"Ukuphila KwaseBandleni Lethu Kuyathandeka Kakhulu" Enjoy the Word of God and Praise God

"Ukuphila KwaseBandleni Lethu Kuyathandeka Kakhulu" Enjoy the Word of God and Praise God

1255 |Dec 23, 2017

Ukuphila KwaseBandleni Lethu Kuyathandeka Kakhulu

I

UNkulunkulu uMninimandla onke useyinyama, Wena sikuculela kakhulu izindumiso.

Usiletha ekuphileni kombuso.

Thina bantu bombuso sisedilini laKho,

sijabulela amazwi aKho, sihlanzwe ekonakaleni kwethu.

Izwi laKho liyasihola futhi sikulandela eduze.

Kungenxa yomusa kaNkulunkulu ukuthi isimo sethu sobusathane siye sagezwa.

Sijabulela izwi likaNkulunkulu futhi siphila ukuphila okusha phambi kwaKhe.

Nakekela inhliziyo kaNkulunkulu, mthande ngempela, mbonge futhi umdumise.

La la la la la ... la la la la la ...

II

Kukholelwe ukuthi izwi likaNkulunkulu liyiqiniso futhi lingasinikeza ukuphila.

Sikhonza ngezwi likaNkulunkulu futhi siqonda iqiniso, ngoMoya oNgcwele osebenza kithi.

Masizidele, sibe lula futhi sivuleleke, futhi siziqeqeshele ukuba sibe abantu abathembekile.

Iqiniso lisenza sikhululwe futhi sikhululeke, ligcwalisa izinhliziyo zethu ngenjabulo.

Ukuphila kwasebandleni lethu kuyathandeka, futhi bonke abangcwele baye baphila.

Sikhonza ngeqiniso futhi sisize omunye nomunye, futhi ukuphila kwethu kukhula ngokushesha.

Yamukela ukwahlulela, sebenzisa iqiniso, futhi uphile ngezwi likaNkulunkulu.

Phila ngokoqobo ngeqiniso ukuze kwaneliswe inhliziyo kaNkulunkulu.

La la la la la ... la la la la la ...

III

Singabafowethu nodadewethu abahlanganiswe ngokuvumelana futhi sonke sijabulile.

Sixoxisana ngamazwi kaNkulunkulu futhi sihlanganyela izinto esiye sabhekana nazo, senza imisebenzi yethu ngokuzwana.

Hlonipha iqiniso, ngena kwingokoqobo futhi wenze uNkulunkulu aneliseke.

Ukuhlala othandweni lukaNkulunkulu, sidumisa uNkulunkulu phakade.

La la la la la ... la la la la la …

Khetha kulokhu: Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Okuqukethwe kule vidiyo kuhunyushwe konke abahumushi abangongcweti. Nokho, ngenxa yokwehlukana ngokolimi njll., inani elincane lokunganembi aligwemeki. Uma uthola noma yikuphi ukunganembi okunjalo, sicela ubheke umbhalo wokuqala wesiShayina, futhi ukhululeke ukusithinta usazise.

Wamukelekile ukuthwebula i-app yeBandla LikaNkulunkulu uSomandla:

Veza okunye
Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.
Xhumana Nathi
Sithinte nge-Whatsapp

Abela

Khansela