshumayelo eziningi zeqiniso, futhi sebebone umsebenzi omningi kaNkulunkulu. Kodwa ngenxa yokugxambukela nokuphazamisa kwezinto nezimo ezihlukahlukene, abantu abaningi abakwazi ukusebenzisa iqiniso, futhi abakwazi ukwanelisa uNkulunkulu. Abantu bayasilela ngokuqhubekayo, bantula ukuzethemba ngokuqhubekayo. Balokhu becabanga ukuthi umphumela wabo awaziwa. Abalokothi babe nemibono efanele, futhi ababonakali benenqubekela phambili; bamane bayalandela nje, baya phambili. Mayelana nesimo somuntu samanje, siyini isimo sikaNkulunkulu ngomuntu? Okuwukuphela kwesifiso sikaNkulunkulu ukunika umuntu iqiniso, futhi ahlelembe indlela Yakhe kumuntu, bese ehlela izimo ezehlukahlukene ukuze avivinye umuntu ngezindlela ezingafani. Umgomo Wakhe ukuthatha la mazwi, la maqiniso, nomsebenzi Wakhe, bese eletha umphumela lapho umuntu eyokwesaba khona uNkulunkulu futhi agweme okubi. Abantu abaningi engibabonile bamane bathathe izwi likaNkulunkulu bese belibheka njengemfundiso, balibheke njengamagama, balibheke njengomthetho okufanele ugcinwe. Lapho beqhubeka benza izinto futhi bekhuluma, noma bebhekana nezilingo, abayibheki indlela kaNkulunkulu njengendlela okufanele igcinwe. Lokhu kubonakala kakhulu lapho abantu bebhekene nezilingo; angikaze ngibone umuntu owenza izwi ngokwesaba uNkulunkulu noma ukugwema okubi. Ngenxa yalokhu, indlela kaNkulunkulu ngomuntu igcwele ukwenyanya okudlulele nokunengwa. Ngemva kokuba uNkulunkulu enike abantu izilingo ngokuphindaphindiwe, ngisho nangezikhathi ezingamakhulu, abakawubonisi umbono ocacile wokubonisa ukuzimisela kwabo—ngifuna ukwesaba uNkulunkulu ngigweme okubi! Njengoba abantu bengenakho lokhu kuzimisela, futhi bengakubonisi lokhu, umbono kaNkulunkulu ngabo awusafani nowasekuqaleni, lapho ebabonisa umusa, ebabekezelela futhi eba nesineke ngabo. Kunalokho, udumazeke kakhulu ngomuntu. Obangela lokhu kudumazeka? Uhlobo lombono uNkulunkulu anawo ngomuntu, luncike kubani? Luncike kuwo wonke umuntu omlandelayo. Enkambweni yeminyaka Yakhe eminingi yomsebenzi, kuningi uNkulunkulu akudinge kumuntu, futhi kuningi akuhlelele umuntu. Kodwa kungakhathaleki ukuthi umuntu wenzelwa ini, futhi kungakhathaleki ukuthi isimo somuntu kuNkulunkulu siyini, umuntu akakwazi ukwenza ngokuvumelana nomgomo wokwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi. Ngakho ngizokufingqa ngenkulumo eyodwa, futhi ngisebenzise le nkulumo ukuze ngichaze konke engiqeda kukhuluma ngakho ekutheni kungani abantu bengakwazi ukuhamba endleleni kaNkulunkulu—ukwesaba uNkulunkulu ugweme okubi. Ithini le nkulumo? Ithi: UNkulunkulu ubheka umuntu njengento yokusindiswa Nguye, into yomsebenzi Wakhe; umuntu ubheka uNkulunkulu njengesitha, imbangi yakhe. Iyakucacela le ndaba manje? Uyini umbono womuntu; uyini umbono kaNkulunkulu; buyini ubudlelwane phakathi komuntu noNkulunkulu—konke lokhu kucacile. Akunandaba ukuthi ziningi kangakanani izintshumayelo osuzizwile, lezi zinto ozibonele zona—njengokuba nokholo kuNkulunkulu, ukulalela uNkulunkulu, ukufuna ukufaneleka kuNkulunkulu, ukufuna ukuphila noNkulunkulu, ukuphilela uNkulunkulu—Kimi lezo zinto azikhona ukuhamba endleleni kaNkulunkulu, okuwukwesaba uNkulunkulu ugweme okubi. Kunalokho, ziyimigudu ongathola ngayo imigomo ethile. Ukuze uthole le migomo, kufanele ugcine imithetho ethile. Futhi yimithetho efana nale edlulisela abantu endleni yokwesaba uNkulunkulu bagweme okubi, futhi yenze uNkulunkulu aphinde amelane nomuntu ngokwengeziwe.

Umbuzo esixoxa ngawo namuhla uthe ukujula kancane, kodwa kunoma ikuphi, ngisenethemba lokuthi uma ufunda izibonelo ezilandelayo nezikhathi ungakwenza lokhu engiqeda kukutshela khona. Ungamshayi indiva uNkulunkulu umbheke njengomoya ongelutho, njengokungathi ukhona ngezikhathi omdinga ngazo, kodwa lapho ungamdingi khona kube sengathi akekho. Lapho ubambelela kulolu hlobo lokuqonda, uyobe umthukuthelise kakhulu uNkulunkulu. Mhlawumbe kunabantu abathi: “Angimphathi uNkulunkulu njengomoya ongelutho, ngihlale ngithandaza kuNkulunkulu, ngihlale ngimanelisa uNkulunkulu, futhi yonke into engiyenzayo ingaphansi kwezinga nesimiso engikunikwe uNkulunkulu. Nakanjani angihambi ngemibono yami.” Yebo, indlela ohamba ngayo ngezinto inembile. Kodwa ucabangani lapho usubhekene nesimo ngokoqobo? Wenzani lapho indaba iphambi kwakho? Abanye bacabanga ukuthi uNkulunkulu ukhona lapho bethandaza, futhi becela Kuye. Kodwa lapho bebhekene nendaba, baqhamuka nemibono yabo abafuna ukuyisebenzisa. Lokho kwenza uNkulunkulu abonakale njengomoya ongelutho. Lolu hlobo lwesimo lubonisa ukuthi uNkulunkulu akekho. Abantu bacabanga ukuthi uNkulunkulu kufanele abe khona lapho bemdinga, futhi lapho bengamdingi akufanele abe khona. Abantu bacabanga ukuthi ukusebenzisa imibono yabo kwanele. Bakholwa ukuthi lokho kungabasebenzela nganoma iyiphi indlela abayithandayo. Bamane bacabanga ukuthi abadingi ukufuna indlela kaNkulunkulu. Abantu abakulesi simo—ingabe abalengeli engozini? Abanye abantu bathi: “Kungakhathaleki ukuthi ngilengela engozini noma cha, ngikholwe iminyaka eminingi, futhi ngikholwa ukuthi uNkulunkulu ngeke angilahle ngoba ngeke akwazi ukungilahla.” Abanye bathi: “Ngisho nasesikhathini lapho ngisesibelethweni sikamama, ngangikholwa kuNkulunkulu, sonke leso sikhathi kuze kube manje, iminyaka engamashumi amane noma engamashumi amahlanu isiphelele. Mayelana nesikhathi, ngifaneleka kangcono ukuba ngisindiswe uNkulunkulu; yimina okumele asindiswe. Kule nkathi yamashumi amane noma yamashumi amahlanu, ngashiya umndeni wami nomsebenzi wami. Ngalahla konke enganginakho, njengemali, udumo, injabulo, isikhathi somndeni; angikaze ngidle ukudla okuningi okumnandi; okuningi okumangalisayo engikujabulele; aziziningi izindawo ezinhle engizivakashele; ngize ngabekezelela ukuhlupheka umuntu ovamile abengeke akubekezelele. Uma uNkulunkulu engakwazi ukungisindisa ngenxa yakho konke lokhu, kusho ukuthi ngiphathwa ngendlela engafanele futhi ngeke ngikholwe kuNkulunkulu onje.” Ingabe bakhona abantu abaningi abanalo mbono? (Baningi.) Ngakho namhlanje ngizonisiza nazi iqiniso: Ngamunye kubo onalo mbono uzigwaza ngowakhe. Lokhu kungenxa yokuthi basebenzisa imicabango yabo ukuba ivale amehlo abo. Imicabango yabo, neziphetho zabo okungena esikhundleni sezinga lezimfuneko zikaNkulunkulu, okungendlela yokuthi bangakwazi ukuzwa ukuba khona kwangempela kukaNkulunkulu, futhi okubenza bangazamukeli izinhloso zangempela zikaNkulunkulu, futhi abakwazi ukuzwa ukuba khona kukaNkulunkulu, futhi balahlekelwa ithuba lokupheleliswa uNkulunkulu futhi abanangxenye esithembisweni sikaNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Indlela Yokwazi Isimo SikaNkulunkulu Nemiphumela Umsebenzi Wakhe Oyoyithola” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 11)

Indlela Nezinga UNkulunkulu Amisa Ngalo Umphumela Womuntu

Ngaphambi kokuba ube nemibono noma iziphetho zakho, kufanele uqale uqonde umbono kaNkulunkulu ngawe, okucatshangwa uNkulunkulu, bese unquma ukuthi ukucabanga kwakho kufanele yini noma cha. UNkulunkulu akasebenzisi izikhathi ukuze amise umphumela womuntu, futhi akakaze asebenzise ukuhlupheka okubekezelelwa omunye umuntu, ukuze amise umphumela wakhe. Pho yini uNkulunkulu ayisebenzisayo njengezinga lokumisa umphumela womuntu? Ukusebenzisa izikhathi ukuze amise umphumela womuntu—yikho okuvame ukuhambelana nemibono yabantu. Futhi kuphinde kube nalabo bantu, esibabona ngezinye izikhathi bezinikele kakhulu, bekhipha imali eningi, bekhokha kaningi, behlupheka kakhulu. Labo yilabo ngokombono wakho, abangasindiswa uNkulunkulu. Konke okuboniswa yilaba bantu, konke abakuphilelayo, kuyindlela isintu esibheka ngayo izinga uNkulunkulu amisa ngalo umphumela womuntu. Kungakhathaleki ukuthi yini oyikholwayo, ngeke ngizibale zonke lezi zibonelo. Kafushane bekusengathi akulona izinga lomcabango kaNkulunkulu, kusengathi imicabango yomuntu, kanye nayo yonke imibono yomuntu. Iyini imiphumela yokuphikelela ngokungaboni kuyo yonke imibono nemicabango yakho? Ngokusobala umphumela kungaba kuphela ukuthi uNkulunkulu akuchithe. Lokhu kungenxa yokuthi uhlale ufuna ukuveza izinto ofaneleka ngazo phambi kukaNkulunkulu, uncintisana noNkulunkulu, uphikisana noNkulunkulu, futhi ungazami ukuwuqonda ngempela umcabango kaNkulunkulu, futhi ungazami ukuqonda izinhloso zikaNkulunkulu nombono kaNkulunkulu ngesintu. Ukuqhubeka ngale ndlela kuwukuzidumisa wena ngaphezu kwayo yonke into, hhayi uNkulunkulu. Ukholwa kuwe; awukholwa kuNkulunkulu. UNkulunkulu akalufuni lolu hlobo lomuntu, futhi uNkulunkulu ngeke alusindise lolu hlobo lomuntu. Uma ungaludedela lolu hlobo lombono, bese ulungisa le mibono enganembile emidala; uma ungaqhubeka ngemiyalo kaNkulunkulu; uqale ukwenza izinto ngokwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi kusukela manje kuye phambili; ukwazi ukudumisa uNkulunkulu njengomkhulu kunazo zonke izinto; ungasebenzisi izinto onazo, imibono, noma izinkolelo ukuze uzichaze wena, uchaze uNkulunkulu. Kodwa kunalokho, ufuna izinhloso zikaNkulunkulu ngazo zonke izindlela, uyawuqaphela futhi uyawuqonda umbono kaNkulunkulu ngesintu, futhi usebenzisa izinga likaNkulunkulu ukuze wanelise uNkulunkulu—lokho bekuyoba kuhle! Lokhu kuyosho ukuthi usuzoqala indlela yokwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi.

Njengoba uNkulunkulu engawusebenzisi nangayiphi indlela umcabango womuntu, amacebo nemibono yabo, njengezinga lokumisa umphumela womuntu, khona-ke hlobo luni lwezinga alisebenzisayo? UNkulunkulu usebenzisa izilingo ukuze amise umphumela womuntu. Kunamazinga amabili okusebenzisa izilingo ukuze amise umphumela womuntu: Elokuqala isibalo sezilingo abantu abadlula kuzo, elesibili umphumela wabantu ezilingweni. Yilezi zimpawu ezimbili ezimisa umphumela womuntu. Manje sizokwenaba ngala mazinga amabili.

Okokuqala, lapho ubhekene nezilingo ezivela kuNkulunkulu (qaphela: kungenzeka ukuthi emehlweni akho lesi silingo sincane futhi akusizi nokukhuluma ngaso), uNkulunkulu uyokwenza wehlukanise ukuqapha okusesandleni sikaNkulunkulu kuwe, nokuthi kuyisimo uNkulunkulu akuhlelele sona. Lapho ungavuthiwe, uNkulunkulu uyokuhlelela izilingo ukuze akuvivinye. Lezi zilingo ziyovumelana nawe, ungakwazi ukuziqonda futhi ungakwazi ukumelana nazo. Zizovivinya ini kuwe? Zizovivinya umbono wakho ngoNkulunkulu. Ingabe lo mbono ubaluleke kakhulu? Yebo ubalulekile! Ngaphezu kwalokho, ubaluleke ngendlela ekhethekile! Ngoba lo mbono womuntu uwumphumela walokho okufunwa uNkulunkulu, uyinto ebaluleke kakhulu kuNkulunkulu. Kungenjalo uNkulunkulu ngeke asebenzise amandla Akhe kubantu ngokwenza lezi zinhlobo zomsebenzi. Ngalezi zilingo, uNkulunkulu ufuna ukubona indlela ombheka ngayo; ufuna ukubona ukuthi usendleleni efanele yini yoma cha; ufuna ukubona ukuthi uyamesaba yini uNkulunkulu futhi uyakugwema yini okubi noma cha. Ngakho kungathaliseki ukuthi wazi okuningi noma okuncane ngeqiniso ngaleso sikhathi, usazobhekana nezilingo zikaNkulunkulu, futhi ulandele noma ikuphi ukwanda kweqiniso okuqondayo, uNkulunkulu uyoqhubeka ekuhlelela izilingo ezifanelana nawe. Lapho uphinde ubhekana nesilingo, uNkulunkulu usuke efuna ukubona ukuthi imibono yakho, amacebo akho, nendlela ombheka ngayo kuye kwakukhula yini esikhathini esithile. Abanye abantu bathi: “Kungani uNkulunkulu ehlale efuna ukubona indlela abantu abambheka ngayo? Ingabe uNkulunkulu akakayiboni indlela abalenza ngayo iqiniso? Kungani esafuna ukubona imibono yabantu?” Umsangano lo! Njengoba uNkulunkulu eqhubeka ngale ndlela, kusho ukuthi nezinhloso Zakhe zilapho. UNkulunkulu uhlale eqapha abantu ohlangothini lwabo, ehlola wonke amazwi nezenzo, konke abakwenzayo nokunyakaza kwabo, ngisho nayo yonke imicabango namacebo abo. Konke okwenzeka kubantu: izenzo zabo ezinhle, amaphutha abo, iziphambeko zabo, ngisho nokuhlubuka kwabo nokukhaphela kwabo, uNkulunkulu uyokuloba konke njengobufakazi bokumisa umphumela wabo. Njengoba umsebenzi kaNkulunkulu ukhula kancane kancane, ayanda namaqiniso owezwayo, ziyanda nezinto ezinhle ozamukelayo, ulwazi oluhle, nokuba ngokoqobo kweqiniso. Enkambweni yale nqubo, zizolokhu zanda izimfuneko zikaNkulunkulu kuwe. Ngesikhathi esifanayo, uNkulunkulu uyokuhlelela izilingo ezinkulu. Umgomo wakhe ukuthola ukuthi umbono wakho ngoNkulunkulu usuvuthiwe yini. Yiqiniso, phakathi nalesi sikhathi, umbono uNkulunkulu afuna ube nawo uvumelana nokuqonda okungokoqobo kweqiniso.

Njengoba isiqu esingokomoya sakho sikhula kancane kancane, izinga uNkulunkulu alifuna kuwe nalo liyokhula kancane kancane. Uma ungavuthiwe, uNkulunkulu uyokunika izinga eliphansi kakhulu; uma isiqu esingokomoya sakho sisikhulu, uNkulunkulu uyokunika izinga elithe xaxá. Kodwa uyokwenzani uNkulunkulu ngemva kokuqonda lonke iqiniso? UNkulunkulu uyokuhlelela izilingo ezinkulu nakakhulu. Phakathi nalezi zilingo, into uNkulunkulu afuna ukuyithola, into uNkulunkulu afuna ukuyibona, ulwazi lwakho olujulile ngoNkulunkulu nokwesaba kweqiniso. Ngalesi sikhathi, kuzoba kukhulu uNkulunkulu akufuna kuwe futhi “kuzoqina” kunangesikhathi lapho isiqu esingokomoya sakho sasingakavuthwa (phawula: Abantu bazibheka njengeziqinile, kodwa kuNkulunkulu zikahle). Lapho uNkulunkulu enika abantu izilingo, hlobo luni lwento ngempela asuke eyifuna? UNkulunkulu uhlale efuna ukuthi abantu bamnike izinhliziyo zabo. Abanye abantu bazothi: “Umuntu angamnika kanjani uNkulunkulu leyo nto? Ngiyawenza umsebenzi wami, ngilishiyile ikhaya nokuphila kwami, ngakusebenzisela uNkulunkulu. Akuzona zonke yini lezi izibonelo zokunika uNkulunkulu inhliziyo yami? Iyiphi enye indlela enginganika ngayo uNkulunkulu inhliziyo yami? Kungenzeka yini ukuthi lezi akuzona izibonelo zokunika uNkulunkulu inhliziyo yami? Iyiphi umfuneko eqondile kaNkulunkulu?” Le mfuneko icace kakhulu. Eqinisweni, kunabanye abantu asebemnikile kakade uNkulunkulu inhliziyo yabo ngamazinga ahlukahlukene nezigaba ezehlukahlukene zezilingo zabo. Kodwa iningi labantu alikaze limnike uNkulunkulu izinhliziyo zalo. Lapho uNkulunkulu ekulinga, uNkulunkulu uyabona ukuthi inhliziyo yakho inoNkulunkulu yini, noma inenyama noma inoSathane. Lapho uNkulunkulu ekulinga, uNkulunkulu uyabona ukuthi umelene Naye yini noma umelene nokufanelana Naye, futhi uyabona uma inhliziyo yakho isohlangothini olufana noLwakhe. Lapho ungavuthiwe futhi ubhekene nezilingo, ukuzethemba kwakho kuba kuncane kakhulu, awube usazi nokuthi kudingeka wenzeni ukuze wanelise izinjongo zikaNkulunkulu ngoba unokuqonda okusesilinganisweni ngeqiniso. Naphezu kwakho konke lokhu, usengathandaza ngobuqotho kuNkulunkulu, uzimisele ukunika uNkulunkulu inhliziyo yakho, wenze uNkulunkulu umbusi wakho, futhi uzimisele ukunikela kuNkulunkulu izinto ozibheka njengeziyigugu kakhulu. Kuba njena ke uma usuyinikele kakade inhliziyo yakho kuNkulunkulu. Njengoba ulalela izintshumayelo ezengeziwe, futhi ulazisa nakakhulu iqiniso, isiqu esingokomoya sakho naso siyovuthwa kancane kancane. Izinga uNkulunkulu alifuna kuwe ngalesi sikhathi alifani naleli ayelifuna ungakavuthwa; ufuna elingaphezu kwalelo. Inhliziyo yomuntu inikezwa uNkulunkulu kancane kancane, isondela kancane kancane kuNkulunkulu; uma umuntu esondela ngempela kuNkulunkulu, bayanda abantu abanenhliziyo emesabayo. UNkulunkulu ufuna lolu hlobo lwenhliziyo.

Lapho uNkulunkulu efuna ukuzuza inhliziyo yomuntu othile, uyomnika izilingo eziningi. Phakathi nalezi zilingo, uma uNkulunkulu engayizuzi inhliziyo yalo muntu, futhi engawuboni umbono walo muntu—okuwukuthi akaboni ukuthi lo muntu wenza izinto noma uziphatha ndlela eyesaba uNkulunkulu, futhi akawuboni umbono walo muntu nesinqumo sakhe sokugwema okubi. Uma izinto zingashintshi, ngemva kwezilingo eziningi, uNkulunkulu ngeke esambekezelela lowo muntu. Ngeke aphinde abavivinye labo bantu, futhi ngeke esasebenza kubo. Pho, lokhu kusho ukuthini ngomphumela walo muntu? Kusho ukuthi ngeke babe nawo umphumela. Kungenzeka ukuthi abukho ububi lo muntu abenzile. Futhi kungenzeka abenzanga lutho oluphazamisayo. Kungenzeka nokuthi abamphikanga obala uNkulunkulu. Nokho, inhliziyo yalo muntu icashile kuNkulunkulu. Abakaze babe nombono ofanele ngoNkulunkulu, futhi uNkulunkulu ngeke abone ngokucacile ukuthi uyizuzile yini inhliziyo yalo muntu, ngeke abone ngokucacile ukuthi lo muntu wesaba uNkulunkulu futhi ugwema okubi. UNkulunkulu akabe esababekezelela laba bantu, alikho elinye inani ayolikhokha, awukho umusa ayophinde awubonise, ngeke aphinde asebenze kubo. Ukuphila kwenkolelo yalo muntu kuNkulunkulu kakade sekuphelile. Lokhu kungenxa yokuthi kuzo zonke izilingo eziningi uNkulunkulu azinike lo muntu, uNkulunkulu akazange ayithole imiphumela ayifunayo. Ngakho, kunabantu abaningi engingakaze ngibone kubo ukukhanya nokukhanyiselwa kukaMoya oNgcwele. Kungenzeka kanjani ukubona lokhu? Lolu hlobo lomuntu kungenzeka lukholwe iminyaka eminingi kuNkulunkulu, futhi belwenza kahle kakhulu. Bafunde izincwadi eziningi, basingatha izindaba eziningi, bagcwalisa izincwadi zamanothi eziseshumini nambili, futhi bazi amazwi kanye nezimfundiso okuningi kakhulu. Nokho, akukho ukukhula okubonakalayo, futhi awukho umbono obonakalayo lo muntu anawo ngoNkulunkulu, futhi akanawo nombono ocacile. Lokho kusho ukuthi awunakuyibona inhliziyo yalo muntu. Inhliziyo yabo ihlale ibhandishiwe, inhliziyo yabo ivaliwe—ivaliwe kuNkulunkulu, ngakho uNkulunkulu akakayiboni inhliziyo yangempela yalo muntu, akakayiboni inhliziyo yangempela yalo muntu yokwesaba uNkulunkulu, ngisho neyokuhamba endleleni kaNkulunkulu. Uma kuze kube manje, uNkulunkulu engakaluzuzi lolu hlobo lomuntu, engakwazi ukuluzuza esikhathini esizayo? Ngeke akwazi! Ingabe uNkulunkulu uzolokhu efuna into engeke ayithole? Angeke! Imuphi umbono uNkulunkulu anawo manje ngalaba bantu? (Uyabalahla, akabanaki.) Akabanaki! UNkulunkulu akulunaki lolu hlobo lomuntu; uyalulahla. Uwagcine ngokushesha engqondweni la mazwi, niyihlabe esikhonkosini. Kubonakala sengathi nikuqondile enikuzwile!

Laba abanye abantu, ekuqaleni kokulandela uNkulunkulu, basuke bengavuthiwe futhi benganakile; abaziqondi izinhloso zikaNkulunkulu; abazi nokuthi kuyini ukukholwa kuNkulunkulu, ukuba nendlela eyenziwe umuntu nesephutheni yokulandela uNkulunkulu nokukholwa kuNkulunkulu. Lapho lolu hlobo lomuntu lubhekana nezilingo, aluziboni, futhi luba ndikindiki esiqondisweni nasekukhanyiselweni uNkulunkulu. Abazi ukuthi kuyini ukunika uNkulunkulu inhliziyo yabo, nokuthi kuyini ukuhlala uqinile phakathi nezilingo. UNkulunkulu uyonika lomuntu isikhathi esilinganiselwe, futhi phakathi nalesi sikhathi, uyobenza baqonde ukuthi izilingo zikaNkulunkulu ziyini, nezinhloso zikaNkulunkulu. Ngemva kwalokho, lo muntu kumele aveze umbono wakhe. Mayelana nalabo bantu abakulesi sigaba, uNkulunkulu usalindile. Mayelana nalabo bantu abanemibono ezulayo, abafuna ukunika uNkulunkulu inhliziyo yabo kodwa abamanqikanqika ukwenza kanjalo, nakuba baye bawenza amaqiniso ayisisekelo, lapho bebhekene nezilingo ezinkulu, bangenwa amanzi emadolweni bese befuna ukuphonsa ithawula—uyini umbono kaNkulunkulu ngalabo bantu? UNkulunkulu usenakho okuncane akulindele kulabo bantu. Umphumela uncike emibonweni yabo nezenzo zabo. UNkulunkulu usabela kanjani uma abantu bengazimisele ukwenza intuthuko? Uyabayeka. Lokhu kungenxa yokuthi ngaphambi kokuthi uNkulunkulu akuyeke, nawe usuke ungasenalo vele ithemba. Ngakho awukwazi ukusola uNkulunkulu ngokwenza kanjalo, akunjalo? Ingabe bukhona ubulungiswa kulokhu? (Yebo bukhona.)

Kucashunwe embhalweni othi “Indlela Yokwazi Isimo SikaNkulunkulu Nemiphumela Umsebenzi Wakhe Oyoyithola” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 12)

Lapho belandela uNkulunkulu, akuvamile ukuthi abantu banake izinhloso zikaNkulunkulu, futhi abavamile ukunaka imicabango nesimo somqondo Wakhe ngabantu. Abantu abayiqondi imicabango kaNkulunkulu, ngakho lapho nibuzwa imibuzo ebandakanya izinhloso zikaNkulunkulu, isimo sikaNkulunkulu, niyadideka; aniqiniseki, kuphakathi kokuthi nizoqagela noma nibhule. Uyini lo mbono? Unikeza leli qiniso: Abantu abaningi abakholwa kuNkulunkulu bambheka njengomoya ongenalutho futhi njengento ebonakala sengathi ikhona ngomzuzu owodwa bese ibonakala ingekho ngolandelayo. Kungani ngikubeka kanjalo? Ngoba ngaso sonke isikhathi lapho ubhekene nendaba, awuzazi izinhloso zikaNkulunkulu. Kungani ungazi? Akukhona ukuthi awazi okwamanje. Kunalokho, kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni awazi ukuthi umbono kaNkulunkulu uyini ngale ndaba. Ngalezo zikhathi ongaboni ngazo futhi ongawazi ngazo umbono kaNkulunkulu, ingabe uke wazindla ngakho? Uke wakufuna? Uke wakwenza? Cha! Lokhu kuqinisekisa leli qiniso: UNkulunkulu omkholwayo noNkulunkulu weqiniso abahlangene. Wena, okholwa kuNkulunkulu, uzindla ngokuthandwa nguwe kuphela, uzindla ngentando yabaholi bakho, nangezimfundiso zezincazelo zezwi likaNkulunkulu, futhi awuzami nhlobo ukufuna intando kaNkulunkulu. Akulona iqiniso lelo? Libuhlungu iqiniso lale nto! Eminyakeni eminingi, ngibone abantu abaningi abakholwa kuNkulunkulu. Idingani le nkolelo yabo? Abanye bakholwa kuNkulunkulu njengokungathi uwumoya ongelutho. Laba bantu abanayo impendulo emibuzweni emayelana nokuba khona kukaNkulunkulu ngenxa yokuthi abakuzwa noma abakuqapheli ukuba khona kukaNkulunkulu noma ukungabi bikho kwakhe, ingasaphathwa eyokukubona ngokucacile noma ukukuqonda. Ngokunganaki, laba bantu bacabanga ukuthi uNkulunkulu akekho. Abanye bakholwa kuNkulunkulu njengokungathi uwumuntu. Laba bantu bakholwa ukuthi uNkulunkulu akakwazi ukwenza zonke izinto abangakwazi ukuzenza, nokuthi uNkulunkulu kufanele acabange noma yini abayicabangayo. Incazelo yalo muntu ngoNkulunkulu ithi “umuntu ongabonakali futhi ongathinteki.” Kunelinye futhi iqembu labantu elikholwa kuNkulunkulu njengokungathi ungunodoli. Laba bantu bakholwa ukuthi uNkulunkulu akanayo imizwa. Bacabanga ukuthi uNkulunkulu uyisithombe sobumba, nokuthi lapho bebhekene nenkinga, uNkulunkulu akanasimo somqondo, akanambono, akacabangi lutho, akanacebo; usemseni womuntu. Abantu bakholwa yinoma yini abafuna ukuyikholwa. Uma bemenza abe mkhulu, uba mkhulu; uma bemenza abe mncane, uba mncane. Lapho abantu bona futhi bedinga umusa kaNkulunkulu, bedinga ukubekezela kukaNkulunkulu, bedinga uthando lukaNkulunkulu, khona-ke uNkulunkulu kufanele ababonise umusa. Laba bantu basungula uNkulunkulu ezingqondweni zabo, bese benza lowo Nkulunkulu afeze izidingo zabo futhi anelise zonke izifiso zabo. Kungakhathaleki ukuthi kunini noma kukuphi, futhi kungakhathaleki ukuthi lo muntu wenzani, bazoba nawo lo mkhuba endleleni abaphatha ngayo uNkulunkulu, nasenkolweni yabo ngoNkulunkulu. Kukhona ngisho nalaba abakholwa ukuthi uNkulunkulu angabasindisa ngisho nangemva kokucasula isimo sikaNkulunkulu. Lokhu kungenxa yokuthi bakholwa ukuthi uthando lukaNkulunkulu alunamingcele, isimo sikaNkulunkulu siwukulunga, nokuthi kungakhathaleki ukuthi abantu bamcasula kangakanani uNkulunkulu, uNkulunkulu ngeke akhumbule lutho kukho. Njengoba amaphutha omuntu, iziphambeko zakhe, nokungalaleli kwakhe kuyizinto zesikhashana esimweni salowo muntu, uNkulunkulu uyobanika amathuba abantu, ababekezelele futhi abenesineke kubo. UNkulunkulu uyobathanda njengasekuqaleni. Ngakho ithemba lensindiso yabo liselikhulu. Eqinisweni, kungakhathaleki ukuthi othile ukholwa kangakanani kuNkulunkulu, uma nje bengahambi eqinisweni, uNkulunkulu uzolokhu enombono ongemuhle ngabo. Lokhu kungenxa yokuthi ngesikhathi ukholwa kuNkulunkulu, mhlawumbe uyayazisa incwadi yezwi likaNkulunkulu, uyifunda usuku nosuku, kodwa ubekele eceleni uNkulunkulu weqiniso, umbheke njengomoya ongelutho, umbheke njengomuntu, futhi abanye benu bambheka njengonodoli. Kungani ngikubeka ngale ndlela? Ngoba ngokwendlela engikubona ngayo, kungakhathaleki ukuthi ubhekene nendaba noma nesimo, lezi zinto ongazinaki ezikhona, lezo zinto ezikhule ngaphakathi kuwe—azikho kuzo ezimayelana nezwi likaNkulunkulu noma ezifuna iqiniso. Wazi kuphela lokhu okucatshangwa nguwe, ukuthi imibono yakho iyini, namacebo akho, futhi uphoqa imibono yakho kuNkulunkulu. Iba imibono kaNkulunkulu, futhi wenza le mibono ibe okufanele unamathele kukho unganyakazi. Esikhathini esithile, inqubo enjena iyakuqhelisa nakakhulu kuNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Indlela Yokwazi Isimo SikaNkulunkulu Nemiphumela Umsebenzi Wakhe Oyoyithola” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 13)

Ukuqonda Umbono KaNkulunkulu Nokushiya Yonke Imibono Eyiphutha NgoNkulunkulu

Lo Nkulunkulu okholwa kuye njengamanje, ingabe uke wacabanga ngokuthi nhloboni kaNkulunkulu? Lapho ebona umuntu okhohlakele enza izinto zokukhohlakala, ingabe uyazenyanya? (Uyazenyanya.) Lapho ebona iphutha labantu abanganaki, ubabheka kanjani? (Uyadabuka.) Lapho ebona abantu bentshontsha iminikelo Yakhe, ubabheka kanjani? (Uyabenyanya.) Konke lokhu kucacile, akunjalo? Lapho ebona othile enganaki okholweni lwakhe kuNkulunkulu, futhi engalifuni nangayiphi indlela iqiniso, uNkulunkulu umbheka kanjani? Akunicaceli ngokuphelele lokhu, akunjalo? Ukunganaki kuwumbono ongesona isono, futhi akukhona ukucasula uNkulunkulu. Abantu bacabanga ukuthi akufanele kubhekwe njengephutha. Ngakho ucabanga ukuthi umbono kaNkulunkulu uyini? (Akazimisele ukuphendula kukho.) Akazimisele ukuphendula kukho—nhloboni yombono le? Ukuthi uNkulunkulu ubabukela phansi laba bantu, wanele ngabo! Indlela uNkulunkulu asebenzelana ngayo nalaba bantu ukungabanaki. Injongo Yakhe ukubabekela eceleni, hhayi ukwenza nabo noma imuphi umsebenzi, kuhlanganise nokukhanyiselwa, ukukhanya, ukubasola noma ukubayala. Lolu hlobo lomuntu aluwunaki umsebenzi kaNkulunkulu. Uyini umbono kaNkulunkulu ngabantu abacasula isimo Sakhe, futhi abathukuthelisa izinqumo Zakhe zokuqondisa? Ubazonda kakhulu! Bamthukuthelisa kakhulu uNkulunkulu abantu abangaphendukile ekucasuleni isimo Sakhe! “Ukuthukuthela” kuwumuzwa; akunakuwumelela umbono ocacile. Kodwa lo muzwa, uyoba nomphumela kulo muntu: Uyokwenza uNkulunkulu amzonde kakhulu! Uyini umphumela wale nzondo? Ukuthi uNkulunkulu uyombeka eceleni lo muntu, futhi angamphenduli okwesikhathi esithile. Uyolinda ukuthi abalungise emva “kwekwindla.” Lokhu kusho ukuthini? Ingabe lo muntu usenawo umphumela? UNkulunkulu wayevele engahlosile ukunika lolu hlobo lomuntu umphumela! Ngakho akuyona yini into evamile ukuthi uNkulunkulu akaluphenduli lolu hlobo lomuntu? (Yebo.) Lolu hlobo lomuntu kufanele luzilungiselele kanjani manje? Kufanele balungiselele ukuthatha imiphumela yabo emibi ebangelwa ukuziphatha kwabo, nobubi ababenzile. Lena impendulo kaNkulunkulu kulolu hlobo lomuntu. Ngakho manje ngisho ngokucacile kulolu hlobo lomuntu: Ungabe usabambelela kuleyo nkohliso, futhi ungabe usadlala izifiso. UNkulunkulu ngeke ababekezelele njalo abantu; ngeke abekezelele iziphambeko zabo noma ukungalaleli kwabo. Abanye bathi: “Kunabantu abambalwa abanjengalaba engibabonile. Lapho bethandaza bayathinteka ngoNkulunkulu, bakhala ngomunyu. Ngokuvamile bajabula kakhulu; kubonakala benoNkulunkulu, kanye nesiqondiso sikaNkulunkulu.” Ungawusho lowo msangano! Ukuba nomunyu lapho ukhala akusho ukuthi uthintwe uNkulunkulu noma unoNkulunkulu, ingasaphathwa eyokuqondiswa uNkulunkulu. Uma abantu becasula uNkulunkulu, ingabe uNkulunkulu usazobaqondisa? Kafushane, lapho uNkulunkulu ezimisele ngokuqothula abathile, ukubashiya, labo bantu kakade abasenawo umphumela. Akunandaba ukuthi baneliseke kangakanani lapho bethandaza, nokuthi bazethemba kangakanani enhliziyweni yabo; lokhu kakade akubalulekile. Into ebalulekile ukuthi uNkulunkulu akaludingi lolu hlobo lokuzethemba, nokuthi uNkulunkulu kakade uyamchitha lowo muntu. Indlela yokubhekana nabo ngemva kwalokho ayibalulekile. Okubalulekile ukuthi ngomzuzu lowo muntu acasula ngawo uNkulunkulu, umphumela wabo usuke usumisiwe kakade. Uma uNkulunkulu enqume ukungalusindisi lolo hlobo lomuntu, khona-ke luyoshiywa ukuze lujeziswe. Lona umbono kaNkulunkulu.

Nakuba ingxenye yesiqu sikaNkulunkulu iluthando, futhi bonke ebabonisa umusa, abantu bayalishalazela futhi bayalikhohlwa iphuzu lokuthi isiqu Sakhe siphinde sibe isithunzi Sakhe. Ukuthi unothando akusho ukuthi abantu bangamcasula kanjalo nje okuthi akanayo imizwa, noma ngeke enze lutho. Ukuthi unomusa akusho ukuthi akanayo imiyalo endleleni aphatha ngayo abantu. UNkulunkulu uyaphila; ukhona ngempela. Akayena unodoli ocatshangwayo noma okunye. Njengoba ekhona, kufanele silale izwi lenhliziyo Yakhe ngaso sonke isikhathi, sinake umbono Wakhe futhi siqonde imizwa Yakhe. Akufanele sisebenzise imicabango yabantu ukuze sichaze uNkulunkulu, futhi akufanele siphoqe imicabango nezifiso zabantu kuNkulunkulu, senze uNkulunkulu ovumelana neso lomuntu nokucabanga kwakhe endleleni aphatha ngayo abantu. Uma wenza kanjalo, khona-ke uthukuthelisa uNkulunkulu, uvusa intukuthelo kaNkulunkulu, futhi ubekela isithunzi sikaNkulunkulu inselele! Ngakho, ngemva kokuqonda ubukhulu bale ndaba, nginxusa ngamunye wenu ukuba aqaphele endleleni enza ngayo. Qapha futhi uhlakaniphe endleleni okhuluma ngayo. Futhi mayelana nendlela ophatha ngayo uNkulunkulu, kuyoba ngcono ukuthi uqaphe futhi uhlakaniphe! Lapho ungaqondi ukuthi umbono kaNkulunkulu uyini, ungakhulumi ngokunganaki, ungabi onganaki ezenzweni zakho, futhi ungenzi ngokunganaki ezintweni ezincane. Okukhulu nakakhulu, ungasheshi ufinyelele eziphethweni. Kunalokho, kufanele ume bese ufuna; lokhu kuphinde kube ukwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi. Ngaphezu kwakho konke, uma ufeza lokhu, futhi uba nalo mbono, uNkulunkulu ngeke akusole ngobuphukuphuku bakho, ukungazi kwakho, nokuntula ukuqonda izizathu zokwenzeka kwezinto. Kunalokho, ukwesaba kwakho uNkulunkulu, ukuhlonipha kwakho izinhloso zikaNkulunkulu, nokuzimisela kwakho ukumlalela, kuyokwenza uNkulunkulu akukhumbule, akuqondise futhi akukhanyisele noma abekezelele ukungavuthwa nokunganaki kwakho. Ngokuphambene, uma umbono wakho kuye ungabalulekile—ushesha ukwahlulela uNkulunkulu, ukuqagela, nokunikeza incazelo kaNkulunkulu—uNkulunkulu uyokunika isiqinisekiso, isiyalo, ngisho nokujeziswa; noma uyokunika amazwi. Mhlawumbe la mazwi abandakanya umphumela wakho. Ngakho ngisafuna ukuphinde ngigcizelele: Kufaneleuqaphe futhi ahlakaniphe kunoma yini evela kuNkulunkulu. Ungakhulumi ngokunganaki, futhi uqaphe lapho wenza izinto. Ngaphambi kokusho okuthile, kufanele ucabange: Ingabe ukwenza lokhu kuyomthukuthelisa uNkulunkulu? Ingabe ukwenza lokhu kuwukwesaba uNkulunkulu? Ngisho nasezintweni ezincane, kufanele uzame ukuphendula le mibuzo, ucabangisise ngempela ngayo. Uma ungakwazi ngempela ukwenza ngokuvumelana nale miyalo yonke indawo, kuzo zonke izinto, zonke izikhathi, bese uba nalesi simo somqondo ikakhulukazi lapho kukhona ongakuqondi, khona-ke uNkulunkulu uyohlale ekuqondisa, futhi uyohlale ekunika indlela okufanele uyilandele. Akunandaba ukuthi abantu bavezani, uNkulunkulu ubona ngokucacile, futhi uyokunikeza incazelo ecacile ngalokho abakuvezayo. Ngemva kokubhekana nezilingo zokugcina, uNkulunkulu uyothatha konke ukuziphatha kwakho akufingqe ukuze amise umphumela. Lo mphumela uyoqinisekisa wonke umuntu okhungethwe ifu lokungabaza. Engingathanda ukunitshela khona ukuthi zonke izenzo zenu, nayo yonke imicabango yenu kuyonquma ukudalelwa kwenu.

Kucashunwe embhalweni othi “Indlela Yokwazi Isimo SikaNkulunkulu Nemiphumela Umsebenzi Wakhe Oyoyithola” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 14)

Ubani Onquma Umphumela Womuntu?

Kunenye indaba ebalulekile, leyo ndaba umbono wakho ngoNkulunkulu. Lo mbono ubucayi! Unquma ukuthi ekugcineni uyoya ekubhujisweni, noma endaweni enhle uNkulunkulu akulungisele yona. ENkathini Yombuso, uNkulunkulu kakade usesebenze iminyaka engaphezu kwengama-20, futhi kule nkambo yale minyaka engama-20, mhlawumbe izinhliziyo zenu bezinokungaqiniseki okuncane ngendlela enenza ngayo. Nokho, enhliziyweni kaNkulunkulu, uNkulunkulu ugcine umbhalo oneqiniso womuntu ngamunye kini. Kusukela ngesikhathi umuntu ngamunye aqala ngaso ukumlandela nokulalela intshumayelo Yakhe, eliqonda kancane kancane iqiniso, wonke amaqiniso abenza ngawo umsebenzi wabo—uNkulunkulu unombhalo womuntu ngamunye nawazo zonke lezi zinto. Lapho umuntu enza umsebenzi wakhe, lapho bebhekene nazo zonke izimo, zonke izindlela eziyizilingo, uyini umbono womuntu? Basebenza kanjani? Bazizwa kanjani ngoNkulunkulu ezihliziyweni zabo? … UNkulunkulu ukugcinile konke lokhu, unombhalo wakho konke. Mhlawumbe ngokombono wakho, lezi zinto ziyadida. Nokho, ngokukaNkulunkulu, konke kucacile, futhi akukho ngisho nokuncane okungacacile. Lena indaba ebandakanya umphumela womuntu ngamunye, nekusasa labo kanye namathemba abo. Ngisho nangaphezu kwalokho, lana yilapha uNkulunkulu asebenzisa khona yonke imizamo Yakhe. Futhi uNkulunkulu akalokothi ayigweme ngisho nakancane, futhi ngeke abekezelela noma ikuphi ukushelela. UNkulunkulu uloba wonke umlando wesintu, yonke inkambo yokulandela komuntu uNkulunkulu, kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni. Umbono wakho ngoNkulunkulu kulokhu uyonquma ikusasa lakho. Ingabe lokhu akulona iqiniso? Manje, ingabe uyakholwa ukuthi uNkulunkulu ulungile? Ingabe izinyathelo zikaNkulunkulu azifanele? Ingabe sikhona esinye isithombe sikaNkulunkulu eninaso emakhanda enu? (Cha.) Ngakho-ke ngabe nithi umphumela womuntu ubekwa uNkulunkulu noma umuntu uzibekela yena? (Ubekwa uNkulunkulu.) Ubani owubekayo? (UNkulunkulu.) Aniqinisekile ngalokhu, akunjalo? Bafowethu nodadewethu baseHong Kong, khulumani—ubekwa ubani? (Umuntu uzibekela yena.) Umuntu uzibekela yena? Khona-ke ingabe lowo muntu akahlanganise lutho noNkulunkulu? Bafowethu nodadewethu baseSouth Korea, khulumani. (UNkulunkulu umisa umphumela womuntu ngokusekelwe kuzo zonke izenzo zabo, nasendleleni yeqiniso.) Lena impendulo ephusile. Kuneqiniso lana okumele nginitshele nonke ngalo: Enkambweni yomsebenzi kaNkulunkulu yokusindisa, uNkulunkulu ubekela umuntu izinga. Leli zinga ukuthi umuntu angalalela izwi likaNkulunkulu, futhi ahambe endleleni kaNkulunkulu. Yileli zinga elisetshenziswayo ukuze kunqunywe umphumela womuntu. Uma wenza ngokuvumelana naleli zinga likaNkulunkulu, khona-ke uyothola umphumela omuhle; uma kungenjalo ngeke uwuthole umphumela omuhle. Khona-ke ubani lo enithi unquma lo mphumela? Akuyena yedwa uNkulunkulu owubekayo, kodwa uNkulunkulu nomuntu ndawonye. Ingabe kuliqiniso lokhu? (Yebo.) Kungani kunjalo? Ngoba uNkulunkulu ofuna ngempela ukwenza umsebenzi wokusindisa isintu, futhi alungisele umuntu indawo enhle; umuntu uyinhloso yomsebenzi Wakhe, futhi lo mphumela uyindawo umuntu aphokophele kuyo ayilungiselwa uNkulunkulu. Uma ingekho injongo yomsebenzi kaNkulunkulu, khona-ke besingeke sibe bikho isidingo sokuthi uNkulunkulu enze lo msebenzi; ukube uNkulunkulu akawenzanga lo msebenzi, umuntu ubengeke abe nalo ithuba lokusinda. Umuntu uyinhloso yensindiso, futhi nakuba umuntu engokudlulayo kule nqubo, yilowo mbono unquma ukuthi uNkulunkulu uyophumelela yini emsebenzini wokusindisa isintu noma cha. Uma kungesona isiqondiso osinikwa uNkulunkulu, ubungeke ulazi leli zinga, futhi ngabe awunanjongo. Uma unaleli zinga, lo mgomo, kodwa ungabambisani Naye, futhi ungawusebenzisi, ungalikhokhi inani, khona-ke ngeke uwuthole lo umphumela. Yilokhu okwenza ngithi umphumela womuntu awunakwehlukaniswa noNkulunkulu, futhi awunakwehlukaniswa nomuntu. Manje seniyazi ukuthi ngubani obeka umphumela.

Kucashunwe embhalweni othi “Indlela Yokwazi Isimo SikaNkulunkulu Nemiphumela Umsebenzi Wakhe Oyoyithola” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 15)

Abantu Bavame Ukuchaza UNkulunkulu Ngolwazi Lwabo

Lapho sixoxa ngesihloko sokwazi uNkulunkulu, kukhona oke wakuphawula? Ingabe uke waphawula ukuthi umbono wamanje kaNkulunkulu usushintshile? Ingabe umbono kaNkulunkulu ngesintu awushintsheki? Ingabe uNkulunkulu uyohlale ebekezela kanje, ebonisa lonke uthando Lwakhe nomusa ngomuntu unomphela? Le ndaba iphinde ihlanganise nesiqu sikaNkulunkulu. … Uma abantu sebazi ukuthi uNkulunkulu uyasithanda isintu, bachaza uNkulunkulu njengophawu lothando: Akunandaba ukuthi abantu benzeni, baziphatha kanjani, nokuthi bamphatha kanjani uNkulunkulu, kanye nokuthi abalaleli kangakanani, akukho kulezi zinto okungenxa yokuthi uNkulunkulu unothando, uthando lukaNkulunkulu alunamkhawulo futhi alukaleki. UNkulunkulu unothando, ngakho engakwazi ukubekezelela abantu; uNkulunkulu unothando, ngakho engakwazi ukuba nomusa kubantu, abe nomusa kubantu abangaphelele, abe nomusa ekunganakini kwabo, futhi abe nomusa ekungalalelini kwabo. Ingabe kunjalo ngempela? Kwabanye abantu, lapho bezwa kanye ukubekezela kukaNkulunkulu, noma izikhathi ezimbalwa, bayokuphatha njengento yokuqala ekuqondeni kwabo uNkulunkulu, bekholwa ukuthi uNkulunkulu uyohlale ebabekezelela, enomusa kubo, futhi bayosebenzisa ukubekezela kukaNkulunkulu enkambweni yokuphila kwabo bakubheke njengezinga uNkulunkulu abaphatha ngalo. Kunalabo bantu futhi okuthi, lapho sebezwe ukubekezela kukaNkulunkulu kwaba kanye, bayohlale besebenzisa lokho ukuze bachaze ukubekezela kukaNkulunkulu, futhi lokhu kubekezela akuchazeki, akunamibandela futhi akunamiyalo. Ingabe lezi zinkolelo zineqiniso? Ngaso sonke isikhathi lapho kuxoxwa ngezinto ezimayelana nesiqu sikaNkulunkulu noma isimo Sakhe, nibonakala nididekile. Ukunibona ninje kungikhathaza kakhulu. Seniwezwe kaningi la maqiniso aphathelene nesiqu sikaNkulunkulu; futhi senilalele izihloko eziningi ezimayelana nesimo sikaNkulunkulu. Nokho ezingqondweni zenu lezi zinto, namaqiniso alokhu, kumane kuyizinkumbulo ezisekelwe emfundisweni noma emazwini abhaliwe. Akekho kini oyoke akwazi ukuthola ukuthi siyini isimo sikaNkulunkulu ekuphileni kwenu kwangempela, noyoke abone ukuthi siyini isimo sikaNkulunkulu. Ngakho, nonke izinkolelo zenu zididekile, nonke ninokholo olungaboni, ngezinga lokuthi ninombono ongabalulekile ngoNkulunkulu, enigudlulela eceleni. Ukuba kwakho nalolu hlobo lombono ngoNkulunkulu kuholela kuphi? Kuholele ekutheni uhlale ufinyelela esiphethweni esithile ngoNkulunkulu. Uma uke wathola ulwazi oluncane ngoNkulunkulu, waneliseka kakhulu, uzwa sengathi uthole konke ngoNkulunkulu. Ngemva kwalokho, uphetha ngokuthi uNkulunkulu unjalo, futhi awumkhululi. Futhi noma nini lapho uNkulunkulu enza okuthile okusha, awuvumi ukuthi unguNkulunkulu. Ngelinye ilanga, lapho uNkulunkulu ethi: “Angisamthandi umuntu; angisenawo umusa kumuntu; angisakwazi ukubekezelela abantu; ngigcwele inzondo nobutha ngomuntu,” abantu bayocabanga ngokusuka ezinhliziyweni zabo ngala mazwi. Abanye babo bayoze bathi: “Awuseyena uNkulunkulu wami; awusafaneleki ukuba uNkulunkulu wami; awuseyena uNkulunkulu engifuna ukumlandela. Uma kuyilokhu okushoyo, khona-ke awusafaneleki ukuba uNkulunkulu wami, futhi angidingi ukulokhu ngikulandela. Uma unganginiki umusa, unganginiki uthando, ungangibekezeleli, ngeke ngisakulandela. Ngizokulandela kuphela uma uhlale ungibekezelela, uma unesineke kimi, futhi ungenza ngibone ukuthi uluthando, ukuthi uwukubekezela, nokuthi uyisineke, futhi yilapho kuphela ngikulandela khona ngokwethembeka kuze kube sekupheleni. Njengoba nginokubekezela nomusa Wakho, ukungalaleli neziphambeko zami kungathethelelwa unomphela, ziyoxolelwa unomphela, futhi ngingona nganoma isiphi isikhathi noma nini, ngivume izono futhi ngithethelelwe noma nini noma kuphi, ngikucasule nganoma isiphi isikhathi noma nini. Akufanele ube nemibono noma iziphetho Zakho ngami.” Nakuba ungase ungacabangi ngalolu hlobo lombuzo ngaleyo ndlela, noma nini lapho ucabanga ngoNkulunkulu njengethuluzi lokuthethelela izono zakho, nethuluzi elingasetshenziswa ukuze uzitholele indawo enhle, kakade usumenze isitha sakho uNkulunkulu ophilayo. Yilokhu engikubonayo. Ungase niqhubeke uthi, “Ngiyakholwa kuNkulunkulu”; “Ngiyalifuna iqiniso”; “Ngifuna ukushintsha isimo sami”; “Ngifuna ukuphunyula emandleni obumnyama”; “Ngifuna ukwanelisa uNkulunkulu”; “Ngifuna ukulandela uNkulunkulu”; “Ngifuna ukwethembeka kuNkulunkulu, ngenze kahle umsebenzi wami”; njalo njalo. Nokho, kungakhathaleki ukuthi uzwakala kahle kangakanani lapho usho lawo mazwi, kungakhathaleki ukuthi unayiphi inkolelo, kungakhathaleki ukuthi ibelesela kangakanani leyo nkolelo, inesithunzi kangakanani, iqiniso ukuthi kakade sebebaningi abangani benu asebefunde ukusebenzisa umthetho, imfundiso, nenkolelo oyisebenzisile ukuze ufinyelele eziphethweni ezithile ngoNkulunkulu, namenza wamelana nani ngendlela engokwemvelo ngokuphelele. Nakuba uwaqonda kahle kakhulu amagama nezimfundiso, awukangeni ngempela ekubeni ngokoqobo kweqiniso, ngakho kunzima kuwe ukusondelana noNkulunkulu, ukwazi uNkulunkulu, nokuqonda uNkulunkulu. Lokhu kuyadabukisa!

Kucashunwe embhalweni othi “Indlela Yokwazi Isimo SikaNkulunkulu Nemiphumela Umsebenzi Wakhe Oyoyithola” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 16)

Umbono kaNkulunkulu Ngalabo Ababalekayo Phakathi Nomsebenzi Wakhe

Uyoluthola yonke indawo lolu hlobo lomuntu: Ngemva kokuqiniseka ngendlela kaNkulunkulu, ngezizathu ezehlukene, bahamba ngokuthula bengashongo lutho beyokwenza noma yini efunwa izinhliziyo zabo. Okwamanje, ngeke sikhulume ngokuthi lowo muntu uhambelani. Okokuqala, sizohlola ukuthi uyini umbono kaNkulunkulu ngalolo hlobo lomuntu. Ucace kakhulu! Kusukela ngomzuzu lo muntu asuka ngawo, emehlweni kaNkulunkulu, ukholo lwakhe seluphelile. Akuyena lo muntu oluqedayo, kodwa nguNkulunkulu. Ukuthi lo muntu ushiye uNkulunkulu kusho ukuthi umenqabile kakade uNkulunkulu, akasamfuni uNkulunkulu. Kusho ukuthi kakade abayemukeli insindiso kaNkulunkulu. Njengoba lo muntu engamfuni uNkulunkulu, ingabe uNkulunkulu usamfuna? Ngaphezu kwalokho, lapho lo muntu enalo mbono, futhi ezimisele ukushiya uNkulunkulu, usuke esesithukuthelisile kakade isimo sikaNkulunkulu. Ngisho noma bengakaze bathukuthelelane noNkulunkulu, ngisho noma bengakaze baphathane ngokhahlo, ngisho noma lo muntu ecabanga ukuthi: Uma kufika usuku lapho ngiye ngajabula, noma lapho ngisadinga okuthile kuNkulunkulu, ngizobuya. Noma uma uNkulunkulu engibiza, ngizobuya. Noma bathi: Uma ngilimele ngaphandle, lapho ngibona izwe limnyama kakhulu futhi likhohlakele kakhulu futhi ngingasafuni ukuhamba nalo, ngizobuya kuNkulunkulu. Ngisho noma lo muntu ebalile engqondweni yakhe ukuthi uzobuya uma sekunjani, ngisho noma umnyango ewushiye uvuliwe, akaboni ukuthi kungakhathaleki ukuthi ucabangani, uhlelani, konke lokhu kumane kuwukudlala ngezifiso. Iphutha labantu abanjalo elikhulu, ukuthi akucacile kubo ukuthi uNkulunkulu uzizwa kanjani lapho befuna ukuhamba. Kusukela ngomzuzu lo muntu efuna ukushiya ngawo uNkulunkulu, uNkulunkulu usuke esemshiye ngokuphelele; uNkulunkulu usuke esewubonile umphumela wabo enhliziyweni yakhe. Yimuphi lowo mphumela? Ukuthi lo muntu ungomunye wamabunzi, futhi uzofa kanye nawo. Ngakho abantu bavame ukubona lolu hlobo lwesimo: Abanye bayamshiya uNkulunkulu, kodwa abajeziswa. UNkulunkulu usebenzelana nabo ngokwezimiso Yakhe. Kunezinto abantu abakwazi ukuzibona, futhi ezinye izinto zisongwa kuphela enhliziyweni kaNkulunkulu, ukuze abantu bangawuboni umphumela. Lokho okubonwa abantu, akulona empeleni uhlangothi lweqiniso; kodwa olunye uhlangothi, uhlangothi ongaluboni—lena imicabango nesiphetho sangempela senhliziyo kaNkulunkulu.

Abantu Ababalekayo Phakathi Nomsebenzi KaNkulunkulu Yilabo Abashiya Indlela Yeqiniso

Ngakho kungani uhlobo olunjalo lomuntu uNkulunkulu elujezisa kabuhlungu ngaleyo ndlela? Kungani uNkulunkulu ebathukuthelele? Okokuqala, siyazi ukuthi isimo sikaNkulunkulu sinamandla amakhulu, nolaka. Akayona imvu engahlatshwa yinoma ubani; ngaphezu kwalokho, akayena unodoli ongalawulwa abantu ngendlela abayithathandayo. Akawona futhi umoya ongenalutho okufanele kwenziwe umathanda kuwo. Uma ukholwa ngempela ukuthi uNkulunkulu ukhona, kufanele ube nenhliziyo emesabayo, kufanele wazi ukuthi isiqu sikaNkulunkulu asicasulwa. Le ntukuthelo ingabangelwa yizwi; mhlawumbe umcabango; noma uhlobo oluthile lokuziphatha ngokona; ukuziphatha okwenyanyekayo emehlweni kaNkulunkulu nemikhuba yomuntu; noma mhlawumbe kubangelwe imfundiso noma inkolelo. Nokho, uma uke wamthukuthelisa uNkulunkulu, ithuba lakho lidlulile futhi izinsuku zakho sezifikile. Lena into enyantisayo! Uma ungaqondi ukuthi uNkulunkulu akathukutheliswa, kusho ukuthi awumesabi uNkulunkulu, nokuthi umcasula ngazo zonke izikhathi. Uma ungazi ukuthi umesabe kanjani uNkulunkulu, kusho ukuthi awukwazi ukwesaba uNkulunkulu, futhi awuyazi indlela yokuzifaka endleleni kaNkulunkulu—wesabe uNkulunkulu ugweme okubi. Uma usukuqaphela lokho, uyokwazi ukuthi uNkulunkulu ngeke acasulwe, futhi uyokwazi ukuthi kusho ukuthi ukwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi.

Ukuhamba endleleni yokwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi okukho empeleni mayelana nokuthi ulazi kangakanani iqiniso, zingakanani izilingo odlule kuzo, nokuthi uyalwe kangakanani. Kunalokho, kuncike ohlotsheni lwesimo somqondo onaso enhliziyweni yakho mayelana noNkulunkulu, nokuthi ukhombisa yiphi ingqikithi. Isiqu sabantu nemibono yabo—kubaluleke kakhulu, futhi kuwumgogodla. Mayelana nalabo abashiye uNkulunkulu, isimo sabo esifanelana noNkulunkulu nezinhliziyo zabo ezingalithandi iqiniso kusicasulile isimo sikaNkulunkulu, ngakho ngokukaNkulunkulu abasoze bathethelelwa. Bebelokhu bazi ngokuba khona kukaNkulunkulu, bebenemininingwane ngokufika kukaNkulunkulu, bebenolwazi ngomsebenzi omusha kaNkulunkulu. Ukuhamba kwabo akukho mayelana nokukhohliswa, noma izinto abangaqiniseki ngazo. Akukhona futhi ukuthi baphoqiwe. Kunalokho, ngolwazi futhi kubacacela engqondweni, bakhethe ukumshiya uNkulunkulu. Ukuhamba kwabo akukhona ukulahlekelwa indlela yabo; akukhona ukunqunywa kwabo. Ngakho emehlweni kaNkulunkulu, abazona izimvu eziphambuke emhlanjini, ingasaphathwa eyendodana yolahleko elahlekile. Bashiye inkululeko, futhi lokho kuyasicasula isimo sikaNkulunkulu, futhi kungenxa yalokho kucasuka ebanika umphumela ongenathemba. Ingabe lolu hlobo lomcabango alwethusi? Ngakho uma abantu bengamazi uNkulunkulu, bengamcasula. Lena akuyona indaba encane! Uma abantu bengawubheki njengobalulekile umbono kaNkulunkulu, futhi becabanga ukuthi uNkulunkulu ubheke phambili ekubuyeni kwabo—ngoba bayizimvu zikaNkulunkulu ezilahlekile futhi uNkulunkulu usalinde ukuthi bashintshe izinhliziyo—khona-ke lo muntu akahlukanisiwe nosuku lwakhe lokujeziswa. UNkulunkulu ngeke amane nje anqabe ukumemukela. Lesi isikhathi sesibili abacasula ngaso isimo sikaNkulunkulu; futhi kuyindaba ebucayi nakakhulu! Umbono walo muntu ongabalulekile uwucasule kakhulu umyalo kaNkulunkulu wokuqondisa. Ingabe uNkulunkulu usazobemukela? Enhliziyweni Yakhe, imiyalo kaNkulunkulu ngale ndaba ithi: Uma umuntu eye waqiniseka ngendlela yeqiniso kodwa futhi azi bese enqaba uNkulunkulu, futhi asuke kuNkulunkulu, khona-ke uNkulunkulu uyomvalela indlela eya ensindisweni, futhi amasango ombuso ayovalwa kulowo muntu. Lapho lo muntu ephinde engqongqoza, uNkulunkulu ngeke esabavulela umnyango futhi. Lo muntu uyovalelwa ngaphandle kuze kube phakade. Mhlawumbe abanye benu bake bayifunda indaba kaMose eBhayibhelini. Ngemva kokugcotshwa kukaMose uNkulunkulu, abaholi abangama-250 bakhombisa ukungamlaleli uMose ngenxa yezenzo zakhe nangezinye izizathu. Ubani ababenqaba ukumlalela? Akuyena uMose. Benqaba ukulalela amalungiselelo kaNkulunkulu; benqaba ukulalela umsebenzi kaNkulunkulu kule ndaba. Basho okulandelayo: “Nizithwesa okunzima, ukubona lonke ibandla lingcwele, wonke umuntu kubo, noJehova uphakathi kwabo….” Ngabe la mazwi nemigqa kubaluleke kakhulu yini, ngokubuka komuntu? Awabalulekile! Okungenani incazelo yangempela yawo ayibalulekile kangako. Ngokomthetho, awukho umthetho abawephulayo, ngoba ebusweni babo alukho ulimi olunenzondo, noma uhlelo lwamagama, ngisho nezincazelo ezihlambalazayo. Umusho ovamile kuyo yonke, ukuthi akukho okunye. Kodwa kungani la mazwi engathukuthelisa uNkulunkulu ngaleyo ndlela? Kungoba awakhulunywa kubantu, kodwa kuNkulunkulu. Umbono nesimo esivezwa yiwo yiso kanye esicasula isimo sikaNkulunkulu, futhi acasula isimo sikaNkulunkulu esingafanele sicasulwe. Sonke siyawazi umphumela wabo. Mayelana nalabo abashiye uNkulunkulu, uyini umbono wabo? Bazibheka kanjani izinto? Futhi kungani umbono wabo wenza uNkulunkulu asebenzelane nabo ngale ndlela? Isizathu ukuthi bazi ngokucacile ukuthi unguNkulunkulu kodwa basakhetha ukumkhaphela. Yingakho bengenawo nhlobo amathuba okusindiswa. Njengoba iBhayibheli lisho: “Ngokuba uma sona ngamabomu ngemva kokuthola ulwazi lweqiniso, ngeke kusaba khona umhlatshelo wezono.” Ingabe iyakucacela le ndaba manje?

Kucashunwe embhalweni othi “Indlela Yokwazi Isimo SikaNkulunkulu Nemiphumela Umsebenzi Wakhe Oyoyithola” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 17)

Ukudalelwa Komuntu Kunqunywa Umbono Wakhe NgoNkulunkulu

UNkulunkulu unguNkulunkulu ophilayo, futhi njengoba abantu benza ngokungafani ezimweni ezehlukahlukene, isimo Sakhe somqondo ngalezi zenzo siyehluka ngoba akayena unodoli futhi akawona umoya ongenalutho. Ukwazi umbono kaNkulunkulu kuyinto isintu okufanele siyilandele. Abantu kufanele bafunde kanjani, ngokwazi umbono kaNkulunkulu, bengasazi isimo sikaNkulunkulu futhi baqonde inhliziyo kaNkulunkulu kancane kancane. Lapho uqonda inhliziyo kaNkulunkulu kancane kancane, ngeke usacabanga ukuthi ukwe saba uNkulunkulu nokugwema okubi kunzima ukukufeza. Okukhulu nakakhulu, ukuthi lapho uqonda uNkulunkulu, akulula kuwe ukuthi ufinyelele eziphethweni Ngaye. Lapho uyeka ukufinyelela eziphethweni ezithile ngoNkulunkulu, akulula ukuthi umcasule, futhi uNkulunkulu uyokwenza ube nolwazi Ngaye, futhi uyokwesaba uNkulunkulu enhliziyweni yakho. Uyoyeka ukuchaza uNkulunkulu usebenzisa lezi zimfundiso, amagama, nezinkolelo. Kunalokho, ngokuhlale ufuna izinhloso zikaNkulunkulu kuzo zonke izinto, unganakile uyoba umuntu olandela inhliziyo kaNkulunkulu.

Isintu asikwazi ukubona noma ukuthinta umsebenzi kaNkulunkulu, kodwa ngokukaNkulunkulu, izenzo zomuntu ngamunye, kanye nombono wakhe Ngaye—lezi akuzona nje izinto eziphawulekayo kuye, kodwa ziyabonakala futhi. Lena yinto wonke umuntu okufanele ayazi futhi imcacele. Kungenzeka uhlale uzibuza: “Ingabe uNkulunkulu uyazi ukuthi ngenzani lapha? Ingabe uNkulunkulu uyazi ukuthi ngicabangani manje? Mhlawumbe uyazi, mhlawumbe akazi.” Uma ulungabaza lolu hlobo lombono, ulandela futhi ukholwa kuNkulunkulu kodwa ungabaza umsebenzi Wakhe nokuba khona Kwakhe, khona-ke kungekudala kuzofika usuku omcasula ngalo, ngoba usudlulile kakade emngceleni oyingozi obekungafanele uweqe. Ngike ngabona abantu abebekholwa kuNkulunkulu iminyaka eminingi, kodwa abakaze babone ukuba ngokoqobo kweqiniso, noma baqonde intando kaNkulunkulu. Ukuphila nesiqu sabo akunayo inqubekela phambili, kunamathela kuphela ezimfundisweni. Lokhu kungenxa yokuthi laba bantu abakaze babheke izwi likaNkulunkulu njengokuphila kwabo, futhi abakaze babhekane noma bamukele ukuba khona Kwakhe. Ingabe ucabanga ukuthi uNkulunkulu uyababona abantu abanjalo futhi ajabule ngabo? Ingabe bayamduduza? Ngenxa yalokho, indlela abantu abakholwa ngayo kuNkulunkulu enquma ukudalelwa kwabo. Mayelana nendlela abantu abafuna futhi abeza ngayo kuNkulunkulu, isimo somqondo wabantu sibaluleke kakhulu. Ungamshayi indiva uNkulunkulu kube sengathi ungumoya ongelutho ophephetha ngemuva kwekhanda lakho; hlale ucabanga ngoNkulunkulu okholwa Kuye njengoNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu wangempela. Akaswele into angayenza ezulwini lesithathu akulo. Kunalokho, uhlale ehlola izinhliziyo zawo wonke umuntu, ebona ukuthi uphezu kwani, ehlola wonke amazwi amancane, ebona indlela oziphatha ngayo nombono wakho ngoNkulunkulu. Kungakhathaleki ukuthi uzimisele ukuzinikela kuNkulunkulu noma cha, konke ukuziphatha kwakho nemicabango namacebo akho kuphambi kukaNkulunkulu, kuhlolwa Nguye. Kungenxa yokuziphatha kwakho, ngenxa yezenzo zakho, ngenxa yombono wakho ngoNkulunkulu, umbono Wakhe ngawe, uhlale ushintsha. Ngithanda ukunika abanye abantu iseluleko: Ningazibeki njengabantwana ezandleni zikaNkulunkulu, njengokungathi kufanele anazise, njengokungathi ngeke anishiye, njengokungathi isimo somqondo Wakhe sigxile ndawonye futhi asisoze saguquka, futhi ngineluleka ukuthi niyeke ukuphupha! UNkulunkulu ulungile endleleni aphatha ngayo umuntu ngamunye. Uyasondela emsebenzini wokunqoba kwesintu nokusindiswa kwaso. Lokho ukuqondisa Kwakhe. Uphatha wonke umuntu njengobalulekile, hhayi njengonodoli wokudlala. Uthando lukaNkulunkulu ngomuntu akulona lolu olumosha umuntu; umusa nokubekezelela Kwakhe isintu akukhona okungacabangeli. Ngokuphambene nalokho, uthando lukaNkulunkulu ngesintu kufanele kwaziswe, futhi kube ukuhlonipha ukuphila; umusa Wakhe nokuba nesineke Kwakhe kwembula lokho akulindele kumuntu; umusa Wakhe nokuba nesineke yilokho okudingwa isintu ukuze sisinde. UNkulunkulu uyaphila, futhi uNkulunkulu ukhona; umbono Wakhe ngesintu ubuswa yizimiso, awuphoqi lutho, futhi ungashintsha. Intando yakho ngomuntu iyashintsha kancane kancane futhi iyaguquka ngokuhamba kwesikhathi, ngezimo nangombono womuntu ngamunye. Ngakho kumele wazi ngokucace kakhulu enhliziyweni yakho ukuthi ingqikithi kaNkulunkulu ayiguquki, nokuthi isimo Sakhe siyobonakala ngezikhathi ezehlukene nasezimweni ezehlukene. Ungase ungacabangi ukuthi le nto ibalulekile, futhi usebenzisa imibono yakho ukuze ucabange ngendlela uNkulunkulu okufanele enze ngayo izinto. Kodwa kunezikhathi lapho okuphambene kakhulu nombono wakho kuyiqiniso, futhi ngokuzama ukusebenzisa imibono yakho ukuze ukale uNkulunkulu, usumcasulile kakade. Lokhu kungenxa yokuthi uNkulunkulu akasebenzi ngendlela ocabanga ukuthi usebenza ngayo, futhi le ndaba uNkulunkulu ngeke ayisingathi ngendlela ocabanga ngayo. Ngakho ngikukhumbuza ukuba uqaphe futhi uhlanzeke kukho konke okwenzayo, ufunde indlela yokulandela imiyalo yokuhamba endleleni kaNkulunkulu kuzo zonke izinto—wesabe uNkulunkulu ugweme okubi. Kufanele ube uziqonde ngokuqinile izindaba zentando kaNkulunkulu nombono kaNkulunkulu; xhumana nabantu abakhanyiselwe, ufune ngobuqotho. Ungabheki uNkulunkulu omkholwayo njengonodoli—wahlulele futhi ufinyelele eziphethweni ezithile, ungamniki uNkulunkulu inhlonipho emfanele. Enqubweni yensindiso kaNkulunkulu, lapho echaza umphumela wakho, kungakhathaleki ukuthi ukunika umusa, noma uyakubekezelela, noma uyakwahlulela noma uyakusola, umbono Wakhe ngawe awuyona into engeke ishintshe. Kuncike endleleni ombheka ngayo uNkulunkulu, ekuqondeni kwakho uNkulunkulu. Ungavumela into eyodwa yolwazi lwakho nokuqonda kwakho ngoNkulunkulu kuchaze Yena unomphela. Ungakholwa kuNkulunkulu ofile; kholwa kophilayo. Khumbula lokhu! Nakuba ngikhulume ngamanye amaqiniso lana, amaqiniso abenidinga ukuwezwa, ngenxa yesimo senu, ngeke ngisafuna okunye ukuze ngingaphazamisi intshiseko yenu. Ukwenza kanjalo kungase kulimaze izinhliziyo zenu, kunenze nidumazeke kakhulu kuNkulunkulu. Esikhundleni salokho, ngethemba ukuthi ningalusebenzisa uthando lukaNkulunkulu ezinhliziyweni zenu, futhi nibe nombono onenhlonipho ngoNkulunkulu ohambweni olusanihlalele. Ungabi manqikanqika ekutheni kufanele umphathe kanjani uNkulunkulu. Mphathe njengento enkulu kunazo zonke. Mbeke enhliziyweni yakho, wenze akushoyo, uxhumane naye—ungamane nje igcine isiko. Ngoba lena indaba yokufa nokuphila, iyona eyonquma ikusasa lakho. Ungayenzi umdlalo, njengomdlalo wezingane! Ngemva kokuxoxa nani ngala mazwi namhlanje, ngizibuza ukuthi ninani ezingqondweni zenu njengamanje. Ingabe ikhona imibuzo eningathanda ukuyibuza ngengikusho namhlanje?

Nakuba lezi zihloko zisezintsha, futhi ziqukethe eningakujwayele, ngicabanga ukuthi ngemva kokuba kuxoxwe ngazo isikhathi esithile, okuningi engikushilo nizokuqonda. Njengoba lezi kuyizihloko ezintsha, eningakaze nicabange ngazo phambilini, ngethemba ukuthi ngeke zibe umthwalo kini. Angikhulumi la mazwi ngenjongo yokunethusa, noma ukusebenzelana nani; kunalokho injongo Yami ukunisiza niqonde iqiniso. Ngemva kwakho konke, kunegebe phakathi komuntu noNkulunkulu; akazange azi umbono kaNkulunkulu. Umuntu akakaze abe nogqozi ngombono kaNkulunkulu. Kunalokho, ubelokhu engaboni, futhi enganakile olwazini nasekuqondeni kwakhe uNkulunkulu. Ngakho ngizizwa ngiphoqelekile ukucacisa lezi zinto kini, futhi nginisize niqonde ukuthi uNkulunkulu uyinhloboni kaNkulunkulu; ucabangani; uyini umbono Wakhe futhi ubaphatha kanjani abantu abehlukahlukene; useseduze kangakanani nokugcwalisa izimfuneko Zakhe; nomehluko okhona phakathi kwezenzo zakho namazinga awafunayo. Umgomo wokuthi wazi lokhu ukuthi ngikwenze ukwazi ukukala inhliziyo yakho nokuthi indlela ohamba ngayo izokuholela kuphi, yikuphi ongakaze ukuthole kule ndlela, futhi iziphi izinto ongakaze uzibandakanye nazo. Lapho nikhuluma nodwa, nivame ukuxoxa ngezihloko ezibalulekile; umthamo mncane, futhi kuncane kakhulu ezikuqukethe. Kunegebe phakathi kwalokho enixoxa ngakho nezinhloso zikaNkulunkulu, phakathi kwezingxoxo zenu nezinga lalokhu okufunwa uNkulunkulu. Ukuqhubeka kanjena ngokuhamba kwesikhathi kuyokwenza uphambuke endleleni kaNkulunkulu. Umane uthanda amazwi akhona kaNkulunkulu uwakhulekele, uwenze isiko nomthetho. Lokhu kumayelana nalokhu! Eqinisweni, uNkulunkulu akanandawo ezinhliziyweni zenu, futhi uNkulunkulu akakaze azuze izinhliziyo zenu. Abanye bacabanga ukuthi kunzima ukwazi uNkulunkulu—leli iqiniso. Kunzima! Uma abantu becelwa ukuba benze umsebenzi wabo noma basebenze kanzima, abantu bebeyocabanga ukuthi ukukholwa kuNkulunkulu kulula kakhulu, ngoba konke lokhu kungaphansi kwamakhono omuntu. Nokho lapho isihloko sichezuka ezinhlosweni nasembonweni kaNkulunkulu ngomuntu, izinto ziba nzima kakhulu kuwo wonke umuntu. Lokhu kungenxa yokuthi lokhu kubandakanya ukuqonda kwabantu iqiniso nokungena kwabo ezintweni ezingokoqobo; yiqiniso kunezinga elinzima! Kodwa ngemva kokuphuma emnyangweni wokuqala, kuba lula kancane kancane.

Kucashunwe embhalweni othi “Indlela Yokwazi Isimo SikaNkulunkulu Nemiphumela Umsebenzi Wakhe Oyoyithola” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 18)

Isiqalo Sokwesaba UNkulunkulu Ukumphatha NjengoNkulunkulu

Omunye uke waphakamisa umbuzo othi: Kwenzeka kanjani ukuthi sazi okuningi ngoNkulunkulu ukwedlula uJobe, kodwa asikwazi ukwesaba uNkulunkulu? Sike sathi qaphu-qaphu ngale ndaba, akunjalo? Eqinisweni, isisekelo salo mbuzo bekulokhu kukhunyulwa ngaso, ukuthi nakuba uJobe ayengamazi uNkulunkulu, wamphatha njengoNkulunkulu, wambheka njengeNkosi yazo zonke izinto emhlabeni nasezulwini. UJobe akazange ambheke njengesitha uNkulunkulu. Kunalokho, wamkhulekela njengoMdali wazo zonke izinto. Kungani abantu namuhla bemnqaba kangaka uNkulunkulu? Kungani bengakwazi ukwesaba uNkulunkulu? Esinye isizathu ukuthi bonakaliswe kakhulu uSathane. Ngenxa yobusathane babo osebunezimpande kubo, abantu baba izitha zikaNkulunkulu. Ngakho, nakuba bekholwa kuNkulunkulu futhi bemqaphela, basengamphika futhi bazenze bamelane naye. Lokhu kunqunywa indlela umuntu ayiyo. Esinye isizathu ukuthi nakuba abantu bekholwa kuNkulunkulu, abamphathi njengoNkulunkulu. Esikhundleni salokho, bambheka njengesitha somuntu, futhi abahambisani noNkulunkulu. Kulula kanjalo nje. Akukhulunywanga yini ngale ndaba ngokudlule? Cabanga ngakho: Ingabe isizathu leso? Nakuba unolwazi oluncane ngoNkulunkulu, luyini lolu lwazi? Akulona yini lolu wonke umuntu akhuluma ngalo? Akulona yini olutshelwe uNkulunkulu? Wazi izimfundiso nezinkolelo kuphela; ingabe uke wasibona isici sangempela sikaNkulunkulu? Ingabe unalo ulwazi? Ingabe unalo ulwazi nokuhlangenwe nakho kwangempela? Ukube uNkulunkulu akazange akutshele, ubuzokwazi lokhu? Ulwazi lwakho ngenkolelo alulumeleli ulwazi lwangempela lukaNkulunkulu. Ngamafuphi, akunandaba ukuthi wazi okungakanani nokuthi ukwazi kanjani, ngaphambi kokuba umqonde ngempela uNkulunkulu, uNkulunkulu uyisitha sakho, futhi ngaphambi kokuba umphathe kanjalo uNkulunkulu, umelene nawe, ngoba wena ulingisa uSathane.

Lapho unoKristu, mhlawumbe ungamnikeza kathathu ukudla ngosuku, mhlawumbe umenzele itiye, nezinye izidingo zokuphila Kwakhe, uphathe uKristu njengoNkulunkulu. Noma nini lapho kwenzeka okuthile, imibono yabantu ihlale ingqubuzana noNkulunkulu. Bahlale behluleka ukuqonda umbono kaNkulunkulu nokuwamukela. Nakuba abantu bengase bazwane noNkulunkulu, lokhu akusho ukuthi bayahambisana naye. Ngokushesha nje ngemva kokwenzeka kokuthile, kuyovela ukungalaleli komuntu, kuqinisekise inzondo ekhona phakathi komuntu noNkulunkulu. Le nzondo ayiyena uNkulunkulu emelana nomuntu; ayiyena uNkulunkulu efuna ukuzonda umuntu, futhi ayikona ukwenza umuntu amelane noNkulunkulu. Kunalokho, iwukumelana nesiqu sikaNkulunkulu, okuyinto umuntu angayifuni. Njengoba umuntu ebheka konke okuvela kuNkulunkulu njengento angacwaninga ngayo, ukusabela kwakhe kuNkulunkulu okubandakanya ukuqagela, ukungabaza, kusheshe kungqubuzane noNkulunkulu futhi kumelane noNkulunkulu. Ngemva kwalokho, umuntu uyoxabana noNkulunkulu ngezinga lokuthi uyoze angabaze nohlobo lukaNkulunkulu alulandelayo. Ngaphandle kwakho konke lokhu, usazokhetha ukwenza izinto ezivumelana naye, ngaphandle kokwesaba kuze kube sekugcineni. Ngokwesibonelo, abantu bavame ukuqale ukusabela kanjani lapho bezwa kunyundelwa uNkulunkulu? Nakhu okokuqala abakushoyo: Angazi noma la mahemuhemu ayiqiniso noma cha, kodwa ngizoke ngibone. Bese beqala ukuzindla: Ayikho indlela engingathola ngayo ukuthi lokhu kuyiqiniso noma cha? Ingabe amahemuhemu noma akuwona? Nakuba lo muntu engakubonisi lokho, inhliziyo isiqalile ukungabaza, isiqalile ukuphika uNkulunkulu. Siyini isisekelo salo mbono? Akukhona yini ukukhaphela? Ngaphambi kokuba babhekane nendaba, ngeke ubone ukuthi umbono walo muntu uyini—kubonakala sengathi abaxabani noNkulunkulu, ngathi abambheki njengesitha uNkulunkulu. Nokho, uma sebebhekana nakho basheshe babe ngakuSathane bamelane noNkulunkulu. Lokhu kusikisela ini? Kusikisela ukuthi uNkulunkulu umelene nomuntu! Akukhona ukuthi uNkulunkulu ubheka umuntu njengesitha, kodwa isiqu somuntu siyamzonda uNkulunkulu. Akunandaba ukuthi umuntu umlandele isikhathi eside kangakanani uNkulunkulu; akanandaba ukuthi umdumisa kangakanani uNkulunkulu, uqhubeka kanjani emelana noNkulunkulu, okunxusa ukuthi bathande uNkulunkulu, abasoze bakwazi ukuphatha uNkulunkulu njengoNkulunkulu. Lokhu akunqunywa yini isimo somuntu? Uma umphatha njengoNkulunkulu, ukholwa ngempela ukuthi unguNkulunkulu, kusengenzeka yini umngabaze? Usengamngabaza enhliziyweni yakho? Ngeke. Izindlela zaleli zwe zingcolile, lesi sintu naso sinjalo, kungenzeka kanjani ukuba ungabi nambono ngakho? Wena ukhohlakele kabi, ngakho kwenzeka kanjani ukuthi ungabi nombono ngalokho? Kodwa amahlebezi ambalwa, kwakha imibono emikhulu kanjalo ngoNkulunkulu, lokho kubonisa ukuthi awuvuthiwe kangakanani! “Ngokubhuza” nje komiyane, sewukhohlisekile? Nhloboni yomuntu le? Ingabe niyazi ukuthi uNkulunkulu ucabangani ngalolu hlobo lomuntu? Umbono kaNkulunkulu empeleni ucacile ngendlela aphatha ngayo laba bantu. Kumane kuyileyo ndlela kaNkulunkulu aphatha ngayo laba bantu enenza ningabaze—umbono Wakhe awukhona ukuthi akabanaki laba bantu. Kungani kunjalo? Ngoba enhliziyweni Yakhe wayengahlosile ukuzuza laba bantu abamzondayo, futhi abangafuni ukuhambisana Naye. Mhlawumbe ayabalimaza abanye la mazwi engiwakhulumayo. Ingabe nizimisele ukuhlale nilinyazwa Yimi? Akunandaba ukuthi ucabangani, konke engikushoyo kuliqiniso! Uma ngihlale nginihlukumeza kanje, ngembula izibazi zenu, ingabe lokho kuyoyithinta indlela enibheka ngayo uNkulunkulu ezinhliziyweni zenu? (Angeke.) Ngiyavuma nami angeke. Ngoba akekho uNkulunkulu ezinhliziyweni zenu. UNkulunkulu osezinhliziyweni zenu, enimvikelayo, akayena uNkulunkulu. Kunalokho, kumane kuwumcabango womuntu; into engekho. Ngakho kungcono ngembule impendulo. Ingabe konke lokhu akulona iqiniso? UNkulunkulu wangempela akakhona lokhu umuntu akucabangayo. Ngiyethemba nonke nizokwazi ukubhekana nalokhu, futhi kuzonisiza nibe nolwazi ngoNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Indlela Yokwazi Isimo SikaNkulunkulu Nemiphumela Umsebenzi Wakhe Oyoyithola” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 19)

Labo Bantu Abanganakwa UNkulunkulu

Kunabantu abanokholo olungakaze lube khona enhliziyweni kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi, uNkulunkulu akaboni ukuthi laba bantu bangabalandeli Bakhe, ngoba uNkulunkulu akayitusi inkolelo. Ngoba kungakhathaleki ukuthi laba bantu bamlandele isikhathi esingakanani uNkulunkulu, imibono yabo ayikaze ishintshe. Bafana nabangakholwa, banamathela emiyalweni yabangakholwa, benza imithetho yabanenkolelo. Abakaze balamukele izwi likaNkulunkulu ekuphileni kwabo, abakholwa ukuthi uNkulunkulu uneqiniso, abafuni ukwamukela insindiso kaNkulunkulu, futhi abambheki uNkulunkulu njengowabo. Babheka ukukholwa kuNkulunkulu njengento yabantu abangavuthiwe, bamane baphathe uNkulunkulu njengomoya nje, abalokothi bacabange ukuthi kungabasiza ukuqonda isimo sikaNkulunkulu noma isiqu Sakhe. Lokho ungakusho ngaso sonke isikhathi okuhambelana ngaso noNkulunkulu weqiniso. Abanandaba futhi ngeke banake. Lokhu kungenxa yokuthi ezinhliziyweni zabo, kunamazwi athi: UNkulunkulu akabonakali ngeke umthinte futhi akekho. Bakholwa ukuthi ukuzama ukuqonda lolu hlobo lukaNkulunkulu akuyifanele imizamo yabo; kuyoba ukuzenza izilima. Bakholwa ukuthi ngokuvuma nje uNkulunkulu ngamazwi ngaphandle ngokuma ngempela baqine noma bathathe izinyathelo zangempela, bahlakaniphe kakhulu. UNkulunkulu ubabheka kanjani laba bantu? Ubabheka njengabantu abangakholwa. Abanye bayabuza: “Abangakholwa bengalifunda izwi likaNkulunkulu? Bengawenza umsebenzi wabo? Bengawasho la mazwi: ‘Ngiyophilela uNkulunkulu?” Umuntu uvame ukubona lokho abantu abakuvezayo, hhayi isiqu sabo. Kodwa uNkulunkulu akabheki lokho; ubona isiqu esingaphakathi. Ngakho uNkulunkulu unombono Wakhe ngalaba bantu. Mayelana nokushiwo yilaba bantu: “Kungani uNkulunkulu enza lokhu? Ukwenzelani lokho? Angikuqondi lokhu; Angikuqondi lokho; lokhu akuhambisani nomuntu; Kumele ungichazele khona; …” Impendulo Yami: Ingabe sikhona isidingo sokukuchazela le ndaba? Ingabe le ndaba kukhona ekuhlanganisa nawe? Ucabanga ukuthi ungubani? Uvelaphi? Uyafaneleka ukukhomba uNkulunkulu? Uyakholwa Kuye? Ingabe uyalubona ukholo lwakho? Njengoba inkolelo yakho ingahlanganisi lutho noNkulunkulu, uhlanganiseni nawe? Awazi ukuthi ume kuphi enhliziyweni kaNkulunkulu, yini ekwenza ufanele ukuxoxa Naye?

Amazwi Okukhuza

Awududuzekile yini ngemva kokuzwa la maphuzu? Nakuba ungase ungazimiseli ukulalela la mazwi, noma ungazimiseli ukuwemukela, wonke ayiqiniso. Ngoba lesi sigaba somsebenzi esikaNkulunkulu, uma ungenandaba nezinhloso zikaNkulunkulu, umbono kaNkulunkulu, futhi ungasiqondi isiqu nesimo Sakhe, khona-ke ekugcineni nguwe ozolahlekelwa. Ungawasoli amazwi Ami, ungawasoli ngokuphazamisa intshisekelo yakho. Ngikhuluma iqiniso; angiqondile ukunikhathaza. Kungakhathaleki ukuthi ngicelani kini, ngethemba ukuthi nihamba endleleni efanele, futhi ngethemba ukuthi nilandela indlela kaNkulunkulu aniphambuki kuyo. Uma ningenzi ngokuvumelana nezwi likaNkulunkulu, futhi ningayilandeli indlela Yakhe, lokho kusho ukuthi niyahlubuka kuNkulunkulu futhi niphambukile endleleni yeqiniso. Ngakho nginomuzwa wokuthi kunezindaba okumele nginicacisele zona, ukuze izinto zinikhanyele zibe sobala, nazi umbono kaNkulunkulu, izinhloso zikaNkulunkulu nendlela uNkulunkulu aphelelisa ngayo umuntu, nendlela abeka ngayo umphumela womuntu. Ingabe kuyofika usuku lapho ungasakwazi khona ukuhamba kule ndlela, angikubeki icala ngoba la mazwi ake akhulunywa kuwe ngokucacile. Mayelana nokuthi uwuphatha kanjani umphumela wakho—kuncike kuwe. Mayelana nemiphumela yezinhlobo ezehlukene zabantu, uNkulunkulu unezimo zomqondo ezehlukene, unezindlela Zakhe zokuzikala, nendinganiso Yakhe yalokho akufuna kubo. Indinganiso Yakhe yokukala iziphetho zabantu ayenzeleli muntu—akukho ukungabaza ngalokho! Ngakho ukukhathazeka kwabanye abantu akunasidingo. Ukhululekile manje?

Kucashunwe embhalweni othi “Indlela Yokwazi Isimo SikaNkulunkulu Nemiphumela Umsebenzi Wakhe Oyoyithola” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 20)

Eqinisweni, isimo sikaNkulunkulu sivulekele wonke umuntu futhi asicashile, ngoba akukaze kube khona umuntu uNkulunkulu amziba ngamabomu noma azifihla Kuye ukuze abantu bangamazi futhi bangamqondi. Isimo sikaNkulunkulu besilokhu sisobala futhi besilokhu sibhekene ngobuqotho nomuntu ngamunye. Phakathi nokuqondisa kukaNkulunkulu, uNkulunkulu umsebenzi Wakhe uwenza kubheke wonke umuntu; futhi umsebenzi Wakhe wenziwa kuwo wonke umuntu. Njengoba enza lo msebenzi, usembula ngokuqhubekayo isimo Sakhe, usisebenzisa ngokuqhubekayo isiqu Sakhe futhi ufuna ukuqondisa nokunakekela umuntu ngamunye. Kuyo yonke iminyaka nezigaba, kungakhathaleki ukuthi izimo zinhle noma zimbi, isimo sikaNkulunkulu sihlale sivulekele wonke umuntu, futhi izinto Zakhe nesiqu Sakhe kuvulekele wonke umuntu, ngendlela efanayo nalena ukuphila Kwakhe okuhlale kunakekela ngayo isintu ngaphandle kokudikibala futhi okuseseka ngayo isintu. Ngaphezu kwakho konke lokhu, isimo sikaNkulunkulu sisala sicashile kwabanye. Kungani kunjalo? Kungenxa yokuthi nakuba laba bantu bephila emsebenzini kaNkulunkulu futhi bemlandela, abakaze bamqonde uNkulunkulu noma bafune ukumazi, ingasaphathwa eyokusondelana noNkulunkulu. Ngoba kulaba bantu, ukuqonda isimo sikaNkulunkulu kusho ukuthi ukuphela kwabo kuseduze; kusho ukuthi sebezokwahlulelwa futhi isimo sikaNkulunkulu sizobathola benecala. Ngakho laba bantu abakaze bafise ukuqonda uNkulunkulu noma isimo Sakhe, futhi abanalo ilukuluku lokuyiqonda ngokujulile noma ukuba nolwazi ngentando kaNkulunkulu. Abazimisele ukuqonda intando kaNkulunkulu ngokubambisana nonembeza babo—abakufunayo nje injabulo engapheli nokungakhathali ukwenza izinto abafuna ukuzenza; ukukholwa kuNkulunkulu abafuna ukukholelwa Kuye; ukukholelwa kuNkulunkulu osezingqondweni zabo kuphela, uNkulunkulu osemicabangweni yabo kuphela, uNkulunkulu ongeke ahlukaniswe nabo ekuphileni kwabo kwansuku zonke. Uma kuziwa kuNkulunkulu weqiniso uqobo Lwakhe, abanandaba nhlobo Naye, abanaso nesifiso sokumqonda, sokumlalela, ngisho nesifiso esincane sokusondelana Naye. Bagcina ngokusebenzisa amazwi akhulunywa uNkulunkulu ukuze bazihlobise, bazilungise. Ngoba kubo, lokho kubenza babe amakholwa aphumelelayo futhi anokholo kuNkulunkulu ezinhliziyweni zawo. Ezinhliziyweni zabo, baqondiswa imicabango yabo, imibono yabo kanye nezinto zabo abazicabanga ngoNkulunkulu. Ngakolunye uhlangothi, uNkulunkulu weqiniso uqobo, akahlanganise lutho nhlobo nabo. Ngoba uma beke bamqonda uNkulunkulu weqiniso, basiqonda isimo sangempela sikaNkulunkulu, futhi bakuqonda lokho uNkulunkulu anakho futhi ayikho, lokho kusho ukuthi izenzo zabo, ukholo lwabo, nezinto abazifunayo ngeke kuvunyelwe. Yingakho bengazimisele ukuqonda isiqu sikaNkulunkulu, futhi yingakho bengabaza futhi bengazimisele ukumfuna ngobuqotho noma ukuthandazela ukumqonda kangcono uNkulunkulu, ukuyazi kangcono intando kaNkulunkulu, nokusiqonda kangcono isimo sikaNkulunkulu. Bangancamela ukuthi uNkulunkulu abe ngokuthile okwakhiwe, into engenalutho futhi engacacile. Bangancamela ukuthi uNkulunkulu abe ngothile ofana ncamashí nalokhu abebekucabanga, umuntu ozoba ngumabizwa-asabele wabo, onenala yezinto futhi ohlale etholakala. Lapho befuna ukujabulela umusa kaNkulunkulu, bacela uNkulunkulu ukuba abe yilowo musa. Lapho bedinga isibusiso sikaNkulunkulu, bacela uNkulunkulu ukuthi abe yileso sibusiso. Lapho bebhekene nezinkathazo, bacela uNkulunkulu ukuthi abakhuthaze, abe yisiphephelo sabo. Ulwazi lwalaba bantu ngoNkulunkulu lubhajwe phakathi komusa nesibusiso. Ukuqonda kwabo umsebenzi kaNkulunkulu, isimo sikaNkulunkulu, noNkulunkulu kunqatshelwe emicabangweni yabo, kusebenza nje amagama nezimfundiso. Kodwa kunabantu abanelukuluku lokuqonda isimo sikaNkulunkulu, abafuna ngempela ukubona uNkulunkulu uqobo Lwakhe, futhi abasiqonda ngempela isimo sikaNkulunkulu, nalokho anakho nalokho ayikho. Laba bantu bazingela ukuba ngokoqobo kweqiniso nensindiso kaNkulunkulu, futhi bafuna uNkulunkulu abanqobele, abasindise futhi abaphelelise. Laba bantu basebenzisa izinhliziyo zabo ukuze bafunde izwi likaNkulunkulu, futhi basebenzisa izinhliziyo zabo ukuze bazise zonke izimo nawo wonke umuntu, okwenzekayo noma into uNkulunkulu abahlelele yona, futhi bayathandaza bacele ngobuqotho. Abakufuna kakhulu ukuqonda intando kaNkulunkulu nokuqonda isimo sangempela sikaNkulunkulu nesiqu Sakhe. Lokhu bakwenzela ukuthi bangabe besamthukuthelisa uNkulunkulu, futhi ngenxa yezinto abadlule kuzo, bayokwazi ukulubona kakhudlwana uthando lukaNkulunkulu kanye nohlangothi lwangempela Lwakhe. Lokhu kuphinde kube ngenxa yokuthi uNkulunkulu woqobo wangempela uyoba ngaphakathi ezinhliziyweni zabo, ukuze uNkulunkulu abe nendawo ekuphileni kwabo, ngezinga lokuthi bayobe bengasaphili ngezinto abazicabangayo, ngemibono yabo noma izinto eziyinkimbinkimbi. Ngoba laba bantu, into ebenza babe nesifiso esivuthayo sokuqonda isimo sikaNkulunkulu nesiqu Sakhe ukuthi isimo sikaNkulunkulu nesiqu Sakhe ukuphela kwezinto isintu esingazidinga nganoma yisiphi isikhathi ekuphileni kwaso, izinto ezingasinikeza ukuphila. Uma sebesiqonda isimo sikaNkulunkulu, bazokwazi ukumhlonipha ngokujulile uNkulunkulu, ukubambisana kangcono nomsebenzi kaNkulunkulu, nokucabanga kanzulu ngentando kaNkulunkulu futhi benze umsebenzi Wakhe ngamandla abo. Lezi izinhlobo ezimbili zabantu uma kucatshangwa ngemibono yabo ngesimo sikaNkulunkulu. Uhlobo lokuqala alufuni ukuqonda isimo sikaNkulunkulu. Ngisho noma bethi bafuna ukuqonda isimo sikaNkulunkulu, ukumazi kangcono uNkulunkulu Ngokwakhe, ukubona ukuthi uNkulunkulu unani futhi uyini, futhi bayazise ngobuqotho intando kaNkulunkulu, ekujuleni kwezinhliziyo zabo bangafisa sengathi uNkulunkulu akekho. Kungenxa yokuthi lolu hlobo lwabantu luyaqhubeka nokungamlaleli uNkulunkulu futhi luyamphika; babanga isikhundla noNkulunkulu ezinhliziyweni zabo, futhi bavame ukusola noma ukuphika ukuthi uNkulunkulu ukhona. Abafuni ukuvumela isimo sikaNkulunkulu noma uNkulunkulu wangempela uqobo Lwakhe ukuba angene ezinhliziyweni zabo. Bafuna nje ukwanelisa izifiso zabo, imicabango nezinto abazifunayo. Ngakho laba bantu bangase bakholelwe kuNkulunkulu, balandele uNkulunkulu, futhi bangaze ngisho balahle ithemba emindenini yabo nasemisebenzini yabo, kodwa ngeke bayeke izindlela zabo ezimbi. Abanye baze bantshontshe noma badle iminikelo, noma baqalekise uNkulunkulu ngasese, kuyilapho abanye bengase basebenzise izikhundla zabo ukuze bazifakazele bephindelela, bazikhukhumeze futhi bancintisane noNkulunkulu ngenxa yabantu noma isithunzi. Basebenzisa izindlela ezehlukahlukene nezikali ukuze benze abantu babakhonze, bahlale befuna ukunqoba abantu futhi babalawule. Abanye baze ngisho bakhohlise abantu ngenhloso babenze bacabange ukuthi bangoNkulunkulu ukuze baphathwe njengoNkulunkulu. Abasoze batshela abantu ukuthi bonakalisiwe, nokuthi nabo bakhohlakele futhi banenkani, abangabakhonzi, nokuthi kungakhathaleki ukuthi benzani kusancike ekuphakanyisweni kukaNkulunkulu nalokho okufanele ngabe bayakwenza. Kungani bengazisho lezi zinto? Ngoba besaba kakhulu ukuthi bazosuke bengabe besayithola indawo yabo ezinhliziyweni zabantu. Yingakho abantu bengamdumisi uNkulunkulu, bengafakazi ngoNkulunkulu, ngoba abakaze bazame ukuqonda uNkulunkulu. Ingabe bengamazi uNkulunkulu ngaphandle kokumqonda? Akunakwenzeka! Ngakho, nakuba amazwi asesihlokweni athi, “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe,” engase abonakale elula, incazelo yawo ayifani kubo bonke abantu. Ngoba umuntu ovame ukungamlaleli uNkulunkulu, uyamphika uNkulunkulu, futhi uyamzonda uNkulunkulu, amazwi abikezela ukulahlwa; kuyilapho umuntu olifuna ngobuqotho iqiniso futhi osondela kaningi kuNkulunkulu ukuze athole intando kaNkulunkulu, uzohambisana nala mazwi njengenhlanzi ingena emanzini. Ngakho phakathi kwenu, lapho abanye bezwa kukhulunywa ngesimo sikaNkulunkulu nomsebenzi kaNkulunkulu, baqala ukuphathwa ikhanda, izinhliziyo zabo ziqina nakakhulu, futhi ngeke zizinze. Kodwa kunabanye phakathi kwenu abacabanga ukuthi: Lesi sihloko yilokho kanye engikudingayo, ngoba lesi sihloko singizuzisa kakhulu. Yingxenye engiyidinga kakhulu ekuphileni kwami; sibaluleke kakhulu, siyisisekelo sokholo kuNkulunkulu, futhi siyinto isintu esingeke sikwazi ukuphila ngaphandle kwayo. Ngoba kini nonke, lesi sihloko singase sibonakale sikude futhi siseduze, singaziwa kodwa sijwayelekile. Kodwa kungakhathaleki ukuthi nicabangani, lesi yisihloko wonke umuntu okufanele asilalele, asazi futhi asiqonde. Kungakhathaleki ukuthi usebenzelana kanjani nakho, kungakhathaleki ukuthi ukubheka kanjani noma ukwamukela kanjani, ukubaluleka kwalesi sihloko akunakushalazelwa.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe I” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 21)

UNkulunkulu ubelokhu enza umsebenzi Wakhe kusukela ngesikhathi adala ngaso isintu. Ekuqaleni, kwakuwumsebenzi olula kakhulu, kodwa ngaphezu kobulula bawo, wawunazo izimpawu zesiqu sikaNkulunkulu nesimo Sakhe. Nakuba umsebenzi kaNkulunkulu ubalulekile manje, ngenxa yokuthi wenezela umsebenzi omkhulu onzima kuwo wonke umuntu omlandelayo futhi uqhakambisa ukubaluleka kwezwi Lakhe, kusukela ekuqaleni kuze kube manje, ubuntu bukaNkulunkulu bebufihliwe kubantu. Nakuba eke waba sesimweni somuntu kabili, kusukela ezikhathi zokulandisa kweBhayibheli kuze kube manje, ubani owake wambona ngempela uNkulunkulu ngokoqobo? Ngenxa yokuqonda kwenu, ingabe ukhona owake wabona uNkulunkulu ngokoqobo? Akekho. Akekho owake wabona uNkulunkulu ngokoqobo, okusho ukuthi akekho owake wabona ukuthi ubukeka kanjani ngempela uNkulunkulu. Wonke umuntu uyavumelana nalokhu. Okungukuthi, uqobo lukaNkulunkulu, noma uMoya kaNkulunkulu, bekucashile kuso sonke isintu, kuhlanganise no-Adamu no-Eva, abadalwa uNkulunkulu, futhi kuhlanganise noJobe olungile, ayemamukela. Ngisho noma bengazange baboneuNkulunkulu ngokoqobo. Kodwa kungani uNkulunkulu efihla ngamabomu uqobo Lwakhe lwangempela? Abanye abantu bathi: “UNkulunkulu uyabesaba abantu.” Abanye bathi: “UNkulunkulu uqobo Lwakhe lwangempela ulufihla ngenxa yokuthi umuntu mncane kakhulu, kanti uNkulunkulu mkhulu kakhulu; abantu abavunyelwe ukumbona ngoba bazofa.” Kuphinde kube nalabo futhi abathi: “UNkulunkulu umatasa uqondisa umsebenzi Wakhe nsuku zonke, angase angabi naso isikhathi sokuziveza kubantu.” Akunandaba ukuthi yini eniyikholelwayo, nginaso isiphetho sendaba lapha. Sithini leso siphetho? Siwukuthi uNkulunkulu akafuni abantu babone uqobo Lwakhe lwangempela. UNkulunkulu uzifihla ngamabomu kubantu. Ngamanye amazwi, kuyinjongo kaNkulunkulu ukuthi abantu bangamboni ngokoqobo. Lokhu kufanele kucace kuwo wonke umuntu manje. Uma uNkulunkulu engakaze avezele omunye umuntu uqobo Lwakhe lwangempela, khona-ke ingabe nicabanga ukuthi uNkulunkulu ukhona? (Ukhona.) Yebo uNkulunkulu ukhona. Iqiniso lokuba khona kukaNkulunkulu alinakuphikwa. Kodwa ukuthi uNkulunkulu mkhulu kangakanani noma ubukeka kanjani, ingabe lena imibuzo abantu okufanele baphenye ngayo? Cha. Impendulo ithi akufanele kube njalo. Uma uqobo lukaNkulunkulu lungesona isihloko okufanele sisicwaninge, imuphi kanti umbuzo okufanele siwuhlolisise? (Isimo sikaNkulunkulu.) (Umsebenzi kaNkulunkulu.) Nokho, ngaphambi kokuba siqale ukuxoxa ngesihloko okuyisonasona, ake sibuyele kulokhu ebesixoxa ngakho: Kungani uNkulunkulu engakaze eveze uqobo Lwakhe esintwini? Kungani uNkulunkulu elufihla ngamabomu uqobo Lwakhe esintwini? Sisodwa kuphela isizathu, sithi: Nakuba umuntu odaliwe esebe khona izinkulungwane zeminyaka emsebenzini kaNkulunkulu, akekho noyedwa umuntu owazi umsebenzi kaNkulunkulu, isimo sikaNkulunkulu kanye nesiqu sikaNkulunkulu. Labo bantu emehlweni kaNkulunkulu bangabantu abamelene Naye, futhi uNkulunkulu ngeke aziveze kubantu abamzondayo. Lesi ukuphela kwesizathu esenza uNkulunkulu engaluvezi uqobo Lwakhe esintwini futhi elufihla ngamabomu uqobo Lwakhe kuso. Ingabe manje sekuyanicacela ukubaluleka kokwazi isimo sikaNkulunkulu?

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe I” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 22)

Kusukela ngesikhathi ukuqondisa kukaNkulunkulu okwaqala ngaso ukuba khona, uNkulunkulu ubelokhu ezinikele ngokugcwele ukufezeni umsebenzi Wakhe. Naphezu kokubafihlela uqobo Lwakhe, ubelokhu engasohlangothini lwabantu, enza umsebenzi kubo, embula isimo Sakhe, eqondisa sonke isintu ngesiqu Sakhe, futhi enza umsebenzi Wakhe kuwo wonke umuntu esebenzisa amandla Akhe amakhulu, ukuhlakanipha Kwakhe, kanye negunya Lakhe, ngalokho eletha iNkathi Yomthetho, iNkathi Yomusa, futhi manje uletha iNkathi Yombuso. Nakuba uNkulunkulu ebafihlela abantu uqobo Lwakhe, isimo Sakhe, isiqu Sakhe nezinto anazo, kanye nentando Yakhe ngesintu, ubembulele ngokuphelele bonke abantu ukuze bakubone futhi bakuzwe. Ngamanye amazwi, nakuba abantu bengakwazi ukubona noma ukuthinta uNkulunkulu, isimo nesiqu sikaNkulunkulu abantu baye bakuzwa kuvela kuNkulunkulu Ngokwakhe. Akulona yini iqiniso lelo? Akukhathaleki ukuthi uNkulunkulu umsebenzi Wakhe uwenza ngayiphi indlela noma kanjani, abantu uhlale ebaphatha ngobunjalo Bakhe bangempela, enze okufanele akwenze futhi asho okufanele akusho. Akunandaba ukuthi uNkulunkulu ukhuluma ekusiphi isikhundla—kungenzeka abe sezulwini lesithathu, noma enyameni, noma ngisho ewumuntu ovamile—uhlale ekhuluma nomuntu ngayo yonke inhliziyo Yakhe nangayo yonke ingqondo Yakhe ngaphandle kokukhohlisa nokuzifihla. Lapho efeza umsebenzi Wakhe, uNkulunkulu wembula izwi Lakhe nesimo Sakhe, aphinde embule lokho anakho nayikho, ngaphandle kokunqikaza ngandlela thile. Uqondisa isintu ngokuphila Kwakhe nangesiqu Sakhe kanye nezinto Zakhe. Yile ndlela abantu ababephila ngayo ngeNkathi Yomthetho—enkathini yokuzalwa kwesintu—ngaphansi kokuqondisa kukaNkulunkulu ongabonakali nongathinteki.

UNkulunkulu waba inyama okokuqala ngqa ngemva kweNkathi Yomthetho, ukuba sesimweni somuntu kwathatha iminyaka engamashumi amathathu nohhafu. Ngokombono womuntu, ingabe iminyaka engamashumi amathathu nento iyisikhathi eside? (Ayimide.) Njengoba ubude bokuphila komuntu buvame ukuba ngaphezulu kakhulu kweminyaka engaphezudlwana kwengamashumi amathathu, lesi akusona isikhathi eside kumuntu. Kodwa ekubeni sesimweni somuntu kukaNkulunkulu, le minyaka engamashumi amathathu nohhafu mide kakhulu. Waba umuntu—umuntu ovamile owafeza umsebenzi nomyalo kaNkulunkulu. Lokhu kusho ukuthi kwadingeka ukuthi athathe umsebenzi umuntu ovamile angeke akwazi ukuwufeza, kuyilapho futhi ngesikhathi esifanayo ebekezelela ukuhlupheka abantu abavamile abangakwazi ukukubekezelela. Izinga iNkosi uJesu eyabekezelela ngalo ukuhlupheka phakathi neNkathi Yomusa, kusukela ekuqaleni komsebenzi Wakhe kuye esikhathini abethelwa ngaso esiphambanweni, kungenzeka abantu namuhla abakaliboni elifana nalo, kodwa ningakwazi yini ukulinambitha nisebenzisa izindaba eziseBhayibhelini? Kungakhathaleki ukuthi ingakanani imininingwane ekula maqiniso alotshiwe, wonke ephelele, umsebenzi kaNkulunkulu okule nkathi wawugcwele ubunzima nokuhlupheka. Ngoba kumuntu owonakalisiwe, iminyaka engama-shumi amathathu nohhafu ayimide; ukuhlupheka nje okuncane akuyona into enkulu. Kodwa kuNkulunkulu ongcwele, ongenabala, okufanele abekezelele zonke izono zesintu futhi adle, alale, futhi aphile nezoni, lobu buhlungu bukhulu kakhulu. UnguMdali, iNkosi yazo zonke izinto, noMbusi wayo yonke into, nokho lapho eza emhlabeni kwadingeka ukuba abekezelele ukucindezelwa nenkohlakalo yabantu abonakele. Ukuze aqede umsebenzi Wakhe futhi asindise isintu osizini, kwadingeka ukuthi ahlukunyezwe umuntu, futhi abekezelele izono zaso sonke isintu. Izinga lokuhlupheka adlula kulo akunakwenzeka ukuthi liqondakale noma abantu abavamile balazi. Kumelelani lokhu kuhlupheka? Kumelela ukuzinikela kukaNkulunkulu esintwini. Kumelela ihlazo nokuhlupheka okwadingeka ukuthi uJesu akukhokhe ukuze kusindiswe abantu, ukuhlenga izono zabo, nokuqeda isigaba somsebenzi Wakhe. Kuphinde kusho ukuthi umuntu wayeyohlengwa esiphambanweni nguNkulunkulu. Leli inani elakhokhwa ngegazi, ngokuphila inani elingaphezu kakhulu kwamandla ezinto ezidaliwe. Kungenxa yokuthi unesiqu sikaNkulunkulu futhi uNkulunkulu umhlomise ngezinto anazo futhi angakwazi ukubekezelela lolu hlobo lwenhlupheko nalolu hlobo lomsebenzi. Lena yinto okungekho sidalwa esidaliwe esingayenza esikhundleni Sakhe. Lona umsebenzi kaNkulunkulu phakathi neNkathi Yomusa nokwambulwa kwesimo Sakhe. Ingabe lokhu kwembula okuthile mayelana nalokho uNkulunkulu anakho nayikho? Ingabe kufanele ngempela isintu sikwazi?

Kule nkathi, nakuba abantu bengakaze babone uNkulunkulu ngokoqobo, bathola umnikelo wesono kaNkulunkulu futhi uNkulunkulu wabahlenga esiphambanweni. Isintu kungenzeka asijwayelene nomsebenzi owenziwa uNkulunkulu phakathi neNkathi Yomusa, kodwa ingabe ukhona ojwayelene nesimo futhi oyokwambulwa uNkulunkulu phakathi nale nkathi? Umuntu umane wazi imininingwane yomsebenzi kaNkulunkulu wezinkathi ezehlukahlukene ngemigudu ehlukahlukene, noma wazi izindaba eziphathelene noNkulunkulu ezenzeka ngesikhathi esifanayo naleso uNkulunkulu ayefeza ngaso umsebenzi Wakhe. Cishe le mininingwane kanye nalezi zindaba, kuwulwazi noma umlando omayelana noNkulunkulu, akuhlanganisi lutho nesimo sikaNkulunkulu. Ngakho akunandaba ukuthi kungakanani abantu abakwaziyo ngoNkulunkulu, akusho ukuthi banolwazi nokuqonda okujulile ngesimo sikaNkulunkulu noma isiqu Sakhe. Njengokungathi kwakuseNkathini Yomthetho, nakuba abantu baseNkathini Yomusa baba nokuxhumana okuseduze kakhulu noNkulunkulu osenyameni, cishe ulwazi lwabo ngesimo sikaNkulunkulu nesiqu Sakhe lwalufana nento engekho.

ENkathini Yombuso, uNkulunkulu waphinde waba inyama, ngendlela efanayo nenza ngayo okokuqala. Phakathi nale nkathi yomsebenzi, uNkulunkulu usalembula ngokuphelele izwi Lakhe, wenza umsebenzi okufanele awenze futhi wembula lokho anakho nayikho. Ngesikhathi esifanayo, uyaqhubeka ebekezelela ukungalaleli nokungabi nandaba komuntu. Ingabe uNkulunkulu akasembuli ngokuqhubekayo isimo Sakhe nentando Yakhe phakathi nale nkathi futhi? Ngakho, kusukela ekudalweni komuntu kuze kube manje, isimo sikaNkulunkulu, isiqu Sakhe nezinto anazo, kanye nentando Yakhe, bekuhlale kuyinto esobala kuwo wonke umuntu. UNkulunkulu akakaze asifihle ngenhloso isiqu Sakhe, isimo Sakhe, noma intando Yakhe. Kumane kuwukuthi isintu asinandaba nokwenziwa uNkulunkulu, nokuthi intando Yakhe iyini—yingakho ukuqonda komuntu uNkulunkulu kuyinto ebanga amahloni. Ngamanye amazwi, nakuba uNkulunkulu efihla uqobo Lwakhe, uhlale enesintu ngaso sonke isikhathi, eyiveza ngokucacile intando Yakhe, isimo Sakhe, kanye nesiqu Sakhe ngazo zonke izikhathi. Ngokomqondo othile, uqobo lukaNkulunkulu nabo abantu bangabubona, kodwa ngenxa yobumpumputhe besintu nokungalaleli kwaso, bayohlale bengakwazi ukubona indlela uNkulunkulu abukeka ngayo. Ngakho uma kunjalo, ingabe akufanele ukuqonda isimo sikaNkulunkulu kanye noNkulunkulu Uqobo kube lula kuwo wonke umuntu? Lowo mbuzo kunzima kakhulu ukuwuphendula, akunjalo? Ningase nithi kulula, kodwa ngesikhathi abanye besafuna ukwazi uNkulunkulu, abakwazi ukumazi ngempela noma ukumqonda ngokucacile—kubo kuhlale kunokudideka nokungaqondi. Kodwa uma nithi akulula, nalokho futhi akulungile. Njengoba ube yisihloko somsebenzi kaNkulunkulu sonke lesi sikhathi, wonke umuntu kufanele ukube ekuphileni Kwakhe, uke wasebenzelana ngokuqondile noNkulunkulu. Kufanele ukuba okungenani ngabe sebake bamuzwa uNkulunkulu ngezinga elithile ezinhliziyweni zabo noma bake baba nokuthintana noNkulunkulu ngokomoya, futhi kumele okungenani babe nokuqapha okunombono ngesimo sikaNkulunkulu noma bamqonde ngokwezinga elithile. Kusukela ngesikhathi umuntu aqala ngaso ukulandela uNkulunkulu kuze kube manje, isintu sithole okuningi kakhulu, kodwa ngenxa yazo zonke izinhlobo zezizathu—ukuba buthuntu kweso lomuntu, ukunganaki, nokuhlubuka, nezinhloso ezehlukahlukene—isintu sesilahlekelwe okuningi kwakho. Ingabe uNkulunkulu kakade akabanikile okwanele abantu? Nakuba uNkulunkulu ebafihlela abantu uqobo Lwakhe, uyabanika lokho anakho nalokho ayikho, ngisho nokuphila Kwakhe; ulwazi lwesintu ngoNkulunkulu akufanele lube yilokhu oluyikho manje. Yingakho ngicabanga ukuthi ngiphinde ngixoxe nani ngesihloko somsebenzi kaNkulunkulu, isimo sikaNkulunkulu, noNkulunkulu uqobo Lwakhe. Injongo ukuthi izinkulungwane zeminyaka uNkulunkulu azichithile enakekela umuntu zingapheleli ezeni, nokuthi isintu sikwazi ukuyiqonda ngempela futhi siyazise intando kaNkulunkulu ngaso. Kungenxa yokuthi abantu bakwazi ukuthatha igxathu elilandelayo olwazini lwabo ngoNkulunkulu. Kuyophinde kubuyisele uNkulunkulu endaweni Yakhe efanele ezinhliziyweni zabantu, lokho okumenzela ubulungisa.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe I” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 23)

U-Adamu no-Eva

UGenesise 2:15-17 Futhi uJehova uNkulunkulu wase emthatha umuntu, wambeka ensimini yase-Edene ukuba ayilime futhi ayinakekele. Futhi uJehova uNkulunkulu wamyala umuntu, wathi, Kuyo yonke imithi yensimu ungadla ngokuthanda kwakho: Kepha kuwo umuthi wokwazi okuhle nokubi, ungadli: ngoba ngosuku oyodla ngalo kuwo uyakufa nokufa.

Ingabe kukhona enikutholile kula mavesi? Le ngxenye yemibhalo inenza nizizwe kanjani? Kungani “Umyalo kaNkulunkulu ku-Adamu” ucashunwe emibhalweni? Ingabe ngamunye wenu manje ninesithombe sikaNkulunkulu no-Adamu engqondweni yenu? Ningazama ukucabanga: Ukube benikuleso simo, wayeyoba njani uNkulunkulu enhliziyweni yenu? Lesi sithombe sinenza nibe namiphi imizwa? Lesi isithombe esishukumisa inhliziyo. Nakuba kunoNkulunkulu kuphela kuso, ukusondela okuphakathi kwabo akufanele sibe nomona ngakho: Uthando olukhulu lukaNkulunkulu lubekwe phezu komuntu, luzungeze umuntu; umuntu akanake nakunaka futhi akanacala, ukhululekile, uphila ngenjabulo ngaphandle kokuqapha kukaNkulunkulu; uNkulunkulu uyamkhathalela umuntu, kuyilapho umuntu ephila ngaphansi kwesivikelo nesibusiso sikaNkulunkulu; yonke into umuntu ayenzayo nayishoyo ihlobene futhi ayinakuhlukaniswa noNkulunkulu.

Ningasho ukuthi lona umyalo wokuqala uNkulunkulu awunika umuntu kusukela emdalile. Uqukutheni lo myalo? Uqukethe intando kaNkulunkulu, kodwa futhi uqukethe nokukhathazeka Kwakhe ngesintu. Lona umyalo wokuqala kaNkulunkulu, futhi kungokokuqala uNkulunkulu ekhathazeka ngomuntu. Lokho kusho ukuthi, uNkulunkulu ubelokhu enesibopho ngomuntu kusukela ngomzuzu amdala ngawo. Siyini isibopho Sakhe? Kufanele avikele umuntu, amnakekele. Unethemba lokuthi umuntu angemethemba futhi alalele amazwi Akhe. Lokhu futhi kuyinto yokuqala uNkulunkulu ayilindele kumuntu. Yilokhu kulindela okwenza uNkulunkulu asho amazwi alandelayo: “Kuyo yonke imithi yensimu ungadla ngokuthanda kwakho: Kepha kuwo umuthi wokwazi okuhle nokubi, ungadli: ngoba ngosuku oyodla ngalo kuwo uyakufa nokufa.” La mazwi alula amelela intando kaNkulunkulu. Embula nokuthi inhliziyo kaNkulunkulu isiqalile ukukhathazeka ngomuntu. Phakathi kwazo zonke izinto, u-Adamu kuphela owenziwa ngomfanekiso kaNkulunkulu; U-Adamu uwukuphela kwento ephilayo uNkulunkulu afaka kuyo umoya wokuphila; angahamba noNkulunkulu, axoxe noNkulunkulu. Yingakho uNkulunkulu amnika lowo myalo. UNkulunkulu wakwenza kwacaca kulo myalo ukuthi yini engenziwa umuntu, nalokho angeke akwazi ukukwenza.

Kula mazwi ambalwa alula, singayibona inhliziyo kaNkulunkulu. Kodwa nhloboni yenhliziyo esiyibonayo? Ingabe lukhona uthando enhliziyweni kaNkulunkulu? Ingabe inakho ukukhathazeka? Uthando nokukhathazeka kukaNkulunkulu kula mavesi akunakwaziswa abantu kuphela, kodwa lungazwakala nokuzwakala. Ingabe lokho akulona iqiniso? Manje njengoba sengisho lezi zinto, ingabe nisacabanga ukuthi lawa amazwi ambalwa alula? Awalula ngaleyo ndlela, akunjalo? Ningakwazi ukukubona ngaphambi kwesikhathi lokhu? Uma uNkulunkulu ekutshela yena mathupha la mazwi ambalwa, ungazizwa kanjani ngaphakathi? Uma ungenabo ubuntu, uma inhliziyo yakho iqinile, akukho lutho ozoluzwa, ngeke ulwazise uthando lukaNkulunkulu, futhi ngeke uzame ukuqonda inhliziyo kaNkulunkulu. Kodwa uma ungumuntu ononembeza, onobuntu, uyozizwa ngendlela ehlukile. Uyozwa imfudumalo, uyozizwa unakekelwa futhi uthandwa futhi uyojabula. Akulona yini iqiniso lelo? Lapho uzwa lezi zinto, uyoziphatha kanjani kuNkulunkulu? Ingabe uyonamathelana noNkulunkulu? Ingabe uyomthanda futhi umhloniphe ngokusuka ekujuleni kwenhliziyo yakho uNkulunkulu? Ingabe inhliziyo yakho iyosondelana noNkulunkulu? Ungabona kulokhu ukuthi lubaluleke kangakanani uthando lukaNkulunkulu kumuntu. Kodwa okubucayi nakakhulu ukwazisa komuntu nokuqonda Kwakhe uthando lukaNkulunkulu. Eqinisweni, ingabe uNkulunkulu akasho izinto eziningi ezifanayo phakathi nalesi sigaba somsebenzi Wakhe? Kodwa ingabe abantu banamuhla bayayazisa inhliziyo kaNkulunkulu? Ingabe ningakwazi ukuqonda intando kaNkulunkulu engiqeda kukhuluma ngayo? Anikwazi ngisho nokuyiqonda intando kaNkulunkulu uma ingokoqobo futhi inokwethenjelwa kanje. Yingakho ngithi aninalo ulwazi lweqiniso nokuqonda ngoNkulunkulu. Ingabe lokhu akulona iqiniso?

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe I” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 24)

UNkulunkulu Udala U-Eva

UGenesise 2:18-20 Futhi uJehova uNkulunkulu wathi, Akukuhle ukuba umuntu ahlale ngayedwa; ngizakumenzela umsizi omfanele. Futhi uJehova uNkulunkulu wabumba ngalowo mhlabathi zonke izilwane zasendle, nezinyoni zonke zezulu; wase eziyisa ku-Adamu ukuba abone ukuthi angaziqamba ngokuthini: futhi ukuze kuthi lokho u-Adamu aziqamba ngakho zonke izilwane eziphilayo, kwaba ngamagama azo ukusuka lapho. Futhi u-Adamu waziqamba amagama nazo zonke izinkomo, nanezinyoni zezulu, kanye nezilwane zasendle; kepha u-Adamu akatholelwanga umsizi omfanele.

UGenesise 2:22-23 Futhi uJehova uNkulunkulu, ngobambo ayeluthathile kumuntu, wamakhela owesifazane wase emyisa kumuntu. U-Adamu wayesethi, Lo useyithambo lamathambo ami, nenyama yenyama yami: uyakubizwa ngokuthi iNdodakazi, ngokuba uthathwe eNdodeni.

Kunomugqa owodwa osemqoka kule ngxenye yMbhalo: “ukuze kuthi lokho u-Adamu aziqamba ngakho zonke izilwane eziphilayo, kwaba ngamagama azo.” Ngakho, ubani owaqamba amagama azo zonke izilwane eziphilayo? Kwakungu-Adamu, hhayi uNkulunkulu. Lo mugqa utshela isintu iqiniso: UNkulunkulu wamnika umuntu ukuhlakaniphangesikhathi emdala. Lokho kusho ukuthi, ukuhlakanipha komuntu kuvela kuNkulunkulu. Lokhu kuyiqiniso. Kodwa kungani? Ngemva kokudala kukaNkulunkulu u-Adamu, ingabe u-Adamu waya esikoleni? Ingabe wayekwazi ukufunda? Ngemva kokuba uNkulunkulu edale izilwane ezehlukahlukene eziphilayo, ingabe u-Adamu wazibona zonke lezi zidalwa? Ingabe uNkulunkulu wamtshela amagama azo? Yiqiniso, uNkulunkulu akamfundisanga ukuthi uzoziqamba kanjani lezi zilwane. Iqiniso lelo! Uma kunjalo wazi ngani ukuthi kufanele aziqambe kanjani lezi zilwane amagama azo nokuthi wayezoziqamba nhloboni yamagama? Lokhu kuhlobene nombuzo uNkulunkulu awubuza u-Adamu ngesikhathi emdala. Amaqiniso afakazela ukuthi ngesikhathi uNkulunkulu edala umuntu wenezela nokuhlakanipha kuye. Leli iphuzu eliwumgogodla. Ingabe nonke nilalele ngokucophelela? Kunelinye iphuzu elimqoka okufanele linicacele: Ngemva kokuba u-Adamu eqambe lezi zilwane ngamagama, lawo magama aphenduka iqoqo lenqolobane kaNkulunkulu. Kungani ngisho kanjalo? Lokhu kubandakanya nesimo sikaNkulunkulu, futhi kumele ngikuchaze.

UNkulunkulu wadala umuntu, wafaka umoya wokuphila kuye, wamnika nokuhlakanipha, amakhono, nalokho anakho nalokho ayikho. Ngemva kokuba uNkulunkulu enike umuntu zonke lezi zinto, umuntu wakwazi ukwenza ezinye izinto ngokuzimela nokusebenzisa umqondo Wakhe. Uma into esungulwa umuntu futhi ayenze iyinhle emehlweni kaNkulunkulu, kusho ukuthi uNkulunkulu uyakwamukela akagxambukeli kukho. Uma okwenziwa umuntu kulungile, uNkulunkulu uyoqikelela ukuthi ukugcina kunjalo. Ngakho yini eyembulwa amazwi athi “ukuze kuthi lokho u-Adamu aziqamba ngakho zonke izilwane eziphilayo, kwaba ngamagama azo”? Kusitshela ukuthi azikho izinguquko ezenziwa uNkulunkulu emagameni ezilwane ezihlukahlukene eziphilayo. Noma yiliphi igama u-Adamu azibiza ngalo, uNkulunkulu wayethi “Kulungile” bese ebhalisa lelo gama njengoba linjalo. Ingabe kunemibono uNkulunkulu ayiveza? Cha, akakaze nangengozi. Ngakho yini eniyibonayo lapha? UNkulunkulu wanika umuntu ukuhlakanipha futhi umuntu wasebenzisa ukuhlakanipha kwakhe akunikwe uNkulunkulu ukuze enze izinto. Uma okwenziwa umuntu kukuhle emehlweni kaNkulunkulu, lokho kusho ukuthi uNkulunkulu uyakuqinisa, uyakuqaphela futhi uyakwamukela lokho ngaphandle kokukuhlola nokukugxeka. Lokhu yinto okungekho muntu noma umoya ongcolile, noma uSathane angalwenza. Ingabe niyasibona isambulo sesimo sikaNkulunkulu lapha? Ingabe umuntu, umuntu owonakalisiwe, noma uSathane angakuvumela ukumelelwa abanye ukuze babenzele izinto? Yiqiniso akunjalo! Ingabe bayobanga isikhundla nalowo muntu noma ezinye izidalwa ezingafani nabo? Nakanjani kuyoba njalo! Kusenjalo, ukube kwakungumuntu owonakalisiwe noma uSathane owayeno-Adamu, babeyokuchithwa okwakwenziwa u-Adamu. Ukufakazela ukuthi banekhono lokucabanga kokuzimela futhi banokuqonda kwabo okuhlukile, bebeyokwenqaba ngokuphelele konke okwenziwe u-Adamu: “Ufuna ukusiqamba kanje? Mina ngizosibiza ngalokhu, mina ngizosibiza ngokuthi; usibiza ngoTom kodwa mina ngizosibiza ngoHarry. Kumele ngiveze ukuhlakanipha kwami.” Hlobo luni lwemvelo lolu? Akulona oluzicabangela lona lodwa kakhulu? Kodwa ingabe uNkulunkulu unaso isimo esinjalo? Ingabe uNkulunkulu waba nakho ukungavumelani ngandlela thile nokwenziwa u-Adamu? Impendulo ngu-cha omkhulu! Esimweni esembulwa uNkulunkulu, akukho ngisho inhlansi yokuphikisana, yobugovu, noma ukuzibona elungile. Lokho kukhanya bha lapha. Lena kumane kuyinto encane, kodwa uma ungasiqondi isiqu sikaNkulunkulu, uma inhliziyo yakho ingazami ukubona indlela uNkulunkulu enza ngayo nabheka ngayo izinto, kusho ukuthi ngeke usazi isimo sikaNkulunkulu, noma amazwi noma isambulo sesimo sikaNkulunkulu. Ingabe lelo akulona iqiniso? Ingabe niyavumelana nalokhu engiqeda kunikuchazela khona? Esabela ezenzweni zika-Adamu, uNkulunkulu akazange amemeze, “Wenze kahle! Wenze okufanele! Ngivumelana nawe.” Nokho, enhliziyweni Yakhe, uNkulunkulu wakwamukela, wakwazisa futhi wajabula ngalokho u-Adamu ayekwenzile. Lokho kwakuyinto yokuqala umuntu ayenza eqondiswa uNkulunkulu ngemva kokuba uNkulunkulu emdalile. Kwakuyinto umuntu ayenza emelela uNkulunkulu futhi eyenzela yena. Emehlweni kaNkulunkulu, kwabonakala ukuhlakanipha ayekunike umuntu. UNkulunkulu wakubona njengento enhle, into efanele. Okwenziwa u-Adamu ngaleso sikhathi kwakuwukuvezwa kokuqala kokuhlakanipha kukaNkulunkulu kumuntu. Kwakuwukubonakaliswa okuhle kombono kaNkulunkulu. Engifuna ukunitshela khona lana ukuthi injongo kaNkulunkulu ngokwenezela ingxenye yalokho anakho nalokho ayikho nokuhlakanipha Kwakhe kumuntu kwakungenxa yokuthi isintu sibe izidalwa eziphilayo ezimkhonzayo. Ukuthi izidalwa ezinjalo zenze izinto ngenxa Yakhe kwakuyiyona kanye into uNkulunkulu ayelangazelela ukuyibona.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe I” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 25)

UNkulunkulu Wenzela U-Adamu No-Eva Iziphuku Zezikhumba

UGenesise 3:20-21 Futhi u-Adamu wamqamba umkakhe igama lokuthi u-Eva; ngokuba wayengunina wabo bonke abaphilayo. UJehova uNkulunkulu wabenzela u-Adamu nomkakhe iziphuku zesikhumba, futhi wabambathisa.

“UJehova uNkulunkulu wabenzela u-Adamu nomkakhe iziphuku zesikhumba, futhi wabambathisa,” Kulesi sigcawu, luhlobo luni lwendima uNkulunkulu ayidlalayo lapho eno-Adamu no-Eva? UNkulunkulu wayevela ekuyiphi indima kubantu ababili kuphela ababesemhlabeni? Kwakuyindima kaNkulunkulu? Bafowethu nodadewethu baseHong Kong, sicela niphendule. (Njengendima yomzali.) Bafowethu nodadewethu baseNingizimu yeKorea, hlobo luni lwendima enicabanga ukuthi uNkulunkulu uvela eyilo? (Inhloko yomndeni.) Bafowethu nodadewethu baseTaiwan, nina nicabangani? (Indima yothile emndenini ka-Adamu no-Eva, indima yelungu lomndeni.) Abanye benu bacabanga ukuthi uNkulunkulu uvela njengelungu lomndeni ka-Adamu no-Eva, kuyilapho abanye becabanga ukuthi uvela njengenhloko yomndeni, kanti abanye bathi njengomzali. Zonke lezi mpendulo zishaya emhloleni. Kodwa ngiyaphi? UNkulunkulu wadala laba bantu ababili futhi wabaphatha njengabangani Bakhe. Njengokuwukuphela kwamalungu omndeni Wakhe, uNkulunkulu wanakekela ukuphila kwawo nezidingo zawo eziyisisekelo. Lapha uNkulunkulu uvela njengomzali ka-Adamu no-Eva. Nakuba uNkulunkulu enza lokhu, umuntu akaboni ukuthi uNkulunkulu uphakeme kangakanani; akawaboni amandla amakhulu kakhulu kaNkulunkulu, izimangaliso Zakhe, futhi okubi nakakhulu ukuthi abawaboni amandla Akhe angenamkhawulo. Akubonayo nje ukuzithoba kukaNkulunkulu, uthando Lwakhe, ukukhathalela abantu, nesibopho Sakhe nendlela amnakekela ngayo. Indlela uNkulunkulu aphatha ngayo u-Adamu no-Eva iyafana nendlela abazali abakhathalela ngayo izingane zabo. Iphinde ifane nendlela abazali abangabantu abonothando ngayo, abanakekela ngayo amadodana namadodakazi abo—ingokoqobo, iyabonakala, futhi inokwethenjelwa. Esikhundleni sokuzibeka endaweni ephakeme nenkulu, uNkulunkulu wasebenzisa izikhumba ukuze enzele abantu okokwembatha. Akunandaba ukuthi leli jazi loboya lalisetshenziselwa ukuvikela isithunzi sabo noma ukubavikela emakhazeni. Ngamafuphi, lesi sembatho esasisetshenziselwa ukumboza umzimba womuntu sasenziwe uNkulunkulu mathupha ngezandla Zakhe. Kunokuthi asenze ngezindlela eziyimfihlakalo njengoba abantu becabanga, uNkulunkulu wenza into umuntu ayecabanga ukuthi ngeke akwazi ukuyenza futhi kwakungafanele ayenze. Lokhu kungenzeka yinto elula ongaboni ngisho nesidingo sokuthi ishiwo, kodwa ivumelana nabo bonke labo abalandela uNkulunkulu kodwa abebenemicabango eyinqaba ngaye ukuba baqonde ubuqotho nothando Lwakhe futhi babone ukwethembeka nokuthobeka Kwakhe. Kwenza omacaphuna-kusale abanobugovu abacabanga ukuthi baphakeme futhi banamandla amakhulu babe namahloni ngenxa yobuqotho nokuzehlisa kukaNkulunkulu. Lapha, ubuqotho nokuthobeka kukaNkulunkulu kwenza abantu babone uthando ayilo. Ngokuqhathanisa, ubukhulu bukaNkulunkulu, uthando lukaNkulunkulu, namandla amakhulu kaNkulunkulu ezinhliziyweni zabantu amancane, akukhangi, futhi ngeke kukwazi ngisho nokumelana namagalelo angatheni. Lapho ubona ivesi futhi uzwa le ndaba, ingabe umbukela phansi uNkulunkulu ngenxa yokuthi wenza leyo nto? Abanye bangase bambukele phansi, kodwa abanye bayokwenza okuphambene nalokho. Bayocabanga ukuthi uNkulunkulu uqotho futhi unothando, futhi ngempela kuwubuqotho bukaNkulunkulu nothando okubenza babe nogqozi. Lapho bebona khona uhlangothi lwangempela lukaNkulunkulu, yilapho beyokwazisa khona nakakhulu ukuba khona kothando lukaNkulunkulu, ukubaluleka kukaNkulunkulu ezinhliziyweni zabo, nendlela abesekela ngayo ngazo zonke izikhathi.

Kuleli qophelo, kufanele sihlobanise ingxoxo yethu nokwenzeka manje. Uma uNkulunkulu engenzela abantu abadala kusukela ekuqaleni lezi zinto ezincane eziningi, ngisho nezinto abantu abangenakuzicabanga futhi abangenakuzilindela, ingabe uNkulunkulu angabenzela abantu namuhla into efanayo? Abanye abantu bathi, “Yebo!” Kungani kunjalo? Kungenxa yokuthi isiqu sikaNkulunkulu akusona esenkohliso, uthando Lwakhe olwangempela. Ngenxa yokuthi isiqu sikaNkulunkulu sikhona ngempela futhi asiyona into eyenezelwe abanye, futhi asiyona into eshintsha nezikhathi, izindawo noma izinkathi. Ubuqotho bukaNkulunkulu nothando kungalingiswa ngokoqobo ngokwenza into abantu abacabanga ukuthi ayibalulekile noma encane ngezinga lokuthi abantu abacabangi nokuthi uNkulunkulu angayenza. UNkulunkulu akazenzisi. Alikho ihaba, ukuzifihla, noma ukuziqhenya noma ubugovu esimweni sikaNkulunkulu nasesiqwini Sakhe. Akalokothi aqhoshe, kodwa kunalokho uyathanda, akhathalele, anakekele, ahole abantu abadala ngokwethembeka nangobuqotho. Akukhathaleki ukuthi kungakanani abantu abakwazisayo kukho, abakuzwayo noma abakubonayo, uNkulunkulu nakanjani uyazenza lezi zinto. Ingabe ukwazi ukuthi uNkulunkulu unesiqu esinjalo kuyoluthinta uthando lwabantu ngaye? Ingabe kuyoyithonya indlela abantu abesaba ngayo uNkulunkulu? Ngethemba ukuthi lapho usuluqonda uhlangothi lwangempela lukaNkulunkulu uyosondelana kakhulu Naye futhi ulwazise ngokugcwele uthando Lwakhe nokunakekela Kwakhe isintu, kuyilapho ngesikhathi esifanayo unikela ngenhliziyo yakho kuNkulunkulu ngaphandle kwezinsolo noma ukungabaza. Konke uNkulunkulu ukwenzela umuntu buthule, ekwenza ngobuqotho obunokuthula okukhulu, ukwethembeka kanye nothando. Kodwa akukho ukukhathazeka noma ukuzisola anakho ngakho konke akwenzayo, futhi akaze adinge muntu ukuba amkhokhele nganoma iyiphi indlela noma abe nezinhloso zokuthola noma yini esintwini. Okuwukuphela kwenjongo yayo yonke into ake ayenza ukuthi isintu simbuyisele ngokholo nothando lweqiniso.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe I” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 26)

UNkulunkulu Uhlose Ukubhubhisa Izwe NgoZamcolo, Uyala UNowa Ukuba Akhe Umkhumbi

UGenesise 6:9-14 Lezi izizukulwane zikaNowa: UNowa wayengumuntu olungile nongasoleki esizukulwaneni sakhe, futhi uNowa wayehamba noNkulunkulu. Futhi uNowa wazala amadodana amathathu, uShemi, uHamu noJafete. Umhlaba wase wonakele phambi kukaNkulunkulu, umhlaba wawugcwele ububi. UNkulunkulu wawubuka umhlaba, wawubona futhi, ukuthi wonakele; ngokuba yonke inyama yayonakalisile indlela yayo emhlabeni. UNkulunkulu wayesethi kuNowa, Ukuphela kwenyama yonke kufikile ngaphambi kwami; ngokuba umhlaba ugcwele ubudlova ngenxa yabantu; bheka, ngiyakubabhubhisa kanye nomhlaba. Zakhele umkhumbi ngemithi yegofere; wenze amakamelo emkhunjini, futhi uwuhuqe ngaphakathi kanye nangaphandle.

UGenesise 6:18-22 Kepha ngiyakumisa isivumelwano sami nawe; futhi uzongena emkhunjini, wena, namadodana akho, nomkakho, nabafazi bamadodana akho bekanye nawe. Futhi kukho konke okuphilayo kwenyama, uzongenisa ezimbili kuzo zonke izinhlobo, ukuba uzigcine ziphile nawe; kube ngeyeduna neyensikazi. Kuzo izinyoni nezinhlobo zazo, nakuzo izinkomo nezinhlobo zazo, nakuzo izilwanyana ezinwabuzelayo emhlabeni ngezinhlobo zazo, kuzofika kuwe ezimbili zezinhlobo zonke, ukuba uzigcine ziphila. Futhi uzothatha konke ukudla okudliwayo, ukubuthele kuwe; kuyakuba ngukudla kwakho, kanye nokwazo. Ngakho uNowa wenze njalo; njengakho konke uNkulunkulu amyale ngakho, ngakho wenza kanjalo.

Ingabe manje seniyaqonda ukuthi uNowa ungubani ngemva kokufunda le ngxenye? Uluhlobo olunjani lomuntu uNowa? Umbhalo wokuqala uthi: “UNowa wayengumuntu olungile nongasoleki esizukulwaneni sakhe.” Ngokokuqonda kwabantu bamanje, kwakuwuhlobo olunjani lomuntu indoda eqotho endulo? Indoda eqotho kufanele kube umuntu ophelele. Ingabe niyazi noma le ndoda ephelele, iphelele emehlweni omuntu noma iphelele emehlweni kaNkulunkulu? Ngaphandle kokungabaza, le ndoda ephelele, iphelele emehlweni kaNkulunkulu hhayi emehlweni omuntu. Lokhu kuliqiniso! Lokhu kungenxa yokuthi umuntu uyimpumputhe akaboni, futhi uNkulunkulu kuphela obuka kuwo wonke umhlaba nakuwo wonke umuntu, futhi nguNkulunkulu kuphela uNowa aphelele kuye. Ngakho, icebo likaNkulunkulu lokubhubhisa umhlaba ngozamcolo laqala ngomzuzu abiza ngawo uNowa.

…………

Ukuthi uNowa wabizwa uNkulunkulu iqiniso elilula, kodwa iphuzu eliyinhloko lalokho esikhuluma ngakho—isimo sikaNkulunkulu, intando Yakhe, nesiqu Sakhe kule ndaba—akulula. Ukuze siqonde lezi zinto ezehlukahlukene zikaNkulunkulu, kumele siqale siqonde uhlobo lomuntu uNkulunkulu afisa ukulubiza, futhi ngalokhu, siqonde isimo, intando nesiqu sikaNkulunkulu. Lena indaba ebucayi. Ngakho emehlweni kaNkulunkulu, usuke eluhlobo olunjani lomuntu, umuntu ambizayo? Lona kumele kube umuntu ongalalela amazwi Akhe, ongalandela iziyalezo Zakhe. Ngesikhathi esifanayo, lona kumele kuphinde kube umuntu onokwethenjelwa, umuntu oyokwazi ukuphatha kahle izwi likaNkulunkulu ngokuliphatha njengesibopho noma umsebenzi azibophezele ukuwufeza. Ingabe kuyadingeka ukuthi lo muntu kube othile owazi uNkulunkulu? Cha. Endulo, uNowa wayengazange ezwe okuningi ngezimfundiso zikaNkulunkulu, noma abone umsebenzi kaNkulunkulu. Ngakho, lwaluluncane kakhulu ulwazi lukaNowa ngoNkulunkulu. Nakuba kulotshiwe ukuthi uNowa wahamba noNkulunkulu, ingabe walubona uqobo lukaNkulunkulu? Impendulo ngu-cha ongangatshazwa! Ngoba ngalezo nsuku, kwakuyizithunywa zikaNkulunkulu kuphela ezaziza kubantu. Nakuba zazimelela uNkulunkulu ekukhulumeni nasekwenzeni izinto, zazimane zedlulisa intando nezinhloso zikaNkulunkulu. Uqobo lukaNkulunkulu abembulwanga kumuntu ubuso nobuso. Kule ngxenye yemibhalo, okuwukuphela kwento esiyibonayo yilokho uNowa okwakufanele akwenze neziyalezo uNkulunkulu ayemnike zona. Ngakho uNkulunkulu wembula siphi isiqu lapha? Yonke into uNkulunkulu ayenza isuke ihlelwe ngokusezingeni eliphezulu. Lapho ebona isimo noma okuthile kwenzeka, kuzoba nesilinganiso esithile emehlweni akhe, futhi lesi silinganiso siyonquma ukuthi uyaqala yini ukusungula isu lokusingatha leyo nto noma ukuthi uzobhekana kanjani naleso simo naleyo nto. Akayena umuntu ongenandaba noma ongenamizwa ngayo yonke into. Empeleni ungokuphambene kakhulu nalokho. Kunevesi lapho uNkulunkulu athi khona kuNowa: “Ukuphela kwenyama yonke kufikile ngaphambi kwami; ngokuba umhlaba ugcwele ubudlova ngenxa yabantu; bheka, ngiyakubabhubhisa kanye nomhlaba.” Ezwini likaNkulunkulu kulokhu, ingabe wathi uzobhubhisa abantu kuphela? Cha! UNkulunkulu wathi uzobhubhisa zonke izinto eziphilayo zenyama. Kungani uNkulunkulu afuna ukubhubhisa? Kunesinye isambulo sesimo sikaNkulunkulu lapha: Emehlweni kaNkulunkulu, ukubekezelela Kwakhe inkohlakalo yomuntu, ukungcola, ubudlova, nokungalaleli kwayo yonke inyama kunemingcele. Ikuphi imingcele Yakhe? UNkulunkulu wathi: “UNkulunkulu wawubuka umhlaba, wawubona futhi, ukuthi wonakele; ngokuba yonke inyama yayonakalisile indlela yayo emhlabeni.” Asho ukuthini la mazwi athi “ngokuba yonke inyama yayonakalisile indlela yayo emhlabeni”? Asho ukuthi noma yini ephilayo, kuhlanganisa nalabo abalandela uNkulunkulu, labo ababiza igama likaNkulunkulu, labo abake banikela iminikelo eshiswayo kuNkulunkulu, labo abamqaphelayo ngezwi futhi baze bamdumise uNkulunkulu—uma ukuziphatha kwabo kwase kugcwele inkohlakalo kwabonwa uNkulunkulu, kwakuzodingeka ukuthi ababhubhise. Leyo imingcele kaNkulunkulu. Ngakho uNkulunkulu wababekezelela ngezinga elingakanani abantu nayo yonke inyama eyonakele? Ngezinga lokuthi bonke abantu, kungaba abalandeli bakaNkulunkulu noma abangakholwa, babengahambi endleleni efanele. Ngezinga lokuthi kwakungasekhona nje ukuthi umuntu unesimilo esikhohlakele futhi esigcwele ububi, kodwa wayengasekho okholelwa ekutheni uNkulunkulu ukhona, ingasaphathwa-ke eyokuthi kube khona ngisho oyedwa okholelwa ukuthi umhlaba ubuswa uNkulunkulu futhi uNkulunkulu angabaqondisa endleleni efanele abantu. Ngezinga umuntu angakuthandi ngalo ukuba khona kukaNkulunkulu futhi akamvumelanga uNkulunkulu ukuba abe khona. Uma inkohlakalo yomuntu isifinyelele kuleli zinga, kwakumphelela ukubekezela uNkulunkulu. Yini eyayingena esikhundleni sakho? Ukuza kwentukuthelo nesijeziso sikaNkulunkulu. Ingabe leso akusona isambulo sesimo sikaNkulunkulu? Kule nkathi, ingabe usekhona umuntu olungile emehlweni kaNkulunkulu? Ingabe usekhona umuntu ophelele emehlweni kaNkulunkulu? Ingabe kule nkathi, ukuziphatha kwayo yonke inyama emhlabeni kukhohlakele emehlweni kaNkulunkulu? Kulolu suku nenkathi, ngaphandle kwalabo uNkulunkulu afuna ukubaphelelisa, labo abangalandela uNkulunkulu futhi bamukele insindiso Yakhe, akukhona yini ukuthi yonke inyama ikubekela inselele ukubekezela kukaNkulunkulu? Akulona yini iqiniso ukuthi yonke into eyenzeka eceleni kwenu, eniyibona ngamehlo enu futhi eniyizwa ngezindlebe zenu, nezinto enizibona imihla namalanga kuleli zwe, akugcwele yini ubudlova? Emehlweni kaNkulunkulu, akufanele yini izwe elinjalo, inkathi enjena, kuqedwe ngayo? Nakuba imvelaphi yenkathi esikuyo yehluke kakhulu kwekaNowa, imizwa nenzondo uNkulunkulu anayo ngokukhohlakala komuntu kusafana ncamashi nokwangaleso sikhathi. UNkulunkulu ukwazi ukubekezela ngenxa yomsebenzi Wakhe, kodwa ngenxa yazo zonke izinhlobo zezimo, leli zwe kufanele ngabe kudala labhujiswa emehlweni kaNkulunkulu. Isimo sesihluke kakhulu kulokhu esasiyikho endulo ngesikhathi izwe libhujiswa ngozamcolo. Kodwa uyini umehluko? Lena kuphinde kube yinto eyethusa kakhulu inhliziyo kaNkulunkulu, futhi mhlawumbe okungekho muntu kini ongayazisa.

Lapho ebhubhisa izwe ngozamcolo, uNkulunkulu wabiza uNowa ukuze akhe umkhumbi futhi enze namalungiselelo omsebenzi. UNkulunkulu wabiza umuntu oyedwa—uNowa—ukuze azomenzela lezi zinto eziningi. Kodwa kule nkathi, uNkulunkulu akanamuntu angambiza. Kungani kunjalo? Wonke umuntu olana kungenzeka uyasiqonda futhi usazi kahle isizathu salokho. Ingabe nidinga ukuthi sishiwo Yimi? Ukusimemeza kunganenza niphoxeke futhi wonke umuntu athukuthele. Abanye bangase bathi: “Nakuba singebona nje abantu futhi singebona abantu abaphelele emehlweni kaNkulunkulu, uma uNkulunkulu esiyala ukuba senze into ethile, siyokwazi ukuyenza. Ngaphambi kwesikhathi lapho ethi kuza inhlekelele enkulu, saqala ukulungisa ukudla nezinto esasizozidinga ngaleyo nhlekelele. Ingabe lokhu asikwenzanga ngenxa yezinjongo zikaNkulunkulu? Ingabe asibambisani kahle nomsebenzi kaNkulunkulu? Ingabe lezi zinto esizenzile azinakuqhathaniswa nezenziwa uNowa? Ingabe ukwenza lokho esakwenza akukhona yini ukulalela kweqiniso? Ingabe besingalandeli iziyalezo zikaNkulunkulu? Asikwenzanga yini okushiwo uNkulunkulu ngenxa yokuthi sinokholo emazwini kaNkulunkulu? Kungani uNkulunkulu esadabukile? Kungani uNkulunkulu ethi akanamuntu angambiza?” Ingabe ukhona umehluko phakathi kwezenzo zenu nezikaNowa? Ukuphi umehluko? (Ukulungisa ukudla ngenxa yenhlekelele ezayo kwakuyizinhloso zethu.) (Izenzo zethu ngeke zifinyelele “ukulunga,” kuyilapho uNowa eyindoda elungile emehlweni kaNkulunkulu.) Enikushilo akukubi kakhulu. Okwenziwa uNowa kuhluke kakhulu kulokhu okwenziwa abantu namuhla. Ngesikhathi uNowa enza njengoba uNkulunkulu ayemyalile, wayengazi ukuthi zaziyini izinjongo zikaNkulunkulu. Wayengazi ukuthi uNkulunkulu wayefuna ukufeza ini. UNkulunkulu wayemnike kuphela umyalo, wamyala ukuba enze okuthile, ngaphandle kwencazelo eyenabile, futhi wahlabela phambili wakwenza. Akazamanga ukuthola izinhloso zikaNkulunkulu ngasese, futhi akamphikanga uNkulunkulu noma abe nenhliziyo embaxambili. Wamane wakwenza ngenhliziyo ehlanzekile nemsulwa. Noma yini uNkulunkulu ayemvumela ukuba ayenze wayenza, futhi ukulalela nokuzwa izwi likaNkulunkulu kwamqinisekisa ukuthi enze lezi zinto. Yileyo ndlela eqondile nelula akusingatha ngayo uNkulunkulu ayemphathise khona. Isiqu Sakhe—isisekelo sezenzo Zakhe kwakuwukulalela, hhayi ukuzama ukumhambela phambili, ukwenqaba, okukhulu nakakhulu, ngisho nokucabanga ngezinto azithandayo, ayengazithola, nezazizomlahlekela. Ngaphezu kwalokho, lapho uNkulunkulu ethi uzobhubhisa izwe ngozamcolo, uNowa akabuzanga ukuthi nini noma abuze ukuthi kuyokwenzekani ngezinto, futhi akambuzanga uNkulunkulu ukuthi wayezolibhubhisa kanjani izwe. Wamane wenza njengoba uNkulunkulu ayemyalile. Nokho uNkulunkulu wayazi ukuthi wayefuna kwenziwe ini futhi yenziwe ngani, wenza njengoba uNkulunkulu ayemcelile futhi waqala ngokushesha ukusebenza ngemva kwalokho. Wenza ngokwemiyalelo kaNkulunkulu enombono wokufuna ukwanelisa uNkulunkulu. Ingabe wayekwenzela ukuba kusizakale yena agweme inhlekelele? Cha. Ingabe wabuza uNkulunkulu ukuthi kwase kusele isikhathi esingakanani ngaphambi kokuba kubhujiswe izwe? Akazange. Ingabe wabuza uNkulunkulu noma ingabe wayazi ukuthi kwakuzothatha isikhathi esingakanani ukwakha umkhumbi? Nalokho futhi wayengakwazi. Wamane walalela, wezwa, futhi wenza njengoba etsheliwe. Abantu banamuhla bona bahlukile: Ngokushesha nje ngemva kokwembula kolwazi oluthile ezwini likaNkulunkulu, ngokushesha uma bephawula inhlekelele, bayogijimela ekwenzeni okuthile, akunandaba ukuthi lokho kuzodinga ini, bazolungisa abazokudla, abazokuphuza, futhi basebenzise leso sikhathi ukuze bazilungiselele indlela yokuphunyuka lapho kugadla inhlekelele. Okuhle nakakhulu ukuthi manje, izingqondo zabantu “sezikhaliphe” kakhulu. Ngaphansi kwezimo lapho uNkulunkulu zingekho iziyalezo azinikezile, umuntu wayehlela konke ngendlela efanele. Ningalisebenzisa igama elithi “ephelele” ukuze niyichaze. Ngokwalokho uNkulunkulu akushoyo, izinhloso zikaNkulunkulu eziyikho, noma lokho okufunwa uNkulunkulu, akekho onendaba futhi akekho ngisho ozamayo ukukwazisa. Ingabe lowo akuwona umehluko omkhulu phakathi kwabantu banamuhla noNowa?

Kule ndaba elotshiwe kaNowa, ingabe niyayibona ingxenye yesimo sikaNkulunkulu? Ukubekezelela kukaNkulunkulu inkohlakalo yomuntu, inzondo, nobudlova kunemingcele. Lapho efinyelela leyo mingcele, ngeke esabekezela futhi uyoqala ukuhlela umsebenzi Wakhe wokuqondisa necebo elisha, uyoqala ukwenza okufanele akwenze, embule izenzo Zakhe nolunye uhlangothi lwesimo Sakhe. Lesi sinyathelo Sakhe, asikona ukubonisa ukuthi akumele acasulwe umuntu noma ukuthi unegunya elikhulu nentukuthelo, futhi akusona esokubonisa ukuthi angasibhubhisa isintu. Kungenxa yokuthi isimo Sakhe nesiqu Sakhe esingcwele ngeke kusakwazi ukubekezelela lolu hlobo lwesintu ukuba luphile phambi Kwakhe, luphile ekubuseni Wakhe. Lokho kungukuthi, lapho sonke isintu simelene Naye, lapho kungenamuntu angamsindisa emhlabeni wonke, ngeke esakwazi ukubekezelela abantu abanjalo, futhi ngaphandle kokuphazama, uyoqala ukusebenzisa icebo Lakhe—abhubhise lolu hlobo lwesintu. Isenzo esinjalo sikaNkulunkulu sinqunywa isimo Sakhe. Lona umphumela odingekayo, futhi umphumela zonke ezidalwa ezibuswa uNkulunkulu okufanele zihlangabezane nawo. Ingabe lokhu akubonisi ukuthi kule nkathi yamanje, uNkulunkulu usejahe ukuqeda icebo Lakhe futhi asindise abantu afuna ukubasindisa? Ngaphansi kwalezi zimo, yini uNkulunkulu anendaba nayo kakhulu? Akuyona indlela labo abangamlandeli noma abamelene Naye abamphatha ngayo noma abamphika ngayo, noma indlela isintu esimqambela amanga ngayo. Unendaba kuphela nalabo abamlandelayo, abantu afuna ukubasindisa ecebweni Lakhe lokuqondisa, abaphelelisile, nokuthi bakwazile yini ukumanelisa. Ngokwabanye abantu ngaphandle kwalabo abamlandelayo, uyobonakalisa inzondo Yakhe ngokubajezisa. Ngokwesibonelo: ama-tsunami, ukuzamazama komhlaba, ukuqhuma kwentaba-mlilo, njalo njalo. Ngesikhathi esifanayo, ubavikela ngokuphelele labo abamlandelayo, futhi uzobasindisa. Isimo sikaNkulunkulu yilesi: Ngakolunye uhlangothi, abantu afuna ukubaphelelisa angababekezelela kakhulu futhi abe nesineke ngabo, abalinde ngokwezinga angakwazi ngalo; ngakolunye uhlangothi, uNkulunkulu ubazonda kakhulu labo bantu abafana noSathane abangamlandeli futhi abamelana Naye. Nakuba engenandaba nokuthi lezi zinhlobo ezifana noSathane ziyamlandela yini noma ziyamkhonza yini, usabazonda nakuba esababekezelele enhliziyweni Yakhe, futhi njengoba ezoqeda ngalezi zinhlobo ezifana noSathane, usalinde ukuqala kwezinyathelo zomsebenzi wecebo Lakhe lokuqondisa.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe I” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 27)

Izibusiso UNkulunkulu Azipha UNowa Ngemva KukaZamcolo

UGenesise 9:1-6 Futhi uNkulunkulu wambusisa uNowa kanye namadodana akhe, futhi wathi kubo, Zalani, bese nanda, futhi nigcwale umhlaba. Futhi uvalo nokwesaba kwenu kuzakuba phezu kwezilwane zonke zomhlaba, naphezu kwazo zonke izinyoni zezulu, naphezu kwakho konke okunwabuzelayo emhlabeni, naphezu kwazo zonke izinhlanzi zolwandle; kunikezelwe ezandleni zenu. Zonke izilwane eziphilayo ziyakuba ngukudla kwenu; ngisho nemifino eluhlaza ngiyaninika konke. Kepha inyama okuyo ukuphila kwayo, okuyigazi layo, ningayidli. Futhi ngokuqinisekileyo igazi lokuphila kwenu ngiyakulibiza; nakuzo zonke izilwane ngiyakulibiza, nasesandleni somuntu; esandleni somfowabo umuntu ngiyakubiza ukuphila komuntu. Noma ubani ochitha igazi lomuntu, nelakhe igazi liyochithwa umuntu: ngokuba wenziwa umuntu ngomfanekiso kaNkulunkulu.

Ngemva kokuba uNowa amukele imiyalelo kaNkulunkulu futhi wakha umkhumbi wahlala kuwo izinsuku ezaba inkathi kazamcolo uNkulunkulu abhubhisa ngawo izwe, kwasinda amalungu omndeni wakhe ayisishiyagalombili. Ngaphandle kwamalungu omndeni kaNowa ayisishiyagalombili, sonke isintu sabhujiswa, futhi zonke izinto eziphilayo emhlabeni zabhujiswa. UNowa, uNkulunkulu wamnika izibusiso, washo izinto ezithile kuye nasemadodaneni akhe. Lezi izinto uNkulunkulu azibeka phambi Kwakhe futhi uNkulunkulu wambusisa. Lesi isibusiso nesethembiso uNkulunkulu usinika othile ongamlalelayo futhi amukele iziyalezo Zakhe, nendlela anika ngayo abantu umklomelo. Lokho kusho ukuthi, kungakhathaleki ukuthi uNowa wayengumuntu ophelele noma olungile emehlweni kaNkulunkulu, futhi kungakhathaleki ukuthi kungakanani ayekwazi ngoNkulunkulu, ngamafuphi, uNowa namadodana akhe amathathu bonke balalela amazwi kaNkulunkulu, baqondiswa umsebenzi kaNkulunkulu, futhi benza lokhu okwakufanele bakwenze ngokuvumelana neziyalezo zikaNkulunkulu. Ngenxa yalokho, basiza uNkulunkulu wabuyisa isintu nezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo ngemva kwembubhiso yezwe ngozamcolo, baba negalelo elikhulu esinyathelweni sikaNkulunkulu esilandelayo somsebenzi kaNkulunkulu wecebo Lakhe lokuqondisa. Ngenxa yakho konke akwenza, uNkulunkulu wambusisa. Mhlawumbe kubantu banamuhla, akusizi ngalutho ukuxoxa ngalokho uNowa akwenza. Abanye bangase bacabange: UNowa akenzanga lutho; uNkulunkulu wayevele ehlose ukumgcina, ngakho wayevele ezosindiswa. Ukusindisa Kwakhe akufanale kulethe udumo kuye. Le nto yilena uNkulunkulu ayefuna ukuyenza, umuntu umane uyithuluzi. Kodwa akukhona lokho uNkulunkulu ayekucabanga. KuNkulunkulu, akunandaba ukuthi umuntu mkhulu noma akabalulekile, uma nje engakwazi ukumlalela, alalele neziyalezo Zakhe uzomphathisa umsebenzi, futhi engabambisana Naye emsebenzini Wakhe, kuyintando Yakhe, ecebweni Lakhe, ukuze intando necebo Lakhe kufezwe ngokushelelayo, khona-ke ukuziphatha okunjalo kukufanele ukukhumbula Kwakhe futhi kukufanele ukwamukela izibusiso Zakhe. UNkulunkulu uyabazisa abantu abanjalo, futhi uyazazisa izenzo zabo nothando abanalo ngaye. Lena indlela uNkulunkulu abheka ngayo izinto. Ngakho kungani uNkulunkulu abusisa uNowa? Kungenxa yokuthi leyo iyona ndlela uNkulunkulu asingatha ngayo izenzo ezinjalo nabantu abamlalelayo.

Mayelana nezibusiso zikaNkulunkulu ngoNowa, abanye abantu bazothi: “Uma umuntu elalela futhi anelise uNkulunkulu, khona-ke umuntu kufanele abusise umuntu. Ingabe akufanele kube njalo vele?” Singakusho lokho? Abanye abantu bathi: “Cha.” Kungani singavele sisho njalo? Abanye bathi: “Umuntu akakufanelekeli ukujabulela izibusiso zikaNkulunkulu.” Lokho akulona iqiniso konke. Ngoba lapho umuntu amukela lokho uNkulunkulu amphathise khona, uNkulunkulu unezinga Lakhe lokwahlulela kungaba ukuthi izenzo zomuntu zilungile noma zimbi noma ukuthi ulalelile, noma ukuthi lowo muntu uyanelisile intando kaNkulunkulu nokuthi uyafaneleka yini. Into uNkulunkulu anendaba nayo inhliziyo yomuntu, hhayi izenzo zabo zangaphandle. Akukhona ukuthi uNkulunkulu kufanele abusise umuntu uma esalalela, kungakhathaleki ukuthi ulalela kanjani. Lokhu ukungaqondi kwabantu uNkulunkulu. UNkulunkulu akabheki nje isiphetho sezinto, kodwa ubheka kakhulu lokho inhliziyo yomuntu eyikho nendlela umbono womuntu ngezinto oyiwo phakathi nokuhamba kwezinto, abheke ukuthi kukhona yini ukulalela, ukucabangela, kanye nesifiso sokwanelisa inhliziyo kaNkulunkulu. Kungakanani uNowa ayekwazi ngoNkulunkulu ngaleso sikhathi? Ingabe kwakuyizimfundiso enizaziyo manje? Mayelana nezinto eziphathelene neqiniso ezifana nemibono nolwazi ngoNkulunkulu, ingabe wathola amanzi nokwalusa okulingana nokwenu? Cha, akunjalo! Kodwa kuneqiniso elilodwa elingenakuphikwa: Konembeza, izingqondo, ngisho nokujula kwezinhliziyo zabantu namuhla, indlela ababheka ngayo uNkulunkulu ifiphele futhi ayiqondakali. Ningaze nithi ingxenye ethile yabantu ikubheka ngendlela engafanele ukuba khona kukaNkulunkulu. Kodwa enhliziyweni kaNowa nakunembeza Wakhe, ukuba khona kukaNkulunkulu kwakuyinto ayikholwayo futhi angayingabazi nakancane, ngaleyo ndlela ukulalela Kwakhe uNkulunkulu kwakuhlanzekile futhi kungamelana novivinyo. Inhliziyo yakhe yayihlanzekile futhi ivulekile kuNkulunkulu. Wayengadingi ulwazi oluningi lwezimfundiso ukuze aziqinisekise ngawo wonke amazwi kaNkulunkulu, futhi wayengadingi amazwi amaningi ukuze aqiniseke ngokuthi uNkulunkulu ukhona, ukuze amukele ukuthi uNkulunkulu umphathisile futhi enze noma yini amvumela ukuthi ayenze. Lona umehluko obalulekile phakathi kukaNowa nabantu banamuhla, futhi kuchaza incazelo yangempela yokuthi ngonjani umuntu ophelele emehlweni kaNkulunkulu. Into uNkulunkulu ayifunayo kumuntu ofana noNowa. Uluhlobo lomuntu uNkulunkulu alutusayo, futhi nakanjani uluhlobo lomuntu uNkulunkulu alubusisayo. Ingabe kukhona ukukhanya enikuthola kulokhu? Abantu babona ukubonakala kwangaphandle kubantu, kuyilapho uNkulunkulu ebona izinhliziyo zabantu nengaphakathi labo. UNkulunkulu akavumeli muntu antule ukuba nogqozi noma abe manqikanqika Kuye, futhi akabavumeli abantu ukuba bamsole noma bamvivinye nganoma iyiphi indlela. Ngakho, ngisho noma abantu namuhla bebukana nezwi likaNkulunkulu, noma ningase nithi bebukana noNkulunkulu, ngenxa yezinto ezisekujuleni kwezinhliziyo zabo, ukuba khona kwenkohlakalo kubo, inzondo yabo ngaye, baphazamise inkololelo yabo yangempela ngoNkulunkulu, abasakwazi ukumlalela. Ngenxa yalokho, kunzima kakhulu ngabo ukuthola isibusiso esifanayo nesanikwa uNowa.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe I” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 28)

UNkulunkulu Wenza Uthingo Njengophawu Lwesivumelwano Sakhe Nabantu

UGenesise 9:11-13 Futhi ngizomisa isivumelwano Sami nawe, ayisekho inyama eyophinda ibhujiswe ngamanzi kazamcolo; akasayikuza uzamcolo ukubhubhisa umhlaba. Futhi uNkulunkulu wathi, Lokhu kuwuphawu lwesivumelwano engisenza phakathi Kwami nani nazo zonke izilwane eziphilayo ezinani, izizukulwane ngezizukulwane zaphakade: Ngiyamisa uthingo Lwami emafwini, futhi luyakuba uphawu lwesivumelwano phakathi Kwami nomhlaba.

Okulandelayo, ake sihlolisise ingxenye yemibhalo emayelana nendlela uNkulunkulu enza ngayo uthingo lwaba uphawu lwesivumelwano Sakhe nabantu.

Abantu abaningi bayalwazi uthingo futhi baye bezwa izindaba ezithile ezimayelana nothingo zilandiswa. Indaba eseBhayibhelini emayelana nothingo, abanye bayayikholelwa, abanye bayibheka njengenganekwane, kuyilapho abanye bengayikholelwa nhlobo. Kunoma yikuphi, yonke into eyenzeka emayelana nothingo iyizo zonke izinto uNkulunkulu ake wazenza, futhi izinto ezenzeka phakathi nenqubo yokuqondisa kukaNkulunkulu. Lezi zinto zilotshwe njengoba zinjalo eBhayibhelini. Lezi zinto ezilotshiwe azisitsheli ukuthi uNkulunkulu wayekusiphi isimo ngaleso sikhathi noma izinhloso ezikula mazwi akhulunywa uNkulunkulu. Ngaphezu kwalokho, akekho ongajabula ngendlela uNkulunkulu ayezizwa ngayo lapho ewakhuluma. Nokho, isimo sengqondo kaNkulunkulu mayelana nazo zonke lezi zinto siyembulwa kula mazwi alotshiwe. Kunjengokuthi imicabango Yakhe ngaleso sikhathi yagxumela ekhasini elilandelayo ngezwi ngalinye noma amazwi ezwi likaNkulunkulu.

Imicabango kaNkulunkulu iyona nto okufanele abantu bakhathazeke ngayo futhi okufanele ngabe abantu bazama kakhulu ukuyazi. Lokhu kungenxa yokuthi imicabango kaNkulunkulu ihlobene kakhulu nokuqonda komuntu uNkulunkulu, futhi ukuqonda komuntu uNkulunkulu kuyimfuneko edingekayo ukuze umuntu angene ekuphileni. Ngakho wayecabangani uNkulunkulu ngesikhathi lezi zinto zenzeka?

Ekuqaleni, uNkulunkulu wadala isintu, emehlweni Akhe esasilungile futhi sisondelene Naye, kodwa sabhujiswa uzamcolo ngemva kokuhlubuka Kuye. Ingabe kwamlimaza uNkulunkulu ukuthi labo bantu bavele bashabalala kanjalo nje? Nakanjani kwamlimaza! Ngakho wabuveza kanjani ubuhlungu Bakhe? Kwalotshwa kanjani eBhayibhelini? Kwalotshwa kanjena eBhayibhelini: “Futhi ngizomisa isivumelwano Sami nawe, ayisekho inyama eyophinda ibhujiswe ngamanzi kazamcolo; akasayikuza uzamcolo ukubhubhisa umhlaba.” Lo musho olula wembula imicabango kaNkulunkulu. Lokhu kubhujiswa kwezwe kwamzwisa ubuhlungu obukhulu. Ngamazwi omuntu, wadabuka kakhulu. Singase sicabange: Umhlaba owawugcwele ukuphila wabukeka kanjani ngemva kokubhujiswa uzamcolo? Umhlaba owake wagcwala abantu, wawusubukeka kanjani manje? Kwakungekho muntu owayakhe khona, isilwane esiphilayo, kunamanzi kuyo yonke indawo futhi kungcolile kubo bonke ubuso bamanzi. Ingabe leyo kwakuvele kuyinjongo kaNkulunkulu ngesikhathi edala umhlaba? Kusobala ukuthi akunjalo! Injongo kaNkulunkulu yasekuqaleni kwakuwuthi kube nokuphila kulo lonke izwe, ukubona abantu abadalile bemkhonza, hhayi nje ukukhonzwa uNowa yedwa noma ukuthi noma ubani osabelayo lapho embiza afeze amphathise khona. Lapho abantu beshabalala, uNkulunkulu akabonanga lokhu ayekuhlosile ekuqaleni, kodwa wabona okuphambene kakhulu nalokho. Yayingahlala kanjani inhliziyo Yakhe ingabuzwa ubuhlungu? Ngakho ngesikhathi embula isimo Sakhe futhi eveza imizwa Yakhe, uNkulunkulu wenza isinqumo. Wenza nhloboni yesinqumo? Wenza uthingo efwini (phawula: uthingo esilubonayo) njengesivumelwano nomuntu, isethembiso sokuthi uNkulunkulu ngeke aphinde abhubhise isintu ngozamcolo. Ngesikhathi esifanayo, kwakuwukutshela abantu ukuthi uNkulunkulu wake walibhubhisa izwe ngozamcolo, ukuze akhumbuze isintu kuze kube phakade ukuthi kungani enza leyo nto.

Ingabe ukubhubhisa izwe kulokhu kwakuyinto uNkulunkulu ayeyifuna? Nakanjani kwakungeyona into uNkulunkulu ayeyifuna. Singase sikwazi ukucabanga ngengxenyana yomhlaba edabukisayo ngemva kokubhujiswa kwezwe, kodwa ngeke sikwazi nokusondela ekutheni wayezizwa kanjani uNkulunkulu ngaleso senzakalo. Singase sithi, kungaba abantu bamanje noma bangemva kwalokho, akekho okwazi ukucabanga noma ukubona indlela uNkulunkulu ayezizwa ngayo lapho ebona isimo, leso sithombe somhlaba sibhujiswa uzamcolo. UNkulunkulu wayephoqelekile ukwenza lokhu ngenxa yokungalaleli komuntu, kodwa ubuhlungu obazwiwa inhliziyo kaNkulunkulu ngenxa yalokhu kubhujiswa kwezwe uzamcolo iqiniso okungekho muntu ongaliqonda. Yingakho uNkulunkulu enze isivumelwano nesintu, okwakuwukutshela abantu ukuba bakhumbule ukuthi uNkulunkulu wake wenza into efana nale, nokufunga kubo ukuthi uNkulunkulu akasoze abhubhisa izwe ngaleyo ndlela futhi. Kulesi sivumelwano sibona inhliziyo kaNkulunkulu—sibona ukuthi inhliziyo kaNkulunkulu yayisezinhlungwini lapho ebhubhisa lesi sintu. Ulimi lomuntu, lapho uNkulunkulu ebhubhisa isintu, futhi ebona isintu sishabalala, inhliziyo Yakhe yayilila futhi yopha igazi. Akuyona yini indlela engcono esingayichaza ngayo lena? La mazwi asetshenziswa abantu ukuze bafanise imizwa yomuntu, kodwa njengoba ulimi lomuntu luntula kakhulu, ukuwasebenzisa ukuze ngichaze imizwa kaNkulunkulu akubonakali kuyinto embi kimi, futhi akubonakali kuyihaba elikhulu. Okungenani, kuninikeza ukuqonda okujulile ngokuthi uNkulunkulu wayezizwa kanjani ngaleso sikhathi. Yini eniyocabanga ngayo manje uma niphinde nibona uthingo? Okungenani niyoyikhumbula indlela uNkulunkulu ake aba sosizini ngayo ngokubhubhisa izwe ngozamcolo. Niyoyikhumbula indlela, nakuba uNkulunkulu ayengalithandi leli zwe kanye nesintu, lapho ebhubhisa abantu abadala ngezandla Zakhe, inhliziyo Yakhe eyezwa ngayo ubuhlungu, kunzima ukudlulisa lokhu, ezizwa eshiywe dengwane futhi kunzima ukuthwala lokhu. Okuwukuphela kwenduduzo Yakhe kwakuwumndeni kaNowa wamalungu ayisishiyagalombili. Ukubambisana kukaNowa noNkulunkulu okwenza imizamo kaNkulunkulu yokunciphisa izinhlungu yathi ukudamba. Ngesikhathi uNkulunkulu esahlukumezekile, lena kwakuwukuphela kwento eyayingamsiza ezinhlungwini Zakhe. Kusukela lapho, uNkulunkulu wabeka wonke amathemba ngayekulindele kubantu emndenini kaNowa, ngethemba lokuthi bangaphila ngezibusiso Zakhe, hhayi ngeziqalekiso Zakhe, benethemba lokuthi ngeke baphinde babone uNkulunkulu ebhubhisa umhlaba ngozamcolo, futhi benethemba lokuthi ngeke babhujiswe.

Iyiphi ingxenye yesimo sikaNkulunkulu okufanele siyiqonde lapha? UNkulunkulu umzondile umuntu ngenxa yokuthi wayenobutha Naye, kodwa inhliziyo Yakhe, ukunakekela Kwakhe, ukukhathazeka nomusa ngesintu akukashintshi. Ngisho nalapho ebhubhisa isintu, inhliziyo Yakhe ayishintshanga. Lapho isintu sigcwele inkohlakalo nokungamlaleli ngezinga elithile uNkulunkulu, uNkulunkulu kwadingeka ukuthi asibhubhise lesi sintu ngenxa yesimo Sakhe, isiqu Sakhe, kanye nemiyalo Yakhe. Kodwa ngenxa yesiqu sikaNkulunkulu, wazwelana nabantu, futhi waze wafuna nokusebenzisa izindlela ezehlukahlukene ukuze ahlenge isintu ukuze sizokwazi ukuqhubeka siphila. Kunalokho, umuntu wamelana noNkulunkulu, waqhubeka engamlaleli uNkulunkulu, futhi wenqaba ukwamukela insindiso kaNkulunkulu, okuwukuthi, wenqaba ukwamukela izinhloso ezinhle. Kungakhathaleki ukuthi uNkulunkulu ubabiza kanjani, ubakhumbuza kanjani, ubanika ini, ubasiza kanjani, noma ubabekezelela kangakanani, abantu abakaze baqonde noma bamazise futhi bebelokhu benganaki. Ebuhlungwini Bakhe, uNkulunkulu akazange akhohlwe ukubekezelela umuntu ngezinga angakwazi ngalo, alinde umuntu ukuba aphenduke. Uma esefinyelele umkhawulo Wakhe, wenza lokho okufanele akwenze ngaphandle kokunqikaza. Ngamanye amazwi, kwakunenkathi nenqubo ethile ekhethekile ngesikhathi uNkulunkulu ahlela ngaso ukubhubhisa isintu ekuqaleni Kwakhe kwangempela umsebenzi wokubhubhisa abantu. Le nqubo yaba khona ukuze kunikwe umuntu ithuba lokuphenduka, futhi kwakuyithuba lokugcina uNkulunkulu alinika umuntu. Ngakho yini eyenziwa uNkulunkulu ngale nkathi ngaphambi kokubhubhisa isintu? UNkulunkulu wenza umsebenzi obalulekile wokukhumbuza nokunxusa. Akunandaba ukuthi bungakanani ubuhlungu nosizi uNkulunkulu akuzwa enhliziyweni Yakhe, waqhubeka enakekela, ekhathalela futhi ebonisa isintu umusa omningi. Yini esiyibonayo kulokhu? Ngokungangabazeki, sibona ukuthi uthando lukaNkulunkulu ngesintu lungokoqobo, akuyona nje into enzela ngayo ukuthi kungakhulunywa. Lungokoqobo, lunokwethenjelwa futhi olokwaziswa, alusilo olokukhohlisa, luhlanzekile, alukhohlisi noma alunabuzenzisi. UNkulunkulu akalokothi akhohlise noma akhe izithombe ezingamanga ukuze athandeke kubantu. Akalokothi asebenzise ubufakazi obungamanga ukuze abantu bamthande, noma aluthe abantu ngothando Lwakhe noma ubungcwele Bakhe. Lezi zici zesimo sikaNkulunkulu azilufanele yini uthando lwabantu? Azikufanele yini ukukhonzwa? Azikufanele yini ukwaziswa? Kuleli qophelo, ngifuna ukunibuza: Ngemva kokuzwa la mazwi, ingabe nicabanga ukuthi ubukhulu bukaNkulunkulu bumane bungamazwi asephepheni nje? Ingabe uthando lukaNkulunkulu lumane nje lungamazwi? Cha! Nakanjani akunjalo! Amandla amakhulu kaNkulunkulu, ubukhulu, ubungcwele, ukubekezela, uthando, njalo njalo—yonke imininingwane yazo zonke lezi zinto ezehlukahlukene zesimo nesiqu sikaNkulunkulu ivezwa ngokoqobo ngaso sonke isikhathi uma enza umsebenzi Wakhe, ihambisana nentando Yakhe ngesintu, futhi zigcwaliswa kuwo wonke umuntu. Kungakhathaleki ukuthi wake wakuzwa yini ngaphambilini noma cha, uNkulunkulu ukhathalela wonke umuntu ngazo zonke izindlela, usebenzisa inhliziyo Yakhe eqotho, ukuhlakanipha, nezindlela ezehlukahlukene ukuze afudumeze inhliziyo yomuntu ngamunye, futhi avuse umoya womuntu ngamunye. Leli iqiniso elingenakuphikwa.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe I” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 29)

UNkulunkulu wadala isintu; kungakhathaleki ukuthi sonakalisiwe noma siyamlandela, uNkulunkulu uphatha abantu njengezidalwa azithandayo azikhonze kunakho konke—noma, njengoba abantu besho, abantu abathandeka kakhulu Kuye—hhayi abayizinto zokudlala. Nakuba uNkulunkulu ethi unguMdali futhi umuntu uyindalo Yakhe, lokho okungase kuzwakale sengathi kunomahlukwana ezindaweni abakuzo, iqiniso liwukuthi yonke into uNkulunkulu ayenzele umuntu ibudlula kude ubudlelwane Bakhe ngendalo. UNkulunkulu uyasithanda isintu, uyasikhathalela isintu, futhi usinakekela njalo nangezinga elikhuphukayo. Akalokothi enhliziyweni Yakhe ezwe sengathi lona sekungomunye umsebenzi noma sengathi wenza okuthi okudinga ukudunyiswa kakhulu. Futhi akezwa sengathi ukusindisa isintu, ukusinika izinto, nokusisiza ngakho konke, kuwukwenza umnikelo omkhulu esintwini. Usinakekela ngokuthula isintu, ngendlela Yakhe nangesiqu Sakhe, ngalokho anakho nalokho ayikho. Akunandaba ukuthi angakanani amalungiselelo nosizo isintu esiluthola Kuye, uNkulunkulu akalokothi acabange noma azame ukuthola udumo ngawo. Lokhu kunqunywa isimo sikaNkulunkulu, futhi nakanjani kuphinde kube ukuvezwa okusobala kwesimo sikaNkulunkulu. Yingakho, kungakhathaleki ukuthi kungaba iBhayibheli noma ngenye incwadi, asikaze sithole uNkulunkulu eveza imicabango Yakhe, futhi asikaze sithole uNkulunkulu echaza noma ecacisa kubantu ukuthi kungani enza lezi zinto, noma ukuthi kungani esikhathalela kangaka isintu, ukuze enze isintu sijabule Ngaye futhi simdumise. Ngisho noma ehlukumezekile, lapho inhliziyo Yakhe izwa ubuhlungu obukhulu, akalokothi akhohlwe isibopho Sakhe ngesintu noma ukukhathazeka Kwakhe ngesintu, konke lokhu ukwenza ngokuthula ebekezelele ubuhlungu abuzwayo. Ngokuphambene nalokho, uNkulunkulu uyaqhubeka ebusisa isintu njengenjwayelo. Ngisho noma isintu simdumisa uNkulunkulu futhi sifakaza Ngaye, ayikho kulezi zindlela zokuziphatha uNkulunkulu ayidingayo. Lokhu kungenxa yokuthi uNkulunkulu wayengahlosile ukuthi noma yini enhle ayenzela isintu ibuyiswe ngokokubonga noma ukuthi aphinde akhokhelwe ngayo. Ngakolunye uhlangothi, labo abesaba uNkulunkulu bagweme okubi, labo abamlandela ngempela uNkulunkulu, abamlalelayo futhi abaqotho Kuye, labo abamlalelayo—laba abantu kaningi abamukela izibusiso zikaNkulunkulu, futhi bayonikwa izibusiso ngaphandle kokunqikaza. Ngaphezu kwalokho, izibusiso abantu abazithola kuNkulunkulu, zingaphezu kwalokho abakucabangayo, futhi zingaphezu kwalokho abantu abangakwazi ukukubuyisa ngezinto abanazo noma ngenani abalikhokhayo. Lapho isintu sijabulela izibusiso zikaNkulunkulu, ingabe ukhona onendaba nokuthi uNkulunkulu wenzani? Ingabe ukhona okhathazekayo ngokuthi uNkulunkulu uzizwa kanjani? Ingabe ukhona ozama ukubuqonda ubuhlungu bukaNkulunkulu? Impendulo enembile yale mibuzo ngu-cha: Cha! Ingabe ukhona umuntu, kuhlanganise noNowa, oqonda ubuhlungu uNkulunkulu ayebuzwa ngaleso sikhathi? Ingabe ukhona ongaqonda isizathu esenza uNkulunkulu wamisa leso sivumelwano? Abakwazi! Isintu asibuboni ubuhlungu bukaNkulunkulu hhayi ngenxa yokuthi ngeke sikwazi ukubuqonda, kodwa ngenxa yegebe elikhona phakathi kwabantu noNkulunkulu noma umehluko ophakathi kwabo; kunalokho kungenxa yokuthi umuntu akanandaba nanoma imiphi imizwa kaNkulunkulu. Isintu sicabanga ukuthi uNkulunkulu uzimele—uNkulunkulu akabadingi abantu abazomkhathalela, abazomqonda noma bamcabangele. UNkulunkulu unguNkulunkulu, ngakho akabuzwa ubuhlungu, akanamizwa; ngeke adabuke, akaluzwa usizi, akakhali ngisho nokukhala. UNkulunkulu unguNkulunkulu, ngakho akazidingi izinkulumo zokudatshukelwa noma ukududuzwa. Uma ezidinga lezi zinto ngaphansi kwezimo ezithile, khona-ke uyozisombulula Yena mathupha ngeke adinge usizo lomunye umuntu. Ngokuphambene, abantu ababuthaka nabangavuthiwe abadinga ukuzwelwa uNkulunkulu, amalungiselelo Akhe, nesikhuthazo, ngisho nokuthi abaduduze, noma nini, noma kuphi. Ukucabanga okunjalo kucashe ekujuleni kwezinhliziyo zesintu: Abantu yibona ababuthaka; badinga ukuthi uNkulunkulu abanakekele ngazo zonke izindlela, bafanelwe yikho konke ukunakekelwa abakuthola kuNkulunkulu, futhi kufanele bafune kuNkulunkulu noma yini abacabanga ukuthi kufanele kube ngeyabo. UNkulunkulu unamandla; unakho konke, futhi ungumqaphi nomthombo wezibusiso. Njengoba kakade enguNkulunkulu, unamandla angenamkhawulo futhi akasoze adinga lutho kumuntu.

Njengoba umuntu engakulaleli konke okwambulwa uNkulunkulu, akakaze aluzwe usizi lukaNkulunkulu, ubuhlungu, noma injabulo. Kodwa ngokuphambene, uNkulunkulu wazi zonke izinkulumo ezisetshenziswa umuntu njengentende yesandla Sakhe. UNkulunkulu wanelisa izidingo zawo wonke umuntu ngaso sonke isikhathi kuzo zonke izindawo, ukubona umuntu ngamunye eshintsha imicabango Yakhe, eyiduduza futhi eyikhuthaza, eyiqondisa futhi eyenza ikhanye. Mayelana nazo zonke izinto uNkulunkulu azenzele isintu nalo lonke inani alikhokhile ngenxa yaso, ingabe abantu bona bangakwazi ukuthola ingxenye eBhayibhelini noma kunoma yini uNkulunkulu ayishilo kuze kube manje, ebonisa ngokucacile ukuthi uNkulunkulu udinga okuthile kumuntu? Cha! Kunalokho, kungakhathaleki ukuthi abantu bawuziba kangakanani umcabango kaNkulunkulu, usasihola ngokuphindaphindiwe isintu, usisize ephindelela ngesikudingayo, futhi uyasivumela silandele izindlela zikaNkulunkulu ukuze sithole ikusasa elihle asilungiselele lona. Uma kuziwa kuNkulunkulu, lokho anakho nalokho ayikho, umusa Wakhe, ubumnene Bakhe, nayo yonke imivuzo Yakhe, kuyonikwa nakanjani labo abamthandayo nabamlandelayo. Kodwa akalokothi embulele omunye umuntu ubuhlungu abuzwile noma isimo Sakhe sengqondo, futhi akalokothi akhononde ngomunye umuntu ngokuthi akamcabangeli noma akayazi intando Yakhe. Bonke ubabekezelela ngokuthula, alinde usuku abantu abayokwazi ngalo ukuqonda.

Kungani ngisho lezi zinto lapha? Yini eniyibonayo ezintweni engizikhulumile? Kunokuthile esiqwini sikaNkulunkulu noma isimo okulula ukusibukela phansi, into okunguNkulunkulu kuphela onayo, hhayi omunye umuntu, kuhlanganise nalabo ababheka njengabantu abakhulu, abantu abalungile, noma uNkulunkulu wemicabango yabo. Iyini le nto? Kuwukuzidela kukaNkulunkulu. Uma sikhuluma ngokuzidela, nawe ungase ucabange ukuthi uzidela kakhulu, ngoba uma kuziwa ezinganeni zakho awulokothi ukhononde, uyazipha ezikudingayo, noma ucabange ukuthi uzidela kakhulu uma kukhulunywa ngabazali bakho. Kungakhathaleki ukuthi ucabangani, okungenani unawo umqondo ngegama elithi “ukuzidela” futhi licabanga njengento enhle, nokuthi ukuba umuntu ozidelayo kuyigugu kakhulu. Lapho uzidela, uzibona umkhulu. Kodwa akekho ongabona ukuzidela kukaNkulunkulu phakathi kwazo zonke izinto, phakathi kwabantu, kwezehlakalo, kwezinto nasemsebenzini kaNkulunkulu. Kungani kunjalo? Ngoba umuntu uyambulala umhawu! Kungani ngisho kanjalo? Isintu siphila ezweni lenyama. Ungamlandela uNkulunkulu, kodwa ngeke uyibone indlela akunakekela ngayo, akuthanda ngayo nakukhathalela ngayo. Ngakho ubonani? Uyabona izihlobo zakho zegazi ezikuthandayo futhi ezikwazisayo. Uyabona izinto ezizuzisa inyama, unendaba nabantu nezinto ozithandayo. Lokhu yilokhu umuntu akubiza ngokuzidela. Nokho “ukuzidela” kwabantu okunjalo, abaze bengaba nendaba ngoNkulunkulu obanika ukuphila. Ngokuphambene nalokho, ukuzidela komuntu kugcina kuba ubugovu nento engathandeki. Ukholo lwalowo muntu luyize, aluhlanzekile, alufaneleki kuNkulunkulu, futhi aluhlobene noNkulunkulu. Umuntu uma ezidela usuke ezenzela yena, kuyilapho okukaNkulunkulu ukuzidela kuyisambulo sangempela sesiqu Sakhe. Ngokuyinhloko kungenxa yokuzidela kukaNkulunkulu okwenza umuntu athole inala yezinto Kuye. Kungenzeka lesi sihloko engikhuluma ngaso namhlanje asinithinti kakhulu futhi nimane nivuma ngekhanda, kodwa lapho uzama ukuqonda inhliziyo kaNkulunkulu enhliziyweni yakho, uyothola lokhu: Phakathi kwabo bonke abantu, izindaba nezinto ezinemizwa kuleli zwe, ukuzidela kukaNkulunkulu kuphela okungokoqobo futhi okuyiqiniso, ngoba uthando lukaNkulunkulu ngawe kuphela olungenamibandela futhi olungenabala. Ngaphandle kukaNkulunkulu, noma ubani okuthi akanamona uyazenzisa, unamanga, akahlakaniphile; kunenjongo, izinhloso ezithile, futhi akunakumelana nokuvivinywa. Ningaze nithi kungcolile, kuyenyanyeka. Niyavuma?

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe I” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 30)

UGenesise 9:11-13 Futhi ngizomisa isivumelwano Sami nawe, ayisekho inyama eyophinda ibhujiswe ngamanzi kazamcolo; akasayikuza uzamcolo ukubhubhisa umhlaba. Futhi uNkulunkulu wathi, Lokhu kuwuphawu lwesivumelwano engisenza phakathi Kwami nani nazo zonke izilwane eziphilayo ezinani, izizukulwane ngezizukulwane zaphakade: Ngiyamisa uthingo Lwami emafwini, futhi luyakuba uphawu lwesivumelwano phakathi Kwami nomhlaba.

Ekupheleni kwendaba kaNowa, siyabona uNkulunkulu esebenzisa indlela engavamile yokuveza imizwa Yakhe ngaleso sikhathi. Le ndlela ikhethekile, futhi iwukwenza isivumelwano nabantu. Iyindlela ememezela ukuthi uNkulunkulu ngeke esasebenzisa uzamcolo ukuze abhubhise izwe. Kusukela ngaphandle, ukwenza isivumelwano kubonakala kuyinto evame kakhulu. Kungaphezu kokusebenzisa amazwi abophezela amaqembu amabili ekutheni angaphuli imithetho, ukuze kuvikelwe izidingo zawo womabili amaqembu. Ngandlela thile, kuvame kakhulu, kodwa izisusa nencazelo kaNkulunkulu yokwenza into, kuyisambulo sesimo sikaNkulunkulu nesimo Sakhe sengqondo. Uma uwashaya indiva la mazwi, uma nginitshela iqiniso ngezinto, khona-ke isintu asisoze sakwazi ukucabanga kukaNkulunkulu. Mhlawumbe engqondweni yakho uNkulunkulu uyamomotheka lapho enza lesi sivumelwano, noma mhlawumbe la mazwi abalulekile, kodwa kungathaleki ukuthi yimaphi amazwi ajwayeleke kakhulu abantu abacabanga ukuthi uNkulunkulu wayenawo, akekho ongabona inhliziyo noma ubuhlungu bukaNkulunkulu. Abekho abangenza uNkulunkulu abethembe noma bafanelwe ukwethenjwa nguNkulunkulu, noma othile ongaveza imicabango Yakhe noma ubuhlungu Bakhe. Yingakho kungekho okunye uNkulunkulu angakwenza ngaphandle kokwenza lokho. Ebusweni, uNkulunkulu wenza into elula edlulisa isintu esasendulele, ezinzisa isikhathi esedlule bese igxilisa ukunaka esiphethweni esiphelele sokubhubhisa Kwakhe izwe ngozamcolo. Nokho, uNkulunkulu wazingcwaba ngaleso sikhathi lezo zinhlungu enhliziyweni Yakhe. Ngesikhathi uNkulunkulu engenamuntu angathulula kuye isifuba Sakhe, wenza isivumelwano nesintu, wasitshela ukuthi ngeke aphinde abhubhise izwe ngozamcolo. Lapho kuvela uthingo kungenjongo yokukhumbuza abantu ukuthi into enjalo ngeke iphinde yenzeke, ukuxwayisa abantu ukuthi bangazenzi izinto ezimbi. Ngisho nasesimweni esibuhlungu kanjalo, kodwa akazange akhohlwe ngesintu futhi ukhathazeke kakhulu ngaso. Ingabe lolu akulona uthando lukaNkulunkulu nokungabi nabugovu? Kodwa yini abantu abayicabangayo lapho behlupheka? Akusona yini lesi isikhathi abamdinga kakhulu ngaso uNkulunkulu? Ezikhathini ezifana nalezi abantu bahlale bedonsa uNkulunkulu ukuze abaduduze. Akunandaba ukuthi kunini, uNkulunkulu akasoze enzele abantu phansi, futhi uyohlale ekhulula abantu ezinkingeni baphile ekukhanyeni. Nakuba uNkulunkulu enika isintu izinto, enhliziyweni yomuntu, uNkulunkulu ufana nephilisi, into edambisa izinhlungu. Lapho uNkulunkulu ehlupheka, lapho inhliziyo Yakhe ilimele, edale abantu noma noma ubani azohlala Naye amduduze kumane kuyisifiso esikhulu kuNkulunkulu lokho. Umuntu akalokothi alalele imizwa kaNkulunkulu, futhi uNkulunkulu akalothi acele noma alindele ukuba othile amduduze. Umane nje asebenzise izindlela Zakhe ukuze aveze indlela azizwa ngayo. Abantu abacabangi ukuthi kuyinto enkulu ngoNkulunkulu ukuba adlule ekuhluphekeni, kodwa lapho uzama ngempela ukuqonda uNkulunkulu, yilapho ungayiqonda khona ngobuqotho injongo kaNkulunkulu esuka enhliziyweni ngakho konke akwenzayo, uyobona ubukhulu bukaNkulunkulu nokuzidela Kwakhe. Ngisho noma uNkulunkulu enza isivumelwano nabantu esebenzisa uthingo, akazange atshele muntu ukuthi kungani enza lokhu, kungani amisa isivumelwano, okusho ukuthi imicabango Yakhe yangempela akakaze ayitshele muntu. Lokhu kungenxa yokuthi akunamuntu ongaqonda ukujula kothando uNkulunkulu analo ngesintu asidale ngezandla Zakhe, futhi akekho ongabona ubuhlungu obazwiwa inhliziyo Yakhe ngesikhathi ebhubhisa isintu. Ngakho ngisho noma ebatshela abantu ukuthi uzizwa kanjani, ngeke bakwazi ukuzibophezela kulokhu. Ngaphandle kokuba sezinhlungwini, usaqhubeka nesigaba esilandelayo somsebenzi Wakhe. UNkulunkulu uhlale enika isintu uhlangothi Lwakhe olungcono nezinto Zakhe ezingcono kuyilapho ezwa ubuhlungu buthule. UNkulunkulu akalothi azembule ngokukhululekile izinhlungu Zakhe. Kunalokho, uyabekezela alinde buthule. Ukubekezela kukaNkulunkulu akubandi, akukho ndikindiki, noma kudabukise, futhi akulona uphawu lobuthaka. Kuwukuthi uthando nesiqu sikaNkulunkulu kuhlale kunokuzidela. Lesi isambulo esingokwemvelo sesiqu nesimo Sakhe, futhi ukumelelwa koqobo lukaNkulunkulu njengoMdali weqiniso.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe I” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okwedlule: XI. Iziphetho Nemiphumela

Okulandelayo: Ukwazi UNkulunkulu 2

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp