XI. Iziphetho Nemiphumela

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 580)

Ngokuphazima kombani, isilwane ngasinye sivezwa ngobunjalo baso. Kanjalo, nabantu ngokukhanyiswa ukukhanya Kwami, baphinde babuyela esimweni sobungcwele abake baba naso. Ewu, umhlaba wakudala ogcwele inkohlakalo usuwele emanzini angcolile wazika wangena ngaphansi ekujuleni, wancibilika odakeni! Ewu, ekugcineni sonke isintu engisidalile sesize babuyela empilweni yokukhanya, sathola isisekelo sokuphila, sayeka ukubisha odakeni! Ewu, izinto eziningi zendalo ezisezandleni Zami! Zingathini, ukungenziwa busha ngamazwi Ami? Zingathini, ukuyeka imisebenzi yazo ekukhanyeni Kwami? Umhlaba awusathule du, izulu alisalahlwanga futhi alisadabukisi. Izulu nomhlaba akusahlukanisiwe isikhala, sekuhlangene sekuyimbumba, angeke kuphinde kuhlukaniswe futhi. Ngalo mcimbi wenjabulo, ngalesi sikhathi sokwesasa, ukulunga Kwami nobungcwele Bami sebuwele emhlabeni jikelele, wonke umuntu uyakudumisa ngokungenamkhawulo. Emizini yasezulwini kuyahlekwa ngenjabulo, nemibuso yomhlaba iyadansa ngenjabulo. Ubani ongajabuli ngalesi sikhathi? Ubani ongakhali ngalesi sikhathi? Umhlaba ngokwendalo yesimo sawo ungowasezulwini, futhi izulu lihlangene nomhlaba. Umuntu uyintambo ehlanganisa izulu nomhlaba, sibonga ukungcwelisa kwakhe, sibonga ukwenziwa kabusha kwakhe, izulu alisacashile emhlabeni, kanti umhlaba awusathule ngezulu. Ubuso babantu buchichima ukubonga, ezinhliziyweni zabo kufihlwe ubumnandi obungenamkhawulo. Abantu abasangqubuzani, abantu abasalwi. Ngabe bakhona yini, abangahlali ngokuthula nabanye ekukhanyeni Kwami? Ngabe bakhona, osukwini Lwami, abahlaza igama Lami? Bonke abantu babhekise amehlo abo akhombisa inhlonipho ngakimi, futhi ezinhliziyweni zabo bakhala emfihlakalweni Kimi. Ngikuhlolile konke ukwenza kwabantu: Phakathi kwabantu abahlanziwe, abekho abangangilaleli, abekho abangahlulelayo. Bonke abantu bembozwe yisimo Sami. Wonke umuntu useyangazi, uyasondela Kimi, futhi uyangidumisa. Ngimile ngiqinile emoyeni womuntu, ngiphakanyiselwe esiqongweni esiphakeme kakhulu emehlweni omuntu, ngihamba emithanjeni yegazi lakhe. Ukungiphakamisa nokungidumisa kugcwele enhliziyweni zabantu kugcwalisa yonke indawo emhlabeni, umoya unamandla futhi uncwaba, inkungu ayisawumbozile umhlaba, nelanga likhazimula kahle.

Kucashunwe embhalweni othi “Isahluko 18” sengxenye ethi Amazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 581)

Umbuso uyakhula phakathi kwabantu, uyasunguleka phakathi kwabantu, uyasukuma phakathi kwabantu; awekho amandla angabulala umbuso Wami. Kubantu Bami abasembusweni namuhla, ubani kini ongeyena umuntu phakathi kwabantu? Ubani phakathi kwenu ongaphandle kwezimo zabantu? Uma lapho engizoqala khona kumenyezelwa ezinkumbini zabantu, bazothini noma bazokwenzani abantu? Uzibonele ngamehlo akho isimo sabantu; ngokuqinisekile awusenalo ithemba lokuma ingunaphakade emhlabeni? Ngiyahamba kabanzi manje phakathi kwabantu Bami, ngiphila phakathi kwabantu Bami. Namuhla, labo abangithanda ngempela, abantu abafana nalabo babusisiswe; babusisiwe labo abangihloniphayo, nakanjani bazohlala embusweni Wami; babusisiwe labo abangaziyo, nakanjani bazothola amandla embusweni Wami; babusisiwe labo abangifunayo, nakanjani bazophuma emaketangweni kaSathane bajabulele izibusiso Nami; babusisiwe abakwaziyo ukuzincama, nakanjani bazongena ezintweni Zami enginazo, badle ifa lenala yombuso Wami. Labo abangigijimelayo ngizobakhumbula, labo abangena ezindlekweni ngenxa Yami ngizobasingatha ngenjabulo, labo abanikelayo Kimi ngizobanika okuzobathokozisa. Labo abathokoziswa amazwi Ami ngizobabusisa; ngokuqinisekile bazoba yizinsika ezibamba isigxobo esiyinsika yombuso Wami, ngokuqinisekile bazothola konke abakufunayo nabakucelayo endlini Yami, futhi akekho ongaqhathaniswa nabo. Wake wasemukela isibusiso owasinikwa? Wake wazifuna izethembiso ezenzelwa wena? Nakanjani, ngokuqondiswa ukukhanya Kwami, uzogqashula emandleni obumnyama. Phakathi kobumnyama angeke ulahlekelwe ukukhanya okukuqondisayo. Uzobusa phezu kwazo zonke izidalwa. Nakanjani uzonqoba phambi kukaSathane. Nakanjani, ekuweni kombuso kadrako omkhulu obomvu, uzoma phakathi kwezinkumbi zabantu ube ngufakazi wokunqoba Kwami. Nakanjani uzoqina ungantengantengi ezweni laseSinim. Ngokuhlupheka odlule kukho, uzothola ifa lezibusiso ezivela Kimi, futhi ngokuqinisekile uzosabalalisa inkazimulo Yami emhlabeni wonke.

Kucashunwe embhalweni othi “Isahluko 19” sengxenye ethi Amazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 582)

Njengoba amazwi Ami egcwaliswa, umbuso uyasunguleka kancane kancane emhlabeni nomuntu kancane kancane ubuyela esimweni esijwayelekile, ngalokho kusunguleka emhlabeni umbuso enhliziyweni Yami. Embusweni, bonke abantu bakaNkulunkulu babuyelwa yimpilo yomuntu ejwayelekile. Ubusika sebudlulile, kwangena intwasahlobo yomhlaba, lapho okuba yintwasahlobo unyaka wonke. Abantu abasabhekene nezwe lomuntu elidangele, elidabukisayo, abasabekezeleli umoya obandayo womhlaba womuntu. Abantu abalwi bodwa, amazwe awahlomiselani izimpi, azisekho nezingozi negazi eligobhoza ngenxa yezingozi; umhlaba wonke ugcwele injabulo, yonke indawo kugcwele imfudumalo phakathi kwabantu. Ngihamba umhlaba wonke, ngithokoza ngiphezulu esihlalweni Sami soBukhosi, ngihlala nezinkanyezi. Izingelosi zinginikeza amaculo nokugiya okusha. Ukuchoboka ukuzwela kwazo akusenzi ukuthi kugobhoze izinyembezi ebusweni bazo. Manje, phambi Kwami, angisezwa msindo wezingelosi zikhala, futhi akekho nokhalaza ngobunzima Kimi. Namuhla, nizophila phambi Kwami; kusasa, nizoba sembusweni Wami. Ingabe lokhu akusona isibusiso esikhulu engisiphe abantu? Ngenxa yenani olihlawula namuhla, uzozuza ifa lezibusiso zekusasa futhi uzophila enkazimulweni Yami. Ingabe namanje awufuni ukuhlangana nobuqu boMoya Wami? Ingabe usafisa ukuqhubeka nokuzinquma? Abantu bayafisa ukulandela izethembiso abazibonayo, yize noma zingezesikhashana, kodwa akekho ofuna ukwamukela izethembiso zakusasa, yize noma zingezangunaphakade. Izinto ezibonwa abantu ziyizinto engizozibhubhisa, kanti izinto ezingabonakali kubantu yizinto engizozifeza. Lo ngumehluko phakathi kukaNkulunkulu nomuntu.

Kucashunwe embhalweni othi “Isahluko 20” sengxenye ethi Amazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 583)

Ekukhanyeni Kwami, abantu baphinde babona ukukhanya. Ezwini Lami, abantu bathola izinto abazijabulelayo. Ngivele eMpumalanga, ngisuka eMpumalanga. Lapho inkazimulo Yami ikhazimula, zonke izizwe ziyakhanya, konke kulethwa ekukhanyeni, ayikho into esala ebumnyameni. Embusweni, impilo abantu bakaNkulunkulu abayiphila noNkulunkulu inokujabula okungenakulinganiswa. Amanzi adansa ngokujabula ngempilo yabantu ebusisekile, izintaba zijabula kanye nabantu ngenala Yami. Bonke abantu bayashikashikeka, basebenza kanzima, bakhombisa ukwethembeka embusweni Wami. Embusweni, akusekho ukuvukela, akusekho ukudlubulunda; amazulu nomhlaba kuncike kokunye, umuntu kanye Nami sisondelana ngomuzwa ojulile, ngezinjabulo ezimnandi zokuphila, omunye encike komunye…. Ngalesi sikhathi, ngiqala ukuphila Kwami ezulwini. Ukuphazamisa kukaSathane akusekho, nabantu bangena ekuphumuleni. Kuwo wonke umhlaba, abantu Bami abakhethiwe baphila enkazimulweni Yami, babusiseke ngendlela engenakuqhathaniswa, hhayi njengabantu abaphila phakathi kwabantu, kodwa njengabantu abaphila noNkulunkulu. Sonke isintu esonakaliswe uSathane, futhi siphuze ubumuncu nobumnandi bokuphila kwaze kwaba sekugcineni. Manje, kungenzeka kanjani ukuthi umuntu angajabuli lapho ephila ekukhanyeni Kwami? Kungenzeka kanjani ukuthi umuntu awudedele kalula lo mzuzu omuhle kangaka futhi awuyeke wedlule? Nina Bantu! Culani iculo ezinhliziyweni zenu futhi ningidansele ngenjabulo! Phakamisani izinhliziyo zenu eziqotho nizinikele Kimi! Shayani izigubhu zenu ningidlalele ngentokozo! Ngisabalalisa ukujabula Kwami kuwo wonke umhlaba! Ngembulela abantu ubuso Bami obukhazimulayo! Ngizomemeza ngezwi elikhulu! Ngizonyukela ngaphezu komhlaba! Sengivele ngiyabusa phakathi kwabantu! Ngiyaphakanyiswa abantu! Ngintanta emazulwini aluhlaza ngaphezulu nabantu bahamba kanye Nami. Ngihamba phakathi kwabantu futhi abantu Bami bangizungezile! Izinhliziyo zabantu ziyajabula, amaculo abo azamazamisa umhlaba, aqhekeza izulu eliphezulu! Umhlaba awusamboziwe yinkungu; alusekho udaka, akusekho ukunqwabelana kwendle. Bantu abangcwele bomhlaba! Lapha nginihlola nikhombisa ubuso benu bangempela. Anibona abantu abembozwe ukungcola, kodwa ningabangcwele abahlanzeke njenge-jade, nonke ningabathandiweyo Bami, nonke niyangijabulisa! Zonke izinto ziphila kabusha! Abangcwele bonke sebebuyele ekungikhonzeni ezulwini, bangena ekusingatheni Kwami okufudumele, abasakhali, abasakhathazeki, bayazinikela Kimi, babuyela ekhaya Lami, futhi bazongithanda ngokungenamkhawulo ezweni lakubo! Abalokothi baguquke kuze kube phakade! Luphi usizi! Ziphi izinyembezi! Iphi inyama! Umhlaba uyedlula, kepha amazulu ahleli kuze kube phakade. Ngibonakala kubo bonke abantu, futhi bonke abantu bayangidumisa. Lokhu kuphila, lobu buhle, kusukela endulo kuze kube sekupheleni kwesikhathi, ngeke kuguquke. Lokhu ukuphila kombuso.

kuvela embhalweni othi “Jabulani, Nonke Nina Bantu!” sengxenye ethi Amazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 584)

Ngenze umsebenzi omningi phakathi kwenu futhi, ngempela, futhi ngakhuluma amazwi amaningi. Kepha ngizwa ukuthi amazwi nomsebenzi Wami awukayifezi ngokuphelele injongo yomsebenzi Wami wezinsuku zokugcina. Ngokuba, ngezinsuku zokugcina, umsebenzi Wami awungenxa yomuntu noma abantu abathile, kodwa owokuveza isimo Sami semvelo. Nokho-ke, ngenxa yezizathu eziningi—mhlawumbe ukungabi bikho kwesikhathi noma ukuba matasatasa kohlelo lomsebenzi—Isimo Sami asivumelanga umuntu ukuba angazi nakancane nje. Ngakho-ke Mina nginyathela ngiya phambili ohlelweni Lwami olusha, emsebenzini Wami wokugcina, ukuvula ikhasi elisha ukuze bonke abangibonayo bazishaye isifuba futhi bakhale futhi balile okungapheli ngenxa yobukhona Bami. Lokhu kungenxa yokuba ngiletha isiphetho sesintu emhlabeni, bese kusuka kuleli qophelo kuya phambili, ngibeke ngokusobala sonke isimo Sami phambi kwesintu ukuze bonke abangaziyo kanye nalabo abangangazi bazitike ngamehlo abo futhi babone ukuthi ngempela ngizile emhlabeni wabantu, ngizile emhlabeni lapho izinto ziphindaphindeka khona. Lolu uhlelo Lwami, “Inhlambuluko” Yami eyodwa selokhu ngadala isintu. Ngifisa sengathi ningabheka konke ukunyakaza Kwami ngenhliziyo yenu yonke, ngokuba induku Yami iyasondela futhi esintwini, eduze kwabo bonke abangiphikisayo.

Ngikanye namazulu, ngiyawuqala umsebenzi okumele ngiwenze. Ngakho ngichusha phakathi kwenqwaba yabantu ngiphinde ngihambe phakathi kwezulu nomhlaba. kungekho obona ukunyakaza Kwami noma anake amazwi Ami. Ngakho-ke, uhlelo Lwami lusaqhubeka kahle. Kungenxa yokuthi yonke imizwa yenu isindikindiki ngale ndlela yokuthi anizazi izinyathelo zomsebenzi Wami nakancane. Kodwa luyofika nakanjani usuku, lapho niyoyibona khona inhloso Yami. Namuhla, ngiphila nani futhi ngihlupheka nani. Kade ngasiqonda isimo sengqondo isintu esinaso Ngami. Angifisi ukuchaza okuningi, angisaphathi ngokunikeza izibonelo zesihloko esibuhlungu Mina ukuze ngikuhlaze. Isifiso Sami esisodwa ukuthi nigcine konke lokhu enikwenzile ezinhliziyweni zenu ukuze sibale izindaba zethu ngosuku esiyohlangana ngalo futhi. Angifisi ukumangalela ngokungesilo iqiniso noma imuphi phakathi kwenu, ngoba njalo bengenza ngokulunga, ngokufanelekile, nangenhlonipho. Ngiyafisa ngokuqinisekile futhi ukuthi nani nibe nobuntu futhi ningenzi lutho oluphambene nezulu nomhlaba kanye nonembeza wenu. Yilokhu kuphela engikucela kini. Abantu abaningi bazizwa bekhathazekile futhi bengakhululekile ngoba benze amaphutha amabi kakhulu, futhi abaningi bazizwa bahlazekile ngokuthi abakaze benze nesisodwa isenzo esihle. Nokho baningi futhi abathi bengalizwa ihlazo ngezono zabo, kunalokho basuke ebubini babe babi kakhulu, badabula ngokupheleleyo isembozo esifihle ubuso babo obubi—obusazokwembulwa ngokupheleleyo—ukuhlola isimo Sami. Angikhathazeki futhi anginakisisi izenzo zanoma imuphi umuntu. Kunalokho, ngenza umsebenzi okumele ngiwenze, noma ukuqoqa ulwazi, noma ukuzulazula ezweni, noma ukwenza lokho engikuthakaselayo. Ngezikhathi ezibalulekile, ngiqhubeka nomsebenzi Wami phakathi kwabantu njengalokhu kwakuhleliwe ekuqaleni, kungasaleli futhi kungabi ngaphambi komzuzu osalela ngemuva, futhi lokhu kwenzeka kalula futhi kuqonde ngqo. Nokho-ke, abanye abantu balahlelwa ngaphandle kuzona zonke izinyathelo emsebenzini Wami, ngoba giyakunyanya ukuzenzisa kanye nokumbuluza kwabo. Labo abayisinengiso Kimi bayolahlwa ngempela, noma ngabe kungenhloso noma ngokungenanhloso. Ngamafushane, Ngifisa bonke labo engibanyanyayo ukuba babekude Nami. Akudinge kushiwo ukuthi, ngeke gibayeke abakhohlakele abasasele endlini Yami. Ngoba usuku lokujeziswa komuntu seluseduze, angijahile ukukhiphela ngaphandle yonke le miphefumulo enyanyisayo, ngoba nginohlelo Lwami.

Kucashunwe embhalweni othi “Lungisa Izenzo Ezinhle Ezanele Ukulungiselela Isiphetho Sakho” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 585)

Manje sekuyisikhathi sokuthi nginqume isiphetho somuntu ngamunye, hhayi isigaba engiqala kuso ukusebenza umuntu. Ngibhala encwadini Yami, ngakunye, amazwi nezenzo zomuntu ngamunye, kanye nezindlela zabo ekungilandeleni, iubunjalo babo bemvelo, kanye nokwenza kwabo kokugcina. Ngale ndlela, alukho uhlobo lomuntu oluyophunyuka esandleni Sami futhi bonke bayoba nalabo abafana nabo njengalokhu ngahlukanisile. Nginquma isiphetho somuntu ngamunye hhayi ngokweminyaka, ubukhulu, izinga lokuhlupheka, lingasaphathwa izinga abamema ngalo ukudatshukelwa kodwa ngokuthi banalo yini iqiniso. Akukho okunye ukukhetha ngaphandle kwalokhu. Kumele nikubone ukuthi labo abangalandeli intando kaNkulunkulu bayojeziswa. Leli iqiniso elingenakuguqulwa. Ngakho-ke, bonke labo abajeziswayo bajeziswa kanjalo ngenxa yokulunga kukaNkulunkulu futhi njengokujeza ngenxa yezenzo zabo ezimbi. Angikaguquli nokukodwa ohlelweni Lwami kusukela ekuqaleni kwalo. Ukuthi nje kuphela, ngokomuntu, labo engibhekise kubo amazwi Ami kusengathi bayancipha ngokwenani, njengalabo engibavuma ngeqiniso. Nokho-ke, ngimile ekutheni uhlelo Lwami alukaze luguquke; kunalokho, ukukholwa nothando lomuntu oluguqukayo, olunciphayo njalo, kuze kufike ezingeni lapho umuntu ngamunye ekwazi ukusuka ekutheni azincengele azenze muhle Kimi, afike ekutheni abande Kimi noma angilahle. Indlela enginibheka ngayo ngeke ishise noma ibande kuze kufike lapho sengizwa ukucasuka nokwenyanya khona bese kuthi ekugcineni ngikhiphe isijeziso. Nokho, ngosuku lokujeziswa, ngiyonibona, kodwa niyobe ningasakwazi ukungibona. Njengoba impilo phakathi kwenu isiyisicefe futhi isivivi Kimi, ngakho, noma kungeshiwo, ngikhethe izindawo ezehlukene lapho ngizophila khona, ukuze ngigweme ukuzwa ubuhlungu ngenxa yamazwi enu anonya futhi ngigweme ukuziphatha kwenu okungcolile okungabekezeleki ukuze ningabe nisangikhohlisa noma ningithathe kalula. Ngaphambi kokuba nginishiye, ngiyakunxusa namanje ukuba udede ekwenzeni lokho okungahambisani neqiniso. Kunalokho, kumele wenze lokho okuthokozisa bonke futhi okuyinzuzo kubantu bonke kanye nasesiphethweni sakho, ngaphandle kwalokho lowo oyoba sebuhlungwini phakathi kwenhlekelele, akekho omunye ngaphandle kwakho.

Kucashunwe embhalweni othi “Lungisa Izenzo Ezinhle Ezanele Ukulungiselela Isiphetho Sakho” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 586)

Isihe Sami sivezwa kulabo abangithandayo futhi bazidele bona. Futhi isijeziso esilethwa phezu kwababi kungubufakazi kanye besimo Sami esilungile Kanye, ikakhulukazi, nobufakazi bentukuthelo Yami. Uma inhlekelele ifika, indlala kanye nesifo esibhubhisayo siyokwehlela bonke labo abaphikisana Nami futhi bayokhala. Labo abenze zonke izinhlobonhlobo zobubi, kodwa asebengilandele iminyaka eminingi, ngeke bangakhokhi ngamacala abo; nabo futhi, bayokwehlela enhlekeleleni, efana nayo ebithuka nje ibonakala eminyakeni eyizigidi, bayohlala esimweni esingapheli sokwethuka novalo. Futhi labo abalandeli Bami abakade bethembekile Kimi ngedwabayojabula futhi bababaze amandla Ami. Bayokuzwa ukweneliseka okungachazeki ngaphakathi futhi baphile ngenjabulo engingakaze ngiyiphe isintu. Ngokuba ziyigugu Kimi izenzo zabantu ezinhle kepha ngiyazinyanya izenzo zabo zobubi. Selokhu ngaqala ukuhola isintu, bengilokhu ngethemba ukuthi kuzoba neqembu labantu elinomqondo ofana noWami. angikaze ngibakhohlwe labo abangenawo umqondo ofanayo noWami; yilokhu ngibenyanya enhliziyweni Yami, ngilinde kuphela ithuba lokuletha impindiselo Yami kubona, okuyonginika injabulo ukuyibona. Usuku Lwami seluze lwafika namuhla, futhi angisadingi ukulinda!

Umsebenzi Wami wokugcina akusiwona owokujezisa umuntu kuphela kodwa ukuhlela isiphetho somuntu. Nangaphezu kwalokho, kungesizathu sokuthola ukwamukelwa kubo bonke, ngakho konke engikwenzile. Ngifuna wonke umuntu abone ukuthi konke engikwenzile kulungile nokuthi konke kuyindlela yokubonisa isimo Sami; akusikho ukwenza komuntu, kungasaphathwa imvelo, okwaletha isintu. Kunalokho, Yimina okhulisa konke okuphilayo endalweni. Ngaphandle kobukhona Bami, isintu singabhubha kuphela futhi sihlushwe yizinhlekelele. Akekho umuntu oyophinda futhi abone ilanga elihle kanye nenyanga noma umhlaba oluhlaza; isintu siyobona kuphela ubusuku obubandayo kanye nesigodi sethunzi lokufa esingenamkhawulo. Yimina kuphela insindiso yesintu. Yimina kuphela ithemba lesintu nangaphezulu, Ngiyilowo okuhlala kuye ubukhona besintu sonke. Ngaphandle Kwami, isintu siyoma ngqi masinyane. Ngaphandle Kwami, isintu siyovelelwa inhlekelele futhi sinyathelwe yilo lonke uhlobo lwemimoya emibi, nakuba engekho ongilalelayo. Ngenze umsebenzi obungeke wenziwe ngomunye, ithemba lokuthi umuntu uzongikhokhela ngezenzo ezinhle. Noma beyingcosana abangangikhokhela, ngisazophetha uhambo Lwami emhlabeni bese ngiqala isinyathelo esilandelayo somsebenzi owembulekayo, ngoba ukuphuthuma kwami ngiya le nale kule minyaka eminingi phakathi kwabantu kube nezithelo, futhi kuyangithokozisa. Engikhathazeka ngakho akulona inani labantu kodwa kunalokho izenzo zabo ezinhle. Noma kunjalo, ngethemba ukuthi uzolungisela isiphetho sakho isamba esenele sezenzo ezinhle. Ngiyobe sengeneliseka; ngaphandle kwalokho, akekho phakathi kwenu oyophunyuka enhlekeleleni ezonehlela. Inhlekelele isuka Kimi futhi ngokusobala ihlelwe Yimi. Uma ningeke nivele nibahle emehlweni Ami, ngeke niphephe ekwehlelweni yinhlekelele. Ngezikhathi zenhlupheko, ukwenza kwenu kanye nezenzo zenu zazingabonakali zifanele ngempela, ngoba ukukholwa kwenu nothando lwenu kwakuyize, futhi nabonisa kuphela ukuthi niyesaba noma ninamandla. Mayelana nalokhu, ngiyokwenza kuphela ukwahlulela kokuhle nokubi. Ukukhathazeka Kwami kuyaqhubeka ukuba yindlela nina ngamunye enenza ngayo nenikhuluma ngayo, okuyisisekelo engiyonquma ngaso ngesiphetho senu. Nokho-ke, kumele ngikwenze kucace lokhu: ngeke ngisanika umusa kulabo abangathembekanga nhlobo Kimi ngezikhathi zenhlupheko, ngoba umusa uhamba ugcine lapha kuphela. Nangaphezu kwalokho, angithandi muntu oseke wangilahla, kungasaphathwa ukuthi angithandi ukuhlanganyela nalabo abadayisa inhlalakahle yabangani babo. Lesi yisimo Sami, kunoma imuphi umuntu. Kumele nginitshele lokhu: Noma ubani ophula inhliziyo Yami ngeke athole uzwelo Kimi, futhi noma ubani okade ethembekile uyohlala enhliziyweni Yami phakade.

Kucashunwe embhalweni othi “Lungisa Izenzo Ezinhle Ezanele Ukulungiselela Isiphetho Sakho” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 587)

Ezweni elibanzi, sekwenzeke izinguquko ezingenakubalwa ziphindelela. Akekho okwazi ukuhola nokuqondisa lesi sintu ngaphandle kukaNkulunkulu obusa phezu kwazo zonke izinto endaweni yonke. Akekho onamandla amakhulu ongasebenza futhi alungiselele lesi sintu, kuncane kakhulu umuntu angakwenza ukuze aholele lesi sintu endaweni enokukhanya nokusikhulula ekungabini nabulungiswa okusemhlabeni. UNkulunkulu uyadabuka ngekusasa lesintu, futhi uzwa ubuhlungu ngokuwa kwesintu. Uzwa usizi ngokunyathela kwesintu kancane sibheke ekushabalaleni nasendleleni engenakubuyela emuva. Isintu siyiphulile inhliziyo kaNkulunkulu samphika ukuze sifune omubi. Ukhona yini oseke wacabanga ngokuthi isintu esifana nalesi siphikelelephi? Yingakho kungenamuntu oqaphela intukuthelo uNkulunkulu anayo. Akekho ofuna indlela yokujabulisa uNkulunkulu noma ozama ukusondela kuNkulunkulu. Ngaphezu kwalokho, akekho okubonakala eluqonda usizi nobuhlungu ubukaNkulunkulu. Ngisho nangemva kokuzwa izwi likaNkulunkulu, umuntu uqhubeka kule ndlela ekude noNkulunkulu, egwema umusa nokunakekela kukaNkulunkulu, futhi eshalazela iqiniso likaNkulunkulu, futhi angancamela ukuzithengisa kuSathane, isitha sikaNkulunkulu. Futhi ubani oke wacabanga—uma umuntu engase aphikelele nokuba nenkani—ngokuthi uNkulunkulu uyokwenzani kulesi sintu esimlahle ngaphandle kokujeqeza emuva? Akekho owaziyo noma izikhumbuzo eziphindaphindwayo zikaNkulunkulu nokunxusa Kwakhe kwenzeka ngenxa yokuthi ezandleni Zakhe uphethe inhlekelele engakaze ibonwe aseyilungisile, engeyukumelwa yinyama nomphefumulo womuntu. Le nhlekelele ayisona isijesiso senyama nje, kodwa nesomphefumulo futhi. Udinga ukwazi lokhu: Lapho uhlelo lukaNkulunkulu lungafezwa nalapho izikhumbuzo nokunxusa Kwakhe kushaywa indiva, uyodedela luphi uhlobo lwentukuthelo? Lokhu ngeke kufane nalutho oseluke lwenzeka, noma lwezwiwa noma iyiphi indalo. Ngakho-ke ngithi, le nhlekelele ayikaze ibe khona futhi ngeke iphinde ibe khona enjengayo. Lokhu kungenxa yokuthi iyodwa kuphela indalo nensindiso ohlelweni lukaNkulunkulu. Lesi isikhathi sokuqala futhi nesokugcina. Ngakho, akekho ongaqonda inhloso enomusa nokuba nokulangazelela okuvuthayo kukaNkulunkulu ukusindiswa kwesintu.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Ungumthombo Wokuphila Komuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 588)

Umuntu uyaqonda kancane ngomsebenzi wanamuhla nomsebenzi wangesikhathi esizayo, kodwa akaqondi ekupheleni lapho isintu sizongena khona. Njengesidalwa umuntu kufanele enze umsebenzi wesidalwa: Umuntu kufanele alandele uNkulunkulu kunoma yini ayenzayo; futhi kufanele wenze nganoma iyiphi indlela engikutshela ngayo. Awunandlela yokuziphathela izinto ngokwakho, futhi awukwazi ukuzilawula; konke kufanele kuyekelwe emseni kaNkulunkulu, futhi konke kuphethwe izandla Zakhe. Uma umsebenzi kaNkulunkulu ubunika umuntu ukuphela, isiphetho esimangalisayo, ngaphambilini, futhi uma uNkulunkulu Ubesebenzisa lokhu ukuheha umuntu nokwenza umuntu ukuba aMlandele—uma ubehlanganisa inkulumo nomuntu bavumelane ngokuthile—ngabe lokhu akukhona ukunqoba, futhi bekungeke kube ukusebenza impilo yomuntu. Ukuba uNkulunkulu ubengasebenzisa isiphetho ukulawula umuntu nokuzuza inhliziyo yakhe, kulokhu ngabe akaphelelisi umuntu, futhi bengeke Akwazi ukuzuza umuntu, kodwa esikhundleni salokho ubengabe usebenzisa isiphetho ukumlawula. Umuntu akakhathazeki ngalutho ngaphandle kwesigcino sekusasa, isiphetho sokugcina, nokuthi kukhona noma akukho into enhle angathembela kuyo. Uma umuntu ubenikezwa ithemba elihle ngesikhathi somsebenzi wokunqotshwa, futhi, uma ngaphambi kokunqotshwa komuntu, ubenikwa isiphetho esifanelekile angaphokophela ukufinyelela kuso, ukunqotshwa komuntu bekungeke kufeze umphumela wako, kodwa umphumela womsebenzi wokunqoba ubuzothinteka. Okungukuthi, umsebenzi wokunqoba uphumelela ngokuthatha isimiselo kanye namathemba okuhle omuntu futhi ahlulele aphinde ajezise isimo sokudlubulunda somuntu. Akwenzeki ngokukhuluma nizwane nomuntu, okungukuthi, ngokunika umuntu izibusiso nomusa, kodwa ngokuveza ukwethembeka komuntu ngokumephuca “inkululeko” yakhe nokushabalalisa amathemba akhe. Lokhu ingqikithi yomsebenzi wokunqoba. Uma umuntu ubenikezwa ithemba elihle ekuqaleni ngqa, bese umsebenzi wokujeziswa nokwahlulela bewenziwa emuva kwalokho, umuntu ubezokwemukela lokujeziswa nokwahlulela ngenxa yokuthi unamathemba, futhi ekugcineni, ukulalelwa nokudunyiswa okungenamibandela kwaNkulunkulu izonke izidalwa Zakhe bekungeke kufezeke; bekuzoba khona ukulalela okungaboni, okungenalwazi, noma umuntu ubezokwenza izicelo ngokungaboni, futhi bekuyoba nzima ngokweqile ukunqoba inhliziyo yomuntu. Ngaleyo ndlela, umsebenzi onjengalo wokunqoba ubungeke ukwazi ukuzuza umuntu, futhi ngaphezu kwalokho, ubungeke ufakazele uNkulunkulu. Izidalwa ezinjengalezi bezingeke zikwazi ukwenza umsebenzi wazo, futhi bezizoba nezivumelwano kuphela noNkulunkulu; lokhu bekungeke kube ukunqoba, kodwa umusa nezibusiso. Inkinga enkulu ngomuntu ukuthi akukho okunye akucabangayo ngaphandle kwesimiselo sakhe namathemba akhe, nokuthi uyawazisa kuze kube ngathi ayizithixo kuye. Umuntu uphokophelela uNkulunkulu ngenxa yesimiselo namathemba akhe; akadumisi uNkulunkulu ngenxa yothando lwakhe Ngaye. Ngakho, ekunqotshweni komuntu, ukugombela kwesakhe, ukuhala kanye nezinto ezivimbela kakhulu ukukhonza kwakhe uNkulunkulu kufanele kubhekanwe nakho futhi kuqedwe ngakho. Ngokwenze njalo, imiphumela yokunqotshwa komuntu izofezeka. Ngenxa yalokho, ezigabeni zokuqala zokunqotshwa komuntu kunesidingo sokukhipha izifiso ezidlondlobele kanye nobuthakathaka bomuntu obubulala kakhulu, futhi, ngokwenzenjalo ukuveza uthando lomuntu ngoNkulunkulu, nokushintsha ulwazi lwakhe ngempilo yomuntu, ukubuka kwakhe uNkulunkulu, kanye nencazelo mayelana nesizathu sokuba khona kwakhe. Ngale ndlela uthando lomuntu ngoNkulunkulu luyahlanzwa, okungukuthi, inhliziyo yomuntu iyanqotshwa. Kodwa esimweni sengqondo Yakhe ngazo zonke izidalwa, uNkulunkulu akanqobi ngenxa nje yokunqoba; kunalokho, Uyanqoba ukuze azuze umuntu, ngenxa yodumo Lwakhe uqobo, ukuze kubuye umfanekiso womuntu wasekuqaleni wendabuko. Uma ubenganqoba ngenxa yokunqoba nje, ukubaluleka komsebenzi wokunqoba bekuzolahleka. Okungukuthi uma, emuva kokunqoba umuntu, uNkulunkulu ubegeza izandla Zakhe ngomuntu, futhi anganaki lutho ngokuphila noma ukufa kwakhe, lokhu bekungeke kube ukuphatha isintu, futhi ukunqotshwa komuntu bekungeke kube okokumsindisa. Ukuzuzwa komuntu kuphela, okulandela emuva kokunqotshwa kwakhe kanye nokufinyelela kwakhe esiphethweni esimangalisayo, okusemqoka kakhulu kuwo wonke umsebenzi wensindiso, futhi yilokhu kodwa okungafeza inhloso yokusindiswa komuntu. Ngamanye amazwi ukufika komuntu esiphethweni esihle kuphela, kanye nokungena kwakhe ekuphumuleni okungamathemba ekufanele zonke izidalwa zibe nawo, nomsebenzi okufanele wenziwe nguMdali. Uma umuntu ubengenza lo msebenzi, ubuzokaleka kakhulu: Bekungamthatha ibanga elithile umuntu, kodwa bekungeke kumfikise esiphethweni sakhe saphakade. Umuntu akakwazi ukunquma ngenkambo yomuntu, futhi, ngaphezu kwalokho, akakwazi ukuqinisekisa ngamathemba nesiphetho esikhathini esizayo. Umsebenzi owenziwa nguNkulunkulu, kepha, uhlukile. Njengoba adala umuntu, Yena uyamhola; njengoba esindisa umuntu, uzomsindisa nokumsindisa, futhi uzomzuza ngokwempela; njengoba ehola umuntu, uzomletha esiphethweni esifanele; futhi njengoba adala futhi ephethe umuntu, Uyena okufanele abonelele mayelana nesimiselo somuntu namathemba. Yilokhu umsebenzi owenziwa nguMdali. Nakuba umsebenzi wokunqoba ufezeka ngokwephuca umuntu amathemba akhe, umuntu ekugcineni kufanele alethwe esiphethweni sakhe esifanele asilungiselelwe nguNkulunkulu. Ingenxa yokuthi impela uNkulunkulu uyamsebenza umuntu ingakho umuntu enesiphetho futhi nesimiselo sakhe siqinisekile. Lapha, isiphetho esifanelekile ekukhulunywa ngaso akuwona amathemba omuntu kanye nokubhekiwe ayephucwe kona ezikhathini ezingaphambilini; lezinto zombili zihlukene. Lokho umuntu anamathemba ngako, wukuphokophela izifiso zakhe zenyama ezibhensayo, kunesiphetho asilungiselwe umuntu. Lokho uNkulunkulu akulungiselele umuntu, ngaleso sikhathi, izibusiso nezithembiso ezilungiselelwe umuntu uma esenziwe msulwa, uNkulunkulu azilungiselela umuntu emuva kokudala umhlaba, futhi azingachaphazelekanga ukukhetha, imibono, ukubuka ngamehlo engqondo noma inyama yomuntu. Le siphetho asilungiselelwe umuntu oyedwa, kodwa yindawo yokuphumula yesintu sisonke. Ngakho-ke, lesi siphetho isiphetho esilungele kakhulu sonke isintu.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukubuyisela Impilo Ejwayelekile Yomuntu Nokumhambisa Endaweni Emangalisayo Okuphokophelwe Kuyo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 589)

Umdali uzimisele ukuhlela zonke izidalwa. Akufanele ulahle eceleni noma ungalaleli noma yini Ayenzayo, noma udlubulunde Kuye. Lapho umsebenzi awenzayo ekugcineni ufeza izinhloso Zakhe, kulokhu uzothola udumo. Namhlanje, yini kungashiwo ukuthi uyinzalo kaMowabi noma uyinzalo kadrago omkhulu obomvu? Kungani kungekho nkulumo ngabantu abakhethiweyo, kuphela kunenkulumo ngezidalwa? Isidalwa—lokhu kwakuyigama lomuntu lasekuqaleni, futhi yilokhu okungubuyena bakhe ngokwemvelo. Amagama ayehluka kuphela ngoba izinkathi nezikhathi zomsebenzi ziyahluka; empeleni, umuntu isidalwa esijwayelekile. Zonke izidalwa, noma ngabe zikhohlakele kunazo zonke noma zingcwele kunazo zonke, kufanele zenze umsebenzi wesidalwa. Uma enza umsebenzi wokunqoba, uNkulunkulu akakulawuli esebenzisa amathemba, isimiselo noma isiphetho sakho. Empeleni asikho isidingo sokusebenza ngale ndlela. Inhloso yomsebenzi wokunqoba ukwenza umuntu enze umsebenzi wesidalwa, ukumenza adumise uMdali, futhi emuva kwalokhu kuphela, angangena esiphethweni esimangalisayo. Isimiselo somuntu silawulwa izandla zikaNkulunkulu. Awukwazi ukuzilawula: Naphezu kokushabasheka futhi ematasatasa ngaye uqobo, umuntu akakwazi ukuzilawula ngokwakhe. Uma ubungawazi amathemba akho siqu, uma ubungalawula isimiselo sakho siqu, ubusengaba ulokhu uyisidalwa? Ngamafushane, akukhathaliseki ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani, wonke umsebenzi Wakhe ungowomuntu. Thatha, njengesibonelo, amazulu nomhlaba nazo zonke izinto uNkulunkulu azidala ukusiza umuntu: inyanga, ilanga kanye nezinkanyezi azenzela umuntu, izilwane kanye nezitshalo, intwasahlobo, ihlobo, ikwindla kanye nobusika, njalo njalo—konke kwenzelwa ukuba khona komuntu. Ngakho, akukhathaliseki ukuthi umjezisa kanjani futhi umahlulela kanjani umuntu, konke kungenxa yokusindiswa komuntu. Nakuba emphuca umuntu amathemba akhe enyama, kungenxa yokwenza musulwa umuntu, futhi ukwenziwa musulwa komuntu kungenxa yokuba khona Kwakhe. Ukuphela komuntu kusezandleni zoMdali, ngakho umuntu angazilawula kanjani?

Kucashunwe embhalweni othi “Ukubuyisela Impilo Ejwayelekile Yomuntu Nokumhambisa Endaweni Emangalisayo Okuphokophelwe Kuyo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 590)

Lapho umsebenzi wokunqoba sewuqediwe, umuntu uzolethwa ezweni elihle Le mpilo, phela, izobe isesekhona emhlabeni, kodwa izobe ingasafani nhlobo nempilo yomuntu yanamuhla. Yimpilo sonke isintu esizobanayo lapho isintu sonkana sesinqotshiwe, kuzoba isiqalo esisha somuntu emhlabeni, futhi ukuba isintu sibe nempilo enhle kangako, kuyobe kuwubufakazi bokuthi isintu sesingene embusweni omusha futhi omuhle. Kuzoba wukuqala kwempilo yomuntu noNkulunkulu lapha emhlabeni. Isisekelo sempilo enhle kangaka kufanele kube wukuthi, emuva kokuthi umuntu esenziwe msulwa futhi wanqotshwa, uyazithoba phambi koMdali. Ngakho, umsebenzi wokunqoba, isigaba sokugcina somsebenzi kaNkulunkulu ngaphambi kokuthi isintu singene esiphethweni esimangalisayo. Impilo enje impilo yesikhathi esizayo yomuntu emhlabeni, yimpilo enhle kunazo zonke emhlabeni, uhlobo lwempilo elangazelelwa ngumuntu, inhlobo umuntu angakaze ayithole emlandweni womhlaba. Ngumphumela wokugcina womsebenzi wokuphatha weminyaka eyizi-6,000, yilokho isintu esikulangazelelayo kunakho konke, futhi kuyisithembiso sikaNkulunkulu kumuntu. Kepha isithembiso sakhe asikwazi ukufezeka masinyane: Umuntu uzongena ekupheleni kwesikhathi esizayo kuphela uma umsebenzi wezinsuku zokugcina sewuqediwe futhi esenqotshiwe ngokuphelele, okungukuthi lapho uSathane esehluliwe nya. Umuntu uzongabi nemvelo enesono uma esecwengiwe, ngoba uNkulunkulu uzobe esemnqobile uSathane, okusho ukuthi ngeke kube khona ukuphazamisa kwamandla anobutha, futhi azobe engekho amandla anobutha angahlasela inyama yomuntu. Ngakho umuntu uzobe ekhululekile futhi engcwele—uzobe esengene kwiphakade. Uma kuphela amandla anobutha eseboshiwe, ilapho umuntu ezobe ekhululekile konke lapho eyakhona, futhi ngaphandle kokudlubulunda noma ukuphikisana. USathane kufanele ukuthi aboshwe nje, konke kuyobe sekumhambela kahle umuntu; isimo samanje sikhona ngoba uSathane usasusa uthuthuva yonke indawo emhlabeni, futhi nangenxa yokuthi umsebenzi kaNkulunkulu wokuphatha wonke awukafiki ekugcineni kwawo. Uma uSathane esenqotshiwe, umuntu uzobe esekhululekile ngokuphelele; uma umuntu ezuza uNkulunkulu futhi ephuma ngaphansi kwamandla kaSathane, uyobona iLanga lokulunga. Impilo efanele umuntu ojwayelekile izobe seyizuzekile futhi; konke okufanele kube ngokomuntu ojwayelekile—njengekhono lokuhlukanisa phakathi kokubi nokuhle, nokuqonda ukuthi kufanele sidle futhi sigqoke kanjani, nekhono lokuphila ngokujwayelekile—konke lokhu kuzobe sekutholakele futhi. Noma u-Eva wayengazange alingwe inyoka, umuntu bekufanele ngabe ubenale mpilo ejwayelekile emuva kokuba esedaliwe ekuqaleni. Bekufanele ngabe wadla, wagqoka, futhi waphila impilo yomuntu ejwayelekile emhlabeni. Kepha emuva kokuba umuntu esonakele, le mpilo yaphenduka iphupho elingenakufezeka, futhi kuze kube inamuhla umuntu akalokothi acabange ngamehlo engqondo izinto ezinjenga lezi. Empeleni, le mpilo enhle umuntu ayilangazelelayo, iyisidingo: Uma umuntu ubengenaso isiphetho esinje, impilo yakhe eyonakele emhlabeni beyingeke ikhawuke, futhi ukuba beyingekho impilo enhle kangaka, bekungeke kube khona isiphetho ngesimiselo sikaSathane noma isiphetho kule nkathi lapho uSathane ebusa khona emhlabeni. Umuntu kufanele afike embusweni lapho amandla obumnyama engenaku finyelela khona, futhi lapho efika khona, lokho kuyofakazela ukuthi uSathane usehluliwe. Ngale ndlela, uma kungasekho kuthikamezeka nguSathane, uNkulunkulu uqobo Lwakhe uyolawula isintu, futhi uyoyala aphinde alawule impilo yomuntu yonke; yilokhu kuphela okuyoba ukuhlulwa kukaSathane. Impilo yomuntu namuhlanje impilo enokungcola esikhathini esiningi, futhi iphinde ibe impilo yokuhlupheka nosizi. Lokhu ngeke kuthiwe ukuhlulwa kukaSathane; umuntu akakaphunyuki olwandle losizi, akakaphunyuki ebunzimeni bempilo yomuntu, noma ithonya likaSathane, futhi usenolwazi oluncinyane kakhulu ngoNkulunkulu. Bonke ubunzima bomuntu badalwa nguSathane, uSathane owaletha izinhlupheko empilweni yomuntu, futhi kuphela uma uSathane eseboshiwe umuntu uyokwazi ukuphunyuka ngokuphelele olwandle losizi. Kepha ukuboshwa kukaSathane kufezeka ngokunqotshwa nokuzuzwa kwenhliziyo yomuntu, ngokwenza umuntu impango empini noSathane.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukubuyisela Impilo Ejwayelekile Yomuntu Nokumhambisa Endaweni Emangalisayo Okuphokophelwe Kuyo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 591)

Namuhla, ukuphokophela komuntu ukuba ngumnqobi nokupheleliswa izinto ezifunwayo ngaphambi kokuba abe nempilo ejwayelekile emhlabeni, futhi izinjongo umuntu azifunayo ngaphambi kokuboshwa kukaSathane. Eqinisweni, ukuphokophela komuntu ukuba ngumnqobi nokupheleliswa, noma ukusetshenziswa kakhulu, ukuphunyuka ethonyeni lika Sathane: ukuphokophela komuntu ukuba umnqobi, kodwa umphumela ekugcineni ukuphunyuka kwakhe ethonyeni likaSathane. Ngokuphunyuka ethonyeni likaSathane kuphela, umuntu angabe esekwazi ukuphila impilo ejwayelekile emhlabeni, impilo yokudumisa uNkulunkulu. Namhlanje, ukuphokophela komuntu ukuba ngumnqobi nokupheleliswa izinto ezifunwa ngokukhuthazela ngaphambi kokuba nempilo yomuntu ojwayelekile emhlabeni. Zifunwa esikakhulukazi ukuze ube nokuhlanzeka nokwenza iqiniso ngokubonakalayo, nangenxa yokufuna ukuphumelela ukudumisa uMdali. Uma umuntu enempilo yomuntu ojwayelekile emhlabeni, impilo engenabunzima noma usizi, ngakho umuntu ngeke angene ekuphokopheleni ukuba ngumnqobi. “Ukuba ngumnqobi” “nokupheleliswa” izinjongo uNkulunkulu azinika umuntu ukuthi azifune, futhi ngokufuna ngokuphokophela lezi zinjongo, Yena udala ukuthi umuntu enze iqiniso aphinde ayiphile impilo enohlonze. Injongo ukwenza umuntu ukuthi aphelele kanye nokumzuza, kanti ukushisekela ukuba ngumnqobi nokupheleliswa kumane kuyindlela nje. Uma, ngesikhathi esizayo, umuntu engena esiphethweni esimangalisayo, ngeke kusaphathwa ukuba ngumnqobi nokupheleliswa; kuyobe kunesidalwa ngasinye senza umsebenzi waso. Namhlanje, umuntu uyaphoqeka ukushisekela ukuthola lezi zinto ukuze kunqunywe isilinganiso azosebenzela kuso umuntu, ukuze ukushisekela komuntu kube okunemigomo nokubonakala kahle. Kungenjalo, umuntu ubeyophila esimweni esingabambeki esingacacile, bese efuna ukungena ekuphileni okuphakade, futhi uma lokhu bekunjalo, ubengeke umuntu adabukise kakhulu kunakuqala? Ukushisekela ngale ndlela, ngaphandle kwemigomo noma izimiso—akukhona yini ukuzikhohlisa? Ekugcineni, lokushisekela bekungavele kube yize nje; ekugcineni, umuntu ubezolokhu ephila ngaphansi kwamandla kaSathane futhi ubengeke akwazi ukuzophula kuwona. Kungani azifake ekushisekeleni okuyize kakhulu kangaka? Ngesikhathi umuntu engena esiphethweni saphakade, umuntu uzokhonza uMdali, futhi ngenxa yokuthi umuntu usezuze insindiso futhi wangena esikhathini saphakade, umuntu ngeke esashisekela ukuthola nanoma iziphi izinjongo, nangaphezu kwalokho, ngeke adinge ukukhathazeka ngokuthi uvinjezelwe impi kaSathane. Ngale sikhathi, umuntu uyoyazi indawo yakhe, futhi enze umsebenzi wakhe, kanti futhi noma angajeziswa noma angahlulelwa, wonke umuntu uyokwenza umsebenzi wakhe. Ngaleso sikhathi, umuntu uyoba isidalwa ngokobunjalo nangokwesikhundla. Ngeke kusaba khona ukuhlukanisa phakathi kwabaphakeme nabaphansi; umuntu ngamunye uyobe emane enza umsebenzi ohlukile. Kepha umuntu uyolokhu ephila endaweni eyisiphetho ehlelekile efanelekile yesintu, umuntu uyokwenza umsebenzi wakhe ukuze akhonze uMdali, futhi isintu esinjenga lesi kuyoba isintu saphakade. Ngaleso sikhathi, umuntu uyobe esezuze impilo ekhanyiswe nguNkulunkulu, impilo ngaphansi kokunakekelwa nokuvikelwa nguNkulunkulu, kanye nempilo ndawonye noNkulunkulu. Isintu siyophila impilo ejwayelekile emhlabeni, futhi isintu sisonke, siyongena emgudwini ofanele. Uhlelo lokuphatha lweminyaka eyizi-6,000 luyobe selumnqobe lwaqeda uSathane, okusho ukuthi uNkulunkulu uyobe esephinde wawuthola umfanekiso womuntu wasekuqaleni emuva nje kokudalwa, futhi ngaleyo ndlela, inhloso yasekuqaleni kaNkulunkulu iyobe igcwalisekile. Ekuqaleni, ngaphambi kokuthi isintu sonakaliswe nguSathane, isintu sasiphila impilo ejwayelekile emhlabeni. Emuva kwalokho, ngesikhathi esonakalisiwe nguSathane, umuntu walahlekelwa yile mpilo ejwayelekile, futhi kwaba ukuqala komsebenzi wokuphatha kaNkulunkulu, nempi noSathane ukukhulula impilo ejwayelekile yomuntu. Kuphela uma umsebenzi weminyaka eyizi-6,000 wokuphatha kukaNkulunkulu usufike ekupheleni, impilo yesintu sonke iyoqala ngokusemthethweni emhlabeni, ingaleso sikhathi kuphela umuntu eyoba nempilo enhle ngokumangalisayo. Futhi uNkulunkulu uyokhulula inhloso yokudala umuntu ekuqaleni, kanye nomfanekiso wokuqala womuntu. Ngakho, uma esenempilo ejwayelekile yesintu emhlabeni, umuntu ngeke asashiseleka ukuba umnqobi noma ukupheleliswa, ngoba umuntu uyobe esengcwele. “Abanqobi” kanye “nokupheleliswa” abantu abakhuluma ngakho kuyizinjongo ezinikwe umuntu ukuba aphokophele azifune ngesikhathi sempi phakathi kukaNkulunkulu noSathane, futhi zikhona kuphela ngoba umuntu wonakala. Kungokukunika injongo, nokukwenza uyishisekele leyo njongo, ukuthi uSathane uyohlulwa. Ukukucela ukuba ube ngumnqobi noma ukuba upheleliswe noma ukuba usetshenziswe ukukucela ukuba ube wufakazi ukuze udumaze uSathane. Ekugcineni, umuntu uyophila impilo yomuntu ojwayelekile emhlabeni, futhi umuntu uyoba ngcwele, futhi uma lokhu kwenzeka, basayofuna ukuba ngabanqobi? Abazona bonke izidalwa? Ukuba ngumnqobi nokuba ngophelelisiweyo kokubili kuqondiswe kuSathane, nokungcola okukhulu komuntu. Lo “mnqobi” akaphathelene nokunqoba uSathane namandla obutha? Uma uthi sewuphelelisiwe, yini kuwe ephelelisiwe? Akuve kuwukuthi usuzihlukanisile nesimo esonakele sobu sathane, ukuze ufinyelele othandweni oluphakeme kakhulu lukaNkulunkulu? Lezi zinto zishiwo mayelana nezinto ezingcole kakhulu ezikumuntu, namayelana noSathane; azikhulunywa mayelana noNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukubuyisela Impilo Ejwayelekile Yomuntu Nokumhambisa Endaweni Emangalisayo Okuphokophelwe Kuyo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 592)

Lapho umuntu ethola impilo yangempela yomuntu emhlabeni, namandla kaSathane ewonke eboshiwe, umuntu uyophila kalula emhlabeni. Izinto ngeke zibe nkimbinkimbi njengoba ziyizo manje: ubudlelwane babantu, ubudlelwane bokuhlalisana kwabantu, ubudlelwano bemindeni obunkimbinkimbi…, Buwuhlupho kakhulu, kubuhlungu kakhulu! Impilo yomuntu lapha ilusizi kakhulu! Uma umuntu esenqotshiwe, inhliziyo nomqondo wakhe uzoshintsha: uzoba nenhliziyo emazisayo uNkulunkulu kanye nenhliziyo emthandayo uNkulunkulu. Uma bonke labo abasemhlabeni jikelele abafuna ukuthanda uNkulunkulu sebenqotshiwe, okungukuthi, uma uSathane esenqotshiwe, futhi uma uSathane—wonke amandla obumnyama—eseboshiwe, impilo yomuntu emhlabeni ngeke isaba nokukhathazeka, futhi uyokwazi ukuphila ngokukhululeka emhlabeni. Uma impilo yomuntu ingenabo ubudlelwano obungobenyama, futhi ingasenabo ubunkimbinkimbi benyama, bekuyoba lula kakhulu. Ubudlelwano bomuntu obungobenyama bunkimbinkimbi kakhulu, futhi ukuba komuntu nalezi zinto ezinje kungubufakazi bokuthi akakazikhululi ethonyeni likaSathane. Ukuba ubunobudlelwano obufanayo nodadewenu nabafowenu ngamunye, njengobudlelwano nomndeni wakho ojwayelekile, ubungeke ube nokukhathazeka, futhi ubungeke udinge ukukhathazeka ngamuntu. Bekungamnandi lokho, futhi ngale ndlela umuntu ubengabe uphunyuziwe engxenyeni yokuhlupheka kwakhe. Ukuphila impilo yomuntu ejwayelekile emhlabeni, umuntu uzobe efana nengilosi; nakuba esengowenyama, uzobe efana nengilosi kokuningi. Lesi isithembiso sokugcina, isithembiso sokugcina esinikwe umuntu. Namhla umuntu ubhekana nokujeziswa nokwahlulelwa; ucabanga ukuthi ukudlula komuntu kulezi zinto akusho lutho? Ungenziwa umsebenzi wokujezisa nokwahlulela ngaphandle kwesizathu? Phambilini kuke kwathiwa ukusola nokwahlulela umuntu ukumfaka kwalasha, okusho ukuthatha isiphetho kanye namathemba akhe. Lokhu kungenxa yento eyodwa: ukuhlanzwa komuntu. Umuntu akafakwa kwalasha ngamabomu, emuva kwalokho uNkulunkulu ebese egeza izandla Zakhe ngaye. Esikhundleni salokho, okokubhekana nokuhlubuka okukumuntu, ukuze ekugcineni izinto ezikumuntu zihlanzeke, ukuze abe nolwazi lweqiniso ngoNkulunkulu, futhi abe ngumuntu ongcwele. Uma lokho kwenziwe, konke kuyofezeka. Empeleni, uma lezo zinto ezikumuntu ekufanele kubhekwane nazo, sekubhekwene nazo, futhi ekufakazela lokhu kakhulu, uSathane naye uyobe esehluliwe, futhi nakuba kungenzeka ukuba zisekhona ezimbalwa zalezo zinto ezikumuntu kusukela ekuqaleni ezingakahlanzeki ngokuphelele, uma uSathane esenqotshiwe, ngeke zisadala inkinga, futhi ngaleso sikhathi umuntu uyobe esehlanzekile ngokuphelele. Umuntu akakaze ayizwe impilo enjalo, kodwa uma uSathane esehluliwe, konke kuyolunga kanti lezo zinto ezincane eziku muntu ziyoxazululwa; zonke ezinye izinkathazo ziyoxazululeka uma inkinga esemqoka isixazululiwe. Ngalesi sikhathi sokuthatha kukaNkulunkulu umzimba wobuntu emhlabeni, lapho enza umsebenzi Wakhe Yena ngokoqobo phakathi kwabantu, wonke umsebenzi awenzayo owokwehlula uSathane, futhi uzomehlula uSathane ngokunqoba umuntu nokumenza aphelele. Uma unobufakazi obuhlokomayo, nalokhu, kuyobe kuwuphawu lokwehlulwa kukaSathane. Umuntu uqala ngokunqotshwa futhi ekugcineni apheleliswe ngokuphelele ukuze kuhlulwe uSathane. Eqinisweni, empeleni, kuhlangene nokuhlulwa kukaSathane, lokhu kungukusindiswa kwaso sonke isintu kulolu lwandle losizi olungenalutho. Akukhathaliseki noma lomsebenzi wenziwa emhlabeni wonke jikelele noma eShayina, wonke owokwehlula uSathane nokuletha insindiso esintwini sonke ukuze umuntu angene endaweni yokuphumula. UNkulunkulu osesimweni somuntu, le nyama ejwayelekile, ingenxa yokwehlula uSathane ngqo. Umsebenzi waNkulunkulu osenyameni usetshenziswa ukuletha insindiso kubo bonke abangaphansi kwezulu abathanda uNkulunkulu, ungowokunqoba sonke isintu, kanti, nangaphezu kwalokho, owokwehlula uSathane. Umnyombo wawo wonke umsebenzi kaNkulunkulu wokuphatha ungehlukaniswe nokuhlulwa kukaSathane ukuletha insindiso esintwini sonke. Kungani, ebuningini balo msebenzi, kuhlale kuthiwa wena kufanele ufakaze? Futhi lo bufakazi buqondiswe kubani? Akuqondisiwe kuSathane? Lo bufakazi benziwa kuNkulunkulu, futhi kwenziwa ukufakaza ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu ukwazile ukuba nomphumela wawo. Ukufakaza kuhambelana nomsebenzi wokunqoba uSathane; ukuba bekungekho impi noSathane, umuntu bekungeke kufuneke ukuthi afakaze. Yingoba uSathane kufanele ahlulwe, ukuthi ngesikhathi esindisa umuntu, uNkulunkulu ufuna ukuthi umuntu afakazele Kuye, phambi kwaSathane, lokho ukusebenzisa ukusindisa umuntu nokulwa noSathane. Ngenxa yalokho, umuntu ungumenziwa okwenziwa kuye insindiso, futhi okwesibili, uyithuluzi ekuhlulweni kukaSathane, ngakho umuntu usemnyombeni womsebenzi wokuphatha kaNkulunkulu, kanti uSathane umane ungumenziwa wencithakalo, isitha. Ungezwa sengathi awenzanga lutho, kodwa ngenxa yezinguquko esimweni sakho, ubufakazi sebuthuliwe, kanti lo bufakazi buqondiswe kuSathane futhi abenziwa kumuntu. Umuntu akafanele ukujabulela ubufakazi obunjalo. Angaqonda kanjani umsebenzi owenziwa nguNkulunkulu? Lowo oqondiwe ekulweni kukaNkulunkulu nguSathane; umuntu, okwangaleso sikhathi, ungumenziwa wensindiso. Umuntu unesimo esikhohlakele sobusathane, futhi akakwazi ukuqonda lo msebenzi. Lokhu kungenxa yokukhohlakala kukaSathane futhi akuyona imvelo yomuntu, kodwa kuqhutshwa nguSathane. Namuhla, umsebenzi kaNkulunkulu osemqoka ukuhlula uSathane, okusho ukuthi, ukunqoba umuntu ngokuphelele, ukuze umuntu afakaze okokugcina kuNkulunkulu ngaphambi kwaSathane. Ngalendlela, zonke izinto ziyofezeka. Ezikhathini eziningi, emehlweni akho enyama kubonakala sengathi akukho okwenziwe, kodwa, empeleni, umsebenzi sewuqediwe. Umuntu ufuna ukuthi wonke umsebenzi wokuqeda ubonakale, kepha ngaphandle kokuwenza ubonakale kuwe, Sengiwuqedile umsebenzi Wami, ngoba uSathane usethobile, okusho ukuthi usehluliwe ngokuphelele, ukuthi konke ubuhlakani, amandla negunya likaNkulunkulu limnqobile uSathane. Lokhu yibo kanye ubufakazi okufanele buthulwe, nakuba kungacacile kumuntu, noma kungabonakali emehlweni enyama, uSathane usenqotshiwe kakade. Lo msebenzi wonkana uqondiswe kuSathane, futhi wenziwa ngenxa yempi noSathane. Ngakho, ziningi izinto umuntu angaziboni ngokuthi zibe yimpumelelo, kodwa emehlweni kaNkulunkulu, zaba impumelelo kudala. Lokhu elinye lamaqiniso angaphakathi omsebenzi wonke kaNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukubuyisela Impilo Ejwayelekile Yomuntu Nokumhambisa Endaweni Emangalisayo Okuphokophelwe Kuyo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 593)

Bonke lapho abazimisele ukupheleliswa banethuba lokupheleliswa, ngakho wonke umuntu kufanele akhululeke: ngesikhathi esizayo nizongena nonke ekupheleni. Kodwa uma ungazimisele ukupheleliswa, futhi ungazimisele ukungena embusweni omuhle ngokumangalisayo, lokho indaba yakho. Bonke labo abazimisele ukupheleliswa futhi abathembekile kuNkulunkulu, bonke labo abalalelayo, nabo bonke labo abawenzayo umsebenzi wabo ngokuthembeka-bonke abantu abanjalo bangapheleliswa. Namhlanje, bonke labo abangawenzi umsebenzi wabo ngokuthembeka, bonke labo abangathembekile kuNkulunkulu, bonke labo abangamthobeli uNkulunkulu, esikakhulukazi labo asebekutholile ukukhanyiselwa nokukhanya kukaMoya Oyingcwele kodwa abangakwenzi-bonke abantu abanjalo abakwazi ukupheleliswa. Bonke labo abazimisele ukuthembeka nokulalela uNkulunkulu bangapheleliswa, ngisho noma benokungabinalwazi okuncane; bonke labo abazimisele ukushisekela bangapheleliswa. Asikho isidingo sokukhathazeka ngalokhu. Inqobo nje uma uzimisele ukushisekela uqonde kule ndlela, ungapheleliswa. Angizimisele ukushiya noma ukukhipha noma ibaphi abalabo phakathi kwenu, kodwa uma umuntu engazikhandleli ukwenza kahle, uzilimaza ngokwakho; Akuyimi okukhiphayo, kodwa uwe uqobo. Uma wena uqobo ungazikhandli ukwenza kahle—uma uvilapha, noma ungawenzi umsebenzi wakho, noma ungathembekile noma ungashisekeli iqiniso, futhi wenza umathanda, uma uziphatha ngobudlabha, ulwela udumo nomcebo wakho, unobudlelwano obungacopheleli ekubhekaneni nobulili obungefani nobakho, khona-ke uyothwala umthwalo wezono zakho; awufanelwe ukudatshukelwa unoma ngubani. Inhloso Yami ukuthi nonke nipheleliswe, nokuthi okungenani-ke ninqotshwe, ukuze lesi sigaba somsebenzi siqedwe ngempumelelo. Isifiso sikaNkulunkulu ukuthi wonke umuntu apheleliswe, ukuthi bazuzwe Nguye ekugcineni, ukuthi bahlanzwe Nguye ngokuphelele, ukuba babe yilabo Abathandayo. Akusho lutho noma Ngithi ubuthuntu noma usezingeni eliphansi—konke lokho kungamaqiniso. Ukusho Kwami lokho, akusho ukuthi Ngizokushiya, ukuthi Ngililahlile ithemba ngawe, kungasaphathwa ukuthi Angizimisele ukukusindisa. Namhlanje ngize ukuzokwenza umsebenzi wokusindisa nina, okungukuthi umsebenzi engiwenzayo ungukuqhubeka komsebenzi wensindiso. Wonke umuntu unethuba lokupheleliswa: Inqobo nje uma nizimisele, inqobo uma nishisekela, ekugcineni nizowuthola lo mphumela, futhi namunye wenu oyolahlwa. Uma usezingeni eliphansi, imibandela Yami kuwe izohambisana nezinga okulo; uma usezingeni eliphezulu, imibandela Yami kuwe izohambisana nezinga lakho eliphezulu; uma ungenalo ulwazi futhi ungakwazi ukufunda nokubhala, imibandela Yami izohambisana nokungakwazi kwakho ukufunda nokubhala kwakho; uma ukwazi ukufunda nokubhala, imibandela Yami izohambisana nokuthi ufundile; uma usumdala ngeminyaka, imibandela Yami izobe ihambelana neminyaka yakho; uma ukwazi ukwemukela kakhe izihambi nezivakashi, imibandela Yami izohambelana nalokho; uma uthi ngeke ukwazi ukwemukela izihambi nezivakashi, kodwa ube ukwazi ukwenza okuthile, noma ukusakaza iVangeli, noma ukunakekela ibandla, noma ukulungisa izinto ezithile ezijwayelekile, ukukuphelelisa Kwami kuzohambelana nalowo msebenzi owenzayo. Ukuthembeka, ukulalela kuze kube sekugcineni, kanye nokushisekela uthando oluphakeme kunalo lonke lukaNkulunkulu—yilokhu okufanele ukwenze, futhi akukho ukwenza okuhle okudlula lokhu kokuthathu. Ekugcineni umuntu ulindeleke ukuthi abenazo lezi zinto zontathu, futhi uma engazithola uyopheleliswa. Kodwa, Ngaphezu konke, kufanele ushisekele, kufanele uphokophele ngenkuthalo ukuyaphambili naphezulu, futhi ungayethi mayelana nalokho. Ngithe wonke umuntu unethuba lokupheleliswa, futhi angakwazi ukupheleliswa, futhi lokhu kuyiqiniso, kodwa awuzami ukuba ngcono ekushisekeleni kwakho. Uma ungaphumeleli kule mibandela emithathu, ngakho ekugcineni uyokhishwa. Ngifuna nonke nifinyelele, ngifuna nonke ukuba nibe nomsebenzi nokukhanyiseleka kukaMoya Oyingcwele, futhi nikwazi ukulalela kuze kube ekugcineni ngci, ngoba lona ngumsebenzi nonke ngamunye ekufanele niwenze. Uma nonke seniwenzile umsebenzi wenu, niyobe seniphelelisiwe nonke, niyoba nobufakazi obuhlokomayo. Bonke labo abanobufakazi ilabo abanqobile phezu kwaSathane futhi bazuza isithembiso sikaNkulunkulu, futhi bayilabo abayosala baphile esiphethweni esihle ngokumangalisayo.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukubuyisela Impilo Ejwayelekile Yomuntu Nokumhambisa Endaweni Emangalisayo Okuphokophelwe Kuyo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 594)

Ekuqaleni, uNkulunkulu wayephumule. Ngaleso sikhathi kwakungekho bantu noma kungekho nanoma yini enye emhlabeni, futhi awukho umsebenzi uNkulunkulu ayesewenzile. Umsebenzi kaNkulunkulu wokuqondisa wawuqala ngesikhathi kuba khona abantu nangesikhathi abantu bonakaliswa. Kusukela lapho, uNkulunkulu akabange esaphumula kodwa esikhundleni salokho waqala ukuba matasa phakathi kwabantu. Ukukhohlakala kwabantu okwayekisa uNkulunkulu ukuphumula, kwaphinde kwaba ukuhlubuka kwengelosi enkulu okwayekisa uNkulunkulu ukuphumula. Uma uNkulunkulu engamnqobi uSathane futhi asindise abantu abonakalisiwe, uNkulunkulu akasoze angena ekuphumuleni. Njengoba umuntu engaphumuli, kunjalo nakuNkulunkulu. Lapho uNkulunkulu ephinde engena ekuphumuleni, nabantu nabo bayongena ekuphumuleni. Ukuphila kwasekuphumuleni ngeke kube nayo impi, ngeke kube nokungcola futhi ngeke kugcwale ukungalungi okungapheli. Lokhu kusho ukuthi abantu bayobe bengasahlushwa uSathane (lapha elithi “Sathane” libhekisela emandleni anonya), inkohlakalo kaSathane, kanye nokuhlaselwa yinoma yimaphi amandla amelene noNkulunkulu. Yonke into iyohamba ngokohlobo lwayo futhi ikhonze iNkosi yendalo. Amazulu nomhlaba kuthulile kuthe cwaka. Lokhu ukuphila okunokuphumula kwabantu. Lapho uNkulunkulu engena ekuphumuleni, akukho ukungalungi okuyoba khona emhlabeni, futhi ngeke kusaba bikho ukuhlaselwa yinoma yiliphi ibutho elinonya. Abantu bayophinde bangene endaweni entsha; ngeke kuphinde kube nabantu abonakaliswe uSathane, kodwa kuyoba nabantu abasindisiwe ngemva kokonakaliswa uSathane. Usuku abantu abayophumula ngalo luphinde lube usuku uNkulunkulu ayophumula ngalo. UNkulunkulu walahlekelwa ukuphumula Kwakhe ngenxa yokwehluleka kwabantu ukungena ekuphumuleni; akukhona ukuthi wayevele engakwazi ukuphumula. Ukungena ekuphumuleni akusho ukuthi kuzoma zonke izinto ziyoyeka ukunyakaza, noma ukuthi zonke izinto zizoyeka ukusebenza, futhi akusho ukuthi uNkulunkulu uzoyeka ukusebenza nokuthi umuntu ngeke esaphila. Uphawu lokungena ekuphumuleni luyoba kanje: USathane uyobe esebhujisiwe; abantu abakhohlakele ababenza izinto ezimbi noSathane bayobe sebejezisiwe baqothulwa; wo nke amabutho amelene noNkulunkulu ayobe engasekho. Ukungena kukaNkulunkulu ekuphumuleni kusho ukuthi ngeke esawenza umsebenzi Wakhe wokusindisa abantu. Ukungena kwabantu ekuphumuleni kusho ukuthi bonke abantu bayophila ekukhanyeni kukaNkulunkulu nangaphansi kwesibusiso Sakhe; iyobe ingasekho inkohlakalo kaSathane, ziyobe zingasenzeki nezinto ezingalungile. Abantu bayophila ngendlela evamile emhlabeni, futhi bayophila benakekelwa uNkulunkulu. Lapho uNkulunkulu nabantu bengena ndawonye ekuphumuleni, kuyosho ukuthi abantu basindisiwe nokuthi uSathane usebhujisiwe, nokuthi umsebenzi kaNkulunkulu kubantu usuphele ngokugcwele. UNkulunkulu ngeke esaqhubeka nokusebenza kubantu, futhi umuntu ngeke esaphila ngaphansi kokubuswa uSathane. Ngakho, uNkulunkulu ngeke esaba matasatasa, nabantu ngeke besaphithizela; uNkulunkulu nabantu bayongena kanye-kanye ekuphumuleni. UNkulunkulu uyobuyela esikhundleni Sakhe sasekuqaleni, nomuntu ngamunye uyobuyela endaweni yakhe. Lezi izindawo uNkulunkulu nomuntu abayohlala kuzo ngemva kokuphela kokuqondisa kukaNkulunkulu. UNkulunkulu unendawo Yakhe aya kuyo, nomuntu naye uneyakhe. Ngesikhathi esaphumule, uNkulunkulu uyoqhubeka eqondisa ukuphila kwabantu emhlabeni. Ngesikhathi esesekukhanyeni kukaNkulunkulu, umuntu uyokhonza uNkulunkulu oyedwa weqiniso osezulwini. UNkulunkulu ngeke esaphila phakathi kwabantu, futhi umuntu ngeke akwazi ukuphila noNkulunkulu endaweni kaNkulunkulu. UNkulunkulu nomuntu ngeke baphile endaweni eyodwa; kunalokho, bobabili banezindlela zabo ezingafani zokuphila. UNkulunkulu Nguyena oqondisa bonke abantu, kuyilapho bonke abantu bewumphumela wokuqondisa komsebenzi kaNkulunkulu. Abantu abaholwayo; mayelana nobuntu, umuntu akafani noNkulunkulu. Ukuphumula kusho ukubuyela endaweni yakho yasekuqaleni. Ngakho lapho uNkulunkulu engena ekuphumuleni, lokho kusho ukuthi uNkulunkulu ubuyela endaweni Yakhe yasekuqaleni. UNkulunkulu ngeke esaphila emhlabeni noma abe yingxenye yenjabulo nokuhlupheka kwabantu kuyilapho esenabantu. Lapho umuntu engena ekuphumuleni, lokho kusho ukuthi umuntu usuke esephenduke indalo yangempela; umuntu uyokhonza uNkulunkulu emhlabeni futhi aphile ukuphila kwabantu okuvamile. Ngeke kusenzeka ukuthi abantu bangamlaleli uNkulunkulu noma benqabe uNkulunkulu; bayophila ngendlela okwakuphila ngayo u-Adamu no-Eva. Lokhu ukuphila okwehlukene nezindawo zikaNkulunkulu nabantu ngemva kokungena kwabo ekuphumuleni. Ukunqotshwa kukaSathane yinto engeke igwemeke empini ephakathi kukaSathane noNkulunkulu. Ngale ndlela, ukungena kukaNkulunkulu ekuphumuleni ngemva kokuphela kokuqondisa umsebenzi Wakhe, nokuqeda ukusindisa abantu futhi bangene ekuphumuleni nakho kuyinto engeke igwemeke. Indawo yokuphumula komuntu isemhlabeni, nendawo kaNkulunkulu yokuphumula isezulwini. Ngesikhathi umuntu ekhonza uNkulunkulu ephumule, uyophila emhlabeni, futhi lapho uNkulunkulu ehola ingxenye esele yabantu ekuphumuleni, uyobahola esezulwini hhayi esemhlabeni. UNkulunkulu uyobe esenguMoya, kuyilapho umuntu eyobe esesemzimbeni wenyama. UNkulunkulu nomuntu banezindlela ezingafani zokuphumula. Ngesikhathi uNkulunkulu ephumule, uyoza avele phambi kwabantu; ngesikhathi abantu besaphumule, bayoholwa uNkulunkulu ababonise izulu, futhi abenze bajabulele ukuphila kwasezulwini. Ngemva kokuba uNkulunkulu nomuntu bengene ekuphumuleni, uSathane ngeke esaba khona, futhi njengoSathane, nabantu abakhohlakele ngeke besaba khona. Ngaphambi kokuba uNkulunkulu nomuntu bangene ekuphumuleni, izikhohlakali ezake zashushisa uNkulunkulu emhlabeni nezitha Zakhe ezingamlalelanga emhlabeni ziyobe sezibhujisiwe; ziyobe sezibhujiswe yizinhlekelele ezinkulu zezinsuku zokugcina. Ngemva kokubhujiswa ngokuphelele kwalezo zikhohlakali, umhlaba ngeke uphinde uhlushwe uSathane. Abantu bayothola ukusindiswa okuphelele, futhi umsebenzi kaNkulunkulu uyophela lapho ngokuphelele. Yilokhu okudingwa uNkulunkulu nabantu ukuze bangene ekuphumuleni.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 595)

Ukusondela kwesiphetho sazo zonke izinto kuwuphawu lokuphela komsebenzi kaNkulunkulu nolokuphela kokwanda kwesintu. Lokhu kusho ukuthi isintu njengoba sonakaliswe uSathane sesifinyelele esiphethweni sokwanda kwaso, nokuthi inzalo ka-Adamu no-Eva isikuqedile ukuzalana. Futhi kusho ukuthi ngeke kwenzeke ukuba isintu esinjalo, esonakaliswe uSathane, sande. U-Adamu no-Eva ekuqaleni babengonakalisiwe, kodwa u-Adamu no-Eva abaxoshwa ensimini yase-Edene babonakaliswe uSathane. Lapho uNkulunkulu nomuntu bengena kanye-kanye ekuphumuleni, u-Adamu no-Eva—abaxoshwa ensimini yase-Edene—nenzalo yabo ekugcineni bayofinyelela esiphelweni; isintu sakusasa siyobe siseyinzalo ka-Adamu no-Eva, kodwa bayobe bengasekho abantu abaphila ngaphansi kokubusa kukaSathane. Kunalokho, kuyobe kunabantu abasindisiwe base beyangcweliswa. Laba kuyobe kungabantu abahlulelwe futhi basolwa, futhi abangcwele. Laba bantu ngeke bafane nohlanga lwesintu njengoba kwakunjalo ekuqaleni; omunye angacishe athi baluhlobo lwabantu oluhluke ngokuphelele ku-Adamu no-Eva. Laba bantu bayobe bekhethwe phakathi kwabo bonke abantu abebonakaliswe uSathane, futhi bayobe bengabantu abame baqina phakathi nokwahlulela kukaNkulunkulu nokusolwa; bayoba iqembu lokugcina labantu eliphakathi kwesintu esikhohlakele. Yileli qembu labantu kuphela eliyokwazi ukungena ekuphumuleni kokugcina kanye noNkulunkulu. Labo abakwazi ukuma baqine phakathi nomsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela nokusola phakathi nezinsuku zokugcina—okungukuthi, phakathi nomsebenzi wokugcina wokuhlanza—kuyoba yilabo abayongena ekuphumuleni kokugcina kanye noNkulunkulu; ngakho, labo abangena ekuphumuleni bayobe bekhululiwe ethonyeni likaSathane futhi bayobe bezuzwe uNkulunkulu ngemva kokudlula kwabo emsebenzini Wakhe wokuhlanza wokugcina. Laba bantu abazuzwe uNkulunkulu bayongena ekuphumuleni kokugcina. Isici somsebenzi kaNkulunkulu wokusola nokwahlulela ukuhlanza isintu, futhi usuku lokuphumula kokugcina. Ngale kwalokho, bonke abantu ngeke bekwazi ukulandela uhlobo lwabo noma ukungena ekuphumuleni. Lo msebenzi uwukuphela kwendlela yokungena kwesintu ekuphumuleni. Umsebenzi kaNkulunkulu wokuhlanza kuphela oyohlanza isintu ekungalungini kwaso, futhi umsebenzi Wakhe wokusola nokwahlulela kuphela oyoveza lezo zinto zokungalaleli phakathi kwesintu, ngalokho wehlukanise labo abangasindiswa kulabo abangeke basindiswe, nalabo abayosala kulabo abangeke basale. Lapho lo msebenzi uphela, labo abayovunyelwa ukuba basale bayohlanzwa bonke futhi bangene esimweni sobuntu esiphakeme ngokwengeziwe lapho beyojabulela khona ukuphila kwabantu kwesibili okumangalisa ngokwengeziwe emhlabeni; ngamanye amazwi, bayongena osukwini lokuphumula lwabantu, baphile noNkulunkulu. Ngemva kokuba labo abangeke basale sebesoliwe futhi bahlulelwa, imikhuba yabo ababeyenza iyokwembulwa ngokuphelele; ngemva kwalokho bayobhujiswa njengoSathane, ngeke baphinde bavunyelwe ukuba baphile emhlabeni. Isintu sakusasa ngeke sibe nohlobo olunjena lwabantu; laba bantu abakulungele ukungena ezweni lokuphumula, futhi abakulungele ukungena osukwini lokuphumula uNkulunkulu ayolujabulela nabantu, ngoba kuhloswe ukuthi bajeziswe futhi babi, ababona abantu abalungile. Bake batakulwa, baphinde bahlulelwa futhi basolwa; bake banikela inkonzo kuNkulunkulu umsebenzi, kodwa lapho kufika usuku lokugcina, bayoqothulwa futhi babhujiswe ngenxa yokukhohlakala kwabo nangenxa yokungalaleli kwabo futhi abanakuphinde batakulwe. Ngeke baphinde baphile emhlabeni esikhathini esizayo, futhi ngeke baphile nohlanga lwesintu lwesikhathi esizayo. Noma yibaphi abenza okubi nabangasindiswanga bayobhujiswa lapho abangcwele phakathi kwesintu bengena ekuphumuleni, kungakhathaleki ukuthi bashonile noma bayaphila. Akunandaba ukuthi baphila kuyiphi inkathi laba bantu abenza okubi, noma imimoya yabalungile nalabo abenza ukulunga, bonke abenza okubi bayobhujiswa, futhi bonke abantu abalungile bayosindiswa. Ukuthi umuntu noma umoya uyasindiswa noma cha, akuncikile ngokuphelele emsebenzini awenza esekhulile, kodwa kunqunywa ukuthi bamenqaba yini noma bamphika uNkulunkulu. Uma abantu benza okubi enkathini eyedlule, futhi bengashintshi izindlela zabo, nakanjani bayoba izisulu zesijeziso. Uma abantu kule nkathi benza okubi futhi bengashintshi izindlela zabo, nakanjani nabo bayizisulu zokujeziswa. Abantu bahlukene phakathi ngenxa yokulungile nokubi, hhayi ngenxa yenkathi abaphila kuyo. Uma beke bahlukaniswa ngenxa yokulungile nokubi, abantu abajeziswa noma bathole umvuzo ngokushesha; kunalokho, uNkulunkulu uyokwenza umsebenzi Wakhe wokujezisa ububi nokuklomelisa ukulunga ngemva kokwenza umsebenzi Wakhe wokunqoba ezinsukwini zokugcina. Empeleni, ubelokhu esebenzisa okulungile nokubi ukuze ahlukanise isintu, kusukela ngesikhathi enza ngaso umsebenzi Wakhe phakathi kwesintu. Uyomane abusise olungile futhi ajezise omubi lapho eqeda umsebenzi Wakhe, esikhundleni sokuhlukanisa ababi nabalungile lapho eseqeda umsebenzi Wakhe ekugcineni, uyobe eselandela ngokushesha nesu lokujezisa ababi anike abalungile umvuzo. Umsebenzi Wakhe wasekugcineni wokujezisa ababi nokunika abalungile umvuzo wenziwa ukuze kuhlanzwe ngokuphelele sonke isintu, ukuze alethe ukuphumula kwaphakade kuso sonke isintu esingcwele. Lesi sigaba somsebenzi Wakhe siwumsebenzi obucayi kakhulu. Siyisigaba sokugcina sawo wonke umsebenzi Wakhe wokuqondisa. Uma uNkulunkulu engababhubhisanga ababi kodwa ebayeka basale, sonke isintu besingeke sikwazi ukungena ekuphumuleni, futhi uNkulunkulu ubengeke akwazi ukuletha sonke isintu endaweni engcono. Lolu hlobo lomsebenzi belungeke luphele ngokuphelele. Lapho eqeda umsebenzi Wakhe, sonke isintu siyoba ngcwele ngokuphelele. Kungale ndlela kuphela lapho uNkulunkulu engaphila khona ekuphumuleni ngokuthula.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 596)

Abantu namuhla bayehluleka ukuhlukana nezinto zenyama; abakwazi ukulahla injabulo yomzimba wenyama, abakwazi nokulahla izwe, imali, noma isimo sabo esikhohlakele. Abantu abaningi izinto bazifuna ngentukuthelo. Eqinisweni, labo bantu abanaye nhlobo uNkulunkulu ezinhliziyweni zabo; ngaphezu kwalokho, abamesabi uNkulunkulu. Abanaye uNkulunkulu ezinhliziyweni zabo, ngenxa yalokho abaziqondi zonke izinto ezenziwa uNkulunkulu, futhi abakwazi nokukholwa amazwi uNkulunkulu awakhuluma ngomlomo Wakhe. Laba bantu bayinyama kakhulu; bonakaliswe kakhulu futhi bantula iqiniso, okukhulu nakakhulu, abakholwa ukuthi uNkulunkulu uma ethanda engaba nawo umzimba wenyama. Noma ubani ongakholelwa kuNkulunkulu esimweni somuntu—okungukuthi, noma ubani ongakholwa umsebenzi namazwi kaNkulunkulu obonakalayo futhi ongakholelwa kuNkulunkulu obonakalayo kodwa kunalokho ekhulekela uNkulunkulu ongabonakali osezulwini—akanaye uNkulunkulu enhliziyweni Yakhe. Bangabantu abangalaleli futhi abaphika uNkulunkulu. Laba bantu bantula ubuntu nomqondo, lingasabalwa iqiniso. Ngoba laba bantu, kuningi abangakukholwa ngoNkulunkulu obonakalayo nongokoqobo, uNkulunkulu ongabonakali futhi okungabonakali sengathi ungokoqobo, ukude kakhulu nezinhliziyo zabo. Abakufunayo akulona iqiniso lento engokoqobo, futhi akuwona amaqiniso okuphila, akuhlobene nezinhloso zikaNkulunkulu; kunalokho balwela ukufica injabulo. Noma iziphi izinto abazifuna kakhulu nabazifisayo, ngaphandle kokuthandabuza, kusuke kuyizinto ezizuzisa bona nezifunwa yibo. Okuwukuphela kwento ebenza bakholelwe kuNkulunkulu ukuthi bafuna ukwanelisa izifiso zabo, hhayi ukufuna iqiniso. Ingabe akubona yini abantu ababi laba? Bazithemba ngokwedlulele, futhi abakholwa ukuthi uNkulunkulu osezulwini angababhubhisa, laba abazibiza “ngabantu abalungile.” Esikhundleni salokho, bakholelwa ukuthi uNkulunkulu uyobavumela basale, futhi ngaphezu kwalokho, uyobanika umvuzo wokuhle, ngoba bamenzele izinto eziningi uNkulunkulu, futhi babonisa “ubuqotho” obukhulu Kuye. Uma befuna uNkulunkulu obonakalayo, bebeyomelana ngokushesha noNkulunkulu noma bathukutheliswe ukungafezeki kwezifiso zabo. Laba abantu abakhohlakalele ukwanelisa izifiso zabo; ababona abantu abaqotho abafuna iqiniso. Abantu abanjalo babizwa ngokuthi ngabantu ababi abalandela uKristu. Labo bantu abangalifuni iqiniso, abanakulikholelwa iqiniso. Phezu kwalokho abakwazi ngokwengeziwe ukubona ikusasa lesintu, ngoba awukho umsebenzi noma amazwi kaNkulunkulu obonakalayo abawakholwayo, futhi ngeke bakholelwe ekusaseni lomuntu. Ngakho, ngisho noma bemlandela uNkulunkulu weqiniso, basakwenza okubi futhi abalifuni iqiniso, abakwenzi nalokho okufunwa iqiniso. Labo bantu abangakukholwa ukuthi bazobhujiswa ngokuphambene yibona empeleni abazobhujiswa. Bonke bacabanga ukuthi bahlakaniphile, futhi bakholelwa ukuthi yibo abenza okushiwo yiqiniso. Ukuziphatha kabi kwabo bakubheka njengeqiniso futhi bayakuqhakambisa. Laba bantu abakhohlakele bazibona belungile; iqiniso balenza imfundiso, bese izenzo ezimbi bezenza iqiniso, futhi ekugcineni bayovuna abakutshalile. Lapho abantu bezibona khona belungile, yilapho beba khona ngabantu abazidlayo, yila bengakwazi khona ukuthola iqiniso; lapho abantu bekholelwa kuNkulunkulu osezulwini, yilapho bemphika khona. Laba abantu abayojeziswa.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 597)

Ngaphambi kokuba isintu singene ekuphumuleni, kungakhathaliseki ukuthi uhlobo ngalunye lomuntu luyajeziswa noma lunikwa umklomelo, kuyobonakala ngendlela abalifuna ngayo iqiniso, ngendlela abamazi ngayo uNkulunkulu, ngokuthi bangakwazi yini ukulalela uNkulunkulu obonakalayo. Labo abakhonze uNkulunkulu obonakalayo kodwa bengamazi futhi bengamlaleli, abanalo iqiniso. Laba bantu bangabenzi bokubi, futhi abenzi bokubi nakanjani bayojeziswa; ngaphezu kwalokho, kufanele bajeziswe ngokokuziphatha kwabo ngokona. UNkulunkulu ngowokuthi abantu bakholwe Kuye, futhi kumfanele ukulalelwa umuntu. Labo abakholelwa ukuthi uNkulunkulu uyinqaba futhi akabonakali, abakholelwa kuNkulunkulu, futhi abakwazi ukulalela uNkulunkulu. Uma laba bantu namanje bengakakwazi ukukholelwa kuNkulunkulu obonakalayo ngesikhathi umsebenzi Wakhe wokunqoba usuphelile, futhi bephikelela ngokungamlaleli futhi bemphika uNkulunkulu obonakalayo ngeso lenyama, laba bantu abangezwakali kahle nakanjani bayobhujiswa. Kungendlela efanayo naphakathi kwenu—noma ubani ovuma ngomlomo ukuthi uNkulunkulu ukhona kodwa angakwenzi okushiwo iqiniso okuwukuthi alalele uNkulunkulu, ekugcineni uyoqothulwa futhi abhujiswe, futhi noma ubani omvuma ngomlomo uNkulunkulu obonakalayo, adle bese ephuza eqinisweni elivezwe uNkulunkulu obonakalayo kodwa ngemva kwalokho ambheke njengoNkulunkulu oyinqaba ongabonakali bonke bayobhujiswa esikhathini esizayo. Akekho kulaba bantu ongahlala kuze kube isikhathi sokuphumula ngemva kokuphothulwa komsebenzi kaNkulunkulu; akekho ongafana nalaba bantu abahlala kuze kube isikhathi sokuphumula. Abantu abanobudemoni yilabo abangalenzi iqiniso; ubuntu babo yilobo obuphikisana futhi obungathembeki kuNkulunkulu, futhi abanazo nezinhloso ezincane zokulalela uNkulunkulu. Bonke abantu abanjalo bayobhujiswa. Kungakhathaliseki ukuthi uneqiniso noma uphika uNkulunkulu, okwenzayo kungenxa yesiqu sakho, hhayi ngenxa yendlela obukeka ngayo noma izinto ovame ukuzikhuluma noma indlela ovame ukuziphatha ngayo. Ubuntu bawo wonke umuntu yibona obunqumayo ukuthi lowo muntu uyobhujiswa; lokhu kunqunywa ngenxa yobuntu obembulwa ukuziphatha kwabo nendlela abalifuna ngayo iqiniso. Phakathi kwabantu abenza umsebenzi ofanayo nesilinganiso esifanayo somsebenzi, labo abanobuntu obuhle futhi abaneqiniso bangabantu abangahlala, kodwa labo abanobuntu obuhle futhi abaneqiniso bangabantu abangasala, kodwa labo abanobuntu obukhohlakele futhi abangamlaleli uNkulunkulu obonakalayo yibo okufanele babhujiswe. Noma yimuphi umsebenzi kaNkulunkulu noma amazwi aqondiswe endaweni isintu esiya kuyo, abhekana nesintu ngendlela efanele ingqikithi yomuntu ngamunye; akukho nencane ingozi eyokwenzeka, futhi ngeke kwenzeke ngisho nephutha elilodwa. Umuzwa noma umqondo womuntu ungena kuphela lapho umsebenzi wenziwa ngabantu. Umsebenzi owenziwa uNkulunkulu muhle kakhulu; nakanjani ngeke asukele noma yisiphi isidalwa ngokungeyikho. Manje baningi abantu abangakwazi ukubona ikusasa lesintu nalapho siphokophele khona futhi abangawakholwa amazwi engiwakhulumayo; bonke labo abangawakholwa, kanye nalabo abangaphili ngeqiniso, bangamademoni!

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 598)

Labo abafunayo nalabo abangafuni manje bayizinhlobo ezimbili ezingafani zabantu, futhi bayizinhlobo ezimbili zabantu eziphokophele ezindaweni ezimbili ezingafani. Labo abafuna ulwazi lweqiniso futhi benze okushiwo iqiniso bangabantu uNkulunkulu ayobasindisa. Labo abangayazi indlela yeqiniso bangamademoni nezitha; bayinzalo yengelosi embi enkulu futhi bayobhujiswa. Ngisho nabantu abakholelwa kuNkulunkulu ongaqondakali—ingabe abawona yini nabo amadimoni? Abantu abanonembeza ohlanzekile kodwa abangayamukeli indlela yeqiniso bangamademoni; ubuntu babo buyamphika uNkulunkulu. Labo abangayamukeli indlela yeqiniso yilabo abamphikayo uNkulunkulu, futhi ngisho noma laba bantu bebekezelela ubunzima obuningi, basazobhujiswa. Labo abangazimisele ukuhlukana nezwe, abangakwazi ukushiya abazali babo, abangakwazi ukuhlukana nenjabulo yenyama yabo, bonke abamlaleli uNkulunkulu futhi bayobhujiswa. Noma ubani ongakholelwa ekubeni nesimo somuntu kukaNkulunkulu unobudemoni; okungaphezu kwalokho, ukuthi uzobhujiswa. Labo abakholwayo kodwa abangalenzi iqiniso, labo abangakholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, kanye nalabo abangakholelwa nhlobo ukuthi uNkulunkulu ukhona, bazobhujiswa. Noma ubani ozokwazi ukusala ungumuntu odlule osizini lokucwengwa futhi wama waqina; lona ngempela umuntu odlule ezilingweni. Noma ubani ongamazisi uNkulunkulu uyisitha; lokho kusho ukuthi noma ubani ongaphakathi noma ongaphandle kwalo mthombo ongakwazisi ukuthi uNkulunkulu ukhona ungumphikikukristu! Ubani uSathane, obani amademoni, futhi obani izitha zikaNkulunkulu uma kungebona abaphikisi abangakholelwa kuNkulunkulu? Akubona yini labo abangamlaleli uNkulunkulu? Akubona yini labo abavuma ngomlomo ukuthi bayakholwa, kodwa abangenalo iqiniso? Akubona yini laba bantu abalwela ukuthola izibusiso kodwa abangakwazi ukufakaza ngoNkulunkulu? Usaxubana nalawo madimoni namuhla, uyawezwela futhi uyawathanda, kodwa kulokhu akukhona yini ukuthi unezinhloso ezinhle ngoSathane? Awuzibandakanyi yini namadimoni? Uma abantu kulezi zinsuku bengakakwazi ukwahlukanisa phakathi kokuhle nokubi, futhi beqhubeka nokuthanda nokuzwela ngobumpumputhe ngaphandle kwenhloso yokufuna intando kaNkulunkulu noma ukwazi ukuphatha izinhloso zikaNkulunkulu njengezabo noma ngayiphi indlela, khona-ke isiphetho sabo siyoba sibi ngokwengeziwe. Noma ubani ongakholwa kuNkulunkulu enyameni uyisitha sikaNkulunkulu. Uma uba nonembeza nothando ngesitha, usuke ungakuntuli yini ukulunga? Uma usebenzisana nalabo engibenyanyayo nengingavumelani nayo, futhi usababonisa uthando noma imizwa ekhethekile, awuyena yini umuntu ongalaleli? Awumphiki yini ngamabomu uNkulunkulu? Ingabe umuntu ofana nalona unalo yini iqiniso? Uma abantu benonembeza ngezitha, bethanda amadimoni futhi benozwelo ngoSathane, khona-ke abawuphazamisi yini ngamabomu umsebenzi kaNkulunkulu? Labo abakholelwa kuJesu kuphela bengakholelwa ekubeni nesimo somuntu kukaNkulunkulu phakathi nalezi nsuku zokugcina futhi labo abavuma ngomlomo ukuthi uNkulunkulu ukhona kodwa benze izinto ezimbi, bangabaphikikukristu, ingasaphathwa eyabantu abangakholelwa kuNkulunkulu. Bonke laba bantu bayobhujiswa. Izinga umuntu ahlulela ngalo omunye, lisekelwe endleleni aziphatha ngayo; lowo oziphatha kahle ungumuntu olungile, lowo oxegelwa isimilo ukhohlakele. Izinga uNkulunkulu ahlulela ngalo umuntu lisekelwe ekutheni lowo muntu uyamlalela yini; lowo olalela uNkulunkulu ungumuntu olungile, futhi lowo ongamlaleli uNkulunkulu uyisitha futhi ungumuntu okhohlakele, kungakhathaliseki ukuthi ukuziphatha kwalowo muntu kuhle noma kubi, kungakhathaliseki ukuthi lowo muntu ukhuluma ngendlela efanele noma engafanele. Abanye abantu bafisa ukusebenzisa lezo zenzo ezinhle ukuze bazitholele indawo enhle abazoya kuyo, kanti abanye bafisa ukusebenzisa amazwi ukuze bathenge ngawo indawo enhle. Abantu bacabanga ngokuyiphutha ukuthi uNkulunkulu unquma ikusasa lomuntu ngokwendlela aziphatha nakhuluma ngayo, ngakho abantu abaningi bazofuna ukusebenzisa lokhu ukuze bazitholele umusa wesikhashana ngokukhohlisa. Abantu kamuva abayosinda baphumule, bonke bayobe bebekezelile ngosuku losizi futhi befakazile ngoNkulunkulu; bonke bayoba ngabantu abawenzile umsebenzi wabo futhi abazimisele ukulalela uNkulunkulu. Labo abamane bafise ukusebenzisa ithuba lokwenza inkonzo ukuze bagweme ukuphila ngeqiniso ngeke bakwazi ukuhlala. UNkulunkulu unamazinga afanele awahlelele imiphumela yokuziphatha kwabo bonke abantu; akamane nje enze lezi zinqumo ngokwamazwi noma ukuziphatha komuntu othile, futhi akazenzi ngenxa yokuziphatha kwabo kwesikhashana nje. Nakanjani ngeke abe nozwela ngabo bonke abaziphatha ngokukhohlakala ngenxa yenkonzo yothile yesikhathi esidlule ayenzela uNkulunkulu, futhi ngeke avikele okuthile ekufeni ngenxa yesenzo esisodwa asenzele uNkulunkulu. Akekho ongabalekela ukujeziswa ngenxa yobubi abenzile, futhi akekho ongafihla ukuziphatha kabi kwakhe ngaleyo ndlela abalekele isahlulelo sokubhujiswa. Uma umuntu engenza indima yakhe ngobuqotho, lokho kungasho ukuthi uyothembeka kuNkulunkulu kuze kube phakade futhi akabhekile imivuzo, kungakhathaliseki ukuthi uyazithola izibusiso noma akazitholi. Uma abantu bethembeka lapho bebona izibusiso kuNkulunkulu, kodwa ukwethembeka kwabo kuphele lapho bengasaziboni izibusiso futhi ekugcineni bengakwazi ukufakaza ngoNkulunkulu, bengakwazi ukwenza indima yabo ngendlela okufanele bayenze ngayo, labo bantu abake bakhonza uNkulunkulu ngokwethembeka basazobhujiswa. Ngamafuphi, abantu abakhohlakele ngeke baphile kuze kube phakade, futhi ngeke bangene ekuphumuleni; abalungile kuphela abayophumula. Ngemva kokungena kwesintu ngomgudu ofanele, abantu bayophila ngendlela evamile. Umuntu ngamunye uyokwenza indima yakhe futhi athembeke kakhulu kuNkulunkulu. Nakanjani kuyophela ukungalaleli nokukhohlakala kwabo, bayophilela uNkulunkulu futhi bayophila ngenxa kaNkulunkulu. Ngeke besakwazi ukungalaleli noma ukuphika uNkulunkulu. Lokhu ukuphila kukaNkulunkulu nomuntu nokuphila kwasembusweni, kuwukuphila kokuphumula.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 599)

Labo abaya esontweni nezingane kanye nezihlobo zabo ezingenalo nakancane ukholo, bazicabangela bona bodwa ngokwedlulele, futhi babonisa umusa nje abanawo. Laba bantu, bagxile ekuthandeni kuphela, akunandaba ukuthi bayakholwa noma cha futhi abanandaba nokuthi kuyintando kaNkulunkulu yini. Abanye baletha amakhosikazi abo phambi kukaNkulunkulu, noma abazali babo phambi kukaNkulunkulu, kungakhathaliseki ukuthi uMoya oNgcwele uyavuma yini noma wenza umsebenzi kaNkulunkulu, benganakile “balethela uNkulunkulu abantu abanekhono.” Iyiphi inzuzo okungenzeka itholakale ngokubonisa laba bantu abangakholwa umusa? Ngisho noma laba abangakholwa, abangenawo uMoya oNgcwele beshikashikeka ukuze balandele uNkulunkulu, abanakusindiswa njengoba omunye engase acabange kanjalo. Empeleni labo abathola insindiso akulula ukubathola. Labo abangakaze badlule emsebenzini kaMoya oNgcwele nasezilingweni futhi abangazange bapheleliswe uNkulunkulu abanakuphelela nhlobo. Ngakho, laba bantu bebentula uMoya oNgcwele kusukela ngesikhathi abaqala ngaso ukulandela uNkulunkulu. Ngenxa yezimo zabo, ngeke benziwe baphelele. Ngakho, uMoya oNgcwele ngeke ubandisele amandla, futhi ngeke ubanike ukukhanya noma ubaqondise nganoma iyiphi indlela; umane ubavumele ukuba balandele bese ekugcineni kuvele ukuthi bebephokophele kuphi—lokhu kwanele. Ugqozi nezinhloso zomuntu kuvela kuSathane, futhi ngeke nangayiphi indlela baphelelise umsebenzi kaMoya oNgcwele. Akukhathaliseki ukuthi umuntu uluhlobo olunjani, kumele abe nomsebenzi kaMoya oNgcwele—ingabe umuntu angamphelelisa omunye umuntu? Kungani indoda ithanda umkayo? Futhi kungani umfazi ethanda umyeni wakhe? Kungani izingane zibalalela abazali bazo? Kungani abazali bezazisa izingane zabo? Uhlobo olunjani lwezinhloso abantu abalukhonze ngempela? Ingabe abakwenzeli ukwanelisa amacebo abo nezifiso zobugovu? Ingabe kuyicebo lokuqondisa kukaNkulunkulu ngempela? Ingabe kungokomsebenzi kaNkulunkulu? Ingabe kwenzelwe ukufeza umsebenzi wesidalwa? Labo abaqale bakholelwe kuNkulunkulu futhi abangawutholi uMoya oNgcwele, abasoze bawuthola umsebenzi kaMoya oNgcwele; kuye kwanqunywa ukuthi laba bantu bayobhujiswa. Akunandaba ukuthi umuntu ubathanda kangakanani, lokho akunakungena esikhundleni sikaMoya oNgcwele. Ugqozi nothando lomuntu kumelela izinhloso zomuntu, kodwa akunakuwumelela umsebenzi kaNkulunkulu. Ngisho noma umuntu ebathanda futhi ebazwela ngezinga elingaphezu kwelilindelekile labo abakholelwa kuNkulunkulu futhi benze sengathi bayamlandela kodwa bengazi ukuthi kuyini ukukholelwa kuNkulunkulu, ngeke baluthole uzwela lukaNkulunkulu noma umsebenzi kaMoya oNgcwele. Ngisho noma abantu abalandela uNkulunkulu ngobuqotho behlupheka futhi bengakwazi ukuqonda amaqiniso amaningi, basengawuthola umsebenzi kaMoya oNgcwele ngezinye izikhathi, kodwa labo abazingeni eliphezulu kodwa bengenalo ukholo oluqotho ngeke babuthole ubukhona bukaMoya oNgcwele. Ayikho indlela laba bantu abangasindiswa ngayo. Ngisho noma befunda izwi likaNkulunkulu noma benokuzwa imiyalezo ngesinye isikhathi noma batuse uNkulunkulu, ekugcineni ngeke bakwazi ukusala enkathini yokuphumula. Ukuthi umuntu ufuna ngobuqotho akunqunywa indlela abanye abamahlulela ngayo noma indlela abantu abamzungezile abambheka ngayo, kodwa kunqunywa ukuba kwabo noMoya oNgcwele nokuthi uMoya oNgcwele ube khona kubo, futhi ukuzimisela kubaluleke kakhulu kungakhathaliseki ukuthi isimo sabo siyashintsha noma banolwazi ngoNkulunkulu ngemva kokudlula emsebenzini kaMoya oNgcwele isikhathi esithile; uma uMoya oNgcwele usebenza kumuntu, isimo salowo muntu kancane kancane siyoshintsha nombono wakhe ngokukholelwa kuNkulunkulu uyoya ngokuya ukhula. Kungakhathaliseki ukuthi umuntu usemlandele isikhathi eside kangakanani uNkulunkulu, uma nje esephendukile, lokho kungasho ukuthi uMoya oNgcwele uyasebenza kuye. Uma engaphendukile, lokho kungasho ukuthi uMoya oNgcwele awusebenzi kuye. Ngisho noma laba bantu benikela inkonzo ethile, bagqugquzelwa izinhloso zabo ukuba bazitholele okuhle. Inkonzo eyenziwa ngezikhathi ezithile ngeke yenze kube noshintsho ezimweni zabo. Ekugcineni basazobhujiswa, ngoba asikho isidingo sabanikela inkonzo embusweni, futhi abadingeki labo abanesimo esingazange sishintshe sakhonza labo bantu abenziwe baphelela futhi abathembekile kuNkulunkulu. La mazwi esikhathi esidlule, athi, “Lapho umuntu ekholelwa eNkosini, wonke umndeni walowo muntu uba nenhlanhla,” ayayifanela iNkathi Yomusa kodwa awahlobene nendawo umuntu aphokophele kuyo. Ayefanele kuphela isigaba esiphakathi kweNkathi Yomusa. Umqondo ohlosiwe ngala mazwi uqondiswe ekuthuleni nasezibusisweni zenyama abantu abajabulayo ngazo; awaqondile ukuthi wonke amalungu omndeni womuntu okholelwa eNkosini ayosindiswa, futhi awaqondile ukuthi lapho umuntu ethola okuhle, nawo wonke umndeni wakhe uyongena ekuphumuleni. Ukuthi umuntu uyazithola izibusiso noma uyahlupheka kunqunywa ubuntu bomuntu, akunqunywa ubuntu obuvamile anabo nabanye. Umbuso awunalo lolu hlobo lwenkulumo noma lomthetho. Uma umuntu ekwazi ukusinda, kungenxa yokuthi ukwazile ukuhlangabezana nezinto ezifunwa uNkulunkulu, futhi uma umuntu engakwazi ukuhlala kuze kufike isikhathi sokusala, lokho kungenxa yokuthi lowo muntu akamlaleli uNkulunkulu futhi akanelisekile ngezinto ezifunwa uNkulunkulu. Wonke umuntu unendawo ekahle aphokophele kuyo. Lezi zindawo zinqunywa ubuntu bomuntu futhi azihlangene ngokuphelele nabanye. Ukuziphatha ngokona kwengane akunakuguqulwa kube okwabazali bayo, futhi ukulunga kwengane ngeke kuphinde kube okwabazali bayo. Ukuziphatha okukhohlakele komzali ngeke kube okwezingane zakhe, futhi ukulunga komzali ngeke kube okwezingane zakhe. Wonke umuntu uyazithwalela izono zakhe, futhi wonke umuntu uyayijabulela inhlahla yakhe. Akekho ongashintshaniswa nomunye. Lokhu ukulunga. Ngeso lomuntu, uma abazali beba nenhlanhla, kuyoba njalo nangezingane zabo, uma izingane zenza okubi, abazali kumele babambele izingane zabo. Lena indlela umuntu acabanga ngayo nendlela enza ngayo izinto. Akuyona indlela uNkulunkulu abheka ngayo izinto. Umphumela wawo wonke umuntu unqunywa ubuntu bakhe obuvela endleleni aziphatha ngayo, futhi kuhlale kunqunywa ngendlela efanele. Akekho ongathwala izono zomunye; ngisho nangaphezu kwalokho, akekho ongajeziswa esikhundleni somunye. Lokhu kuliqiniso. Ukunakekela komzali izingane zakhe akusho ukuthi zizokwenza izinto ezilungile ebuntwaneni bazo, futhi ukulalela kwengane ngothando abazali bayo akusho ukuthi ingenzela abazali bayo izinto ezinhle. Lena incazelo eyiqiniso yala mazwi, “Khona-ke kuyoba nababili ensimini; oyedwa uzothathwa, bese omunye asale. Abesifazane ababili bayobe besila etsheni; omunye uyothathwa, bese omunye asale.” Abekho abangangenisa izingane zabo ezenza okubi ekuphumuleni ngenxa yokuthanda kwabo izingane zabo okujulile, futhi akekho ongangenisa umkakhe (noma umyeni wakhe) ekuphumuleni ngesisekelo sokuziphatha okulungile. Lona umthetho wokuziphatha; akufanele kube khona owenzelelayo. Abenzi bokulunga bangabenzi bokulunga; futhi abenzi bokubi bangabenzi bokubi. Abenzi bokulunga bayokwazi ukusinda, futhi abenzi bokubi bayobhujiswa. Abangcwele bangcwele; akukhona ukuthi bangcolile. Abangcolile bangcolile, ayikho ingxenye abangcwele kuyo. Bonke abantu abakhohlakele bazobhujiswa, futhi bonke abalungile bazosinda, ngisho noma izingane zababi zenza ukulunga, futhi ngisho noma abazali bomuntu olungile benza izinto ezimbi. Abukho ubudlelwane phakathi komyeni okholwayo nomfazi ongakholwa, futhi abukho ubudlelwane phakathi kwezingane ezikholwayo nabazali abangakholwa. Bayizinhlobo ezimbili zabantu ezingafani. Ngaphambi kokungena ekuphumuleni, umuntu usuke enezihlobo, kodwa uma esengene ekuphumuleni, zisuke zingasekho izihlobo angakhuluma ngazo. Labo abenza umsebenzi wabo nalabo abangawenzi bayizitha; labo abazonda uNkulunkulu nalabo abamzondayo bamelene bobabili. Labo abangena ekuphumuleni nalabo ababhujisiwe bayizinhlobo ezimbili ezingafani zezidalwa. Izidalwa ezenza umsebenzi wazo ziyosindiswa, futhi izidalwa ezingawenzi umsebenzi wazo ziyobhujiswa; okukhulu nakakhulu ukuthi, lokhu kumele kuqhubeke kuze kube phakade. Ingabe uyamthanda umyeni wakho ukuze ugcwalise umsebenzi wakho njengesidalwa? Ingabe uyamthanda umkakho ukuze agcwalise umsebenzi wakho njengesidalwa? Ingabe uyabalalela abazali bakho abangakholwa ukuze uphelelise umsebenzi wakho njengesidalwa? Ingabe umbono womuntu ngokukholelwa kuNkulunkulu muhle noma mubi? Kungani ukholelwa kuNkulunkulu? Yini ofuna ukuyithola? Umthanda kanjani uNkulunkulu? Labo abangakwazi ukufeza umsebenzi wabo njengezidalwa futhi abangawenzi umzamo ogcwele, bayobhujiswa. Abantu namuhla banobudlelwane obungokoqobo, kanye nezihlobo zabo, kodwa ekugcineni konke lokhu kuyovalwa. Abakholwayo nabangakholwa ngeke basebenzisane kodwa bayomelana nabanye. Labo abaphumule bakholelwa ukuthi kunoNkulunkulu futhi bayamlalela. Labo abangamlaleli uNkulunkulu bonke bayobhujiswa. Imindeni ngeke isaba khona emhlabeni; kungenzeka kanjani ukuthi kube nabazali noma izingane noma ubudlelwane obuphakathi kwendoda nomkayo? Imindeni enezinkolelo ezingafani noma ukungakholwa iyoqeda lobu budlelwane obungokwenyama!

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 600)

Ekuqaleni yayingekho imindeni phakathi kwesintu; kwakukhona owesilisa nowesifazane kuphela—izinhlobo ezimbili ezehlukene zabantu. Ayengekho amazwe, ingasaphathwa eyemindeni, kodwa ngenxa yokukhohlakala komuntu, zonke izinhlobo zabantu zazihlela ngokwezibongo, lokho okwasabalala kamuva kwaba amazwe nezizwe. La mazwe nezizwe kwakwakhiwa yimindeni emincane, futhi ngale ndlela, zonke izinhlobo zabantu zasabalala zaba izinhlanga ezehlukahlukene ezinezilimi ezingafani futhi kwaba nemingcele. Empeleni, akukhathaliseki ukuthi kunezinhlanga ezingaki emhlabeni, isintu sidabuka kumuntu oyedwa kuphela. Ekuqaleni, kwakunezinhlobo ezimbili kuphela zabantu, futhi lezi zinhlobo zazakhiwa abesilisa nabasifazane. Nokho, ngenxa yenqubekela-phambili yomsebenzi kaNkulunkulu, ukushabalala komlando, noshintsho lwezindawo, okungamazinga ahlukahlukene, lezi zinhlobo ezimbili zakhula zaba izinhlobo eziningi zabantu. Uma kuziwa kuzo, akunandaba ukuthi isintu siyizinhlanga ezingaki, sonke isintu siseyindalo kaNkulunkulu. Akubalulekile ukuthi abantu banguluphi uhlanga, bonke badalwe uNkulunkulu; bonke bayinzalo ka-Adamu no-Eva. Ngisho noma benziwe yizandla zikaNkulunkulu, baseyinzalo ka-Adamu no-Eva, abadalwa uNkulunkulu ngokuqondile. Kungakhathaliseki ukuthi bayiluphi uhlobo, bonke abantu badalwe uNkulunkulu; njengoba beyisintu, esadalwa uNkulunkulu, indawo abaphokophele kuyo ifanele isintu, futhi bahlukaniswe imithetho eyenza abantu bahleleke. Lokho kungukuthi, abenzi bokubi nabalungile, ngemva kwakho konke bayizidalwa. Izidalwa ezenza okubi ziyogcina zibhujisiwe, futhi izidalwa ezenza okulungile ziyosinda. Lawa amalungiselelo azifanele kakhulu lezi zinhlobo ezimbili zezidalwa. Ngenxa yokungalaleli kwabo, abenza okubi ngeke bakwazi ukuphika ukuthi bayindalo kaNkulunkulu futhi bakhohliswe uSathane futhi ngaleyo ndlela abanakusindiswa. Abantu abaziphatha kahle bayazi ukuthi ngeke babambelele ekutheni bayophunyuka uma bephika ukuthi badalwa uNkulunkulu, kodwa baye basindiswa ngemva kokonakaliswa uSathane. Abenza okubi bayizidalwa ezingamlaleli uNkulunkulu; bayizidalwa ezingeke zisindiswe futhi kakade uSathane usebaphange ngokuphelele. Abantu abenza okubi nabo bangabantu; bangabantu abonakaliswe ngokwedlulele futhi ngeke basindiswe. Njengoba nje nabo beyizidalwa, abantu abaziphatha kahle nabo bonakalisiwe, kodwa bakulungele ukugqashula esimweni sabo esinokukhohlakala futhi bengakwazi ukulandela uNkulunkulu. Abantu abaziphatha kahle abaqhoshi ngokulunga; kunalokho, bamukele ukusindiswa futhi bagqashula enkohlakalweni ukuze balalele uNkulunkulu; bayoma baqine ekugcineni, kodwa akukhona ukuthi abakaze bonakaliswe uSathane. Ngemva kokuphela komsebenzi kaNkulunkulu, phakathi kwazo zonke izidalwa Zakhe, kuyoba nalabo abayobhujiswa nalabo abayosindiswa. Lesi isinqumo sikaNkulunkulu esingeke sigwemeke somsebenzi kaNkulunkulu wokuqondisa. Akekho ongakuphika lokhu. Abenzi bokubi ngeke basinde; labo abamlalelayo futhi abamlandelayo uNkulunkulu kuze kube sekugcineni nakanjani bayosinda. Njengoba lo msebenzi kungowokuphathwa kwesintu, kuyoba nabantu abayosala, abantu abahlungiwe. Lena imiphumela engafani yezinhlobo ezingafani zabantu, futhi lawa amalungiselelo afanele izidalwa zikaNkulunkulu. Amalungiselelo kaNkulunkulu ngesintu ukuqeda imindeni, izizwe, kanye nokuvala imingcele yamazwe. Ngeke libe nayo imindeni, imingcele yamazwe, ngoba ekugcineni kwakho konke, umuntu uyindalo kaNkulunkulu. Ngamafuphi, abantu abenza okubi bayobhujiswa, abantu abalalela uNkulunkulu bayosinda. Ngale ndlela, ngeke ibe khona imindeni, amazwe, kanye nezizwe esikhathini esizayo; lolu hlobo lwesintu luwuhlobo olungcwele kakhulu lwesintu. U-Adamu no-Eva ekuqaleni babedalelwe ukuthi umuntu anakekele zonke izinto ezisemhlabeni; umuntu wayephethe zonke izinto. Injongo kaJehova ngokudala umuntu kwakuwukuvumela umuntu ukuba aphile emhlabeni futhi anakekele izinto ezikuwo, ngoba ekuqaleni umuntu wayengonakalisiwe futhi wayengakwazi ukwenza okubi. Nokho, ngemva kokuba umuntu onakalisiwe akabange esakwazi ukunakekela zonke izinto. Injongo yensindiso kaNkulunkulu ukubuyisa umsebenzi womuntu, ukubuyisa kumuntu into eyenza umuntu waba khona kusukela ekuqaleni kanye nokulalela ayenakho ekuqaleni kwezinto; isintu esisekuphumuleni siyoba wumfanekiso wangempela womphumela womsebenzi wensindiso abafuna ukuyithola. Nakuba kungeke kube ukuphila okufana nokwaseNsimini yase-Edene, kuyoba nesimo esifanayo; isintu ngeke sisaphinde sonakale njengasekuqaleni, kodwa siyoba yisintu esiqale sonakaliswa sase sisindiswa. Laba bantu abasindiswa ekugcineni (okuwukuthi, ngemva kokuphela komsebenzi Wakhe) bayongena ekuphumuleni. Ngokufanayo, umphumela wabajezisiwe nawo uyokwembulwa ekugcineni, futhi bayobhujiswa ngemva kokuphela komsebenzi kaNkulunkulu. Lokhu kusho ukuthi ngemva kokuphothulwa komsebenzi Wakhe, labo abenza okubi nalabo abasindisiwe bayokwembulwa, ngoba umsebenzi wokwembula zonke izinhlobo zabantu (kungakhathaliseki ukuthi babenza okubi noma basindisiwe) uyokwenziwa kubo bonke abantu ngesikhathi esisodwa. Abenza okubi bayosuswa, labo abayohlala bayokwembulwa ngesikhathi esisodwa. Ngakho, umphumela wazo zonke izinhlobo zabantu uyokwembulwa ngesikhathi esisodwa. Ngeke aqale avumele inani labantu abasindisiwe ukuba lingene ngaphambi kokuba agudluze abenzi bokubi futhi abahlulele noma abajezise isikhashana; iqiniso empeleni alinjena. Lapho abenza okubi bebhujiswa futhi labo abangasinda bengena ekuphumuleni, umsebenzi Wakhe kuyo yonke indawo uyobe usuphelile. Abekho abayobekwa phakambili phakathi kwalabo abayokwamukela izibusiso nalabo abahlushwa amashwa; labo abamukela izibusiso bayophila kuze kube phakade, labo abaneshwa bayoshabalala kuze kube phakade. Lezi zigaba ezimbili zomsebenzi kufanele ziqedwe ngesikhathi esisodwa. Lokho kuyiqiniso ngoba kunabantu abangalaleli futhi kunabalungile abalalelayo okufanele bambulwe, futhi kuyiqiniso ngoba kunalabo abathole izibusiso futhi abantu abaneshwa bahlushwa abantu abakhohlakele okufanele nabo bambulwe. Uma uNkulunkulu engazange abembule ababi, labo abamlalela ngobuqotho babengeke balibone ilanga; ukube uNkulunkulu akabahambisanga endaweni efanele, labo abangamlaleli abantu bebengeke bekwazi ukuthola isijeziso esibafanele. Lena inqubo yomsebenzi Wakhe. Ukube akawuthwalanga lo msebenzi wokujezisa ababi nokunika abalungile umvuzo, abantu Bakhe bebengeke bakwazi ukungena ezindaweni abalungiselele zona. Lapho isintu singena ekuphumuleni, abenza okubi bazobhujiswa, sonke isintu siyongena emgudwini ofanele, futhi zonke izinhlobo zabantu ziyoba nohlobo lwazo ngokuqondene nemisebenzi okufanele ziyifeze. Yilolu kuphela okuyoba usuku lwesintu lokuphumula nendlela engenakugwenywa yokuhluma kwesintu, futhi kulapho isintu singena ekuphumuleni kuphela lapho ubukhulu bukaNkulunkulu nesigcino sezinto azifezile kuyofinyelela khona ekupheleni; lokhu kuyosonga umsebenzi Wakhe. Lo msebenzi uyoqeda konke ukuphila okuwohlokile kwesintu, futhi uyoqeda ukuphila kwesintu esikhohlakele. Kusukela lapha, isintu kufanele singene endaweni entsha. Nakuba umuntu ephila esiqwini senyama, kunomehluko omkhulu phakathi kwesiqu sokuphila kwakhe nengqikithi yokuphila kwesintu okukhohlakele. Isizathu sokuba khona kwakhe nesizathu sokuba khona kwesintu esikhohlakele azifani. Nakuba lokhu kungekhona ukuphila kohlobo olusha lomuntu, kungabizwa ngokuphila kwesintu esithole insindiso nokuphila okunobuntu nomqondo okuvuselelwe. Laba abantu ababengamlaleli uNkulunkulu, abake banqotshwa uNkulunkulu base futhi besindiswa Nguye; laba abantu abamhlazile uNkulunkulu, kamuva base befakaza Ngaye. Ukuba khona kwabo, ngemva kokudlula nokusinda ovivinyweni Lwakhe, kuyiyona nto ekhona eyenza umqondo kakhulu; bangabantu abafakaza ngoNkulunkulu phambi kukaSathane; bangabantu abakufanele ukuphila. Laba abazobhujiswa bangabantu abangeke bafakaze ngoNkulunkulu futhi abakufanele ukuphila. Ukubhujiswa kwabo kuzokwenzeka ngenxa yokuziphatha kwabo okukhohlakele, futhi ukubhujiswa kungumvuzo wabo ongcono kakhulu. Lapho umuntu kamuva engena embusweni wokulunga, buyobe bungasekho ubudlelwane obuphakathi kwendoda nomfazi, obuphakathi kukababa nendodakazi noma umama nendodana lobo abantu abacabanga ukuthi bayobuthola. Ngaleso sikhathi, umuntu uyolandela uhlobo lwakhe, futhi umndeni uyobe usuqediwe kakade. Ehluleke ngokuphelele, uSathane ngeke aphinde aphazamise isintu, futhi umuntu ngeke aphinde abe nesimo esikhohlakele sobuSathane. Labo bantu abangalaleli bayobe sebebhujisiwe, futhi abantu abalalelayo kuphela abayosinda. Ilidlanzana kakhulu imindeni eyosinda yonke; ubudlelwane obungokoqobo buyoqhubeka kanjani buba khona? Ukuphila okungokoqobo komuntu kwamuva kuyobe kungasekho nhlobo; ingabe ubudlelwane buyoqhubeka buba khona phakathi kwabantu? Ngaphandle kwesimo sobuSathane esikhohlakele, ukuphila kwabantu ngeke kube ukuphila okudala kwesikhathi esedlule, kodwa kunalokho kuyoba ukuphila okusha. Abazali bayolahlekelwa izingane, nezingane ziyolahlekelwa abazali. Abayeni bayolahlekelwa omkabo, nabafazi balahlekelwe abayeni babo. Abantu manje banobudlelwane obungokoqobo nabanye. Lapho bonke sebengene ekuphumuleni ngeke busaba bikho ubudlelwane obungokwenyama. Yisintu esinjalo kuphela esiyoba nokulunga nobungcwele, yisintu esinjalo kuphela okufanele sibe ngesikhonza uNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 601)

UNkulunkulu wadala abantu futhi wababeka emhlabeni, laba aye wabahola kwaze kwaba manje. Wabe esesindisa abantu waba njengomnikelo wesono kubantu. Ekugcineni, kusafanele anqobe isintu, asindise sonke isintu futhi asibuyisele esimweni saso sasekuqaleni. Lona umsebenzi uNkulunkulu abelokhu ewenza kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni—wokumbuyisela esimweni sakhe ayeyiso ekuqaleni. Uyomisa umbuso Wakhe futhi abuyise izinto ezifana nesimo sasekuqaleni somuntu, okusho ukuthi uyovuselela igunya emhlabeni nakuyo yonke indalo. Umuntu walahlekelwa inhliziyo eyesaba uNkulunkulu ngemva kokonakaliswa uSathane, futhi walahlekelwa umsebenzi izidalwa zikaNkulunkulu okufanele zibe nawo, waba isitha esingamlaleli uNkulunkulu. Umuntu waphila ngaphansi kokubusa kukaSathane futhi walandela imiyalo kaSathane; ngakho uNkulunkulu wayengenayo indlela yokusebenza phakathi kwezidalwa Zakhe, futhi akakwazanga ukwenza ukuba izidalwa Zakhe zimesabe. Umuntu wadalwa uNkulunkulu, wakhonza uNkulunkulu, kodwa umuntu waqala ukumjikela uNkulunkulu wakhonza uSathane. USathane waba isithixo senhliziyo yomuntu. Ngakho uNkulunkulu walahlekelwa indawo Yakhe enhliziyweni yomuntu, okuwukuthi walahlekelwa incazelo yendalo kaNkulunkulu yabantu, manje ukuze abuyise ayekuhlosile ngendalo Yakhe kumele umuntu ambuyisele esimweni ayeyiso ekuqaleni bese exosha umuntu onesimo esikhohlakele. Ukuze abuyise umuntu kuSathane, kumele asindise umuntu esonweni. Kungale ndlela kuphela angabuyisa ngayo kancane kancane isimo sasekuqaleni somuntu futhi abuyise umsebenzi wasekuqaleni womuntu, futhi ekugcineni uNkulunkulu abuyise umbuso Wakhe. Ukubhujiswa kwabantwana bokungalaleli nakho kuzokwenziwa ukuze umuntu amkhonze kangcono uNkulunkulu futhi aphile kangcono emhlabeni. Njengoba uNkulunkulu adala umuntu, kufanele enze umuntu amkhonze; njengoba uNkulunkulu efisa ukubuyisa umsebenzi wasekuqaleni womuntu, lokho uzokwenza ngokuphelele, ngaphandle kwenkohlakalo. Ukubuyisa igunya Lakhe kusho ukwenza ukuthi umuntu amkhonze futhi amlalele; kusho ukuthi kufanele enze umuntu aphile ngenxa Yakhe futhi ashabalalise izitha Zakhe ngenxa yegunya Lakhe; kusho ukuthi uzokwenza ukuthi yonke ingxenye yakhe yokugcina iqhubeke phakathi kwabantu futhi ngaphandle kokuphikiswa umuntu. Umbuso afisa ukuwumisa embusweni Wakhe. Isintu asifisayo yilesi esimkhonzayo, esimlalela ngokuphelele futhi esinenkazimulo Yakhe. Uma engasisindisi isintu esonakalisiwe, okushiwo indalo Yakhe kuyophenduka ize; ngeke esaba nalo igunya kubantu, futhi umbuso Wakhe ngeke ukwazi ukuba khona emhlabeni. Uma engazibhubhisi lezo zitha ezingamlaleli, ngeke akwazi ukuthola inkazimulo Yakhe egcwele, futhi ngeke akwazi ukumisa umbuso phezu komhlaba. Lezi izimpawu zokuqedwa komsebenzi Wakhe nezimpawu zokufezwa kwezinto Zakhe ezinkulu: ukubhubhisa ngokuphelele labo phakathi kwesintu abangamlaleli, nokuletha ekuphumuleni labo abenziwe baphelela. Lapho isintu sesibuyiselwe esimweni saso sakuqala, lapho abantu bengaqeda imisebenzi yabo, bagcine indawo yabo futhi balalele wonke amalungiselelo kaNkulunkulu, uNkulunkulu uyobe eseqoqe iqembu labantu abamkhonzayo emhlabeni, futhi uyomisa nombuso emhlabeni, umbuso ozokhonza Yena. Uyoba nokunqoba kwaphakade emhlabeni, futhi labo abamelene naye bayoshabalala kuze kube phakade. Lokhu kuyobuyisa injongo Yakhe yasekuqaleni ngokudala zonke izinto; futhi kuyobuyisa negunya Lakhe phezu komhlaba, igunya Lakhe phakathi kwazo zonke izinto negunya lakhe phakathi kwezitha Zakhe. Lolu uphawu lokunqoba Kwakhe okuphelele. Kusuka lapho isintu siyongena ekuphumuleni nasekuphileni okulandela umgudu ofanele. UNkulunkulu uyophinde angene ekuphumuleni kwaphakade kanye nabantu, angene ekuphileni okuphakade okungokukaNkulunkulu nomuntu. Ukungcola nokungalaleli kwabantu emhlabeni kuzonyamalala, njengoba kuzoba njalo nangokukhala emhlabeni. Bonke abasemhlabeni abamelana noNkulunkulu ngeke babe khona. UNkulunkulu nabantu abasindisile kuphela okufanele basale; indalo Yakhe kuphela okufanele isale.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 602)

Umuntu uzopheleliswa ngeNkathi Yombuso. Emuva komsebenzi wokunqoba, umuntu uyobhekana nokucwengwa kanye nokuhlupheka. Labo abanganqoba nabangaba ofakazi ngesikhathi sokuhlupheka yibo abagcina sebepheleliswa; baba ngabanqobi. Ngesikhathi senhlupheko, abantu kudingeka ukuthi bamukele ukucwengwa, futhi lokhu kucwengwa kungumsebenzi wokugcina kaNkulunkulu. Kungokokugcina lapho umuntu eyocwengwa ngaphambi kokuphethwa komsebenzi wokuphatha kukaNkulunkulu, futhi bonke labo abalandela uNkulunkulu kumele bamukele ukuvivinywa kokugcina, kumele bamukele ukucwengwa kokugcina. Labo abehlelwe ukuhlupheka abanawo umsebenzi kaMoya oNgcwele kanye nokuholwa uNkulunkulu, kodwa labo abanqotshwe ngempela futhi abafuna uNkulunkulu ngokweqiniso bayogcina bemile bengapheli amandla; yibo abanobuntu, nabathanda uNkulunkulu ngokweqiniso. Noma angenzani uNkulunkulu, labo abanqobayo ngeke bephucwe imibono, futhi bazomela iqiniso balenze ngaphandle kokwahluleka ebufakazini babo. Bayilabo abazophuma ngokuphelele enhluphekweni enkulu. Yize labo abadoba emanzini anyakaziswayo besengathola abangakusebenzele namuhla, akekho umuntu ongakwazi ukubalekela ukuhlupheka kokugcina, futhi akekho ongabalekela ukuvivinywa kokugcina. Kulabo abanqobayo, lokho kuhlupheka kuwukucwengwa okukhulu; kodwa kulabo abadoba emanzini anyakaziswayo, kuwumsebenzi wokunqunywa ophelele. Noma bangalingwa kanjani, ukukhanya kwalabo abanoNkulunkulu ezinhliziyweni zabo kuhlala kungaguqukile; kodwa labo abangenaye uNkulunkulu enhliziyweni yabo, uma umsebenzi kaNkulunkulu ungenalusizo enyameni yabo, baguqula indlela ababheka uNkulunkulu ngayo, futhi baze basuke kuNkulunkulu. Banjalo abangeke bame kuze kube sekupheleni, abafuna izibusiso zikaNkulunkulu kuphela futhi abangalangazeleli ukuzikhandlela uNkulunkulu futhi nokuzinikela Kuye. Laba bantu ababi bayoxoshwa bonke uma umsebenzi kaNkulunkulu sewufika ekugcineni, futhi abafanelwe ukudatshukelwa. Labo abangenabo ubuntu bayehluleka ukuthanda uNkulunkulu ngokweqiniso. Uma isimo siphephile futhi sivikelekile, noma uma bengathola inzuzo, bamlalela ngokuphelele uNkulunkulu, kodwa lapho lokho abakulangazelelayo kuba sengcupheni noma kugcina sekuchithiwe, bajika ngas0 leso sikhathi. Ngisho esikhathini sobusuku obubodwa, bangase baphenduke besuka ekubeni abantu abamoyizelayo, “abenenhliziyo enhle” babe ngabantu ababi nababulali abesabekayo, baphendukele okubasizile izolo kube yisitha sabo esikhulu, ngaphandle kwesizathu. Uma la madimoni engakhishwa, la madimoni angabulala ngaphandle kokungabaza, ngeke abe yingozi efihlakele? Umsebenzi wokusindisa umuntu awufezwa kulandela ukuqedwa komsebenzi wokunqoba. Yize umsebenzi usufike ekugcineni, umsebenzi wokuhlanza umuntu awukafiki lapho; lolo hlobo lomsebenzi luyoqedelwa uma esehlanzwe ngokugcwele, uma labo abazithoba ngokuphelele kuNkulunkulu sebephelelisiwe, futhi uma labo abazenzisayo abangenaye uNkulunkulu ezinhliziyweni zabo sebesusiwe. Labo abangamanelisi uNkulunkulu esigabeni sokugcina somsebenzi Wakhe bayokhishwa ngokugcwele, futhi labo abakhishwayo bangabakadeveli. Njengoba behluleka ukwanelisa uNkulunkulu, bayahlubuka kuNkulunkulu, futhi yize laba bantu belandela uNkulunkulu namuhla, lokhu akufakazeli ukuthi bayilabo abayogcina bemile. Emazwini athi “labo abalandela uNkulunkulu kuze kube sekugcineni bayothola insindiso,” incazelo “yokulandela” iwukuma uqine phakathi kwezinhlupheko. Namuhla, abantu abaningi bakholwa ukuthi ukulandela uNkulunkulu kulula, kodwa lapho umsebenzi kaNkulunkulu sewuzophela, uzoyazi incazelo yangempela “yokulandela.” Ngoba nje usakwazi ukulandela uNkulunkulu namuhla emuva kokunqotshwa, lokhu akufakazeli ukuthi ungomunye walabo abazopheliswa. Labo abangakwazi ukubekezelela izilingo, abangakwazi ukunqoba phakathi kwezinhlupho, ekugcineni, ngeke bakwazi ukuma, futhi ngeke bakwazi ukulandela uNkulunkulu kuze kube sekugcineni. Labo abalandela uNkulunkulu ngokweqiniso bakwazi ukubekezela lapho umsebenzi wabo uvivinywa, kanti labo abangamlandeli ngokweqiniso uNkulunkulu abakwazi ukumela ukuvivinywa uNkulunkulu. Bayoxoshwa kungekudala, kanti abanqobi bayohlala embusweni. Ukuthi ngabe umuntu ufuna uNkulunkulu ngokweqiniso kunqunywa ukuvivinywa komsebenzi wakhe, okuwukuthi, kwenzeka ngokuvivinywa uNkulunkulu, futhi akuhlangene nhlobo nezinqumo umuntu azithathela zona. UNkulunkulu akamchithi noma kanjani nje umuntu; konke akwenzayo kwenza umuntu akholwe ngokweqiniso. Akenzi lutho olungabonakali kumuntu, noma umsebenzi ongeke umenze umuntu akholwe. Ukuthi ukukholwa komuntu kuyiqiniso noma cha kufakazelwa ngamaqiniso, kungenqunywe umuntu. Ukuthi “ukolweni ungenziwe ukhula, futhi ukhula lungenziwe ukolweni” akungatshazwa. Bonke labo abamthanda ngokweqiniso uNkulunkulu bazohlala embusweni, futhi uNkulunkulu akazukuphatha muntu kabi uma emthanda ngempela uNkulunkulu. Ngokususela emisebenzini nobufakazi obahlukene, abanqobi abasembusweni bayosebenza njengabaphristi noma abalandeli, futhi labo abanqobayo ezinhluphekweni bayoba yisigungu sabaphristi embusweni. Isigungu sabaphristi siyokwakhiwa uma umsebenzi wevangeli usuphelile emhlabeni jikelele. Uma sekufika isikhathi, okumele kwenziwe umuntu kuyoba umsebenzi wakhe embusweni kaNkulunkulu, kanye nokuhlala kwakhe ndawonye noNkulunkulu embusweni. Esigungwini sabaphristi kuyoba nomphristi omkhulu kanye nabaphristi, futhi abasele bayoba amadodana kanye nabantu baNkulunkulu. Konke lokhu kuyonqunywa ngokobufakazi babo kuNkulunkulu ngezinkathi zenhlupheko; akuwona amagama anikezwa kalula nje. Uma isithunzi somuntu sesitholakele, umsebenzi kaNkulunkulu uyophela, ngoba umuntu ngamunye uyobe esebekwe ngokohlobo lwakhe futhi ebuyiselwe esimweni sakhe sasekuqaleni, futhi lokhu kuwuphawu lokuqedwa komsebenzi kaNkulunkulu, lokhu kuwumphumela wokugcina womsebenzi kaNkulunkulu kanye nokwenza komuntu, futhi kuwukucaciswa kwesimo kwemibono yomsebenzi kaNkulunkulu kanye nokusebenzisana nomuntu. Ekugcineni, umuntu uyophumula embusweni kaNkulunkulu, futhi noNkulunkulu, uyokwenza njalo, uyobuyela endaweni Yakhe ukuze aphumule. Lokhu kuwumphumela wokugcina weminyaka eyizi-6000 yokusebenzisana phakathi kukaNkulunkulu nomuntu.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu Nokwenza Komuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 603)

Labo phakathi kwabafowethu nodadewethu, abahlale beveza ububi babo bayizinceku zikaSathane futhi bayaliphazamisa ibandla. Laba bantu ngelinye ilanga kumele baxoshwe futhi basuswe. Ekukholweni kwabo kuNkulunkulu, uma abantu ngaphakathi kubo bengabi nenhliziyo ehlonipha uNkulunkulu, uma bengabi nenhliziyo elalela uNkulunkulu, ngeke bagcine nje ngokungakwazi ukwenzela uNkulunkulu noma yimuphi umsebenzi, kodwa kunalokho bayoba abantu abaphazamisa umsebenzi kaNkulunkulu futhi abedelela uNkulunkulu. Lapho umuntu okholwa kuNkulunkulu engamlaleli uNkulunkulu noma engamhloniphi uNkulunkulu kodwa asikhundleni salokho amedelele, leli kuyoba yihlazo elikhulu kunawo wonke elenziwa yikholwa. Uma ukukhuluma nokuziphatha kwekholwa kuhlala kunokunganaki nokungalawulwa njengokomuntu ongakholwa, kusho ukuthi lelo kholwa likhohlakele ukwedlula umuntu ongakholwa; lifana nedimoni uqobo. Labo ebandleni abaveza inkulumo enoshevu, labo phakathi kwabafowethu nodadewethu abasakaza amahemuhemu, batshale ukungezwani futhi bakhe amaqembuqembu angezwani kufanele baxoshwe ebandleni. Kodwa laba bantu sebevinjelwe njengoba manje sekuyinkathi yomsebenzi kaNkulunkulu eyehlukile, ngoba nakanjani isiphetho sabo ukususwa. Bonke abakhohlakaliswe uSathane banezimo ezikhohlakele. Abanye abanalutho olunye ngaphandle kwezimo ezikhohlakele, kanti abanye behlukile:. Abagcini nje ngokuba nezimo zobusathane ezikhohlakele, kodwa imvelo yabo nayo imbi ngokwedlulele. Amazwi nezenzo zabo akwembuli nje kuphela isimo sabo esikhohlakele sobusathane, kodwa bona uqobo banguSathane ongudeveli ngempela. Okuwukuphela kwento abayenzayo ukuphazamisa umsebenzi kaNkulunkulu, ukuphazamisa ukungena ekuphileni kwabafowethu nodadewethu, nokuphazamisa ukuphila okujwayelekile kwebandla. Lezi zimpisi ezembathe isikhumba semvu kumele zisuswe kungekudala, futhi akumele ziphathwe ngendlela yokuzicabangela lezi zinceku zikaSathane; umuntu kumele azilaxaze. Ukwenza lokhu kuphela okungenza umuntu abe sohlangothini lukaNkulunkulu futhi labo abangakwenzi lokho bamunye noSathane. UNkulunkulu uhlale esezinhliziyweni zalabo abakholwa ngokweqiniso kuNkulunkulu futhi bahlale benenhliziyo ehlonipha uNkulunkulu, inhliziyo ethanda uNkulunkulu. Labo abakholwa kuNkulunkulu kumele benze izinto ngenhliziyo eqaphelayo necophelelayo, futhi konke abakwenzayo kufanele kuhambisane nezimfuno zikaNkulunkulu, bakwazi ukwanelisa inhliziyo kaNkulunkulu. Akufanele baqinise ikhanda, benze noma yini abayithandayo; engahambisani nokulunga okunobungcwele. Abantu abakwazi ukubukisa ngophawu lukaNkulunkulu noma benze umathanda ngalo, bebukisa futhi bekhohlisa yonke indawo; ukwenza lokhu kuwukuhlubuka okwedlulele. Imindeni inemithetho nezizwe zinemithetho, ngakho umndeni kaNkulunkulu awunazo yini ngokwengeziwe izindinganiso eziqinile? Awunazo yini ngokwengeziwe izinqumo zokuphatha? Abantu bakhululekile ukwenza abakufunayo, kodwa izinqumo zokuphatha zikaNkulunkulu azinakuguqulwa umathanda. UNkulunkulu unguNkulunkulu ongabavumeli abantu bamcasule futhi uNkulunkulu ongababulala abantu—ingabe abantu abakwazi ngempela lokhu?

Kucashunwe embhalweni othi “Isixwayiso Kulabo Abangalenzi Iqiniso” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 604)

Wonke amabandla anabantu abaphazamisa ibandla, abantu abaphazamisa umsebenzi kaNkulunkulu. Bonke laba bantu banguSathane ezifihle emndenini kaNkulunkulu. Lolu hlobo lomuntu lungongcweti kakhulu ekuzenzeni abanye abantu, nasekuzeni ngenhlonipho phambi Kwami, lunqekuzisa ikhanda futhi lukhothame, lwenzise okwezinja ezinotwayi, lunikele ngakho ‘konke’ ukuze lufeze izinhloso zalo, kodwa luveze ububi balo phambi kwabafowethu nodadewethu. Lapho bebona umuntu enza iqiniso bayamhlasela futhi bamkhiphe inyumbazane, futhi lapho bebona umuntu owesabeka ukwedlula bona, bayamdumisa futhi bambungaze, baphathe abanye ngonya ebandleni. Kungashiwo nje ukuthi amabandla amaningi analo lolu hlobo “lwenyoka embi,” lolu hlobo “lwenja ehlala ethangeni” ngaphakathi kubo. Bacathama ndawonye, bacifelane amehlo futhi benzelana izimpawu ngokuyimfihlo, futhi akekho kubo owenza iqiniso. Onoshevu omningi kunabo bonke “uyidimoni eliyinhloko,” futhi noma ubani ohlonishwa kakhulu uyabahola, aphakamise ifulegi labo. Laba bantu bayazenzela ebandleni, basakaze imibono yabo ephambene, bakhulule ukufa, bacanase, basho abakuthandayo, kungekho muntu ongalokotha abavimbe, bagcwele izimo zobusathane. Lapho nje beqala ukuphazamisa, umoya wokufa uyangena ebandleni. Labo abenza iqiniso ebandleni bayalaxazwa bangabe besakwazi ukwenza okusemandleni abo, kuyilapho labo abaphazamisa ibandla futhi besakaza ukufa ebandleni benza umathanda ebandleni. Okukhulu nakakhulu, ukuthi iningi liyabalandela. Lolu hlobo lwebandla lumane lulawulwa uSathane futhi udeveli inkosi yalo. Uma abantu bebandla bengasukumi baxoshe lawo madimoni ayinhloko, nabo bazochithwa kungekudala. Kusukela manje, kumele kuthathwe izinyathelo ngamabandla anjalo. Uma labo abakwazi ukwenza iqiniso elincane bengafuni ukukwenza lokho, ibandla lizovalwa. Uma kungenamuntu ebandleni ozimisele ukwenza iqiniso, kungekho muntu ongafakazela uNkulunkulu, kusho ukuthi ibandla lelo kufanele likhishwe inyumbazane ngokugcwele, futhi ukuxhumana kwalo namanye amabandla kumele kunqanyulwe. Lokhu kubizwa “ngokungcwaba ukufa”; kusho lokhu ukuxosha uSathane. Uma ibandla liqukethe abantu abachukuluzi abaningana, futhi belandelwa “yizimpukane ezincane” ezingenakho neze ukwahlukanisa, futhi uma abebandla bengakwazi ukunqamula izibopho nokukhohlisa kwalaba bachukuluzi, ngisho nangemva kokulibona iqiniso, lezi ziwula zizosuswa ekugcineni. Nakuba lezi zimpukane ezincane kungenzeka ukuthi azenzanga lutho olubi, zikhohlisa ngokwengeziwe, zinekhono ngokwengeziwe futhi zinobuchule ngokwengeziwe futhi wonke umuntu onjalo uzosuswa. Akekho noyedwa ozoshiywa! Labo abangabakaSathane bayobuyiselwa kuSathane, ngenkathi labo abangabakaNkulunkulu nakanjani beyohamba bafune iqiniso; lokhu kunqunywa yimvelo yabo. Bonke labo abalandela uSathane mababhubhe! Akunazwela oluyoboniswa laba bantu. Labo abafuna iqiniso mabalungiselwe futhi bavunyelwe bajabulele izwi likaNkulunkulu ezinhliziyweni zabo. UNkulunkulu ulungile; akabaphathi abantu ngokungenabulungiswa. Uma ungudeveli, ngeke ukwazi ukwenza iqiniso. Uma ungumuntu ofuna iqiniso, nakanjani ngeke uthunjwe uSathane—lokhu akuthandabuzwa.

Kucashunwe embhalweni othi “Isixwayiso Kulabo Abangalenzi Iqiniso” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 605)

Labo abangafuni ukuthuthuka bahlale befuna ukuthi abanye babe nombono ophambene futhi bavilaphe njengabo, labo abangalenzi iqiniso banomona ngalabo abenza iqiniso. Labo abangalenzi iqiniso bahlale befuna ukukhohlisa labo abadidekile futhi abantula ukwahlukanisa. Izinto ezivezwa yilaba bantu zingakwenza uphelelwe amandla, ushelele uwe, ube nezimo ezingavamisile futhi ngaphakathi ugcwale ubumnyama; zikubangela ukuba uqhele kuNkulunkulu, zikwenza uthande inyama futhi uzitike ngenjabulo. Labo abangalithandi iqiniso, abahlale bebhekana noNkulunkulu ngokunganaki abanakho ukuzazi, futhi isimo sabo siyenga abantu benze izono futhi badelele uNkulunkulu. Abalenzi iqiniso futhi ababavumeli abanye ukuthi balenze. Bathanda isono futhi abanakho ukuzenyanya ngalokhu. Abazazi futhi bavimba abanye ukuba bazazi, bavimba abanye ukuba balangazelele iqiniso. Labo ababakhohlisayo ngeke bakubone ukukhanya futhi bawela ebumnyameni, abazazi, futhi alibakhanyeli iqiniso futhi baya ngokuya beqhela kuNkulunkulu. Abalenzi iqiniso futhi bayabavimba abanye ekwenzeni iqiniso, balethe labo bantu abayiziwula phambi kwabo. Kunokuthi bathi bayakholwa kuNkulunkulu, kungaba ngcono bathi bakholwa kokhokho babo, ukuthi lokho abakholwa kukho yizithixo ezisezinhliziyweni zabo. Kungaba kuhle kulabo bantu abathi balandela uNkulunkulu ukuba bavule amehlo abo ukuba kebacabangisise ngabakholwa kukho: Ingabe nikholwa kuNkulunkulu ngempela, noma kuSathane? Uma wazi ukuthi okholwa kukho akuyena uNkulunkulu kodwa yizithixo zakho, kungaba kuhle ungasho ukuthi uyikholwa. Uma ungazi ngempela ukuthi ukholwa kubani, kungaba kuhle futhi ukuthi ungazibizi ngekholwa. Ukusho lokho kungaba ukuhlambalaza! Akekho okuphoqa ukuba ukholwe kuNkulunkulu. Ningasho ukuthi nikholwa Kimi, njengoba ngawezwa kudala lawo mazwi angifisi ukuphinde ngiwezwe, ngoba enikholwa kukho yizithixo ezisezinhliziyweni zenu nezinyoka ezimbi eziphakathi kwenu. Labo abanikina amakhanda lapho bezwa iqiniso, abamamatheka kakhulu lapho bezwa kukhulunywa ngokufa bayinzalo kaSathane, futhi bonke bazosuswa. Ebandleni kunabantu abaningi abangenakwahlukanisa, futhi lapho kwenzeka into ekhohlisayo, bama ohlangothini lukaSathane. Lapho bebizwa ngezinceku zikaSathane bazizwa boniwe. Kuthiwa abanakwahlukanisa, kodwa bahlale besohlangothini olungenalo iqiniso, abami nhlobo ohlangothini lweqiniso esikhathini esibucayi, abami nhlobo balwele iqiniso. Ngabe ngempela bantula ukwahlukanisa? Kungani behlale bemi ohlangothini lukaSathane? Kungani bengasho nelilodwa izwi elifanele noma elicabangela iqiniso? Ingabe ngempela lesi simo sibangelwe ukudideka kwesikhashana? Lapho umuntu enokwahlukanisa okuncane, yilapho ekwazi kancane khona ukuma ohlangothini lweqiniso. Kuvezani lokhu? Ingabe akubonisi ukuthi labo abangenakwahlukanisa bathanda ububi? Ingabe akubonisi ukuthi labo abangenakwahlulela bayinzalo ethembekile kaSathane? Kungani behlale bemi ohlangothini lukaSathane futhi bekhuluma ulimi olufana nolwakhe? Wonke amazwi nezenzo zabo, kanye nezinkulumo zabo kukufakazela ngokwanele ukuthi abalona uhlobo oluthanda iqiniso, kodwa kunalokho, bangabantu abenyanya iqiniso. Ukuthi bangama ohlangothini lukaSathane kukufakazela ngokwanele ukuthi uSathane uyabathanda labo develi abalwa ukuphila kwabo konke ngenxa kaSathane. Ingabe wonke la maqiniso awakhanyi bha? Uma ngempela ungumuntu othanda iqiniso, kungani-ke ungabahloniphi labo abenza iqiniso, futhi kungani ubalandela ngokushesha labo abangalenzi iqiniso ngomzuzu abaguqula ngawo kancane isimo sabo? Hlobo luni lwenkinga lolu? Anginandaba nokuthi unokuqonda noma cha, anginandaba nokuthi ukhokhelwe inani elikhulu kangakanani, anginandaba ukuthi unamandla amaningi kangakanani, futhi anginandaba noma uyinyoka embi esebandleni noma ungumholi ophakamisa ifulegi. Uma unamandla amakhulu, kungenxa yosizo lwamandla kaSathane; uma uhlonishwa kakhulu, kusho ukuthi kunabaningi abakuzungezile abangalenzi iqiniso; uma ungakaxoshwa, lokho kungenxa yokuthi manje akusona isikhathi somsebenzi wokuxosha, kunalokho isikhathi somsebenzi wokususa. Akujahiwe ukuxosha wena njengamanje. Ngidinga nje ukulinda lolo suku lufike ngemva kokususwa kwakho ukuze ngikujezise. Noma ubani ongalenzi iqiniso uzosuswa!

Kucashunwe embhalweni othi “Isixwayiso Kulabo Abangalenzi Iqiniso” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 606)

Labo abakholwa ngobuqotho kuNkulunkulu yilabo abazimisele ukwenza izwi likaNkulunkulu, futhi yilabo abazimisele ukwenza iqiniso. Labo abangamfakazela ngobuqotho uNkulunkulu bayilabo futhi abazimisele ukwenza izwi Lakhe, futhi bayilabo abangama ngempela ohlangothini lweqiniso. Labo abasebenzisa ubuqili futhi abenza okungalungile bonke bangabantu abangenalo iqiniso futhi bonke bahlambalaza uNkulunkulu. Labo abaxabanayo ebandleni bayizinceku zikaSathane, futhi bafuze uSathane. Lolu hlobo lomuntu lukhohlisa kakhulu. Labo abangenakho ukuqonda futhi abangakwazi ukuma ohlangothini lweqiniso bonke bazonda izinhloso ezimbi futhi badelela iqiniso. Laba bantu bamfuze bangamshiya uSathane; ngeke besahlengeka futhi akuthandabuzwa ukuthi bonke bazosuswa. Labo abangalenzi iqiniso akufanele bavunyelwe babe semndenini kaNkulunkulu, nalabo abalibhidliza ngamabomu ibandla. Kodwa manje akusona isikhathi sokwenza umsebenzi wokuxosha. Bayomane bembulwe futhi basuswe ekugcineni. Awukho omunye umsebenzi ophilayo ozokwenziwa kulaba bantu; labo abangabakaSathane abakwazi ukuma ohlangothini lweqiniso, kuyilapho labo abafuna iqiniso bengama ohlangothini lweqiniso. Labo abangalenzi iqiniso abafaneleki ukuzwa indlela yeqiniso futhi abafaneleki ukufakaza ngeqiniso. Iqiniso akulona elezindlebe zabo kodwa likhulunyelwa izindlebe zalabo abalenzayo. Ngaphambi kokwembulwa kwesiphelo sawo wonke umuntu, labo abaphazamisa ibandla futhi baphazamise umsebenzi bayoqale bashiyelwe kolunye uhlangothi. Lapho umsebenzi usuphelile, laba bantu bayokwembulwa ngokulandelana ngaphambi kokususwa kwabo. Phakathi nesikhathi sokunikeza iqiniso, basuke benganakiwe ngaleso sikhathi. Lapho lonke iqiniso lembulwa kubantu labo bantu kufanele basuswe, njengoba leso futhi kuyoba isikhathi lapho bonke abantu behlukaniswa ngokwezinhlobo zabo. Ngenxa yokuhlakanipha kwabo okungatheni, labo abangaqondi bayokwehlela encithakalweni ezandleni zabantu ababi futhi bayophambukiswa abantu ababi futhi ngeke bakwazi ukubuya. Laba bantu kufanele baphathwe ngale ndlela, njengoba bengalithandi iqiniso, ngoba abakwazi ukuma ohlangothini lweqiniso, ngoba balandela abantu abakhohlakele, futhi ngenxa yokuthi bahlangana nabantu ababi badelele uNkulunkulu. Bazi kahle kamhlophe ukuthi labo bantu abangcolile basakaza okubi kodwa baqinisa izinhliziyo zabo babalandele, benze okuphambene neqiniso. Ingabe laba bantu abangalenzi iqiniso kodwa abenza izinto ezilimazayo nezimbi bonke abenzi okubi? Nakuba kunabanye phakathi kwabo abazenza “amakhosi” nalabo ababalandelayo, ingabe sonke isimo sokudelela kwabo uNkulunkulu asifani? Iziphi izaba abangaba nazo zokuthi uNkulunkulu akabasindisi? Iziphi izaba abangaba nazo zokuthi uNkulunkulu akalungile? Ingabe ababhujiswanga ububi babo? Ingabe akukhona ukuhlubuka kwabo okuyobashonisa esihogweni? Labo abenza iqiniso ekugcineni bayosindiswa futhi bapheleliswe ngeqiniso. Labo abangalenzi iqiniso ekugcineni bayophelela encithakalweni ngenxa yeqiniso. Lezi iziphetho ezilindele abenza iqiniso nabangalenzi. Ngiluleka labo abangacabangi ukwenza iqiniso ukuba bahambe ngokushesha ebandleni ukuze bagweme ukwenza izono eziningi. Lapho kufika isikhathi, ngisho nokuzisola kuyobe sekwephuze kakhulu, ikakhulukazi kulabo ababanga ukwahlukana, kanye nalezo zinyoka ezisebandleni kumele bahambe ngokushesha. Laba bantu abanemvelo yempisi embi ngeke baguquke, kungcono bahambe kusenethuba ebandleni, bangaphinde baphazamise ukuphila okujwayelekile kwabafowethu nodadewethu, ukuze bagweme ukujeziswa uNkulunkulu. Labo phakathi kwenu ababalandela, niyobe nenza kahle uma nisebenzisa leli thuba ukuze niziveze. Ingabe niyobalandela ababi niphume ebandleni, noma niyohlala niqhubeke nokwethembeka? Kumele nicabangisise ngale ndaba. Ngininika ithuba lokugcina lokukhetha. Ngilinde impendulo yenu.

Kucashunwe embhalweni othi “Isixwayiso Kulabo Abangalenzi Iqiniso” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 607)

Njengekholwa likaNkulunkulu, akumele wethembeke kunoma ubani omunye ngaphandle Kwakhe kukho konke futhi kumele ukwazi ukuhambisana nentando yakhe kuzo zonke izinto. Noma kunjalo, nakuba wonke umuntu eyiqonda le mfundiso, la maqiniso asobala futhi avamile, ngokumuntu, awabonakali ngokugcwele kuye, ngenxa yobunzima bakhe obehlukene, njengokungazi, ukungabi nangqondo nenkohlakalo. Ngakho-ke, ngaphambi kokunquma isiphetho, kufanele ngiqale nginitshele izinto ezimbalwa, ezisemqoka kakhulu kinina. Ngaphambi kokuba ngiqhubeke, kumele niqale niqonde lokhu: Amazwi engiwakhulumayo angamaqiniso abhekiswe esintwini sonke, hhayi kumuntu othile noma uhlobo lomuntu. Ngakho-ke, gxilisani imiqondo ekwamukeleni amazwi Ami ngokombono weqiniso futhi nigcine isimo sengqondo sokunakisisa nokuba qotho. Ningazibi ngisho nelilodwa izwi noma iqiniso engilishoyo, ningawathathi amazwi Ami ngendelelo. Ezimpilweni zenu, ngibona okuningi enikwenzayo okungahlangene neqiniso, ngakho-ke ngininxusa ngokusobala ukuba nibe yizisebenzi zeqiniso futhi ningagqilazwa ukungalungi kanye nobubi. Ningalinyatheli iqiniso futhi ningcolise noma iliphi igumbi lendlu kaNkulunkulu. Lesi yisexwayiso Sami kini. Manje sengizoqala ukukhuluma ngesihloko esiphezu kwaso:

Okokuqala, ngenxa yalokho enikudalelwe, kumele nifune ukwamukelwa nguNkulunkulu. Okusho ukuthi, njengoba nikwamukela ukuthi nibalwa kanye nabanye abasendlini kaNkulunkulu, ngakho kumele nilethe ukuthula okusemqondweni kanye nokweneliseka kuNkulunkulu kukho konke. Ngamanye amazwi, kumele niphile ngokomgomo ezenzweni zenu futhi nivumelane neqiniso ezintweni ezinjalo. Uma lokhu kungaphezu kokwazi ukukwenza, kanjalo uzozondwa ulahlwe nguNkulunkulu futhi waliwe yibo bonke. Uma uke waba sengxakini enjalo, ngeke usakwazi ukubalwa kanye nalabo abasendlini kaNkulunkulu. Yilokhu-ke okuqondwe ngokungavunywa nguNkulunkulu.

Okwesibili, kumele nazi ukuthi uNkulunkulu uthanda umuntu owethembekile. UNkulunkulu unobunjalo bokwethembeka, ngakho-ke izwi Lakhe lingathenjwa njalo. Ngaphezu kwalokho, izenzo Zakhe azinaphutha futhi azingabazeki. Yingakho uNkulunkulu ethanda labo abethembeke ngeqiniso kuYena. Ukwethembeka kusho ukunikela inhliziyo yakho kuNkulunkulu; ungamenzi isiwula kunoma yini; uvuleleke Kuye kukho konke, ungalifihli iqiniso; ungakwenzi lokho okuzokhohlisa labo abaphezulu futhi kudukise labo abangaphansi; nokungakwenzi lokho okwenzela ukuzincengela kuNkulunkulu. Ngamafuphi nje, ukwethembeka ukuzehlukanisa nokungcola ezenzweni zakho kanye nasemazwini, kanye nokungakhohlisi uNkulunkulu noma umuntu. Lokhu engikushoyo kulula, kodwa kuzokuba nzima ngokuphindiwe kini. Iningi likhetha ukuba liyolahlwa esihogweni kunokukhuluma futhi lenze ukwethembeka. Akumangalisi ukuthi nginenye impatho ebekekwe labo abangathembekile. Impela, ngiyabuqonda ubunzima obukhulu enibhekana nabo ekuzameni ukuba ngabantu abethembekile. Nonke nihlakaniphile kabi futhi niyizingcweti kwezokwehlulela umuntu olungile ngokwesilinganiso senu esinomona; njengoba kunje umsebenzi Wami uba lula kakhulu. Futhi njengalokhu nisingatha izimfihlo zenu ezinhliziyweni zenu, kulungile-ke, ngizothumela omunye nomunye wenu enhlekeleleni ukuba “niyofundiswa” ngomlilo, ukuze emva kwalokho nizokuba nokuzibophezela ekukholweni emazwini Ami. Okokugcina, ngizokhipha kanzima amazwi emilonyeni yenu athi “uNkulunkulu unguNkulunkulu wokwethembeka,” emva kwalokho niyozishaya isifuba futhi nibalise, “Ingumkhohlisi inhliziyo yomuntu!” Ingabe siyobe sesiyini isimo sengqondo yakho kuleli qophelo? Ngiyacabanga nje aninakuqhubeka nokuziphatha ngokuzazisa njengoba nenza njengamanje. Ngingasakuphathi ukuthi “nibe ngabajulile kakhulu ukuba bangaqondisiseka” njengoba ninjalo njengamanje. Abanye baziphatha ngendlela ehloniphekile nefanele futhi babonakala ikakhulukazi nje “baziphatha ngenhlonipho” ebukhoneni bukaNkulunkulu kodwa babe ngabadelelayo futhi abangalawuleki ebukhoneni bukaMoya. Ningambala yini phakathi kwabathembekile umuntu onjalo? Uma ungozenzisayo nomuntu oyingcweti “kwezokuzijabulisa,” ngizothi uwena ngempela ohlekisa ngoNkulunkulu. Uma amazwi akho egcwele izaba kanye nokuzihlangula okungenamsebenzi, ngithi uyilowo ongazimisele nhlobo ukwenza iqiniso. Uma unezimfihlo eziningi ongabazayo ukuziveza, futhi uma ungafuni ukudalula izimfihlo zakho—okusho ukuthi, izinkinga zakho—kwabanye ukuze ufune indlela yokukhanya, ngizothi uyilowo ongeke ayithole kalula insindiso futhi ongeke aphunyuke kalula ebumnyameni. Uma ukufuna iqiniso kukujabulisa kahle, ungomunye ohlala ekukhanyeni isikhathi esiningi. Uma ukujabulela ukuba ngumenzi womsebenzi endlini kaNkulunkulu, usebenza ngokuzimisela nokwethembeka emfihlakalweni, ngaso sonke isikhathi uhlala upha futhi ungathathi, ngithi-ke ungongcwele othembekile, ngoba awufune mklomelo futhi ungumutu oneqiniso nje. Uma uzimisele ukungalifihli iqiniso, uma uzimisele ngokunikela konke okwakho, uma ukwazi ukudela impilo yakho ngoNkulunkulu futhi ube ngufakazi, uma uthembekile, kuze kufike eqophelweni lapho wazi kuphela ukwanelisa uNkulunkulu, futhi ungazicabangeli noma uzithathele ngokwakho, ngithi-ke laba bantu abanjalo yilabo abondliwa ekukhanyeni futhi abayophila phakade embusweni. Kumele wazi noma kunokukholwa kweqiniso kanye nokwethembeka kweqiniso ngaphakathi kuwe, ukuthi unawo yini umlando wokuhlupheka ngenxa kaNkulunkulu noma futhi usumthobele ngokuphelele yini uNkulunkulu. Uma ungenakho lokhu, ngaphakathi kuwe kusekhona ukungalaleli, inkohliso, umhawu, kanye nokukhononda. Njengalokhu inhliziyo yakho ikude n0kwethembeka, awukaze ukuthole ukunconywa nguNkulunkulu futhi awukaze uhlale ekukhanyeni. Ukuthi isiphetho somuntu siyoba yini kuncike ekuthini unenhliziyo ethembekile nebomvu okwegazi kanye nasekuthini unawo yini umphefumulo omsulwa. Uma ungumuntu ongathembekile kakhulu, umuntu onenhliziyo enobubi kanye nomphefumulo ongahlanzekile, ngakho-ke uzophetha usendaweni lapho umuntu ejeziswa khona njengoba kubhaliwe encwadini yesiphetho sakho. Uma uthi wethembeke kakhulu, kodwa ungakaze wenze ngokweqiniso noma ukhulume izwi leqiniso, ingabe usalindele ukuba uNkulunkulu akuklomelise? Ingabe usenethemba lokuthi uNkulunkulu uzokubuka njengesithandwa seso Lakhe? Ingabe ukucabanga okunjalo akukhona ukuzikhohlisa? Ukhohlisa uNkulunkulu kukho konke, manje indlu kaNkulunkulu ingamgcina kanjani umuntu onjengawe onezandla ezingahlanzekile?

Into yesithathu engifuna ukunitshela yona yile: Wonke umuntu, ekuphileni impilo yokukholwa kuNkulunkulu, useke wamphika futhi wamkhohlisa uNkulunkulu esikhathini esithile. Ezinye zezenzo ezimbi azidingi ukulotshwa phansi njengamacala, kodwa ezinye zazo azixoleleki; ngenxa yokuthi eziningi zazo yilezo ezephula izinqumo zokuphatha, okusho ukuthi, ukona okuphambana nesimo sikaNkulunkulu. Iningi lalabo abakhathazekile ngesiphetho sabo bangabuza ukuthi yiziphi lezi zenzo. Kumele nazi ukuthi nizithwele futhi niyazidla ngokwemvelo futhi anizimisele ukuvuma la maqiniso. Ngakho-ke, ngiyobuye nginitshele emva kokuba senizindlile ngezimo zenu. Ngiyaninxusa ukuba niqondisise kahle ingqikithi yezinqumo zokuphatha, bese nenza imizamo yokwazi isimo sikaNkulunkulu. Kungenjalo, niyokuthola kunzima ukugcina izindebe zenu zivalekile nolimi lwenu lungakhulumi ngokukhululeka okukhulu izinto ezizwakala ziphakeme, futhi ninganakile ningona esimweni sikaNkulunkulu ebese niwela ebumnyameni, nilahlekelwe ubukhona bukaMoya oNgcwele nokukhanya. Ngoba aninayo imigomo ezenzweni zenu, wenza noma usho izinto ezingafanele, uyothola ukujeziswa okufanele. Kumele wazi ukuthi noma ngabe awunamgomo ngokwamazwi akho nangezenzo zakho, uNkulunkulu unomgomo kukho kokubili. Isizathu esenza uthole isijeziso ukuthi wedelele uNkulunkulu, hhayi umuntu. Uma, empilweni yakho, wenza amacala amaningi aphambana nesimo sikaNkulunkulu, nakanjani uyoba wumntwana wesihogo. Kumuntu kungabukeka sengathi wenze iziphambeko nje ezimbalwa ezingahambisani neqiniso futhi okuyinto engelutho. Ingabe uyazi, nokho, ukuthi emehlweni kaNkulunkulu, vele usungomunye okungasenamhlatshelo wesono kubo? Ngoba sewephule izinqumo zikaNkulunkulu zokuphatha ngaphezu kokukodwa kanye nokuthi awukhombisi luphawu lokuphenduka, ngakho-ke akusekho okunye ongakwenza ngaphandle kokwehlela esihogweni lapho uNkulunkulu ejezisa umuntu khona. Iqembu elincane labantu, ngesikhathi lilandela uNkulunkulu, lenza izenzo ezithile eziphambene nemigomo, kodwa ngemuva kokubhekana (noNkulunkulu) nokuqondiswa, laya ngokuya lakubona ukukhohlakala kwalo, labuyela endleleni elungile yeqiniso futhi lisaqhubeka nokuzinza namuhla. Labo bantu abanjalo yilabo abayosala ekugcineni. Kodwa yilabo abathembekile engibafunayo; uma ungumuntu owethembekile futhi owenza ngokomgomo, ungaba yisethenjwa sikaNkulunkulu. Uma ezenzweni zakho ungoni esimweni sikaNkulunkulu futhi ufuna intando kaNkulunkulu futhi unenhliziyo yokumdumisa uNkulunkulu, ukholo lwakho lusezingeni elifanele. Labo abangamhloniphi uNkulunkulu futhi abangenayo inhliziyo ethuthumelayo ngokwesaba bazozephula kalula izinqumo zokuphatha zikaNkulunkulu. Abaningi basebenzela uNkulunkulu ngenxa yamandla okushiseka futhi abazazi izinqumo zokuphatha zikaNkulunkulu, kungasaphathwa ukuqonda ngemithelela yezwi Lakhe. Ngakho phezu kwezinhloso zabo ezinhle, bavame ukugcina sebenza lokho okuphazamisa ukuphatha kukaNkulunkulu. Ezimweni ezimbi kakhulu balahlwa ngaphandle futhi bancishwe lonke elinye ithuba lokumlandela bese bephonswa esihogweni kume konke ukuzihlanganisa nendlu kaNkulunkulu. Laba bantu basebenza endlini kaNkulunkulu ngezinhloso ezinhle ezingenalwazi bese begcina sebethukuthelisa isimo sikaNkulunkulu. Abantu beza nezindlela zabo zokusebenzela izikhulu namakhosi endlini kaNkulunkulu, bese bezama ukuzisebenzisa, becabanga ngokuyize ukuthi zingasetshenziswa kalula nalapha. Abazange bacabange ukuthi uNkulunkulu akanaso isimo sewundlu kodwa esebhubesi. Ngakho-ke, labo abazihlanganisa noNkulunkulu okokuqala abakwazi ukukhuluma Naye, ngokuba inhliziyo kaNkulunkulu ayifani neyomuntu. Ungakwazi kuphela ukwazi uNkulunkulu emva kokuqonda amaqiniso amaningi. Lolu lwazi alwakhiwe kuphela yimishwana noma izimfundiso, kodwa lungasetshenziswa njengegugu ongangena kulo ekwethembaneni okusondelene n0Nkulunkulu nanjengobufakazi bokuthi uyathokoza ngawe. Uma uswele ulwazi lwangempela futhi unganikeziwe iqiniso, ukusebenza kwakho ngentshisekelo kungaletha phezu kwakho ukucasuka kanye nenzondo kaNkulunkulu. Manje kumele ukuba usuyaqonda ukuthi ukukholwa kuNkulunkulu akukhona nje ukufunda isayensi ngoNkulunkulu nenkolo!

Nakuba amazwi enginexwayisa ngawo emafishane, konke engikuchazile yilokho okusilele kini. Kumele nazi ukuthi lokhu engikhuluma ngakho manje kungenxa yomsebenzi Wami wokugcina phakathi kwabantu, ukunquma ngesiphetho somuntu. Angifisi ukwenza umsebenzi omningi kakhulu ongafezi nhloso futhi angifisi ukuqhubeka nokuqondisa labo bantu abangenamsebenzi njengokhuni olubolile, ngingasayiphathi eyokuqhubeka nokuhola labo abafihle izinhloso ezimbi. Mhlawumbe ngelinye ilanga niyoqonda izinhloso eziqotho eziqukethwe ngamazwi Ami kanye nomnikelo engiwenzele isintu. Mhlawumbe ngelinye ilanga niyowuqonda umgomo owenza nikwazi ukuzinqumela isiphetho senu.

kuvela embhalweni othi “Izexwayiso Ezintathu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 608)

Ngininike izexwayiso eziningi futhi ngabeka amaqiniso amaningi phezu kwenu ukuze ngininqobe. Namhlanje nizizwa nicebe kakhulu kunangesikhathi esidlule, niqonda izimiso eziningi ezimayelana nendlela umuntu okufanele abe yiyo, futhi abe nokuhluzeka okuningi engqondweni abantu abathembekile okufanele babe nakho. Yilokhu enikuzuzile manje eminyakeni eminingi. Angiziphiki izinto enizizuzile, kodwa kumele ngisho ngingananazi ukuthi angikuphiki nokungalaleli kwenu okuningi nokuhlubuka kwenu Kimi kule minyaka eminingi, ngoba akukho ngisho noyedwa ongcwele phakathi kwenu, nonke jikelele ningabantu abakhohlakaliswe uSathane, nezitha zikaKristu. Iziphambeko nokungalaleli kwenu kuze kube manje akunakubalwa, ngakho akumangalisi nakancane ukuthi njalo ngiphindaphinde engikushoyo phambi kwenu. Angifuni ukuphila ngale ndlela nani, kodwa ngenxa yekusasa lenu, ngenxa yeziphetho zenu, ngizophinde ngikusho okokugcina engike ngakusho ekuqaleni. Nginethemba lokuthi nizongibekezelela, futhi nginethemba elikhulu lokuthi nizokwazi ukukholwa wonke amazwi engiwashoyo, ngaphezu kwalokho, ukuthi nizoyiqonda incazelo ejulile yamazwi Ami. Ningakungabazi engizokusho, noma okubi nakakhulu, nicaphune amazwi ami ngendlela enifisa ngayo niwalaxaze kude ngokuthanda, engikuthola kungabekezeleleki. Ningawahluleli amazwi Ami, ingasaphathwa eyokuwathatha kancane, noma nithi ngihlale nginilinga, noma okubi nakakhulu, nithi enginitshele khona kuntula ukunemba. Lezi zinto ngizithola zingabekezeleleki. Ngoba niphatha Mina nalokho engikushoyo ngendlela enokusola futhi aniwalandeli amazwi Ami futhi niyangiziba, nginitshela nonke ngamunye ngokungadlali: Engikushoyo ningakuhlanganisi nefilosofi, ningakuhlanganisi namanga abazenzisi, ngaphezu kwalokho, ningawabheki njengangabalulekile amazwi Ami. Mhlawumbe esikhathini esizayo akekho oyokwazi ukunitshela izinto enginitshela zona, noma akhulume nani ngomusa ongaka, ingasaphathwa eyokuhambisana nani kula maphuzu ngesineke. Izinsuku ezizayo zizochithwa ekukhumbuleni izikhathi ezinhle, noma ekukhaleni kakhulu, noma ekububuleni ngenxa yezinhlungu, noma nizophila ebusukwini obumnyama obungenayo nenhlansi yeqiniso noma ukuphila okunikeziwe, noma nimane nilinde ningenathemba, noma ukuzisola kabuhlungu okunjalo ngokuthi nedlule ekucabangeni…. Lezi ezinye zezinto ezingenzeka cishe okungekho namunye phakathi kwenu ongaphunyuka kuzo. Ngoba akekho kini osesihlalweni akhonza uNkulunkulu ngeqiniso kuso; nizicwilisa ezweni eligcwele ukuxegelwa isimilo nobubi, lihlanganise ezinkolweni zenu, emimoyeni yenu, emiphefumulweni, kanye nasemizimbeni izinto eziningi ezingahlobene nokuphila neqiniso futhi empeleni nimelana nazo. Ngakho enginethemba lakho kini ukuthi ningalethwa endleleni yokukhanya. Okuwukuphela kwethemba enginalo ukuthi nikwazi ukuzinakekela, nokuthi anigxili kakhulu esiphethweni senu ngenkathi nibheka ukuziphatha neziphambeko zenu ngokunganaki.

Kucashunwe embhalweni othi “Iziphambeko Ziyoholela Umuntu Esihogweni” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 609)

Abantu asebekholwe kuNkulunkulu isikhathi eside, manje sebenethemba lesiphetho esihle, bonke abantu abakholwa kuNkulunkulu bathemba ukuthi bazovelelwa inhlanhla ngokuphazima kweso, bonke bathemba ukuthi bengazelele bayozithola behleli ngokuthula endaweni eyodwa noma kwenye ezulwini. Kodwa ngithi laba bantu kanye nemibono yabo emihle abakaze bazi ukuthi zibafanele yini lezo zinto ezinhle ezivela ezulwini, noma ukuhlala esihlalweni ezulwini. Nina okwamanje nizazi kahle, kodwa nethemba ukuthi ningakwazi ukuphunyuka ezinhlekeleleni zezinsuku zokugcina nasesandleni sikaSomandla esijezisa ababi. Kubonakala sengathi ukuphupha kahle nokufuna izinto zinjengoba bethanda kuyisici esivamile kubo bonke abantu abonakaliswe uSathane, akuwona umbono ohlakaniphile womuntu oyedwa. Noma kunjalo, ngisafuna ukuqeda ngezifiso zenu zokweqisa kanye nokulangazelela kwenu ukuthola izibusiso. Ngenxa yokuthi iziphambeko zenu ziningi kakhulu nokungalaleli kwenu kuningi futhi kuyanda, lokhu kungahlangabezana kanjani nekusasa lenu elihle elilotshiwe? Uma ufuna ukuhamba ngendlela oyithandayo yokuba sephutheni, kungenalutho oludonsela emuva, kodwa usafuna amaphupho afezeke, ngiyakunxusa ukuthi uqhubeke nokozela kwakho futhi ungalokothi uvuke—ngoba iphupho lakho alinalutho, futhi ebukhoneni bukaNkulunkulu olungile ngeke akubuke ngokwehlukile. Uma ufuna nje ukuthi amaphupho afezeke, ungalokothi uphuphe, kodwa hlale ubhekana neqiniso, ubhekane namaqiniso. Leyo ukuphela kwendlela ongasindiswa ngayo. Ngokungagwegwesi yiziphi izinyathelo zale ndlela?

Okokuqala, hlola zonke iziphambeko zakho, futhi uhlole konke ukuziphatha kwakho nemicabango engahambisani neqiniso.

Lena yinto eningayenza kalula, futhi ngikholwa ukuthi abantu abacabangayo bangakwazi ukuyenza. Nokho, ababalwa labo bantu abangasoze bazi ukuthi sisho ukuthini isiphambeko neqiniso, ngoba empeleni ababona abantu abacabangayo. Ngikhuluma nabantu abamukelwe uNkulunkulu, abathembekile, abangakaze bazone ngempela izinqumo zokuqondisa, abangazithola kalula iziphambeko zabo. Nakuba lena kuyinto engiyifuna kini futhi elula kini, akuyona ukuphela kwento engiyifuna kini. Kungakhathaleki ukuthi kwenzekani, ngethemba ukuthi ngeke nihleke ngasese ngale nto engiyifunayo, noma okubi nakakhulu, ukuthi ngeke niyibukele phansi noma niyithathe kancane. Iphatheni njengebalulekile, ningayichithi.

Okwesibili, eziphambekweni nasekungalalelini ngakunye kwakho, funa amaqiniso ahambisanayo futhi usebenzise la maqiniso ukuze ukulungise, ususe izenzo eziyiphutha nemicabango yokungalaleli futhi wenze iqiniso.

Okwesithathu, yiba umuntu othembekile, hhayi umuntu ohlale eyisihlakaniphi, ohlale eyiqili. (Ngiyaphinda ngiyanicela futhi ukuthi nibe abantu abathembekile.)

Uma ungakwazi ukufeza zontathu lezi zinto kungasho ukuthi usenhlanhleni, umuntu okufezeka amaphupho akhe nothola inhlanhla. Mhlawumbe uzozibheka njengezibalulekile lezi zicelo ezintathu ezingakhangi, noma mhlawumbe ungabi nandaba nazo. Kunoma ikuphi, injongo Yami ukufeza amaphupho akho, ngenze imibono yenu, hhayi ukuhlekisa ngani noma ukunenza izilima.

Engikufunayo kungase kube lula, kodwa enginitshela khona akulula njengokuthi okukodwa nokukodwa kulingana nokubili. Uma okuwukuphela kwento eniyenzayo kuwukukhuluma noma kubani ngalokhu, nikhulume imbudane, izinkulumo zokuzikhukhumeza, kusho ukuthi okulotshiwe ngani nezifiso zenu kuyohlale kusekhasini elingenalutho. Ngeke ngibazwele nakancane labo kini abahlupheka iminyaka eminingi futhi basebenze kanzima bengabi nalutho oluphathekayo ngalokho. Kunalokho, ngiphatha labo abangakaze bakwenze engikufunayo ngesijeziso, hhayi ngemivuzo, nozwelo luncane. Mhlawumbe nicabanga ukuthi ekubeni ngabalandeli iminyaka eminingi nenza umsebenzi onzima noma kunjani, ngakho kunoma yisiphi isimo ningasithola isitsha selayisi endlini kaNkulunkulu ngokuba abenzi bomsebenzi. Ngingathi iningi lenu licabanga ngale ndlela ngoba kuze kube manje benilandela umyalo wokusizakala ngento ethile hhayi ukuthi kusizakalwe ngani. Ngakho manje ngiyanitshela futhi angidlali: Anginandaba nokuthi umsebenzi wakho onzima ufaneleke kangakanani, nokuthi izimfaneleko zakho zihlaba umxhwele kangakanani, nokuthi ungilandela eduze kangakanani, nokuthi waziwa kangakanani, noma ukuthi usungcono kangakanani umbono wakho; uma nje ungakwenzi engikufunayo, awusoze wanconywa Yimi. Sula ngokushesha yonke leyo mibono nezibalo zakho, uqale ukuzibheka njengezibalulekile izinto engizifunayo. Kungenjalo, bonke abantu ngiyobaphendula umlotha ukuze ngiqede umsebenzi Wami, futhi okuhle kakhulu ngiphendule iminyaka yomsebenzi Wami nokuhlupheka kube yize, ngoba ngeke ngingenise izitha Zami, nabantu abenza okubi belingisa uSathane embusweni Wami, enkathini elandelayo.

Kucashunwe embhalweni othi “Iziphambeko Ziyoholela Umuntu Esihogweni” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 610)

Nginezifiso eziningi. Ngifisa sengathi ningaziphatha ngendlela efanele, nithembeke ekufezeni umsebenzi wenu, nibe neqiniso nobuntu, nibe ngabantu abangadela konke banikele ngokuphila kwabo ngenxa kaNkulunkulu, njalo njalo. Wonke la mathemba asuka ekuntuleni nasekukhohlakaleni kanye nasekungalalelini kwenu. Uma noma iyiphi yezingxoxo engibe nazo nani inganele ukuba niyinake, mhlawumbe okuwukuphela kwento engingayenza ukungasho lutho. Kodwa, niyayiqonda imiphumela yalokho. Angiphumuli, ngakho uma ngingakhulumi, ngizokwenza okuthile abantu abazokubona. Ngingabolisa ulimi lomuntu, noma umuntu afe eyizicucu, noma nginike abantu imizwa engaphilile futhi ngibenze babukeke bebabi ngezindlela eziningi. Futhi-ke, ngingenza abanye abantu babekezelele ukuhlukumezeka engibabekele khona. Ngale ndlela ngiyojabula, ngithokoze kakhulu futhi ngename. Bekuhlale kuthiwa, “Okuhle kubuyiswa ngokuhle, nokubi ngokubi,” pho kungani kungabi njalo manje? Uma ufuna ukumelana Nami futhi ufuna ukungahlulela, ngizobolisa umlomo wakho, futhi lokho kuyongijabulisa ngokungapheli. Lokhu kungenxa yokuthi ekugcineni, lokhu okwenzile akulona iqiniso, ingasaphathwa eyokuphathelana nokuphila, kuyilapho konke engikwenzayo kuyiqiniso, yonke into ibalulekile emiyalweni yomsebenzi Wami nasezinqumweni zokuphatha engizilobile. Ngakho, nginxusa ngamunye kini ukuba aqongelele ukulunga, ayeke ukwenza ububi obungaka, futhi ninake izimfuno zami ngesikhathi senu. Ngakho ngiyojabula. Uma ubuzonikela eqinisweni okukodwa enkulungwaneni kwemizamo oyifaka kokwenyama, khona-ke ngithi ubungeke ube neziphambeko njalo futhi nomlomo obolile. Akukho yini sobala lokhu?

Ukwanda kweziphambeko zakho, kusho ukuncipha kwamathuba okuzuza isiphetho esihle. Ngokuphambene, ngokuncipha kweziphambeko zakho, ayanda amathuba okuba unconywe nguNkulunkulu. Uma iziphambeko zakho zanda kuze kufike ezingeni lokuthi ngingakwazi ukukuxolela, uyobe udlale ngamathuba akho okuxolelwa. Kuleso simo isiphetho sakho ngeke sibe ngaphezulu kodwa siyoba ngaphansi. Uma ungangikholwa, yiba nesibindi wenze okubi, ubone ukuthi uzotholani. Uma ungumuntu oqotho owenza iqiniso, nakanjani uzoba nethuba lokuthi iziphambeko zakho zithethelelwe, liyoncipha inani lokungalaleli kwakho. Uma ungumuntu ongazimisele ukwenza iqiniso, iziphambeko zakho phambi kukaNkulunkulu ziyokwanda nakanjani, izikhawu zokungalaleli kwakho ziyokhula nakakhulu, uze ufike emkhawulweni, okuyoba yisikhathi sokubhujiswa kwakho okuphelele. Lokhu kuyoba yilapho iphupho lakho elimnandi lokuthola izibusiso liyobhidlika khona. Ungabheki iziphambeko zakho njengamaphutha omuntu ongavuthiwe noma oyisiphukuphuku, ungasebenzisi izaba zokuthi awulenzanga iqiniso ngoba izinga lakho eliphansi lenze kwaba nzima ukuthi ulenze, futhi ngaphezu kwalokho, ungamane ubheke iziphambeko ozenzile njengezomuntu obengazi lutho olungcono. Uma umuhle ekuzithetheleleni nasekuziphatheni ngomusa, khona-ke ngithi kuwe uyigwala elingasoze lazuza iqiniso, futhi iziphambeko zakho azisoze zayeka ukukulandela, kodwa ziyokwenza ungahlangabezani nokufunwa iqiniso futhi zikwenze uhlale ungumngani othembekile kaSathane. Ngisakweluleka ngokuthi: Unganaki isiphetho sakho kuphela bese ungazinaki iziphambeko zakho ezicashile; ungazithathi kancane iziphambeko zakho, futhi ungazibukeli phansi iziphambeko zakho ngenxa yokukhathazeka ngesiphetho sakho.

Kucashunwe embhalweni othi “Iziphambeko Ziyoholela Umuntu Esihogweni” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 611)

Namuhla, ngikukhuzela ukuthi kusinde wena, ukuze umsebenzi Wami uqhubeke ngempumelelo, nokuthi umsebenzi Wami wokuqala wenziwe ngokufanele nangokuphelele emhlabeni jikelele, ngokuveza amazwi Ami, negunya, nokuphakama kanye nokwahlulela abantu bakuwo wonke amazwe nezinhlanga. Umsebenzi engiwenza phakathi kwenu uyisiqalo somsebenzi wami emhlabeni jikelele. Yize manje sekuyizinsuku zokugcina, yazi ukuthi “izinsuku zokugcina” yigama lenkathi: NjengeNkathi Yomthetho Nenkathi Yomusa, kushiwo inkathi, futhi kushiwo inkathi iyonke, kunokubalwa kweminyaka embalwa yokugcina nezinyanga. Kodwa izinsuku zokugcina zehluke kakhulu kuneNkathi Yomusa neNkathi Yomthetho. Umsebenzi wezinsuku zokugcina awenziwa kwa-Israyeli, kodwa kubantu Bezizwe; kuwumsebenzi wokunqoba ophambi kwesihlalo Sami sobukhosi sezinhlanga zonke kanye nabo bonke abantu abangaphandle kwakwa-Israyeli, ukuze inkazimulo Yami emhlabeni jikelele igcwalise umhlaba nomkhathi wonke. Lokho kwenzelwa ukuthi ngidunyiswe kakhulu, ukuze zonke izidalwa zasemhlabeni zikwazi ukudlulisela udumo Lwami ezizweni zonke, ingunaphakade ezizukulwaneni, futhi zonke izidalwa zasezulwini nasemhlabeni zingakwazi ukubona ukukhazimula engikuthole emhlabeni. Umsebenzi owenziwa ngezinsuku zokugcina ungumsebenzi wokunqoba. Akusikho ukuholwa kwezimpilo zabo bonke abantu emhlabeni, kodwa kuwukuphetha ukungashatshalaliswa kwesintu, ukuhlupheka kwezigidi zeminyaka kwasemhlabeni. Ngenxa yalokho, umsebenzi wezinsuku zokugcina ngeke ube njengalowo weminyaka eyizinkulungwane kwa-Israyeli, noma njengomsebenzi waseJudiya weminyaka eminingi owaqhubekela kweminye iminyaka eyizinkulungwane ezimbili kwaze kwaba ukuthatha isimo somuntu kukaNkulunkulu kwesibili. Abantu bezinsuku zokugcina babhekana nokuvela kabusha koMhlengi enyameni, futhi bathola umsebenzi namazwi kaNkulunkulu ngqo. Angeke kube iminyaka eyizinkulungwane ezimbili ngaphambi kokuba kuphele izinsuku zokugcina; zimbalwa, njengesikhathi lapho uJesu enza umsebenzi Ngenkathi Yomusa eJudiya. Lokhu kwenziwa ukuthi izinsuku zokugcina ziyisiphetho sesikhathi somlando sisonke. Ziwukuqedelwa nokupheliswa kohlelo lokuphatha lukaNkulunkulu lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, futhi kuphetha inkambo yempilo kanye nokuhlupheka kwesintu. Abadluliseli isintu sisonke enkathini entsha noma bavumele isintu ukuthi siqhubeke nokuphila. Lokhu kuyobe kungabalulekile ohlelweni lokuphatha Lwami noma ebukhoneni bomuntu. Uma isintu siqhubeka kanje; maduze nje sizobe sesizinikele ngokugcwele kuSathane, futhi leyo miphefumulo okungeyami ekugcineni iyochithakaliswa yizandla zakhe. Umsebenzi Wami uhlala iminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, futhi ngiyethembisa ukuthi ukulawula komubi esintwini sisonke nakho kuyoba ngokweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha. Ngakho, siphelile isikhathi. Angisaqhubeki futhi angisadebeseli manje: Ngezinsuku zokugcina ngizomnqoba uSathane, ngizobuyisela inkazimulo Yami, futhi ngizolanda imiphefumulo Yami emhlabeni ukuze le miphefumulo ekhathazekile ephunyuke olwandle lokuhlupheka, futhi lokhu kuzophothula umsebenzi Wami uwonke emhlabeni. Kusukela ngalolu suku kuya phambili, ngeke ngisaphinde ngibe sesimweni senyama emhlabeni, futhi ngeke uMoya Wami olawulayo uphinde usebenze emhlabeni. Ngizokwenza okukodwa vo emhlabeni: Ngizokwenza isintu kabusha, isintu esingcwele, esiyidolobha Lami elethembekile emhlabeni. Kodwa yazi ukuthi angizukunqoba umhlaba uwonke, noma angizukunqoba sonke isintu. Ngizogcina ingxenye—ingxenyana ethanda Mina futhi enqontshwe Yimi kakhulu, futhi ngizokwenza ukuthi le ngxenyana ithele izithelo futhi igcwalise umhlaba njengoba kwenza ama-Israyeli ngaphansi komthetho, bondliwe ngezimvu eziningi kanye nomhlambi wezinkomo kanye nayo yonke ingcebo yomhlaba. Lesi sintu sizohlala Nami ingunaphakade, kube ayisiso lesi sintu esingcolile nesinengayo sanamuhla, kodwa isintu esihlanganisa bonke abazuzwa Yimi. Isintu esinjalo asizukumoshakala, siphazamiseke, noma sizungezwe uSathane, futhi kuzoba yiso kuphela isintu esikhona emhlabeni emuva kokuba senginqobe uSathane. Yisintu esinqotshwe Yimi namuhla futhi esizuze isethembiso Sami. Ngakho, isintu esinqotshwe ngezinsuku zokugcina siphinde sibe yisintu esizohlengwa nesizothola izibusiso Zami ingunaphakade. Kuzoba yibo kuphela ubufakazi bokunqoba Kwami uSathane, futhi yikho kuphela okuzobe kuwumqhele wempi Yami noSathane. Le miqhele yempi isindiswe Yimi esigodlweni sikaSathane, futhi iwukukhazimula nezithelo zohlelo lokuphatha Lwami lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha. Iphume kuwo wonke amazwe namabandla, nakuzo zonke izindawo namazwe emhlabeni jikelele. Yehlukile kunezinye izinhlanga, inezilimi ezehlukile, amasiko kanye namabala esikhumba, futhi igcwele ezweni ngalinye nebandla emhlabeni jikelele, kanye namagumbi omane omhlaba. Ekugcineni, izohlangana njengesintu esiphelele, inhlangano yabantu amandla kaSathane angefinyelele kubo. Labo phakathi kwesintu abangasindiswanga nabanganqotshwanga Yimi bazominzela ekujuleni kolwandle, futhi bazoshishwa amalangabi Ami avutha bhe ingunaphakade. Ngizosinqoba lesi sintu esidala nesingcole ngokwedlulele, njengoba nganqoba amadodana ayengamazibulo kanye nomhlambi waseGibhithe, kusale ama-Israyeli, adla inyama yemvu, aphuza igazi lemvu, futhi afakwa uphawu ezicabheni zawo ngegazi lemvu. Ngabe abantu abanqotshwa Yimi futhi abangabomndeni Wami asibo laba bantu abadla inyama Yami Imvu, baphuza igazi Lami Imvu, futhi bahlengwa Yimi futhi bangidumisa? Ngabe laba bantu abahlali behambisana nenkazimulo Yami? Ngabe labo abangenayo inyama Yami Imvu sebeminzele ekujuleni kolwandle? Namuhla niphikisana Nami, futhi namuhla amazwi Ami anjengalawo akhulunywa uJehova kumadodana nabazukulu bakwa-Israyeli. Kodwa ubunzima ekujuleni kwezinhliziyo zenu benza ulaka Lwami lunqwabelane, kulethe inhlupheko phezu kwenyama yenu, kwande isijeziso phezu kwezono zenu, futhi kwandise ulaka phezu kokulunga kwenu. Ubani ongasinda ngosuku lolaka Lwami, uma niphatha Mina kanje namuhla? Ubani onokulunga okungaphunyuka emehlweni Ami okusola? Ngezabani izono ezingaphunyuka ezandleni Zami, uSomandla? Ukona kukabani okungaphunyuka ekwahluleleni Kwami, uSomandla? Mina, Jehova, ngikhuluma kuwe, izizukulwane zomndeni Wezizwe, futhi amazwi akhulunywa Yimi kuwe edlula izwi leNkathi Yomthetho neNkathi Yomusa, kodwa ulukhuni ngaphezu kwabantu baseGibhithe. Ngabe awugcini ulaka Lwami njengoba njengoba ngenza ngokunethezeka umsebenzi Wami? Ungaphunyuka kanjani ungalimalanga ngosuku Lwami, uSomandla?

Kucashunwe embhalweni othi “Akekho Umuntu Osenyameni Ongabalekela Usuku Lolaka” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke (Okucashuniwe 612)

Ngabe manje sewuyaqonda ukuthi kuyini ukwahlulela nokuthi iqiniso liyini? Uma sewuqonda, ngiyakunxusa ukuthi uthobele ngokulalela ukwahlulelwa, kungenjalo awusoze waba nethuba lokunconywa nguNkulunkulu noma lokuyiswa nguye embusweni Wakhe. Labo abamukela ukwahlulela kuphela kodwa abangakwazi ukuhlanzwa, okusho ukuthi, labo ababalekayo phakathi komsebenzi wokwahlulela, bayohlala bezondwa futhi belahlwa nguNkulunkulu. Izono zabo ziningi kakhulu, futhi zinkulu, kunezabaFarisi, ngoba bayamphika uNkulunkulu futhi bangamahlubuka kuNkulunkulu. Abantu abanjalo abangafanelekile ngisho ukwenza umsebenzi bayothola isijeziso esinzima kakhulu, isijeziso futhi esingapheli. UNkulunkulu akasoze ayeka noma ngubani omhlubukayo owake wathi wethembekile kuye ngamazwi kepha wayesemhlubuka. Abantu abanjalo bayothola impindiselo ngokujeziswa ngokomoya, umphefumulo, nangokomzimba. Ngabe lokhu akusikho kanye ukwembulwa kwesimo sokulunga sikaNkulunkulu? Ngabe lokhu akusiyo injongo kaNkulunkulu yokwahlulela umuntu kanye nokumembula? UNkulunkulu ubeka bonke labo abenza zonke izinhlobo zemisebenzi emibi ngesikhathi sokwahlulela endaweni egcwele imimoya emibi ukuze le mimoya emibi ibhubhise imizimba yabo yenyama ngokuthanda. Imizimba yabo ikhipha iphunga lesidumbu, futhi nesijeziso esibafanele sinjalo. UNkulunkulu ubhala phansi ezincwadini zomlando wabo isono ngasinye salawo makholwa amanga angethembekile, abaphostoli bamanga kanye nabasebenzi bamanga; kuthi uma isikhathi sesifanele, ubaphosa phakathi kwemimoya engcolile ukuze imizimba yayo engcolile ingcolise yonke imizimba yabo ngokuthanda ukuze bangaphindi babe senyameni futhi bangaphindi babone ukukhanya. Labo bakhohlisi abenza umsebenzi ngesikhathi esisodwa kodwa abakwazi ukuhlala bethembekile kuze kube sekugcineni babalwa uNkulunkulu phakathi kwabantu abakhohlakele ukuze bahambe emiyalelweni yabantu abakhohlakele, babe yingxenye yoquqaba olungahlelekile; ekugcineni, uNkulunkulu uyobabhubhisa. UNkulunkulu uyabachitha futhi akabanaki labo abangakaze bethembeke kuKristu noma bazinikele ngemizamo ethile, futhi uyobabhubhisa bonke ngokuguquka kwezinkathi. Ngeke besaba khona emhlabeni, kube kuncane kakhulu ukuthola indlela engena embusweni kaNkulunkulu. Labo abangakaze bathembeke kuNkulunkulu kodwa abaphoqwa yisimo ukuthi babhekane Naye ngokushampuza nje bayobalwa phakathi kwalabo abasebenzela abantu Bakhe. Bambalwa kakhulu kubantu abanjalo abangasinda, kuyilapho iningi labo liyobhubha nalabo abangafanelekile ngisho ukwenza umsebenzi. Ekugcineni, uNkulunkulu uyofikisa embusweni Wakhe bonke labo abanomqondo ofana nokaNkulunkulu, abantu namadodana kaNkulunkulu kanjalo nalabo abahlelelwe uNkulunkulu ukuthi babe ngabefundisi. Sinjalo isithelo sikaNkulunkulu asiveza ngomsebenzi Wakhe. Kulabo abangakwazi ukungena kwesinye salezi zigaba ezimiswe nguNkulunkulu, bayobalwa phakathi kwabantu abangakholwa. Futhi nakanjani ningazicabangela nje ukuthi isiphetho sabo siyoba yini. Sengikushilo konke okumele ngikusho kini; indlela eniyikhethayo iyoba yisinqumo senu. Okumele nikuqonde yilokhu: Umsebenzi kaNkulunkulu awulindi noma ubani ongakwazi ukuhambisana nesivinini Sakhe, futhi isimo sikaNkulunkulu sokulunga asikhombisi musa kunoma yimuphi umuntu.

Kucashunwe embhalweni othi “UKristu Wenza Umsebenzi Wokwahlulela Ngeqiniso” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okwedlule: Ukungena Ekuphileni 5

Okulandelayo: Ukwazi UNkulunkulu 1

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Gxila Kakhulu Kokungokoqobo

Wonke umuntu angakwazi ukupheleliswa uNkulunkulu, ngakho wonke umuntu kufanele aqonde ukuthi iyiphi inkonzo kaNkulunkulu ehambisana kahle...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp