Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina (Okukhethiwe)

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 6

Ezindabeni eziphathelene nezomoya, kumele nibe nozwelo ngempela; emazwini Ami kumele nilalelisise ngempela. Kumele nilwele ukufinyelela esigabeni lapho uzobona khona uMoya Wami nobumina obuyinyama, amazwi Ami nobumina obuyinyama, njengento eyodwa ephelele engehlukaniswe, ukuze bonke abantu bezokwazi ukungigculisa ebukhoneni Bami. Ngiwunyathelile umhlaba ngezinyawo Zami, ngelula amehlo Ami emkhathini wawo, futhi ngihambile phakathi kwabo bonke abantu, nganambitha ubumnandi, ubumuncu, ukubaba, nezinongo ezimbi abantu asebedlule kukho, kodwa abantu abakaze bangibone ngeqiniso, futhi abazange bangiqaphele ngihamba ezweni lokufika. Ngenxa yokuthi bengithule, angizange ngenze misebenzi engaphezulu kwamandla emvelo, ngenxa yalokhu akekho owangibona ngeqiniso. Izinto azisafani nanjengoba zazinjalo kudala: Ngizokwenza izinto, lezo ukusukela ekuqaleni kwendalo, umhlaba awukaze uzibone, ngizokhuluma amazwi, lawo eminyakeni ngeminyaka, abantu abangakaze bawezwe, ngoba ngifuna ukuthi bonke abantu bafinyelele ekungazini enyameni. Lezi yizinyathelo ekuphatheni Kwami, lezo abantu abangazazi nakancane. Yize noma ngikhuluma ngazo ngokuvuleleka, umuntu usadidekile engqondweni yakhe ngangokuthi akulula ukucacisa yonke imininingwane kuye. Bulapha-ke ubuphansi nobuhlwempu bomuntu, akunjalo? Lokhu yikho kanye engifisa ukukulungisa kuye, akunjalo? Yonke le minyaka, akukho engikwenzile kumuntu; yonke le minyaka, ngisho labo akade bexhumene ngqo nenyama yami nginesimo somuntu abakaze balizwe izwi liphuma ebunkulunkulwini Bami. Ngakho-ke akubalekeleki ukuthi abantu baswele ulwazi Ngami, kodwa le nto yodwa ayikaluthikamezi uthando lwabantu Kimi kule minyaka. Manje, kodwa, ngisebenzile kinina umsebenzi omningi omangazayo nongenakuqhathaniswa ngakhuluma futhi kini amazwi amaningi. Kodwa, naphansi kwezimo ezifana nalezi, basebaningi abantu abangiphikisayo ebusweni Bami. Mangikunike izibonelo ezimbalwa:

Nsuku zonke nithandaza kuNkulunkulu enizenzele yena engqondweni, nizama ukuqonda izinhloso Zami, ukuzwa ukuthi kunjani ukuphila. Kodwa, uma amazwi Ami ehla, niwabuka ngenye indlela: Nithatha amazwi Ami noMoya Wami njengento eyodwa engenakuhlukaniswa, kodwa nikhipha umuntu inyumbazane, nicabanga ukuthi umuntu enginguye akakwazi ukusho amazwi afana nalawa, nokuthi angumphumela wokwenza koMoya Wami. Ningaba kanjani nolwazi ngesimo esifana nalesi? Nikholelwa amazwi Ami, ngokwezinga elithile kodwa ngenyama le engiyembathayo, kakhulu noma kancane nilandela imicabango yenu, enizindla ngayo usuku nosuku, nithi: “Kungani enza izinto ngale ndlela? Kungenzeka yini ukuthi lokhu kuvela kuNkulunkulu? Ngeke kwenzeke! Ngokubona kwami, uyafana nje nami – umuntu ojwayelekile.” Nalapha, ungasichaza kanjani isimo esifana nalesi?

Mayelana nalokhu engikushilo ngenhla, ukhona phakathi kwenu ongahlonyisiwe ngakho? Ukhona ongenakho? Kungabukeka kuyinto enibambelele kuyo sengathi yingxenye yempahla yenu, kanti sonke lesi sikhathi nilokhu ninqikaza ukuyidedela. Namanje, isemincane imizamo yenu yokuphikelela; kunalokho nilinda Mina ukuthi ngiwenze ngokwami umsebenzi. Alikhulunywe iqiniso, akekho noyedwa umuntu, othi ngaphandle kokungifuna, angazi kalula. Ngempela, lawa akuwona amazwi angajulile enginifundisa ngawo isifundo, ngoba ngingakhipha isibonelo macala onke ahlukene ukuze nginikhombise:

Uma nje kuthintwa igama likaPetru, wonke umuntu ugcwala indumiso, akhumbule masinyane zonke izindaba zikaPetru – ukuthi wamphika kanjani kathathu uNkulunkulu ngaphezu kwalokho wasebenzela uSathane, elinga uNkulunkulu, kodwa ekugcineni wabethelwa esiphambanweni ebhekiswe phansi ngenxa Yakhe, nokunye. Manje ngibona ukubaluleka okukhulu ekunixoxeleni ngokuthi wangazi kanjani uPetru kanjalo nomphumela wakhe wokugcina. Le ndoda enguPetru yayisezingeni eliphezulu kakhulu, kodwa izimo zakhe zazingafani nezikaPawulu. Abazali bakhe bangishushisa, babengabamadimoni kaSathane, ngalesi sizathu umuntu angeke athi badlulisela le ndlela nakuPetru. UPetru wayebukhali engqondweni, enobuhlakani bokuzalwa, etotoswa abazali bakhe kusuka esengumfanyana; uthe esekhulile, kodwa-ke, waba yisitha sabo, ngoba wayehlala efuna ukungazi, lokhu kwabangela ukuthi ashiye abazali bakhe. Lokhu kwakubangwa ukuthi, okukuqala, wayekholwa ukuthi amazulu nomhlaba nakho konke kusezandleni zikaSomandla, nokuthi konke okuhle kuvela kuNkulunkulu nokuthi kuqhamuka ngqo Kuye, ngaphandle kokuthi kudlule kuSathane. Ngesibonelo esiphikisayo sabazali bakhe sokuthi sisebenze ukuqhathanisa, lokhu kwamenza ukuthi akulungele ukubona uthando Lwami nomusa Wami, okwakumenza abe nentshisekelo enkulu yokungifuna. Wanaka kakhulu ukuthi kungabi kuphela ukudla nokuphuza amazwi Ami, kodwa kakhulu ukuqonda izinhloso Zami, futhi wayehlala enobuhlakani futhi eqaphele emicabangweni yakhe, ngalokho wayehlala ejulile ekhaliphile emoyeni wakhe, yikho wayekwazi ukungijabulisa kukho konke ayekwenza. Empilweni ejwayelekile, waqinisekisa ukuthi uyazididiyela izifundo zalabo abahlulekile esikhathini esedlule ukuze azigqugquzele emizamweni yakhe, ngokwesaba okukhulu kokuthi angase awele ogibeni lokwehluleka. Waphinde waqinisekisa ukuthi uyaluthatha alugcine ukholo nothando lwabo bonke eminyakeni ababeke bathanda ngalo uNkulunkulu. Ngale ndlela akubanga kokubi kuphela, kodwa okubaluleke kakhulu, kokuhle ukusheshisa kwakhe inqubekela phambili yokukhula kwakhe, waze waba nguyena muntu phambi Kwami owangazi kahle. Ngenxa yalokhu, akunzima ukubona ukuthi wayengakubeka kanjani konke ayenakho ezandleni Zami, akasaziphethe ngisho ekudleni, ekugqokeni, ekulaleni, noma indawo ahlala kuyo, kodwa wenza ukunganelisa kuzo zonke izinto isisekelo sokuthokozela inala Yami. Izikhathi eziningi ngambeka ngaphansi kwezilingo, okwamshiya ecishe wafa, kodwa naphakathi kwalezi zilingo ezingamakhulukhulu, akazange nakanye aphelelwe ukholo Kimi noma adumazeke Ngami. Yize noma sengithe sengimlahlele eceleni, akazange aphelelwe isibindi noma aphelelwe ithemba, kodwa waqhubeka njengaphambilini wenza izimiso zakhe ukuze angithande ngendlela engokoqobo. Uma ngimtshela ukuthi, yize engithanda, angizange ngimncome kodwa ngingayomphonsa ezandleni zikaSathane ekugcineni. Phakathi kwalokhu kulingwa, okungayithintanga inyama yakhe kodwa okwakuyizilingo ngamazwi, waqhubeka wathandaza Kimi: “O, Nkulunkulu! Emazulwini nasemhlabeni nasezintweni zonke, ingabe ukhona umuntu, isidalwa, noma yini okungekho ezandleni Zakho, Wena Somandla? Uma ufisa ukungitshengisa umusa, inhliziyo yami iyothokoza kakhulu ngomusa Wakho; uma ufisa ukungahlulela, ngingafanele, ngizwa imfihlakalo ejulile yemisebenzi Yakho, ngoba ugcwele igunya nobuhlakani. Yize inyama yami ingahlupheka, ngiduduzekile emoyeni wami. Ngingenza kanjani ukuthi ngingabuphakamisi ubuhlakani nemisebenzi Yakho? Noma ngingafa emva kokukwazi, ngizobe sengikulungele ngivuma futhi. O, Somandla! Impela akusikho ukuthi awufisi ngempela ukuthi ngikubone? Impela akusikho ukuthi angikufanele ngempela ukwahlulelwa Nguwe? Kungenzeka ukuthi ikhona into ekimina ongafisi ukuyibona?” Phakathi kwayo yonke le nhlobo yezilingo, yize noma uPetru wayengakwazi ukuqonda kahle izinhloso Zami, kuyacaca ukuthi wakubona njengokuqhosha nokuzidumisa ukusetshenziswa Yimi (kungaba kuphela ukuthola ukwahlulela Kwami ukuze abantu babone ubukhosi nolaka Lwami), futhi akazange neze adikibale ngenxa yokubekwa ekulingweni. Ngenxa yokuthembeka kwakhe phambi Kwami, nangenxa yezibusiso Zami phezu kwakhe, ube yisibonelo nesifanekiso kubantu iminyaka eyizinkulungwane. Ingabe lokhu akusona isibonelo okumele nisilandele? Ngalesi sikhathi, kumele nicabangisise nibone ukuthi kungani nginikeze indaba ende kangaka kaPetru. Lokhu kumele nikusebenzise njengendlela yokuziphatha.

Yize bembalwa abantu abangaziyo, angeke ngalokho ngiveze intukuthelo Yami kubantu, ngoba abantu banamaphutha amaningi okwenza kube nzima kubo ukufinyelela kuleli zinga engilifunayo. Ngakho-ke sengibe nozwelo kubantu iminyaka eyizinkulungwane, kuze kube manje. Kodwa ngethemba ukuthi angeke, ngenxa yozwelo ami, nikuthole kulula ukuzenzela nje; kodwa kumele, ngoPetru, ningazi futhi ningifune, ngazo zonke izindaba zikaPetru, namukele isambulo ngezindlela ezingakaze zibe khona, bese ngale ndlela nifinyelela endaweni abangazange bafike kuyo abantu. Emhlabeni jikelele nezindawo ezingenamkhawulo emkhathini, phakathi kwazo zonke izinto ezulwini nasemhlabeni, izinto eziningi emhlabeni, nezinto eziningi ezulwini zizehlukanisela amandla azo onke ngenxa yesigaba sokugcina somsebenzi Wami. Ngiqinisekile anifuni ukusala niyizibukeli eceleni niyiswa ngapha nangapha yimpi kaSathane? USathane uhlale eshwabadela ulwazi abantu abanalo Ngami ezinhliziyweni zabo, njalo, ekhiphe amazinyo ekhiphe nezinzipho, ezabalaza kabuhlungu okokugcina esezofa. Ingabe manje ufisa ukuthunjwa amaqhinga akhe agcwele inkohliso? Ingabe ufisa, ukuthi njengamanje isigaba sokugcina somsebenzi Wami sesiphelile, uziqedele wena impilo yakho? Nginesiqiniseko sokuthi anilindile ukuthi ngikhiphe ububele Bami futhi? Ukungifuna kuyinto ebalulekile, kodwa akumele ukhohlwe ukwenza okweqiniso. Ngiveza ukuqonda Kwami ngqo kini ngamazwi Ami, ngethemba lokuthi nizokwazi ukuzinikezela ekuholweni Yimi, niyeke ukulandela amaphupho enu noma amacebo enu.

kuNhlolanja 27, 1992

Okwedlule:Isahluko 5

Okulandelayo:Isahluko 7

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Isahluko 16

  Kuningi kakhulu engifisa ukukusho kubantu, ziningi kakhulu izinto okufanele ngimtshele zona. Kodwa amandla omuntu okwamukela asilela kakhulu. Umuntu a…

 • Ababi Kumele Bajeziswe

  Ukuhlola ukuthi konke okwenzayo kulungile yini, nokuthi uNkulunkulu uyazibona yini zonke izenzo zakho, kuyimiyalo yokuziphatha yalabo abakholelwa kuNk…

 • Ingabe Uyikholwa Leqiniso KuNkulunkulu?

  Mhlawumbe uhambo lwenu lokholo kuNkulunkulu seluthathe unyaka owodwa noma emibili, futhi ekuphileni kwakho kule minyaka ubulokhu ubekezelela ubunzima …

 • Umsindisi Usebuyile “Esefwini Elimhlophe”

  Ezinkulungwaneni eziningi zeminyaka, umuntu ubelokhu elangazelela ukubona ukufika koMsindisi. Umuntu ubelokhu elangazelela ukubona uJesu uMsindisi ese…