I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izimvu ZikaNkulunkulu Zizwa Izwi LikaNkulunkulu (Okubalulekile Kwamakholwa Amasha)

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 6 Izimo Eziningi Zokwahlukanisa Okufanele Ube Nazo Ekukholweni Kwakho KuNkulunkulu

5. Umehluko Phakathi Kokulandela UNkulunkulu nokulandela abantu.

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile:

Okubaluleke kakhulu ekulandeleni uNkulunkulu ukuthi konke kumele kuye ngokwamazwi kaNkulunkulu: Noma ngabe uphokophelela ukungena ekuphileni noma ukugcwalisa intando kaNkulunkulu, yonke into kumele igxile emazwini kaNkulunkulu. Uma lokhu okukhulumayo nalokhu okuphokophelelayo kungagxilile emazwini kaNkulunkulu, lokhu kusho ukuthi awuwazi amazwi kaNkulunkulu, futhi awuwazi umsebenzi kaMoya Ongcwele.

kwesithi “Yazi Umsebenzi Wakamuva KaNkulunkulu Bese Ulandela Ezinyathelweni ZikaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Abanye ngokuthathela phezulu bakholwa ukuthi lapho kunemisebenzi kaMoya oNgcwele, kubonakala uNkulunkulu. Noma bakholwa ukuthi lapho kunezithombe zokomoya, kubonakala uNkulunkulu. Noma bakholwa ukuthi lapho abantu bedumile, kubonakala uNkulunkulu. Okwamanje, masingagxili ekuthini izinkolo ezinjalo zilungile noma azilungile. Ukuchaza imibuzo enjalo, kumele sicacise injongo kuqala: Sifuna imilobo yezinyawo zikaNkulunkulu. Asifuni izithombe zomoya, futhi asilandeli abantu abadumile, silandela imilobo yezinyawo zikaNkulunkulu. Njengalokho, njengoba sifuna imilobo yezinyawo zikaNkulunkulu, kumele sifune intando kaNkulunkulu, amagama kaNkulunkulu, amazwi kaNkulunkulu—ngoba lapho kunamagama amasha kaNkulunkulu, kunephimbo likaNkulunkulu, futhi lapho kunemilobo yezinyawo zikaNkulunkulu, kunezenzo zikaNkulunkulu. Lapho kunezwi likaNkulunkulu, kubonakala uNkulunkulu, futhi lapho kubonakala uNkulunkulu, kukhona iqiniso, indlela kanye nempilo. Ngenkathi ufuna imilobo yezinyawo zikaNkulunkulu, uzibe amagama athi “uNkulunkulu uyiqiniso, indlela Kanye nokuphila.” Ngakho lapho abantu abaningi bethola iqiniso, abakholwa ukuthi bathole imilobo yezinyawo zikaNkulunkulu futhi abakuvumi nakancane ukubonakala kukaNkulunkulu. Iphutha elikhulu lelo!

kwesithi “Ukubonakala KukaNkulunkulu Kulethe Inkathi Entsha” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Abanye abantu abajatshuliswa iqiniso, abajatshuliswa nakakhulu ukwahlulelwa. Kunalokho, bajatshuliswa ukuba namandla nengcebo; abantu abanjalo bathathwa njengabathanda ubukhulu. Bafuna ngokukhethekile lawo mahlelo anamagalelo emhlabeni nabefundisi nothisha abavela emakolishi okufundela ubufundisi. Ngaphandle kokwamukela indlela yeqiniso, banokungabaza futhi abakwazi ukuzinikela ngokugcwele. Bakhuluma ngokunikelela uNkulunkulu, kodwa amehlo abo agxile kubefundisi kanye nothisha abaphakeme, bamshaya indiva uKristu. Izinhliziyo zabo zigcwele udumo, ingcebo nokukhazimula. Abakukholwa nhlobo ukuthi umuntukazana angakwazi ukunqoba abantu abaningi, nokuthi ongagqamile kangako angakwazi ukuphelelisa abantu. Abakukholwa nhlobo ukuthi laba bantu abengelutho abaphakathi kothuli nezindunduma zobulongwe bangabantu abakhethwe uNkulunkulu. Bakholwa ukuthi uma abantu abanjalo beyinjongo yokusindisa kukaNkulunkulu, lokho kuyosho ukuthi amazulu nomhlaba kuyophenduka kubheke phansi bese bonke abantu befa insini. Bakholwa ukuthi uma uNkulunkulu ekhethe ukuba kupheleliswe abantu abangelutho kanjalo, lokho kuyosho ukuthi izicukuthwane ziyoba nguNkulunkulu uqobo. Imibono yabo ingcoliswe ukungakholwa; impela, kude nokungakholwa, bayizilwane zasendle eziyiziphukuphuku. Ngoba ukuphela kwezinto abazazisayo isikhundla, ukuhlonishwa kanye namandla; into abayifuna kakhulu amaqembu namahlelo amakhulu. Abanandaba nhlobo nalabo abaholwa uKristu; bangamambuka nje afulathele uKristu, iqiniso kanye nokuphila.

Into oyazisayo akukhona ukuthobeka kukaKristu, kodwa abelusi bamanga abavelele. Awukuthandi ukuthandeka noma ukuhlakanipha kukaKristu, kodwa uthanda izifebe ezigcwele ezweni elikhohlakele. Uyabuhleka ubuhlungu bukaKristu ongenayo indawo yokufihla ikhanda Lakhe, kodwa uyazazisa lezo zidumbu zabantu ezidla iminikelo ziphile emanyaleni. Awuzimisele ngokuhlupheka kanye noKristu, kodwa uya ngenjabulo ezingalweni zalabo abangenanhliziyo abaphika uKristu ngoba bekunika okwenyama kuphela, izincwadi kuphela, nokulawula kuphela. Ngisho namanje inhliziyo yakho isaphendukela kubo, idumela labo, ukuma kwabo ezinhliziyweni zabo bonke oSathane, ithonya labo negunya labo, kodwa wena usaqhubeka nomoya wokuphika nokwenqaba ukwamukela umsebenzi kaKristu. Kungalesi sizathu ngithi aninalo ukholo lokuvuma uKristu. Isizathu esenza ukuthi nimlandele kuze kube manje ukuthi naphoqwa. Enhliziyweni yakho kuyohlale kulenga izithombe eziningi eziphakeme; ngeke ukwazi ukukhohlwa wonke amazwi nezenzo zabo, ngisho namazwi nezandla zabo okunethonya. Enhliziyweni yakho, bayohlalebephakeme futhi bengamaqhawe amakhulu. Kodwa akunjalo ngoKristu wanamuhla. Akabalulekile enhliziyweni yakho futhi akakufanele ukuhlonishwa. Ngoba ujwayeleke kakhulu, unethonya elincane kakhulu, futhi ukude kakhulu nokuphakama.

kwesithi “Ingabe Uyikholwa LikaNkulunkulu Leqiniso?” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Buka abaholi bayo yonke imibuso namaqembu. Bonke banenkani, bazenza osiyazi, bachaza iBhayibheli ngaphandle komongo walo nangokwemicabango yabo. Bonke bancike eziphweni nasolwazini olunzulu ukuze benze umsebenzi wabo. Ukube akukho ababekwazi ukukushumayela, ingabe labo bantu bebeyobalandela? Ngemva kwakho konke, kukhona abakufundayo, futhi kuncane abangakusho ngemfundiso, noma ukwazi indlela yokunqoba abanye nendlela yokusebenzisa obunye ubuqili, abalethe ngakho abantu phambi kwabo futhi babakhohlisa. Ngokulindelekile, labo bantu bakholwa kuNkulunkulu—kodwa eqinisweni balandela abaholi babo. Uma behlangana nalabo abashumayela indlela yeqiniso, abanye kubo bayothi, “Kudingeka sixhumane naye ngokukholwa kwethu kuNkulunkulu.” Badinga imvume yomuntu othile ukuze bakholwe kuNkulunkulu; akuyona yini inkinga leyo?

kwesithi “Ukufuna Iqiniso Kuphela Okuwukukholwa Ngeqiniso KuNkulunkulu” kwethi Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe

8. Abantu abakholwa kuNkulunkulu kumele balalele uNkulunkulu futhi bamkhonze. Akumele uphakamise noma ubeke ithemba lakho komunye umuntu; akumele unike uNkulunkulu indawo yokuqala, eyesibili kube ngeyabanye abantu othembele kubo, bese indawo yesithathu kube nguwe. Akekho umuntu okumele abe senhliziyweni yakho, futhi akumele ubeke abantu—ikakhulukazi labo obahlonipha kakhulu—endaweni elingana nekaNkulunkulu, balingane Naye. Lokhu akubekezeleki kuNkulunkulu.

kwesithi “Imiyalelo Eyishumi Yokuphatha Okufanele Ilalelwe Abantu Abakhethiweyo bakaNkulunkulu ENkathini Yombuso” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Labo abangaliqondi iqiniso bahlale belandela abanye: Uma abantu bethi lona umsebenzi kaMoya oNgcwele, khona-ke nawe uthi umsebenzi kaMoya oNgcwele; uma abantu bethi umsebenzi womoya omubi, khona-ke nawe uqala ukungabaza, noma uphinde uthi umsebenzi womoya omubi. Uhlale ulingisa amazwi abanye, futhi awukwazi ukuzitholela wena into ethile, futhi awukwazi ukuzicabangela. Lona umuntu ongazazi ukuthi ume kuphi, ongakwazi ukwahlukanisa—umuntu onjalo uyinto engenamsebenzi! Abantu abanjalo bahlale bephinda amazwi abanye: Namhlanje kuye kwathiwa lona umsebenzi kaMoya oNgcwele, kodwa kungenzeka ngelinye ilanga kube khona othi lona akuwona umsebenzi kaMoya oNgcwele, kodwa owomuntu—kodwa awukwazi ukukubona lokho futhi lapho uzwa kushiwo abanye, nawe usho into efanayo. Empeleni umsebenzi kaMoya oNgcwele, kodwa uthi umsebenzi womuntu; awuphendukanga yini omunye walabo abangcolisa umsebenzi kaMoya oNgcwele? Kulokhu, ingabe awukaze umelane noNkulunkulu ngenxa yokuthi awukwazi ukuphawula umehluko? Ubani owaziyo, mhlawumbe ngelinye ilanga kuyovumbuka esinye isiphukuphuku, sithi “lona umsebenzi womoya omubi,” futhi lapho uzwa la mazwi uyodideka, uphinde unamathele emazwini abanye. Ngaso sonke isikhathi lapho umuntu ekunyakazisa, uyehluleka ukuzimela, futhi lokhu kungenxa yokuthi awunalo iqiniso. Ukukholelwa kuNkulunkulu nokufuna ulwazi ngoNkulunkulu akuyona into elula. Ngeke kumane kufinyelelwe ngokulalela izintshumayelo, futhi awukwazi ukupheleliswa ngentshisekelo kuphela. Kumele ezenzweni zakho ubhekane, wazi futhi uqondiswe imiyalo, bese uzuza umsebenzi kaMoya oNgcwele.

kwesithi “UNkulunkulu Anganeliswa Kuphela Yilabo Abamaziyo Nabazi Umsebenzi Wakhe” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Ukuhlanganyela Komuntu

Ukulandela uNkulunkulu kusho ukulalela uNkulunkulu kukho konke, ukulalela zonke izinhlelo zikaNkulunkulu, ukwenza ngokuvumelana namazwi kaNkulunkulu, nokwamukela konke okuvela kuNkulunkulu. Uma ukholwa kuNkulunkulu, kufanele-ke ulandele uNkulunkulu; kodwa, ngaphandle kokuqaphela, lapho bekholwa kuNkulunkulu abantu abaningi balandela abantu, okuhlekisa kuphinde kudabukise. Ngamagama aqondile nje, noma ubani abantu abamlandelayo yilowo abakholwa kuyena. Nakuba abanye abantu baye bathi bakholwa kuNkulunkulu, ezinhliziyweni zabo akekho uNkulunkulu; ezinhliziyweni zabo bakhonza abaholi babo. Ukulalela abaholi bakho, futhi baze bafike nasekuphikeni amalungiselelo kaNkulunkulu, kuyisibonakaliso sokukholwa kuNkulunkulu kodwa ulandela abantu. Ngaphambi kokuba bathole iqiniso, inkolo yabo bonke abantu ixoveke futhi yadideka njengalokhu. Baze bangazi nhlobo nokuthi kusho ukuthini ukulandela uNkulunkulu, abakwazi nokubona umehluko phakathi kokulandela uNkulunkulu nokulandela abantu. Bakholwa ukuthi noma ngubani okhuluma izimfundiso ezinhle, neziphakeme, unguyise noma unina; kubona, noma ngubani onobisi ungunina, futhi noma ubani onamandla unguyise. Yile indlela abadabukisa ngayo. Kungashiwo ukuthi, kuya ngokuhluka kwamazinga, yiso lesi isimo sangokomoya sabantu abaningi.

Kusho ukuthini ukulandela uNkulunkulu? Futhi ukwenza kanjani? Ukulandela uNkulunkulu akusho nje ukuthandaza kuNkulunkulu nokudumisa uNkulunkulu; okubaluleke kakhulu ukudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu futhi uphile ngokuhambisana namazwi kaNkulunkulu, ukwenza ngokuhambisana neqiniso, ukuthola indlela yokuzwa ukuphila phakathi kwamazwi kaNkulunkulu, ukwamukela ukuthunywa nguNkulunkulu, ukwenza umsebenzi ngamunye wemisebenzi yakho ngendlela efanele, nokuhamba endleleni ephambi kwakho njengoba uqondiswa nguMoya oNgcwele. Ikakhulukazi, ngezikhathi ezibucayi, lapho izinkinga ezinkulu zikwehlela, kunesidingo esikhulu nakakhulu sokufuna incazelo kaNkulunkulu, ukuqikelela ukungakhohliswa yizimfundiso zomuntu, kanye nokungaweli ngaphansi kokulawula komuntu." Lokho okuvela kuNkulunkulu ngiyakulalela futhi ngikulandele, kodwa uma kuvela entandweni yomuntu ngiyakulahla ngaphandle kokunanaza; lapho lokho okushunyayelwa abaholi noma abasebenzi kungqubuzana nezinhlelo zikaNkulunkulu, khona-ke nakanjani ngilandela uNkulunkulu ngilahle abantu. Uma kuvumelana ngokugcwele namalungiselelo kanye nentando kaNkulunkulu, khona-ke ngiyakwazi ukukulalela." Abantu abenza ngale ndlela yibo abalandela uNkulunkulu.

Kusho ukuthini ukulandela abantu? Ukulandela abantu kusho ukuthi umuntu ulandela abasebenzi noma abaholi ababakhonzayo. UNkulunkulu akanayo indawo eningi ezinhliziyweni zabo; bavele baphanyeka uphawu lokuthi bakholwa kuNkulunkulu, futhi kukho konke abakwenzayo balingisa noma babukele ebantwini. Ikakhulu uma kuyinto ebalulekile, bavumela abantu kube yibo abanqumayo, bavumela abantu balayele isiphetho sabo, bona ngokwabo abacingi incazelo kaNkulunkulu, futhi abakwazi ukuqonda amazwi akhulunywa ngabantu. Inqobo nje uma lokho abakuzwayo kuzwakala kahle, ngakho-ke kungakhathaliseki ukuthi kuyavumelana na neqiniso bayaqhubeka bakwamukele futhi bakulalele. Lezi yizibonakaliso zokulandela abantu. Le nkolo yabantu kuNkulunkulu enjena ayinamigomo, alikho iqiniso ezenzweni zabo, balalela noma ubani okhuluma okunomqondo, futhi ngisho noma izithixo zabo ziphambuka endleleni, babalandela kuze kube sekupheleni. Uma uNkulunkulu elahla izithixo zabo, khona-ke baba nemicabango ngoNkulunkulu, banamathele ngokuqinile ezithixweni zabo. Izizathu zabo ukuthi "kufanele silalele noma ngubani osiphethe; amandla aphambi kwethu angcono kunamandla aphezulu." Lokhu kuyindlela yokucabanga ephambene, ngamafuphi nje, kodwa -ke banobuduphunga obunjalo-ke abantu abalandela abantu. Labo abalandela abantu abanalo iqiniso. Yilabo abalandela uNkulunkulu kuphela abakholwa ngempela kuNkulunkulu; labo abalandela abantu bakhuleka ezithixweni, baye bakhohliswa ngabantu, futhi ezinhliziyweni zabo akekho uNkulunkulu alikho futhi neqiniso.

Abantu abaningi bakholwa kuNkulunkulu kodwa abazi ukuthi kusho ukuthini ukulalela uNkulunkulu, futhi bacabanga ukuthi ukulalela abaholi babo kuzo zonke izinto kufana nokulalela uNkulunkulu. Imibono enjalo ayilungile neze, ngoba umthombo wokulalela kwabo awulungile. Babona ukulalela abaholi babo kungukulalela uNkulunkulu. Ukukholwa kuNkulunkulu ngokwale mibono kungukukholwa kuNkulunkulu ngegama kuphela; empeleni, laba bantu bakholwa kubantu. ...

Uma sikholwa kuNkulunkulu, uNkulunkulu kufanele abambe isikhundla esiphambili ezinhliziyweni zethu, kufanele sinikele kuNkulunkulu alawule zonke izinto, kufanele sifune umqondo kaNkulunkulu kukho konke, izenzo zethu kufanele zihambisane namazwi kaNkulunkulu, futhi ngokuhambisana nokuqondisa koMoya oNgcwele, kufanele futhi silalele konke okuvela kuNkulunkulu. Uma ulalela abantu, khona-ke lokhu kufakazela ukuthi uNkulunkulu akanandawo enhliziyweni yakho, ukuthi abantu kuphela abanendawo enhliziyweni yakho. Ayikho into ebaluleke kakhulu kubantu kunokuphishekela iqiniso nokuqonda intando kaNkulunkulu. Uma ungagxili ekufuneni izinhloso zikaNkulunkulu nokuqonda intando kaNkulunkulu, khona-ke lokho okwenzayo akukhona ukulalela kwangempela. Kungakhathaleki ukuthi bezwakala kahle kangakanani, uma uhlale ulalela abantu, kusho ukuthi empeleni ulalela abantu—okungafani nhlobo nokulalela uNkulunkulu. Eqinisweni, uma labo abakholwa kuNkulunkulu bekwazi ukuqonda umqondo kaNkulunkulu ivela ngokuqondile emazwini Akhe, uma bekwazi ukuthola indlela yabo yokwenza amazwi Akhe, futhi bekhuluma iqiniso kwabanye, baphinde baliqonde iqiniso, emazwini Akhe, emva kwalokho baliphile, futhi ezimweni ezibucayi, bethandaza ngokwengeziwe, futhi bafune ukuqondisa kukaMoya oNgcwele, futhi balalele izinhloso zikaMoya oNgcwele, lokho-ke kungukumlalela ngempela uNkulunkulu. Labo abalalela uNkulunkulu bacinga indlela emazwini kaNkulunkulu, izinkinga zabo ziyaxazululwa emazwini kaNkulunkulu, futhi abakwenzayo bakwenza ngokuqondiswa uMoya oNgcwele; lokhu kungukulalela uNkulunkulu ngempela. Labo abalalela abaholi babo kukho konke ngempela baphambukile sebekude noNkulunkulu ezinhliziyweni zabo. Okunye futhi, abanakho ukuthula phambi kukaNkulunkulu, ababona labo abaphila phambi kukaNkulunkulu futhi bafune iqiniso, abanabudlelwane noNkulunkulu, futhi umgomo oqhuba izenzo zabo ukuba balalele noma ubani okhuluma izinto kamnandi—uma nje kungumholi, bayokwenza. Ukwenza okunjalo kuyinhlekisa. Abanalo iqiniso noma ikhono lokwahlukanisa, futhi babona kuphela okulungile noma okungalungile ngokwemibono yabo noma izingqondo zabo, pho bangazi kanjani ukuthi kuyavumelana neqiniso? Uma bekholwa kuNkulunkulu ngokwale mibono, kusho ukuthi ezimpilweni zabo zonke ngeke baliqonde iqiniso noma bagcine bemazile uNkulunkulu. Izinhlobo ezinje zokukholwa zichazwa njengokukholelwa ezingqondweni zabo bese bezihambela indlela yabo, akukho lutho kubona oluhambisana noNkulunkulu wangokoqobo.

Ingabe kuqondeni "ukukholwa kuNkulunkulu kuphela"? Kusho ukukholwa kuphela ukuthi uNkulunkulu unamandla onke, ukuthi uNkulunkulu uyikho konke, ukuthi uNkulunkulu angasindisa umuntu, ukuthi uNkulunkulu akehlulwa lutho futhi wazi konke, ukuthi kuNkulunkulu akukho okungenakufezwa. Kusho ukukholwa kuNkulunkulu kuphela, ukungangabazi noma ukungabi nokungathembi ukuthi uNkulunkulu unamandla onke futhi wazi konke, noma ukwazi ukufeza konke. Abantu abafana nalaba bayakwazi ukuthandaza phambi kukaNkulunkulu noma ngabe kwenzekani kubo, futhi bakwazi ukuncika kuNkulunkulu noma ngabe behlelwe yiziphi izinkinga. UKristu bayazigqaja Ngaye ezinhliziyweni zabo, ababakhulekeli abantu, bakholwa kuNkulunkulu kuphela, balandela kuphela uNkulunkulu wangokoqobo, bancike Kuye futhi abathembe lutho olunye ngaphandle kukaNkulunkulu, abaniki omunye umuntu ukwethemba kwabo sengathi bayizimpumputhe, ngaphandle kukaNkulunkulu kuphela, futhi akekho omunye, onendawo ezinhliziyweni zabo. Uma sebefinyelele kulelo phuzu, kusho ukuthi baphethe ukwazi kwangokoqobo kokulandela nokuthembela kuNkulunkulu okholweni lwabo. Inkolo yabanye abantu kuNkulunkulu incane kakhulu: Abakaze bamcabange uNkulunkulu njengomninimandla onke, ngakho-ke lapho kwenzeka okuthile kubo, kulula ukuba balahlekelwe ukholo lwabo. Phezu kwalokho, kulula futhi ukuba bathembele futhi bakhonze abantu, futhi kunjengokungathi basebenzisa lokhu ukugcwalisa izingxenye zikaNkulunkulu abazibona zinganele. Ngenxa yokuthi bahlezi bafuna ukukhuleka kubantu, bengazelele indawo kaNkulunkulu ezinhliziyweni zabo igcina iyincane nakakhulu, bese indawo yabantu ababakhonzayo iye ngokuya iba yinkulu kakhulu. Ekugcineni, ngokungazi bagcina beyilabo abakholwa kuNkulunkulu ngegama kuphela, labo empeleni abakholwa kubantu, abalandela abantu, bakhuleke ebantwini, futhi bakhonze abantu. Njengalabo benkolo, ukholo lwabo kuNkulunkulu alubalulekile; empeleni, konke abakholwa yikho nabakulandelayo ngabefundisi, futhi abefundisi kuphela yiNkosi yabo noNkulunkulu. Kusukela endleleni yokukholwa kuNkulunkulu, bangena ekulandeleni nasekulaleleni abantu—akubona yini ububi lobu? Ingabe abantu abanjalo banokholo lweqiniso kuNkulunkulu? Akunjalo. Ngakho, kukho konke abathembeli kuNkulunkulu, kodwa babheka phezulu bakhulekele abantu. Bahlala befuna ukusikisela kwabanye, bezwa kwabanye ukuze bathole indlela, bahlale belalela lokho abantu abakushoyo futhi bababheke ukuthi benzani, futhi izwi ngezwi labo kanye nesenzo sabo asinakuhlukaniswa nalaba bantu. Bengazelele, sebephenduke labo abakholwa futhi abalandela abantu. Kuyiqiniso ukuthi bonke labo abahlonipha ngokweqile futhi abakhuleka kubantu empeleni bakholwa futhi balandela abantu.

Noma ngubani abantu abamkhonzayo ezinhliziyweni zabo uyisithixo sabo; noma ubani okhonza abaholi bakhe ungumuntu okhonza izithixo. Lowo abantu abamkhonzayo nguye onendawo ezinhliziyweni zabo, futhi yilowo ozobathatha babe yizigqila zakhe. Phakathi nomsebenzi wokusabalalisa ivangeli, sithola ukuthi abantu abavela ezinkolweni nasemahlelweni ahlukahlukene bonke bakhonza izithixo, bonke balawulwa ngabaholi babo, ukuthi abalokothi ngisho ukwamukela iqiniso. Bafana nezigqila ezidabukisayo. Abantu abakhonza abaholi babo yilabo abakhonza izithixo, izinhliziyo zabo ngaphandle kokuthandabuza azinalo iqiniso, futhi abamazi nhlobo uNkulunkulu; ngakho-ke, uNkulunkulu akanandawo ezinhliziyweni zabo, futhi bayenyanywa futhi bayaqalekiswa uNkulunkulu. UNkulunkulu unguNkulunkulu olungileyo, unguNkulunkulu onomhawu, futhi akukho akwenyanya ngaphezu komuntu okhonza izithixo. Akukho ukuhlambalaza okwedlula ukubeka abaholi endaweni elingana noNkulunkulu. Eqinisweni, ezinhliziyweni zalabo ababuyele phambi kukaNkulunkulu, kufanele kube noNkulunkulu kuphela. Akekho omunye okufanele abe nendawo ezinhliziyweni zabo. Ngokuba ukuba khona kwezinto ezinjalo emicabangweni nasemiqondweni yabo kungcolile futhi kuyinkohlakalo, futhi kuyenyanywa futhi kuyazondwa nguNkulunkulu. Kulokhu, iningi labantu lingcolile, futhi ngezinga elikhulu noma elincane, labo ababakhonzayo banendawo ezinhliziyweni zabo. Uma kuziwa esimweni sikaNkulunkulu, akwamukelekile ukuthi abantu babe nendawo noma ngabe encane kangakanani yomuntu ezinhliziyweni zabo, futhi uma bengakwazi ukuzuza ukuhlanzeka kusuka ekuqaleni kuze kube sekupheleni, khona-ke bayakulahlwa.

Kunezibonakaliso eziqondile kubo bonke labo abakhonza abaholi babo ezinhliziyweni zabo. Babonakala ngalokhu okulandelayo: Uma ukulalela kwakho umholi wakho kukukhulu kunokulalela kwakho kuNkulunkulu, khona-ke ukhonza izithixo; uma uthanda futhi ulangazelela abantu obakhonzayo ngaphezu kokuba ulangazelela futhi uthanda uNkulunkulu, khona-ke ukhonza izithixo; uma uthanda kakhulu umholi wakho kunoNkulunkulu, khona-ke ukhonza izithixo; uma, enhliziyweni yakho, usondelene nalabo obakhonzayo futhi ukude noNkulunkulu, khona-ke ukhonza izithixo; uma, enhliziyweni yakho, labo obakhulekelayo belingana noNkulunkulu, khona-ke lokhu kuwubufakazi obukhulu bokuthi uphatha abantu obakhonzayo njengoNkulunkulu; futhi uma kungakhathaleki ukuthi kwenzekani kuwe, uzimisele ukulalela umholi wakho, futhi ungazimisele ukuza phambi kukaNkulunkulu ufune iqiniso, khona-ke lokhu kwanele ukufakazela ukuthi awukholwa kuNkulunkulu, kodwa kubantu. Abanye abantu, mhlawumbe, bazozama ukuzivikela, bethi: "Ngiyamhlonipha kakhulu usibanibani futhi ngakho-ke, unendawo enhliziyweni yami. Ngithe ngingazelele, ngazibona sengikude noNkulunkulu ebudlelwaneni bami Naye.” Lawa mazwi abonisa iqiniso lendaba; uma nje sekunomuntu osenhliziyweni yomuntu, lowo muntu uyaqhela kuNkulunkulu. Lokhu kuyingozi, kodwa abanye abantu bakuthatha kalula lokhu, abakhathazeki nakancane, okubonisa ukuthi abasazi isimo sikaNkulunkulu. ... ukukhonza abantu kuyinto ekhombisa ukungabi nalwazi nobumpumputhe, kubi futhi kuyinkohlakalo kakhulu. Ukukhonza abantu kungukukhonza uSathane namadimoni, kungukukhonza omphikukristu, futhi labo abakhonza ebantwini abanalo nelincane iqiniso. Abantu abanje abanalo noluncane nolwazi ngoNkulunkulu; bangabahlubuki abaqalekiswe nguNkulunkulu. Uthini wena, amaqiniso awanjena?

Okwedlule:Ukuhlukanisa Phakathi Kwezindlela Zangempela Nezingamanga, Naphakathi Kwamabandla Angempela Nawamanga

Okulandelayo:Ukuhlukanisa Phakathi Kwabaholi Bangempela Nabamanga, Naphakathi Kwabelusi Bangempela Nabamanga