Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina (Okukhethiwe)

Okuqukethwe

Imithetho YeNkathi Entsha

Nitshelwe ukuthi nizihlomise ngamazwi kaNkulunkulu, ukuthi ngaphandle kwalokhu enikuhlelelwe, konke kuhlelwe yisandla sikaNkulunkulu, nokuthi asikho isidingo somthandazo wakho oqotho noma wokunxusa – ayinasizo. Kodwa esimweni samanje, izinkinga ezinibhekile azinakucatshangwa yinina. Uma nje beningalinda izinhlelo zikaNkulunkulu, inqubekela phambili yenu ingahamba kancane kakhulu, kulabo abangazi ukuthi ufunda kanjani kulokho abakwenzayo noma ukuthola ulwazi kuzoba khona ukungenzi lutho okukhulu. Ngakho, uma ungakwazi ukubona ngokuphelele lezi zinto, kuzobe uhlangahlangene futhi uyisithutha ekwenzeni kwakho izinto. Uma ungasiboni isimo njengoba sinjalo kodwa ugabe ngamazwi kuphela, ngabe lokhu akulona uphawu lokuduka lolu? Ukweduka okukhulu kuyabonakala kini, kuleli qembu. Namuhla, awukwazi ukwedlula ezilingweni “njengabenza umsebenzi” noma anikwazi ukucabanga noma ukuphumelela kokunye ukulungiswa okuhambelana namazwi kaNkulunkulu. Okuningi okudinga ukwenziwa nguwe yilokho okudinga ukubambelela kwakho. Okungukuthi, abantu kufanele babambelele emisebenzini eminingi okufanele bayenze. Lokhu yilokhu abantu okufanele babambelele kukho, nokufanele bakwenze. Dedela Umoya Oyingcwele enze lokho okufanele Umoya Ongcwele akwenze, umuntu akanandima angayidlala kukho. Umuntu makabambelele kulokho okufanele kwenziwe ngumuntu, okungaphathelene noMoya Oyingcwele. Akulutho kodwa lokho okufanele kwenziwe ngumuntu, kanti kufanele kulandelwe njengomthetho, njengoba kwakulandelwa umthetho weTestamente Elidala. Yize manje kungeyona iNkathi yoMthetho, kusenamagama amaningi afanayo neNkathi yoMthetho okufanele alandelwe, kodwa awalandelwa nje ngokuthemba ukuthi uzothintwa uMoya Oyingcwele, kodwa ayilokho okufanele kulandelwe ngabantu. Isibonelo: Awukwazi ukwahlulela ngomsebenzi owenziwa nguNkulunkulu. Awukwazi ukuphikisa umuntu ofakazelwe nguNkulunkulu. Phambi kukaNkulunkulu, uzogcina indawo yakho ungantuli. Kufanele uqoqeke enkulumweni, kanti amazwi akho nezenzo zakho kufanele zilandele izinhlelo zomuntu ofakazelwe nguNkulunkulu. Ufanele uhloniphe ubufakazi bukaNkulunkulu. Akumele uzibe umsebenzi kaNkulunkulu namazwi aphuma emlonyeni Wakhe. Awukwazi ukulingisa iphimbo nezinhloso zokushiwo nguNkulunkulu. Ngaphandle, awungeke wenze lutho okuveza ukuphikisana nomuntu ofakazelwe nguNkulunkulu. Lokhu, nokunye, yilokho omunye nomunye okufanele anamathele kukho. eNkathini ngayinye, uNkulunkulu ukhipha imiyalelo eminingi ehlobene nemithetho kanti kufanele ilandelwe ngabantu. Ngalokhu, ucindezela isimo somuntu, ahlonze ubuqotho bakhe. Zithathele amazwi “Yazisa uyihlo nonyoko” eTestamente Elidala njengesibonelo. Lawa mazwi awasebenzi namuhla; ngaleso sikhathi, abecindezele nje okunye okusesimweni somuntu sangaphandle, ebesetshenziselwa ukukhombisa ubuqotho bomuntu bokukholwa kuNkulunkulu, kanti abewuphawu lwalabo ababekholwa kuNkulunkulu. Yize manje kuyiNkathi yoMbuso, kusekhona imithetho leyo umuntu okufanele anamathele kuyo. Imithetho yakudala ayisebenzi; namuhla, kunemikhuba eminingi efanele ukuba umuntu ayenze, futhi edingekayo. Ayibandakanyi umsebenzi kaMoya Oyingcwele futhi kufanele yenziwe ngumuntu.

ENkathini yoMusa, imikhuba eminingi yeNkathi yoMthetho yachithwa ngoba le mithetho beyingasebenzi emsebenzini wangaleso sikhathi. Ngemva kokuba ichithwe, imikhuba eminingi yabekelwa obala leyo ebilungele leyo nkathi, ephenduke yaba imiyalelo eminingi yanamuhla. Uma uNkulunkulu wanamuhla eza, le miyalelo yakhishwa, kanti ayisadingi ukulandelwa futhi kwabekwa imikhuba eminingi efanele umsebenzi wanamuhla. Namuhla, le mikhuba akuyona imithetho, kodwa ukuze kuzuzwe umphumela, zikulungele ukusetshenziswa namuhla—nakusasa, mhlawumbe, kuzoba imithetho. Lilonke ufanele unamathele kulokhu okunezithelo emsebenzini wanamuhla. Ungalinaki ikusasa: Okwenziwe namuhla okwanamuhla. Mhlawumbe kusasa kuzoba khona imikhuba engcono ozodinga ukuba uyenze—kodwa ungakunaki kakhulu lokho, namathela kulokho okufanele unamathele kukho namuhla ukuze ugweme ukuphikisana noNkulunkulu. Namuhla, ayikho ebaluleke kakhulu kunokuthi umuntu abambelele kulokhu okulandelayo: Ungakhohlisi noma ufihle noma yini kuNkulunkulu ome phambi kwamehlo akho. Akumele ukhulume ukungcola noma inkulumo yobuwula phambi kukaNkulunkulu ophambi kwakho. Akumele ukhohlise uNkulunkulu ome phambi kwamehlo akho ngamazwi amahle nezinkulumo ezilungile ukuze uthembeke Kuye. Akumele uziphathe ngokungahloniphi phambi kuka Nkulunkulu. Uzolalela konke lokho okukhulunywe umlomo kaNkulunkulu, ungenqabi, ungaphikisi, noma uphike amazwi Akhe. Akumele utolike ngendlela obona ngayo amazwi akhulunywe umlomo kaNkulunkulu. Ufanele ubheke ulimi lwakho ugweme ukuthi lungakufaki ogibeni lwamaqhinga ayinkohliso yababi. Ufanele ukubheka ezinyathelo zakho khona ukugwema ukweqa imingcele obekelwe yona nguNkulunkulu. Ukwenza njalo kuzokwenza ukuthi ukhulume amazwi anemizindlo nanokuzikhukhumeza ngokubona kukaNkulunkulu bese uyamnyanyisa uNkulunkulu. Akumele uphinde nje budedengu amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu funa abanye bakugcone bese osathane bekwenza isilima. Uzolalela wonke umsebenzi kaNkulunkulu wanamuhla. Noma ngabe awuwuqondi, akumele uwahlulele; ofanele ukwenze ukufuna ube nenhlanganyelo. Akekho umuntu ozokweqa endaweni kaNkulunkulu yokudabuka. Akukho okunye ozokwenza ngaphandle kokusebenzela uNkulunkulu wanamuhla uma endaweni yomuntu. Awukwazi ukufundisa uNkulunkulu wanamuhla usesimweni somuntu—ukwenza njalo ukulahleka. Akekho ongema endaweni yomuntu ofakazelwe nguNkulunkulu; emazwini akho, ezenzweni, nasemicabangweni yakho ejulile ume endaweni yomuntu. Lokhu kufanele kulandelwe, yisibophezelo somuntu, kungeguqulwe muntu, kanti ukwenze njalo ukwephula imiyalelo yokuphatha. Kufanele kukhunjulwe uwonkewonke.

Isikhathi eside uNkulunkulu asichithe ekhuluma esho kwenze umuntu acabange ngokufunda nokukhumbula amazwi kaNkulunkulu ukuba kube umsebenzi wakhe wokuqala. Akekho onakayo ukwenza, nalokho okufanele ukwenze nakho awukwenzi, ngakho lokhu kulethe ubunzima obuningi nezinkinga emsebenzini wakho. Uma, ngaphambi kokwenza amazwi kaNkulunkulu awubambelelanga kulokho obufanele ubambelele kukhona, ngalokho ungomunye walabo abazondekayo nabalahliwe nguNkulunkulu. Ukulandela lokhu kwenza kufanele uthembeke ube qotho. Akumele uwaphathise okwamaketanga, kodwa bambelela kuwo njengemiyalelo. Namuhla awufanele ukunaka ukuthi kuzotholwa miphi imiphumela, ngamafuphi, lena indlela uMoya Oyingcwele osebenza ngayo futhi noma ubani owonayo kufanele afe. UMoya Oyingcwele awunayo imizwa futhi awunandaba nokuqonda kwakho kwamanje. Uma umkhubekisa namuhla uzokujezisa. Uma wona kulokhu okungaphansi “kwegunya Lakhe”, angeke akuyeke. Akanandaba ukuthi ubambelele kangakanani emazwini kaJesu. Namuhla, uma wenza kabi uzonikwa isijeziso sokufa. Kungamukeleka kanjani ukuthi ungalandeli? Kufanele unamathele—noma ngabe kusho ukuzwa ubuhlungwana obuncane! Noma ngabe iyiphi inkolo, iqembu, isizwe noma uhlelo, esikhathini esizayo kufanele bonke babambelele ekwenzeni lokhu. Akekho oxolelwe kanti akekho ozoyekwa! Ngoba bayilokhu uMoya Oyingcwele ozokwenza namuhla, kanti abanacala kubo bonke. Yize zingeyona into enkulu kufanele kwenziwe yiwo wonke umuntu, futhi yimiyalelo ebekelwe umuntu nguJesu, owavuswa wenyukela ezulwini. Ngabe indlela … (7) ayisho ukuthi incazelo kaJesu yokuthi ulungile noma unesono ihambelana nendlela oziphethe ngayo kuNkulunkulu namuhla? Akekho okufanele anganaki leli phuzu. ETestamenteni Elidala, isizukulwana ngesizukulwana sabaFarasi sasikholwa kuNkulunkulu kodwa ngokufika kweNkathi yoMusa azange basamazi uJesu baphikisana Naye. Ngakho kusho ukuthi konke lokhu abakwenza kwaba yize, kwangaba yilutho, uNkulunkulu akazange akwamukele. Uma ubona kulokhu, angeke wone kalula. Abantu abaningi, mhlawumbe, bazilinganisile noNkulunkulu. Kunambitheka kanjani ukuphikisana noNkulunkulu, ngabe kuyababa noma kumnandi? Ufanele ukuqonda lokhu— ungazenzisi sengathi awazi. Ezinhliziyweni zabo, mhlawumbe, abanye abantu abagculiseki. Kodwa ngineluleka ukuba nikuzame nibone - nibone ukuthi kunambitheka kanjani. Lokhu kuzonqanda ukuthi abantu abaningi babe nokusola ngayo. Abantu abaningi bayawafunda amazwi kaNkulunkulu kodwa ngasese bayamuphikisa ezinhliziyweni zabo. Ngemva kokumphikisa kanje, awuzwa sengathi ummese ufakwe wase ujijwa enhliziyweni yakho? Uma kungabi ukungezwani komndeni, kuba ukungaphatheki kahle emzimbeni, noma ukuhlushwa kwamadodana namadodakazi. Yize inyama yakho isindisiwe ekufeni, isandla sikaNkulunkulu asoze sikushiye. Ucabanga ukuthi kungaba lula kanjalo? Empeleni, kudingeka kakhudlwana ukuthi abaningi abaseduze noNkulunkulu bagxile kulokhu. Isikhathi uma silokhu siqhubeka, uzoyikhohlwa, unganakile, uzowela ekulingweni, uzohlala ungaqapheli lutho, lokhu kuzoba ukuqala kokona kwakho. Ngabe lokhu kubukeka kukuncane kuwena? Uma ungakwenza kahle lokhu, uzoba nethuba lokuphelelisiwa - ukuthola ukuqondiswa umlomo kaNkulunkulu uqobo phambi kukaNkulunkulu. Uma ngabe awucabangi ukuthi lokhu kubalulekile khona uzoba senkingeni uzobe weyisa uNkulunkulu, amazwi akho nezenzo zizohlakazeka, kanti masinyane uzobe uthwelwe yiziphepho ezinkulu namagagasi anamandla. Lezi zinto kufanele ziqashelwe omunye nomunye wenu. Umuntu ofakazelwe nguNkulunkulu angeke akwehlulele, kodwa uMoya kaNkulunkulu awukaqedi ngawe, angeke akuyeke. Ucabanga ukuthi unakho konke ukuba wone? Ngakho, noma ngabe uNkulunkulu uthini, kumele uwenze amazwi Akhe, futhi ubambelele kuwo ngayo yonke indlela ongakwazi ngayo. Akuyona indaba elula le!